навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 15 ОТ 2011 Г.)

В сила от 01.11.2020 г.

Обн. ДВ. бр.90 от 20 Октомври 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите."
2. В ал. 5 думите "Министърът на земеделието и храните" се заменят с "Министърът на земеделието, храните и горите".

§ 2. В чл. 4 думите "министъра на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието, храните и горите".

§ 3. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 4 и 5 думите "министъра на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието, храните и горите".
2. В т. 7 думите "министъра на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието, храните и горите".
3. Точка 8 се отменя.
4. В т. 9 и 9а думите "министъра на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието, храните и горите".
5. В т. 17а и 17б думите "министъра на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието, храните и горите".
6. В т. 17г и 17д думите "министъра на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието, храните и горите".
7. Точка 18 се изменя така:
"18. преразпределя активи и материални запаси между ЦУ на БАБХ, специализираните структури и областните дирекции по безопасност на храните;".
8. В т. 27 думите "министъра на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието, храните и горите".

§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите "министъра на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието, храните и горите".

§ 5. В чл. 8, ал. 2 т. 6 се изменя така:
"6. отговаря за изготвянето на ежегодния доклад на агенцията за състоянието на администрацията;".

§ 6. В чл. 11 т. 7 се изменя така:
"7. дирекция "Информационни системи и информационна сигурност;".

§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите "и контрол на фуражите" се заличават;
б) създава се т. 4а:
"4а. дирекция "Контрол на фуражите и страничните животински продукти";"
в) точка 5 се изменя така:
"5. дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства";"
г) създава се нова т. 7:
"7. дирекция "Лабораторен контрол";".
2. Създава се нова ал. 3:
"(3) Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) по ал. 1, т. 1 са:
1. областни дирекции по безопасност на храните със седалище в Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Софийска област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол;
2. областни дирекции по безопасност на храните с функции и на граничен контрол на храни от неживотински произход със седалище в Бургас, Пловдив и София."
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става нова ал. 5.

§ 8. В чл. 14 т. 25 се изменя така:
"25. обобщава регистрите на недвижимите имоти, поддържани и предоставени на ОДБХ и специализираните структури;".

§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 30 думите "министъра на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието, храните и горите".
2. Създава се т. 31:
"31. подпомага от правна страна дейността на агенцията по отношение на проекти, по които БАБХ кандидатства;".

§ 10. В чл. 17 се създават т. 21 - 24:
"21. оказва методическа помощ на ОДБХ при осъществяване, прилагане стандартите и спазване на вътрешните правила за реда и организацията на административно обслужване на физическите и юридическите лица;
22. осъществява методическа дейност по предоставяне и обмен на информация във връзка с административното обслужване в агенцията;
23. участва в изготвянето и изпълнението на споразумения с областни управи, общини и ведомства за съвместна дейност при административното обслужване на физически и юридически лица;
24. проучва нагласите на заинтересованите страни в административното обслужване и съставя годишен доклад за удовлетвореността на потребителите."

§ 11. В чл. 17б се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "които се утвърждават от главния секретар".
2. В т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя "както и други обучения с международно участие".
3. Точка 13 се изменя така:
"13. координира поддържането на база данни за проведените обучения за професионално и служебно развитие на служителите в агенцията;".
4. Точка 15 се изменя така:
"15. обменя информация по Информационната система за вътрешния пазар (IMI) на Генерална дирекция "Вътрешен пазар и услуги" на ЕК и организира дейностите в БАБХ, свързани с признаване на професионалната квалификация на регулирани професии "ветеринарен лекар" и "ветеринарен техник" на територията на други държави членки, трети страни и Република България;".
5. Точка 17 се изменя така:
"17. подпомага осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, като провежда начален, периодичен и извънреден инструктаж на служителите на ЦУ на БАБХ;".
6. Създава се т. 19:
"19. организира и ръководи дейността на Центъра за професионално обучение (ЦПО) при БАБХ съгласно законодателството, уреждащо професионалната квалификация в Република България."

§ 12. В чл. 17в се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така: "Дирекция "Информационни системи и информационна сигурност".
2. В т. 1 абревиатурата "МЗХ" се заменя с "Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ)".
3. Точка 5 се отменя.
4. Точка 8 се изменя така:
"8. организира дейности, свързани с планиране, въвеждане, поддръжка и извеждане от експлоатация на програмните и техническите активи, използвани в структурата на ЦУ на БАБХ, при спазване на лицензионните изискванията на информационните продукти;".
5. В т. 12 думите "и контролира" се заличават.
6. Точка 14 се отменя.
7. Точка 15 се изменя така:
"15. поддържа опис на всички информационни активи на БАБХ и на присъщия им риск по отношение на информационната сигурност;".
8. Точки 16, 17 и 18 се отменят.
9. Точка 24 се изменя така:
"24. отговаря за периодичното създаване и съхраняване на архиви на информацията от сървърите в ЦУ на БАБХ;".
10. Създават се т. 25 - 47:
"25. ръководи дейностите, свързани с постигане на мрежова и информационна сигурност на администрацията на агенцията в съответствие с нормативната уредба и политиките и целите за мрежова и информационна сигурност на БАБХ във взаимодействие със звената за информационно осигуряване и за вътрешен одит;
26. следи за прилагането на стандартите, политиките и правилата за мрежова и информационна сигурност и управление на риска в агенцията;
27. консултира ръководството на агенцията във връзка с мрежовата и информационната сигурност;
28. ръководи периодични оценки на рисковете за информационната сигурност и спазването на приетите политики и процедури;
29. периодично (не по-малко от два пъти годишно) изготвя доклади за състоянието на мрежовата и информационната сигурност в агенцията и ги представя на изпълнителния директор;
30. координира обучението на ръководителите и служителите в агенцията във връзка с мрежовата и информационната сигурност;
31. участва в организирането, тренировките и анализа на резултатите от тренировките за действия при настъпване на инциденти;
32. отговаря за защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на агенцията в областта на информационните и комуникационните технологии;
33. участва в изготвянето на политиките, целите, процедурите и метриката за оценка на мрежовата и информационната сигурност;
34. поддържа връзки с други администрации, организации и експерти, работещи в областта на мрежовата и информационната сигурност;
35. разследва и анализира инцидентите в областта на мрежовата и информационната сигурност в агенцията, реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване на мрежовата и информационната сигурност;
36. предлага санкции за служителите от агенцията при нарушаване на правилата за сигурност;
37. разработва и предлага за утвърждаване от изпълнителния директор инструкциите, произтичащи от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (ДВ, бр. 59 от 2019 г.), както и всички други необходими указания и процедури;
38. следи за изпълнението на утвърдените от изпълнителния директор инструкции и процедури, свързани с мрежовата и информационната сигурност;
39. актуализира списъка от заплахи и потенциални рискове за агенцията;
40. координира оценяването на финансовите и други загуби при настъпване на идентифицирана заплаха;
41. изготвя доклади и анализи за настъпили инциденти, засягащи мрежовата и информационната сигурност, и предлага действия за компенсиране на последствията и предотвратяване на други подобни инциденти;
42. следи новостите за заплахи за сигурността, отчитайки наличния в агенцията софтуер и хардуер, и организира своевременно инсталиране на коригиращ софтуер (patches);
43. при възникване на какъвто и да е инцидент, свързан с мрежовата и информационната сигурност, го документира и информира незабавно изпълнителния директор на Националния център за действие при инциденти по отношение на мрежовата и информационната сигурност в информационните системи на административните органи;
44. разработва и предлага иновативни решения и архитектури за подобряване на мрежовата и информационната сигурност на агенцията;
45. следи за появата на нови вируси и зловреден код, спам, атаки и взема адекватни мерки;
46. организира тестове за проникване, разкрива слабите места в мрежата на агенцията и предлага мерки за подобряване на мрежовата и информационната сигурност;
47. контролира и координира съответствието на въведената информация в интегрираната информационна система Вет ИС и при необходимост отстранява несъответствията след одобряване на промените от изпълнителния директор на БАБХ."

§ 13. В чл. 18, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се отменя.
2. Точка 5 се отменя.
3. Точка 10 се изменя така:
"10. верифицира ефективността на официалния контрол, осъществен от ОДБХ, по утвърдени процедури и ежегодни програми в съответствие с чл. 12, параграфи 1, 2 и параграф 3, букви "а" и "б" от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета, и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (ОВ, L 95, 7.04.2017 г.) (Регламент (ЕС) 2017/625), съвместно с експерти от специализираната администрация и специализираните структури на БАБХ;".
4. Точка 13 се изменя така:
"13. при осъществяване на контрол на дейността на ОДБХ предлага за участие в комисиите експерти от ЦУ на БАБХ, специализираните структури на БАБХ и/или служители на ОДБХ съвместно с директорите на съответните дирекции в Централното управление на БАБХ;".
5. Точка 16 се изменя така:
"16. организира и извършва одити на официалния контрол, осъществяван от агенцията, съгласно изискванията на чл. 6 от Регламент (ЕС) 2017/625;".
6. Точки 18 и 19 се изменят така:
"18. изготвя на базата на оценка на риска многогодишна програма за провеждане на одити на официалния контрол в агенцията за период, който не надвишава пет години, поддържа, актуализира и осигурява изпълнението на програмата;
19. изготвя и предоставя на изпълнителния директор ежегоден доклад за изпълнението на програмата по т. 18 с изводи и заключения от извършените одити от предходната година и анализ на постигането на целите;".
7. Точка 20 се отменя.
8. Точка 24 се отменя.
9. Точки 27 и 28 се отменят.
10. Точка 31 се изменя така:
"31. обменя информация чрез Мрежата за предупреждение и сътрудничество в случаи на измами с храни;".

§ 14. В чл. 19 се създава т. 28:
"28. участва в единното звено за контакт и обменя информация чрез Мрежата за предупреждение и сътрудничество в случай на измамни практики с качеството на пресните плодове и зеленчуци."

§ 15. Член 21 се изменя така:
"Чл. 21. Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните":
1. методически ръководи, контролира и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните по осъществяване на контрола по:
аа) отглеждането на животни;
бб) добива и съхранението на зародишни продукти;
вв) пускането на пазара, търговията, обмена и транспортирането на животни и зародишни продукти;
б) спазване на правилата за защита и хуманно отношение към животните;
в) ветеринарномедицинската практика;
г) дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията в животновъдни обекти и при ограничаване и ликвидиране на заразни болести;
д) изпълнение на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните и предпазване на хората от зоонози;
2. анализира епизоотичната обстановка, предлага мерки и дава указания на областните дирекции по безопасност на храните по изпълнението им;
3. извършва проверки по сигнали за нарушения на законодателството, свързано с дейността на дирекцията;
4. изготвя:
а) програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗВД;
б) месечни отчети за извършените профилактични мероприятия при изпълнение на програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
в) схеми за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация и ги представя за утвърждаване от изпълнителния директор;
г) програми за опазване на околната среда от вредните въздействия на животновъдството и ги представя за утвърждаване от изпълнителния директор;
д) необходимите документи за обявяване на болестите по чл. 47 от ЗВД пред Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ);
е) доклади до Европейската комисия (ЕК) и до компетентните органи на държавите членки за епизоотичната обстановка в страната;
ж) годишен доклад за предходната календарна година за хуманно отношение към животните, отглеждани във ферми, и към животните по време на тяхното транспортиране;
з) годишен доклад до министъра на земеделието, храните и горите за изпълнение на общински програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ);
и) периодични обобщени отчети за извършените дейности на изпълнителите във връзка с изпълнението на програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, като предоставя данните на МЗХГ за одобрение и на ДФЗ за изплащане на дължимите финансови средства;
к) ежегодно данни за популацията на селскостопански животни и от таксацията на диви животни, които предоставя на ЦОРХВ;
5. уведомява контактните точки на държавите членки за констатирани нарушения на изискванията за хуманно отношение към животните в съответствие с чл. 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1295/97;
6. планира и разпределя доставките на имунологични ветеринарномедицински продукти, необходими за изпълнение на програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
7. е компетентно звено за контакт за обмен на информация чрез Интегрираната компютъризирана ветеринарна система (TRACES), Системата за обявяване на болестите по животните (ADIS/ADNS) към ЕК и Световната система за информация по отношение здравето на животните (WAHIS) към СОЗЖ и уведомява ЕК, СОЗЖ и компетентните органи на държавите членки и на съседни трети държави за констатираните болести по животните;
8. регистрира и обявява съгласно чл. 124 от ЗВД констатираните на територията на страната заразни болести по животните;
9. участва в работата на Постоянния комитет в секциите по здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и хранене на животните, на работните групи към ЕК, както и в заседанията на работните групи на Съвета на ЕС и изготвя указания и позиции, свързани с дейността на дирекцията;
10. участва в изготвянето на указания и позиции за участие в работните органи към Съвета на ЕС и Европейската комисия и други международни институции по въпросите от компетентността на дирекцията;
11. участва в осъществяване на съвместната дейност със Световната организация за здравеопазване на животните и с други международни организации, свързани със здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях, по разпореждане на изпълнителния директор на БАБХ;
12. организира и участва в работата на комисиите по:
а) етика към животните съгласно чл. 154 от ЗВД;
б) член 262 от ЗВД;
в) член 286, ал. 1, т. 2 от ЗВД;
13. изготвя и/или участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове, свързани с дейността и; изготвя становища при съгласуване на проекти на нормативни актове;
14. изготвя и/или участва в изготвянето на проекти на становища, инструкции и образци на документи, свързани с осъществяването на дейността и;
15. изготвя процедури и/или указания съгласно чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625, свързани с дейността и;
16. изготвя становища по заявленията за издаване на разрешителни за изнасяне на обектите по чл. 184, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗВД;
17. изготвя становища по позиции, представени в Работна група 7 "Земеделие" към Министерството на земеделието, храните и горите и в други работни групи, посочени в приложение № 3 към Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (ДВ, бр. 35 от 2007 г.);
18. участва в извършване на проверки в обекти съгласно компетенциите;
19. води:
а) регистри съгласно чл. 7, ал. 3, т. 1 - 3, 8 - 12, 17 и 21 от ЗВД;
б) списък на здравните заведения за животни и лабораториите, одобрени от държавите членки в съответствие с ветеринарното и зоотехническото законодателство на ЕС, съгласно Решение на Комисията от 18 септември 2009 година за прилагане на Директива 2008/73/ЕО на Съвета по отношение на информационни интернет страници, съдържащи списък на здравните заведения за животни и лабораториите, одобрени от държавите членки в съответствие с ветеринарното и зоотехническото законодателство на Общността;
20. участва във:
а) разработването на програми за специализирани обучения, свързани с дейността на дирекцията, организира провеждането на обученията на инспекторите по здравеопазване и хуманно отношение към животните и поддържа архив на обученията;
б) обучения, организирани от ЕК, в срещи и обучения с членове на националните асоциации на производители и оператори, чиято дейност е свързана с компетенциите на дирекцията;
в) мероприятия по здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и регистрация на животновъдните обекти;
г) изготвянето на многогодишни национални планове за контрол (МНПК), като предоставя данни на МЗХГ за изпълнението им и ги контролира в частта, свързана с функциите и;
д) разработването на схемите за национално подпомагане в областта на компетенциите и в съответствие с правото на ЕС за държавните помощи, на схемите за национални доплащания и на мерките по Програмата за развитие на селските райони за съответния период;
е) проверки по прилагането на схемите по буква "д";
ж) изготвянето на проекти на съобщения до средствата за масово осведомяване с информация за дейността на дирекцията;
21. организира събирането, обработването и отчитането на информацията от областните дирекции по безопасност на храните и от обектите с епизоотично значение, свързана със здравеопазването на животните, идентификацията на животните, с регистрацията на животновъдните обекти и хуманното отношение към животните;
22. извършва проверки на дейността на областните дирекции по безопасност на храните съобразно компетенциите си;
23. съгласува актове за обезщетение на собствениците на убити/умрели животни, унищожени суровини и храни от животински произход, зародишни продукти, фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и инвентар по разпореждане на изпълнителния директор;
24. координира дейността с Министерството на здравеопазването, с другите компетентни органи и ведомства и с браншовите организации по отношение на здравеопазването и хуманното отношение към животните;
25. методически ръководи и координира дейността на ОДБХ по регистрация на животновъдните обекти и идентификация на животните;
26. изготвя годишен доклад относно прилагането на официалните проверки през предходната година в съответствие с Регламент (ЕО) № 1082/2003 на Комисията от 23 юни 2003 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно минималното ниво на контрол, който следва да се извършва в рамките на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, както и на Регламент (ЕО) № 1505/2006 на Комисията от 11 октомври 2006 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета по отношение на минималните проверки, които трябва да се извършат във връзка с идентификацията и регистрацията на домашните животни от рода на овцете и козите, който се предава до 31 август на ЕК;
27. участва в осъществяване на съвместната дейност със Световната организация за здравеопазване на животните и с други международни организации, свързани със здравеопазването, хуманното отношение и идентификацията на животните, по разпореждане на изпълнителния директор на БАБХ;
28. анализира информацията, получена при осъществяване правомощията на дирекцията, и предлага промени в програмите, стратегиите и образците на документи съгласно компетенциите на дирекцията;
29. извършва самостоятелно или съвместно с други органи проверки, свързани със здравеопазването и хуманното отношение към животните и идентификация на животните;
30. участва в единното звено за контакт и обменя информация чрез Мрежата за предупреждение и сътрудничество в случай на измамни практики с живи животни и зародишни продукти и/или на опасност за здравето на хората и животните, която произтича от неправомерна употреба на ВМП върху живи животни;
31. организира и осъществява контрол на електронната търговия с живи животни и зародишни продукти съобразно действащото законодателство и като част от компетентното звено за контакт в Мрежата за предупреждение и сътрудничество взаимодейства с други държавни служби и ведомства, уведомявайки за това националното звено за контакт в МЗХГ."

§ 16. Създава се чл. 21а:
"Чл. 21а. Дирекция "Контрол на фуражите и страничните животински продукти":
1. методически ръководи, контролира и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните по осъществяване на контрола по:
а) спазване на изискванията на законодателството, свързано с качество и безопасност на фуражите, регистрация и одобряване на обекти за производство, съхранение и търговия, хигиена на фуражите и специфичните изисквания за проследяване на фуражите;
б) прилагането на мерките при наличие на нежелани субстанции и продукти във фуражите;
в) прилагане на изискванията относно производството, съхранението, транспортирането, пускането на пазара, рекламата, употребата на фуражи и тяхното етикетиране;
г) продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, използвани като фуражи, суровини, компоненти и съставки за тяхното производство;
д) междинните предприятия за съхранение и предприятията за преработка на странични животински продукти, регистрирани по чл. 229 и 229а от ЗВД;
2. участва в единното звено за контакт и обменя информация в Мрежата за предупреждение и сътрудничество в случай на измамни практики и/или на опасност за здравето на хората и животните, която/които произтича/произтичат от фуражи, странични животински продукти и продукти, получени от тях и чрез RАSFF;
3. води национални списъци на одобрени и регистрирани обекти в съответствие с чл. 15а, ал. 1, чл. 17, ал. 3, чл. 17е, ал. 2, чл. 20, ал. 3 и чл. 55в, ал. 4 от Закона за фуражите и чл. 18, ал. 3 от Наредба № 109 от 2006 г. за официалния контрол върху фуражите (ДВ, бр. 84 от 2006 г.);
4. води национален публичен регистър на обектите за обезвреждане и преработване на странични животински продукти в съответствие с чл. 7, ал. 3, т. 6 от ЗВД;
5. води национален публичен регистър на търговците на странични животински продукти и продукти, получени от тях, в съответствие с чл. 7, ал. 3, т. 4 от ЗВД;
6. води национален публичен регистър на транспортните средства, с които се превозват странични животински продукти и продукти, получени от тях, в съответствие с чл. 7, ал. 3, т. 18 от ЗВД;
7. изготвя указания по изпълнението на Годишния план за контрол на фуражите;
8. изготвя процедури по изпълнението на Годишния план за контрол на страничните животински продукти и продуктите, получени от тях;
9. обобщава и анализира данните за произведените количества фуражи, от извършените проверки и резултатите от изследваните проби за целите на официалния контрол на фуражите;
10. изготвя, актуализира и поддържа Националния оперативен план за действие при кризи, произтичащи от фуражи, и го представя на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване;
11. методически ръководи, координира и контролира дейността по:
а) контролна система странични животински продукти (СЖП) и трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) на ниво Централно управление на БАБХ със съответните специализирани дирекции;
б) получените от животновъдни обекти странични животински продукти и насочването им за обезвреждане;
12. разработва процедури и/или инструкции съгласно чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625 и документи за осигуряване прилагането на законодателството за ТСЕ и за СЖП и за извършването на официалния контрол;
13. организира и координира извършването на разследващи проверки между ОДБХ и ЦУ на БАБХ в случай на съмнение или установено заболяване на спонгиформна енцефалопатия при говедата (СЕГ) или скрейпи;
14. извършва проверка на адекватността на методите за вземане на проби и на лабораторните анализи на пробите, взети за целите на официалния контрол в направление СЖП и ТСЕ;
15. част е от звеното за контакт на мрежата TRACES, при необходимост извършва проследяване на пратките с фуражи, СЖП и продукти, получени от тях, по системата и приключването на същите от ОДБХ;
16. организира и координира извършването на разследващи проверки между ОДБХ и ЦУ на БАБХ в случай на съмнение за измамни търговски практики със СЖП и продукти, получени от тях;
17. извършва внезапни проверки на извършвания официален контрол от ОДБХ на:
а) обектите, регистрирани по чл. 259 и 259а от ЗВД;
б) обектите, регистрирани по чл. 229 от ЗВД;
в) операторите, регистрирани по чл. 229а от ЗВД;
г) транспортните средства за превоз на странични животински продукти и продукти, получени от тях, регистрирани по чл. 246 от ЗВД;
18. извършва внезапни проверки на извършвания контрол от ОДБХ, на дейностите и тяхното отчитане по събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на СЖП;
19. обобщава приетата и проверена от ОДБХ информация за изпълнението на сключените договори и изготвя обобщен отчет, който представя в Държавен фонд "Земеделие"; изготвя по образец заявлението за изплащане на финансови средства към изпълнителите на услугите по събиране, транспортиране, съхраняване и унищожаване на мъртви животни, по държавна помощ "Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни";
20. изготвя доклади с резултати от проведен контрол и за изпълнението на национален план за осъществяване на контрол за борбата и ликвидирането на СЕГ;
21. участва в изготвянето на многогодишния план за контрол на Република България и в изготвянето на годишните доклади за изпълнението му;
22. участва в работата на работните групи към ЕК по въпросите за ТСЕ и за СЖП, както и в заседанията на работните групи на Съвета на ЕС и изготвя указания и позиции, свързани с дейността по отношение на СЖП и ТСЕ;
23. участва в изготвянето на указания и позиции за участие в работните органи към Съвета на ЕС и Европейската комисия и други международни институции по въпросите на СЖП и ТСЕ;
24. участва в разработването на програми за специализирани обучения, свързани с дейността по контролна система СЖП и ТСЕ;
25. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията;
26. изготвя или участва в изготвянето на становища по проекти на нормативни актове, представени за съгласуване от други ведомства;
27. извършва проверки по сигнали за нарушения на законодателството, свързано с дейността на дирекцията;
28. участва в работата на Постоянния комитет в секциите по здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и хранене на животните, на работните групи към ЕК, както и в заседанията на работните групи на Съвета на ЕС и изготвя указания и позиции, свързани с дейността на дирекцията;
29. участва в изготвянето на указания и позиции за участие в работните органи към Съвета на ЕС и Европейската комисия и други международни институции по въпросите от компетентността на дирекцията;
30. изготвя и/или участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове, свързани с дейността и; изготвя становища при съгласуване на проекти на нормативни актове;
31. изготвя и/или участва в изготвянето на проекти на становища, инструкции и образци на документи, свързани с осъществяването на дейността и;
32. изготвя становища по позиции, представени в Работна група 7 "Земеделие" към Министерството на земеделието, храните и горите и в други работни групи, посочени в приложение № 3 към Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 35 от 2007 г.);
33. участва в извършване на проверки в обекти съгласно компетенциите и;
34. участва във:
а) разработването на програми за специализирани обучения, свързани с дейността на дирекцията, организира провеждането на обученията на инспекторите по контрола на фуражите и поддържа архив на обученията;
б) обучения, организирани от ЕК, в срещи и обучения с членове на националните асоциации на производители и оператори, чиято дейност е свързана с компетенциите на дирекцията;
в) изготвянето на МНПК, като предоставя данни на МЗХГ за изпълнението му и го контролира в частта, свързана с функциите и;
г) изготвянето на проекти на съобщения до средствата за масово осведомяване с информация за дейността на дирекцията;
35. организира събирането, обработването и отчитането на информацията от ОДБХ и от обектите с епизоотично значение, свързана с контрола на фуражите и страничните животински продукти;
36. извършва самостоятелно или съвместно с други органи проверки, свързани със страничните животински продукти и безопасността и качеството на фуражите, и извършвания контрол в обектите за производство, съхранение, търговия и изхранване с фуражи;
37. координира дейността с МЗХГ, с другите компетентни органи и ведомства и с браншовите организации по отношение на качеството и безопасността на фуражите;
38. анализира информацията, получена при осъществяване правомощията на дирекцията, и предлага промени в програмите, стратегиите и образците на документи съгласно компетенциите на дирекцията."

§ 17. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така: "Контрол на ветеринарномедицински продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства".
2. Точка 1 се изменя така:
"1. методически ръководи, координира и контролира дейността на ОДБХ по осъществяването на мерките за държавен контрол при търговията, съхранението и употребата на ВМП;".
3. В т. 2 думите "официалния контрол" се заменят с "държавния контрол".
4. В т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя "и чл. 36а, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите".
5. Точка 8 се изменя така:
"8. извършва оценка на периодичните доклади за безопасност на ВМП на притежатели на лиценз за употреба на територията на Република България при наличие на неблагоприятни реакции;".
6. В т. 11, буква "б" думата "лицензи" се заменя с "лицензии".
7. В т. 12 след думите "дребно с ВМП", думата "лицензи" се заменя с "лицензии".
8. В т. 14, буква "б" думата "лицензи" се заменя с "лицензии".
9. В т. 19 думите "официален контрол" се заменят с "държавен контрол".
10. Точка 22 се изменя така:
"22. участва в изготвянето съвместно с дирекции от специализираната администрация и специализирани структури към БАБХ на Националната мониторингова програма за контрол на остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда в живи животни и продукти от животински произход (НМПКО), като предоставя данни за употребата на ВМП;".
11. В т. 24, буква "б" думите "официалния контрол" се заменят с "държавния контрол".
12. Създават се т. 26 - 33:
"26. разглежда заявленията за регистрация на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства;
27. извършва документална и при необходимост физическа проверка за съответствието с условията за регистрация на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства;
28. изготвя становища до изпълнителния директор на БАБХ за съответствие с изискванията на заявените за регистрация инвитро диагностични ветеринарномедицински средства;
29. изготвя сертификати за регистрация на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства и ги представя на изпълнителния директор за подпис;
30. води регистър на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства;
31. съвместно с дирекции от специализираната администрация и специализираните структури към БАБХ и ЦОРХВ участва в изпълнението на мерките за ограничаване на микробиалната резистентност, свързана с употребата на ВМП;
32. участва в единното звено за контакт и обменя информация чрез Мрежата за предупреждение и сътрудничество в случай на измамни практики с ВМП;
33. организира и осъществява контрол на електронната търговия с ВМП съобразно действащото законодателство и като част от компетентното звено за контакт в Мрежата за предупреждение и сътрудничество взаимодейства с други държавни служби и ведомства, като уведомява за това националното звено за контакт в МЗХГ."

§ 18. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) буква "а" се изменя така:
"а) безопасността и качеството на храните, както и материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, добавки в храните, ензими и ароматизанти, хранителни добавки;"
б) буква "б" се отменя.
2. Точка 2 се изменя така:
"2. поддържа национални регистри съгласно изискванията на чл. 24 от Закона за храните (ЗХ), национални списъци и база данни за служебно ползване;".
3. Точка 4 се отменя.
4. В т. 6 думите "по разпореждане на изпълнителния директор на агенцията" се заличават.
5. Точка 8а се отменя.
6. Точка 9 се изменя така:
"9. изготвя и участва в изготвянето на образци на документи, процедури, въпросници, наръчници, указания и инструкции за осъществяване на проверки, инспекции, одити на НАССР в областта на безопасността на храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, хранителните добавки;".
7. Точка 10 се изменя така:
"10. участва в изготвянето съвместно с дирекции от специализираната администрация и специализираните структури към БАБХ на МНПК и на Годишния доклад за изпълнението на плана;".
8. Точки 11 и 12 се отменят.
9. Точка 14 се изменя така:
"14. участва в единното звено за контакт и обменя информация в Мрежата за предупреждение и сътрудничество в случай на измамни практики и/или на опасност за здравето на хората и животните, която/които произтича/произтичат от храни, добавки в храните, хранителни добавки и материали и предмети, предназначени за контакт с храни;".
10. Точка 15а се изменя така:
"15а. част е от звеното за контакт на мрежата TRACES, извършва проследяване на пратките с храни по системата и приключването на същите от ОДБХ;".
11. Създава се т. 15б:
"15б. предоставя данни на МЗХГ за обмен на информация в Мрежата за предупреждение и сътрудничество съобразно компетенциите си;".
12. В т. 18 след думата "разработването" предлогът "на" се заменя с "и изготвя".
13. Точка 20 се отменя.
14. Точки 24 - 26 се отменят.
15. Точки 30 и 31 се отменят.
16. Създават се точки 37 - 39:
"37. участва в изготвянето на указания и позиции за участие в работните органи към Съвета на ЕС и Европейската комисия и други международни институции по въпросите от компетентността на дирекцията;
38. организира и осъществява контрол на електронната търговия с храни, добавки в храните, хранителни добавки и материали и предмети, предназначени за контакт с храни, съобразно действащото законодателство и като част от компетентното звено за контакт в Мрежата за предупреждение и сътрудничество, взаимодейства с други държавни служби и ведомства, като уведомява за това националното звено за контакт в МЗХГ;
39. осъществява взаимодействие с държавни органи и неправителствени организации по въпроси, свързани със загубите и разхищенията с храни."

§ 19. Създава се нов чл. 24:
"Чл. 24. Дирекция "Лабораторен контрол":
1. координира лабораторно-диагностичните изследвания, анализи и експертизи, свързани със здравеопазването на животните, растенията, суровините, храните, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, фуражите, ГМО, продуктите, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО;
2. събира, обобщава и анализира информация относно извършването на лабораторно-диагностична дейност в системата на агенцията;
3. участва в разработването на програми за обучение и повишаване квалификацията на лабораторните специалисти от агенцията;
4. води регистър на лабораториите съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗВД, свързани с дейностите на агенцията;
5. разработва критерии, изготвя процедура и прави предложение до изпълнителния директор за определяне на лабораториите, които ще извършват изследвания за целите на официалния контрол, осъществяван от БАБХ;
6. участва в проверки на лабораториите от системата на агенцията;
7. участва в изготвянето на Държавната профилактична програма и на програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и координира изпълнението им в частта лабораторно-диагностични изследвания;
8. участва в изготвянето на МНПК;
9. координира и организира провеждането на междулабораторни сравнителни изпитвания за пригодност и ринг тестове на лабораториите, свързани с дейността на агенцията, и референтните лаборатории на ЕС;
10. подпомага лабораториите в подготовката им за акредитация, преакредитация и разширяване обхвата на акредитацията им;
11. участва в изработването на проекти на нормативни актове и образци на документи, свързани с дейността и;
12. изготвя становища и отговори на постъпили в агенцията запитвания, свързани с дейността и;
13. участва в експертни комисии, съвети и работни групи в страната и в чужбина по въпроси, свързани с лабораторните дейности в агенцията;
14. участва в разработването и поддържането на системите за управление на качеството в агенцията в съответствие с изискванията на Международната организация по стандартизация (ISO);
15. изготвя проекти на заповеди, процедури и други документи, свързани с дейността и;
16. участва в изработването и актуализирането на проекти на стандарти;
17. участва в обучения по отношение на методите за контрол на качествените характеристики съгласно изискванията на национални стандарти, технологични документации, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, както и тяхното спазване;
18. осъществява контрол по спазване на изискванията на наредбата по чл. 7, ал. 4 от Закона за храните;
19. осъществява контрол относно генетичномодифицирани храни;
20. планира и разпределя доставките на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства за извършване на лабораторно-диагностичните изследвания, необходими за изпълнение на програмата по чл. 118, ал. 1 от ЗВД;
21. съвместно с дирекции от специализираната администрация и специализирани структури към БАБХ изготвя и координира изпълнението на програми за контрол:
а) Програма за мониторинг и докладване на антимикробиална резистентност на зоонози и коменсални бактерии в Република България;
б) Национална програма за контрол на остатъци от пестициди във и върху храни;
в) Национална мониторингова програма за контрол на остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда в живи животни и продукти от животински произход;
г) Национална програма за контрол на храни и материали и предмети за контакт с храни за добавки, химични и микробиологични замърсители и контрол на храни, обработени с йонизиращи лъчения;
22. изготвя и координира изпълнението на:
а) Национална програма за контрол на генетично модифицирани храни;
б) Национална програма за контрол на качествените характеристики на храни."

§ 20. Член 29 се изменя така:
"Чл. 29. Дирекция "Граничен контрол":
1. координира дейностите по изпълнение на поети от Република България задължения по конвенции, споразумения и други документи, свързани с граничния контрол по безопасност на хранителната верига;
2. осъществява взаимодействие с другите органи от задължителния граничен контрол на регионално и национално равнище;
3. участва в работната група към Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, в работни групи с представители на ведомствата, които извършват задължителния граничен контрол, и в работни групи, срещи, семинари, конференции, проекти и други мероприятия в страната и в чужбина, свързани с граничния контрол;
4. изготвя предложения до изпълнителния директор във връзка с реконструкция и ремонт на сградите, съоръженията и оборудването на граничните контролни пунктове;
5. участва в изготвянето на многогодишни национални планове за контрол на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях и растително здраве (МНПК), предоставя данни за докладване на изпълнението му и контролира изпълнението му в частта, свързана с граничния контрол;
6. участва съвместно с други дирекции от специализираната администрация и специализираните структури към БАБХ в изготвянето и координира изпълнението на:
а) Национална програма за контрол на остатъци от пестициди във и върху храни от растителен и животински произход;
б) Национална мониторингова програма за контрол на остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда в живи животни и продукти от животински произход;
7. участва в разработването на програми за специализирани обучения, свързани с дейността на дирекцията, и организира провеждането на обученията на инспекторите, осъществяващи граничния контрол;
8. участва в изготвянето на указания и позиции за участие в работните органи към Съвета на ЕС и Европейската комисия и други международни институции по въпросите от компетентността на дирекцията;
9. участва в заседания на работни групи, постоянни комитети и срещи към национални и международни институции, Съвета на Европа, Съвета на ЕС и Европейската комисия, свързани с дейността и;
10. обменя информация чрез системата за управление на информацията относно официалния контрол - IMSOC:
а) част е от звеното за контакт на мрежата TRACES и мрежата EUROPHYT;
б) участва в единното звено за контакт и обменя информация в Мрежата за предупреждение и сътрудничество в случай на измамни практики и/или на опасност за здравето на хората и животните, която/които произтича/произтичат от пратки от трети страни;
11. разработва и прилага стандартни оперативни процедури за извършване на официален контрол съгласно чл. 12, ал. 1 от Регламент 625/2017;
12. разработва и прилага стандартна оперативна процедура за проверка на извършвания официален контрол съгласно чл. 12, ал. 2 от Регламент 625/2017;
13. извършва проверки на граничните контролни пунктове/контролни пунктове относно ефективността на извършвания официален контрол;
14. изготвя или участва съвместно с други дирекции от специализираната администрация и специализираните структури към БАБХ в изготвянето на нормативни актове, свързани с дейността и;
15. изготвя и/или участва в изготвянето на становища, инструкции и образци на документи, свързани с осъществяването на дейността и;
16. изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с дейността и;
17. предоставя информация на физически и юридически лица по въпроси, касаещи изискванията и условията за въвеждане на животни и стоки, подлежащи на официален контрол на граничните контролни пунктове/контролни пунктове;
18. извършва дейности по информиране на преминаващите през ГКПП пътници за изискванията към храните и продуктите от животински и растителен произход, съдържащи се в личния им багаж;
19. изготвя становища по заявленията за издаване на разрешителни за изнасяне на животни и зародишни продукти."

§ 21. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 16 се изменя така:
"16. разработват, поддържат и предоставят в ЦУ на БАБХ регистри на недвижимите имоти, предоставени за управление на ОДБХ, и на съдебните дела, страна по които е съответната ОДБХ, както и списъци в случаите, посочени в нормативен акт;"
б) в т. 19 буква "а" се изменя така:
"а) уведомления в Мрежата за предупреждение и сътрудничество в случай на измамни практики и/или на опасност за здравето на хората и животните;".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Областните дирекции по безопасност на храните с функции на граничен контрол на храни от неживотински произход осъществяват функциите по ал. 1, както и:
1. официален граничен контрол на храни от неживотински произход, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2019/1793 на Комисията относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои стоки от някои трети държави за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 669/2009, (ЕС) № 884/2014, (ЕС) 2015/175, (ЕС) 2017/186 и (ЕС) 2018/1660 на Комисията (ОВ, L 277, 29.10.2019 г.) (Регламент (ЕС) 2019/1793);
2. идентификационни и физически проверки, включително вземане на проби за лабораторен анализ, на продукти по т. 1;
3. обменят информация през системата ТRACES - NT по отношение на осъществения официалния контрол;
4. заверяват официални документи, необходими за пускането на пазара на Общността на пратки храни от неживотински произход по т. 1;
5. предприемат мерките за пратките по т. 1 съгласно приложимото законодателство при установени несъответствия със законодателните изисквания;
6. обменят информация с Агенция "Митници" по отношение на вноса на пратките по т. 1;
7. извършват дейности по информиране на физически и юридически лица по отношение на изискванията на законодателството във връзка с въвеждането на пратките по т. 1;
8. прилагат стандартни оперативни процедури по отношение на пробовземането за съответните замърсители от пратките по т. 1."

§ 22. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашния текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 12 се изменя така:
"12. осигуряват снабдяването с горива, енергия, резервни части и други консумативи и материали, необходими за осъществяването на дейността на ОДБХ и на граничните инспекционни пунктове, където има такива;"
б) в т. 26:
аа) основният текст се изменя така: "отговарят за и контролират воденето на регистри на:";
бб) създава се буква "в":
"в) съдебните дела, по които страна е ОДБХ;"
в) създават се т. 28 - 31:
"28. отговарят за и контролират извършването на всички необходими проверки на изготвени и официално оформени документи, отнасящи се до сумите за изплащане на обезщетения за умрели/умъртвени животни, унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и инвентар в резултат на болести по животните, изчислени в съответствие с изискванията, посочени в нормативните актове и документи, при спазването на принципите за законосъобразност и добро финансово управление;
29. отговарят за и контролират недопускането на просрочени вземания и задължения по бюджета на ОДБХ;
30. определят със заповед:
а) членовете и правилата за работа на регионалното звено за контакт в Мрежата за предупреждение и сътрудничество, състояща се от мрежата RASFF, мрежата за административна помощ и сътрудничество и мрежата за борба с измамите с храни;
б) членовете и правилата за работа на регионалното звено за контакт в Мрежата TRACES;
31. организират и осъществяват контрол на електронната търговия с фуражи, СЖП и продукти, получени от тях, съобразно действащото законодателство и като част от компетентното звено за контакт в Мрежата за предупреждение и сътрудничество; взаимодействат с други държавни органи, като уведомяват за това националното звено за контакт в МЗХГ."
2. Създава се ал. 2:
"(2) Директорите на областните дирекции по безопасност на храните с функции и на граничен контрол на храни от неживотински произход осъществяват функциите по ал. 1, както и организация, контрол и ръководство на:
1. официалния граничен контрол на храни от неживотински произход, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2019/1793;
2. идентификационните и физическите проверки, включително вземане на проби за лабораторен анализ, на продукти по т. 1;
3. обмена на информация през системата ТRACES - NT по отношение на осъществения официален контрол;
4. извършването на заверка на официални документи, необходими за пускането на пазара на Европейския съюз на пратки храни от неживотински произход по т. 1;
5. предприемането на мерките за пратките по т. 1 съгласно приложимото законодателство при установени несъответствия със законодателните изисквания;
6. обмена на информация с Агенция "Митници" по отношение на вноса на пратките по т. 1;
7. извършването на дейности по информиране на физически и юридически лица по отношение на изискванията на законодателството във връзка с въвеждането на пратките по т. 1;
8. прилагането на стандартни оперативни процедури по отношение пробовземането за съответните замърсители от пратките по т. 1."

§ 23. В чл. 38, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
"3. всяка национална референтна лаборатория (НРЛ) в структурата на НДНИВМИ извършва дейности и упражнява контрол съгласно чл. 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625;".
2. В т. 6 думите "на ОДБХ" се заменят със "за официален контрол".
3. В т. 7 думите "в системата на агенцията" се заменят със "за официален контрол".
4. Точка 11 се изменя така:
"11. разработва, адаптира и внедрява нови методи за лабораторен контрол в съответствие с международните стандарти и изисквания, включително на референтните лаборатории на ЕС в областта на диагностика и превенция на болестите по животните, контрол на суровини и храни, фуражи и обекти от околната среда;".
5. В т. 16 думите "и изготвя сертификати" се заменят с "при необходимост".
6. Точка 17 се отменя.
7. Точка 22 се изменя така:
"22. методически ръководи и координира дейността на лабораториите за официален контрол и подпомага дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните", дирекция "Контрол на фуражите и страничните животински продукти", дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства", дирекция "Контрол на храните" и Главна дирекция "Верификация на официалния контрол" в плануването и изпълнението на лабораторно-диагностичните изследвания в областта на здравеопазването на животните и контрола на храните и фуражите;".
8. Точка 24 се изменя така:
"24. подпомага лабораториите в структурата на БАБХ в подготовката им за акредитация, преакредитация, разширяване обхвата на акредитацията и поддържане на акредитацията им в рамките на своите компетентности."

§ 24. В чл. 41, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 абревиатурата "НМПКО" и скобите се заличават.
2. В т. 12 думите "Контрол на ветеринарномедицински продукти" се заменят с "Контрол на ветеринарномедицински продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства".
3. Създава се т. 17:
"17. всяка национална референтна лаборатория в структурата на ЦЛВСЕЕ извършва дейности и упражнява контрол съгласно чл. 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625;".

§ 25. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
"2. проучва вредители и изготвя становище за техния статус в страната и рисковете за разпространението им;".
2. Създава се т. 14:
"14. всяка национална референтна лаборатория в структурата на ЦЛКР извършва дейности и упражнява контрол съгласно чл. 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625."

§ 26. В чл. 43 се създава т. 12:
"12. всяка национална референтна лаборатория в структурата на ЦЛХИК извършва дейности и упражнява контрол съгласно чл. 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625."

§ 27. В чл. 47, ал. 2 след думите "изпълнителния директор" се добавя "или от оправомощено от него лице".

§ 28. Член 49 се изменя така:
"Чл. 49. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия със заповед на изпълнителния директор по предложение на заместник изпълнителните директори, главния секретар, главния директор на главната дирекция и директорите на дирекции."

§ 29. В чл. 51 думата "агенцията" се заменя с "ЦУ на БАБХ".

§ 30. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "19,00 ч." се заменят с "18,30 ч.".
2. В ал. 3 думите "Продължителността и редът" се заменят с "Редът", а думата "определят" се заменя с "определя".

§ 31. Приложението към чл. 9, ал. 4 се изменя така:
"Приложение към чл. 9, ал. 4


Численост на персонала в административните звена на Българската агенция по безопасност на храните - 2266 щатни бройки

Изпълнителен директор

1

Заместник изпълнителни директори

3

Главен секретар

1

Дирекция "Вътрешен одит"

4

Финансов контрольор

1

Обща администрация

79

в т.ч.:

 

дирекция "Финансово-стопанска дейност"

18

дирекция "Правна"

16

дирекция "Човешки ресурси, обучение и квалификация"

7

дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"

16

дирекция "Европейска координация, международно сътрудничество и проекти"

12

дирекция "Информационни системи и информационна сигурност"

10

Специализирана администрация

2177

в т.ч.:

 

Главна дирекция "Верификация на официалния контрол"

1705

в т.ч.:

 

Централно управление на БАБХ

15

областни дирекции по безопасност на храните

1690

дирекция "Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци"

12

дирекция "Продукти за растителна защита, торове и контрол"

15

дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните"

19

дирекция "Контрол на фуражите и страничните животински продукти"

11

дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства"

28

дирекция "Контрол на храните"

22

дирекция "Лабораторен контрол"

11

дирекция "Граничен контрол"

134

Специализирани структури

220

в т.ч.:

 

Национален диагностичен научноизследователски институт

120

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

41

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол

25

Централна лаборатория по карантина на растенията

21

Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи

13".

Заключителни разпоредби


§ 32. Постановлението влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума