навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ДВ, БР. 66 ОТ 2014 Г.)

В сила от 08.07.2022 г.
Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
"Чл. 7. (1) За класифициране на отпадъците лицата по чл. 4 са длъжни да подадат за всеки отпадък не по-късно от два месеца преди образуването му до директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се образува отпадъкът, следните документи:";
б) в т. 1 се заличават думите "в два екземпляра".
2. В ал. 6 изречение второ се заличава.
3. В ал. 7 думите "могат да се подават и" се заменят със "се подават".

§ 2. Член 9 се изменя така:
"Чл. 9. Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от датата на представяне на документите по чл. 7, ал. 1 или 4 и на становището от РЗИ в случай на класификация на отпадъци от подгрупа 18 01 утвърждава работния лист чрез НИСО, като използва електронен подпис."

§ 3. В чл. 9а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "попълва" се добавя "чрез НИСО".
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.

§ 4. В чл. 17 се създава ал. 3:
"(3) След утвърждаване на работния лист за класификация на отпадъка по ал. 2 директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице по служебен път въвежда същия в НИСО."

§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) В случай че даден отпадък престане да се образува и липсват източници, от които би могъл да се образува, причинителят на отпадъка подава чрез НИСО до директора на РИОСВ уведомление за преустановяване образуването на отпадъка."
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице, отбелязва чрез НИСО, че работният лист е с прекратено действие."
3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 5 се изменя така:
"(5) Директорът на РИОСВ издава мотивирано становище за отказ да се прекрати действието на работния лист, когато образуването на отпадъка не е преустановено и/или са налице източници, от които би могъл да се образува отпадъкът."
5. В ал. 6 след думите "по чл. 7, ал. 1" се добавя "чрез НИСО", а изречение второ се заличава.
6. В ал. 7 думите "е подадено уведомление по приложение № 7" се заменят с "работният лист е с прекратено действие".

§ 6. В чл. 21а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) В случай че класифициран отпадък, за който е утвърден работен лист, престане да се образува от някой от обектите на един и същ причинител на отпадъци на територията на една РИОСВ, причинителят на отпадъка подава чрез НИСО уведомление по чл. 21, ал. 1 до директора на същата РИОСВ."
2. В ал. 2 думите "ал. 2 - 5" се заменят с "ал. 2, 3 и 5".
3. В ал. 3 след думата "представя" се добавя "чрез НИСО", а изречение второ се заличава.

§ 7. Член 21б се изменя така:
"Чл. 21б. Когато при проверка от страна на РИОСВ се установи, че даден отпадък не се образува и липсват източници, от които би могъл да се образува, директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице отбелязва чрез НИСО, че работният лист е с прекратено действие."

§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата "уведомява" се добавя "чрез НИСО", а думите "или чл. 5, ал. 2" се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) След получаване на уведомлението по ал. 1 директорът на РИОСВ отбелязва, че работният лист е с прекратено действие, като в коментар отбелязва основанието за това по чл. 4, ал. 2 ЗУО."

§ 9. В приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т. 1 т. II, буква "А" се изменя така:

    "А. Възможен код на

Наличие на

    отпадъка от списъка

знак (*) Да/Не

    по приложение № 1

 ___________________"


§ 10. Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 се отменя.

Заключителни разпоредби


§ 11. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума