навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ (ДВ, БР. 39 ОТ 2005 Г.)

В сила от 01.09.2018 г.

Обн. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя "подлежащи на вписване в търговския регистър, съответно в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел".
2. В т. 5:
а) в буква "в" накрая се добавя "или";
б) създава се буква "г":
"г) които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози;".
3. В т. 10:
а) в буква "в" накрая се добавя "или";
б) създава се буква "г":
"г) са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози;".

§ 2. В чл. 9 се създава ал. 8:
"(8) За вписване и заличаване на обстоятелства се заплаща държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията."

§ 3. В чл. 10, ал. 2 думите "чл. 11, ал. 1" се заменят с "чл. 11, ал. 1 и 2".

§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) Към заявлението по чл. 9, ал. 1 лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 съобразно своето качество представят:
1. документ, удостоверяващ извършването на заявената дейност на територията на Република България, документ за собственост или други документи, когато такива се изискват от закона;
2. документ за платена държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, освен в случай на плащане по електронен път."
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 5. В чл. 15, ал. 1 думите "чл. 11, ал. 1" се заменят с "чл. 11, ал. 1 и 2".

§ 6. В чл. 17, ал. 5 думите "чл. 11, ал. 1" се заменят с "чл. 11, ал. 1 и 2".

§ 7. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
"3. номер на заявление, номер на вписване в регистъра, както и за свързаност на субектите."
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
3. Създават се ал. 4 и 5:
"(4) Справки се извършват и удостоверения се издават незабавно във всяко териториално звено на Агенцията по вписванията.
(5) Агенцията по вписванията осигурява възможност за извършване на справки чрез отдалечен достъп, както и за издаване на удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път."

§ 8. Член 37 се изменя така:
"Чл. 37. (1) Агенцията по вписванията осигурява достъп до регистър БУЛСТАТ чрез:
1. публичната част на регистър БУЛСТАТ по интернет;
2. стандартни изходни файлове по електронна поща или друг технически носител;
3. автоматизирано подаване на данни за вписаните в регистър БУЛСТАТ обстоятелства.
(2) Достъпът по ал. 1, т. 1 е безплатен, а този по ал. 1, т. 2 и 3 се предоставя след заплащане на такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
(3) Достъпът по ал. 1, включително чрез средата за междурегистров обмен, на съда, държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация е безплатен."

Заключителни разпоредби


§ 9. (В сила от 01.07.2018 г.) В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65, 74 от 2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 38 от 2018 г.) в чл. 36и, ал. 3, т. 1 думите "чл. 100, ал. 3 и/или 5" се заменят с "чл. 100, ал. 4 и/или 6".

§ 10. Този закон влиза в сила от 1 септември 2018 г., с изключение на § 9, който влиза в сила от 1 юли 2018 г.
-------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 27 юни 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума