навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОРТАЛ ЗА РАБОТА В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В сила от 10.12.2019 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Приема Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
Чл. 2. (1) Създава се Портал за работа в държавната администрация, който се поддържа от администрацията на Министерския съвет, наричан по-нататък "Портала".
(2) Порталът съдържа информация за:
1. актуални възможности за работа и стаж в администрацията;
2. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)
5. обявените длъжности за заемане чрез мобилност от държавните служители;
6. обяви за заемане на длъжности по условията на чл. 81б от ЗДСл - публикуват се по преценка на органа по назначаването;
7. стипендиантската програма в държавната администрация, включително обявленията за стипендиантската програма.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) Порталът е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до информацията в него, включително за повторно използване съгласно Закона за достъп до обществена информация, с изключение на данните за регистрираните в Портала лица и стипендиантите в държавната администрация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) Всеки може да се регистрира в Портала като външен потребител, като задължително при регистрацията посочва име, фамилия и електронна поща. Потребителят декларира, че е съгласен с условията за ползване на Портала, за да бъде регистриран. При успешна регистрация автоматично се генерира персонален идентификационен номер (ПИН), който не може да бъде променян.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) Външният потребител може да впише и друга информация, която е посочена в Портала, включително дали е кандидат за мобилност, за стаж, за стипендия или за работа като държавен служител по заместване или на непълно работно време.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) Външният потребител може да отбележи съгласието си личните му данни да се ползват от служителите на звената "Човешки ресурси" при търсене на кандидати за свободни длъжности, за които провеждането на конкурс не е задължително, и да получава предложения, които съответстват на притежаваната от него квалификация.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) Профилите с данните на външните потребители се съхраняват съобразно определените срокове, след което се анонимизират:
1. за срок 5 години от първоначалната регистрация - за кандидатите за стаж в държавната администрация;
2. за срок три години - за останалите външни потребители.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) Лицата с профил в Портала могат да подадат до централния администратор на Портала заявление за заличаване на данните им преди изтичането на срока по ал. 7.
(9) Органът по назначаването или оправомощено от него длъжностно лице определя със заповед администратори от съответната административна структура, които да имат достъп в Портала със следните права:
1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) за администратор "Човешки ресурси" - да търси подходящи кандидати за свободни позиции, за които провеждането на конкурс не е задължително, между тези, които са отбелязали съгласие данните им да се ползват при търсене;
2. за администратор "Мобилност" - да въвежда и актуализира обяви за мобилност;
3. за администратор "Стипендии" - да въвежда и актуализира обяви за стипендиантската програма и да въвежда информация за стипендиантите и за сключените споразумения за стипендия.
(10) Заповедта по ал. 9 съдържа трите имена, длъжността, електронната поща и телефона на определеното лице, както и правата му в Портала. В зависимост от числеността на административната структура се допуска едно длъжностно лице да бъде определено за достъп с повече от една роля. Лицата по ал. 9 се регистрират в Портала и прикачват заповедта.
(11) Определени със заповед на главния секретар на Министерския съвет служители от администрацията на Министерския съвет изпълняват функцията на централен администратор на Портала със следните права и задължения:
1. да подпомагат администрациите при работата им с Портала;
2. да активират профилите на различните категории администратори след проверка на въведените данни и данните от заповедта по ал. 9.
(12) Държавна агенция "Електронно управление" осигурява на администрацията на Министерския съвет облачна услуга тип "Инфраструктура като услуга" посредством Държавния хибриден частен облак и Центъра за възстановяване след бедствие.
(13) (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Отменя се Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с Постановление № 8 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 92 от 2008 г., бр. 5, 16, 18 и 42 от 2009 г., бр. 47, 95 и 106 от 2011 г. и бр. 7, 21 и 49 от 2012 г.).

§ 2. (В сила от 01.10.2019 г.) Конкурсните процедури, които са обявени преди 1 октомври 2019 г., се приключват по реда, който действа към момента на издаването на заповедта за обявяването им.

§ 3. В Наредбата за студентските стажове в държавната администрация, приета с Постановление № 189 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 58 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9:
а) създава се нова ал. 2:
"(2) Профилът на студентите в Портала се поддържа за срок 5 години от датата на първоначалната регистрация, след което се заличава.";
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
2. В приложение № 1 към чл. 14, ал. 1 след думите "с постоянен адрес: ....................................................................................................................." се добавя "електронна поща ........, телефон ............, регистрационен номер в Портала за студентски стажове в държавната администрация .............".

§ 4. В Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 12 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 се създава изречение второ: "Координаторът е администратор "Стипендии" в Портала за работа в държавната администрация."
2. В чл. 6 се създава ал. 4:
"(4) В срока по ал. 2 на Портала за работа в държавната администрация се вписват:
1. специалност, за която се предлага стипендия;
2. размер на стипендията;
3. брой стипендии;
4. валидност на обявата;
5. допълнителна информация по ал. 2 и 3, както и лице за контакт: имена, телефон и електронна поща."
3. В чл. 7, ал. 1 след думите "обявените изисквания" се добавя "се регистрират на Портала за работа в държавната администрация и".
4. В чл. 21:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) Данните от споразумението се въвеждат от съответната администрация на Портала за работа в държавната администрация в раздела за информация за стипендианта."
5. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите "1 януари 2018 г." се заменят с "1 октомври 2019 г.".
6. В приложение № 8 към чл. 21, ал. 1:
а) след думите "с постоянен адрес ..........................................................." се добавя "електронна поща ........, телефон ............, персонален идентификационен номер (ПИН) в Портала за работа в държавната администрация.............";
б) член 10 се изменя така:
"Чл. 10. Стипендиантът се задължава в ........ срок след завършване на висшето си образование да се яви на централизирания етап на конкурса за постъпване на работа в държавната администрация. Не по-късно от ....... след завършване на висшето си образование стипендиантът се задължава да постъпи на работа по служебно правоотношение."

§ 5. В Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) Служителите в държавната администрация, с изключение на заемащите технически длъжности, следва да притежават дигитална компетентност и да прилагат в работата си компютърни умения съгласно приложение № 1а."
2. В чл. 31:
а) в ал. 2 се създава изречение второ: "Ако обявената за подбор длъжност е ръководна и заемането на такава е за първи път за съответния служител, предложението се подготвя след успешно преминаване на теста по чл. 10д, ал. 2 от Закона за държавния служител.";
б) в ал. 4 се създава изречение второ: "При подбор за ръководна длъжност, когато заемането на такава е за първи път за съответния служител, предложението се подготвя след успешно преминаване на теста по чл. 10д, ал. 2 от Закона за държавния служител.";
в) създава се ал. 5:
"(5) Когато е необходимо съответният служител да се яви на тест по чл. 10д, ал. 2 от Закона за държавния служител:
1. служителят се регистрира в Портала за работа в държавната администрация по реда на чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и предоставя на звеното, което изпълнява функции по управление на човешките ресурси, своя персонален идентификационен номер (ПИН);
2. служител от звеното, което изпълнява функции по управление на човешките ресурси и има права за достъп до Портала като администратор "Човешки ресурси", извършва справка по реда на чл. 20, ал. 3 от НПКПМДС и отбелязва кандидатите, които подлежат на явяване на теста по чл. 10д, ал. 2 от Закона за държавния служител;
3. провеждането на теста се извършва по реда на раздел VI от НПКПМДС."
3. В приложение № 1 към чл. 15:
а) след думите "по чл. 15" се поставя запетая и се добавя "ал. 1";
б) в т. 2 "Служители, заемащи ръководни длъжности", на ред "Управленска компетентност":
аа) в колона "Поведение, отговарящо на изискванията":
ааа) в изречение шесто след думите "Търси и използва разнообразни възможности за мотивиране и развитие на служителя" се добавя "(лидерско поведение)";
ббб) в изречение осмо думите "Използва ефективни начини за разрешаване на конфликти и проблеми" се заменят с "Използва ефективни начини за анализ и разрешаване на конфликти и проблеми";
ввв) създава се изречение девето: "Поема отговорност за резултатите на звеното (лидерско поведение).";
бб) в колона "Неприемливо поведение":
ааа) изречение осмо се изменя така:
"Рядко успява да анализира проблемите и да намери ефективно решение и обикновено се нуждае от помощ, за да се справи с тях.";
ббб) създава се изречение девето:
"Избягва да поема отговорност за негативните резултати."
4. Създава се приложение № 1а към чл. 15, ал. 2:
"Приложение № 1а към чл. 15, ал. 2

Рамка на дигитална компетентност

Наименование

Определение

Поведение, отговарящо на изискванията

Неприемливо поведение

Дигитална компетентност

Знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността

Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения) в поне един формат чрез дигитални инструменти и редактира съдържание, създадено от други.

Запазва, съхранява, повторно използва файлове и съдържание, като ги споделя с помощта на съответните инструменти.

Търси информация онлайн чрез търсачки, познава и прилага правилата в тази област.

Прилага и променя функции и настройки на софтуер и приложения, които ползва.

Осъществява дигитална комуникация чрез използване на функции и инструменти в съответствие с приложимите правила.

Демонстрира знания и умения за решаване на рутинни дигитални проблеми съобразно длъжността си.

Информира и търси подкрепа за решаване на по-сложни дигитални проблеми съобразно длъжността си.

Познава и прилага правилата за информационна сигурност съобразно длъжността си.

Често се затруднява при създаването на цифрово съдържание (текст, таблици, изображения) в поне един формат чрез дигитални инструменти и при редактирането на съдържание, създадено от други.

Трудно се справя със запазване, съхраняване, повторно ползване на файлове и съдържание и споделянето им с помощта на съответните инструменти.

Затруднява се при търсенето на информация онлайн чрез търсачки, не познава и не прилага правилата в тази област.

Често има затруднения при прилагането и промяната на функции и настройки на софтуер и приложения, които ползва.

Трудно използва функции и инструменти при осъществяване на дигитална комуникация и често не спазва основни правила в нея.

Често демонстрира незнание при решаване на рутинни дигитални проблеми.

Не информира своевременно и не търси подкрепа за решаване на по-сложни дигитални проблеми.

Често не спазва основни правила за информационна сигурност.

"

§ 6. Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в държавната администрация за 2019 г. по отношение на показаните компетентности се извършва съгласно приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

§ 7. В Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 от приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 след думите "в приложение № 1" се добавя "към чл. 15, ал. 1 и приложение № 1а към чл. 15, ал. 2".
2. В т. 11 от приложение № 3 към чл. 6, ал. 2 след думите "в приложение № 1" се добавя "към чл. 15, ал. 1 и приложение № 1а към чл. 15, ал. 2".

§ 8. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г. и бр. 1, 3, 12, 46, 57 и 93 от 2019 г.), в чл. 77б ал. 4 се изменя така:
"(4) Дирекция "Модернизация на администрацията" отговаря за поддържането на портала за обществени консултации, на Портала за работа в държавната администрация, на Портала за студентски стажове в държавната администрация и на платформата за достъп до обществена информация."

§ 9. В Устройствения правилник на Института по публична администрация, приет с Постановление № 44 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 1:
а) създава се нова т. 24:
"24. определя квестори за провеждане на централизирания етап на конкурси за държавни служители след проверка на интегритета им и преминато специализирано обучение;"
б) създават се т. 25 - 27:
"25. осигурява тестови центрове за провеждане на централизирания етап на конкурси за държавни служители;
26. осигурява администратори на зали за провеждане на централизирания етап на конкурси за държавни служители;
27. организира централизираните конкурси за длъжности за държавни служители, за заемането на които няма изискване на професионален опит, и за експертни длъжности с аналитични или контролни функции за хора с трайни увреждания;"
в) досегашната т. 24 става т. 28.
2. В чл. 15, ал. 1:
а) т. 18 се изменя така:
"18. организира и координира дейностите по поддръжка на информационните системи на Института, както и дейностите по сигурността на информационните и комуникационните технологии и информационни системи с цел осигуряване на тяхната сигурност, защита от външно проникване и нерегламентиран достъп, непрекъснатост на работата и интегритет на изпълняваните операции;"
б) създават се т. 21 - 23:
"21. поддържа платформата за провеждане на тестове във връзка с централизирания етап на конкурса за назначаване на държавни служители;
22. оказва съдействие на системните администратори от администрацията на Министерския съвет при възникнали проблеми с Портала за работа в държавната администрация във връзка с централизирания етап на конкурси за държавни служители;
23. осигурява тестови центрове за провеждане на централизирания етап на конкурси за държавни служители."
3. В чл. 17, ал. 1, т. 20 се създават букви "и" и "к":
"и) осигурява квестори за провеждане на централизирания етап на конкурси за държавни служители, като провежда специализирано обучение за преминалите теста за проверка на интегритета кандидати;
к) осигурява дейностите по администриране на зали и разпределение на квестори за провеждане на централизирания етап на конкурси за държавни служители."

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 октомври 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 28 ЯНУАРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2020 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума