навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8121з-418 ОТ 14 МАРТ 2017 Г. ЗА РЕДА ЗА УПОТРЕБА НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за употреба на физическа сила и помощни средства от полицейските органи и от лицата по чл. 140а, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи (МВР), осъществяващи охрана и/или пропускателен режим в района на охраняван обект на МВР или осъществяващи съдействие при наблюдение на държавната граница.

Чл. 2. (1) Полицейските органи могат да използват физическа сила и помощни средства в случаите по чл. 85, ал. 1 ЗМВР, а лицата по чл. 140а, ал. 1 ЗМВР - в случаите по чл. 140б, ал. 1 ЗМВР.
(2) При изпълнение на правомощието си лицата по чл. 140а, ал. 1 ЗМВР могат да използват само следните помощни средства: белезници; каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори.

Чл. 3. (1) Физическата сила и помощните средства се използват след предупреждение с изключение на случаите на внезапно нападение над служителя или други лица, както и при освобождаване на заложници.
(2) Полицейските органи и лицата по чл. 140а, ал. 1 ЗМВР са длъжни да вземат мерки за оказване на първа долекарска помощ на лицата, пострадали при използване на физическа сила и помощни средства.

Чл. 4. Полицейските органи и лицата по чл. 140а, ал. 1 ЗМВР използват физическа сила и помощни средства, след като са преминали обучение за използването им.

Чл. 5. (1) В случаите на употреба на физическа сила и помощни средства се изготвя писмен доклад от служителя, който ги е използвал, и/или от ръководителя, разпоредил използването им.
(2) В писмения доклад по ал. 1 се посочват:
1. специфично наименование на длъжността, име и фамилия, длъжност и месторабота на полицейския орган или име и фамилия, длъжност и месторабота на лицето по чл. 140а, ал. 1 ЗМВР;
2. място, дата и час на използване на физическата сила и помощните средства;
3. основание и обстоятелства за използване на физическата сила и помощните средства;
4. интензивност на физическата сила, вид и количество на използваните помощни средства;
5. по възможност данни, идентифициращи лицето/лицата, спрямо които са използвани физическата сила и помощните средства;
6. мерки, взети спрямо лицето/лицата;
7. видими последствия от използването на физическата сила и помощните средства.

Раздел II.
Използване на физическа сила и помощни средства


Чл. 6. (1) Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението на обществения ред и личността на правонарушителя.
(2) Полицейските органи използват физическа сила и помощни средства в случаите по чл. 85, ал. 1 ЗМВР, а лицата по чл. 140а, ал. 1 ЗМВР - в случаите по чл. 140б, ал. 1 ЗМВР, само когато това е абсолютно необходимо.
(3) При използването на физическа сила и помощни средства полицейските органи и лицата по чл. 140а, ал. 1 ЗМВР вземат всички мерки за опазване живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.
(4) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигане на законната им цел.
(5) Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени. Забраната не се отнася за случаите на масови безредици, когато са изчерпани всички други средства.
(6) Забранява се използването на животозастрашаваща сила за задържане или предотвратяване бягство на лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, ако лицето не представлява опасност за живота и здравето на другиго.

Раздел III.
Предназначение и употреба на помощни средства


Чл. 7. (1) Белезниците са предназначени за ограничаване възможността за движение на крайниците на правонарушителя.
(2) Белезниците се поставят при положение на ръцете отзад на гърба. В зависимост от физическите качества, състоянието и поведението на правонарушителя се допуска поставяне на белезници при положение на ръцете отпред, на две и повече лица последователно, комбинация между ръка и крак, крак за крак, през или за неподвижен предмет или по друг подходящ начин.
(3) Лицето с поставени белезници трябва да бъде под наблюдение.

Чл. 8. (1) Усмирителните ризи се използват спрямо лица, поведението на които не може да се контролира по друг начин или с други средства.
(2) Лицата, спрямо които са използвани усмирителни ризи, се поставят под постоянно наблюдение.

Чл. 9. Каучукови, пластмасови и щурмови палки се използват, когато са неприложими други по-леки начини и средства за въздействие.

Чл. 10. (1) Електрошоковите палки и прибори са предназначени за блокиране на сетивната и нервната система чрез електричество. Въздействието може да е чрез непосредствен контакт или дистанционно (от разстояние чрез изстрелване на електроди или електронни заряди).
(2) Електрошоковите палки и прибори се използват при задържане на лица, които не се подчиняват и/или оказват съпротива на полицейски орган, за пресичане на нападение срещу полицейски органи и/или други лица, както и при опит за бягство на конвоирани, съпровождани, задържани лица и при освобождаване на заложници.
(3) Електрошоковите палки и прибори се използват от лицата по чл. 140а, ал. 1 ЗМВР при задържане на лице, нарушило охраната и/или пропускателния режим в района на охраняван обект на МВР или граничния режим, ако оказва съпротива или се опитва да избяга.

Чл. 11. (1) Химическите вещества са предназначени за намаляване способността за съпротива на правонарушители чрез дразнещо въздействие върху очите, кожата и горните дихателни пътища.
(2) Минимално допустимото разстояние до лицето, срещу което се използват аерозолни химически вещества и насочването им, се определя от тактико-техническата характеристика на всеки отделен вид използвано средство.
(3) Химическите вещества и средства за обгазяване се използват при стриктно спазване на нормативите за всеки конкретен вид и правилата за безопасност при работа с тях.
(4) Обгазеният район (територия, сграда, превозно средство) се отцепва незабавно до края на поразяващото действие на химическите вещества и се предприемат мерки за извеждане и оказване помощ на пострадалите лица.

Чл. 12. Служебните животни - кучета и коне, са предназначени за опазване на обществения ред, охрана на обекти, противодействие на престъпността и контрола на държавната граница.

Чл. 13. (1) Служебните кучета се използват за патрулиране, охрана на мероприятия, при нарушения на обществения ред и задържане на лица. Служебните кучета задължително се водят от техния щатен водач.
(2) Преди пускане на кучето водачът взема мерки да не се причинят вреди на други лица.

Чл. 14. (1) Конете се използват за патрулиране, охрана на мероприятия, при задържане на лица и при групови нарушения на обществения ред.
(2) Ездачът трябва да направлява животното по начин, безопасен за околните лица.

Чл. 15. При изпълнение на служебните си задължения в случаите по чл. 85, ал. 1 ЗМВР полицейските органи могат да бъдат снаряжени с халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми.

Чл. 16. (1) Халосните патрони и патроните с гумени, пластмасови и шокови куршуми са предназначени за оказване на физическо и психологическо въздействие върху правонарушители и се използват в случаите по чл. 85, ал. 1 ЗМВР.
(2) В случаите по ал. 1 минимално допустимото разстояние до лицето, срещу което се използват халосни патрони и патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми, се определя от тактико-техническата характеристика на всеки отделен вид боеприпас.
(3) Забранява се смесеното поставяне на бойни патрони и патрони с гумени, пластмасови, шокови куршуми и халосни патрони в един пълнител (магазин) или барабан на оръжието.

Чл. 17. (1) Устройствата за принудително спиране на превозни средства са механични, електромагнитни и други съоръжения, прибори и химически смеси, предназначени за въздействие върху части, агрегати и системи на превозните средства, водещи до преустановяване на тяхното движение.
(2) Устройствата за принудително спиране се използват по отношение на превозни средства, водачите на които не се подчиняват на подадени от полицейските органи сигнали за спиране, при задържане на правонарушители, движещи се с превозно средство, и при освобождаване на заложници.
(3) Устройствата за принудително спиране на превозни средства се използват по разпореждане на оперативния дежурен от оперативния дежурен център (ОДЦ) или оперативната дежурна част (ОДЧ), ръководителя на операцията или старшия на наряда. След вземане на решение от страна на ръководителя на операцията или старшия на наряда за използване на устройства за принудително спиране същите своевременно уведомяват оперативния дежурен от ОДЦ/ОДЧ.
(4) При определяне на местата за поставяне на устройствата за принудително спиране се вземат под внимание особеностите на пътя и прилежащите участъци, видимостта, скоростта и интензивността на движението, видът на превозното средство и други конкретни условия.
(5) При използване на устройство за принудително спиране се подава сигнал за спиране от полицейските органи, съобразявайки се с конкретната пътна обстановка, с изключение на случаите при освобождаване на заложници.

Чл. 18. (1) Устройствата за отваряне на помещения са механични, хидравлични, пневматични, пиротехнически, взривни, електромагнитни и други съоръжения, прибори и химически вещества, предназначени за въздействие върху заключващи механизми и разрушаване на прегради на входове на сгради, помещения и пътни превозни средства.
(2) Устройствата за отваряне на помещения се използват за проникване при задържане на правонарушители, освобождаване на заложници, противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане, оказване съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, на които противозаконно се пречи да изпълняват задълженията си.
(3) Устройствата за отваряне на помещения се използват по разпореждане на ръководителя на операцията, старшия на екипа или на оперативния дежурен от ОДЦ/ОДЧ. След вземане на решение от страна на ръководителя на операцията или старшия на екипа за използване на устройства за отваряне на помещения същите своевременно уведомяват оперативния дежурен от ОДЦ/ОДЧ.

Чл. 19. (1) Светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие са боеприпаси и пиротехнически, механични и други прибори, предназначени за дезориентиране и отвличане на вниманието.
(2) Светлинните и звуковите устройства с отвличащо въздействие се използват при проникване в обекти, освобождаване на заложници, задържане на правонарушители, при нападения срещу граждани и/или полицейски органи, групови нарушения на обществения ред, нападения на сгради, помещения, съоръжения и пътни превозни средства.
(3) Използването на светлинни и звукови устройства се извършва в съответствие с тактико-техническите характеристики и възможностите на всеки отделен вид.
(4) Светлинните и звуковите устройства се използват по разпореждане на ръководителя на операцията или старшия на екипа, а при внезапно нападение над полицейски служители и/или други лица и при освобождаване на заложници - по преценка на служителя.

Чл. 20. (1) Водометни и въздухоструйни машини са средства, предназначени за оказване на физическо и психологическо въздействие върху правонарушители чрез водна или въздушна струя под налягане.
(2) Водометните и въздухоструйните машини се използват при групови нарушения на обществения ред и/или масови безредици.
(3) Водометните и въздухоструйните машини се използват по разпореждане на ръководителя на операцията.

Чл. 21. (1) Бронираните машини са предназначени за охрана на обекти, патрулиране по определен маршрут или участък за обслужване, отцепване и блокиране на определени райони, отцепване и блокиране на направление за движение на участници в безредици и други правонарушения, създаване на проходи в барикади и други препятствия, разрушаване на врати, стени и преодоляване на други прегради, при терористичен акт или въоръжени правонарушители, както и за охрана и транспорт на ценни пратки и товари.
(2) Бронирани машини се използват при:
1. преследване и задържане на въоръжени правонарушители;
2. освобождаване на заложници;
3. групови нарушения на обществения ред;
4. въоръжени нападения срещу граждани и/или полицейски органи;
5. спасителна дейност при извънредни ситуации.
(3) Бронираните машини се използват по разпореждане на ръководителя на операцията или старшия на екипа, а в случаите по ал. 2, т. 3 - от ръководителя на операцията.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 85, ал. 4 и чл. 140б, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 8121з-1130 от 2015 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 73 от 2015 г.).

§ 3. Академията на МВР и дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" - МВР, да разработят методически указания за използване на различни видове техники за използване на физическа сила и помощни средства, технически характеристики и правила за безопасност при употребата и съхранението им в срок до три месеца след влизането в сила на настоящата наредба.

§ 4. Главните дирекции на МВР в рамките на своята компетентност и потребности могат да разработват и конкретни указания за използване на служебни животни - кучета и коне.

§ 5. Академията на МВР съвместно с дирекция "Човешки ресурси" - МВР, да организират обучението за използване на физическа сила и помощни средства от полицейските служители и от лицата по чл. 140а, ал. 1 ЗМВР.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума