навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-282 ОТ 15 МАРТ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ КАРТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 23.03.2018 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.26 от 23 Март 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази инструкция се определят видът, условията и редът за издаване и ползване на служебните карти на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
(2) Служебните карти служат за индивидуалната идентификация и удостоверяване качеството на служители на Министерството на вътрешните работи (МВР) при осъществяване на правомощията.

Раздел II.
Данни, съдържащи се в служебните карти


Чл. 2. (1) Служебните карти съдържат следните данни:
1. на лицевата страна на служебните карти:
а) три имена на служителя;
б) вид на заеманата длъжност съгласно чл. 143, ал. 1 от ЗМВР - за държавните служители;
в) номер на картата;
2. на гърба на служебните карти:
а) фамилия на служителя;
б) единен граждански номер (ЕГН);
в) наименование на структурата на МВР;
г) дата на издаване;
д) текст, удостоверяващ правото на служителя да носи служебно оръжие;
е) текстовете на чл. 4 и 5 от ЗМВР - за държавните служители;
ж) текст: "Тази служебна карта е собственост на Министерството на вътрешните работи. Умолява се всяко лице, което я намери, да я предаде на органите на МВР";
з) текст, удостоверяващ правото на притежателите им да влизат в съответните сгради и структури на МВР - за лицата, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП).
(2) Служебните карти се подписват от директора на дирекция "Човешки ресурси" (ДЧР) и се подпечатват с печата на дирекцията.

Раздел III.
Видове служебни карти


Чл. 3. Видовете служебни карти са:
1. служебна карта на държавен служител, който е полицейски орган по чл. 57 от ЗМВР - с надпис: "ПОЛИЦИЯ - POLICE" със син цвят на български и на английски език, центриран в долната част на картата (приложение № 1), с изключение на държавен служител, който е полицейски орган в Главна дирекция "Гранична полиция";
2. служебна карта на държавен служител, който е полицейски орган по чл. 57 от ЗМВР в Главна дирекция "Гранична полиция" - с надпис: "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ - BORDER POLICE" със син цвят на български и на английски език, центриран в долната част на картата (приложение № 2);
3. служебна карта на държавен служител, който не е полицейски орган по чл. 57 от ЗМВР - с надпис: "МВР" с червен цвят - под снимката, и изписване на английски език на два реда с червен цвят: удостоверение за самоличност - държавен служител (CREDENTIALS - STATE OFFICER) - центриран в долната част на картата (приложение № 3);
4. служебна карта на ЛРТП - с надпис: "ЛРТП" с жълт цвят - центриран в долната част на картата (приложение № 4).

Чл. 4. (1) Служебните карти са с отличителен знак и без отличителен знак.
(2) Отличителният знак на служебните карти представлява една, две или три черти, преминаващи диагонално през цялата лицева страна на картата от долния десен ъгъл на снимката до дясната част в горния край на картата.
(3) Цветът на чертите е еднакъв с надписа, центриран в долния край на лицевата страна на картата.
(4) Върху лицевата страна на служебните карти, в десния долен край, ежегодно се поставя контролен холограмен стикер.

Раздел IV.
Издаване на служебните карти


Чл. 5. (1) Служебните карти се изработват съгласно утвърдени със заповед на министъра изисквания за изработка и идентификация на картите в МВР.
(2) Служебните карти се издават от ДЧР.

Чл. 6. (1) Служебна карта по чл. 3, т. 1 се издава на държавни служители, които са полицейски органи по чл. 57 от ЗМВР, с изключение на държавните служители, които са полицейски органи в Главна дирекция "Гранична полиция".
(2) Служебна карта по чл. 3, т. 2 се издава на държавни служители, които са полицейски органи по чл. 57 от ЗМВР в Главна дирекция "Гранична полиция".
(3) Служебна карта по чл. 3, т. 3 се издава на държавни служители, които не са полицейски органи по чл. 57 от ЗМВР.
(4) Служебна карта по чл. 3, т. 4 се издава на ЛРТП. Служебна карта не се издава на ЛРТП със срочен трудов договор по чл. 68 или чл. 111 от Кодекса на труда, с изключение на осъществяващите дейности по чл. 92, ал. 10 и чл. 140а от ЗМВР.

Чл. 7. Служителите на МВР могат да притежават само една служебна карта от посочените в чл. 3.

Чл. 8. (1) На държавни служители, които са оперативно-издирвателни органи на МВР от оперативно-издирвателните звена по чл. 59 от ЗМВР, по оперативни съображения може да се издава и друг вид от посочените в чл. 3 служебни карти.
(2) В случаите по ал. 1 служебна карта се издава за изпълнение на конкретна оперативна задача. За издаването и се прави писмено предложение до главния секретар на МВР, в което се посочват: трите имена, длъжност, личен кадрови номер (ЛКН) и ЕГН на служителя, структурата на МВР, мотиви и срок за ползване на картата.
(3) Служебни карти по ал. 1 се издават със срок до окончателно приключване на оперативната задача.
(4) В тридневен срок след приключване на задачата или ако през този период служителят бъде преназначен в друга структура на МВР, или служебното му правоотношение бъде прекратено, служебната карта се предава в структурата, от която е получена.
(5) Издаването и отчетът на служебните карти по ал. 1 става в съответствие с изискванията по чл. 6 за издаване на картите.

Чл. 9. Служебна карта с отличителен знак три успоредни черти, преминаващи диагонално през цялата лицева страна на картата от долния десен ъгъл на снимката до дясната част в горния край на картата, се издава на:
1. заместник-министър на вътрешните работи, началник на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи и главен секретар на МВР;
2. държавни служители, заемащи висши ръководни длъжности;
3. ръководители на структури по чл. 37 от ЗМВР и техните заместници.

Чл. 10. Служебна карта с отличителен знак две успоредни черти, преминаващи диагонално през цялата лицева страна на картата от долния десен ъгъл на снимката до горния десен край на картата, се издава на:
1. парламентарен секретар на МВР;
2. експерт в кабинета на министъра;
3. служители, назначени на ръководни длъжности;
4. главен експерт/помощник на главния секретар на МВР.

Чл. 11. Служебна карта с отличителен знак една черта, преминаваща диагонално през цялата лицева страна на картата от долния десен ъгъл на снимката до горния десен край на картата, се издава на:
1. служители, постоянно работещи в централната сграда на МВР, извън посочените в чл. 9 и 10;
2. задграничен представител II степен;
3. държавни служители от дирекция "Вътрешна сигурност", извън посочените в т. 1 и чл. 9 и 10;
4. служители от звената "Човешки ресурси", извън посочените в т. 1 и чл. 10;
5. служители, изпълняващи куриерски функции в структури на МВР на територията на гр. София.

Чл. 12. (1) За издаване на служебните карти звената "Човешки ресурси" изпращат заявка до ДЧР, в която се посочват:
1. вид на картата по чл. 3;
2. отличителен знак;
3. три имена;
4. личен кадрови номер;
5. единен граждански номер;
6. длъжност;
7. вид на облеклото, с което служителят изпълнява служебните си задължения;
8. има ли право служителят да носи служебно оръжие съгласно инструкцията по чл. 151, ал. 7 от ЗМВР.
(2) Фотографирането на служителите от структурите на МВР се извършва съгласно изискванията по чл. 5, ал. 1. Длъжностните лица от структурите на МВР изпращат в ДЧР файлове на снимките, записани на оптичен носител (СD) или по електронната поща.

Чл. 13. (1) Служебните карти на държавните служители и ЛРТП се издават след въвеждане на личните и служебните им данни в Автоматизираната информационна система (АИС) "Човешки ресурси".
(2) След персонализиране на данните, отпечатване снимката на служителя, подписване от директора на ДЧР и полагане на печат служебните карти се ламинират с прозрачно фолио.
(3) След изготвянето служебните карти се изпращат на съответните структури на МВР.

Чл. 14. Дирекция "Човешки ресурси" обработва данни за служебните карти в АИС "Служебни карти".

Чл. 15. По заявка на ДЧР дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" осигурява на структурите на МВР необходимите материали и консумативи за служебните карти.

Чл. 16. (1) Подмяна на служебните карти се извършва при:
1. изгубване, кражба, повреждане до степен, което не позволява използването им, или при обявяването им за невалидни;
2. преназначаване на служител в друга структура на МВР или на друга длъжност, за която се издава друг вид служебна карта;
3. промяна на статута на служителите в МВР по чл. 142 или на вида длъжност по чл. 143 ЗМВР;
4. преназначаване на друга длъжност, за която служебната карта трябва да бъде с отличителен знак;
5. преназначаване на по-ниска длъжност, за която служебната карта трябва да бъде без отличителен знак;
6. при промяна на име, ЕГН или при настъпили съществени трайни или временни изменения на образа, отразени в личната карта на служителя.
(2) Когато картата се подменя, в заявката по чл. 12, ал. 1 се посочва и причината за това.
(3) При издаване на служебни карти по посочените в ал. 1 причини старите карти се връщат на структурата, където се водят на отчет.
(4) Подменените служебни карти по посочените в ал. 1, т. 1 причини, както и при временни промени в образа на служителя, настъпили по негово желание и отразени в личната му карта, се заплащат от служителя.
(5) При прекратяване на служебното или трудовото правоотношение от МВР държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, връщат служебните си карти на структурата, където се водят на отчет. След връчване на заповедта за прекратяване на правоотношението и след подписване на акт за сдаване на длъжността служебните карти се предават на служител от съответното звено "Човешки ресурси", който удостоверява това с подпис в отчетния лист на служителя.

Раздел V.
Съхраняване на картите


Чл. 17. (1) Служителите са длъжни да съхраняват зачислените им служебни карти по начин, недопускащ тяхното изгубване, кражба, повреждане или унищожаване.
(2) Ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР осъществяват периодичен контрол за правилното носене и съхранение на служебните карти от подчинените им служители.
(3) Директорът на ДЧР възлага на определени от него държавни служители да осъществяват контрол в структурите на МВР относно реда за издаване, съхранение и носене на картите.
(4) Служебните карти се носят завързани с конец и закопчани с безопасна игла за облеклото на служителя или в чанта. Служебните карти се носят отделно от портфейли, други карти и лични документи.
(5) Служител, намерил служебна карта, е длъжен незабавно да я предаде на съответните органи на МВР.
(6) При изгубване или кражба на служебна карта или повреждането и служителите са длъжни незабавно да уведомят писмено непосредствения си ръководител.

Чл. 18. При изгубване или кражба служебните карти се обявяват за невалидни със заповед на директора на ДЧР. За невалидни се обявяват и намерени впоследствие служебни карти.

Чл. 19. (1) При изгубване или кражба на служебна карта или повреждането и по вина на служителя, което я прави неизползваема, служителят заплаща стойността на служебната карта в съответното финансово звено.
(2) Министърът на вътрешните работи със заповед определя стойността на картите и реда за заплащането им по предложение на директорите на дирекция "Планиране и управление на бюджета" и дирекция "Управление на собствеността и социални дейности".

Раздел VI.
Отчет на картите


Чл. 20. (1) Дирекция "Човешки ресурси" води на отчет всички служебни карти на държавни служители и ЛРТП в МВР.
(2) Звената "Човешки ресурси" водят на отчет служебни карти, издадени на служители от структурата, която обслужват.

Чл. 21. Служебните карти се описват в регистър по образец (приложение № 5). Контролните холограмни стикери се описват по номера в списък с трите имена и ЕГН на служителите и се раздават срещу подпис.

Чл. 22. (1) Унищожаването на картите се извършва от комисия, определена със заповед на съответния ръководител на структура по чл. 37 от ЗМВР.
(2) Подменените или повредените служебни карти се унищожават от звената "Човешки ресурси", за което се изготвя протокол.
(3) В протокола се посочват: вид, номер и дата на издаване на унищожената карта; три имена на служителя; членове на комисията; дата, място и начин на унищожаване. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се утвърждава от ръководителя на структурата по чл. 37 от ЗМВР.
(4) След изтичане на календарната година комисията по ал. 1 извършва унищожаване на неизползваните контролни холограмни стикери и съставя протокол, който се подписва от всички членове на комисията и се утвърждава от ръководителя на структурата по чл. 37 от ЗМВР.

Чл. 23. До 10-о число на всяко тримесечие звената "Човешки ресурси" изпращат в дирекция "Човешки ресурси" екземпляр от протокола за унищожените служебни карти на държавните служители и ЛРТП.

Чл. 24. Дирекция "Човешки ресурси" въвежда и съхранява информацията за унищожените служебни карти в АИС "Служебни карти" и в съответните регистри.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. "Трайни изменения в образа" са възрастови изменения и такива, предизвикани от заболявания, травми, хирургическа намеса и др., които не позволяват идентификация на лицето по снимка, направена преди настъпването им.
2. "Временни изменения в образа" са промени, които не позволяват или силно затрудняват идентификацията на лицето по снимка, направена преди настъпване на промяната.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Тази инструкция се издава на основание чл. 151, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 3. Инструкцията отменя Инструкция № 8121з-782 от 2015 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 55 от 2015 г.; изм., бр. 1 от 2016 г., бр. 5 от 2017 г.).

§ 4. (1) Издадените по отменените Инструкция № Iз-815 от 2011 г. за вида, условията, реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в МВР (необнародвана), Инструкция № 8121з-582 от 2014 г. за определяне вида, условията, реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в МВР (обн., ДВ, бр. 82 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2015 г.) и Инструкция № 8121з-782 от 2015 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 55 от 2015 г.; изм., бр. 1 от 2016 г., бр. 5 от 2017 г.) служебни карти, които съответстват на определените с тази инструкция видове и съдържание на данните, могат да се ползват от 1.01.2018 г.
(2) Поставените върху служебните карти контролни холограмни стикери за 2016 г. могат да се ползват до 30.06.2018 г.

§ 5. До 30.04.2018 г. по отношение пропуските за право на достъп в структурите на МВР и временните пропуски се прилагат разпоредбите на отменената Инструкция № 8121з-782 от 2015 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 55 от 2015 г.; изм., бр. 1 от 2016 г., бр. 5 от 2017 г.).

§ 6. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, т. 1Приложение № 2 към чл. 3, т. 2Приложение № 3 към чл. 3, т. 3Приложение № 4 към чл. 3, т. 4Приложение № 5 към чл. 21


РЕГИСТЪР

за издаване на служебни карти

№ по ред

Служебна карта

Категория

(за държавен служител) или ЛРТП

Име, презиме, фамилия

Подпис на

служителя

№ на писмото,

с което е изпратена

(получена) картата

№ на протокола

(за унищожена карта) или на съобщението за произшествие

(за изгубена/открадната карта)

Номер

(ЛКН)

поредност

дата на  издаване

(без

отл. знак,

1, 2 или 3 черти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lex.bg прекратява услугата
електронна поща

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума