навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

В сила от 10.12.2019 г.
Приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители;
2. минималните нива на общите компетентности и основните познания, които кандидатите трябва да покажат, за да са издържани успешно тестовете по чл. 10д, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл);
3. редът за извършване на подбор при преминаване на държавна служба в друга администрация (мобилност) по чл. 81а от ЗДСл;
4. редът за провеждането на централизираните конкурси за длъжности за държавни служители по чл. 10е от ЗДСл.
Чл. 2. Целта на наредбата е да гарантира прозрачна конкурсна процедура и процедура на подбор при мобилност, изградени на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите.

Чл. 3. (1) Институтът по публична администрация (Институт) организира провеждането на централизирания етап на конкурсите за назначаване на държавни служители и централизираните конкурси по чл. 10е от ЗДСл.
(2) Администрацията на Министерския съвет поддържа и е централен администратор на Портала за работа в държавната администрация (Портала).

Глава втора.
КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

Раздел I.
Общи правила


Чл. 4. (1) Конкурс се провежда задължително преди назначаване на държавен служител на незаета длъжност в администрацията.
(2) По преценка на органа по назначаването конкурс може да се проведе и преди назначаване по заместване съгласно чл. 15 от ЗДСл.
(3) Конкурс не се провежда при:
1. преназначаване в същата администрация;
2. назначаване в новосъздадена администрация до провеждането на конкурс;
3. назначаване при непълно работно време;
4. назначаване като ръководител на звено за връзки с обществеността;
5. преминаване на държавна служба в друга администрация по чл. 81а от ЗДСл;
6. временно преместване в друга администрация;
7. назначаване на държавен служител за споделено изпълнение на длъжност по чл. 84а от ЗДСл;
8. назначаване на лице със статут на държавен служител по друг закон на длъжност по ЗДСл в същата администрация, ако отговаря на изискванията за заемане на длъжността.
(4) Държавен служител, назначен при непълно работно време, може само въз основа на проведен конкурс да бъде назначен на друга длъжност на пълно работно време, както и на заеманата от него длъжност, ако тя бъде определена за заемане на пълно работно време, освен в случите по чл. 16а, ал. 5 от ЗДСл.

Чл. 5. (1) Преди обявяването на всеки конкурс непосредственият ръководител на конкурсната длъжност, а ако няма такъв - органът по назначаването или определен от него служител, попълва приложение № 1, което съдържа информация за конкурсната длъжност.
(2) Всички документи, които са свързани с провеждането на конкурса, се съхраняват в архива на администрацията, в която е конкурсната длъжност, в сроковете, определени по реда на чл. 43 от Закона за Националния архивен фонд.

Раздел II.
Конкурсна комисия


Чл. 6. (1) За провеждане на конкурсната процедура се определя конкурсна комисия. Комисията се състои от 3 до 7 членове, които притежават необходимите професионална квалификация и опит, за да извършат преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите.
(2) В конкурсната комисия задължително се включват непосредственият ръководител на конкурсната длъжност, служител или лице с юридическо образование и представител на звено "Човешки ресурси". В нея могат да участват и представители на синдикалните организации на държавните служители от съответната администрация, както и външни специалисти в професионалната област, в която ще се оценяват кандидатите.
(3) Определеният в заповедта член на комисията - служител от звено "Човешки ресурси", се регистрира като администратор "Човешки ресурси" в Портала.
(4) Числеността и поименният състав на конкурсната комисия се определят със заповед на органа по назначаването за всеки конкурс.

Чл. 7. (1) Конкурс за длъжността "главен секретар", както и за ръководните длъжности в новосъздадени администрации се провежда от специална комисия, чиито численост и състав се определят с решение на Министерския съвет. За главните секретари в случаите по чл. 2, ал. 1, изречение второ от ЗДСл се прилага чл. 6.
(2) В дейността си конкурсната комисия се подпомага организационно-технически от звено "Човешки ресурси" в администрацията, в която е конкурсната длъжност.

Чл. 8. Работата на конкурсната комисия се ръководи и организира от председател, който се посочва в заповедта за нейното определяне.

Чл. 9. Членовете на комисията и външните специалисти нямат право да разгласяват информация, която им е станала известна при провеждането на конкурса.

Чл. 10. (1) Конкурсната комисия заседава в пълен състав и взема решенията си с мнозинство повече от половината от всички членове.
(2) За заседанията на комисията се води протокол, който се подписва от всички членове.

Чл. 11. Преди съставянето на списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати всеки член на конкурсната комисия попълва декларация за липса на личен интерес от провеждането на конкурса и липса на отношения с някого от кандидатите, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност, съгласно приложение № 2.

Чл. 12. (1) След издаването на заповедта за определянето на конкурсната комисия неин член не може да бъде сменян, освен в следните случаи:
1. когато не попълни декларацията по чл. 11;
2. по негова писмена молба;
3. когато служебното или трудовото му правоотношение бъде прекратено;
4. когато изпълнението на служебните му задължения или обективни причини затрудняват спазването на сроковете в конкурсната процедура, които са определени в наредбата.
(2) Органът по назначаването със заповед определя нов член при спазване на разпоредбите на чл. 6, ал. 2.
(3) В случаите по ал. 1, т. 3 и 4 за заседание на конкурсната комисия неин член може да бъде заменен от резервен член, когато такъв е определен със заповедта за назначаване на комисията, ако това не нарушава разпоредбите на чл. 6, ал. 2.

Раздел III.
Обявяване на конкурса


Чл. 13. (1) Конкурсът се обявява от органа по назначаването със заповед, в която се определят:
1. длъжността, за която се провежда конкурсът, като се посочва дали е експертна, ръководна или за висш държавен служител;
2. минималните и специфичните изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност;
3. начинът за провеждане на конкурса; при писмена разработка или концепция се посочва тематиката на разработката или темата на концепцията;
4. необходимите документи, мястото и срокът за подаването им, който не може да бъде по-кратък от 10 дни и по-дълъг от 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса;
5. общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса.
(2) Когато конкурсната процедура се провежда от комисията по чл. 7, органът по назначаването изпраща до администрацията на Министерския съвет попълненото приложение № 1 и заповедта по ал. 1 в 3-дневен срок от издаването и.

Чл. 14. (1) Оповестяването на конкурса се извършва с публикуване на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на съответната администрация, а при липса на такава се поставя на общодостъпното място по чл. 13, ал. 1, т. 5.
(2) В обявлението се съдържат всички данни от заповедта по чл. 13, ал. 1 и информацията по чл. 17, ал. 1, както и кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика и информация за размера на основната заплата за длъжността.

Чл. 15. (1) Органът по назначаването може да обяви общ конкурс за няколко длъжности, за които минималните и специфичните изисквания за заемане на съответната длъжност и начинът за провеждане на конкурса са еднакви, когато професионалните качества на кандидатите могат да бъдат преценени от една конкурсна комисия.
(2) Заемането на ръководните длъжности в новосъздадени администрации се извършва след провеждането на общ конкурс от комисията по чл. 7.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 в заповедта за обявяване на конкурса и в обявлението се посочва необходимата информация за всяка от конкурсните длъжности.

Раздел IV.
Ред за кандидатстване


Чл. 16. Конкурсната процедура осигурява равен достъп на кандидатите до заемане на длъжности за държавни служители без ограничения на правата или привилегии, които са основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, сексуална ориентация, религия, политическа принадлежност, лично и обществено положение, имуществено състояние или на наличие на увреждане.

Чл. 17. (1) Кандидатите се регистрират в Портала на адрес: https://jobs.government.bg, и получават персонален идентификационен номер (ПИН), който служи за идентифициране при кандидатстване и явяване на тест. Регистрацията е валидна за срок 5 години с цел прилагане на сроковете, които са предвидени в чл. 10д, ал. 3 и 4 от ЗДСл.
(2) Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 3 в администрацията, която е обявила конкурса.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
2. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
3. копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
4. други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.
(4) В случай че кандидатът е с дислексия, към документите по ал. 3 се прилага и медицински документ, който удостоверява това състояние.
(5) Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
(6) Документите по ал. 2 и 3 може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по ал. 2 и декларацията по ал. 3, т. 1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Чл. 18. (1) При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите по чл. 17, ал. 6 информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
(2) С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи и в които е посочен ПИН от регистрацията в Портала.
(3) Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта по чл. 13, ал. 1, т. 4, не се регистрират.

Чл. 19. (1) Когато след изтичането на срока за подаване на документите не е постъпило нито едно заявление, органът по назначаването със заповед прекратява конкурсната процедура.
(2) В случаите по чл. 15, ал. 1 и 2 конкурсната процедура се прекратява само за длъжността, за която не е подадено нито едно заявление.

Раздел V.
Допускане до конкурс


Чл. 20. (1) Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, които са предвидени за заемането на длъжността.
(2) До участие в конкурса не се допускат лица:
1. които не са представили всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията и информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността;
2. които нямат право да участват в централизирания етап на конкурса поради ограничението в чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, като срокът от една година започва да тече от първата дата, на която съответният кандидат се е явил и не е издържал успешно централизирания етап за съответната категория длъжност.
(3) Служителят от звено "Човешки ресурси", който е член на комисията, проверява в Портала по ПИН и ЕГН дали кандидатът има право и следва да се яви на централизирания етап на конкурса и изготвя справка за останалите членове на комисията.
(4) Служителят от звено "Човешки ресурси" - член на комисията, проверява информацията в регистрите по чл. 17, ал. 3, т. 2 и изготвя справка за останалите членове на комисията.
(5) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол съгласно приложение № 4. В решението се посочват:
1. недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им;
2. допуснатите кандидати, които следва да участват в централизирания етап на конкурса;
3. допуснатите кандидати, които са издържали успешно тестовете за съответната категория длъжност и чиито резултати са валидни на основание чл. 10д, ал. 3 от ЗДСл.

Чл. 21. (1) Въз основа на решението по чл. 20, ал. 5 комисията изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от председателя на комисията.
(2) В списъка на допуснатите кандидати се посочва кои следва да участват в централизирания етап на конкурса.
(3) В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.
(4) На седмия ден от крайната дата за подаване на документите списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват на интернет страницата на администрацията, а при липса на такава се поставят на общодостъпното място по чл. 13, ал. 1, т. 5.
(5) Служителят от звено "Човешки ресурси" - член на комисията, в срока по ал. 4 отбелязва в Портала:
1. допуснатите кандидати, които подлежат на явяване на централизирания етап на конкурса;
2. кандидатите с дислексия;
3. населеното място за провеждане на централизирания етап на конкурса, което кандидатите са посочили в подаденото заявление за участие в конкурса.
(6) Определените от изпълнителния директор на Института служители в срок 3 работни дни след отбелязването на информацията по ал. 5 формират групи за централизирания етап на конкурса, като определят дата, час и зали за провеждането на тестовете, определят квестори и разпределят кандидатите. Датата на провеждане на централизирания етап не може да бъде по-рано от 7 дни и по-късно от 20 дни след отбелязването на информацията.
(7) Кандидатите по ал. 5, т. 1 и 2 получават информацията за датата, часа и залата за провеждането на тестовете чрез профила си в Портала.
(8) Не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати комисията информира по реда на ал. 4 кандидатите по ал. 2 за датите, часа и местата на провеждане на централизирания етап.

Чл. 22. (1) Всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура.
(2) Органът по назначаването се произнася по жалбата в 3-дневен срок от нейното получаване.
(3) В случай че по реда на ал. 2 има уважена жалба и бъде допуснат допълнителен кандидат, служителят от звено "Човешки ресурси" го отбелязва в Портала и той се разпределя в група за провеждане на тест. Кандидатът се уведомява по реда на чл. 21, ал. 7.

Чл. 23. (1) Когато няма допуснати кандидати, органът по назначаването прекратява конкурсната процедура.
(2) В случаите по чл. 15, ал. 1 и 2 конкурсната процедура се прекратява само за длъжността, за която не е допуснат нито един кандидат.
(3) Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат е само един.

Раздел VI.
Централизиран етап на конкурса


Чл. 24. Централизираният етап на конкурса за постъпване на държавна служба се организира от Института и се провежда в компютърно оборудвани тестови зали в присъствието на квестори.

Чл. 25. (1) Провеждането на тестовете се осъществява посредством платформа, която се поддържа от Института.
(2) Платформата съдържа:
1. тестовите задачи за централизирания етап на конкурса за постъпване на държавна служба;
2. информация за проведените централизирани етапи на конкурса за постъпване на държавна служба;
3. алгоритми за генериране на тестове и за автоматична обработка на тестовите резултати.
(3) Платформата за провеждане на тестовете служи за провеждането на тестовете и не е публична система. Служителите от звена "Човешки ресурси" имат достъп само до генерираните от платформата резултати чрез профила си в Портала.
(4) Изпълнителният директор на Института определя със заповед служители от Института с достъп в платформата със следните права: определяне на нова зала; избор на зала; създаване на група за тестова сесия (избор на квестори и кандидати); разпечатване на списък на група за тестова сесия.
(5) Изпълнителният директор на Института определя квестори със следните права в платформата: търсене на групи за тестове; наблюдение на група за тестове (активиране на тест, наблюдение на участници в тест, деактивиране на тест при необходимост, приключване на тест).
(6) Лицата по ал. 5 следва успешно да са преминали специализиран тест за интегритет и обучение за квестори.
(7) Определените по ал. 4 и 5 лица подписват декларация за поверителност и неразгласяване на информация за кандидатите и техните резултати.
(8) Лицата по ал. 4 и 5 отговарят за достоверността на въвежданата информация.
(9) Определени със заповед служители от администрацията на Министерския съвет активират профилите на различните администратори и на квесторите след проверка на въведените данни и данните от заповедта.
(10) Поддържането на базата данни с тестови задачи и актуализирането им при нормативни промени и изменения в рамките на компетентностите, както и въвеждането им в платформата се осигурява от администрацията на Министерския съвет.

Чл. 26. (1) Институтът осигурява зали за провеждане на тестовете и отговаря за съответствието им с изискванията по наредбата.
(2) Тестовите зали са оборудвани с компютърни работни станции, които са свързани с платформата посредством защитена връзка.
(3) За кандидатите с двигателни затруднения следва да е осигурена достъпна среда до и във тестовите зали.
(4) В залите се осигуряват слушалки и микрофон за кандидатите с намален слух.

Чл. 27. (1) За провеждането на всяка отделна тестова сесия изпълнителният директор на Института или оправомощен от него служител определя не по-малко от двама квестори.
(2) Институтът отговаря за обучението и инструктажа и провежда първоначален тест за интегритет на квесторите.
(3) Квесторите имат следните задължения:
1. предварителна подготовка на тестовите зали и техниката, проверка на работните станции и незабавно докладване на определено от изпълнителния директор на Института лице за установени технически проблеми;
2. приемане на кандидатите в залата, включително:
а) проверка на самоличността и сверяване на данните от личната карта със списъка на разпределените за съответната тестова сесия кандидати;
б) пропускане на кандидатите в залата при условие на оставяне на електронните средства за записване, за заснемане и за комуникация;
в) настаняване на кандидатите със специални потребности (двигателни затруднения, намален слух или дислексия) на определените за тях места;
3. недопускане до тестовата сесия на закъснели кандидати, кандидати без документи за самоличност или в пияно състояние;
4. даване на инструкции към кандидатите относно начина и продължителността на провеждането на тестовете;
5. следене за спазване на реда в залата и правилата за провеждане на тестовете;
6. отстраняване на кандидати преди започване на тестовата сесия, които са извършили нарушения на реда в залата и на правилата за провеждане на тестовете;
7. прекратяване на тестовата сесия на кандидати, които са извършили нарушения на реда в залата и на правилата за провеждане на тестовете чрез менюто за квестори в платформата, както и отстраняване на нарушителите от залата.
(4) За всяка сесия квесторите изготвят доклад по утвърден от изпълнителния директор на Института образец, който съдържа:
1. списък на явилите се кандидати;
2. списък на недопуснатите кандидати, като се посочват основанията за недопускане;
3. списък с отстранените преди започване на тестовата сесия кандидати и отстранените от тестовата сесия кандидати с описание на основанията за отстраняване;
4. описание на всички проблеми и инциденти от техническо или друго естество, които са довели до забавяне, временно спиране или прекратяване на тестовата сесия.
(5) За всяка отделна тестова сесия в деня преди провеждането и определените квестори получават от Института списък на разпределените за сесията кандидати и подписват декларация за липса на конфликт на интереси с кандидатите. Институтът отговаря за своевременната замяна на квесторите, когато това е необходимо.

Чл. 28. (1) Централизираният етап се провежда чрез тестове за определяне нивото на общите компетентности и на основните познания, които са необходими за заемането на държавна служба.
(2) Когато длъжността, за която се провежда конкурс, е ръководна, централизираният етап включва тест за определяне нивото на общата компетентност и познания, които са необходими за заемането на ръководни длъжности.
(3) Общата компетентност и познанията, необходими за заемането на ръководни длъжности, се различават съгласно вида длъжност:
1. ръководители по чл. 5, ал. 1 от ЗДСл;
2. висши държавни служители по чл. 5, ал. 2 от ЗДСл.
(4) Централизираният етап включва решаване на тест, който се състои от различни тестови задачи, разделени в три модула. За решаването на всеки модул времетраенето, което не може да бъде надвишавано, е:
1. за модул "Общи компетентности" - 60 минути;
2. за модул "Познания за държавната администрация" - 30 минути;
3. за модул "Компютърни умения" - 30 минути.
(5) Посоченото в ал. 4 времетраене е с 20 на сто по-дълго за кандидатите с дислексия.
(6) Минималните нива на общите компетентности и основните познания, които кандидатите трябва да покажат, за да са успешно издържани тестовете по чл. 10д, ал. 1 и 2 от ЗДСл, са следните:
1. за модул "Общи компетентности" - 50 конкурсни точки;
2. за модул "Познания за държавната администрация" - 30 конкурсни точки;
3. за модул "Компютърни умения" - 20 конкурсни точки;
4. общ резултат от теста - 100 конкурсни точки.
(7) Изчисляването на резултатите се извършва автоматично в платформата по следния начин:
1. всеки верен отговор на задача носи 1 точка, а всеки частично верен отговор носи 0,5 точки;
2. сумират се верните и частично верните отговори по компетентности и модули и се получават суровите балове;
3. всеки суров бал се дели на максималния възможен резултат по дадената компетентност или модул и полученото се умножава по 100, като така се получават конкурсни точки, които представляват процент вярно решени задачи по съответния модул или компетентност;
4. конкурсните точки, които са получени по трите модула, се събират и се получава крайният резултат от централизирания етап на конкурса.
(8) Алгоритъмът за генериране на тестовете на кандидатите е следният:
1. тестовите задачи са калибрирани при стандартизацията на тестовете и са класифицирани в групи по трудност;
2. задачите са разпределени и на базата на тяхното съдържание - по компетентности и по съдържателни подкатегории на компетентностите;
3. тестовата платформа избира на случаен принцип, но по алгоритъм, задачи от всяка категория/подкатегория и ниво на трудност;
4. кандидатите решават различни, но еквивалентни спрямо вида длъжност тестове.
(9) Администрацията на Министерския съвет на всеки две години представя на Съвета за административната реформа анализ на данните от проведените тестове.

Чл. 29. (1) Задачите в модул "Общи компетентности" са обвързани с рамките на компетентностите за държавните служители, които са определени с Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРЗОИСДА) (ДВ, бр. 49 от 2012 г.).
(2) Модулът съдържа задачи в зависимост от категорията длъжности:
1. за висши държавни служители - задачи, които са свързани със следните компетентности: стратегическа, лидерска, управленска, ориентация към резултати и фокус към клиента;
2. за ръководни длъжности - задачи, които са свързани със следните компетентности: управленска (включително лидерски поведения и поведения, свързани с анализ на информация), ориентация към резултати и фокус към клиента;
3. за експертни длъжности - задачи, които са свързани със следните компетентности: аналитична, ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента.
(3) Модулът съдържа различни типове задачи, които са съобразени с изследваните компетентности:
1. оценка на верността на изводите, които са направени въз основа на зададен текст;
2. анализ на данни, които са представени под формата на таблици или графики, като за решаването им кандидатите разполагат с калкулатор, който е вграден в платформата за провеждане на тестове;
3. поредица от фигури, в които трябва да се открие логиката на подреждане и да се посочи липсващият елемент;
4. казуси с представени възможни решения, в които трябва да се посочи най-правилното и най-малко правилното от посочените за всеки казус решения.
(4) Тестът за кандидатите за експертни и ръководни длъжности включва решаване на тип задачи по ал. 3, т. 1, 2, 3 и 4.
(5) Тестът за кандидатите за висши държавни служители включва решаване на тип задачи по ал. 3, т. 1, 2 и 4.
(6) Задачите в модул "Познания за държавната администрация" са обвързани със знания за държавната администрация и включват въпроси, които оценяват познанията за държавната администрация и които са съставени въз основа на нормативни актове. Всяка задача представлява въпрос с няколко възможности за отговор.
(7) Задачите в модул "Компютърни умения" са обвързани с рамката на дигитална компетентност за държавните служители, определена с НУРЗОИСДА, и включват въпроси, които оценяват познанията за работа с компютър, интернет, операционна система и приложения. Всяка задача представлява въпрос с няколко възможности за отговор.

Чл. 30. Провеждането на тестовите сесии в залите може да бъде записвано със система за видеонаблюдение, за което кандидатите се уведомяват предварително.

Чл. 31. (1) След напускането на тестовата зала от всички кандидати квесторите приключват тестовите им сесии в Платформата, като резултатите от теста стават достъпни чрез профила на кандидатите в Портала.
(2) Служителят от звено "Човешки ресурси" - член на конкурсната комисия, получава чрез Портала резултатите само на кандидатите, които участват в конкурса в съответната администрация.
(3) Резултатите на кандидатите включват обобщена информация за представянето на кандидата по модули и компетентности и не съдържат информация за конкретните задачи, които кандидатът е решавал, и техните верни отговори.
(4) Кандидатите, чиято сесия е била прекратена от квестор поради причини, които са свързани с поведението на участника, се считат за неиздържали теста и за тях се прилага ограничението по чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, като срокът от една година започва да тече от първата дата, на която съответният кандидат се е явил за съответната категория длъжност.
(5) В случай че насрочена тестова сесия не се е провела в определения за това ден или провеждането и е било прекъснато по причини, които са свързани с функционирането на Портала или с организацията на централизирания етап от страна на Института, служителите на Института информират по електронна поща администраторите "Човешки ресурси". Администраторите "Човешки ресурси" одобряват кандидата за ново явяване на тест, който Институтът организира в срок два работни дни.
(6) Резултатите от проведените тестове не подлежат на обжалване.
(7) Резултатите на успешно издържалите централизирания етап за съответната категория длъжности са валидни три години от датата на обявяването им.

Раздел VII.
Начини за провеждане на децентрализирания етап на конкурса


Чл. 32. (1) В децентрализирания етап на конкурса участват само кандидати, които са издържали успешно централизирания етап на конкретната конкурсна процедура или са допуснати поради наличие на валидни резултати от тестовете при условията на чл. 10д, ал. 3 от ЗДСл.
(2) Датата, часът и мястото на провеждането на децентрализирания етап се обявяват на интернет страницата на администрацията, а при липса на такава - на общодостъпното място по чл. 13, ал. 1, т. 5. Кандидатите се уведомяват и по електронна поща. Датата за провеждане на децентрализирания етап не може да бъде по-рано от 5 работни дни след обявяването на резултатите от централизирания етап.
(3) Решението на комисията относно датата, часа и мястото на провеждане на децентрализирания етап се оформя в протокол съгласно приложение № 4а. В решението се посочват:
1. недопуснатите кандидати, които не са издържали успешно тестовете за съответната категория длъжност;
2. допуснатите кандидати, които са издържали успешно тестовете за съответната категория длъжност и чиито резултати са валидни на основание чл. 10д, ал. 3 от ЗДСл.
(4) Когато няма допуснати кандидати, органът по назначаването прекратява конкурсната процедура.
(5) В случаите по чл. 15, ал. 1 и 2 конкурсната процедура се прекратява само за длъжността, за която не е допуснат нито един кандидат.
(6) Децентрализираният етап от конкурса се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат е само един.

Чл. 33. Децентрализираният етап на конкурса за държавни служители се провежда чрез един или няколко от посочените начини:
1. решаване на тест;
2. писмена разработка по икономическа, културна, социална, управленска или друга тематика;
3. защита на концепция за стратегическо управление;
4. практически изпит.

Чл. 34. (1) Органът по назначаването посочва в заповедта по чл. 13, ал. 1 конкретния начин за провеждане на децентрализирания етап на конкурса. Децентрализираният етап на конкурса задължително включва и интервю.
(2) Изборът на конкретния начин се извършва съобразно длъжността, за която се провежда конкурсът, и нейните функции, като може да се приложат едновременно два от начините по чл. 33, т. 1 - 4.
(3) Конкурсната комисия определя с какъв коефициент - 3, 4 или 5, се умножава резултатът на кандидатите, получен при прилагане на начина по чл. 33 и при интервюто, като взема предвид тяхната относителна тежест при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност. Комисията е длъжна не по-късно от 24 часа преди датата на провеждането на децентрализирания етап на конкурса да обяви на интернет страницата си системата за определяне на резултатите. Преди да започне провеждането на децентрализирания етап на конкурса, комисията отново обявява на всички участници системата за определяне на резултатите.
(4) Продължителността на провеждането на всеки конкретен начин се определя от конкурсната комисия, като началото и краят се обявяват от председателя на комисията.

Чл. 35. (1) Конкурсната комисия осигурява листове, които са подпечатани с печата на администрацията, в която е конкурсната длъжност, за решаването на теста, или за написването на писмената разработка или за провеждане на практическия изпит. Писмените работи се поставят в плик - голям формат, а в плик - малък формат, всеки кандидат запечатва попълнен формуляр със своето име.
(2) Отварянето на плика - малък формат, става, след като тестът или писмената разработка са оценени от проверяващите, и срещу името на кандидата се отбелязва резултатът.

Чл. 36. (1) Когато децентрализираният етап на конкурса се провежда по начина, който е посочен в чл. 33, т. 1, кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, в която е конкурсната длъжност, и с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност.
(2) Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор.
(3) Конкурсната комисия взема решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, които се обявяват на участниците преди започването на децентрализирания етап на конкурса.
(4) След обявяване на началото на провеждането на децентрализирания етап на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

Чл. 37. (1) В зависимост от броя на явилите се кандидати комисията може да определи един или няколко от своите членове, които проверяват тестовете, съобразно одобрената система за определяне на резултатите.
(2) Кандидатите, които са постигнали резултат над минималния, се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез електронна поща, ако кандидатите са посочили такава, за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.
(3) Информирането по ал. 2 се извършва и в случай, че конкурсът се провежда чрез няколко от начините по чл. 33.

Чл. 38. (1) При провеждане на децентрализирания етап на конкурса по начина, който е посочен в чл. 33, т. 2, кандидатите развиват писмена разработка по икономическа, културна, социална, управленска или друга тематика, която е свързана с изпълнението на конкретната длъжност.
(2) Конкурсната комисия подготвя три различни теми по обявената тематика и одобрява критериите за оценка на писмената разработка. Изборът на темата се извършва по реда на чл. 36, ал. 4.
(3) Писмените разработки се проверяват най-малко от двама от членовете на комисията, които независимо един от друг преценяват представянето на кандидатите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.
(4) До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от писмения изпит е най-малко "4". Те се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез електронна поща, ако кандидатите са посочили такава, за датата, мястото и часа на провеждането на интервюто.

Чл. 39. (1) При провеждане на децентрализирания етап на конкурса по начина, който е посочен в чл. 33, т. 3, кандидатите представят концепция за стратегическо управление, с която се цели да се проверят уменията на кандидатите за стратегическо мислене - определяне на мисия, визия, цели, действия и резултати, както и уменията за представяне и защита на концепцията.
(2) Изискванията към концепцията и критериите за преценка се одобряват от комисията.
(3) Всеки член на комисията се запознава с представените писмени концепции на кандидатите и ги преценява по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.
(4) Кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и са оценени с оценка не по-ниска от "4", се допускат до защита на концепцията.
(5) Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете.
(6) Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките по ал. 3 и 5.
(7) До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат по ал. 6 е най-малко "8". Те се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез електронна поща, ако кандидатите са посочили такава, за датата, мястото и часа на провеждането му.

Чл. 40. (1) При провеждане на децентрализирания етап на конкурса по начина, който е посочен в чл. 33, т. 4, кандидатите полагат практически изпит, при който се преценяват уменията за справяне с конкретни задачи, които са свързани с изпълнението на длъжността. По този начин се преценява и владеенето на чужди езици от кандидатите.
(2) Когато чрез практически изпит се проверяват знания и умения, които са свързани с прилагането на нормативна уредба, по решение на комисията кандидатите могат да ползват нормативни актове.
(3) Конкурсната комисия поставя една и съща писмена задача на кандидатите, като практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачата се оценяват най-малко от двама от членовете на комисията по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
(4) До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от практическия изпит е най-малко "4". Те се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез електронна поща, ако кандидатите са посочили такава, за датата, мястото и часа на провеждането му.

Чл. 41. (1) Когато при провеждането на децентрализирания етап на конкурса се прилагат два от начините по чл. 33, които са посочени в заповедта по чл. 13, ал. 1, т. 3, до участие във втория посочен начин се допускат само кандидати, които са издържали успешно първия начин.
(2) Общият резултат на всеки успешно издържал кандидат е сбор от резултатите от първия и втория начин за провеждане на изпита, умножени по съответните коефициенти, които са определени по чл. 34, ал. 3.

Чл. 42. (1) Преди провеждане на интервюто комисията се запознава с длъжностната характеристика, както и с попълнения формуляр съгласно приложение № 1 и формулира въпроси, които се задават на всички кандидати. Комисията определя и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто.
(2) Служителят на звено "Човешки ресурси" - член на конкурсната комисия, предоставя на останалите членове справка за резултатите на кандидатите по отделните модули и компетентности от централизирания етап на конкурса, която да послужи за по-ефективна подготовка и провеждане на интервюто.
(3) По време на интервюто членовете на конкурсната комисия задават въпросите по ал. 1, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
(4) Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 - за експертните длъжности, формуляр съгласно приложение № 6 - за ръководните длъжности, или формуляр съгласно приложение № 7 - за длъжностите, които са определени в категорията "висши държавни служители".

Чл. 43. (1) Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при провеждането на децентрализирания етап на конкурса по избрания начин и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти.
(2) Окончателните резултати на кандидатите се оформят във формуляр съгласно приложение № 8.

Раздел VIII.
Класиране


Чл. 44. (1) Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето място кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, за което съставя протокол.
(2) Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.
(3) Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването в 5-дневен срок от провеждането на децентрализирания етап на конкурса.
(4) В срока по ал. 3 класирането на кандидатите от първо до трето място се обявява на интернет страницата на администрацията, а при липса на такава - на общодостъпното място по чл. 13, ал. 1, т. 5. Всички кандидати, включително некласираните, се уведомяват по електронна поща или писмено, като им се изпраща извлечение от протокола по ал. 1, който отразява резултатите.

Чл. 45. (1) Участвалите в децентрализирания етап на проведения конкурс кандидати, които не са класирани на първо място, в 7-дневен срок от публикуването на обявлението по чл. 44, ал. 4 могат да подадат възражение до органа по назначаването, в което да посочат мотивите за своето несъгласие с преценката на комисията.
(2) Органът по назначаването се произнася с решение в 7-дневен срок, като може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.

Чл. 46. (1) Когато органът по назначаването приеме, че възражението по чл. 45, ал. 1 е основателно, конкурсната процедура се прекратява и се насрочва нов конкурс.
(2) В случай че конкурсът е общ за няколко длъжности, конкурсната процедура се прекратява само за длъжността, за която възражението е основателно.

Чл. 47. Ако никой от явилите се кандидати не се представи успешно, комисията отразява това в протокола по чл. 44, ал. 1, като конкурсната процедура приключва без класиране.

Раздел IX.
Особени правила за провеждането на централизирания конкурс за длъжности за държавни служители, за заемането на които няма изисквания за професионален опит


Чл. 48. (1) Провеждането на централизиран конкурс за длъжности за държавни служители, за заемането на които няма изисквания за професионален опит, се организира от Института след оценка и анализ на потребностите от човешки ресурси в администрациите.
(2) Конкурсът се провежда по инициатива на председателя на Съвета за административната реформа по предложение на секретариата му.
(3) Конкурсът за длъжности без изискване за професионален опит се обявява със заповед на изпълнителния директор на Института, която съдържа:
1. минималните изисквания за заемане на длъжностите;
2. информация за необходимите документи и срока за подаването им на електронна поща jobs@government.bg, която се поддържа от администрацията на Министерския съвет.
(4) Оповестяването на конкурса се извършва с публикуване на обявление в Портала и на интернет страницата на Института.

Чл. 49. За участие в конкурса кандидатите се регистрират на Портала и изпращат по електронен път заявление съгласно приложение № 9 на електронна поща jobs@government.bg.

Чл. 50. (1) Конкурсната комисия за провеждането на централизирания конкурс се състои от 5 членове, включително председател. При необходимост работата на комисията се подпомага от технически сътрудници.
(2) Поименният състав на комисията за всеки конкурс се определя със заповед на изпълнителния директор на Института съгласувано с администрацията на Министерския съвет.

Чл. 51. Въз основа на подадените заявления централният администратор на Портала допуска кандидатите до конкурса.

Чл. 52. (1) Определен от изпълнителния директор на Института служител въвежда в Портала информация за дата, час и адрес на залите за провеждането на конкурса и въвежда кандидатите за теста.
(2) Кандидатите получават информацията по ал. 1 чрез профила си в Портала.

Чл. 53. За явяването на конкурса и допускането в залата в деня на провеждането му кандидатите представят на конкурсната комисия оригинал и копие на дипломата за завършено в Република България висше образование или на документ за признаване на придобито в чужбина образование, ако тези документи са издадени преди 1 януари 2012 г.

Чл. 54. (1) Кандидатите решават тест за определяне на нивото на общите компетентности и на основните познания, необходими за заемането на държавна служба, по правилата на чл. 28, ал. 4 - 6, чл. 29, ал. 1, ал. 2, т. 3, ал. 3 и 4, чл. 30, чл. 31, ал. 1 и 3 - 6.
(2) Функциите на квестори може да се изпълняват от членовете на комисията по чл. 50.

Чл. 55. (1) Резултатите на успешно издържалите конкурса са валидни три години от датата на обявяването им и се зачитат за резултати от централизиран етап на конкурс по чл. 10д от ЗДСл за експертна длъжност.
(2) Резултатите са достъпни за кандидатите чрез профила им в Портала.
(3) Централният администратор на Портала уведомява администрациите за проведения конкурс и за резултатите от него (брой издържали конкурса кандидати).
(4) Администрациите могат да изискат от централния администратор на Портала списък, който съдържа ПИН на успешно издържалите конкурса кандидати.
(5) След получаване на списъка администраторите "Човешки ресурси" имат достъп до резултатите на кандидатите и информацията от профила им в Портала чрез функциите за проверка по ПИН и ЕГН и за търсене на кандидати.

Чл. 56. Успешно издържалите централизирания конкурс могат да бъдат назначавани в съответната администрация без провеждане на отделен конкурс, като органът по назначаване или определената от него комисия провежда събеседване или писмен изпит за преценка на качествата и установяване на специфичните познания на кандидатите за заемане на конкретната длъжност.

Раздел X.
Особени правила за провеждането на централизирания конкурс за експертни длъжности с аналитични или контролни функции за хора с трайни увреждания


Чл. 57. (1) Провеждането на централизиран конкурс за експертни длъжности с аналитични или контролни функции за хора с трайни увреждания се организира от Института след оценка и анализ на потребностите от човешки ресурси в администрациите.
(2) Конкурсът се обявява със заповед на изпълнителния директор на Института, която съдържа данни за изискванията за минимална образователна степен, както и техническите условия за провеждане на конкурса съобразно спецификата на отделните видове увреждания.
(3) Оповестяването на конкурса се извършва с публикуване на обявление в Портала за работа в държавната администрация и на интернет страницата на Института.

Чл. 58. (1) Конкурсната комисия за провеждането на централизирания конкурс се състои от 5 членове, включително председател. При необходимост работата на комисията се подпомага от технически сътрудници.
(2) Поименният състав на комисията за всеки конкурс се определя със заповед на изпълнителния директор на Института съгласувано с администрацията на Министерския съвет.

Чл. 59. (1) До участие в конкурса се допускат само хора с трайни увреждания по смисъла на Закона за хората с увреждания (ДВ, бр. 105 от 2018 г.), които имат завършено висше образование.
(2) За участие в конкурса кандидатите се регистрират на Портала и изпращат по електронен път заявлението съгласно приложение № 10 на електронна поща jobs@government.bg.
(3) По изключение кандидати, които имат право на придружител съгласно решение на ТЕЛК (НЕЛК), могат да се регистрират за участие на място в деня на провеждане на конкурса до започване на процедурата чрез попълване на заявлението съгласно приложение № 10.

Чл. 60. Въз основа на подадените заявления централният администратор на Портала допуска кандидатите до конкурса.

Чл. 61. (1) Определеният от изпълнителния директор на Института служител въвежда в Портала информация за дата, час и адрес на залите за провеждането на конкурса и въвежда кандидатите за теста.
(2) Кандидатите получават информацията по ал. 1 чрез профила си в Портала.

Чл. 62. За явяването на конкурса и допускането в залата кандидатите следва в деня на провеждането му да представят на конкурсната комисия оригинал и копие на дипломата за завършено в Република България висше образование или на документ за признаване на придобито в чужбина образование, ако тези документи са издадени преди 1 януари 2012 г., както и копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Чл. 63. (1) Кандидатите решават тест за определяне на нивото на общите компетентности и на основните познания, необходими за заемането на държавна служба, по правилата на чл. 28, ал. 4 - 6, чл. 29, ал. 1, ал. 2, т. 3, ал. 3 и 4, чл. 30, чл. 31, ал. 1 и 3 - 6.
(2) Функциите на квестори може да се изпълняват от членовете на комисията по чл. 58.

Чл. 64. (1) Резултатите на успешно издържалите конкурса са валидни три години от датата на обявяването им и се зачитат за резултати от централизиран етап на конкурс по чл. 10д от ЗДСл за експертна длъжност.
(2) Резултатите са достъпни за кандидатите чрез профила им в Портала.
(3) Централният администратор на Портала уведомява администрациите за проведения конкурс и за резултатите от него (брой издържали конкурса кандидати).
(4) Администрациите могат да изискат от централния администратор на Портала списък, който съдържа ПИН на успешно издържалите конкурса кандидати.
(5) След получаване на списъка по ал. 4 администраторите "Човешки ресурси" имат достъп до резултатите на кандидатите и информацията от профила им в Портала чрез функциите за проверка по ПИН и ЕГН и търсене на кандидати.

Чл. 65. (1) Успешно издържалите централизирания конкурс, които отговарят на условията за заемане на конкретната длъжност, могат да бъдат назначавани на определените съгласно чл. 9а, ал. 1 от ЗДСл експертни длъжности с аналитични или контролни функции без провеждане на отделен конкурс, като органът по назначаване или определената от него комисия провежда събеседване и/или писмен изпит за преценка на качествата и установяване на специфичните познания на кандидатите за заемане на конкретната длъжност.
(2) Органът по назначаването или упълномощено от него лице уведомява писмено избраните от него кандидати, които по предварителни данни отговарят на изискванията за заемането и, за наличието на свободна експертна длъжност с аналитични или контролни функции. В уведомлението се посочват минималните и специфичните изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност, необходимите документи, които трябва да бъдат представени, мястото, денят и часът за провеждане на събеседването или писмения изпит.
(3) При събеседването или изпита органът по назначаването или комисията проверява съответствието на представените документи с нормативните изисквания, извършва преценка на качествата и установява специфичните познания на кандидатите за заемане на конкретната длъжност.

Глава трета.
ПОДБОР ПРИ МОБИЛНОСТ ПО ЧЛ. 81А ОТ ЗДСЛ


Чл. 66. (1) Длъжности, които се заемат по реда на чл. 81а от ЗДСл, се обявяват в Портала въз основа на заповед на органа по назначаването или на определено от него длъжностно лице.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:
1. длъжността;
2. минималните и специфичните изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемането на длъжността;
3. необходимите документи;
4. място и електронна поща за подаване на документите;
5. срок за подаване на документите, който не може да бъде по-кратък от 10 дни.
(3) Обявлението в Портала съдържа следната информация:
1. административно звено;
2. област, община и населено място;
3. длъжност;
4. професионално направление;
5. длъжностно ниво;
6. минимална образователна степен;
7. минимален професионален опит;
8. минимален ранг за длъжността;
9. минимален размер на основната заплата;
10. брой места, които са обявени за подбор;
11. специфични изисквания за длъжността (ако има такива);
12. кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика;
13. срок за подаване на документи;
14. място за подаване на документи: област, община, населено място, адрес, административно звено;
15. изисквани документи;
16. електронна поща за подаване на документи;
17. лице за контакт: имена, телефон и електронна поща.
(4) Към обявлението се прикачват:
1. заповедта за обявяване на длъжността за заемане чрез мобилност;
2. критериите, които са определени в правила на съответната администрация, утвърдени от органа по назначаването, по които се извършва подборът;
3. други документи, които имат отношение към обявата, по преценка на органа по назначаване или на определено от него длъжностно лице.
(5) Право да кандидатстват за заемане на длъжностите по ал. 1 имат държавни служители:
1. които отговарят на общите и специфичните условия за заемане на длъжността;
2. чийто срок за изпитване е изтекъл;
3. които не са назначени по заместване, освен ако са налице условията по чл. 15, ал. 3 от ЗДСл;
4. които не заемат длъжност при непълно работно време.
(6) Кандидатите избират дали да подадат документите си на място или по електронен път.

Чл. 67. (1) Ако при преминаването на държавна служба в друга администрация по чл. 81а от ЗДСл служителят за първи път се назначава на ръководна длъжност, той се регистрира в Портала и предоставя в документите си за кандидатстване своя ЕГН и ПИН.
(2) Администратор "Човешки ресурси" извършва справка дали кандидатът има право и следва да се яви на теста по чл. 10д, ал. 2 от ЗДСл.
(3) Провеждането на теста се извършва по реда на глава втора, раздел VI от наредбата.

Чл. 68. (1) Звено "Човешки ресурси" изготвя справка за служителите, които са кандидатствали за заемане на длъжността по мобилност и отговарят на условията по чл. 66, ал. 5 и чл. 67, ал. 1 и 2.
(2) При наличие на повече от един кандидат, който отговаря на изискванията за заемане на длъжността, подборът се извършва съгласно критериите, които са определени в правила на съответната администрация и са утвърдени от органа по назначаването.
(3) Подборът включва събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите за изпълнение на обявената длъжност и писмен изпит, ако органът по назначаването прецени за необходимо.
(4) За избрания кандидат прекият ръководител на длъжността подготвя мотивирано предложение за назначаване съгласувано с контролиращия ръководител.
(5) Кандидатите, които не са избрани при подбора, се уведомяват по електронна поща.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) В случаите на назначаване по чл. 15 от ЗДСл без провеждане на децентрализиран етап на конкурс кандидатите се регистрират в Портала и предоставят на звено "Човешки ресурси" своя ПИН и ЕГН.
(2) Администраторите "Човешки ресурси" извършват справка в Портала дали кандидатът има право и дали следва да се яви на тест по чл. 10д, ал. 1 или 3 от ЗДСл.
(3) Провеждането на теста се извършва по реда на глава втора, раздел VІ от наредбата.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 10ж, ал. 1 от ЗДСл.

§ 3. С влизането в сила на наредбата функцията на Информационен портал за мобилност на служителите в държавната администрация по смисъла на чл. 81а от ЗДСл ще се изпълнява от Портала за работа в държавната администрация.

§ 4. Обявите, които са публикувани на Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация преди влизането в сила на наредбата, са валидни до изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите.

§ 5. Процедури по мобилност, които са обявени преди влизането в сила на наредбата, приключват по реда, който действа към момента на издаването на заповедта за обявяването им.


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1Приложение № 2 към чл. 11
Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2
Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5