навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 26.01.2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ И УНИВЕРСАЛЕН ДИЗАЙН НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДОСТЪПНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА

В сила от 13.03.2021 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2021г., попр. ДВ. бр.18 от 2 Март 2021г., доп. ДВ. бр.42 от 18 Май 2021г., изм. ДВ. бр.55 от 2 Юли 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят правилата, нормите и нормативите (минималните стандарти) за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. Изискванията на наредбата се прилагат при проектирането и изпълнението на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и в сградите и съоръженията за осигуряване на достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания.
(2) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените планове и инвестиционните проекти, правилата и нормативите за устройство на територията и на нормативните актове и техническите спецификации за проектиране и изпълнение на строежите.
(3) Елементите на достъпната среда в урбанизираните територии, сградите и съоръженията се проектират и изпълняват в съответствие с изискванията на тази наредба, като се комбинират в зависимост от конкретните условия така, че да се осигури универсален дизайн на средата, без да се налага допълнително адаптиране за нейното свободно ползване в максимална степен от цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност. Универсален дизайн на средата се осигурява с проектното решение при спазване най-малко на следните принципи:
1. свободно (независимо) ползване на средата от хора с намалена подвижност с различни затруднения;
2. приспособимост на средата така, че да е пригодена към голям обхват от дейности;
3. средата е лесна за разбиране независимо от уменията, знанията, езиковата принадлежност или нивото на концентрация на ползващите я хора;
4. средата дава ясна осезаема информация на ползващите я хора независимо от околните условия или сензорните им затруднения;
5. минимизиране на опасните зони и опасностите от случайни инциденти;
6. осигуряване на ефективно и комфортно ползване на средата с минимални усилия;
7. осигуряване на подходящи размери и пространство за подход, достигане и управление на средата съобразно фиг. 1, 2, 3 и 4 и независимо от възрастта, височината, състоянието или мобилността на хората.
Чл. 2. (1) Съществуващи елементи на достъпната среда в урбанизираната територия, определени в чл. 53, ал. 2, т. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), и съществуващи сгради и съоръжения за обществено обслужване, определени в чл. 53, ал. 2, т. 2 ЗХУ, се привеждат в съответствие с изискванията за достъпност на наредбата при извършване на техни реконструкции, основни обновявания, основни ремонти, преустройства, промяна на предназначение, пристроявания и надстроявания.
(2) При разработване на инвестиционен проект на строежите по ал. 1, вкл. на самостоятелни обекти за обществено обслужване в сградите и съоръженията, се извършва оценка на достъпността за тяхното съответствие с изискванията на тази наредба, освен ако такава оценка вече не е изготвена в резултат на обследването по реда на наредбата по чл. 176а, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Техническите мерки за привеждане на съществуващите елементи на достъпната среда в урбанизираната територия и на съществуващи сгради и съоръжения в съответствие с изискванията на наредбата се определят и доказват мотивирано с инвестиционния проект, изготвен по реда на ЗУТ, въз основа на резултатите от извършената оценка за достъпност.
(3) В случаите по ал. 1, когато за отделни съществуващи елементи на достъпната среда в урбанизираната територия и в съществуващи сгради и съоръжения за обществено обслужване, вкл. самостоятелни обекти за обществено обслужване в сгради и съоръжения, не могат да се спазят изцяло изискванията за достъпност на наредбата и принципите за универсален дизайн, се прилага разпоредбата на чл. 57, ал. 2 ЗХУ и изискванията на наредбата се осигуряват, доколкото това не обременява излишно и непропорционално и е технически възможно, без да се намаляват проектните експлоатационни показатели на строежа, в т.ч. механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на конструкцията и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания.
(4) Преди планиране на текущи ремонти на съществуващи елементи на достъпната среда в урбанизираната територия, сградите и съоръженията по чл. 53, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗХУ се извършва оценка за достъпност, с която се установяват необходимите и техническите възможни мерки за привеждането им в съответствие с изискванията на наредбата и включване в програмите по чл. 53, ал. 5, т. 1 и чл. 63, т. 1 ЗХУ.
(5) Оценката за достъпност се извършва въз основа на резултатите от проверката на техническите параметри и характеристики на съществуващите елементи на достъпната среда в урбанизираната територия, сградите и съоръженията за съответствие с правилата, нормите и нормативите за достъпност и универсален дизайн, определени в тази наредба. Примерни формуляри за провеждане на оценка за достъпност на съответствието с изискванията на наредбата и указания за попълването им са дадени в приложения № 1 и 2.

Чл. 3. (1) Наредбата се прилага при:
1. изработване и изменение на подробните устройствени планове на урбанизираните територии за съответствие с чл. 112, ал. 4 ЗУТ;
2. извършване на благоустройствени и паркоустройствени мероприятия;
3. проектиране и изграждане на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия по реда на чл. 53, ал. 2, т. 1 ЗХУ и на сградите и съоръженията по реда на чл. 53, ал. 2, т. 2 и 3 ЗХУ, вкл. самостоятелните обекти за обществено обслужване в сградите и съоръженията, както и на сгради и съоръжения, разположени в поземлени имоти с масов достъп извън урбанизираните територии за осигуряване на достъпна среда до и в тях (крайпътни бензиностанции и газостанции, мотели, къмпинги и др.);
4. извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство, промяна на предназначение, пристрояване и надстрояване за привеждане в съответствие с изискванията за достъпност на наредбата на съществуващите елементи на достъпната среда в урбанизираната територия, определени в чл. 53, ал. 2, т. 1 ЗХУ, и на съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване, определени в чл. 53, ал. 2, т. 2 ЗХУ, вкл. самостоятелните обекти за обществено обслужване в сградите и съоръженията;
5. проектиране и изграждане на достъп до помещенията и в пространствата за общо ползване и до достъпните работни места в производствени сгради с производство, което позволява да се предвиждат работни места за хора с увреждания;
6. разработване на програмите по чл. 53, ал. 5, т. 1 и чл. 63, т. 1 ЗХУ, с които се определят мерки, финансови средства и срокове за привеждане на съществуващите елементи на достъпната среда в урбанизираната територия и на съществуващите сгради за обществено обслужване, определени с разпоредбата на чл. 53, ал. 2, т. 1 и 2 ЗХУ, в съответствие с изискванията за достъпна среда по реда на тази наредба;
7. извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти на строежите с изискванията на тази наредба и с основното изискване към строежите "достъпност и безопасна експлоатация" съгласно чл. 169, ал. 1, т. 4 и във връзка с чл. 142, ал. 5, т. 3 ЗУТ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 23.05.2022 г.) Проектната документация (проектните решения) за елементите на достъпната среда в урбанизираните територии и за достъпната среда в сградите и съоръженията се представя в зависимост от спецификите на проекта в частите на инвестиционния проект за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираната територия, в част архитектурна или в част паркоустройство и благоустройство на инвестиционния проект. Проектните решения за достъпност се представят във всички фази на проектиране.
(3) В обяснителната записка към частите на инвестиционния проект по ал. 2 се включва раздел "Решения за достъпност", в който се поясняват предлаганите проектни решения и съответствието им с основното изискване към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 4 ЗУТ и изискванията на тази наредба.
(4) За случаите по чл. 2, ал. 3, при които не могат да се спазят изцяло изискванията за достъпност на наредбата, в обяснителната записка се включва раздел "Мерки за съответствие с нормативните изисквания за достъпност и обосновка за разумни улеснения". В този раздел се излагат причините за неспазване на нормативни изисквания за достъпност на наредбата и се поясняват и мотивират предлаганите проектни решения за оптималното възможно осигуряване на свободното и самостоятелно придвижване на всички хора, вкл. на хората с намалена подвижност.
(5) Проектните решения за достъпност от разделите по ал. 3 и 4 се разработват от проектанти със съответната правоспособност и при отчитане на специфичните ергономични нужди на хората с намалена подвижност.
(6) Докладът за резултатите от обследването, което се извършва по реда на наредбата по чл. 176а, ал. 6 ЗУТ, съдържа оценка на достъпността за съответствие с основното изискване към строежите по чл. 169, ал. 1, т. 4 ЗУТ и изискванията по тази наредба, както и технически мерки за удовлетворяването им.
(7) Устройствените планове на урбанизираните територии се придружават от схеми и обяснителна записка за достъпност, изготвени въз основа на решение на съответния експертен съвет по устройство на територията и по предписание на компетентния орган за изработването на плана.
(8) Оценката на достъпността за съответствие с изискванията на тази наредба се изработва от централните и териториалните органи на изпълнителната власт по чл. 53, ал. 5 ЗХУ и от местните органи по чл. 63 ЗХУ за целите на разработване на програмите по чл. 53, ал. 5, т. 1 и чл. 63, т. 1 ЗХУ, както и във връзка с оценката по чл. 3, ал. 1, т. 7.

Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 23.05.2022 г.) При въвеждането в експлоатация на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия по реда на чл. 53, ал. 2, т. 1 ЗХУ и на сградите и съоръженията по реда на чл. 53, ал. 2, т. 2 и 3 ЗХУ констативният акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване на годността за приемане на изградената достъпна среда съдържа данните по чл. 7, ал. 2, т. 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актовете и протоколите по време на строителство (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), както и следните специфични данни от огледа на място:
1. описание на изградената достъпна среда на строежа в съответствие с предложените проектни решения в частите на инвестиционния проект по чл. 3, ал. 2 и раздел "Решения за достъпност" по чл. 3, ал. 3, както и описание на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени;
2. доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект по отношение на достъпността, заверената екзекутивна документация и основното изискване към строежите "достъпност и безопасна експлоатация" съгласно чл. 169, ал. 1, т. 4 ЗУТ.

Чл. 5. (1) Дейностите, свързани с устройството, проектирането и изграждането на урбанизираните територии с оглед ползването им от цялото население, в т.ч. от хората с увреждания, се осъществяват от органите по реда на чл. 53, ал. 5 и чл. 63 ЗХУ в рамките на предоставената им компетентност.
(2) Кметовете на общини осигуряват публична информация за достъпните маршрути в урбанизираната територия, които съответстват на изискванията на наредбата (чрез достъпни информационни карти, разположени на ключови обществени места, в т.ч. в сградата на съответната община, както и на достъпна интернет страница на общината или по друг подходящ начин). По достъпните маршрути в урбанизираната територия с елементи на достъпната среда по смисъла на чл. 53, ал. 2, т. 1 ЗХУ се поставя международният символ за достъпност.
(3) При оценяване съответствието на инвестиционните проекти на строежите в експертните съвети на одобряващите администрации и в държавните приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на строежите могат да участват и представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания.

Част втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТЪПНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Глава първа.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ


Чл. 6. (1) Елементите на достъпната среда в урбанизираната територия са, както следва:
1. пешеходни пространства;
2. кръстовища и пешеходни пътеки;
3. елементи за преодоляване на различни нива;
4. достъпни места за паркиране;
5. спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
6. елементи на обзавеждането на достъпната среда;
7. информационно-указателни табели в урбанизираните територии.
(2) Елементите на достъпната среда в урбанизираната територия се проектират при спазване на приложимите към тях изисквания на тази наредба и на принципите за универсален дизайн на средата по чл. 1, ал. 3.
(3) Елементите на достъпната среда в урбанизираната територия, които са част от транспортната инфраструктура и комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, за осигуряване изискванията на чл. 75, ал. 3 ЗУТ се планират и комбинират при спазване на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (ДВ, бр. 7 от 2018 г.) заедно с изискванията за достъпност на тази наредба така, че транспортната техническа инфраструктура в урбанизираните територии да осигурява безопасно ползване на транспорта и достъпност за хората с намалена подвижност, в т.ч. хората с увреждания.
(4) При проектиране на достъпната среда в урбанизираната територия се спазват специфичните изисквания (фиг. 1, 2, 3 и 4) за необходими минимални площи и размери при придвижване на хората с намалена подвижност, обсег на достъпност и за минимална широчина на достъпните маршрути, в т.ч. отчитането им при придвижване на дълги разстояния, по наклонени повърхности, с технически помощни средства, с водач, при пресичане на улици, качване и слизане по стълби, стоене/изчакване, ръчно управление и обхват (натискане на бутони и хващане), осигуряване на визуална комуникация и обсег на достъпност и височина на погледа.
(5) Информация за контраста и за подходящото осветление на повърхностите с оглед ползването им от хора с увреждания без опасност от заслепяване е дадена в приложение № 3.


Фиг. 1. Необходими минимални площи и размери при придвижванеОзначения:
1. Плътната линия показва обсега на достъпност за жените.
2. Прекъснатата линия показва обсега на достъпност за мъжете.

Фиг. 2. Обсег на достъпност на ръцете на човек в инвалидна количка (в cm)


Фиг. 3. Основни размери на човек в инвалидна количка


Фиг. 4. Минимална широчина на достъпните маршрути

Чл. 7. (1) Елементите на достъпната среда в урбанизираната територия по чл. 6, ал. 1 се свързват помежду си с достъпен маршрут, както следва:
1. от улици и пешеходни пространства до достъпен вход на сграда или съоръжение;
2. от достъпни места за паркиране до достъпен вход на сграда или съоръжение;
3. от спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници до достъпен вход на сграда или съоръжение.
(2) В урбанизираните територии с първостепенно значение се устройват следните достъпни маршрути:
1. от приемните сгради на транспорта (автогари, железопътни гари, летища, морски и речни гари) до спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници и до достъпните места за паркиране;
2. от сградите на лечебните заведения до спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници и до достъпните места за паркиране;
3. от административните сгради на централните и териториалните изпълнителни органи до спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници и до достъпните места за паркиране;
4. от достъпните сгради на учебните заведения до спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници и до достъпните места за паркиране;
5. пешеходните пространства в централните зони на урбанизираните територии, предназначени за многофункционално ползване;
6. от достъпните сгради за обществено обслужване и достъпните жилищни и производствени сгради до спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници и до достъпните места за паркиране.
(3) Изградените достъпни маршрути, пространства и елементи в урбанизираните територии се обозначават с международния символ за достъпност в бял цвят на син фон (фиг. 5) при спазване на изискванията на чл. 61. Те се осигуряват с осветление с минимална осветеност 20 lx, измерено на нивото на пода и насочено по начин, удобен за ориентация на хората с увреждания, без да се създава опасност от заслепяване.

Фиг. 5. Международен символ за достъпност
(4) По достъпните маршрути в урбанизираните територии се предвиждат тактилни ивици за внимание (предупреждение) и за насочване (водеща линия) в съответствие с чл. 9, 10 и 11. Тактилни ивици за внимание (предупреждение) се осигуряват винаги когато не могат да бъдат избегнати опасности по направление на пешеходното движение, като стълби, места за преминаване през пътното платно, ескалатори, движещи се пътеки или рампи с наклон, по-голям от 1:16, и други опасности.

Глава втора.
ПЕШЕХОДНИ ПРОСТРАНСТВА


Чл. 8. (1) Достъпните маршрути в пешеходните пространства за движение в хоризонтална посока отговарят на следните изисквания:
1. надлъжен наклон не повече от 5 % (1:20) и напречен наклон от 1,5 (1:66) до 2,5 % (1:40);
2. широчина без препятствия не по-малка от 120 cm, като през не повече от 50 m се осигурява място за разминаване на две инвалидни колички с широчина не по-малка от 180 cm;
3. настилките са равни и нехлъзгави.
(2) Когато при извършване на основни обновявания и реконструкции не могат да бъдат спазени изискванията по ал. 1, т. 2, се допуска достъпното пешеходно пространство да се изпълнява с широчина не по-малка от 90 cm, без препятствия.
(3) В случаите, когато не могат да бъдат спазени изискванията по ал. 1, се проектира и изпълнява алтернативен достъпен маршрут.

Чл. 9. (1) За улесняване на ориентацията на хора с увредено зрение по достъпните маршрути се изпълняват тактилни ивици в жълт цвят - за насочване (водеща линия) и за внимание (предупреждение) (фиг. 6). Допуска се тактилните ивици да не са в жълт цвят в случаите, когато по този начин не се осигурява контраст с повече от 50 % спрямо цвета на съседната настилка. Информация за контраста е дадена в приложение № 3.

а) при тактилна плоча с размери 30/30 cm

б) при тактилна плоча с размери 40/40 cm

в) примерна схема за подреждане на тактилни плочи с размери 40/40 cm

г) примерна схема на подреждане на тактилни ивици в парк

Фиг. 6. Примерни схеми за подреждане на тактилни плочи
(2) Тактилните ивици по ал. 1 се изпълняват от тактилни плочи, които съответстват най-малко на следните изисквания:
1. имат профил на елементите за тактилни повърхности, който съответства на минималните изисквания на чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 2;
2. имат размери 30/30 cm или 40/40 cm в зависимост от широчината на тактилната ивица, при която се получава най-естетично вписване и адаптиране към прилежащото пространство и настилка;
3. изработени са от материали така, че повърхността да е гладка, без шупли и да е устойчива на износване и подхлъзване;
4. тактилните плочи са без скосявания (фаски) на ръбовете;
5. оцветяването на повърхността на плочата е с дебелина най-малко 12 mm (при бетонови плочи).
(3) Тактилните ивици по ал. 1 могат да се изпълняват и върху готови настилки чрез подреждане и фиксиране на профилни елементи от метал, жълтооцветени синтетични материали (ребра или скосени полусфери) или от синтетични материали (ребра или скосени полусфери) в цвят, който осигурява контраст с повече от 50 % спрямо цвета на готовата настилка. Готовите настилки, върху които се изпълняват тактилни ивици, трябва да са устойчиви на износване и подхлъзване. За външна употреба при изпълнението на тактилни ивици чрез подреждане и фиксиране на профилни елементи върху готови настилки могат да се използват само метални профилни елементи, трайно и механично съединени към настилката.

Чл. 10. (1) Тактилните ивици за насочване (водеща линия) се ориентират по посока на придвижване и се изпълняват с ширина 30 или 40 cm при отчитане на размерите на прилежащите плочи (фиг. 6). Тактилните ивици за насочване се изпълняват по достъпните маршрути в урбанизираната територия с оглед създаване на условия за ориентацията на хората с увредено зрение. Те се ориентират по посока на придвижване на разстояние до 50 cm от сградите или от обезопасената страна на достъпните маршрути, като преди опасности по направление на пешеходното движение се насочват към тактилните ивици за внимание (предупреждение). Тактилните ивици за насочване (водеща линия) представляват профилирана повърхност с успоредно разположени заоблени ребра (ленти по цялата широчина на тактилните плочи), а при подреждане и фиксиране на профилни елементи върху готови настилки елементите се разполагат по цялата широчина на тактилната ивица. Примерен план и профил на тактилна плоча за изпълнение на тактилни ивици за насочване (водеща линия) са дадени на фиг. 7, а примерен профил, подреждане и фиксиране на профилни елементи върху готови настилки са дадени на фиг. 8.
(2) Минималните изисквания към профилните елементи за изпълнение на тактилни ивици за насочване (водеща линия) са, както следва:
1. широчина на реброто в основата - в обхват от 30 до 35 mm;
2. широчина на реброто в горната част - в обхват от 20 до 25 mm;
3. височина на реброто - 4 или 5 mm;
4. разстояние между изпъкналата част на реброто по дължина до ръба на тактилната плоча (при тактилни плочи) - от 10 до 13 mm;
5. разстояние от център до център на съседни ребра - в обхват от 75 до 80 mm;
6. най-малко три броя ребра на широчина от 30 cm.

Фиг. 7. Примерен план и профил на тактилна плоча за изпълнение на тактилни ивици за насочване (водеща линия)

Фиг. 8. Примерен профил, подреждане и фиксиране на профилни елементи върху готови настилки за изпълнение на тактилни ивици за насочване (водеща линия)

Чл. 11. (1) Тактилните ивици за внимание (предупреждение) се изпълняват с широчина 40 или 60 cm (в зависимост от размера на тактилните плочи, чрез който се получава най-естетично вписване и адаптиране към прилежащата тротоарна настилка) на разстояние 40 cm преди опасност (пътно платно, препятствие, разлика във височина и др.) и при смяна на посоката на достъпния маршрут (фиг. 6). Тактилните ивици за внимание (предупреждение) представляват профилирана повърхност с редици от скосени полусфери по цялата широчина на ивицата. Примерен план и профил на тактилна плоча за изпълнение на тактилни ивици за внимание (предупреждение) са дадени на фиг. 9, а примерен профил, подреждане и фиксиране на профилни елементи върху готови настилки са дадени на фиг. 10.
(2) Минималните изисквания към профилните елементи за изпълнение на тактилни ивици за внимание (предупреждение) са, както следва:
1. широчина на скосената полусфера в основата - в обхват от 25 до 30 mm;
2. широчина на скосената полусфера в горната част - в обхват от 15 до 20 mm;
3. височина на скосената полусфера - 4 или 5 mm;
4. разстояние от център до център на съседни скосени полусфери - в обхват от 55 до 65 mm.

Фиг. 9. Примерен план и профил на тактилна плоча за изпълнение на тактилни ивици за внимание (предупреждение)

Фиг. 10. Примерен профил, подреждане и фиксиране на профилни елементи върху готови настилки за изпълнение на тактилни ивици за внимание (предупреждение)

Чл. 12. (1) Свободното пространство по достъпния маршрут в хоризонтална посока се осигурява, като се спазват следните изисквания:
1. разстоянието от долната част на препятствие (например табели, козирки и др.) до настилката е не по-малко от 230 cm;
2. при препятствия, монтирани на височина, по-малка от 230 cm, и с широчина, по-голяма от 10 сm, се поставят бариери на височина най-малко 68 cm и с широчина, равна на широчината на препятствието (фиг. 11, позиция "а");
3. когато по протежение на достъпния маршрут в пешеходните пространства (тротоарите, пешеходните алеи, пътеките и др.) има предмети с долни ръбове на разстояние до 68 cm от настилката, те могат да навлизат неограничено в свободното пространство, при условие че не се намалява необходимата за движение широчина (фиг. 11, позиция "б");
4. монтирани предмети с долни ръбове на разстояние от 68 до 230 cm от настилката не ограничават с повече от 10 cm достъпната широчина от 120 cm (фиг. 11, позиция "в"); ръбовете на монтираните предмети се покриват с ударопоглъщащ материал (каучук, гума и др.) за обезопасяване от нараняване при удар.
(2) По достъпните маршрути в пешеходните пространства се допуска поставянето на решетки на отводнителната или канализационната мрежа само когато няма друга техническа възможност за отводняване, като решетките се монтират изравнено с повърхността на настилката. Правоъгълните отвори на решетките, които покриват шахти и други отвори, са с размер по късата им страна не по-голям от 2 cm и се ориентират с по-дългата си страна напречно на посоката на движение (фиг. 12).
(3) Капаци на шахти и отвори на мрежата на техническата инфраструктура, разположени по достъпните маршрути в пешеходните пространства, се монтират изравнено с повърхността на настилката.Фиг. 11Фиг. 12. Ориентация на решетките, покриващи шахти и други отвори (размерите са в cm)

Глава трета.
КРЪСТОВИЩА


Чл. 13. (1) Преминаването през пътното платно се осъществява на регулирани и нерегулирани кръстовища.
(2) Планирането и проектирането на кръстовищата е съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.
(3) На кръстовища със светофарни уредби зелената светлина се съпровожда от звуков сигнал, който се включва едновременно с подаването на сигнал със зелена светлина и спира с подаването на сигнал с червена светлина. Параметрите на звуковия сигнал са съгласно изискванията на Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали (ДВ, бр. 72 от 2001 г.).
(4) Светофарните уредби по достъпните маршрути отговарят на изискванията на Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали.

Чл. 14. (1) По достъпните маршрути в урбанизираната територия се изпълнява преход от тротоарите към пътното платно в местата на пресичане на улици, на всяка пешеходна пътека от двете страни на улицата и между достъпен паркинг и тротоар.
(2) Преходът от тротоара към пътното платно се осъществява чрез скосяване на тротоара с широчина не по-малка от широчината на прилежащата пешеходна пътека, а когато няма пешеходна пътека, с минимална широчина 250 cm. Наклонът на прехода от тротоара към пътното платно е не повече от 5 % (1:20) до изравняване с нивото на пътното платно. Преходът между хоризонталната повърхност на тротоара и скосената му част се изпълнява чрез странични наклонени участъци с наклон 6 % (1:16) (фиг. 13). При наличие на зелена площ преходът от тротоара към пътното платно се изпълнява без странични наклонени участъци (фиг. 14).
(3) Преходът от тротоара към пътното платно се изпълнява като продължение на достъпния маршрут и извън зоната на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници и дъждоприемните шахти.
(4) Създаване на условия за достъпен маршрут при пресичане на улици може да се постигне и чрез повдигане на пътната настилка до нивото на тротоара или понижаване на страничното му пространство по цялата дължина при спазване на изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.


Фиг. 13. Скосяване на тротоара към пътното платноФиг. 14. Преход от тротоара към пътното платно при наличие на зелена площ

Чл. 15. (1) В местата на пресичане на регулирани и нерегулирани кръстовища към прехода от тротоара към пътното платно се предвиждат тактилни ивици, контрастни на цвета на съседната настилка (фиг. 15).
(2) Тактилните ивици се оцветяват в зависимост от вида на кръстовището и се разполагат, както следва:
1. червени тактилни ивици - на регулирани кръстовища;
2. жълти тактилни ивици - на нерегулирани кръстовища.
Фиг. 15. Примерна схема за разполагане на тактилни плочи на регулирани и нерегулирани кръстовища

Чл. 16. (1) Перпендикулярно на посоката на движение, на разстояние 40 cm преди прехода към пътното платно се поставят тактилни ивици за внимание (предупреждение) с широчина 40 или 60 cm (фиг. 16, 17 и 18). За насочване към тактилните ивици за внимание се изпълняват тактилни ивици за насочване с широчина 30 или 40 cm в зависимост от размера на тактилните плочи, чрез който се получава най-естетично вписване и адаптиране към прилежащата тротоарна настилка (фиг. 16 и 17). Тактилните ивици за внимание и насочване съответстват на изискванията на чл. 9, 10 и 11.Фиг. 16. Примери за изпълнение на тактилни ивици в кръстовища при тротоар с ширина >= 500 cmФиг. 17. Примери за изпълнение на тактилни ивици в кръстовища при тротоар с ширина <= 500 cmФиг. 18. Примерни схеми за изпълнение на тактилни ивици при кръстовище с велоалея
(2) При кръстовище с остров върху пътното платно тактилните ивици за внимание (предупреждение) се изпълняват, както следва:
1. при остров, оборудван с предпазна ограда или ограден с бордюр, се полагат тактилни ивици за внимание (предупреждение) с широчина 40 или 60 cm преди двата изхода на острова на разстояние 40 cm преди прехода към пътното платно и свързани с тактилна ивица за насочване (водеща линия), за да се обозначи посоката на движение (фиг. 19);
2. при триъгълен остров тактилни ивици за внимание се полагат от всичките му страни с широчина 40 или 60 cm и на разстояние 40 cm преди прехода към пътното платно, като се свързват помежду си с тактилна ивица за насочване, която обозначава посоката на движение (фиг. 20).а) при тактилни плочи с размери 30/30 cmб) при тактилни плочи с размери 40/40 cm
Фиг. 19. Примерни схеми за разполагане на тактилни плочи при остров


а) при тактилни плочи с размери 30/30 cmб) при тактилни плочи с размери 40/40 cm

Фиг. 20. Примерни схеми за разполагане на тактилни плочи при триъгълен остров

Глава четвърта.
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ НИВА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ


Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 23.05.2022 г.) Преодоляването на различни височини по достъпните маршрути вследствие на разликата между нивата на терена се осъществява чрез един или като комбинация от следните елементи:
1. безопасни и лесни за използване стълби;
2. рампи;
3. подемни платформи;
4. асансьори.
(2) Елементите по ал. 1 се избират и/или комбинират при спазване на принципите за универсален дизайн по чл. 1, ал. 3 и така, че в максимална степен да се осигури свободното, независимо и безопасно преодоляване на различните нива в урбанизираната територия от цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, вкл. на хората с увреждания. При разлики в нивата на терена рампите се предвиждат с приоритет за осигуряване на достъпността за хора с намалена подвижност, а стълбите се комбинират с някой от елементите по ал. 1, т. 2, 3 или 4.

Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 23.05.2022 г.) Стълбите за преодоляване на различни нива по достъпните маршрути в урбанизираната територия отговарят на изискванията за безопасност и лесно ползване за цялото население, при условие че:
1. стълбищното рамо на новопроектирани стълби е с широчина най-малко 120 cm; стълбищното рамо на съществуващи стълби е с широчина не по-малка от 90 cm за движение в една посока и не по-малка от 150 cm за движение в две посоки;
2. височината, преодолявана от едно стълбищно рамо, е не по-голяма от 120 cm;
3. стълбищните площадки са с дължина най-малко 150 cm по посока на движението;
4. всички стъпала са с еднакви размери: с широчина най-малко 32 cm и височина най-много 15 cm, със скосени навътре чела (фиг. 21);
5. първото и последното стъпало са с цвят, контрастен на цвета на съседната настилка (с изключение на червения цвят);
6. на 40 cm от ръба на първото стъпало и на 40 cm от края на последното стъпало е изпълнена тактилна ивица за внимание (предупреждение) с широчина 40 или 60 cm, съгласно изискванията на чл. 9 и 11, по посока на движението и оцветена контрастно (с изключение на червения цвят) (фиг. 22 и 28); тактилната ивица за внимание се изпълнява на 30 cm от стената и се свързва към системата от тактилни ивици за насочване за извеждане на хората с увредено зрение към безопасен маршрут (фиг. 23).Фиг. 21. Размери на стъпалаФиг. 22. Примерна схема на изпълнени тактилни ивици при широчина на тактилната ивица за внимание (предупреждение) 40 cmФиг. 23. Примерни схеми за разполагане на тактилни плочи на стълби
(2) Когато при извършване на реконструкция или основно обновяване на съществуващи стълби не може да бъде изпълнено изискването за скосяване на челата на стъпалата, в предната им част се полага ивица от нехлъзгав материал с широчина 40 mm и дебелина не повече от 1 mm (фиг. 24). Ивицата е с цвят, различаващ се от цвета на настилката на стълбището.Фиг. 24
(3) От двете страни на стълбищното рамо се изграждат парапети с ръкохватки или само ръкохватка по дължината на стена при спазване на следните изисквания:
1. ръкохватките са непрекъснати и кръгли с диаметър от 3 до 5 сm, монтирани по такъв начин, че да не се въртят в сглобките, и да започват най-малко 45 cm преди първото стъпало и да завършват най-малко 45 cm след последното стъпало; ръкохватките, закрепени за стени, се монтират на разстояние 4 cm от стените (фиг. 25);
2. краищата на ръкохватките са заоблени или плавно извити към съответната стена, стълб или настилка;
3. най-малко от едната страна на стълбищното рамо има двойна ръкохватка, като височината на ръкохватките е между 50 и 75 cm - за ползване от деца и от малки хора, и между 85 и 100 cm - за общо ползване;
4. когато широчината на стълбищното рамо е по-голяма от 360 cm, се предвижда междинен парапет с двойна ръкохватка;
5. ръкохватките се изпълняват с цвят, контрастен на цвета на съседната настилка и стенната повърхност;
6. (нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 23.05.2022 г.) парапетите от незащитената страна на стълбищното рамо са без хоризонтални елементи, а светлото разстояние между вертикалните елементи на парапета е не повече от 9 cm с оглед безопасно ползване от деца.
(4) За улесняване ориентацията на хора със зрителни увреждания в началото, края, както и преди всяка извивка и смяна на посока на ръкохватката, се поставя тактилен знак с кратка информация (например за посока, за местоположение и др.), написана с брайлово писмо или с тактилни знаци (фиг. 26).Фиг. 25Фиг. 26

Чл. 19. (1) Рампите за преодоляване на различни нива в урбанизираната територия и рампите в подлези, надлези и метростанции се изпълняват при спазване на следните изисквания (фиг. 27 и 28):
1. имат широчина най-малко 120 cm, мерено между ръкохватките от двете страни;
2. изпълнени са с наклон не повече от 5 % (1:20);
3. на всеки 10 m дължина на рампата има хоризонтална площадка с дължина най-малко 200 cm;
4. в местата, където рампата променя направлението си, е предвидена хоризонтална площадка с размери най-малко 150 cm на 150 cm;
5. от двете страни на рампата се предвижда ръкохватка, а по дължината на необезопасена страна - парапет с ръкохватка, при спазване на изискванията по чл. 18, ал. 3 и 4;
6. по дължината на необезопасените страни (една или две) на рампата се изграждат предпазни бордюри с височина най-малко 5 cm и широчина най-малко 15 cm, върху които се монтират парапетите;
7. на разстояние 40 cm преди началото и след края на рампата е изпълнена тактилна ивица за внимание (предупреждение) по посока на движението съгласно изискванията на чл. 9 и 11 и с цвят, контрастен на цвета на прилежащите настилки;
8. настилката на рампите осигурява безопасното придвижване на колички (инвалидни, детски, товарни и др.), като се забранява използването на подвижни, хлъзгави и трудни за преодоляване на наклона настилки;
9. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 23.05.2022 г.) рампите към сгради, в подлези, надлези и метростанции са с отопляема повърхност за придвижване или покрити.Фиг. 27. РампиФиг. 28. Примерна схема на изпълнение на стълби и рампа
(2) Когато няма техническа възможност за изграждане на рампи с наклон 5 % (поради конструктивни особености на строежа, особености на терена и на съществуващата среда и др.), при извършване на реконструкции или основни обновявания на съществуващи строежи се допускат отклонения в наклона на рампата в зависимост от нейната дължина. Допустимите отклонения в наклона на рампите са дадени в следната таблица:
Таблица


Максимален

наклон

Максимална

дължина, m

Максимална

височина, m

1:20

(5 %)

-

-

1:16

(6 %)

8

0,50

1:14

(7 %)

5

0,35

1:12

(8 %)

2

0,15


Чл. 20. (1) Подемните платформи с вертикално движение за преодоляване на нива се предвиждат на места, в които по достъпните маршрути няма техническа възможност за изграждане на стационарна рампа.
(2) Подемни платформи с вертикално движение за преодоляване на нива с височина до 250 cm се предвиждат в непосредствена близост до стълбища или стъпала. Платформите се изпълняват при спазване на следните изисквания (фиг. 29):
1. с размери най-малко 80 на 130 cm;
2. пред всяка платформа се осигурява свободно пространство с размери най-малко 150 на 150 cm;
3. горният ръб на таблото за управление е на височина до 120 cm от нивото на платформата;
4. платформата се управлява с една ръка, без усилие.