навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

В сила от 01.01.2005 г.

Приета с Решение № 365 на ВТОС по Протокол № 24 от 16.12.2004 г., изм. и доп. с Решение № 896 по Протокол № 51 от 20.04.2006 г., изм. с Решение № 1528 по Протокол № 84 от 30.04.2015 г., изм. с Решение № 100 по Протокол № 5 от 28.01.2016 г., изм. с Решение № 9519 от 20.06.2019 г. на ВАС

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения свързани с опазване на обществения ред, на общинските имоти, предназначени за общо ползване, осигуряване почивката и спокойствието на гражданите на територията на Община Велико Търново.
(2) Наредбата определя правомощията на общинската администрация и задълженията на гражданите, на ръководителите на учрежденията, обществените организации и на търговците, свързани с осъществяването на дейността и целите по предходната алинея.
Чл. 2. Наредбата се прилага по отношение на:
- всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на Община Велико Търново;
- собствениците, наемателите и другите обитатели на жилищните сгради;
- управителите на търговските дружества, едноличните търговци, ръководители на учреждения и организации, развиващи дейност на територията на Община Велико Търново.

Глава втора.
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ОСИГУРЯВАНЕ ПОЧИВКАТА И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ


Чл. 3. (Отм. с Решение № 1528 по Протокол № 84 от 30.04.2015 г.)

Чл. 4. Забранява се провеждането на шумни тържества и всякакви други действия, нарушаващи нощната тишина по улиците, площадите и други обществени места.
Глоба: до 200 лв.

Чл. 5. Забранява се извършването на демонстративни маневри, групово управление, участие в нерегламентирани състезания, форсиране на място на двигатели, употреба на звуков сигнал извън случаите разрешени от Закона за движение по пътищата от водачи на МПС.
Глоба: до 200 лв.

Чл. 6. (Отм. с Решение № 1528 по Протокол № 84 от 30.04.2015 г.)

Чл. 7. Забранява се извършването на непристойни действия на обществени места нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото и личността.
Глоба: до 200 лв.

Чл. 8. (Отм. с Решение № 100 по Протокол № 5 от 28.01.2016 г.)

Чл. 9. (Отм. с Решение № 100 по Протокол № 5 от 28.01.2016 г.)

Чл. 9а. (Нов - Решение № 896 по Протокол № 51 от 20.04.2006 г.) (1) Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места, включително обществения транспорт и закритите работни помещения на територията на общината, с изключение на обособените за това места.
(2) Забранява се употребата на алкохолни напитки и тютюнопушенето от малолетни и непълнолетни лица в заведения за обществено хранене и увеселителни заведения на територията на Община Велико Търново.

Чл. 10. Забранява се носене на огнестрелно оръжие в увеселителни и питейни заведения и барове за времето от 22.00 до 06.00 часа.
Глоба: 50 - 200 лв.

Чл. 11. Забранява се работата на търговските обекти след установеното работно време.
Глоба: 50 - 200 лв.

Чл. 12. Забранява се провеждане на хазартни игри на обществени места и/или участие на малолетни и непълнолетни в тях.
Глоба: 50 - 200 лв.

Чл. 13. Забранява се продажбата на бомбички и други взривоопасни материали (пиротехнически изделия), които биха застрашили живота, здравето и спокойствието на гражданите, освен в специализираните магазините и от лица притежаващи съответно разрешително.
Глоба: 50 - 250 лв.

Чл. 14. Забранява се продажба и публично излагане на всякакви материали с порнографско съдържание освен в специализираните магазини, както и поставянето на плакати, календари и други изделия с порнографско съдържание на обществени места и сгради.
Глоба: 50 - 200 лв.

Чл. 15. (Отм. с Решение № 1528 по Протокол № 84 от 30.04.2015 г.)

Глава трета.
ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА


Чл. 16. Забранява се отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в подземните и надземните инсталационни колектори без писмено разрешение на органите и организациите, които ги стопанисват.
Глоба: 50 - 200 лв.

Чл. 17. (Отм. с Решение № 1528 по Протокол № 84 от 30.04.2015 г.)

Чл. 18. Забранява се късането и изкореняването на цветя, както и газенето на обособените тревни площи.
Глоба: до 100 лв.

Чл. 19. Не се допуска ловенето и унищожаването на полезния дивеч, пойните и други птици, събирането на яйцата им и повреждането на поставените за тях къщички, заслони и хранилки.
Глоба: до 50 лв.

Чл. 20. Забранява се писането, рисуването и драскането по сградните фасади, оградите и по пътните съоръжения.
Глоба: 20 - 200 лв.

Чл. 21. Забранява се повреждането на некролози, обяви, реклами, афиши и други материали, поставени на определените за тази цел места.
Глоба: до 100 лв.

Чл. 22. Забранява се събарянето, повреждането и разместването на табелки, пейки и съоръжения, поставени в градините, парковете, детските и спортните площадки и на други обществени места.
Глоба: до 300 лв.

Чл. 23. Забранява се повреждането и промяната на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръженията; на телефонните обществени апарати, съоръжения и кабини; на заслоните по спирките на обществения транспорт; на обществените чешми, уличните хидранти, уличните, подлезните и парковите осветителни тела и съоръжения; на съдове за смет; на афишните съоръжения и площи, на скулптурно-декоративните фигури и елементи; на обществените тоалетни, сгради и огради; на противопожарните съоръжения, пътни знаци, табели, указатели, светофари, ограждения, съоръжения, превозни средства, както и на всякакви други общински имоти.
Глоба: 50 - 300 лв.

Глава четвърта.
ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО И РЕД В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ


Чл. 24. Времето за зареждане на търговските обекти, снабдяването с горива и други материали, извършване на битови услуги по улиците "Независимост", "Стефан Стамболов", "Иван Вазов", "Никола Пиколо", "Опълченска", "Раковски" и площад "Самоводска чаршия", "Мармарлийска", "Освобождение", "Бачо Киро", "Христо Ботев", "Васил Левски", "Никола Габровски" и бул. "България" се определя с начален час за зареждане за есенно-зимния сезон от 20.00 часа и за пролетно-летния сезон от 21.00 часа. Крайният час на зареждането е до 8.00 часа. Забраната не се отнася за зареждане с хранителни стоки.
Глоба: 20 - 200 лв.

Чл. 25. (1) Определените от Министъра на Вътрешните работи служби контролират спазването на правилата за движение от всички участници в движението.
(2) Службите за контрол, определени от Кмета на Общината, контролират в населените места спазването на правилата за паркиране от водачите на ППС и на правилата за движение от пешеходците.

Чл. 26. (1) Службите за контрол, определени от Кмета на Общината, използват техническо средство за принудително задържане на ППС, за което не е заплатена дължимата такса за кратковременно паркиране, ако е определена от Общинския съвет, до заплащане на таксата и на разходите по прилагане на техническото средство, съгласно чл. 99 от Закона за движение по пътищата.
(2) Режимът и местата за престой и паркиране се приема от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), така че да не създават опасност или правят невъзможно преминаването на другите участници в движението. В ОЕСУТ участва представител на компетентните органи на МВР.

Чл. 27. (1) Преместването на ППС без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, паркирано в нарушение на правилата за движение, се извършва от определените от Министъра на Вътрешните работи длъжностни лица от службите за контрол и длъжностни лица, определени от Общинската администрация.
(2) Преместените ППС се транспортират на отговорно пазене на предварително публично оповестено от Общината място и се освобождават оттам след заплащане на разноските по отстраняване, транспортиране и отговорно пазене.
(3) Преместването на ППС и транспортирането му до определения паркинг се извършва така, че да не му се нанасят вреди.

Чл. 28. Забранява се на водачите на таксиметрови превози и маршрутни автомобили да ползват места извън определените за тях местостоянки.
Глоба: до 200 лв.

Чл. 29. Забранява се оставянето на неизправни и спрени от движение МПС по улиците, тротоарите, площадите, междублоковите пространства и зелените площи.
Глоба: до 50 лв.

Чл. 30. Забранява се движението на ППС с животинска тяга без регистрационна табела, светлоотразители, фенер и предпазна престилка.
Глоба: до 100 лв.

Чл. 31. Забранява се движението на превозни средства, които могат да повредят и унищожат елементи на пътната настилка, тротоарите и зелените площи.
Глоба: 50 - 250 лв.

Чл. 32. Забранява се движението на МПС, които замърсяват улиците със строителни материали, пръст, разтвори, отпадъци и други.
Глоба: 50 - 250 лв.

Чл. 33. Забранява се спирането и паркирането на превозни средства по тротоарите и зелените площи, освен ако не са обозначени за тази цел, съгласно Закона за движението по пътищата (ЗДП).
Глоба: съгласно ЗДП.

Чл. 34. Забранява се паркирането и домуването на МПС, на ремаркета и полуремаркета с тонаж над 3,5 тона и на автобуси с повече от 11 места в кварталите на града.
Глоба: съгласно ЗДП.

Чл. 35. Не се допуска оставянето на непокрити отвори по тротоарите и улиците, представляващи опасност за пешеходците, МПС и ППС.

Чл. 36. Не се допуска движението на МПС превозващи животни и животински отпадъци по улиците на град Велико Търново.
Глоба: до 100 лв.

Чл. 37. Общественият превоз на пътници се осъществява по утвърдената транспортна схема на Общината от лицензирани превозвачи, като се спазват изискванията на действащата нормативна уредба.

Чл. 38. Забранява се влизането в превозни средства от обществения транспорт на лица в нетрезво състояние и внасяне на предмети създаващи опасност за живота и здравето на пътниците.
Глоба: до 100 лв.

Чл. 39. Забранява се пушенето, пиенето на алкохол, ядене на семки и други замърсяващи обществените превозни средства продукти, както и извършване на действия, с които се нарушава реда и спокойствието в тях.
Глоба: до 50 лв.

Чл. 40. Превозването на домашни животни в обществения транспорт да става след обезопасяването им.
Глоба: до 50 лв.

Глава пета.
ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ


Чл. 41. (1) Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации по реда и при спазване изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).
(2) Писменото уведомление по чл. 8 от ЗСММ се отправя до Кмета на Общината, когато организаторът е централно ръководство на политическа партия или коалиция, сдружение или обществена организация.
(3) Писменото уведомление по чл. 11 от ЗСММ се отправя до Кмета на Общината.
(4) Копие от уведомленията по чл. 8 и чл. 11 от ЗСММ се изпращат до органите на полицията.

Чл. 42. (1) В уведомлението за провеждане на събрание или митинг се посочват: пълното наименование на организатора и неговото седалище; точните имена и адреси на представляващите го лица, както и техните изборни длъжности; целта, мястото, времето на провеждане и предполагаемия брой на участниците.
(2) В уведомлението за провеждане на манифестация, освен данните по предходната алинея, се посочва и пътя на движението и.

Чл. 43. Организаторите на събрание, митинг или манифестация, разгласяват провеждането им след изтичането на 24 часа от уведомлението, ако в този срок не е наложена забраната по чл. 12, ал. 3 от ЗСММ.

Чл. 44. (1) Когато след изтичането на двадесет и четири часа от получаване на уведомление от даден организатор, постъпят уведомления за провеждане на други прояви за същото време, място и път на движение, съответните органи осигуряват провеждането само на проявата по първото уведомление.
(2) Когато са постъпили уведомления от няколко организатори за провеждането на различни прояви в едно и също време, място и път на движение преди изтичането на двадесет и четири часа от постъпването на първото уведомление, съответните органи на общинската администрация съдействат за постигане на съгласие между заинтересованите организатори за безконфликтно провеждане на планираните прояви в различно време или място. Ако съгласие не бъде постигнато, органите на общинската администрация осигуряват провеждането на обществената проява, за която е пристигнало първото уведомление.

Чл. 45. Организаторите на проявите по тази глава са длъжни да осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазването на общинските имоти от повреждане и унищожаване.

Чл. 46. (1) Органите на общинската администрация, със съдействието на полицията, взимат необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, осигуряване на обществения ред и безопасността на движението.
(2) При нарушения на задълженията по ал. 1, контролните органи съставят актове на нарушителите.
(3) Препис от акта за забраната по чл. 12, ал. 3 от ЗСММ се изпраща на съответните полицейски органи след изтичане на сроковете по чл. 12, ал. 4 и 5 от същия закон.

Чл. 47. Разрешение за провеждане на спортни и културни обществени прояви на открити общински площи; извън предназначените за целта места (стадиони, зали, салони) се дава от кмета на общината по реда и условията на тази глава, като охраната на същите се съгласува с органите на полицията.

Глава шеста.
ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ


Чл. 48. (1) (Отм. с Решение № 9519 от 20.06.2019 г. по адм. д. № 14731/2018 г. на ВАС)
(2) (Отм. с Решение № 9519 от 20.06.2019 г. по адм. д. № 14731/2018 г. на ВАС)

Чл. 49. Не се допуска повреждането и разрушаването на паметници, извършването на действия, с които се оскверняват паметниците.
Глоба: до 300 лв.

Чл. 50. (1) Не се допуска извършване на действия, с които се замърсяват гробищните паркове.
(2) Гражданите се задължават да изхвърлят отпадъците на обозначените за това места, а строителните отпадъци да се изхвърлят извън гробищния парк на определените за това места.
Глоба: до 100 лв.

Чл. 51. Не се допуска влизането на домашни животни и птици в района на гробищния парк.
Глоба: до 100 лв.

Чл. 52. Разлепването на некролози да става на определените за това места.
Глоба: до 20 лв.

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 53. (1) Лице, наказано за нарушение на тази наредба, което до една година от влизане в сила на наказателното постановление, извърши ново нарушение се наказва с глоба от 250 до 500 лв.
(2) Когато повторното нарушение е свързано с определена професия или дейност, може да бъде наложено наказание лишаване от право да упражнява съответната професия или дейност, съгласно чл. 22, ал. 3 от ЗМСМА, временно за срок от 1 до 3 месеца.

Чл. 54. Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се определя от наказващия орган съобразно с тежестта на нарушението, степента на вината на нарушителя и имотното му състояние.

Чл. 55. Установеното в тази наредба административно наказание се налага, ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг висшестоящ нормативен акт.

Чл. 56. (1) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Общината и на служителите на РДВР Велико Търново.
(2) За констатираните нарушения се съставят актове от длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Общината, кметове на кметства, кметски наместници или упълномощени от тях лица или от служители на РДВР Велико Търново.
(3) (Изм. с Решение № 100 по Протокол № 5 от 28.01.2016 г.) Въз основа на съставените актове Кмета на община Велико Търново или определеният със заповед заместник-кмет издават наказателни постановления.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателни постановления си извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Чл. 57. (1) (Предишен текст на чл. 57 - Решение № 896 по Протокол № 51 от 20.04.2006 г.) При явно маловажни случаи на нарушения на разпоредбите на тази Наредба, овластените за това длъжностни лица могат да налагат наказания-глоба до 10 лв. срещу квитанцията.
(2) (Нова - Решение № 896 по Протокол № 51 от 20.04.2006 г.) За маловажни случаи на административни нарушения, извършени от непълнолетни, наказващите органи изпращат съставените актове на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за налагане на мерки от възпитателен характер.

Чл. 58. Независимо от административно наказателната отговорност нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на причинените материалните щети.

Чл. 59. (1) (Изм. с Решение № 896 по Протокол № 51 от 20.04.2006 г.) Административно-наказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения.
(2) (Изм. с Решение № 896 по Протокол № 51 от 20.04.2006 г.) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
(3) (Нова - Решение № 896 по Протокол № 51 от 20.04.2006 г.) За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.

Чл. 59а. (Нов - Решение № 896 по Протокол № 51 от 20.04.2006 г., отм. с Решение № 100 по Протокол № 5 от 28.01.2016 г.)

Чл. 60. За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

Чл. 61. В случаите, когато наказващият орган прецени, че нарушението, за което е образувано административно-наказателно производство, съставлява престъпление па Наказателния кодекс, наказателно постановление не се издава, образуваната преписка се прекратява и събраните материали се изпращат на съответния районен прокурор.

Чл. 62. (Нов - Решение № 896 по Протокол № 51 от 20.04.2006 г.) Когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях.

Глава осма.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и е приета с Решение № 365/16.12.2004 г. на Общински съвет Велико Търново.

§ 2. Организация на търговската дейност на територията на Общината се осъществява по реда на Наредба за търговската дейност приета с Решение № 1003/27.03.2003 г.

§ 3. Редът и условията за поддържане и опазване на чистотата, парковете, зелените площи и трайните насаждения, както и осигуряване на пожарната безопасност на територията на общината са регламентирани в Наредба за опазване на околната среда приета с Решение № 405/12.04.2001 г. на Общински съвет Велико Търново.

§ 4. Настоящата Наредба влиза в сила от 01.01.2005 г. Наредбата да бъде публикувана в местен ежедневник.

§ 5. Тази Наредба отменя Наредба № 1 за опазване обществения ред, държавната, общинската, частната собственост и околната среда в Общината приета с Решение № 92/16.04.1992 г. на Общински съвет Велико Търново.
Lex.bg прекратява услугата
електронна поща

Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума