навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 7 ОТ 8 ЮНИ 1998 Г. ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА СТРОЕЖИТЕ

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998г., попр. ДВ. бр.82 от 17 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.84 от 13 Октомври 2000г., попр. ДВ. бр.93 от 14 Ноември 2000г., отм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите - ДВ, бр. 1 от 3 януари 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят категориите на системите за физическа защита (СФЗ) на строежите и техническите изисквания към техните елементи.
(2) Наредбата не се отнася за строежите със специален режим на допуск към Министерството на отбраната и другите видове войски, Министерството на вътрешните работи (МВР), Националната следствена служба и Министерството на външните работи.
(3) Системите за физическа защита на ядрените съоръжения и за съхраняване на ядрен материал се определят съгласно Наредба № 8 от 1993 г. за физическа защита на ядрените съоръжения и ядрения материал (ДВ, бр. 83 от 1993 г.).

Чл. 2. (1) Системите за физическа защита са комплекс от елементи за охрана на даден строеж или отделни негови обекти (сгради, помещения или съоръжения), който може да включва:
1. персонал за физическа защита;
2. физически бариери;
3. сигнално-охранителни известителни системи;
4. телевизионна техника;
5. охранително осветление;
6. комуникационни средства;
7. транспортни средства;
8. служебни животни;
9. служебни помещения и тяхното оборудване.
(2) Проектирането на СФЗ и изборът на елементите, включително тяхната комбинация, се извършва съобразно категорията на СФЗ, определена по приложение № 1, като се отчитат условията, при които ще работят елементите, в зависимост от вида, големината и спецификата на охранявания строеж.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Отделни обекти (сгради и помещения) в строежи, които са предназначени за съхранение на злато и други благородни метали, парични средства и ценни книжа, взривни вещества, оръжия, боеприпаси, силнодействащи отровни вещества и материали, отделящи вредни тежки газове, радиоактивни вещества, радиоактивни отпадъци, опиати и наркотични средства и материали, които съдържат секретна информация, се осигуряват с I категория СФЗ, като за тях се предвиждат самостоятелни телефонна или радиотелефонна връзка.
(2) Съблекалните за състезателите, служебните помещения за длъжностните лица и репортерските кабини се осигуряват с физически бариери. Проходите за влизане и излизане на състезателите и длъжностните лица на игралното поле на стадионите се осигуряват с тунелни проходни съоръжения, в това число и подвижни.


Чл. 4. Жилищни сгради над два етажа и с повече от 6 жилища се предвиждат с входни врати с електрически секретни брави, домофонни уредби и слаботокови инсталации за самостоятелни телефонни чифтове.

Глава втора.
КАТЕГОРИИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) (1) Категорията на СФЗ се определя в зависимост от осигуряване на необходимата надеждност на физическа защита на строежите по приложение № 1.
(2) (Попр. - ДВ, бр. 82 от 1998 г.) Първа категория СФЗ са системи, които включват елементите, посочени в чл. 2, ал. 1, т. 1 - 6, и необходимите за тяхното обслужване служебни помещения, оборудване и транспортни средства, като елементите физически бариери, се дублират със сигнално-охранителни известителни системи или телевизионна техника.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., попр. - ДВ, бр. 93 от 2000 г.) За посочените в приложение № 1 обекти първа категория СФЗ с номера по ред 1, 2, 6, 8, 11, 15, 18, 21, 24, 26 и 27 елементите физически бариери се дублират със сигнално-охранителни известителни системи и телевизионна техника.
(4) (Попр. - ДВ, бр. 82 от 1998 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) Втора категория СФЗ са системи, които при необходимост включват следните елементи:
1. персонал за физическа защита или сигнално-охранителни известителни системи, изведени на централен пулт;
2. физически бариери;
3. телевизионна техника-в случаите, когато се предвижда персонал за физическа защита;
4. охранително осветление;
5. комуникационни средства-в случаите, когато се предвижда персонал за физическа защита;
6. необходимите служебни помещения, оборудване и транспортни средства за обслужване на съответно предвидените персонал за физическа защита, сигнално-охранителни известителни системи и/или телевизионна техника.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) Трета категория СФЗ са системи, елементите на които се определят по целесъобразност, в съответствие с желаната от собственика надеждност на физическата защита.


Чл. 6. Категорията на СФЗ за отделни обекти в един строеж може да бъде различна от категорията на СФЗ на строежа като цяло.


Чл. 7. (1) В генералния (застроителния) план на строежите с I и II категория СФЗ по правило се предвижда еднопосочен охранителен обходен път с трайна настилка и с широчина най-малко 3 m. Изключения се допускат, когато не съществуват градоустройствени възможности за изграждане на охранителен обходен път.
(2) Когато се предвиждат сигнално-охранителни известителни средства, комбинирани с телевизионни системи за наблюдение и контрол, по периметъра на строежите се проектира ивица между оградата и охраняваните строежи с широчина най-малко 3 m.
(3) Изключения се допускат за случаите, когато не се предвижда охранителен обходен път или не съществуват градоустройствени възможности за проектиране на ивицата по ал. 2. В тези случаи сигнално-охранителните известителни средства и телевизионните системи за наблюдение и контрол се разполагат по фасадните стени и/или оградите.


Чл. 8. (1) За строежите се осигурява охранителен контролно-пропускателен режим, както следва:
1. при СФЗ I категория-до 3 входно-изходни контролно-пропускателни пункта (КПП);
2. при СФЗ II категория-до 2 входно-изходни КПП;
3. при СФЗ III категория-един входно-изходен КПП;
4. за стадиони-най-малко 3 входно-изходни КПП.
(2) Резервни или непостоянно използвани входно-изходни КПП се допускат, когато това е свързано със спецификата на ползване на строежа и след съгласуване с териториалните органи на МВР при условие, че по време на тяхното неизползване не се нарушават изискванията на категорията СФЗ.
(3) Индустриалният железопътен транспорт на територията на предприятията се осигурява с охранителен контролно-пропускателен режим чрез един обединен или по един входен и изходен КПП.
(4) За изпълнение на контролно-пропускателен режим до входно-изходните КПП се предвиждат допълнителни съоръжения (подвижни стълби, платформи, площадки и др.), които осигуряват възможност за проверка на товара в транспортните средства.

Глава трета.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СФЗ

Раздел I.
Решетки


Чл. 9. (1) Решетки се предвиждат за отделни обекти или за целите строежи, в зависимост от категорията на СФЗ.
(2) С решетки се защитават врати, прозорци, капандури, колектори и други отвори, през които може да се проникне.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Елементите на решетките трябва да отговарят на следните изисквания:
1. за строежи със СФЗ I и II категория да са изпълнени от стомана клас АIII или конструкционна стомана;
2. да са надеждно закотвени, а за строежи със СФЗ I категория да са закотвени в обрамчващи отвора стоманобетонни пояси;
3. стъпката на вертикалните елементи на решетките трябва да е най-много 150 mm.

Раздел II.
Огради, оградни съоръжения и задържащи съоръжения


Чл. 11. (1) Огради и оградни съоръжения се предвиждат за отделни обекти или за целите строежи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Оградите и оградните съоръжения могат да бъдат стоманобетонни, решетъчни или мрежести. Типът и височината им се определят в зависимост от големината, предназначението и местоположението на строежа и от предписанията на извършеното охранително обследване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Оградите и оградните съоръжения се проектират по индивидуални проекти с височина от 1,5 до 2,5 m. Оградите на строежи, чиято технологична дейност е свързана с лесно запалими материали, взривни и силнодействащи отровни вещества, се проектират с височина най-малко 2,2 m.


Чл. 12. (1) Външният вид на оградите и оградните съоръжения се проектира в хармонично съчетание с околната среда.
(2) Оградата по възможност се проектира с правилни геометрични форми, без излишни чупки и криви.
(3) При наклонени терени за оградите и оградните съоръжения се осигурява минимално изискващата се за различните категории СФЗ височина по цялата им дължина.


Чл. 13. Оградите и оградните съоръжения трябва да отговарят на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) стъпката на вертикалните елементи на решетъчните огради и оградните съоръжения трябва да е най-много 150 mm;
2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) при монтиране на мрежести огради долният край на мрежите задължително се вбетонира;
3. други специални изисквания, свързани с повишаване надеждността за преодоляване на оградата и оградните съоръжения, поставени със заданието за проектиране.


Чл. 14. За строежите с I категория СФЗ към оградите и оградните съоръжения се предвиждат задържащи, контролиращи и спиращи достъпа съоръжения.


Чл. 15. (1) Към оградата се предвиждат отделни врати за транспортните средства и пешеходците.
(2) Допуска се за КПП с денонощен режим вместо врати да се проектират спиращи достъпа съоръжения.
(3) Вратите на КПП на стадионите, включително на резервните и непостоянно използваните, се проектират за отваряне навън и застопоряване в отворено положение.

Раздел III.
Охранително осветление


Чл. 16. (1) Охранителното осветление се проектира с показатели, удовлетворяващи изискванията на съответната категория СФЗ и нейните елементи (телевизионни камери, сигнализиращи устройства и др.).
(2) Охранителното осветление трябва да осигурява осветяване и възможност за наблюдение на целия строеж, оградите и оградните съоръжения, подстъпите към тях, дворните пространства и отделните охранявани сгради, техните фасади или съоръжения.


Чл. 17. Системата за охранителното осветление трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е осигурена защита срещу умишлено прекъсване и повреждане;
2. да е със самостоятелно захранване и централно включване и изключване;
3. да е осигурена с резервно захранване;
4. да може безпрепятствено да се включват и изключват отделни части от нея;
5. да осигурява минималната осветеност от 5 lx за наблюдение с просто око;
6. (изм. - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) да осигурява осветеност съобразно техническите параметри на телевизионната техника в строежа;
7. да осигурява номиналната изисквана осветеност за време не повече от 15 s от момента на включване;
8. осветителните тела се монтират на пилони, върху фасадите на сгради или върху строителни съоръжения на височина най-малко 3 m; когато се използват за наблюдение на оградите и оградните съоръжения, осветителните тела се монтират на пилони, които са различни от пилоните на оградите и оградните съоръжения, на разстояние не по-малко от 3 m навътре в строежа.

Раздел IV.
Сигнално-охранителни известителни системи


Чл. 18. (1) Сигнално-охранителните известителни системи за защита се предвиждат в зависимост от категорията на СФЗ на строежа.
(2) Проектите на сигнално-охранителните известителни системи могат да се изработват от:
1. специализираните органи на МВР;
2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) проектанти, на които е дадено разрешение от МВР.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) Проектите и елементите на сигнално-охранителните известителни системи, телевизионните системи, контролиращите достъпа съоръжения и сигнално-охранителните известителни системи за периметрова охрана трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са избрани в съответствие с технологичните изисквания на фирмите производители при спазване на изискванията на чл. 2, ал. 2;
2. системите за физическа защита от I и II категория, изработени по реда на чл. 18, ал. 2, т. 2, да са съгласувани със специализираните органи на МВР.
(2) В случаите, когато физическата защита на даден строеж се поема от МВР, независимо от категорията на СФЗ, проектите на сигнално-охранителните известителни системи, изработени по реда на чл. 18, ал. 2, т. 2, се съгласуват със специализираните органи на МВР.

Раздел V.
Сгради и помещения, необходими за експлоатацията на системите за физическа защита


Чл. 20. (1) Сгради и помещения за нуждите на експлоатацията на СФЗ на даден строеж се проектират в зависимост от елементите, включени в системата. Сградите и помещенията се проектират при спазване на изискванията на приложение № 2.
(2) Видът, броят и площите на сградите и помещенията по ал. 1 се определят при отчитане на числеността на персонала за физическа защита, възложените му функционални задължения, броя и вида на монтираните технически съоръжения и системи, използваните служебни животни и използваните транспортни средства.


Чл. 21. (1) Когато физическата защита на даден строеж се осъществява от звена на МВР с общ числен състав над 40 служители, сградите и помещенията по чл. 20, ал. 1 се предоставят безвъзмездно за стопанисване и управление на МВР. Тяхното месторазположение се определя от териториалните органи на МВР.
(2) Допуска се сградите и помещенията за звената по ал. 1 да се проектират или устройват в общи сгради със звената на противопожарната охрана.


Чл. 22. Помещения за служебни животни се проектират в случаите, когато такива се предвиждат за ползване в СФЗ. Местоположението, броят и видът на помещенията се определят от териториалните органи на МВР.


Чл. 23. Помещенията за транспортните средства се проектират при спазване на условията и техническите изисквания за съхранение, експлоатация и ремонт на моторните превозни средства.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "физически бариери" са всички видове огради, оградни съоръжения, решетки, метални или усилени с метал врати, капандури и прозорци, укрепващи метални елементи, механични заключващи устройства, тунелни проходни съоръжения, които осигуряват безопасното придвижване на състезатели и служебни лица до и от игралното поле на стадиони, и др.;
2. "оградни съоръжения" са всички видове врати, заключващи устройства към тях, спиращи, контролиращи и задържащи достъпа съоръжения, разположени преди, след и на самата ограда неподвижно или задвижвани ръчно или автоматично;
3. "спиращи достъпа съоръжения" са подвижни и неподвижни ограничаващи или спиращи движението на моторни превозни средства или на лицата съоръжения по пътя им към контролно-пропускателните пунктове с цел улесняване на проверката им, като различни видове бариери, рогатки, парапетни ограничители, разположени зигзагообразно стоманобетонни блокове, неравности по пътната настилка и др.;
4. "контролиращи достъпа съоръжения" са всички видове биологични, електронни или магнитни четящи устройства, кодирани бутонни устройства и др., които при подадена им команда деблокират спиращите съоръжения или врати; тези устройства могат и да запазват информацията за контролирания достъп;
5. "задържащи достъпа съоръжения" са съоръженията за възпрепятстване достъпа на лица до охранявания обект, които се разполагат в близост или върху физическите бариери, в т. ч.:
а) физически (кльонови допълнения-единични и двойни, шипове, бодливи рулони от тел, ламели, мрежи и др.);
б) звукозаглушаващи;
в) светлиннозаслепяващи;
г) химически вещества, които образуват дим, пяна, представляват залепващи вещества и др.;
6. "сигнално-охранителни известителни системи" са централни или местни пултове, контролни панели, датчици, средства за сигнализация и устройства за предаване на сигнали на разстояние, които подават сигнал при евентуален опит да бъдат преодолени или разрушени физическите бариери от СФЗ на даден строеж;
7. (Нова - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) "периметрова охрана" е сигнално-охранителна известителна система за контрол на оградата или на полосата между две огради;
8. (Предишна т. 7 - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) "телевизионна техника" е система от телевизионни камери, монитори, видеомагнетофони, видеомултиплексори, превключватели и др., с които се наблюдават, констатират и/или заснимат извършителите на опити за проникване или проникналите в даден строеж;
9. (Предишна т. 8 - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) "комуникационни средства" са всички видове директни проводни, телефонни и радиовръзки, които се ползват от персонала за физическа защита за ръководство, предислоциране и повикване на допълнителни сили за предотвратяване на противозаконно проникване или преследване на незаконно проникналите в даден строеж;
10. (Предишна т. 9 - ДВ, бр. 52 от 1999 г.) "строежи" са комплекси от сгради и/или строителни съоръжения или отделни сгради и съоръжения, неподвижно свързани със земята и с обособено функционално (производствено, обслужващо, спомагателно, за обитаване и/или др.) предназначение, които подлежат на цялостна или частична физическа защита.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 201, ал. 1 на Закона за териториално и селищно устройство във връзка с ПМС № 255 от 10.Х.1996 г. и Решение № 105 на МС от 23.I.1997 г. и отменя Наредба № 7 от 1985 г. за инженерно-техническите мероприятия за охрана на обектите (ДВ, бр. 57 от 1985 г.).


§ 3. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на вътрешните работи.


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 52 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.)

Определяне на категорията на системите за физическа защита за отделните видове строежи


Наименование на строежа Катего-
по   рия на
ред   СФЗ
1 2 3
1. Търговски комплекси и сгради за тър-  
  говия със злато и златарски изделия от  
  масивно злато, с благородни метали,  
  с отровни вещества и лекарствени  
  средства, представляващи опиати и  
  наркотични средства I
2. Сградите на БНБ, на търговските банки  
  и небанкови институции, в които се съх-  
  раняват и извършват операции с парич-  
  ни средства и ценни книжа, злато и  
  други благородни метали, печатници  
  за парични средства, ценни книжа и  
  монетопроизводството I
3. Детски и учебни заведения II
4. Здравни заведения (болници, поликли-  
  ники, диспансери за психично и заразно  
  болни и здравни пунктове) II
5. Специализирани здравни заведения, за-  
  ведения за социални грижи, здравни заве-  
  дения за неотложна медицинска помощ II
6. Лаборатории или помещения в специа-  
  лизирани здравни заведения, в които се  
  съхраняват лекарствени средства, пред-  
  ставляващи опиати и наркотични сред-  
  ства, радиоактивни изотопи и скъпо-  
  струваща диагностична апаратура I
7. Хигиенно-епидемиологични инспекции  
  (ХЕИ) и дезинфекционни станции или  
  помещения в тях, в които се съхраняват  
  отровни препарати II
8. Сгради и комплекси за научна, развойна  
  и проектантска дейност, институти, ла-  
  боратории или помещения в тях, в които  
  се работи и се съхраняват силно действа-  
  щи отровни вещества, материали, отде-  
  лящи вредни тежки газове, радиоактив-  
  ни вещества, радиоактивни отпадъци,  
  опиати и наркотични средства, материа-  
  ли, съдържащи поверителна и секретна  
  информация, или скъпоструваща  
  апаратура I
9. Многофункционални комплекси за кул-  
  турни дейности от национално и регио-  
  нално значение, музеи и художествени  
  галерии от национално и регионално  
  значение II
10. Административни сгради за органите на  
  държавната власт (Народно събрание,  
  Президентство, правителство, министер-  
  ства и други ведомства), сгради на  
  органите на местното самоуправление,  
  резиденции, посолства, легации, сгради  
  на съдебната власт и митници II
11. Производствени сгради и комплекси,  
  лаборатории и производствени помеще-  
  ния на военнопромишления комплекс,  
  на добивната и преработващата про-  
  мишленост, на машиностроенето и при-  
  боростроенето и др., в които се преработ-  
  ват и съхраняват благородни и тежки  
  метали, радиоактивни вещества,  
  радиоактивни отпадъци, силно действа-  
  щи отровни вещества, материали, отделя-  
  щи вредни газове, опиати и наркотични  
  средства, или за секретни производства I
12. Производствени сгради и комплекси,  
  производствени лаборатории, строител-  
  ни съоръжения (басейни, резервоари,  
  силози, бункери, кули и др.) или отдел-  
  ни производствени и др. помещения на  
  добивната и преработващата промиш-  
  леност, на машиностроенето и приборо-  
  строенето и др., в които се преработват  
  и съхраняват отровни вещества и  
  пожароопасни материали и вещества II
13. Производствени сгради и комплекси на  
  хранително-вкусовата промишленост II
14. Комплекси, сгради и обекти на съобще-  
  нията, телекомуиикациите, телевизията,  
  радиото, вкл. телекомуникационните и  
  диспечерските обекти на Министерст-  
  вото на транспорта II
15. Язовири и други хидротехнически  
  съоръжения, чието разрушаване може  
  да доведе до човешки жертви и големи  
  материални щети I
16. Пречиствателни станции за питейни  
  води и I санитарноохранителна зона  
  около водоизточниците за питейно  
  водоснабдяване II
17. Магистрални газопроводи и магистрални  
  продуктопроводи на нефтопреработ-  
  ващата промишленост и сградите  
  и съоръженията към тях II
18. Централно диспечерско управление  
  на енергийната система I
19. Пристанища и пристанищни комплекси,  
  фериботни комплекси, летища  
  и летищни комплекси II
20. Бензиностанции, газостанции, складове и  
  складови бази за нефт и нефтопродукти II
21. Складове и складови бази, в които се  
  съхраняват, радиоактивни вещества,  
  радиоактивни отпадъци, силнодейства-  
  щи отровни вещества, материали, от-  
  делящи вредни газове, опиати и нарко-  
  тични средства, продукти за секретни  
  производства, ракетни противоградни ба-  
  зи, складове и бази на държавния резерв I
22. Складове и складови бази, в които се  
  съхраняват отровни вещества и пожаро-  
  опасни материали и вещества II
23. Термични и водни електроцентрали, те-  
  риториални диспечерски управления и  
  електрически подстанции от 220 kV,  
  вкл. и нагоре II
24. Национални и регионални стадиони I
25. Инсталации и строителни съоръжения  
  за третиране на опасни отпадъци съглас-  
  но Закона за ограничаване на вредното  
  въздействие на отпадъците върху  
  околната среда II
26. Сгради и съоръжения на територията  
  на ГКПП I
27. Сгради за производство и съхранение  
  на взривни вещества, огнестрелни оръжия  
  и боеприпаси и за ремонт (разснарядяване)  
  на боеприпаси I
28. Магазини за търговия с огнестрелни  
  оръжия, боеприпаси и пиротехнически  
  изделия, складове (хранилища) за  
  огнестрелни оръжия, боеприпаси и  
  пиротехнически изделия към магазини,  
  складове на спортни организации,  
  стрелбища, музеи, театри и др.,  
  работилници за ремонт на огнестрелни  
  оръжия, стрелбища (закрити и  
  полузакрити), лаборатории за изпитване  
  на взривни вещества, огнестрелни  
  оръжия и боеприпаси и площадки за  
  унищожаване на взривни вещества  
  и боеприпаси II
29. Охраняеми паркинги, гаражи и автокъщи II
30. Строежите, непосочени в т. 1-29 III


Приложение № 2 към чл. 20, ал. 1

(Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 чл. 11, ал. 2 отм., предишно приложение № 3 - ДВ, бр. 84 от 2000 г.)

Сгради и помещения за нуждите на СФЗ


Видове помещения Брой на Площ на
по   помеще- помеще-
ред   нията нията
1 2 3 4
1. Сектор за дежурство* 1  
1.1. стая за дежурство и спо-   съгласно
  магателни технически   изискванията
  помещения към нея 1 на предвиж-
      дащите се в
      в тях съоръ-
      жения и
      инсталации
1.2. стая за почивка на де- 1 от 10 до 12 кв. м.
  журните 1 от 10 до 15 кв. м.
1.3. стая за дежурни техници    
  по поддържане на съоръ-    
  женията и инсталациите    
1.4. спални помещения за по изчи- съгласно са-
  персонала за физическа сление нитарно-хи-
  защита   гиенните
      изисквания
1.5. баня с тоалетна и мивка към всяко от 2,9 до 3,6 кв. м.
    спално по-  
    мещение  
1.6. тоалетна с мивка 1 от 1,6 до 2 кв. м.
2. Сектор административен    
2.1. кабинети за ръководния по изчи- 5 кв. м./човек, но
  състав сление не по-малко
    от 12 кв. м./ка-  
    бинет  
3. Сектор за учебна подго- 1 1,4 кв. м./човек
    товка**  
4. Складове (помещения за по изчи- съгласно ви-
  съхраняване на оръжие и сление да, количест-
  боеприпаси, за почиства-   вото и изис-
  не и смазване на оръжия-   кванията за
  та, за вещево имущество   съхранение
  и резервни части за съо-   на имущест-
  ръженията и инсталаци-   вото
  ите)    
5. Спомагателни помеще- в съот- определят се
  ния със специално пред- ветствие от територи-
  назначение (акумулатор- с пред- алните орга-
  ни помещения, гаражи, вижда- ни на МВР
  питомник, кухня и склад щата се  
  за храна и медикаменти, техника  
  за храна за служебните и броя  
  животни, ремонтни рабо- на слу-  
  тилници и др.) жебните  
    животни  
6. Помещения за входно-    
  изходни КПП    
6.1. помещение "бюро-про- 1 съгласно
  пуски"***   монтираните
      спиращи и
      контролира-
      щи достъпа
      съоръжения
6.2. битово помещение със 1 от 12 до 15 кв. м.
  санитарен възел****    
6.3. помещение за съхранение 1 от 6 до 10 кв. м.
  на вещи на външни посе-    
  тители и контрол и про-    
  верка на влизащите и из-    
  лизащите    

* В стадионите при провеждане на мероприятия се обособява сектор за дежурство, който включва команден пункт с достатъчна видимост върху игралното поле и трибуните, стая за дежурство и помещение за изолиране на правонарушителите.
** Проектира се при общ числен състав на персонала за физическа защита над 15 човека.
*** За осъществяване на контролно-пропускателен режим при оградата помещението се проектира като самостоятелна сграда, а за контролно-пропускателен режим при отделни обекти-като самостоятелно обособен сектор във входа на съответния обект. Помещението трябва да осигурява видимост на КПП.
**** Проектират се при денонощен контролно-пропускателен режим.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума