навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 5 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ВЛАДЕЕНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО НАТУРАЛИЗАЦИЯ

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., попр. ДВ. бр.82 от 17 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.35 от 28 Април 2000г., доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С тази наредба се определя редът за установяване владеенето на български език от лица, желаещи да получат българско гражданство по натурализация.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) Лицата, завършили степен на висше, основно или средно образование в българско училище в страната или в чужбина, удостоверяват владеенето на български език с копие от дипломата, издадена от съответното училище, и/или удостоверение за семестриално завършен курс на обучение в акредитирано българско висше училище, които се представят в Министерството на правосъдието заедно с документите, необходими за придобиване на българско гражданство по натурализация.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) Лицата, извън тези по чл. 2, подават заявление по образец (приложение № 1) до министъра на образованието и науката за издаване на удостоверение за владеене на български език, към която прилагат копие от документ за самоличност и документ за завършена езикова подготовка по български език от оторизирана институция, ако притежават такъв.


Чл. 4. (1) Документите могат да се подават и чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България, когато лицето живее в чужбина.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2000 г.) Документите, издадени на чужд език, трябва да бъдат легализирани, а копията на документите - и нотариално заверени, с изключение на документа за самоличност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2011 г.) При подаване на документите в Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО) или в дипломатическото или консулското представителство лицата представят на длъжностното лице и оригинал на документите за сверяване.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2011 г.) Изпитът за установяване на владеенето на български език от лицата по чл. 3 се организира и провежда от ЦКОКУО.
(2) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) Директорът на ЦКОКУО назначава комисия от експерти, която провежда изпита.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2000 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) Въз основа на предложение на директора на ЦКОКУО след решение на комисията министърът на образованието и науката или упълномощено от него лице издава удостоверение за владеене на български език (приложение № 2).
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 71 от 2011 г.) Удостоверението може да служи за установяване владеене на български език само с оглед разпоредбата на чл. 12, т. 5 от Закона за българското гражданство.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) Когато към заявлението е приложено копие от документ за завършена езикова подготовка по български език от оторизирана институция, директорът на ЦКОКУО след решение на комисията прави предложение до министъра на образованието и науката да издаде удостоверение за владеене на български език.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) В останалите случаи владеенето на български език се установява от комисията чрез писмен изпит, провеждан ежемесечно от ЦКОКУО по предварително оповестен график, с който се установява владеенето на български език, позволяващо нормална комуникация на елементарно ниво.
(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г.) За незрящи лица, за инвалиди I и II група и за лица, по-възрастни от 70 години, владеенето на български език се установява чрез устно събеседване с член на комисията по чл. 5, ал. 2.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) Въз основа на резултатите от проведения изпит или събеседване директорът на ЦКОКУО след решение на комисията предлага на министъра на образованието и науката да издаде или да откаже издаване на удостоверение.
(5) (Попр. - ДВ, бр. 82 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2000 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) Лицата, на които е отказано издаване на удостоверение по реда на ал. 4, могат да се явят повторно на изпит не по-рано от три месеца от провеждането на предходния изпит.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) За лица, живеещи в чужбина, изпитът може да се проведе и в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България, в което са постъпили заявленията на тези лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) Материалите за изпита се изпращат от ЦКОКУО по искане на дипломатическото или консулското представителство на Република България.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) Материалите от проведения изпит се изпращат от дипломатическото или консулското представителство на Република България чрез Министерството на външните работи с дипломатическа или командирска поща, по електронен път или телефакс в ЦКОКУО за оценка от комисията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) В случаите, когато материалите от проведения изпит са изпратени по електронен път или телефакс, оригиналите им се изпращат допълнително чрез Министерството на външните работи в ЦКОКУО с дипломатическа или командирска поща.
(5) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2000 г.) При лицата, кандидатстващи по реда на чл. 15, т. 1 от Закона за българското гражданство, владеенето на български език може да бъде установено и чрез устно събеседване от лица, оторизирани от управляващите дипломатически представителства на Република България в чужбина. С това събеседване се установява владеенето на български език на елементарно ниво в неговото разнообразие от диалектни форми.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 35 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) Лицата по ал. 1 получават информация за решенията по заявленията, както и издадените удостоверения в ЦКОКУО или в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 12, т. 5 от Закона за българското гражданство (ДВ, бр. 136 от 1998 г.).


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 1999 Г. ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ВЛАДЕЕНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО НАТУРАЛИЗАЦИЯ


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 1999 Г. ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ВЛАДЕЕНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО НАТУРАЛИЗАЦИЯ


Приложение № 1 към чл. 3

(Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.)


 
ЗАЯВЛЕНИЕ
до министъра на образованието и науката
на Република България
от
 
Име: собствено .........................................................................................................................................................................................................................
бащино ........................................................... фамилно .........................................................................................................................................................
Гражданин(ка) на .......................................................... Народност ................................................................................................................................................
Роден(а) на ........................................................ в гр. (с.) .................................................................................................................................................
Семейно положение ........................................................................................................................................................................................................................
Адресна регистрация ......................................................................................................................................................................................................................
...................................... Тел. (Е-mail) .................................................................................................................................................................................
Завършено образование .................................................................................................................................................................................................................
 
Уважаеми господин министър,
 
Моля да ми бъде издадено удостоверение за владеене на български език на основание чл. 3 от Наредба № 5 от 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация.
 
Прилагам следните документи:
 
1. документ за самоличност (заверено копие);
 
2. документ за завършена езикова подготовка по български език - от оторизирана институция (ако лицето притежава такъв) - заверено копие.
 
Декларирам, че пребивавам (не пребивавам) постоянно (продължително) в Република България (вярното се подчертава).
 
Дата: Подпис: ...............................
   


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3

(Предишно Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г.)


 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
 
Министерството на образованието и науката издава настоящото удостоверение на ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
от гр. (с.) ........................................................, гражданин на .................................................................................................................................................
в уверение на това, че владее български език.
 
Удостоверението се издава, за да послужи пред Министерството на правосъдието и е валидно само при кандидатстване за придобиване на българско гражданство по натурализация по чл. 12 от Закона за българското гражданство.
 
Министър: .................................
 

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума