навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № РД-07-7 ОТ 28 ЮНИ 2019 Г. ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

В сила от 05.07.2019 г.
Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.53 от 5 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 16 Юли 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за включване в механизма лична помощ и начинът за прилагане на процедурите по:
1. предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението;
2. избягване на двойното финансиране на дейности в подкрепа за задоволяване на същите потребности на ползвателя на лична помощ във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за личната помощ;
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) сключване, изменение и прекратяване на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и сключване и изпълнение на трудовия договор между доставчика на лична помощ и асистента при спазване на изискванията на трудовото законодателство;
4. отчитане на положения труд от асистента и изплащане на трудово възнаграждение за действително отработеното време;
5. провеждане на обучение на асистентите и ползвателите на лична помощ съгласно чл. 21, ал. 2, т. 8 от Закона за личната помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) Кметовете на общини упражняват контрол за предоставянето на личната помощ и извършват наблюдение за нейното качество по ред, определен в глава четвърта.
(3) Агенцията за социално подпомагане упражнява контрол за предоставянето на лична помощ в рамките на регламентираните правомощия по чл. 37 от Закона за личната помощ по ред, определен в Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане.

Глава втора.
ПРОЦЕДУРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) Човек с трайно увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания с определен брой часове за лична помощ, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) Човек с трайно увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично, чрез изрично упълномощено от него лице или чрез лице по чл. 8, ал. 2 от Закона за личната помощ заявление-декларация по образец (приложение № 1) до кмета на общината по настоящия адрес.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) В заявлението по ал. 2 се декларира, че човекът с трайно увреждане няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще се предоставя механизмът лична помощ. Когато в заявлението не е посочен асистент, доставчикът на лична помощ може да предложи асистент на ползвателя съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за личната помощ от поддържания актуален списък за кандидатите за асистенти.
(4) Заявлението се подава по реда на чл. 14, ал. 1 от Закона за личната помощ, като към същото се прилагат:
1. издадено направление съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания с определения брой часове;
2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител (за справка).
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) В случаите по чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона за личната помощ в заявлението заявителят дава писмено съгласие конкретен размер от месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане, предоставена по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, съответстващ на определените в направлението съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания брой часове, и/или пълният размер на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда по бюджета на съответната община. В случай че заявителят не даде съгласие, при положение че ползвател на лична помощ е дете с трайно увреждане, за отглеждането на което се предоставя месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, и/или лице, което получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, заявлението не се разглежда.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) Конкретният размер на средствата от месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане, предоставена по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, за заплащане на отработените часове по механизма лична помощ се определя, като средствата по чл. 31 от Закона за личната помощ се умножат по определените в направлението брой часове. Коефициентът от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за съответната година, е, както следва:
1. за 2019 г. - 1,0;
2. за 2020 г. и 2021 г. - 1,2;
3. от 1 януари 2022 г. - 1,4.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) В случаите, когато е подадено заявление с нередовни, неточни и/или липсващи документи, и/или липсва съгласие по чл. 13, ал. 2 и/или ал. 3 от Закона за личната помощ, служител от съответната община уведомява писмено в срок до 3 работни дни заявителя за констатираните нередности и дава 7-дневен срок за отстраняването им. Когато констатираните нередности не са отстранени в регламентирания срок, процедурата се спира до тяхното отстраняване, за което лицето по ал. 2 се уведомява писмено.
(8) При промяна на обстоятелствата, декларирани в приложение № 1, удостоверени с документ, ползвателят на лична помощ лично, чрез упълномощено от него лице или чрез лице по чл. 8, ал. 2 от Закона за личната помощ уведомява писмено кмета на общината в 7-дневен срок от настъпване на промяната за предприемане на съответни действия.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) Ползвателят на личната помощ може писмено да заяви до кмета на съответната община, че не желае да:
1. ползва лична помощ;
2. ползва пълен брой часове, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания, в този случай ползвателят може да посочи предоставяне и ползване на по-малък брой часове за лична помощ.
(10) В случаите по чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона за личната помощ кметът на съответната община изпраща копие от заявлението по чл. 2, ал. 2, удостоверяващо даденото съгласие по чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона за личната помощ по служебен път в Агенцията за социално подпомагане, съответно в Националния осигурителен институт.
(11) Управителят на Националния осигурителен институт, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане и кметът на съответната община сключват споразумение за предоставяне на механизма лична помощ. В споразумението се уреждат редът за превеждане на средствата по чл. 8 и 9, както и:
1. редът и начинът за изпращане на копия от заявленията по чл. 2, ал. 2 в Агенцията за социално подпомагане, съответно в Националния осигурителен институт;
2. сроковете, редът и начинът за изпращане по служебен път на данните от заявленията по чл. 2, ал. 2, както и информация за трудовия договор по чл. 14, ал. 5 от Закона за личната помощ;
3. редът и начинът за извършване на проверка по служебен път на декларираните данни в заявлението по чл. 2, ал. 2;
4. процедурата за финансиране предоставянето на лична помощ;
5. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) редът и начинът за уведомяване на съответната дирекция "Социално подпомагане" и на Националния осигурителен институт при промяна на обстоятелствата, която води до промяна в предоставянето и ползването на лична помощ.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) По реда на ал. 11 кметът на съответната община изпраща информация за направения отказ от ползване на лична помощ по ал. 9 и информация за прекратения въз основа на направения отказ договор по чл. 14, ал. 5 от Закона за личната помощ на Агенцията за социално подпомагане, съответно на Националния осигурителен институт.
(13) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) Документите, свързани с предоставянето и ползването на лична помощ, се оформят в досие, което се съхранява в съответната община съгласно срока по чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството, с изключение на документите, за които е предвиден по-дълъг срок за съхранение.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) (1) В заявлението по чл. 2, ал. 2 ползвателят може да посочи асистент-заместник, който да изпълнява функциите на асистента, предоставящ личната помощ по сключения трудов договор, в случаите на негово отсъствие.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) В случаите, когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване и за него се предоставя месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, конкретният размер на средствата от месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане се изчислява, като от получената сума по чл. 2, ал. 6 първо се приспада размерът на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) Ползвателят на личната помощ или неговият законен представител избира самостоятелно или съвместно с доставчика на лична помощ асистент/и и асистент-заместник/ци.
(2) При необходимост доставчикът на лична помощ предлага кандидат-асистенти на ползвателя от списъка по чл. 6, ал. 1. Ползвателят избира асистент от предложените кандидат-асистенти след провеждане на интервю.
(3) Предоставянето и ползването на лична помощ се осъществяват въз основа на споразумение между ползвателя, избрания асистент и доставчика на лична помощ съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за личната помощ. Споразумението урежда реда и срока за предоставянето и ползването на личната помощ, както и правата и задълженията на страните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) В срок до 7 дни от постъпването на заявлението по чл. 2, ал. 2, съответно от изтичането на срока по чл. 2, ал. 7, след проверка за съответствие с изискванията на Закона за личната помощ кметът на общината подготвя и сключва споразумението по ал. 3. Споразумението се изготвя в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. Кметът на общината уведомява писмено заявителя при невъзможност за предоставяне на личната помощ поради липса на кандидати за асистенти.
(5) Споразумението по ал. 3 е по образец (приложение № 2) и съдържа минимум следните реквизити:
1. предмет и срок;
2. име и адрес на доставчика на лична помощ;
3. име и адрес на ползвателя на лична помощ и на законния представител;
4. име и адрес на асистента;
5. място на предоставяне на личната помощ;
6. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) брой часове за лична помощ, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания, или брой часове за лична помощ, заявени от ползвателя, който не може да бъде по-голям от определените в направлението;
7. права и задължения на страните;
8. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) план-график за работа на асистента за определените в споразумението месечен брой часове, в който се определят разпределението на работното време в работни дни и дейностите, които се извършват в съответствие с предпочитанията на ползвателя на лична помощ, както и други условия, свързани с предоставянето на механизма лична помощ;
9. общи условия, включително в случаите на изменения, допълнения и прекратяване на споразумението между страните, санкциите при неизпълнение на договорните отношения и/или при възникване на конфликти.
(6) Споразумението по ал. 3 се сключва за срока на издаденото направление за предоставяне на лична помощ от съответната дирекция "Социално подпомагане". Споразумението може да бъде прекратено от всяка една от страните с писмено предизвестие, отправено до другите страни, при съществена промяна по неговия предмет и на нормативните актове, уреждащи отношенията, свързани с неговото сключване и изпълнение, както и при настъпване на обективни причини, водещи до невъзможност за изпълнение на споразумението, или при установяване на декларирани от страните неверни данни относно получаването и предоставянето на лична помощ, в т.ч. наличието на двойно финансиране.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) Споразумението е предпоставка за възникване на трудово правоотношение между доставчика на лична помощ и асистента.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.)
(9) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.)
(10) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.)
(11) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.)
(12) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.)
(13) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.)
(14) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.)

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) (1) В 7-дневен срок от сключването на споразумението по чл. 3, ал. 3 доставчикът на лична помощ сключва трудов договор с асистента по образец (приложение № 3).
(2) Изпълнението на задълженията по трудовия договор на асистента започва от 1-во число на месеца, следващ месеца на сключване на договора, а на асистент-заместника от датата, определена в договора за начало на неговото изпълнение.
(3) С трудовия договор се определят страните, мястото на работа, времетраенето му, характерът на работата, датата на сключването му и началото на неговото изпълнение, основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер и периодичността на тяхното изплащане, продължителността на работния ден, размерът на основния платен годишен отпуск, еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор, както и други права и задължения, доколкото не противоречат на разпоредбите на Кодекса на труда.
(4) Трудовите договори се сключват на основание:
1. член 114 от Кодекса на труда, когато броят на определените в споразумението по чл. 3, ал. 3 часове за предоставяне на лична помощ е до 84 часа месечно;
2. член 68, ал. 1, т. 1 или 2 във връзка с чл. 138 от Кодекса на труда, когато броят на определените в споразумението по чл. 3, ал. 3 часове за предоставяне на лична помощ е от 85 часа до 151 часа месечно;
3. член 68, ал. 1, т. 1 или 2 от Кодекса на труда за пълна продължителност на работното време, когато броят на определените в споразумението по чл. 3, ал. 3 часове за предоставяне на лична помощ е от 152 часа до 168 часа месечно;
4. член 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда за заместване на определения в споразумението по чл. 3, ал. 3 асистент.
(5) За трудовите договори по ал. 4, т. 2 продължителността на работния ден се определя, както следва:
1. 4-часов работен ден, когато броят на определените в споразумението по чл. 3, ал. 3 часове за предоставяне на лична помощ е от 85 часа до 94 часа месечно;
2. 5-часов работен ден, когато броят на определените в споразумението по чл. 3, ал. 3 часове за предоставяне на лична помощ е от 95 часа до 115 часа месечно;
3. 6-часов работен ден, когато броят на определените в споразумението по чл. 3, ал. 3 часове за предоставяне на лична помощ е от 116 часа до 136 часа месечно;
4. 7-часов работен ден, когато броят на определените в споразумението по чл. 3, ал. 3 часове за предоставяне на лична помощ е от 137 часа до 151 часа месечно.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) Основното месечно трудово възнаграждение в трудовия договор се определя, като посоченият в споразумението по чл. 3, ал. 3 брой часове за предоставяне на лична помощ се умножи по размера на средствата, предназначени за заплащане на отработен час по механизма лична помощ съгласно чл. 31 от Закона за личната помощ.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) Ползвателят на личната помощ участва в договарянето, управлението и контрола при предоставянето на личната помощ, включително на вида и времетраенето й, и предлага прекратяване на трудовия договор чрез писмено заявление до доставчика на лична помощ при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда.
(8) Изменението или прекратяването на споразумението по чл. 3, ал. 3 е основание съответният трудов договор да бъде изменен или прекратен.

Чл. 3б. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) (1) Когато ползвателите на лична помощ са лица по чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона за личната помощ, кметът на съответната община изпраща информация за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори на Агенцията за социално подпомагане, съответно на Националния осигурителен институт, по ред, уреден в споразумението по чл. 2, ал. 11.
(2) При промяна на обстоятелствата, която води до промяна в предоставянето и ползването на лична помощ, кметът на съответната община уведомява Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт в 3-дневен срок от узнаването за промяната по ред, определен в споразумението по чл. 2, ал. 11.
(3) В случаите на отсъствие на асистента, който предоставя личната помощ по сключения трудов договор, доставчикът на лична помощ предлага и назначава на ползвателя асистент-заместник или включване в подходяща социална услуга за периода на отсъствието.

Чл. 4. (1) Доставчикът на лична помощ е длъжен да следи за спазването на изискването за избягване на двойно финансиране въз основа на декларираните данни в заявлението по чл. 2, ал. 2.
(2) Преди сключването на споразумението по чл. 3, ал. 3 доставчикът на лична помощ извършва проверка за двойно финансиране.

Чл. 5. (1) Доставчикът на лична помощ разработва процедура за избягване на двойно финансиране. При осъществяване на проверката за двойно финансиране доставчикът на лична помощ изисква данни, обработвани и администрирани от други публични органи или структури, съгласно изискванията за защита на личните данни и в съответствие с изискванията за комплексно административно обслужване при необходимост.
(2) Едни и същи разходи за обезпечаване на дейностите по предоставяне на лична помощ не могат да се финансират едновременно от държавния бюджет и от бюджета на Общността или друга донорска програма.
(3) Ползвател на механизма лична помощ не може да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности, финансирана по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от държавния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.
(4) Първоначалните проверки започват след подаване на заявлението по чл. 2, ал. 2 и приключат преди сключване на споразумението за предоставяне на личната помощ при спазване на процедурата по ал. 1.
(5) Текущи проверки за липса/наличие на двойно финансиране следва да се извършват ежемесечно при включване на нови ползватели и на всеки шест месеца за всички ползватели, получаващи лична помощ, при спазване на процедурата по ал. 1.
(6) Доставчикът на лична помощ може да изисква данни и информация относно включването в механизма лична помощ, обработвани и администрирани от други публични органи или структури, съгласно изискванията за защита на личните данни и в съответствие с изискванията за комплексно административно обслужване.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) Доставчикът на лична помощ по чл. 18 от Закона за личната помощ поддържа актуален списък за кандидатите за асистенти и професионалния им опит съгласно чл. 21, ал. 2, т. 7 от Закона за личната помощ. Списък с актуални данни е наличен на място в съответната община и се предоставя на ползвателя на лична помощ при поискване.
(2) Асистент може да бъде само дееспособно лице, което отговаря на изискванията на чл. 25 от Закона за личната помощ и е вписано в списъка за кандидатите за асистенти към съответната община.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) Кандидатът за асистент подава в общината заявление по образец (приложение № 4) на хартиен или електронен носител за включване в списъка за кандидатите за асистенти. Към заявлението се прилагат документите по чл. 26, ал. 1 от Закона за личната помощ. Доставчикът на лична помощ извършва събеседване с кандидата за асистент.
(4) Когато са спазени изискванията по чл. 25 от Закона за личната помощ и след извършено събеседване кметът на общината в 7-дневен срок от подаване на заявлението вписва заявителя в списъка на кандидатите за асистенти.
(5) Когато кандидатът за асистент не отговаря на нормативните изисквания, същият не се вписва в списъка по ал. 1, за което се уведомява в срока по ал. 4.
(6) Изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) Кандидатите за асистенти могат да предоставят документ, удостоверяващ професионален опит за предоставяне на асистентски грижи, и/или документ, удостоверяващ професионална квалификация, при наличие на такъв.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) Доставчикът на лична помощ по чл. 18 от Закона за личната помощ може да провежда въвеждащо обучение, необходимо за изпълнение на заложените дейности за личната помощ, за асистентите, които не притежават документ, удостоверяващ професионален опит за предоставяне на асистентски грижи, и/или документ, удостоверяващ професионална квалификация.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) Обучението по чл. 21, ал. 2, т. 8 от Закона за личната помощ може да се провежда за придобиване на умения за изпълнение на дейностите по предоставяне и ползване на механизма лична помощ. Обучението има за цел да подпомогне човека с трайно увреждане за управление на дейностите по задоволяване на индивидуалните му потребности и за преодоляване на бариерите на функционалните му ограничения, както и за повишаване на уменията на лицата, които предоставят личната помощ, за постигане на по-добри резултати.

Глава трета.
ПРЕВЕЖДАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ


Чл. 8. (1) В случаите по чл. 13, ал. 2 от Закона за личната помощ въз основа на дадено съгласие в заявлението-декларация по чл. 2, ал. 2 Агенцията за социално подпомагане превежда по бюджета на съответната община посочения конкретен размер на средствата от месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане, предоставена по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за времето от датата на започване на изпълнението на трудовия договор с асистента, предоставящ личната помощ, до първо число на месеца, следващ месеца на прекратяването на договора, в съответствие с бюджетните правила и действащото законодателство.
(2) Сумите по ал. 1 се превеждат след предоставяне на отчета по чл. 35 от Закона за личната помощ по ред, определен в споразумението по чл. 2, ал. 11.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) Агенцията за социално подпомагане предоставя пълния размер на средствата на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане, предоставена по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, на родителя (осиновителя) на ползвателя на лична помощ, когато личната помощ не му се предоставя поради прекратяване на трудовия договор с асистента - за времето от първо число на месеца, следващ месеца на прекратяването на договора, до края на месеца, през който е сключен нов трудов договор по чл. 14, ал. 5 от Закона за личната помощ.

Чл. 9. (1) В случаите по чл. 13, ал. 3 от Закона за личната помощ въз основа на дадено съгласие в заявлението по чл. 2, ал. 2 от пенсионер, който получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, Националният осигурителен институт превежда дължимата сума за добавката на Агенцията за социално подпомагане в съответствие с бюджетните правила и действащото законодателство.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) Сумите по ал. 1 се превеждат за времето от датата на започване на изпълнението на трудовия договор с асистента, предоставящ личната помощ, до първо число на месеца на прекратяването на договора, съответно на месеца, следващ месеца на прекратяването на договора, въз основа на получена от Агенцията за социално подпомагане информация от отчета по чл. 35 от Закона за личната помощ и по ред, определен в споразумението по чл. 2, ал. 11.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) Националният осигурителен институт изплаща добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване към пенсията на ползвателя на лична помощ, когато личната помощ не му се предоставя поради прекратяване на трудовия договор с асистента - за времето от първо число на месеца, следващ месеца на прекратяването на договора, съответно от първо число на месеца на прекратяване на договора, ако през това време не е била предоставена лична помощ, до края на месеца, през който е сключен нов трудов договор по чл. 14, ал. 5 от Закона за личната помощ.
(4) Сроковете, редът и начинът за превеждане на сумите по ал. 1, както и за обмен на информация между Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се уреждат в споразумението по чл. 2, ал. 11.

Чл. 10. (1) Възнаграждението на асистента се определя въз основа на отработените часове за един календарен месец и предоставен отчет по образец (приложение № 5) по реда на чл. 32 от Закона за личната помощ. Отчетът за отработените часове задължително съдържа кратък доклад за осъществените през месеца дейности.
(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) Когато представеният отчет на асистента съответства на план-графика и са отработени всички работни дни в съответния календарен месец, но действително отработените часове са по-малко или повече от определените в споразумението, се смята, че са предоставени определените в споразумението месечен брой часове.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) В срок до 10-о число на месеца, следващ отчетния, кметът на съответната община предоставя на Агенцията за социално подпомагане писмено искане за изплащане на необходимите средства за обезпечаване на сключените трудови договори с асистенти на лична помощ по ползватели, придружено с финансов отчет по образец.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) В случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за личната помощ кметът на съответната община предоставя на Агенцията за социално подпомагане писмено искане за изплащане на необходимите средства за обезпечаване на сключените трудови договори с асистенти на лична помощ по ползватели, придружено с финансов отчет по образец, в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетния.
(5) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) В искането за плащане по ал. 3 и 4 се включват средства за администриране на механизма лична помощ от общината в размер на три на сто от средствата за финансиране на личната помощ съгласно предоставения месечен брой часове.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) Образецът на финансов отчет съгласно чл. 35 от Закона за личната помощ се утвърждава от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
(7) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г., предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) При неспазване на сроковете по ал. 3 и 4 кметът на общината може да заяви изплащане на средствата за действително отработеното време от асистентите за съответния месец, включително средствата по ал. 5, с подаване на писмено искане, придружено със съответния финансов отчет по ползватели, към искането за плащане за следващия отчетен месец.
(8) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г., предишна ал. 7, доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) При повторно неспазване на срока по ал. 3 и 4 средствата за изплащане на възнагражденията на асистентите за реално отработеното време за съответния месец, включително средствата по ал. 5, остават за сметка на бюджета на общината и не могат да бъдат включвани в искане за плащане.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) Средствата за финансирането на личната помощ, предявени с писменото искане по чл. 10, ал. 3, се превеждат от Агенцията за социално подпомагане по бюджета на съответната община в срок до 18-о число на месеца, следващ отчетния, но не по-рано от 5 работни дни от представянето на отчета по чл. 35 от Закона за личната помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) Средствата за финансирането на личната помощ, предявени с писменото искане по чл. 10, ал. 4, се превеждат от Агенцията за социално подпомагане по бюджета на съответната община в срок до 20-о число на месеца, следващ отчетния.

Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ, ТЕКУЩ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЕТИТЕ ФИНАНСОВИ АНГАЖИМЕНТИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) Кметът на съответната община със заповед определя служители, които да извършват контрол на асистентите по предоставяне на личната помощ и наблюдение за нейното качество.
(2) На определените служители по ал. 1 се предоставят данни относно асистентите, ползвателите на лична помощ, съдържащи имена, адреси, телефони за контакт и други данни, при необходимост.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) Контролът по ал. 1 се осъществява най-малко веднъж на шест месеца или при постъпил сигнал чрез проверка на място и събеседване с ползвателя (или с неговия законен представител) на лична помощ, като информация може да се събира и от неговите близки. При посещението следва да се провери:
1. как се извършва водене на месечен отчет за положения труд от асистента;
2. съответствието на съдържанието на месечния отчет с реално извършените от асистента дейности;
3. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) удовлетвореността на ползвателя от ползването на механизма лична помощ.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) Резултатите от извършената проверка се вписват в протокол по образец (приложение № 6), съставен от съответното длъжностно лице. Протоколът се подписва от асистента, от ползвателя (или от неговия законен представител) и от проверяващия служител.
(5) Служителят посочва в протокола констатации от извършената проверка относно предоставяните от асистента дейности от личен, домашен или социален характер.
(6) Служителят отразява в протокола мнението на ползвателя (или на неговия законен представител).
(7) При желание от страна на ползвателя (или неговия законен представител) същият има право да впише допълнително мнение относно качеството на предоставянето на личната помощ. Служителят е длъжен да впише препоръки или предложения, ако ползвателят и/или асистентът са вписали незадоволително мнение.
(8) В случаите на констатирани проблеми или възникнали конфликти служителят, осъществил контрола, уведомява доставчика на лична помощ за предприемане на действия за отстраняване на проблемите или преодоляване на конфликтите.
(9) Когато се установи, че ползвател и/или негов законен представител е декларирал неверни данни, съставил или използвал документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, или не е подал документ при промяна на обстоятелствата, се уведомява Агенцията за социално подпомагане за прилагане на разпоредбата по чл. 38 от Закона за личната помощ.
(10) Когато се установи, че асистент не изпълнява трудовите си задължения или не извършва всички отчетени дейности, доставчикът на лична помощ предприема действия за търсене на дисциплинарна отговорност съобразно Кодекса на труда. В този случай доставчикът на лична помощ уведомява Агенцията за социално подпомагане за прилагане на разпоредбата по чл. 40 от Закона за личната помощ.
(11) Всички извършени през месеца проверки се описват във формуляр "Опис на извършените проверки", към който се прилагат попълнените протоколи за проверка на място в дома на ползвателите. Протоколите се съхраняват от отговорните служители и се представят при извършване на контрол от длъжностните лица от страна на Агенцията за социално подпомагане. Протоколите са източник на информация относно качеството на предоставяне и ползване на механизма лична помощ, коректив за работата на назначения асистент и оценка на реализираните ползи за конкретния ползвател.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) Не се смята за нарушение отсъствието на асистента от дома на ползвателя, когато е свързано с обучение, работа, рехабилитация и/или други дейности от социалния живот на ползвателя. В тези случаи се извършва последващо посещение в 7-дневен срок в дома или на друго място, което ползвателят посещава, придружен от асистента.

Чл. 13. Оправомощените служители на Агенцията за социално подпомагане имат право във всеки един момент да извършват проверка по реда на чл. 37 от Закона за личната помощ на доставчиците на личната помощ, на ползвателите и/или на асистентите.

Чл. 14. Проверките по чл. 12 и 13 могат да се извършват съвместно от определените служители на съответната община и оправомощените служители от Агенцията за социално подпомагане.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
"Двойно финансиране" са едни и същи разходи за идентични или сходни дейности да се финансират едновременно от държавния бюджет и от бюджета на Общността или друга донорска програма.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Заявление-декларация по чл. 2, ал. 2 може да се подава от влизането в сила на тази наредба.
(2) Изпълнението на трудовите договори с асистентите, сключени преди 1 септември 2019 г. на основание чл. 3, ал. 8, започва от 1 септември 2019 г.

§ 3. В срок до 1 септември 2019 г. доставчиците на лична помощ разработват и приемат процедурата по чл. 5, ал. 1.

§ 4. Споразуменията по чл. 2, ал. 11 се сключват в едномесечен срок от обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 17 от Закона за личната помощ.

§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-7 ОТ 2019 Г. ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 17.12.2019 Г.)

§ 15. Споразуменията по чл. 2, ал. 11 и по чл. 3, ал. 3 се изменят в едномесечен срок от обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-7 ОТ 28.06.2019 Г. ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 16.07.2021 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.)

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН

..................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ

 

от …………………………………………………………………………………………………...……..,

(име, презиме, фамилия на лицето с трайно увреждане)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер: ……………………………………………………………….…..……,

постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………..,

(населено място, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

настоящ адрес: …………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………….,

(попълва се, когато не съвпада с постоянния - населено място, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон: ………………………………………………………………………………………………….,

електронен адрес ……………………………………………………………………………………….,

чрез ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….,

(име, презиме, фамилия на упълномощено лице/законен представител)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер: …………………………………………………………………..…….,

постоянен адрес: …………………………………………………………………………………..…….,

(населено място, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

настоящ адрес: ……………………………………………………………………………………..……..

…………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………………….,

(попълва се, когато не съвпада с постоянния - населено място, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон:…………………………………………………………………………………………………,

електронен адрес ……………………………………………………………………………………….

 

ЖЕЛАЯ ДА МИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЛИЧНА ПОМОЩ, КАТО:

 

I. Ще ползвам броя на определените часове в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания:

?0 Да/ 0 Не

(в случаите на отговор "не" се посочва конкретен брой часове за лична помощ, който не може да бъде по-голям от определения брой часове в направлението)

Ще ползвам брой часове за лична помощ месечно .............................................

 

II. Избирам за асистент/асистенти следното лице/следните лица:

(Добавят се толкова редове, колкото са необходими в зависимост от броя на избраните от човека с трайно увреждане асистенти)

…………………………………………………………………………………………………………….,

(име, презиме, фамилия на лицето, което ще предоставя лична помощ)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер: ………………………………………………………………………..,

постоянен адрес: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….,

(населено място, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

настоящ адрес: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….,

……………………………………………………………………………………………………………,

(попълва се, когато не съвпада с постоянния - населено място, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон: ………………………………………………………………………………………………….

електронен адрес ………………………………………………………………………………………..

1Избирам за асистент-заместник/заместници следното лице/следните лица:

(Добавят се толкова редове, колкото са необходими в зависимост от броя на избраните от човека с трайно увреждане асистент-заместници)

....................................................................................................................................................................... ,(име, презиме, фамилия на лицето, което ще предоставя лична помощ)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер:................................................................................................................... ,

постоянен адрес: ......................................................................................................................................... ,

(населено място, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

настоящ адрес:.............................................................................................................................................. ,

(попълва се, когато не съвпада с постоянния -
населено място, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон: ........................................................................................................................................................ ,

електронен адрес: .........................................................................................................................................


 

1 Приложимо за случаите на отсъствие на асистента, предоставящ личната помощ.

III. 1Даване на съгласие:

Безусловно давам своето съгласие:

1. .............. (цифром и словом) лв. от месечната помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца (в размер до 380 лв.)2 да се превеждат от Агенцията за социално подпомагане по бюджета на общината след започване на изпълнението по сключения трудов договор с асистента.

(Конкретният размер на средствата от месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане, предоставена по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, за заплащане на отработените часове по механизма лична помощ се определя, като средствата по чл. 31 от Закона за личната помощ се умножат по заявените в раздел I брой часове месечно.)

 

                                                                                                  Подпис: …………………………………

                                                                                                  …………………………………………..

                                                                                             (име и фамилия на родителя/осиновителя)

2. Пълният размер на добавката3 за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), която ми е отпусната от Националния осигурителен институт (НОИ), да се превежда от НОИ в пълен размер на Агенцията за социално подпомагане след започване на изпълнението по сключения трудов договор с асистента. Въз основа на съгласието Агенцията за социално подпомагане да превежда съответните средства по бюджета на общината.

 

                                                                                            Подпис: ……………………………...….…….

                                                                                            ………………………………………....………

(име и фамилия на заявителя/

упълномощеното лице/

законния представител)

IV. Декларирам, че:

1. Посочените обстоятелства отговарят на фактическата обстановка.

2. Съгласен съм да допусна в дома си хора, с които не съм в родствени отношения, за да ми оказват подкрепа в извършването на ежедневни и други дейности по начин, който предварително сме уговорили.

3. Получавам добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване.

0 Да/0 Не

4. Ползвателят на личната помощ е човек с трайно увреждане, за когото се получават месечни помощи по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД).

0 Да/0 Не

5. Няма да получавам друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, за който кандидатствам.

6. Към момента:

0 ползвам/? не ползвам сходни социални услуги по други дейности или друга подкрепа за задоволяване на същите потребности по програма/проект/схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

Уточнете …………………………………………………………………………………………....…….

(вписват се данни за срока, вида, източника на финансиране и времетраенето на услугата/ подкрепата, която се ползва, когато е приложимо)

V. Известно ми е, че:

1. От първо число на месеца, в който започне изпълнението на трудовия договор с асистента, сумата за добавката за чужда помощ по чл. 103 от КСО няма да бъде изплащана от НОИ към личната ми пенсия, а ще бъде превеждана директно на Агенцията за социално подпомагане.

2. От първо число на месеца посоченият размер по раздел III, т. 2 от месечната помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД няма да ми бъде изплащан от Агенцията за социално подпомагане.

3. При промяна на всяко декларирано обстоятелство в настоящото заявление-декларация съм длъжен да уведомя доставчика на лична помощ в 7-дневен срок от настъпването на промяната.

4. Доставчикът на лична помощ съгласно чл. 18 от Закона за личната помощ може да ми предложи асистент, ако не съм посочил такъв.

5. Доставчикът на лична помощ съгласно чл. 18 от Закона за личната помощ може да ми поиска представянето на информация, в случай че същата не може да бъде установена/ получена по служебен път.

6. За декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

7. Съгласен съм администраторът на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 и в съответствие с политиката си за поверителност да обработва, търси, получава и/или предоставя личните ми данни от/на други институции и организации с цел ползване на механизма лична помощ.

VI. Прилагам следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Направление за ползване на механизма лична помощ с определен брой часове месечно, издадено от дирекция "Социално подпомагане"

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Други документи             …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

(име и фамилия на заявителя/упълномощеното лице/законния представител)

 

Дата:                                                                                                                    Подпис:

Заявлението-декларация е прието и проверено от:

……………………………………………………………………………………………………………

(име, фамилия, длъжност)

Дата:                                                                                                                    Подпис:

 

___________________

1 Заявителят/упълномощеното лице/законният представител дават съгласие за преотстъпване на съответните средства в случаите, когато ползвателят на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от КСО и месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД, за заплащане на положения труд от асистента.

2 Попълва се само в случаите, когато ползвател на лична помощ е човек с увреждане, за когото се получават месечни помощи по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД.

3 Попълва се само в случаите, когато ползвателят на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от КСО.

 


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 5

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.)

ТРИСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ ..................................................

 

Днес, ........................... г., в гр. ………………………………..…………….…………………..…...…….

на основание чл. 14, ал. 3 от Закона за личната помощ

между:

кмета на община …………………………………………………………………………………….…….,

ЕИК по БУЛСТАТ ………………………………………………………………………………….…….,

адрес ……………………………………………………………………………………………………….,

наричан по-долу "доставчик на лична помощ",

……………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………,

ЕГН ………………………………………………………………………………………………..……….,

адрес ……………………………………………………………………………………………….………,

наричан по-долу "асистент",

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……..,

ЕГН …………………………………………………………………………………………………..…….,

адрес ……………………………………………………………………………………………….………,

наричан по-долу "ползвател",

се сключи настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ за следното:

 

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. (1) Предоставяне от асистента на лична помощ на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения в подкрепа на ползвателя.

(2) Редът, мястото и срокът за предоставянето и ползването на личната помощ, както и правата и задълженията на страните.

Чл. 2. (1) Споразумението се сключва за срок от .......................... съгласно издаденото направление за предоставяне на лична помощ от дирекция "Социално подпомагане".

(2) Броят на часовете месечно за предоставяне и ползване на личната помощ по настоящото споразумение е ........................... 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА СТРАНИТЕ

Чл. 3. Доставчикът на лична помощ се задължава да:

1. сключва и прекратява трудовия договор с асистента;

2. организира и ръководи дейността по предоставянето на личната помощ, като следи за спазване на план-графика за работа на асистента, в който се определят разпределението на работното време в работни дни и дейностите, които се извършват в съответствие с предпочитанията на ползвателя на лична помощ, както и други условия, свързани с предоставянето на механизма лична помощ; план-графикът се изготвя съвместно от асистента и ползвателя;

3. изплаща възнаграждение на асистента въз основа на действително отработените часове съгласно представения отчет по образец;

4. осигурява условия за повишаване на квалификацията на асистента;

5. поддържа индивидуално досие на ползвателя на лична помощ;

6. представя отчет на кмета на общината за предоставената лична помощ, изготвен въз основа на отчетите на асистентите на личната помощ, в случай че доставчикът е лице по чл. 18, ал. 2 от Закона за личната помощ (ЗЛП);

7. поддържа актуален списък за кандидатите за асистенти и професионалния им опит;

8. предлага на ползвателя асистент-заместник или включване в подходяща социална услуга за периода на отсъствието на асистента;

9. посредничи за уреждане на споровете между ползвателя на лична помощ и неговия асистент.

Чл. 4. Доставчикът на лична помощ има право да:

1. извършва контрол по предоставянето на личната помощ по реда на чл. 12 от Наредба № РД-07-7 от 2019 г. за включване в механизма лична помощ и наблюдение за нейното качество;

2. провежда обучение на асистента и ползвателя на лична помощ.

Чл. 5. Асистентът се задължава да:

1. изпълнява съвестно дейността по предоставянето на личната помощ съгласно план-график за работа на асистента, определящ работното време и дейностите в съответствие с изискванията на действащото законодателство;

2. уведоми в тридневен срок доставчика на лична помощ от настъпване на промяна в обстоятелствата по чл. 25 от ЗЛП;

3. уведоми своевременно доставчика на лична помощ при възникнало препятствие да изпълнява задълженията си по настоящото споразумение;

4. уведоми при всеки случай, когато се налага промяна на мястото на работа извън населеното място в съответствие с потребностите на ползвателя на лична помощ;

5. информира доставчика на лична помощ за наличието на конфликт с ползвателя;

6. не разпространява лична информация за ползвателя, станала му известна в хода на предоставяне на личната помощ;

7. предоставя отчет за изпълняваните дейности и действително отработеното време през съответния месец при спазване на срока по чл. 32, ал. 2 от ЗЛП.

Чл. 6. Асистентът има право да:

1. получи възнаграждение въз основа на действително отработените часове съгласно представения отчет по образец;

2. иска от доставчика на лична помощ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията си по договора;

3. участва съвместно с ползвателя за изготвяне на план-графика за неговата работа, определящ работното време и дейностите, които се извършват.

Чл. 7. Ползвателят на лична помощ се задължава да:

1. оказва съдействие на асистента при осъществяване на дейностите по предоставяне на лична помощ съгласно индивидуалните потребности от подкрепа;

2. спазва план-графика за работа на асистента, определящ работното време и дейностите, които се извършват;

3. подпише месечния отчет на асистента за отработените от него часове;

4. уведоми страните по настоящото споразумение при всеки случай, когато се налага промяна на мястото на работа на асистента извън населеното място;

5. информира доставчика на лична помощ за наличието на конфликт с асистента;

6. уведоми своевременно доставчика при възникнало препятствие да ползва личната помощ по настоящото споразумение.

Чл. 8. Ползвателят на лична помощ има право да:

1. участва в управлението и контрола на вида и времетраенето на положения труд, като съвместно с асистента изготвят план-графика за работа на асистента, определящ работното време и дейностите, които се извършват в негова подкрепа;

2. иска от доставчика на лична помощ оказване на необходимото съдействие за получаване на асистент-заместник или включване в подходяща социална услуга за компенсиране отсъствието на асистента.

 

ІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 9. (1) Доставчикът на лична помощ не носи отговорност за действия или бездействия на асистента и ползвателя, в резултат на които възникнат: смърт или злополука; загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение на дейностите по предоставяне на личната помощ.

(2) Изменения и допълнения на настоящия договор се правят с писмено искане между страните.

(3) Писмените изявления по това споразумение се връчват на адресите, посочени от страните. В случай че някоя от страните промени седалището или адреса си, се задължава да уведоми другата, като посочи нов адрес. В противен случай писмена покана или известие по този договор, отправено на стария адрес, ще се счита за редовно връчена.

(4) Настоящото споразумение може да бъде прекратено при неизпълнение на задълженията на някоя от страните чрез писмено предизвестие, което изправната страна по договора отправя до неизправната. Споразумението се счита за прекратено след изтичането на 5 работни дни от получаването на писменото предизвестие.

(5) Настоящото споразумение по предоставяне и ползване на лична помощ се прекратява при смърт на ползвателя на личната помощ, по искане на ползвателя на личната помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2 от ЗЛП до доставчика на личната помощ, с изтичането на срока на направлението за предоставяне на лична помощ и/или индивидуалната оценка на потребностите, както и при невъзможност за продължаване предоставянето на лична помощ поради липса на кандидати за асистенти.

(6) Настоящото споразумение може да бъде прекратено от всяка една от страните с писмено предизвестие, отправено до другата страна, при съществена промяна на нормативните актове, уреждащи отношенията, свързани с неговото сключване и изпълнение, както и при настъпване на обективни причини, водещи до невъзможност за изпълнение предоставянето на личната помощ. Споразумението се счита за прекратено след изтичането на 5 работни дни от получаването на писменото предизвестие.

(7) За всички неуредени положения от настоящото споразумение се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Кодекса на труда, Гражданския процесуален кодекс и действащото българско законодателство.

(8) Споровете по изпълнението на настоящото споразумение се разглеждат от компетентния съд, в чийто териториален обхват попада доставчикът на личната помощ.

(9) Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(10) Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящия договор и да се обработват, съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Настоящото споразумение се съставя в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

 

Приложения, неразделна част от този договор, са:

 

1. План-график.

Доставчик на лична помощ:

Асистент:

Ползвател:

 


Приложение № 3 към чл. 3, ал. 8

(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г.)

ТРУДОВ ДОГОВОР

№ ................../..................... г.

 

Днес, .............. 20..... г., в гр. (с) ..............................................................................................

на основание чл. 67, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда, чл. 3а от Наредба № РД-07-7 от 2019 г. за включване в механизма лична помощ и въз основа на сключено тристранно споразумение № .......................................................................................................

между:

1. ....................................................................................................................................................,

гр. ..........................................................................., ул. ...............................................................,

ЕИК по БУЛСТАТ ......................................................................................................................,

със седалище и адрес на управление ........................................................................................,

представляван от .........................................................................................................................,

ЕГН: ..............................................................................................................................................,

наричан РАБОТОДАТЕЛ, от една страна,

и

2. ....................................................................................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер: ................................................................................................,

постоянен адрес: .........................................................................................................................,

(населено място, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

настоящ адрес: .............................................................................................................................,

(попълва се, когато не съвпада с постоянния - населено място, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон: ........................................................................................................,

електронен адрес: ........................................................................................................................,

със завършено образование ........................................................................................................,

специалност .................................................................................................................................,

вид на документа за самоличност: .............................................................................................,

издадена .......................................................................................................................................,

дата на издаването: .................................................................................................................. г.,

квалификация ..............................................................................................................................,

правоспособност .........................................................................................................................,

общ трудов/служебен стаж ................................. г. ........................ м. ................................. д.,

в т.ч. по специалността ...............................................................................................................,

наричан РАБОТНИК, се сключи този трудов договор.

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ приема да изпълнява длъжността "Личен асистент" с код по НКПД: 53221002, по длъжностна характеристика, с която РАБОТНИКЪТ предварително се е запознал и му е връчен екземпляр от нея.

2. Мястото на работа е  ...........................и/или друго място, което следва от характера на работата, свързано с предоставянето на механизма лична помощ.

3. Работното време за деня е пълно - .................. часа

или

непълно съгласно чл. 138 от Кодекса на труда - ............ часа.

Разпределението на работното време е съобразно индивидуалния план-график за работа.

4. Договорът се сключва:

на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда за определен срок .................................

........................................................................................................................................................

(посочва се срокът)

или

на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за извършване на определена работа

........................................................................................................................................................

(посочва се точно работата)

или

.................................................................................................................................................................

на основание чл. 114 от Кодекса на труда за работа през определени дни от месеца

или

................................................................................................................................................................

на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

5. Настоящият договор e със срок на изпитване .......................................... месеца, като клаузата за изпитване е в полза на двете страни.

6. Основното месечно трудово възнаграждение е в размер на .......................................... лв.

                                                                                      (с цифри и думи)

7. Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е в размер на ..............................................................................................................................................

8. Трудовото възнаграждение се изплаща в следните срокове: ..............................................

9. РАБОТНИКЪТ има право на основен платен годишен отпуск в размер на:

................................................................... работни дни.

10. Други права и задължения ...............

11. РАБОТНИКЪТ ще постъпи на работа на: ............................................................................

(определя се дата съгласно чл. 3а, ал. 2 от Наредба № РД-07-7 от 2019 г.)

12. Срокът на предизвестие при прекратяване на трудовия договор е еднакъв и за двете страни и е в размер на 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

13. Други условия: .........................................................................................................................

14. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда.

 

Работник: ......................................................

Работодател: ..................................................

(подпис)

(длъжност, подпис, печат)

 

Изготвил/съгласувал договора: ....................................................................................................

Екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, е връчен на работника на

................................................................................................................................................................

 

Връчил: ......................................................

Получил: ..................................................

(име, подпис)

(име, длъжност, подпис)Приложение № 4 към чл. 6, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 17.12.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.)

Вх. № ........../Дата: ..................

 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН

..........................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ

от

 

………………………………………………………………………………….………..……..…………..,

(трите имена на лицето)

ЕГН/ЛНЧ………………………………………………………………………………...…………………,

лична карта №…………………………………………………………………………………………….,

издадена на ……………………………………………………………………………………….………,

от МВР - гр. ………………………………………………………………………………………………;

постоянен адрес: гр. ……... (с.)………………………………………………………………………….,

ж.к …………………………………………………………………………………………………….…..,

ул. ........................................................... № …………...., бл. ……………………………………..…….,

вх. ..........................................................., ет. ................................................., ап. ………………….…..,

настоящ адрес: гр. (с) ………………………………………………………………………………...…..,

ж.к. ............................................................................., ул. ………………………………………….……,

бл. ......................................, вх. ………………..........., ет. …………….............., ап. …………………..,

телефон: ……………………………………………………………………………………………………

Заявявам, че желая да бъда назначен като асистент за предоставяне на механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ.

Предпочитанията ми са да бъда назначен като асистент за предоставяне механизма лична помощ на (когато е приложимо):

1. ……………………………………………………………………………………………………..……..

2. …………………………………………………………………………………………………..………..

Социален статус1:

0 безработно лице   0 пенсионер  0 учащ

0 заето лице  0 самонаето лице

Декларирам, че:

0 Не съм поставен под запрещение.

0 Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

0 Не са ми налагани мерки за защита като извършител на домашно насилие по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

0 Преминал съм обучение за предоставяне на услугата "личен асистент".

0 Притежавам .................. години професионален опит в предоставяне на асистентски грижи.

0 Имам сключен трудов договор - 0 Да/0 Не.

 

Прилагам следните документи:

* документ за самоличност (за справка);

* автобиография;

* декларация, че не са ми налагани мерки за защита като извършител на домашно насилие по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ;

* медицински документ за постъпване на работа;

* други документи (по преценка на кандидата2).

Известно ми е, че за неверни данни, посочени в настоящото заявление, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Съгласен съм администраторът на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 и в съответствие с политиката си за поверителност да обработва, търси, получава и/или предоставя личните ми данни от/на други институции и организации с цел предоставяне на механизма лична помощ.

 

Декларатор: ………………………………………………………………………………………………

(име и фамилия на заявителя)

 

Дата:                                                                                                         Подпис:

 

Заявлението-декларация е прието и проверено от:

 

(име, фамилия, длъжност)

 

Дата:                                                                                                        Подпис:

 

_____________

1 Информацията се удостоверява по служебен път.

2 По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция "Алтернативи" по ОП РЧР 2007 - 2013 г., и/или Проект "Нови възможности "за грижа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г.", и/или други програми и проекти.

 

 


Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1
Приложение № 6 към чл. 12, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.)

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕРКА НА МЯСТО

 

Днес .................................... г., в ...................................... ч.,

                                                      (дата)                                   (час)

Място на проверката: .............................................................................................................,

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….….……… служител/и ................................................................................................................................,

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..…….…….

определен/и със Заповед № ............................. на кмета на община ...............................,

извърши/ха проверка на място на:

Ползвател на лична помощ: ..........................................................................................................................,

предоставяна му по реда на Закона за личната помощ от личен/лични асистент/и: ...

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

Констатирани обстоятелства

Мнение на ползвателя

Мнение на проверяващия

1. Как се извършва водене на месечен отчет за положения труд от асистента? ………………….

……………………......…………

………………………......………

…………………………......……

………………………….......……

………………………….......……

………………………........……..

0 много добро 

 

0 добро

 

0 незадоволително

 

0 друго: ............................

………………………………..

………………………………..

………………………………..

0 много добро 

 

0 добро

 

0 незадоволително

 

0 друго: ................................

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

2. Съответства ли съдържанието на месечния отчет с реално извършените от асистента дейности?.......................................

……………………………………..

……………………………….……

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

0 много добро 

 

0 добро

 

0 незадоволително

 

0 друго: ...........................

………………………………..

………………………………..

………………………………..

0 много добро 

 

0 добро

 

0 незадоволително

 

0 друго: ................................

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

3. Удовлетворен ли е ползвателят от предоставената му лична помощ? …………........………….

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

…………………………………….

…………………………………….

0 много добро 

 

0 добро

 

0 незадоволително

 

0 друго: ...........................

………………………………..

………………………………..

………………………………..

0 много добро 

 

0 добро

 

0 незадоволително

 

0 друго: ...............................

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

4. Други обстоятелства, констатирани по време на проверката, имащи отношение към предоставянето на личната помощ? …………………………..

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

0 много добро 

 

0 добро

 

0 незадоволително

 

0 друго: ...........................

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

0 много добро 

 

0 добро

 

0 незадоволително

 

0 друго: ................................

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

 

 

Ползвател/законен представител:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

(име и фамилия)

                                                                                                                      ......................................................

                                                                                                                                               (подпис)

Личен/лични асистент/и:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

(име и фамилия)

                                                                                                                        ......................................................

                                                                                                                                               (подпис)

Извършил/и проверката:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

(име и фамилия)

                                                                                                                       ......................................................

                                                                                                                                            (подпис)


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума