навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОРТАЛ ЗА РАБОТА В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В сила от 10.12.2019 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Приема Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Чл. 2. (1) Създава се Портал за работа в държавната администрация, който се поддържа от администрацията на Министерския съвет, наричан по-нататък "Портала".
(2) Порталът съдържа информация за:
1. актуални възможности за работа и стаж в администрацията;
2. централизирания етап на конкурса за постъпване на държавна служба и централизираните конкурси по чл. 10е от Закона за държавния служител (ЗДСл);
3. резултатите от централизирания етап на конкурса за постъпване на държавна служба на кандидатите, които са се явили на него;
4. статистика от проведените централизирани етапи на конкурса за постъпване на държавна служба;
5. обявените длъжности за заемане чрез мобилност от държавните служители;
6. обяви за заемане на длъжности по условията на чл. 81б от ЗДСл - публикуват се по преценка на органа по назначаването;
7. стипендиантската програма в държавната администрация, включително обявленията за стипендиантската програма.
(3) Порталът е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до информацията в него, включително за повторно използване съгласно Закона за достъп до обществена информация, с изключение на резултатите по ал. 2, т. 3 и данните за регистрираните в Портала лица и стипендиантите в държавната администрация.
(4) Всеки може да се регистрира в Портала като кандидат за работа в държавната администрация, като задължително при регистрацията посочва име, фамилия и електронна поща. Кандидатът декларира, че е съгласен с условията за ползване на Портала, за да бъде регистриран. При успешна регистрация автоматично се генерира персонален идентификационен номер (ПИН), който не може да бъде променян.
(5) Кандидатът може да впише и друга информация, която е посочена в Портала, включително дали е кандидат: за мобилност, за постъпване на работа като държавен служител, за стаж или за стипендия; информация за наличие на двигателни затруднения или намален слух (с оглед на избор на подходяща зала за провеждане на тестове) и др.
(6) Кандидатът може да отбележи съгласието си личните му данни да се ползват от служителите на звената "Човешки ресурси" при търсене на кандидати за работа и да получава предложения във връзка със свободни длъжности, които съответстват на квалификацията на кандидата.
(7) Профилите с данните на кандидатите се пазят за срок 5 години от първоначалната регистрация с цел прилагане на сроковете, предвидени в ЗДСл, след което данните във връзка с профилите се анонимизират.
(8) Лицата с профил в Портала могат да подадат до централния администратор на Портала заявление за заличаване на данните им преди изтичането на срока по ал. 7. В случай че лицата са се явявали на централизирания етап на конкурса, заличаването се извършва след изтичане на сроковете по чл. 10д, ал. 3 и 4 от ЗДСл.
(9) Органът по назначаването или оправомощено от него длъжностно лице определя със заповед администратори от съответната административна структура, които да имат достъп в Портала със следните права:
1. за администратор "Човешки ресурси":
а) да извършва проверка на кандидат по ПИН;
б) да въвежда ЕГН на кандидат (ако не е въведен към момента на подаване на заявлението за участие в конкурс);
в) да проверява по ЕГН на кандидат за резултати от предишни явявания на централизиран тест;
г) да указва ниво на теста, на който трябва да се яви кандидатът;
д) да преглежда информацията за кандидати (издържал/неиздържал тест), които са подали документи за кандидатстване за работа в съответната администрация (чрез предоставен ПИН) или са отбелязали съгласие данните им да се ползват при търсене;
е) да търси подходящи кандидати за свободни позиции между тези, които са отбелязали съгласие данните им да се ползват при търсене;
2. за администратор "Мобилност" - да въвежда и актуализира обяви за мобилност;
3. за администратор "Стипендии" - да въвежда и актуализира обяви за стипендиантската програма и да въвежда информация за стипендиантите и за сключените споразумения за стипендия.
(10) Заповедта по ал. 9 съдържа трите имена, длъжността, електронната поща и телефона на определеното лице, както и правата му в Портала. В зависимост от числеността на административната структура се допуска едно длъжностно лице да бъде определено за достъп с повече от една роля. Лицата по ал. 9 се регистрират в Портала и прикачват заповедта.
(11) Определени със заповед на главния секретар на Министерския съвет служители от администрацията на Министерския съвет изпълняват функцията на централен администратор на Портала със следните права и задължения:
1. да подпомагат администрациите при работата им с Портала;
2. да активират профилите на различните категории администратори след проверка на въведените данни и данните от заповедта по ал. 9.
(12) Държавна агенция "Електронно управление" осигурява на администрацията на Министерския съвет облачна услуга тип "Инфраструктура като услуга" посредством Държавния хибриден частен облак и Центъра за възстановяване след бедствие.
(13) За предоставянето на услугата по чл. 12 и осъществяването на организацията на централизирания етап на конкурсите за постъпване на държавна служба, централизираните конкурси за длъжности за държавни служители, за заемането на които няма изисквания за професионален опит, и за централизираните конкурси за експертни длъжности с аналитични или контролни функции за хора с трайни увреждания се сключва споразумение между Държавна агенция "Електронно управление", администрацията на Министерския съвет и Института по публична администрация.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Отменя се Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с Постановление № 8 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 92 от 2008 г., бр. 5, 16, 18 и 42 от 2009 г., бр. 47, 95 и 106 от 2011 г. и бр. 7, 21 и 49 от 2012 г.).

§ 2. (В сила от 01.10.2019 г.) Конкурсните процедури, които са обявени преди 1 октомври 2019 г., се приключват по реда, който действа към момента на издаването на заповедта за обявяването им.

§ 3. В Наредбата за студентските стажове в държавната администрация, приета с Постановление № 189 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 58 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9:
а) създава се нова ал. 2:
"(2) Профилът на студентите в Портала се поддържа за срок 5 години от датата на първоначалната регистрация, след което се заличава.";
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
2. В приложение № 1 към чл. 14, ал. 1 след думите "с постоянен адрес: ....................................................................................................................." се добавя "електронна поща ........, телефон ............, регистрационен номер в Портала за студентски стажове в държавната администрация .............".

§ 4. В Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 12 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 се създава изречение второ: "Координаторът е администратор "Стипендии" в Портала за работа в държавната администрация."
2. В чл. 6 се създава ал. 4:
"(4) В срока по ал. 2 на Портала за работа в държавната администрация се вписват:
1. специалност, за която се предлага стипендия;
2. размер на стипендията;
3. брой стипендии;
4. валидност на обявата;
5. допълнителна информация по ал. 2 и 3, както и лице за контакт: имена, телефон и електронна поща."
3. В чл. 7, ал. 1 след думите "обявените изисквания" се добавя "се регистрират на Портала за работа в държавната администрация и".
4. В чл. 21:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) Данните от споразумението се въвеждат от съответната администрация на Портала за работа в държавната администрация в раздела за информация за стипендианта."
5. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите "1 януари 2018 г." се заменят с "1 октомври 2019 г.".
6. В приложение № 8 към чл. 21, ал. 1:
а) след думите "с постоянен адрес ..........................................................." се добавя "електронна поща ........, телефон ............, персонален идентификационен номер (ПИН) в Портала за работа в държавната администрация.............";
б) член 10 се изменя така:
"Чл. 10. Стипендиантът се задължава в ........ срок след завършване на висшето си образование да се яви на централизирания етап на конкурса за постъпване на работа в държавната администрация. Не по-късно от ....... след завършване на висшето си образование стипендиантът се задължава да постъпи на работа по служебно правоотношение."

§ 5. В Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) Служителите в държавната администрация, с изключение на заемащите технически длъжности, следва да притежават дигитална компетентност и да прилагат в работата си компютърни умения съгласно приложение № 1а."
2. В чл. 31:
а) в ал. 2 се създава изречение второ: "Ако обявената за подбор длъжност е ръководна и заемането на такава е за първи път за съответния служител, предложението се подготвя след успешно преминаване на теста по чл. 10д, ал. 2 от Закона за държавния служител.";
б) в ал. 4 се създава изречение второ: "При подбор за ръководна длъжност, когато заемането на такава е за първи път за съответния служител, предложението се подготвя след успешно преминаване на теста по чл. 10д, ал. 2 от Закона за държавния служител.";
в) създава се ал. 5:
"(5) Когато е необходимо съответният служител да се яви на тест по чл. 10д, ал. 2 от Закона за държавния служител:
1. служителят се регистрира в Портала за работа в държавната администрация по реда на чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и предоставя на звеното, което изпълнява функции по управление на човешките ресурси, своя персонален идентификационен номер (ПИН);
2. служител от звеното, което изпълнява функции по управление на човешките ресурси и има права за достъп до Портала като администратор "Човешки ресурси", извършва справка по реда на чл. 20, ал. 3 от НПКПМДС и отбелязва кандидатите, които подлежат на явяване на теста по чл. 10д, ал. 2 от Закона за държавния служител;
3. провеждането на теста се извършва по реда на раздел VI от НПКПМДС."
3. В приложение № 1 към чл. 15:
а) след думите "по чл. 15" се поставя запетая и се добавя "ал. 1";
б) в т. 2 "Служители, заемащи ръководни длъжности", на ред "Управленска компетентност":
аа) в колона "Поведение, отговарящо на изискванията":
ааа) в изречение шесто след думите "Търси и използва разнообразни възможности за мотивиране и развитие на служителя" се добавя "(лидерско поведение)";
ббб) в изречение осмо думите "Използва ефективни начини за разрешаване на конфликти и проблеми" се заменят с "Използва ефективни начини за анализ и разрешаване на конфликти и проблеми";
ввв) създава се изречение девето: "Поема отговорност за резултатите на звеното (лидерско поведение).";
бб) в колона "Неприемливо поведение":
ааа) изречение осмо се изменя така:
"Рядко успява да анализира проблемите и да намери ефективно решение и обикновено се нуждае от помощ, за да се справи с тях.";
ббб) създава се изречение девето:
"Избягва да поема отговорност за негативните резултати."
4. Създава се приложение № 1а към чл. 15, ал. 2:
"Приложение № 1а към чл. 15, ал. 2

Рамка на дигитална компетентност

Определение

Поведение, отговарящо на изискванията

Неприемливо поведение

Знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информацион- на сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността

Създава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения) в поне един формат чрез дигитални инструменти и редактира съдържание, създадено от други.

Запазва, съхранява, повторно използва файлове и съдържание, като ги споделя с помощта на съответните инструменти.

Търси информация онлайн чрез търсачки, познава и прилага правилата в тази област.

Прилага и променя функции и настройки на софтуер и приложения, които ползва.

Осъществява дигитална комуникация чрез използване на функции и инструменти в съответствие с приложимите правила.

Демонстрира знания и умения за решаване на рутинни дигитални проблеми съобразно длъжността си.

Информира и търси подкрепа за решаване на по-сложни дигитални проблеми съобразно длъжността си.

Познава и прилага правилата за информационна сигурност съобразно длъжността си.

Често се затруднява при създаването на цифрово съдържание (текст, таблици, изображения) в поне един формат чрез дигитални инструменти и при редактирането на съдържание, създадено от други.

Трудно се справя със запазване, съхраняване, повторно ползване на файлове и съдържание и споделянето им с помощта на съответните инструменти.

Затруднява се при търсенето на информация онлайн чрез търсачки, не познава и не прилага правилата в тази област.

Често има затруднения при прилагането и промяната на функции и настройки на софтуер и приложения, които ползва.

Трудно използва функции и инструменти при осъществяване на дигитална комуникация и често не спазва основни правила в нея.

Често демонстрира незнание при решаване на рутинни дигитални проблеми.

Не информира своевременно и не търси подкрепа за решаване на по-сложни дигитални проблеми.

Често не спазва основни правила за информационна сигурност.


"

§ 6. Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в държавната администрация за 2019 г. по отношение на показаните компетентности се извършва съгласно приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

§ 7. В Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 от приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 след думите "в приложение № 1" се добавя "към чл. 15, ал. 1 и приложение № 1а към чл. 15, ал. 2".
2. В т. 11 от приложение № 3 към чл. 6, ал. 2 след думите "в приложение № 1" се добавя "към чл. 15, ал. 1 и приложение № 1а към чл. 15, ал. 2".

§ 8. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г. и бр. 1, 3, 12, 46, 57 и 93 от 2019 г.), в чл. 77б ал. 4 се изменя така:
"(4) Дирекция "Модернизация на администрацията" отговаря за поддържането на портала за обществени консултации, на Портала за работа в държавната администрация, на Портала за студентски стажове в държавната администрация и на платформата за достъп до обществена информация."

§ 9. В Устройствения правилник на Института по публична администрация, приет с Постановление № 44 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 1:
а) създава се нова т. 24:
"24. определя квестори за провеждане на централизирания етап на конкурси за държавни служители след проверка на интегритета им и преминато специализирано обучение;"
б) създават се т. 25 - 27:
"25. осигурява тестови центрове за провеждане на централизирания етап на конкурси за държавни служители;
26. осигурява администратори на зали за провеждане на централизирания етап на конкурси за държавни служители;
27. организира централизираните конкурси за длъжности за държавни служители, за заемането на които няма изискване на професионален опит, и за експертни длъжности с аналитични или контролни функции за хора с трайни увреждания;"
в) досегашната т. 24 става т. 28.
2. В чл. 15, ал. 1:
а) т. 18 се изменя така:
"18. организира и координира дейностите по поддръжка на информационните системи на Института, както и дейностите по сигурността на информационните и комуникационните технологии и информационни системи с цел осигуряване на тяхната сигурност, защита от външно проникване и нерегламентиран достъп, непрекъснатост на работата и интегритет на изпълняваните операции;"
б) създават се т. 21 - 23:
"21. поддържа платформата за провеждане на тестове във връзка с централизирания етап на конкурса за назначаване на държавни служители;
22. оказва съдействие на системните администратори от администрацията на Министерския съвет при възникнали проблеми с Портала за работа в държавната администрация във връзка с централизирания етап на конкурси за държавни служители;
23. осигурява тестови центрове за провеждане на централизирания етап на конкурси за държавни служители."
3. В чл. 17, ал. 1, т. 20 се създават букви "и" и "к":
"и) осигурява квестори за провеждане на централизирания етап на конкурси за държавни служители, като провежда специализирано обучение за преминалите теста за проверка на интегритета кандидати;
к) осигурява дейностите по администриране на зали и разпределение на квестори за провеждане на централизирания етап на конкурси за държавни служители."

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 октомври 2019 г.

Lex.bg прекратява услугата
електронна поща

Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума