навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 5 Юли 2019г., изм. ДВ. бр.69 от 30 Август 2019г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 17 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 23 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 17 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 20 Април 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 15 Юни 2021г., изм. ДВ. бр.67 от 13 Август 2021г., изм. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 29 Юли 2022г., доп. ДВ. бр.72 от 9 Септември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 18 Юли 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г. (Националната програма) за следните мерки:
1. "Преструктуриране и конверсия на лозя";
2. "Популяризиране в трети държави";
3. "Инвестиции в предприятия";
4. "Застраховане на реколтата";
5. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) "Събиране на реколтата на зелено";
6. (нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) "Информиране в държавите членки".

Глава втора.
ОРГАНИ ПО ПРИЛАГАНЕ

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) издава удостоверения за право на участие на кандидатите за финансова помощ по мерките по чл. 1, т. 1, 3, 4 и 5.
(2) Изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава със заповед образци на документите, необходими за кандидатстване за издаване на удостоверение по ал. 1. В заповедта могат да се предвидят условия и ред за подаване на документите в електронен вид. Заповедта и документите се публикуват на интернет страницата на ИАЛВ в срок до 1 работен ден от утвърждаването им.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Служителите на териториалните звена (ТЗ) на ИАЛВ подпомагат кандидатите за финансова помощ по мерките от чл. 1, т. 1 и 5 при очертаването на площите, върху които имат намерение да изпълняват една или повече дейности по мерките по чл. 1, т. 1 и 5.
(4) Изпълнителната агенция по лозата и виното предоставя цифрови географски данни за площите по ал. 3 на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), съвместими с Интегрираната система за администриране и контрол съгласно чл. 61 на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета".

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед периодите за прием и бюджета за всеки прием по мерките по чл. 1, т. 1, 2, 3 и 6. Заповедта се публикува на интернет страницата на ДФЗ в срок най-малко 30 дни преди началото на съответния период на прием. Издадената заповед може да бъде изменена по реда на нейното издаване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 16.10.2020 г.) Периодът за прием по мярка "Застраховане на реколтата" е всяка година от 15 май до 15 юни. Бюджетът по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ в срок най-малко 30 дни преди началото на всеки прием и след решение на постоянната работна група за управление на Националната програма по чл. 4, ал. 1. При наличие на разполагаем бюджет за същата финансова година може да бъде отворен втори прием със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ по реда на ал. 1, с краен срок за подаване на заявления не по-късно от 1 септември.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Изпълнителният директор на ДФЗ утвърждава образците на документи за кандидатстване за предоставяне на финансова помощ по мерките по чл. 1 и може да утвърди условия и ред за подаване на документите в електронен вид. Документите се публикуват на интернет страницата на ДФЗ в срок до един работен ден от утвърждаването им и най-малко 30 дни преди началото на съответния период на прием.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Периодите за прием по мерките по чл. 1, т. 1, 2, 3 и 6 се определят със заповедта по ал. 1 въз основа на взето решение от постоянната работна група за управление на Националната програма по чл. 4, ал. 1.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Държавен фонд "Земеделие" предоставя финансова помощ на одобрените кандидати за подпомагане въз основа на сключен договор. Помощта се предоставя в рамките на определения бюджет по всяка от мерките по чл. 1.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Контролът за изпълнението на проектите по мерките по чл. 1, за които е сключен договор, се упражнява от ДФЗ.
(7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) При наличие на разполагам бюджет и въз основа на решение на постоянната работна група изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед бюджет и период за допълнителен прием на заявления за подпомагане по мерките от чл. 1, т. 1, 2, 3 и 6, които предвиждат финансиране с авансово плащане за текущата финансова година.
(8) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Периодът на прием по мярка "Събиране на реколтата на зелено" и бюджетът за съответния прием се определят в съответствие с чл. 82, ал. 3.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед определя постоянна работна група за управление на Националната програма. В състава на работната група се включват представители на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), ИАЛВ и ДФЗ. Постоянната работна група в сътрудничество с неправителствените организации взема решения по текущи въпроси и проблеми, възникнали при прилагането на Националната програма, включително откриване на приеми по отделните мерки, управление на бюджета и неговото преразпределяне между мерките.
(2) Организацията и редът за работа на постоянната работната група за управление на Националната програма се определят със заповедта по ал. 1.

Глава трета.
МЯРКА "ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ"

Раздел I.
Дейности


Чл. 5. (1) По мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" се подпомагат следните подмерки и дейности:
1. конверсия на сортовия състав на насажденията:
а) изкореняване;
б) засаждане;
в) изграждане на подпорна конструкция;
2. промяна на местонахождението на лозята:
а) изкореняване;
б) засаждане;
в) изграждане на подпорна конструкция;
3. подобряване на техниките за управление на лозята:
а) изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване;
б) изграждане и/или реконструкция на тераси;
в) изграждане на автоматизирани системи за капково напояване;
г) смяна на подпорна конструкция;
д) изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения;
е) смяна на формировката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) За дейностите по ал. 1, т. 1 одобрените кандидати получават парично обезщетение за загуба на доход, което компенсира загубата на доходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава две последователни винарски години.
(3) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) За дейностите по ал. 1, т. 2 одобрените кандидати получават обезщетение за загуба на доход в една от следните форми:
1. разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (отложено изкореняване), който не надвишава периода на валидност на разрешенията за презасаждане (три години);
2. парично обезщетение, което компенсира загубата на доходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава две последователни винарски години.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Максималният срок за изпълнение на дейностите по ал. 1 е до края на втората винарска година, следваща винарската година, в която е сключен договорът за предоставяне на финансова помощ.
(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) Дейността по ал. 1, т. 3, буква "б" се подпомага, когато е заявена заедно с дейност засаждане по ал. 1, т. 1, буква "б" или т. 2, буква "б" и за същата заявена площ.
(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) Дейността по ал. 1, т. 3, буква "б" се изпълнява върху площи, от които минимум 75 на сто са с наклон над 10 %.

Чл. 6. (1) Недопустими за подпомагане по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" са следните дейности:
1. презасаждане на лозарски парцел със същия винен сорт при същите или различни разстояния на засаждане, представляващо обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл;
2. защита от щети, нанесени от диви животни, чрез изграждане на огради или с активна защита, която включва човешки звуци;
3. защита от щети, нанесени от птици, чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи, закупуване на машини за плашене на птици или с активна защита, която включва човешки звуци;
4. защита от градушка чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи;
5. изграждане на прегради или стени срещу вятър;
6. изграждане на пътища в лозовото насаждение или които водят до него;
7. подмладяване на лозовите насаждения и попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал;
8. смяна на формировката, когато разликата във височината между старата и новата формировка е по-малка от 0,5 метра;
9. смяна на формировката на лозя, по-млади от 4 години, считано от годината, следваща годината на засаждане, и/или на лозя без напълно формирани кордони, рамена и плодни звена;
10. преструктуриране и конверсия на винени лозя, които не отговарят на определението за добро агротехническо състояние;
11. свързани с подобряване на техниките за управление на лозята, за които е получена помощ, финансирана от ЕС за същите площи през последните 5 финансови години, преди подаване на заявление за издаване на удостоверение за право на участие в ИАЛВ;
12. свързани с презасаждане на насажденията със и без промяна на местонахождението, по отношение на лозя, създадени по програми на ЕС не по-рано от 10 финансови години, следващи годината на засаждането им;
13. изкореняване на лозя като самостоятелна дейност;
14. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.)
15. (нова - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) които не са съобразени с изискванията на чл. 5, ал. 5 и които се изпълняват върху площи, неотговарящи на изискванията на чл. 5, ал. 6.
(2) Финансова помощ не се предоставя за:
1. разходи по закупуване на оборудване и съоръжения втора употреба;
2. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) данък добавена стойност (ДДС), освен в случаите на невъзстановим ДДС, когато той действително и окончателно е поет от бенефициент, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 3, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност;
3. лизинг;
4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки;
5. банкови такси, разходи за гаранции, плащане и рефинансиране на лихви;
6. принос в натура;
7. дейности, платени в брой, с изключение на разходи за трудови възнаграждения, пряко свързани с осъществяването на дейностите по договора;
8. осигурителни вноски по трудови възнаграждения;
9. разходи, извършени преди подписването на договора с ДФЗ;
10. хонорари за консултантски услуги, разходи за управление на проекта;
11. закупуване на стопански инвентар, селскостопанска техника, транспортни средства;
12. ежедневно управление на лозарското стопанство.

Раздел II.
Изисквания към кандидатите


Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) За финансова помощ за дейностите по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки и които:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.
(2) Финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" не могат да получат кандидати, които са физически лица производители и кандидати юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.
(3) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Кандидатите по ал. 1, които се явяват възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, провеждат процедури за избор на изпълнител за дейностите по проекта, като в случаите на предвидено авансово плащане същото следва да бъде включено в проектната документация за провеждане на процедурата по ЗОП и в проекта на договор.

Раздел III.
Финансова помощ


Чл. 8. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) Максималният размер на финансовата помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" е до 75 сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 и технологична карта към инвестиционния проект сравнени с офертите по чл. 12, ал. 2, т. 7. Максималният размер на разходите по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е 1 500 000 лв. Максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат за целия период на Националната програма, е 4 500 000 лв.
(2) Максималният размер на разходите по проект или проекти, подадени от групи или организации в рамките на един прием, е 3 000 000 лв., като в него се включват и проекти, подадени от членовете на групата или организацията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) Когато се установи, че кандидат и ползвател на помощта не е независимо предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия, му се предоставя подпомагане, което общо не надвишава максималните размери, определени в ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г.) Паричното обезщетение за загуба на доход по чл. 5, ал. 2 и ал. 3, т. 2 се изчислява въз основа на средния годишен добив от хектар за последните две винарски години преди изкореняване на лозовото насаждение. Средният годишен добив, за който се изплаща обезщетение, е до 9000 кг/ха.
(5) Парично обезщетение за загуба на доход получават производители, които са изкоренили площи с плододаващи винени лозя, надлежно поддържани в добро агротехническо състояние през последните две винарски години, предхождащи изкореняването, и за които са подадени годишни декларации за реколта за последните две години. Когато производителите извършват изкореняване на съществуващи плододаващи лозови насаждения, без да получават финансова помощ за това, парично обезщетение за загуба на доход им се предоставя само ако са уведомили ИАЛВ за предстоящото изкореняване най-малко 7 дни преди неговото начало.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) Финансовата помощ за парично обезщетение за загуба на доход се изчислява съгласно приложение № 2. Цената на килограм грозде се определя със заповед на министъра на земеделието и храните за съответната финансова година, в която е подадено заявлението за парично обезщетение.
(7) Финансова помощ не се предоставя на кандидат и ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта или за осигуряване на предимство в противоречие с целите на мярката.
(8) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) Финансова помощ се предоставя за разходи, извършени в съответствие с посочените от кандидата операции в технологичната карта предоставена по реда на чл. 12, ал. 2, т. 1, за които към заявлението за окончателно плащане са приложени разходооправдателни документи, доказващи фактически извършените разходи по операции и приемно-предавателни протоколи съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 и 2.
(9) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) Разходи за операции, които не са включени в приложение № 1, не се възстановяват.
(10) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) Финансовата помощ за всяка операция се изчислява на база най-ниската предложена цена от предоставените оферти по чл. 12, ал. 2, т. 7, но не повече от пределната цена за съответната операция, определена със заповед на министъра на земеделието и храните съгласно чл. 17, ал. 10.

Раздел IV.
Условия и ред за издаване на удостоверение за право на участие


Чл. 9. (1) Кандидатите за участие подават целогодишно в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство заявление за право за извършване на една или повече дейности по чл. 5 по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. план за преструктуриране и конверсия (ППК) по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2, който съдържа данни за идентификация на земеделските парцели и на площта на парцелите в хектари до четвърти знак след десетичната запетая;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) документи, удостоверяващи правното основание за ползване на имота/имотите, посочени в ППК; договорите за ползване на имотите следва да са с нотариална заверка на подписите на страните и за срок от минимум 5 календарни години, следващи годината на планираната крайна дата за изпълнение на проекта, като тези изисквания не се отнасят за имотите, в които ще се извършват дейности по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква "а";
3. актуална скица за всеки имот, посочен в ППК, издадена не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението, а когато е издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър - с отразени последните промени в границите и данните за имота;
4. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.
(3) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) При подаване на заявления по ал. 1 за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" и т. 2, букви "а" и "б" се подава уведомление за начало на изкореняване по реда на Наредба № 9 от 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя (ДВ, бр. 42 от 2016 г.), наричана по-нататък "Наредба № 9 от 2016 г.".
(5) При подаване на заявление за право на участие за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 3, букви "а" и "б" се прилагат оригинали на:
1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) експертно становище с оценка на действителния риск от ерозия включително размера на наклона на заявените имоти, издадено от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" - за проектно решение за изграждане на противоерозионни съоръжения;
2. технически проект за изграждане на противоерозионни съоръжения с включени количествено-стойностни сметки, изготвен от проектантско бюро и/или от правоспособен проектант и заверен от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров".
(6) При подаване на заявлението в ИАЛВ за дейността по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква "в" се прилагат и оригинали на:
1. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за водите;
2. технически проект за изграждане на автоматизираните системи за капково напояване с подробно описани дейности и материали, включително количествено-стойностни сметки, изготвен и заверен от правоспособен проектант;
3. нотариално заверено копие или препис от разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за водите и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на водния обект, когато разрешителното за ползване е на трето лице.
(7) При подаване на заявление за дейностите по чл. 5 кандидатите са задължени да предоставят цифрови географски данни за площите, върху които имат намерение да извършат дейностите и за които ще заявяват предоставяне на финансова помощ от ДФЗ. Изпълнителната агенция по лозата и виното проверява данните за заявената площ чрез извършване на административни проверки и проверки на място.

Чл. 10. (1) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка за наличие и съответствие на предоставените документи и сравнява данните за посочените в заявлението имоти с данните за лозарското стопанство, вписани в лозарския регистър.
(2) При установяване на непълноти и/или нередовности в заявлението и приложените към него документи ТЗ на ИАЛВ писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението представя изисканите документи или писмени обяснения.
(3) Когато кандидатът не отстрани непълнотите и/или нередовностите в срока по ал. 2, заявлението се отхвърля.
(4) В срок до 7 работни дни от извършване на проверката по ал. 1 или след отстраняване на непълнотите и/или нередовностите по ал. 2 ТЗ на ИАЛВ извършва теренна проверка на заявените имоти за установяване на действителното агротехническо състояние и цифровите географски данни на заявената площ. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили проверката, и от кандидата или негов упълномощен представител.
(5) В срок до 3 работни дни след извършване на проверката по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ изготвя становище за одобрение или отхвърляне на заявлението.

Чл. 11. (1) В срок до 7 работни дни от изготвянето на становището по чл. 10, ал. 5 изпълнителният директор на ИАЛВ въз основа на констатациите от извършените проверки със заповед:
1. одобрява заявлението по чл. 9, ал. 1, утвърждава ППК по чл. 9, ал. 2, т. 1 и издава на кандидата удостоверение за участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя";
2. мотивирано отхвърля заявлението; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
(2) Когато заявлението по чл. 9, ал. 1 е одобрено, на кандидата се изпращат заповедта по ал. 1, т. 1, утвърденият ППК и удостоверението за участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя".
(3) Срокът на валидност на удостоверението за участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" е 6 месеца от датата на издаването му.
(4) Срокът по ал. 3 може да бъде удължен еднократно с още 6 месеца от датата на неговото изтичане въз основа на искане от кандидата. Искането се подава в съответното ТЗ на ИАЛВ по местонахождение на имотите не по-късно от един месец преди изтичане на срока на валидност на удостоверението и към него се прилагат документите и данните по чл. 9, ал. 2, т. 2, 3 и 4 и ал. 7. Когато подадените при издаване на удостоверението документи за правно основание за ползване са актуални към датата на заявлението, те не се подават отново.
(5) В срок до 7 работни дни от получаване на заявлението по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ извършва теренна проверка и ако не установи несъответствие с първоначалната теренна проверка по чл. 10, ал. 4, в срок до три работни дни изготвя становище за неговото одобрение. В срок до 7 работни дни от изготвянето на становището изпълнителният директор на ИАЛВ въз основа на констатациите от извършената проверка одобрява искането с мотивирана заповед, която се изпраща на кандидата.
(6) Когато при проверката по ал. 5 се установи несъответствие с първоначалната теренна проверка по чл. 10, ал. 4, изпълнителният директор на ИАЛВ отказва удължаването на срока на валидност на удостоверението с мотивирана заповед, която се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(7) При поискване от ДФЗ ИАЛВ в срок три работни дни предоставя служебно по електронен път установените при проверката по чл. 10, ал. 4 и чл. 11, ал. 5 цифрови географски данни на одобрената от ИАЛВ площ.

Раздел V.
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава заявление по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 3, в Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" (ЦУ на ДФЗ). Когато кандидатът възнамерява да заяви авансово плащане, той следва да посочи в заявлението за предоставяне на финансова помощ точния размер на сумата за авансовото плащане.
(2) Към заявлението по ал. 1 кандидатът прилага в оригинал следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) инвестиционен проект и технологична карта, която включва операциите от приложение № 1;
2. декларация по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия по образец, утвърден от министъра на икономиката;
3. удостоверение за вписване в регистъра на вероизповеданията - за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;
4. решение на управителния орган на юридическото лице за кандидатстване по мярката (не се прилага за кандидатите, които са еднолични търговци);
5. оригинал или заверено копие на удостоверение, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено не по-рано от един месец преди предоставянето му - за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
6. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
7. (нова - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) за всяка операция, посочена в технологичната карта по т. 1, най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в левове или евро с посочен ДДС; запитването за оферта е по образец съгласно приложение № 5.
(3) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(4) Държавен фонд "Земеделие" прилага към заявлението за подпомагане за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 3, букви "а" и "б" оригинали, предоставени по служебен път от ИАЛВ, на:
1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) експертно становище с оценка на действителния риск от ерозия включително наклон на заявените имоти, издадено от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" - за проектно решение за изграждане на противоерозионни съоръжения;
2. технически проект за изграждане на противоерозионни съоръжения с включени количествено-стойностни сметки, изготвен от проектантско бюро и/или от правоспособен проектант и заверен от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров".
(5) Държавен фонд "Земеделие" прилага към заявлението за подпомагане за дейността по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква "в" оригинали, предоставени по служебен път от ИАЛВ, на:
1. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за водите;
2. технически проект с подробно описани дейности и материали, изготвен и заверен от правоспособен проектант;
3. нотариално заверено копие или препис от разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за водите, придружено от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на водния обект, в случай че разрешителното за ползване е издадено на трето лице.
(6) Кандидатите, заявили приоритет за биологично производство съгласно приложение № 3, представят договор за контрол с контролиращо лице по чл. 18 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз върху дейностите или инвестициите, включени в проекта, сключен не по-късно от една година преди подаването на заявлението за издаване на удостоверение за кандидатстване, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат, издаден от контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и.
(7) При подаване на заявлението по ал. 1 длъжностно лице в ЦУ на ДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата или на упълномощеното от него лице. При непредставяне или нередовност на документите по ал. 2, 4, 5 и 6 длъжностното лице ги връща на кандидата и му предоставя копие на контролен лист.
(8) Приетите заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) В случай че заявителят е група или организация на производители, ДФЗ извършва служебна проверка за нейното признаване от министъра на земеделието и храните.
(10) Заявленията за финансово подпомагане и приложените към тях документи могат да бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие че кандидатът е действал добросъвестно.
(11) При поискване от ДФЗ ИАЛВ по служебен път предоставя в срок три работни дни докумените по ал. 4 и 5, цифровите географски данни на одобрената от ИАЛВ площ за извършване на дейностите, удостоверението за право на участие и утвърдения ППК. Когато срокът на валидност на удостоверението е удължен, ИАЛВ предоставя на ДФЗ и заповедта по чл. 11, ал. 5.
(12) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) При подаване на заявлението ползвателят на помощта представя оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка "Вярно с оригинала". Служителят, приемащ документите, сверява предоставените копия с оригиналните документи. Когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и превод на български език от заклет преводач.

Чл. 13. (1) След приключване на приема на заявленията по чл. 12, ал. 1 ДФЗ извършва административна проверка на документите по чл. 12, ал. 2, 4, 5 и 6 и на обстоятелствата по чл. 7, ал. 2. При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.
(2) В случай че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата по чл. 7, ал. 2, ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да представи свидетелство за съдимост или легализиран превод на свидетелство за съдимост, когато то подлежи на издаване от чуждестранен орган. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
(3) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не представи документите по ал. 1 в определения срок, заявлението за подпомагане се отхвърля с мотивирана заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) След проверката по ал. 1 дирекция "Технически инспекторат" на ДФЗ може да извършва проверка на заявените за подпомагане площи, след което ЦУ на ДФЗ извършва финансова оценка на инвестиционния проект по чл. 12, ал. 2, т. 1 въз основа на определените в приложение № 1 пределни цени по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя", остойностената от кандидата технологична карта към инвестиционния проект и резултатите от извършените проверки на място.
(5) Не е допустимо оттегляне на заявление за предоставяне на финансова помощ след получаване на уведомление за установени нередовности и/или непълноти на предоставените документи или за предстояща проверка на място.
(6) Постъпилите заявления за предоставяне на финансова помощ се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 3. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на приложените към заявлението за подпомагане документи и документите, получени по реда на ал. 1. Допустими за подпомагане са проекти, получили най-малко 5 точки по критериите за оценка, съгласно приложение № 3.
(7) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Когато две или повече заявления са с еднакъв брой точки и за тях наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 3, ал. 1 за съответния прием е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления пропорционално на одобреното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички одобрени дейности, заявени за подпомагане.
(9) Резултатите от класирането се публикуват на интернет страницата на ДФЗ.
(10) В срок до 70 работни дни от подаване на заявленията по чл. 12, ал. 1 и въз основа на проверките по ал. 1 и 4 и на класирането по ал. 6, 7 и 8 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява заявлението за предоставяне на финансова помощ;
2. мотивирано отхвърля заявлението за предоставяне на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(11) Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ в случай на:
1. несъответствие на целите на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г., дейностите и изискванията, определени в тази наредба и в правото на Европейския съюз;
2. несъответствие на проекта с изискването по ал. 5 за минимален брой точки;
3. недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото заявление, определен в заповедта по чл. 3, ал. 1;
4. установяване на обстоятелства по чл. 8, ал. 7;
5. липса на съответствие с изискванията на чл. 7;
6. кандидатът попречи на извършването на проверка на място с изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства.
(12) Срокът по ал. 10 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама - със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;
4. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е изпратено уведомително писмо по ал. 1 - със срока за получаване на отговор от кандидата;
5. (нова - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) е изпратено запитване за потвърждаване достоверността на представените оферти по чл. 12, ал. 2, т. 7 - със срока за получаване на отговор от съответния оферент.

Чл. 14. (1) В срок до 10 работни дни от получаване на заповед за одобрение по чл. 13, ал. 10 кандидатът или негов упълномощен представител е длъжен да се яви в ЦУ на ДФЗ за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ, в който се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(2) Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 1 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за наличие на обективна невъзможност да сключи договора, правото за подпомагане по подаденото заявление се погасява.
(3) Когато кандидатите са извършили някоя от дейностите по подмерките по чл. 5, ал. 1 преди подписване на договора по ал. 1, размерът на помощта се намалява със стойността, предвидена за същата дейност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Кандидатите по чл. 7, ал. 3 провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след подписване на договор за предоставяне на финансова помощ. В двумесечен срок от представяне на документите за проведената обществена поръчка ДФЗ сключва допълнително споразумение към договора по ал. 1 за вписване на избран/и изпълнител/и след одобряване на проведената обществена поръчка.

Раздел VI.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ


Чл. 15. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на дейностите, за които е сключен договорът по чл. 14, ал. 1.
(2) Финансова помощ може да бъде изплатена авансово в размер до 80 на сто от договорената финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и със заявлението за кандидатстване е заявено авансовото плащане.
(3) (*) Авансово плащане може да бъде заявено до 2 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Авансово плащане за кандидати по чл. 7, ал. 3 може да бъде заявено до 2 месеца от датата на сключване на допълнително споразумение по чл. 14, ал. 4.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) При получено авансово плащане максималният срок за изпълнение на дейностите по инвестицията е до края на втората винарска година, следваща годината на авансовото изплащане на финансовата помощ, и не по-късно от 4 месеца преди изтичане на срока на валидност на представената банкова гаранция.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) За предоставяне на авансово плащане ползвателят подава в ЦУ на ДФЗ заявление по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 3, към което прилага следните документи:
1. копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), доказващи, че изпълнението на инвестицията е започнало;
2. оригинал на банкова гаранция (по образец), учредена в полза на ДФЗ, в размер 110 на сто от исканата за авансово изплащане сума, със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договора по чл. 14, ал. 2;
3. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.
(2) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(3) При подаване на заявлението за авансово плащане ползвателят на финансовата помощ следва да осигури оригиналите на всички документи, включително на тези, за които се изискват копия, като удостоверява легитимността на представените копия със заверка "Вярно с оригинала".
(4) След подаване на заявлението за авансово плащане ЦУ на ДФЗ извършва проверка на наличието и съответствието на документите по ал. 1, както и за наличието на изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.
(5) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по ал. 1 ДФЗ писмено уведомява ползвателя на финансова помощ, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения. В случай че не бъдат отстранени нередовностите и/или непълнотите в посочения срок, заявлението за авансово плащане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(6) В срок до 30 работни дни от подаване на заявлението за авансово плащане изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на авансово заявената сума и писмено уведомява ползвателя;
2. мотивирано отказва изплащането на авансово заявената сума; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(7) Срокът по ал. 6 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. е издадена заповед на изпълнителния директор на ДФЗ въз основа на постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама - със срока, необходим за отстраняването им, като в този случай обработката на заявлението за авансово плащане се спира и възобновява със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) В 15-дневен срок от изпращане на уведомлението по ал. 6, т. 1 ДФЗ превежда сумата, одобрена за авансово плащане, по посочената в заявлението банкова сметка в левове.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) Не се извършва авансово плащане на отделни подмерки и отделни технологични дейности и/или операции.
(10) За да бъде изплатено авансовото плащане, всяко предшестващо действие на същата площ, за което ползвателят вече е получил авансово плащане, трябва да е изцяло изпълнено.
(11) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Когато ползвателят на финансова помощ е посочил в заявлението по чл. 12, ал. 1, че ще ползва авансово плащане и не подаде заявление за авансово плащане в срока, посочен в чл. 15, ал. 3 и 4, договорът за финансова помощ, сключен по реда на чл. 14, ал. 2, се прекратява по право.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2021 г., в сила от 15.06.2021 г.) В срок до 10 работни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите от договора, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година, ползвателят на финансова помощ подава в ЦУ на ДФЗ заявление за окончателно плащане по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 3.
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., зал. - ДВ, бр. 50 от 2021 г., в сила от 15.06.2021 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., зал. - ДВ, бр. 50 от 2021 г., в сила от 15.06.2021 г.)
(2) Недопустимо е подаването на заявление за окончателно плащане във финансова година, различна от финансовата година, определена като краен срок за изпълнение на дейностите в договора. Недопустимо е окончателно плащане на отделна дейност от договора.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2021 г., в сила от 15.06.2021 г.) копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), които следва да бъдат съставени по начин, който да позволява съпоставяне на извършените разходи с разбивката на планираните разходи по технологична карта, предоставена по реда на чл. 12, ал. 2, т. 1; разходооправдателните документи следва да бъдат с дати след датата на подписване на договора и преди датата на подаване на заявлението за окончателно плащане; когато не е съставена фактура по горепосочения начин, бенефициентът трябва да предостави подробен опис, издаден от доставчика, и/или договор, сключен с него;
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2021 г., в сила от 15.06.2021 г.) приемно-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените дейности по операции и материали по проекта, от който да е видна датата, на която е извършена всяка операция по дейности и/или на която са доставени материалите;
3. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 - документи, удостоверяващи качеството на различните категории лозов посадъчен материал, съгласно изискванията на Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал (ДВ, бр. 71 от 2006 г.);
4. за кандидатите, класирани въз основа на изпълнението на критерий биологично производство, съгласно приложение № 3 - копие от годишния инспекторски доклад на контролиращото лице, съдържащ положителни констатации;
5. при изплащане на възнаграждения на физически лица, наети за извършване на дейности и мероприятия по договора - граждански договори или заповеди за конкретна работа с наетите лица и сметки за изплатени суми или служебни бележки по образец съгласно чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
6. за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията - удостоверение за вписване в регистъра на вероизповеданията;
7. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.
(4) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) В случай, че кандидатът е група или организация на производители, ДФЗ извършва служебна проверка за нейното признаване от министъра на земеделието и храните.
(6) При поискване от ДФЗ ИАЛВ по служебен път предоставя в срок три работни дни удостоверение за приключени дейности в оригинал. За издаване на удостоверението в ТЗ на ИАЛВ се подава заявление по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2.
(7) Ползвателите извършват всички свързани с договора плащания само по банков път.
(8) За дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2, ИАЛВ изпраща служебно на ДФЗ в срок три работни дни от поискването от ДФЗ копия на издадените разрешения за презасаждане и разрешения за засаждане от преобразувани права на презасаждане.
(9) При подаване на заявлението ползвателят на помощта осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка "Вярно с оригинала". Служителят, приемащ документите, сверява предоставените копия с оригиналните документи. Когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и превод на български език от заклет преводач.
(10) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2021 г., в сила от 15.06.2021 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) Изплащането на финансовата помощ е на база изпълнени операции по технологична карта, предоставена по реда на чл. 12, ал. 2, т. 1 и на база предоставените по чл. 12, ал. 2, т. 7 оферти. Не се изплаща частта от разходите по операции, която надвишава определените количества в приложение № 1 и съответстващите им пределни цени, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните. За дейността по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква "в" не се изплаща частта от разходите за елементи, които не са включени в приложение № 1.
(11) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 13.08.2021 г.) Заповедта по ал. 10 се предоставя по служебен път на Държавен фонд "Земеделие" в срок 3 дни от издаването и.


Чл. 18. (1) След подаване на заявлението за окончателно плащане ЦУ на ДФЗ извършва проверка за наличието и съответствието на документите по чл. 17, ал. 3.
(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по чл. 17, ал. 3 ДФЗ писмено уведомява ползвателя на помощта, който в срок 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) Държавен фонд "Земеделие" извършва проверка на място за установяване на изпълнението на дейностите по договора и съответствие на изпълнените операции с тези по технологичната карта, предоставена по реда на чл. 12, ал. 2, т. 1. За подмерките по чл. 5, ал. 1, т. 1, буква "б" и т. 2, буква "б" е допустимо неприхващане на до 5 на сто от броя на лозите.
(4) Заявлението за окончателно плащане не може да бъде оттеглено след уведомяване на ползвателя на помощта за установени нередовности на предоставените документи или за предстояща проверка на място.
(5) След получаване на резултатите от проверката по ал. 3 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на част или на цялата финансова помощ, за което писмено уведомява ползвателя;
2. мотивирано отказва изплащането на част или на цялата финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(6) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) В заповедта по ал. 5 за кандидат по чл. 7, ал. 3 се посочва основанието за налагане на финансовата корекция и приложимият и размер, които се определят съгласно Насоките за определяне на финансови корекции, които трябва да бъдат внесени във финансирани от Съюза разходи в рамките на споделеното управление, в случай на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки, одобрени с Решение С(2013) 9527 от 19 декември 2013 г. на Европейската комисия (Насоките).

Чл. 19. Отказ за изплащане на цялата финансова помощ по подадено заявление за окончателно плащане се постановява в следните случаи:
1. когато инвестицията не е извършена в срок или заявлението за окончателно плащане не е подадено в срока по чл. 17, ал. 1;
2. когато нередовностите или непълнотите не са отстранени в срока по чл. 18, ал. 2;
3. когато ползвателят е изпълнил инвестицията върху площ, по-малка от 50 на сто от договорираната за подпомагане;
4. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) за кандидати по чл. 7, ал. 3 - когато се установят нередности, за които Насоките предвиждат сто процента финансова корекция;
5. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) ползвател на помощта по мярката е изпълнител и/или подизпълнител в проекта на друг бенефициент по мярката от същия прием;
6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) когато ползвателят е възложил изпълнението на операции и/или дейности на лица, свързани с ползвателя по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия.

Чл. 20. (1) В срок до 60 работни дни от подаване на заявлението за окончателно плащане одобрената финансова помощ се превежда на ползвателя по посочена в заявлението за окончателно плащане банкова сметка в левове.
(2) Срокът по ал. 1 се удължава и/или спира:
1. когато е необходимо становище на други органи или институции, срокът се удължава със срока за получаване на отговор или становище от съответната институция;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, когато са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама - със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

Чл. 21. (1) В случаите на констатирано неизпълнение на задължения по договора от страна на бенефициента, установено при извършване на административната проверка по чл. 18, ал. 1 и на проверката на място по чл. 18, ал. 3, договорираната финансова помощ се преизчислява, когато:
1. при изплащане на финансовата помощ след изпълнение на инвестицията е констатирана разлика до 20 на сто между договорираната площ и площта, върху която е извършена инвестицията, договорираната финансова помощ се редуцира съобразно площта, върху която са извършени дейностите;
2. при окончателно плащане след авансово изплатена финансова помощ е констатирана разлика в размер до 20 на сто между договорената площ и площта, върху която са извършени реално дейностите по договора, договорената финансова помощ се редуцира съобразно площта, върху която са извършени реално дейностите, като разликата се прихваща от сумата, подлежаща на доплащане до пълния размер на одобрената финансова помощ по договора;
3. при окончателното плащане неизпълнението е над 20 на сто, но не повече от 50 на сто от площта по договора, констатирано с установената от проверка на място площ, подпомагането се намалява с двойния размер на установената разлика; ползвателят следва да възстанови авансово получената помощ до размера, с който е намален общият размер на подпомагането, а ако не възстанови дължимата сума, ДФЗ я усвоява от банковата гаранция;
4. ползвателят е изпълнил дейности на по-малко от 50 на сто от площта по договора, констатирано от ДФЗ с проверките по чл. 18, ал. 1 и 3, не му се предоставя безвъзмездна финансова помощ и той дължи връщане на цялата авансово получена финансова помощ, а ако не я възстанови в седемдневен срок от получаване на искането за доброволно възстановяване, ДФЗ усвоява пълния размер на банковата гаранция;
5. при проверката на място по чл. 18, ал. 3 се установи, че ползвателят е извършил дейност/и на по-голяма площ от договорираната, финансовата помощ се определя въз основа на договорираната площ;
6. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) при проверката на място по чл. 18, ал. 3 се установи, че неприхващането е над 5 на сто от броя на лозите, финансовата помощ се преизчислява съгласно приложение № 1;
7. (нова - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) не са извършени операции по приложение № 1, посочени в технологичната карта по чл. 12, ал. 2, т. 1.
(2) Алинея 1 не се прилага при установени непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства по смисъла на чл. 64 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета. В тези случаи ползвателят на помощта уведомява писмено ДФЗ в срока по чл. 4, пар. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 181 от 2014 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Не се предоставя финансово подпомагане за операции, които не отговарят на посочените в технологичната карта към инвестиционния проект. В случай че фактически извършените разходи за операциите надвишават допустимите стойности, финансовата помощ се редуцира съобразно приложение № 1.

Чл. 22. (1) Ползвателят може да подаде искане за промяна изпълнението на дейностите по договора с ДФЗ в срок до един месец преди изтичане на неговия срок. Към искането се прилага писмена обосновка и доказателства към нея, необходими за преценка на неговата основателност.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. променя дейността или дейностите по договора;
2. води до увеличаване на площта и/или на стойността на договорената финансова помощ;
3. е свързано с промяна на срока за изпълнение на инвестицията извън случаите по ал. 3.
(3) Удължаване на срока на договора е допустимо само в рамките на съответната финансова година, през която изтича срокът за изпълнение на дейностите по договора, но не по-късно от 31 юли.
(4) В случаите на получено авансово плащане ползвателите могат да искат удължаване на срока на действие на договора до края на втората финансова година, след финансовата година през която е извършено авансовото плащане.
(5) Когато искането по ал. 1 не налага промяна в утвърдения ППК, ДФЗ изготвя анекс към сключения договор и уведомява бенефициента.
(6) Когато искането по ал. 1 е основателно и налага промяна в утвърден ППК, след уведомление от ДФЗ бенефициентът подава в съответното ТЗ на ИАЛВ заявление за утвърждаване на измененията към плана, като прилага актуални документи по чл. 9 и актуализира цифровите географски данни.
(7) Заявлението по ал. 4 се разглежда по реда на чл. 10 и 11 и в резултат на извършените документална и теренна проверка изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед:
1. утвърждава заявените изменения в издадено удостоверение за право на участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" и утвърдения ППК;
2. отхвърля заявените изменения в издадено удостоверение за право на участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" и утвърдения ППК; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(8) В срок три работни от издаване на заповедта по ал. 7 ИАЛВ изпраща по служебен път на ДФЗ оригинали на заповедта, утвърдените изменения в ППК, удостоверението за право на участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" и актуализираните данни по чл. 11, ал. 6.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) След получаване на документите и информацията по ал. 8 ДФЗ изготвя анекс към сключения договор и уведомява бенефициента.

Раздел VII.
Условия и ред за предоставяне на обезщетение на производителите за загуба на доход


Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Кандидатите за предоставяне на финансова помощ за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 посочват в заявлението по чл. 9 формата за предоставяне на обезщетение за загуба на доход по чл. 5, ал. 2 и 3.
(2) Изпълнителната агенция по лозата и виното издава:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) разрешение за право на отложено изкореняване за съществуващи плододаващи лозови насаждения в добро агротехническо състояние за срок до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договор с ДФЗ - когато обезщетението е във формата по чл. 5, ал. 3, т. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) удостоверение за среден годишен добив - когато обезщетението е във формата по чл. 5, ал. 2 и ал. 3, т. 2.

Чл. 24. Одобрен кандидат за предоставяне на финансова помощ може да иска издаване на разрешение за презасаждане с отложено изкореняване в срок до два месеца след сключване на договор с ДФЗ по реда на чл. 14, ал. 2, като подаде в ИАЛВ заявление по реда на чл. 11, ал. 2, т. 2 от Наредба № 9 от 2016 г.

Чл. 25. Одобрен кандидат за предоставяне на финансова помощ, който извършва презасаждане с отложено изкореняване, може да заяви авансово плащане по реда на чл. 16, ал. 1.

Чл. 26. (1) Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва проверки на презасадените площи във връзка с изпълнение на предвидените в чл. 22, ал. 2, т. 1 изисквания и за предотвратяване на едновременно производство на грозде в една винарска година от площите, които предстои да бъдат изкоренени, и новозасадените площи.
(2) Когато бъдат установени нарушения по ал. 1, в срок до 10 работни дни от извършване на проверката на място ИАЛВ уведомява ДФЗ за предприемане на действия по усвояване на банковата гаранция.
(3) Банковата гаранция се освобождава след извършването на отложеното изкореняване, което се удостоверява с издадено от ИАЛВ удостоверение за спазване на изискванията по ал. 1.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Ползвател на финансова помощ, заявил формата за предоставяне на обезщетение за загуба на доход по чл. 5, ал. 2 и ал. 3, т. 2 след извършване на изкореняване по утвърден ППК, за който е сключен договор с ДФЗ, подава в ИАЛВ заявление за издаване на удостоверение по чл. 23, ал. 2, т. 2 за среден годишен добив за сключените в договора имоти по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2, придружено от документите, посочени в образеца.
(2) При установяване на нередовности и/или непълноти в заявлението и приложените към него документи ИАЛВ писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението представя изисканите документи или писмени обяснения.
(3) В срок до 15 работни дни от подаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на нередовностите и/или непълнотите по ал. 2 ИАЛВ издава удостоверение за среден годишен добив за последните две винарски години преди извършване на изкореняването, изчислен по данни от подадените за съответните имоти декларации за реколта от грозде, в съответствие с чл. 31 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията от 11 декември 2017 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящия регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (ОВ, L 58/1 от 28.02.2018 г.) или отхвърля подаденото заявление с мотивирана заповед, която се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Заявление за изплащане на парично обезщетение за загуба на доход се подава в ЦУ на ДФЗ в срока по чл. 17, ал. 1 и към него се прилага заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.
(2) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(3) При поискване от ДФЗ в срок 3 работни дни ИАЛВ предоставя по служебен път оригинал на удостоверението по чл. 27, ал. 3.
(4) Изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява финансиране по заявлението за изплащане на парично обезщетение за загуба на доход, като уведомява писмено заявителя за размера на обезщетението;
2. отказва мотивирано финансиране по заявлението за изплащане на парично обезщетение за загуба на доход; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(5) Обезщетението се изплаща в следните срокове:
1. до 10 работни дни от датата на освобождаване на учредената в полза на ДФЗ банкова гаранция - в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 1;
2. в срока за изплащане на финансовата помощ - в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 2.

Раздел VIII.
Мониторинг и кръстосано съответствие


Чл. 29. (1) Ползвателят на финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" има задължение да използва инвестицията по предназначение в срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ.
(2) Държавен фонд "Земеделие" извършва проверка на място за изпълнение на задължението по ал. 1. Ползвателите на финансова помощ, подлежащи на проверка, се определят на база риск анализ.
(3) При неизпълнение на задължението по ал. 1 ДФЗ писмено предупреждава ползвателя за констатираното неизпълнение и предвидените за това санкции, като му дава възможност в едномесечен срок от получаване на предупреждението да отстрани нарушението. В случай на отстраняване на нарушението в указания срок ползвателят не се санкционира.
(4) При неотстраняване на нарушението в указания срок ползвателят възстановява изплатената му финансова помощ в пълен размер заедно със законната лихва от датата на установяване на неизпълнението.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Ползвателят на финансовата помощ е задължен за периода от нейното получаване до изтичане на срока по чл. 29, ал. 1 да декларира всички площи, заети с лозови насаждения, за които е получил финансово подпомагане, по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда на подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Когато бъде установено неизпълнение на задължението по ал. 1, се прилага чл. 16, параграф 2 на Делегиран регламент (ЕС) 640/2014.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) Ползвателят на финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" е длъжен да спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ, L 347/671 от 20.12.2013 г.) и заповедта на министъра на земеделието и храните по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители, както и законоустановените изисквания за управление по смисъла на Приложение II на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета в срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ, в рамките на своето стопанство.
(2) Когато ползвателят на финансовата помощ не спазва или неговото стопанство не е в съответствие с изискванията по ал. 1, той дължи връщане на изплатената финансова помощ частично или изцяло в зависимост от тежестта, степента, продължителността и системността на неизпълнението, установени при проверки от ДФЗ.
(3) Проверките по ал. 2 се извършват по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г. на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.).
(4) В срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя", с изключение на имотите, подлежащи на изкореняване по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква "а", ползвателят на финансова помощ няма право да:
1. прехвърля правото на собственост, съответно правото на ползване на имотите, върху които е извършена инвестицията, за която е получил помощта;
2. предоставя за ползване или да преотстъпва по какъвто и да е друг начин активите, придобити със средства от финансовата помощ.
(5) Когато ползвателят на финансова помощ не спази изискване по ал. 4, дължи връщане на получената финансова помощ заедно със законната лихва от датата на установяване на нарушението.
(6) Когато кандидатът е класиран по чл. 13, ал. 6 въз основа на изпълнението на критериите, посочени в приложение № 3, т. 2 и 8, той е длъжен да поддържа съответствие с тези критерии в срока по чл. 29, ал. 1. Когато е класиран въз основа на критерия по приложение № 3, т. 2, кандидатът следва да има придобит/и сертификат/и от контролиращо лице, удостоверяващ/и, че е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологични.
(7) Когато ползвателят не изпълни задължението си по ал. 6, той дължи връщане на изплатената финансова помощ заедно със законната лихва от датата на установяване на нарушението.

Глава четвърта.
МЯРКА "ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ"

Раздел I.
Дейности


Чл. 32. (1) Мярка "Популяризиране в трети държави" се прилага за популяризиране на вина, включително сертифицирани биологични вина, със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и за сортови вина без ЗНП/ЗГУ.
(2) По мярката се подпомагат следните дейности и свързаните с тях разходи:
1. дейности за популяризиране или реклама, които посочват предимствата на продуктите, произведени в Европейския съюз, особено по отношение на качеството и безопасността на храните или грижата за околната среда, като:
а) рекламни кампании - разходи за режисура, персонал, разходи за изработка на клипове - до три на брой, с максимална продължителност 30 секунди;
б) разходи за дизайн, разходи за отпечатване на реклама и/или рекламни текстове (статии) в печатни издания, разходи за езикова адаптация (превод), както и разходи за публикуване на съобщение за дадено събитие (покана и/или прессъобщение); разходите за публикуване на съобщение за дадено събитие включват разходи за отпечатване и разходи за езикова адаптация;
в) разходи за закупуване и брандиране на рекламни материали - ключодържатели, USB стикове, разходи за закупуване и брандиране на химикалки;
г) (доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) разходи за дизайн, разходи за езикова адаптация и разходи за отпечатване на печатни рекламни материали - брошури, папки;
д) (доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) разходи за дизайн на уебсайт и закупуване на домейн, разходи за хостинг и поддръжка на домейн, администриране на уебсайта по години, разходи за езикова адаптация на уебсайта;
2. участия в мероприятия, като:
а) изложения с международна значимост - панаири и международни изложби, секторни или общи, насочени към специалистите или към потребителите, разходи за такса за участие, наем на пространство, конструкция на щанд, персонал на щанд - до 2 лица, разходи за закупуване и брандиране на тениски и шапки за наетия персонал, наемане на техника (хладилници и монитори), такса за обслужване (вода, електричество, почистване, охрана, оборудване за дегустация), складиране и транспорт (външен и вътрешен) на мостри, както и разходи за самолетни билети, хотелско настаняване и дневни на представители от България съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.);
б) демонстрации в търговски обекти - разходи за наемане на щанд, осигуряване на персонал - до 2 лица на обект, логистика и транспорт (външен и вътрешен), за мостри, складиране на мостри, както и разходи за самолетни билети, хотелско настаняване и дневни на представители от България съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;
в) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) организиране на посещения на мероприятия, фестивали, винени туристически дестинации и дегустации в България с цел представяне на промотираните вина на заинтересовани представители от целевата/ите държава/и - търговци на дребно, сомелиери, туристически агенти, хотелски агенти, журналисти, отразяващи теми, свързани с вино, за разходи за самолетни билети, хотели, изхранване на гостите, наем на вътрешен транспорт, разходи за преводач;
3. организиране и провеждане на дейности, свързани с информационни кампании, по-специално свързани с политиките на ЕС, отнасящи се до защитата на наименованията за произход, географските указания и биологичното производство; действията по букви "а", "б" и "в" се изпълняват само паралелно с провеждане на мероприятия по т. 2, букви "а" или "б" и могат да включват разходи за:
а) организиране на бизнес срещи между професионалистите и потребителите, наемане на зали, техническо оборудване, осигуряване на кетъринг и вътрешен транспорт на мостри;
б) организиране на работни срещи с вносители, дистрибутори и търговци, тематични вечери/продуктова дегустация, разходи за вътрешен транспорт на мостри, наем на помещение, наем на техника/видеомонитор, хонорар на сомелиер от целевата/ите държава/и, хонорар на говорител (само за наето лице от целевата държава) и осигуряване на кетъринг;
в) организиране на кулинарни училища, наем на помещение, наем на техника/видеомонитор, разходи за вътрешен транспорт на мостри, хонорар на сомелиер от целевата/ите държава/и, хонорар на говорител (само за наето лице от целевата държава) и осигуряване на кетъринг;
4. изпълнение на дейностите по закупуване на мостри, които не надвишават 10 на сто от общата сума на одобрените разходи на конкретната дейност, извършени от участниците в промоционалния проект;
5. извършване на административни дейности - разходи за заплати на персонала, както и разходи за възнаграждения на лица, наети по граждански договори, разходи за управление на проекта, които не следва да надвишават 4 на сто от общата сума на одобрените и извършени дейности по ал. 2;
6. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) извършване на оценка на резултатите, постигнати от действията по промоционалния проект; критериите и количествените показатели, които трябва да се използват при извършване на оценката, са показатели за изпълнение, показатели за резултати и показатели за въздействие съгласно приложение № 4; разходите за извършване на оценка не трябва да надвишават 3 на сто от общата сума на разходите за одобрените и извършени дейности по ал. 2, т. 1, 2 и 3 за оценката се съставя доклад в края на всеки период съгласно чл. 35, ал. 2, който е неразделна част от заявлението по чл. 46, ал. 1.
(3) Допустими за финансиране са разходите, които са осъществявани от и за сметка на одобрения кандидат и са направени след датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ и преди изтичането му.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) За всеки заявен за финансиране разход по ал. 2, т. 1, 2, 3, 5 и 6 кандидатът представя най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал с изключение на разходите за административните дейности по ал. 2, т. 5, които се извършват от физически лица, наети от кандидата по трудов или граждански договор. Запитването за оферта е по образец съгласно приложение № 5, а получените оферти съдържат:
1. наименование и адрес на оферента; когато оферентът е местно лице, той следва да е вписан в търговския регистър към Агенцията по вписванията; когато оферентът е чуждестранно лице, той следва да представи документ за правосубектност съгласно законодателството на държавата, в която е регистриран;
2. срок на изпълнение на разходите, включени в промоционалния проект съгласно чл. 35, ал. 2;
3. датата на издаване на офертата;
4. подпис на оферента;
5. ясно и детайлно описание на разходите съгласно ал. 2;
6. цена в левове или евро с клауза за ДДС.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ представя решение за избор на оферент/и, получил/и запитване за оферта по образец съгласно приложение № 5. Държавен фонд "Земеделие" проверява проведения избор на оферент чрез съпоставяне на поне три независими съпоставими оферти, като извършва съпоставка между цените, посочени във всяка от представените оферти, и одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер. За сходни дейности съгласно ал. 2 на един и същ целеви пазар в офертите на различните кандидати за предоставяне на финансова помощ се избира най-ниската предложена цена.
(6) Всеки заявен за финансиране разход по ал. 2 може да бъде реализиран от различни оференти при спазване изискването на ал. 4.
(7) Избраните оференти за реализиране на разходите по дейностите от ал. 2, т. 1 следва да бъдат независими от избраните оференти за реализиране на разходите по дейностите от ал. 2, т. 2 и 3.
(8) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Избраният оферент за извършване на оценка на резултатите, постигнати от действията по промоционалния проект съгласно ал. 2, т. 6, следва да бъде независим и различен от избраните оференти за дейностите по ал. 2, т. 5 и по ал. 7.
(9) Когато офертата по ал. 4, т. 1 е предоставена от оферент, чиято основна дейност не е свързана с обекта на офертата, следва да се предоставят доказателства за възможността да достави заявените услуги (заверени копия на договори за услуги или рамкови споразумения за доставка на услуги с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове, срок, количество и начин на доставка заедно с подробна количествено-стойностна сметка).
(10) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Кандидатите за предоставяне на финансова помощ и оферентите следва да са независими предприятия, както следва:
1. кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 1 и оферентите не са свързани предприятия съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия;
2. кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 2 - 5 и оферентите не се намират в свързаност съгласно § 1, т. 20 от допълнителната разпоредба.
(11) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Когато кандидатът за предоставяне на финансова помощ се явява възложител по смисъла на ЗОП, за всеки заявен за финансиране разход по ал. 2 към датата на подаване на заявлението за подпомагане обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които трябва да отговарят на изискванията на ал. 4 и 9.
(12) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Кандидатите по ал. 11 събират офертите чрез прилагане на принципа на пазарни консултации по реда на ЗОП, като публикуват на профила на купувача информация относно вида на услугите и/или доставките, за които ще бъде заявено финансиране, придружена от детайлно описание на техническите характеристики, количество и начин на доставка заедно с подробна количествено-стойностна сметка. Кандидатите определят подходящ срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни.
(13) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) В случаите на ал. 11 кандидатите представят в ДФЗ решение за избор на стойността на разхода по критерий "най-ниска цена".

Чл. 33. (1) Недопустими за финансиране са разходите за:
1. заделени средства за бъдещи загуби или дългове;
2. такси и разходи за публичен транспорт, покрити от дневните;
3. банкови такси, банкови лихви и застраховки;
4. загуби при обмяна на валута;
5. разходи, които не попадат в обхвата на проекта;
6. създаване и/или развитие на търговска марка;
7. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) данък добавена стойност освен в случаите на невъзстановим ДДС, когато той действително и окончателно е поет от бенефициент, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 3, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност;
8. извършване на дейности извън обхвата на чл. 32, ал. 2;
9. разходи, включени в промоционалния проект съгласно чл. 32, ал. 2, извършени от лица, различни от избрания оферент.
(2) Не се подпомагат проекти и дейности, получили финансиране съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ, L 3/1 от 5.01.2008 г.), Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопански продукти, прилагани на вътрешния пазар в трети държави и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (OB, L 317/56 от 4.11.2014 г.) и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20.12.2013 г.) и по дейностите, финансирани по национални и регионални кампании.

Раздел II.
Изисквания към кандидатите


Чл. 34. (1) Финансова помощ по мярка "Популяризиране в трети държави" могат да получат:
1. търговски дружества;
2. организации на производители на лозаро-винарски продукти и асоциации на организации на производители на лозаро-винарски продукти;
3. междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки;
4. държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса, когато не са единствени бенефициенти на помощта;
5. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор - юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които обединяват производители или производители и търговци на вина със ЗНП, ЗГУ или на сортови вина без ЗНП и ЗГУ.
(2) Кандидатите по ал. 1, т. 2 - 5 изпращат писмена покана за участие в промоционалния проект до всеки един от своите членове - винопроизводители, като след получаването на потвърждение ги включват в проектното предложение. Всеки член следва да предостави мотивиран/о отказ/потвърждение за участие.
(3) Финансова помощ по мярка "Популяризиране в трети държави" не могат да получат кандидати по ал. 1, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.
(4) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Кандидатите по ал. 1 могат да получат финансова помощ по мярката, когато:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат просрочени публични задължения.

Раздел III.
Срок за изпълнение на промоционални проекти


Чл. 35. (1) Срокът за изпълнение на промоционалните проекти не може да надхвърля 3 години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ на одобрения кандидат.
(2) Срокът за изпълнение на дейностите по ал. 1 се разделя на един, два или три периода, всеки от които не може да надхвърля една година.
(3) За целите на изпълнението на промоционалния проект и при наличен бюджет срокът по ал. 1 може да бъде удължен по искане на кандидата максимум до две години.
(4) При подаване на ново заявление за подпомагане от кандидат, получил финансова помощ по мярката, или в случай на подаване на заявление за продължаване на проекта ДФЗ извършва проверки, удостоверяващи, че предложените разходи не са били вече финансирани по същите дейности и на същия пазар.

Раздел IV.
Финансова помощ


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) (1) Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) по мярката по чл. 32, ал. 1 е до 50 на сто от стойността на допустимите разходи.
(2) В допълнение към помощта по ал. 1 и след одобрение от страна на Европейската комисия може да се предоставя и държавна помощ до 30 на сто от стойността на допустимите разходи.
(3) В случаите на ал. 1 кандидатът за подпомагане участва във финансирането с минимум 50 на сто от стойността на допустимите разходи, а в случаите на ал. 2 - с минимум 20 на сто от стойността на допустимите разходи.
(4) Промоционални проекти, които предвиждат видимост на търговски марки и/или популяризират сортови вина без ЗНП/ЗГУ, могат да получат само финансова помощ от ЕФГЗ до 50 на сто от стойността на допустимите разходи и нямат право на държавна помощ.

Чл. 37. Ползвателите на финансова помощ през който и да е програмен период могат да получат финансиране само за разходи, които не са били вече финансирани.

Чл. 38. (1) Максималната стойност на един проект на кандидати по чл. 34, ал. 1, т. 1 не може да надвишава 1 000 000 лв.
(2) Максималната стойност на един проект на кандидати по чл. 34, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 не може да надвишава 4 000 000 лв.

Раздел V.
Условия и ред за участие


Чл. 39. (1) Кандидатите по чл. 34, ал. 1 и/или членовете винопроизводители на кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 2 - 5, участващи в промоционалния проект, трябва да:
1. имат технически капацитет, за да се справят със специфичните ограничения в търговията с трети държави - да разполагат с професионалисти за извършването на операциите, наети специално за целите им, и/или с персонал с необходимите опит, образование и квалификация за реализиране на мерките и да притежават/ползват помещение за целите на промоционалния проект;
2. имат финансов ресурс за реализиране на дейностите, заложени в промоционалния проект - изследва се финансовата стабилност на кандидата и/или на участниците чрез финансово-счетоводни показатели, съгласно годишни финансови отчети, отчети за приходи и разходи и счетоводни баланси за предходната година съгласно приложение № 6;
3. имат произведени продукти със съответното качество - вина със ЗНП, ЗГУ или за сортови вина без ЗНП/ЗГУ, и в нужното количество - произведени и съхранявани количества вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина (стокови наличности) през предходните две години;
4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) отговарят на изискването за пазарен дял по ал. 7, т. 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 2 - 5 доказват изпълнението на условията по ал. 1 самостоятелно или чрез всички членове винопроизводители, участващи в промоционалния проект. В случай че условията по ал. 1 се доказват чрез членовете, се вземат предвид данните на всички членове винопроизводители, участващи в промоционалния проект.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ по чл. 34 подава в ДФЗ заявление за предоставяне на финансова помощ по образец и прилага:
1. промоционален проект по образец;
2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) декларация от управителя на едноличното дружество или копие от решение на компетентния орган на юридическото лице за участие в конкретния проект и за осигуряване на съфинансиране на разходите съгласно чл. 36, ал. 3 заедно с протокол от заседанието, на което е взето решението;
3. удостоверение за актуално състояние в оригинал или нотариално заверено копие - за юридическите лица с нестопанска цел, които не са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, издадено не по-рано от 3 месеца преди подаването на заявлението;
4. най-малко три съпоставими независими оферти по чл. 32, ал. 4 в оригинал; цената в офертите следва да бъде определена в левове или евро с посочен ДДС; офертите трябва да са издадени при спазване изискванията на чл. 32, ал. 6 и 7 преди датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации;
5. копие от годишни финансови отчети за приходи и разходи и счетоводен баланс за последните две години, удостоверяващи финансов капацитет на кандидата и/или на членовете, участващи в промоционалния проект - за юридическите лица с нестопанска цел, които не са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
6. копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и - за кандидатите, прилагащи информационни кампании, свързани с режимите на Съюза, отнасящи се до биологичното производство;
7. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) писмени договори с избраните оференти по реда на чл. 32, ал. 4, които включват клауза, задължаваща избраните оференти да предоставят информация и да осигуряват достъп за проверка на всички документи от служители на ДФЗ, МЗХ, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите;
8. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) декларации, удостоверяващи съгласието на винопроизводителите, за участие в промоционалния проект; всеки винопроизводител, участващ в промоционалните проекти, включва в декларацията си за съгласие текст, че няма да участва в други промоционални проекти по мярката с един и същ целеви пазар;
9. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г., нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) актуален списък на членовете - винопроизводители, за кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 2 - 5;
10. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г., нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) писмените покани по чл. 34, ал. 2 за участие в промоционалния проект, изпратени до всеки един от членовете - винопроизводители, за кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 2 - 5;
11. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г., нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) документ в оригинал от банката, в която е открита банковата сметка по реда на чл. 42, ал. 3, удостоверяващ, че кандидатът по чл. 34 е титуляр на банковата сметка; документът следва да съдържа IBAN, BIC, име на титуляря на банковата сметка, име на банката;
12. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) документи, доказващи, че кандидатът има технически капацитет по ал. 1, т. 1, за да се справи със специфичните ограничения в търговията с трети държави;
13. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.
(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) За промоционални проекти, които предвиждат видимост на търговски марки, към заявлението за финансово подпомагане кандидатът прилага документите по ал. 3, както и:
1. писмените покани по чл. 34, ал. 2, удостоверяващи, че всички членове на кандидата за финансова помощ са получили равни възможности да изобразяват техните търговски марки;
2. мотивирана обосновка защо обозначаването на търговските марки е необходимо за постигане на целите на промоционалния проект;
3. декларация, че изобразяването на търговските марки ще бъде ограничено само до панаири и международни изложения, демонстрации в търговски обекти, организиране на посещения в България, организиране на бизнес срещи, организиране на кулинарни училища и свързаните с тях информационни и промоционални материали и че отговаря на условията на чл. 48.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) За юридическите лица, вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, информацията по ал. 3, т. 5 се проверява служебно. В случай че информацията не е публикувана, същата може да бъде изискана по реда на чл. 40, ал. 2.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) При поискване от ДФЗ Изпълнителната агенция по лозата и виното по служебен път предоставя в срок от седем работни дни справка, включваща информация за:
1. стокови наличности - съхранявани количества вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина от последна и предходни реколти към 31 юли за последните две винарски години от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект;
2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) произведените вина със ЗНП/ЗГУ и/или сортови вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите по чл. 34, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5, участващи в промоционалния проект, удостоверяваща пазарен дял по т. 3 на кандидата от не по-малко от 6 на сто спрямо общото производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ;
3. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) произведените вина със ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите по чл. 34, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5, участващи в промоционален проект по чл. 36, ал. 4, удостоверяваща пазарен дял на кандидата от не по-малко от 6 на сто спрямо общото производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) общо произведено за страната количество вино със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ за страната;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) продадени вина със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) износ на вино със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ за последните две години от винопроизводителите, участващи в промоционалния проект.
(8) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 1 към заявлението за предоставяне на финансова помощ прилагат годишен финансов отчет за предходните две години, от който да е видно, че делът на приходите от лозаро-винарска дейност е над 50 на сто от общия приход на кандидата.
(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., предишна ал. 7, доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Документите по ал. 3 и 4 се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и легализиран превод на български език.
(10) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка "Вярно с оригинала". Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.
(11) (Предишна ал. 8, доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Държавен фонд "Земеделие" има право да изисква представянето и на документи извън посочените в ал. 3 и 4 и утвърдения образец на заявление за финансова помощ, когато са свързани със заявения за подпомагане промоционален проект и/или са от значение за мотивиране на заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 41.
(12) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Заявлението за предоставяне на финансова помощ може да бъде прието и при липса и/или нередовност на документи, но само когато това се отнася за документи, издадени от други държавни и/или общински органи и институции, за които кандидатът за предоставяне на финансова помощ представи писмени доказателства, че е направил искане за издаването им. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по чл. 40, ал. 2.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) Служителите от ЦУ на ДФЗ извършват проверка на документите по чл. 39, ал. 3 и 4 и на обстоятелствата по чл. 34, ал. 3.
(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява писмено кандидата за финансова помощ, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави исканите документи и/или писмени обяснения. В случай че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата по чл. 34, ал. 3, ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да представи легализиран превод на свидетелство за съдимост, когато то подлежи на издаване от чуждестранен орган. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
(3) Ако кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не представи документите по ал. 2 в определения срок, заявлението за подпомагане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(4) Заявлението за финансова помощ и приложените към него документи могат да бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Постъпилите заявления за предоставяне на финансова помощ и приложените към тях документи се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 7. Допустими за подпомагане са заявления, получили минимум 5 точки по критериите за оценка. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на приложените към заявлението за финансова помощ документи и документите, представени по реда на чл. 39, ал. 7 и чл. 40, ал. 2.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г., отм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират в низходящ ред според получените при оценката точки до размера на определения за съответния прием бюджет, за което се изготвя списък. При повече от едно заявление с еднакъв брой точки, за които наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 3, ал. 1 за съответния прием, е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления пропорционално на одобреното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението за подпомагане.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)
(7) Окончателният списък на класираните заявления за предоставяне на финансова помощ се публикува на електронната страница на ДФЗ.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) В срок до 90 дни от подаване на заявленията по чл. 39, ал. 3 и 4 и въз основа на класирането по ал. 7 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява заявлението за предоставяне на финансова помощ;
2. мотивирано отхвърля заявлението за предоставяне на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(9) Срокът по ал. 8 може да бъде удължен, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама - със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;
4. е изпратено запитване за потвърждаване достоверността на представените оферти по чл. 32, ал. 4, т. 1 - със срока за получаване на отговор от съответния оферент;
5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) е изпратено уведомление до кандидата за финансова помощ за отстраняване на нередовности и/или непълноти съгласно чл. 40, ал. 2 - със срока на получаване на отговор от съответния кандидат.
(10) Заявлението за предоставяне на финансова помощ се отхвърля, когато:
1. проектът не съответства на дейностите по чл. 32, ал. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) е получило по-малко от 5 точки съгласно критериите за оценка по чл. 41, ал. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) кандидатите не отговарят на изискването за пазарен дял по чл. 39, ал. 7, т. 2 и т. 3 и по чл. 39, ал. 8;
4. липсва наличен бюджет, определен със заповедта по чл. 3, ал. 1;
5. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) в промоционалния проект не е формулирана стратегия, целяща увеличение с не по-малко от 10 на сто на ръста на продажбите/износа, както и когато кандидатът няма достатъчно количество вина със ЗНП/ЗГУ и/или сортови вина без ЗНП/ЗГУ на склад за реализиране на заложената стратегия;
6. не са представени декларации, удостоверяващи съгласие на винопроизводителите, за участие в промоционалния проект;
7. предложените разходи на операцията надвишават обичайните пазарни цени;
8. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) кандидатът не притежава технически капацитет по чл. 39, ал. 1, т. 1;
9. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) кандидатът не разполага с финансови ресурси по чл. 39, ал. 1, т. 2;
10. се установи наличие на изкуствено създадени условия за получаване на финансова помощ с оглед извличането на предимства в противоречие с целите на мярката за подпомагане съгласно Националната програма;
11. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) се установи свързаност между кандидата по мярката и оферентите по чл. 32, ал. 7 и 10 съгласно представени договори по чл. 39, ал. 3, т. 7;
12. дейностите в промоционалния проект не съответстват на изискванията, определени в тази наредба, и на насоките на Европейския съюз за прилагане на мярката, публикувани на официалния интернет портал https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp;
13. кандидатът попречи на извършването на проверка на място, с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
14. се установи несъответствие с изискванията към кандидата.

Раздел VI.
Условия и ред за сключване на договор


Чл. 42. (1) В срок до 10 дни от получаване на заповедта по чл. 41, ал. 8, т. 1 кандидатът или негов изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител следва да се яви в ЦУ на ДФЗ за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ.
(2) Когато кандидатът не сключи договор в срока по ал. 1 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за обективна невъзможност да сключи договора, правото му да сключи договор се погасява.
(3) Кандидатът е длъжен да открие отделна банкова сметка за извършване на финансови трансакции, свързани единствено с договора по ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Кандидатите възложители по смисъла на ЗОП по чл. 32, ал. 11 провеждат обществени поръчки по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта след подписване на договор по ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Крайният срок за откриване на процедурата/ите за възлагане на обществена/и поръчка/и за избор на изпълнител/и за разходи за дейностите по чл. 32, ал. 2 е до един месец след датата на подписване на договора по ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) В срок до 10 работни дни от приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител кандидатът възложител предоставя на ДФЗ копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура.
(7) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) В двумесечен срок от представяне на документите за проведената обществена поръчка ДФЗ извършва последващ контрол. Извършва се оценка на проектите по чл. 41 за законосъобразност на проведената процедура по ЗОП и обоснованост на критериите, по които са избрани изпълнителите. След одобрение на проведената обществена поръчка ДФЗ сключва допълнително споразумение към договора по ал. 1 за вписване на избрани изпълнители.
(8) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Изпълняването на дейностите по промоционалния проект следва да започне след сключване на допълнителното споразумение към договора по ал. 7.
(9) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Последващият контрол от ДФЗ се осъществява преди извършване на плащане. В случай че се констатират нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, ДФЗ писмено уведомява бенефициента и му дава възможност в 14-дневен срок да представи своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства.
(10) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) В едномесечен срок от предоставяне на възраженията по ал. 9 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед налага финансова корекция, в резултат на която се намалява първоначално одобрената финансова помощ или изцяло отказва нейното изплащане. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(11) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Основанието за налагане на финансовата корекция и установяването на приложимия и размер се определят съгласно националното законодателство и Насоките.

Раздел VII.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2019 г., в сила от 30.08.2019 г.) Финансовата помощ по чл. 36 се изплаща чрез авансови плащания, междинни плащания и окончателно плащане.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) Ползвателят на финансова помощ може да подаде заявление за авансово и междинно плащане, при условие че е поискано със заявлението за предоставяне на финансова помощ и е включено в договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) Междинното плащане включва разходи само за изпълнени и заплатени дейности.
(4) Ползвателят има право на едно междинно плащане за всеки един период.

Чл. 44. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) Заявление за авансово плащане се подава след сключване на договор по чл. 42, ал. 1 или след започване на нов период по чл. 35, ал. 2. Към заявлението се прилага банкова гаранция в полза на ДФЗ в размер 110 на сто от заявената авансова сума за съответния период. Срокът на валидност на гаранцията трябва да бъде 6 месеца след изтичане на крайния срок за изпълнение на всички дейности за съответния период съгласно договора по чл. 42, ал. 1, а за кандидати възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки - и след сключване на допълнително споразумение по чл. 42, ал. 7.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) Размерът на авансовото плащане не може да надхвърля 80 на сто от стойността на договорената финансова помощ за съответния период по чл. 35, ал. 2.
(3) Срокът за подаване на заявление за авансово плащане по сключения договор за предоставяне на финансова помощ е четири месеца считано от началото на съответния период по чл. 35, ал. 2.
(4) Държавен фонд "Земеделие" извършва авансово плащане до 30 дни след депозирането на заявление за авансово плащане заедно с оригинал на банкова гаранция.
(5) Когато ползвателят на финансова помощ е посочил в заявлението за кандидатстване, че ще ползва авансово плащане и не подаде заявление за авансово плащане в срок, договорът за финансова помощ се прекратява по право.

Чл. 45. (1) Заявлението за междинно плащане по чл. 43, ал. 4 се подава в 10-дневен срок след изтичане на първото полугодие считано от началото на съответния период по чл. 35, ал. 2. След този срок заявления за междинно плащане не се приемат освен в случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства.
(2) Заявлението за междинно плащане се придружава от междинен доклад, финален финансов отчет, първични счетоводни и разходооправдателни документи за съответния период и извлечение по сметката, посочена в чл. 42, ал. 3.
(3) При подаване на заявлението ползвателят на финансова помощ осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка "Вярно с оригинала" и подпис на ползвателя на финансовата помощ. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.
(4) Документите по ал. 3 се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се представя и легализиран превод на заклет преводач или превод с апостил на български език.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) Сумата на авансовото плащане и междинните плащания не може да превишава 80 на сто от стойността на годишната финансова помощ съгласно сключения договор по чл. 42, ал. 1.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) Когато в заявлението за междинно плащане е заявена за възстановяване сума, равна или по-голяма от левовата равностойност на 150 000 евро, към него се прилага сертификат за финансов отчет съгласно чл. 41, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията от 15 април 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор (ОВ, L 190/23 от 15.7.2016 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията". Тази възможност е допустима, в случай че одобрената финансова помощ на Съюза е в размер на 300 000 евро или повече и когато са спазени условията на чл. 43, ал. 2.
(7) Заявлението за междинно плащане може да бъде прието и при непредставяне, нередовност и/или непълнота на документи, но само когато това се отнася за документи, издадени от други държавни и/или общински органи и институции, за които ползвателят на финансова помощ представи писмени доказателства, че е направил искане за тяхното издаване. Ползвателят на помощта подписва декларация, че е запознат с нередовностите и/или непълнотите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по чл. 46, ал. 4.

Чл. 46. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Заявление за окончателно плащане и/или отчет за авансово плащане след приключване на съответен период на изпълнение на промоционалния проект се подава в 10-дневен срок след датата на приключване на дейностите за съответния период, предвидени в договора за предоставяне на финансова помощ. Към заявлението се прилага доклад по чл. 32, ал. 2, т. 6.
(2) Заявлението за окончателно плащане и/или отчетът за авансово плащане по ал. 1 се придружават от финален отчет за осъществените дейности, оценка на получените резултати от дейностите и от окончателен финансов отчет за извършените разходи. Заявлението за окончателно плащане може да бъде прието и при непредставяне и/или нередовност, и/или непълнота на документи, но само когато това се отнася за документи, издадени от други държавни и/или общински органи и институции, за които ползвателят на финансова помощ представи писмени доказателства, че е направил искане за тяхното издаване. Ползвателят на помощта подписва декларация, че е запознат с нередовностите и/или непълнотите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по ал. 4.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) Когато в заявлението за окончателно плащане е заявена за възстановяване сума, равна или по-голяма от левовата равностойност на 150 000 евро, към него се прилага копие от сертификат за финансов отчет съгласно чл. 41, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията. Тази възможност е допустима, в случай че одобрената финансова помощ на Съюза е в размер на 300 000 евро или повече и когато са спазени условията на чл. 43, ал. 2.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Държавен фонд "Земеделие" извършва авансово плащане в срок съгласно чл. 44, ал. 4 и междинно или окончателно плащане в срок до 90 календарни дни след депозирането на заявлението. Срокът може да бъде удължен, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама - със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;
4. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е изпратено уведомително писмо по ал. 1 - със срока за получаване на отговор от кандидата.
(5) Изпълнителният директор на ДФЗ уведомява писмено ползвателя на финансовата помощ за размера на извършените плащания по заявлението за плащане.
(6) В случаите на констатирано неизпълнение на задължения по договора от страна на ползвателя на финансовата помощ, установено при извършване на административна проверка и/или на проверка на място, договорираната помощ се преизчислява.
(7) Ползвателят може да подаде искане за промяна на договора не по-късно от 3 месеца преди изтичане на неговия срок. Към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност. Ползвателят на финансова помощ може да поиска изменение на договора само веднъж на полугодие от съответния период, но не повече от две изменения на период. Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя дейностите, с което се нарушава първоначалната стратегия на промоционалния проект;
2. води до увеличаване на стойността на договорената финансова помощ;
3. пренасочва бюджет от поддейност в поддейност и от действие в действие;
4. води до завишаване на единичните цени;
5. води до промяна на бюджета по дейности и периоди;
6. води до замяна на поддейност с поддейност и/или действие с действие.
(8) Държавен фонд "Земеделие" отказва част или цялото плащане, когато:
1. установи нередовност и/или непълнота на документите;
2. установи несъответствие на извършените дейности с целите, дейностите и изискванията на промоционалния проект;
3. ползвателят на финансовата помощ не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 4;
4. установи изкуствено създадени условия за получаване на финансова помощ с оглед извличането на предимства в противоречие с целите на мярката за подпомагане;
5. ползвателят на помощта е представил пред ДФЗ декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправен документ;
6. ползвателят на финансова помощ не е спазил изискванията на чл. 42, ал. 3;
7. към заявлението за междинно и/или окончателно плащане не е представен сертификат за финансов отчет съгласно чл. 41, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията;
8. при изпълнението са използвани текстове и материали, които не са одобрени, на ДФЗ;
9. са извършени дейности след изтичане на конкретния период по чл. 35, ал. 2;
10. кандидатът попречи на извършването на проверка на място с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
11. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) за кандидати по чл. 32, ал. 11 - когато се установят нередности, за които регламент и/или Насоките предвиждат финансова корекция.
(9) В случаите по ал. 4, т. 2, 3 и 4 изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за спиране на обработката по подаденото заявление за плащане, която се връчва на кандидата.
(10) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2021 г., в сила от 20.04.2021 г.) Когато преди окончателно плащане се установи, че изпълнението на част от дейност/и, договорена/и за подпомагане, не е било възможно поради непреодолима сила или извънредни обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 или поради друга причина, но общата цел на дейностите е постигната, финансовата помощ се изплаща съобразно чл. 54, параграфи 2 и 2а от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията от 15 април 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор и за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията (ОВ, L 190/1 от 15.07.2016 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149).

Раздел VIII.
Контрол на изпълнението на промоционалните проекти


Чл. 47. (1) Държавен фонд "Земеделие" контролира изпълнението на одобрените промоционални проекти чрез извършване на административни проверки и/или проверки на място.
(2) Държавен фонд "Земеделие" извършва ежегодни проверки на място на всички избрани оференти, които включват документални и счетоводни проверки.
(3) Държавен фонд "Земеделие" извършва счетоводни и технически проверки на ползвателите на финансова помощ и на избраните оференти относно:
1. точността на представената информация за извършените разходи за изпълнение на проектите;
2. състоянието на разплащателните сметки за дейностите по изпълнение на промоционалните проекти;
3. представените разходни документи;
4. изпълнението на договорните задължения.
(4) Ползвателите на финансова помощ и избраните оференти по проекта са длъжни да:
1. оказват съдействие на проверяващите;
2. предоставят на проверяващите информацията и документите, свързани с проверката;
3. водят аналитично счетоводство;
4. съхраняват документите по промоционалните проекти и по изпълнението им в продължение на 5 години след приключване на изпълнението.
(5) Ползвателите на финансова помощ са длъжни да имат отделна разплащателна сметка за дейностите по изпълнение на промоционалния проект.
(6) Материалите, изготвени при прилагането на промоционалните проекти, включително графичните, визуалните и аудио-визуалните произведения и интернет страниците, могат да се използват от тях след приключване на проекта при условия, предвидени в договора по чл. 42, ал. 1.
(7) Държавен фонд "Земеделие" проверява дали информационните и промоционалните материали, изготвени за нуждите на промоционалните проекти, отговарят на критериите, изброени в приложение № 8 и чл. 48.

Раздел IX.
Общи и специфични изисквания към обозначаването на произхода, видимост на търговски марки


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) (1) Съобщенията за популяризиране следва да бъдат базирани на характерните качества на виното и да отговарят на приложимото законодателство в третите държави, в които са насочени, както и на следните кумулативни условия:
1. произходът на популяризираните продукти следва да се посочи за ЗНП/ЗГУ вина, но съобщението за популяризиране не трябва да се оформя по такъв начин, че да насърчава покупката на вина единствено благодарение на техния произход;
2. главното послание на промоционалния проект следва да е послание на Съюза и да не акцентира върху конкретен произход;
3. обозначаването на произхода не следва да представлява ограничение на свободното движение на селскостопански продукти в противоречие с чл. 34 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ОВ, С 83/1 от 30.3.2010 г.);
4. обозначаването на произхода следва да допълва главното послание на Съюза;
5. при подпомагане по реда на чл. 36, ал. 2 рекламните дейности и рекламните кампании не трябва да упоменават конкретно предприятие и търговска марка; рекламните кампании не трябва да са обвързани с продуктите на едно или повече конкретни предприятия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) Съобщенията за популяризиране по проекти по чл. 39, ал. 4 трябва да отговорят на условията на ал. 1, т. 1 - 4 и на следните условия:
1. търговските марки могат да са визуално изобразени върху информационните и промоционалните материали, показвани или раздавани по време на дейности съгласно чл. 32, ал. 2, т. 2 и 3; търговските марки не могат да заемат повече от 5 на сто от площта на материала; не се допуска визуализация на търговски марки по дейности съгласно чл. 32, ал. 2, т. 1, букви "а", "б" и "в" освен в случаите на изработването на покана за целите на дегустацията и/или демонстрацията;
2. изобразените търговски марки не могат да бъдат по-малко от пет на брой;
3. търговските марки могат да са визуално изобразени само по време на панаири и международни изложби, демонстрации в търговски обекти, организиране на посещения в България, организиране на бизнес срещи и продуктови дегустации;
4. търговските марки могат да са визуално изобразени само по време на дейностите по т. 3 заедно на транспарант, разположен на предната страна на пулта на щанда или на еквивалентна опора, като не могат да заемат повече от 5 на сто от общата площ;
5. всяка търговска марка се изобразява неутрално и не следва да измества главното послание на Съюза; търговските марки не могат да отслабват главното послание на Съюза; търговските марки следва да са с по-малки размери от главното послание на Съюза, обозначението за произход и от емблемата на Съюза, която указва съфинансиране от ЕС; изображения, цветове, символи и др., свързани с търговските марки, не могат да изместват на заден план главното послание;
6. търговските марки се изобразяват на място, различно от мястото, предназначено за главното послание на Съюза;
7. търговските марки могат да бъдат изобразени в интернет сайт по чл. 32, ал. 2, т. 1, буква "д" като общ банер в долната част на страницата, който не заема повече от 5 на сто от общата площ, като всяка марка се изобразява съгласно т. 5; търговските марки могат да бъдат изобразени и заедно на страница, различна от началната, като всяка търговска марка се изобразява по неутрален и идентичен начин;
8. главното послание на промоционалния проект следва да е послание на Съюза и да не акцентира върху конкретен произход и конкретни търговски марки.

Глава пета.
МЯРКА "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ"

Раздел I.
Дейности


Чл. 49. (1) Подпомагането по мярка "Инвестиции в предприятия" обхваща дейности, насочени към изпълнението на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи - съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) По мярка "Инвестиции в предприятия" не се подпомагат разходи за дейности, финансирани по други схеми или мерки от фондовете на ЕС и с национални средства.

Чл. 50. (1) Допустими за подпомагане по мярката са разходите за следните дейности:
1. закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер, предназначени за:
а) преработката на грозде;
б) контрол на ферментацията, обработка на вино и гроздова мъст;
в) контрол на температурата;
г) преместване на виното в избените помещения;
д) прилагане на технология, свързана с пенливи вина;
е) бутилиране, етикетиране, опаковане;
ж) управление на отпадните води;
з) инфраструктурата на избата:
аа) тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород, азот, вода, SO2 и др.);
бб) монтаж и помощни съоръжения;
вв) автоматични системи;
и) съхранение, смесване, грижа и стареене на виното:
аа) бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и терморегулиращи бъчви;
бб) резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино - стационарни и подвижни;
вв) пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели);
гг) възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана;
дд) избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното - стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори);
ее) модулна система за позициониране на бъчви;
жж) автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина;
2. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за:
а) производство на вино (от обработка на гроздето до бутилиране и етикетиране на виното в изба);
б) контрол на качеството на виното - анализиращи лаборатории;
в) съхранение на виното - складове;
г) предлагане на пазара на вино:
аа) винотеки на територията на предприятието;
бб) изложбени зали на територията на предприятието;
вв) фиксирани места за продажби на вино (на дребно) на територията на предприятието;
д) подобряване на инфраструктурата във връзка с ал. 1, т. 1, буква "з";
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1 и 2, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи и строителен надзор, извършвани както в процеса на подготовка на заявлението за предоставяне на финансова помощ, така и по време на изпълнение на дейностите; тези разходи не надхвърлят 4 на сто от всички разходи по т. 1 и 2.
(2) Максималният срок за изпълнение на дейностите по ал. 1 е до 1 юли на втората финансова година, следваща финансовата година на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Разходи за дейности, свързани със строително-монтажни работи по системите и съоръженията за управление на отпадните води от производствената дейност, са допустими за подпомагане единствено когато изпълнението им е предвидено в проектното предложение едновременно с изпълнението на строително-монтажни работи по чл. 50, ал. 1, т. 2, букви "а" и "б", водещи до увеличаване на производствения капацитет на предприятието. В тези случаи към инвестиционния проект по чл. 54, ал. 2, т. 4, буква "а" е задължително да бъде приложено становище на РИОСВ, доказващо необходимостта от изграждане или реконструкция на съоръженията за управление на отпадните води.

Чл. 51. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Недопустими за финансиране по мярката са разходи за следните дейности:
1. закупуване на машини или оборудване втора употреба;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) развитие на нови продукти, процеси и технологии в лозаро-винарския сектор по смисъла на чл. 38 от Регламент 1149/2016;
3. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;
4. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) изграждане или реконструкция на съоръжения за управление на отпадните води, когато не са свързани с изпълнението на дейности за увеличаване на производствения капацитет на предприятието.
(2) Финансова помощ не се предоставя за:
1. разходи за инвестиции за обикновена подмяна;
2. разходите, свързани с договор за лизинг, извън посочените по-горе, по-специално маржа на лизингодателя, разходите за рефинансиране на лихви, непреките разходи и разходите за застраховка;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) данък добавена стойност (ДДС) освен в случаите на невъзстановим ДДС, когато той действително и окончателно е поет от бенефициент, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 3, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност;
4. (нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) разходи, извършени преди подписване на договор по реда на чл. 59, с изключение на разходите, посочени в чл. 50, ал. 1, т. 3;
5. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) за стъкларско оборудване на лаборатория (колби, епруветки, пипети и т.н.) и други краткотрайни материални активи;
6. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) строително-монтажни работи по чл. 137, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с изключение на строително-монтажни работи по чл. 147, ал. 1, т. 2 и 14 от ЗУТ;
7. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) изграждане и ремонт на пътища на територията на предприятието.

Раздел II.
Изисквания към кандидатите


Чл. 52. (1) За финансова помощ по мярка "Инвестиции в предприятия" могат да кандидатстват:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) винарски предприятия;
2. организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде, признати съгласно Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.).
(1а) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат, в случай че са винопроизводители, вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки и са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Кандидатите по ал. 1 и техните членове трябва да:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в затруднение по смисъла на чл. 50, пар. 2 от Регламент № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета;
3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
4. не са в процедура по ликвидация;
5. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) нямат изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Финансова помощ не се предоставя за частта от разходите по проектите, които надхвърлят максимално допустимите стойности по чл. 53, ал. 3 за един прием или за целия период на Националната програма, когато надвишаването е в резултат от подадени проекти от кандидати и ползватели на помощта, за които се установи, че помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия.
(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 3 се доказва от кандидата/ползвателя в срок до 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от ДФЗ чрез:
1. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават;
2. декларация към момента на кандидатстване за всички останали обстоятелства, за които не се издават официални документи, включително и за тези по чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Липсата на обстоятелства по ал. 2, т. 2 се доказва с годишен финансов отчет за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението в случаите, когато не са достъпни в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Финансова помощ по мярка "Инвестиции в предприятия" не могат да получат кандидати по ал. 1, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.
(7) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Ползватели на помощта, които са възложители по Закона за обществените поръчки, провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ с изключение на обществените поръчки за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 50, ал. 1, т. 2, за които при подаване на заявлението за подпомагане се представя заверено от възложителя копие на документацията от проведените обществени поръчки по Закона за обществените поръчки.
(8) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Изискването по ал. 2, т. 4 не се отнася за кандидати винопроизводители, регистрирани като еднолични търговци.
(9) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Не се предоставя финансова помощ, в случай че кандидатът/ползвателят на помощта - представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта, попадат в някоя от категориите, определени в чл. 141 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ, L 193 от 2018 г.).
(10) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидат и ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта или за осигуряване на предимство в противоречие с целите на мярката.
(11) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) При преценяване на допустимостта на проектните предложения ДФЗ извършва оценка на кандидатите за достатъчен технически и финансов ресурс с цел гарантиране на ефективно изпълнение на поетите задължения.

Раздел III.
Финансова помощ


Чл. 53. (1) Максималният размер на финансовата помощ по мярка "Инвестиции в предприятия" е:
1. до 50 на сто от стойността на действителните разходи за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията относно дефиницията на микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124/36, 20.5.2003 г.);
2. до 25 на сто от действително направените разходи за предприятия с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 милиона евро;
3. до 15 на сто от действително направените допустими разходи за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро.
(2) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ по ал. 1 се осигурява от получателя на финансовата помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Максималната стойност на един проект не може да надвишава левовата равностойност на 800 000 евро.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Максималният размер на общите допустими разходи по мярката за целия период на прилагане на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 - 2023 г. за един кандидат е левовата равностойност на 2 000 000 евро.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Допуска се предоставяне на авансово плащане до 80 на сто от договорената финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и в заявлението за предоставяне на финансова помощ е заявено авансовото плащане, а за кандидати по чл. 52, ал. 7 и след сключване на допълнително споразумение по чл. 59, ал. 4.

Чл. 54. (1) Кандидатът за подпомагане подава заявление за издаване на удостоверение за право на участие, за една или повече дейности по чл. 50, по утвърден съгласно чл. 2, ал. 2 образец в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на производствения обект на винопроизводителя или по седалище и адрес на управление на кандидата по чл. 52, ал. 1, т. 2.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие на документ за правно основание за ползване за имота, в който се инвестира за срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението, в случай че не е приложен към досието на производителя в лозарския регистър;
2. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и копие на удостоверението за правоспособност на проектанта;
3. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
4. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) когато кандидатът предвижда изпълнение на дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2:
а) инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.), придружен със становище на регионалната инспекция по околна среда за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействието върху околната среда, следва да се изисква във всички случаи на ново строителство или реконструкция по силата на Закона за опазване на околната среда;
б) архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, надстроява и/или пристроява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
в) влязло в сила разрешение за строеж съгласно ЗУТ или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ.
(3) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) В случай че заявителят е организация на производители, асоциация на организации на производители или междубраншова организация, ИАЛВ извършва служебна проверка за нейното признаване от министъра на земеделието и храните.
(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Обстоятелствата по чл. 53, ал. 1, т. 2 и 3 се доказват на база годишен финансов отчет на предприятието за предходен отчетен период спрямо датата на кандидатстване. За новорегистрираните предприятия се взима предвид само броят на служителите.

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението по чл. 54, ал. 1 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка за наличие и съответствие на предоставените към заявлението документи и сравнява включените данни в технологичния проект и документите по чл. 54, ал. 2, т. 4, буква "а", когато кандидатът заявява дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2 с вписаните в лозарския регистър данни.
(2) При установяване на нередовности и/или непълноти в заявлението и приложените към него документи ИАЛВ писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението следва да представи изисканите документи или писмени обяснения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 2, производството по заявлението се прекратява със заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК. Кандидатът може да подаде ново заявление през съответната финансова година.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) В срок до 7 работни дни от извършване на проверката по ал. 1 или след отстраняване на нередовностите и/или непълнотите по ал. 2 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на технологичния проект, документите по чл. 54, ал. 2, т. 4, буква "а", когато кандидатът заявява дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2 и проверка и на място на производствения обект за установяване на действителното състояние. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили проверката, и от кандидата или негов упълномощен представител.
(5) В срок до три работни дни след извършване на проверката по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ изготвя становище за одобрение или отхвърляне на заявлението.
(6) В срок до 5 работни дни от получаване на становището по ал. 5 изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед:
1. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) одобрява технологичния проект и документите по чл. 54, ал. 2, т. 4, буква "а", когато кандидатът заявява дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2 и издава удостоверение за право на участие по мярка "Инвестиции в предприятия";
2. мотивирано отхвърля напълно или частично заявлението; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(7) Заявлението получава пълен или частичен отказ за включените в технологичния проект дейности, които:
1. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.)
2. са извършени или е започнало извършването им към момента на заявяването;
3. не са приложими към производствения/те обект/и на заявителя.
4. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.)
(8) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Когато заявлението е одобрено, на кандидата се изпращат заповедта по ал. 6, т. 1, технологичният проект и документите по чл. 54, ал. 2, т. 4, буква "а", когато кандидатът заявява дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2, и удостоверението за участие по мярка "Инвестиции в предприятия".
(9) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Когато се налага изменение на договора по чл. 60, ал. 1 във връзка с промяна в утвърден технологичен проект, кандидатът подава в съответното ТЗ на ИАЛВ заявление за утвърждаване на измененията, като прилага и актуализиран технологичен проект по чл. 54, ал. 2 и прилага документи, удостоверяващи промяната.
(10) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Заявлението по ал. 9 се разглежда по реда на ал. 1 - 5, след което изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед:
1. утвърждава заявените изменения в издадено удостоверение за право на участие по мярка "Инвестиции в предприятия" и утвърдения технологичен проект;
2. мотивирано отхвърля заявените изменения, като заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(11) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Заповедта по ал. 10, т. 1 се изпраща на кандидата с удостоверението за право на участие по мярка "Инвестиции в предприятия".
(12) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Изпълнителната агенция по лозата и виното в срок три работни дни от издаване на заповедта по ал. 10, т. 1 изпраща по служебен път на ДФЗ копия на заповедта и утвърденото изменение на технологичния проект.
(13) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Когато в инвестиционния проект по чл. 54, ал. 2, т. 4, буква "а" се налагат несъществени изменения съгласно чл. 154 от ЗУТ, към заявлението за утвърждаване на измененията се прилага заверено копие на заверена заповедна книга във връзка с измененията и заверен технически проект или работен план по съответната част с отразени промени.

Раздел IV.
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ


Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава в ЦУ на ДФЗ заявление по образец, утвърден съгласно чл. 3, ал. 3, към което прилага:
1. бизнес план по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, който следва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период;
2. договор за лизинг и погасителен план със срок на придобиване съгласно посочения краен срок в заявлението в случаите, в които инвестицията се закупува на лизинг;
3. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за водите;
4. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) копие на влязло в сила разрешение за строеж, издадено по реда на ЗУТ в случаите, когато инвестиционните намерения включват разходи за строителство на сгради и съоръжение, но не се заявява финансово подпомагане за тях;
5. разрешение за поставяне, издадено по реда на ЗУТ, в случай че проектът включва разходи за преместваеми обекти или мобилни преработвателни съоръжения;
6. декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката);
7. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
8. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) декларация за дела на преработената собствена суровина, изчислен в проценти по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;
9. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 52, ал. 10 по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2;
10. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице, когато проектното предложение предвижда изпълнение на дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2.
(2) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(3) Към бизнес плана кандидатът прилага заверени копия на:
1. годишен финансов отчет за предходната година, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато кандидатът не е новорегистриран;
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване;
3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) за всеки заявен за финансиране разход по чл. 50, ал. 1 най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС; запитването за оферта е по образец съгласно приложение № 5; оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на Закона за Камарата на строителите;
4. предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители;
5. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) договори за разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, разработване на технологичен проект, инвестиционен проект, разработен във фаза "Технически проект" или "Работен план (работни чертежи и детайли)" за дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2;
6. документи за правно основание за ползване на имота, в който се инвестира, със срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението; договорите за ползване следва да бъдат вписани в Агенцията по вписванията;
7. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) лицензи, разрешения и удостоверения;
8. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) доклад и резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съгласно Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) от които да е видно, че инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието;
9. (нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) отчет за приходи и разходи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период;
10. (нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) справка за дълготрайни материални активи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период.
(4) Бизнес планът следва да показва подобряване на дейността на винарското предприятие на кандидата или на членовете на групите или организациите на производители чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите на мярката, посочени в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Бизнес планът следва да доказва икономическата жизнеспособност на винарското предприятие за период 5 години, а когато включва дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2 - за период 10 години.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) При поискване от ДФЗ ИАЛВ по служебен път предоставя в срок три работни дни удостоверението за право на участие по мярката, издадено съгласно чл. 55, ал. 6, т. 1 и съдържащо изчерпателна информация за състоянието на винарското предприятие към датата на кандидатстване във връзка с критериите по приложение № 9, одобрения от ИАЛВ технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и удостоверението за правоспособност на проектанта и документите по чл. 54, ал. 2, т. 4, когато кандидатът заявява дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2.
(7) Когато кандидатът за подпомагане стопанисва винени лозя, ИАЛВ предоставя на ДФЗ по служебен път актуална справка за лозарските му стопанства.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.)
(9) Когато кандидатът вече е получил одобрение на подадено заявление по ал. 1, може да подаде ново заявление, след като е подал заявление за изплащане на финансова помощ по мярка "Инвестиции в предприятия" по първото заявление.
(10) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението следва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.
(11) В случай че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата по чл. 52, ал. 6, ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението следва да представи легализиран превод на свидетелство за съдимост, когато то подлежи на издаване от чуждестранен орган. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
(12) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не представи документите в срока по ал. 10 и 11, заявлението за подпомагане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(13) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Заявлението за предоставяне на финансова помощ и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата по всяко време в писмена форма. Оттеглянето поставя кандидата в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи или на част от тях.
(14) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) При подаване на заявлението ползвателят на помощта осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка "Вярно с оригинала". Служителят, приемащ документите, сверява предоставените копия с оригиналните документи. Когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и превод на български език от заклет преводач.
(15) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Когато кандидатът е уведомен от ДФЗ за случаи на несъответствия и/или нередности в документите по ал. 10 или когато кандидатът е уведомен за намерението на ДФЗ да извърши проверка/посещение на място, или когато при проверката/посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне по отношение на частите на тези документи, засегнати от нередността. В тези случаи ДФЗ писмено уведомява кандидата за решението си по направеното искане за оттегляне.
(16) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) При оттегляне на заявлението за подпомагане, което не попада в обхвата на ал. 15, изпълнителният директор на ДФЗ прекратява със заповед образуваното административно производство, а кандидатът има право да подаде ново заявление за подпомагане за финансиране на същия проект, в случай че е обявен нов период на прием по мярката.

Чл. 57. (1) След подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ служителите от ДФЗ извършват административна проверка на документите, проверка на място за преценяване допустимостта на проектното предложение, както и финансова оценка на бизнес плана.
(2) При определяне стойността на допустимите разходи задължително се взема предложената най-ниска цена.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) След извършване на проверките по чл. 57 допустимите за подпомагане заявления за предоставяне на финансова помощ се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 9. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на приложените към заявлението за подпомагане документи и документите, изискани по реда на чл. 56, ал. 10. Финансова помощ се предоставя по заявления, получили не по-малко от 5 точки по критериите за оценка.
(2) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) В случаите на повече от едно заявление с еднакъв брой точки, за които наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 3, ал. 1 за съответния период на прием, е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления пропорционално спрямо одобрените разходи. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението по чл. 56, ал. 1.
(3а) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2022 г., в сила от 09.09.2022 г.) В случай на разполагаем бюджет над размера на определения за съответния прием бюджет ал. 2 не се прилага. След решение на Постоянната работна група по чл. 4 определеният за съответния прием размер се увеличава със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Когато разполагаемият бюджет не е достатъчен да удовлетвори всички допустими за подпомагане заявления, класирането на заявленията се извършва до размера на наличния бюджет съгласно ал. 1, 2 и 3.
(4) Държавен фонд "Земеделие" публикува на интернет страницата си резултатите от класирането.
(5) В срок до 70 работни дни от подаване на заявленията и въз основа на класирането по ал. 2 и 3 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява заявлението за предоставяне на финансова помощ;
2. мотивирано отхвърля заявлението за предоставяне на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(6) Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ в случай на:
1. несъответствие с изискванията на чл. 52;
2. несъответствие с целите на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г., изискванията, определени в тази наредба и в правото на Европейския съюз;
3. несъответствие с изискването по ал. 1 за минимален брой точки;
4. недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото заявление, определен в заповедта по чл. 3, ал. 1;
5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) недопустимост на заявените за подпомагане дейности в чл. 50;
6. (нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) несъответствие с изискванията на чл. 56, ал. 4 и 5.
(7) Срокът по ал. 5 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама - със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;
4. когато е изпратено запитване за потвърждаване достоверността на представените оферти по чл. 56, ал. 3, т. 3 - със срока за получаване на отговор от съответния оферент;
5. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е изпратено уведомително писмо - със срока за получаване на отговор от кандидата.
(8) Когато със заявлението е поискано финансиране на дейност, при която ще се закупува на лизинг, финансовата помощ се одобрява за допустимата част от размера на главницата до размера по чл. 53. В тези случаи собствеността върху активите, които подлежат на финансиране, трябва да бъде придобита в срока на договора за отпускане на финансова помощ.
(9) Заявленията за финансово подпомагане и приложените към тях документи могат да бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно.

Чл. 59. (1) В срок до 10 работни дни от получаване на заповед за одобрение по чл. 58, ал. 5, т. 1 кандидатът или негов изрично упълномощен представител е длъжен да се яви в ЦУ на ДФЗ за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ, в който се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(2) Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 1 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за наличие на обективна невъзможност да сключи договора, правото за сключване на договор се погасява.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Когато кандидатът е извършил някоя от дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 1 и т. 2 преди подписване на договора, размерът на помощта се намалява със стойността, предвидена за същата дейност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Кандидатите по чл. 52, ал. 7 провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след подписване на договор за предоставяне на финансова помощ, с изключение на дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 3. В двумесечен срок от представяне на документите за проведената обществена поръчка ДФЗ сключва допълнително споразумение към договора по ал. 1 за вписване на избран/и изпълнител/и след одобряване на проведената обществена поръчка по реда на чл. 64.
(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Кандидатите са длъжни да представят в ДФЗ документите за възложените обществени поръчки в срок до три работни дни от датата на подписване на договора за възлагане със съответния изпълнител.

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Ползвателят може да подаде искане за изменение на договора в ДФЗ не по-късно от един месец преди изтичането на неговия срок, като към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на дейностите;
2. води до увеличаване на стойността на договорената финансова помощ;
3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба и договора за предоставяне на финансова помощ;
4. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) засяга дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2 и е съществено изменение по смисъла на ЗУТ.
(3) Ползвателят може да поиска удължаване на срока на договора до максималния срок, определен в чл. 50, ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) В случай на липса на документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти в искането за изменение на договора и с цел да се удостовери верността на заявените данни, ДФЗ изисква от ползвателя да представи допълнителни данни и/или документи. Ползвателят представя изисканите му данни и/или документи в срок до 10 работни дни от уведомяването.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) В срок до един месец от подаването на искането за промяна, а когато са изискани документи и/или информация по ал. 4 - до 14 дни от изтичане на срока за представянето им, ДФЗ одобрява или отказва исканата промяна. Ползвателят на помощта се уведомява за мотивите за отхвърлянето на искането, а при одобрение в срок до 10 календарни дни от получаването на уведомлението трябва да се яви в ДФЗ за сключване на допълнително споразумение към договора преди изтичането на неговия срок. В случай че ползвателят или упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице не се яви в посочения срок, правото за подписване на допълнителното споразумение към договора се погасява.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.)
(9) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.)

Раздел V.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ


Чл. 61. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на дейностите, за които е сключен договорът.
(2) Финансовата помощ може да бъде изплатена авансово в размер до 80 на сто от договорената финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и със заявлението за кандидатстване е заявено авансовото плащане.
(3) Авансово плащане в размера, посочен в заявлението за предоставяне на финансова помощ, може да бъде заявено до 2 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Авансово плащане за кандидати по чл. 52, ал. 7 може да бъде заявено до 2 месеца от датата на сключване на допълнително споразумение по чл. 59, ал. 4.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 29.07.2022 г.)

Чл. 62. (1) За предоставяне на авансово плащане ползвателят на помощта подава в ЦУ на Държавен фонд "Земеделие" заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, към което прилага:
1. копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), доказващи, че извършването на инвестицията е започнало;
2. оригинал на банкова гаранция (по образец), учредена в полза на ДФЗ, в размер 110 на сто от исканата за авансово изплащане сума, със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договора;
3. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.
(2) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(3) При подаване на заявлението за авансово плащане ползвателят на финансовата помощ следва да осигури оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка "Вярно с оригинала".
(4) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по ал. 1 ДФЗ писмено уведомява ползвателя на финансова помощ, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо следва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения. В случай че нередовностите и/или непълнотите не бъдат отстранени в срок, заявлението за авансово плащане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(5) След подаване на заявлението за авансово плащане в ЦУ на ДФЗ се извършва проверка на документите по ал. 1, както и за обстоятелства по чл. 64, ал. 2.
(6) В срок до 30 работни дни от подаване на заявлението за авансово плащане изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на авансово заявената сума;
2. мотивирано отказва изплащането на авансово заявената сума; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(7) Срокът по ал. 6 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. е издадена заповед на изпълнителния директор на ДФЗ в случаи на съмнения за нередност и/или измама - със срока, необходим за отстраняването им, като в този случай обработката на заявлението за авансово плащане се спира и възобновява със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган.
(8) В 15-дневен срок от изпращане на уведомлението по ал. 6, т. 1 ДФЗ превежда сумата, одобрена за авансово плащане, по посочената в заявлението банкова сметка в левове.
(9) Когато ползвателят на финансова помощ е посочил в заявлението за кандидатстване, че ще ползва авансово плащане и не подаде заявление за авансово плащане в срок, договорът за финансова помощ се счита за прекратен, освен в случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства.

Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) До 10 работни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 1 юли на съответната финансова година, ползвателят на финансова помощ подава в ЦУ на ДФЗ заявление за окончателно плащане по образец, утвърден съгласно чл. 3, ал. 3:
1. за плащане на остатък в случаите, когато е получил авансово плащане;
2. за плащане на договорената сума след изпълнение на дейностите в случаите, в които ползвателят на финансовата помощ не е получил авансово плащане.
(2) Заявлението за окончателно плащане се подава през същата финансова година, в която е предвидено приключване на инвестицията по договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) Към заявлението се представят:
1. копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), които следва да бъдат съставени по начин, който да позволява съпоставяне на извършените разходи с разбивката на планираните разходи в бизнес плана;
2. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.)
3. копия на договори за услуги, работи, доставки на инвестицията с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове, срок, количество и начин на доставка заедно с представена на хартиен и електронен носител подробна количествено-стойностна сметка;
4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) копия на приемно-предавателни протоколи между доставчик/изпълнител, строител и ползвателя на помощта за извършените дейности по инвестицията, съдържащи подробно описание на техническите характеристики;
5. копие на договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг);
6. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) копие от протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (Образец № 17 - приложение № 17 към чл. 7, ал. 3, т. 17 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба;
7. разходооправдателни документи за общите разходи, свързани с проекта, в размер до 4 на сто от договорените дейности и платежни документи по тях;
8. отчет за приходи и разходи и баланс за предходната финансова година, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър;
9. инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване;
10. застраховка на активите, предмет на финансиране, за срок една година, в полза на ДФЗ; застраховката следва да бъде подновявана за всяка година до изтичане на периода на мониторинг съгласно договора за финансова помощ; застрахователната полица следва да покрива минимум следните застрахователни рискове: пожар, експлозия, удар от мълния, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове, измокряния в резултат на авария на ВиК, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), кражба с взлом, ако обектът е затворен или ограден, земетресение;
11. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
12. (нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) копие на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), от което да е видно, че строителството е извършено най-късно до приключване на всички дейности, подлежащи на финансово подпомагане;
13. (нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, че разходите за дейности, допустими за подпомагане по мярка "Инвестиции в предприятия", не са финансирани по други схеми или мерки от фондовете на ЕС и с национални средства;
14. (нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) документацията от проведените обществени поръчки за разходите по чл. 50, ал. 1, т. 1 за кандидатите, сключили договор по реда на чл. 59, ал. 4;
15. (нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) лиценз за управление на данъчен склад, издаден по реда на Закона за акцизите и данъчните складове, или удостоверение за регистрация съгласно чл. 56 от същия закон;
16. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) документи, доказващи съответствието с критериите за приоритет, на базата на които бенефициентът е класиран за получаване на финансова помощ и е получил съответния брой точки съгласно приложение № 9.
(4) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) При подаване на заявлението ползвателят на помощта следва да осигури оригиналите на всички документи, включително на тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка "Вярно с оригинала" и подпис. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи. Когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и превод на български език от заклет преводач.
(6) При поискване от ДФЗ ИАЛВ по служебен път предоставя в срок три работни дни удостоверение за приключени дейности в оригинал. За издаване на удостоверението в ТЗ на ИАЛВ се подава заявление по утвърден съгласно чл. 2, ал. 2 образец.
(7) Ползвателите на помощта следва да извършват всички плащания със своите контрагенти само по банков път. Плащания, извършени в брой, не се финансират.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Когато със заявлението по ал. 1 е поискано финансиране на дейност, която се изпълнява чрез закупуване на лизинг, одобрената финансова помощ се изплаща след изплащане на вноските по лизинговия план в срока на договора по чл. 59, ал. 1.

Чл. 64. (1) След подаване на заявлението за окончателно плащане ДФЗ извършва проверка за наличието и съответствието на документите, приложени към него.
(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ писмено уведомява кандидата, който в срок 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо следва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения. В случай че нередовностите и/или непълнотите не бъдат отстранени в срок, заявлението за плащане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(3) След проверката по ал. 1 ДФЗ извършва проверка на място за установяване на изпълнението на одобрените дейности по договора за предоставяне на финансова помощ.
(4) Когато бъде установено неизпълнение на задълженията по договора от страна на бенефициента, установено при извършване на административната проверка и проверката на място, договорираната финансова помощ се преизчислява съгласно реално извършената инвестиция.
(5) В срок до 70 работни дни от подаване на заявлението за плащане изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на финансовата помощ;
2. мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(6) Срокът по ал. 5 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности и/или непълноти или е необходимо становище на други органи или институции, срокът се удължава със срока за получаване на отговор или становище от съответната институция;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, когато са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган.
(7) Отказ за изплащане на цялата или част от финансовата помощ по подадено заявление за окончателно плащане се постановява, когато:
1. инвестицията не е извършена в срок или заявлението за окончателно плащане не е подадено в срока по чл. 63, ал. 1;
2. нередовностите и/или непълнотите не са отстранени в срока по ал. 2;
3. след извършен анализ се установи фактическо несъответствие и/или несъответствие по документи между одобрената и реално извършената инвестиция;
4. се установи неспазване на разписани в наредбата или договора изисквания, както и при неспазване на разпоредби от правото на Европейския съюз;
5. кандидатът попречи на извършването на проверка на място с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
6. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) за кандидати по чл. 52, ал. 7 се установят нередности, за които Насоките предвиждат финансова корекция, чийто размер и основание се посочват в заповедта по ал. 5;
7. (нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) не са спазени правилата за възлагане на обществени поръчки съгласно националното законодателство.
(8) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Държавен фонд "Земеделие" осъществява последващ контрол върху проведени обществени поръчки съгласно утвърдена от изпълнителния директор на ДФЗ процедура за осъществяване последващ контрол върху обществени поръчки за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
(9) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Държавен фонд "Земеделие" извършва последващ контрол по ал. 8 в срок до два месеца от получаване на документите за проведената обществена поръчка за избор на изпълнител.
(10) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) При нередовност или липса на документи, непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на проверка по ал. 8 ДФЗ може да изиска от кандидата представяне на допълнителни данни и/или документи. Кандидатът е длъжен в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението да представи изисканите му данни и/или документи. Представени след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са изрично изискани от ДФЗ, не се вземат предвид.
(11) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Сроковете по ал. 9 спират да текат, когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или непълнота, или неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на проверката или контрола.
(12) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Въз основа на последващия контрол по ал. 8, както и при установяване на неспазване на правилата на Закона за обществените поръчки, ДФЗ налага финансови корекции на основание и в размер съгласно Насоките. Финансовите корекции се налагат с мотивирано решение на изпълнителния директор на ДФЗ. Преди издаването на решението трябва да се осигури възможност кандидатът да представи в срок от 10 дни своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства. Решението се издава в срок 14 дни от представянето на възраженията и може да се оспорва по реда на Административно-процесуалния кодекс.
(13) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2021 г., в сила от 20.04.2021 г.) Когато преди окончателно плащане се установи, че изпълнението на част от дейност/и, договорена/и за подпомагане, не е било възможно поради непреодолима сила или извънредни обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 или поради друга причина, но общата цел на дейностите е постигната, финансовата помощ се изплаща съобразно чл. 54, параграфи 2 и 2а от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149.


Чл. 65. (1) Държавен фонд "Земеделие" изплаща одобрения размер на финансовата помощ в 15-дневен срок от уведомлението по чл. 64, ал. 5, т. 1.
(2) Помощта се превежда на ползвателя на финансовата помощ в левове по посочената в заявлението за плащане банкова сметка.

Раздел VI.
Мониторинг


Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Ползвателите на помощ за дейности по чл. 50, ал. 1, т. 1 по мярка "Инвестиции в предприятия" имат задължение да използват инвестицията по предназначение до края на петата година след датата на изплащането на помощта. Ползвателите на помощ за дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2 имат задължение да използват инвестицията по предназначение до края на десетата година след датата на изплащането на помощта. Бенефициентите се задължават до изтичане на мониторинговия период:
1. да използват активите и изпълняват дейностите - обект на подпомагане по договора, съгласно съответното им предназначение и капацитет;
2. да не преустановяват подпомогнатата дейност поради каквито и да са причини, освен изменящите се сезонни условия за производство;
3. да подновяват съответните разрешения, регистрации и/или лицензии в нормативно предвидените за това срокове - когато подпомаганата дейност подлежи на регистрационен, разрешителен и/или лицензионен режим;
4. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 29.07.2022 г.)
5. да притежават застрахователен договор ведно с платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за всички активи - предмет на инвестицията, в полза на ДФЗ, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с опис на имуществото при застраховане на машини, съоръжения, оборудване, покриваща всички посочени в договора за финансово подпомагане рискове за съответния вид инвестиция; да подновява ежегодно договора за застраховка за срока на мониторинга;
6. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) да поддържат предприятието в съответствие с критериите за приоритет, на базата на които са класирани за получаване на финансова помощ и са получили съответния брой точки съгласно приложение № 9;
7. (нова - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 29.07.2022 г.) да изпълняват бизнес плана съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 съгласно данните, заложени в таблица № 5 от бизнес плана при одобрението на заявлението за предоставяне на финансова помощ и/или при евентуални промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на финансова помощ.
(2) В срока по ал. 1 ползвателите на финансовата помощ нямат право да продават, преотстъпват, преотдават или дават под наем обекта на инвестицията, за която са получили финансово подпомагане по мярка "Инвестиции в предприятия".
(3) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 29.07.2022 г.) При установяване на неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 въз основа на проверка на ДФЗ ползвателят на финансовата помощ има право да отстрани констатираните нередовности и/или непълноти в срок 1 месец от получаване на уведомлението. В случай че констатираното не бъде отстранено и неизпълнението не се дължи на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства, изплатените суми за дейност/дейности или по целия проект се възстановяват, както следва:
1. когато ползвателят на финансова помощ не използва активите и не изпълнява дейностите - обект на подпомагане по договора, съгласно съответното им предназначение, ДФЗ налага санкция в размер 100 на сто от получената финансова помощ за съответния актив и/или дейност;
2. когато ползвателят на финансова помощ преустановява подпомогнатата дейност поради каквито и да е причини, освен изменящите се сезонни условия за производство, ДФЗ налага санкция в размер 100 на сто от получената безвъзмездна финансова помощ;
3. когато ползвателят на финансова помощ не подновява съответните разрешения, регистрации и/или лицензии в нормативно предвидените за това срокове - когато подпомаганата дейност подлежи на регистрационен, разрешителен и/или лицензионен режим, за всяка пропусната година ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР;
4. когато ползвателят на финансова помощ изпълнява количеството или прихода от продажба на продукция за съответната година, посочени в таблица 5 от бизнес плана между 50 на сто и 100 на сто, съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, същият не подлежи на санкция;
5. когато ползвателят на финансова помощ изпълнява количеството или прихода от продажба на продукция за съответната година, посочени в таблица 5 от бизнес плана си между 30 на сто и 49 на сто вкл., съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, ДФЗ налага санкция върху получената финансова помощ в размер 50 на сто;
6. когато ползвателят на финансова помощ изпълнява количеството или прихода от продажба на продукция за съответната година, посочени в таблица 5 от бизнес плана под 30 на сто, съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, ДФЗ налага санкция върху получената финансова помощ в размер 100 на сто;
7. когато ползвателят на финансова помощ не подновява застрахователната си полица по сключения застрахователен договор текущо, за всяка пропусната година ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР;
8. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий "Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на предприятието" и не е предоставил протокол от оценката за постигнати енергийни спестявания в нормативно установените срокове, ДФЗ налага следните санкции върху получената финансова помощ:
а) 100 на сто в случай на сключен договор за финансова помощ въз основа на класиране с точки по този критерий и показателите по протокола от оценката за постигнати енергийни спестявания са по-ниски от изискването за 10 % съгласно приложение № 9;
б) 50 на сто в случай на сключен договор за финансова помощ въз основа на класиране с точки по 2 от критериите, включени в приложение № 9, един от които е бил подобряване на енергийната ефективност;
в) 30 на сто в случай на сключен договор за финансова помощ въз основа на класиране с точки по 3 от критериите, включени в приложение № 9, един от които е бил подобряване на енергийната ефективност;
г) 15 на сто в случай на сключен договор за финансова помощ въз основа на класиране с точки по 4 или повече от критериите, включени в приложение № 9, един от които е бил подобряване на енергийната ефективност;
9. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий "Предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход" за всяка година, в която липсва производство на вина със ЗНП съгласно таблица № 5 от бизнес плана, ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР; в случай на сключен договор за предоставяне на финансова помощ въз основа на класиране с точки, получени по този критерий, санкцията за неизпълнение е 100 на сто;
10. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий "Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и/или ЗНП" за всяка година, в която произвежданите вина със ЗГУ и/или ЗНП съгласно таблица № 5 от бизнес плана не са над 70 %, ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР; в случай на сключен договор за финансова помощ въз основа на класиране с точки, получени по този критерий, санкцията за неизпълнение е 100 на сто;
11. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий "Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина" за всяка година, в която по данни на ИАЛВ предприятието не произвежда 30 % собствена суровина, ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР; в случай на сключен договор въз основа на класиране с точки, получени по този критерий, санкцията за неизпълнение е 100 на сто;
12. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий "Предприятия, насочени за производство на биологично сертифицирано вино" за всяка година, в която ползвателят не е сертифициран като производител на биологично вино, ДФЗ налага по 10 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 на сто санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР; в случай на сключен договор въз основа на класиране с точки, получени по този критерий, санкцията за неизпълнение е 100 на сто;
13. когато ползвателят на финансова помощ в нарушение на ал. 2 продаде, преотстъпи, преотдаде или даде под наем обекта на инвестицията, за която е получил финансово подпомагане по мярка "Инвестиции в предприятия", ДФЗ налага санкция в размер 100 на сто от получената безвъзмездна финансова помощ.

Глава шеста.
МЯРКА "ЗАСТРАХОВАНЕ НА РЕКОЛТАТА"

Раздел I.
Дейности


Чл. 67. (1) По мярка "Застраховане на реколтата" се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде от физически или юридически лица или от групи или организации на физически или юридически лица, които стопанисват площи, засадени с винени сортове лози.
(2) Кандидатите за подпомагане трябва да са вписани в лозарския регистър на ИАЛВ като гроздопроизводители и да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания за един или няколко от следните застрахователни рискове:
1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) неблагоприятни климатични условия:
а) слана;
б) буря;
в) градушка;
г) заледяване;
д) силен или проливен дъжд;
е) тежка суша;
2. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) природни бедствия - неблагоприятни климатични условия по т. 1, които унищожават повече от 30 на сто от средния добив, изчислен на базата на предходния тригодишен период или средното количество за три години, базирано на предходния петгодишен период, като от него се изключат най-високата и най-ниската стойност;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) други застрахователни рискове - загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) Финансова помощ за застраховане на реколтата се предоставя до размера на застрахователното обезщетение, определен съгласно чл. 68, ал. 2 и само в случаите, когато реколтата е застрахована за годината на кандидатстване.
(4) Финансова помощ по мярка "Застраховане на реколтата" не могат да получат кандидати, които са физически лица производители, и кандидати юридически лица, група или организация на физически или юридически лица, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.
(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Финансова помощ по мярка "Застраховане на реколтата" се предоставя на гроздопроизводители, вписани в лозарския регистър, които:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Кандидатите за подпомагане, които са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, провеждат процедури за избор на застрахователна компания.
(7) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Не се предоставя финансова помощ по мярка "Застраховане на реколтата" за площи, за които е заявено подпомагане по мярка "Събиране на реколтата на зелено" през същата финансова година.

Раздел II.
Финансова помощ


Чл. 68. (1) Допустими за подпомагане са разходите за застрахователни премии до максималния размер, определен по реда на ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2021 г., в сила от 20.04.2021 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) Допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия, допустима за подпомагане, се определя за всяка финансова година със заповед на министъра на земеделието и храните въз основа на официална статистическа информация за средните изкупни цени на виненото грозде през предходните три винарски години и за получените средни добиви от единица площ през същите периоди, съгласно чл. 29 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149, за целите на чл. 49 от Регламент (ЕО) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Финансовото подпомагане не надвишава:
1. 80 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици, които включват загуби, причинени от събития по чл. 67, ал. 2, т. 2;
2. 50 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици, които включват загуби, причинени от събития по чл. 67, ал. 2, т. 1 и 2;
3. 50 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици, които включват загуби, причинени от събития по чл. 67, ал. 2, т. 3.

Раздел III.
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ


Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Заявление за издаване на удостоверение за право на участие се подава в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство по утвърден съгласно чл. 2, ал. 2 образец.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 16.10.2020 г.) документ/и, удостоверяващ/и правното основание за ползване на имота/имотите;
2. актуална/и скица/и на имота/имотите, издадена/и не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението, а когато е/са издадена/и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър - с отразени последните промени в границите и данните за имота;
3. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.
(3) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)

Чл. 70. (1) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението по чл. 69, ал. 1 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка за наличие и съответствие на предоставените документи и сравнява данните за посочените в заявлението имоти с данните за лозарското стопанство, вписани в лозарския регистър.
(2) При установяване на нередовности и/или непълноти в заявлението и приложените към него документи ТЗ на ИАЛВ писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението следва да представи изисканите документи или писмени обяснения.
(3) Когато кандидатът не отстрани непълнотите и/или нередовностите в срока по ал. 2, заявлението се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) В срок до 7 работни дни от извършване на проверката по ал. 1 или след отстраняване на нередовностите и/или непълнотите по ал. 2 при необходимост ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място за установяване на действителното агротехническо състояние на заявената площ. Резултатите от проверката на място се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили проверката, и от кандидата или негов упълномощен представител.
(5) В срок до три работни дни след извършване на проверката по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ изготвя становище за одобрение или отхвърляне на заявлението.

Чл. 71. (1) В срок до 7 работни дни от изготвянето на становището по чл. 70, ал. 5 изпълнителният директор на ИАЛВ въз основа на констатациите от извършените проверки със заповед:
1. одобрява заявлението по чл. 69, ал. 1 и издава на кандидата удостоверение за право на участие по мярка "Застраховане на реколтата";
2. мотивирано отхвърля заявлението; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(2) Когато заявлението по чл. 69, ал. 1 е одобрено, на кандидата се изпращат заповедта по ал. 1, т. 1 и удостоверението за право на участие по мярка "Застраховане на реколтата".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Срокът на валидност на удостоверението за право на участие по мярка "Застраховане на реколтата" е до края на календарната година, в която е издадено.

Раздел IV.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ


Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Кандидатът подава заявление за предоставяне на финансова помощ по мярката по утвърден съгласно чл. 3, ал. 3 образец в ЦУ на ДФЗ.

Чл. 73. (1) Към заявлението за подпомагане се прилагат:
1. заверено копие на влязъл в сила застрахователен договор за един или повече от застрахователните рискове по чл. 67, ал. 2, в която за застрахованите лица е предвидено задължение да предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете, за които е сключена полицата;
2. декларация за липсата на изплатено подпомагане за същите застрахователни рискове по други схеми за подпомагане, свързани със застрахователния риск;
3. документ, доказващ извършено банково плащане на цялата застрахователна премия, и банково извлечение;
4. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
5. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) за кандидати по чл. 67, ал. 5 - копие на всички документи от проведената процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.
(2) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) При поискване от ДФЗ ИАЛВ предоставя по служебен път в срок три работни дни удостоверение за право на участие по мярка "Застраховане на реколта".
(4) Документите по ал. 1 се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и легализиран превод на български език.
(5) При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка "Вярно с оригинала". Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.

Чл. 74. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението за подпомагане служителите от ЦУ на ДФЗ извършват административна проверка за неговата допустимост, а когато заявлението е подадено от кандидат по чл. 67, ал. 5 - одобрява и проведената обществена поръчка в двумесечен срок.
(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на подадените документи ДФЗ писмено уведомява кандидата, който в 10-дневен срок от получаване на уведомителното писмо следва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.
(3) Държавен фонд "Земеделие" извършва служебна проверка за обстоятелствата по чл. 67, ал. 4. В случай че проверката не може да бъде извършена, ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да представи легализиран превод на свидетелство за съдимост, когато то подлежи на издаване от чуждестранен орган. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
(4) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 2, заявлението за подпомагане се отхвърля, като кандидатът може да подаде ново заявление за подпомагане.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) В срок до 15 дни от изтичане на сроковете по ал. 1 и 2 ДФЗ може да извърши проверка на място за установяване съответствието на информацията, съдържаща се в заявлението за подпомагане и приложения застрахователен договор. Когато кандидатът попречи на извършването на проверка на място, с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства, заявлението за подпомагане се отхвърля.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) В срок до 15 работни дни след получаване на резултатите от проверките на всички подадени заявления по чл. 72 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) одобрява заявлението за предоставяне на финансова помощ и посочва размера на помощта;
2. мотивирано отхвърля заявлението за предоставяне на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(7) Заявлението за предоставяне на финансова помощ и приложените към него документи могат да бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие че кандидатът е действал добросъвестно.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) Подаденото заявление за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ, когато::
1. нередовностите и/или непълнотите не са отстранени в срока по ал. 2 и 3;
2. се установи неспазване на разписани в наредбата или договора изисквания, както и при неспазване на разпоредби от правото на Европейския съюз;
3. кандидатът попречи на извършването на проверка на място с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
4. лицензът на застрахователната компания е отнет;
5. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) за кандидати по чл. 67, ал. 5 се установят нередности, за които Насоките предвиждат финансова корекция, чийто размер и основание се посочват в заповедта по ал. 6.
(9) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) В случай че заявената финансова помощ от всички кандидати през съответния прием надвишава бюджета по мярката, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 3, ал. 2, бюджетът се разпределя пропорционално между одобрените за финансиране заявления.

Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) В срок до 5 работни дни от получаване на заповедта за одобрение по чл. 74, ал. 6, т. 1 кандидатът или негов упълномощен представител следва да се яви в ЦУ на ДФЗ за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ, в който се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(2) Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 1 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за обективната невъзможност да сключи договора, правото за сключване на договор се погасява.

Чл. 76. Финансова помощ се изплаща на всички заявители, сключили договор с ДФЗ, в рамките на наличния бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ за откриване на прием по мярката.

Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Финансовата помощ се изплаща в срок до 5 работни дни след сключване на договора с кандидата.

Глава седма.
МЯРКА "СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА НА ЗЕЛЕНО" (НОВА - ДВ, БР. 4 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2020 Г., ПРЕДИШНА ГЛАВА ПЕТА - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2020 Г.)

Глава седма.
МЯРКА "СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА НА ЗЕЛЕНО" (НОВА - ДВ, БР. 4 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2020 Г.)

Глава пета.
МЯРКА "СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА НА ЗЕЛЕНО" (НОВА - ДВ, БР. 4 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2020 Г.)

Раздел I.
Дейности (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)


Чл. 78. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) (1) По мярка "Събиране на реколтата на зелено" се подпомага пълното ръчно отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната заявена площ се намалява до нула. Мярката може да се прилага за всички сортове винени лозя съгласно Официалната сортова листа на Република България.
(2) Недопустими за подпомагане по мярката по ал. 1 са:
1. едни и същи площи през две последователни години;
2. пълно или частично увредени насаждения вследствие на природно бедствие или на неблагоприятно климатично събитие, настъпило преди датата на събирането на реколтата на зелено;
3. площи, за които е получено подпомагане по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" по реда на настоящата наредба и на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.) и които попадат в мониторингов период;
4. площи с лозови насаждения, създадени в период, по-малък от 4 години преди датата на кандидатстване;
5. площи с лозови насаждения, за които през последната винарска година преди кандидатстването не е подадена декларация за реколта от тях;
6. площи, за които е заявено подпомагане по мярка "Застраховане на реколтата" през същата финансова година;
7. операциите по отстраняване на гроздовете, които нарушават доброто вегетативно състояние на лозето и водят до негативни фитосанитарни последици и отрицателни отражения върху околната среда;
8. площи с лозови насаждения, които не са в добро агротехническо състояние.
(3) Оставянето на гроздето с търговско качество върху насажденията в края на нормалния производствен цикъл (небране) не се счита за събиране на реколта на зелено.

Раздел II.
Изисквания към кандидатите (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)


Чл. 79. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) (1) За финансова помощ по мярка "Събиране на реколтата на зелено" могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки, и които:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.
(2) Финансова помощ по мярка "Събиране на реколтата на зелено" не могат да получат кандидати, които са физически лица производители, и кандидати юридически лица, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, 159а - 159г, 172, 192а, 194 - 217, 219 - 252, 253 - 260, 301 - 307, 321, 321а и 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.

Раздел III.
Финансова помощ (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)


Чл. 80. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) (1) Максималният размер на финансовата помощ за мярка "Събиране на реколтата на зелено" е до 50 % от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) Преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете са в размер на 1 155,48 лв./ха.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) Загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката, се изчислява на база среден добив на хектар от заявените площи за период от две години преди прилагането на мярката, но не повече от 6300 кг/ха умножен по цената за килограм грозде, определена със заповед на министъра на земеделието и храните по реда на чл. 8, ал. 6.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.)
(5) В рамките на един прием финансова помощ по ал. 1 се предоставя за не повече от 35 ха от лозовите насаждения на един бенефициент.
(6) Финансова помощ не се предоставя на кандидат и ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта или за осигуряване на предимство в противоречие с целите на мярката.

Раздел IV.
Условия и ред за издаване на удостоверение за участие (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)


Чл. 81. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) (1) Кандидатите за финансово подпомагане по мярка "Събиране на реколтата на зелено" подават лично или чрез упълномощено лице в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство заявление по образец за участие до 10 април включително на съответната година.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г.) документи, удостоверяващи правното основание за ползване на заявените площи; договорите за ползване на площите следва да са с нотариална заверка на подписите на страните, да са сключени поне една година преди годината на кандидатстване и да бъдат за срок от минимум една календарна година, следваща годината на кандидатстване;
2. актуална скица на площите, издадена не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението, а когато е издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър - с отразени последните промени;
3. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.
(3) В срок до 3 работни дни от получаване на заявлението по ал. 1 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка за наличие и съответствие на предоставените документи, сравнява данните за посочените в заявлението площи с данните от лозарското стопанство, вписани в лозарския регистър, и извършва проверка на обстоятелствата по чл. 78, ал. 2, т. 4 и 5.
(4) При установяване на непълноти и/или нередовности в заявлението и приложените към него документи ТЗ на ИАЛВ писмено уведомява кандидата, който в срок до 5 работни дни от получаване на уведомлението представя изисканите документи или писмени обяснения.
(5) В случаите, когато кандидатът не отстрани непълнотите и/или нередовностите в срока по ал. 4, заявлението се отхвърля. Кандидатът може да подаде ново заявление в срока, посочен в ал. 1.
(6) В срок до 7 работни дни от извършване на проверката по ал. 3 или след отстраняване на непълнотите и/или нередовностите по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място на заявените площи за установяване на действителното агротехническо състояние на лозовите насаждения. Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили проверката, и от кандидата или негов упълномощен представител, по един за всяка една от страните.
(7) В срок до три работни дни след извършване на проверката по ал. 6 ТЗ на ИАЛВ изготвя становище за одобрение или отхвърляне на заявлението.
(8) При подаване на заявление по ал. 1 кандидатите са задължени да предоставят цифрови географски данни за площите, върху които имат намерение да прилагат мярка "Събиране на реколтата на зелено" и за които ще заявяват предоставяне на финансова помощ от ДФЗ. Изпълнителната агенция по лозата и виното проверява данните за заявената площ чрез извършване на административни проверки и проверки на място.

Чл. 82. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) Всяка година ИАЛВ извършва анализ на очакваната пазарна ситуация за изкупуване на гроздето от съответната реколта и изготвя предложение до министъра на земеделието и храните за обявяване прилагането или мотивирано становище за неприлагането на мярката за съответната година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) Анализът по ал. 1 се извършва въз основа на подадените заявления по чл. 81, ал. 1, информация от вписаните в лозарския регистър винопроизводители за предвиденото/необходимото количество грозде за преработка, прогнозен добив на винено грозде по данни на ИАЛВ и данни от годишните доклади на ИАЛВ за предходни винарски години. Анализът се утвърждава от изпълнителния директор на ИАЛВ и се предоставя на министъра на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) В срок до 25 април министърът на земеделието и храните:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) обявява откриване на производство по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс по издаване на заповед за прилагане на мярката; в обявлението се посочват крайният срок за изпълнение на операциите по отстраняване на гроздовете, който не може да бъде по-късно от 20 юли, бюджетът за прилагане на мярката през съответната финансова година, периодът на прием в ДФЗ на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка "Събиране на реколтата на зелено", който е най-късно до 10 юни на съответната година;
2. със заповед обявява неприлагането на мярката.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) Обявлението по ал. 3, т. 1 заедно с проекта на заповед и анализът по чл. 82, ал. 1 се публикуват на електронната страница на МЗХ за срок от един месец от датата на издаване. След приключване на производството министърът на земеделието и храните издава заповед за прилагане на мярката.

Чл. 83. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) (1) В срок до 2 работни дни от получаване на становището по чл. 81, ал. 7, но не по-късно от деня, в който изтича срокът по чл. 82, ал. 4, изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед:
1. одобрява заявлението по чл. 81, ал. 1 и издава удостоверение за право на участие по мярка "Събиране на реколтата на зелено";
2. мотивирано отхвърля заявлението; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(2) Копие на удостоверението за право на участие по мярка "Събиране на реколтата на зелено" се изпраща на одобрения кандидат.

Раздел V.
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)


Чл. 84. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) (1) Заявление за предоставяне на финансова помощ за извършване на операциите по отстраняване на гроздовете се подава в ЦУ на ДФЗ в срока, посочен в заповедта по чл. 82, ал. 4. Заявлението е по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 3.
(2) В случай че заявлението по ал. 1 се подава от упълномощено лице, се прилага заверен препис на нотариално заверено пълномощно.
(3) При поискване от ДФЗ ИАЛВ по служебен път предоставя в срок от три работни дни документите по чл. 81, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 83, ал. 1, т. 1, както и цифровите географски данни на заявената в ИАЛВ площ по мярка "Събиране на реколтата на зелено".


Чл. 85. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) (1) След подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ по чл. 84 служителите от ДФЗ извършват административна проверка на документите и проверка на място за установяване наличието на зелена реколта от заявените площи.
(2) В случай че от проверката на място по ал. 1 бъде установен размер на площта, по-малък от заявения, одобрен за подпомагане ще бъде размерът от проверката на място на ДФЗ.
(3) Постъпилите заявления за предоставяне на финансова помощ се оценяват съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 10. Съответствието с критериите за оценка се преценява въз основа на обстоятелства, проверими по служебен път. Допустими за подпомагане са проекти, получили най-малко 5 точки по критериите за оценка, съгласно приложение № 10.
(4) Заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.
(5) Заявление, към което не са приложени всички изискуеми документи по чл. 84, или заявление, което съдържа нередовна информация, не подлежи на класиране по ал. 3. За тези обстоятелства ДФЗ уведомява кандидата писмено преди извършване на класирането.
(6) След извършване на класирането по ал. 3 изпълнителният директор на ДФЗ издава мотивирана заповед:
1. за одобрение на подаденото по реда на чл. 84, ал. 1 заявление за предоставяне на финансова помощ;
2. за отхвърляне на ДФЗ на подаденото по реда на чл. 84, ал. 1 заявление за предоставяне на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(7) До кандидата се изпраща уведомително писмо с указан срок, в който договорът за предоставяне на финансово подпомагане по мярка "Събиране на реколтата на зелено" трябва да бъде подписан лично или от упълномощено лице.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.) Всички договори по ал. 7 трябва да бъдат сключени най-късно до 10 юли. След 10 юли в случай на неподписан от кандидата договор правото за подпомагане по подаденото от кандидата заявление по чл. 84, ал. 1 се погасява.

Раздел VI.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)


Чл. 86. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) Кандидатът, сключил договор по чл. 85, ал. 7, извършва операциите по отстраняване на гроздовете в срока, определен със заповедта по чл. 82, ал. 3, т. 1. В срок от 2 работни дни след приключване на операциите кандидатът или негов упълномощен представител уведомява ДФЗ с писмо по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 3, към което прилага заверено от банката издател копие на извлечение от банкова сметка, доказващо извършени плащания по банков път, или копие на фискален касов бон, удостоверяващ плащане в брой на извършените операции по отстраняване на гроздовете.
(2) В срок от 10 работни дни от уведомлението по чл. 1 ДФЗ извършва проверка на място.
(3) В срок от 10 работни дни от получаване на резултатите от проверката по ал. 2 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на част или на цялата финансова помощ, за което писмено уведомява кандидата;
2. мотивирано отказва изплащането на част или на цялата финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

Чл. 87. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) (1) Изпълнителният директор на ДФЗ постановява отказ за изплащане на цялата финансова помощ по подадено заявление за окончателно плащане в следните случаи:
1. когато операциите по отстраняване на гроздовете не са извършени в срока по чл. 82, ал. 3, т. 1;
2. когато се установи противоречие с едно или повече от обстоятелствата по чл. 78.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.) В случай че при проверката по чл. 86, ал. 2 се установи разлика в размер до 20 на сто между договорената площ и площта, върху която са извършени операциите по отстраняване на гроздовете, финансовата помощ се редуцира съобразно площта, върху която са извършени операциите, и до размера на площта по договор.
(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.) В случай че при проверката по чл. 86, ал. 2 се установи разлика над 20 на сто, но не повече от 50 на сто между договорената площ и площта, върху която са извършени операциите по отстраняване на гроздовете, подпомагането се намалява с двойния размер на установената разлика.
(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.) Когато установената разлика при проверката по чл. 86, ал. 2 между договорената площ и площта, върху която са извършени операциите по отстраняване на гроздовете, е над 50 на сто, финансовата помощ не се изплаща.
(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.) Когато при проверката на място по чл. 86, ал. 2 се установи, че кандидатът е извършил операциите по отстраняване на гроздовете на по-голяма площ от договорената, подпомагането се определя въз основа на договорената площ.

Раздел VII.
Мониторинг и кръстосано съответствие (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)


Чл. 88. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2020 г., в сила от 23.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) Ползвателят на финансова помощ по мярката "Събиране на реколтата на зелено" е длъжен да спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 и заповедта на министъра на земеделието и храните по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители, както и законоустановените изисквания за управление по смисъла на Приложение II на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета през целия едногодишен период считано от 1 януари на годината след календарната година, в която е предоставено плащане по мярката, в рамките на своето стопанство.
(2) В случай че ползвателят на финансова помощ по чл. 85, ал. 4 не спазва или не е привел своето стопанство в съответствие с изискванията по ал. 1, изплатената финансова помощ се възстановява частично или изцяло в зависимост от тежестта, степента, продължителността и системността на неизпълнението, установени чрез проверки от ДФЗ.

Глава осма.
МЯРКА "КРИЗИСНО СЪХРАНЕНИЕ НА ВИНО" (НОВА - ДВ, БР. 56 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 23.06.2020 Г., ПРЕДИШНА ГЛАВА ШЕСТА - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2020 Г.)

Глава осма.
МЯРКА "КРИЗИСНО СЪХРАНЕНИЕ НА ВИНО" (НОВА - ДВ, БР. 56 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 23.06.2020 Г.)

Глава шеста.
МЯРКА "КРИЗИСНО СЪХРАНЕНИЕ НА ВИНО" (НОВА - ДВ, БР. 56 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 23.06.2020 Г.)

Раздел I.
Дейности (Нов - ДВ, бр. 56 от 2020 г., в сила от 23.06.2020 г.)


Чл. 89. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2020 г., в сила от 23.06.2020 г.) (1) Подпомагането по мярка "Кризисно съхранение на вино" обхваща дейността по временното оттегляне от пазара и съхранението на вино в складове или собствени помещения за съхранение в обекти за производство на вино.
(2) Мярката се прилага за произведени в страната вина, временно оттеглени от пазара и съхранени в складове или помещения за съхранение в обекти за производство на вино, поради липса на възможност за търговска реализация. Мярката не се прилага по отношение на плодови вина.

Раздел II.
Изисквания към кандидатите (Нов - ДВ, бр. 56 от 2020 г., в сила от 23.06.2020 г.)


Чл. 90. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2020 г., в сила от 23.06.2020 г.) (1) За финансова помощ по мярка "Кризисно съхранение на вино" могат да кандидатстват:
1. винарски предприятия;
2. организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде, признати съгласно Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.
(2) Кандидатите по ал. 1 или техните членове трябва да са винопроизводители, вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки и да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Кандидатите по ал. 1 и техните членове трябва да:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които не са предприети действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
4. нямат изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(4) Финансова помощ по мярка "Кризисно съхранение на вино" не могат да получат кандидати по ал. 1, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.
(5) Не се предоставя финансова помощ, в случай че кандидатът/ползвателят на помощта - представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта, попадат в някоя от категориите, определени в чл. 141 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
(6) Финансова помощ не се предоставя на кандидат/ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта.

Раздел III.
Финансова помощ (Нов - ДВ, бр. 56 от 2020 г., в сила от 23.06.2020 г.)


Чл. 91. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2020 г., в сила от 23.06.2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Размерът на финансовата помощ е 0,07 лв. без ДДС за един литър вино, складирано за период от 1 месец, или еквивалентната/преизчислената стойност на ден.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Финансовата помощ по ал. 1 се предоставя за складирана партида вино, налична в склада/помещението преди подаване на заявлението по чл. 92, ал. 2 и проверката на място по чл. 92, ал. 8. Минималният период за складиране на виното е 1 месец.
(3) Не се предоставя финансово подпомагане за складирана партида вино, изведена от склад/помещение за съхранение, преди да е изтекъл периодът на съхранение, посочен в заявлението по чл. 92, ал. 2.
(4) Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието по мярката е 100 % от стойността на допустимите разходи за дейността по чл. 89.

Раздел IV.
Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ (Нов - ДВ, бр. 56 от 2020 г., в сила от 23.06.2020 г.)


Чл. 92. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2020 г., в сила от 23.06.2020 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Изпълнителният директор на ДФЗ със заповед определя бюджета по мярката за съответния прием и утвърждава образците на документи за кандидатстване по мярката.
(2) Заявление за предоставяне на финансова помощ на хартиен и електронен носител по мярка "Кризисно съхранение на вино" се подава в ЦУ на ДФЗ. Към заявлението се прилагат:
1. заверен препис на изрично нотариално заверено пълномощно или оригинал на изрично нотариално пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
2. копие на документ, доказващ собственост на склада/помещението за съхранение или право на ползване на склада - нотариален акт, договор за наем и др.; договорът за наем задължително съдържа клауза за допускане на служители на ДФЗ в склада през периода на съхранение на виното, както и периодите за съхранение на всяка от партидите вино, която ще бъде заявена по мярката;
3. документ в оригинал от банката, удостоверяващ, че кандидатът по чл. 90 е титуляр на банковата сметка, вписана в заявлението за предоставяне на финансова помощ; документът следва да съдържа IBAN, BIC, име на титуляря на банковата сметка, име на банката;
4. удостоверение за актуално състояние в оригинал или нотариално заверено копие - за юридическите лица с нестопанска цел, които не са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, издадено не по-рано от 3 месеца преди подаването на заявлението;
5. копия на записите в дневници № 3 и 6, отнасящи се за съхраняваната партида, и копие на справка, заверена от счетоводител, удостоверяваща наличните количества вино в предприятието;
6. (нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) легализиран превод на свидетелство за съдимост, когато то подлежи на издаване от чуждестранен орган; когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, следва да се предостави декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
(3) В заявлението по ал. 2 за всяка съхранявана партида задължително се посочва:
1. датата, на която виното е внесено за съхранение, и периодът на съхранение;
2. място на съхранението;
3. начин на съхранение - бутилирано, опаковано или наливно;
4. описание на партидата:
а) за наливни вина - с данни от дневник № 3: категория, наименование, съхранявано количество от партидата; бяло/червено, сорт, година, съд, в който се съхранява;
б) за бутилирани/опаковани вина - с данни от дневник № 6: категория, търговско наименование, брой и обем на бутилки/опаковки, номер на производствена партида с дата на бутилиране, бяло/червено, сорт, година; бутилираното/опакованото вино, заявено за съхранение по мярката, се съхранява в затворени складове/затворени помещения.
(4) Не се допуска една партида да бъде съхранявана в два различни склада/помещения за съхранение.
(5) Заявлението за предоставяне на финансова помощ и приложените към него документи могат да бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие че кандидатът е действал добросъвестно.
(6) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Държавен фонд "Земеделие" извършва административна проверка на документите към заявлението по ал. 2 и когато кандидатът заявява съхранение на виното в данъчен склад - служебна проверка в регистъра на лицензираните складодържатели и данъчните складове, публикуван на електронната страница на Агенция "Митници", за данъчния склад, в които се съхраняват заявените за подпомагане партиди вино. В случай че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата по чл. 90, ал. 4, ДФЗ уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението следва да представи оригинал на свидетелство за съдимост.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Държавен фонд "Земеделие" извършва проверки на място в склада/помещението за съхранение, посочен/посочено в заявлението по ал. 2, в срок от 10 работни дни след подаване на всички заявления. При проверка на място се удостоверява съответствие с посоченото в заявлението по ал. 2 и наличието на заявените партиди вино в склада/помещението.
(9) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите при проверката по ал. 7, както и при установяване на несъответствия при проверките по ал. 8, ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 5 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.
(10) В срок от 10 работни дни от получаване на резултатите от проверките на място по ал. 8 и получаване на допълнителна информация по ал. 9 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява подаденото заявление;
2. мотивирано отхвърля подаденото заявление; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(10а) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Срокът по ал. 10 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама - със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;
4. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е изпратено уведомително писмо - със срока за получаване на отговор от кандидата.
(10б) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) В случаите по ал. 10а, т. 1, 2 и 3 ДФЗ уведомява кандидата за удължаването на срока и за съответното основание за удължаване.
(11) Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен отказ, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не представи документите по ал. 9 и ал. 10а, т. 4 в определения срок;
2. кандидатът е представил пред ДФЗ декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправен документ;
3. кандидатът попречи на извършването на проверка на място по ал. 8 с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
4. се установи неспазване на разписани в наредбата или договора изисквания, както и при неспазване на разпоредби от правото на Европейския съюз;
5. се установи несъответствие с изискванията към кандидата;
6. се установи, че вината не са произведени в страната и/или са плодови вина, или вина, получени чрез купажиране, смесване или енологични манипулации на вносни вина.
(11а) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава частичен отказ, когато при проверката на място по ал. 8 се установи, че част от заявените партиди не са налични в склада/помещението или не отговарят на изискванията по тази глава. В тези случаи заявлението за предоставяне на финансова помощ получава одобрение само за наличните в склада/помещението партиди вино, които отговарят на изискванията.
(12) След издаването на заповедта по ал. 10 ДФЗ уведомява кандидата, като му изпраща заповедта за одобрение по пощата с обратна разписка или на посочения в заявлението по ал. 2 електронен адрес.
(13) Одобрените кандидати се явяват лично или чрез упълномощено лице в ЦУ на ДФЗ в срок от 5 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 12 и подписват договор за предоставяне на финансова помощ по мярка "Кризисно съхранение на вино".
(14) Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 13 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за наличие на обективна невъзможност да сключи договора, правото за сключване на договор се погасява.

Раздел V.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ (Нов - ДВ, бр. 56 от 2020 г., в сила от 23.06.2020 г.)


Чл. 93. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2020 г., в сила от 23.06.2020 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" извършва проверка на място за установяване спазването на договорните задължения и съответствието на наливните партиди с информацията от производствените дневници не по-късно от края на периода на съхранение на всички партиди вино съгласно сключения договор по чл. 92, ал. 13.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) В случай че при проверката на място по ал. 1 се установи неспазване на договорените задължения, изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за пълен или частичен отказ за изплащане на финансовата помощ в срок от 15 работни дни от извършването на проверката на място. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) В случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета за съответния прием, определен със заповед на изпълнителния директор съгласно чл. 92, ал. 1, необходимите средства за подпомагане на всички кандидати могат да се осигурят след решение на постоянната работна група по чл. 4, ал. 1 за преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма. Допълнителният бюджет по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) В случай че не бъдат осигурени средства по реда на ал. 3 и заявеният бюджет надхвърля бюджета за съответния прием, определен със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 92, ал. 1, същият се разпределя пропорционално между всички кандидати.
(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Финансовата помощ може да бъде изплатена авансово, при условие че със заявлението за кандидатстване е заявено авансово плащане. Размерът на авансовата помощ е 100 на 100 от договорената финансова помощ.
(6) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Заявление за авансово плащане се подава в ЦУ на ДФЗ до 1 месец от подписване на договора по чл. 92, ал. 13. Към заявлението за авансово плащане кандидатът прилага:
1. банкова гаранция в размер на 110 на сто от исканата за авансово плащане сума със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за съхранение;
2. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
(7) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(8) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) След подаване на заявлението за авансово плащане ЦУ на ДФЗ извършва проверка на наличието и съответствието на документите по ал. 6, както и за наличието на изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.
(9) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по ал. 6 ДФЗ писмено уведомява ползвателя на финансова помощ, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения. В случай че не бъдат отстранени нередовностите и/или непълнотите в посочения срок, заявлението за авансово плащане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(10) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) В срок до 30 работни дни от подаване на заявлението за авансово плащане изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на авансово заявената сума и писмено уведомява ползвателя;
2. мотивирано отказва изплащането на авансово заявената сума; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(11) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Срокът по ал. 10 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама - със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган.


Чл. 94. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2020 г., в сила от 23.06.2020 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) В срок от 2 работни дни след изтичането на договорения период за складиране на всички партиди вино ползвателят на финансова помощ подава в ЦУ на ДФ "Земеделие" заявление за окончателно плащане по образец. Към заявлението се прилагат:
1. заверен препис на изрично нотариално заверено пълномощно или оригинал на изрично нотариално пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
2. копие на дневници № 3 и 6, удостоверяващи периода на съхранение на заявените за подпомагане партиди и количества вина;
3. копие на допълнително споразумение, в случай на промяна на договора, предоставен по чл. 92, ал. 2, т. 2.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) При подаване на заявлението за окончателно плащане ползвателят на финансова помощ осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка "Вярно с оригинала" и подпис на ползвателя на финансовата помощ. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи и проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Заявлението за окончателно плащане и приложените към него документи могат да бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие че кандидатът е действал добросъвестно.
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Заявление за окончателно плащане се подава и от заявителите, получили финансовата помощ авансово.


Чл. 95. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2020 г., в сила от 23.06.2020 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" извършва административна проверка на документите към заявлението по чл. 94, ал. 1.
(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите при проверката по ал. 1, както и при установяване на несъответствия при проверките по чл. 93, ал. 1, ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 5 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Заявлението за окончателно плащане получава пълен отказ, когато:
1. в срока по ал. 2 не са отстранени нередовностите и/или непълнотите или не са представени документите;
2. кандидатът е представил пред ДФЗ декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправен документ;
3. кандидатът попречи на извършването на проверка на място по чл. 93, ал. 1 с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
4. се установи неспазване на разписани в наредбата или договора за предоставяне на финансова помощ изисквания, както и при неспазване на разпоредби от правото на Европейския съюз;
5. се установи несъответствие с изискванията за допустимост към кандидата;
6. се установи, че вината не са произведени в страната и/или са плодови вина.
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Заявлението за окончателно плащане, подадено от кандидати, които не са получили финансовата помощ авансово, получава частичен отказ за партидите вино, за които се установи неспазване на изискванията на чл. 91, ал. 3 и чл. 92, ал. 4.

Глава девета.
МЯРКА "ИНФОРМИРАНЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ" (НОВА - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2020 Г.)

Раздел I.
Дейности (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.)


Чл. 96. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) (1) Мярка "Информиране в държавите членки" се прилага за информиране на потребителите относно:
1. отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на алкохол;
2. схемата на Европейския съюз за ЗНП и ЗГУ по отношение на специфичното качество, репутацията или други характеристики на виното, дължащи се на специфичната му географска среда или неговия произход.
(2) По мярката се подпомагат следните дейности:
1. провеждане на информационни кампании:
а) в медии - печатни и електронни издания, радио и телевизия;
б) чрез печатни информационни материали - брошури, дипляни, флаери, плакати, билбордове и други подобни;
в) чрез интернет - уебсайт, социални мрежи, банери;
г) чрез дегустации в търговски обекти, ресторанти, производствени помещения, както и по време на организирани семинари и мероприятия по т. 2;
д) на семинари с участието на потребители и/или професионалисти от лозаро-винарския сектор - производители, сомелиери и енолози;
2. провеждане на или участие в мероприятия, изложения, панаири, фестивали и конференции.
(3) Проектните предложения по мярката могат да включват дейностите по ал. 2, т. 1 и 2 заедно или поотделно.
(4) Когато дейностите по ал. 2, т. 1 се отнасят до отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на алкохол, те се придружават от научно доказани данни и са в съответствие с подхода на органите, отговорни за общественото здраве в държава членка, където ще се изпълнява проектът.
(5) Дейностите по ал. 2, т. 2 се изпълняват на публични мероприятия с национално или европейско значение. Мероприятия от национално значение са такива, на които участват представителите на лозаро-винарския сектор от най-малко три винарски района в страната, а мероприятия с европейско значение - на които участват представители от най-малко две държави членки.
(6) Дейностите по ал. 2, т. 2 следва да бъдат базирани на специфичното качество на виното, неговата репутация или други характеристики, които конкретен географски произход или околна среда предоставят на вината със ЗНП/ЗГУ, произведени в този регион, и не следва да насърчават консумацията на вино поради специфичния му произход. Не се допуска видимост на търговски марки.

Чл. 97. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) (1) Допустими за финансиране са разходи за:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2021 г.) дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 1, букви "а" и "б":
а) за до три на брой клипове - режисура, изработка, с максимална продължителност 30 секунди, дизайн, езикова адаптация (превод);
б) печатни и електронни издания - отпечатване/публикуване на текстове (статии) в печатни и електронни издания, дизайн, езикова адаптация (превод);
в) печатни информационни материали - дизайн, езикова адаптация (превод), отпечатване, наем на билборд;
г) реклама в медиите;
2. дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 1, буква "в" - за създаване на уебсайт, актуализиране на съдържанието на уебсайт, графично оформление, закупуване на домейн и хостинг за периода на изпълнение на проекта, превод на съдържанието на уебсайт; публикации в социалните мрежи; създаване и показване на банер;
3. дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 1, буква "г" - за наемане на помещение в случай, че носител на вещни права върху помещението не е кандидатът, негов член или участник в проекта, наемане или изграждане на щанд, възнаграждение на до 2 лица на обект, логистика и транспорт (външен и вътрешен), изработване на рекламни и информационни материали, свързани с дегустацията, консумативи и оборудване, свързани с дегустацията;
4. дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 1, буква "д" - обявление, наем на помещение, материали, кетъринг, хонорар на лектор/и;
5. дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 2 - такса за участие, наем на пространство, конструкция на щанд/наем на щанд, възнаграждение на до 2 лица за обслужване на щанда, разходи за закупуване и брандиране на тениски и шапки за лицата, обслужващи щанда, наемане на техника (хладилници и монитори), такса за обслужване (вода, електричество, почистване, охрана);
6. персонал, направени във връзка с подготовката и изпълнението на конкретната подпомагана дейност по чл. 96, ал. 2, нает по договор от бенефициента конкретно във връзка с подпомаганата дейност, както и разходите, съответстващи на дела от работното време, прекаран от постоянния персонал на бенефициента в конкретната/ите дейност/и;
7. административни разходи, които не надвишават 4 на сто от общата сума на одобрените и извършени дейности, без разходите по т. 6;
8. мостри (закупени от винопроизводител по себестойност на продукта), свързани с дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 1, буква "г" - транспорт и складиране, които не надвишават 10 на сто от общата сума на одобрените разходи за конкретната дейност;
9. път, дневни и нощувки за дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 1, букви "г" и "д" и т. 2 - транспорт, хотелско настаняване и дневни на представители от целевата/целевите държава/и, съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.);
10. оценка на постигнатите резултати от изпълнението на проекта в размер на не повече от 3 на сто от общата одобрена сума на разходите за извършване на дейностите.
(2) Допустими за финансиране са разходите, които са осъществявани от и за сметка на одобрения кандидат и са направени след датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ и преди изтичането му.
(3) За всеки заявен за финансиране разход по ал. 1, т. 1 - 4 и в случай на разходи по т. 5, които се извършват чрез наето от кандидата лице, кандидатът представя най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал. Запитването за оферта е по образец съгласно приложение № 5, а получените оферти съдържат:
1. наименование и адрес на оферента; когато оферентът е местно лице, той следва да е вписан в търговския регистър или регистър БУЛСАТ към Агенцията по вписванията; когато оферентът е чуждестранно лице, той следва да представи документ за правосубектност съгласно законодателството на държавата, в която е регистриран;
2. срок на изпълнение на дейностите, включени в информационния проект съгласно чл. 96, ал. 2;
3. датата на издаване на офертата;
4. подпис на оферента;
5. ясно и детайлно описание на разходите съгласно ал. 1;
6. цена в левове или в евро с клауза за ДДС.
(4) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ представя договор/и с избрания/те оферент/и, получил/и запитване за оферта по образец съгласно приложение № 5. Държавен фонд "Земеделие" проверява проведения избор на оферент чрез съпоставяне на поне три независими съпоставими оферти, като извършва съпоставка между цените, посочени във всяка от представените оферти, и одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер без оглед на това с кой оферент кандидатът е сключил договор. За сходни разходи за дейности по ал. 1 в офертите на различните кандидати за предоставяне на финансова помощ се избира най-ниската предложена цена.
(5) Всеки заявен за финансиране разход по ал. 1, т. 1 - 4 и когато е приложимо по т. 5, може да бъде реализиран от различни оференти при спазване изискването на ал. 3.
(6) Оценката по чл. 97, ал. 1, т. 10 се извършва от кандидата за всички дейности по проект на база критерии съгласно приложение № 11.
(7) Когато офертата по ал. 3 е предоставена от оферент, чиято основна дейност не е свързана с обекта на офертата, следва да се предоставят доказателства за възможността да достави заявените услуги (заверени копия на договори за услуги или рамкови споразумения за доставка на услуги с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове, срок, количество и начин на доставка заедно с подробна количествено-стойностна сметка).
(8) Кандидатите за предоставяне на финансова помощ и оферентите следва да не се намират в свързаност съгласно § 1, т. 20 от допълнителната разпоредба.
(9) Когато кандидатът за предоставяне на финансова помощ се явява възложител по смисъла на ЗОП, той прилага разпоредбите на същия закон по отношение на извършване на разходите.

Чл. 98. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) (1) Недопустими за финансиране са разходите за:
1. заделени средства за бъдещи загуби или дългове;
2. такси и разходи за публичен транспорт, покрити от дневните;
3. банкови такси, банкови лихви и застраховки;
4. загуби при обмяна на валута;
5. разходи, които не попадат в обхвата на проекта;
6. създаване и/или развитие на търговска марка;
7. данък добавена стойност освен в случаите на невъзстановим ДДС, когато той действително и окончателно е поет от бенефициент, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 3, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност;
8. извършване на дейности извън обхвата на чл. 96, ал. 2;
9. дейности, включени в информационния проект, съгласно чл. 96, ал. 2, извършени от лица, различни от избрания оферент;
10. дейности, извършени от оференти или други лица, различни от тези, с които кандидатът е сключил договор.
(2) Не се подпомагат проекти и дейности, получили финансиране по национални и регионални кампании и по Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни, Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопански продукти, прилагани на вътрешния пазар в трети държави и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета.

Раздел II.
Изисквания към кандидатите (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.)


Чл. 99. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) (1) Финансова помощ по мярка "Информиране в държавите членки" могат да получат:
1. признати организации на производители на лозаро-винарски продукти и асоциации на организации на производители на лозаро-винарски продукти;
2. междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки;
3. професионални организации с не по-малко от двегодишна история считано от датата на първоначалната регистрация, работещи основно в лозаро-винарския сектор - юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с цели, основна и допълнителна дейност в лозаро-винарския сектор;
4. публичноправни организации съгласно чл. 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149, когато не са единствени бенефициенти на помощта.
(2) Когато кандидат по мярката е лице по чл. 99, ал. 1, т. 1 - 3, в проекта могат да бъдат включени лица, които не са членове на съответния кандидат.
(3) Финансова помощ по мярка "Информиране в държавите членки" не могат да получат кандидати по ал. 1, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.
(4) Кандидатите по ал. 1 могат да получат финансова помощ по мярката, когато:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат просрочени публични задължения.

Раздел III.
Срок за изпълнение на проектите (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.)


Чл. 100. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) (1) Срокът за изпълнение на проектите не може да надхвърля 3 години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ на одобрения кандидат.
(2) Изпълнението на дейностите по всеки проект се разделя на един, два или три периода, всеки от които не може да надхвърля една година.
(3) За целите на изпълнението на проекта и при наличен бюджет срокът по ал. 1 може да бъде удължен по искане на кандидата максимум до две години.
(4) При подаване на ново заявление за подпомагане от кандидат, получил финансова помощ по мярката, или в случай на подаване на заявление за продължаване на проекта ДФЗ извършва проверки, удостоверяващи, че предложените разходи не са били вече финансирани по същите дейности в същата държава членка.

Раздел IV.
Финансова помощ (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.)


Чл. 101. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) (1) Максималният размер на финансовата помощ от ЕФГЗ по мярката по чл. 96, ал. 1 е до 50 на сто от стойността на допустимите разходи.
(2) В допълнение към помощта по ал. 1 и след одобрение от страна на Европейската комисия може да се предоставя и държавна помощ до 30 на сто от стойността на допустимите разходи.
(3) В случаите на ал. 1 кандидатът за подпомагане участва във финансирането с минимум 50 на сто от стойността на допустимите разходи, а в случаите на ал. 2 - с минимум 20 на сто от стойността на допустимите разходи.
(4) Дейности, свързани с вина без ЗГУ и ЗНП, могат да получат само финансова помощ от ЕФГЗ до 50 на сто от стойността на допустимите разходи и нямат право на държавна помощ.

Чл. 102. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Ползвателите на финансова помощ през който и да е програмен период могат да получат финансиране само за разходи, които не са били вече финансирани.

Чл. 103. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Максималната стойност на един проект не може да надвишава 700 000 лв. годишно и 2 000 000 лв. за тригодишен период.

Раздел V.
Условия и ред за участие (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.)


Чл. 104. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) (1) Кандидатите по чл. 99, ал. 1 и/или членовете на кандидатите, участващи в проекта, трябва да:
1. имат технически капацитет, за да гарантират финализиране на проекта - да разполагат с професионалисти за извършването на операциите, наети специално за целите им, и/или с персонал с необходимите опит, образование и квалификация за реализиране на дейностите и да притежават/ползват помещение за целите на проекта;
2. имат финансов ресурс за реализиране на дейностите, заложени в проекта - изследва се финансовата стабилност на кандидата и/или на участниците чрез финансово-счетоводни показатели съгласно годишни финансови отчети, отчети за приходи и разходи и счетоводни баланси за предходната година съгласно приложение № 6.
(2) Кандидатите по чл. 99, ал. 1 доказват изпълнението на условията по ал. 1 самостоятелно или чрез всички членове, участващи в проекта. В случай че условията по ал. 1 се доказват чрез членовете, се вземат предвид данните на всички членове, участващи в проекта.
(3) Кандидатите по чл. 99, ал. 1 подават в ДФЗ заявление за предоставяне на финансова помощ по образец, в което посочват ЕИК/код по БУЛСТАТ и прилагат:
1. проект по образец;
2. копие от подписано решение на компетентния орган на юридическото лице за участие в конкретния проект, за осигуряване на съфинансиране на разходите съгласно чл. 101, ал. 3 и за осигуряване на възможността по чл. 99, ал. 2;
3. най-малко три съпоставими независими оферти по чл. 97, ал. 3 в оригинал; цената в офертите следва да бъде определена в левове или в евро с посочен ДДС; офертите трябва да са издадени при спазване изискванията на чл. 97, ал. 5 и 7 преди датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации;
4. копие от годишни финансови отчети за приходи и разходи и счетоводен баланс за последните две години, удостоверяващи финансов капацитет на кандидата и/или на членовете, участващи в проекта, когато не са налични на електронната страница на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
5. документ в оригинал от банката, в която е открита нарочна банкова сметка за целите на мярката, удостоверяващ, че кандидатът е титуляр на банковата сметка; документът следва да съдържа IBAN, BIC, име на титуляря на банковата сметка, име на банката;
6. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
7. договор/и с избрания/те оферент/и;
8. декларация за съгласие от всички участници в проекта.
(4) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(5) За юридическите лица, вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, информацията се проверява служебно. В случай че информацията не е публикувана, същата може да бъде изискана по реда на чл. 105, ал. 2.
(6) Документите по ал. 3 се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и легализиран превод на български език.
(7) При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка "Вярно с оригинала". Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.
(8) Държавен фонд "Земеделие" има право да изисква представянето и на документи извън посочените в ал. 3 и утвърдения образец на заявление за финансова помощ, когато това е от съществено значение за процедурата по разглеждане и одобрение на подаденото заявление.
(9) Заявлението за предоставяне на финансова помощ може да бъде прието и при липса и/или нередовност на документи, но само когато това се отнася за документи, издадени от други държавни и/или общински органи и институции, за които кандидатът за предоставяне на финансова помощ представи писмени доказателства, че е направил искане за издаването им. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по чл. 105, ал. 2.

Чл. 105. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) (1) Служителите от ЦУ на ДФЗ извършват проверка на документите по чл. 104, ал. 3 и 4 и на обстоятелствата по чл. 99, ал. 3.
(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява писмено кандидата за финансова помощ, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави исканите документи и/или писмени обяснения. В случай че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата по чл. 99, ал. 3, ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да представи легализиран превод на свидетелство за съдимост, когато то подлежи на издаване от чуждестранен орган. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
(3) Ако кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не представи документите по ал. 2 в определения срок, заявлението за подпомагане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(4) Заявлението за финансова помощ и приложените към него документи могат да бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно.

Чл. 106. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) (1) В случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен по реда на чл. 3, ал. 1, допустимите за подпомагане заявления за предоставяне на финансова помощ се оценяват съгласно критериите за приоритет и оценка, посочени в приложение № 12. Заявленията се класират в низходящ ред според получените при оценката точки до размера на определения за съответния прием бюджет, за което се изготвя списък. Заявления, допустими за подпомагане, които не отговарят на критериите за приоритет и оценка, получават 0,5 т. и участват в разпределението на бюджета до неговия размер. При повече от едно заявление с еднакъв брой точки, за които наличният бюджет е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления пропорционално на одобреното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението за подпомагане.
(2) Окончателният списък на класираните заявления за предоставяне на финансова помощ се публикува на електронната страница на ДФЗ.
(3) В срок до 90 работни дни от подаване на заявленията и въз основа на класирането изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" със заповед:
1. одобрява заявлението за предоставяне на финансова помощ;
2. мотивирано отхвърля заявлението за предоставяне на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(4) Срокът по ал. 3 може да бъде удължен, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. е изпратено запитване за потвърждаване достоверността на представените оферти по чл. 97, ал. 3 и 6 - със срока за получаване на отговор от съответния оферент;
3. е изпратено уведомление до кандидата за финансова помощ за отстраняване на нередовности и/или непълноти съгласно чл. 105, ал. 2 - със срока на получаване на отговор от съответния кандидат.
(5) Заявлението за предоставяне на финансова помощ се отхвърля, когато:
1. проектът не съответства на дейностите по чл. 96, ал. 2;
2. кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 99, ал. 1;
3. липсва наличен бюджет, определен със заповедта по чл. 3, ал. 1;
4. кандидатът не притежава технически капацитет по чл. 104, ал. 1, т. 1;
5. кандидатът не разполага с финансови ресурси по чл. 104, ал. 1, т. 2;
6. се установи наличие на изкуствено създадени условия за получаване на финансова помощ с оглед извличането на предимства в противоречие с целите на мярката за подпомагане съгласно Националната програма;
7. се установи свързаност между кандидата по мярката и оферентите по чл. 97, ал. 3 и 6 съгласно представени договори по чл. 104, ал. 3, т. 3;
8. дейностите в проекта не съответстват на изискванията, определени в тази наредба, и на Насоките относно прилагане на някои разпоредби на Делегирания регламент (ЕС) 2016/1149 и Регламента за изпълнение (ЕС) 2016/1150 от 15 април 2016 г. за националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор, публикувани на официалния интернет портал: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/wine/eu-wine-legislation_bg;
9. кандидатът попречи на извършването на проверка на място, с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
10. се установи несъответствие с изискванията към кандидата и избрания оферент.
(6) Когато са постъпили данни за образувано досъдебно производство от прокуратурата, свързано с фондове, инструменти и програми, финансирани от ЕС, изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" със заповед спира обработката на подаденото заявление за предоставяне на финансова помощ и уведомява заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел VI.
Условия и ред за сключване на договор (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.)


Чл. 107. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) (1) В срок до 10 дни от получаване на заповедта по чл. 106, ал. 3, т. 1 кандидатът или негов изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител следва да се яви в ЦУ на ДФЗ за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ.
(2) Когато кандидатът не сключи договор в срока по ал. 1 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за обективна невъзможност да сключи договора, правото му да сключи договор се погасява.
(3) Кандидатите - възложители по смисъла на ЗОП, по чл. 97, ал. 9 провеждат обществени поръчки по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта след подписване на договор по ал. 1.
(4) Крайният срок за откриване на процедурата/ите за възлагане на обществена/и поръчка/и за избор на изпълнител/и за разходи за дейностите по чл. 96, ал. 2 е до един месец след датата на подписване на договора по ал. 1.
(5) В срок до 10 работни дни от приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител кандидатът възложител предоставя на ДФЗ копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура.
(6) В двумесечен срок от представяне на документите за проведената обществена поръчка ДФЗ извършва последващ контрол. Извършва се оценка на проектите за законосъобразност на проведената процедура по ЗОП и обоснованост на критериите, по които са избрани изпълнителите. След одобрение на проведената обществена поръчка ДФЗ сключва допълнително споразумение към договора по ал. 1 за вписване на избрани изпълнители.
(7) Изпълняването на дейностите по проекта следва да започне след сключване на допълнителното споразумение към договора по ал. 6.
(8) Последващият контрол от ДФЗ се осъществява преди извършване на плащане. В случай че се констатират нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, ДФЗ писмено уведомява бенефициента и му дава възможност в 14-дневен срок да представи своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства.
(9) В едномесечен срок от предоставяне на възраженията по ал. 8 изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" със заповед налага финансова корекция, в резултат на която се намалява първоначално одобрената финансова помощ или изцяло се отказва нейното изплащане. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(10) Основанието за налагане на финансовата корекция и установяването на приложимия и размер се определят съгласно националното законодателство и Насоките.

Раздел VII.
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.)


Чл. 108. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) (1) Финансовата помощ по чл. 101 се изплаща чрез авансови плащания, междинни плащания и окончателно плащане.
(2) Ползвателят на помощта може да подаде заявление за авансово и междинно плащане, при условие че е поискано със заявлението за предоставяне на финансова помощ и е включено в договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) Междинното плащане включва разходи само за изпълнени и заплатени дейности.
(4) Ползвателят на помощта има право на едно междинно плащане за всеки един период.

Чл. 109. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) (1) Заявление за авансово плащане се подава след сключване на договор по чл. 107, ал. 1 или след започване на нов период по чл. 100, ал. 2. Към заявлението се прилага банкова гаранция в полза на ДФЗ в размер 110 на сто от заявената авансова сума за съответния период. Срокът на валидност на гаранцията трябва да бъде 6 месеца след изтичане на крайния срок за изпълнение на всички дейности за съответния период съгласно договора по чл. 107, ал. 1, а за кандидати възложители по смисъла на ЗОП - и след сключване на допълнително споразумение по чл. 107, ал. 6.
(2) Размерът на авансовото плащане не може да надхвърля 80 на сто от стойността на договорената финансова помощ за съответния период по чл. 100, ал. 2.
(3) Срокът за подаване на заявление за авансово плащане по сключения договор за предоставяне на финансова помощ е четири месеца считано от началото на съответния период по чл. 100, ал. 2.
(4) Държавен фонд "Земеделие" извършва авансово плащане до 30 дни след депозирането на заявление за авансово плащане заедно с оригинал на банкова гаранция.
(5) Когато ползвателят на финансова помощ е посочил в заявлението за кандидатстване, че ще ползва авансово плащане и не подаде заявление за авансово плащане в срок, договорът за финансова помощ се прекратява по право.

Чл. 110. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) (1) Заявлението за междинно плащане се подава в 10-дневен срок след изтичане на първото полугодие считано от началото на съответния период по чл. 100, ал. 2. След този срок заявления за междинно плащане не се приемат освен в случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства.
(2) Заявлението за междинно плащане се придружава от междинен доклад, финален финансов отчет, първични счетоводни и разходооправдателни документи за съответния период и извлечение от банковата сметка.
(3) При подаване на заявлението ползвателят на финансова помощ осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка "Вярно с оригинала" и подпис на ползвателя на финансовата помощ. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.
(4) Документите по ал. 3 се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се представя и легализиран превод на заклет преводач или превод с апостил на български език.
(5) Сумата на авансовото плащане и междинните плащания не може да превишава 80 на сто от стойността на годишната финансова помощ съгласно сключения договор по чл. 107, ал. 1.
(6) Когато в заявлението за междинно плащане е заявена за възстановяване сума, равна или по-голяма от левовата равностойност на 150 000 евро, към него се прилага сертификат за финансов отчет съгласно чл. 41, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията. Тази възможност е допустима, в случай че одобрената финансова помощ на Съюза е в размер на 300 000 евро или повече и когато са спазени условията на чл. 108, ал. 2.
(7) Заявлението за междинно плащане може да бъде прието и при непредставяне, нередовност и/или непълнота на документи, но само когато това се отнася за документи, издадени от други държавни и/или общински органи и институции, за които ползвателят на финансова помощ представи писмени доказателства, че е направил искане за тяхното издаване. Ползвателят на помощта подписва декларация, че е запознат с нередовностите и/или непълнотите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по чл. 111, ал. 5, т. 3.

Чл. 111. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) (1) Заявление за окончателно плащане и/или отчет за авансово плащане след приключване на съответен период на изпълнение на проекта се подава в 10-дневен срок след датата на приключване на дейностите за съответния период, предвидени в договора за предоставяне на финансова помощ. Към заявлението се прилага доклад с оценка за прилагане на дейностите по мярката.
(2) Заявлението за окончателно плащане и/или отчетът за авансово плащане по ал. 1 се придружават от финален отчет за осъществените дейности, оценка на получените резултати от дейностите и от окончателен финансов отчет за извършените разходи. Заявлението за окончателно плащане може да бъде прието и при непредставяне и/или нередовност, и/или непълнота на документи, но само когато това се отнася за документи, издадени от други държавни и/или общински органи и институции, за които ползвателят на финансова помощ представи писмени доказателства, че е направил искане за тяхното издаване. Ползвателят на помощта подписва декларация, че е запознат с нередовностите и/или непълнотите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по ал. 5, т. 3.
(3) Когато в заявлението за окончателно плащане е заявена за възстановяване сума, равна или по-голяма от левовата равностойност на 150 000 евро, към него се прилага копие от сертификат за финансов отчет съгласно чл. 41, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията. Тази възможност е допустима, в случай че одобрената финансова помощ на Съюза е в размер на 300 000 евро или повече.
(4) За всички разходи по чл. 97, ал. 1, с изключение на тези по т. 7, се предоставят първични счетоводни и разходооправдателни документи и извлечение от банковата сметка. Размерът на разходите по чл. 97, ал. 1, т. 6 се изчислява в съответствие с чл. 46, параграф 3 от Регламент 2016/1149.
(5) Държавен фонд "Земеделие" извършва авансово плащане в срок съгласно чл. 109, ал. 4 и междинно или окончателно плащане в срок до 90 работни дни след депозирането на заявлението. Срокът може да бъде удължен, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. са постъпили данни за образувано досъдебно производство от прокуратурата, свързано с фондове, инструменти и програми, финансирани от ЕС;
3. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е изпратено уведомително писмо по ал. 2 - със срока за получаване на отговор от кандидата.
(6) Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" уведомява писмено ползвателя на финансовата помощ за размера на извършените плащания по заявлението за плащане.
(7) В случаите на констатирано неизпълнение на задължения по договора от страна на ползвателя на помощ, установено при извършване на административна проверка и/или на проверка на място, договорираната помощ се преизчислява.
(8) Ползвателят на помощта може да подаде искане за промяна на договора не по-късно от 3 месеца преди изтичане на неговия срок. Към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност. Ползвателят на финансова помощ може да поиска изменение на договора само веднъж на полугодие от съответния период, но не повече от две изменения на период. Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя дейностите, с което се нарушава първоначалната стратегия на проекта;
2. води до увеличаване на стойността на договорената финансова помощ;
3. пренасочва бюджет от дейност в дейност;
4. води до завишаване на единичните цени;
5. води до промяна на бюджета по дейности и периоди;
6. води до замяна на дейност с дейност.
(9) Държавен фонд "Земеделие" отказва част или цялото плащане, когато:
1. установи нередовност и/или непълнота на документите;
2. установи несъответствие на извършените дейности с целите, дейностите и изискванията на проекта;
3. ползвателят на помощта не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 5, т. 3;
4. установи изкуствено създадени условия за получаване на финансова помощ с оглед извличането на предимства в противоречие с целите на мярката за подпомагане;
5. ползвателят на помощта е представил пред ДФЗ декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправен документ;
6. ползвателят на финансова помощ не е спазил изискванията за нарочна банкова сметка за целите на мярката;
7. към заявлението за междинно и/или окончателно плащане не е представен сертификат за финансов отчет по чл. 110, ал. 6 и/или чл. 111, ал. 3;
8. при изпълнението са използвани текстове и материали, които не са одобрени от ДФЗ;
9. са извършени дейности след изтичане на конкретния период по чл. 100, ал. 2;
10. ползвателят на помощта попречи на извършването на проверка на място, с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
11. когато се установят нередности, за които регламент и/или Насоките предвиждат финансова корекция - за кандидати по чл. 97, ал. 9;
12. за проект с финансиране по чл. 101, ал. 2 се установи, че са дегустирани вина без ЗНП и ЗГУ;
13. при осъществяване на дейностите по проекта, свързани с информиране по чл. 96, ал. 1, т. 2, се установи, че са дегустирани вина без ЗНП и ЗГУ.
(10) В случаите по ал. 5, т. 2 изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" издава заповед за спиране на обработката по подаденото заявление за плащане и уведомява ползвателя на помощта по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(11) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2021 г., в сила от 20.04.2021 г.) Когато преди окончателно плащане се установи, че изпълнението на част от дейност/и, договорена/и за подпомагане, не е било възможно поради непреодолима сила или извънредни обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 или поради друга причина, но общата цел на дейностите е постигната, финансовата помощ се изплаща съобразно чл. 54, параграфи 2 и 2а от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149.

Раздел VIII.
Контрол на изпълнението на проектите (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.)


Чл. 112. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" контролира изпълнението на одобрените проекти чрез извършване на административни проверки и/или проверки на място.
(2) Държавен фонд "Земеделие" извършва счетоводни и технически проверки на ползвателите на финансова помощ относно:
1. точността на представената информация за извършените разходи за изпълнение на проектите;
2. състоянието на разплащателните сметки за дейностите по изпълнение на проектите;
3. представените разходни документи;
4. изпълнението на договорните задължения.
(3) Ползвателите на финансова помощ по проекта са длъжни да:
1. оказват съдействие на проверяващите;
2. предоставят на проверяващите информацията и документите, свързани с проверката;
3. водят аналитично счетоводство;
4. съхраняват документите по проектите и по изпълнението им в продължение на 5 години след приключване на изпълнението.
(4) Ползвателите на финансова помощ са длъжни да имат отделна разплащателна сметка за дейностите по изпълнение на проекта.
(5) Материалите, изготвени при прилагането на проектите, включително графичните, визуалните и аудио-визуалните произведения и интернет страниците, могат да се използват от тях след приключване на проекта при условия, предвидени в договора по чл. 107, ал. 1 и 6.
(6) Държавен фонд "Земеделие" проверява дали информационните материали, изготвени за нуждите на проектите, отговарят на нормативните изисквания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Винарска година" е периодът от 1 август на текущата година до 31 юли на следващата.
2. "Винарско предприятие" е производствена структура, в която се извършва винопроизводство (преработката на прясно грозде, смачкано или не, на гроздова мъст, на частично ферментирала гроздова мъст, на гроздов сок или на млади вина в процес на ферментация във вино чрез пълна или частична алкохолна ферментация) и/или бутилиране (поставяне на съответния продукт в съдове с търговска цел за своя сметка лично или чрез други лица).
3. "Вино със защитено географско указание (ЗГУ)" е вино, което е произведено в район или определена местност, чието наименование се използва за означаването му, и което притежава специфично качество, известност или други характеристики, които могат да се припишат на географския му произход. Най-малко 85 на сто от гроздето, използвано за неговото производство, произхожда изключително от този географски район и е получено от винени сортове лози от вида Vitis Vinifera или кръстоска на Vitis Vinifera с други видове от рода Vitis.
4. "Вино със защитено наименование на произход (ЗНП)" е вино, което е произведено в определен географски район, микрорайон или местност, чието наименование се използва за означаването му, и неговите качество и характеристики се дължат основно или изключително на специфичната географска среда с присъщите и природни и човешки фактори. Гроздето, от което е произведено, произхожда изключително от този географски район, микрорайон или местност и е получено от винени сортове лози от вида Vitis Vinifera.
5. "Главно послание на Съюза" е послание, което следва да информира относно европейските производствени стандарти, качеството и безопасността на европейските вина, европейските практики и култури, да подобрява репутацията на европейските вина на международните пазари, да повишава осведомеността за европейските вина и лога и да подобри конкурентоспособността на вината на ЕС сред широката общественост на пазарите на трети страни.
6. "Действие" е съвкупност от дейности, притежаващи достатъчен обхват, за да улеснят представянето на характеристиките на вината със ЗНП, ЗГУ или сортови вина без ЗНП/ЗГУ.
7. "Добро агротехническо състояние на лозовите насаждения" е състояние на лозовото насаждение, при което са налични минимум 60 на сто живи лози от вида Vitis Vinifera, с видимо добро фитосанитарно състояние, прилагани са необходимите агротехнически мероприятия, като обработка на почвата в междуредието и вътре в реда, резитбени операции и подпорната конструкция е налична.
8. "Засаждане" е окончателното установяване на лозови насаждения или на части от лозови насаждения, присадени или не, с цел производството на грозде или на лозов посадъчен материал.
9. "Изграждане на подпорна конструкция" - включва изграждане на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете на вече съществуващи лозя.
10. "Изкореняване" е пълното отстраняване на всички надземни части на лозовите насаждения, включително и корените им, и почистване на площта от всички растителни остатъци съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от ЗВСН.
11. "Изкуствено създадено условие" е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерки за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие. Изкуствено създадени условия се установяват, когато въпреки формалното спазване на предвидените в съответната правна уредба условия кандидатите за подпомагане биха получили предимство чрез създаване на координация помежду си или между тях съществува географска, икономическа, правна и/или персонална връзка.
12. "Изоставено лозово насаждение" е такава площ, засадена с лози, която вече не се обработва редовно с цел получаването на продаваем продукт.
13. "Конверсия" е дейност, чрез която се сменя сортовият състав на насаждението със сортове, класифицирани със съответните лозарски райони на страната.
14. "Лозаро-винарска дейност" е дейност, включваща производството, преработката и търговията с виненото грозде, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите, получени от грозде и вино, и продуктите по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки.
15. "Лозаро-винарски продукти" са виненото грозде, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите, получени от грозде и вино, и продуктите по приложение № 1 от ЗВСН.
16. "Лозарски имот" е поземлен имот с определени граници, засаден с лозя, намиращи се или не в плододаване.
17. "Лозарско стопанство" е стопанска и технологична единица с единно управление, намираща се на територията на един лозарски район, която се състои от лозарски имоти и в която производителят на винено грозде е собственик на лозарските имоти или ги ползва на друго правно основание.
18. "Лозово насаждение" ("Лозе/лозя") е имот с определени граници, с трайно установени лозови растения с цел производство на грозде или други експериментални цели, научни изследвания или селекционна дейност.
19. "Междупрофесионалните организации" на производителите, преработвателите, търговците на лозаро-винарски продукти и на спиртни напитки са определени в чл. 5, ал. 1 от ЗВСН.
20. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.) "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност с кандидата и помежду си или спрямо кандидата, включително за и чрез физическите лица, които представляват съответното ЮЛ или участват в органите му на управление: едното участва в управлението на дружеството на другото; съдружници; съвместно контролират пряко или косвено трето лице; участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните; едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо; лицата, едното от които е търговски представител на другото.
21. "Новосъздадени лозови насаждения" са лозя на възраст до 3 години включително.
22. "Обикновена подмяна" е обновяване на съществуващо оборудване без подобряване на съществуващата технология.
23. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г.)
24. "Очевидна грешка" е всяко несъответствие между формираната истинска воля на кандидата или ползвателя и нейното външно изразяване във всички негови искания, молби или заявления, свързани с документите за подпомагане.
25. "Период" е изпълнението на конкретни дейности в определен срок, който не може да надвишава 12 месеца. Периодът започва от датата на подписване на договора и приключва не по-късно от 12 месеца.
26. "Предприятие в затруднение" е предприятие по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (ОВ С 244, 1.10.2004 г., стр. 2).
27. "Презасаждане без промяна на местонахождението на лозята" е дейност, която включва изкореняване на съществуващото лозе и засаждане на ново лозе на същия терен, с различен сортов състав със същите или с различни разстояния на засаждане.
28. "Презасаждане с промяна на местонахождението на лозята" е дейност, с която се извършва изкореняване на съществуващо лозе и засаждане на друг терен със същата площ със или без промяна на сортовия състав.
29. "Призната група или организация на производители" е група или организация, призната при условията и по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.).
30. "Производител" е физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица независимо от правния статут, предоставен на групата и на нейните членове от законодателството, чието стопанство се намира в рамките на територията на Съюза, което стопанисва площ, засадена с лози.
31. "Противоерозионна агротехника" са мелиоративните технически и хидротехнически съоръжения, предназначени за предотвратяване развитието на ерозионния процес върху стопанисваните площи. Към тази група спадат оттокоотвеждащите колектори, канавкотерасите, водозадържащите канавки, водоотвеждащите валове и канавки.
32. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.)
33. "Разходи за ежедневно управление на лозарското стопанство" са административни разходи за управление на лозарското стопанство, като например разходи за консумативи и издръжка на офис, за комунални услуги, заплати и възнаграждения на работници, свързани с отглеждането на лозовите насаждения, за поддръжка на сгради.
34. "Реконструкция на тераси" е дейност, при която се укрепват и се възстановяват вече съществуващи тераси с частично прилагане на дейностите по изграждане на тераси.
35. "Северозападен район" е районът, който включва областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч.
36. "Смяна на подпорна конструкция" - включва смяна (подмяна) на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете.
37. "Смяна на формировка" е дейност, с която се сменя формировката на съществуващо лозово насаждение чрез извършване на подходящи резитби с оглед получаването на по-качествено грозде.
38. "Сортово вино без ЗНП/ЗГУ" е вино, получено от винени сортове лози от вида Vitis Vinifera, не притежава ЗНП и ЗГУ, носи наименование на винения сорт лоза и/или година на реколта, притежава удостоверение за производство, издадено от ИАЛВ.
39. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 11.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) "Спазване на "кръстосаното съответствие" означава спазване на определените национални стандарти от "Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние", одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители, и законоустановените изисквания за управление съгласно методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в България.
40. "Стопанска година" е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година.
41. "Съпоставими оферти" са оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата за предоставяне на финансова помощ, представени са от оференти, притежаващи опит в реализирането на идентични и/или сходни дейности, и съдържат количествено-стойностна разбивка на разходите.
42. "Трета държава" е всяка държава, която не е членка на Европейския съюз.
43. "Търговска марка" е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.
44. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) "Финансова година" е годината, започваща на 16 октомври в предходната година и завършваща на 15 октомври в текущата година.
45. "Формировка" е формата на лозата, която се определя от височината на стъблото, от броя и дължината на рамената и кордоните и от тяхното пространствено разположение, свързано с подпорна конструкция, и разстоянието на засаждане.
46. "Цифрови географски данни" са геометрични изображения на лозарските площи, които съдържат в своите реквизити точна географска информация за местоположение, правно основание и заявена/и за подпомагане дейност/и.
47. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) "Автоматизирана система за капково напояване" е система за капково напояване, която се управлява аналогово или цифрово.
48. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) "Операция" е всяко от допустимите по технологичната карта действия за извършването на дадена дейност в рамките на мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя".
49. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) "Пазарен дял" е съотношението на произведените вина със ЗНП/ЗГУ и/или сортови вина без ЗНП/ЗГУ на винопроизводителите спрямо общото производство за страната на вина със ЗНП/ЗГУ и/или сортови вина без ЗНП/ЗГУ.
50. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) "Сходна дейност" е дейност, попадаща в същия клас (четирицифрен код) съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008).
51. (нова - ДВ, бр. 56 от 2020 г., в сила от 23.06.2020 г.) "Партида вино" е количество вино, описано на отделен ред в дневник № 3 за извършени производствени манипулации или дневник № 6 за заприходена и реализирана продукция съгласно глава VI, раздел III от Закона за виното и спиртните напитки и приложение № III от Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им, приета с ПМС № 239 от 2004 г. (ДВ, бр. 81 от 2004 г.).
52. (нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) "Научно доказани данни" са данни, съобразени с принципите и методите на науката в областта на здравословното хранене и умерената употреба на алкохол, признати от СЗО или от компетентния здравен орган в съответната държава членка, в която ще се изпълнява проекта по мярка "Информиране в държавите членки", за валидни и достоверни.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителните директори на ДФЗ и ИАЛВ.

§ 4. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица (ДВ, бр. 75 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 18, ал. 1:
а) в т. 1, буква "б" след думата "пробовземане" се добавя "от контролиращо лице", а думите "т. 1" се заличават;
б) в т. 2, буква "а" след думата "пробовземане" се добавя "от контролиращо лице", а думите "всеки от" се заличават;
в) алинея 3 се изменя така:
"(3) Преходният период се увеличава за срока по ал. 1, т. 2, буква "в" или започва нов преходен период, като се взема по-дългият от двата периода. При изтичане на преходния период и преди издаване на писмено доказателство по чл. 29 от Регламент № 834/2007 за биологична продукция на парцелите, за които е удължен преходният период, контролиращото лице взема проби, които предоставя за анализ в лаборатория, акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017 за установяване на неразрешени продукти и/или вещества."
2. В чл. 48, ал. 4:
а) точка 6 се изменя така:
"6. идентификация на животни;"
б) създава се т. 7:
"7. идентификация на животновъден обект (пчелин) и брой на пчелни семейства."
3. В чл. 49, ал. 2:
а) в т. 8 думите "контролиращите лица" се заличават;
б) създава се т. 9:
"9. извършват физически проверки на място на оператори, съответно подизпълнители, с които имат сключени договори за контрол и сертификация , като проверките завършват с двустранно подписан инспекторски доклад и екземпляр от него се предоставя на оператора, съответно подизпълнителя на място."
4. В чл. 53 ал. 3 се изменя така:
"(3) При извършване на проверките:
1. за всеки конкретен случай длъжностните лица се определят с отделна заповед на министъра на земеделието, храните и горите;
2. длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват обстоятелства от дейността на проверяваните лица и за липса на конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействия на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество."
5. В чл. 54 се създава ал. 6:
"(6) Комисията по чл. 59, ал. 1 в срок до 10 работни дни разглежда протокола с констатации и предоставя становище за осъществения контрол на министъра на земеделието, храните и горите и на контролиращото лице."
6. В чл. 55 ал. 1 се изменя така:
"(1) Компетентното звено обменя информация с Европейската комисия, държавите членки, контролиращите лица, други административни органи и институции съгласно процедури, одобрени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите."
7. В чл. 57:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите "уведомява БАБХ" се добавя "и компетентното звено";
б) създава се ал. 2:
"(2) Контролиращите лица незабавно писмено уведомяват съгласно чл. 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 компетентното звено за установени несъответствия и/или нарушения, които засягат биологичното състояние на продукти с произход от Република България, които се реализират извън територията на страната. Уведомлението съдържа информация за получателите на продуктите."
8. В чл. 59, ал. 5 думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с "Министерството на икономиката".
9. В преходните и заключителните разпоредби в § 2 думите "чл. 45, ал. 3, т. 6, 7, 8 и ал. 4" се заменят с "чл. 45, ал. 3, т. 6, 7, 8, 9, 12 и ал. 4".
10. В приложение № 3 към чл. 48, ал. 6, "Б. Специална част", в таблицата:
а) в т. 1 "Минимални изисквания и система на контрол" на ред 1.9, в колона "Мярка" думите "(при непусната на пазара партида - 5.2)" се заличават;
б) в т. 5.0 "Общи разпоредби" се създава ред 5.0.7:
"

5.0.7.

Земеделско производство

Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 63. параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.2


"
в) в т. 5.1 "Произход на животните" на ред 5.1.4, в колона "Несъответствие/нарушение" думата "еспазване" се заменя с "Неспазване";
г) в т. 6 "Пчели и пчелни продукти" се създават редове 6.20, 6.21 и 6.22:
"

6.20.

Пчели

Частична липса на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 63. параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

6.21.

Пчели

Непредоставяне на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 при включване на стопанството в система на контрол

Чл. 63. параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3.2

(при непусната на пазара партида или продукция - 5.2)

6.22.

Пчели

Неактуализиране на информацията относно опи- санието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 63. параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.2


"
д) в т. 7 "Морски водорасли и аквакултури" се създава ред 7.23:
"

7.23.

Аквакултури - общо

Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 63. параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.2


"
е) в т. 8 "Преработка" се създават редове 8.8, 8.9 и 8.10:
"

8.8.

Преработватели

Частична липса на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 63. параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

8.9.

Преработватели

Непредоставяне на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 при включване на стопанството в система на контрол

Чл. 63. параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3.2

(при непусната на пазара партида или продукция - 5.2)

8.10.

Преработватели

Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 63. параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.2


"
ж) в т. 11 "Производство на фуражи" се създава ред 11.11:
"

11.11.

Фуражи

Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 63. параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.2"
з) в т. 12 "Внос от трети страни" се създава ред 12.10:
"

12.10.

Вносители

Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 63. параграф 1 и чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.2


"

§ 5. Параграф 4 влиза в сила от 12 ноември 2018 г.


§ 6. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 03.02.2020 г.) (1) За всички заявления, подадени и одобрени през периода съгласно чл. 3 от Регламент за Изпълнение (ЕС) 2020/132 на Комисията от 30 януари 2020 г. за определяне на спешна мярка под формата на дерогация от член 45, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на участието на Съюза в мярката за популяризиране в лозаро-винарския сектор (ОВ, L 27, 31.01.2020 г.):
1. максималният размер на финансовата помощ по чл. 36, ал. 1 е до 60 на сто от стойността на допустимите разходи;
2. максималният размер на финансовата помощ по чл. 36, ал. 2 е до 20 на сто от стойността на допустимите разходи.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 кандидатът за предоставяне на финансова помощ участва във финансирането с минимум 40 на сто от стойността на допустимите разходи, а в случаите на ал. 1, т. 2 - с минимум 20 на сто от стойността на допустимите разходи.
(3) Промоционални проекти, които предвиждат видимост на търговски марки и/или популяризират сортови вина без ЗНП/ЗГУ, могат да получат само финансова помощ от ЕФГЗ до 60 на сто от стойността на допустимите разходи и нямат право на държавна помощ.

§ 7. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.) За финансовата 2020 година по мярка "Събиране на реколтата на зелено":
1. Изпълнителният директор на ДФЗ:
а) утвърждава образците на документите за кандидатстване по мярката;
б) определя със заповед бюджет по мярката;
в) публикува на интернет страницата на ДФЗ най-късно до 12 юни 2020 г. документите по букви "а" и "б".
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Максималният размер на финансовата помощ по чл. 80, ал. 1 е до 70 на сто от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката.
3. Разпоредбата на чл. 80, ал. 5 не се прилага.
4. Срокът за подаване на заявления в ИАЛВ по чл. 81, ал. 1 е до 5 юни 2020 г.
5. Разпоредбата на чл. 82 не се прилага.
6. Срокът за издаване на заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ по чл. 83, ал. 1 е не по-късно от 15 юни 2020 г.
7. Срокът за подаване на заявления в ЦУ на ДФЗ по чл. 84, ал. 1 е 15 - 19 юни 2020 г.
8. Срокът за извършване на операциите по ръчно отстраняване на гроздовете е до 20 юли 2020 г.
9. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2020 г., в сила от 23.06.2020 г.) Допуска се прилагане на мярката за отделни парцели в стопанството.
10. Преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете по чл. 80, ал. 2 се възстановяват на база фиксирана цена от 1155,48 лв./ха.
11. Разпоредбата на чл. 85, ал. 3 и 4 не се прилага. В случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен със заповед на изпълнителния директор съгласно чл. 3, ал. 2, необходимите средства за подпомагане на всички кандидати се осигуряват с решение на ПРГ по чл. 4, ал. 1 за преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма. Допълнителният бюджет по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
12. Изискването на чл. 86, ал. 1 за предоставяне на копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), доказващи извършването на операциите по отстраняване на гроздовете, не се прилага. Кандидатите предоставят заверено от банката издател копие на извлечение от банкова сметка, доказващо извършени плащания по банков път, или копие на фискален касов бон, удостоверяващ плащане в брой, по отношение на извършените операции по отстраняване на гроздовете. Разходооправдателните документи по чл. 86, ал. 1 могат да бъдат изискани при проверката на място по чл. 86, ал. 2.

§ 8. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.) За финансовата 2020 година по мярка "Застраховане на реколтата":
1. Разпоредбата на чл. 74, ал. 9 не се прилага. В случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен със заповед на изпълнителния директор съгласно чл. 3, ал. 2, необходимите средства за подпомагане на всички кандидати се осигуряват с решение на ПРГ по чл. 4, ал. 1 за преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма. Допълнителният бюджет по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
2. За риск по чл. 67, ал. 2, т. 3 се считат и "загуби, причинени от пандемии при хората".
3. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Финансовото подпомагане по чл. 68, ал. 3, т. 2 и 3 е 70 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2019 Г.)

§ 44. За проекти по мярка "Популяризиране в трети държави", подадени през 2019 г., срокът за изпълнение на промоционалните проекти се разделя на един или два периода, всеки от които приключва на 15 юни на съответната година. Първият период на изпълнение на промоционалните проекти следва да приключи на 15.06.2019 г. Вторият период следва да стартира на 16.06.2019 г. и да приключи на 15.06.2020 г.

§ 45. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" и се прилага и по отношение на първия прием през 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2019 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 30.08.2019 Г.)

§ 20. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2019 г., в сила от 30.08.2019 г.)

§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 05.07.2019 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 30.08.2019 Г.)

§ 15. Параграфи 2 - 12 не се прилагат за проекти по мярка "Популяризиране в трети държави", подадени през периода от 28.01.2019 г. до 8.02.2019 г.

§ 16. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2019 г., в сила от 30.08.2019 г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 30.08.2019 Г.)

§ 2. Срокът по чл. 15, ал. 3 и по чл. 61, ал. 3 за финансовата 2019 г. е 25 септември 2019 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, ИЛИ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МЕРКИТЕ И ПОДМЕРКИТЕ ПО ЧЛ. 9Б, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 20.09.2019 Г.)

§ 6. В Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53 и 69 от 2019 г.) срокът по чл. 15, ал. 3 и по чл. 61, ал. 3 за финансовата 2019 г. е 4 октомври 2019 г.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 17.03.2020 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 3, който влиза в сила от 3 февруари 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 15.05.2020 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 23.06.2020 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2020 Г.)

§ 5. За финансовата 2020 г. чл. 56, ал. 9 не се прилага. Когато кандидатът е ползвател на помощта и не е депозирал заявление за окончателно плащане или все още не е получил одобрение и/или отхвърляне по заявление за предоставяне на финансова помощ по мярката през финансовата 2020 г., може да подаде ново заявление за предоставяне на финансова помощ. Със следващото заявление кандидатът заявява инвестиционни разходи съгласно чл. 50, различни от договорените предходни финансови години и от депозираните по предходни заявления за предоставяне на финансова помощ за финансовата 2020 г.

§ 6. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.)

§ 7. Параграф 1 по отношение на чл. 88, ал. 1 се прилага и за ползвателите на финансова помощ, подали заявления по мярка "Събиране на реколтата на зелено", през 2020 г. до влизане в сила на наредбата.

§ 8. Заповедта по чл. 92, ал. 1 се публикува на интернет страницата на ДФЗ в срок до 5 работни дни от обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

§ 9. (1) Мярка "Кризисно съхранение на вино" се прилага през финансовата 2020 г. съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 на Комисията от 30 април 2020 г. относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки (ОВ, L 140, 4.5.2020 г.).
(2) Финансовата помощ по чл. 91, ал. 1 се предоставя за складирана партида вино с период на складиране между 4 май и 20 септември 2020 г. включително и се изплаща до 15 октомври 2020 г. съгласно чл. 93, ал. 2.

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2020 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2020 Г.)

§ 22. За прием 2020 г. по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя":
1. Срокът по чл. 3, ал. 1 е 14 дни.
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Максималният размер на финансовата помощ по чл. 8, ал. 1 е до 90 на сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 и технологична карта към инвестиционния проект.

§ 23. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) За прием 2020 г. по мярка "Инвестиции в предприятия" максималният размер на финансовата помощ по чл. 53, ал. 1, т. 1, 2 и 3 е съответно 70 на сто, 35 на сто и 25 на сто от стойността на действителните разходи за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности.

§ 24. Параграфи 22 и 23 се прилагат за дейности по договори, сключени между 4 май 2020 г. и 15 октомври 2020 г., с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки.

§ 25. За финансовата 2020 г., когато невъзможността за изпълнение на операциите/действията върху цялата заявена площ е в резултат на пандемията от COVID-19:
1. Не се прилагат чл. 21, ал. 3 и чл. 87, ал. 2, 3, 4 и 5. Финансовата помощ се изчислява въз основа на установената при проверките на място площ преди окончателно плащане.
2. За целите на т. 1 не се прилага чл. 17, ал. 1 и 2. Заявлението за окончателно плащане следва да бъде подадено до 15 октомври 2020 г. и да бъде придружено с доказателства.

§ 26. Срокът по чл. 15, ал. 3 за прием през финансовата 2020 г. е 15 декември 2020 г.

§ 27. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 1 и § 15, които влизат в сила от 16.10.2020 г. и се прилагат от финансовата 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2020 Г.)

§ 5. За дейности по договори по мярка "Популяризиране в трети държави", сключени до 15 октомври 2020 г.:
1. Подпомагането по чл. 36, ал. 1 и 2 е съответно до 70 на сто и до 10 на сто от стойността на допустимите разходи.
2. Участието на кандидата във финансирането по чл. 36, ал. 3 е съответно минимум 30 на сто и минимум 20 на сто.
3. Подпомагането по чл. 36, ал. 4 е до 70 на сто.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2020 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2021 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 33 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 03.03.2021 Г.)

§ 6. (1) Заповедта по чл. 92, ал. 1 за 2021 г. се публикува на интернет страницата на ДФЗ в срок до 3 работни дни от обнародването на наредбата в "Държавен вестник".
(2) Периодът за прием на заявления по чл. 92, ал. 2 за 2021 г. е 1 - 12 март 2021 г.
(3) В случай на наличен бюджет след приема по ал. 2 през 2021 г. може да бъде проведен втори прием на заявления по чл. 92, ал. 2 в периода 1 - 11 юни 2021 г., като заповедта по чл. 92, ал. 1 се публикува на интернет страницата на ДФЗ най-късно на 29 май 2021 г.
(4) При провеждане на втори прием по ал. 3 не се предоставя финансово подпомагане за партиди вино за срок на съхранение, за който срок същите партиди са били одобрени за подпомагане по подадено заявление по чл. 92, ал. 2 през същата година на кандидатстване.

§ 7. (1) Мярка "Кризисно съхранение на вино" се прилага през финансовата 2021 г. на основание Делегиран регламент (ЕС) 2021/95 на Комисията от 28 януари 2021 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки (ОВ, L 31, 29.01.2021 г.).
(2) Финансовата помощ по чл. 91 се предоставя за складирана партида вино с период на складиране между 16 октомври 2020 г. и 20 септември 2021 г. включително и се изплаща до 15 октомври 2021 г. Когато кандидатът е заявил авансово изплащане на помощта, периодът на складиране може да бъде до 31 декември 2021 г.
(3) В случай че кандидат е заявил авансово плащане със заявлението за кандидатстване, но не подаде заявление за авансово плащане в срока по чл. 93, ал. 5, същият има право на финансова помощ за период на съхранение до 20 септември 2021 г.

§ 8. За финансовата 2021 година по мярка "Събиране на реколтата на зелено":
1. изпълнителният директор на ДФЗ:
а) утвърждава образците на документите за кандидатстване по мярката;
б) определя със заповед бюджет по мярката;
в) публикува на интернет страницата на ДФЗ най-късно до 13 май 2021 г. документите по букви "а" и "б";
2. максималният размер на финансовата помощ по чл. 80, ал. 1 е до 70 на сто от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката;
3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2021 г., в сила от 03.03.2021 г.) не се прилагат чл. 78, ал. 2, т. 1 и чл. 80, ал. 5;
4. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2021 г., в сила от 03.03.2021 г.) срокът за подаване на заявления в ИАЛВ по чл. 81, ал. 1 е 21 април 2021 г.;
5. не се прилага чл. 82;
6. срокът за издаване на заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ по чл. 83, ал. 1 е не по-късно от 10 май 2021 г.;
7. срокът за подаване на заявления в ЦУ на ДФЗ по чл. 84, ал. 1 е 17 - 28 май 2021 г.;
8. срокът за извършване на операциите по ръчно отстраняване на гроздовете е до 28 юли 2021 г.;
9. се допуска прилагане на мярката за отделни парцели в стопанството;
10. преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете по чл. 80, ал. 2 се възстановяват на база фиксирана цена 1155,48 лв./ха;
10а. (нова - ДВ, бр. 33 от 2021 г., в сила от 03.03.2021 г.) за заявени за подпомагане през 2021 г. площи, подпомогнати по мярката през 2020 г., средният добив по чл. 80, ал. 3 се изчислява за 2018 и 2019 г.;
11. не се прилагат чл. 85, ал. 3 и 4; в случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен със заповед на изпълнителния директор съгласно т. 1, буква "б", необходимите средства за подпомагане на всички кандидати се осигуряват с решение на ПРГ по чл. 4, ал. 1 за преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма; допълнителният бюджет по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

§ 9. За финансовата 2021 година по мярка "Застраховане на реколтата":
1. не се прилага чл. 74, ал. 9; в случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен със заповед на изпълнителния директор съгласно чл. 3, ал. 2, необходимите средства за подпомагане на всички кандидати се осигуряват с решение на ПРГ по чл. 4, ал. 1 за преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма; допълнителният бюджет по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
2. за риск по чл. 67, ал. 2, т. 3 се считат и "загуби, причинени от пандемии при хората";
3. финансовото подпомагане по чл. 68, ал. 3, т. 2 и 3 е 70 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици.

§ 10. За дейности по договори, сключени между 16 октомври 2020 г. и 15 октомври 2021 г.:
1. максималният размер на финансовата помощ по чл. 8, ал. 1 е до 90 на сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с офертите по чл. 12, ал. 2, т. 7;
2. максималният размер на финансовата помощ по чл. 36, ал. 1 и 2 е съответно до 70 на сто и до 10 на сто от стойността на допустимите разходи;
3. участието на кандидата във финансирането по чл. 36, ал. 3 е съответно минимум 30 на сто и минимум 20 на сто;
4. финансовата помощ по чл. 36, ал. 4 е до 70 на сто;
5. максималният размер на финансовата помощ по чл. 53, ал. 1 е съответно 70 на сто, 35 на сто и 25 на сто;
6. максималният размер на финансовата помощ по чл. 101, ал. 1 и 2 е съответно до 70 на сто и до 10 на сто от допустимите разходи;
7. участието на кандидата във финансирането по чл. 101, ал. 3 е съответно минимум 30 на сто и минимум 20 на сто;
8. финансовата помощ по чл. 101, ал. 4 е до 70 на сто.

§ 11. За финансовата 2021 година, когато невъзможността за изпълнение на операциите/действията върху цялата заявена площ е в резултат на пандемията от COVID-19:
1. за мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" не се прилага чл. 17, ал. 1 и 2; заявлението за окончателно плащане следва да бъде подадено до 15 октомври 2021 г. и да бъде придружено с доказателства;
2. за мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" и мярка "Събиране на реколтата на зелено" не се прилагат съответно чл. 21, ал. 1 и чл. 87, ал. 2, 3 и 4; финансовата помощ се изчислява въз основа на установената при проверките на място площ преди окончателно плащане.

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 20.04.2021 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 5, който влиза в сила от 3.03.2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2021 Г.)

§ 3. Срокът по чл. 61, ал. 3 за финансовата 2021 г. е 24 септември 2021 г.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 13.08.2021 Г.)

§ 2. За приеми по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" през финансова 2021 г.:
1. срокът по чл. 15, ал. 3 е 1 октомври 2021 г. за кандидати, подали заявление за предоставяне на финансова помощ с авансово плащане през финансова 2021 г. и краен срок за изпълнение на дейностите през финансова 2022 г.;
2. срокът по чл. 15, ал. 3 е 15 декември 2021 г. за кандидати, подали заявление за предоставяне на финансова помощ с авансово плащане през финансова 2022 г. и краен срок за изпълнение на дейностите през финансови 2022 г. и 2023 г.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.

НАРЕДБА


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 11.03.2022 Г., ДОП. - ДВ, БР. 60 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2022 Г.)

§ 3. Навсякъде в наредбата думите "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите", "министъра на земеделието, храните и горите" и абревиатурата "МЗХГ" се заменят съответно с "Министерството на земеделието", "министърът на земеделието", "министъра на земеделието" и "МЗм".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 11.03.2022 Г., ДОП. - ДВ, БР. 60 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2022 Г., ДОП - ДВ, БР. 61 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2023 Г.)

§ 4. За дейности по договори, сключени между 16 октомври 2021 г. и 15 октомври 2022 г.:
1. максималният размер на финансовата помощ по чл. 8, ал. 1 е до 90 на сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с офертите по чл. 12, ал. 2, т. 7;
2. максималният размер на финансовата помощ по чл. 36, ал. 1 и 2 е съответно до 70 на сто и до 10 на сто от стойността на допустимите разходи;
3. участието на кандидата във финансирането по чл. 36, ал. 3 е съответно минимум 30 на сто и минимум 20 на сто;
4. финансовата помощ по чл. 36, ал. 4 е до 70 на сто;
5. максималният размер на финансовата помощ по чл. 53, ал. 1 е съответно 70 на сто, 35 на сто и 25 на сто;
6. максималният размер на финансовата помощ по чл. 101, ал. 1 и 2 е съответно до 70 на сто и до 10 на сто от допустимите разходи;
7. участието на кандидата във финансирането по чл. 101, ал. 3 е съответно минимум 30 на сто и минимум 20 на сто;
8. финансовата помощ по чл. 101, ал. 4 е до 70 на сто.

§ 5. За финансовата 2022 година, когато невъзможността за изпълнение на операциите/действията върху цялата заявена площ е в резултат на пандемията от COVID-19 и са предоставени доказателства за това:
1. за мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" не се прилага чл. 17, ал. 1 и 2; заявлението за окончателно плащане следва да бъде подадено до 15 октомври 2022 г.;
2. за мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" и мярка "Събиране на реколтата на зелено" не се прилагат съответно чл. 21, ал. 1 и чл. 87, ал. 2, 3 и 4; финансовата помощ се изчислява въз основа на установената при проверките на място площ преди окончателно плащане.

§ 6. За финансовата 2022 година "загуби, причинени от пандемии при хората" се считат за риск по чл. 67, ал. 2, т. 3.

§ 7. От 16 октомври 2021 г. до 15 октомври 2023 г. финансовото подпомагане по чл. 68, ал. 3, т. 2 и 3 е 80 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици.

§ 8. За финансовата 2022 година по мярка "Събиране на реколтата на зелено":
1. изпълнителният директор на ДФЗ:
а) утвърждава образците на документите за кандидатстване по мярката;
б) определя със заповед бюджет по мярката;
в) публикува на интернет страницата на ДФЗ най-късно до 13 май 2022 г. документите по букви "а" и "б";
2. максималният размер на финансовата помощ по чл. 80, ал. 1 е до 70 на сто от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката;
3. не се прилагат чл. 78, ал. 2, т. 1 и чл. 80, ал. 5;
4. срокът за подаване на заявления в ИАЛВ по чл. 81, ал. 1 е 28 април 2022 г.;
5. не се прилага чл. 82;
6. срокът за издаване на заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ по чл. 83, ал. 1 е не по-късно от 10 май 2022 г.;
7. срокът за подаване на заявления в ЦУ на ДФЗ по чл. 84, ал. 1 е 17 - 27 май 2022 г.;
8. срокът за извършване на операциите по ръчно отстраняване на гроздовете е до 28 юли 2022 г.;
9. се допуска прилагане на мярката за отделни парцели в стопанството;
10. преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете по чл. 80, ал. 2 се възстановяват на база фиксирана цена 1155,48 лв./ха;
11. за заявени за подпомагане през 2022 г. площи, подпомогнати по мярката през 2020 г. и/или 2021 г., средният добив по чл. 80, ал. 3 се изчислява за 2018 и 2019 г.

§ 9. За 2022 и 2023 финансови години кандидатите по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" и мярка "Инвестиции в предприятия", които се възползват от разпоредбата на чл. 15, ал. 2 и чл. 61, ал. 2, посочват точен размер на авансовото плащане в заявлението за предоставяне на финансово подпомагане по съответната мярка. Същият размер се посочва и в заявлението по чл. 16, ал. 1 и чл. 62, ал. 1, в противен случай заявлението за предоставяне на авансово плащане се отказва и договорът се счита за прекратен.

§ 10. Мерките по чл. 1 се прилагат след 31 декември 2022 г. по отношение на извършени разходи и плащания за договорени дейности, извършени преди 16 октомври 2023 г.

§ 11. (1) Мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" и мярка "Инвестиции в предприятия" се прилагат след 31 декември 2022 г. по отношение на извършени разходи и плащания за дейности, изпълнени преди 16 октомври 2025 г., при условие че до 15 октомври 2023 г. тези дейности са били частично изпълнени и извършените за тях разходи възлизат на най-малко 30 на сто от общите одобрени разходи и че тези дейности ще бъдат изцяло изпълнени до 15 октомври 2025 г.
(2) Ползвателите със сключени договори за предоставяне на финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" и мярка "Инвестиции в предприятия", които предвиждат изпълнение на дейности съответно след 31.07.2023 г. и след 1.07.2023 г., но не по-късно от 15.10.2025 г., следва да:
1. подадат заявление за междинно плащане в размер на най-малко 30 на сто от общите одобрени разходи, в случай че не са заявили авансово изплащане на помощта;
2. подадат заявление за междинно плащане за отчитане на изпълнение на авансовото плащане за най-малко 30 на сто от общия размер на одобрените разходи в случаите, когато авансово плащане е извършено в размер на най-малко 30 на сто от общите одобрени разходи;
3. подадат заявление за междинно плащане, когато помощта е изплатена авансово в размер, по-малък от 30 на сто; със заявлението за междинно плащане следва да бъдат отчетени и допълнително извършени разходи над получения аванс, така че общият размер на отчетната междинна сума да бъде най-малко 30 на сто от одобрените разходи.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2023 г., в сила от 18.07.2023 г.) Заявленията за междинно плащане по ал. 2, т. 1, 2 и 3 се подават в срок до 31.07.2023 г. по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" и до 1.07.2023 г. по мярка "Инвестиции в предприятия". Заявленията за междинно плащане се разглеждат съответно по реда на чл. 17, 18, 19 и 20 и чл. 63, 64 и 65 с изключение на изискването по чл. 17, ал. 6, чл. 18, ал. 3, чл. 63, ал. 6 и чл. 64, ал. 3.
(4) В случай че заявител по ал. 2 не подаде заявление за междинно плащане в посочените в ал. 3 срокове или със заявлението за междинно плащане се отчита изпълнение на разходите по-малко от 30 на сто от общите одобрени разходи, договорът за предоставяне на финансова помощ се прекратява.
(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 29.07.2022 г.) В случай че със заявлението за междинно плащане по ал. 2 се отчита изпълнение на повече от 30 на сто от общия размер на одобрените разходи, на заявителя се изплаща не повече от 80 на сто от одобрените разходи. Остатъкът от извършените разходи се изплаща при подаване на заявлението за окончателно плащане.

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2022 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 72 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 09.09.2022 Г.)

§ 4. Срокът по чл. 15, ал. 3 и по чл. 61, ал. 3 за финансовата 2022 г. е 7 октомври 2022 г.

§ 5. За финансовата 2022 г. по мярка "Инвестиции в предприятията":
1. периодът за прием е 12 - 20 септември; бюджетът за приема се определя по реда на чл. 3, ал. 1;
2. не се прилага чл. 56, ал. 9, в случай че изпълнението на дейностите по предходно одобрено заявление приключва до 31 декември 2022 г.; със заявлението, подадено в периода по т. 1, кандидатът заявява инвестиционни разходи съгласно чл. 50, различни от тези, които следва да изпълни до 31 декември 2022 г.;
3. (отм. - ДВ, бр. 72 от 2022 г., в сила от 09.09.2022 г.)
4. срокът по чл. 61, ал. 3 е 16 февруари 2023 г.

§ 6. За приемите през 2022 и 2023 година по мярка "Застраховане на реколтата" не се прилага чл. 74, ал. 9. В случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен със заповед на изпълнителния директор съгласно чл. 3, ал. 2, необходимите средства за подпомагане на всички кандидати се осигуряват с решение на ПРГ по чл. 4, ал. 1 за преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма. Допълнителният бюджет по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

§ 7. За проекти по мярка "Информиране в държавите членки", подадени през календарната 2022 г., максималната стойност на целия проект не може да надвишава 200 000 лв.

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 09.09.2022 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 4. За дейности, договорени между 16 октомври 2022 г. и 31 декември 2022 г., които ще се изпълняват през финансовата 2023 година и разходите и плащанията са извършени преди 16 октомври 2023 г.:
1. максималният размер на финансовата помощ по чл. 8, ал. 1 е до 80 на сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с офертите по чл. 12, ал. 2, т. 7;
2. максималният размер на финансовата помощ по чл. 36, ал. 1 и 2 е съответно до 60 на сто и до 20 на сто от стойността на допустимите разходи;
3. участието на кандидата във финансирането по чл. 36, ал. 3 е съответно минимум 40 на сто и минимум 20 на сто;
4. финансовата помощ по чл. 36, ал. 4 е до 60 на сто;
5. максималният размер на финансовата помощ по чл. 53, ал. 1 е съответно 60 на сто по т. 1, 30 на сто по т. 2 и 20 на сто по т. 3;
6. максималният размер на финансовата помощ по чл. 101, ал. 1 и 2 е съответно до 60 на сто и до 20 на сто от допустимите разходи;
7. участието на кандидата във финансирането по чл. 101, ал. 3 е съответно минимум 40 на сто и минимум 20 на сто;
8. финансовата помощ по чл. 101, ал. 4 е до 60 на сто.

§ 5. За финансовата 2023 година по мярка "Събиране на реколтата на зелено":
1. изпълнителният директор на ДФЗ:
а) утвърждава образците на документите за кандидатстване по мярката;
б) определя със заповед бюджет по мярката;
в) публикува на интернет страницата на ДФЗ най-късно до 2 дни след влизане в сила на настоящата наредба документите по букви "а" и "б";
2. максималният размер на финансовата помощ по чл. 80, ал. 1 е до 60 на сто от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката;
3. не се прилагат чл. 78, ал. 2, т. 1 и чл. 80, ал. 5;
4. срокът за подаване на заявления в ИАЛВ по чл. 81, ал. 1 е до 20 юли 2023 г.;
5. информацията по чл. 81, ал. 2, т. 2 се проверява по служебен път;
6. не се прилага чл. 82;
7. срокът за издаване на заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ по чл. 83, ал. 1 е не по-късно от 26 юли 2023 г.;
8. срокът за подаване на заявления в ЦУ на ДФЗ по чл. 84, ал. 1 е 27 - 31 юли 2023 г.;
9. срокът по чл. 85, ал. 8 за сключване на всички договори за предоставяне на финансово подпомагане по мярка "Събиране на реколтата на зелено" е до 18 август 2023 г.;
10. срокът за извършване на операциите по ръчно отстраняване на гроздовете е до 1 септември 2023 г. и чл. 86, ал. 1 и чл. 87, ал. 1, т. 1 не се прилагат;
11. допуска се прилагане на мярката за отделни парцели в стопанството;
12. преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете по чл. 80, ал. 2 се възстановяват на база фиксирана цена 1155,48 лв./ха;
13. за заявени за подпомагане през 2023 г. площи средният добив по чл. 80, ал. 3 се изчислява на база последните две години с деклариран добив от заявените площи.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2021 г., в сила от 15.06.2021 г.)

Пределни цени по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

Всички цени са посочени без включен ДДС.
Цената е изчислена на база 5500 лози в хектар.
При установяване на по-малък брой лози в хектар за дейности "Засаждане" и "Смяна на формировка" пределната цена за всяка извършена операция, определена със заповедта по чл. 17, ал. 10, се преизчислява на база установения брой лози.
Дейности "Изкореняване", "Изграждане на подпорна конструкция", "Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения", "Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване", "Изграждане/реконструкция на тераси" и "Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване" се изплащат на хектар независимо от броя на растенията.

 

Пределна цена за дейност "Изкореняване"

Допустими за подпомагане операции

Мярка

Количество

Цена

 

Изкореняване

1.

Отстраняване на надземна и подземна част на лоза

ха

1

 

2.

Сваляне на подпорна конструкция

ха

1

 

3.

Изнасяне на отпадъците

ха

1

 

 

Общо лв./ха

х

х

5 250,66

 

 

Пределна цена за дейност "Засаждане"

Допустими за подпомагане операции

Мярка

Количество

Цена

 

Засаждане

1.

Агрохимичен анализ

ха

1

 

2.

Третиране на площта с тотален хербицид

ха

1

 

2.1.

Тотален хербицид

л/ха

10

 

3.

Основно подравняване и почистване на площта

ха

1

 

4.

Торене

кг/ха

1800

 

5.

Риголване

ха

1

 

6.

Текущо подравняване

ха

1

 

7.

Дълбока оран

ха

1

 

8.

Дисковане

ха

1

 

9.

Подготовка на маркирни колчета

ха

1

 

10.

Маркиране

ха

1

 

10.1.

Маркирни колчета

бр./ха

5500

 

11.