навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-9 ОТ 2009 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НО УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДВ, БР. 101 ОТ 2009 Г.)

В сила от 01.05.2021 г.
Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.36 от 1 Май 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думите "членка на Европейския съюз" се добавя "включително за закупени от тях стоки на територията на Северна Ирландия, и".
2. Създава се т. 3:
"3. условията и редът за възстановяване на начислен данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, установени и идентифицирани за целите на данък върху добавената стойност в Северна Ирландия с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса "XI" за закупени от тях стоки и осъществен внос на територията на страната."

§ 2. Член 2 се изменя така:
"
Чл. 2. (1) Данък върху добавената стойност по реда на тази наредба се възстановява на данъчно задължено лице, неустановено в страната, което отговаря на следните условия:
1. за периода на възстановяване не е имало седалище и адрес на управление или постоянен обект, от който се осъществяват доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната, или при липса на такива - постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната, и
2. за периода на възстановяване не е извършвало доставки на стоки или услуги с място на изпълнение на територията на страната съгласно Закона за данък върху добавената стойност с изключение на:
а) доставки, облагаеми с нулева ставка, транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, и/или доставки, за които получателят е лице - платец на данъка съгласно чл. 82, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, и/или
б) (В сила от 01.07.2021 г.) доставки на стоки и услуги по режим в Съюза и доставки на стоки по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, за които съгласно чл. 152, ал. 7, т. 3 и ал. 8, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност страната е държава членка по потребление, и
3. за периода на възстановяване лицето е регистрирано за целите на данък върху добавената стойност в държавата членка, в която е установено.
(2) Данък върху добавената стойност по реда на тази наредба се възстановява на данъчно задължено лице, установено в Северна Ирландия, което отговаря на следните условия:
1. за периода на възстановяване не е имало седалище и адрес на управление или постоянен обект, от който се осъществяват доставки на стоки с място на изпълнение на територията на страната, или при липса на такива - постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната, и
2. за периода на възстановяване не е извършвало доставки на стоки с място на изпълнение на територията на страната съгласно Закона за данък върху добавената стойност с изключение на:
а) доставки на стоки, облагаеми с нулева ставка, и/или доставки, за които получателят е лице - платец на данъка съгласно чл. 82, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, и/или
б) (В сила от 01.07.2021 г.) доставки на стоки по режим в Съюза и доставки на стоки по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, за които съгласно чл. 152, ал. 7, т. 3 и ал. 8, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност страната е държава членка по потребление, и
3. (В сила от 01.07.2021 г.) за периода на възстановяване лицето е идентифицирано за целите на данък върху добавената стойност в Северна Ирландия с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса "XI"."

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Лицето по чл. 2, ал. 1 има право да му бъде възстановен начисленият от регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност лице данък върху добавената стойност за закупени от него стоки, получени услуги и осъществен внос на територията на страната, а лицето по чл. 2, ал. 2 има право да му бъде възстановен начисленият от регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност лице данък върху добавената стойност единствено за закупени от него стоки на територията на страната и за осъществен внос на стоки на територията на страната."
2. В ал. 2 думите "чл. 2, т. 2" се заменят с "чл. 2".
3. В ал. 3 и 4 думите "държавата членка по установяването си" се заменят с "държавата членка по установяване/Северна Ирландия".

§ 4. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
"(1) Връчването на решението по чл. 7 на органа по приходите и решението по чл. 10 на решаващия орган се извършва по електронен път чрез електронно съобщение, съдържащо електронна препратка към решението. За удостоверяването на датата на връчване на съобщението на лицето по чл. 2 или неговия пълномощник е приложим чл. 30, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В случай че при връчване на решението по чл. 7 лицето не активира електронната препратка до изтичане на 14-дневен срок от изпращане на електронното съобщение, на 15-ия ден отново се изпраща по електронен път електронно съобщение, съдържащо електронната препратка към решението. В случай че лицето не активира електронната препратка до изтичане на 20-дневен срок от повторното изпращане на електронно съобщение, решението по чл. 7 се счита за редовно връчено."

§ 5. В чл. 13 се създава ал. 3:
"(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат за данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което иска да му бъде възстановен данък върху добавената стойност от Северна Ирландия за начислен му за закупени от него стоки от лице, идентифицирано за целите на данък върху добавената стойност с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса "XI", или осъществен внос на територията на същата и което отговаря на условията, предвидени в държавата членка по възстановяване."

§ 6. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
"5. декларация от заявителя, че не е извършвал доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на държавата членка по възстановяване по време на периода на възстановяване с изключение на:
а) доставки, облагаеми с нулева ставка, транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, и/или доставки, за които получателят е лице - платец на данъка, съгласно законодателството на държавата членка по възстановяване;
б) доставки на стоки и услуги по режим в Съюза и доставки на стоки по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, за които държавата членка по потребление по чл. 152, ал. 7, т. 3 и ал. 8, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност е държавата членка по възстановяване;".
2. (В сила от 01.07.2021 г.) Създава се т. 5а:
"5а. декларация от заявителя, че не е извършвал доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на Северна Ирландия по време на периода на възстановяване с изключение на:
а) доставки, облагаеми с нулева ставка, транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, и/или доставки, за които получателят е лице - платец на данъка, и/или
б) доставки на стоки и услуги по режим в Съюза и доставки на стоки по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, за които държава членка по потребление е Северна Ирландия;".

§ 7. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 2 се изменя така:
"2. "Държава членка по възстановяване" означава държавата членка/Северна Ирландия, в която е начислен данък върху добавената стойност на данъчно задълженото лице, неустановено в тази държава членка/Северна Ирландия, за стоки или услуги, доставени му от други данъчно задължени лица в тази държава членка/Северна Ирландия, или по осъществен от него внос в тази държава членка/Северна Ирландия."

§ 8. В приложение № 1, т. 2, секция "А. Секция "Основни данни" в таблицата ред 01-09 се изменя така:
"

01-09

Идентификационен номер на упълномощеното лице - ЕГН/ЛНЧ/ЛН/Служебен номер от регистъра на НАП/ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ

символен - 10

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/Служебен номер от регистъра на НАП/ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ

 

да, когато искането се подава от упълномощено лице

"

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 9. Възстановяване на данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, установени в Обединено кралство Великобритания, които не са установени на територията на страната, за получени стоки на територията на страната до 31 декември 2020 г. включително, до влизане в сила на тази наредба се извършва по досегашния ред.

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник", с изключение на § 2 относно чл. 2, ал. 1, т. 2, буква "б" и чл. 2, ал. 2, т. 2, буква "б" и т. 3, и § 6, т. 2, които влизат в сила от 1 юли 2021 г.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума