навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ФУРАЖИТЕ

Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., доп. ДВ. бр.83 от 30 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 7 Декември 2012г., доп. ДВ. бр.7 от 25 Януари 2013г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2020г., доп. ДВ. бр.65 от 21 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г., изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 602-01-12/17.03.2006 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) Този закон урежда:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) изискванията към фуражите, мерките и условията за осигуряване хигиена на фуражите и тяхната безопасност, опаковане, етикетиране, представяне, включително рекламата им;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) условията и реда, както и изискванията към всички етапи на производство, преработка, съхранение, транспортиране, пускане на пазара, включително употреба на фуражи;
3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) правата и задълженията на операторите във фуражния сектор;
4. правилата за извършване на официален контрол, включително и верифициране на съответствието с нормативните изисквания;
5. правомощията на органите за официален контрол;
6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) функциите и правомощията на професионалните организации на операторите във фуражния сектор, възложени им с този закон;
7. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) компетентният орган по прилагане на регламентите на Европейския съюз в областта на фуражите;
8. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) прилагането на регламентите на Европейския съюз в областта на фуражите и на приетите въз основа на тях директно приложими актове на Европейския съюз, доколкото това не е уредено в друг нормативен акт, както следва:
а) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (Регламент (ЕО) № 178/2002);
б) (изм. - ДВ, бр. 51 от 2020 г., в сила от 20.06.2020 г.) Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (ОВ, L 95/1 от 7 април 2017 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/625";
в) (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2020 г., в сила от 20.06.2020 г.) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 на Комисията от 22 октомври 2019 г. относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои стоки от някои трети държави за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 669/2009, (ЕС) № 884/2014, (ЕС) 2015/175, (ЕС) 2017/186 и (ЕС) 2018/1660 на Комисията (ОВ, L 277/89 от 29 октомври 2019 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793";
г) (предишна б. "в" - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните; индивидуалните разрешителни за фуражни добавки, издадени на основание на този регламент (Регламент (ЕО) 1831/2003);
д) (предишна б. "г" - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите (Регламент (ЕО) № 183/2005);
е) (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (ОВ, L 229/1 от 1 септември 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 767/2009);
ж) (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (ОВ, L 54/1 от 26 февруари 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 152/2009);
з) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (Регламент (ЕО) № 1829/2003);
и) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и изменението на Директива 2001/18/ЕО (Регламент (ЕО) № 1830/2003);
к) (нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Регламент (ЕС) № 619/2011 на Комисията от 24 юни 2011 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите по отношение на наличието на генетично модифициран материал, за който е в ход процедура за даване на разрешение или за който разрешението е изтекло (ОВ, L 166/9 от 25 юни 2011 г.) (Регламент (ЕС) № 619/2011);
л) (нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 1069/2009);
м) (нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ, L 54/1 от 26 февруари 2011 г.) (Регламент (ЕС) № 142/2011);
н) (нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 999/2001";
о) (нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Регламент (ЕС) 2015/786 на Комисията от 19 май 2015 г. за определяне на критерии за приемане на методи за детоксикация, прилагани за продукти, предназначени за хранене на животни, предвидени в Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 125/10 от 21 май 2015 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2015/786";
п) (нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Регламент (ЕС) 2019/4 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета (ОВ, L 4/1 от 7 януари 2019 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2019/4";
р) (нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията от 30 септември 2019 г. за определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти (Регламент за IMSOC) (ОВ, L 261/37 от 14 октомври 2019 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715";
с) (нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Регламент (ЕС) 2020/354 на Комисията от 4 март 2020 г. за съставяне на списък на предназначенията на фуражите, предназначени за специфични хранителни цели, и за отмяна на Директива 2008/38/ЕО (ОВ, L 67/1 от 5 март 2020 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2020/354";
9. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) контрола на качествения състав и пълноценността на фуражите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Законът се прилага за фуражите и за условията, при които те се произвеждат и преработват, за операторите във фуражния сектор и за контрола на фуражите на всички етапи на производство, преработка, съхранение, транспортиране, пускане на пазара, включително употреба.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Законът не се прилага за първично производство за лични нужди и при приготвяне в домашни условия, обработка или съхраняване на фураж, предназначен за животни, чиято продукция не е предназначена за пускане на пазара.
(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните с наредба определя изискванията за директни доставки по чл. 2, параграф 2, буква "г" от Регламент (ЕО) № 183/2005.
Чл. 2. Законът има за цел да:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) гарантира спазването на нормативните изисквания на всеки етап на производство, преработка, съхранение, транспортиране, пускане на пазара и употреба на фуражи с оглед защита на здравето на животните и хората и околната среда;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) осигури прилагането на правото на Европейския съюз в областта на фуражите и тяхната безопасност на национално ниво.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Законът се прилага за фуражи по смисъла на чл. 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 178/2002.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните провежда държавната политика в областта на фуражите.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФУРАЖИТЕ


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) На пазара се пускат само фуражи, които отговарят на приложимите към тях изисквания на правото на Европейския съюз и националното законодателство.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Забранява се пускането на пазара или употребата при храненето на животните на фуражи, определени в чл. 6 от Регламент (ЕО) № 767/2009.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Забранява се храненето на животните с фуражи в нарушение на чл. 7 и приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001.
(5) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Забранява се храненето на животните в нарушение на чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Забранява се пускането на пазара и храненето на животни с фуражи, които не съответстват на изискванията за безопасност, определени в чл. 15 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и чл. 4 от Регламент (ЕО) № 767/2009.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Фуражите се пускат на пазара на територията на Република България опаковани или в насипно състояние с етикети или придружаващ ги документ на български език.
(2) Фуражните добавки и премиксите на основата на фуражни добавки се пускат на пазара само опаковани и етикетирани в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Фуражните суровини и комбинираните фуражи се пускат на пазара в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 767/2009.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Медикаментозните фуражи и междинните продукти се етикетират съгласно изискванията на чл. 9 от Регламент (ЕС) 2019/4 и се пускат на пазара в опаковка или съдове в съответствие с изискванията на чл. 10 от същия регламент.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Производството на медикаментозни фуражи с мобилен смесител на място в животновъден обект се извършва в съответствие с изискването на чл. 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/4.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Фуражите, предназначени за специфични хранителни цели, се пускат на пазара само в затворени опаковки, етикетирани с обозначения в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/354 и съгласно наредбата по чл. 11, ал. 3, определяща изискванията за фуражите, предназначени за специфични хранителни цели.
(7) Фуражите се пускат на пазара в съответствие с посочения на етикета срок на годност.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) При етикетирането, представянето и рекламата на фуражи се спазват изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕО) № 1831/2003 и индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка, както и глава ІV на Регламент (ЕО) № 767/2009.
(2) Забранява се пускането на пазара на фуражи, които не съответстват на означените на етикета компонентен и/или аналитичен състав.
(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Забранява се рекламата на медикаментозни фуражи и междинни продукти, с изключение на реклама, предназначена изключително за ветеринарни лекари. За рекламата на медикаментозни фуражи и междинни продукти се прилагат изискванията на чл. 11, параграфи 2 - 5 от Регламент (ЕС) 2019/4.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) При етикетирането на продукти ясно се обозначава дали те са предназначени за фураж или за друга употреба. Предназначението за употреба, различна от фураж, не може да бъде променяно от друг оператор във фуражния сектор на следващ етап от веригата.

Чл. 8. (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Разрешава се пускането на пазара, преработката и употребата на фуражни добавки, които:
1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) са разрешени за употреба по реда на Регламент (ЕО) № 1831/2003;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) се употребяват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1831/2003 и съгласно условията, определени в индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка;
3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) са етикетирани в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1831/2003.
4. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) са включени в Регистъра на Европейския съюз на разрешените фуражни добавки съгласно чл. 17 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.. изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните поддържат информация за съдържанието на регистъра по ал. 1, т. 6 на своите интернет страници.
(3) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
(4) Забранява се пускането на пазара и използването като фуражни добавки на антибиотици, различни от кокцидиостатиците и хистомоностатиците.
(5) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Вещества, които не са получили разрешение по реда на Регламент (ЕО) № 1831/2003, с изключение на антибиотици, могат да бъдат използвани за експерименти с научна цел, при условие че експериментите се провеждат в съответствие с чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) При влагане на фуражни добавки във фуражни суровини, които са предназначени за последващо производство на пълноценни фуражи или за производство на допълващи фуражи, се спазват изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 767/2009.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) В зависимост от функциите и свойствата си фуражните добавки се разпределят в една или повече от категориите и функционалните групи, предвидени в чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.


Чл. 10. (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Първо пускане на пазара на добавки от категориите зоотехнически добавки, кокцидиостатици и хистомоностатици и добавките, които са предмет на правото на Европейския съюз, свързано с търговията на продукти, състоящи се от, съдържащи или произведени от генетично модифицирани организми (ГМО), се извършва съгласно изискванията на чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите и условията и редът за употреба на фуражите, предназначени за специфични хранителни цели, се определят с наредби на министъра на земеделието и храните.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.)

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Смесването на фуражни добавки с цел продажба на краен потребител се разрешава в съответствие с изискванията на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.


Чл. 13. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Разрешение, отказ, изменение, подновяване, продължаване, спиране или отмяна на използването на фуражната добавка се извършва по реда, определен в Регламент (ЕО) № 1831/2003.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Одобрените по реда на чл. 18, 19 и 23 производители и/или търговци на фуражни добавки могат да произвеждат, внасят и изнасят фуражни добавки и/или премикси, забранени за употреба на територията на Европейския съюз, само когато са предназначени за износ в трета държава и с изричното съгласие на компетентния орган на държавата по местоназначение.


Чл. 14. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Глава трета.
ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА НА ФУРАЖИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2012 Г.)

Раздел I.
Производство, преработка, съхранение, транспортиране, пускане на пазара и употреба на фуражи (Нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При производство, включително първично, преработка, съхранение, транспортиране, пускане на пазара на фуражи и хранене на животни се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.
(2) Разпоредбите на тази глава не се прилагат за дейностите, посочени в чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 183/2005.


Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Българската агенция по безопасност на храните събира и обобщава тримесечна информация:
1. от обектите за производство за произведените количества комбинирани фуражи по видове и категории животни, за които са предназначени;
2. от оператори във фуражния сектор, които произвеждат, търгуват и/или употребяват при изхранване на животни фуражи, в които са вложени странични животински продукти от категория 3 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;
3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) за получени и/или разпределени пратки с произход от държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;
4. за резултати от собствен мониторинг за анализ на диоксини и диоксиноподобни полихлорирани бифенили в мазнини, масла или продукти, получени от тях, предназначени за употреба във фуражи, включително комбинирани фуражи, определени в Приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005;
5. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) от оператори във фуражния сектор, които произвеждат, търгуват или употребяват при изхранване на животни медикаментозни фуражи или междинни продукти за производството им.
(2) В срок до 10-о число на месеца, следващ отчетния период, операторите във фуражния сектор са длъжни да предоставят информацията по ал. 1 на областната дирекция по безопасност на храните по местонахождението на обекта. Информацията се предоставя по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(3) В срок до 20-о число на месеца, следващ отчетния период, съответните областни дирекции по безопасност на храните предоставят обобщена информация по ал. 2 на Централното управление на Българската агенция по безопасност на храните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Въз основа на информацията по ал. 3 се изготвят обобщени данни за произведените количества комбинирани фуражи за съответното тримесечие, които се публикуват на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните. Данните не представляват официална статистическа информация и се използват само за целите на официалния контрол на фуражите.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия, различни от тези на ниво първично производство на фуражи, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, както и дейностите, попадащи в обхвата на чл. 13, параграф 2, букви "б" и "в" от Регламент (ЕС) 2019/4, се извършват само в обекти, регистрирани от Българската агенция по безопасност на храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само от лица, вписани в регистъра на земеделските стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, а дейностите, попадащи в обхвата на чл. 13, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС) 2019/4, се извършват само в регистрирани животновъдни обекти по реда на чл. 137, ал. 1 или 11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и/или чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/4, се извършват само в обекти, включително, разполагащи с мобилен смесител за производството на медикаментозни фуражи, одобрени от Българската агенция по безопасност на храните.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Освен за дейностите по ал. 3, одобрение от Българската агенция по безопасност на храните се изисква и за обекти, в които се извършват една или повече от следните дейности с цел пускане на пазара на продукти за употреба във фуражите:
1. обработка на сурово растително масло, с изключение на обектите, регистрирани по Закона за храните;
2. производство на мастни киселини чрез преработка на растителни масла и животински мазнини;
3. производство на биодизел;
4. смесване на мазнини.
(5) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Одобрение от Българската агенция по безопасност на храните се изисква и за обекти, в които се извършва детоксикация на несъответстващи на изискванията фуражи по отношение на нежеланите вещества, определени с наредбата по чл. 11, ал. 3 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите. Методът за детоксикация се определя в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/786.
(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Дейностите по търговия на дребно с фуражи за животни, които не са предназначени за производство на храни, се извършват само в обекти, регистрирани от Българската агенция по безопасност на храните.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните предоставя на Българската агенция по безопасност на храните на електронен носител списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности по чл. 15, ал. 2, в срок до 10-о число на месеца, следващ тримесечния отчетен период. Списъкът се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) При отписване на земеделските стопани по ал. 1 от регистъра на земеделските стопани директорът на областната дирекция "Земеделие" в 7-дневен срок от отписването писмено уведомява директора на областната дирекция по безопасност на храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) При промяна на декларираните при регистрацията на земеделски стопанин по ал. 1 обстоятелства той е длъжен в едномесечен срок да подаде нова декларация за извършване на дейности по чл. 15, ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Когато регистриран земеделски стопанин по ал. 1 наруши изискванията за хигиена на фуражите, директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за:
1. временно преустановяване на дейността за срок до една година - в случаите по чл. 14 от Регламент (ЕО) № 183/2005;
2. спиране на дейността - в случаите по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005.
(5) В тридневен срок от издаването на заповедта по ал. 4 директорът на областната дирекция по безопасност на храните писмено уведомява за това изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и директора на областната дирекция "Земеделие".
(6) Заповедта по ал. 4 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) За регистрация на обектите по чл. 15, ал. 1 и 6 операторите във фуражния сектор подават заявление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните по местонахождението на обекта. Образецът на заявлението се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните. За всеки отделен обект се подава отделно заявление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
3. документ за собственост или право на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността;
4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) декларация, че обектът и дейността на оператора отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005;
5. удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта съгласно Закона за устройство на територията;
6. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните, когато плащането не е извършено по електронен път.
(3) Документите по ал. 2 се проверяват и в случай на непълноти и/или неточности в 7-дневен срок писмено се уведомява заявителят и се определя срок за отстраняването им.
(4) При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите по ал. 3 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за отказ за регистрация. Отказът се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите и/или неточностите по ал. 3 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за вписване на обекта в регистъра и издава удостоверение за регистрация. Регистрацията е безсрочна.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Когато оператор търгува с фуражи директно от транспортно средство, към заявлението се прилагат документите по ал. 2, т. 4 и 6 и копие от регистрационния талон на транспортното средство, а когато заявителят не е собственик, и документ, удостоверяващ право на ползване на транспортното средство.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) При промяна в заявените обстоятелства по ал. 2, т. 3 и чл. 17, ал. 1, т. 2, 4 и 5 операторите по ал. 1 в тридневен срок от настъпване на промяната уведомяват писмено директора на областната дирекция по безопасност на храните и прилагат документи, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните, когато плащането не е извършено по електронен път.
(8) В 7-дневен срок от уведомлението по ал. 7 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за вписване на промяна в регистъра. В случаите на промяна на обстоятелствата по чл. 17, ал. 1, т. 2 и 4 удостоверението за регистрация се преиздава.
(9) Удостоверението за регистрация се отнема и регистрацията временно се заличава със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните в случаите по чл. 14 от Регламент (ЕО) № 183/2005.
(10) Удостоверението за регистрация се отнема и регистрацията се заличава със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните:
1. по писмено искане на оператора;
2. в случаите по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005;
3. при груби или системни нарушения на изискванията на закона;
4. при системно възпрепятстване на контролната дейност на областната дирекция по безопасност на храните.
(11) Заповедите по ал. 9 и ал. 10, т. 2, 3 и 4 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(12) В случаите на мълчаливо съгласие директорът на областната дирекция по безопасност на храните е длъжен да извърши вписване в регистъра по чл. 17 в 14-дневен срок от получаване на заявлението и/или писменото уведомление от заявителя и да предприеме съответните действия за издаване на удостоверение за регистрация.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Областната дирекция по безопасност на храните води регистър на обектите по чл. 15, ал. 1 и 6, който съдържа:
1. регистрационен номер на обекта;
2. име или наименование на оператора по чл. 16, ал. 1;
3. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) адрес по местонахождението на обекта или вида и регистрационния номер на транспортното средство в случая по чл. 16, ал. 6;
4. вид на дейността на обекта;
5. брой на технологичните линии - в случай че влага странични животински продукти и/или производни продукти;
6. забележки.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Българската агенция по безопасност на храните поддържа национален регистър на обектите по чл. 15, ал. 1 и 6, който съдържа данните от регистрите на областните дирекции по безопасност на храните. Националният регистър се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.)


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Областните дирекции по безопасност на храните поддържат досиета на вписаните в регистъра по чл. 17, ал. 1 обекти. Досиетата се съхраняват 5 години след прекратяване дейността на обекта.


Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Транспортирането на фуражи се осъществява от превозвачи, регистрирани в областната дирекция по безопасност на храните по адреса на регистрация на превозвача.
(2) За регистрация по ал. 1 превозвачът подава заявление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните. Образецът на заявлението се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) В заявлението по ал. 2 се посочва номерът на регистрационния талон на транспортното средство и се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
2. документ, удостоверяващ право на ползване на транспортното средство, когато заявителят не е собственик;
3. утвърдена от превозвача писмена процедура за почистване и дезинфекция на транспортното средство;
4. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните, когато плащането не е извършено по електронен път.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Документите по ал. 3 се проверяват, включително чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация. В случай на непълноти и/или неточности в 7-дневен срок писмено се уведомява заявителят и се определя срок за отстраняването им.
(5) При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите по ал. 4 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за отказ за регистрация. Отказът се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите и/или неточностите по ал. 4 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за вписване на превозвача в регистъра и издава удостоверение за регистрация. Регистрацията е безсрочна.


Чл. 17в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) При промяна на вписани обстоятелства по чл. 17е, ал. 1, т. 2 - 4 превозвачите по чл. 17б, ал. 1 в тридневен срок от настъпване на промяната уведомяват писмено директора на областната дирекция по безопасност на храните и прилагат документи, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните, когато плащането не е извършено по електронен път.
(2) В 7-дневен срок от уведомлението по ал. 1 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за вписване на промяната в регистъра. Удостоверението за регистрация се преиздава.


Чл. 17г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Удостоверението за регистрация по чл. 17б, ал. 6 се отнема и регистрацията временно се заличава със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните в случаите по чл. 14 от Регламент (ЕО) № 183/2005.
(2) Удостоверението за регистрация по чл. 17б, ал. 6 се отнема и регистрацията се заличава със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните:
1. по писмено искане на превозвача;
2. в случаите по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005;
3. при груби или системни нарушения на изискванията на закона;
4. при системно възпрепятстване на контролната дейност на областната дирекция по безопасност на храните.
(3) Заповедите по ал. 1 и ал. 2, т. 2, 3 и 4 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.


Чл. 17д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При транспортиране фуражите се придружават с документ, в който се вписват:
1. име/наименование и адрес на изпращача;
2. местонахождение на обекта за търговия/производство;
3. обект на произход на пратката;
4. количество, вид и местоназначение на фуража.


Чл. 17е. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) В областните дирекции по безопасност на храните се води регистър на превозвачите, който съдържа:
1. регистрационен номер на превозвача;
2. име/наименование и адрес/седалище на превозвача;
3. вид и регистрационен номер на транспортното средство;
4. вид на фуражите - насипни/течни или опаковани, които ще се превозват с транспортното средство;
5. забележки.
(2) Българската агенция по безопасност на храните поддържа национален регистър на превозвачите на фуражи, който съдържа данните от регистрите на областните дирекции по безопасност на храните. Националният регистър се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 17ж. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Областните дирекции по безопасност на храните поддържат досиета на превозвачите на фуражи. Досиетата се съхраняват 5 години след прекратяване дейността на превозвача.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) За одобрение на обектите по чл. 15, ал. 3, 4 и 5 операторите във фуражния сектор подават заявление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните по местонахождението на обекта или по адреса на регистрация на производителя на медикаментозни фуражи, разполагащ с мобилен смесител. Образецът на заявлението се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните. За всеки отделен обект се подава отделно заявление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) В заявлението по ал. 1 се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, а за производител на медикаментозни фуражи, разполагащ с транспортно средство и/или мобилен смесител - номера на регистрационния талон на транспортното средство и/или на мобилния смесител и се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
3. документ за собственост или право на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността;
4. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) декларация, че обектът отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005 и Регламент (ЕС) 2019/4;
5. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта съгласно Закона за устройство на територията или техническа спецификация на мобилния смесител;
6. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните, когато плащането не е извършено по електронен път.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) При одобрение на обект по чл. 15, ал. 5 към документите по ал. 2 се прилагат:
1. декларация за използвания метод за детоксикация;
2. научна оценка от Европейския орган за безопасност на храните за съответствие на метода с Регламент (ЕС) 2015/786.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Документите по ал. 2 или 3 се проверяват и в случай на непълноти и/или неточности в 7-дневен срок писмено се уведомява заявителят и се определя срок за отстраняването им.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите по ал. 4 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за отказ за одобрение. Отказът се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1 или от отстраняване на непълнотите и/или неточностите по чл. 18, ал. 4 директорът на съответната областна дирекция по безопасност на храните назначава комисия, която в тридневен срок извършва проверка на обекта на място за съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.
(2) Одобрението по чл. 18 се извършва по реда и при спазване изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 183/2005.
(3) В 7-дневен срок от извършване на проверката по ал. 1 комисията представя на директора на областната дирекция по безопасност на храните констативен протокол и становище с предложение за:
1. временно одобрение - когато обектът отговаря на изискванията за инфраструктура и оборудване;
2. безсрочно одобрение - когато обектът отговаря на всички изисквания за съответната дейност;
3. отказ за одобрение.
(4) В 7-дневен срок от представянето на становището по ал. 3 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за:
1. вписване на обекта в регистъра и издаване на удостоверение за:
а) временно одобрение за срок три месеца;
б) безсрочно одобрение;
2. отказ за одобрение.
(5) Заповедта по ал. 4, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) В 14-дневен срок преди изтичането на срока на удостоверението по ал. 4, т. 1, буква "а" операторът по чл. 18, ал. 1 писмено уведомява директора на областната дирекция по безопасност на храните за степента на изпълнение на изискванията за упражняваната от оператора дейност.
(7) В 4-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 6 директорът на областната дирекция по безопасност на храните определя комисия, която да извърши последваща проверка на обекта.
(8) В 5-дневен срок от извършване на проверката по ал. 7 комисията представя на директора на областната дирекция по безопасност на храните констативен протокол и становище с предложение за:
1. удължаване на временното одобрение по ал. 4, т. 1, буква "а";
2. безсрочно одобрение - когато обектът отговаря на всички изисквания за съответната дейност;
3. отказ за удължаване на временното одобрение по ал. 4, т. 1, буква "а".
(9) В 5-дневен срок от представянето на становището по ал. 8 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за:
1. вписване на обекта в регистъра и издаване на удостоверение за:
а) продължаване на временното одобрение с още три месеца;
б) безсрочно одобрение;
2. отказ за удължаване на временното одобрение.
(10) Заповедта по ал. 9, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(11) В 10-дневен срок преди изтичането на срока на удостоверението по ал. 9, т. 1, буква "а" директорът на областната дирекция по безопасност на храните определя комисия, която да извърши последваща проверка на обекта.
(12) В 5-дневен срок от извършване на проверката по ал. 11 комисията представя на директора на областната дирекция по безопасност на храните констативен протокол и становище с предложение за:
1. безсрочно одобрение;
2. отказ за одобрение.
(13) В 5-дневен срок от представянето на становището по ал. 12 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за:
1. вписване на обекта в регистъра и издаване на удостоверение за безсрочно одобрение;
2. отказ за одобрение.
(14) Заповедта по ал. 13, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(15) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) При промяна в заявените и вписани обстоятелства по чл. 18, ал. 2, т. 3 и чл. 20, ал. 2, т. 2, 3, 5 и 6 операторите по чл. 18, ал. 1 в тридневен срок от настъпване на промяната уведомяват писмено директора на областната дирекция по безопасност на храните и прилагат документи, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните, когато плащането не е извършено по електронен път.
(16) В 7-дневен срок от уведомлението по ал. 15 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за вписване на промяната в регистъра. В случаите на промяна на обстоятелствата по чл. 20, ал. 2, т. 2 и 3 удостоверението за одобрение се преиздава.
(17) Удостоверението за одобрение се отнема и одобрението временно се заличава със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните в случаите по чл. 14 от Регламент (ЕО) № 183/2005.
(18) Удостоверението за одобрение се отнема и одобрението се заличава със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните:
1. по писмено искане на оператора;
2. в случаите по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005;
3. при груби или системни нарушения на изискванията на закона;
4. при системно възпрепятстване на контролната дейност на областната дирекция по безопасност на храните.
(19) Заповедите по ал. 17 и ал. 18, т. 2, 3 и 4 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Областната дирекция по безопасност на храните води регистър на одобрените обекти по чл. 15, ал. 3, 4 и 5, които се вписват с идентификационен номер, който съдържа следните означения:
1. буква "a" (алфа);
2. символ "BG", представляващ ISO кода на Република България;
3. национален референтен номер, съдържащ не повече от 8 цифри.
(2) Регистърът по ал. 1 се води в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и съдържа:
1. идентификационен номер;
2. вид дейност на обекта;
3. име или наименование на оператора по чл. 18, ал. 1;
4. адрес по местонахождение на обекта;
5. брой на технологичните линии - в случай че влага странични животински продукти и/или производни продукти;
6. (нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) метод на детоксикация в съответствие с чл. 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 2015/786;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) забележки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните поддържа национален регистър на одобрените обекти по чл. 15, ал. 3, 4 и 5, който съдържа данните от регистрите на областните дирекции по безопасност на храните. Националният регистър се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Областните дирекции по безопасност на храните поддържат досиета на вписаните в регистъра по чл. 20, ал. 1 обекти. Досиетата се съхраняват 5 години след прекратяване дейността на обекта.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Допълването с нови дейности, различни от дейностите, за които операторите по чл. 15 са били първоначално регистрирани или одобрени, се извършва при спазване на установения ред за получаване на първоначална регистрация или одобрение.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) На регистрация по реда на чл. 16 и вписване в регистрите по чл. 17 подлежат и операторите, които при извършване на дейността си не задържат фуражи на склад, а търгуват директно от складовете на производителите и/или търговците до складовете на потребителите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) При подаване на заявлението за регистрация на операторите по ал. 1 не се изискват документите по чл. 16, ал. 2, т. 3 и 5.
(3) Към заявлението по ал. 2 операторите прилагат декларация по образец, че няма да задържат фуражите на склад, а ще търгуват директно от складовете на производителите и/или търговците до складовете на потребителите.
(4) Образецът на декларацията по ал. 3 се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) На одобрение по реда на чл. 18 и 19 и вписване в регистрите по чл. 20 подлежат и операторите, които при извършване на дейността си не задържат фуражи на склад, а търгуват директно от складовете на производителите и/или търговците до складовете на потребителите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) При подаване на заявлението за одобрение на операторите по ал. 1 не се изискват документите по чл. 18, ал. 2, т. 3, 4 и 5.
(3) Към заявлението по ал. 2 операторите прилагат декларация по образец, че няма да задържат фуражите на склад, а ще търгуват директно от складовете на производителите и/или търговците до складовете на потребителите.
(4) За одобрението по ал. 1 може да не се извършват проверки на място по чл. 19.
(5) Образецът на декларацията по ал. 3 се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Пускането на пазара на генетично модифициран фураж или ГМО за фураж се извършва само след получаване на разрешение от Европейската комисия по реда на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и при спазване на съответните условия, определени в разрешението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Компетентен орган по смисъла на чл. 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 е Министерството на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) За получаването на разрешение лицето или негов упълномощен представител, което желае да пусне на пазара генетично модифициран фураж или генетично модифицирани организми за използване във или като фураж, подава писмено заявление в Министерството на земеделието и храните или до национален компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Заявлението по ал. 3 се изготвя и представя при спазване на правилата, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2013 на Комисията от 3 април 2013 г. относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани храни и фуражи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 641/2004 и (ЕО) № 1981/2006 на Комисията (ОВ, L 157/1 от 8 юни 2013 г.) и Регламент (ЕО) № 641/2004 на Европейската комисия от 6 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно заявлението за разрешение за нови генетично модифицирани храни и фуражи, нотификацията на съществуващи продукти, инцидентното или технически неизбежното наличие на генетично модифициран материал, който е бил предмет на оценяване на съществуващия риск и е получил благоприятно становище.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Към заявлението се прилага документ за платена такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет, когато плащането не е извършено по електронен път.


Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните на своята интернет страница поддържа информация за съдържанието на регистъра по чл. 28 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.


Чл. 23в. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) В допълнение към изискванията по чл. 6 за етикетиране на фуражи лицата по смисъла на чл. 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 са длъжни да спазват изискванията за етикетиране на генетично модифицирани фуражи и генетично модифицирани организми за използване във или като фуражи, определени в Регламент (ЕО) № 1829/2003.
(2) В допълнение към изискванията по ал. 1 лицата по смисъла на чл. 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 са длъжни да изпълняват изискванията за проследимост и етикетиране на фуражи, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми, и на фуражи, произведени от генетично модифицирани организми, определени в Регламент (ЕО) № 1830/2003.


Чл. 23г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Операторите във фуражния сектор, които пускат на пазара пакетирани или насипни фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, са длъжни да предоставят на купувачите резултати от лабораторни анализи за това, че фуражът съдържа, състои се или е произведен от ГМО, както и единния идентификатор на ГМО в придружаващите партидата документи - за насипните фуражи или върху етикета на продукта - за пакетираните фуражи. Резултатите от лабораторните анализи и единния идентификатор на ГМО се предоставят на всеки един от следващите етапи от разпространението на фуражите на пазара.
(2) Операторите по ал. 1 са длъжни да имат въведени система и процедури за:
1. съхраняване на информацията по ал. 1;
2. идентифициране на операторите, от които са закупили и на които са продали фуражите по ал. 1.
(3) Информацията по ал. 2 се съхранява 5 години след реализирането на всяка сделка.


Чл. 23д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Операторите във фуражния сектор вземат проби с цел да гарантират, че произведените от тях фуражи са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1829/2003. Периодичността на вземане на пробите се определя във внедрената в съответствие с чл. 6 от Регламент (ЕО) № 183/2005 добра производствена практика или системата за анализ на опасностите и критични контролни точки.


Чл. 23е. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Когато вписан в регистър по чл. 17 или чл. 20 оператор във фуражния сектор ще използва странични животински продукти и/или производни продукти, той подава заявление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните за вписване на промяна в регистъра.
(2) Вписването на промяната по ал. 1 се извършва по реда на чл. 16, ал. 7 и 8, съответно чл. 19, ал. 15 и 16.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Освен в случаите на чл. 16, ал. 10 и чл. 19, ал. 18 удостоверение за регистрация или одобрение на оператор, който използва странични животински продукти и/или производни продукти, се отнема със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните и при неспазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и на чл. 7 и Приложение ІV на Регламент (ЕО) № 999/2001.
(4) Заповедта по ал. 3 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(5) Използването на странични животински продукти и/или производни продукти се извършва съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕС) № 142/2011.
(6) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Използването на преработени животински протеини се извършва съгласно чл. 7, параграфи 1 - 3 и Приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001.

Чл. 23ж. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Вписаните в регистъра по чл. 17 или чл. 20 оператори във фуражния сектор, които произвеждат комбинирани фуражи за непреживни животни, в които са вложени протеини от животински произход и фуражи за преживни животни, трябва да вземат мерки за избягване на кръстосано замърсяване, като:
1. произвеждат фуражи за преживни животни на отделна технологична линия;
2. държат физически отделени по цялата производствена верига, включително до крайния продукт, фуражите, съдържащи протеини от животински произход, забранени за изхранване на преживни животни, от фуражните суровини и комбинираните фуражи за преживни животни.

Раздел II.
Търговия с фуражи, предлагани чрез средства за комуникация от разстояние (Нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)

Раздел II.


Чл. 23з. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) (1) Търговия с фуражи, предлагани чрез средства за комуникация от разстояние, се извършва при спазване на чл. 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 767/2009, Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и подзаконовите актове по прилагането им.
(2) Търговия с фуражи от разстояние може да се извършва от:
1. оператор във фуражния сектор, който е регистриран или одобрен по реда на този закон и е вписан в регистрите по чл. 17 или 20;
2. оператор във фуражния сектор, който е регистриран или одобрен по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
(3) Фуражите, предлагани чрез средства за комуникация от разстояние, трябва да отговарят на изискванията на този закон, Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕО) № 183/2005 и Регламент (ЕО) № 767/2009.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Официалният контрол върху търговията с фуражи, предлагани чрез средства за комуникация от разстояние, се извършва по реда на Регламент (ЕС) 2017/625 и българското законодателство.

Чл. 23и. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) (1) За извършване на търговия с фуражи от разстояние операторите във фуражния сектор подават уведомление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните по тяхното седалище. Образецът на уведомлението се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и се публикува на интернет страницата на агенцията.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочва средството за комуникация от разстояние, което ще се използва, включително: електронен адрес, интернет страница, телефонен номер, пощенски адрес, и се прилагат:
1. списък, съдържащ наименованията и регистрационните или идентификационните номера на операторите, с които лицата по чл. 23з, ал. 2 имат договори за търговия с фуражи от разстояние;
2. документ за еквивалентна регистрация съгласно съответното законодателство, телефон и адрес на електронна поща за контакт, за операторите по чл. 23з, ал. 2, т. 2;
3. копие от договор с доставчик на средства за комуникация от разстояние, когато търговията с фуражи от разстояние се извършва чрез такова лице.

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПЕРАТОРИТЕ ВЪВ ФУРАЖНИЯ СЕКТОР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г.)


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Операторите във фуражния сектор носят отговорност за осигуряване и контролиране спазването на изискванията на чл. 17, параграф 1, чл. 18 и 20 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и на актовете, издадени на тяхно основание, на всеки етап от производството, преработката, съхранението, транспортирането и пускането на пазара на фуражи, включително храненето на животни в обектите под техен контрол. Операторите във фуражния сектор са длъжни да гарантират спазването на всички останали приложими към дейността изисквания на правото на Европейския съюз и националното законодателство в обектите под техен контрол.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Операторите във фуражния сектор, включително лицата, които осъществяват първично производство на фуражи и свързани с него дейности и/или хранене на отглежданите от тях животни, са длъжни да спазват относимите към тяхната дейност изисквания на Регламент (ЕО) № 183/2005 и Регламент (ЕС) 2019/4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) За изпълнение на изискванията на ал. 1 организациите по чл. 56, ал. 1 разработват ръководства за прилагане на добри практики и процедури, основани на принципите на система за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР). Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните представят становища по изготвените ръководства. При изготвянето на становищата се вземат предвид:
1. съответствие с нормативните изисквания;
2. приложимост за отрасъла, за който са разработени;
3. съгласуваност с ръководствата на Европейската комисия за въвеждане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки (НАССР);
4. съответствие на ръководствата с изискванията на Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните въз основа на становищата по ал. 2 одобрява разработените ръководства.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Операторите във фуражния сектор трябва да имат достатъчна и точна информация относно фуражите, които произвеждат, обработват, съхраняват, транспортират и разпространяват. Операторите във фуражния сектор трябва да са запознати с опасностите за здравето на животните, произтичащи от фуражите и извършваните от тях операции с фуражи, и с етапите в извършваните от тях дейности, които са критични за осигуряване безопасността на фуражите.
(2) Операторите във фуражния сектор разработват, въвеждат и прилагат в обектите под техен контрол процедури в съответствие с изискванията на чл. 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 183/2005.
(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за операторите във фуражния сектор, които осъществяват дейности, определени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Лицата по ал. 3 са длъжни да спазват изискванията на Приложение I на Регламент (ЕО) № 183/2005, отнасящи се до първичното производство. При пускане на пазара на първично произведени фуражни суровини същите се придружават от декларация за произход и съответствие по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Образецът се публикува на интернет страницата на агенцията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) При хранене на животни лицата, които ги отглеждат спазват изискванията за съответните дейности, определени в Приложение III на Регламент (ЕО) № 183/2005.
(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Операторите във фуражния сектор по чл. 15, ал. 1, 3, 4 и 5 и чл. 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 183/2005 са длъжни да спазват изискванията за съответните дейности, определени в Приложение II на Регламент (ЕО) № 183/2005.
(7) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Операторите във фуражния сектор определят отговорно лице за всеки обект, в който извършват дейност по производство, обработка, преработка, съхранение, транспортиране и разпространение на фуражи.
(8) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Операторите във фуражния сектор, които извършват дейност, попадаща в обхвата на чл. 13, параграф 2, буква "в" от Регламент (ЕС) 2019/4, спазват изискванията на Приложение II от Регламент (ЕО) № 183/2005 и съответните изисквания на Приложение I, Раздел 5 от Регламент (ЕС) 2019/4.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Операторите по чл. 15, ал. 4, които разпространяват мазнини, масла или продукти, получени от тях, предназначени за употреба във фуражи, включително комбинирани фуражи, както и операторите по чл. 15, ал. 1 и 3, които произвеждат комбинирани фуражи, извършват анализ на фуражите в съответствие с Регламент (ЕО) № 152/2009 за съдържанието на диоксини и диоксиноподобни полихлорирани бифенили. Анализът се извършва в акредитирани лаборатории.
(2) При пускане на пазара на фуражи операторите във фуражния сектор, с изключение на производителите на комбинирани фуражи, предназначени за животни, отглеждани за производство на храна, са длъжни да предоставят документ от извършените анализи по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) В случай че максимално допустимите граници на диоксини и диоксиноподобни полихлорирани бифенили са над определените в съответната наредба по чл. 11, ал. 3 граници, лабораторията по ал. 1 служебно предоставя резултатите от анализа на съответната областна дирекция по безопасност на храните.


Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Операторите по чл. 26а, ал. 1 са длъжни да спазват изискванията на раздел "Мониторинг на диоксина" от Приложение II на Регламент (ЕО) № 183/2005.


Чл. 26в. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) (1) Операторите във фуражния сектор организират най-малко веднъж на три години обучение на служителите и наетите от тях лица по въпросите на хигиената и безопасността на фуражите, съответстващо на дейността, която извършват.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните със заповед утвърждава темите за обучение за всяка от дейностите на всеки етап от веригата. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на Българската агенция по безопасност на храните.
(3) Обучението може да се организира от операторите във фуражния сектор, включително чрез техни служители, преминали курс на обучение за съответната дейност или чрез висши училища и други организации, регистрирани в Националната агенция за професионално образование и обучение съгласно Закона за професионалното образование и обучение. Обучението може да бъде присъствено или дистанционно. Програмите за обучение и списъкът на лицата, които ще провеждат обучението, се съгласуват с изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(4) Проведеното обучение по съответните теми по ал. 2 се удостоверява от лицето или организацията, извършила обучението, с документ, който се предоставя на органите за официален контрол при изпълнение на контролните им правомощия по чл. 45.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Българската агенция по безопасност на храните изготвя и публикува на интернет страницата си информация по темите за обучение, която актуализира при промени в нормативната уредба или при необходимост.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) При спазване изискванията на чл. 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и на актовете по прилагането му операторите във фуражния сектор са длъжни да:
1. изискват и съхраняват в база данни информация за всеки свой доставчик;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) съхраняват в база данни информация за своите клиенти, на които те са доставили първични суровини и фуражи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) За изпълнение на изискванията на ал. 1 операторите във фуражния сектор въвеждат и прилагат системи и процедури за събиране и съхраняване на информацията в съответствие с изискванията на чл. 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Информацията от базата данни по ал. 1 и 2 задължително съдържа наименование и адрес на доставчиците и клиентите, идентификация на суровината, фуража, фуражната добавка, количества и спецификация на фуражите и добавките, метод на производство и преработка, предназначение и други и се съхранява за срок три години.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Производителите на комбиниран фураж, предназначен за използване при хранене на непреживни животни, съхраняват за срок най-малко 5 години документите по параграф 2, букви "б" и "в", глава III, раздел Б на Приложение IV от Регламент (ЕО) № 999/2001.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) При спазване изискванията на чл. 20 от Регламент (ЕО) № 178/2002 операторите във фуражния сектор са длъжни да:
1. информират незабавно, но не по-късно от 24 часа, компетентния орган за предприетите от тях мерки;
2. не препятстват сътрудничеството на други лица с компетентния орган, насочено към предотвратяване, намаляване или отстраняване на възможния риск, произтичащ от фуражите, в съответствие с приложимите нормативни актове и процедури;
3. оказват съдействие на компетентния орган за предприетите действия за избягване или намаляване на риска за здравето на животните или хората;
4. възстановят заплатената от потребителите цена за съответния фураж.


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Лицата, които са служители или са наети от оператор във фуражния сектор, осигуряват свободен достъп до обектите по чл. 45, ал. 1, т. 1 на инспекторите, официалните ветеринарни лекари и служителите от Българската агенция по безопасност на храните за изпълнение на контролните им правомощия.


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Когато се установи, че част от серия, партида или пратка не отговаря на изискванията за безопасност, цялата серия, партида или пратка се проверява.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните поставя под забрана серията, партидата или пратката до приключване на проверката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Когато при проверката органът по ал. 2 установи, че останалата част от серията, партидата или пратката е безопасна, тя може да бъде пусната на пазара.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При установяване на факти, пораждащи съмнение относно безопасността на фураж, инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните прилагат ограничителни мерки за неговото пускане на пазара, включително временна забрана за пускане на пазара.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Когато инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните установят, че фуражът не съответства на приложимите изисквания на правото на Европейския съюз и националното законодателство, предписва една или няколко от следните мерки:
1. забрана за пускане на пазара и привеждане в съответствие с изискванията, като се постави краен срок;
2. изземване от обращение;
3. използване за други цели;
4. унищожаване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При неизпълнение на предписаните мерки по ал. 2, т. 1, 2 и 3 инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните разпореждат унищожаването на фуража за сметка на неговия собственик.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Унищожаването на фуражи на територията на областната дирекция по безопасност на храните, издала разпореждането за унищожаване, се извършва в присъствието на инспектор или официален ветеринарен лекар от областната дирекция по безопасност на храните и на представител на обекта, в който се унищожава фуражът. Собственикът на фуража или негов упълномощен представител може да присъства на унищожаването.
(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) За унищожаването на фуража се съставя протокол в два екземпляра, който се подписва от лицата, присъствали на унищожаването. Първият екземпляр се съхранява в областната дирекция по безопасност на храните, издала разпореждането за унищожаване. Вторият екземпляр се съхранява от собственика на фуража. Копие от протокола се предоставя на представителя на обекта, в който е унищожен фуражът.
(6) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Унищожаването на фуражи на територия на областна дирекция по безопасност на храните, различна от тази, издала разпореждането за унищожаване, се извършва в присъствието на инспектор или официален ветеринарен лекар от областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се унищожава фуражът, и на представител на обекта, в който се унищожава фуражът. Собственикът на фуража или негов упълномощен представител може да присъства на унищожаването.
(7) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) За унищожаването на фуража се съставя протокол в три екземпляра, който се подписва от лицата, присъствали на унищожаването. Първият екземпляр се съхранява в областната дирекция по безопасност на храните, издала разпореждането за унищожаване. Вторият екземпляр се съхранява от областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия е унищожен фуражът. Третият екземпляр се съхранява от собственика на фуража. Копие от протокола се предоставя на представителя на обекта, в който е унищожен фуражът.
(8) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Протоколите по ал. 5 и 7 съдържат:
1. дата на унищожаване;
2. начин на унищожаване;
3. вид и количество на унищожения фураж;
4. наименование и местонахождение на обекта, в който е унищожен фуражът.
(9) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Унищожаването на фуражи се извършва при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците.
(10) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Разходите за унищожаване на фуража са за сметка на собственика на фуража.

Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., предишен текст на чл. 33, изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Операторите във фуражния сектор и лицата, отглеждащи животни са длъжни да закупуват и използват фуражи само от лица, които са регистрирани и/или одобрени по реда на този закон или по реда, определен в законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз.
(2) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Изискванията по ал. 1 се прилагат и при използване на фуражи за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Глава пета.
ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ НА ФУРАЖИТЕ


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2020 г., в сила от 20.06.2020 г.) Официалният контрол и другите официални дейности за спазване изискванията на законодателството в областта на фуражите се осъществяват по реда на Регламент (ЕС) 2017/625, на Закона за управление на агрохранителната верига и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него длъжностни лица издават при необходимост инструкции, заповеди, указания и други документи за изпълнение на задълженията по ал. 1.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Официалният контрол на фуражите се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните, която е компетентният орган по смисъла на чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Българската агенция по безопасност на храните контролира качествения състав и пълноценността на фуражите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Българската агенция по безопасност на храните упражнява контрол върху фуражите относно:
1. изпълнението на общите изисквания за безопасност на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, съобразно компетентността и;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) производителите и/или търговците на медикаментозни фуражи и на междинни продукти за производството им, както и върху производството, съхранението, транспортирането, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи и на междинни продукти за производството им;
3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и на Регламент (ЕО) № 999/2001;
4. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.)
5. наличието на патогенни микроорганизми и продукти от жизнената им дейност;
6. изпълнението на изискванията за пускане на пазара на територията на Република България на генетично модифицирани фуражи и на ГМО за използване във или като фураж, определени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;
7. спазването на изискванията за етикетиране и проследимост на генетично модифицирани фуражи, ГМО за използване във или като фураж, определени в Регламент (ЕО) № 1830/2003;
8. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) изпълнението на изискванията за регистрация и одобрение на фуражни предприятия, за хигиена на фуражите и специфичните изисквания за проследимостта на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 183/2005;
9. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) спазването на изискванията за пускане на пазара, употреба и етикетиране на фуражни добавки и премикси, определени в Регламент (ЕО) № 1831/2003;
10. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) производството и търговията с комбинирани фуражи;
11. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) наличието на нежелани субстанции и продукти във фуражите;
12. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) съответствието на фуражите, предназначени за специфични хранителни цели;
13. (нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) производството, съхранението и търговията с фуражни суровини от животински произход, предназначени за влагане в комбинирани фуражи за животни, които се отглеждат за производство на храни, или за животни, които не се отглеждат за производство на храни;
14. (нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) производството, съхранението и търговията на комбинирани фуражи, в които се влагат фуражните суровини по т. 13, както и производството, съхранението и търговията на едро и дребно с храни за животни, които не се отглеждат за производство на храни;
15. (нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) употребата на фуражи при храненето на животните - за спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните упражнява контрол и върху първичното производство на земеделски култури, предназначени за фуражи, за спазване изискванията на Регламент № 183/2005.


Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Българската агенция по безопасност на храните контролира водата, предназначена за животните и за производство на фуражи, когато има съмнение, че тя:
1. съдържа замърсители, опасни за здравето на животни или хора;
2. е източник за пренасяне на патогенни микроорганизми и/или продукти от жизнената им дейност;
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) съдържа забранени за употреба при животни фармакологично активни вещества.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Контролът по ал. 1 се осъществява от инспектори и/или официални ветеринарни лекари по утвърден оперативен план за действие при извънредни ситуации по чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на агрохранителната верига чрез:
1. проверки на документация;
2. инспекции на обекти, в които се извършват контролираните дейности;
3. вземане на проби.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) При осъществяване на проверките и инспекциите по ал. 2, т. 1 и 2 контролните органи изготвят констативен протокол по образец в съответствие с изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) За пробите по ал. 2, т. 3 се съставя протокол за вземане на проби в присъствието на собственика или лице, присъствало на проверката.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Изследванията на пробите по ал. 2, т. 3 се извършват в лаборатории, определени със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните по реда на чл. 51, ал. 2 от Закона за управление на агрохранителната верига.


Чл. 34б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) При установяване на несъответствие с максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите, посочени в наредбата по чл. 11, ал. 3 или с максимално допустимите граници за остатъчни вещества от пестициди, посочени в Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 396/2005", Българската агенция по безопасност на храните съвместно с операторите във фуражния сектор извършва проверка с цел идентифициране източниците на тези субстанции и продукти.
(2) На проверка по ал. 1 подлежат:
1. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) фуражите, съдържащи концентрации нежелани субстанции и продукти над максимално допустимите или максимално допустимите граници за остатъчни вещества от пестициди;
2. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) животните, хранени с фуражи, които съдържат нежелани субстанции и продукти над максимално допустимите концентрации или максимално допустимите граници за остатъчни вещества от пестициди или в които са установени близки до праговите или прагови концентрации нежелани субстанции и продукти;
3. суровини или храни, добити от животните по т. 2.
(3) Проверките по ал. 2, т. 1 се извършват от комисия, определена със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните. Заповедта се издава незабавно след установяване на несъответствието по ал. 1.
(4) Проверките по ал. 2, т. 2 се извършват от комисия, определена със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се намира животновъдният обект. Заповедта се издава незабавно след установяване на несъответствието по ал. 1.
(5) Комисията по ал. 3 или по ал. 4:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) забранява транспортирането и/или пускането на пазара на фуражите, животните, суровините и/или храните, добити от тях;
2. взема проби от фуражите, водата за пиене на животните, животните, суровините и/или храните, добити от тях, и ги изпраща за лабораторно изследване.
(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) В случаите по ал. 5, т. 2 се прилагат разпоредбите на чл. 35 от Регламент (ЕС) 2017/625. Резултатите от повторното изпитване, анализа или диагностиката са окончателни.
(7) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Когато при анализ, изпитване или диагностика лабораторно е доказано несъответствие при микробиологичен анализ или оценка за наличие на карантинни вредители, не се допуска второ експертно становище.
(8) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Разходите за изследването на пробите по ал. 5, т. 2 са за сметка на собственика, съответно на оператора.
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) За резултатите от проверката и лабораторното изследване на пробите по ал. 5, т. 2 комисията изготвя констативен протокол и доклад до директора на областната дирекция по безопасност на храните.
(10) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) В случай че лабораторното изследване покаже наличие на концентрации нежелани субстанции или продукти над максимално допустимите, близки до праговите или прагови концентрации нежелани субстанции или продукти във фуражи, инспекторът и/или официалният ветеринарен лекар разпорежда прилагането на една от следните мерки:
1. използване за други цели;
2. подлагане на деконтаминация и/или детоксикация;
3. унищожаване.
(11) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Когато резултатът от лабораторното изследване покаже, че в животни, суровини и/или храни, добити от тях, има нежелани субстанции или замърсители от околната среда в концентрации, по-високи от максимално допустимите, се предприемат мерки, предвидени в съответната наредба по чл. 11, ал. 3.


Чл. 34в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Мерките по чл. 34б, ал. 5, т. 1 и ал. 10 се прилагат с разпореждане. Разпореждането се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(2) Разходите, свързани с прилагането на мерките по ал. 1, са за сметка на собственика.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Унищожаването на фураж по чл. 34б, ал. 10, т. 3 се извършва по реда на чл. 32, ал. 3 - 10.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)

Чл. 34г. (1) (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г., предишен текст на чл. 34г, изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Забранява се смесването с цел разреждане на фуражи, които съдържат нежелани субстанции или продукти в концентрации, надвишаващи максимално допустимите, посочени в съответната наредба по чл. 11, ал. 3.
(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Забранява се преработването и/или смесването с цел разреждане на фуражи със същите фуражи или с други фуражи, когато в тях е установено съдържание, надхвърлящо максимално допустимата граница на остатъчни вещества от пестициди, посочени в чл. 18, параграф 1 или в чл. 20 от Регламент (ЕО) № 396/2005. Такива фуражи не се пускат на пазара като фуражи или не се употребяват при хранене на животни.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., предишен текст на чл. 35 - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) На официален контрол по този закон подлежат всички обекти, в които се осъществят един или повече от етапите на производство, преработка, съхранение, транспортиране, пускане на пазара, включително употреба на фуражи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) За извършения официален контрол на фуражи се съставя констативен протокол по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Констативният протокол се съставя в съответствие с изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕС) 2017/625.

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Българската агенция по безопасност на храните извършва проверка на фуражи при въвеждането им на територията на Европейския съюз за съответствие с нормативните изисквания независимо от държавата на произход на пратката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Когато при проверка, извършена на мястото на получаване или по време на съхранение или транспортиране на пратката по ал. 1, Българската агенция по безопасност на храните установи несъответствие, тя предприема съответни мерки, включително връщане на пратката в държавата на произход.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Официалният контрол върху фуражите се осъществява по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.


Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 44. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) В изпълнение на изискванията на чл. 5, параграф 1, буква "з", чл. 66, параграф 1, ал. 1 и параграфи 2 - 7, чл. 67, чл. 105, параграф 1 и чл. 138 от Регламент (ЕС) 2017/625 инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните имат право:
1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) на свободен достъп до всички обекти на фуражни предприятия, включително обекти, в които се осъществява първично производство на фуражи, ферми за отглеждане на животни, места за отглеждане на животни, които не се отглеждат за производство на храни, както и до превозните средства, използвани за транспорт на фуражи и до мобилните смесители;
2. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) да изискват представяне на сведения и документи и да получават копия от тях за предприетите мерки, осигуряващи изпълнението на изискванията на законодателството в областта на фуражите, включително снимков материал, имена и адреси на лицата, от които са получили или на които са доставили фуражи;
3. да вземат проби и образци за лабораторни анализи и изследвания;
4. да посочват в писмен вид конкретно установените от тях несъответствия с нормативните изисквания, без да дават указания за начина на отстраняване;
5. да спират дейността или да затварят цялото фуражно предприятие или част от него за определен срок;
6. временно да прекратяват, да отнемат удостоверението за одобрение на обект или да заличават регистрацията на обект;
7. да извършват внезапни проверки в одобрените или регистрираните обекти;
8. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) да извършват официален контрол в съответствие с изискванията на чл. 14 от Регламент (ЕС) 2017/625;
9. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) да спират реализацията на фуражи с неизвестен произход, както и фуражи, които пряко или косвено застрашават здравето на животните и/или хората, и да разпореждат те да бъдат изтеглени от пазара, върнати, унищожени, преработени за постигане на изискванията за безопасност или използвани за цели, различни от първоначалното им предназначение като фураж;
10. да съставят актове за установяване на административни нарушения и други документи по образец;
11. да поставят удостоверителни знаци на видно място относно предприетите мерки по т. 5 и 6;
12. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) да ограничат или забранят пускането на пазара, използването, въвеждането или износа на фуражи, както и да поставят отличителни знаци на фуражите под забрана;
13. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) да разпоредят за пратки от трети държави обратно връщане, унищожаване, подлагане на специална обработка или използване за други цели, различни от първоначалното им предназначение като фураж;
14. да предприемат необходимите действия за гарантиране безопасността на фуражите и за съответствието им с нормативните изисквания;
15. да изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи;
16. да предприемат други действия, необходими за изпълнение на правомощията им;
17. (нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) да предприемат действия в съответствие с чл. 138, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Дейностите по контрола се провеждат на принципа на прозрачността, като инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните своевременно предоставят необходимата информация за контролните си дейности на обществеността.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) За изпълнение на изискванията на чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625 инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните подписват декларация за конфиденциалност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Българската агенция по безопасност на храните предприема необходимите мерки за забрана на пускането на пазара и/или използването на фураж или разпореждат изтеглянето му от пазара, когато въпреки съответствието му със специфичните изисквания за безопасност има основателни причини за съмнение, че фуражът е опасен.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Във връзка с изпълнението на правомощията, определени с Регламент (ЕС) 2017/625, инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните се легитимират.
(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При осъществяване на правомощията си по ал. 1 инспекторите и/или официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните издават:
1. предписания;
2. разпореждания;
3. (нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) акт за забрана.
(7) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Актовете по ал. 6, т. 2 и 3 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.


Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните е компетентно звено за контакт, обслужващо Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) по чл. 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002 относно опасностите за здравето на животните и/или хората, произтичащи от фуражи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) В съответствие с изискванията на чл. 52 от Регламент (ЕО) № 178/2002 длъжностните лица, които имат достъп до системата за бързо предупреждение за храни и фуражи, подписват декларация за неразгласяване на конфиденциалната информация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Българската агенция по безопасност на храните е единно звено за контакт, обслужващо Мрежата за предупреждение и сътрудничество по Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 относно фуражите.


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Операторите във фуражния сектор и лицата, отглеждащи животни, са длъжни да:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) изпълняват предписанията на инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) не възпрепятстват и да съдействат на инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните при осъществяването на правомощията им;
3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) водят документация съгласно изискванията на пряко приложимото право на Европейския съюз и този закон.
(2) Лицата по ал. 1 имат право да:
1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) обжалват актовете на органите по този закон по реда на Административнопроцесуалния кодекс; обжалването не спира изпълнението;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) поискат второ експертно становище по чл. 35 от Регламент (ЕС) 2017/625 в срок до пет работни дни от получаване на съобщението за резултата от анализа на взетите проби от фуражи и заключенията на контролните органи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Лицата по ал. 1, които искат второ експертно становище, подават писмено заявление до директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните.
(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Анализът на пробата за второто експертно становище се извършва в националната референтна лаборатория, референтна лаборатория на друга държава членка или в друга официална лаборатория, определена от Българската агенция по безопасност на храните при спазване на чл. 37 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Не се допуска второ експертно становище, когато е налице условие по чл. 29, ал. 5 от Закона за управление на агрохранителната верига.
(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Представителните проби, взети от фуражи за микробиологичен анализ, трябва да отговарят на следния стандарт:
Salmonella: отсъствие в 25 г фураж: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0, където:
n = броя на пробите, които трябва да бъдат изследвани;
m = граничната стойност за броя на бактериите, като резултатът се смята за задоволителен, ако общият брой на бактериите във всички проби не надвишава m;
М = максималната стойност за броя на бактериите, като резултатът се смята за незадоволителен, когато броят на бактериите в една или повече от една проби е по-голям или равен на M;
c = броя на пробите, в които бактериалното число може да варира между m и M, като пробата продължава да се смята за приемлива, когато бактериалното число в другите проби е по-малко или равно на m.
(7) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Резултатът, получен от второто експертно становище по ал. 2, т. 2, е окончателен и не подлежи на оспорване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Разходите за вземане и изследване на пробите за второто експертно становище по ал. 2, т. 2 са за сметка на оператора във фуражния сектор и се заплащат съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните или ценоразписа на съответната лаборатория, определена за извършване на анализа на пробата за второто експертно становище.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Проби от фуражи, взети за целите на официалния контрол, се анализират в лаборатории на Българската агенция по безопасност на храните по реда на чл. 51, ал. 2 от Закона за управление на агрохранителната верига.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Когато пробите от фуражи не може да бъдат анализирани в лабораториите по ал. 1, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните възлага извършването на анализа на друга лаборатория.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Лабораториите по ал. 1 и 2 трябва да отговарят на изискванията на чл. 37 и 39 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Делегирането на лабораторни дейности за официалния контрол по ал. 1 и 2 се одобрява от министъра на земеделието и храните при спазване на изискванията на чл. 28 - 30, 32, 33, 37 и 39 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед национални референтни лаборатории за изпитване на фуражи по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните в съответствие с изискванията на чл. 100 и 101 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Министърът на земеделието и храните заличава със заповед определените по реда на ал. 5 лаборатории, които не изпълняват условията по чл. 100 и 101 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.)


Чл. 50. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2020 г., в сила от 20.06.2020 г.)


Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) За осъществяване на официалния контрол се вземат и анализират проби при спазване изискванията на чл. 34 и 35 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Вземането и анализирането на проби за целите на официалния контрол се извършва съгласно методите, посочени в Регламент (ЕО) № 152/2009.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Когато няма директно приложимо право на Европейския съюз, министърът на земеделието и храните определя с наредби специфичните изисквания за вземане на проби и методите за анализ на фуражи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Разходите за изследване на пробите по ал. 1, с изключение на пробите по мониторинг, са за сметка на оператора във фуражния сектор и се заплащат съгласно ценоразписите на официалните лаборатории, определени да извършват анализ на проби за официален контрол.


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Компетентните органи по този закон оказват съдействие на компетентните органи на други държави членки, включително при извършване на контрол на територията на Република България, в съответствие с чл. 102, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/625.


Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) За издаването на документи по този закон и за извършването на официалния контрол, включително при проверка по сигнал се събират такси, определени с тарифата за таксите по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните. При определяне на таксите се спазват разпоредбите на дял II, глава VI "Финансиране на официалния контрол и на другите официални дейности" от Регламент (ЕС) 2017/625.
(2) При неплащане на таксите по тарифата се предприемат мерките по чл. 45, ал. 1, т. 5 или 6.

Глава шеста.
ВЪВЕЖДАНЕ, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА ФУРАЖИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2012 Г.)


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) При внос, износ и реекспорт на фуражи се спазват общите изисквания на чл. 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 178/2002.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните при необходимост издава инструкции, заповеди, указания и други документи за изпълнение на актовете на Европейската комисия по прилагането на чл. 53, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2020 г., в сила от 20.06.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Въвеждане и износ на фуражи на или от митническата територия на Република България се извършват при спазване на специфичните изисквания на този закон, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Регламент (ЕС) 2017/625, Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793, Регламент (ЕО) № 183/2005, Регламент (ЕО) № 1829/2003, Регламент (ЕО) № 1830/2003, Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕС) № 142/2011.
(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Внос на семена от коноп, непредназначени за посев, се осъществява от вносители, получили лицензии по чл. 29, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишен текст на чл. 53 - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Граничният контрол на фуражи се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Въвеждане на фуражи от трети държави, предназначени за Европейския съюз, може да се осъществява само през гранични контролни пунктове (ГКП), определени в съответствие с изискванията на чл. 59 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Операторът, отговорен за въвеждане на пратка на територията на Република България, писмено уведомява съответния ГКП за въвеждането. Уведомяването се извършва не по-късно от 24 часа преди пристигането на пратката на пункта:
1. чрез TRACES NT при фуражи, попадащи в обхвата на чл. 47, параграф 1, букви "г", "д" и "е" от Регламент (ЕС) 2017/625;
2. по електронната поща на съответния ГКП при фуражи от растителен произход, попадащи в обхвата на чл. 44 от Регламент (ЕС) 2017/625.


Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Всяка пратка с произход или изпратена от трети държави подлежи на граничен контрол.
(2) Граничният контрол по ал. 1 обхваща:
1. документална проверка;
2. проверка за идентичност;
3. физическа проверка.
(3) Граничният контрол по ал. 2, т. 1 и 2 се извършва на всяка пратка.
(4) Граничният контрол по ал. 2, т. 3 се извършва чрез вземане на проби в съответствие с правото на Европейския съюз, българското законодателство и утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните план за вземане на проби от фуражи при въвеждане от трети държави.
(5) При вземане и изследване на пробите се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 152/2009 и Регламент (ЕС) № 619/2011.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Граничният контрол по ал. 1 се извършва на ГКП от официални ветеринарни лекари.
(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Официалният ветеринарен лекар по ал. 6 допуска пратка, предназначена за въвеждане в Европейския съюз, ако се придружава от оригинален сертификат или други оригинални документи, издадени от компетентния орган на държавата на произход и на държавата износител, в случай че са различни. Сертификатът и документите се предоставят в оригинал и с превод на български език. Отговорността за достоверността на превода е на оператора, отговорен за въвеждане на пратката на територията на Република България.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Граничен контрол по ал. 1 се извършва и когато пратката е поставена под един от митническите режими съгласно чл. 5, точка 16, буква "б", с изключение на пасивно усъвършенстване, съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.).
(9) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Разходите за вземане и изследване на пробите по ал. 4 са за сметка на собственика на пратката.


Чл. 53б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) За да се гарантира, че всички фуражи, въведени в Република България, са преминали граничен контрол, Българската агенция по безопасност на храните работи съвместно с Агенция "Митници" и с Главна дирекция "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи при събирането на цялата информация относно въвеждането на фуражи, което включва:
1. информация, достъпна за митническите служби;
2. информация за манифеста на плавателния съд (кораб, лодка и други), влака или самолета;
3. други източници на информация, достъпни за сухопътните, железопътните, пристанищните или летищните търговски оператори.
(2) За подпомагане изпълнението на задълженията, произтичащи от правото на Европейския съюз, Българската агенция по безопасност на храните получава достъп до справочните системи на Агенция "Митници".
(3) Информационните системи на Българската агенция по безопасност на храните и на Агенция "Митници" обменят информация при условия и по ред, определени в споразумение между двете администрации.


Чл. 53в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Когато при проверки по чл. 53а, ал. 2 се установи, че фуражите не отговарят на изисквания на приложимото законодателство, официалният ветеринарен лекар задържа пратката и след обсъждане с вносителя или с негов упълномощен представител прилага една от следните мерки:
1. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) реекспедиране на пратката в държавата на произход;
2. (нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) реекспедиране на пратката до трета държава, различна от държавата на произход на фуража, при спазване на разпоредбата на чл. 66, параграфи 1 и 5, чл. 69 и чл. 72, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) унищожаване на пратката;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) употреба за други цели, различни от фуражи.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Разходите за реекспедирането, унищожаването или употребата на фуражите за други цели са за сметка на вносителя или лицето, отговорно за пратката.
(3) Мерките по ал. 1 се прилагат с разпореждане.


Чл. 53г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Реекспедирането на пратка по чл. 53в, ал. 1, т. 1 се извършва през същия ГКП, през който е въведена, в срок до 60 дни от въвеждането. Пратката се изнася за местоназначението, което вносителят или лицето, отговорно за пратката, е определило.
(2) До вземането на решение по ал. 1 пратката се съхранява под надзора на официалния ветеринарен лекар по чл. 53а, ал. 6 за сметка на вносителя или лицето, отговорно за пратката.


Чл. 53д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Унищожаване на пратката по чл. 53в, ал. 1, т. 3 се извършва, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) реекспедирането на пратката или употребата на фуража за други цели е невъзможно и/или срокът по чл. 53г, ал. 1 е изтекъл;
2. вносителят или лицето, отговорно за пратката, писмено декларира съгласието си за нейното унищожаване.
(2) В разпореждането за унищожаване на пратката по чл. 53в, ал. 3 се определят мястото и начинът на унищожаването и.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) За унищожаването на пратката се издава документ от ръководителя на обекта за обезвреждане, който се изпраща в оригинал до съответния ГКП.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Граничният контролен пункт предоставя копие от документа по ал. 3 на всяка заинтересована страна.


Чл. 53е. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Когато се установи, че пратка с фуражи не е преминала през задължителен граничен контрол по чл. 53а, ал. 1, инспекторите и/или официални ветеринарни лекари от областните дирекции по безопасност на храните издават разпореждане за прилагане на една от следните мерки:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) реекспедиране на пратката;
2. унищожаване на пратката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Разходите за реекспедирането или унищожаването са за сметка на собственика на фуража.


Чл. 53ж. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) При въвеждане на фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, вносителят задължително представя на ГКП информация в придружаващите пратката документи за вида и количественото съдържание на ГМО, и резултати от анализи, извършени в лаборатория съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1829/2003, Регламент (ЕО) № 1830/2003 и Решение за изпълнение 2011/884/ЕС на Комисията от 22 декември 2011 г. относно спешни мерки във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз в оризови продукти с произход от Китай и за отмяна на Решение 2008/289/ЕО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) На ГКП се съхраняват заверени копия от резултатите от лабораторните анализи по ал. 1.


Чл. 53з. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., предишен чл. 53а - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) (1) При износ на фуражи те се придружават със сертификат, издаден от инспектор или от официален ветеринарен лекар от областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се намира обектът, от който се изнася пратката.
(2) За издаване на сертификата по ал. 1 износителят подава заявление до директора на областната дирекция по безопасност на храните не по-късно от 10 дни преди датата на износа, в което посочва:
1. държавата, за която е предназначена пратката;
2. вида и количеството на фуражите;
3. регистрационния или идентификационния номер и наименованието на обекта, от който се изнася пратката;
4. допълнителни изисквания към фуража, ако такива са предвидени в държавата, за която се извършва износът.
(3) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец на третата държава, за която се изнася пратката, а когато няма такъв - по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(4) Сертификатът по ал. 1 се издава след извършване на съответните проверки, получаване на резултатите от лабораторни изследвания, когато са взети проби, и след натоварването на пратката. Сертификатът се издава от инспектора или официалния ветеринарен лекар и върху него се поставя печатът на съответната областна дирекция по безопасност на храните, съответно щемпелът на официалния ветеринарен лекар.
(5) Когато се изисква сертификатът по ал. 1 да съдържа данни за качествения състав или пълноценността на фуражите, инспекторът или официалният ветеринарен лекар взема проба и я изпраща за изследване в лаборатория по чл. 49, ал. 1 или 2.
(6) Инспекторът или официалният ветеринарен лекар, контролиращ обекта, от който се изнася пратката, присъства при нейното товарене.
(7) Вредите, причинени от непълна или невярна информация по ал. 2, са за сметка на износителя.
(8) Ръководителят на лаборатория по ал. 5 изпраща:
1. оригинал на протокола от изпитване или анализ до директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните;
2. копие от протокола от изпитване или анализ до инспектора или официалния ветеринарен лекар, взел пробата.

Чл. 53и. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., предишен чл. 53б - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) (1) Когато в сертификата по чл. 53з, ал. 1 се изисква вписване на данни по чл. 53з, ал. 2, т. 4, различни от тези по чл. 53з, ал. 5, които се удостоверят с протокол от изпитване или анализ, инспекторът или официалният ветеринарен лекар взема проба от фуражите и я изпраща за изследване в лаборатория по чл. 49, ал. 1 или 2.
(2) Ръководителят на лаборатория по ал. 1 изпраща:
1. оригинал на протокола от изпитване или анализ до директора на съответната областната дирекция по безопасност на храните;
2. копие от протокола от изпитване или анализ до инспектора или официалния ветеринарен лекар, взел пробата.

Чл. 53к. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., предишен чл. 53в, изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) До получаване на протоколите от изпитване и/или анализ по чл. 53з, ал. 8 и чл. 53и, ал. 2 срокът за издаване на сертификат за износ на фуражи в трети държави спира да тече.


Чл. 53л. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., предишен чл. 53г - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) При издаване на сертификат за износ на фуражи в трети държави той се придружава от заверено копие на издадените протоколи от изпитване и/или анализ по чл. 53з, ал. 8 и чл. 53и, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Официалният ветеринарен лекар или инспекторът вписва данните от протоколите по чл. 53з, ал. 8 и по чл. 53и, ал. 2 в сертификата за износ на фуражи за трети държави.


Чл. 53м. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., предишен чл. 53д, изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Разходите за издаване на протоколите от изпитване и/или анализ по чл. 53з, ал. 8 и чл. 53и, ал. 2 се заплащат от собственика на фуражите.


Чл. 53н. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишен чл. 53е - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) За издаване на сертификат за износ на фуражи за трети държави се събира такса в размер, определен в тарифата по чл. 51а, ал. 1.

Глава седма.
МЕДИКАМЕНТОЗНИ ФУРАЖИ (ОТМ. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2012 Г.)


Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) (1) При производство, съхранение, транспортиране и пускане на пазара, при внос и износ на медикаментозни фуражи и/или междинни продукти за производството им, включително при храненето на животните, се спазват изискванията на глава II и чл. 17 от Регламент (ЕС) 2019/4.
(2) Земеделски стопанин, който купува, съхранява или транспортира медикаментозни фуражи само за употреба в собствения си животновъден обект, спазва специалните изисквания на раздел 5, приложение I от Регламент (ЕС) 2019/4.
(3) Операторите във фуражния сектор прилагат национални максимални граници за кръстосано замърсяване за активни вещества от ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи, освен ако в делегирани актове по чл. 7, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2019/4 са определени други максимални граници.
(4) Операторите във фуражния сектор вземат проби, за да гарантират, че произведените от тях медикаментозни фуражи са в съответствие с изискванията на чл. 5 - 8 от Регламент (ЕС) 2019/4. Периодичността на вземане на пробите се определя в системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки, внедрена в съответствие с чл. 6 от Регламент (ЕО) № 183/2005.

Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.)

Чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) (1) Производителите, разполагащи с мобилни смесители, одобрени по реда на чл. 15, ал. 3, които пускат на пазара медикаментозни фуражи в Република България, подават уведомление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните на територията, на която ще извършват дейност. Образецът на уведомлението се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и се публикува на интернет страницата на агенцията съгласно чл. 13, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/4.
(2) Уведомлението по ал. 1 се подава в срок до три работни дни преди започване на дейността.
(3) В уведомлението по ал. 1 се посочва име или наименование на оператора, идентификационен номер на съответния производител с мобилен смесител за производство на медикаментозни фуражи, адрес и телефон за контакти и обектите, за които операторът ще произвежда медикаментозни фуражи.
(4) Производителите, които извършват дейност по ал. 1, в тридневен срок от преустановяване на дейността си подават уведомление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните на територията, на която са извършвали дейността. Образецът на уведомлението се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и се публикува на интернет страницата на агенцията.

Чл. 55б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Одобряването на нови дейности, за които операторите, извършващи дейност по чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/4, са били първоначално одобрени, се извършва по реда за получаване на първоначалното одобрение.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) При промяна на вписаните обстоятелства по чл. 55в, ал. 2, т. 2 операторите, попадащи в обхвата на чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/4, в тридневен срок от настъпване на промяната уведомяват писмено директора на областната дирекция по безопасност на храните и прилагат документи, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните, когато плащането не е извършено по електронен път.
(6) В 7-дневен срок от уведомлението по ал. 5 директорът на областната дирекция по безопасност на храните издава заповед за вписване на промяната в регистъра.
(7) В случаите по ал. 6 удостоверението за одобрение се преиздава.
(8) Удостоверението за одобрение се отнема и одобрението се заличава със заповед на директора на областната дирекция по безопасност на храните:
1. по писмено искане на оператора;
2. при груби или системни нарушения на изискванията на закона;
3. при системно възпрепятстване на контролната дейност на областната дирекция по безопасност на храните;
4. (нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) в случаите по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Заповедта по ал. 8, т. 2, 3 и 4 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.


Чл. 55в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Областната дирекция по безопасност на храните води регистър на одобрените обекти по чл. 15, ал. 3, в които се извършва дейност по чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/4, включително и на обектите, разполагащи с мобилен смесител за производството на медикаментозни фуражи.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. идентификационен номер;
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) име или наименование на производителя;
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) адрес по местонахождение на обекта за производство по чл. 15, ал. 3, в който се извършва дейност по чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/4 или адрес по регистрация на производителя, разполагащ с мобилен смесител за производството на медикаментозни фуражи;
4. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) вид дейност на обекта и/или на мобилния смесител;
5. забележки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Идентификационният номер по ал. 2, т. 1 се формира със структурата в чл. 20, ал. 1 съгласно глава 2, Приложение V от Регламент (ЕО) № 183/2005, като след символа "BG", представляващ ISO кода на Република България, се добавя "М".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Българската агенция по безопасност на храните поддържа национален регистър на одобрените обекти по чл. 15, ал. 3, в които се извършва дейност по чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/4, включително и на обектите, разполагащи с мобилен смесител за производството на медикаментозни фуражи. Националният регистър съдържа данните от регистрите на областните дирекции по безопасност на храните и се публикува на интернет страницата на агенцията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Данните от регистъра по ал. 4 се предоставят за публикуване на електронната страница на Европейската комисия съгласно чл. 19, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 183/2005.


Чл. 55г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Областните дирекции по безопасност на храните поддържат досиета на вписаните в регистъра по чл. 55в, ал. 1 обекти. Досиетата се съхраняват 5 години след прекратяване дейността на обекта.


Чл. 55д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) (1) Операторите, които извършват дейност по чл. 13, параграф 2, буква "б" от Регламент (ЕС) 2019/4, се регистрират по реда на чл. 16 и 22а и се вписват в регистъра по чл. 17.
(2) Операторите, които извършват дейност по чл. 13, параграф 2, буква "в" от Регламент (ЕС) 2019/4, в частта съхранение на медикаментозни фуражи или междинни продукти само в запечатани опаковки или съдове, се регистрират по реда на чл. 16 и се вписват в регистъра по чл. 17.
(3) Операторите, които извършват дейност по чл. 13, параграф 2, буква "в" от Регламент (ЕС) 2019/4, в частта транспорт на медикаментозни фуражи или междинни продукти само в запечатани опаковки или съдове, се регистрират по реда на чл. 16 и се вписват в регистъра по чл. 17е.
(4) Областните дирекции по безопасност на храните поддържат досиета на операторите по ал. 1 - 3. Досиетата се съхраняват 5 години след прекратяване дейността на оператора.


Чл. 55д.SUP>1. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) (1) Производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи се извършва при спазване на изискванията на глава IV "Рецепта и употреба" от Регламент (ЕС) 2019/4.
(2) Ветеринарната рецепта за медикаментозен фураж се издава от ветеринарен лекар. Съдържащата се в нея информация и изискванията за съхранение на ветеринарната рецепта са в съответствие с чл. 16, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2019/4.

Чл. 55е. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Забраняват се:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) храненето на животни, отглеждани за производство на храни, и на животни, които не се отглеждат за производство на храни, включително за животни с ценна кожа, с медикаментозен фураж, който не е произведен от одобрен по реда на този закон оператор;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) производството и храненето на животни, отглеждани за производство на храни, и на животни, които не се отглеждат за производство на храни, включително за животни с ценна кожа, с медикаментозен фураж, за който няма издадена рецепта по чл. 55д1 от ветеринарен лекар, включително когато фуражът е произведен в друга държава - членка на Европейския съюз;
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) храненето с медикаментозен фураж на животни, различни от посочените в рецептата по чл. 55д1;
4. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) повторното използване на рецептата по чл. 55д1;
5. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) влагането на количество междинен продукт, различно от предписаното в рецептата по чл. 55д1, при производството на медикаментозни фуражи;
6. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) директното влагане на фармакологично активни вещества, предназначени за производство на ветеринарни лекарствени продукти (ВЛП), във фуражите и/или водата за пиене на животните.


Чл. 55ж. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Забранява се употребата на хормонални продукти, бета-агонисти и тиреостатици, използвани за изхранване на животни, отглеждани за производство на храни, с цел стимулиране на растежа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Употребата на хормонални ВЛП, бета-агонисти и тиреостатици се допуска по изключение за терапевтични, зоотехнически и научноизследователски цели под контрола на ветеринарен лекар.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Условията и редът за употреба на хормонални продукти, бета-агонисти и тиреостатици се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.


Чл. 55з. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) (1) Събирането и обезвреждането на медикаментозни фуражи и/или на междинни продукти се организират и извършват от производителя или търговеца на медикаментозни фуражи и/или междинни продукти.
(2) Лицата по ал. 1 посочват върху етикета или в документа, придружаващ партидата, безплатен телефонен номер и място, където се събират неизползваните медикаментозни фуражи и/или междинни продукти.
(3) Информацията по ал. 2 се предоставя писмено на Българската агенция по безопасност на храните като неразделна част от заявлението по чл. 18 и се публикува на интернет страницата на агенцията. При промяна в информацията лицата по ал. 1 в тридневен срок от настъпване на промяната уведомяват Българската агенция по безопасност на храните.
(4) Земеделските стопани, лицата, които отглеждат животни, ветеринарните лекари и други лица, които притежават неизползвани медикаментозни фуражи и/или междинни продукти, са длъжни да ги предават на местата по ал. 2.
(5) Разходите за унищожаването на неизползваните медикаментозни фуражи и/или междинни продукти за производството им са за сметка на лицата, които ги предават за обезвреждане.
(6) Унищожаването на неизползваните медикаментозни фуражи и/или междинни продукти се извършва в обекти за изгаряне или съвместно изгаряне, определени от Българската агенция по безопасност на храните.

Глава осма.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОПЕРАТОРИТЕ ВЪВ ФУРАЖНИЯ СЕКТОР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г.)


Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Професионалните организации на операторите във фуражния сектор са браншовите организации на операторите във фуражния сектор, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Организациите по ал. 1:
1. разработват ръководства за добри производствени практики и ръководства за въвеждане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР) при производство и търговия с фуражи, както и други професионални изисквания с цел осигуряване на качеството и безопасността на фуражите;
2. участват в разработването на стратегии, анализи, програми и становища за развитие на бранша и съдействат за тяхното изпълнение;
3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) създават и поддържат база данни за експерти в бранша за оказване съдействие на операторите във фуражния сектор, както и на държавните органи;
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) разработват етични кодекси, регламентиращи професионалната етика в бранша и недопускането на нелоялна конкуренция между операторите във фуражния сектор;
5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) информират компетентния орган за извършени нарушения при производството, преработката, съхранението, транспортирането, пускането на пазара, включително употребата, на фуражи;
6. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) дават становища по проекти на нормативни актове;
7. организират провеждането на курсове за повишаване квалификацията на лицата, заети с производството на фуражи;
8. предоставят информация във връзка с разработването на позиции за участие в заседанията на работните групи на Европейската комисия и работните групи и комитети на Съвета на Европейския съюз.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Организациите по чл. 56, ал. 1 подпомагат работата на компетентния орган и на органите на местното самоуправление и местната администрация за осъществяване на политиката и стратегията им за развитие на фуражната индустрия.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.)

Глава девета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ


Чл. 57а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 4а, ал. 3 и 5, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 5000 до 10 000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 4а, ал. 4, се наказва с глоба от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение глобата е от 15 000 до 30 000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 30 000 до 45 000 лв.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 5 във връзка със забраната за пускане на пазара и изхранване на животни с фуражи, които не съответстват на изискванията за безопасност, определени в чл. 15 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и чл. 4 от Регламент (ЕО) № 767/2009, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 10 000 до 15 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 15 000 до 30 000 лв.


Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 6 във връзка с изискванията за етикетиране или към придружаващата партидата документация, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 3000 лв.


Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 7, ал. 1 във връзка със спазването на изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕО) № 1831/2003 и индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка, както и Глава ІV от Регламент (ЕО) № 767/2009 или на чл. 7, ал. 2 от този закон, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 7а, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.

Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 7, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 10 000 до 15 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 15 000 до 30 000 лв.

Чл. 61. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 8, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.


Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 8, ал. 5 във връзка с провеждането на експерименти в съответствие с принципите и условията, определени в чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 10 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 30 000 лв.


Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 8, ал. 4, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 10 000 до 15 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 15 000 до 30 000 лв.


Чл. 62б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 8, ал. 6, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е от 10 000 до 15 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 15 000 до 20 000 лв.


Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 10 във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 25 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 25 000 до 50 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 25 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 50 000 до 100 000 лв.


Чл. 64. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 12 във връзка със спазването на изискванията на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 лв. до 20 000 лв.


Чл. 65а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 13а, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.


Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 15, ал. 1 във връзка с дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия, различни от тези на ниво първично производство на фуражи, посочени в чл. 5, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 15, ал. 3, 4 или 5 във връзка с дейностите, попадащи в обхвата на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 10 000 до 20 000 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 20 000 до 50 000 лв.
(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 15, ал. 6, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.
(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Когато нарушението по ал. 5 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 66а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 15, ал. 2 във връзка с дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 10 000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 15а, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 3000 лв.


Чл. 66б. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Физическо лице, което изхранва животни, и наруши разпоредбата на чл. 14а, ал. 1 или чл. 26, ал. 5 във връзка със спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 3000 лв.


Чл. 66в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 14б, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 3000 лв.


Чл. 66г. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 23и, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 16, ал. 7 и чл. 17в, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1000 до 3000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 19, ал. 15 и чл. 55б, ал. 5, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.


Чл. 68. (1) Физическо лице, което не изпълни предписание на органите на официалния контрол по този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1500 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Физическо лице, което не изпълни разпореждане или акт за забрана на органите на официалния контрол по този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Физическо лице, което не съдейства, отказва или възпрепятства извършването на официален контрол по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) 2017/625, включително вземането на проби от органите на официалния контрол, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.


Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г., нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) (1) Физическо лице, което не заплати разходите по чл. 50а, ал. 4, когато не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 24 и 27, се наказва с глоба в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 10 000 лв.
(3) Физическо лице, осъществяващо първично производство на фуражи и свързаните с него дейности по смисъла на чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, което наруши разпоредбите на чл. 24 и 27, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 3000 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.


Чл. 71а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 26в, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 3000 лв.

Чл. 72. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 28, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.


Чл. 72а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 29, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Физическо лице, неосъществяващо първично производство на фуражи и свързаните с него дейности, което наруши разпоредбата на чл. 14а, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 във връзка със спазване на относимите за дейността му изисквания на Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Физическо лице, осъществяващо първично производство на фуражи и свързаните с него дейности, което наруши разпоредбата на чл. 14а, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 във връзка със спазване на относимите за дейността му изисквания на Регламент (ЕО) № 183/2005, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 5000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 5000 лв.


Чл. 74. (В сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Физическо лице, осъществяващо дейности, различни от тези по смисъла на чл. 5, параграфи 1 и 5 от Регламент (ЕО) № 183/2005, и наруши разпоредбата на чл. 26, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 3000 лв.
(3) Физическо лице, осъществяващо първично производство на фуражи и свързаните с него дейности по смисъла на чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, което наруши разпоредбата на чл. 26, ал. 1 и 4, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1500 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 1500 до 5000 лв.
(5) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 26, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(6) Когато нарушението по ал. 5 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.


Чл. 75. (1) Когато физическо лице наруши разпоредбите на чл. 26, ал. 4 и 5, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.


Чл. 75а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 26, ал. 6, чл. 26а или 26б, се наказва с глоба в размер от 5000 до 7500 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 7500 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 15 000 до 20 000 лв.


Чл. 76. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 33, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Физическо лице, чиято дейност попада в обхвата на чл. 5, параграфи 1 и 5 от Регламент (ЕО) № 183/2005, което наруши разпоредбата на чл. 33, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 5000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 3000 до 10 000 лв.


Чл. 77. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което произведе или използва фуражи, които съдържат нежелани субстанции или продукти над максимално допустимите концентрации, определени в наредбата по чл. 11, ал. 3, или смеси такива фуражи с цел разреждане, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 8000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 8000 до 13 000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 34г, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 8000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 8000 до 13 000 лв.

Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 23в, чл. 23г или 23д, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 15 000 до 30 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 30 000 до 45 000 лв.


Чл. 77б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 23е, ал. 1, 3, 5 или 6 или чл. 23ж, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 15 000 до 20 000 лв.


Чл. 77в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 53, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 2000 до 5000 лв.


Чл. 77г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Физическо лице, което вложи или допусне да се вложат във фуражите нелицензирани медикаментозни премикси или ВЛП, различни от медикаментозни премикси, се наказва с глоба в размер от 2500 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 8000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 6000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 54, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 2500 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 8000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 6000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.
(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Който наруши изискването на чл. 54, ал. 3 и/или 4, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 6000 до 10 000 лв.


Чл. 77д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши чл. 55е, т. 1 - 5, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.


Чл. 77е. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Който наруши изискване за производство, съхранение, опаковане, етикетиране, транспортиране, отпускане, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 6000 до 10 000 лв.


Чл. 77ж. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши чл. 55е, т. 6, се наказва с глоба в размер от 6000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 10 000 до 20 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 15 000 до 20 000 лв.


Чл. 77з. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Който вложи или допусне влагането на хормонални продукти, бета-антагонисти или тиреостатици във фуражи за изхранване на животни, отглеждани за производство на храни, извън случаите по чл. 55ж, ал. 2 и в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 55ж, ал. 3, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 10 000 до 20 000 лв.


Чл. 77з.SUP>1. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) (1) Който наруши разпоредбата на чл. 55з, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 3000 до 6000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 6000 до 10 000 лв.
(2) Който наруши разпоредбата на чл. 55з, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.
(3) Физическо лице, което наруши чл. 55з, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 15 000 до 20 000 лв.

Чл. 77и. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2020 г., в сила от 20.06.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) Физическо лице, което наруши разпоредбите на този закон или наредбите по прилагането му или на разпоредби на регламент по чл. 1, ал. 1, т. 8, извън случаите по чл. 57а - 77з1, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 8000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2020 г., в сила от 20.06.2020 г.) Когато нарушение по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 8000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 8000 до 15 000 лв.


Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Наказателните постановления се издават от директорите на областните дирекции по безопасност на храните.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) За целите на този закон се прилагат дефинициите, определени в регламентите по чл. 1, ал. 1, т. 8.


§ 1а. (Предишен § 1, изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) По смисъла на този закон:
1. "Груби нарушения" са нарушения на изискванията на този закон или на нормативните актове по прилагането му, довели до непосредствена опасност за здравето на хора, животни, растения, замърсяване на околната среда или до значителни икономически загуби.
2. "Добра производствена практика" е система от общи хигиенни и технологични правила за ограничаване до приемлив минимум на риска от замърсяване на фуражите чрез производствена или човешка дейност. Правилата се отнасят до: проектирането, състоянието и поддържането на сградите, помещенията, машините, апаратите, основните и спомагателните технически съоръжения, приемането и съхранението на суровините, на основните, спомагателните и опаковъчните материали, хигиената и обучението на персонала, системите за проследяване и контрол на качеството и технологичния процес, воденето на документация.
3. "Етикетиране" са всички текстове, обозначения, марки на производителя и търговски марки, изображения и знаци, които придружават или се отнасят за даден фураж и са нанесени върху опаковката му под формата на етикет, пръстен или капак, поставен върху нея, или са отразени в документи, указания и обяви, които ги съпровождат.
4. "Животни" са животни, отглеждани за производство на храни, и/или животни, които не се отглеждат за производство на храни.
5. "Нежелани субстанции и продукти" са субстанции или продукти (без патогенни микроорганизми), които се намират върху повърхността или във фуражите и които представляват опасност за здравето на хората или животните и за околната среда.
6. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) "Максимална граница" по чл. 54, ал. 3 е стойност, която не надвишава границата на откриване на използвания метод за изпитване от лабораториите по чл. 49, ал. 1 и 2 за съответното активно вещество на ветеринарен лекарствен продукт, който е вложен в медикаментозния фураж и се съдържа в нецелевия фураж, ако в Приложение II към Регламент (ЕС) 2019/4 не е посочено друго.
7. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.)
9. "Обект" е всяко помещение или сграда, в които се извършва добив, частична или цялостна преработка, опаковане, преопаковане, етикетиране, съхранение, търговия и употреба на фуражи.
10. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2024 г.) "Оператор във фуражния сектор" е лице, отговорно за спазването на изискванията на този закон и правото на Европейския съюз в рамките на дейностите под негов контрол на всеки етап на производство, преработка, съхранение, транспортиране, пускане на пазара, включително употреба на фуражи, и/или което е земеделски стопанин, произвеждащ фуражи и/или отглеждащ животни.
11. "Повторно нарушение" е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
12. "Преработване" е дейност, която променя свойствата или състава на фуражите, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.
13. "Производство" е цялостен или частичен процес на добив, преработка, приготвяне, опаковане, преопаковане, етикетиране и съхранение на фуражи.
14. "Системно нарушение" са три или повече нарушения на изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му, за които на лицето са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.
15. "Системно възпрепятстване на контролната дейност" са три или повече възпрепятствания от страна на оператора във фуражния сектор независимо дали операторът присъства, или не по време на извършване на проверка от компетентния орган.
16. "Трета държава" е всяка държава, която не е членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.
17. (нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) "Пратка" е количество фураж от една и съща категория или с едно и също описание, вписано в един и същ документ, транспортирано с едни и същи транспортни средства.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Законът за фуражите (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 58 от 2003 г., бр. 69 и 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.) се отменя.


§ 3. Производителите и търговците, одобрени и/или регистрирани съгласно изискванията на наредбата по чл. 10, ал. 5 от отменения Закон за фуражите, могат да продължат своята дейност, ако до 1 януари 2007 г. уведомят Националната служба по зърното и фуражите за това, а тези, за които не се изисква регистрация или одобрение съгласно същата наредба, но за които се изисква регистрация по реда на този закон, могат да продължат дейността си, ако до 1 януари 2007 г. представят заявление за регистрация в Националната служба по зърното и фуражите.


§ 4. Производителите и търговците на фуражи са длъжни да постигнат съответствие с изискванията по чл. 26, ал. 1 в срок до 1 януари 2008 г.


§ 5. Произведените до влизането в сила на този закон фуражи, които съдържат антибиотици като фуражни добавки, могат да се търгуват до изчерпване на произведените количества, но не по-късно от 30 септември 2006 г.


§ 6. До 1 януари 2008 г. лицата по чл. 14, ал. 1 подават декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите, че са изпълнили изискванията на този закон.


§ 7. (1) При изготвянето, оценката, изменението и допълнението на нормативни актове, които уреждат изискванията към фуражите и тяхната безопасност, се вземат предвид приложимите международни стандарти и наличната научна информация.
(2) При изготвяне на нормативни актове, които регулират безопасността на фуражите, се отчитат резултатите от извършения анализ на риска, освен в случаите, когато това е неприложимо.
(3) Анализът на риска се извършва на базата на научни доказателства по независим, обективен и прозрачен начин.
(4) Управлението на риска се извършва, като се вземат предвид резултатите от оценката на риска и становищата на научните организации, а при необходимост се прилагат и временни предпазни мерки.
(5) Временни предпазни мерки се прилагат, когато оценката на наличната информация покаже вероятност за увреждащи здравето ефекти, но не съществуват сигурни научни доказателства за тяхното настъпване. Мерките се прилагат до получаване на нова научна информация за извършване на цялостна оценка на риска.
(6) Приложените временни предпазни мерки трябва да:
1. са пропорционални на мерките, необходими за защита на живота и здравето на животните и хората;
2. не ограничават търговията, освен когато е необходимо за защита на живота и здравето на животните и хората;
3. са съобразени с техническите и икономическите възможности и с други приложими фактори;
4. се преразглеждат периодично в зависимост от вида на установения риск за здравето на животните и хората и научната информация, необходима за извършване на цялостна оценка на риска.
(7) При изготвянето, оценката и изменението и допълнението на нормативните актове, които регулират изискванията към фуражите и тяхната безопасност, компетентните органи провеждат открити и прозрачни обществени консултации.


§ 8. Член 8, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 10, 13, 14, чл. 34, ал. 4 и 5, чл. 39, ал. 2, чл. 44, 50 и 61 влизат в сила от 1 януари 2007 г., а чл. 74 влиза в сила от 1 януари 2008 г.


§ 9. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ., бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30 и 31 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 395, ал. 1 т. 7 се отменя.
2. В чл. 398 думите "чл. 10, ал. 2" се заменят с "чл. 19, ал. 9".
3. Член 399 се отменя.
4. В чл. 404, ал. 1 думите "чл. 10, ал. 2" се заменят с "чл. 19, ал. 9".
5. В чл. 466, ал. 1 думите "чл. 10, ал. 2" се заменят с "чл. 19, ал. 9".


§ 10. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 24, ал. 2 накрая се добавя "или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство".
2. В чл. 29, ал. 6 накрая се добавя "както и да получава от органите на Националната агенция за приходите данъчна и осигурителна информация за лицата, извършващи съхранение и търговия със зърно в нарушение на закона и нормативните актове по прилагането му".


§ 11. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31 и 34 от 2006 г.) в чл. 6т се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя "или".
2. В ал. 2 думата "спирането" се заменя с "вдигането".


§ 12. Издадените на основание чл. 10, ал. 7, чл. 11, ал. 3 и чл. 15б, ал. 4 от отменения Закон за фуражите подзаконови нормативни актове се прилагат, доколкото не противоречат на този закон и до изричната им отмяна.
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 22 юни 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)

§ 59. В Закона за фуражите (ДВ, бр. 55 от 2006 г.) навсякъде думите "министърът на земеделието и горите", "министъра на земеделието и горите" и "Министерството на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието", "министъра на земеделието и продоволствието" и "Министерството на земеделието и продоволствието".


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2010 Г.)

§ 21. (1) Националната служба по зърното и фуражите в срок до три месеца от влизането в сила на този закон предоставя на регионалната ветеринарномедицинска служба документацията за обектите, регистрирани и/или одобрени по досегашния ред, както и списъците на операторите във фуражния сектор, които извършват обмен на фуражи с държави - членки на Европейския съюз, или разпределят пратки фуражи от държави - членки на Европейския съюз.
(2) Директорите на регионалните ветеринарномедицински служби в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон служебно издават заповед за одобрение, съответно заповед и удостоверение за вписване на обектите по ал. 1 и ги вписват в съответния регистър на регионалната ветеринарномедицинска служба, за което не се събира такса.
(3) Издадените преди влизането в сила на този закон временни одобрения запазват действието си за срока, за който са издадени.
(4) Започнатите производства за одобряване или за регистрация на обекти се довършват по реда на този закон.
(5) Националната служба по зърното и фуражите в срок до един месец от влизането в сила на този закон предоставя на регионалната ветеринарномедицинска служба документите, свързани със започналите производства по ал. 4.

§ 22. (1) Националната служба по зърното и фуражите в срок до един месец от влизането в сила на този закон предоставя на регионалната ветеринарномедицинска служба документацията на обектите, на които временно е отнето одобрението.
(2) Заинтересованите лица, след отстраняване на нарушенията, довели до временно отнемане на одобрението, уведомяват писмено директора на регионалната ветеринарномедицинска служба.
(3) Директорът на регионалната ветеринарномедицинска служба назначава комисия, която в 7-дневен срок от уведомяването по ал. 2 извършва проверка на обекта и дава становище.
(4) В тридневен срок от получаване на становището по ал. 3 директорът на регионалната ветеринарномедицинска служба издава заповед за одобрение и/или регистрация и вписва обекта в съответния списък или регистър или мотивирано отказва одобрението и/или регистрацията. Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

§ 23. Извън случаите по § 21, ал. 1 и 5 и § 22, ал. 1 в срок до три месеца от влизането в сила на този закон Националната служба по зърното и фуражите предава на Националната ветеринарномедицинска служба всички документи, отнасящи се до безопасността на фуражите, включително указания, инструкции, чек-листове и други документи за осъществяване на контрола по безопасност на фуражите, документите, свързани с оценката на риска, както и утвърдените бланки и образци на документи.

§ 24. Националната служба по зърното и фуражите предава на Националната ветеринарномедицинска служба документите по § 21 - 23 по опис с предавателно-приемателен протокол.

§ 25. В срок до 10 дни от влизането в сила на този закон Националната служба по зърното и фуражите предоставя на Националната ветеринарномедицинска служба пълен достъп до електронната база данни за операторите във фуражния сектор.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 27. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2010 Г.)

§ 30. Подзаконовите нормативни актове, издадени на основание на отменените с § 7 разпоредби, запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон и до изричното им отменяне.

§ 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

§ 8. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г. и бр. 41 и 88 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. В останалите текстове на закона думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните", а думите "регионалната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "областната дирекция по безопасност на храните".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2012 Г.)

§ 55. Наредбите по чл. 400, ал. 3 и чл. 407 от Закона за ветеринарномедицинската дейност се прилагат до издаването на наредбите по чл. 55, ал. 2 и 55ж, ал. 3, доколкото не противоречат на Закона за фуражите.

§ 56. (1) Издадените до влизането в сила на този закон удостоверения на операторите във фуражния сектор запазват действието си.
(2) Регистрираните и одобрени до деня на влизане в сила на този закон оператори във фуражния сектор, които при извършване на дейността си използват странични животински продукти или производни продукти и които произвеждат и/или търгуват с медикаментозни фуражи, в срок до 1 март 2013 г. подават заявление за регистрация или одобрение по реда на този закон.
(3) При подаване на заявление по ал. 2 не се заплаща такса за регистрация или одобрение.
(4) За одобрение по ал. 2 не се извършва проверка на място на обекта.
(5) Започнатите до влизането в сила на този закон процедури за регистрация и одобрение на операторите във фуражния сектор се довършват по досегашния ред.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)

§ 72. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 83 и 97 от 2012 г., бр. 7 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните" се заменят съответно с "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2018 Г.)

§ 66. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 20.06.2020 Г.)

§ 13. Законът влиза в сила в 14-дневен срок след обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 21.07.2020 Г.)

§ 65. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 26 относно чл. 36, ал. 5, която влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 102. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 83 и 97 от 2012 г., бр. 7 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 от 2018 г. и бр. 51 и 65 от 2020 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието", "министърът на земеделието" и "министъра на земеделието".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г. с изключение на чл. 33а, ал. 2, която влиза в сила от 1 март 2023 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 117. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 83 и 97 от 2012 г., бр. 7 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 от 2018 г., бр. 51 и 65 от 2020 г. и бр. 102 от 2022 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието", "министърът на земеделието" и "министъра на земеделието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2024 Г.)

§ 56. Одобрените до влизането в сила на този закон производители и търговци на медикаментозни фуражи и/или междинни продукти за производството им продължават дейността си, ако в срока по чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/4 са подали декларация до директора на областната дирекция по безопасност на храните по местонахождението на обекта. Декларацията е по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

§ 57. Фуражите, предназначени за специфични хранителни цели, които са етикетирани преди 25 март 2022 г. в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 11, ал. 3 съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) 2020/354, се пускат на пазара и могат да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 59. (1) Регистрацията и удостоверенията за регистрация на обектите за търговия на дребно за храни за домашни любимци, издадени на основание чл. 229, ал. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност до влизането в сила на този закон, запазват действието си и са безсрочни.
(2) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по регистрация на обекти за търговия на дребно за храни за домашни любимци се довършват по досегашния ред, като при промяна в заявените обстоятелства на регистрираните обекти се прилага чл. 16, ал. 7.
(3) Вписването на обектите по ал. 1 в регистъра по чл. 17 се извършва по служебен ред от съответните областни дирекции по безопасност на храните.

Релевантни актове от Европейското законодателство


Директиви:

ДИРЕКТИВА 2002/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 май 2002 година относно нежеланите вещества в храните за животни
ДИРЕКТИВА 86/530/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 28 октомври 1986 година за изменение на приложението към Директива 82/471/ЕИО на Съвета относно някои продукти, използвани при храненето на животни

Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/354 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2020 г. за съставяне на списък на предназначенията на фуражите, предназначени за специфични хранителни цели, и за отмяна на Директива 2008/38/ЕО
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1793 НА КОМИСИЯТА от 22 октомври 2019 година относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои стоки от някои трети държави за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 669/2009, (ЕС) № 884/2014, (ЕС) 2015/175, (ЕС) 2017/186 и (ЕС) 2018/1660 на Комисията
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1715 НА КОМИСИЯТА от 30 септември 2019 г. за определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1014 НА КОМИСИЯТА от 12 юни 2019 година за определяне на подробни правила за минималните изисквания относно граничните контролни пунктове, включително инспекционните центрове, и за формата, категориите и съкращенията, които да се използват в списъка на граничните контролни пунктове и контролните пунктове
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/4 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2018 г. относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (EС) 2017/625 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол)
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1239 НА КОМИСИЯТА от 18 май 2016 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1237 НА КОМИСИЯТА от 18 май 2016 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за прилагане на системата на лицензии за внос и износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за освобождаване и задържане на обезпечения, внесени във връзка с тези лицензии, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 341/2007 и (ЕО) № 382/2008 на Комисията и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 на Комисията
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/786 НА КОМИСИЯТА от 19 май 2015 година за определяне на критерии за приемане на методи за детоксикация, прилагани за продукти, предназначени за хранене на животни, предвидени в Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 952/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 503/2013 НА КОМИСИЯТА от 3 април 2013 година относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани храни и фуражи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 641/2004 и (ЕО) № 1981/2006 на Комисията
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 619/2011 НА КОМИСИЯТА от 24 юни 2011 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите по отношение на наличието на генетично модифициран материал, за който е в ход процедура за даване на разрешение или за който разрешението е изтекло
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 142/2011 НА КОМИСИЯТА от 25 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 767/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юли 2009 година относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 152/2009 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2009 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 183/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 януари 2005 година за определяне на изискванията за хигиена на фуражите
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 726/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 март 2004 година за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 641/2004 НА КОМИСИЯТА от 06 април 2004 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно заявлението за разрешение за нови генетично модифицирани храни и фуражи, нотификацията на съществуващи продукти, инцидентното или технически неизбежното наличие на генетично модифициран материал, който е бил предмет на оценяване на съществуващия риск и е получил благоприятно становище
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1831/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно добавки за използване при храненето на животните
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1830/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно проследяването и етикирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1829/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 178/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 999/2001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2001 година относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

Решения:

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/884/ЕС НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2011 година относно спешни мерки във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз в оризови продукти с произход от Китай и за отмяна на Решение 2008/289/ЕО

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума