навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 4 ОТ 30 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, ИЛИ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МЕРКИТЕ И ПОДМЕРКИТЕ ПО ЧЛ. 9Б, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за:
1. изплащане на финансовата помощ;
2. намаляване на финансовата помощ;
3. отказ за изплащане на финансовата помощ;
4. оттегляне на изплатената финансова помощ.
(2) Изплащането на финансовата помощ обхваща и действията по чл. 48, параграфи 3, 4 и 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 255/18 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент № 809/2014".
(3) Наредбата се прилага за мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.) по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
Чл. 2. Всички уведомления и издаваните от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), решения по реда и условията на тази наредба се изпращат чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) посредством електронния профил на бенефициента, създаден от ДФЗ - РА, по реда на чл. 29 от Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН (ДВ, бр. 76 от 2016 г.).

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Раздел I.
Плащания и искане за плащане


Чл. 3. (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, извършва плащания въз основа на искане на бенефициент, подадено по реда на тази наредба, на основание сключен административен договор или заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
(2) Плащанията по ал. 1 могат да бъдат авансови, междинни, окончателни или плащания съгласно приложение № 1.

Чл. 4. (1) Искането за плащане се подава от бенефициента чрез ИСУН по образец, под формата на електронен формуляр, публикуван в ИСУН с приложени към него изискуеми документи, съгласно документите по чл. 26 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).
(2) По проекти за вътрешнотериториално или транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" ПРСР 2014 - 2020 г. бенефициентът подава общо искане за плащане за разходите на партньорите по проекта съгласно документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ.

Чл. 5. (1) Всички срокове за разглеждане на искания за плащане започват да текат за ДФЗ - РА, от датата на изпращането им от бенефициента в ИСУН.
(2) Всички срокове, посочени в уведомленията и решенията на ДФЗ - РА, започват да текат от датата на изпращането им в ИСУН.
(3) Предвидените срокове за разглеждане на исканията за плащане спират да текат от изпращане на уведомление за представяне на изискуеми документи и информация до датата на представянето им, съответно до изтичане на срока за представянето им, както и в други случаи, предвидени в тази наредба.

Чл. 6. Документите, приложени към исканията за плащане, както и тези, представени от бенефициентите в резултат на допълнително искане от ДФЗ - РА, се представят на български език. Когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - да бъде легализиран или с апостил. Когато държавата, от която произхожда документът, е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 47 от 2000 г.), и има договор за правна помощ с Република България, освобождаващ документите от легализация, документът трябва да е представен съгласно режима на двустранния договор.

Раздел II.
Авансово плащане


Чл. 7. (1) Искане за авансово плащане се подава по образеца по чл. 4, ал. 1 и към него се прилагат документите съгласно приложение № 2.
(2) Искането по ал. 1 се подава от бенефициента в срок не по-рано от 10 дни от сключване на административния договор, съответно издаване на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за изпълнение на одобрения проект, посочен в административния договор или заповедта за предоставяне на финансова помощ, освен когато в Условията за изпълнение на одобрените проекти по чл. 26 от ЗУСЕСИФ е предвиден друг срок.
(3) Минималният и максималният размер, както и допустимият брой на авансовите плащания през периода на изпълнение на одобрен проект се определят с Условията за изпълнение на одобрените проекти по чл. 26 от ЗУСЕСИФ.

Чл. 8. (1) Бенефициентът представя обезпечение по авансово плащане под формата на:
1. безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на ДФЗ - РА, по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ - РА, и публикуван на електронната страница на ДФЗ - РА;
2. запис на заповед "без протест" и "без разноски" по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ - РА, и публикуван на електронната страница на ДФЗ - РА.
(2) Видът на допустимото обезпечение за всяка от мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от ЗПЗП се посочва в документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ.
(3) Обезпечението по ал. 1 трябва да е:
1. със срок на валидност, равен на срока за изпълнение на одобрения проект, посочен в административния договор или в заповедта за предоставяне на финансова помощ, удължен с шест месеца;
2. в размер сто процента от размера на авансовото плащане.
(4) Обезпечението се освобождава изцяло от ДФЗ - РА, до четиринадесет дни от датата, на която ДФЗ - РА, установи, че размерът на подлежащата на изплащане финансова помощ по подадено искане за междинно и/или окончателно плащане надхвърля размера на авансовото плащане.
(5) Когато размерът на подлежащата на изплащане финансова помощ по ал. 4 не надхвърля размера на авансовото плащане, обезпечението може да бъде заменено с друго, покриващо остатъка на авансовото плащане.

Чл. 9. В срок до седем дни от подаване на искането за авансово плащане бенефициентът представя оригиналния екземпляр на приложеното обезпечение в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по чл. 44 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие".

Чл. 10. Когато към искането за плащане не са приложени документите съгласно приложение № 2 или е представено обезпечение, което не отговаря на изискванията по чл. 8, или бенефициентът не е изпълнил задължението си по чл. 9, ДФЗ - РА, му изпраща уведомление, като предоставя срок от 15 дни за отстраняване на констатираните пропуски или несъответствия.

Чл. 11. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, извършва авансово плащане в срок до 30 дни от датата на подаване на искане за авансово плащане, когато са изпълнени всички изисквания за извършване на плащането, посочени в тази наредба.

Чл. 12. В срока по чл. 11 ДФЗ - РА, отказва да извърши изцяло или частично авансовото плащане, когато:
1. не са изпълнени условията или сроковете по чл. 7;
2. не е представено обезпечение съгласно чл. 8 или размерът на представеното обезпечение не покрива пълния размер на заявеното авансово плащане;
3. бенефициентът не отстрани пропуските или несъответствията в срока по чл. 10;
4. по отношение на бенефициента е налице основание за отстраняване по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.

Раздел III.
Междинно и окончателно плащане


Чл. 13. (1) Бенефициентът може да подаде искане за междинно плащане, когато е предвидено в административния договор или в заповедта за предоставяне на финансова помощ.
(2) Допустимият брой на междинните плащания за периода на изпълнение на одобрения проект се определя с Условията за изпълнение на одобрените проекти по чл. 26 от ЗУСЕСИФ.

Чл. 14. (1) Бенефициентът подава искане за междинно плащане по образеца по чл. 4, ал. 1 и прилага документите, определени в Условията за изпълнение на одобрените проекти по чл. 26 от ЗУСЕСИФ.
(2) Бенефициентът има право да подава искане за междинно плащане в срок до четири месеца преди изтичане на крайния срок за изпълнение на одобрения проект, посочен в административния договор или в заповедта за предоставяне на финансова помощ, доколкото в документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ не е предвидено друго.
(3) Междинно плащане е допустимо за одобрена обособена част от одобрения проект или съгласно Условията за изпълнение на одобрените проекти по чл. 26 от ЗУСЕСИФ.
(4) Документите по ал. 1 се представят във формат, определен в Условията за изпълнение на одобрените проекти по чл. 26 от ЗУСЕСИФ.
(5) Общият размер на допустимите междинни плащания се определя в Условията за изпълнение на одобрените проекти по чл. 26 от ЗУСЕСИФ.

Чл. 15. (1) Бенефициентът подава искане за окончателно плащане по образеца по чл. 4, ал. 1 и прилага документите съгласно Условията за изпълнение на одобрените проекти по чл. 26 от ЗУСЕСИФ след изпълнение на одобрения проект в срока, посочен в административния договор или в заповедта за предоставяне на финансова помощ.
(2) Документите по ал. 1 се представят във формат, определен в Условията за изпълнение на одобрените проекти по чл. 26 от ЗУСЕСИФ.

Чл. 16. (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, извършва проверка за съответствие на представените документи с изискуемите по чл. 14, ал. 1 или чл. 15, ал. 1 в срок до седем дни от подаване на искане за междинно или окончателно плащане.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че към искането за плащане не са приложени изискуеми документи, ДФЗ - РА, изпраща на бенефициента уведомление и му предоставя срок от 15 дни за отстраняване на констатираните пропуски.
(3) Разплащателната агенция разглежда искането за плащане въз основа на приложените към него документи, включително и допълнително представените в срока по ал. 2.

Чл. 17. (1) В срок до 90 дни от подаване на искането за плащане ДФЗ - РА, проверява заявените данни и други обстоятелства, свързани с искането за плащане, за установяване спазване на критериите за допустимост и другите задължения на бенефициента, посочени в Условията за изпълнение на одобрените проекти по чл. 26 от ЗУСЕСИФ и в административния договор или в заповедта за предоставяне на финансова помощ.
(2) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи и заявените данни, за което изпраща уведомление чрез ИСУН до бенефициента за датата и часа на предстоящата проверка, освен в случаите по чл. 25 от Регламент за изпълнение № 809/2014.
(3) Проверката се извършва в присъствието на бенефициента или на упълномощен негов представител или в присъствието на свидетел, ако бенефициентът или упълномощен от него представител не се е явил на датата и часа по ал. 2.
(4) След приключване на проверката на място се съставя доклад за проверка, който се подписва от длъжностното лице, което го е изготвило, и от бенефициента или от упълномощен негов представител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации.
(5) Докладът по ал. 4 се съставя в два еднообразни екземпляра, като един се предоставя на бенефициента или на упълномощения негов представител. Когато на проверката не се е явил бенефициентът или упълномощено от него лице, докладът се подписва от длъжностното лице, което го е изготвило, вписват се данни за присъстващия свидетел и се изпраща на бенефициента.
(6) В срок до 15 дни от предоставянето, съответно от изпращането на доклада за проверка на място, бенефициентът или негов упълномощен представител може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации.
(7) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, може да извършва посещение на място като част от проверката по ал. 1, за което се прилагат съответно условията по ал. 2 и 3.
(8) В срока по ал. 1 ДФЗ - РА, определя размера на допустимите разходи и изплаща или мотивирано отказва изплащането на междинното или окончателното плащане.

Чл. 18. (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изпраща уведомление до бенефициента, когато при извършване на проверките по чл. 17 установи някое от следните обстоятелства:
1. нередовност или непълнота на представен документ или неяснота на данните в него;
2. необходимост от представяне на допълнителни данни и/или документи извън непредставените документи по чл. 16, ал. 2.
(2) Бенефициентът е длъжен да представи изисканите по ал. 1 документи и/или данни в срок до 15 дни от изпращане на уведомлението.
(3) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, разглежда само документи и/или данни, които са представени по реда на чл. 2, с изключение на случаите, изрично предвидени в тази наредба.
(4) Срокът по чл. 17, ал. 1 спира да тече, когато:
1. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, е изискала от бенефициента документи и/или данни по ал. 1 и по чл. 16, ал. 2 - за периода от изпращане на уведомлението до представяне на изисканите документи и/или данни, а когато такива не са представени - до изтичане на указания в уведомлението срок;
2. при проверките по чл. 17 са събрани данни и/или са представени документи, от които възниква съмнение за нередност, което налага извършването на допълнителни проверки от специализирано структурно звено към ДФЗ - РА - за период не по-дълъг от три месеца;
3. в резултат на допълнителните проверки по т. 2 възникнат съмнения за измама и бъде сезирана прокуратурата от ДФЗ - РА, или е образувано досъдебно производство, от чийто изход зависи произнасянето по искането за плащане - за периода до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;
4. при проверките по чл. 17 се установи необходимост от изискване от ДФЗ - РА, на становище или информация от други органи или институции - за периода от изпращане на искането за предоставяне на становище или информация до датата на получаването им от ДФЗ - РА;
5. се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014" - за един месец.
(5) В случаите по ал. 4, т. 2 ДФЗ - РА, изпраща уведомление до бенефициента за спирането на срока по чл. 17, ал. 1, като посочва мотивите за това.

Чл. 19. (1) Бенефициентът може по всяко време да оттегли изцяло или частично искането за авансово, междинно или окончателно плащане и приложените към него документи. Оттеглянето поставя бенефициента в положението, в което се е намирал преди подаването на искането за плащане, на приложените към него документи или на част от тях.
(2) Не се разрешава оттегляне на документи по ал. 1 или частта от тях, засегната от неспазването, когато е налице някое от следните обстоятелства:
1. бенефициентът е уведомен от ДФЗ - РА, за констатирано неспазване на критерий за допустимост, ангажимент или друго задължение на бенефициента в приложените към искането за плащане документи или в допълнително представените такива;
2. бенефициентът е уведомен от ДФЗ - РА, за намерението и да извърши проверка/посещение на място;
3. при проверката/посещението на място се установи неспазване на критерий за допустимост, ангажимент или друго задължение на бенефициента.
(3) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изпраща уведомление до бенефициента за допустимостта на направеното искане за оттегляне.
(4) При оттегляне на искане за плащане, което не попада в хипотезата на ал. 2, бенефициентът има право да подаде ново искане за плащане до изтичане на крайния срок за това, посочен в административния договор, респ. в заповедта за предоставяне на финансова помощ.

Чл. 20. (1) Исканията за авансово, междинно или окончателно плащане и приложените към тях документи могат да бъдат коригирани по всяко време след подаването им в случай на очевидни грешки, признати от ДФЗ - РА, въз основа на цялостна преценка на конкретния случай и при условие, че бенефициентът е действал добросъвестно.
(2) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, може да признае очевидни грешки само ако те могат да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията, съдържаща се в документите по ал. 1, за което уведомява бенефициента с акта, с който се произнася по искането за плащане.
(3) Не се допуска коригиране на искане за плащане и приложените към него документи извън случаите по ал. 2.

Раздел IV.
Специфични условия за плащания по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани", подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" и мярка 9 "Създаване на групи и организации на производителите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.


Чл. 21. (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, извършва плащанията за подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" и подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по следния ред:
1. първо плащане - въз основа на сключен административен договор;
2. второ плащане - въз основа на подадено искане за второ плащане.
(2) Първото плащане е в размер, определен в Условията за изпълнение на одобрените проекти по чл. 26 от ЗУСЕСИФ, и се извършва от Разплащателната агенция в срок до два месеца от сключване на административния договор.
(3) Когато при кандидатстване земеделският стопанин доказва икономическия размер на стопанството с намерение за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата стопанска година спрямо датата на подаване на проектно предложение, ДФЗ - РА, извършва проверка или посещение на място и ако установи спазване на заложените в одобрения бизнес план срокове за засяване/засаждане на земеделските култури, извършва първото плащане в срок до един месец от извършване на проверката или посещението.
(4) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, извършва второто плащане в срока и след извършване на проверките по чл. 17 и при спазване на чл. 18.
(5) Искането за второто плащане и приложените към него документи могат да се оттеглят и коригират по реда на чл. 19 и 20.

Чл. 22. (1) Когато бенефициент по подмерките по чл. 21, ал. 1 е юридическо лице, ДФЗ - РА, извършва първото плащане след сключването на договор за поръчителство между РА и собственика/собствениците на капитала на дружеството бенефициент или членовете на кооперацията. За сключване на договор за поръчителство поръчителите трябва да представят документите съгласно приложение № 3.
(2) Договорът за поръчителство между РА и собственика/собствениците на капитала на дружеството бенефициент или членовете на кооперацията съдържа задължение на поръчителя/ите неотменимо и безусловно да отговаря/т за изпълнение на задължението на бенефициента да възстанови получената по административния договор финансова помощ. Срокът за задължението по договора за поръчителство трябва да покрива период от пет години считано от датата на сключване на административния договор, удължен с шест месеца.
(3) Поръчителят/поръчителите трябва да се яви/ят пред съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в срок до 14 дни от сключване на административния договор за подписване на договора за поръчителство.
(4) Когато лицата по ал. 1 откажат да подпишат договора за поръчителство или не се явят в срока по ал. 3, административният договор се прекратява едностранно и без предизвестие от изпълнителния директор на ДФЗ - РА, а при делегиране - от директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие".
(5) Когато поръчителят/поръчителите не се явят за подписване на договора за поръчителство в срока по ал. 3 по уважителни причини, срокът по чл. 21, ал. 2 спира да тече за времето на забавата.

Чл. 23. (1) Бенефициентите по мярка 9 "Създаване на групи и организации на производителите" подават искане за годишно плащане ежегодно в сроковете, определени в административния договор. Първото искане за плащане може да бъде подадено и при условията и сроковете, определени в Условията за изпълнение на одобрените проекти.
(2) Размерът на годишното плащане не може да надвишава 10 % от стойността на годишната пазарна продукция, предлагана на пазара от групата или организацията на производители, и не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро.
(3) Плащането за последната година се извършва при условие, че бенефициентът е изпълнил коректно одобрения бизнес план.
(4) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, извършва годишно плащане в срока и след извършване на проверките по чл. 17 и при спазване на чл. 18.
(5) Искането за годишно плащане и приложените към него документи могат да се оттеглят и коригират по реда на чл. 19 и 20.

Чл. 24. (1) Бенефициентите по мярка 16.1 "Сътрудничество" подават искане за годишно плащане, свързано с разходи за функциониране на оперативната група, ежегодно в сроковете, определени в административния договор.
(2) Исканията за плащане, свързани с изпълнение на иновативния проект, се подават при условията и по реда на раздел ІІ и раздел ІІІ.
(3) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, извършва годишно плащане в срока и след извършване на проверките по чл. 17 и при спазване на чл. 18.
(4) Искането за годишно плащане и приложените към него документи могат да се оттеглят и коригират по реда на чл. 19 и 20.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Чл. 25. (1) Размерът на дължимите на бенефициентите плащания се изчислява въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 17 и при спазване на чл. 63 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 и на чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие, наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014".
(2) Алинея първа не се прилага за финансовата помощ, отпускана под някоя от формите, посочени в чл. 67, § 1, букви "б", "в" и "г" от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

Чл. 26. (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, отказва изцяло безвъзмездната финансова помощ и оттегля вече изплатената, когато:
1. бенефициентът не подаде заявка за окончателно или второ плащане в крайния срок, посочен в административния договор или в заповедта за предоставяне на финансова помощ;
2. в случаите по чл. 39, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, когато това е приложимо за съответната мярка или подмярка по чл. 9б, т. 2 от ЗПЗП;
3. бенефициентът не стартира изпълнението на одобрения проект в определения в административния договор срок, ако това е изрично посочено в административния договор.
(2) В случаите по ал. 1 бенефициентът няма право да подава искане за плащане.

Чл. 27. (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, отказва изцяло или частично изплащането на финансовата помощ, когато:
1. въз основа на резултатите от извършени проверки по чл. 17 и констатациите в докладите за проверка установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, както и когато бенефициентът не ги отстрани и не представи изисканите му документи в срока по чл. 16, ал. 2, съответно - по чл. 18, ал. 2;
2. одобреният проект е изпълнен неточно, включително когато бенефициентът е придобил активи и/или изпълнил дейности - предмет на подпомагането, с технически параметри, различни от одобрените от ДФЗ - РА, или от Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. или в отклонение от количествено-стойностна сметка, когато констатираните различия/отклонения водят до недопустимост или необоснованост на заявените за подпомагане дейности или разходи, или засягат основната цел на проекта, или променят предназначението на инвестицията, съгласно одобрения проект, или водят до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ и/или в административния договор, съответно заповедта за предоставяне на финансова помощ;
3. одобреният проект не е изпълнен изцяло в крайния срок, посочен в административния договор или в заповедта за предоставяне на финансова помощ;
4. активите, предмет на подпомагане, не се използват съгласно предназначението и при условията, посочени в одобрения проект;
5. дейностите, разходите и/или извършените плащания, свързани с предмета на инвестицията, са направени преди датата на подаване на формуляра за кандидатстване, с изключение на разходите, за които в документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ е предвидено, че това е допустимо;
6. заявените за възстановяване разходи не отговарят на някое от следните условия:
а) да са извършени срещу съответните разходооправдателни документи - фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност;
б) да са действително извършени и платени на избрания от бенефициента и одобрен от предоставящия финансовата помощ орган изпълнител/доставчик, съответно на лице, което се явява оправомощено да получи плащането по силата на договор или нормативен акт;
в) да са извършени в парична форма и платени по банков път (протоколи или други документи, удостоверяващи извършено прихващане между бенефициента и трети лица, не се приемат като доказателства за извършено плащане), с изключение на тези, разрешени за плащане в брой, съгласно документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ;
г) да са отразени в счетоводната и данъчната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система и да могат да се проследят въз основа на ефективно функционираща одитна пътека;
д) да не са финансирани по друг проект, програма или друга схема, финансирана от публични средства, средства от националния бюджет и/или от бюджета на Общността, включително чрез скрити форми на държавно подпомагане;
е) да са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление съгласно Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26 октомври 2012 г.);
7. бенефициентът е представил неверни сведения с цел да получи подпомагане или поради небрежност е пропуснал да предостави необходимата информация;
8. към датата на подаване на искането за окончателно или второ плащане бенефициентът не е удостоверил с надлежен документ постигането на съответния стандарт, когато това е предвидено като изискване в Условията за изпълнение на проектите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ или в административния договор;
9. бенефициентът не е изпълнил задължението си да поддържа съответствие с критериите за подбор, по които проектното му предложение е било оценено, освен ако друго не е посочено в документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ; когато неизпълнението е по отношение на критерий за подбор, който е станал основание за избора му пред останалите кандидати в съответния прием, и броят на точките, на които проектът на бенефициента отговаря, е по-малък от минимално допустимия брой, посочен в документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ, и/или по-малък от минималния брой на точките, присъдени на проектните предложения, за които е бил наличен бюджет в съответния прием, в рамките на който е било подадено и проектното предложение на бенефициента, ДФЗ - РА, отказва изцяло изплащането на финансовата помощ; в случаите извън предходното изречение размерът на намалението при неспазване на критериите за подбор се посочва в административния договор;
10. бенефициентът не използва произведената от възобновяеми енергийни източници енергия единствено за собствено потребление, когато предметът на подпомагане включва такъв вид инвестиции и това изискване е предвидено в документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ;
11. бенефициентът е представил декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или преправен такъв, както и когато това е извършено при или по повод кандидатстването за получаване на финансовата помощ и това бъде установено след нейното предоставяне;
12. бенефициентът или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверка по чл. 17 или проверка от други оправомощени за това органи, с изключение на случаи на непреодолима сила и извънредни обстоятелства;
13. са налице предпоставки за прилагане на чл. 63, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014;
14. бенефициентът е укрил умишлено или по небрежност не е уведомил компетентния да предостави финансовата помощ орган за настъпването на факти и обстоятелства от значение за изпълнението на одобрения проект и за преценката на РА относно спазването на критериите за допустимост и изпълнението на ангажиментите и другите задължения от страна на бенефициента;
15. по реда на наредбата по чл. 9а, т. 4 от ЗПЗП е установено изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство или облага в противоречие с целите на мярката или с приложимото в областта национално или европейско законодателство;
16. при извършване на проверка по букви "iii" и "v" от раздел 2 "Контролни дейности", т. А "Процедури по одобряване на заявленията" от Приложение № I към Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от 28 август 2014 г.) във връзка с чл. 48, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се установи, че бенефициентът, подаденото от него проектно предложение или предложените за финансиране разходи не отговарят на изискванията за допустимост за подпомагане, посочени в документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ;
17. извършва финансова корекция, определена по реда на раздел III на глава пета от ЗУСЕСИФ;
18. установи неспазване на критерий за допустимост и/или неизпълнение на ангажимент или други задължения на бенефициента, посочени в Условията за изпълнение на проектите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ и/или в административния договор, респ. в заповедта за предоставяне на финансова помощ;
19. установи неспазване на изисквания, във връзка с които бенефициентът е получил по-висок интензитет на финансова помощ; в тези случаи отказът е равен на завишения процент финансова помощ, за която е бил одобрен проектът.
(2) В случаите по ал. 1, т. 16 ДФЗ - РА, извършва проверка за съответствието с изискванията за допустимост за подпомагане преди предоставяне на помощта въз основа на представените към проектното предложение на бенефициента и изискани допълнително документи. При нередовност или липса на документи, както и при възникване на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на посочените в проектното предложение и документите към него данни, ДФЗ - РА, изпраща уведомление до бенефициента, с което му указва необходимостта от представяне на допълнителни данни и/или документи, включително такива, които не са посочени в документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ. В тези случаи бенефициентът е длъжен в срок до 15 дни от изпращане на уведомлението да представи изисканите му данни и/или документи.
(3) Когато отказът по ал. 1 е постановен по искане за междинно плащане, бенефициентът има право да подаде искане за междинно плащане за друга обособена част от одобрения проект, ако такава е предвидена в административния договор, или да подаде искане за окончателно плащане в крайния за това срок.
(4) Когато отказът по ал. 1 е постановен по искане за окончателно или второ плащане, бенефициентът няма право да подаде друго искане за плащане.
(5) Когато размерът на определените като допустими разходи надхвърля размера на изплатеното авансово плащане, изпълнителният директор на ДФЗ - РА, издава решение за одобрение на плащането с посочване на размера на подлежащата на изплащане финансова помощ, а в случай че е налице частичен отказ от изплащане на заявената финансова помощ - излага мотиви за частичния отказ от изплащане на помощта.
(6) Алинея 5 се прилага и когато бенефициентът не е получил авансово плащане.
(7) Когато в случаите по ал. 5 ДФЗ - РА, установи, че размерът на определените като допустими разходи по искането за плащане налага пълно или частично възстановяване от страна на бенефициента на извършените по договора авансово и/или междинно/и плащания, изпълнителният директор на ДФЗ - РА, издава съответния акт по чл. 30, ал. 2 или ал. 3 за размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ, като в мотивите посочва и основанията за отказа от изплащане на помощта.
(8) За формите на предоставяне на безвъзмездни средства и възстановима помощ по чл. 25, ал. 2 се прилага ал. 1, т. 6, доколкото в документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ не е предвидено друго.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Чл. 28. (1) В срока, посочен в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и в административния договор, бенефициентът е длъжен:
1. да използва подпомаганите активи и да изпълнява подпомаганите дейности съгласно определеното им с бизнес плана и/или одобрения проект предназначение и капацитет;
2. под каквато и да е форма да не преотстъпва ползването и да не извършва разпоредителни сделки с активи, предмет на подпомагане, както и да не допуска принудително изпълнение върху такива активи, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променя местоположението на подпомаганата дейност извън територията на страната;
4. да поддържа съответствие с всички критерии за подбор, по които проектното предложение е било одобрено и за които това е предвидено в Условията за изпълнение на проектите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ или в административния договор;
5. да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство и/или предоставяне на услуги и при положение, че тези обстоятелства са изрично посочени в представения от бенефициента формуляр за кандидатстване или приложените към него документи;
6. да спазва изискванията, във връзка с които бенефициентът е получил по-висок интензитет на финансова помощ, посочени в Условията за изпълнение на проектите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ или в административния договор;
7. да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, в отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система и да могат да се проследят въз основа на ефективно функционираща одитна пътека;
8. да съхранява всички документи, свързани с изпълнение на одобрения проект и с извършване на подпомаганата дейност;
9. да изпълнява представения към формуляра за кандидатстване бизнес план, когато това е приложимо и както е предвидено в Условията за изпълнение на проектите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ или в административния договор;
10. да спазва всички критерии за допустимост и да изпълнява ангажиментите или другите задължения, произтичащи от предоставеното подпомагане, посочени в Условията за изпълнение на проектите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ или в административния договор, респ. в заповедта за предоставяне на финансова помощ.
(2) Изключенията от изискванията по ал. 1, т. 1 и 2 се уреждат в Условията за изпълнение на проектите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ.

Чл. 29. (1) Контрол за изпълнение изискванията на тази наредба, условията по административния договор, документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ, процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, Министерството на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите и Изпълнителната агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове".
(2) На контрол по ал. 1 подлежат бенефициентите, както и трети лица, свързани с изпълнение на одобрения проект.
(3) Когато Министерството на земеделието, храните и горите или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР 2014 - 2020 г., бенефициентът предоставя на оправомощените от тях лица всички документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.

Чл. 30. (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, оттегля цялата или част от предоставената финансова помощ и изисква възстановяване, когато:
1. бенефициентът е представил декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправени такива независимо от момента на представянето им, включително когато този документ и/или декларация са били представени на етапа на кандидатстването му за подпомагане;
2. се установи, че бенефициентът изкуствено е създал условията, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство или облага в противоречие с целите на подмярката или с приложимото в областта национално или европейско законодателство;
3. бенефициентът е получил допълнителна публична финансова помощ за активите и/или дейностите, предмет на подпомагане;
4. се установи, че за периода от подаване на формуляра за кандидатстване до извършване на окончателното плащане е било налице обстоятелство, посочено в Условията за кандидатстване по чл. 26 от ЗУСЕСИФ във връзка с изискването по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ;
5. бенефициентът не представи изискваните от ДФЗ - РА, данни, документи и/или информация, необходими за извършване на контрол относно спазване на критериите за допустимост и изпълнението на ангажиментите и другите задължения, посочени в Условията за изпълнение на проектите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ или в административния договор, съответно в заповедта за предоставяне на финансова помощ;
6. бенефициентът не допуска представители на ДФЗ - РА, или на други, определени с нормативен акт органи, включително на институции на Европейския съюз, за осъществяването на контрола по т. 5, не осигури достъп до подпомаганите активи или не оказва друго необходимо съдействие, включително при извършване на контрол по отношение на своите съконтрагенти по изпълнение на одобрения проект;
7. бенефициентът не спазва критерий за допустимост, ангажименти или друго задължение, посочени в тази наредба, Условията за изпълнение на проектите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ или административния договор, респ. заповедта за предоставяне на финансова помощ.
(2) За установяване дължимостта на подлежаща на възстановяване сума поради нарушение, което представлява основание за налагане на финансова корекция, посочено в чл. 70 от ЗУСЕСИФ, се издава решение за налагане на финансова корекция по реда на чл. 73 от ЗУСЕСИФ от:
1. изпълнителния директор на ДФЗ - РА, или лице, на което е делегирано правомощие по чл. 20а, ал. 4 от ЗПЗП;
2. ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. за мярка 20 "Техническа помощ".
(3) За установяване дължимостта на подлежащата на възстановяване сума поради неспазване на критерий за допустимост, ангажимент или друго задължение на бенефициента, извън случаите по ал. 2, изпълнителният директор на ДФЗ - РА, или лице, на което е делегирано правомощие по чл. 20а, ал. 4 от ЗПЗП, издава акт по чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(4) Когато едно и също действие или бездействие на бенефициента е довело до неспазване на повече от един ангажимент или друго задължение, произтичащо от предоставеното подпомагане, ДФЗ - РА, оттегля финансовата помощ в размер, съответстващ на най-големия размер на подлежащата на възстановяване финансова помощ, предвиден за съответното неспазване.
(5) Когато повече от едно действие или бездействие на бенефициента е довело до неспазване на няколко ангажимента или други задължения, произтичащи от предоставеното подпомагане, ДФЗ - РА, оттегля финансовата помощ в размер, съответстващ на сбора от сумите на подлежащата на възстановяване финансова помощ, предвидени за всяко едно от неспазванията.
(6) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, налага административни санкции на бенефициента, произтичащи от установеното неспазване, само в случаите, посочени в законодателството на ЕС или в националното законодателство.
(7) Административни санкции по ал. 4 не се налагат в случаите, посочени в чл. 64, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 344, 20 декември 2013 г.).

Чл. 31. (1) Бенефициентът се задължава да възстанови всички неправомерно изплатени или подлежащи на възстановяване средства, включително такива, които са обект на финансова корекция или са установени в резултат на проверки от страна на сертифициращи или одитиращи органи. На възстановяване подлежат и всички средства, произтичащи от разходи, които са в резултат на констатирани нередности независимо от датата на тяхното установяване, включително държавна/минимална помощ, предоставена в нарушение на приложимите регламенти.
(2) Във всички случаи, когато е налице валидно обезпечение на подлежащото на възстановяване авансово плащане, ДФЗ - РА, пристъпва незабавно към упражняване на права по учредените в полза на ДФЗ - РА, обезпечения.
(3) В случай че вземането не се удовлетвори по реда на ал. 1, ДФЗ - РА, прихваща от всяко следващо плащане по проекта.
(4) Разплащателната агенция може да прихване неправомерно изплатените и подлежащите на възстановяване суми, включително начислените върху тях лихви, от последващи плащания на средства, дължими към бенефициента, включително от други действащи договори, сключени между страните или произтичащи само от подадени заявления за финансово подпомагане от бенефициента по други схеми, мерки или програми, прилагани от ДФЗ - РА.
(5) Невъзстановените чрез способите по ал. 1 - 3 вземания представляват публични държавни вземания и подлежат на принудително събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез Националната агенция за приходите.

Чл. 32. (1) Бенефициентът не отговаря за неспазване на критерий за допустимост или неизпълнение на ангажимент или други задължения, когато то се дължи на непреодолима сила или извънредни обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета.
(2) За настъпването на което и да е обстоятелство по ал. 1 бенефициентът или упълномощено лице е длъжен да уведоми РА по реда на чл. 2, а при невъзможност писмено в срок до 15 дни от датата, на която е в състояние да направи това, като представя доказателства за настъпване на обстоятелството, включително когато е приложимо - издадени от компетентен орган.
(3) При неизпълнение на задължението в срока по ал. 2 бенефициентът не може да се позовава на непреодолима сила или извънредно обстоятелство.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Оттегляне" са действия на ДФЗ - РА, по възстановяване на изплатена безвъзмездна финансова помощ.
2. "Обособена част от одобрения проект" е завършен етап на изпълнение на инвестицията или дейностите по проекта, който е обособен и е доведен до самостоятелна степен на завършеност.
3. "Очевидна грешка" е писмена грешка, грешка в изчисленията или други подобни очевидни неточности, която може да бъде непосредствено установена при техническа проверка на информацията, съдържаща се в документи.
4. "Проверка на място" е проверка по смисъла на дял IV "Мерки за развитие на селските райони, които не са свързани с площ и с животни" от Регламент (ЕС) № 809/2014.
5. "Публична финансова помощ" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, ще се разглежда като обществен дял.
6. "Трети лица, свързани с изпълнение на одобрения проект" са всички физически или юридически лица, имащи пряка или косвена връзка с извършване на доставки, услуги или строителство на активи или дейности по одобрения проект, както и с извършване на плащанията във връзка с изпълнението на одобрения проект.
7. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансира част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по мерки или подмерки от ПРСР 2014 - 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9а, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 3. За приеми на проектни предложения, обявени преди влизане в сила на настоящата наредба, са допустими и видовете обезпечения за авансово плащане, определени в Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение за съответния прием.

§ 4. Тази наредба се прилага за проектни предложения по мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от ЗПЗП, подадени след влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗПЗП (ДВ, бр. 2 от 2018 г.), с изключение на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

Мярка или подмярка от ПРСР 2014 - 2020

Вид плащане

Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани"

Първо и второ плащане

Подмярка 6.2 "Стартова помощ за неземеделски дейности"

Първо и второ плащане

Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства"

Първо и второ плащане

Мярка 9 "Създаване на групи и организации на производителите"

Годишни плащания

Мярка 16 "Сътрудничество"

Авансово, междинни, окончателно и годишни плащания


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1

Документи за авансово плащане

1. Искане за авансово плащане (по образец).
2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от бенефициента, или заповед за упълномощаване (важи за бенефициенти общини).
3. Документ, удостоверяващ представителната власт (важи за случаите, когато това е предвидено в Условията за кандидатстване).
4. Банкова гаранция (по образец).
5. Запис на заповед по образец (приложимо за бенефициенти общини и местни инициативни групи).
6. Решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг, или решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед (важи, когато представено обезпечение е запис на заповед).
7. Договор за откриване и водене на специална отделна банкова подсметка за средства от Европейския съюз по конкретния проект, сключен между ползвателите общини и търговска банка, с включена изрична клауза, че търговската банка ще следи целевото разходване на изплатените авансово средства (важи за бенефициенти общини).

Приложение № 3 към чл. 22, ал. 1

Документи, които поръчителите следва да представят при договор за поръчителство при първо плащане

Общи документи, издадени не по-рано от един месец преди представянето им:
1. Удостоверение от съответната община по постоянния адрес на управителя/представляващия, че същият не е поставен под запрещение.
2. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и декларация по чл. 8а, ал. 14, т. 2 от ППЗМИП - по образец, публикуван на електронната страница на ДФ "Земеделие".
3. Удостоверение от Националната следствена служба, удостоверяващо дали срещу лицето има образувано досъдебно наказателно производство.
4. Решение на компетентния орган на поръчителя за даване на съгласие за сключване на договор за поръчителство - важи в случаите, когато такова се изисква. В случаите, когато управляващият или представляващият се представлява от друго лице, се представя и изрично нотариално заверено пълномощно.
5. Декларация за наличието и липса на други договори за поръчителство - по образец, публикуван на електронната страница на ДФ "Земеделие".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума