навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 29 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 3 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г., изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г., изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г., изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) С този закон се уреждат отношенията, свързани със собствеността, организацията, управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република България, търговията с риба и други водни организми.
(2) Законът има за цел да осигури:
1. устойчиво развитие на рибните ресурси, възстановяване и опазване на биологичното равновесие и обогатяване на разнообразието на рибните ресурси във водните екосистеми;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) развитие на стопанския и любителския риболов и аквакултурите;
3. прилагане на правилата за отговорен риболов;
4. повишаване потреблението на риба и рибни продукти в страната.

Чл. 2. (1) Рибностопанските обекти са собственост на държавата и общините, на юридически и физически лица.
(2) Правото на собственост върху рибните ресурси в обектите по ал. 1, които са предмет на този закон, принадлежи на собственика на съответния обект или на лицата, на които са предоставени права за ползване на рибния ресурс по силата на договор или на друго правно основание.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Правото на собственост върху рибните ресурси в обектите и съоръженията за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми принадлежи на лицето, регистрирано по реда на чл. 25.


Чл. 3. (1) Рибностопански обекти са:
1. естествени води и водни обекти - по смисъла на Закона за водите; вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталният шелф и изключителната икономическа зона на Черно море и българският участък на р. Дунав - по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България; всички останали реки и стари речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;
2. изкуствени водни обекти - язовирите, бентовете и изравнителите, каналите, баластриерните водоеми, хидропарковете, технологичните водоеми на електрическите централи и на други индустриални предприятия или земеделски стопанства;
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) специализирани обекти за аквакултури - басейни и други съоръжения, изградени за тази цел.
(2) Рибните ресурси в рибностопанските обекти по ал. 1 се ползват от физически и юридически лица при условията и по реда на този закон и на Закона за водите, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) за стопански и любителски риболов се ползват българският участък на р. Дунав, вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона в Черно море;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) за любителски риболов се ползват и крайдунавските и крайморските езера и блата, вътрешните езера и блата, реките и старите речни корита, баластриерните водоеми, бентовете и изравнителите, гребните канали, хидропарковете и язовирите;
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) обектите по ал. 1, т. 2 и 3 се ползват за аквакултури; същите обекти могат да се ползват и за любителски риболов при условия и по ред, определени от регистрираните по чл. 25 лица.

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните, министъра на транспорта и министъра на околната среда и водите приема Национална програма за рибарството и аквакултурите.
(2) Националната програма за рибарството и аквакултурите включва:
1. анализ на състоянието и тенденциите за развитие на рибарството и аквакултурите, производството, равнището на технологиите, маркетинга, качеството на продукцията, потребителското търсене и други елементи на отрасъла;
2. мерки за опазване на биоразнообразието във водните екосистеми и за устойчиво развитие на рибните ресурси в тях;
3. подпомагане на рибарството и аквакултурите чрез мерки за:
а) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) технологично и техническо обслужване и оборудване;
б) изпълнение на краткосрочни и дългосрочни проекти в областта на рибарството и аквакултурите;
в) преструктуриране и модернизация на риболовния флот и риболовните пристанищни съоръжения;
г) организация на пазара на риба и други водни организми;
д) организиране и провеждане на изследователски програми и проекти;
е) финансиране на включените в програмата мероприятия за развитие на отрасъла;
ж) наблюдение, оценка и контрол върху изпълнението на програмата по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Програмата се финансира от:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) бюджета на Министерството на земеделието и храните;
2. целеви постъпления от местни и чуждестранни лица или от международни организации или помощи, предоставени по програми на Европейския съюз.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните съвместно с министъра на транспорта и министъра на околната среда и водите, според компетенциите си, ръководят и контролират изпълнението на Националната програма за рибарството и аквакултурите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Националната програма за рибарството и аквакултурите по ал. 1 се приема за период до 7 години.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Изпълнението на Националната програма за рибарството и аквакултурите се отчита ежегодно до месец март пред Министерския съвет от министъра на земеделието и храните, министъра на околната среда и водите и министъра на транспорта.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните определя с решение видовете държавни помощи в областта на рибарството съгласно изискванията на правото на Европейския съюз в областта на държавните помощи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните уведомява Европейската комисия за планираните нови схеми за помощ или индивидуални помощи или съществени промени на съществуващи държавни помощи, подлежащи на уведомяване съгласно чл. 88, ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните поддържа регистър на разрешените от Европейската комисия държавни помощи и регистър на минималните помощи, предоставяни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Европейската комисия.
(4) Държавен фонд "Земеделие" прилага разрешените от Европейската комисия схеми на помощ или индивидуални помощи и минимални помощи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Условията и редът за прилагане и наблюдение на прилагането на държавните помощи се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Управлението, наблюдението и контролът върху рибарството, аквакултурите и търговията с риба и други водни организми се извършват от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към министъра на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище Бургас и териториални звена.
(3) Дейността и структурата на ИАРА се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.


Чл. 6. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява дейностите по:
1. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) управление на Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г. съгласно Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство в качеството си на управляващ орган;
2. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) прилагане на Общата политика по рибарство на Европейския съюз;
3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 1 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) изпълнение на Националната програма за рибарството и аквакултурите съвместно с Министерството на околната среда и водите и Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта;
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) опазване на рибните ресурси и контрол по спазването на правилата за любителския риболов и рибностопанските дейности;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) издаване на разрешителни за стопански риболов и регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) създаване и поддържане на информационно-статистическа система за рибарство и аквакултури;
7. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) представяне на Република България в международните организации;
8. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) разпределяне на квотите на Република България за улов на риба, предоставени по международни споразумения и договори;
9. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) предоставяне на правото на ползване върху рибните ресурси - частна държавна собственост;
10. (предишна т. 5, доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) други дейности, възложени и със закон или с решение на Министерския съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Индивидуалните и общите административни актове, издавани от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури във връзка с прилагането на Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г., могат да бъдат обжалвани по административен ред пред министъра на земеделието и храните като непосредствено по-горестоящ компетентен административен орган.
(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури предприема действия за събиране на недължимо платените и надплатените суми по проекти по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г., финансирани от Европейския фонд за рибарство, включително от свързаното с тях национално съфинансиране, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в българското законодателство и в правото на Европейския съюз.
(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушение от страна на ползвателите на помощ по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г., което представлява основание за налагане на финансова корекция по чл. 70, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се установява с решение за налагане на финансова корекция, издадено от изпълнителния директор на ИАРА по реда на глава пета от същия закон.
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушение от страна на ползвателите на помощ по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г., извън основанията по ал. 4, се установява с акт за установяване на публично държавно вземане, издадено от изпълнителния директор на ИАРА по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява със заповед правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ по ал. 4 и 5, като се отчитат естеството и сериозността на допуснатото нарушение на приложимото право на Европейския съюз, българското законодателство и сключения договор. Заповедта и правилата се обнародват в "Държавен вестник".
(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция "Морска администрация" осъществяват съвместна дейност по регистрацията и контрола на риболовните кораби. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури поддържа на интернет страницата си публичен електронен регистър на риболовните кораби.
(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява при необходимост съвместна дейност с Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) за контрол на риболовните кораби, риболова и рибностопанските дейности в граничната зона, в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, пристанищата, вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, изключителната икономическа зона, българския участък на река Дунав и в другите гранични реки и водоеми.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Изпълнителната агенция по горите и нейните структури осъществяват контрол по опазването на рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов в района на дейност на нейните структури, както и контрол по спазване на правилата за любителски риболов при условията и по реда на този закон и на Закона за горите.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Към министъра на земеделието и храните като консултативен орган се създава Научно-технически съвет по рибарство и аквакултури (НТСРА).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед състава на НТСРА, в който се включват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителната агенция по горите, Изпълнителната агенция "Морска администрация", научни организации в областта на рибарството и аквакултурите, организациите по чл. 10 и националното риболовно сдружение по чл. 11, ал. 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Научно-техническият съвет по рибарство и аквакултури обсъжда и дава становища по програми, документи и въпроси, свързани с отрасъла, поставени за разглеждане от министъра на земеделието и храните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните издава правилник за устройството и дейността на НТСРА.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Контролът по опазването на биологичното разнообразие на рибните ресурси се упражнява от министъра на околната среда и водите и от министъра на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Въвеждането на неместни видове и повторното въвеждане на местни видове риби и други водни организми във водните обекти се извършва по реда на Закона за биологичното разнообразие.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните признава организации на производителите на продукти от риболов, организации на производителите на продукти от аквакултури и асоциации на организации на производителите, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, L 354/1 от 28 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1379/2013" и на наредбата по чл. 10г, ал. 1.
(2) Организация на производителите на продукти от риболов и организация на производителите на продукти от аквакултури се учредяват по инициатива на производители на продукти от риболов и/или от производители на продукти от аквакултури за постигане на целите, посочени в чл. 7, и прилагане на мерките по чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(3) Организацията по ал. 2 може да бъде събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност, юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или кооперация, с изключение на кооперативен съюз по чл. 54, ал. 3 от Закона за кооперациите.
(4) Асоциация на организации на производителите се учредява по инициатива на признати организации на производителите по ал. 2 за постигане на целите, посочени в чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(5) Асоциацията на организации на производителите може да бъде събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност, юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или кооперативен съюз.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) За признаване по ал. 1 съответната организация или асоциация подава заявление до министъра на земеделието и храните при условията и по реда на наредбата по чл. 10г, ал. 1.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед назначава постоянна комисия, която извършва проверка за изпълнение на условията за признаване и изразява становище за признаване или за отказ за признаване. В състава на комисията се включват представители на Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд "Земеделие" и на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В тримесечен срок от подаване на заявлението по ал. 6, въз основа на становището на комисията, министърът на земеделието и храните издава заповед, с която признава или мотивирано отказва признаване на организацията или асоциацията.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В 8-седмичен срок от влизането в сила на заповедта за признаване съответната организация по ал. 2 представя за одобрение в Министерството на земеделието и храните план за производство и предлагане на пазара по чл. 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1379/2013. Комисията по ал. 7 извършва проверки за изпълнение на одобрения план.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед оттегля признаването:
1. когато организацията или асоциацията престане да отговаря на съответните условия за признаване;
2. когато заповедта по ал. 8 е издадена въз основа на неверни данни;
3. когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено тежко нарушение или измама при осъществяване на дейността на организацията или асоциацията;
4. когато организацията или асоциацията използва полученото признаване за цели, различни от посочените в чл. 7 или чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;
5. по искане на управителния орган на организацията или асоциацията;
6. при прекратяване на юридическото лице и заличаване на вписването му от търговския регистър или от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
7. по искане на Европейската комисия в случаите по чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед може да оттегли признаването при установено съществено неизпълнение на одобрения план за производство и предлагане на пазара по ал. 9 по критерии, определени в наредбата по чл. 10г, ал. 1.
(12) Заповедите по ал. 8, 10 и 11 се съобщават и може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)


Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)


Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните признава междубраншови организации в сектора на рибарството, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 1379/2013 и на наредбата по чл. 10г, ал. 1.
(2) Междубраншова организация се учредява по инициатива на производители, търговци и/или преработватели на продукти от риболов и/или аквакултури за постигане на целите, посочени в чл. 12, и за прилагане на мерките, посочени в чл. 13 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(3) Междубраншовата организация е юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) За признаване по ал. 1 съответната междубраншова организация подава заявление до министъра на земеделието и храните при условията и по реда на наредбата по чл. 10г, ал. 1.
(5) Комисията по чл. 10, ал. 7 извършва проверка за изпълнение на условията за признаване и изразява становище за признаване или за отказ за признаване.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В тримесечен срок от подаване на заявлението по ал. 4, въз основа на становището на комисията, министърът на земеделието и храните издава заповед, с която признава или мотивирано отказва признаване на междубраншовата организация.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед оттегля признаването на междубраншова организация:
1. когато организацията престане да отговаря на условията за признаване;
2. когато заповедта по ал. 6 е издадена въз основа на неверни данни;
3. когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено тежко нарушение или измама при осъществяване на дейността на организацията;
4. когато организацията използва полученото признаване за цели, различни от посочените в чл. 12 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;
5. по искане на управителния орган на организацията;
6. при прекратяване на юридическото лице и заличаване на вписването му от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
7. по искане на Европейската комисия в случаите по чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(8) Заповедите по ал. 6 и 7 се съобщават и може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 10г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба:
1. условията и реда за признаване на организации на производителите на продукти от риболов и/или продукти от аквакултури, асоциации на организации на производителите и междубраншови организации в сектора на рибарството;
2. реда за осъществяване на контрол върху дейността на признатите организации и асоциации по т. 1;
3. условията и реда за одобрение на плановете за производство и предлагане на пазара и реда за осъществяване на контрол върху тяхното изпълнение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури публикуват на интернет страниците си актуални списъци на организациите и асоциациите, признати по реда на чл. 10 или 10в.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, могат да се сдружават на основание на общността на техните интереси в териториални риболовни сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Сдруженията по ал. 1 могат да се сдружават на доброволен принцип в регионални сдружения и национално сдружение, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Национално риболовно сдружение е това, което обединява повече от половината риболовни сдружения, регистрирани в страната.
(4) Националното риболовно сдружение представлява риболовците, сдружени при условията на ал. 3, и защитава техните интереси на национално и международно равнище, както и осъществява дейности във връзка с обучението, повишаване на риболовната култура на своите членове, популяризиране на риболовния спорт, съдействие за запазване на екосистемите и обогатяване на рибните запаси.
(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдруженията по ал. 1 и 3 чрез своите членове и ръководни органи осъществяват програмите на сдружението за опазване на рибните ресурси, тяхното обогатяване и ползване.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдруженията по ал. 1 и 2 не могат да участват в търговски дружества.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдруженията по ал. 1 и 2 могат да учредяват търговски дружества без право на непарична вноска в тях. Реализираната печалба от дейността на търговските дружества се разпределя за постигане на определените в Устава цели на риболовните сдружения.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Лицата по ал. 1 и 2 могат да се сдружават с лицата по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Организациите по чл. 11, ал. 1 и 2 участват в изпълнение на мероприятия за разселване на носители на генетичен материал в обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 - държавна собственост, предназначени за любителски риболов, като осигуряват не по-малко от 10 на сто от финансирането, а останалата част се осигурява от средствата по чл. 53, ал. 2, т. 3.
(2) Организациите по чл. 11, ал. 1 и 2 осъществяват охраната на обектите, определени само за любителски риболов, на териториите на действие на съответните сдружения, където управлението на рибните ресурси им е възложено по реда на чл. 15а, и съдействат за опазване на рибните ресурси.

Глава трета.
РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

Раздел I.
Условия и ред за извършване на риболов


Чл. 12. (1) Риболовът се организира и провежда по начин, който не препятства естественото възпроизводство на рибните ресурси и техните миграционни пътища, не застрашава устойчивото развитие на техните запаси и благоприятства опазването на биоразнообразието.
(2) Риболовът в рибностопанските обекти, които са в границите на защитените територии, обявени по Закона за защитените територии, се извършва съгласно плана за управление на съответната територия и установения за нея режим.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При извършване на риболов във водните обекти - държавна или общинска собственост, лицето, което притежава билет за любителски риболов или е придобило право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година, става собственик на рибите и другите водни организми:
1. при любителски риболов - от момента, в който рибата и другите водни организми са уловени или освободени от средството за риболов;
2. при стопански риболов - от момента, в който рибата и другите водни организми са уловени или освободени от средството за риболов и се съхраняват във водата, на риболовен кораб, на друго транспортно средство или на брега, в хладилни или други специализирани съоръжения, съдове или помещения.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Лицата, които извършват стопански риболов, трябва да притежават свидетелство за правоспособност. Свидетелствата се издават от ИАРА след проведен курс за обучение и успешно положен изпит, които се организират при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Не се изисква свидетелство за правоспособност по ал. 1 от лицата, които са завършили висше или средно образование по специалност, с която се придобива квалификация в областта на рибарството и аквакултурите.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и водите определят с наредба ползването на язовирите - държавна собственост, само за любителски риболов или само за аквакултури.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В язовирите - държавна собственост, определени само за любителски риболов, могат да бъдат определяни зони за аквакултури по ред, определен с наредбата по ал. 1.
(3) С наредбата по ал. 1 се определят и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в язовирите - държавна собственост, Черно море и река Дунав.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури публикува в национален ежедневник списък на язовирите - държавна собственост, определени за любителски риболов и за аквакултури.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните възлага на сдруженията по чл. 11, ал. 1 управлението на рибните ресурси в реките, старите речни корита и водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 - държавна собственост, определени само за любителски риболов.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдружение, на което е възложено управлението на рибните ресурси по реда на ал. 1, за извършване на любителски риболов в съответния обект изисква билет за любителски риболов и членска карта на сдружението или членска карта на сдружение, с което има подписано споразумение с цел взаимното им признаване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Редът за предоставяне управлението на рибните ресурси по ал. 1 се определя с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите.
(4) Общинските съвети могат да възлагат управлението на рибните ресурси във водни обекти - общинска собственост, за любителски риболов на сдруженията по чл. 11 за осъществяване на общественополезна дейност.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)


Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
(2) В язовирите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, любителски риболов се извършва извън санитарно-охранителните зони.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В язовирите по приложение № 1 от Закона за водите се определят технологични зони за експлоатация на водностопанските съоръжения.


Чл. 15в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Зоните за аквакултури се определят в подходящи водни участъци, извън границите за естествено възпроизводство на риба и други водни организми, които обхващат устията на вливащите се във водния обект реки в радиус 200 м, независимо от моментното водно ниво в обекта и други подходящи места за размножаване на рибата и другите водни организми.
(2) Техническите съоръжения за аквакултури се разполагат в зоната за аквакултури. Зоната на действие на техническите съоръжения обхваща зоната, определена в разрешителното за ползване на воден обект, издадено по реда на Закона за водите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Във водните обекти се определят аварийни зони, които да служат за преместване на съоръженията за аквакултури в случай на ремонт на съоръженията на язовирната стена или друго събитие, което довежда до понижаване нивото на водата. Площта на аварийната зона трябва да съответства на определената производствена площ за съответния воден обект.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) В списъка на комплексни и значими язовири по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, използвани за аквакултури в мрежени клетки със значително производство, се определят защитни за дейността водни нива, които гарантират минимално допустима дълбочина, заета от мрежени клетки.


Чл. 15г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Зоните за аквакултури, аварийните зони и защитните нива за всеки отделен воден обект се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Със заповедта по ал. 1 се определят параметрите на съответните зони и нива, включително размерът на производствените зони и зоните, необходими за промяна на местоположението на техническите съоръжения през определен период. Параметрите се определят по предложение на ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА съгласувано с лицето, стопанисващо водностопанските съоръжения, съответната басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите и съответната регионална инспекция по околната среда и водите.
(3) Параметрите на зоните се определят в съответствие с изискванията за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.
(4) В зоната на действие на техническите съоръжения за аквакултури е забранен риболовът и достъпът на плавателни съдове, освен тези, обслужващи техническите съоръжения.


Чл. 16. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съставя и поддържа регистри на:
1. издадените разрешителни за стопански риболов;
2. издадените билети за любителски риболов;
3. лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;
4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) риболовните кораби;
5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) центровете за първа продажба на продукти от риболов;
6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) регистрираните по чл. 46д, ал. 1 купувачи;
7. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) разрешителните по чл. 40, ал. 1;
9. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) лицата по чл. 14, ал. 1;
10. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) констативните протоколи, актовете за установяване на административни нарушения и наказателните постановления, издавани от оправомощените служители на ИАРА.
(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осигурява на Изпълнителната агенция "Морска администрация" достъп до електронна база данни "Регистър на риболовните кораби". При регистриране на промяна в техническите характеристики и собствеността на риболовен кораб в тридневен срок от установяването Изпълнителната агенция "Морска администрация" уведомява и предоставя на ИАРА заверени копия на документите, удостоверяващи настъпилите промени.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Регистрите по ал. 1 се водят по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)


Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

Раздел II.
Стопански риболов


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г.) Стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми от:
1. физически лица, юридически лица и еднолични търговци - за кораби с дължина до 10 метра;
2. юридически лица и еднолични търговци - за кораби с дължина 10 и повече метра.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми е възмездно.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) Придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се удостоверява за съответната календарна година чрез издадено от ИАРА удостоверение.
(5) Кораби от трети държави могат да извършват стопански риболов съгласно приложимите нормативни актове на Европейската общност при условията и по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Разрешително за стопански риболов във водите на Черно море, река Дунав и водите на Европейския съюз се издава за кораб, вписан в регистъра на риболовните кораби.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Вписването в регистъра на риболовните кораби, издаването на разрешително за стопански риболов, специално разрешително и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се извършват при спазване изискванията на правото на Европейския съюз.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Условията и редът за управление на риболовния флот на Република България се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
(9) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
(10) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Разрешително за стопански риболов със специализиран уред във водите на Черно море се издава на юридическо лице или едноличен търговец, определени след конкурс, проведен при условията и по реда на този закон.
(11) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед квотираните видове риба, за които се издава специално разрешително за улов на квотиран вид риба.
(12) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Специално разрешително за улов на квотиран вид риба във водите на Черно море се издава за календарна година на кораб, който:
1. е включен в списък на одобрените риболовни кораби за улов на квотирани видове риба, одобрен със заповед на изпълнителния директор на ИАРА;
2. има валидно разрешително за стопански риболов.
(13) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) За издаване на специалното разрешително по ал. 11 се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 17а, ал. 4.
(14) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Проверки на мощността, бруто тонажа на риболовните кораби, вида, броя и характеристиките на риболовните съоръжения се извършват съгласно 5-годишен план, одобрен от министъра на земеделието и храните и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) За издаване на разрешително за стопански риболов, на специално разрешително за улов на определен квотиран вид риба и за удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми във водите на Черно море и река Дунав се заплащат такси по тарифа на Министерския съвет, освен в случаите на риболов със специализиран уред за стопански риболов по чл. 21, ал. 1.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Размерът на таксата за разрешително за стопански риболов и специално разрешително за улов на определен вид риба не може да надвишава административните разходи за неговото издаване.


Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешително за стопански риболов и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се издават от изпълнителния директор на ИАРА или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните утвърждава със заповед образци на разрешителните за стопански риболов.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) За издаване на разрешително за стопански риболов с регистриран по Закона за храните кораб в Черно море и река Дунав кандидатът подава в ИАРА или в съответното и териториално звено заявление по образец, към което се прилагат:
1. копие от позволителното за плаване (временно позволително за плаване), издадено от Изпълнителна агенция "Морска администрация", или копие от акта за националност (временен акт за националност);
2. нотариално заверено пълномощно от корабопритежателя на капитана или друго упълномощено лице, когато извършват риболова от името и за сметка на корабопритежателя или ползвателя;
3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
4. документ за собственост на кораба или документ, удостоверяващ основанието, на което се ползва;
5. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) документ за платена такса за издаване на разрешително за стопански риболов, когато плащането не е извършено по електронен път.
6. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
(6) За маркиране на риболовни уреди и средства се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 17а, ал. 4.


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешителното за стопански риболов се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 18, освен в случаите на издаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред по чл. 21, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В разрешителното за стопански риболов с риболовен кораб се посочват:
1. органът, издал разрешителното;
2. данни за идентификация на риболовния кораб:
а) номер в регистъра на риболовния флот на Европейския съюз;
б) име на риболовния кораб;
в) държава на знамето;
г) външна маркировка;
д) повиквателен сигнал (МРС);
3. име/наименование и адрес/седалище на собственика на риболовния кораб;
4. технически данни за риболовния кораб:
а) мощност на двигателя;
б) тонаж;
в) обща дължина;
г) широчина;
д) височина на борда;
5. риболовни уреди - основни и допълнителни;
6. дата на издаване;
7. пристанище на регистрацията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В разрешителното за стопански риболов с кораб следва изрично да се указва, че дава право на титуляря да извършва стопански риболов във водите на Европейския съюз, като указанието се посочва и на английски език.
(4) При установени непълноти или неточности органът по чл. 17б, ал. 1 в 7-дневен срок от получаване на заявлението изпраща съобщение за отстраняването им.
(5) Заявителят отстранява нередовностите в 14-дневен срок от получаването на съобщението.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителният директор или оправомощено от него длъжностно лице отказва с мотивирана заповед издаването на разрешително за стопански риболов:
1. за риболовен кораб, който не е вписан в регистъра на риболовните кораби;
2. на лице, което не е изпълнило в срок указанията за отстраняване на непълноти и/или неточности в представените документи;
3. при липса на регистрация по Закона за храните на риболовния кораб;
4. при неспазване на чл. 17, ал. 7.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът за издаване на разрешително за стопански риболов подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Внесените такси за издаване на разрешително за стопански риболов се възстановяват в едномесечен срок след влизането в сила на отказа.


Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г.) Разрешителното за стопански риболов е безсрочно, освен в случаите по чл. 21, ал. 7.
(2) Притежателят на разрешително за стопански риболов е длъжен да уведомява органа, издал разрешителното, за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 18 в 7-дневен срок от настъпването им.


Чл. 18в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) (1) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице прекратява със заповед действието на разрешителното за стопански риболов и/или специалното разрешително за улов на квотиран вид риба:
1. по искане на титуляря на разрешителното;
2. при смяна или смърт на собственик на риболовния кораб;
3. при прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец;
4. при отпадане на основанието за издаване на разрешителното;
5. в случаите, предвидени от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (OB, L 343/1 от 22 декември 2009 г.)., наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1224/2009", Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (OB, L 112/1 от 30 април 2011 г.), Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (OB, L 286/1 от 29 октомври 2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1005/2008";
6. при неспазване на чл. 17, ал. 7;
7. при достигане или надвишаване на определения брой наказателни точки съгласно наредбата по чл. 18д, ал. 3.
(2) Изпълнителният директор на ИАРА прекратява със заповед действието на разрешително за извършване на стопански риболов с риболовен кораб, когато две поредни години:
1. на притежателя на разрешителното не е издавано удостоверение по чл. 18е;
2. притежателят на разрешителното не изпълнява разпоредбата на чл. 20;
3. е деклариран нулев улов.
(3) Риболовните кораби по ал. 2 подлежат на служебно отписване от регистъра на риболовните кораби. Освободеният капацитет остава в полза на държавата.
(4) Алинеи 2 и 3 не се прилагат в случаите на неизвършване на риболовна дейност поради ремонт на риболовния кораб.
(5) При прекратяване действието на разрешителното за стопански риболов със заповедта по ал. 1 се прекратява и действието на издадените въз основа на него удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми и специално разрешително за улов на квотиран вид риба.


Чл. 18г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) При извършване на стопански риболов задължително участва лице, което отговаря на изискванията на чл. 14.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При извършване на стопански риболов с кораб разрешителното и удостоверението се съхраняват на борда на плавателния съд от неговия капитан.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Стопански риболов се извършва само с маркирани и вписани в удостоверението риболовни уреди и средства.


Чл. 18д. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) (1) При извършено тежко нарушение по смисъла на чл. 42, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕО) № 1005/2008 се прилага точкова система за нарушенията, въз основа на която титулярят на разрешителното за извършване на стопански риболов получава определен брой точки за съответния риболовен кораб, съгласно чл. 92 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.
(2) Точките, получени по ал. 1, преминават към всеки бъдещ титуляр на разрешително за риболов на съответния кораб при условията на чл. 92, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Начинът на прилагане на точковата система се определя с наредба на министъра на земеделието и храните.


Чл. 18е. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2008 г., предишен чл. 18д - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се издава на лице, което има валидно разрешително за стопански риболов за съответния обект и е платило определената такса съгласно тарифата по чл. 17а, ал. 4, освен в случаите на придобиване на право за извършване на стопански риболов със специализиран уред по чл. 21, ал. 1.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) За издаване на удостоверение по ал. 1 кандидатът подава в ИАРА или в съответното и териториално звено заявление по образец, в което се отбелязва номерът на разрешителното за стопански риболов и се прилага документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път.
(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В заявленията по ал. 2 се посочват видът и броят на риболовните уреди. Посочените и разрешените риболовни уреди се маркират в срока по ал. 5.
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) За маркиране на риболовни уреди и средства се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 17, ал. 4.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощеното от него длъжностно лице издава удостоверението по ал. 1 или отказва издаването му с мотивирана заповед:
1. в 30-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 - за кораби с дължина над 15 м;
2. в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 - в останалите случаи.
(6) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощеното от него лице отказва издаването на удостоверението по ал. 1, в случай че кандидатът няма валидно разрешително за стопански риболов за съответния обект или не е платил определената такса, или при неспазване на чл. 17, ал. 7.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Отказът за издаване на удостоверение за придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се издава на юридическо лице, когато капитанът на риболовния кораб или упълномощено лице, което извършва риболова от името и за сметка на юридическото лице, отговаря на изискванията на чл. 14.
(9) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) Всяко лице, притежаващо разрешително за извършване на стопански риболов във водите на Черно море, е длъжно да предостави в ИАРА ежегодно до края на месец март обща информация и икономическа статистика за риболовния кораб, данни за броя на наетите лица и за риболовната дейност по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАРА.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При извършване на стопански риболов се води риболовен дневник, в който се вписват данни за улова по видове и количества.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Риболовният дневник се издава от ИАРА. Образецът на риболовния дневник за всяка риболовна дейност и реда за воденето му се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
(3) В риболовния дневник се нанасят данните за улова по видове и количествен състав, както следва:
1. за калкана - в бройки и по размерни групи в килограми;
2. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) за есетровите риби - по видове, пол, тегло и размери за всяка поотделно;
3. за останалите риби и други водни организми - по видове и количества в килограми, включително и допустимия прилов.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Изпълнителният директор на ИАРА по предложение на НТСРА определя и други видове риба и водни организми, които се отчитат в риболовния дневник по размерни групи, по размери на отделните индивиди или други показатели.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Капитаните на риболовни кораби с дължина над 10 метра отразяват в дневника и времето, координатите на районите и местата на извършване на риболова.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При предаване на улов или части от него от един кораб на друг в открито море капитаните на риболовните кораби с дължина над 10 метра освен данните по ал. 3 поотделно за уловената и предадена риба и/или други водни организми и по ал. 5 отразяват в риболовния дневник и данни за мястото, където се предава уловът, кораба, който приема улова, и пристанището, за което е предназначен.
(7) Риболовният дневник се представя на контролните органи при поискване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Не се води риболовен дневник при планувано излизане на море за извършване на дейности, различни от стопански риболов.
(9) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В случаите по ал. 8 капитанът на риболовния кораб не по-късно от 12 часа преди излизането на море писмено уведомява съответното териториално звено на ИАРА.
(10) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2015 г.) Капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра се освобождават от задължението за водене на риболовен дневник въз основа на влязъл в сила план за статистически извадки в съответствие с правото на Европейския съюз.
(11) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2015 г.) Капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра вписват в декларация, неразделна част от плана по ал. 10, данните за улова/разтоварванията за предходния месец по видове и количества. Декларацията се предава в ИАРА до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) (1) Лицата, придобили право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, са длъжни да попълват риболовния дневник при всяко излизане на вода, освен в случаите по чл. 19, ал. 8. Попълнената декларация за произход се предава на длъжностните лица в ИАРА в срок до 48 часа след акостирането на брега.
(2) Редът за попълване и образецът на риболовния дневник по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 19, ал. 2.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Специализиран уред за извършване на стопански риболов в Черно море е далянът.
(2) Далянът е стационарен мрежен уред за пасивен стопански риболов, който е разположен в определена част от акваторията на Черно море - зона на действие, и има точка на привързване на морското дъно или на брега.
(3) Стопански риболов със специализиран уред се извършва след получаване на разрешително за стопански риболов, издадено след проведен конкурс по реда на този закон, и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми със специализиран уред за стопански риболов се удостоверява за съответната година чрез издадено от ИАРА удостоверение.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Местоположението и зоните на действие на специализираните уреди за стопански риболов по ал. 1 и техните основни технически параметри се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА съгласувано със съответните ръководители на териториалните звена на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и със съответните ръководители на военноморските бази на Българската армия за специализирани уреди във водите на Черно море.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Обезопасяването на специализираните уреди при въвеждането им в действие се извършва съгласно Кодекса за търговското корабоплаване.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Разрешителното за стопански риболов със специализиран уред за стопански риболов се издава за срок 10 години от изпълнителния директор на ИАРА след проведен конкурс по реда на този закон.


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Конкурсът за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред се открива със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. вида и наименованието на уреда, техническите параметри, местоположението, координатите на характерните гранични точки на зоната на действие;
2. минималните изисквания към участниците, както и необходимите документи, с които те се доказват;
3. критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест;
4. минималната цена за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използването на специализирания уред за 10-годишен период, която е равна на трикратния размер на таксата за стопански риболов с кораб над 40 бруто тона, определена с тарифата по чл. 17а, ал. 4;
5. подробна методика за оценка на офертите съгласно предвидените от закона критерии;
6. място и срок за получаване на документацията за участие в конкурса;
7. място и срок за подаване на офертите;
8. място, дата и час на отваряне на офертите;
9. лице за връзка - име, длъжност, адрес, факс и електронен адрес;
10. ред и срок за обжалване на заповедта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страницата на ИАРА в тридневен срок от издаването и.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Срокът по ал. 2, т. 7 не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от два месеца от датата на издаване на заповедта.


Чл. 21б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Документацията за участие в конкурса съдържа:
1. копие от заповедта по чл. 21а, ал. 1;
2. карта (схема) в подходящ мащаб с обозначена номерация на характерните гранични точки на зоната на действие на уреда;
3. изисквания за представяне на информацията по отделните критерии за оценка на офертите;
4. методиката за оценка на офертите;
5. правилата за провеждане на конкурса;
6. образец на офертата и указания за нейното съставяне;
7. изискванията относно приложенията към офертата;
8. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) документи, съдържащи информация или данни, които да показват ясен произход на средствата за осъществяване на стопанския риболов.


Чл. 21в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Оферта за участие в конкурса може да подаде всяко заинтересовано юридическо лице или едноличен търговец, или негов представител.
(2) Не се допуска до участие в конкурса търговец:
1. обявен в несъстоятелност;
2. в производство по несъстоятелност;
3. в процедура по ликвидация;
4. който има задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) който има непогасени задължения по чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за Националната агенция за приходите;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) който има просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които е работодател;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) извършил нарушение по този закон, установено с влязло в сила наказателно постановление;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) на който управител или член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице - неговият представител в съответния управителен орган, е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари или измама, за престъпление по служба или за подкуп, както и за участие в престъпна група;
9. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) на който член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията със служители на ръководна длъжност в ИАРА;
10. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) който е сключил договор с лице по чл. 86 и 87 от Закона за противодействие на корупцията.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват със следните документи:
1. съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен, удостоверяващи, че лицето не е обявявано в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност или в процедура по ликвидация;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) за чужди граждани - съдебно удостоверение или аналогичен документ от съдебен или административен орган от държавата по отечественото право на физическото лице, удостоверяващи, че лицето - едноличен търговец, или управител, или член на управителния орган на юридическото лице не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление, посочено в ал. 2, т. 8, и не е лишено от правото да осъществява търговска дейност; за български граждани обстоятелствата по ал. 2, т. 8 се установяват служебно;
3. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) декларация за липсата на обстоятелства по ал. 2, т. 6 и 7;
5. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) удостоверение за липса на частни държавни вземания.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Освен документите по ал. 4 участниците в конкурса представят и:
1. свидетелства за правоспособност по чл. 14 на лицата, които ще извършват риболова;
2. описание на техническото оборудване, с което ще се извършва риболовът.
(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията по чл. 21д, ал. 1 изисква по служебен път информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съответното юридическо лице или едноличен търговец.


Чл. 21г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Офертата съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) представяне на участника - информация за неговата правно-организационна форма и други данни;
2. информация по критериите, които формират комплексната оценка на офертата, включително представяне на:
а) техническите характеристики, на които ще отговаря съоръжението;
б) мерките за обезопасяване на дейността по извършване на стопанския риболов.
(2) Към офертата се прилагат:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) заверени копия на документ за актуална регистрация или единен идентификационен код на участника;
2. документ за упълномощаване - когато участникът се представлява от пълномощник;
3. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) документи по чл. 21в, ал. 4 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 21в, ал. 2;
4. документи по чл. 21в, ал. 5;
5. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) документи, съдържащи информация или данни, които да показват ясен произход на средствата;
6. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
7. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) запечатан непрозрачен плик с предлаганата от участника цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използването на специализирания уред за 10-годишен период;
8. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) декларация на участника, че няма частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията.
(3) Офертата се подписва от участника или от упълномощено от него лице и се подава на определеното място в запечатан плик. Върху плика се посочват номерът на заповедта за откриване на конкурса, адрес за кореспонденция, телефон и, по възможност, факс и електронен адрес на участника.
(4) Не се приемат оферти, подадени на място, когато:
1. са подадени след определения в заповедта срок по чл. 21а, ал. 2, т. 7;
2. са подадени в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост;
3. върху плика не са посочени реквизитите по ал. 3, изречение второ.
(5) Не се приемат оферти, подадени по пощата или по друг нерегламентиран начин.


Чл. 21д. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) След изтичане на срока за приемане на офертите изпълнителният директор на ИАРА назначава комисия за класиране на участниците, като определя нейния състав и резервни членове.
(2) Съставът на комисията включва нечетен брой лица и се състои най-малко от петима редовни членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
(4) Не може да е член на комисията лице, което:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) има частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията от издаването на разрешителното за стопански риболов на определен участник;
2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в конкурса, а в случаите, когато участникът е юридическо лице - с член на неговия управителен или контролен орган.
(5) Членовете на комисията са длъжни в тридневен срок от:
1. получаването на заповедта за назначаване на комисията да подадат декларация за липсата на материален интерес от издаването на разрешителното за стопански риболов на определен участник;
2. узнаването на обстоятелството, че в конкурса участва свързано с тях лице, да подадат искане за освобождаване от състава на комисията.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) При наличие на частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията, при подадено искане за освобождаване от състава на комисията, както и в други случаи, при които по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да се замени от резервен член, изпълнителният директор на ИАРА издава заповед за определяне на нов член.
(7) Изпълнителният директор на ИАРА определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на конкурса и не може да е по-дълъг от един месец.


Чл. 21е. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Отварянето на офертите се извършва на открито заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители.
(2) Комисията отваря подадените оферти по реда на тяхното постъпване, като проверява съдържанието им съгласно изискванията на чл. 21г.
(3) При разглеждане на офертите комисията може по всяко време да:
1. проверява заявените от участниците обстоятелства и верността или автентичността на приложените документи, включително чрез официално запитване към компетентни органи;
2. иска разяснения относно представената информация или приложените документи;
3. изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата.
(4) При непълноти и/или несъответствия в документите по чл. 21г, ал. 2, т. 1 - 6 участникът се уведомява писмено да ги отстрани в тридневен срок от уведомяването.
(5) При непредставяне на документите в срока по ал. 4 комисията отстранява участника. Офертите на отстранените участници не се разглеждат и оценяват.
(6) При разглеждане на офертите най-малко трима членове на комисията подписват всяка оферта и всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии.


Чл. 21ж. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Комисията оценява възможностите на всеки участник по следните критерии:
1. професионален опит и квалификация;
2. технически възможности;
3. предложена цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използване на специализирания уред за 10-годишен период.
(2) Комисията оценява критериите по ал. 1, т. 1 и 2 с оценка от 1 до 10, като получената оценка на критериите се умножава със следните коефициенти:
1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) професионален опит и квалификация - 0,8;
2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) технически възможности - 0,2.
(3) Общата оценка на комисията се формира от сбора на оценките по всеки от критериите по ал. 2, умножен с предложената цена за правото да се усвоява ресурс от риба или други водни организми чрез използване на специализирания уред за 10-годишен период.
(4) Комисията съставя протокол за проведения конкурс, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на участниците, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им;
3. резултати от разглеждането на офертите и кратко описание на всяка от тях;
4. таблица за оценка и класиране на всеки от участниците;
5. предложение до изпълнителния директор за издаване на разрешително за стопански риболов със специализирания уред.
(5) Протоколът от работата на комисията се подписва от всички членове на комисията.
(6) При наличие на повече от един участник, допуснат до оценка, комисията предлага на изпълнителния директор на ИАРА да издаде разрешително за стопански риболов на участника с най-висок резултат при оценяването.
(7) Комисията предлага конкурсът да се прекрати, когато не е подадена нито една оферта, всички участници са отстранени или са установени нарушения при откриването и провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени.
(8) В тридневен срок от приключване на работата комисията представя протокола на изпълнителния директор на ИАРА.


Чл. 21з. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) В 7-дневен срок от представянето на протокола изпълнителният директор на ИАРА определя със заповед участника, класиран на първо място от комисията, на когото да се издаде разрешително за стопански риболов със специализиран уред.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят:
1. класирането на участниците;
2. отстранените от конкурса участници и мотивите за отстраняването им;
3. техническите параметри, местоположението, координатите на характерните гранични точки на зоната на действие на специализирания уред;
4. дължимата годишна цена за придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използване на специализирания уред, която е 1/10 част от предложената от участника цена;
5. срокът за заплащане на цената по т. 4.
(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица в тридневен срок от издаването и.
(4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) След влизането в сила на заповедта риболовът в зоната на действие на специализирания уред от трети лица се забранява, което се обявява в един ежедневник и на интернет страницата на ИАРА.


Чл. 21и. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Изпълнителният директор на ИАРА прекратява конкурса за издаване на разрешително за извършване на стопански риболов със специализирания уред с мотивирана заповед, когато:
1. не е подадена нито една оферта;
2. всички участници са отстранени;
3. са установени нарушения при откриването и провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени.
(2) Изпълнителният директор на ИАРА е длъжен в тридневен срок от издаването на заповедта по ал. 1 да уведоми участниците за прекратяването на процедурата.
(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 21к. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешителното за извършване на стопански риболов със специализиран уред съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. номер и дата на издаването му;
3. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) наименование и седалище на титуляря на разрешителното;
4. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) единен идентификационен код;
5. номер и дата на документа по чл. 14;
6. номер на заповедта на изпълнителния директор за определяне зоната на действие на специализирания уред;
7. техническите характеристики, местоположението и координатите на характерните гранични точки на зоната на действие на специализирания уред;
8. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) външна маркировка и име на плавателния съд за обслужване на специализирания уред;
9. срок за заплащане на дължимата годишна цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми - държавна собственост;
10. срок на действие на разрешителното.


Чл. 21л. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Действието на издаденото разрешително се прекратява при условията на чл. 18в, ал. 1, освен в случаите по ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При прекратяване на юридическото лице, действието на разрешителното може да се продължи с правоприемник, когато последният е поискал това в едномесечен срок от прекратяването.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Продължаването на действието на разрешителното по реда на ал. 2 се извършва със заповед на изпълнителния директор на ИАРА при спазване изискванията на чл. 21в, ал. 2. Въз основа на заповедта се издава ново разрешително със съдържанието по чл. 21к. С новоиздаденото разрешително не може да се продължава срокът, определен с първоначалното разрешително.
(4) Заповедта по ал. 3 се издава в 10-дневен срок от подаване на искането на правоприемника. Отказът за продължаване действието на разрешителното може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Изпълнителният директор отменя разрешителното за стопански риболов със специализиран уред при наличието на едно от следните обстоятелства:
1. неизграждане на специализирания уред в срок една година, считано от датата на влизане в сила на заповедта;
2. при извършване на повторно нарушение на разпоредбите, отнасящи се до обезопасяването на специализирания уред, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган;
3. неплащане на дължимата годишна цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми - държавна собственост.
(6) В случай на отнемане на разрешителното или прекратяване на действието му изпълнителният директор на ИАРА определя срок на титуляря на разрешителното за отстраняване на уредите.

Раздел III.
Любителски риболов


Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Любителски риболов извършват физически лица, които притежават валиден билет за любителски риболов.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Лицата, които желаят да им бъде издаден билет за любителски риболов, с изключение на тези по чл. 23, ал. 2, т. 1, попълват декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАРА, с която декларират, че познават изискванията на нормативната уредба, приложима за любителския риболов.
(3) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) До 10-о число на всеки месец лицата по чл. 22а представят в ИАРА оригиналния екземпляр от попълнените декларации по ал. 2 за предходния месец.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Не се издава билет за любителски риболов, без да има попълнена декларация по ал. 2.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) За издаването и презаверката на билета за любителския риболов се събира такса по тарифата по чл. 17а, ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Членовете на сдруженията по чл. 11 заплащат 80 на сто от определената такса за издаване и презаверка на билета за любителски риболов след представяне на членска карта на съответното сдружение, заверена за съответната календарна година.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Билетите за любителски риболов се отпечатват от ИАРА и се разпространяват чрез териториалните и звена, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, организациите по чл. 11 и други лица при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.
(2) Билетът за любителски риболов е личен и поименен и не може да се преотстъпва на трети лица.
(3) Билет за любителски риболов се издава за срок една седмица, един месец, шест месеца и една година по образец, определен с наредбата по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Лицата, които разпространяват билети за любителски риболов, превеждат на ИАРА 80 на сто от стойността на билета при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Лицата по ал. 4 разходват ежегодно не по-малко от 5 на сто от стойността на продадените от тях през предходната година билети за любителски риболов за зарибяване на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, определени за любителски риболов. За извършеното зарибяване се съставя протокол по реда на наредбата по чл. 15, ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Ежегодно, по предложение на изпълнителния директор на ИАРА, министърът на земеделието и храните със заповед определя обектите за зарибяване по ал. 5.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Физическите лица могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов, като:
1. на децата до 14 години се издава билет за любителски риболов с валидност до навършването им;
2. на хората с увреждания до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока на валидност на документа, удостоверяващ увреждането;
3. на хората с увреждания, на които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски риболов.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Лицата на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете, както и лица от 14- до 18-годишна възраст могат да извършват любителски риболов срещу заплащане на такса за билет в размер 50 на сто от таксата по чл. 22, ал. 5.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За стимулиране развитието на любителския риболов сред подрастващите НТСРА и организациите по чл. 11 правят предложения:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) пред министъра на земеделието и храните за обособяване на държавни язовири или зони от тях като учебно-практически комплекс и определя условията и реда за тяхното ползване;
2. пред съответния общински съвет за определяне подходящи водни обекти.
(5) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с придружител, притежаващ билет за любителски риболов.


Чл. 24. (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни:
1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да използват не повече от 3 броя въдици (пръчки) за риболов с монтирани на тях до две куки (единични или двойни) в изкуствените водни обекти, в Черно море и река Дунав; във водите на Черно море може да се постави чепаре на една от въдиците;
2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да използват 2 броя въдици (пръчки) с монтирани до 2 броя куки (единични или двойни) при риболов в реките, старите речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;
3. да записват улова от всеки риболовен излет по видове и количество (в килограми и бройки) в билетите за любителски риболов;
4. да носят по време на риболовен излет билетите за любителски риболов и да ги представят на контролните органи при поискване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Използването на тройни куки се разрешава само при риболов с изкуствени примамки и при риболов на хищни риби със стръв - жива или мъртва рибка.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) След еднодневен риболовен излет, при осъществяване на риболов в събота, неделя и на празнични дни риболовците запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 6 бройки. В делнични дни риболовците са длъжни да пускат обратно всяка уловена пъстървова риба. За всички останали видове риба риболовците запазват до 3 кг, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. В случаите на улов на жаби и раци задържат до 50 екземпляра. В случай на улов на количество, по-голямо от определеното, уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от състоянието им.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Уловената риба и другите водни организми по ал. 3 не могат да бъдат предмет на покупко-продажба.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) Любителският риболов през светлата част на денонощието се разрешава през всички дни на седмицата, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) Любителският риболов през тъмната част на денонощието се разрешава само от брега през всички дни на седмицата в периода от 1 април до 1 ноември, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1 и само в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, определени по реда на ал. 9.
(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При извършване на любителски риболов, организиран от сдруженията по чл. 11 в обекти, в които им е възложено управлението на рибните ресурси по реда на чл. 15а, лицата трябва да притежават билет за любителски риболов.
(8) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Забранява се любителски риболов на квотиран вид риба.
(9) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Редът, условията и обектите по ал. 6, в които се разрешава любителският риболов през тъмната част на денонощието, се определят ежегодно със заповед на министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на ИАРА.


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При провеждането на спортни състезания за улов на риба ИАРА осъществява контрол за спазване разпоредбите на този закон, с изключение на чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, ал. 5 и 7 и спазването на правилата и програмата на състезанието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Спортни състезания за улов на риба във водни обекти - държавна собственост, се провеждат в периода на забраната по чл. 32 с разрешение на министъра на земеделието и храните.

Раздел IV.
Аквакултури (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Развъждането и отглеждането на риба и други водни организми и производството на носители на генетичен материал от хидробионти се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми във водите на Черно море и в язовирите, се регистрират след определяне на лимити за обема на производството, необходимите площи за рибностопанска дейност и задължения за промяна на мястото на техническите съоръжения през определен период. Когато техническите съоръжения са във водите на Черно море, регистрацията се извършва и след съгласуване с ръководителите на териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За издаване на документи за регистрация се заплаща такса, определена с тарифата по чл. 17а, ал. 4.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Регистрацията на лицата по ал. 1 се извършва поотделно за всеки обект.
(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и водите определят с наредба условията и реда за определяне на лимити за обема производство в обектите за аквакултури.
(6) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Условията и редът за регистрация на производителите на носители на генетичен материал се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
(7) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Контролът върху дейността на лицата по ал. 6 се извършва по реда на Закона за животновъдството.
(8) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) За вписване в регистъра лицата по ал. 1 следва да притежават съответните разрешителни по Закона за водите, решение по глава шеста от Закона за опазване на околната среда или разрешение по чл. 67, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие, а когато техническите съоръжения са във водите на Черно море - и съгласувателни скици с органите по ал. 2.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) За вписване в регистъра лицата по чл. 25, ал. 1 подават заявление до ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и номерът и датата на съответните актове по чл. 25, ал. 8. Към заявлението се прилагат:
1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползването на обекти държавна, общинска или частна собственост;
2. техническо описание на обекта и технологична схема на производство в съответствие с издадените разрешителни по реда на Закона за водите;
3. документ за платена такса за регистрация, когато плащането не е извършено по електронен път;
4. документ за определяне на лимит за производство в съответствие с наредбата по чл. 25, ал. 5;
5. съгласувателни скици с органите по чл. 25, ал. 2, когато техническите съоръжения са във водите на Черно море.
(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.


Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 25а, ал. 1 лицето се вписва в регистъра и се издава удостоверение за регистрация.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) При установени непълноти или неточности в представените документи или в посочената в заявлението информация изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице в 7-дневен срок от получаване на заявлението изпраща съобщение за отстраняването им.
(3) Заявителят отстранява нередовностите по ал. 2 в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
(4) Когато нередовностите не са отстранени в срок, изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице отказва вписване в регистъра и издаване на удостоверение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 25в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Регистрацията по чл. 25б, ал. 1 е безсрочна.
(2) При промяна в данните по чл. 25а, ал. 2 регистрираното лице в 30-дневен срок уведомява съответното териториално звено на ИАРА за вписване на промените в регистъра на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми.
(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Регистрираните по чл. 25 лица трябва да представят в ИАРА удостоверение за регистрация на животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност в 30-дневен срок от въвеждането в експлоатация на обекта.


Чл. 25г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителният директор на ИАРА със заповед прекратява регистрацията на лице при следните условия:
1. по молба на лицето;
2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
3. (отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
4. при преустановяване на дейността за повече от една година;
5. при отнемане на разрешителното по Закона за водите;
6. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) при изтичане на срока на документа, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;
7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) при изтичане на срока на съответното разрешително по Закона за водите;
8. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) при неспазване изискването на чл. 25в, ал. 2 и 3;
9. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) при неспазване на технологичната схема на производство;
10. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) при непредставяне на данните по чл. 27, т. 1 в две поредни години;
11. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) при обезсилване на удостоверение за регистрация на животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.)


Чл. 27. Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, са длъжни:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) да предоставят на ИАРА ежегодно до края на месец януари формуляр по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на ИАРА, съдържащ данни за:
а) произведената и продадената от тях през предходната година риба и други водни организми по възраст, видове и количества;
б) (доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) броя на наетите лица по пол, възраст, националност, продължителност на работното време и образование;
в) (нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) броя на наетите лица с висше образование в областта на рибарството и аквакултурите;
г) (нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) броя на лицата, които работят без заплащане;
д) (нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) приходи от продажби, други приходи, стойност на труда на лицата, които работят без заплащане, разходи за персонал, за електрическа енергия, за зарибителен материал, за рибни фуражи, за ремонт и поддръжка, други оперативни разходи, субсидии за дейността и за инвестиции, потребление на основен капитал, обща стойност на активите, финансови приходи и разходи, задължения, нетни инвестиции, използван зарибителен материал и рибни фуражи и тегло на продажбите по видове аквакултури;
е) (нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) приложени ветеринарномедицински препарати или лечение и смъртност;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) да водят дневник на продажбите и при първа продажба да издават декларация за произход на продукти от аквакултури по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните;
4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да предоставят ежемесечно на длъжностните лица на ИАРА копия от издадените декларации за произход и номер на фактура за извършено плащане;
5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) да представят дневника на продажбите на контролните органи при поискване;
6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) да спазват приложената технологична схема на производство;
7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да не превишават определения лимит за производство в разрешителното за ползване на воден обект;
8. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да регистрират кораби, използвани при аквакултурно производство във водите на Черно море по реда на наредбата по чл. 16, ал. 3, най-късно един месец преди влизането в експлоатация на техническите съоръжения.


Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) (1) Лице, регистрирало предприятие за преработка на риба и други водни организми, предоставя на ИАРА ежегодно до края на месец януари формуляр за икономическа статистика по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Формулярът по ал. 1 съдържа:
1. броя на наетите лица по пол, възраст, националност, продължителност на работното време и образование;
2. броя на лицата, които работят без заплащане;
3. приходи от продажба, други доходи, стойност на труда на лицата, които работят без заплащане, разходи за персонал, за електрическа енергия, за риба и други суровини за преработката, други експлоатационни разходи, субсидии за дейността и за инвестиции, потребление на основен капитал, обща стойност на активите, финансови приходи и разходи, задължения, нетни инвестиции и тегло на суровината по видове и по произход.

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)


Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Ръководителите на териториалните звена на ИАРА представят служебно извадка от регистъра на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, на областните дирекции "Земеделие" за включване на информацията в регистъра на земеделските стопани.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Производителите на аквакултури, регистрирани по реда на този закон, се ползват с правата на земеделски стопани по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители.

Глава четвърта.
ОПАЗВАНЕ НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ

Раздел I.
Обща разпоредба


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) Органите на държавната власт и на местното самоуправление, организациите по чл. 10, чл. 10в и чл. 11 и лицата, които осъществяват стопански и любителски риболов и аквакултури, са длъжни да оказват съдействие на служителите на ИАРА при изпълнението на служебните им задължения по опазване на рибните ресурси.

Раздел II.
Мерки и дейности по опазване на рибните ресурси


Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) За опазването, възстановяването, възпроизводството и поддържането на рибните ресурси ИАРА:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) проучва тяхното състояние и предлага на министъра на земеделието и храните установяване на общ допустим улов и определяне на квоти в рамките на същия за отделните видове риба и други водни организми в обекти по чл. 3, ал. 1;
2. разработва, утвърждава и оповестява рибностопански мероприятия, включително и нормативи за зарибяване на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, когато има данни за критично намаляване на техните запаси;
3. (отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) съгласува проекти за изграждане на съоръжения, чрез които се осигурява миграцията на рибите и другите водни организми;
5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) дава предписания за отстраняване на негативното влияние на съществуващи съоръжения, които препятстват миграцията на рибите и другите водни организми.
(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Въз основа на предложението по ал. 1, т. 1 министърът на земеделието и храните със заповед определя общия допустим улов и квоти в рамките на същия за съответната година за отделните видове риба и други водни организми, когато такива не са определени от Европейския съюз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на околната среда и водите определя:
1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) временни забрани за стопански и любителски риболов във водни обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 или отделни зони от тях за опазване на популациите от риба и други водни организми;
2. условия и срокове за забрана за ползване на обекти по чл. 3, ал. 1, т. 3 при заболявания по отглежданите в тях риби и други водни организми и мерки за ограничаване разпространението на заболяванията в други обекти по чл. 3;
3. условията и реда за изграждане на изкуствени подводни рифове в плитководните зони на Черноморското крайбрежие - съгласувано и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При настъпване на нетипични атмосферни условия и други обстоятелства, застрашаващи рибните ресурси и техните местообитания, изпълнителният директор на ИАРА налага временна забрана за извършване на риболов за дадения воден обект.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При установяване на промени в състоянието на запасите на определени видове риби и други водни организми, застрашаващи тяхното естествено възпроизводство и стопанско значение, министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на околната среда и водите налага забрана върху тяхната експлоатация за определен период от време, не по-кратък от една година, и предлага предприемането на такива мерки по реда на международни договори, по които Република България е страна.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Министерството на околната среда и водите следят за устойчивото развитие на рибните популации и другите водни организми, като контролират здравния и генетичния им статус по ред, определен с наредба, издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите. При условия и по ред, определени със същата наредба, могат да се възлагат мониторингови изследвания на специализирани лаборатории, отговарящи на изискванията за добрата производствена и лабораторна практика.
(7) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 се извършва разселване само на екземпляри от видове риби и други водни организми с доказан местен произход. Използването за тази цел на неместни видове се извършва при спазване на условията и реда, определени в Закона за биологичното разнообразие.
(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителният директор на ИАРА със заповед определя условията за улов на видовете риба или други водни организми, за които е определен общ допустим улов и/или квота по ал. 2 или такива са определени от Европейския съюз за водите на Черно море.
(9) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) Индивидуалните квоти в рамките на определен общ допустим улов и/или квота се разпределят чрез организации, признати по реда на чл. 10 или 10в. Индивидуалните квоти за риболовни кораби, чиито собственици или ползватели не членуват в признати по реда на чл. 10 или 10в организации, се разпределят от ИАРА.
(10) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) Условията и редът за разпределяне на квотите между организациите, признати по реда на чл. 10 или 10в, и риболовните кораби, чиито собственици или ползватели не членуват в такива, се определят със заповедта по ал. 8.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)


Чл. 32. (1) Във водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване съгласно приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При нетипични промени в климатичните условия, засягащи развитието на рибните ресурси, министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на околната среда и водите по предложение на изпълнителния директор на ИАРА променя със заповед началната дата, крайната дата или увеличава сроковете на забраната по приложение № 1 с до 30 дни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Забраната по ал. 1 в технологичните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 се въвежда ежегодно за срок от 20 до 45 дни със заповед на министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на ИАРА.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Забраната по ал. 1 не се отнася за улова на риба и други водни организми във водни обекти, определени със заповед на министъра на земеделието и храните, съгласувана с министъра на околната среда и водите, по предложение на изпълнителния директор на ИАРА, в които се разрешава любителски риболов и в периода на забраната по ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на околната среда и водите, по предложение на изпълнителния директор на ИАРА, променя със заповед началната дата, крайната дата или увеличава сроковете на забраната по ал. 1 - 3 за определени водни обекти съобразно с надморската височина и климатичните особености на региона.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В случаите на прилов по време на забраната по чл. 32, ал. 1 уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от тяхното състояние.


Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В периода на забраната по чл. 30, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 и чл. 32, ал. 1 не се допуска пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни организми в живо, прясно и охладено състояние.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Забраната по ал. 1 не се отнася за риби и други водни организми, включително носители на генетичен материал, отглеждани в обектите, регистрирани по чл. 25. Техният улов, пренасяне, превозване и продажба се извършва съгласно изискванията на глава пета.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забраната за пренасяне и превозване на риба и други водни организми не се отнася за случаите на улов на риба и други водни организми с научноизследователски цели, със спортно-развлекателен характер и във водните обекти по чл. 32, ал. 4.


Чл. 34. (1) (Предишен текст на чл. 34 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Забранява се любителският риболов в реките, когато количеството вода в тях е под минимално допустимия отток, определен съгласно методика на министъра на околната среда и водите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забраната по ал. 1 се налага със заповед на изпълнителния директор на ИАРА по предложение на ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА, съгласувано със съответната басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите.


Чл. 35. (1) Забранява се стопанският и любителският риболов в обектите по чл. 3, ал. 1 със следните уреди, средства, принадлежности и приспособления:
1. взривни материали, отровни и упойващи вещества;
2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) електрически ток и технически устройства и съоръжения за улов с електрически ток и лъчения;
3. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) дънни тралиращи и драгиращи средства с изключение на бийм трал;
4. огнестрелно оръжие;
5. харпун;
6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) кърмаци;
7. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) маломерни мрежени уреди тип "парашут".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забраната по ал. 1, т. 5 не се отнася за любителски риболов във водите на Черно море. Условията и редът за извършване на любителски риболов с харпун се уреждат с наредбата по чл. 15, ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Любителският риболов се извършва само с уредите по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 и при условията на ал. 2.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Уредите по ал. 1, т. 2 и 3 могат да се използват за провеждане на научни изследвания с разрешение на министъра на земеделието и храните при условията и по реда на издаване на разрешителното за научноизследователски цели по чл. 40.
(5) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на ИАРА със заповед определя зони, в които е забранено използването на бийм трал. Заповедта се публикува на интернет страницата на ИАРА в тридневен срок от издаването и.
(6) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Забранява се използването на бийм трал в зоните по ал. 5, както и от риболовни кораби без функциониращо бордово оборудване за сателитно проследяване.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Забранява се стопанският риболов в р. Дунав и в Черно море, с мрежи и други мрежени уреди, когато те съдържат платна или отделни елементи от тях със стъпка на окото с размер, по-малък от определения в наредбата по чл. 15, ал. 1.
(2) При улов на калкан се забранява използването на допълнителни мрежени приспособления.


Чл. 37. Забранява се извършването на стопански и любителски риболов в обектите по чл. 3, ал. 1 чрез косене (търмъчене).


Чл. 38. (1) Забранява се уловът, пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни организми от обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 с размери, по-малки от минимално допустимите, съгласно приложение № 2.
(2) При улов на индивиди с по-малки размери от посочените в приложение № 2 те се връщат незабавно във водата независимо от състоянието им.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забраната за улов, пренасяне и превозване на риба и други водни организми с размери, по-малки от допустимите съгласно приложение № 2, не се отнася за случаите на улов на риба и други водни организми с научноизследователски цели.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Уловените риби и други водни организми се измерват, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) за рибите се измерва цялата дължина на тялото (TL) в сантиметри от началото на главата до края на опашната перка, както е показано на схемите от № 1 до № 4 към приложение № 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) размерът на раците се измерва по цялата дължина на тялото (TL) в сантиметри от средата на очите до края на опашния плавник съгласно схема № 5 към приложение № 2;
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) размерът на мидите се измерва по цялата най-голяма дължина на черупката съгласно схема № 6 към приложение № 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) жабите се измерват в грамове.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При извършване на стопански риболов се допуска прилов на риба с размери под минимално допустимите по приложение № 2, възлизащ на не повече от 5 на сто за всички видове, с изключение на есетрови и квотирани видове риби.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забраната по чл. 38, ал. 1 не се прилага при улов, пренасяне, превозване и продажба на риба и други водни организми от обектите, предназначени за аквакултури.


Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) (1) Забранява се риболовът с мрежени риболовни уреди в обектите по чл. 3, ал. 1, с изключение на риболова, извършван:
1. във водите на Черно море и река Дунав, при условията на чл. 17;
2. от лица, регистрирани по реда на чл. 25 - във водните обекти, за които е извършена регистрацията.
(2) Забранява се пренасянето и превозването на мрежени риболовни уреди.
(3) Забраната по ал. 2 не се отнася за лицата:
1. притежаващи валидно разрешително за стопански риболов по чл. 17;
2. регистрирани по реда на чл. 25.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) (1) Изпълнителният директор на ИАРА издава разрешително за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Разрешително за улов за научноизследователски цели на видовете риби по приложение № 4 от Закона за биологичното разнообразие се дава от министъра на земеделието и храните след съгласуване с министъра на околната среда и водите.
(3) За издаване на разрешителното по ал. 1 и 2 се подава писмено заявление по образец от ръководител на научна организация, в което се посочват:
1. данни на лицето, което извършва изследването;
2. целите на изследването;
3. основанията, поради които се иска издаване на разрешителното:
а) в периода на действие на забраната по чл. 32 и 33;
б) за използването на забранените по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 уреди, средства, принадлежности и приспособления;
в) за улов на риба и други водни организми с размери, по-малки от минимално допустимите съгласно приложение № 2 към чл. 38, ал. 1;
г) за улов, пренасяне и превозване на речни раци (Astacus astacus L.) и каменни (поточни) раци (Austropotamobius torrentius);
4. водните обекти или водосбори за извършване на изследването;
5. периодът за извършване на изследването;
6. видовете и броят риба и други водни организми по семейства, необходими за целите на изследването, с изключение на видове от приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие;
7. вид, брой, характеристики и параметри на риболовните уреди и средства, с които се извършва изследването.
(4) Когато за целите на изследването се използва кораб, в заявлението се посочват:
1. външната маркировка и името на кораба;
2. името на капитана.
(5) Разрешителното се издава на лице с образователно-квалификационна степен "магистър" в областта на хидробиологията, зоологията или екологията.
(6) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. копие от договор за изпълнение на научноизследователски проект и/или план за дейността на научната организация, заверено от ръководителя на съответната научна организация и/или други документи, удостоверяващи основанието по ал. 3, т. 2;
2. анализ на очакваното въздействие от използването на уреда, метода или средството за улов или убиване върху другите видове риби и водни организми, както и предвидените мерки за тяхното опазване или намаляване на негативното въздействие върху тях;
3. актуална снимка на лицето, на което се издава разрешителното;
4. документ, удостоверяващ обстоятелството по ал. 5;
5. декларация от лицето, на което се издава разрешителното, че не е извършило нарушение на закона в рамките на две години преди датата на подаване на заявлението, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган.
(7) Разрешителното се издава със срок на валидност до края на съответната календарна година. След изтичане на срока издаденото разрешително се връща в ИАРА.
(8) Разрешителното е лично и не може да се преотстъпва.
(9) Разрешителното съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) данни на лицето, което извършва изследването;
2. актуална снимка;
3. целта на изследването;
4. периода, за който важи разрешителното;
5. периода, за който може да се извършва улов;
6. водните обекти;
7. вида и броя на разрешената за задържане от улова риба и други водни организми за цялото изследване;
8. риболовните уреди и средства;
9. данни за кораба и капитана, когато за целите на изследването се използва кораб.
(10) Преди всеки улов притежателят на разрешителното е длъжен да уведоми писмено териториалното звено на ИАРА, на чиято територия се намира водният обект или частта от акваторията на Черно море, в които се провежда изследването.
(11) След приключване на всеки улов видът, количеството, размерът и други данни за уловената риба и други водни организми се вписват в разрешителното и същото се предоставя за заверка в съответното териториално звено на ИАРА.
(12) За попълване на музейни сбирки и колекции от риба и други водни организми се разрешава задържането на не повече от 5 екземпляра от вид.
(13) Уловените количества риба и други водни организми над разрешения брой за задържане се връщат обратно във водоема независимо от тяхното състояние.
(14) Изпълнителният директор на ИАРА отказва с мотивирана заповед издаването на разрешително за улов на риба с научноизследователски цели, когато:
1. подаденото заявление не отговаря на изискванията на ал. 3, 4 и 6;
2. лицето не е върнало в ИАРА разрешителното, издадено за предходната година, и/или предоставеното разрешително не е заверено от съответното териториално звено на ИАРА.
(15) Заповедта по ал. 14 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(16) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури води публичен регистър за издадените разрешителни за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели.
(17) Забраните по чл. 32, 33, чл. 38, ал. 1, чл. 42 и 45а не се прилагат за случаите на улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели.
(18) За издаване на разрешително за улов на риба и други водни организми с научноизследователски цели се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 17а, ал. 4.


Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)


Чл. 42. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забранява се уловът, пренасянето, превозването и търговията на речни раци (Astacus astacus L.) и каменни (поточни) раци (Austropotamobius torrentius).


Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Забранява се уловът, пренасянето, превозването и търговията на морски бозайници.
(2) В случай на прилов на морски бозайници уловените животни се връщат незабавно обратно в морето независимо от тяхното състояние.


Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., нов - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Забранява се пренасянето и превозването на технически устройства и съоръжения за улов с електрически ток, с изключение на случаите, в които лицето притежава валидно разрешително за улов за научноизследователски цели по чл. 40.


Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Лицата, стопанисващи изпускателните съоръжения на водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 - държавна собственост, са длъжни да монтират съоръжения, предотвратяващи преминаването на риба.
(2) При обстоятелства, налагащи пресушаването на водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2, лицето, стопанисващо съоръженията, е длъжно да осигури прехвърлянето на рибата и другите водни организми в друг воден обект и връщането им или да финансира възстановяването им.
(3) Задълженията по ал. 1 и 2 се изпълняват след съгласуване с Министерството на околната среда и водите и под контрола на ИАРА.


Чл. 44б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Собствениците на нови бентове, прагове и други напречни преградни съоръжения, преграждащи речното корито по цялата му широчина, затрудняващи естествените миграции на рибата, са длъжни до пускането на обекта в експлоатация да изградят рибни проходи. Преценка за необходимостта от изграждането на рибни проходи, осигуряващи миграции на рибите, се извършва от директора на басейнова дирекция в съответствие с целите и мерките в плана за управление на речните басейни в процедурите:
1. по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие чрез становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, и
2. по издаване на разрешителни по реда на Закона за водите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Собствениците на съществуващи водноелектрически съоръжения, бентове и прагове са длъжни да изградят или реконструират рибни проходи, осигуряващи миграции на рибите, след преценка за съответствие с плановете за управление на речните басейни, извършена от директора на басейнова дирекция, на базата на информация за резултатите от изпълнен мониторинг на риби, актуални хидроложки данни и документацията на изградените съоръжения, предоставена от собствениците/ползвателите на обектите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Условията, редът и техническите изисквания за изграждане на рибни проходи се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите.


Чл. 44в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Собствениците и лицата, стопанисващи водноелектрически съоръжения, бентове и прагове, и собствениците на водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 са длъжни да поддържат оптимално ниво на водата през размножителния период на рибите с цел опазване на хвърления хайвер, освен когато се налага аварийно изпускане на водата.


Чл. 44г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Собствениците на риболовни кораби с дължина минимум 12 м са длъжни да монтират на тях и да поддържат в изправно състояние бордово оборудване, свързано със системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Забранява се напускането на акваторията на пристанищата от риболовни кораби без функциониращо или с изключено бордово оборудване за сателитно проследяване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Условията и редът за ползването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване по ал. 1 се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на транспорта.


Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) На борда на риболовни кораби и други плавателни средства се забранява съхранението, пренасянето, превозването и монтирането на уреди, средства, принадлежности и приспособления по чл. 35, ал. 1, свързани с извършване на стопански или любителски риболов.


Чл. 45б. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) (1) Риболовните кораби, чиято задвижваща мощност надхвърля 120 KW, включително и риболовни кораби с монтиран нов или заместващ задвижващ двигател и такъв, претърпял технически изменения, с изключение на корабите, използвани в аквакултурите, подлежат на сертифициране на мощността на двигателя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Сертифицирането и проверката на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби, се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в съответствие с изискванията на чл. 40 - 41 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 по ред, определен с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на земеделието и храните.

Глава пета.
ТЪРГОВИЯ И ПРЕВОЗ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Първа продажба на продукти от риболов се осъществява в регистрирани по реда на чл. 46а центрове или от регистрирани купувачи по чл. 46д.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Центровете за първа продажба са специално изградени места за търговия с продукти от риболов, отговарящи на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за храните, където се осигуряват условия за организиран пазар при равни условия за участниците.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При извършване на търговия в центровете по ал. 1 действията по организацията на първата продажба се осъществяват от организатор на центъра.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Условията и редът за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.


Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Центровете за първа продажба на продукти от риболов се регистрират в ИАРА след издадено удостоверение за регистрация по реда на Закона за храните, като организаторът на центъра подава заявление до съответното териториално звено на ИАРА.
(2) За вписване в регистъра на център за първа продажба се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 17а, ал. 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ, номер и дата на удостоверението за регистрация по Закона за храните. Към заявлението се прилагат:
1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;
2. проект на правилник на центъра за първа продажба;
3. документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път.
(4) Правилникът на центъра за първа продажба съдържа:
1. условията и реда за участие в центъра за първа продажба;
2. местата и времето за извършване на продажби и товаро-разтоварни работи;
3. реда за осъществяване на търговията в центъра за първа продажба;
4. условията и реда за съставяне на документите за първа продажба на продукти от риболов;
5. видовете такси за предоставяните от организатора услуги.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При промяна на данните по ал. 3 организаторът на центъра за първа продажба уведомява в 30-дневен срок съответното териториално звено на ИАРА за вписване на промените в регистъра на центровете за първа продажба на продукти от риболов.


Чл. 46б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) В 14-дневен срок от подаването на заявлението по чл. 46а, ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице издава удостоверение за регистрация, което се вписва в регистъра.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) При установени непълноти или неточности в представените документи или в посочената в заявлението информация в 7-дневен срок от получаването на заявителя се изпраща съобщение за отстраняването им.
(3) Заявителят отстранява нередовностите по ал. 2 в 14-дневен срок от получаването на съобщението.
(4) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице отказва вписването по ал. 1, когато:
1. не са отстранени в указания срок нередовностите в заявлението;
2. представеният проект на правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба противоречи на закон.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Внесените такси за вписване в регистъра и издаване на удостоверение се възстановяват в едномесечен срок след влизането в сила на отказа.


Чл. 46в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Организаторът на център за първа продажба на продукти от риболов води регистър на продавачите, осъществяващи сделки в него, в който се вписват:
1. име/наименование на лицето;
2. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) номер на разрешителното за стопански риболов и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.
(2) Като продавач може да се регистрира призната по реда на чл. 10 организация на производители, която осъществява първата продажба от името на своите членове.
(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Регистрацията по реда на чл. 46а е безсрочна.
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителният директор на ИАРА със заповед прекратява регистрацията:
1. по молба на организатора на центъра;
2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице или едноличния търговец - организатор на центъра;
3. при преустановяване на дейността на центъра за повече от една година;
4. при отнемане на удостоверението за регистрация по Закона за храните.
(5) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Заповедта по ал. 4 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 46г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Организаторите на центрове за първа продажба на продукти от риболов са длъжни да осигуряват свободен достъп и условия за работа на контролните органи на ИАРА и Българската агенция по безопасност на храните за извършване на съответните проверки и проби от продаваните количества риба и други водни организми.


Чл. 46д. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Първа продажба на продукти от риболов извън центровете по чл. 46, ал. 2 се извършва от регистрирани купувачи - юридически лица и еднолични търговци, притежаващи валидно удостоверение за регистрация по Закона за храните, които подават заявление до съответното териториално звено на ИАРА.
(2) За вписване в регистъра на лицата по ал. 1 се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 17а, ал. 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) В заявлението по ал. 1 се посочват наименованието, седалището и адресът на управление на юридическото лице или на едноличния търговец, ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, номер и дата на удостоверението за регистрация по Закона за храните или удостоверението за регистрацията на транспортното средство по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Към заявлението се прилага документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При промяна на данните по ал. 3 лицето по ал. 1 в 30-дневен срок уведомява съответното териториално звено на ИАРА за вписване на промените в регистъра.


Чл. 46е. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В 14-дневен срок от подаването на заявлението по чл. 46д, ал. 1 юридическото лице или едноличният търговец се вписва в регистъра и се издава удостоверение за регистрация.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) При установени непълноти или неточности в представените документи или в посочената в заявлението информация в 7-дневен срок от получаването им на заявителя се изпраща съобщение за отстраняването им.
(3) Заявителят отстранява нередовностите по ал. 2 в 14-дневен срок от получаването на съобщението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При неотстраняване на нередовностите в заявлението в срока по ал. 3 изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице отказва вписването.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Отказът по ал. 4 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Внесените такси за вписване в регистъра и издаване на удостоверение се възстановяват в едномесечен срок след влизането в сила на отказа.
(7) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Регистрацията по ал. 1 е безсрочна.
(8) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителният директор на ИАРА със заповед прекратява регистрацията:
1. по молба на регистрирания купувач;
2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице или едноличния търговец - регистриран купувач;
3. при преустановяване на дейността на регистрирания купувач за повече от една година;
4. при отнемане на удостоверението за регистрация по Закона за храните.
(9) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Заповедта по ал. 8 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 46ж. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) При осъществяване на първа продажба на продукти от риболов се води дневник на продажбите, който се представя на контролните органи при поискване. За всяка първа продажба на продукти от риболов организаторът на центъра за първа продажба или регистрираният купувач съставя документ за първа продажба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато рибата или другите водни организми са предназначени за по-късно пускане на пазара или за преработка, след разтоварването им собственикът или упълномощено от него лице съставя декларация за приемане.
(3) Продукти от риболов, разтоварени от риболовен кораб в сурово състояние или след преработка на кораба или внесени в страната, за които не е съставен документ за първа продажба или декларация за приемане и които подлежат на превозване до място, различно от мястото на разтоварване, се придружават от документ за превоз.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Съставителите на документа за първа продажба, на декларацията за приемане и на документа за превоз изпращат екземпляр от посочените документи и номер на фактура в ИАРА в срок до 48 часа от разтоварването или осъществяването на продажбата.
(5) Условията и редът за съставяне и предаване на документите по ал. 1 - 4 се определят с наредбата по чл. 46, ал. 4.


Чл. 46з. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) При първа продажба на продукти от риболов, определени с наредбата по чл. 46, ал. 4, се извършва категоризиране по отношение на свежест и размер.
(2) Категоризацията по ал. 1 се извършва от лица, притежаващи свидетелство за категоризация на риба и други водни организми. Свидетелствата се издават от организациите по чл. 10 след проведен курс за обучение и успешно положен изпит.
(3) Курсове за придобиване на свидетелство за категоризация на риба и други водни организми се провеждат и от ИАРА по реда на наредбата по чл. 14, ал. 1.
(4) За издаване на свидетелство за категоризация на риба и други водни организми от ИАРА се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 17а, ал. 4.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При доставяне на продукти от риболов като суровина за преработка, когато тя не е била предмет на първа продажба, доставчикът задължително предоставя на получателя на суровината копие от декларацията за произход. Когато суровината е от внос, доставчикът предоставя ветеринарномедицински сертификат.


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) При продажбите по чл. 46, ал. 1 продавачът предоставя на центъра за първа продажба декларация за произход.
(2) При първа продажба на риба и други водни организми от внос се предоставя ветеринарномедицински сертификат.


Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) (1) При доставяне на продукти от аквакултури като суровина за преработка доставчикът предоставя на получателя декларация за произход на продукти от аквакултури, а когато се доставя жива риба и/или други живи водни организми - и ветеринарномедицинско свидетелство. Когато суровината е от внос, доставчикът предоставя ветеринарномедицински сертификат.
(2) При продажба на продукти от аквакултури продавачът предоставя на купувача декларация за произход на продукти от аквакултури, а когато се продават жива риба и/или други живи водни организми - и ветеринарномедицинско свидетелство. Когато суровината е от внос, продавачът предоставя ветеринарномедицински сертификат.
(3) Продажба на живи продукти от аквакултури се извършва само от регистрирани по чл. 25 лица.


Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В заведенията за обществено хранене и в търговската мрежа се забранява доставянето, предлагането и продажбата на риба и други водни организми без:
1. копие от декларация за произход и документ за първа продажба - в случаите, когато се извършва първа продажба на риба и други водни организми, или;
2. търговски или платежен документ - във всички останали случаи.


Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Копие от документите по чл. 49 се представя при проверка на контролните органи на ИАРА и на Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Превозът на риба и/или други водни организми се извършва със специализирани транспортни средства:
1. лицензирани по реда на чл. 165 от Закона за ветеринарномедицинската дейност - при превоз на жива риба и други живи водни организми;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2020 г., в сила от 09.06.2020 г.) регистрирани по реда на чл. 55 от Закона за храните - в останалите случаи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При превоз на риба и/или други водни организми, които са продукти от аквакултури, те се придружават с копие от декларация за произход на продукти от аквакултури, а при превоз на жива риба и/или други водни организми - и с ветеринарномедицинско свидетелство. Когато продуктите от аквакултури са обект на последваща продажба, те се придружават с търговски или платежен документ.
(3) (Новa - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При превоз на продукти от риболов същите се придружават с копие от декларация за произход и документ за превоз съгласно изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 4.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При превоз на продукти от риболов, преминали първа продажба, същите се придружават с декларация за произход, документ за първа продажба и документ за превоз съгласно изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 4.


Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)


Чл. 51. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Носители на генетичен материал от риби и други водни организми се продават и извън обектите по чл. 46, ал. 2 от юридически лица и еднолични търговци, регистрирани по чл. 25, ал. 1, и от акредитирани предприятия, организации, сдружения и научноизследователски институти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) При продажба на носители на генетичен материал продавачът представя на купувача ветеринарномедицински сертификат за здравословно състояние. При продажба и разселване на носители на генетичен материал от есетрови риби се изисква ветеринарномедицинско свидетелство/ветеринарномедицински сертификат и генетичен сертификат, издаден от акредитирани лаборатории за генетичен анализ на риба и други водни организми.


Чл. 52. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато носителите на генетичен материал са предназначени за разселване, се съставя протокол за зарибяване по образец и по ред, определени с наредбата по чл. 15, ал. 1.

Глава шеста.
ФИНАНСИРАНЕ НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


Чл. 53. (1) Средствата за управление и опазване на рибните ресурси се набират от:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) таксите за издаване на разрешителни за стопански риболов, таксите за регистрация на рибопроизводителите и от таксите за услугите, извършвани от ИАРА, определени с тарифата по чл. 17а, ал. 4;
2. таксите за издаване на билети за любителски риболов;
3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) събраните глоби, имуществени санкции и обезщетения в полза на държавата за нанесени вреди на рибата и другите водни организми в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и в язовирите - държавна собственост;
4. постъпления от дарения, спонсорство, помощи, целеви постъпления от местни и чуждестранни физически или юридически лица или от международни организации, фондации и програми;
5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) трансфери от бюджета на Министерството на земеделието и храните;
6. други постъпления, определени със закон или друг нормативен акт.
(2) Средствата, набрани по реда на ал. 1, се разходват за финансиране дейността на ИАРА за:
1. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) разселване на носители на генетичен материал в обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 и други рибностопански мероприятия;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) научно обслужване на аквакултурите и извършване на научно-приложни изследвания, свързани с изучаването на състоянието на рибните ресурси във водите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, мерките за тяхното поддържане и обогатяване, определяне на квоти за улов и др. - до 5 на сто от средствата, събрани по ал. 1, т. 2;
5. изпълнение на задължения, произтичащи от двустранни или многостранни международни договори в областта на рибарството и аквакултурите;
6. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
7. съвместни дейности с неправителствени организации;
8. съфинансиране, предвидено по международни проекти;
9. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) мероприятия за борба с болестите по рибите и другите водни организми, за предотвратяване на тяхното разпространение в обекти по чл. 3, ал. 1 и за наблюдение и контрол на здравния статус на обектите за аквакултури;
10. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) мероприятия за мониторинг и опазване на генетичната чистота на рибните популации и другите водни организми.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Глава седма.
КОНТРОЛ


Чл. 54. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Контролът върху ползването и опазването на рибните ресурси се упражнява от ИАРА чрез оправомощени за това служители и от Изпълнителната агенция по горите съгласно чл. 7. Контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси в морските пространства и вътрешните водни пътища по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България по отношение на чуждестранните риболовни кораби се упражнява и от Главна дирекция "Гранична полиция".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Оправомощените по ал. 1 служители на ИАРА:
1. проверяват разрешителните за стопански риболов, регистрацията на лица, които извършват дейност, подлежаща на регистрация по този закон, и билетите за любителски риболов;
2. контролират производството, превозването и разселването на носители на генетичен материал;
3. контролират спазването на режима на ползването на рибните ресурси;
4. контролират риболовните уреди, оборудването, спомагателните материали и другите технически средства за извършване на риболов;
5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) контролират издадените генетични сертификати;
6. отвеждат принудително нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото поделение на Министерството на вътрешните работи;
6а. (нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) съставят протокол при предаване на задържания правонарушител на съответните полицейски органи; съдържанието на протокола се определя с наредбата по ал. 8;
7. изземват и задържат вещите - предмет на нарушението, както и вещите, които са послужили за неговото извършване;
8. контролират търговията с риба, други водни организми и продукти от тях по отношение на произхода и правилата за първа продажба;
9. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) при изпълнение на служебните си задължения имат право да задържат лице, което не се подчинява на законно разпореждане и/или оказва съпротива при изпълнение на законно разпореждане; при задържане на правонарушител незабавно уведомяват компетентните полицейски органи;
9а. (нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) при установяване на нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове използват технически средства или системи, заснемащи или записващи:
а) деянието, датата и точния час на извършеното нарушение;
б) извършителя, свидетелите, както и средствата, използвани за извършване на нарушението;
9б. (нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) използват моторни превозни средства със специален режим на движение;
9в. (нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) използват физическа сила и помощни средства след предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение; използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на правонарушителя, като служителите на ИАРА са длъжни:
а) по възможност да пазят здравето и да вземат всички мерки за опазване живота на лицата, срещу които са насочени;
б) да преустановят използването на физическа сила и помощни средства незабавно след постигане целта на приложената мярка;
в) да не използват физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени;
г) да изготвят доклад до ръководителя си, когато са използвани физическа сила и помощни средства;
10. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) проверяват документите за самоличност при образуване на административнонаказателно производство за нарушения по този закон;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) проверяват плавателни средства, когато са спрени или са на котва; в зоните за граничен или митнически контрол спирането и проверката се извършват съвместно с органите, компетентни за осъществяването му;
11а. (нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) спират със сигнал със стоп-палка и проверяват превозни средства на територията на съответната област, в която се намира водният обект, който контролират;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) проверяват всички документи при превоз и търговия на риба и други водни организми;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) съставят актове за констатирани нарушения на този закон по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 17.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Оправомощените по ал. 1 служители на ИАРА при изпълнението на служебните си задължения носят униформено облекло със съответните отличителни знаци и служебна карта при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните, и имат право да носят огнестрелно оръжие съобразно разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури застрахова служителите по рибарство и контрол със застраховка "Живот и злополука".
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) На оправомощените по ал. 1 служители на ИАРА, които са претърпели неимуществени вреди при или по повод изпълнение на служебните си задължения, се изплаща еднократно парично обезщетение в размер 10 брутни месечни възнаграждения при тежка телесна повреда и 6 брутни месечни възнаграждения при средна телесна повреда.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) На съпруг, деца или родители на загинали служители при или по повод изпълнение на служебните задължения се изплаща еднократно парично обезщетение в размер 12 брутни месечни възнаграждения на всеки правоимащ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Служителите от ИАРА, които заемат длъжности на контролните патрулни кораби, отговарят на изискванията за компетентност на морските лица.
(8) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Условията и редът за използване на помощни средства, моторни превозни средства със специален режим на движение и стоп-палки от служителите на ИАРА, както и организацията и редът за принудителното отвеждане на нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на Министерството на вътрешните работи, се определят с наредба на министъра на земеделието и храните, съгласувано с министъра на вътрешните работи.


Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Сдруженията по чл. 11, ал. 1 и 2 упражняват контрол за спазване правилата при извършване на риболов във водните обекти, предназначени за любителски риболов, където управлението на рибните ресурси е възложено по реда на чл. 15а.
(2) Контролът по ал. 1 се упражнява от риболовни надзиратели. Изпълнителният директор на ИАРА ежегодно определя списък на риболовните надзиратели по предложение на съответните сдружения, както и районите им на действие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Риболовните надзиратели проверяват билетите за любителски риболов и имат правата на оправомощените лица по чл. 54, ал. 1, с изключение на тези по чл. 54, ал. 2, т. 5, 6, 8, 9 и 12, ал. 5 и 6. Риболовните надзиратели имат и правата на ловните надзиратели по чл. 67, ал. 6 от Закона за лова и опазване на дивеча.


Чл. 55. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Контролът по чл. 54 се извършва чрез проверки във водните обекти по чл. 3 на плавателни и моторни превозни средства, на складове, стопански постройки, хладилни помещения и устройства, съоръжения за временно съхранение на риба, заведения за обществено хранене и в търговската мрежа.
(2) При извършване на проверки на риболовни кораби на вода в акваторията на Черно море контролните органи нямат право да спират съдовете от движение, когато теглените от тях риболовни уреди се намират в работно положение. В тези случаи проверката се извършва в движение чрез качване на контролните органи на борда или след приключване на технологичната операция.
(3) В случаите по ал. 2 капитаните на риболовните кораби са длъжни да уведомят контролния орган за времето на приключване на операцията, без да предприемат никакви действия по промяна на технологичния режим на извършваната риболовна операция, включително и по отстраняване на теглените или прикрепени към борда риболовни уреди, средства и принадлежности.
(4) Плавателните и другите превозни средства на ИАРА, предназначени за осъществяване на проверки, се обозначават и маркират с нейни опознавателни и отличителни знаци.

Глава осма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 56. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) Който извършва стопански риболов без разрешително или във воден обект, различен от Черно море и река Дунав, в нарушение на чл. 17, се наказва с глоба от 1500 до 3000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лв.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г.) На лице, което не съхранява разрешителното за стопански риболов и удостоверението за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в нарушение на чл. 18г, ал. 3, се налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 400 до 1000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)


Чл. 57а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) (1) Едноличен търговец или юридическо лице, което не уведоми в срок териториалното звено на ИАРА за обстоятелствата по чл. 46а, ал. 5 или чл. 46д, ал. 4, се наказва с имуществена санкция в размер от 400 до 1200 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение, регистрацията на лицето се прекратява.


Чл. 58. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)


Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който извършва риболов в нарушение на чл. 18г, ал. 1 или 4, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 600 до 1200 лв.


Чл. 58б. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г.) На лице, което не предостави на ИАРА обща информация и икономическа статистика за риболовния кораб, както и данни за броя на наетите лица и за риболовната дейност в нарушение на чл. 18е, ал. 9, се налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 500 до 750 лв.


Чл. 59. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г.) На лице, което не води риболовен дневник, съответно дневник на продажбите в нарушение на чл. 19, ал. 1, 3, 4 и 5 и чл. 27, т. 3, се налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 800 до 1600 лв.


Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Едноличен търговец или юридическо лице, което предава улов от един кораб на друг, без да го впише в риболовния дневник, в нарушение на чл. 19, ал. 6, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.


Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г.) На лице, което не представи за проверка риболовния дневник, дневника на продажбите и дневника за първа продажба в нарушение на чл. 19, ал. 7, чл. 27, т. 5 или чл. 46ж, ал. 1, се налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 600 до 1200 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на едноличен търговец или юридическо лице, което не предостави декларация за произход в нарушение на чл. 20, ал. 1 и чл. 27, т. 4.


Чл. 61а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2015 г.) На лице, което наруши изискванията на чл. 19, ал. 11, се налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 400 до 1000 лв.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който лови риба и други водни организми в зоната на действие на специализираните уреди за риболов в нарушение на чл. 21, ал. 5, се наказва:
1. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) при извършване на любителски риболов - с глоба от 100 до 400 лв.;
2. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) при извършване на стопански риболов - с глоба от 600 до 1200 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 800 до 2000 лв.


Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който промени параметрите и зоната на действие на специализираните уреди за риболов в нарушение на чл. 21, ал. 5, се наказва с глоба от 600 до 1200 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 800 до 2000 лв.


Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., предишен текст на чл. 64 - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Който извършва любителски риболов без билет за любителски риболов в нарушение на чл. 22, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 400 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) На лице, което издаде билет за любителски риболов в нарушение на чл. 22, ал. 4, се налага глоба от 100 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 400 до 1600 лв.


Чл. 65. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който извършва любителски риболов в нарушение на изискванията по чл. 24, ал. 1 и 2, се наказва с глоба от 100 до 400 лв.


Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който улови и запази риба в количество, надхвърлящо определеното, в нарушение на чл. 24, ал. 3, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който продава или купува риба в нарушение на чл. 24, ал. 4, се наказва с глоба от 300 до 600 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) Който извършва любителски риболов в нарушение на чл. 24, ал. 5, 6 и 9, се наказва с глоба от 400 до 650 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който извършва любителски риболов в нарушение на чл. 24, ал. 8, се наказва с глоба от 300 до 600 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който извършва любителски риболов във воден обект, в който управлението на рибните ресурси е възложено по реда на чл. 15а, без билет и членска карта на сдружението, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.


Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който извършва любителски риболов извън водните обекти и зони за любителски риболов, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.


Чл. 67а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., нов - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Юридическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 22а, ал. 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.


Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) Който развъжда и отглежда риба и други водни организми, без да е регистриран, в нарушение на чл. 25, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)


Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Едноличен търговец или юридическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 25в, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 600 до 900 лв.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)


Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) Едноличен търговец или юридическо лице, което развъжда и отглежда риба и други водни организми в нарушение на чл. 27, т. 1, 6, 7 или 8, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.


Чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който извършва улов на риба и други водни организми извън определената квота, се наказва с глоба от 600 до 1200 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.


Чл. 69б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., нов - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) На лице, което наруши разпоредбата на чл. 27а, ал. 1, се налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.


Чл. 70. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който лови риба и други водни организми в период на забраната по чл. 30, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 и чл. 32, ал. 1, се наказва с глоба от 1500 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лв.


Чл. 71. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който пренася, превозва и продава в живо, прясно и охладено състояние риба и други водни организми, в нарушение на чл. 33, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.


Чл. 72. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който лови риба в река, когато количеството вода в нея е под минимално допустимото, в нарушение на чл. 34, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.


Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Който лови риба и други водни организми със забранени риболовни уреди, средства, принадлежности и приспособления в нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 4, 5 и 7, чл. 36, 37 и чл. 39а, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.


Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който лови риба и други водни организми в нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6, и ал. 6, се наказва с глоба от 4000 до 6000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.


Чл. 75. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който лови, пренася, превозва и продава риба и други водни организми с размери или тегло под минимално допустимите в нарушение на чл. 38, ал. 1, се наказва с глоба от 600 до 900 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 1200 до 2000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При задържане на прилов в нарушение на чл. 38, ал. 5 се налага имуществена санкция в размер от 800 до 2000 лв.


Чл. 75а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който извършва експеримент в нарушение на чл. 40, се наказва с глоба от 300 до 500 лв.


Чл. 76. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишен текст на чл. 76, изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който лови, пренася, превозва и продава речни и каменни раци в нарушение на чл. 42, се наказва с глоба от 600 до 1200 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв.


Чл. 77. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който лови, пренася, превозва и продава морски бозайници в нарушение на чл. 43, се наказва с глоба от 2000 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 4000 до 6000 лв.


Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лице, което не монтира съоръжения, предотвратяващи преминаването на риба, в нарушение на чл. 44а, ал. 1, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лв.


Чл. 77б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лице, което не осигури прехвърлянето на рибата и другите водни организми в друг воден обект в нарушение на чл. 44а, ал. 2, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.


Чл. 77в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лице, което не изгради рибни проходи, позволяващи хранителната и размножителната миграция на рибата в нарушение на чл. 44б, ал. 1 или 2, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лв.


Чл. 77г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Лице, което не поддържа оптимално ниво на водата във водноелектрическите съоръжения, бентове и прагове, и обектите по чл. 3, ал. 1, т. 2 през размножителния период на рибите в нарушение на чл. 44в, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лв.


Чл. 78. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., нов - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) (1) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отнема за срок до една година правото на разпространение на билети за любителски риболов на лице по чл. 22а, ал. 1, което не издаде билет за любителски риболов на лице по чл. 23, ал. 2 или 3.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението.


Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) (1) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отнема разрешителното за стопански риболов за срок от една до две години, когато лицето, което притежава разрешителното:
1. не спазва условията на:
а) издаденото удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, или;
б) специалното разрешително за улов на квотиран вид риба, или;
в) удостоверението за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми със специализиран уред за стопански риболов по чл. 21;
2. не спазва изискването на чл. 18б, ал. 2;
3. извършва стопански риболов, без да е придобило право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми;
4. лови риба или други водни организми в периода на забраната по чл. 32;
5. лови риба или други водни организми със забранени риболовни уреди, средства, принадлежности и приспособления в нарушение на чл. 35;
6. лови морски бозайници в нарушение на чл. 43;
7. извършва стопански риболов в нарушение на чл. 45, ал. 1 или ал. 3.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.


Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) (1) Едноличен търговец или юридическо лице, което не монтира и не поддържа бордовото оборудване в изправност, свързано с работата на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби, в нарушение на чл. 45, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на едноличен търговец или юридическо лице за нарушение на чл. 45, ал. 3.


Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който съхранява, пренася или монтира риболовни уреди, средства и приспособления, забранени за извършване на риболов, в нарушение на чл. 45а, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.


Чл. 81а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Който пренася или превозва мрежени риболовни уреди и/или технически устройства и съоръжения за улов с електрически ток в нарушение на чл. 39а, ал. 2 и/или чл. 44, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.

Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) Който предлага и/или продава продукти от риболов в нарушение на чл. 46, ал. 1, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 1600 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)


Чл. 82а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който извършва дейност, като организира център за първа продажба на продукти от риболов, без необходимата регистрация в нарушение на чл. 46а, ал. 1, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1500 до 2000 лв.


Чл. 82б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Едноличен търговец или юридическо лице, което не води регистър на продавачите за първа продажба на продукти от риболов в регистриран от него център за първа продажба в нарушение на чл. 46в, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв.


Чл. 82в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) Който извършва първа продажба на продукти от риболов в нарушение на чл. 46д, ал. 1, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 1200 лв.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)


Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Едноличен търговец или юридическо лице, което не изпълни задължението по чл. 47, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.


Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) Който не предостави документи в нарушение на чл. 48 и 48а, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 500 до 1200 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) Който не изпълни задължение по чл. 46ж, ал. 2 - 4, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 500 до 750 лв.


Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) Който доставя, предлага или продава риба и други водни организми в нарушение на чл. 49, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.


Чл. 85а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) Който не представи документите по чл. 49а, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.


Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който превозва риба, други водни организми и продукти от тях в нарушение на чл. 50, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.


Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който не представи ветеринарен сертификат и генетичен сертификат при сделки с генетичен материал в нарушение на чл. 51, ал. 2, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.


Чл. 88. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който препятства проверките, извършвани от контролните органи, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.


Чл. 88а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 18г, ал. 3, чл. 18е, ал. 9, чл. 25в, ал. 2, чл. 27, т. 1, 6, 7 или 8, чл. 46а, ал. 5, или чл. 46д, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 400 до 800 лв.
(2) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 19, ал. 1, 3, 4, 5 или 7, чл. 20, ал. 1, чл. 27, т. 3, 4 или 5, или чл. 46ж, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 500 до 1200 лв.
(3) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 19, ал. 6, чл. 46в, ал. 1 или чл. 47 се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.
(4) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 45, ал. 1 или ал. 3, се наказва с глоба в размер от 2000 до 3000 лв.


Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) Когато нарушението по чл. 56 - 78 и чл. 80 - 88а е извършено повторно в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление за същото по вид нарушение, се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер.


Чл. 90. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В случаите по чл. 56, 62, 64, 65, чл. 66, ал. 4 и 5, чл. 67, 67а, 68, 69а, 70, 71, 72, 73 - 77, 81, 82, 82а, 82в, 85, 85а и 86 рибата и другите водни организми, както и уредите, средствата и приспособленията, с които те са придобити, се отнемат в полза на държавата.
(2) При установяване на нанесена вреда върху рибните ресурси се дължи обезщетение съгласно наредбата по § 4.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Уредите и средствата с неизвестен собственик, послужили за улов на риба и други водни организми в нарушение на този закон, се отнемат в полза на държавата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Отнетите в полза на държавата уреди и средства, които не могат да бъдат продадени, се унищожават съвместно от органите на ИАРА и Националната агенция за приходите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) След продажбата на отнетите в полза на държавата уреди и средства на ИАРА се възстановяват направените разходи по тяхното съхраняване и транспортиране.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) По ред, определен със заповед на министъра на земеделието и храните и министъра на финансите, уредите и средствата, отнети по реда на ал. 1, могат да бъдат предоставени на структурите на ИАРА и Изпълнителната агенция по горите и нейните структури за изпълнение на контролните им функции.


Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от съответните длъжностни лица, определени със заповед на министъра на земеделието и храните.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Нарушенията на правилата за извършване на любителски риболов се установяват с актове и от служители на Изпълнителната агенция по горите и на регионалните дирекции по горите, и от риболовните надзиратели по чл. 54а, ал. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Нарушения, констатирани при контролна дейност по чл. 54, ал. 1, изречение второ, се установяват с актове и от служители на Главна дирекция "Гранична полиция".
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Наказателните постановления за нарушения по този закон се издават от министъра на земеделието и храните, или от оправомощени от него длъжностни лица.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.)
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Аквакултури" са дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях.
2. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Баластриерни водоеми" са изкуствени водоеми, образувани при добива на инертни материали, запълнени с вода.
4. "Буна" е инженерно съоръжение за защита на морския бряг от абразия (рушене).
5. (отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
6. "Въвеждане в действие" е състояние на специализирания обект, при което той е в работно положение, т.е. съответните мрежени уреди са монтирани и се използват по предназначение.
7. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Генофонд" е съвкупността от геномите в рибите и другите водни организми, които определят тяхната видова, подвидова и породна принадлежност.
8. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) "Големи язовири" са язовирите по приложение № 1 към Закона за водите, както и други язовири с площ при максимален обем над 2000 дка, определени от министъра на земеделието и храните.
10. (отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
11. "Запас" е сумарната численост или общото тегло на всички индивиди от всички възрасти на даден вид риба или други водни организми.
12. "Изкуствен подводен риф" е система от специални конструкции или потопени елементи от бетон и/или други материали, които с формата, разположението и укритията си създават благоприятни условия за опазване и подобряване на биоразнообразието.
13. "Изобата" е линия, която съединява точки с еднаква дълбочина във водните басейни.
14. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Квота" е дял от общия допустим улов за определен вид, който се предоставя ежегодно или за един риболовен сезон за усвояване чрез стопански риболов.
15. "Косене (търмъчене)" е риболов чрез използване на малоразмерни мрежени уреди или куки, при който с резки движения се улавят или пробождат и закачват отделни екземпляри риби.
16. "Минимален допустим отток в реките" е необходимото водно количество за поддържане на водната екосистема и подхранване на подземните води.
17. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Общ допустим улов" е установено по определен ред количество от рибните ресурси на даден вид, определено в килограми или брой екземпляри, с улова на което не се оказва отрицателно влияние върху популацията им.
18. "Отговорен риболов" е система от правила, които регламентират методите и средствата за улов на риба и други водни организми и изискванията за тяхното ползване, с цел запазване на устойчивото им развитие.
19. "Прилов" е случаен или съпътстващ улов, който се появява в подчинени количества към улова на основен вид риба или други водни организми и се отчита в процент към общия улов.
20. "Първа продажба" е продажба на жива, прясна, охладена, замразена или подложена на първична преработка на плавателен съд или в предприятие на брега риба и други водни организми, които се предлагат на пазара за пръв път след улова. За първа се счита и продажбата на описаната продукция, която е от внос и се предлага директно на пазара.
21. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Рибарство" е вид дейност на юридически и физически лица, обхващаща стопански и любителски риболов и аквакултури.
22. "Рибна популация" е съвкупност от всички индивиди, които генетично принадлежат към един и същи вид и имат самостоятелно географско разпространение.
23. "Рибни ресурси" са съвкупност от запасите на всички видове риби и други водни организми, свободно обитаващи или развъждани и отглеждани в рибностопански обекти.
24. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Рибностопански дейности" са дейностите, свързани със стопанския риболов, сладководните и морските аквакултури, преработката и търговията с риба и други водни организми.
25. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
26. "Риболов" е поставянето на разрешени уреди и средства във водата за улов на риба и други водни организми, изваждане на улова от водата, неговото пренасяне и превозване.
27. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) "Риболов - любителски" е риболов по смисъла на т. 26 - дейност, при която се извършва улов на риба и други водни организми, извършван от физически лица за развлечение или със спортно-състезателен характер, организиран по определени за това правила.
28. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) "Риболов - стопански" е риболов по смисъла на т. 26 - дейност, при която се извършва улов на риба и други водни организми в определените за това обекти с разрешени уреди и средства с цел стопанска дейност и реализиране на доход, независимо от това, дали дейността се извършва постоянно, сезонно или временно. За стопански риболов по смисъла на този закон се смята и риболов, извършван с уреди, различни от тези по чл. 24, ал. 1, и/или при който уловената риба или други водни организми е в размер, надхвърлящ определените в чл. 24, ал. 3 количества.
29. "Риболовен кораб" е плавателен съд, който е регистриран по реда на Кодекса на търговското мореплаване и се използва за улов на риба и други водни организми.
30. "Риболовен режим" е съвкупността от нормативни и административни мерки, свързани с условията и реда за управление, ползване и опазване на рибните ресурси при извършване на любителски и стопански риболов.
31. "Риболовни регулации" са мерки за запазване и охрана на новите поколения на рибите и другите водни организми, защита на родителското стадо през размножителния период и охрана на целия запас при намалена численост.
32. (отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)
33. "Устойчиво развитие" е балансирано естествено попълване и възпроизводство на рибните ресурси, върху които риболовните дейности не причиняват снижаване на запасите им.
34. "Хавлия" е мрежена преграда или плет, която перпендикулярно свързва брега с ловното устройство на даляна и служи за насочване на рибните стада към него.
35. "Чепаре" е ръчен уред с въдици, с който се извършва морски риболов от брега или от лодка.
36. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Носители на генетичен материал" са полови продукти, оплоден хайвер, зарибителен материал, сперма и разплодници от видове, подвидове, породи и линии риби и други водни организми, продуктивни качества и доказана развъдна стойност.
37. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Генетични характеристики" са видови, популационни и породни различия в организацията на съответния геном.
38. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Добрата производствена практика" е система за осигуряване на качество и безопасност, която гарантира, че продуктите от риби и други водни организми се произвеждат и контролират в съответствие с утвърдените стандарти, нормативи и други изисквания за качество и безопасност съобразно предназначението им и в съответствие с изискванията за издаване на разрешително за тяхното производство, търговия и употреба.
39. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Рибен проход" е биоинженерно съоръжение, позволяващо миграцията на рибата в района на изкуствени прагове и други препятствия.
40. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Кърмак" е вид пасивен риболовен уред, състоящ се от въжета (лави) с прикачени към всяко от тях куки, при който рибата се улавя чрез забиване на куките в тялото и.
41. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) "Дънно тралиращо средство" е съоръжение, което се състои от трални мрежи, системи от буксири и съоръжения за отваряне по вертикала и хоризонтала, на които долната яка е оборудвана с тежък грунтроп и/или части и елементи, режещи или стържещи дънната повърхност.
42. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) "Други водни организми" са миди, морски охлюви, артемии, дафнии, водорасли, скариди, раци, жаби и други видове - предмет на рибностопанска дейност.
43. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) "Риболовен флот на Република България" включва риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби на Република България, оборудвани с цел търговска експлоатация на живите водни ресурси.
44. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) "Води на Европейския съюз" са водите по смисъла на чл. 3, буква "а" от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството.
45. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) "Бруто тонаж" е тонажът на риболовните кораби по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета от 22 септември 1986 г., определящ характеристиките на риболовните кораби.
46. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) "Бийм трал" е теглен трал, при който отворът на трала се поддържа посредством греда или подобно устройство, независимо от това, дали са закрепени или не, когато биват влачени по дъното.
47. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) "Парашут" е вид малоразмерен мрежен уред, състоящ се от единична мрежа, закачена на края на влакното, с различна големина на "окото" и тежест, закрепена в средата, при който мрежите остават на дъното на водния обект и продължават да задържат и умъртвяват водни организми.
48. (нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) "Помощни средства" са белезници и палки по чл. 85, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
49. (нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) "Значително производство" е производство на риба не по-малко от 20 на сто за съответния вид от статистическите данни на ИАРА за предходните две години.
50. (нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) "Защитно ниво" е ниво на водата, което обезпечава минималните изисквания за осъществяване на физиологичните функции на отглеждания вид, както и за производствените дейности в животновъдния обект.
51. (нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) "Управление на риболовния флот" е съвкупност от административни мерки, свързани с вписването и отписването на риболовни кораби в регистъра на риболовните кораби на Република България, както и с условията и реда за разпределяне на свободен риболовен капацитет в морския флот.
52. (нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) "Риболовен капацитет" е капацитетът по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 24 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета.
53. (нова - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) "Тъмна част на денонощието" е периодът:
а) от 18,30 ч. до 06,30 ч. - за месеците ноември, декември и януари;
б) от 20,30 ч. до 06,00 ч. - за месеците февруари, март и април;
в) от 22,00 ч. до 05,00 ч. - за месеците май, юни и юли;
г) от 21,00 ч. до 06,00 ч. - за месеците август, септември и октомври.

§ 2. Лицата, които отглеждат и ловят риба и други водни организми, не са "предприятие, което произвежда храни" по смисъла на Закона за храните.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. В едногодишен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема Националната програма за рибарството и аквакултурите по чл. 4.


§ 4. В тримесечен срок от влизането на закона в сила Министерският съвет приема наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси.


§ 5. В тримесечен срок от влизането на закона в сила Министерският съвет приема:
1. наредбите по чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 5;
2. тарифите по чл. 18, ал. 3 и чл. 22, ал. 3.


§ 6. Министърът на земеделието и горите в тримесечен срок от влизането на закона в сила определя с наредби подробни правила за риболов и за въвеждане на мерки за опазване, охрана и контрол върху ползването и възпроизводството на рибните ресурси и търговията с риба и други водни организми.


§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) До 1 януари 2007 г. лицата по чл. 45, ал. 1 закупуват и монтират необходимото бордово оборудване.


§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


§ 9. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г. и бр. 34 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 46, ал. 1, т. 2 думите "промишлен риболов" се заменят със "стопански риболов".
2. В чл. 48, ал. 1, т. 4 след думата "права" се поставя запетая и се добавя "включително правата за извършване на стопански риболов и други рибностопански дейности при условията и по реда на Закона за рибарството и аквакултурите".


§ 10. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г. и бр. 34 от 2001 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 3, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "и раздел за рибарството и аквакултурите".
2. В чл. 12, ал. 1, т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя "създаване на ферми за рибовъдство и други аквакултури и закупуване на генетичен фонд от риби и други водни организми".
3. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) в т. 1 след думите "животинска продукция" се добавя "и продукция от риба и други водни организми";
б) в т. 5 след думата "захаропреработвателната" се добавя "рибодобивната, рибопреработвателната".


§ 11. В чл. 60 от Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г. и бр. 20 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
"(4) Длъжностните лица по ал. 2 изготвят месечни отчети за постъпилите и продадени количества риба, водни организми и продукти от тях въз основа на съставените информационни фишове, които представят на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури."
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.


§ 12. Този закон отменя Закона за рибното стопанство (обн., ДВ, бр. 91 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 13 от 1997 г., бр. 11 от 1998 г. и бр. 113 от 1999 г.).


§ 13. Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на отменения Закон за рибното стопанство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.


§ 14. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Изпълнението на този закон се възлага на министъра на земеделието и храните, а в защитените територии - изключителна държавна собственост - на министъра на околната среда и водите.
-------------------------
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 11 април 2001 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2005 Г.)

§ 63. В Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41 от 2001 г.) навсякъде думите "министъра на транспорта и съобщенията" се заменят с "министъра на транспорта".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 117. (1) Срокът на действие на издаденото до влизането в сила на този закон разрешително за ползване на воден обект по смисъла на Закона за водите за обектите по приложение № 1 от същия закон се запазва.
(2) Лицата, придобили права върху специализирани обекти (далян, воля или тоня) до влизане в сила на този закон, запазват правата си до изтичане срока на действие на правопораждащото основание или до предоставянето на обектите на концесия по реда на Закона за концесиите.
(3) Когато срокът на правото по ал. 2 изтече и обектът не е предоставен на концесия, титулярят на това право може да кандидатства за продължаването му до предоставянето на обекта на концесия.

§ 118. На лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми в мрежени клетки (садки) и други плаващи на повърхността на водата и потопяеми съоръжения във водите на Черно море и в язовирите, придобили права до 30 юни 2005 г., се определят лимити за производство на основание статистически данни за безопасните нива на производство от Министерството на околната среда и водите.

§ 119. Сдруженията по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча имат правата по чл. 11, ако са регистрирани за дейности по този закон.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 123. (1) До влизането в сила на наредбата по чл. 22а, ал. 1 издаването на билетите за любителски риболов се извършва по досегашния ред.
(2) Подзаконовите нормативни актове се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

§ 124. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на § 46, т. 1, относно чл. 35, ал. 1, т. 6, която влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 113. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 11.08.2006 Г.)

§ 145. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбите на:
1. параграф 18, т. 3, която влиза в сила една година след влизането в сила на този закон;
2. параграф 48 - в частта му относно разпоредбата на чл. 118а, ал. 1, т. 1, която влиза в сила от 22 декември 2013 г.;
3. параграф 60, т. 5, която влиза в сила от 1 март 2007 г.;
4. параграф 73 - в частта му относно разпоредбата на чл. 155а, ал. 1, т. 1, която влиза в сила една година след влизането в сила на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 7, който влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.)

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 103 и 104, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)

§ 52. Навсякъде в закона думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието", думите "Министерството на земеделието и горите" се заменят с "Министерството на земеделието и продоволствието" и думите "Националното управление по горите" се заменят с "Държавната агенция по горите".

§ 53. (1) Лицата, придобили права за извършване на стопански риболов чрез далян до влизането в сила на този закон, запазват правата си до провеждането на конкурс по реда на чл. 21а - 21л.
(2) За извършване на стопански риболов при условията на ал. 1 правоимащите лица трябва да имат разрешително за стопански риболов за съответния обект и да са придобили право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година. Правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година се заплаща съгласно тарифата по чл. 17а, ал. 4.
(3) Когато заварени права за извършване на стопански риболов чрез далян се прекъсват след проведен конкурс по реда на чл. 21а - 21л, на правоимащите се възстановява платената такса пропорционално на оставащия до края на календарната година период.

§ 54. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и продоволствието издава наредби за условията и реда за кандидатстване и разплащане по приоритетните оси на Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г.
(2) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и продоволствието и министърът на околната среда и водите издават наредбата по чл. 15, ал. 1.
(3) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и продоволствието и министърът на финансите издават наредбата по чл. 53, ал. 4.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2009 Г., ДОП. - ДВ, БР. 32 ОТ 2009 Г.)

§ 68. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Законът влиза в сила от 1 май 2009 г., с изключение на § 65, 66 и 67, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник" и § 2 - 10, § 12, т. 1 и 2 - относно ал. 3, § 13 - 22, § 24 - 35, § 36, ал. 1 - 4, § 37 - 51, § 52, т. 1 - 3, т. 4, буква "а", т. 7, буква "е" - относно ал. 10 и 11, т. 8, буква "а", т. 9 и 12 и § 53 - 64, които влизат в сила от 1 януари 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2009 Г.)

§ 72. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г. и бр. 12, 32 и 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в закона думите:
а) "Министерството на земеделието и продоволствието", "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните";
б) "Държавната агенция по горите" се заменят с "Изпълнителната агенция по горите".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 17.09.2010 Г.)

§ 32. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. член 15, 16, чл. 17, ал. 3, чл. 29, ал. 1 - 3, чл. 30, 33, 34, 44, 72, 107, 110, чл. 121, ал. 2, т. 10, чл. 130, чл. 145, ал. 1, т. 5, чл. 162, 163, 164, чл. 166, ал. 2 и 4, чл. 169 и чл. 214, ал. 5, които влизат в сила от 5 април 2012 г.;
2. член 94, ал. 1, която влиза в сила от 1 март 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

§ 13. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г. и бр. 61 и 73 от 2010 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в закона думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2011 Г.)

§ 42. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 3, § 9, ал. 9 - 11 и § 16, т. 41, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 115, ал. 1, т. 2, чл. 116, ал. 2, чл. 183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, ал. 5, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":
1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;
2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
(2) С акта за назначаването на държавния служител се:
1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;
2. определя индивидуална основна месечна заплата.
(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.
(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.
(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:
1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 107 ОТ 2014 Г., ДОП. - ДВ, БР. 102 ОТ 2015 Г.)

§ 119. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2015 г.) Лице, което към деня на влизане в сила на този закон осъществява стопански риболов с кораб с дължина 10 и повече метра, развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, дейност като регистриран купувач или център за първа продажба, се регистрира като юридическо лице или едноличен търговец по Търговския закон в срок до 31 декември 2015 г.
(2) След извършване на регистрацията по ал. 1 юридическото лице или едноличният търговец подава в ИАРА или в съответното и териториално звено заявление по образец за издаване на ново разрешително за стопански риболов и извършване на нова регистрация. За издаване на новото разрешително не се заплаща такса.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г.) Издадените разрешителни и извършените регистрации за стопански риболов на лица, които в срока по ал. 1 не са се регистрирали като юридически лица или еднолични търговци, се прекратяват, считано от 1 януари 2016 г.

§ 120. Собственик на кораб, вписан в регистъра на риболовните кораби към деня на влизане в сила на този закон, в 6-месечен срок от влизането му в сила представя в ИАРА или в съответното и териториално звено декларация, че риболовният му кораб е регистриран по Закона за храните.

§ 121. Лице, което към деня на влизане в сила на този закон притежава разрешително за стопански риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2, се регистрира по реда на чл. 25 - 25г в срок до 31 декември 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2012 Г.)

§ 19. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2015 Г.)

§ 10. (1) До влизането в сила на плана за статистически извадки по чл. 19, ал. 10 капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра предават в ИАРА попълнените декларации за произход по чл. 20 до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
(2) На лице, което не представи декларация за произход в нарушение на ал. 1, се налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 600 до 1200 лв.
(3) Актовете за установяване на нарушенията се съставят и наказателните постановления се издават по реда на чл. 91.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 30.12.2016 Г.)

§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)

§ 63. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г. и бр. 105 от 2016 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните" се заменят съответно с "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 04.08.2017 Г.)

§ 83. (1) Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 64, който влиза в сила от 1 януари 2022 г.;
2. параграф 68, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
3. параграф 68, т. 2, която влиза в сила от 30 юни 2017 г.;
4. параграф 69, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
5. параграф 71, ал. 1, която влиза в сила от 26 април 2017 г.;
6. параграфи 6 и 72 - 82, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон подзаконовите нормативни актове, които съдържат задължение за представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от лицата, се привеждат в съответствие с него.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 31. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на:
1. параграфи 1, 4 - 9, § 10, т. 2 и 3, § 26 и 29, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 14, т. 5 и 6, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 68. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2018 Г.)


§ 59. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г. и бр. 58, 63 и 92 от 2017 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в закона думите "Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2018 Г.)

§ 37. (1) В срок два месеца от влизането в сила на този закон съответните административни органи в рамките на тяхната компетентност утвърждават със заповед образци на документите по този закон и ги публикуват на интернет страницата на съответната администрация.
(2) В срок до 31 декември 2019 г. съответните административни органи привеждат в съответствие със Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му водените от съответната администрация публични регистри.

§ 38. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2018 Г.)

§ 21. Наредбата по чл. 54, ал. 8 се приема в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;
2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон в "Държавен вестник";
3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 02.11.2018 Г.)

§ 10. Браншовите организации, които към датата на влизането в сила на този закон имат влезли в сила заповеди за признаване по реда на чл. 10в, могат да разпределят индивидуални квоти по реда на чл. 30 в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.

§ 11. Министърът на земеделието, храните и горите издава наредбата по чл. 10г, ал. 1 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2018 Г.)

§ 49. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 3, т. 1 и 3 относно чл. 94, ал. 1, т. 9 и ал. 4, § 4, т. 2, § 5, 6, § 7, т. 2, § 8, 10 - 12, § 15, т. 2, § 16, 17, 21 - 26, 30 и 31, които влизат в сила 9 месеца от обнародването му;
2. параграф 40, т. 24, която влиза в сила от 11 август 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2019 Г.)

§ 5. Разпоредбата на § 1, т. 1 относно чл. 6, ал. 4 се прилага и по отношение на решения за налагане на финансови корекции, издадени до влизането в сила на този закон.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2020 Г.)

§ 19. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбата на чл. 76, ал. 2, т. 2, която влиза в сила от 22 февруари 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 92. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г., бр. 7, 17, 27, 55, 77, 91 и 98 от 2018 г., бр. 98 от 2019 г. и бр. 52 от 2020 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието", "министърът на земеделието" и "министъра на земеделието".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г. с изключение на чл. 33а, ал. 2, която влиза в сила от 1 март 2023 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 06.10.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 69. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г., бр. 7, 17, 27, 55, 77, 91 и 98 от 2018 г., бр. 98 от 2019 г., бр. 52 от 2020 г. и бр. 102 от 2022 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в останалите текстове на закона думите "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 79. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 9, който влиза в сила от 1 март 2024 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 107. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г., бр. 7, 17, 27, 55, 77, 91 и 98 от 2018 г., бр. 98 от 2019 г., бр. 52 от 2020 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 84 от 2023 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието", "министърът на земеделието" и "министъра на земеделието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение № 1 към чл. 32, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)

Срокове на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножаване

 

 

№ по ред

Видове риби и други водни организми

Рибностопански обекти и зони

Срок/период на забраната

 

А. Зимно и пролетно размножаващи се пъстървови и други студенолюбиви риби

 

 

1.

Речна (балканска) пъстърва, сивен, сиг, пелед и езерна сьомга

от 1 октомври

до 31 януари

 

2.

Липан

от 1 януари

 

до 31 март

 

3.

Щука

от 15 февруари

 

до 30 април

 

4.

Распер

от 1 март

 

до 30 април

 

 

Б. Пролетно-лятно размножаващи се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби

 

 

5.

Пролетно-лятно размножаващи се риби

съгласно надморската височина и сроковете, определени в точка Г

 

6.

Бяла риба

от 15 март

до 15 май

 

7.

Есетрови риби във водите на река Дунав и Черно море в съответствие с международните договори за риболова в реката

60 дни

 

8.

Карагьоз (дунавска скумрия) във водите на река Дунав в съответствие с международните договори за риболова в реката

30 дни

 

9.

Калкан във водите на Черно море-с всякакъв вид риболовни уреди

60 дни, считано от 15 април

 

10.

Попчета във водите на Черно море-само с мрежени риболовни уреди

от 15 април

до 15 май

 

11.

Попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост 1 км от бреговата линия

целогодишно, с изключение на уловите от даляните, разположени в тези зони

 

В. Други водни организми

 

 

12.

Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus)

от 1 април

до 31 май

 

13.

Езерен рак (Astacus leptodactilus)

от 15 октомври

до 15 май

 

14.

Пагур (Eriphia verrucosa)

от 1 април

до 31 май

 

15.

Обикновен (зелен) крив рак (Carcinus maenas)

от 1 април

до 31 май

 

 

Г. Рибностопански обекти в зависимост от надморската височина

 

 

16.

В рибностопански обекти, намиращи се над 1500 м надморска височина

от 1 октомври

до 31 януари

 

17.

В рибностопански обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина

от 1 май

до 15 юни

 

18.

Във водни обекти, намиращи се до 500 м надморска височина

от 15 април

до 31 май

 

 

 

 

 

             Приложение № 2 към чл. 38, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)

Списък на минимално допустимите размери за улов на риба и други водни организми

 

 

по

ред

Общоприети и местни наименования и научно наименование (на латински)

Размери (в см)/ тегло (в г)

 

А. Сладководни риби