навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Приет с ПМС № 183 от 04.08.2020 г.

Обн. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 23 Май 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С правилника се уреждат:
1. условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за регионално и пространствено развитие (НКРПР), интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините;
2. организацията и дейността на регионалния съвет за развитие и на областния съвет за развитие;
3. наблюдението на изпълнението на НКРПР, интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините.
Чл. 2. (1) Концепцията, стратегиите и плановете за развитие, както и документите и действията на държавните органи и на органите на местното самоуправление, свързани с тяхното изработване, одобряване, приемане, актуализиране, изпълнение, наблюдение и оценка, са официална обществена информация.
(2) Държавните органи и органите на местното самоуправление информират своевременно и по подходящ начин обществеността за характера и същността на документите и действията, свързани с изработването, одобряването, приемането, актуализирането, изпълнението, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, за необходимостта, потенциалните ползи и за последиците от тях, както и за постигнатите резултати.

Чл. 3. Концепцията, стратегиите и плановете за развитие служат за идентифициране на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие, в т. ч. концепции за интегрирани териториални инвестиции.

Чл. 4. Комуникационната стратегия на политиката за регионално развитие по чл. 27, ал. 1, т. 6 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) е отговорност на министъра на регионалното развитие и благоустройството и се изразява в осигуряване на информация и комуникация, включително чрез иновативни инструменти и уеб базирана платформа с цел достигане до по-широк кръг хора и до по-голям брой целеви групи; организиране на информационни събития (конференции, информационни дни и т.н.), посветени на възможности за финансиране, информиране за постигнати резултати и за предстоящи събития и процедури за кандидатстване.

Глава втора.
ИЗГОТВЯНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ, ПРИЕМАНЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА, СТРАТЕГИИТЕ И ПЛАНОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ

Раздел I.
Национална концепция за регионално и пространствено развитие


Чл. 5. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството организира изработването, съгласуването и актуализирането на НКРПР съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 5 от ЗРР.
(2) Разработването на НКРПР се извършва в съответствие с разпоредбите на чл. 17, т. 9 от ЗРР.
(3) Проектът на НКРПР се обсъжда и съгласува в съвет, създаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството като експертно консултативно звено за решаване на проблеми от компетентността му съгласно Закона за администрацията, преди внасянето му за разглеждане от Министерския съвет.
(4) Заинтересовани страни в процеса на изготвяне на НКРПР са министерства, държавни и изпълнителни агенции, областни управители и местни власти, национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, представителите на академичните среди, юридически и физически лица.
(5) Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира обществени консултации на проекта на НКРПР и информира заинтересованите страни за резултатите от тях.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Проектът на НКРПР се публикува на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет преди приемането му от Министерския съвет. В срок, не по-кратък от 30 дни от публикуването на проекта на НКРПР, се провеждат публични консултации по документа. Постъпилите в хода на публичните консултации препоръки, предложения и становища се отразяват по целесъобразност в проекта на документа. На интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на портала за обществени консултации на Министерския съвет се публикува справка за проведените консултации.
(7) Регионалните съвети за развитие участват в консултациите и обсъждането на проекта на НКРПР.
(8) Проектът на НКРПР преминава през процедура на междуведомствено съгласуване в съответствие с Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
(9) Министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществява контрол върху процеса на разработване на НКРПР.

Чл. 6. (1) Министерският съвет приема НКРПР по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството преди изтичането на срока на действащия документ.
(2) Решението на Министерския съвет за приемане на НКРПР се обнародва в "Държавен вестник".
(3) Националната концепция за регионално и пространствено развитие се публикува на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет в срок до пет работни дни от датата на обнародването на решението на Министерския съвет в "Държавен вестник".

Чл. 7. (1) За осигуряване на информация и публичност на изпълнението на НКРПР се изготвят междинен и окончателен доклад. Междинният доклад се изготвя в средата на периода на нейното действие, а окончателният доклад не по-късно от една година след изтичането на периода на нейното действие.
(2) Изготвянето на докладите по ал. 1 се организира от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството внася докладите по ал. 2 за разглеждане и одобряване от Министерския съвет.
(4) След одобряването им от Министерския съвет докладите по ал. 1 се публикуват на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет в срок до пет работни дни от датата на обнародването на решението на Министерския съвет в "Държавен вестник".

Чл. 8. (1) Междинният доклад и окончателният доклад за изпълнението на НКРПР се изготвят, като се отчитат резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението и съгласно чл. 33 и 34 от Закона за регионално развитие и предоставена информация относно изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2 и на плановете за интегрирано развитие на общините.
(2) Междинният доклад съдържа информация относно:
1. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за регионално и пространствено развитие през изтеклия период;
2. резултатите от междинната оценка на НКРПР;
3. резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2;
4. използваните през периода ресурси за постигане целите на НКРПР;
5. възникналите проблеми и предприетите от компетентните органи действия за тяхното преодоляване;
6. прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на НКРПР до края на периода на действие;
7. предложения за актуализация на НКРПР.
(3) Окончателният доклад съдържа информация относно:
1. ефективността на изпълнението на целите и приоритетите за регионално и пространствено развитие през периода на действие на НКРПР;
2. резултатите от последващата оценка на НКРПР;
3. резултатите от последващата оценка на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2;
4. ефективността на използваните през периода на действие ресурси за постигане целите на НКРПР;
5. изводи и предложения за изпълнението на дългосрочните цели и приоритети на държавната политика за регионално развитие, включително за актуализация на НКРПР.

Чл. 9. (1) Националната концепция за регионално и пространствено развитие се актуализира при наличие на някое от следните обстоятелства:
1. промени в свързаното с нея национално законодателство или правото на Европейския съюз;
2. промени на целите и приоритетите на политиката за регионално и пространствено развитие на Европейския съюз и/или на Република България;
3. препоръки в приетите доклади за изпълнението на НКРПР;
4. при промени в териториалния обхват на областите и регионите за планиране от ниво 2;
5. при съществени промени в макроикономическите и международните условия, отчетени в Националната програма за реформи и Конвергентната програма на Република България;
6. при промени на приоритетите и специфичните цели на Европейския съюз за определен период;
7. при извършени значителни промени в секторни стратегии;
8. при значителни промени в Морския пространствен план на Република България;
9. при възникване на извънредни обстоятелства.
(2) Изработването и приемането на актуализирания документ по ал. 1 се извършва при условията и по реда за изработване и приемане на НКРПР.

Чл. 10. Финансовите ресурси за изработване, отчитане на изпълнението и актуализиране на НКРПР се осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и/или със средства от фондовете на Европейския съюз.

Чл. 11. Министърът на регионалното развитие и благоустройството осигурява информация и публичност на НКРПР, както и на документите, свързани с действията на съответните органи по нейното изработване, съгласуване, актуализиране, осигуряване на необходимите ресурси и изпълнение.

Раздел II.
Интегрирана териториална стратегия за развитие на регион за планиране от ниво 2


Чл. 12. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството организира разработването, съгласуването и актуализирането на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2.
(2) Разработването на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 се извършва в съответствие с разпоредбите на чл. 17, т. 9 от ЗРР.

Чл. 13. (1) При разработването на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 въпросите, свързани с развитието на публичната инфраструктура, повишаването на конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси и опазването на околната среда в регионите за планиране, се обсъждат в съответните регионални съвети за развитие.
(2) Разработването на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 се извършва с участието на заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на региона.
(3) Заинтересовани страни в процеса на изготвяне на интегрираната териториална стратегия за развитие на регион за планиране от ниво 2 могат да са министерства, държавни и изпълнителни агенции или техни териториални звена, областни управители и местни власти, национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, представителите на академичните среди, юридически и физически лица.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Проектът на интегрираната териториална стратегия за развитие на регион за планиране от ниво 2 се публикува на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет преди приемането му от Министерския съвет. В срок, не по-кратък от 30 дни от публикуването на проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на регион за планиране от ниво 2, се провеждат публични консултации по документа. Постъпилите в хода на публичните консултации препоръки, предложения и становища се отразяват по целесъобразност в проекта на документа. На интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на портала за обществени консултации на Министерския съвет се публикува справка за проведените консултации.
(5) Проектът на интегрираната териториална стратегия за развитие на регион за планиране от ниво 2 се обсъжда и съгласува в съвет, създаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството като експертно консултативно звено за решаване на проблеми от компетентността му съгласно Закона за администрацията, преди приемането му от Министерския съвет.
(6) Проектите на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 преминават през процедура на междуведомствено съгласуване в съответствие с Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
(7) Проектът на интегрирана териториална стратегия за развитие на регион за планиране от ниво 2 се обсъжда и одобрява от регионалния съвет за развитие по предложение на председателя на регионалния съвет за развитие.
(8) Представители на териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството подпомагат обсъждането и съгласуването на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 в регионалните съвети за развитие.

Чл. 14. Министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществява координация и контрол върху процеса на разработване на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2.

Чл. 15. (1) Министерският съвет приема интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството в срок до 6 месеца преди началото на периода на тяхното действие, с изключение на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021 - 2027 г.
(2) Интегрираните териториални стратегии за развитие се приемат с отделни решения на Министерския съвет за всеки регион за планиране от ниво 2.
(3) Решенията на Министерския съвет за приемане на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 се обнародват в "Държавен вестник".
(4) Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 се публикуват на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет в срок до пет работни дни от датата на обнародването на решението на Министерския съвет в "Държавен вестник".

Чл. 16. (1) Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 се актуализират при наличие на някое от следните обстоятелства:
1. при промяна на административно-териториалното устройство на Република България, което засяга областите в съответния регион за планиране от ниво 2, както и при промени в териториалния обхват на региона за планиране от ниво 2;
2. при актуализация на НКРПР;
3. при препоръка на приетите доклади за наблюдение на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2;
4. при съществени промени в икономическите и социалните условия в съответния регион за планиране от ниво 2, както и при съществени промени в регионалната политика, изискващи съответни промени в стратегическата рамка за териториално развитие на регион за планиране от ниво 2;
5. в резултат на промени в свързаното с тях национално законодателство или в правото на Европейския съюз;
6. при приемане, промяна или актуализация на секторни стратегически документи на национално или регионално ниво, с които са свързани приоритетите или индикативните списъци с важни проектни идеи на интегрираните териториални стратегии;
7. при настъпили промени в средата и приоритетите за развитие на местните власти, по предложение на повече от половината членове с право на глас на съответния регионален съвет за развитие;
8. при възникване на извънредни обстоятелства.
(2) Изработването и приемането на актуализираните документи по ал. 1 се извършва при условията и по реда за изработване и приемане на интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2.

Чл. 17. Финансирането на процеса на изработване, съгласуване и актуализиране на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 се осъществява чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и/или със средства от фондовете на Европейския съюз.

Чл. 18. Министърът на регионалното развитие и благоустройството и регионалните съвети за развитие осигуряват информация и публичност на процеса на разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 в съответствие със своите компетенции.

Раздел III.
План за интегрирано развитие на община


Чл. 19. (1) Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на плана за интегрирано развитие на общината.
(2) Кметът на общината осъществява координация и контрол върху процеса на разработване и съгласуване на плана за интегрирано развитие на общината.

Чл. 20. (1) Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и съгласува с широк кръг заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на общината, като получените становища и коментари се отразяват по преценка на общинския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Кметът на общината организира публикуването на интернет страницата на общината на проекта на плана за интегрирано развитие за обществени консултации и отправя покана за общественото му обсъждане, съдържаща мястото и датата на провеждането му. Обществените консултации се провеждат за срок, не по-кратък от 30 дни, а поканата за обсъждането се публикува на интернет страницата на общината не по-късно от 10 работни дни преди провеждането му.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) До 15 работни дни след изтичането на срока за обществени консултации постъпилите препоръки, предложения и становища се отразяват по целесъобразност в проекта на документа, а процесът на консултациите се обективира в протокол, който се публикува на интернет страницата на общината не по-късно от 5 дни след изготвянето му. Протоколът е неразделна част от проекта на плана за интегрирано развитие на общината при внасянето му за разглеждане и приемане от общинския съвет.

Чл. 21. (1) Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок до 3 месеца преди началото на периода на неговото действие, с изключение на плана за периода 2021 - 2027 г.
(2) Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на общината пред съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане от съответния общински съвет.
(3) Планът за интегрирано развитие на общината и решението на общинския съвет за неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет в срок до пет работни дни от датата на решението за приемането му.

Чл. 22. (1) Планът за интегрирано развитие на общината се актуализира при наличие на някое от следните обстоятелства:
1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
2. в резултат на промени в свързаното с него национално законодателство или в правото на ЕС;
3. при съществени промени в национални или секторни стратегии, концепции и програми, влияещи върху изпълнението на плана;
4. при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на индикативните разчети за средствата от Европейския съюз се актуализира и програмата за реализиране на плана.
(2) Изработването и приемането на актуализирания план по ал. 1 се извършва при условията и по реда за изработване и приемане на плана за интегрирано развитие на общината.
(3) За ефективното и ефикасното изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината програмата за неговата реализация, в която са посочени източниците на финансиране и е съобразена с размера на осигуреното финансиране в тригодишната бюджетна прогноза, когато е предвидено такова, може да се актуализира при необходимост с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Чл. 23. Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и актуализиране на плана за интегрирано развитие на община се осъществява чрез бюджета на общината и/или със средства от фондовете на Европейския съюз, и/или други финансови източници, като кметовете на общини ежегодно планират необходимите за целта финансови ресурси.

Чл. 24. Изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се отчита чрез годишните доклади за наблюдението на изпълнението му, изготвени на база на програмата за реализация.

Чл. 25. Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на плана за интегрирано развитие на общината в съответствие със своите компетенции.

Чл. 26. (1) Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината.
(2) Докладите по ал. 1 се публикуват на страницата на общината в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Глава трета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Раздел I.
Организация и дейност на регионалния съвет за развитие


Чл. 27. (1) Съставът на регионалния съвет за развитие се определя по чл. 18, ал. 3, 4, 5 и 6 от ЗРР, състои се от председател, заместник-председател и членове и се подпомага от експертен състав.
(2) В състава на регионалния съвет за развитие се включват членове с право на глас при вземане на всички решения и наблюдатели с право на съвещателен глас. Наблюдателите по ал. 13, т. 6 - 11 от ЗРР са с право на глас при приемане на решения по чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР.
(3) Когато наблюдателите по ал. 2 имат право на глас, съставът на регионалния съвет за развитие се нарича "широк състав".

Чл. 28. Председателят на регионалния съвет за развитие:
1. изпълнява функциите, определени в чл. 18, ал. 7 от ЗРР;
2. предлага за обсъждане и одобрение от регионалния съвет за развитие проекта на интегрираната териториална стратегия на региона за планиране от ниво 2;
3. предлага на съвета да приеме правила за работа в случаи, неуредени с правилника, като приетите правила подлежат на писмено оповестяване;
4. организира и контролира изпълнението на решенията на съвета и информира съответните компетентни органи за решенията, отнасящи се до тяхната дейност;
5. осигурява условията за провеждане на заседанията на регионалния съвет за развитие като спазва принципа за партньорство и безпристрастност при осъществяване на процеса на вземане на решения от членовете на регионалния съвет за развитие;
6. изпраща на министъра на регионалното развитие и благоустройството становища по изпълнението и въздействието на програмите, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз и програми, оказващи влияние върху развитието на региона;
7. внася за обсъждане и приемане от регионалния съвет за развитие годишна индикативна програма за дейността на съвета за следващата година;
8. осигурява публичност и прозрачност на работата по изпълнение на функциите на регионалния съвет за развитие;
9. изразява официалното становище на регионалния съвет за развитие пред средствата за масово осведомяване, а по негово възлагане това може да прави и заместник-председателят на съвета;
10. в изпълнение на функциите си се подпомага от заместник-председател, както и от експерти от териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответния регион за планиране от ниво 2.

Чл. 29. (1) Председател на регионалния съвет за развитие е член на съвета и изборът му се осъществява чрез тайно гласуване от членовете на регионалния съвет за развитие, като решението се взема с обикновено мнозинство. Гласуването се осъществява на база на номинации, предложени от членовете на регионалния съвет за развитие. За председател се определя член на съвета, получил най-голям брой гласове.
(2) По решение на регионалния съвет за развитие председател може да бъде и лице, което не е член на съвета. В този случай изборът му се осъществява чрез провеждане на конкурс, при който кандидатите участват с концепция за организиране дейността на съвета и за осигуряване координирано провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответния регион. Конкурсът се провежда съгласно процедура, описана в приложение № 1. Избраното лице трябва да отговаря на минималните изисквания, посочени в процедурата, които се доказват и описват в документите при кандидатстването в конкурса.
(3) Когато председател на съвета е лице, което не е член на съвета, той няма право на глас при приемането на решения от регионалния съвет за развитие.
(4) Мандатът на председателя и на заместник-председателя на регионалния съвет за развитие е за период от четири години.
(5) Мандатът на председателя на регионалния съвет за развитие може да бъде предсрочно прекратен в следните случаи:
1. при напускане след внасяне на писмено едномесечно предизвестие от председателя с изявено желание за прекратяване на мандата;
2. при отпадане на качеството, в което лицето има право да участва в регионалния съвет за развитие;
3. когато след избирането му лицето е осъдено с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на областта или на региона за планиране от ниво 2, в които попада община, или при закриване на общината, когато председател на регионалния съвет за развитие е кмет на община или председател на общински съвет;
5. при поставянето му под запрещение;
6. при физическа невъзможност за изпълнение на задълженията или при смърт;
7. при внасяне на аргументирано предложение от повече от половината членове на регионалния съвет и неговото гласуване с мнозинство от повече от половината от членовете.
(6) При предсрочно прекратяване на мандата на председателя на регионалния съвет за развитие заместник-председателят свиква заседание на регионалния съвет за развитие за избор на нов председател, като за такъв може да бъде избран член на съвета или лице, което не е член на съвета. До избора на нов председател на регионалния съвет за развитие, неговите функции се изпълняват от заместник-председателя.
(7) Членството на член на регионалния съвет за развитие по чл. 18, ал. 4 от ЗРР и участието на наблюдател с право на съвещателен глас по чл. 18, ал. 13 от ЗРР се прекратява в следните случаи:
1. при отпадане на качеството, в което лицето има право да участва в регионалния съвет за развитие;
2. когато след определянето му лицето е осъдено с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3. при поставянето му под запрещение;
4. при физическа невъзможност за изпълнение на задълженията или при смърт.
(8) При прекратяване на членството на член на регионалния съвет за развитие по чл. 18, ал. 4 от ЗРР и участието на наблюдател с право на съвещателен глас по чл. 18, ал. 13 от ЗРР се заменят от друг представител на съответната институция, определен по реда на избирането им.
(9) Заместник-председателят на регионалния съвет за развитие подпомага председателя на регионалния съвет за развитие в изпълнение на неговите функции.
(10) Заместник-председателят на регионалния съвет за развитие е член на регионалния съвет за развитие и се избира за мандат от четири години чрез тайно гласуване от членовете на регионалния съвет за развитие с право на глас. Мандатът на заместник-председателя се прекратява при условията и по реда на прекратяване на мандата на председателя.
(11) Секретар на регионалния съвет за развитие е началникът на териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо и пространствено планиране и координация на регионалното развитие в съответния регион за планиране от ниво 2.
(12) Секретарят на съвета:
1. организира и обезпечава административно-техническата работа на регионалния съвет за развитие;
2. подготвя материалите за заседанията и осигурява навременното разпространение на дневния ред и материалите за заседанията;
3. участва в заседанията на регионалния съвет за развитие без право на глас при вземането на решения;
4. координира работата на експертния състав на регионалния съвет за развитие;
5. отговаря за съхранението на документите, свързани с дейността на регионалния съвет за развитие;
6. (нова - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) подпомага председателя при осигуряването на публичност и прозрачност на дейността на регионалния съвет за развитие, като организира публикуването на вътрешните правила за работата на съвета, както и материалите и решенията от заседанията му на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(13) Представителите на общините в регионалния съвет за развитие се определят от представителите на общините, членове на съответния областен съвет за развитие чрез процедура за избор, организирана от Националното сдружение на общините в Република България, при спазване на принципа за прозрачност.
(14) В процедурата по ал. 12 се определя срокът на мандата на представителите на общините в регионалния съвет за развитие.
(15) Процедурата по ал. 12 се провежда с участието на упълномощен представител на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(16) В изпълнение на изискванията на чл. 18, ал. 6, т. 5 от ЗРР за членове на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион за планиране по реда на ал. 12 се избират и представители на Столичния общински съвет и/или кметове на районни администрации до достигане на общо шестима представители на Столичната община в Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион за планиране.

Чл. 30. Поименният състав на представителите по чл. 18, ал. 13, т. 1 - 9 от ЗРР се определя, както следва:
1. представителят на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерски съвет се определя с официално писмо от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация или от директора на дирекция "Централно координационно звено" до секретаря на регионалния съвет за развитие;
2. представителят на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите се определя с официално писмо от изпълнителния директор на агенцията до секретаря на регионалния съвет за развитие;
3. представителят от всяко министерство се определя с официално писмо от министъра на съответното ведомство или от оправомощено от него лице до секретаря на регионалния съвет за развитие;
4. представителят на Националния статистически институт се определя с официално писмо от председателя на Националния статистически институт до секретаря на регионалния съвет за развитие;
5. представителят на Българската академия на науките се определя с официално писмо от председателя на Българската академия на науките до секретаря на регионалния съвет за развитие;
6. представителят на Националното сдружение на общините в Република България се определя с официално писмо от изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България до секретаря на регионалния съвет за развитие;
7. представителите на национално представените организации на работодателите, които имат свои членове на територията на съответния регион за планиране от ниво 2, са двама и се определят консенсусно от всички национално представени организации на работодателите с официално писмо до секретаря на регионалния съвет за развитие;
8. представителите на национално представените организации на работниците и служителите са двама и се определят консенсусно от всички национално представени организации на работниците и служителите с официално писмо до секретаря на регионалния съвет за развитие;
9. представителите на висшите училища в съответния регион за планиране от ниво 2 са двама и се определят от Съвета на ректорите на висшите училища в Република България с официално писмо до секретаря на регионалния съвет за развитие.

Чл. 31. Поименният състав на представителите по чл. 18, ал. 13, т. 10 от ЗРР се определя за срок от 4 години по процедура съгласно приложение № 2.

Чл. 32. Поименният състав на представителите по чл. 18, ал. 13, т. 11 от ЗРР се определя за срок от 4 години по процедура съгласно приложение № 3.

Чл. 33. (1) В заседанията на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас, в качеството им на наблюдатели, участват представители на други заинтересовани страни съгласно чл. 18, ал. 13 от ЗРР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) За осигуряване на широка обществена представителност на регионално ниво в заседанията на регионалния съвет за развитие могат да участват без право на глас представители на различни групи заинтересовани страни, организации или ведомства. Участието е съобразно темата на заседанието, след изпращане на предварително писмено заявление до секретариата, потвърждение и писмена покана от страна на председателя на регионалния съвет за развитие.

Чл. 34. (1) За работата си в съвета членовете на регионалния съвет за развитие, в т.ч. председателят на регионалния съвет за развитие, не получават възнаграждение, включително в случаите, когато председателят на регионалния съвет за развитие е избран по реда на чл. 29, ал. 2.
(2) Пътните, дневните и квартирните разходи, направени от членовете на съвета и наблюдателите по чл. 18, ал. 13 от ЗРР с право на съвещателен глас, както и от поканените за участие лица във връзка с работата им в съвета, се поемат от съответните ведомства, администрации, институции, организации, юридически лица и управляващи органи на оперативни програми.
(3) Когато член на регионалния съвет за развитие е възпрепятстван да участва в заседание на съвета, той може да бъде заместен от предварително писмено упълномощено или определено по същия ред друго лице, което има право на глас в заседанието.
(4) Когато наблюдател с право на съвещателен глас по чл. 33, ал. 1 е възпрепятстван да участва в заседание на съвета, той може да бъде заместен от предварително определено по същия ред друго лице, което има право на глас, включително за случаите по чл. 18, ал. 14 от ЗРР.
(5) Когато членове на регионалния съвет за развитие, които са представители на общините, наблюдатели с право на глас при приемане на решения по чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР или наблюдатели с право на съвещателен глас не присъстват на 2 поредни заседания и не са представени от определените им заместници, се изключват от състава на съвета и се заменят с друг представител на съответната институция, определен по реда на избирането им.

Чл. 35. Поименният състав на членовете на регионалния съвет за развитие и на наблюдателите с право на съвещателен глас се утвърждава на всеки четири години със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 36. (1) Регионалният съвет за развитие провежда редовни заседания не по-малко от четири пъти годишно.
(2) За целите на обсъждане и одобряване на концепции за интегрирани териториални инвестиции могат да бъдат свиквани и извънредни заседания след представянето на доклади от експертния състав на регионалния съвет за развитие.
(3) Регионалният съвет за развитие се свиква на редовно или извънредно заседание от председателя на съвета:
1. по негова инициатива;
2. по искане най-малко на една трета от членовете му;
3. по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството;
4. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) по предложение на секретаря на регионалния съвет за развитие при постъпила информация за приключена процедура за подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции от страна на експертния състав във връзка с изпълнение на функциите по чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР.
(4) Заседанията на регионалния съвет за развитие могат да се провеждат присъствено, чрез писмена неприсъствена процедура за вземане на решения или дистанционно чрез провеждане на видеоконферетна среща.

Чл. 37. (1) Регионалният съвет за развитие провежда своите присъствени заседания на територията на съответния регион за планиране от ниво 2 в населено място, предложено от председателя на съвета.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) В случаите, когато заседанието е във връзка с изпълнение на функциите съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 от ЗРР, председателят на регионалния съвет за развитие уведомява членовете на съвета и наблюдателите с право на съвещателен глас по чл. 18, ал. 13 от ЗРР относно датата, мястото и предварителния дневен ред на заседанието не по-късно от 30 дни преди неговото провеждане. Уведомлението е писмено и може да бъде изпратено по пощата или по електронен път. Предварителният дневен ред се публикува и на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в деня на изпращането на уведомлението.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) В случаите, когато заседанието е във връзка с изпълнение на функциите съгласно чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР, председателят на регионалния съвет за развитие уведомява членовете на съвета и наблюдателите с право на съвещателен глас по чл. 18, ал. 13 от ЗРР относно датата, мястото и предварителния дневен ред на заседанието не по-късно от 7 дни преди неговото провеждане. Уведомлението е писмено и може да бъде изпратено по пощата или по електронен път. Предварителният дневен ред се публикува и на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в деня на изпращането на уведомлението.
(4) За целите на издаване на писма за подкрепа по смисъла на чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗРР заседанията на регионалния съвет се провеждат чрез писмена процедура. Честотата на процедурите е съобразена със сроковете на обявени покани за кандидатстване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) За издаването на становища по чл. 39, ал. 8 заседанията на регионалния съвет за развитие се провеждат чрез писмена процедура, текущо и в зависимост от честотата на постъпилите концепции за ИТИ.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Материалите по предварителния дневен ред се изпращат от секретаря на регионалния съвет за развитие на членовете на съвета най-малко 10 дни преди заседанието. В случаите, в които заседанието е във връзка с изпълнение на функциите по чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР, изпращането на материалите става едновременно с предварителното уведомяване по ал. 3.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Всеки член на регионалния съвет за развитие в деня на заседанието може да прави предложение за включване на нови точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване, които се разглеждат само при съгласие на най-малко две трети от всички членове, присъстващи на заседанието.

Чл. 38. (1) Заседанията на регионалния съвет за развитие са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от членовете.
(2) Заседанията на регионалния съвет за развитие могат да бъдат открити. По решение на регионалния съвет за развитие заседанието се излъчва в реално време по интернет или чрез друг тип публична комуникация.
(3) На заседанията на съвета могат да присъстват служители от експертния състав на регионалния съвет за развитие без право на глас съгласно предварително определен от председателя на регионалния съвет за развитие присъствен списък.
(4) В началото на всяко заседание регионалният съвет за развитие одобрява предложения от председателя дневен ред и взема решение за включване на нови точки в него в случаите по чл. 37, ал. 6.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Регионалният съвет за развитие обсъжда становища, препоръки, доклади, справки и оценки и приема решения. Решенията се разпространяват до гражданите чрез публикуване на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, интернет страниците на съответните областни администрации и по преценка на членовете на регионалния съвет за развитие чрез средствата за масово осведомяване в срок 10 работни дни от датата на провеждане на заседанието. Решенията по ал. 4 се публикуват и на електронната страница на Програмата за развитие на регионите и на единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове в срок 10 работни дни от датата на провеждане на заседанието. Публикуването на приетите решения на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се организира от секретариата на съвета, а на интернет страниците на областните администрации - от съответните областни управители.
(2) Решенията на регионалния съвет за развитие, с изключение на решенията по ал. 3 и 4, се приемат с мнозинство от повече от половината от общия брой на членовете.
(3) Проектът на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 се одобрява с мнозинство от две трети от общия брой на членовете на регионалния съвет за развитие.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Решението за одобряване на Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и концепциите за интегрирани териториални инвестиции към нея във връзка с функциите по чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР се приема с квалифицирано мнозинство от две трети от широкия състав на съвета съгласно чл. 27, ал. 3 след проведена процедура за подбор по реда на приложение № 4.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Членовете на широкия състав, които попадат в хипотезите на т. 3.1.2 от приложение № 4 по отношение на конкретна концепция за интегрирани териториални инвестиции, обект на подбор в рамките на процедурата по приложение № 4, не участват в оценката на същата.
(6) По изключение регионалният съвет за развитие може да приема решения и неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проектът на решение, придружен с мотиви. Решението се приема, ако то е подкрепено писмено без забележки най-малко от две трети от членовете му. При липса на писмен отговор от страна на член на регионалния съвет за развитие се приема, че той съгласува проекта на решение без бележки. В случай че решението не е подкрепено от нужното мнозинство, проектът на решението се включва за разглеждане в дневния ред на следващото заседание.
(7) Решенията по ал. 3 и 4 се вземат само на присъствено заседание на регионалния съвет за развитие или дистанционно чрез провеждане на видеоконферентна среща.
(8) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Разпоредбите на ал. 4 и приложение № 4 не се прилагат в случай на концепции за интегрирани териториални инвестиции, финансирани изцяло от финансов инструмент или чрез комбинирана подкрепа от финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ в рамките на единична операция по финансов инструмент съгласно чл. 58, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за Фонд "Убежище, миграция и интеграция", Фонд "Вътрешна сигурност" и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ОВ, L 231/159 от 30 юни 2021 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2021/1060". В тези случаи широкият състав на регионалния съвет за развитие одобрява становища, с които удостоверява съответствието на концепциите за интегрирани териториални инвестиции с приоритетите на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, като същите се подписват от председателя на съответния регионален съвет за развитие.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) За всяко заседание се съставя протокол, като редът за неговото водене се определя от председателя. В протокола се вписват имената на участниците в заседанието и се отразяват проведените дискусии и гласувания, отправените предложения, изразените особени мнения и взетите решения, като се прилагат всички съпътстващи материали - обект на разглеждане на заседанието.
(2) Протоколът се подписва от протоколиста, председателя и секретаря, след което се изпраща от секретаря на всички членове на съвета в срок от 10 работни дни.
(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Секретарят на съответния регионален съвет за развитие организира публикуването на протокола заедно с всички съпътстващи материали на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в срок 10 работни дни от датата на провеждане на заседанието.


Чл. 41. (1) Средствата, необходими за дейността на регионалния съвет за развитие и за укрепване на административния му капацитет, се предвиждат чрез годишна индикативна програма, която се изготвя от председателя на съвета.
(2) Средствата по ал. 1 за дейността на регионалния съвет за развитие се разходват за провеждане на заседанията, както и за други дейности, пряко свързани с функциите на съвета.
(3) Председателят на регионалния съвет за развитие изготвя годишни отчети за извършените разходи. Отчетите се одобряват от членовете на регионалния съвет за развитие с гласуване с обикновено мнозинство.

Чл. 42. (1) Експертният състав на регионалния съвет за развитие е без право на глас и се състои от три отделни звена със специфични функции: звено за медиации, звено за публични консултации и звено за предварителен подбор.
(2) Звеното за медиации се състои от по двама представители на всички областни информационни центрове в областите от съответния регион за планиране от ниво 2.
(3) Звеното за публични консултации се състои от по двама представители на всички областни информационни центрове в областите от съответния регион за планиране от ниво 2, които са различни от представителите по ал. 2.
(4) Звеното за предварителен подбор се състои от по четирима представители на териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответния регион за планиране от ниво 2, които са служители на управляващия орган на програмата за развитие на регионите, както и от по двама представители от всички останали управляващи органи на програми, съфинансирани от европейските фондове, които участват в изпълнението на интегрирания териториален подход.
(5) За изпълнение на функциите на регионалните съвети за развитие по чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗРР експертният състав на звеното по ал. 4 се състои единствено от представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които са служители на управляващия орган, националния орган и други структури по програмите за трансгранично сътрудничество.
(6) Представителите по ал. 2 и 3 на областните информационни центрове в областите от съответния регион за планиране от ниво 2 се определят с официално писмо от ръководителя на съответната администрация до секретаря на съответния регионален съвет за развитие. Едни и същи служители на областните информационни центрове не могат да бъдат представители едновременно в звеното по ал. 2 и в звеното по ал. 3.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Представителите по ал. 4 на териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответния регион за планиране от ниво 2, както и представителите от управляващите органи на програми, съфинансирани от европейските фондове, се определят по предложение на ръководителя на управляващия орган на съответната програма.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) В случай на възникнала необходимост от допълнителна експертиза в работата на звеното по ал. 4 могат да бъдат включвани външни експерти съобразно спецификата на дейностите в рамките на концепциите за интегрирани териториални инвестиции чрез заповед на ръководителя на управляващия орган на програмата за развитие на регионите при спазване на условията на Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) и подзаконовата нормативна уредба по неговото прилагане. Средствата за възнаграждение на външните експерти се осигуряват от управляващия орган на програмата за развитие на регионите.
(9) Съставът и числеността на звеното по ал. 5 се определят със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Съставът и числеността на звената по ал. 1 се определят със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството или определено от него лице на основание на постъпилите писма по ал. 6 и предложенията по ал. 7. Числеността на звената може да се увеличава временно по предложение на секретаря на регионалния съвет за развитие за времето на провеждане на процедурите съгласно приложение № 4 след преценка на натовареността и според броя постъпили концепции за интегрирани териториални инвестиции.

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Звеното за медиации изпълнява следните функции:
1. съдейства за сформирането на партньорства между заинтересованите страни на регионално ниво и осъществява координация в процеса на подготовка на концепции за интегрирани териториални инвестиции;
2. подпомага комуникацията между потенциалните партньори чрез разяснителни кампании и информационни дейности за популяризиране възможностите за реализация на интегрирани териториални инвестиции;
3. отговаря за информационната стратегия на регионалния съвет за развитие при запознаването на обществеността с интегрирания териториален подход и с условията и реда за получаване на писма за подкрепа по смисъла на чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗРР;
4. на всеки два месеца от датата на влизането в сила на заповедта по чл. 42, ал. 10 изготвя доклад за подпомогнатите заинтересовани страни, сформираните партньорства и оказаната подкрепа за изготвяне на концепции за интегрирани териториални инвестиции през съответния период; в 5-дневен срок от изтичането на съответния двумесечен период докладът се предоставя за информация на регионалния съвет за развитие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Звеното за публични консултации изпълнява следните функции:
1. организира и провежда обществени консултации и представяния, свързани с разглеждане и обсъждане на подадени концепции за интегрирани териториални инвестиции;
2. изготвя доклад за резултатите от обществените консултации и получената обществена подкрепа и коментари по подадените концепции за интегрирани териториални инвестиции.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Звеното за предварителен подбор изпълнява следните функции:
1. извършва проверка за административно съответствие и допустимост на концепциите за интегрирани териториални инвестиции по критерии, публикувани при обявяването на процедурата;
2. изготвя списък с комбинирани концепции за интегрирани териториални инвестиции, които отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост, списък с концепции за интегрирани териториални инвестиции, които не са комбинирани и отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост, и списък с концепции за интегрирани териториални инвестиции, отхвърлени на етапа на проверка на административното съответствие и допустимостта, включително мотиви за отхвърлянето им;
3. извършва приоритизация на концепциите за интегрирани териториални инвестиции съгласно критерии, публикувани при обявяването на процедурата;
4. изготвя списъци с приоритизирани концепции за интегрирани териториални инвестиции и оформя Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2;
5. извършва преценка за съответствието на концепции за интегрирани териториални инвестиции, финансирани изцяло от финансов инструмент или чрез комбинирана подкрепа от финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ в рамките на единична операция по финансов инструмент съгласно чл. 58, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 2021/1060, с Интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2 и подготвя становища, удостоверяващи съответствието, които след одобрение от широкия състав на регионалния съвет за развитие да послужат пред субекта, изпълняващ финансовия инструмент.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Представителите на управляващите органи на програмите в звеното за предварителен подбор, с изключение на представителите на управляващия орган на програмата за развитие на регионите, участват в изпълнението на функциите по ал. 3, т. 1 - 5 само във връзка с подбора на подадените концепции за интегрирани териториални инвестиции, които попадат в обхвата на съответната програма.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Когато действа в състав съгласно чл. 42, ал. 5, звеното за предварителен подбор изпълнява функции по преглед на дейностите на български партньори в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество, предложени за съфинансиране от Европейските фондове и инструменти за предприсъединителна помощ на Европейския съюз, за съответствие с приложимите стратегически документи, включително:
1. извършва преценка и изготвя писма за подкрепа по смисъла на чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗРР за приноса на предложените от българските партньори дейности към конкретните цели и приоритети на интегрираните териториални стратегии за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2;
2. представя пред съответния регионален съвет за развитие списък с одобрените за финансиране проекти от съответния комитет за наблюдение по дадена програма за трансгранично сътрудничество, за които е извършена преценка по т. 1.
(6) Когато действа в състав съгласно чл. 42, ал. 5, звеното за предварителен подбор изпълнява функциите си съгласно вътрешни правила, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от упълномощено от него лице.
(7) Експертният състав на регионалния съвет за развитие осъществява дейността си чрез комуникация по електронен път, както и чрез организиране на работни срещи, включително дистанционни срещи.

Раздел II.
Организация и дейност на областния съвет за развитие


Чл. 44. Областният съвет за развитие съдейства за провеждане на държавната политика за регионално развитие на територията на областта.

Чл. 45. (1) Председател на областния съвет за развитие е областният управител.
(2) При изпълнение на своите функции председателят на областния съвет за развитие се подпомага от определен от него заместник областен управител.
(3) Членове на областния съвет за развитие са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.
(4) Членове на областния съвет за развитие на област София (Столична община), област Пловдив и област Варна са и кметовете на райони, както и съответно 25 представители на общинския съвет на Столичната община, 6 представители на общинския съвет на община Пловдив и 5 представители на община Варна, определени от общинския съвет.
(5) Като членове на съвета с право на глас при обсъждане на въпроси, отнасящи се до тяхната компетентност, участват и ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт на територията на областта по писмена покана на председателя на областния съвет за развитие.
(6) Органите и организациите по ал. 3 и 4 уведомяват председателя на областния съвет за развитие за определените за членове на съвета свои представители.
(7) Когато член на областния съвет за развитие е временно възпрепятстван да участва в работата на съвета, той може да бъде заместен от предварително определено по същия ред друго лице. В случай че посоченият заместник е изрично писмено упълномощен да участва в конкретното заседание, той притежава право на глас.

Чл. 46. Смяната на членовете на областния съвет за развитие, които са представители на общинските съвети, на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, се извършва от съответните органи по реда на тяхното определяне.

Чл. 47. По покана на председателя на областния съвет за развитие на заседанията на съвета могат да присъстват и да участват в обсъжданията с право на съвещателен глас представители на министерства и други ведомства и на териториалните им структури, на регионалния съвет за развитие, на други областни съвети за развитие от региона за планиране от ниво 2, както и на физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на областта.

Чл. 48. Списъкът с поименния състав на областния съвет за развитие се предоставя на членовете на съвета и на секретаря на регионалния съвет за развитие и се обявява публично по подходящ начин.

Чл. 49. (1) По решение на областния съвет за развитие се създават постоянни или временни комисии. Постоянните комисии се създават в областта на пространственото развитие, устройството на територията и строителството, индустрията и новите технологии, транспорта и енергетиката, туризма и околната среда, здравеопазването, образованието, пазара на труда и в други области, свързани с приоритетите за развитие на областта.
(2) Правилата, с които се определят организацията и дейността на постоянните и временните комисии, се изготвят от областната администрация.

Чл. 50. Областният съвет за развитие изпълнява следните функции:
1. одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните или временните комисии към областния съвет за развитие по предложение на областния управител;
2. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
3. обсъжда и решава въпроси, имащи отношение към цялостното развитие на областта.

Чл. 51. Председателят на областния съвет за развитие:
1. ръководи и координира дейността на областния съвет за развитие и го представлява;
2. организира изпълнението на решенията на областния съвет за развитие и информира съответните компетентни органи за решенията, отнасящи се до тяхната дейност;
3. осигурява публичност и прозрачност на дейността на областния съвет за развитие;
4. прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионално развитие и териториално сътрудничество;
5. осигурява координация и взаимодействие с регионалния съвет за развитие, с други областни съвети за развитие, с териториалните звена на изпълнителната власт във връзка с дейността на областния съвет за развитие.

Чл. 52. (1) Областният съвет за развитие заседава най-малко един път годишно.
(2) Областният съвет за развитие се свиква на заседание от председателя на съвета:
1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от членовете му;
3. по искане на председателя на регионалния съвет за развитие;
4. по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) При отсъствие на председателя на областния съвет за развитие заседанията на съвета се свикват и ръководят от определен от него заместник областен управител.
(4) Председателят на областния съвет за развитие определя датата, мястото и предварителния дневен ред на заседанието. Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 7 дни преди заседанието.
(5) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на областния съвет за развитие непосредствено преди неговото гласуване.

Чл. 53. (1) Заседанията на областния съвет за развитие са редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от членовете на съвета.
(2) Решенията на областния съвет за развитие се приемат с мнозинство от повече от половината от общия брой на членовете.

Чл. 54. (1) Заседанията на областния съвет за развитие са открити.
(2) За всяко заседание се съставя протокол, в който се отразяват приетите решения.
(3) Протоколът се подписва от председателя и протоколиста и се изпраща на членовете на областния съвет за развитие и на секретаря на регионалния съвет за развитие.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) Приетите материали от заседанията на съвета и протоколите са публични и се оповестяват на интернет страницата на съответната областна администрация в срок 10 работни дни от датата на провеждане на заседанието.

Чл. 55. (1) Областният съвет за развитие може да приема решения и дистанционно чрез провеждане на видеоконферентна среща или чрез писмена процедура за вземане на решения. За неприсъствените форми за вземане на решения се изготвя протокол, към който се прилага проектът на решение, придружен с мотиви.
(2) Решението е прието, ако е подкрепено писмено без забележки от две трети от членовете на областния съвет за развитие. В случай че решението не бъде прието, проектът на решението се включва за разглеждане в дневния ред на следващото заседание. При липса на писмен отговор от страна на член на областния съвет за развитие се приема, че той съгласува проекта на решение без бележки.

Чл. 56. (1) Организационно-техническото осигуряване на дейността на областния съвет за развитие се осъществява от секретар на съвета.
(2) Областният управител определя един от служителите в областната администрация за секретар на областния съвет за развитие.
(3) Секретарят на областния съвет за развитие отговаря за цялостната дейност по организацията и провеждането на заседанията, изпращането и съхранението на материалите, свързани с работата на съвета.

Чл. 57. (1) Средствата, необходими за дейността на областния съвет за развитие, се предвиждат по бюджета на областната администрация в рамките на бюджета на Министерския съвет.
(2) Командировъчните и другите разходи, направени от членовете на съвета във връзка с тяхната дейност, са за сметка на съответната областна администрация, министерствата, ведомствата, общините и организациите, които представляват.
(3) Председателят и членовете на областния съвет за развитие не получават възнаграждение за работата си в съвета.

Глава четвърта.
НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 58. Наблюдението на изпълнението на стратегическите документи за пространствено и регионално развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране на регионалното и пространственото развитие, програмирането, управлението и ресурсното им осигуряване.

Чл. 59. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно развитие съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.

Чл. 60. За постигане целите на наблюдението на изпълнението на съответните документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие се създава механизъм за наблюдение и оценка на база на:
1. източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информация;
2. индикаторите за наблюдение;
3. органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;
4. системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Чл. 61. Наблюдението на изпълнението на стратегическите документи за пространствено и регионално развитие се извършва въз основа на официални данни на Националния статистически институт, на Евростат, на административната статистика на Агенцията по заетостта, както и на данни от други национални, регионални и местни източници на информация.

Чл. 62. (1) Индикаторите за наблюдение на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране на регион от ниво 2 и на плановете за интегрирано развитие на общините отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, определени в съответните документи.
(2) Индикаторите за наблюдение отчитат конкретните резултати и въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие.

Чл. 63. Органите за наблюдение на изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие съгласно чл. 65, ал. 1 и чл. 70, ал. 1 изпълняват следните функции:
1. осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за регионално и местно развитие;
2. координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и юридически лица на основата на принципа за партньорство;
3. осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности, и социалното включване;
4. обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие;
5. осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури, участващи в процеса на изпълнение на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и на плановете за интегрирано развитие на общините;
6. разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски;
7. определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие.

Чл. 64. Резултатите от наблюдението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и на плановете за интегрирано развитие на общините се отчитат при изпълнението на НКРПР.

Раздел II.
Наблюдение на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2


Чл. 65. (1) Орган за наблюдение на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 е регионалният съвет за развитие в съответния регион за планиране от ниво 2.
(2) В процеса на наблюдение регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, на физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2.

Чл. 66. Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 се осигуряват от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и/или чрез средства от фондовете на Европейския съюз.

Чл. 67. (1) На основата на информацията и данните, свързани с прилагането на системата от индикатори, на всеки три години до изтичане на срока на действие на стратегиите се разработва доклад за наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2.
(2) Докладът по ал. 1 се разработва от териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответния регион за планиране от ниво 2 при експертна подкрепа от дружеството по чл. 11, ал. 6 от ЗРР.
(3) Докладите по ал. 1 осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2.
(4) Докладите по ал. 1 се одобряват с решение на регионалния съвет за развитие и се публикуват на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет в срок до 10 работни дни от приемането на решението на регионалния съвет за развитие.
(5) По решение на регионалния съвет за развитие или по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството могат да се изготвят и доклади за отделен случай или период, както и по определена тема или специфичен проблем.

Чл. 68. (1) Тригодишните доклади за наблюдението на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 съдържат информация за:
1. общите условия за изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 въз основа на индикаторите за наблюдение и на резултатите от наблюдението на плановете за интегрирано развитие на общините;
3. действията, предприети от регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на интегрираната териториална стратегия за развитие през съответния период, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 със секторните политики, планове и програми;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответния период;
4. преглед на планираните мерки от обхвата на стратегиите, които към момента все още не са включени в одобрени концепции за интегрирани териториални инвестиции;
5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от изпълнението и наблюдението на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2.
(2) Докладите по наблюдението и контрола на прилагането на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана върху околната среда и човешкото здраве, се изготвят в рамките на междинната и на последващата оценка на изпълнението на стратегията.

Чл. 69. Регионалният съвет за развитие осигурява информация, публичност и прозрачност за постигнатите резултати за наблюдение на прилагането на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2.

Раздел III.
Наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на община


Чл. 70. (1) Орган за наблюдение на плана за интегрирано развитие на общината е общинският съвет.
(2) В процеса на наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината.

Чл. 71. Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на плана за интегрирано развитие на общината се осигуряват от бюджета на общината и/или със средства от фондовете на Европейския съюз.

Чл. 72. (1) Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината.
(2) За резултатите от наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се разработва годишен доклад.
(3) Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на общината.
(4) Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща година.
(5) Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината е публичен и се оповестява на страницата на общината в интернет.
(6) Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината съдържат информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на плана.
(7) Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.
(8) Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината съдържа информация за:
1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано развитие на общината през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано развитие на общината със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране;
5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана за интегрирано развитие на общината.
(9) В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този правилник:
1. "Партньорство" е официална форма на сътрудничество между различни заинтересовани страни и участници в социално-икономическия живот на конкретната територия/район за изпълнение на съвместни проекти и/или концепции за интегрирани териториални инвестиции, отношенията между които се уреждат чрез подписване на споразумение за партньорство.
2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) "Концепция за интегрирани териториални инвестиции" е една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия с общи характеристики и/или потенциали за развитие служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2.
3. (нова - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) "Комбинирана концепция за интегрирани териториални инвестиции" е тази концепция за интегрирани териториални инвестиции, за която е изпълнено поне едно от следните условия:
а) концепцията съдържа проектна идея/проектни идеи с интегрирани мерки от различни сектори (здравеопазване, социални услуги, култура, образование, транспорт, жилищно настаняване, икономика, околна среда, туризъм);
б) концепцията съдържа проектна идея, в чиято подготовка и/или изпълнение участват в партньорство поне два от следните видове заинтересовани страни: публичен орган, частно-правен субект, юридическо лице с нестопанска цел;
в) концепцията съдържа проектна идея, изпълнявана в партньорство, която адресира нуждите на повече от една община;
г) концепцията съдържа проектни идеи, които се финансират от повече от една програма, съфинансирана от европейските фондове.
4. (нова - ДВ, бр. 45 от 2023 г.) "Обща програмна концепция за принос на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2" е съвкупност от свързани и допълващи се концепции за интегрирани териториални инвестиции, одобрени от регионалния съвет за развитие, които представляват най-подходящата комбинация от ресурси и мерки, финансирани със средства от европейските фондове, насочени към решаването на проблеми с лимитиращ характер за развитието на конкретния район и/или към усвояването на наличните потенциали и ресурси в изпълнение на Интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Правилникът се приема на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за регионалното развитие.

§ 3. В срок два месеца от влизането в сила на правилника се определят представителите на общините в регионалните съвети за развитие чрез процедура за избор, организирана от Националното сдружение на общините в Република България, при спазване на принципа за прозрачност, която е съгласувана от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 4. В срок десет дни от влизането в сила на правилника Националното сдружение на общините в Република България представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството за съгласуване процедурата по § 3.

§ 5. Резултатите от проведения избор по процедурата по § 3 се предоставят в петдневен срок с официално писмо на секретаря на регионалния съвет за развитие и на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 6. В срок два месеца от влизането в сила на правилника се изпращат писмата за определяне на представителите в регионалния съвет за развитие по чл. 30.

§ 7. В срок един месец от влизането в сила на правилника се провеждат процедурите по чл. 31 и 32.

§ 8. Писмата по чл. 42, ал. 6 и заповедите по чл. 42, ал. 7 се изпращат на секретарите на регионалните съвети за развитие в срок един месец от влизането в сила на правилника.

§ 9. До сформирането на поименните състави на регионалните съвети за развитие по реда на правилника съществуващите регионални съвети за развитие запазват своя състав, функции и отговорности.

§ 10. В срок до 10 дни от утвърждаването на поименния състав на регионалния съвет за развитие по чл. 35 се свиква първо заседание от секретаря на съответния регионален съвет за развитие, като на него се взема решение за осъществяването на избор на нов председател при условията на чл. 29, ал. 1 и 2.

§ 11. Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021 - 2027 г. се приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството в срок до 2 месеца след началото на периода на тяхното действие.

§ 12. Планът за интегрирано развитие на община за периода 2021 - 2027 г. се обсъжда и приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок до 3 месеца от началото на периода на неговото действие.

§ 13. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2Процедура за избор на председател на регионалния съвет за развитие по чл. 29, ал. 2 от правилника

Настоящите процедурни правила се прилагат по отношение на чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, когато по решение на регионалния съвет за развитие (РСР) председател може да бъде и лице, което не е член на съвета. В този случай изборът му се осъществява чрез провеждане на конкурс по следната процедура:
1. След вземане на решение от членовете на РСР за избор на председател, който не е член на РСР, секретариатът на РСР обявява процедура за избор на председател на РСР, като обявата се публикува в срок до 5 дни от вземането на решението на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на интернет страниците на всички областни администрации на територията на съответния регион за планиране от ниво 2, както и на общодостъпно място в сградите на всички областни администрации на територията на съответния регион за планиране от ниво 2. Обявата може да се публикува и в местни и регионални печатни и/или електронни медии.
2. Срокът за получаване на заявления за участие в процедурата за избор на председател на РСР е 30 дни от датата на публикуването на обявата за конкурс.
3. Конкурсът се провежда на два етапа - предварителен подбор по документи и обсъждане на концепция за организиране дейността на съвета и за осигуряване координирано провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответния регион.
4. Кандидатите трябва да отговарят на следните минимални изисквания, които се доказват и описват в представената концепция при кандидатстването в конкурса:
4.1. Да бъде с постоянен адрес на територията на съответния регион за планиране от ниво 2 - доказва се с копие на документ за самоличност.
4.2. Да има доказан принос в развитието на съответния регион за планиране от ниво 2 - доказва се със:
а) препоръка от община или от друга публична институция за участие в изпълнение на проект, или
б) копие на заповед/референция за участие в работни групи, съвети, комисии или друга значима обществена дейност в съответния регион за планиране от ниво 2.
4.3. Да има авторитет в съответните граждански, местни, професионални, научни, бизнес или културни среди в съответния регион за планиране от ниво 2 - доказва се с препоръка за значимо постижение или активна дейност, издадена от граждански, местни, професионални, научни, бизнес или културни организации, и/или с удостоверения, грамоти и други документи за присъдени награди, звания, отличия (научни, професионални и др.), постигнати/получени през последните 5 години.
4.4. За предимство при избора се считат завършено висше образование, както и опит в сферата на местното самоуправление или местната администрация.
5. Всеки кандидат внася в деловодството на секретариата на съответния РСР комплект документи за кандидатстване на електронен и на хартиен носител, поставени в запечатан плик:
а) подписано писмено заявление, че желае да участва в избора за председател на РСР - по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
б) концепция за организиране дейността на съвета и за осигуряване координирано провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответния регион - по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
в) професионална автобиография;
г) копие на свидетелство за съдимост;
д) копие на документ за самоличност;
е) документи, доказващи обстоятелствата по т. 4.2, 4.3 и 4.4 (по т. 4.4 - по избор).
Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
6. Секретариатът на РСР организира съхраняването на получените заявления по начин, който гарантира тяхната цялост и анонимността на кандидата.
7. В едноседмичен срок след крайния срок за подаване на заявления секретариатът на РСР извършва проверка на постъпилите заявления за съответствие с изискванията за заемане на позицията "председател на РСР". Проверката се документира чрез изготвяне и подписване от секретаря на РСР на Протокол за резултатите от проверката на постъпилите заявления за съответствие с изискванията за заемане на позицията. Протоколът се изготвя по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
8. Кандидатите, чиито заявления отговарят на всички изисквания, се допускат да участват в избора на председател на РСР. Списъкът с допуснатите кандидати се изготвя от секретариата на РСР и в срок до 5 дни от неговото изготвяне се изпраща на членовете на РСР заедно с поканата за насрочване на заседанието за избор на председател. Към списъка се прилагат и всички документи по т. 5 от настоящата процедура за допуснатите кандидати.
9. По отношение на членовете на РСР не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите. Това обстоятелство се удостоверява с подписване на декларация за липса на конфликт на интереси от членовете на РСР в деня на провеждане на избора на председател. Декларацията се попълва по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
10. Заседанието на РСР за избор на председател се насрочва от секретаря на РСР в срок до 20 дни след изпращането на поканата. Заседанието се провежда в подходяща за целта заседателна зала в съответния регион за планиране (областна или общинска администрация) при следните условия:
10.1. Кандидатите за председател на РСР се регистрират до започване на заседанието. Неявяването на кандидат за председател на РСР на насроченото за избор заседание на РСР се счита за отказ от участие в избора.
10.2. Всеки кандидат представя своята концепция в рамките на 20 минути, като при изложението си може да използва помощни визуални материали (презентация, видеоклип, снимки, схеми и др.). Изложенията на кандидатите се подреждат по азбучен ред на личните имена.
10.3. След изслушване на кандидатите се провежда обсъждане, а след него - тайно гласуване с бюлетини по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
10.4. Всеки член на РСР поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.
10.5. Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове и пликове с повече от една различни бюлетини се смятат за недействителни гласове. Пликове с повече от една еднакви бюлетини се броят за един действителен глас.
11. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на присъстващите на заседанието членове на РСР. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в рамките на същото заседание, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой присъстващи членове на РСР.
12. В случай че има само един кандидат, изборът се провежда, като условие единственият кандидат да бъде избран за председател на РСР е той да получи одобрението на повече от половината от гласовете от общия брой на присъстващите на заседанието членове на РСР.
13. В случай че никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, процедурата по избора се прекратява и по решение на РСР може да бъде повторно обявена.
14. Образците по настоящата процедура се утвърждават от министъра на регионалното развитие и благоустройството в срок от 1 месец от влизането в сила на правилника.


Приложение № 2 към чл. 31


Процедура за определяне на поименния състав на представителите по чл. 18, ал. 13, т. 10 от ЗРР


1. В заседанията на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас в качеството им на наблюдатели и с право на глас при приемането на решения по чл. 19, ал. 1, т. 3 от Закона за регионалното развитие се включват по трима представители на икономическия сектор в съответния регион за планиране от ниво 2 - по един представител на малки предприятия/микропредприятия, средни предприятия съгласно категоризацията по чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия, и на големи предприятия.
2. На интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се обявява покана до заинтересованите представители на икономическия сектор от трите групи по т. 1, с която се съобщава за стартиране на процедурата по избор на представители на икономическия сектор за включване в състава на регионалните съвети за развитие.
3. В срок до 15 работни дни от датата на публикуването на поканата всеки заинтересован представител на икономическия сектор от трите групи предприятия по т. 1 подава писмено заявление за участие. Заявлението се изпраща в свободен текст до секретаря на съответния регионален съвет за развитие.
4. Всяко кандидатстващо предприятие може да подаде само едно заявление.
5. Към заявлението се представят следните документи:
а) копие на документ за регистрация на предприятието на територията на съответния регион за планиране от ниво 2;
б) копие от учредителен акт или друг документ, с който се доказва, че предприятието е създадено най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
в) копие на отчет за приходи и разходи или счетоводен баланс или друг документ, с който се доказва, че предприятието е действащо към момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор.
6. В срок до 10 работни дни след изтичането на срока по т. 3 секретарят на регионалния съвет за развитие уведомява представители на икономическия сектор, подали писмено заявление за участие и представили пълен комплект документи по т. 5, и ги кани да осъществят присъствена или неприсъствена среща, на която чрез гласуване да излъчат представители на всяка една от съответните групи предприятия по т. 1 за включването им в състава на регионалния съвет за развитие. За всяка от групите предприятия по т. 1 се определят един основен член и до трима резервни членове. Решението, взето на проведената среща, се удостоверява с подписан протокол.
7. В срок до 7 работни дни от получаването на поканата предприятията по т. 6 писмено уведомяват секретаря на регионалния съвет за развитие за излъчените от тях представители за включването им в състава на регионалния съвет за развитие. Като доказателство за общото им одобрение предприятията по т. 6 представят подписан протокол от проведената среща, както и следните документи за всеки един от излъчените представители:
а) копие на свидетелство за съдимост, доказващо, че лицето не е осъждано за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано;
б) копия на документи, доказващи, че лицето има минимум 2 години опит в икономическа или стопанска дейност - копие от трудови и/или граждански договори, копие от заповеди за участие в работни групи или в екип за управление на проекти, копие от длъжностни характеристики, референции и др.;
в) копия на документи, доказващи, че лицето е служител, собственик, управител или член на върховен орган или на управителен орган на някое от предприятията по т. 6 - копие на трудов или граждански договор, копие от решение на общо събрание за избор на членове на управителен съвет и др.
8. До предоставянето на документите по т. 7 съответният основен член или резервен член не се включва поименно в заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на поименния състав на членовете на регионалния съвет за развитие и на наблюдателите с право на съвещателен глас и не може да участва в заседанията на регионалния съвет за развитие.
9. При промяна на основния член или на резервен член съответната група от предприятия уведомява писмено секретаря на регионалния съвет за развитие за необходимостта за подмяна на едно лице с друго. В писменото уведомление се посочва лице, което да заеме място на отпадналия представител на съответната група от предприятия. Към писменото уведомление се прилага подписан протокол, удостоверяващ решението на групата от предприятия за подмяна на един от техните представители с друг, и се представят документи, доказващи обстоятелствата по т. 7.
10. Когато след изтичането на срока по т. 3 за някоя от групите от предприятия не са получени заявления или подалите заявление за участие в избора не са представили пълен комплект от документи по т. 5, еднократно се провежда нова процедура за избор на представители на икономическия сектор в срок до 1 месец след изтичането на срока по т. 3.


Приложение № 3 към чл. 32


Процедура за определяне на поименния състав на представителите по чл. 18, ал. 13, т. 11 от ЗРР


1. В заседанията на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас в качеството им на наблюдатели и с право на глас при приемането на решения по чл. 19, ал. 1, т. 3 от Закона за регионалното развитие се включват трима представители на юридически лица с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност на територията на съответния регион за планиране от ниво 2 - по един представител от следните групи:
а) организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
б) екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
в) агенции за регионално развитие.
2. На интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се обявява покана до заинтересованите юридически лица с нестопанска цел от трите групи по т. 1, с която се съобщава за стартиране на процедурата по избор на юридически лица с нестопанска цел за включване в състава на регионалните съвети за развитие.
3. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всички заинтересовани да участват юридически лица с нестопанска цел от трите групи по т. 1 подават писмено заявление за участие. Заявлението се изпраща в свободен текст до секретаря на съответния регионален съвет за развитие.
4. Всяко от кандидатстващите юридически лица с нестопанска цел може да подаде само едно заявление.
5. Към заявлението юридическите лица с нестопанска цел представят следните документи:
а) решение на съответния окръжен съд за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или друг документ, доказващ, че юридическото лице е регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
б) документи, доказващи, че юридическото лице с нестопанска цел е действащо и активно осъществява целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор - последните два годишни отчета за дейността на юридическото лице с нестопанска цел; последните две годишни данъчни декларации, подадени към Националната агенция за приходите (ако е приложимо); декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лв. и за предприятия без дейност, подадени в НСИ (ако е приложимо), и др.
6. В срок до 10 работни дни след изтичането на срока по т. 3 секретарят на регионалния съвет за развитие уведомява юридическите лица с нестопанска цел, подали писмено заявление за участие и представили пълен комплект документи по т. 5, и ги кани да осъществят присъствена или неприсъствена среща, на която чрез гласуване да излъчат представители на всяка една от съответните групи юридически лица с нестопанска цел за включване в състава на регионалния съвет за развитие. За всяка една от групите юридически лица с нестопанска цел по т. 1 се определя един основен член и до трима резервни членове. Решението, взето на проведената среща, се удостоверява с подписан протокол.
7. В срок до 7 работни дни от получаването на поканата юридическите лица с нестопанска цел по т. 6 писмено уведомяват секретаря на регионалния съвет за развитие за излъчените от тях представители за включването им към регионалния съвет за развитие. Като доказателство за общото им одобрение юридическите лица с нестопанска цел по т. 6 представят подписан протокол от проведената среща, както и следните документи за всеки един от излъчените представители:
а) копие на свидетелство за съдимост, доказващо, че лицето не е осъждано за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано;
б) копия на документи, доказващи, че лицето има минимум 2 години опит в сферата на дейност на юридическите лица, за чийто представител е номиниран - копие от трудови и/или граждански договори, копие от заповеди за участие в работни групи или в екип за управление на проекти, копие от длъжностни характеристики, референции и др.;
в) копия на документи, доказващи, че лицето е служител или е член на върховен орган или на управителен орган на някое от юридическите лица с нестопанска цел по т. 6 - копие на трудов или граждански договор, копие от решение на Общо събрание на сдружението за избор на членове на управителния съвет и др.
8. До предоставянето на документите по т. 7 съответният основен член или резервен член не се включва поименно в заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на поименния състав на членовете на регионалния съвет за развитие и на наблюдателите с право на съвещателен глас и не може да участва в заседанията на регионалния съвет за развитие.
9. При промяна на основния член или на резервен член съответната група от юридически лица с нестопанска цел уведомява писмено секретаря на регионалния съвет за развитие за необходимостта за подмяна на едно лице с друго. В писменото уведомление се посочва лице, което да заеме мястото на отпадналия представител на съответната група от юридически лица с нестопанска цел. Към писменото уведомление се прилага подписан протокол, удостоверяващ решението на групата от юридически лица с нестопанска цел за подмяна на един от техните представители с друг, и се представят документите, доказващи обстоятелствата по т. 7.
10. Когато след изтичането на срока по т. 3 за някоя от групите от юридически лица с нестопанска цел не са получени заявления или подалите заявление за участие в избора не са представили пълен комплект от документи по т. 5, еднократно се провежда нова процедура за избор на представители на юридически лица с нестопанска цел в срок до 1 месец след изтичането на срока по т. 3.


Приложение № 4 към чл. 39, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 45 от 2023 г.)

Подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции от регионалните съвети за развитие в изпълнение на функциите им по чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР

1. Подборът на концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) от регионалните съвети за развитие в изпълнение на функциите им по чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР започва с публикуване на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ (Указанията) от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е управляващ орган на водещата програма за изпълнение на интегрирания териториален подход за развитие на регионите за планиране от ниво 2.
1.1. Указанията се разработват съвместно от управляващите органи на програмите, които финансират изпълнението на интегрирания териториален подход, за всяка отделна процедура, координирано от управляващия орган на водещата програма. Управляващите органи на програмите участват в изготвянето само на частта от Указанията, която попада в обхвата на съответната програма.
1.2. Регионалният съвет за развитие участва в изготвянето на Указанията, като може да предложи включването на конкретни критерии за приоритизация на концепциите за ИТИ, в съответствие с приоритетите на региона за планиране от ниво 2.
1.3. В Указанията се определят условията за кандидатстване и изпълнение на интегрирания териториален подход, критериите за подбор на концепции за ИТИ, редът за извършване на подбора, както и разпределение на финансовия ресурс по всяка програма за отделните региони за планиране от ниво 2.
1.4. Преди утвърждаване проектът на Указанията се публикува за съгласуване със заинтересованите страни в срок, определен от водещата програма, който не може да бъде по-кратък от 14 дни. Управляващият орган на водещата програма публикува Указанията в ИСУН, на интернет страницата си и на Единния информационен портал. Всеки управляващ орган на участващите програми публикува на интернет страницата си и на Единния информационен портал съобщение, че проектът на Указанията е публикуван за съгласуване в ИСУН. Заинтересованите лица могат да изпращат писмени предложения и възражения по проектите на документи посредством ИСУН.
1.5. След приключване на съгласуването по т. 1.4 проектът на Указанията се съгласува от ръководителите на управляващите органи на съответните програми по електронен път в срок 7 дни след изпращането им от страна на управляващия орган на водещата програма и се утвърждават от нейния ръководител в срок до 7 дни от изтичането на срока за съгласуване от управляващите органи.
1.6. В първия работен ден, следващ деня на утвърждаването им по т. 1.5, Указанията се публикуват от управляващия орган на водещата програма на интернет страницата на водещата програма, на Единния информационен портал и в ИСУН. Управляващите органи на участващите програми публикуват на интернет страниците си и на Единния информационен портал съобщение за публикуването на Указанията с линк към тях не по-късно от два работни дни от датата на утвърждаването им.
1.7. В Указанията за кандидатстване се посочват началната дата и крайният срок за кандидатстване с концепции за ИТИ.
1.8. Срокът за подаване на концепции може да се удължава:
а) при изменение на Указанията на основания, посочени в същите;
б) когато в срок до три дни преди изтичането на срока по т. 1.7 няма постъпили концепции или всички такива са оттеглени;
в) когато общият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по подадените в срока по т. 1.7 концепции за ИТИ е по-малък от бюджета на процедурата.
1.9. Всяко заинтересовано лице може да иска разяснения по Указанията в срок до 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията се изготвят от управляващия орган на водещата програма. Ако разяснението изисква компетенциите на един или няколко конкретни управляващи органи, то се изготвя от тях и се изпраща за публикуване на управляващия орган на водещата програма в срок до 5 работни дни, като стават неразделна част от Указанията. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на концепциите за ИТИ и са задължителни за всички кандидати.
1.9.1. Разясненията се публикуват от управляващия орган на водещата програма на интернет страницата на водещата програма, на Единния информационен портал и в ИСУН в срок до 7 работни дни от получаване на искането, но не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.
1.10. При кандидатстването с концепции за ИТИ не се изисква представяне на документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или когато информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на управляващия орган по служебен път.
2. Заинтересованите страни разработват и подават концепции за ИТИ с финансиране по една или повече програми, съфинансирани от европейските фондове, които да бъдат включени в Общата програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2.
2.1. Концепциите за ИТИ се подават в ИСУН чрез попълване на формуляр за кандидатстване и съответните приложения.
2.2. Концепции за ИТИ могат да се подават самостоятелно или в партньорство.
2.3. При сформирани партньорства формулярът за кандидатстване се подава от водещия партньор. Водещият партньор представлява партньорите за целите на подбора на концепции за ИТИ и се определя в рамките на партньорското споразумение по решение на партньорите.
2.4. В партньорското споразумение се посочва планираното разпределение на дейностите и средствата от всяка от финансиращите програми и други финансиращи организации/институции/органи, както и времеви график за изпълнението.
3. В първия работен ден след изтичане на крайния срок за подаване на концепциите за ИТИ, определен в Указанията за кандидатстване, секретарят на регионалния съвет за развитие определя един или повече представители на териториалното звено, които извършват преглед в ИСУН на постъпилите концепции за ИТИ. Процедурата за подбор стартира от определянето на посочения/посочените представител/представители.
3.1. До 3 работни дни от изтичането на крайния срок за кандидатстване представителите на териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в звената за предварителен подбор извършват преглед в ИСУН на постъпилите концепции за ИТИ и изпращат на ръководителя на управляващия орган на водещата програма списък с програмите, в обхвата на които попада финансирането на концепциите. В срок до 5 работни дни от получаването на списъка ръководителят на управляващия орган определя със заповед състав на работна комисия в звеното за предварителен подбор, която включва председател, секретар и членове. Председател и секретар на комисията са двама от представителите на териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответния регион за планиране от ниво 2. Членове са представителите в звеното за предварителен подбор на програмите от списъка. В състава на работната комисия могат да бъдат включени и външни експерти, назначени по реда на чл. 42, ал. 8.
3.1.1. Лицата по т. 3.1 са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно;
2. да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа при подбора.
3.1.2. Лицата по т. 3.1 не могат:
3.1.2.1. да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ, L 193/1 от 30 юли 2018 г.) с някой от кандидатите или партньорите, както и съгласно Насоките относно избягването на конфликти на интереси съгласно Финансовия регламент на Европейската комисия (ОВ, С 121/1 от 9 април 2021 г.);
3.1.2.2. да имат интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура;
3.1.2.3. да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с кандидат или партньор в процедурата;
3.1.2.4. да са лица, които се намират помежду си в йерархична зависимост.
3.1.3. Лицата по т. 3.1 подписват декларация за спазване на изискванията по т. 3.1.1 и за съответствие с изискванията по т. 3.1.2 незабавно след като научат имената на кандидатите и партньорите в процедурата.
3.1.4. При възникване на някое от обстоятелствата по т. 3.1.2 в хода на процеса по подбор съответното лице незабавно информира писмено за това ръководителя, който го е определил за участие, и се отстранява от процеса по подбор.
3.1.5. В случаите на йерархична зависимост от участие в процеса по подбор се отстраняват толкова лица, колкото е необходимо, за да се изпълнят съответните изисквания на т. 3.1.2.
3.2. В заповедта по т. 3.1 се определят начална дата и срок за извършване през ИСУН на проверката на административното съответствие и допустимостта на подадените концепции за ИТИ. Срокът за извършване на проверката е до 15 работни дни, като спира да тече за времето за изискване и получаване на пояснения или допълнителна информация от кандидатите.
3.3. Административното съответствие и допустимостта на концепциите за ИТИ се проверяват чрез посочване на "да", "не" или "неприложимо" за всеки един от предварително определените в Указанията по т. 1 критерии. На този етап проверяващите могат да изпращат искания за разяснения или отстраняване на установена нередовност в подадените формуляри, като предоставят срок за отговор, не по-кратък от 5 работни дни считано от датата на получаване на искането. За всеки от приложимите критерии всяка концепция за ИТИ трябва да получи положителна оценка, освен в случаите на неприложимост, за да продължи на следващ етап.
3.4. В резултат от извършената проверка на административното съответствие и допустимостта съответната работна комисия в звеното за предварителен подбор изготвя и предоставя на секретаря на регионалния съвет за развитие за изпращане на членовете на широкия състав на регионалния съвет за развитие кратък доклад, придружен от:
3.4.1. Списък с концепциите за ИТИ, отхвърлени на етапа на проверка на административното съответствие и допустимостта. В списъка се посочват и основанията за отхвърлянето им. Списъкът се публикува на интернет страницата на водещата програма, на Единния информационен портал и в ИСУН, а за недопускането се съобщава на всеки кандидат, включен в списъка, чрез ИСУН в срок до 10 дни от приключване на проверката на административното съответствие и допустимостта.
3.4.2. Списък с комбинирани концепции за ИТИ, които отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост.
3.4.3. Списък с концепции за ИТИ, които не са комбинирани и отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост.
3.5. Списъците с концепциите, които отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост, се изпращат и до звеното за публични консултации, което провежда публични дискусии по места в срока по т. 3.6. Заинтересованите страни, подали концепции, участват в публичните дискусии с цел да представят и защитят проектните си идеи. В срок до 5 работни дни от приключване на дейността се изготвя доклад по чл. 43, ал. 2, т. 2, който се изпраща чрез секретаря на регионалния съвет за развитие на членовете на широкия състав на регионалния съвет за развитие.
3.6. От деня, следващ изтичането на срока по т. 3.2, комбинираните концепции за ИТИ, които отговарят на условията за административно съответствие и допустимост, се приоритизират от звената за предварителен подбор по критериите, утвърдени в Указанията по т. 1. Срокът за извършване на приоритизацията е до 20 работни дни.
3.7. От деня, следващ изтичането на срока по т. 3.2, концепциите за ИТИ, които не са комбинирани и включват дейности само по Програма "Околна среда" и които отговарят на условията за административно съответствие и допустимост, се приоритизират от представителите на управляващия орган на Програма "Околна среда" в звената за предварителен подбор по критериите, утвърдени в Указанията по т. 1. Срокът за извършване на приоритизацията е до 20 работни дни.
4. В срок 5 работни дни от извършване на приоритизирането по т. 3.6 и 3.7 представителите на териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството оформят и изпращат чрез секретаря на регионалния съвет за развитие на членовете на широкия състав на регионалния съвет за развитие проект на Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2, която съдържа следните списъци с концепции за ИТИ:
4.1. Списък с комбинирани концепции за ИТИ и получените за тях точки.
4.2. Списък с концепции за ИТИ, които не са комбинирани.
4.3. Списък с концепции за ИТИ, които не са комбинирани и включват дейности само по Програма "Околна среда", и получените за тях точки.
5. Проектът на Общата програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 заедно със списъците към нея се представя за обсъждане, оценка и гласуване от широкия състав на регионалния съвет за развитие в изпълнение на функциите му съгласно чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР не по-късно от един работен ден след изготвянето и.
5.1. При обсъждането на Общата програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 широкият състав на регионалния съвет за развитие взема под внимание резултатите от публичните обсъждания. Концепциите за ИТИ, за които в доклада от проведените обсъждания е идентифицирано наличие на множество възражения, или такива, които по преценка на звеното за публични консултации поставят под риск бъдещото изпълнение на концепцията, се разглеждат поотделно и оставането им в списъците към Общата програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 се подлага на гласуване, което може да доведе до отхвърляне на концепцията за ИТИ. Отхвърлянето на концепции за ИТИ от страна на регионалния съвет за развитие се обективира в списък към протокола от проведеното заседание, като се посочват мотивите за отхвърлянето. Отхвърлените от регионалния съвет за развитие концепции за ИТИ се заличават от списъците към Общата програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2.
5.2. При обсъждането на Общата програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 широкият състав на регионалния съвет за развитие взема под внимание приноса на всяка от включените в списъка по т. 4, буква "а" концепции за ИТИ към развитието на региона, като всеки член на широкия състав на регионалния съвет за развитие оценява приноса на всяка концепция в съответствие със скала, определена в Указанията по т. 1.
5.3. Окончателното класиране на концепциите в списъка по т. 4, буква "а" се определя на базата на резултатите от приоритизацията по т. 3.6 и оценките по т. 5.2 чрез методология, одобрена в Указанията по т. 1. Новият актуализиран списък заменя списъка по т. 4, буква "а" като приложение към Общата програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2.
5.4. Дейността на широкия състав на регионалния съвет за развитие по т. 5 приключва до 10 работни дни от изпращането на всички материали по чл. 37, ал. 5 с решението по чл. 39, ал. 4.
6. Общата програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и списъците към нея се публикуват в срок 5 работни дни след приключване на работата на широкия състав на регионалния съвет за развитие на интернет страницата на всяка от финансиращите програми и/или на Единния информационен портал и в ИСУН.
6.1. Партньорът, отговорен за съответната дейност в концепцията от списъка по т. 5.3, става конкретен бенефициент за съответната дейност по съответната финансираща програма при условията на ЗУСЕФСУ. В случай на наличие и на друг/други партньор/партньори за съответната дейност в концепцията от списъка по т. 5.3 той/те става/стават партньор/партньори на конкретния бенефициент за съответната дейност по финансиращата програма при условията на ЗУСЕФСУ.
6.2. Списъкът по т. 5.3 съдържа концепциите, които могат да получат финансиране от страна на съответните финансиращи програми по реда на ЗУСЕФСУ до изчерпване на наличния финансов ресурс по съответната процедура.
6.3. В случай на изчерпване на финансовия ресурс по една от програмите, определен за съответния регион в Указанията по т. 1, концепциите от списъка по т. 5.3, съдържащи мерки по съответната програма, остават в резервен списък за финансиране.
6.4. Списъците по т. 4, букви "б" и "в" съдържат концепции, които могат да получат финансиране по реда на ЗУСЕФСУ при наличие на финансов ресурс, определен от управляващия орган на съответната програма.
6.5. Предоставянето на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ на одобрените за финансиране концепции за ИТИ се извършва от управляващите органи на съответните програми, участващи в подхода ИТИ по реда на ЗУСЕФСУ.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума