навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 1 ЮНИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И МИНИМАЛНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ, РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ИМ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Обн. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. В Наредбата за документите за заемане на държавна служба, приета с Постановление № 314 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2011 г. и бр. 21 и 49 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 2:
аа) точка 1 се изменя така:
"1. документ за самоличност;"
бб) точка 5 се отменя;
вв) точка 7 се отменя;
б) в ал. 4 думите "чл. 7, ал. 1 и 2" се заменят с "чл. 7, ал. 1 и 4" и накрая се добавя "и декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец, утвърден от органа по назначаването, за наличие на обстоятелствата за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител или по специален закон".
2. Член 4 се изменя така:
"Чл. 4. При встъпването си в длъжност и всяка година до 15 май държавният служител е длъжен да подава пред органа по назначаването декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Служител, който е лице, заемащо висша публична длъжност, подава декларация за имущество и интереси само по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество."
3. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

 

........../................................

(вх. №/дата)

 

 

ДО

................................................

................................................

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от ..................................................................................................................................., ЕГН ......................,

                                  (име, презиме, фамилия)

местоживеене ...............................................................................................................................................,

                                            (област, населено място, община)

.........................................................................................................................................................................,

(ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап., тел.)

л.к. (паспорт) № ...................................................., издаден от ........................................., ..................... г.

 

Уважаеми(а) .................................................................................................................................................,

С настоящото заявление заявявам, че желая да бъда назначен на длъжността ..................................... ....................................в .................................................................................................................................,

която е определена за заемане от държавен служител.

 

Представям следните документи:

1. декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 и 4 от Закона за държавния служител;

2. декларация за несъвместимост;

3. лична карта/паспорт;

4. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността;

5. документ, удостоверяващ професионалния опит;

6. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца;

7. декларация за постъпване за първи път на държавна служба (приложимо само за лице, което не е заемало длъжност като държавен служител);

8. документ за ползван платен годишен отпуск (ако през същата година лицето е работило по друго правоотношение);

9. други документи, които удостоверяват изпълнението на специфичните изисквания за заемането на длъжността:

- ...................................................................................

- ...................................................................................

Не прилагам документите по т. ...................., тъй като данните за тях са представяни по повод съществуващото ми досега трудово правоотношение със същата администрация или се съдържат в декларациите по т. 1 и 7, приложени към заявлението.

 

..................................................                                          С уважение: ............................

            (дата)                                                                                               (подпис)

"

4. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 4 се изменя така:
"Приложение № 2 към чл. 2, ал. 4

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният(ата) ..........................................................................................................................,

л. карта (паспорт) № ............................., изд. на .................................... от ........................................,

ЕГН ......................., адрес ......................................................................................., тел. .....................,

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Съм навършил пълнолетие и съм:

а) български гражданин;

б) гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз;

в) гражданин на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

г) гражданин на Конфедерация Швейцария;

д) само български гражданин (приложимо само за висши държавни служители и за длъжности, свързани с изпълнението на функции в областта на отбраната, обществения ред, външната политика, националната сигурност и опазването на държавната тайна).

Ненужното се зачертава.

2. Не съм поставен под запрещение.

3. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.

4. Не съм лишен по съответния ред от правото да заемам длъжността, за която кандидатствам.

5. Не получавам възнаграждение от участие като представител на държавата или общината в органи на управление или контрол на търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридически лица, създадени със закон.

Настоящата декларация подавам на основание чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.

Задължавам се в 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства да уведомя органа по назначаването.

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

.....................................                                                              Декларатор: ...................................

      (дата)                                                                                                                  (подпис)

 

"

5. Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1

 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(наименование на администрацията)

 

ЗАПОВЕД № ..................

 

от ..............................................................................................................................................................

На основание ............................................................................... от Закона за държавния служител

 

НАЗНАЧАВАМ

 

...................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето)

ЕГН ..........................................................................................................................................................,

документ за самоличност: .....................................................................................................................,

с образование .........................................................................................................................................,

(вид, степен, специалност)

диплома ....................................................................................................................................................

(сер. №, дата, година на издаване, издадена от)

и друга квалификация ............................................................................................................................

с ранг .................... за държавен служител на длъжността

...................................................................................................................................................................

длъжностно ниво .................................... по Класификатора на длъжностите в администрацията,

в ..................................................................., считано от .......................................................................

с дневно работно време ........... часа и .................. часа седмично при 5-дневна работна седмица.

Определям на държавния служител:

1. Ниво на основната месечна заплата .................................................................................................

2. Степен на основната месечна заплата ..............................................................................................

3. Основна месечна заплата .............................. лв.

Ръководител ............................................................................................................................................

 

Препис от заповедта да се връчи на служителя срещу подпис.

 

Получих заповедта: ................................................................................................................................

 

Дата: ........................................................................................................................................................

"
6. Приложение № 6 към чл. 4, ал. 2 се отменя.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума