навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

В сила от 13.01.2017 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 20 Март 2018г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 31 Август 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаване, поддържане и съхраняване на кадастралната карта и кадастралните регистри. С наредбата се определят и класификаторът за начина на трайно предназначение на териториите, начина на трайно ползване и предназначение на недвижимите имоти.




Чл. 2. (1) Кадастърът съдържа данни за:
1. точките от геодезическата основа;
2. границите и очертанията на недвижимите имоти - обекти на кадастъра, и на зоните на ограничения;
3. подробните точки, определящи граници и очертания;
4. недвижимите имоти;
5. зоните на ограничения;
6. административно-териториалните и териториалните единици и териториите с еднакво трайно предназначение;
7. документите, удостоверяващи вещни права;
8. собствениците и носителите на други вещни права върху недвижимите имоти.
(2) С данните от кадастъра се създават кадастралната карта, кадастралните регистри и се извършват услуги съгласно наредбата по чл. 58, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
(3) Кадастралната карта и кадастралните регистри служат и за:
1. създаване и водене на имотния регистър;
2. изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти;
3. създаване на специализирани карти, регистри и информационни системи по реда на глава четвърта от ЗКИР;
4. други случаи, предвидени в закон или друг нормативен акт.
(4) След одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия, за издаване на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот или се учредява ипотека, се изисква скица от кадастралната карта или схема на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). В случаите на чл. 52, ал. 1 ЗКИР АГКК издава скица-проект или схема-проект.

Чл. 3. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват по райони за цялата територия на Република България, определена от държавните и граници. Обхватът на всеки район се определя със заповедта за откриване на производство за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри.
(2) Процесът по създаване на кадастъра се отразява в информационно-административна карта и регистър.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Данните от кадастъра се създават, съхраняват и поддържат в цифров вид. Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават и поддържат в цифров вид.
(2) Кадастралната карта и специализираните карти се изработват в приетата и дефинирана за територията на цялата страна геодезическа система с използването на Ламбертова конична конформна проекция с два стандартни паралела, а системата от правоъгълни равнинни координати (х, у), въведена чрез нея, се означава като "Кадастрална координатна система 2005" с параметри съгласно приложение № 11.
(3) Координатите на точките от геодезическата основа се съхраняват с точност до милиметър, а на подробните точки - с точност до сантиметър.
(4) Площите на поземлените имоти, на сградите, на съоръженията на техническата инфраструктура и на зоните на ограничения се изчисляват чрез координатите на определящите ги подробни точки с точност до квадратен метър.
(5) Площите на самостоятелните обекти се извличат от акта за собственост, а при липса на данни за площта в акта - от инвестиционния проект и придружаващата го документация. При липса на данни от акта за собственост или от инвестиционния проект и придружаващата го документация площта се изчислява от правоспособно лице по кадастър, след измерване на място, при спазване условията на § 2 от допълнителните разпоредби на Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 3 от 2004 г.).

Глава втора.
КАДАСТРАЛНА КАРТА

Раздел I.
Съдържание на кадастралната карта


Чл. 5. (1) Кадастралната карта съдържа:
1. държавните граници;
2. границите и наименованията на областите;
3. границите и наименованията на общините;
4. границите и наименованията на населените места и на районите на градове по чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ);
5. границите и номерата на кадастралните райони;
6. границите и номерата на поземлените имоти;
7. границите и/или очертанията и номерата на сградите и на съоръженията на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти;
8. (нова - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) очертанията на самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) очертанията и номерата на зоните на ограничения;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) териториите с еднакво трайно предназначение и териториите по чл. 13, ал. 4;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) подробните точки, определящи границите и очертанията;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) точките от геодезическата основа и техните номера;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) наименованията на местности, улици, площади, булеварди, квартали, жилищни комплекси; природни и исторически забележителности; водни течения и водни площи; пристанища, пътища, железопътни линии и гари; музеи, училища и други обществени сгради, както и номерата от административните адреси на поземлените имоти.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(3) Точките от геодезическа основа имат характеристики съгласно чл. 26, ал. 1.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(5) Границите и очертанията имат характеристики за:
1. начин на означаване и/или материализиране;
2. йерархично ниво съгласно чл. 6, ал. 2;
3. ниво спрямо земната повърхност;
4. статут (актуална от одобрена кадастрална карта, неодобрена, спорна, историческа, проектна).
(6) Точките, границите, очертанията и затворените контури имат характеристики за дата на възникване и дата на заличаване.
(7) Поземленият имот е непрекъсната област.
(8) Данните по ал. 3 - 7 се представят чрез формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Границите по чл. 5, ал. 1, т. 1 - 5 и 10 са и граници на поземлени имоти.
(2) Границите по чл. 5, ал. 1, т. 1 - 7 имат йерархични кадастрални нива в низходящ ред. Когато граници от различни йерархични нива съвпадат, в кадастралната карта се изобразява границата от най-високо ниво.
(3) За създаване на регистъра на границите на административно-териториалните и териториалните единици границите по чл. 5, ал. 1, т. 1 - 4 получават идентификационен код, който се състои от 3 полета с разделител "точка" ("."). Идентификационният код съдържа ЕКАТТЕ на двете съседни територии, съответстващи на вида граници и номера на участъка от границата.
(4) За държавната граница идентификационният код съдържа кода на съответната държава.

Чл. 7. (1) Разграфката, номенклатурата и изискванията за оформянето на съдържанието на кадастралната карта са съгласно приложение № 1.
(2) Кадастралната карта в графичен вид се създава по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

Чл. 8. (1) Държавната сухоземна граница и държавната речна граница се изобразяват в кадастралната карта в съответствие с установеното им местоположение с международни договори.
(2) Геодезическите координати на точките от държавната граница се получават от Главна дирекция "Гранична полиция".
(3) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Държавната морска граница и границата на вътрешните водни пътища се нанасят в кадастралната карта по данни от Главна дирекция "Гранична полиция" съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).

Чл. 9. (1) Границите и наименованията на областите и общините се изобразяват в кадастралната карта така, както са определени по реда на ЗАТУРБ.
(2) Границите и наименованията на населените места се изобразяват в кадастралната карта така, както са определени по реда на чл. 18 ЗАТУРБ. Границите и наименованията на районите на градовете по чл. 10 ЗАТУРБ се изобразяват в кадастралната карта така, както са определени по реда на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове (ЗТДСОГГ).

Чл. 10. При създаването на кадастралната карта землищните граници се изобразяват в кадастралната карта така, както са отразени в плановете и картите, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Землищните граници - при създаване на нови населени места, при промяна на съществуващи землищни граници или когато те не са определени - се установяват от комисия, назначена от областния управител, в състав: председател - представител на областната администрация, и членове - по един представител на съответните общински администрации, на кметствата и на службата по геодезия, картография и кадастър. Когато землищната граница съвпада с областната граница, заповедта за назначаване на комисията се подписва от съответните областни управители, а съпредседатели са представителите на областните администрации.
(2) В случаите по ал. 1 точките от землищните граници могат да бъдат означени върху терена с трайни знаци по преценка и за сметка на общинската администрация. Изпълнителният директор на АГКК одобрява образци на знаците за означаване на землищните граници.
(3) При определянето на землищна граница се спазват следните изисквания:
1. землищната граница да минава при възможност по реки, дерета или по едната страна на пътища, железопътни линии, по структурни линии на терена, други трайно съществуващи обекти на терена, както и да има минимален брой чупки;
2. землищната граница да минава по граници на поземлени имоти.
(4) За установената землищна граница се съставя документация, която съдържа подписаните от комисията по ал. 1 протокол, регистър на координатите на точките от землищната граница и карта в подходящ мащаб с нанесена землищна граница. Документацията се съхранява в досиетата по ал. 5.
(5) Службите по геодезия, картография и кадастър съхраняват в досиета материалите и данните, създадени при установяване на землищните граници по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България (ЗЕКНРБ) и при прилагане на ЗСПЗЗ, както и съдебните решения във връзка с тях.
(6) За територии с одобрена кадастрална карта промяна на землищни граници се извършва след получаване на документацията по ал. 4 без издаване на заповед за изменение на кадастралната карта.

Чл. 12. (1) Територията на населените места и районите по чл. 10 ЗАТУРБ се разделят на кадастрални райони.
(2) Границите на кадастралния район съвпадат с границите на поземлените имоти. Кадастралният район се ограничава от граница на селищната територия на населеното място, землищна граница на извънселищната територия на населеното място, граници на райони на градове по чл. 10 ЗАТУРБ и граници на поземлени имоти - пътища, железопътни линии, улици, реки и други трайно съществуващи линейни обекти.
(3) Кадастралният район може да обхваща и територии с различно трайно предназначение.
(4) При създаване на кадастралната карта с данни от карти на възстановената собственост границите на масивите се приемат за граници на кадастрални райони. Територията, попадаща в масив с номер 0 (нула), се присъединява към съседни кадастрални райони.
(5) Границите и обхватът на кадастралните райони се съгласуват със службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имотите.

Чл. 13. (1) Териториите с еднакво трайно предназначение, границите на които се изобразяват в кадастралната карта, са:
1. (доп. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) урбанизирани територии (селищната територия на населеното място и селищни образувания и индустриални паркове извън границите на населените места и селищните образувания) - определени с устройствен план съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), съответно със застроителен и регулационен план или околовръстен полигон съгласно отменения Закон за териториално и селищно устройство (ЗТСУ), или са такива по начин на трайно (фактическо) ползване, доколкото то не противоречи на закон - в територии без устройствени планове;
2. територии на транспорта - определени съгласно Закона за пътищата (ЗП), Закона за железопътния транспорт (ЗЖПТ), Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) и ЗМПВВППРБ;
3. земеделски територии - определени с планове и карти, одобрени по реда на ЗСПЗЗ;
4. горски територии - определени с планове и карти, одобрени по реда на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) и ЗСПЗЗ и Закона за горите (ЗГ);
5. територии, заети от води и водни обекти - определени съгласно Закона за водите (ЗВ) и ЗМПВВППРБ;
6. защитени територии - определени съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Закона за културното наследство (ЗКН);
7. нарушени територии - определени съгласно ЗУТ.
(2) Класификаторът за начина на трайно предназначение на териториите и съответните кодове е определен в приложение № 2.
(3) Границите на териториите с еднакво трайно предназначение се нанасят в кадастралната карта така, както са определени с плановете и картите по ал. 1.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Територии с трайно предназначение урбанизирани, земеделски и горски могат да бъдат едновременно и територии с трайно предназначение - защитени територии. В тези случаи за поземления имот се въвеждат два вида трайно предназначение на територията. Начинът на трайно ползване на имотите в тези територии се определя в зависимост от вида на собствеността на защитената територия - при изключителна държавна собственост за начин на трайно ползване се записва съответният начин на трайно ползване на защитената територия. В останалите случаи за начин на трайно ползване се записва съответният начин на трайно ползване за земеделската, горската или урбанизираната територия.

Чл. 14. (1) Границите на поземлените имоти в урбанизираните територии се установяват след анализиране на данните от:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) геодезически измервания на означените на място граници в съответствие с правото на собственост;
2. одобрена кадастрална карта;
3. кадастралните планове, одобрени по реда на отменения ЗЕКНРБ или отменения ЗТСУ, и на § 40 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на ЗКИР (ДВ, бр. 36 от 2004 г.);
4. регулационни планове, одобрени по реда на ЗУТ или на отменените ЗТСУ и Закона за планово изграждане на населените места (ЗПИНМ) - за имотите с приложена регулация, границите на които не са материализирани;
5. геодезически измервания на съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени по реда на т. 1;
6. карти, планове и друга документация, предоставени от ведомства и общини по реда на чл. 30;
7. документите по чл. 41, ал. 2 и 3 ЗКИР.
(2) Границите на поземлените имоти в зависимост от състоянието им върху терена се определят като:
1. трайно материализирани - изобразяват се съгласно формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР;
2. нетрайно материализирани - изобразяват се съгласно формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР;
3. нематериализирани - изобразяват се съгласно формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР.
(3) Изпълнителният директор на АГКК одобрява образци на знаците за означаване на границите на поземлените имоти.
(4) Класификаторът за начина на трайно ползване на поземлените имоти и съответните кодове са определени в приложение № 3.

Чл. 15. Координатите на подробните точки, определящи границите на поземлените имоти, на сградите и на съоръженията на техническата инфраструктура, както и означените точки от землищните граници се определят чрез геодезически измервания или се извличат от цифровите или графичните планове или карти по чл. 14, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 6.

Чл. 16. (1) Границите и/или очертанията на сгради и на съоръжения на техническата инфраструктура се установяват след анализиране на данните от:
1. геодезически измервания на съществуващите на място надземни сгради и съоръжения на техническата инфраструктура;
2. планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1 и 3 ЗКИР.
(2) Очертанията на подземни сгради и съоръжения на техническата инфраструктура се установяват след анализиране на данните от:
1. геодезически измервания на видимите надземни части и подземни части преди засипването им;
2. екзекутивни чертежи или проекти за изграждането на сградите и съоръженията;
3. планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1 и 3 ЗКИР.
(3) Класификаторът за предназначението на сградите, съоръженията на техническата инфраструктура и на самостоятелните обекти в тях е определен в приложение № 4.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) (1) Самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура, по смисъла на § 1, т. 1 ДР на ЗКИР, се отразява в кадастралната карта в производството по създаването и поддържането и в цифров вид при спазване изискванията на ал. 6 - 8.
(2) Самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура се изобразява чрез неговото очертание в хоризонталния разрез на сградата или на съоръжението на техническата инфраструктура на съответния етаж. Когато самостоятелният обект е разположен на няколко етажа, се изобразяват очертанията му на всеки етаж. Ниво в самостоятелен обект, което не съвпада с етаж от сградата, няма графично изображение. Броят на нивата на самостоятелния обект се надписват.
(3) Очертание на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура се определя приоритетно от:
1. одобрен инвестиционен проект;
2. граници, описани в документ за собственост и измервания на място.
(4) В производството по поддържане на кадастралната карта, при невъзможност за определяне очертанието на самостоятелен обект по реда на ал. 3, определянето се извършва въз основа на измерване от правоспособно лице по кадастър по искане на собственика на самостоятелния обект и собствениците на съседните самостоятелни обекти.
(5) Очертанието на самостоятелен обект се привързва към координатите на две идентични точки от границата на сградата или на съоръжението на техническата инфраструктура, в които е разположен.
(6) Номерацията на самостоятелните обекти - жилища в сградата, се извършва по входове и започва от най-ниския жилищен етаж, като по възможност се запазват административните им номера. Самостоятелните обекти, които не са жилища, получават номер след последния номер за жилище. Самостоятелните обекти в съоръженията на техническата инфраструктура се номерират с единна номерация за цялото съоръжение, като се започва от северозападния край на първия подземен етаж или на първия надземен етаж със самостоятелни обекти.
(7) Номерата на самостоятелните обекти започват от 1 и са уникални за цялата сграда или съоръжение на техническата инфраструктура. Нови самостоятелни обекти получават номера след последния използван номер в сградата или съоръжението на техническата инфраструктура.
(8) Когато един самостоятелен обект се състои от две или повече части на един или различни етажи, частите се номерират с един и същ номер. Всички части имат самостоятелни площи. Площта на самостоятелния обект е сумата от площите на всички негови части.

Раздел II.
Точност на кадастралната карта


Чл. 18. (1) Точността на нанесените в кадастралната карта поземлени имоти, сгради и съоръжения на техническата инфраструктура се определя чрез изчисляване на стойностите на:
1. грешката в абсолютното положение на подробна точка (?S);
2. грешката в разстоянието между две подробни точки (?S).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Под "грешка в абсолютното положение на подробна точка" се разбира величината:


където:
xo, yo са координатите на точката в кадастралната карта;
x, y - координатите на идентичната точка при контролно определяне чрез геодезическо измерване и изчисление в координатната система на кадастралната карта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Под "грешка в разстоянието между две подробни точки" се разбира величината:

?S = S - So,

където:
So е разстоянието между две произволно избрани подробни точки в един или съседни обекти (поземлени имоти, сгради или съоръжения на техническата инфраструктура) от плана или картата;
S - разстоянието при контролно измерване на място между идентичните подробни точки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Допустимите стойности на ?S и ?S за урбанизирани територии са:
1. за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти, сгради от основното застрояване и на съоръжения на техническата инфраструктура ?S <= 30 сm и ?S <= 20 cm;
2. за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти и постройки на допълващото застрояване ?S <= 60 сm и ?S <= 40 cm.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Допустимите стойности на ?S и ?S за неурбанизирани територии са:
1. за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти, на масивни сгради и на съоръжения на техническата инфраструктура ?S <= 60 сm и ?S <= 40 cm;
2. за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти ?S <= 120 сm и ?S <= 80 cm;
3. за точки от нематериализирани граници ?S <= 180 сm и ?S <= 120 cm.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Допустимата разлика в площта, определена след контролно измерване на точките от границите на поземлен имот или сграда, се изчислява по формулата:


където:
?S е грешката по чл. 18, m;
Р - площта на имота в m2.

Чл. 20. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър не носи отговорност за отклоненията при нанасяне на границите на поземлените имоти в кадастралната карта, по-малки от допустимите стойности на грешките по чл. 18.
(2) Разликата в площта на имота, записана в кадастралния регистър на недвижимите имоти и в документа за собственост, не се счита за грешка и не е основание за изменение на кадастралната карта, ако грешките в абсолютното положение на подробните точки от границите на имота и грешките в контролните дължини отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 4 или 5.
(3) Споровете за местоположението на границите на поземлените имоти се решават по съдебен ред.
(4) Точността на кадастралната карта се подобрява по реда на глава седма.

Раздел III.
Геодезическа основа на кадастралната карта


Чл. 21. Геодезическата основа на кадастралната карта включва:
1. точките от държавната геодезическа мрежа (ДГМ);
2. точките от геодезическите мрежи с местно предназначение (ГММП);
3. точките от работната геодезическа основа (РГО);
4. станциите от инфраструктурните мрежи, определени чрез Глобална навигационна спътникова система (ГНСС), получили удостоверение за оценка на съответствие по реда на Инструкцията за определяне на геодезически точки с използване на ГНСС.

Чл. 22. Проектирането, стабилизирането и определянето на координатите на точките по чл. 21, т. 1, 2 и 4 не са предмет на тази наредба. При създаването на РГО те се приемат за дадени (изходни).

Чл. 23. (1) Работната геодезическа основа се създава като планова и височинна мрежа, включена в точки от ДГМ, ГММП и/или станциите на инфраструктурните ГНСС мрежи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За създаването на РГО за урбанизираните територии се изработва проект, който се съгласува със службата по геодезия, картография и кадастър. В проекта се посочват и начините за определяне на точките от РГО, както и номерирането им. Извън урбанизирани територии РГО се създава само за частите от територията, за които ще се извършват геодезически измервания.
(3) Плътността на точките от РГО е най-малко 0,60 точки на хектар за урбанизирани територии и най-малко 0,02 точки на хектар за неурбанизирани територии.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Точките от РГО се номерират по землища или райони по чл. 10 ЗАТУРБ. Номера с индекси не се допускат. Номерата на точките от РГО за територии с карта на възстановената собственост, стабилизирани с трайни знаци, по възможност се запазват.
(5) Точките от РГО се разполагат равномерно разпределени върху територията и на разстояние една от друга до 300 м в урбанизирани територии и на разстояние една от друга до 500 м в неурбанизирани територии. За връзки с точки от ДГМ и ГММП разстоянието е до 1000 м. От всяка една точка се осигурява видимост към най-малко две съседни точки.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Допустимата дължина от начална до крайна точка на полигонов ход в мрежата на РГО е 2500 м за урбанизирани територии и 4000 м за неурбанизирани територии.
(7) Точките от РГО се разполагат на места, в които рискът да бъдат унищожени е най-малък, извършването на измервания е най-безопасно и се стабилизират с трайни знаци по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК. В мрежата на РГО се включват и ясновидими, трайно стабилизирани, недостъпни обекти.
(8) Точките от съществуващи РГО се използват, когато по начин на разположение и стабилизиране отговарят на изискванията на ал. 5 и 7.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Точките от РГО в урбанизираната територия се реперират, като реперирането може да се извърши и чрез координиране в планово и височинно положение. Точките за репераж се стабилизират с трайни знаци по образец.
(10) Данните от реперирането на всички точки от РГО се подреждат в реперни карнети - в цифров вид съгласно образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.
(11) Координатите на точките, определени от измервания с тотални станции, се получават след изравнение по метода на най-малките квадрати, като:
1. средната квадратна грешка за измерена посока не превишава 4 mgon;
2. средните квадратни грешки по положение и височина на точките не превишават 5 см;
3. относителната грешка на дължините след изравнението не превишава 1:6000;
4. отношението на броя на измерените величини към броя на неизвестните величини е по-голямо от 2.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Измерванията с ГНСС апаратура се извършват в съответствие с раздел II, глава четвърта от Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (ДВ, бр. 79 от 2011 г.).
(13) Когато се използва комбинация от двата метода, точките се определят чрез съвместно изравнение по метода на най-малките квадрати или разделно, като точките, определени от ГНСС измервания, се приемат за дадени.
(14) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За урбанизирани територии с площ, по-малка от 15 хектара, при липса на точки от ГММП, определени в ККС 2005, привързването на РГО се извършва от станциите на инфраструктурните ГНСС мрежи.
(15) Материалите и данните за РГО трябва да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 50 ЗКИР.

Глава трета.
КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ


Чл. 24. (1) Кадастралните регистри са:
1. регистър на недвижимите имоти - обект на кадастъра;
2. регистър на точките от геодезическата основа;
3. регистър на границите на административно-териториалните и териториалните единици;
4. регистър на идентификаторите и техните промени.
(2) За зоните на ограничения в кадастъра и за обектите на информационно-административната карта се създават и поддържат регистри.

Чл. 25. (1) Кадастралният регистър на недвижимите имоти съдържа:
1. данни за поземлен имот: идентификатор; номер от предходен план; площ, изчислена от геодезическите координати на определящите границата подробни точки; трайно предназначение в съответствие с чл. 13; начин на трайно ползване; адрес; номер на зона на ограничение и площ на имота, засегнат от зоната; идентификатор на господстващ имот; номер на партидата на имота в имотния регистър;
2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) данни за сграда или съоръжение на техническата инфраструктура: идентификатор; номер от предходен план; застроена площ, изчислена от геодезическите координати на определящите границата подробни точки; брой етажи; брой на самостоятелните обекти; предназначение; адрес; номер на партидата на имота в имотния регистър;
3. данни за самостоятелните обекти в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура: идентификатор; етаж; брой нива в обекта; площ съгласно чл. 4, ал. 5; прилежащи части; идеални части от общите части на сградата; адрес; предназначение; номер на партидата на имота в имотния регистър;
4. данни за собствениците и носителите на други вещни права;
5. данни за актовете, от които лицата по т. 4 черпят правата си, както и данни за правата;
6. източниците на данни по т. 4 и 5, определени във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР.
(2) Данните за собствениците и носителите на други вещни права включват:
1. името, ЕГН или друг идентификационен номер, постоянен адрес - за собственик - физическо лице, а за едноличен търговец - и наименованието, седалището и кода по БУЛСТАТ/ЕИК;
2. наименованието, организационната форма, седалището и кода по БУЛСТАТ/ЕИК или друг идентификационен номер - за собственик - юридическо лице;
3. наименованието, организационната форма, седалището и кода по БУЛСТАТ/ЕИК или друг идентификационен номер на държавното юридическо лице, на което е предоставено управлението - за недвижимите имоти - държавна собственост;
4. наименованието, организационната форма, седалището и кода по БУЛСТАТ/ЕИК или друг идентификационен номер на организациите или юридическите лица на общинска бюджетна издръжка, на които е предоставено по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост стопанисване и управление на недвижимите имоти - общинска собственост;
5. наименованието и кода на общината по ЕКАТТЕ - за недвижимите имоти - общинска собственост;
6. данни за съда, за вида на регистъра и номера на тома и партидата - за местните юридически лица, които са регистрирани в съдебен регистър, и за чуждестранни юридически лица, регистрирали клон в Република България;
7. кода по БУЛСТАТ/ЕИК или друг идентификационен номер - за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация.
(3) Данните за актовете и за правата по ал. 1, т. 5 съдържат:
1. вида на акта - нотариален или друг акт по чл. 112 от Закона за собствеността, подлежащ на вписване, включително договор за аренда, концесия или наем за срок, по-дълъг от една година;
2. данни за регистъра, номера и датата на издаване или номера, том, дело и датата на вписване в книгите по вписванията, съответно в имотния регистър;
3. вида на правото - право на собственост, право на строеж, право на пристрояване, право на надстрояване, право на ползване, включително концесия;
4. срока, ако правото е срочно;
5. вида на собствеността: частна - на физически или юридически лица, на общините или на държавата, публична общинска, публична държавна или изключителна държавна собственост;
6. идеалните части (дяловете) - при съсобственост.
(4) Данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти се представят (визуализират) съгласно приложение № 7.
(5) Данните по ал. 2 и 3 за имоти изключителна държавна собственост, публична държавна собственост и публична общинска собственост, за които не се издават актове за собственост, се определят в съответствие с нормативния акт, по силата на който възникват.
(6) Данните за собствениците и носителите на ограничени вещни права в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват въз основа на акта, от който черпят правата си, или въз основа на източници, които съдържат данни за акт, от който лицето черпи правата си.

Чл. 26. (1) Регистърът на геодезическата основа включва:
1. вид и номер на точката;
2. координати x, y и h, точност по положение и височина и координатни системи;
3. начин на стабилизиране;
4. стар номер на точката;
5. координати Х, Y, Z, точност и координатната система за точки, определени чрез ГНСС;
6. физическо състояние на знака (запазен, унищожен).
(2) Регистърът на геодезическата основа се създава и поддържа в цифров вид.

Чл. 27. (1) Регистърът на границите на административно-териториалните и териториалните единици се създава въз основа на данни от информационно-административната карта и съдържа:
1. идентификационен код на граница;
2. наименования на държавата, областта, общината и населеното място/района по чл. 10 ЗАТУРБ от едната страна на границата;
3. наименования на областта, общината, населеното място/района по чл. 10 ЗАТУРБ от другата страна на границата;
4. вид на границата съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 - 4;
5. данни за документа, с който е определен съответният участък от границата;
6. състояние на границата - актуална, отменена, спорна.
(2) Регистърът на границите на административно-териториалните и териториалните единици се създава и поддържа в цифров вид от АГКК.

Чл. 28. (1) Регистърът на идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени включва:
1. идентификатор на недвижимия имот;
2. датата на откриване;
3. датата на закриване;
4. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) предишен идентификатор/и - идентификатори на недвижимите имоти, от които произхожда, когато имотът е получен в резултат на делба, разделяне и съединяване;
5. идентификатори на недвижимите имоти, които са възникнали в резултат на делба, разделяне, съединяване и промяна на граница на имоти;
6. поле (колона) за забележка.
(2) Регистърът на идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени се създава и поддържа в цифров вид.
(3) Службата по геодезия, картография и кадастър води регистъра по ал. 1 и отразява промените в него.

Глава четвърта.
ИНФОРМАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНА КАРТА


Чл. 29. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър създава и поддържа в цифров вид информационно-административна карта и регистър към нея, която се публикува на официалната интернет страница на АГКК.
(2) Информационно-административната карта съдържа:
1. подробните точки от границите по чл. 5, ал. 1, т. 1 - 4;
2. държавната граница;
3. границите и териториите на административно-териториалните и териториалните единици, включително и на районите по чл. 10 ЗАТУРБ;
4. границите на кадастралните райони;
5. границите и териториите с открито производство по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри;
6. граници и очертания на обектите на кадастъра, за които са приети кадастралната карта и кадастралните регистри;
7. граници и очертания на обектите на кадастъра след отразяване на основателните възражения и приемането им;
8. граници и очертания на обектите на кадастъра от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри, за които кадастрална карта и кадастрални регистри не са влезли в сила;
9. границите и териториите, за които са създадени кадастрална карта и кадастрални регистри.
(3) Регистърът към информационно-административната карта съдържа:
1. за подробните точки - характеристики в съответствие с чл. 5, ал. 5;
2. за държавната граница, границите на области, общини, населени места, на районите на градовете по чл. 10 ЗАТУРБ и границите на териториите с открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - характеристики в съответствие с чл. 5, ал. 6;
3. за административно-териториалните и териториалните единици, включително и райони по чл. 10 ЗАТУРБ - ЕКАТТЕ на територията и наименование;
4. идентификационен код на кадастралната карта;
5. наименование на територията, за която се изработват кадастрална карта и кадастрални регистри;
6. номер, дата и издател на заповедта за откриване на производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри;
7. номер, дата и издател на заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри;
8. данни за правоспособното лице, на което се възлага изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри;
9. график за извършване на дейността, включително срока за означаване на граници;
10. етап на изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри (открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри; приета кадастрална карта и кадастрални регистри от комисията по чл. 45 ЗКИР; разгледани възражения от комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР; обнародвана заповед за одобряване; влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри);
11. протокол с решенията на комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР;
12. метод на създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри (геодезически измервания, одобрени графични планове и карти, одобрени цифрови планове и карти).
(4) Агенцията по геодезия, картография и кадастър въвежда данните по ал. 2 и 3 по реда на възникването им и ги поддържа в актуално състояние при промяна или възникване на нови данни.
(5) Идентификационният код на кадастралната карта в информационно-административната карта съвпада с номера на заповедта за откриване на производството за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Глава пета.
СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Раздел I.
Изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри


Чл. 30. (1) Общинската администрация по реда и в сроковете съгласно § 6, ал. 2 - 4 ПЗРЗКИР предава на АГКК:
1. оригиналите и/или копията на действащите кадастрални планове и техните изменения и регистри (разписни списъци) на урбанизираните територии - в графичен и/или цифров вид;
2. копия от одобрените планове на новообразуваните имоти и регистрите към тях, включително заповеди, с които се предоставя или възстановява правото на собственост върху земите по § 4 ПЗРЗСПЗЗ - в цифров и графичен вид;
3. копия от действащите подробни устройствени планове и измененията към тях, както и преписките за приложената регулация по ЗУТ - в цифров и графичен вид;
4. копия от подробни градоустройствени планове и преписки по прилагането им по отменения ЗТСУ, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения ЗЕКНРБ;
5. копия на регистри с координатите на РГО и осовата мрежа;
6. (зал. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
7. (зал. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
8. данни за недвижимите имоти и за техните собственици от регистрите на органите по приходи към общинската администрация;
9. налични данни за адресите на недвижимите имоти на територията на общината.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) по реда и в сроковете съгласно § 6, ал. 2 и 4 ПЗРЗКИР предава на АГКК:
1. актуална карта и регистър на възстановената по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ собственост - в цифров и графичен вид;
2. (зал. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
3. (зал. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
4. копия от плановете на новообразуваните имоти по чл. 45, ал. 3 ППЗСПЗЗ за териториите, застроени със сгради и съоръжения от имуществото на организациите по § 12 ПЗРЗСПЗЗ, разположени извън границите на урбанизираните територии, и от придружаващите ги документи от разпоредителни сделки.
(3) Националната компания "Железопътна инфраструктура" и Агенция "Пътна инфраструктура" по реда и в сроковете съгласно § 6, ал. 2 и 4 ПЗРЗКИР предават на АГКК:
1. копия от карти и планове в графичен и/или цифров вид и актове за стопанисваните от тях поземлени имоти, сгради и съоръжения, в които има самостоятелни обекти за териториите на железопътните линии, съответно за териториите, заети от републиканската пътна мрежа; данните се придружават от документи за приключени отчуждителни процедури;
2. (зал. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
3. (нова - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) данни от геодезически измервания, извършени след завършване на строеж - обект на кадастъра, определящи границите му.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Министерствата и ведомствата, които стопанисват недвижими имоти, свързани с отбраната и сигурността на страната, предават на АГКК по реда и в сроковете съгласно § 6, ал. 2 и 4 ПЗРЗКИР планове, карти и регистри във вид и формат, налични при тях, за границите на съответните поземлени имоти.
(5) Министерствата, ведомствата, областните и общинските администрации по реда и в сроковете съгласно § 6, ал. 2 - 4 ПЗРЗКИР освен материалите и данните по ал. 1 - 4 предават на АГКК и:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) копия от актове, планове, карти и регистри във вид и формат, налични при тях, за поземлените имоти, сградите, съоръженията на техническата инфраструктура и самостоятелните обекти в тях - държавна собственост;
2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) копия от актове, планове, карти и регистри във вид и формат, налични при тях, за поземлените имоти, сградите, съоръженията на техническата инфраструктура и самостоятелните обекти в тях - общинска собственост;
3. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) копия от планове, карти и регистри във вид и формат, налични при тях, и актовете за стопанисваните от тях поземлени имоти, сгради, съоръженията на техническата инфраструктура и самостоятелни обекти в тях;
4. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) копия от одобрените инвестиционни проекти - част архитектурна за строителство, проект - преустройство или заснемане за узаконяване на сгради и части от сгради, стопанисвани от тях;
5. копия от одобрените инвестиционни проекти на съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти;
6. копия от планове и карти за територии, предоставени на концесии, както и актовете за това;
7. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) координатен регистър на границите на защитените територии, резерватите и недвижимите културни ценности, които представляват обект на кадастъра, в цифров вид, в координатната система съгласно чл. 4, ал. 2;
8. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) координатен регистър на границите на нарушените територии, в цифров вид, в координатната система съгласно чл. 4, ал. 2.
(6) Ведомствата и юридическите лица предоставят на АГКК плановете и регистрите за стопанисваните от тях обекти.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Плановете, картите и регистрите по ал. 1 - 6 се предават в цифров вид в CAD формат, ZEM формат или друг формат, върху магнитен, оптически или друг технически носител и устройство за еднократен запис.
(8) Материалите по ал. 1 - 6 се предават по населени места или райони по чл. 10 ЗАТУРБ с приемно-предавателен протокол, изготвен от комисия, в която се включват представители на органа, който предава материалите и на АГКК. Органът, който предава материалите, удостоверява в протокола верността на данните.
(9) Службата по вписванията съгласно чл. 71, ал. 3 ЗКИР предава на службата по геодезия, картография и кадастър партиди на недвижимите имоти в цифров вид, а при липса на партиди - наличните данни в книгите по вписвания в цифров или в писмен вид съгласно чл. 37, ал. 4 ЗКИР.
(10) Министерствата, ведомствата, областните и общинските администрации предават на АГКК преписи от актовете, с които се изменят права върху недвижимите имоти, настъпили в периода от първоначалното предоставяне на материали и данни по § 6, ал. 2 и 4 ПЗРЗКИР до обнародване на заповедта по чл. 49, ал. 1 ЗКИР или по § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.).
(11) Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя безвъзмезден достъп до Национална база данни "Население" на АГКК.
(12) Агенцията по вписванията предоставя на АГКК достъп до данните от Търговския регистър.
(13) Националният статистически институт предоставя на АГКК достъп до данните от ЕКАТТЕ и единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ).

Чл. 31. (1) Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се открива със заповед на изпълнителния директор на АГКК по чл. 35, ал. 1 ЗКИР.
(2) Производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри за отделен имот или за група имоти в територии, за които няма одобрен кадастрален план или планове и карти, одобрени по ЗСПЗЗ или ЗВСГЗГФ, се открива със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имотите или със заповед на изпълнителния директор на АГКК в случаите по чл. 35б, ал. 1, т. 2 ЗКИР.
(3) За създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри на територии, заети от линейни обекти (пътища, железопътни линии, канали и др.), се прилага редът за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35в ЗКИР.

Чл. 32. (1) Заповедта по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35б, ал. 1 ЗКИР съдържа:
1. наименование и граници на района, съответно на имотите, за които ще се изработват кадастралната карта и кадастралните регистри;
2. име на правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри;
3. график за извършване на дейността;
4. срок за означаване на границите на поземлените имоти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Заповедта по чл. 35, ал. 1 ЗКИР се обнародва в "Държавен вестник" и в 5-дневен срок се разгласява чрез два централни всекидневника и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградата на службата по геодезия, картография и кадастър, общината, кметството и на електронната страница на АГКК.
(3) Заповедта по чл. 35б, ал. 1 ЗКИР се съобщава на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
(4) Когато при откриване на производството по чл. 35а ЗКИР се установи чрез справка от Национална база данни "Население", че постоянният и настоящият адрес (местожителството) на собствениците или носителите на други вещни права на съседните недвижими имоти са неизвестни, заповедта по чл. 35б, ал. 1 ЗКИР се обявява по реда на АПК.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Правоспособното лице, определено със заповедта съгласно чл. 35, ал. 1 ЗКИР, организира кампанията за разясняване на целите, задачите и значението на кадастъра, на правата и задълженията на участниците в него непосредствено след обнародването на заповедта в "Държавен вестник".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В сградата на службата по геодезия, картография и кадастър, общината, кметството и на други подходящи места с публичен достъп се представя графикът на измерванията. Обявява се мястото и срокът за представяне на документите по чл. 38, ал. 1, т. 3 ЗКИР. Крайният срок е не по-късно от 7 дни преди изтичане на срока за предаване на изработените кадастрална карта и кадастрални регистри.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Собствениците, съответно носителите на други вещни права, са длъжни да представят актовете, удостоверяващи правата им върху имотите в урбанизираните територии, и да осигурят свободен достъп до имота за извършване на работите по кадастъра. Собствениците са длъжни да означат с трайни знаци за своя сметка границите на поземлените си имоти.
(4) Границите на поземлените имоти на техническата инфраструктура не се означават.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Правоспособното лице издава на собствениците, съответно на носителите на други вещни права, удостоверителни документи за изпълнени задължения по представяне на документите по чл. 38, ал. 1, т. 3 ЗКИР.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Разходите за отстраняване на непълноти или грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри са за сметка на собствениците на недвижими имоти само ако липсващите или неточно отразени данни за имотите не съществуват в източниците по чл. 41 ЗКИР и без изпълнение на задълженията им по чл. 36 и чл. 38, ал. 1 - 3 ЗКИР не биха могли да се включат в кадастъра.

Чл. 34. (1) Собственикът или носителят на други вещни права е длъжен да опазва геодезическите знаци, поставени в имота му.
(2) Когато поради строителни или монтажни работи възникне необходимост от унищожаване на геодезически знак, лицето е длъжно да уведоми службата по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок преди започване на строителните работи.
(3) Дейностите по възстановяване на унищожен или повреден геодезически знак са за сметка на лицето, което е унищожило знака, или на лицето, в имота на което е допуснато унищожаване на знака.
(4) Възстановяването на унищожен геодезически знак и неговото приемане се извършва по реда на създаването му.

Чл. 35. За създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри правоспособното лице по чл. 35, ал. 2 ЗКИР, съответно по чл. 35б, ал. 2 ЗКИР, извършва следните дейности:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) провежда разяснителната кампания по чл. 33, ал. 1;
2. изработва проект за РГО и го съгласува със службата по геодезия, картография и кадастър;
3. създава РГО и извършва геодезически измервания и обработката им;
4. изработва и съгласува със службата по геодезия, картография и кадастър проект за кадастралните райони на територията на кадастралната карта;
5. извършва геодезически измервания;
6. приема и систематизира документите, предоставени по чл. 38, ал. 1, т. 3 ЗКИР, и издава удостоверителен документ по чл. 38, ал. 3 ЗКИР;
7. след анализ преобразува в цифров вид предоставените по реда на чл. 30 графични и писмени материали;
8. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) извършва оглед и измервания на самостоятелните обекти;
9. обединява преобразуваните цифрови данни по т. 7 и цифровите данни за териториите с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, които са в обхвата на обекта;
10. изработва карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти;
11. отразява в обединените цифрови данни решенията на комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР и данните за измененията, предоставени по реда на § 4, ал. 2 ПЗРЗКИР;
12. преобразува цифровите данни за кадастралната карта и кадастралните регистри във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР;
13. изработва проекти за изменение на кадастрална карта за промяна на граници на поземлени имоти при констатирани застъпвания в картата на контактната зона;
14. извършва други дейности за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, определени с техническо задание, нормативен или административен акт.

Чл. 36. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни от:
1. кадастрални планове на урбанизираните територии;
2. планове и карти, одобрени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ;
3. геодезически измервания;
4. регулационни планове - в случаите по чл. 14, ал. 1, т. 4;
5. карти, планове и друга документация, предоставени по реда на чл. 30 от ведомства, областни и общински администрации, юридически лица и др.
(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизирана територия, за която няма изработени кадастрални планове или съдържанието на съществуващите не отговаря на изискванията за актуалност и/или точност по чл. 82, ал. 4, се създават с геодезически измервания. Изискванията за извършване на геодезически измервания са съгласно приложение № 8.
(3) В урбанизирана територия, за която кадастралната карта се създава въз основа на съществуващи планове, с геодезически измервания се заснемат променените и новите кадастрални обекти.
(4) Когато поземлените имоти, за които се създават кадастралната карта и кадастралните регистри, граничат с одобрена кадастрална карта, се извършва съвместяване с одобрената кадастрална карта. При констатиране на несъответствия в границите се прилага редът по чл. 42.
(5) Собственикът, съответно носителят на други вещни права, в съответствие с графика по чл. 33, ал. 2 е длъжен:
1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията;
2. да представи на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35б, ал. 1 ЗКИР:
а) акт, удостоверяващ правата му върху имота;
б) данни по чл. 25, ал. 2.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) При изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот или за група имоти границите на поземлените имоти, на сградите и на съоръженията на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти се заснемат и координират чрез геодезически измервания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Когато липсват точки от геодезическа основа, се създава работна геодезическа основа по реда на чл. 23.
(3) Номерът на кадастралния район се определя от службата по геодезия, картография и кадастър.
(4) Когато поземлените имоти, за които се създават кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1, граничат с територия, за която има одобрена кадастрална карта или одобрен кадастрален план, или карта на възстановената собственост, се извършва съвместяване с границите на поземлените имоти от съответния план или карта. При констатиране на несъответствия в общите граници се прилага редът по чл. 42.

Чл. 38. (1) Граница на поземлен имот, която е материализирана, но не е означена с регламентирани знаци, се заснема:
1. съобразно видимите белези за нейната принадлежност;
2. по оста - когато е масивна ограда между два съседни поземлени имота и няма видими белези за принадлежност;
3. по външната за поземления имот страна - когато е ограда към улица или път.
(2) Когато има спор за границите на поземлен имот, те се заснемат според съществуващото им положение при спазване на изискванията по ал. 1 и се изобразяват в кадастралната карта с условен знак за спорна граница. Наличието на спор за граница се удостоверява с документ, издаден от съда.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Издадените и вдлъбнатите части от границите на сгради, на съоръжения на техническата инфраструктура и на трайно материализирани граници на поземлени имоти се заснемат, ако са по-големи от 20 см.
(4) Заснемат се всички сгради с изключение на:
1. сгради, които не са изградени в груб строеж;
2. временни сгради във връзка с извършване на строителство, както и сградите и съоръженията съгласно § 182 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.);
3. паянтови стопански сгради без масивни основи, паянтови стопански сгради с масивни основи, които са с височина, по-малка от 2 m, или с площ, по-малка от 3 m2.
(5) Подземните сгради и съоръженията на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти, се отразяват в кадастралната карта чрез заснемане на видимите им надземни части и/или чрез заснемане на вътрешни точки и построения или въз основа на екзекутивната им документация.

Чл. 39. (1) За поземлен имот - улица, се заснемат материализираните граници. В кадастралната карта се нанасят данните от приложените улични регулационни линии, когато те се различават от заснетите с разлики, по-големи от допустимите в чл. 18, ал. 4. В неурегулирани населени места или при неприложена регулация в кадастралната карта се нанасят границите на поземлените имоти към прилежащата улица. Собствеността върху улицата е публична общинска, когато не представлява участък от републиканската пътна мрежа.
(2) За поземлен имот - път извън урбанизираната територия, в кадастралната карта се нанася:
1. границата на извършеното отчуждение в съответствие с одобрен парцеларен план или границата на пътя по данни от картата на възстановената собственост, когато не е предоставен парцеларен план по реда на чл. 30;
2. собствеността върху републиканските пътища е изключителна държавна, а върху местните пътища - публична общинска или частна собственост.
(3) За поземлен имот - железопътна линия извън урбанизираната територия, в кадастралната карта се нанася:
1. границите на извършеното отчуждение в съответствие с одобрен парцеларен план или границата на железопътната линия по данни от картата на възстановената собственост, когато не е предоставен парцеларен план по реда на чл. 30;
2. собствеността върху поземления имот - железопътна линия, е публична държавна собственост.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За поземлен имот - язовир, в кадастралната карта се нанасят границите на два или повече поземлени имота при наличие на санитарно-охранителна зона и един имот - при липса на такава. Границата на пояс I на санитарно-охранителната зона на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води се нанасят в кадастралната карта като поземлен имот.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За поземления имот река или езеро в кадастралната карта се нанасят границите, определени по данни от източниците по чл. 36.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Данните за границите на поземлените имоти по ал. 4 и 5 се предоставят от собственика на имота или от лицето, на което са предоставени права на управление. Собствеността върху имотите по ал. 4 и 5 се определя в съответствие с глава втора на Закона за водите. Собствеността върху санитарно-охранителните зони в горска територия се определя съгласно глава трета от Закона за горите.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Морските плажове и дюните, които не са разположени непосредствено зад плажната ивица или не попадат върху морския плаж, се нанасят в кадастралната карта съобразно координатите на определящите ги точки, описани в акта за държавна собственост. Морските плажове и дюни, за които няма издадени актове за държавна собственост или координатите на границите в акта не съответстват на границите, определени в специализираните карти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), се нанасят в кадастралната карта съобразно границите им, определени в специализираните карти по ЗУЧК.
(8) За недвижими имоти, свързани с отбраната и сигурността на страната, в кадастралната карта се нанасят само границите на поземлените имоти и техните идентификатори.
(9) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(10) При създаване на кадастралната карта линейните обекти - улици, жп линии, пътища, канали и др., се разделят на поземлени имоти между кръстовища или отклонения от съответния вид.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Границите на обектите по ал. 1 - 5 и ал. 8 се нанасят в кадастралната карта от материалите, предоставени по реда на чл. 30. Когато за имотите по ал. 1 - 5 не са предоставени данни, границите им се отразяват така, както са нанесени в източниците по чл. 36. Границите на имотите по ал. 1 - 3, за които няма предоставени материали по реда на чл. 30 и не са отразени в източниците по чл. 36, се определят чрез геодезически измервания при изработване на кадастралната карта.

Чл. 40. (1) В кадастралната карта се отразяват границите и/или очертанията на сградите и на съоръженията.
(2) Когато сграда или съоръжение на техническата инфраструктура има повече от един затворен контур, образуващ застроената площ, в кадастралната карта се изобразяват всички контури, като се идентифицират с един идентификатор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Когато сграда или съоръжение е с различен брой етажи, в регистъра на недвижимите имоти за брой етажи на сградата или съоръжението се записват максималният брой надземни или максималният брой подземни етажи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Етажите на сгради или на съоръжение на техническата инфраструктура в кадастъра са подземни и надземни. Първият надземен етаж е етажът, таванът на който е разположен на повече от 1,5 м над котата на средното ниво на прилежащия терен (на прилежащия тротоар към улицата). Надземните етажи се номерират във възходящ ред, като се започва от първия надземен етаж, с номера: "етаж № 1", "етаж № 2" и т.н. до последния. В броя на надземните етажи се включват и таванските етажи, разположени в подпокривното пространство, до които има осигурен достъп и са предвидени за самостоятелни обекти или за помещения, които принадлежат към самостоятелни обекти, или са предназначени за общо ползване. Етажите под първия надземен етаж са подземни с номера: "етаж № -1", "етаж № -2" и т.н. до най-ниско разположения.

Чл. 41. (1) За територия със земи по § 4, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ без одобрен план на новообразуваните имоти границата на тази територия се нанася в кадастралната карта като самостоятелен кадастрален район с номер на поземлен имот в него - единица, като:
1. в неурбанизирана територия границата се нанася по данни от картата на възстановената собственост;
2. в урбанизирана територия границата се нанася по данни от помощния план;
3. в урбанизирана територия без помощен план границата се нанася по данни, предоставени от общинската администрация.
(2) Помощният план не е източник на данни за границите на поземлените имоти при създаване на кадастралната карта. Копие от помощния план за тази територия се предава и съхранява в графичен и в цифров вид на носители, отделно от тези за кадастралната карта.
(3) Границите на поземлените имоти от одобрен и влязъл в сила план на новообразуваните имоти се нанасят в кадастралната карта. В кадастралния регистър на недвижимите имоти се нанасят данни за собствениците и правата им за тези имоти, за които има издадени нотариални актове или има влязла в сила заповед на кмета на общината по § 4к, ал. 7 ПЗРЗСПЗЗ.

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За отстраняване на несъответствията в границите на поземлените имоти, получени при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1 ЗКИР, правоспособното лице по чл. 35, ал. 2 ЗКИР, съответно по чл. 35б, ал. 2 ЗКИР, изработва карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти в територията на контактната зона.
(2) Картата на контактната зона представлява съвместено изображение на данните за границите на имотите, получени от източници по чл. 36, ал. 1 и от геодезически измервания и изчисления на материализирани граници в територията на контактната зона.
(3) За изработване на картата на контактната зона правоспособното лице по чл. 35, ал. 2 ЗКИР, съответно по чл. 35б, ал. 2 ЗКИР:
1. преобразува в цифров вид карти и планове по чл. 41, ал. 1 ЗКИР, които са създадени в графичен вид, в съответствие с приложение № 9;
2. извършва геодезически измервания и изчисления на координати на точки от съществуващата геодезическа основа на материализираните граници в територията на контактната зона;
3. определя вида, параметрите и точността на трансформация и трансформира координатите на върховете на имотите в координатната система на кадастралната карта, когато координатната система на плановете или картите по чл. 41, ал. 1 ЗКИР е различна от координатна система на кадастралната карта;
4. отчита разстоянията между идентични точки от граници на имоти и ги сравнява с допустимите разлики в съответствие с чл. 18.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Списъкът на засегнатите имоти се изработва по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК, и съдържа: идентификаторите на имотите и номерата им от предходен план за всеки засегнат поземлен имот; трайно предназначение на територията; начин на трайно ползване; данни за собствеността - имена, документ за собственост и адрес на собственик; площ на имотите и източника на данни по чл. 41, ал. 1 ЗКИР - за границите им; площ на засегнатата част; допустима разлика в площта mPДОП. Резултатите от изпълнение на дейностите по ал. 3 и списъкът на засегнатите имоти се изработват в цифров вид.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Границите на имотите се определят от геодезическите измервания на материализирани граници и от границите на урбанизираната територия, определена съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) При нематериализирани граници границите на имотите се определят:
1. от границите от източниците по чл. 41, ал. 1 ЗКИР за териториите, в които имотите не се пресичат и разстоянията между идентични точки от границите са по-големи от допустимите стойности, определени в чл. 18; за териториите, които не принадлежат към поземлени имоти, се формират поземлени имоти;
2. въз основа на анализ на точността на разстоянията между идентични точки от границите на поземлените имоти, определени от източниците по чл. 41, ал. 1 ЗКИР, за териториите, в които имотите се пресичат или когато разстоянието между идентични точки от граница, от различни източници, е в допустимите стойности, определени в чл. 18.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Картата на контактната зона и списъкът на засегнатите имоти се разглеждат от комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР. Решенията на комисията се обективират в протокол, в който за всеки имот се посочват причината за констатираното несъответствие и начинът за отстраняването му. Протоколът на комисията се придружава от списъка на засегнатите имоти, като съдържанието му се допълва с отбелязване за имотите, които представляват явна фактическа грешка или непълнота, или грешка. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите при спазване изискванията на ал. 5 и 6.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) При наличие на явна фактическа грешка за определяне на трайното предназначение на територията водеща е границата на урбанизираната територия. Начинът на трайно ползване на поземлените имоти се определя по наличните документи и съобразно съответния приложим нормативен акт.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) При необходимост комисията може да извършва проверка на място, за което се съставя констативен протокол.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Лицето по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2 ЗКИР, отразява решенията на комисията, като коригира границите на имотите в контактната зона съобразно протокола, преди приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на чл. 45 ЗКИР.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) След отразяване на основателните възражения по реда на чл. 48, ал. 2 ЗКИР правоспособното лице по чл. 35, ал. 2 ЗКИР, съответно по чл. 35б, ал. 2 ЗКИР, коригира списъка на засегнатите имоти и изработва проекти за отстраняване на установените непълнота или грешка, или явна фактическа грешка.
(12) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Комисията по чл. 45 ЗКИР приема отразените основателни възражения в кадастралната карта и кадастралните регистри и проектите за отстраняване на непълнота или грешка, или явна фактическа грешка.
(13) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР съставя протокол за отстраняване на явна фактическа грешка в контактната зона, придружен от списък на имотите с установена явна фактическа грешка или непълнота, или грешка. В списъка за всеки имот с установена явна фактическа грешка се посочва наличието или липсата на основание за обезщетяване. Един екземпляр от протокола и списъкът на имотите с явна фактическа грешка се изпращат на директора на областна дирекция "Земеделие" за обезщетяване на собствениците по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. Протоколът и списъкът към него се изработват по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.
(14) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За територия с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, за която е установена непълнота или грешка в производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, правоспособното лице по чл. 35, ал. 2 ЗКИР, съответно чл. 35б, ал. 2 ЗКИР, изработва проекти за отстраняване на непълнотата или грешката. Въз основа на приетите проекти за отстраняване на непълнотата или грешката се извършва изменение в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти служебно от СГКК по реда на чл. 70.
(15) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) След приемане на проектите за отстраняване на явна фактическа грешка изменението в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършва служебно по реда на чл. 53б, ал. 5, т. 1 или 2 ЗКИР.


Чл. 43. (1) Данни за кадастралния регистър на недвижимите имоти се получават от източниците по чл. 41, ал. 2 и 3 ЗКИР.
(2) Данни за собственик и носител на друго вещно право се записват в кадастралния регистър на недвижимите имоти, ако в източниците по чл. 41, ал. 2 и 3 ЗКИР има данни за документа, удостоверяващ правото. В кадастралния регистър на недвижимите имоти не се посочват данни за собствениците и за носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, когато такива не бъдат установени по реда на ал. 1.
(3) Когато от събраните данни по реда на ал. 1 се установи наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи, както и източниците на данни.

Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г.) (1) Правоспособно лице, на което с договор са възложени за изпълнение геодезически дейности, не носи отговорност за неизпълнението им или забавеното им изпълнение, когато настъпят форсмажорни обстоятелства, които са довели до невъзможност за изпълнение или забавено изпълнение на възложените му дейности.
(2) Правоспособното лице уведомява възложителя за наличието на форсмажорни обстоятелства в срок до 7 дни от датата на настъпване на събитието, като декларира задължение да представи документ, доказващ форсмажорното обстоятелство, включително неговата начална и крайна дата, издаден от оторизираната за това институция.
(3) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Документ, доказващ форсмажорното обстоятелство, не се изисква от правоспособното лице в случаите на забрани и/или ограничения, въведени със закон, с акт на Министерския съвет или с друг административен акт, който е обнародван или публично известен.

Раздел II.
Одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри


Чл. 44. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се приемат по реда и условията на наредбата по чл. 50 ЗКИР.
(2) Приетите по реда на чл. 45 ЗКИР кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти се обявяват на заинтересованите лица от съответната служба по геодезия, картография и кадастър по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В срока по чл. 46, ал. 2 ЗКИР СГКК осигурява достъп до приетите кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид. Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри са публично достъпни и чрез Кадастрално-административната информационна система. Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри пред службата по геодезия, картография и кадастър.
(4) След разглеждане на възраженията кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти се изменят въз основа на решенията на комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР. Отразените основателни възражения се приемат по реда на чл. 45 ЗКИР. Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри се изпращат от службата по геодезия, картография и кадастър на изпълнителния директор на АГКК за издаване на заповед за одобряване. Заповедта се издава в 14-дневен срок от приемане на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри по чл. 48, ал. 2 ЗКИР. Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 45. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри за отделен имот или група имоти по чл. 35а ЗКИР се приемат от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.
(2) Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри се съобщават на заинтересованите лица по реда на чл. 32, ал. 3 и 4. В срока по чл. 49а, ал. 1 ЗКИР заинтересованите лица могат да правят писмени възражения срещу приетите кадастрална карта и кадастрални регистри.
(3) След произнасяне на комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР по възраженията и след нанасяне на измененията, свързани с тях, кадастралната карта и кадастралните регистри се представят на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, съответно на изпълнителния директор на АГКК за издаване на заповед за одобряване.

Чл. 46. (1) Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 48, ал. 3 ЗКИР, съответно чл. 49а, ал. 2 ЗКИР, се въвеждат на проектно ниво в информационната система на кадастъра.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За одобряване се представят: кадастралната карта, кадастралният регистър на недвижимите имоти и регистърът на геодезическата основа, в цифров вид, подписани с квалифициран електронен подпис, от лицето по чл. 35, ал. 2 ЗКИР, съответно по чл. 35б, ал. 2 ЗКИР. Кадастралната карта се представя изчертана и на традиционен носител съгласно изискванията на приложение № 1.
(3) При одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри се представят и документите от обявяването и приемането им, определени със заповед на изпълнителния директор на АГКК.
(4) Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35 ЗКИР се въвеждат в информационната система на кадастъра след обнародване на заповедта по чл. 49, ал. 1 ЗКИР в "Държавен вестник".
(5) Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35а ЗКИР се въвеждат в информационната система на кадастъра след издаване на заповедта по чл. 49а, ал. 3 ЗКИР.

Чл. 47. (1) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрените материали и документацията по чл. 46, ал. 2 и 3, включително и писмените възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри, се съхраняват постоянно в службата по геодезия, картография и кадастър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри се съхраняват в цифров вид постоянно и в АГКК.

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява министъра на земеделието, храните и горите, министъра на правосъдието и кмета на общината, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия, в 7-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на заповедта по чл. 49, ал. 1 ЗКИР или в 7-дневен срок от издаване на заповедта по чл. 49а, ал. 3 ЗКИР - в случаите, в които заповедта е издадена от изпълнителния директор на АГКК.
(2) Службата по геодезия, картография и кадастър уведомява съответната общинска служба по земеделие, общинската администрация и службата по вписвания по местонахождението на имота, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри, в 7-дневен срок от издаване на заповедта по чл. 49а, ал. 3 ЗКИР.

Чл. 49. (1) Общинската служба по земеделие, съответно общинската администрация, предоставя на службата по геодезия, картография и кадастър документацията за измененията в поддържаните от тях планове и карти съгласно § 4, ал. 2 ПЗРЗКИР.
(2) От откриване на производство за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри до датата на приключване на протокола от комисията по чл. 47 ЗКИР правоспособното лице по чл. 35 или 35а ЗКИР нанася измененията по ал. 1.
(3) От приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на чл. 45 ЗКИР до приемане на отразените възражения по реда на чл. 48, ал. 3 ЗКИР правоспособното лице по чл. 35, ал. 2 ЗКИР, съответно по чл. 35б, ал. 2 ЗКИР, нанася с проект за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри данните, постъпили по реда на § 4, ал. 2 ПЗРЗКИР, и измененията в недвижимите имоти, възникнали в резултат на решенията на комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР.
(4) Всички настъпили изменения в периода от приемане на отразените възражения по реда на чл. 48, ал. 3 ЗКИР до изтичане на срока по чл. 49, ал. 1 ЗКИР се нанасят от службата по геодезия, картография и кадастър въз основа на проект за изменение, изработен от правоспособното лице по чл. 35, ал. 2 ЗКИР или чл. 35б, ал. 2 ЗКИР. За отразяването на тези изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри се съставя протокол от комисията по чл. 45 ЗКИР след приемане на проекта за изменение.
(5) Всички настъпили изменения от изтичане на срока по чл. 49, ал. 1 ЗКИР до влизане в сила на заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри се нанасят от службата по геодезия, картография и кадастър въз основа на проект за изменение, изработен от нея.

Чл. 50. При създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на неурбанизираната територия по реда на § 33 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) се прилага редът на глава шеста.

Глава шеста.
СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА НЕУРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ ПО РЕДА НА § 33 ПЗРЗИДЗКИР


Чл. 51. (1) За неурбанизираната територия се създава кадастрална карта и кадастрални регистри чрез преобразуване на данните от картите, одобрени и поддържани по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Землищата, за които се създава кадастрална карта и кадастрални регистри по ал. 1, се определят в график, съгласуван от министъра на земеделието, храните и горите. След съгласуването му графикът се утвърждава от изпълнителния директор на АГКК. При необходимост от промяна в утвърдения график промяната се съгласува с министъра на земеделието, храните и горите. Графикът и промените в него се публикуват на електронната страница на АГКК и МЗХГ.
(3) Данни за землищата от графика по ал. 2 се въвеждат в информационно-административната карта.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 51 Министерството на земеделието, храните и горите съобразно утвърдения график предава безвъзмездно на АГКК:
1. актуална карта и регистър на възстановената по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ собственост - в цифров вид, придружени с протокол за тест на хартиен и цифров носител за всяко землище поотделно, с подпис и печат от съответната общинска служба по земеделие, извършила контрола;
2. (отм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
4. копия от плановете на новообразуваните имоти по чл. 45, ал. 3 ППЗСПЗЗ за териториите, застроени със сгради и съоръжения от имуществото на организациите по § 12 ПЗРЗСПЗЗ, разположени извън границите на урбанизираните територии, и от придружаващите ги документи от разпоредителни сделки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Материалите по ал. 1 се предават по землища с приемно-предавателен протокол, който се подписва от представители на МЗХГ и на АГКК. Министерството на земеделието, храните и горите удостоверява в протокола актуалността на предоставените данни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) След приемане на материалите по ал. 1 АГКК извършва повторен тест с компютърна програма. Землищата с установени груби грешки се връщат с протокол на МЗХГ за отстраняването им, като се променя графикът по чл. 51, ал. 2.

Чл. 53. (1) След преобразуване на данните кадастралната карта и кадастралните регистри се представят на изпълнителният директор на АГКК за издаване на заповед за одобряване. Заповедта подлежи на обнародване в "Държавен вестник" и влиза в сила от деня на обнародването и.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на заповедта по ал. 1 уведомява министъра на земеделието, храните и горите и министъра на правосъдието, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия.

Чл. 54. (1) Всички настъпили изменения в периода от предаването на данните по чл. 52, ал. 1 до обнародване на заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри в "Държавен вестник" се отразяват от АГКК въз основа на проект за изменение, изработен от АГКК. За отразените изменения се съставя протокол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на АГКК документацията за измененията по ал. 1 съгласно § 4, ал. 2 ПЗРЗКИР.

Глава седма.
ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ


Чл. 55. Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят в случаите на:
1. изменение в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри;
2. отстраняване на непълнота или грешка;
3. отразяване на зона на ограничение и нейни изменения;
4. отстраняване на явна фактическа грешка.

Чл. 56. (1) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота въз основа на заявление от собственика, от друго лице, когато това е предвидено в закон, или въз основа на служебно постъпила информация от компетентен орган.
(2) Заявлението за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отразяване или изменение на зона на ограничение се подава от органи или лица, които създават или поддържат данни за зони на ограничения, от собственика на имота, върху който попада ограничението, или от лице, в чиято полза е възникнало ограничението.
(3) Данните в кадастралната карта и кадастралните регистри се изменят с проект, изработен от правоспособно лице. В случаите на изменение на данни, когато не се изменят очертания и граници на обекти на кадастъра, проектът за изменение се изработва от правоспособно лице или от службата по геодезия, картография и кадастър.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Ведомства и общини, които създават и/или поддържат основни кадастрални данни, в 7-дневен срок от възникването и/или изменението им ги предоставят на службата по геодезия, картография и кадастър във вид на проект за изменение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Органи или лица, които създават или поддържат данни за зони на ограничения, в 7-дневен срок от възникването и/или изменението им ги предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър във вид и съдържание съгласно чл. 78.
(6) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Постоянният и настоящият адрес (местожителството) на собствениците или носителите на други вещни права се установяват чрез справка от Национална база данни "Население", когато в производството по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри се установи, че в кадастралния регистър на недвижимите имоти липсват данни за адресите на заинтересованите лица.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър извършва измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти без издаване на заповед освен в случаите на отстраняване на непълнота или грешка и на явна фактическа грешка.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Когато при изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри се установи наличие на непълнота или грешка или явна фактическа грешка, административното производство се прекратява.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър уведомява службата по вписванията за извършените изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри чрез информационната система на кадастъра.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър уведомява за извършеното изменение заинтересованите лица и носителите на други вещни права върху имотите, чиито права се засягат от изменението, включително и в случаите, в които за изменението не се издава заповед или не се изисква представянето на акт за придобиване, прехвърляне или прекратяване на право на собственост.
(11) (Предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър издава отказ за извършване на изменението, когато при регистрирано заявление за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри се установи, че:
1. има издадено удостоверение за неприет проект;
2. при издадено удостоверение за приет проект, в производството по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри бъдат представени нови данни и документи, които не са били известни към момента на издаване на удостоверението за приет проект и обосновават невъзможност за извършване на изменението.

Чл. 57. (1) Отстраняването на непълнота или грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри, допусната по вина на правоспособното лице, изработило кадастралната карта и кадастралните регистри, се извършва безвъзмездно в срока за отстраняване на дефектите, определен съгласно договора за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) След изтичане на срока за отстраняване на дефектите службата по геодезия, картография и кадастър се счита за задължено лице в случаите на непълнота или грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри, когато границите на имот съществуват в източниците по чл. 41 ЗКИР и могат да бъдат еднозначно определени въз основа на тях, независимо дали собственикът, съответно носителят на друго вещно право, е изпълнил задълженията си по чл. 33, ал. 3. Отстраняване на непълнотата или грешката в имота, включително изработване на проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, е за сметка на службата по геодезия, картография и кадастър.

Чл. 58. (1) Заявлението за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри се подава и регистрира в административната информационна система на АГКК по ред, определен с наредбата по чл. 58, ал. 1 ЗКИР.
(2) В случаите на служебно постъпила информация, която е основание за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, службата по геодезия, картография и кадастър регистрира служебно заявление.
(3) Към заявлението по ал. 1 и 2 се прилага проект за изменение със съдържание съгласно чл. 75.
(4) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За всяко регистрирано заявление за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри се създава административна преписка в цифров вид съгласно § 1, т. 6 от Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри. Документите и данните в преписката са структурирани по начин, който дава възможност за търсене, разглеждане и класифициране най-малко по една от следните характеристики: идентификатор, стар номер, адрес, собственик, ЕГН, ЕИК, входящ номер на заявление, изходящ номер на уведомление и др.

Чл. 59. (1) При делба и разделяне се спазват изискванията за минимални размери и площи на поземлените имоти:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) в урбанизирани територии - съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗУТ за територии, които не са урегулирани с подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, а за територии, които са урегулирани - съгласно проект за изменение на действащия план за регулация, приет от експертен съвет на одобряващата администрация;
2. в земеделски земи - съгласно чл. 72 от Закона за наследството (ЗН) и чл. 26 и 27 от Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.);
3. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) в горски територии - съгласно § 3, ал. 1 ПЗР на ЗВСГЗГФ и чл. 26 и 27 от Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.
(2) Проектните точки от граници при делба и разделяне се трасират или се означават на място и се координират преди изработването на проекта. За трасираните или означени на място точки от граница се съставя протокол по чл. 65, ал. 8.

Чл. 60. (1) В случаите на чл. 53а, т. 2 ЗКИР измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват, ако собствеността върху недвижимите имоти, предмет на изменението, принадлежи на едно и също лице или лица.
(2) При съсобственост заявлението се подава от всички съсобственици или се придружава от нотариално заверена декларация за изразяване на изричното им съгласие с исканото изменение.
(3) При липса на акт за собственост за новообразувания имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записва актът за собственост, удостоверяващ правото на собственост върху имота или имотите преди изменението.

Чл. 61. (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Не се допуска съединяване на поземлени имоти с различно трайно предназначение на територията или с различен начин на трайно ползване.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Новопостроена сграда, преустройство, реконструкция, надстрояване или пристрояване, с което се променя граница или очертание на сграда или самостоятелен обект в сграда, или в съоръжение на техническата инфраструктура, се нанася в кадастралната карта и кадастралните регистри след завършване на строежа. Завършването на строежа се удостоверява с констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ (приложение № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) или с акт за приемане на конструкцията (приложение № 14 от Наредба № 3 от 2003 г.) и констативен протокол по чл. 181, ал. 3 ЗУТ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В случаите на преустройство завършването му се удостоверява с констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ (приложение № 15 от Наредба № 3 от 2003 г.). Несъществени отклонения от инвестиционния проект, с които се променят основни кадастрални данни на сграда или самостоятелен обект, извършени след нанасяне на обектите в кадастралната карта, но преди въвеждането им в експлоатация, се изменят въз основа на екзекутивната документация по чл. 175, ал. 2 ЗУТ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Строежите - обекти на кадастъра, които не се въвеждат в експлоатация, се нанасят в кадастралната карта и кадастралните регистри въз основа на разрешение за строеж и заснемане на сградата/постройката от правоспособно лице по кадастър. Промяна на предназначението на сграда/постройка или самостоятелен обект, при която не се извършват строителни или монтажни работи, се отразява в кадастралната карта и кадастралните регистри въз основа на разрешението за промяна на предназначението по чл. 147а от ЗУТ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Премахната сграда се заличава в кадастралната карта и кадастралните регистри след удостоверяване от органа, издал разрешението за премахване, или след постъпване на данни от общинската администрация. При липса на документи, удостоверяващи премахването, сграда се заличава въз основа на протокол, съставен от правоспособно лице по кадастър, след извършена от него проверка на място. Протоколът се съставя по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

Чл. 63. В случаите на чл. 52, ал. 1, т. 4 ЗКИР съединяване на съседни имоти, собственост на различни лица, се извършва след представяне на документ, удостоверяващ съсобствеността върху новообразувания имот.

Чл. 64. (1) Промяна на граница по взаимно съгласие на собствениците съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3 ЗКИР се извършва след прехвърляне на реално определена част към съседен имот.
(2) В проекта за разделяне се допуска поземлените имоти, които са предмет на изменението, да не отговарят на минималните изисквания за размери и площ за съответния вид територия.
(3) Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект на имотите - предмет на прехвърлителната сделка.
(4) След получаване по реда на чл. 86, ал. 1 ЗКИР или § 5, ал. 2 ПЗРЗКИР на акта за извършената сделка службата по геодезия, картография и кадастър изменя кадастралната карта, като актуализира проекта за изменение, по който е извършена сделката. За извършеното изменение не се издава удостоверителен документ.
(5) След извършване на актуализацията по ал. 4 службата по геодезия, картография и кадастър създава служебно проект за обединяване за имотите - собственост на едно и също лице, и извършва обединяването.
(6) В кадастралния регистър на недвижимите имоти за новообразувания имот се записва актът за собственост за имота преди разделянето и актът за имота - предмет на прехвърлителната сделка.

Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) (1) Подробните устройствени планове по чл. 110 ЗУТ и техни изменения, с които се променят граници на поземлени имоти, се отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри с проект за изменение, без издаване на заповед.
(2) Подробни устройствени планове по предходната алинея, с изключение на тези по § 8 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 16.10.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 25 от 2018 г.), се съгласуват от службата по геодезия, картография и кадастър преди одобряването им. За съгласуването се представя проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в съответствие с предвижданите промени на граници по ПУП. Заявителят представя на службата по геодезия, картография и кадастър разрешение за изработване на ПУП, придружено от задание или скица с предложение за изменението му. Разрешение за изработване на ПУП не се изисква в случаите на чл. 135а, ал. 1 ЗУТ.
(3) Службата по геодезия, картография и кадастър отказва да съгласува проекта на ПУП, когато за изработването му не са използвани актуални данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, когато се констатира непълнота или грешка или явна фактическа грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри, или проектът за изменение на кадастралната карта не отговаря на изискванията на ЗКИР и тази наредба.
(4) Съгласуването или отказът за съгласуване на проекта на ПУП се извършва с издаване на удостоверение за приемане или неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.
(5) Приетият проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри се отразява в кадастралната карта и кадастралните регистри след предоставяне в СГКК на документи за прилагане на ПУП и протокол за трасиране и координиране на новите граници на недвижимите имоти. За парцеларните планове по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ не се изисква протокол за трасиране и координиране на новите граници на недвижимите имоти. Изпълнителният директор одобрява образец на протокола за трасиране и координиране на граници.
(6) За сключване на сделки за прилагане на ПУП поземлените имоти се индивидуализират в скица-проект.
(7) В проекта за изменение на КККР, изработен по проекта на ПУП по чл. 16, ал. 1 ЗУТ, в границите на новообразуван урегулиран поземлен имот се образуват отделни поземлени имоти, когато урегулираният поземлен имот попада едновременно върху имоти с различно трайно предназначение на територията или с различен начин на трайно ползване.
(8) При промяна на граници в съгласуван проект за ПУП, извършена в административното производство до одобряването му, в СГКК се представя за съгласуване преработен съгласно промяната проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.
(9) Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за прилагане на ПУП не се нанася, когато за изработването му не са използвани актуални данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, когато се констатира непълнота или грешка или явна фактическа грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри, или проектът за изменение на кадастралната карта не отговаря на изискванията на ЗКИР и тази наредба.


Чл. 66. (1) За територията на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, изработен в съответствие с подробен устройствен план по чл. 16, ал. 1 ЗУТ до представяне на влязъл в сила ПУП, службата по геодезия, картография и кадастър не извършва изменения в границите на поземлените имоти и не приема проекти за такива изменения.
(2) Границите на поземлените имоти, определени с влязъл в сила подробен устройствен план по чл. 16, ал. 1 ЗУТ, се отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри едновременно. Изменението в кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършва след постъпване на данните от акт, вписан по реда на чл. 86, ал. 1 ЗКИР.

Чл. 67. (1) Границите на поземлени имоти, определени с одобрен и влязъл в сила план на новообразуваните имоти по § 4к ПЗРЗСПЗЗ, се нанасят служебно в кадастралната карта с проект за изменение. В кадастралния регистър на недвижимите имоти се нанасят данни за собствениците и за правата им върху тези имоти, за които има издадени нотариални актове за придобито право на собственост върху имоти, които са земи по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, или има влязла в сила заповед на кмета на общината по § 4к, ал. 7 ПЗРЗСПЗЗ.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В случаите на искане за нанасяне на имот, който попада в територия по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, за която няма одобрен и влязъл в сила план на новообразуваните имоти и имотът е индивидуализиран с граници в проект за изменение съобразно акта за собственост, различен от актовете по ал. 1, имотът се нанася по реда на чл. 54 ЗКИР. Проектът за изменение се придружава от протокол по чл. 65, ал. 5.

Чл. 68. За възстановяване на имоти по реда чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ, които не са отразени в кадастралната карта, се издава скица-проект. След издаване на възстановителното решение по чл. 14, ал. 1 ЗСПЗЗ имотите се отразяват в кадастралната карта по реда на чл. 54 ЗКИР.

Чл. 69. (1) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В случаите на чл. 52, ал. 1, т. 5 ЗКИР службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект/схема-проект - за имот въз основа на проект за изменение на кадастралната карта, или скица/схема - за имот, който е отразен в кадастралната карта.
(2) След постъпване на акт по реда на чл. 86, ал. 1 ЗКИР за придобито по давност право на собственост в кадастралния регистър на недвижимите имоти се заличават съществуващите данни за собственици и документи за собственост, които са с дата преди представения акт за придобито по давност право на собственост.

Чл. 70. (1) В случаите на непълноти или грешки службата по геодезия, картография и кадастър уведомява по реда на АПК заинтересованите лица за започване на административно производство. Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения по проекта в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.
(2) Службата по геодезия, картография и кадастър след изтичане на срока по ал. 1 изяснява фактите и обстоятелствата от значение за установяване на непълнотата или грешката, като преценява основателността на исканията в заявлението и възраженията на заинтересованите лица.
(3) Началникът на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота издава заповед за изменение, придружена от скица-проект, когато искането е основателно, и от събраните документи еднозначно се определя местоположението и границите или очертанията на имотите - предмет на проекта.
(4) Началникът на службата по геодезия, картография и кадастър издава отказ за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри при установяване на недопустимост или неоснователност на искането или при установяване на спор за материално право въз основа на представени или събрани в производството писмени доказателства за местоположението и границите или очертанията на имотите - предмет на проекта.
(5) Заповедта по ал. 3 или отказът по ал. 4 се съобщават по реда на АПК на заинтересованите лица и подлежат на обжалване пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от съобщаването им.
(6) Заповедта влиза в сила и изменението се извършва:
1. след изтичане на срока за обжалване, ако не е подадена жалба;
2. след влизане в сила на съдебно решение за потвърждаване на заповедта, ако е подадена жалба.

Чл. 71. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в случаите на чл. 51, ал. 5 ЗКИР кметът на общината съобщава на заинтересованите лица за започване на дейностите по отстраняване на непълнотата или грешката в кадастралната карта и кадастралните регистри с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството и се публикува на интернет страницата на общината.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Обявлението по ал. 1 съдържа данни за: имотите, обект на изменение, срока за означаване на границите и правоспособното лице, което ще извърши измерванията и изработи проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) След приемане на проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява заинтересованите лица, чиито права се засягат от изменението, чрез обявление, обнародвано в "Държавен вестник". Обявяването в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството, по местонахождение на имотите, се извършва в 5-дневен срок от обнародване на обявлението в "Държавен вестник".
(5) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В 30-дневен срок от публикуване на обявата заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта за изменение и да направят възражения по него.
(6) Службата по геодезия, картография и кадастър след изтичане на срока по ал. 5 изяснява фактите и обстоятелствата от значение за установяване на непълнотите или грешките, като преценява основателността на исканията и възраженията на заинтересованите лица.
(7) Изпълнителният директор на АГКК издава отказ за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, ако установи, че непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право за някой от имотите въз основа на представени или събрани в производството документи, удостоверяващи местоположението и границите или очертанията на имотите - предмет на проекта.
(8) Изменението за отстраняване на непълнотите или грешките в кадастралната карта и кадастралните регистри се одобрява със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(9) Заповедта по ал. 8 или отказът по ал. 7 се съобщават по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица и подлежат на обжалване в 14-дневен срок пред административния съд по местонахождение на имотите.
(10) Заповедта влиза в сила и изменението се извършва за всички имоти едновременно:
1. след изтичане на срока за обжалване, ако не са подадени жалби;
2. след влизане в сила на всички съдебни решения за потвърждаване на заповедта, ако са подадени жалби.

Чл. 72. Отказ за отстраняване на непълнота или грешката се издава, когато отстраняването и е свързано със спор за материално право или когато от събраните документи в административното производство не е възможно еднозначно да се определи местоположението и границите или очертанията на имотите - предмет на проекта.

Чл. 73. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) При промяна на границите на поземлени имоти и сгради, при отразяване на нови поземлени имоти и сгради, както и при допълване на непълноти или поправяне на грешки в кадастралната карта или отстраняване на явна фактическа грешка се извършват геодезически измервания. Геодезическите измервания обхващат означени граници на съществуващите и новите обекти на кадастъра в обхвата на изменението, проектните граници след трасиране - в урбанизирана територия, както и граници на трайни топографски елементи с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия, когато представляват граници на имоти.
(2) Изменения в кадастралната карта се извършват, след като собственикът означи границите на имота си.
(3) Към проекта за изменение на кадастралната карта се съставя протокол за определяне на означените съществуващи и/или трасираните проектни граници, който се подписва от възложителя на изменението и правоспособното лице.
(4) Геодезическите измервания се извършват от съществуващата РГО. Когато РГО не съществува, не отговаря на изискванията по чл. 23 или точки от съществуващата РГО са унищожени, се създават и определят нови точки.
(5) Когато границите на поземлените имоти са материализирани и са определени от графичен план или карта или липсват данни за начина на определянето им в кадастралната карта при първо изменение на граница, координатите на граничните точки се определят с геодезически измервания. Данните от кадастралната карта и от геодезическите измервания се съпоставят, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) при разлики, по-големи от допустимите по чл. 18, ал. 4, съответно по чл. 18, ал. 5, производството по исканото изменение на кадастралната карта се прекратява; изменението на кадастралната карта се извършва след отстраняване на непълнотата или грешката или на явната фактическа грешка;
2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) при разлики, по-малки от допустимите по чл. 18, ал. 4, съответно по чл. 18, ал. 5, границите, определени с данните от геодезическите измервания, се отразяват в кадастралната карта и са в съответствие с документите за собственост.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Когато границите на поземлените имоти в кадастралната карта отговарят на изискванията за точност по чл. 18, ал. 4, съответно на чл. 18, ал. 5, те могат да бъдат коригирани еднократно при последващи геодезически измервания само със съгласието на собствениците.
(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Материалите и данните от геодезическите измервания включват: резултатите от измерванията и обработката им - в цифров вид; координатен регистър на изходните и подробните точки - в цифров вид; схема с точките от ползваната геодезическа основа - в цифров вид; обяснителна записка, включваща и информация за унищожени и новосъздадени точки от геодезическата основа - в цифров вид. Когато липсва РГО и е създадена нова, се предават и данни по реда на чл. 23.

Чл. 74. (1) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Извън случаите на чл. 62, съществуващи на терена сгради или съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти, се отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри въз основа на заснемане на съществуващото на място състояние, като данни за собствеността и собственика се записват в кадастралния регистър на недвижимите имоти след предоставяне на документ за собственост.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Сгради или съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти, които попадат в неурбанизирана територия, се нанасят в кадастралната карта, като точността на определяне на границите им съответства на изискванията на чл. 18, ал. 4, т. 1.

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) (1) Проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри се изработва и представя в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР.
(2) Проектната документация за изменение на кадастралната карта съдържа и следните текстови и графични материали в цифров вид:
1. вид на изменението;
2. данни за правоспособното лице - номер от регистъра на правоспособните лица и наименование/име;
3. данни за възложителя на проекта;
4. обхват на проекта - идентификатори на обектите на кадастъра, които се засягат от изменението, както и координати на подробните точки, които се запазват и ограничават изменението;
5. данни от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти в обхвата на изменението;
6. проектни данни за изменението;
7. материали и данни от геодезически измервания и обработката им по чл. 73, ал. 7;
8. материали от геодезически измервания и данни за нови точки от геодезическата основа по чл. 26, както и реперни карнети по чл. 23, ал. 10;
9. документи, удостоверяващи основанието за исканото изменение;
10. обяснителна записка.
(3) Когато изменението се отнася до граница на поземлен имот, данните по ал. 2, т. 5 съдържат и данни за сградите, но не съдържат данни за самостоятелните обекти в обхвата на изменението.
(4) Когато изменението се отнася до нанасяне на сграда или съоръжение на техническата инфраструктура, до промяна на граница на сграда или съоръжение на техническата инфраструктура, данните по ал. 2, т. 5 задължително включват и данни за поземления имот, в който е разположена сградата или съоръжението на техническата инфраструктура.
(5) Когато изменението се отнася до самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура, данните по ал. 2, т. 5 задължително включват данни за сградата или съоръжението на техническата инфраструктура, в които попада самостоятелният обект.
(6) Когато се нанася сграда или съоръжение на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти или се нанася надстрояване или пристрояване на сграда със самостоятелни обекти, проектът съдържа и данни за самостоятелните обекти.
(7) Проектните данни за всяко изменение по ал. 2, т. 6 съдържат:
1. вид на обектите - поземлен имот, сграда, съоръжение на техническата инфраструктура, самостоятелен обект;
2. състояние на обектите - нови или изменени;
3. временни идентификатори съгласно наредбата по чл. 26, ал. 4 ЗКИР;
4. границите или очертанията на обектите, които се изменят или са нови;
5. данни по чл. 25, ал. 1, т. 1 - 3 за обектите на изменение;
6. данни за собствениците, носителите на други вещни права и актовете, от които черпят правата си, съгласно чл. 25, ал. 2 и 3.
(8) При отчуждаване на реални части от поземлени имоти с цел изграждане и реконструкция на обекти от транспортната инфраструктура проектът за изменение в кадастралната карта се изработва въз основа на данни от парцеларен план.
(9) Обяснителната записка по ал. 1, т. 10 съдържа:
1. данните по ал. 1, т. 1 - 4;
2. обосновка на изменението;
3. данни и материали, послужили за изработване на проекта за изменение;
4. анализ на измерванията и резултатите - геодезическа основа, инструменти, метод на измерване, метод на обработка, максимални разлики в абсолютното положение на точки от съществуващи граници на поземлени имоти и сгради, максимални разлики при координиране на проектните точки.
(10) Всички данни, материали и документи, изработени от правоспособното лице, се подписват с квалифициран електронен подпис.
(11) Правоспособното лице предоставя застрахователна полица и документ, удостоверяващ преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация или данни за тях, ако в регистъра по чл. 19, т. 1 от Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, данните са неактуални или липсват.


Чл. 76. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Проектът за изменение на кадастралната карта се проверява и приема от службата по геодезия, картография и кадастър по ред, определен с наредбата по чл. 50 ЗКИР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Не се приема проект за изменение на кадастралната карта, който не отговаря на изискванията, посочени в тази наредба, и/или когато граници на недвижими имоти, които се изменят с проекта, са предмет на изменение на приет проект.
(3) Проектът за изменение се съхранява в информационната система на кадастъра 6 месеца след датата на приемането му. При представяне в СГКК на удостоверение или при служебно постъпване на данни за наличие на съдебен спор или за висящо административно производство пред друг административен орган проектът се съхранява до решаването му, съответно до приключване на производството.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) След актуализиране на кадастралната карта и кадастралните регистри или след изтичане на 6-месечния срок приетият проект за изменение се съхранява в електронен архив.
(5) Когато проектът съдържа данни за зони на ограничения, данните се отразяват в кадастралната карта и в регистъра на зоните на ограничения.

Чл. 78. (1) Данните за зоните на ограничения се представят с проект в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР.
(2) Проектът за отразяване или изменение на зона на ограничение съдържа:
1. кадастралната карта в обхвата на зоната на ограничение;
2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) границите/очертанията на зоната на ограничение с геодезическите координати на определящите ги точки;
3. временен номер на зоната на ограничение;
4. вид на ограничението по номенклатура;
5. идентификатор на господстващия имот, ако има такъв;
6. лицето, в чиято полза е ограничението;
7. основание за създаване на зоната на ограничение (нормативен акт, административен акт или договор);
8. начална и крайна дата за срока на ограничението;
9. данни за правоспособното лице - номер от регистъра на правоспособните лица и наименование/име;
10. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) схема на зоната на ограничение с данните от т. 1 до т. 5.
(3) Регистърът на зоните на ограничения се създава и поддържа в цифров вид съгласно приложение № 10 и съдържа:
1. номер на зоната на ограничение;
2. основание за създаване на зоната;
3. вид на ограничението;
4. площ на зоната;
5. идентификатор на господстващ имот, ако има такъв;
6. данни за лицето, в чиято полза е ограничението;
7. срок на действие на ограничението;
8. забележка.
(4) В официални документи за поземлени имоти, които попадат в обхвата на зони на ограничения, се отразяват границите/очертанията на зоните на ограничения и данните по ал. 3, т. 1 - 3 и т. 5 - 7, както и площите на засегнатите части от имотите.
(5) Когато ограничението е срочно, зоната на ограничение се заличава служебно от службата по геодезия, картография и кадастър след изтичане на срока.

Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършва въз основа на предоставени документи или идентификационни данни за документи, в случай че за същите има създадени регистри на държавната или общинската администрация, или с тях се удостоверяват данни, които се съдържат в база данни на държавната или общинската администрация.

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) (1) Службата по геодезия, картография и кадастър нанася в кадастралната карта и кадастралните регистри новите или променените граници на обектите на кадастъра, определени при създаването, обновяването или поддържането в актуално състояние на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК. Измененията се извършват по искане на органа, в чиито правомощия е управлението на тези обекти.
(2) При възникване на нови обекти или промени в границите на обектите по чл. 6, ал. 4, т. 1, 2 и 5 ЗУЧК, с които се променят изходните данни, при които са определени границите на охранителни зони "А" и "Б", службата по геодезия, картография и кадастър нанася измененията на зоните на ограничение в кадастралната карта и кадастралните регистри по искане на органа, в чиито правомощия е управлението на обектите по чл. 6, ал. 4, т. 1, 2 и 5 ЗУЧК.
(3) Измененията по ал. 1 се извършват по реда на чл. 54 ЗКИР - за имоти в урбанизирана територия, или по реда на чл. 53б ЗКИР - за имоти в неурбанизирана територия, въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по кадастър, съгласно чл. 75.
(4) Зоните на ограничение се отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по кадастър, съгласно чл. 78.
(5) В проекта за изменение на КККР частта от поземления имот, засегната от непълнотата или грешката, или явната фактическа грешка, се обособява като отделен поземлен имот, за който се записват дублиращи се права на собственост.
(6) При нанасяне на нов обект, в случаите на чл. 6, ал. 8 ЗУЧК, службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект съгласно чл. 52, ал. 1, т. 2 ЗКИР.

Глава осма.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА


Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) (1) Явна фактическа грешка в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти се отстранява от Агенцията по геодезия, картография и кадастър при констатирането и по заявление от заинтересовано лице или при установяването и от службата по геодезия, картография и кадастър.
(2) Когато явната фактическа грешка се установи по повод на искане за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава седма, административното производство се прекратява до отстраняване на явната фактическа грешка.
(3) В случаите на чл. 51, ал. 5 от ЗКИР кметът на общината съобщава на заинтересованите лица за започване на дейностите по отстраняване на явната фактическа грешка с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството и се публикува на интернет страницата на общината. Обявлението съдържа данни за: имотите - обект на изменение, срока за означаване на границите и правоспособното лице, което ще извърши измерванията и изработи проекта за изменение на кадастралната карта.
(4) След приемане на проекта за изменение на кадастралната карта заинтересованите лица, засегнати от изменението, се уведомяват за започване на административното производство за отстраняване на явната фактическа грешка от:
1. службата по геодезия, картография и кадастър по реда на АПК, когато се засягат до 50 поземлени имота;
2. Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обявление, обнародвано в "Държавен вестник", когато се засягат повече от 50 поземлени имота; в 5-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" се извършва обявяване и в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството, по местонахождение на имотите.
(5) Заинтересованите лица по ал. 3 могат да се запознаят с проекта за изменение и да направят възражения по него:
1. в случаите по ал. 4, т. 1 - в 7-дневен срок от получаване на уведомлението;
2. в случаите по ал. 4, т. 2 - в 14-дневен срок от обнародване на обявата в "Държавен вестник".
(6) Службата по геодезия, картография и кадастър, след изтичане на сроковете по ал. 5, изяснява фактите и обстоятелствата от значение за установяване на явната фактическа грешка, като преценява основателността на исканията и възраженията на заинтересованите лица.

Чл. 81а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) (1) За констатиране на явната фактическа грешка правоспособното лице по кадастър изработва карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти.
(2) Геодезическите измервания на граничните точки на поземлените имоти в обхвата на засегнатите имоти се извършват от правоспособното лице по кадастър при спазване на приложимите условия и ред по чл. 37 - 39 и чл. 73.
(3) Границите на поземлените имоти в контактната зона се определят след съвместяване и анализ на данните, получени от обработката на геодезическите измервания, данните от картата на възстановената собственост и от кадастралната карта, както и от всички налични данни и документи (строителни книжа, подробни устройствени планове, разрешителни, актове за въвеждане в експлоатация, данни за проведени процедури за отчуждаване или обезщетяване и др.), въз основа на които се установява вярното им местоположение в съответствие с действащите нормативни изисквания към момента на тяхното възникване.
(4) Явна фактическа грешка се констатира, когато разликите ?Si между идентични точки от границите на имотите от кадастралната карта и картата на възстановената собственост са в допустимите норми по чл. 18, ал. 5, а разликите ?Si между идентични точки от границите на имотите от кадастралната карта и определените въз основа на геодезически измервания и анализ на наличните данни и документи не отговарят на изискванията за точност по чл. 18, ал. 5.
(5) Явна фактическа грешка е налице и когато границите на поземлени имоти са материализирани и не са отразени в картата на възстановената собственост, съответно в кадастралната карта. Не се считат за явна фактическа грешка променени или заличени на място полски пътища, чиито граници са определени в плана за земеразделяне, одобрен по реда на ЗСПЗЗ.
(6) Списъкът на засегнатите имоти съдържа: идентификаторите на имотите и номерата им от предходен план за всеки засегнат поземлен имот; трайно предназначение на територията; начин на трайно ползване; данни за собствеността - имена, документ за собственост и адрес на собственик; площ на имотите и източника на данни по чл. 41, ал. 1 ЗКИР - за границите им; площ на засегнатата част; допустима разлика в площта mPДОП.
(7) Проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти се изработва съгласно чл. 75, отразяващ предложение за отстраняване на явната фактическа грешка. Проектът за изменение е с обхват всички поземлени имоти с констатирана явна фактическа грешка. За имотите, които остават свободни след отстраняване на грешката, правоспособното лице посочва в проекта фактическото ползване на имота.

Чл. 81б. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) (1) Картата на контактната зона, списъкът на засегнатите имоти и проектът се разглеждат от комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР. Решенията на комисията се обективират в протокол, в който за всеки имот се посочват начинът за отстраняване на явната фактическа грешка и наличието или липсата на основание за обезщетяване. Протоколът се придружава от списък на имотите или частите от тях, които представляват явна фактическа грешка. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите при спазване изискванията на чл. 81а, ал. 3 - 5.
(2) Трайното предназначение на територията и начинът на трайно ползване на поземлените имоти се определят по наличните документи и съобразно съответния приложим нормативен акт.
(3) При необходимост комисията може да възлага извършване на проверка на място, за което се съставя констативен протокол.
(4) При липса на основание за обезщетяване комисията дава предложение за провеждане на отчуждителна процедура за собствениците на засегнатите имоти по реда на съответния приложим закон.
(5) Въз основа на решенията на комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР СГКК приема проекта за изменение или го връща за преработване на правоспособното лице.
(6) При наличие на основание за обезщетяване службата по геодезия, картография и кадастър изпраща приетите проекти за изменение за съгласуване от директора на областна дирекция "Земеделие" по отношение обезщетението по реда на чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ, съответно по чл. 6 ЗВСГЗГФ и § 8 ПЗРЗВСГЗГФ.
(7) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри при отстраняване на явна фактическа грешка се одобряват със заповед по чл. 53б, ал. 5, т. 1 или 2 ЗКИР. Заповедта, придружена от скица-проект, се изпраща на общинската служба по земеделие за провеждане на процедура по обезщетяване.
(8) Службата по геодезия, картография и кадастър изпраща заповедта, придружена от скица-проект, до компетентния орган за провеждане на отчуждителната процедура съгласно решението на комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР.

Чл. 81в. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) (1) Нанасяне на липсваща или неточно отразена сграда или съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект, в кадастралната карта се извършва при спазване на чл. 74 и 75. Изменението в кадастралната карта се одобрява със заповед по чл. 53б, ал. 5, т. 1 ЗКИР.
(2) Премахване на сграда се удостоверява по реда на чл. 62, ал. 4. За изменението се уведомява и директорът на областна дирекция "Земеделие".

Глава девета.
ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ КАДАСТРАЛНИ ПЛАНОВЕ


Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Актуалността и точността на съдържанието на плановете, одобрени по реда на отменените ЗЕКНРБ и ЗТСУ, както и на одобрените кадастрални планове по реда на § 40, ал. 3 и 4 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, бр. 36 от 2004 г.), се проверяват от правоспособно лице. Оценката за точност на плана се проверява при условие, че оценката за актуалност отговаря на изискванията по ал. 5.
(2) Оценката за актуалност се изразява чрез съотношението на броя на актуалните граници на поземлените имоти и сгради от плана към общия брой на съществуващите на терена граници на поземлени имоти и сгради. Проверката се извършва на площ не по-малка от 25 на сто от територията на плана, като броят на проверените имоти е равномерно разпределен върху територията на плана, и се отбелязва върху копие от кадастралния план на хартия. Неактуалните и новите граници и сгради се маркират с червен цвят върху копието. Съществуващите върху плана граници, които не са материализирани на терена, се приемат за актуални. При изброяване на границите границата е една от възлова до възлова точка.
(3) За извършената оценка на съдържанието по ал. 2 се съставя доклад. В доклада се описват проверените квартали, броят на проверените граници и сгради и броят на съществуващите на терена граници и сгради. Към доклада се прилага копието от кадастралния план, върху което е отразена проверката.
(4) Когато съотношението по ал. 2 е по-малко от 0,6, в доклада по ал. 3 се записва, че по съдържание кадастралният план не отговаря на изискванията за създаване на кадастрална карта. В този случай кадастралният план не се използва за създаване на кадастрална карта.
(5) Когато съотношението по ал. 1 е по-голямо от 0,6, в доклада по ал. 3 се записва, че по съдържание кадастралният план отговаря на изискванията за създаване на кадастрална карта.
(6) Точността на кадастралния план се проверява чрез статистически анализ на координатните разлики на точки и разлики на дължини съгласно приложение № 6. Координатите на точките се определят от съществуващи върху плана трайно материализирани граници на поземлените имоти и сгради и чрез геодезически измервания и изчисления на координатите на същите точки. Дължините се измерват на място и от плана и са между точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти и сгради. Измерват се на място подробни точки от граници на поземлени имоти и сгради, видими от улиците, равномерно разпределени в територията на кадастралния план. Измерванията се извършват върху територия, която е не по-малка от 10 на сто от площта на кадастралния план. За териториите, в които се извършва оценка, когато не съществува РГО или съществуващата не отговаря на изискванията по чл. 23, се създава нова РГО. Когато планът не е в координатната система на кадастралната карта, координатите на координатните кръстове се трансформират в координатната система на кадастралната карта чрез програмата на АГКК за трансформация между различни координатни системи.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Когато статистическият анализ за точност показва разпределение, близко до нормалното, и ?S и ?s отговарят на допустимите стойности по чл. 18, ал. 4, т. 1, в доклада по ал. 3 се записва, че действащият план отговаря на изискванията за точност. Данните и материалите от координирането, оцифряването, трансформирането на плана в координатната система на кадастралната карта и анализът се прилагат към доклада.
(8) Службата по геодезия, картография и кадастър приема с протокол материалите и данните за оценка на точността на кадастралния план по реда на наредбата по чл. 50 ЗКИР. В протокола се отбелязва, че кадастралният план ще се използва или няма да се използва при изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) (1) За поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри и за изработване на комбинирани скици графичните планове по чл. 82, ал. 1 се проверяват за актуалност и точност и се съставя доклад по реда на чл. 82.
(2) Допустимите стойности на ?S и ?s за граници на поземлени имоти, определени от графичен план, са:
1. за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти, сгради от основното застрояване и на съоръжения на техническата инфраструктура ?S <= 60 сm и ?S <= 40 cm;
2. за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти и сгради от допълващото застрояване ?S <= 90 сm и ?S <= 60 cm.
(3) За поддържане на кадастралната карта в актуално състояние могат да се използват само планове, които са проверени по реда на чл. 82 и са в допуските на ал. 2. Графичните планове се преобразуват в цифров вид съгласно изискванията в приложение № 9.
(4) Дейностите по ал. 1, 2 и 3 се извършват от правоспособно лице по кадастър.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) "Граница на сграда" се определя от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен или на полуподземния етаж, включително и проходите в тези очертания.
2. "Граница на урбанизирана територия" е строителната граница на населеното място или селищно образувание, определена от действащите подробни устройствени планове, съответно подробни градоустройствени планове и техните изменения, или от одобрен околовръстен полигон.
3. "Етаж" е част от сграда или съоръжение на техническата инфраструктура между две последователни подови конструкции или между подова и покривна конструкция.
4. (доп. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) "Затворен контур" ("контур") са последователно свързани граници и/или очертания от едно кадастрално ниво, които не се самопресичат, или пресичат помежду си.
5. "Землище" е съвкупност от поземлени имоти, принадлежащи към дадено населено място.
6. "Идентични точки от граница" са две или повече координатни определения за подробна точка от граница, получени от геодезически измервания и изчисления и/или от преобразуване в цифров вид на източниците по чл. 41, ал. 1 ЗКИР. Идентични точки са и връх от граница от единия източник и петата на перпендикуляра, спуснат от върха до граница от втория източник.
7. "Идентификационен код на държава" по смисъла на чл. 6, ал. 4 е идентификационният код на съответната държава съгласно приложение "Номенклатура на държавите и териториите, използвана за целите на статистиката относно външната търговия на Общността и статистиката относно търговията между нейните държави-членки" към Регламент (ЕО) № 750/2005 на Комисията от 18 май 2005 г.
8. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) "Контактна зона" е участък от картата, в който при обединяване на данни от източниците по чл. 41, ал. 1 ЗКИР се получават несъответствия в границите на поземлените имоти - неидентифицирани територии и/или застъпвания.
9. "Непрекъсната област" е територия, оградена от затворен контур, в която всеки две произволни точки могат да бъдат свързани с линия (път), която принадлежи на контура.
10. "Ниво в самостоятелен обект" е част от самостоятелен обект между две последователни подови конструкции или подова и покривна, като една от подовите конструкции принадлежи само на самостоятелния обект.
11. "Номер от предходен план" е номерът, с който имотът е идентифициран в предходен план или карта (за урбанизирана територия - планоснимачен номер, парцел, квартал; за земеделски земи и гори - масив, парцел).
12. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) "Очертание на самостоятелен обект" е контурът, ограничен от външните ограждащи стени на обекта и осовите линии на разделителните стени към съседните обекти или към прилежащите помещения, или общите части в сградата. Контурът на самостоятелния обект обхваща още лоджиите, балконите и терасите по външните им очертания.
13. "Подробна точка" е точка, която определя граница на поземлен имот, на сграда или на съоръжение на техническата инфраструктура.
14. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) "Предишен идентификатор на недвижим имот" е идентификаторът/ите на недвижимите имоти, от които произхожда имотът, когато имотът е получен в резултат на делба, разделяне или съединяване, след одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри.
15. "Скица-проект" и "схема-проект" са официални документи, издадени от АГКК въз основа на приет проект, който е основание за изменение на граници и/или очертания на обектите на кадастъра.
16. "Спор за материално право" по смисъла на чл. 70 и 71 е налице, когато в проекта за изменение на кадастралната карта местоположението и границите на имотите не съответстват на правата на собственост на всички заинтересовани лица съгласно представените и събрани писмени доказателства в административното производство.
17. "Съоръжение на техническата инфраструктура" е съоръжение, в което има поне един самостоятелен обект по смисъла на § 1, т. 1 ДРЗКИР.
18. (нова - ДВ, бр. 25 от 2018 г., в сила от 20.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) "Форсмажорни обстоятелства" са:
а) природни бедствия, като: вятър със скорост над 5 степен по скалата на Бофорт, средна действителна скорост над 9 m/sec; дъждове, градушки и снеговалеж със средна сума за денонощие над 5 mm (l/m2); заледявания и снежна покривка над 50 mm; продължителни застудявания (повече от 10 дни) със средна дневна температура на въздуха под +10°С; намалена видимост поради мъгла, валеж, запрашеност, задименост, възпрепятстващи пряка видимост до 300 m; земетресения; свличане на земни маси и други природни стихии;
б) пожари, производствени аварии;
в) военни действия, стачки, бунтове, безредици и др.;
г) забрани и/или ограничения, въведени със закон, с акт на Министерския съвет или с друг административен акт.
19. (нова - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) "Трайно материализирана граница" е граница, която може да бъде: стена на сграда; ограда, изпълнена от бетон, зидани камъни, тухли, метал с бетонна или каменна подземна основа; зидана или бетонна подпорна стена, суха зидария с височина на зида над 1,20 м и стена на масивно съоръжение или граница, означена с трайни знаци по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗКИР.
20. (нова - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) "Нетрайно материализирана граница" е граница, която може да бъде: ограда, изградена от градински мрежи, суха зидария с височина на зида до 1,20 м, бодлива тел, жив плет, но с бетонирани бетонни или метални колове между тях или граница на обект на техническата инфраструктура.
21. (нова - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) "Нематериализирана граница" е граница, която е определена с влязъл в сила план или карта, граница, одобрена или определена по реда на закон, вкл. границите на обектите на техническата инфраструктура и границите, представляващи структурни линии на естествени и изкуствени форми на релефа.
22. (нова - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) "Брой етажи" е броят на надземните етажи или на подземните етажи в подземна сграда.

§ 2. Място за паркиране не е обект на кадастъра по смисъла на § 1, т. 1 ДРЗКИР, не получава идентификатор и не се нанася в кадастралната карта и кадастралните регистри.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (1) До одобряване на формат на записа на цифровите карти и регистрите към тях по чл. 12, т. 5 ЗКИР от министъра на регионалното развитие и благоустройството се прилага формат, одобрен от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат за документи, данни и характеристики на обектите на кадастралната карта и кадастралните регистри, чието описание не съответства на одобрения формат от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

§ 4. (1) До одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях, одобрени по реда на отменените ЗЕКНРБ и ЗТСУ и § 6 от ПЗР от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 71 от 2001 г.) и по реда на § 40 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, бр. 36 от 2004 г.), се поддържат в актуално състояние от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти, засягащи съдържанието на кадастралния план, включително и в случаите на § 8. Скиците на недвижимите имоти се изработват по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Кадастралните планове се поддържат в цифров и/или графичен вид. Кадастралните планове в графичен вид се преобразуват в цифров вид по реда, определен в приложение № 9.
(3) При поддържане на кадастралните планове се прилагат изискванията на чл. 18, 19 и чл. 20, ал. 2 - 4.
(4) Измененията в кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях са за сметка на заинтересованите лица с изключение на случаите при нанасяне на промени по чл. 86, ал. 1 ЗКИР и при промяна на границите на административно-териториалните и териториалните единици, както и в други случаи, когато информацията за настъпилите промени е получена служебно.
(5) Действащите кадастрални планове се поддържат в актуално състояние, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) заявленията за изменения на кадастрални планове и за издаване на удостоверение по § 7, заедно със съответната документация по чл. 75, обосноваваща изменението, се отправят до общинската администрация по местонахождение на недвижимия имот, която извършва необходимите проверки;
2. за нанасяне на промените при делба, разделяне, съединяване, отчуждаване на част от поземлен имот, промяна на граница по взаимно съгласие, нанасяне на нови поземлени имоти или сгради се представя проект за изменение на кадастралния план в цифров вид със съдържание, съответстващо на чл. 75, и скица-проект в графичен вид, изработена въз основа на данните от проекта; проектът за изменение и скицата-проект се изработват от правоспособно лице по кадастър съгласно ЗКИР въз основа на данните за имотите от кадастралния план и от геодезическите измервания; проектът за изменение в цифров вид се представя в приетия формат по чл. 12, т. 5 ЗКИР;
3. в случаите на делба, разделяне, съединяване и промяна на граница по взаимно съгласие е необходимо предварително съгласуване на скицата-проект с общинската администрация;
4. данните от геодезическите измервания се представят във формат съгласно изискванията на Наредбата по чл. 50 ЗКИР;
5. в случаите на т. 2 всеки от новообразуваните поземлени имоти получава планоснимачен номер след последния използван номер в съответния регистър на имотите (разписен списък); новозаснетите сгради получават планоснимачен номер, когато са разположени в повече от един имот, както и когато собственикът на сградата или на самостоятелен обект в нея е различен от собственика на поземления имот;
6. непълнотата или грешката се отстранява от общинската администрация, като:
а) въз основа на проекта за изменение и скицата-проект, както и други официални документи и доказателства, представени от заявителя, общинската администрация установява на място непълнотата или грешката; установяването и се извършва с акт по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК;
б) проектът за изменение и скицата-проект за отстраняване на непълноти или грешки съдържа данни за имота от кадастралния план и линията, указваща поправеното местоположение на границата на поземления имот или очертанието на сградата или допълнените граница или сграда и идентификаторите им;
в) проектът за изменение и скицата-проект са неразделна част от акта за установяване на непълнотата или грешката;
г) актът се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересованите собственици; при неподписване на акта от заинтересованото лице това обстоятелство се отбелязва от съставителя и общинската администрация издава отказ за отразяване на непълнотата или грешката в кадастралния план, за което уведомява заявителя;
д) акт за непълноти или грешки не се подписва от пряко заинтересованите лица при изпълнение на влязло в сила съдебно решение и когато регулационните линии от приложен устройствен план се нанасят като имотни граници;
е) когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред.
(6) Измененията в кадастралните планове се одобряват със заповед на кмета на общината, а за градовете с районно деление - от кмета на района.
(7) Не се издава заповед в случаите на възникване или премахване на нови сгради или преустройство, надстрояване или пристрояване на съществуващи сгради, при промяна или записване на нови данни в регистъра на собствениците (разписен списък), при промяна на границите на административно-териториалните и териториалните единици, промяна на начина на трайно ползване и адреса на имота. В тези случаи изменението на кадастралния план се извършва въз основа на представените по чл. 75 документи и материали и данните от геодезическите измервания.
(8) Заповедта по ал. 6 се съобщава на заинтересованите лица по реда на АПК.
(9) Заповедта по ал. 6, съответно отказът за издаването и, могат да се обжалват от заинтересованите лица по реда на АПК пред административния съд по местонахождението на имота. Заповедта за одобряване на изменението на кадастралния план влиза в сила след изтичане на срока за обжалването и по отношение на имотите, за които няма подадени жалби.
(10) Заинтересовани лица по ал. 8 и 9 са собствениците и носителите на други вещни права върху недвижимите имоти, чиито права се засягат от изменението на кадастралния план.
(11) Измененията по ал. 1 се нанасят от общинската администрация в графичния оригинал на кадастралния план, в цифровия му вид и в копието, върху което е одобрен действащият подробен устройствен (градоустройствен) план.
(12) Проектите за изменение на кадастралния план се съхраняват от общинската администрация в цифров и графичен вид до предаването им на АГКК по реда на § 6, ал. 3 ПЗРЗКИР.

§ 5. (1) Започнатите до влизане в сила на наредбата производства по изменение на кадастралните планове по реда на § 5 от ПЗР на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 41 от 2005 г.) се довършват по досегашния ред.
(2) Производството се счита за започнало, ако заявлението за изменение на кадастралния план е подадено в общинската администрация до влизане в сила на наредбата.

§ 6. За районите, в които е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, общинската администрация предава на АГКК данните за измененията в поддържаните кадастрални планове в 7-дневен срок от отразяването им.

§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) До одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри по реда на ЗКИР удостоверения, че строежите, подлежащи на въвеждане в експлоатация, са нанесени в кадастралния план, се издават от общинската администрация.

§ 8. До създаване на специализирани карти по чл. 32 и 34 ЗКИР:
1. в кадастралните планове, поддържани по реда на § 4, се отразяват и специализираните данни съгласно глава втора от Наредба № 7 от 1995 г. за изработване и поддържане на кадастрални планове в мащаби 1:1000 и 1:500 (ДВ, бр. 93 от 1995 г.);
2. кадастралните планове на подземните проводи и съоръжения се поддържат по досегашния ред при спазване на изискванията на Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на подземни проводи и съоръжения от 1984 г. на Министерството на строителството и селищното устройство - Главно управление по геодезия, картография и кадастър;
3. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) общинската администрация издава удостоверение, че данните, подлежащи на отразяване в плановете по т. 1 и 2, са предоставени в необходимия вид и обем.

§ 9. (1) Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри по реда на чл. 49а, ал. 3 ЗКИР се предават в 7-дневен срок на общинската служба по земеделие, съответно на общинската администрация, за отразяването им в поддържаните от тях карта на възстановената собственост, съответно кадастрални планове.
(2) Поддържането на картата и на регистрите по ал. 1 и издаването на скици от тях се извършва от службата по геодезия, картография и кадастър.

§ 10. (1) Производствата по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, които са започнали от влизане в сила на ЗИДЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.), до влизане в сила на наредбата се довършват по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
(2) Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се счита за започнало, ако от влизане в сила на ЗИДЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) до влизане в сила на наредбата заповедта по чл. 35, ал. 1 ЗКИР или по чл. 35б, ал. 1 ЗКИР е обнародвана в "Държавен вестник", съответно е съобщена по реда на АПК на заинтересованите лица.

§ 11. (1) Започнатите, но незавършени производства по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри до влизане в сила на наредбата се довършват по досегашния ред.
(2) Производството се счита за започнало, ако заявлението за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри е подадено в службата по геодезия, картография и кадастър до влизане в сила на наредбата.

§ 12. (1) Започнати, но незавършени производства по изменение на основните кадастрални данни и данните за правото на собственост и другите вещни права върху обектите на кадастъра в картата на възстановената собственост и регистрите към нея се довършват при спазване на условията и реда на тази наредба, като:
1. общинската служба по земеделие предава на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота постъпилите заявления за изменение на картата на възстановената собственост и придружаващите ги документи, включително проектите за изменение, изработени от изпълнителите на техническите дейности по договор с МЗХ, копия на документи от партидите на имота, които имат значение за извършване на изменението; заявленията и документите се предават с приемно-предавателен протокол;
2. след получаване на заявленията и документите към тях службата по геодезия, картография и кадастър извършва изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава седма;
3. за провеждане на производствата по ал. 1 се прилагат сроковете съгласно наредбата по чл. 58 ЗКИР;
4. за заявления, за които е събрана съответната държавна такса от общинската служба по земеделие, не се дължи друга такава на СГКК, включително при разлика в нейния размер.
(2) Производството се счита за започнало, ако заявлението за изменение на основните кадастрални данни и данните за правото на собственост и другите вещни права върху обектите на кадастъра е подадено в общинската служба по земеделие до датата на обнародване в "Държавен вестник" на заповедта по § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.).
(3) На довършване по реда на тази наредба подлежат започнати, но незавършени производства по изменение на картата на възстановената собственост относно данните за правото на собственост и другите вещни права върху обектите на кадастъра и относно данните по чл. 14 от Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.), които представляват основни кадастрални данни.
(4) Производства по изменение на картата на възстановената собственост, които не представляват основни кадастрални данни по чл. 27, ал. 1 ЗКИР и данни по чл. 30, ал. 2, т. 1 и 2 ЗКИР, се довършват по реда на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.

§ 13. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

§ 14. Наредбата се издава на основание чл. 31 ЗКИР и отменя Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 41 от 2005 г.).

§ 15. (1) Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите, които регламентират:
1. дейностите по създаване и поддържане на информационно-административната карта, регистъра към нея и процесите, свързани с тях;
2. дейностите по нанасяне на зоните на ограничения и техните изменения и по създаване на регистъра на зоните на ограничения;
3. съдържанието и начина на представяне на кадастралния регистър на недвижимите имоти при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри;
4. (зал. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
5. съдържанието и начина на представяне на регистъра на геодезическата основа;
6. дейностите по създаване на регистъра на административно-териториалните и териториалните единици;
7. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) неприемането на проект за изменение на кадастралната карта, съгласно който границите на недвижими имоти, които се изменят с проекта, са предмет на изменение на приет проект.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В срок до 31.12.2023 г. АГКК осигурява създаването на функционалности в информационната система на кадастъра за прилагане на дейностите по ал. 1.
(3) До осигуряване на функционалности в информационната система на кадастъра в срока по ал. 2 за ал. 1, т. 3 - 5 се прилага досегашният ред.

§ 16. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2018 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 72 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2021 Г.)

§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За съгласуване по реда на чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията на подробен устройствен план за национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост, за обект с национално значение и за общински обект с първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията и за обект, финансиран изцяло или частично от фондове на Европейския съюз, се прилага следният ред:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) в службата по геодезия, картография и кадастър се представя проектът на подробен устройствен план в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР; службата по геодезия, картография и кадастър проверява актуалността на кадастралната карта, послужила за изработване на проекта на подробен устройствен план, както и за наличието на непълнота или грешка, или явна фактическа грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри; непълнота или грешка, или явна фактическа грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри се установява въз основа на предоставени данни от геодезически измервания на трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход, които представляват граници на поземлени имоти, отразени в кадастралната карта; за извършената проверка службата по геодезия, картография и кадастър издава удостоверителен документ;
2. след одобряването му подробният устройствен план по т. 1 се представя в службата по геодезия, картография и кадастър с проект за изменение на КККР; за парцеларните планове по т. 1 не се изисква протокол за трасиране и координиране на новите граници на недвижимите имоти;
3. службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект в случаите, в които се налага сключване на сделки за прилагане на подробен устройствен план;
4. приетият проект по т. 2 се отразява в кадастралната карта и кадастралните регистри след предоставяне на документи за прилагането на подробен устройствен план.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 7, който влиза в сила в срока по § 15, ал. 2 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 4 от 2017 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2019 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2021 Г.)

§ 63. (1) Започнатите, но незавършени до влизане в сила на тази наредба производства по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри се довършват по досегашния ред.
(2) Производството се счита за започнато, ако до датата на влизане в сила на тази наредба в СГКК има регистрирано заявление за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

§ 64. (1) Започнатите, но незавършени до влизане в сила на тази наредба производства по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство се счита денят на обнародване в "Държавен вестник" на заповедта за откриване на производство по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри или денят на издаване на заповедта по чл. 35б, ал. 1 от ЗКИР.

§ 65. Навсякъде в текста думите "Министерството на земеделието и храните", "министъра на земеделието и храните" и абревиатурата "МЗХ" се заменят съответно с "Министерството на земеделието, храните и горите", "министъра на земеделието, храните и горите" и "МЗХГ".

§ 66. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

Разграфка и номенклатура на кадастралната карта. Традиционни картни носители и оформление на картен лист

 

I. Мащаби. Разграфка и номенклатура

1. Мащаби
1.1. Основните мащаби за изчертаване на кадастралната карта в графичен вид са:
- М 1:1000 - за урбанизирани територии;
- М 1:5000 - за всички останали територии.
1.2. При изискване с техническото задание могат да се ползват и следните мащаби:
- М 1:500 или М 1:2000 - за урбанизирани територии в зависимост от площта на поземлените имоти и гъстотата на застрояването им;
- М 1:2000 или М 1:10 000 - за неурбанизирани територии в зависимост от площта на поземлените имоти.
2. Разграфка и номенклатура
2.1. Разграфката и номенклатурата на листовете на кадастралната карта в Българската геодезическа система 2005 (БГС 2005) са съгласно Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система (ДВ, бр. 62 от 2010 г.).
2.2. Разграфката на картните листове в М 1:1000 е свързана с тази на картните листове в М 1:5000, като всеки картен лист в М 1:5000 се разделя на 25 картни листа в М 1:1000 с размери 15'' по ширина и 22'',5 по дължина.
2.3. Разграфката на картните листове в М 1:500 се получава, като всеки картен лист в М 1:1000 се разделя на 4 картни листа в М 1:500.
2.4. Номенклатурата на картните листове в М 1:1000 се получава, като към номенклатурата на листа в М 1:5000 се добави в скобите номерът на листа в М 1:1000, изписан с римски цифри (от I до XXV). Например картен лист № XIII, показан на чертежа, има номенклатура К-34-35-(120-XIII).

М 1:5000 - K-34-35-(120)

М 1:1000 - K-34-35-(120-XIII)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV


3. Свободна разграфка
3.1. Кадастралната карта за отделен имот или за група имоти, както и за части от землища може да бъде изчертавана в свободна разграфка.
3.2. Свободната разграфка обхваща само определена част от кадастралната карта, която се изобразява в съответния мащаб върху един или минимален брой еднакви по размери листове. Картните листове се номерират по последователни редове, като се започва от северозапад и се спазва посоката на номерация от запад на изток. Допуска се картата за отделен имот или група имоти да бъде изчертавана и на листове с формат А3 или А4.
II. Традиционни картни носители и оформление на картен лист
1. Картни носители
За одобряване и съхранение кадастралната карта се изчертава задължително на полиестерна недеформируема материя с дебелина не по-малка от 0,11 mm, като се вземат специални мерки за запазване трайността на изчертаното съдържание. В процеса на създаване на кадастралната карта за проверка, контрол и приемане тя може да се изчертава на хартия или на друг подходящ носител.
2. Рамково и извънрамково оформяне на кадастрална карта
Елементите от рамковото и извънрамковото оформление се оформят, като извън рамките на кадастралната карта се записват:
2.1. горе вляво - Кадастрална координатна система 2005 (H = 2 mm, литературен прав);
2.2. горе в средата - на два реда: "Кадастрална карта" (H = 6 mm); номенклатура на картния лист (H = 3 mm, литературен прав);
2.3. горе вдясно - последователно на редове се записват: област, общините в областта, кодове по ЕКАТТЕ и имената на населените места в общината (H = 2 mm, литературен наклонен, тесен); когато в листа попадат съответно:
- повече от едно населено място в община.
Имената на населените места се изписват едно след друго, отделени със запетая, като за всяко населено място се записва кодът по ЕКАТТЕ, град или село и наименование. При необходимост населените места се изброяват на повече от един ред, като всеки нов ред започва от края на името на общината;
- повече от една община в областта.
Изписват се последователно имената на общините, отделени със запетая. При необходимост имената на общините се изписват на повече от един ред, като всеки следващ започва от края на името на областта;
- повече от една област. Изписва се текст област и името на областта. Всяка област се изписва на нов ред;
2.4. долу вляво на два реда - © МРРБ - АГКК (Н = 2 mm, литературен прав); Одобрена със заповед № ..............;
2.5. долу в средата - мащаб (H = 2 mm, литературен прав) и 1 cm = ... m;
2.6 долу вдясно на два реда: Отпечатана от ................ (СГКК/АГКК); Актуална към: ................... (дата на отпечатване);
2.7. дебелината на ограничителната рамка на съдържанието на картата е 0,1 mm; външната рамка е двойна с дебелина на линиите - 1 mm, и разстояние между тях - 1 mm; разстоянието между ограничителната рамка и вътрешната линия на двойната рамка е 8 mm;
2.8. в средата на външната линия на двойната рамка се изписват номенклатурите на четирите съседни картни листа (H = 2 mm, литературен прав);
2.9. разстоянието между външната рамка и края на картния лист е не по-малко от 5 сm.
Стойностите на географските координати на върховете на картния лист се записват в полето между външната и вътрешната рамка. Стойностите на проекционните координати x, y за всяка координатна линия се записват в полетата между външната и вътрешната рамка съответно ляво - дясно и горе - долу.


Приложение № 2 към чл. 13, ал. 2

(Доп. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)


Класификатор за начин на трайно предназначение на териториите

 

Код

Наименование на територията

1

Урбанизирана територия

2

Територия на транспорта

3

Земеделска територия

4

Горска територия

5

Територия, заета от води и водни обекти

6

Защитена територия

7

Нарушена територия

8

Урбанизирана територия - защитена

9

Земеделска територия - защитена

10

Горска територия - защитена



Приложение № 3 към чл. 14, ал. 4

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

                 Класификатор за начините на трайно ползване на поземлените имоти

 

Код

Наименование

Стар код за съответствие

1

2

3

 

1. Поземлени имоти за жилищни нужди

 

1000

Ниско застрояване (до 10 m)

3110

1010

Средно застрояване (от 10 до 15 m)

0

1020

Високо застрояване (над 15 m)

0

1030

Комплексно застрояване

3120, 3130

1040

Незастроен имот за жилищни нужди

0

1050

За друг вид застрояване

3100, 3190, 3900, 3999

 

2. Поземлени имоти за обществени сгради и комплекси

 

1100

За обект комплекс за здравеопазване

0

1110

За обект комплекс за образование

0

1120

За обект комплекс за култура и изкуство

0

1130

За обект комплекс за социални грижи

0

1140

За административна сграда, комплекс

0

1150

За обект за детско заведение

0

1160

За търговски обект, комплекс

0

1170

За обект комплекс за битови услуги

0

1180

За обект комплекс за научна и проектантска дейност

0

1190

За култова, религиозна сграда, комплекс

0

1200

Незастроен имот за обществена сграда, комплекс

0

1210

За друг обществен обект, комплекс

3200

 

3. Поземлени имоти за озеленени площи

 

1300

Обществен селищен парк, градина

3410, 3411, 3419

1310

Обществен извънселищен парк, горски парк

7130

1320

Дендрариум

0

1330

Ботаническа градина

3433

1340

Зоологическа градина

3434

1350

Гробищен парк                     

3436

1360

За защитно и изолационно озеленяване

0

1370

За друг вид озеленени площи

3400, 3420, 3421, 3432, 3430, 3435, 3439, 3429, 3490

 

4. Поземлени имоти за спортни обекти

 

1400

Стадион

7310, 7351, 7360, 7371, 7372, 7373

1410

За спортна зала

7320

1420

Спортно игрище

3431, 7330, 7340

1430

За трасета за вело- и мотоспорт

7370, 7379

1440

Ски писта

7350, 7352, 7353

1450

За съоръжения за зимни спортове

7359

1460

За ловна база и стрелбище

7381

1470

За водна спортна база

7382, 7383, 7384

1480

За плувен басейн

4416

1490

Незастроен имот за спортен обект

0

1500

За други видове спорт

7300, 7380, 7389, 7390

 

5. Поземлени имоти за курортно-рекреационни обекти

 

1600

За вилна сграда

7210, 7211

1610

За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ)

0

1620

За почивен лагер

7230, 7231, 7232, 7233, 7239

1630

За туристическа база, хижа

7240, 7241, 7242, 7243, 7249

1640

За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум

7250, 7251, 7252, 7256, 7257

1650

За курортен хотел, почивен дом

7253, 7212

1660

За къмпинг, мотел

7220, 7221, 7222

1670

Незастроен имот за курортно-рекреационен обект

0

1680

За друг курортно-рекреационен обект

7200, 7258, 7259, 7254, 7255

1685

Застроен имот в земеделска територия

0

1690

Застроен имот в горска територия

0

 

6. Поземлени имоти за производствени и складови обекти

 

1700

За електроенергийното производство

3311

1710

За топлоенергийното производство

3312

1720

За друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти

3310, 3313, 3319

1730

За черната и цветната металургия

3320, 3321, 3322

1740

За машиностроителната и машинообработващата промишленост

3330, 3331

1750

За химическата и каучуковата промишленост

3332

1760

За дърводобивната и дървообработващата промишленост

3340, 3341

1770

За целулозно-хартиената промишленост

3342

1780

За производството на строителни материали, конструкции и изделия

3350, 3351

1790

За производството на стъкло

3352

1800

За текстилната промишленост

3361

1810

За шивашката промишленост

3362

1820

За кожарската, кожухарската и обувната промишленост

3363

1830

За хранително-вкусовата промишленост

3364

1840

За полиграфическата промишленост

3370

1850

За складова база

1550, 2225, 2340, 3390, 3392, 3399

1860

За база за селскостопанска или горскостопанска техника

1510, 1520, 1560, 2360

1870

За ветеринарна лечебница

1540

1880

За стопански двор

1570

1890

За животновъден комплекс

1610, 1619, 1921

1900

За животновъдна ферма

1611, 1612, 1613, 2224

1910

Незастроен имот за производствен, складов обект

0

1920

За друг вид производствен, складов обект

1500, 1530, 1590, 1600, 2350, 2390, 3300, 3360, 3369, 3380

1930

Незастроен имот

0

 

7. Поземлени имоти за обекти на културно-историческото наследство

 

2000

За археологически паметник на културата

7260, 7261, 7262, 7263

2010

За архитектурен паметник на културата

7270, 7271, 7272, 7273

2020

За исторически паметник, историческо място

7290, 7291, 7292, 7293, 7294

2030

За паметник на изобразителното и приложното изкуство

7280

2040

За друг имот на културно-историческото наследство

0

 

8. Поземлени имоти за движение и транспортни обекти

 

2100

За първостепенна улица

3511

2110

За второстепенна улица

3512, 3513

2120

За алея

3514

2130

За кръстовище

3515, 6116

2140

За площад

3516

2150

За паркинг

3517

2160

За вход на пешеходен подлез, метро

3518, 3522

2170

За линии на релсов транспорт

3521, 3523, 6311, 5321

2180

За депо за релсов транспорт

3524, 6313

2190

За автогараж

3525, 3526, 3528, 6150

2200

За автомагистрала

6111

2210

За път от републиканската пътна мрежа

6112, 6113, 6114

2220

За местен път

6115, 6120

2230

За селскостопански, горски, ведомствен път

1700, 1710, 1720, 2222, 2310, 6130

2240

За автогара, автоспирка

6140

2250

За бензиностанция, газостанция, метанстанция

3020

2260

За летище, аерогара

1910, 6211, 6212

2270

За железопътна гара, спирка

6312

2280

За ремонт и поддържане на транспортни средства

3527, 6160, 6170, 6213, 6214, 6314, 6420, 6513

2290

За пристанище

6410, 6411, 6412

2300

За въжена линия

6510, 6511, 6512

2310

За друг поземлен имот за движение и транспорт

3500, 3510, 3519, 3520, 3529, 6100, 6180, 6190, 6200, 6210, 6219, 6300, 6310, 6319, 6400, 6490, 6500, 6519, 6900

 

9. Поземлени имоти за съоръжения на проводи

 

2400

За съоръжение на водопровод

6610

2410

За съоръжение на канализация

6620

2420

За съоръжение на електропровод

6630

2430

За съоръжение на нефтопровод

6641

2440

За съоръжение на газопровод

6642

2450

За съоръжение на топлофикационен провод

6650

2460

За съоръжение на съобщителен провод

6660

2470

За съоръжение на друг вид провод

6600, 6640, 6649, 6690

2471

За съоръжение за превантивна защита

0

2472

За друг вид изкуствен ресурс за превантивна защита

0

 

10. Поземлени имоти - ниви

 

2500

Нива

1100, 1111, 1152, 2211

2510

Зеленчукова градина

1112

2520

Оризище

1113

2530

Оранжерия с трайна конструкция

1114

2540

Дивечова нива

2215, 2440

2550

Неизползвана нива (угар, орница)

1130, 1132, 1139

2560

Изоставена орна земя

1145, 1146, 1147, 1149

2570

Друг вид нива

1110, 1119, 1120, 1150, 1151

2580

Изоставена нива

1140, 1141

 

11. Поземлени имоти - трайни насаждения

 

2600

Овощна градина

1211, 1212

2610

Лозе

1213, 1214

2620

Етерично-маслодайна култура

1215, 1216

2630

Хмелници

1221

2640

Разсадник

1222

2650

Изоставено трайно насаждение

1230, 1231, 1234

2660

Друг вид трайно насаждение

1220, 1200, 1210, 1217, 1218, 1223, 1224, 1229, 2213, 2230

 

12. Поземлени имоти - ливади

 

2700

Ливада

1300, 1310, 2212

2710

Неизползвана ливада

1320, 1322, 1329

2720

Изоставена ливада

1330, 1331, 1335, 1339

2730

Друг вид ливада

1321

 

13. Поземлени имоти - пасища, мери

 

2800

Пасище

1400, 1401, 1410, 1420, 2260, 2300

2810

Мера

1430

2820

Високопланинско пасище

0

2830

Друг вид земеделска земя

1900, 1920, 1929

2840

Гори и храсти в земеделска земя

1239, 1922

 

14. Поземлени имоти - дървопроизводителни гори

 

2900

Иглолистна гора

2111

2910

Широколистна гора

2112

2920

Смесена гора

0

2930

Нискостъблена гора

2113

2940

Клек

2114

2950

Друг вид дървопроизводителна гора

2100, 2110

 

15. Поземлени имоти - недървопроизводителни горски площи

 

3000

Голина

2121, 2410, 2226

3010

Поляна

2221, 2250

3020

Просека

2223, 2320

3030

Нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти

2227

3040

Друг вид недървопроизводителна горска площ

2200, 2210, 2220, 2229, 2216, 2217, 2290, 2400, 2120, 2122, 2123, 2420, 2430

3050

Друг вид горски имот

2330, 2900

3060

Горски разсадник

2214, 2240

 

16. Поземлени имоти за водни течения, водни площи и съоръжения

 

3100

Водно течение, река

4100, 4110, 4111

3110

Езеро

4211

3120

Блато

4212

3130

Мочурище

8500

3140

Язовир

4411

3150

Водоем

4412

3160

Рибарник

4413

3170

Солница

4414

3180

За басейн с резервна вода за промишлено предприятие

4417

3190

Напоителен канал

4511

3200

Отводнителен канал

4512

3210

Плавателен канал

4513

3220

За извор на прясна вода

4600, 4610, 4611, 4612, 4613

3230

За извор на минерална вода

4700, 4710, 4711, 4712

3240

За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение

4800, 4911

3245

За брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие от водите

0

3246

За дамба

0

3250

За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение

3437, 4119, 4210, 4200, 4219, 4415, 4419, 4400, 4410, 4419, 4500, 4510, 4519, 4900, 4910, 4919

3260

Гранична река

4112

3300

Черноморски териториални води

4300

3301

Крайбрежно езеро

0

3302

Лагуна

0

3303

Лиман

0

3304

Влажна зона

0

 

17. Поземлени имоти за защитена природна среда

 

3400

Резерват

7110

3410

Природна забележителност

4113, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7149

3420

Поддържан резерват

0

3430

Защитена местност

0

3431

Природен парк

0

3432

Национален парк

0

3440

Крайбрежна плажна ивица

7151, 7152, 7159

3441

Морски плаж

7150

3442

Пясъчна дюна

0

3443

Остров

0

3450

За находище на лечебна кал

7160

3460

За друг вид естествен ресурс за превантивна защита

7100, 7120, 7190, 7400

 

18. Поземлени имоти за добив на полезни изкопаеми

 

3500

За добив на руди

5211, 5212

3510

За добив на въглища

5213, 5214

3520

За добив на нерудни полезни изкопаеми

5215, 5216

3530

За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика

5217

3540

За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив

5218

3550

Със сгради и съоръжения за добив на полезни изкопаеми

5400

3560

За друг вид обект за добив на полезни изкопаеми

5100, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5119, 5200, 5219, 5911, 5919, 5900, 5910, 5210

 

19. Поземлени имоти, заети от индустриални и битови отпадъци

 

3600

Хвостохранилище

9100

3610

Сгуроотвал

9200

3620

Утаител

9300

3630

Депо за индустриални отпадъци

9400

3640

Депо за вторични суровини

9500

3650

Депо за битови отпадъци (сметище)

9600

3660

Депо за хумус

9700

3670

Насип, насипище

5300, 5310, 5311, 5312, 5319, 5912

3680

За друг вид отпадъци

9900

 

20. Поземлени имоти за деградирали земи

 

3700

Деградирала орна земя

1131, 1142, 1143, 1144

3710

Деградирало трайно насаждение

1232, 1233

3720

Деградирала ливада

1332, 1333, 1334

3730

Друг вид деградирала земя

0

 

21. Поземлени имоти със специално предназначение и ползване

 

3800

За склад на държавния резерв

3391

3810

За друг вид имот със специално предназначение и ползване

0

 

22. Поземлени имоти без определено стопанско предназначение

 

3900

Скали

8100

3910

Пясъци

8200

3920

Сипей

8300

3930

Дере

8410, 8400

3940

Овраг, промойна

8420

3950

Ями

8430

3960

Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение

8600, 8900

4000

Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване

0

4100

Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване

9999



Приложение № 4 към чл. 16, ал. 3

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

Класификатор за предназначение на сградите, на съоръженията на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти и на самостоятелните обекти в тях

 

Код

Наименование

Стар код за съответствие

1

2

3

 

1. Сгради за постоянно и временно обитаване

 

100

Жилищна сграда - еднофамилна

112

110

Жилищна сграда - многофамилна

111

120

Жилищна сграда със смесено предназначение

0

130

Вилна сграда - еднофамилна

113

140

Вилна сграда - многофамилна

0

150

Общежитие

120, 121, 122, 123

160

Хотел

231, 232

170

Апартаментен хотел

0

180

Постройка на допълващото застрояване

0

190

Друг вид сграда за обитаване

100, 110, 114

 

2. Обществени сгради

 

200

Сграда за търговия

210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217

210

Сграда за обществено хранене

220, 221, 222, 223, 224, 225

220

Сграда за битови услуги

230, 233, 234, 235, 236, 239

230

Сграда за детско заведение

240, 241, 242, 243

240

Сграда за образование

260, 261, 262, 263, 264

250

Здравно заведение

250, 251, 252, 253, 254, 257, 259, 391

260

Заведение за социални грижи

258

270

Сграда за научна и проектантска дейност

270, 271, 272, 273, 274, 275

280

Сграда за култура и изкуство

280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289

290

Спортна сграда, база

268

300

Административна, делова сграда

290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299

310

Курортна, туристическа сграда

255, 256, 265, 266, 267

320

Сграда на транспорта

237, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528

330

Сграда на съобщенията

500, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516

340

Култова, религиозна сграда

238, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816

350

Сграда - паметник на културата

0

360

Друг вид обществена сграда

200

 

3. Производствени, складови и инфраструктурни сгради

 

400

Промишлена сграда

300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 390, 392, 393, 394, 395, 396

410

Сграда за енергопроизводство

540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 560, 561, 562

420

Селскостопанска сграда

400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 452

430

Горскостопанска сграда

0

440

Сграда за водоснабдяване и/или канализация

530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537

450

Сграда със специално предназначение

820

460

Складова база, склад

600, 610, 611, 612, 613, 614, 620, 621, 622, 623, 624, 630, 631, 632, 633, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 650, 651, 652, 653, 660, 661, 662, 663

470

Хангар, депо

700, 710, 711, 712, 713, 714, 720, 721, 722, 723, 724, 731, 732, 733, 734

475

Гараж

730, 731, 732, 733, 734

480

Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

740, 741, 742, 800, 900

490

Сграда със смесено предназначение

0

 

4. Самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура

 

500

Жилище, апартамент - в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение

 

510

Ателие в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение

 

521

Апартамент в апартаментен хотел

 

530

Гараж

 

540

Инфраструктурен обект

 

550

За търговска дейност

 

560

За обслужваща дейност за битови услуги

 

570

За обществено хранене

 

580

За детско заведение

 

590

За здравни и социални услуги

 

600

За културна и обществена дейност

 

610

За учебна дейност

 

620

За научна и проектантска дейност

 

630

За култова и ритуална дейност

 

640

За спортна и развлекателна дейност

 

650

За делова и административна дейност

 

660

За офис

 

670

За склад

 

680

Обекти със специално предназначение

 

690

Друг вид самостоятелен обект

 

 

5. Съоръжения на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти в тях

 

700

Съоръжения на транспортната инфраструктура

 

701

Подлез

 

702

Надлез

 

703

Тунел

 

704

Мост

 

705

Метростанция

 

706

Паркинг

 

740

Водоснабдителни, хидромелиоративни и канализационни съоръжения

 

780

Съоръжения на електроснабдяването

 

781

Електроцентрала

 

782

Подстанция

 

820

Съоръжение на далекосъобщителни съоръжения

 

821

Телевизионна кула

 

822

Ретранслатор

 

840

Съоръжения за геозащита

 

880

Съоръжения за третиране на отпадъци

 

920

Съоръжения за газоснабдяване

 

940

Съоръжения на топлоснабдяване

 

941

Топлоцентрала

 




Приложение № 5 към чл. 17, ал. 8

(Отм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)


Приложение № 6 към чл. 82, ал. 6

(Предишно Приложение № 6 към чл. 18, ал. 7, изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

Анализ на статистически ред. Оценка на точността. Съдържание на доклада за оценка на точността на кадастрален план (Загл. изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)


(Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В резултат от обработката на измерванията за оценка на точността на кадастрален план се получават три статистически реда със стойности:


където означенията с горен индекс "о" са стойности от кадастрален план, а означенията без горен индекс са получени в резултат на геодезически измервания и обработки.
По-долу се използва общо означение z при обработки, които са в сила и за трите статистически реда ?x, ?y и ?S, а с n е означен броят на стойностите в реда z.
При оценка на точността на кадастрален план се допуска разделяне на територията на части, когато площта е по-голяма от 100 ха. За всяка част се съставят и изследват трите статистически реда.

1. Анализ на статистически ред
1.1. Определя се средното аритметично и стандарта на реда z

; (1.1)

1.2. Проверка за груби грешки в реда z.
Стойност на реда z, която е извън интервала,

(1.2)

се счита за грубо сгрешена. Такива стойности се изключват от съответния статистически ред.
Анализът на статистическия ред продължава, когато изключените стойности са под 5 % и броят стойности в редуцирания ред z е по-голям от 50. В този случай се изчисляват повторно величините и
(Изм. - ДВ, бр. 72 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Когато над 5 % от стойностите на реда се изключат заради наличие на груби грешки, анализът на реда и оценката за точност се прекратяват, а в доклада се записва, че кадастралният план, не отговаря на изискванията на чл. 18, ал. 7.
1.3. Проверката на хипотезата за съгласуване на емпиричното разпределение с нормалното се осъществява чрез критерия c2 и чрез изчисление на асиметрията, ексцеса и съответните им доверителни интервали.
1.3.1. Проверка за съгласуваност чрез критерия c2
Чрез стандарта и средното аритметично се формират осем интервала с граници - таблици 1а, 1б, 1в, колона 2 - лява граница, и колона 3 - дясна граница. Изброяват се стойностите ki на реда z, които попадат във всеки интервал - колона 4. При условие че в някои от интервалите има по-малко от 5 стойности, интервалът с по-малко от 5 стойности и следващият или предходният се обединяват в един с гранични стойности, обхващащи и двата интервала. Определят се границите на интервалите на нормираната нормална функция на разпределение ta и tb - колони 5 и 6 на таблици 1а, 1б и 1в. Ако лявата или дясната граница на интервал е q, то съответната лява или дясна граница на интервала на нормираната нормална функция е:


Определя се стойността на интегралната функция F(t) на нормираното нормално разпределение - колони 7 и 8 на таблици 1а, 1б и 1в. Когато се използва Excel, стойността на F(t) се определя чрез функцията NORMSDIST(t). В колона 9 на таблици 1а, 1б и 1в се изчислява теоретичната вероятност за попадане на стойностите във всеки интервал:

p = F(tb) - F(ta) .

В колона 10 се определя теоретичният брой стойности n*p, които би трябвало да попадат в интервала. В колона 11 за всеки интервал се изчисляват величините: