навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 7 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

В сила от 27.02.2015 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.59 от 4 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 Март 2019г., изм. ДВ. бр.38 от 24 Април 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г., доп. ДВ. бр.33 от 20 Април 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 19 Април 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 3 Март 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на насочената към опазването на околната среда и климата мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
(2) Подпомагането се предоставя за постигане на следните цели:
1. запазване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност и свързваните с тях видове, чрез насърчаване или възстановяване на традиционните практики за управление на полуестествените затревени площи;
2. предотвратяване на бъдещата загуба на затревени площи, причинена от превръщането им в обработваеми земеделски земи или преизпасването им;
3. опазване на биологичното разнообразие и защита, поддържане и възстановяване на благоприятния статус на местата от Натура 2000, преди да са влезли в сила задължителните ограничения, наложени от плановете им за управление и заповедите за обявяването им, издадени съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L, бр. 206 от 22 юли 1992 г.);
4. опазване на застрашените от изчезване редки породи и традиционни сортове растения;
5. предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;
6. повишаване на почвеното плодородие.
(3) Подпомагането се предоставя под формата на годишно агроекологично плащане при спазване на изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
2. Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правилата за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1307/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
3. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1306/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
4. (нова - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 (Регламент (ЕС) 2020/2094) (ОВ, L, бр. 433I от 22 декември 2020 г.).
(4) Подпомагането се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА

Раздел I.
Допустими бенефициенти

Чл. 2. За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и са регистрирани в Системата за идентификация на земеделските парцели и/или в Системата за идентификация и регистрация на животните от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) в зависимост от направлението, по което кандидатстват.

Раздел II.
Подпомагани агроекологични дейности


Чл. 3. Подпомагането се предоставя за извършването на агроекологични дейности в следните направления:
1. възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС);
2. поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение;
3. поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение;
4. контрол на почвената ерозия;
5. традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
6. опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство;
7. опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство;
8. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) подсигуряване на разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване.

Чл. 4. (1) За направленията по чл. 3, т. 1, 2 и 3 се предоставя подпомагане във физически блокове, попадащи в специализирания слой на земи с висока природна стойност.
(2) Прилагането на направленията по чл. 3, т. 4, 6 и 7 се подпомага на територията на цялата страна.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Прилагането на направлението по чл. 3, т. 5 се подпомага на територията на природните паркове с утвърдени планове за управление и на националните паркове "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан" в Република България.
(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Прилагането на направлението по чл. 3, т. 8 се предоставя за пчелни семейства във временни пчелини, разположени в земеделска земя, определена в Системата за идентификация на земеделските парцели и в обхвата на зони Натура 2000, обявени със заповед на министъра на околната среда и водите, в земеделска земя в райони с природни или други ограничения или в земеделски земи с висока природна стойност.

Чл. 5. (1) За прилагането на агроекологични дейности по направлението по чл. 3, т. 1 допустими за подпомагане са земеделски парцели, попадащи във физически блокове, които имат географско пресичане със специализиран слой с ВПС, с повече от 100 кв. м.
(2) За прилагането на агроекологичните дейности по направлението по чл. 3, т. 1 се извършва плащане за земеделски парцели, които попадат във физически блокове с начин на трайно ползване "Пасища, мери и ливади", в това число "Естествени пасища и ливади", "Горски ливади и пасища" и "Смесено земеползване", които имат географско пресичане със специализиран слой с ВПС, с повече от 100 кв. м.
(3) За прилагането на агроекологичните дейности по направлението по чл. 3, т. 2 са допустими за подпомагане земеделски парцели, които с цялата си площ попадат във:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) списък на землищата, в които има местообитания на зимуващи видове гъски съгласно приложение № 1 и специализиран слой на орнитологично значими места, включващ зоните на местообитанията и слоя по чл. 4, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) списък на землищата, в които има местообитания на червеногуши видове гъски съгласно приложение № 2, и специализиран слой на орнитологично значими места, включващ зоните на местообитанията и слоя по чл. 4, ал. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) списък на общините в България, на територията на които в обработваеми земи със зърнени култури гнезди ливаден блатар (Circus pygargus), съгласно приложение № 3 и специализиран слой на орнитологично значими места, включващ зоните на местообитанията и слоя по чл. 4, ал. 1.
(4) За прилагането на агроекологичните дейностите по направлението по чл. 3, т. 3 са допустими за подпомагане земеделски парцели, които попадат с цялата си площ в специализиран слой на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд, съгласно приложение № 4.
(5) Специализираният слой по ал. 4 включва всички площи, които попадат едновременно в зоните на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд и във физически блокове, които през 2014 г. са с начин на трайно ползване "обработваема земя" в Системата за идентификация на земеделските парцели.

Чл. 6. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Министерството на земеделието предоставя на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), в срок до 28 февруари всяка година географски цифрови данни за националните паркове, природните паркове по чл. 4, ал. 3 и резервати съгласно 50 (ЗЗТ) и специализираните слоеве по чл. 5, ал. 3 и 4.
(2) Когато земеделски парцел или част от него, който попада на територията на резерват или национален парк, определен по реда на ЗЗТ и фигурира в географските цифрови данни по ал. 1, целият парцел не се одобрява за подпомагане по мярка 10 "Агроекология и климат".

Чл. 7. (1) Земеделските стопани не могат да кандидатстват за подпомагане по реда на тази наредба:
1. с едни и същи земеделски парцели и/или животни и по мярка 11 "Биологично земеделие" с изключение на парцелите по направление "Контрол на почвената ерозия" и/или животните по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство", или
2. с едни и същи земеделски парцели и/или животни едновременно по мярка 10 "Агроекология и климат" и по мярка 214 "Агроеколгични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР 2007 - 2013 г.), с изключение на земеделски парцели, заявени по направление "Контрол на почвената ерозия" от мярка 10 "Агроекология и климат" на ПРСР 2014 - 2020 г. и по направление "Биологично растениевъдство" от мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007 - 2013 г.;
3. (нова - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) с едни и същи земеделски парцели по направлението по чл. 3, т. 5 и мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014 - 2020 г.
(2) Земеделските стопани не могат да заявяват парцели по направление по чл. 3, т. 1 в защитени зони по Натура 2000 с влезли в сила заповеди за обявяването им.

Чл. 8. (1) Агроекологичните дейности по направленията по чл. 3 се прилагат за период от пет последователни години.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Срокът по ал. 1, 4 и 5 започва да тече от началото на годината на подаване и на одобрение на "Заявлението за подпомагане", което през първата година на кандидатстване е и "Заявление за плащане". През всяка следваща година кандидатите за подпомагане подават "Заявление за плащане".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) След изтичане на срока по ал. 1 и 4 прилагането на агроекологичните дейности по направленията по чл. 3, т. 1, 4 и 5 може да бъде ежегодно удължавано при спазване на изискванията по тази наредба, но не по-късно от 2022 г.
(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Новите ангажименти, поети с подадени заявления за подпомагане от 2021 г., в съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 9 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) се изпълняват за срок от една година.
(5) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Новите ангажименти, поети с подадени заявления за подпомагане през 2022 г. по направленията по чл. 3, т. 1, 6 и 7, в съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 9 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, се изпълняват за срок от три години.
(6) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Новите ангажименти, поети с подадени заявления за подпомагане през 2022 г. по направленията по чл. 3, т. 4 и 5, в съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 9 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, се изпълняват за срок от една година.

Чл. 9. (1) Кодовете на агроекологичните дейности са посочени в приложение № 5.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Земеделските стопани отбелязват кода на съответната дейност срещу всеки парцел, пчелно семейство или животно в заявленията по чл. 8, ал. 2 и 4.
(3) Не се допуска комбинирането на два или повече агроекологични кода, свързани с плащане на площ, върху един и същ земеделски парцел.
(4) Не се допуска промяна на агроекологичните кодове, с изключение на направленията по чл. 3, т. 1, 5 и 7.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Промените в агроекологичните дейности се отбелязват в заявленията по чл. 8, ал. 2 и 4 чрез съответния код от приложение № 5.

Глава трета.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 10. (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Финансовата помощ за прилагане на агроекологичните дейности по направленията по чл. 3 се предоставя под формата на ежегодни агроекологични плащания, като 75 на сто от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 25 на сто от бюджета на Република България. Финансовата помощ е осигурена и под формата на допълнителни средства за бюджетни задължения по линия на ЕЗФРСР съгласно чл. 59, параграф 4, буква "да" от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Чл. 11. Агроекологичните плащания се предоставят в рамките на предвидените финансови средства по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Чл. 12. Земеделските стопани могат да бъдат подпомагани едновременно за прилагането на повече от една агроекологична дейност за периода на прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" при спазване на изискванията, предвидени в чл. 8 и чл. 9, ал. 3.

Чл. 13. Максималният размер на годишното агроекологично плащане, съгласно приложение II на Регламент (ЕС) № 1305/2013, е:
1. за едногодишни култури - 600 евро/ха;
2. за специализирани многогодишни култури/трайни насаждения - 900 евро/ха;
3. за друг начин на земеползване - 450 евро/ха;
4. за застрашени от изчезване местни породи - 200 евро/ЖЕ.

Чл. 14. Размерът на годишното агроекологично плащане за прилагане на агроекологичните дейности е:
1. по направление "Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с ВПС":
а) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) за поддържане на затревените площи с ВПС чрез паша:
аа) (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) до 126,80 евро/ха - за площи, заявени до 1.01.2021 г.;
бб) (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) до 134,09 евро/ха - за площи, заявени след 1.01.2021 г.;
б) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) за поддържане на затревени площи с ВПС чрез косене:
аа) (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) до 113,51 евро/ха - за площи, заявени до 1.01.2021 г.;
бб) (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) до 125,78 евро/ха - за площи, заявени след 1.01.2021 г.;
2. по направление "Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и Ливадния блатар в обработваеми земи с орнитологично значение":
а) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г.) за засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи - до 81,59 евро/ха;
б) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитанията на червеногушата гъска минимум 50 % от заявената по дейността площ и с минимум 30 % царевица, попадащи в местообитанията на червеногушата гъска - до 103,68 евро/ха;
в) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г.) прибиране на реколтата след 31 юли в обработваеми земи със зърнено-житни култури в площи с гнезда на Ливадния блатар - до 109,93 евро/ха;
3. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) по направление "Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение" за превръщане на обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел или Египетски лешояд в постоянно затревени площи:
а) (нова - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) до 278 евро/ха - за площи, заявени до 1.01.2018 г.;
б) (нова - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) 247 евро/ха - за площи, заявени след 1.01.2018 г.;
4. по направление "Контрол на почвената ерозия":
а) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) за превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи:
аа) (нова - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) до 315 евро/ха - за площи, заявени до 1.01.2018 г.;
бб) (нова - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) 266 евро/ха - за площи, заявени след 1.01.2018 г.;
б) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г.) за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения:
- (доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения - до 156 евро/ха за площи, заявени до 1.01.2021 г., и до 157,48 евро/ха за площи, заявени след 1.01.2021 г.;
- (доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди и напречно на склона - до 142 евро/ха за площи, заявени до 1.01.2021 г., и до 128,85 евро/ха за площи, заявени след 1.01.2021 г.;
в) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г.) противоерозионни мероприятия в обработваеми земи:
- (доп. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност - до 40 евро/ха за площи, заявени до 1.01.2018 г., и 36 евро/ха - за площи, заявени след 1.01.2018 г., а за площи, заявени след 1.01.2021 г. - до 63,82 евро/ха;
- (доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) за поясно редуване на културите - до 38,2 евро/ха за площи, заявени до 1.01.2021 г.; за площи, заявени след 1.01.2021 г. за поясно редуване на окопни със слята повърхност култури, перпендикулярно на склона - до 91,88 евро/ха;
5. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г.) по направление "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)" - до 179 евро/ха, а при използване на най-малко две кучета - до 182 евро/ха;
6. по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство":
а) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г.) за едър рогат добитък и биволи - до 200 евро/ЖЕ;
б) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г.) овце и кози - до 145 евро/ЖЕ;
в) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г.) за свине - до 122 евро/ЖЕ;
г) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г.) за коне - до 143 евро/ЖЕ;
7. по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство":
а) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) за полски култури:
аа) (нова - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) до 223,95 евро/ха - за площи, заявени до 1.01.2018 г.;
бб) (нова - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) 221, 39 евро/ха - за площи, заявени след 1.01.2018 г.;
б) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г.) за трайни насаждения - до 787,39 евро/ха;
в) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г.) за зеленчуци - до 429,48 евро/ха;
г) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г.) за ароматни и медицински култури - до 536,86 евро/ха;
8. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) по направление "Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване" чрез сезонно преместване и разполагане на пчелни семейства - 15,37 евро/пчелно семейство.

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Подпомагат се одобрени земеделски парцели, пчелни семейства и животни, за които земеделските стопани са поели задължение да прилагат агроекологични дейности по съответното направление.
(2) Годишните агроекологични плащания за прилагането на агроекологичните дейности по направлението по чл. 3, т. 6 се основават на брой животински единици, като се подпомагат заявени животни, които са собственост на земеделския стопанин.
(3) Годишните агроекологични плащания за прилагането на агроекологичните дейности по направлението по чл. 3, т. 5 се предоставят при спазване на изискването за приравняването на 1 ЖЕ към 1 хектар.
(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Годишните агроекологични плащания за прилагането на агроекологичните дейности по направлението по чл. 3, т. 8 се основават на броя на заявените пчелни семейства, които са собственост на земеделския стопанин.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Годишните агроекологични плащания може да се преразглеждат по време на изпълнявания ангажимент по мярката при изменение на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Преразглеждането може да включва изчисляване на подлежащата на приспадане сума като фиксирана средна сума, приложима към съответните направления/дейности.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) От размера на годишните агроекологични плащания по чл. 14 при изчисляване на финансовото подпомагане по мярката се приспада сумата, необходима за изключване на двойно финансиране на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
(7) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Земеделските стопани, на които част от заявени площи по направление по чл. 3, т. 1 попадат в новообявени защитени зони по Натура 2000 с влезли в сила заповеди, продължават да изпълняват поетия ангажимент с останалите площи.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2023 г., в сила от 03.03.2023 г.) Когато при проверка на място или административните проверки се установи, че за съответните земеделски парцели или животни не са спазени базовите изисквания, съгласно приложение № 6, минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита съгласно приложение № 7 и изискванията по управление, годишните агроекологични плащания се отказват или намаляват съгласно методиката по чл. 10в от ЗПЗП.

Чл. 17. (1) Финансова помощ за прилагането на агроекологичните дейности по съответното направление не се предоставя или се намалява, когато:
1. земеделските стопани стопанисват земеделски парцели с размери, по-малки от определените в чл. 24, ал. 1, 2 или 3;
2. при административни проверки или проверки на място са установени по-малко от минималния изискван брой животни или животински единици;
3. земеделските стопани и/или упълномощени техни представители възпрепятстват извършването на проверка на място;
4. за една и съща площ са подадени две или повече заявления за подпомагане и застъпването на площите не е отстранено;
5. земеделските стопани в заявлението за подпомагане/плащане за прилагането на агроекологични дейности по направлението по чл. 3, т. 1 са заявили, че ще поддържат част от затревените площи чрез паша и друга част чрез косене и в заявлението за подпомагане/плащане не са декларирани животни - за площите с паша не се отпуска финансова помощ;
6. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) земеделските стопани отбележат грешен агроекологичен код на извършваните дейности по приложение № 5 срещу земеделски парцел, пчелно семейство или животно в заявленията по чл. 8, ал. 2;
7. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане по чл. 36, ал. 1, т. 1, не заявят и не поддържат след първата година като постоянно затревени площи одобрените парцели;
8. при проверка на място се установи, че за даден земеделски парцел по направлението по чл. 3, т. 7 реално отглежданият сорт не съответства на заявения;
9. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) при извършване на административна или проверка на място се установи неспазване по отношение на преместването, местоположението, периода на разполагане и броя на идентифицираните в Интегрираната информационна система на БАБХ пчелни семейства във временните пчелини по направлението по чл. 3, т. 8.
10. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) земеделските стопани заявяват за подпомагане земеделски парцели по дейността по чл. 36, ал. 1, т. 2, буква "а", които не са били заявени с трайни насаждения през кампания 2020 г. по схемите и мерките на директните плащания;
11. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) земеделските стопани са заявили за подпомагане нови площи по дейността по чл. 36, ал. 1, т. 2, буква "а" и не са предоставили оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1991 г. (ДВ, бр. 65 от 1991 г.); оценката трябва да съдържа номера на парцелите от ИСАК за заявените нови площи.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Не се отпуска финансова помощ за годината на подаване на заявленията по чл. 8, ал. 2, 4, 5 и 6 за прилагането на агроекологични дейности по съответното направление, когато:
1. не е представен в предвидените срокове някой от документите по чл. 45 и 46;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) декларираният брой животни от даден вид със съответния агроекологичен код е по-голям от посочените в съответния документ по чл. 37, ал. 1 за същия вид;
3. земеделските стопани декларират по-малък брой животни или животински единици от минималния изискван брой по чл. 38, т. 1;
4. земеделските стопани декларират по-малък брой животни от даден вид спрямо одобрените и не са предоставили в ДФЗ - РА, документи съгласно чл. 43, ал. 1;
5. земеделските стопани в заявлението за подпомагане/плащане за прилагането на агроекологични дейности по направлението по чл. 3, т. 1 са заявили, че ще поддържат всички затревени площи чрез паша и в заявлението за подпомагане/плащане не са декларирани животни;
6. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, поиска допълнителна информация съгласно чл. 47 и такава не бъде предоставена в указания срок;
7. земеделските стопани за прилагането на агроекологични дейности по направление по чл. 3, т. 7 са заявили за подпомагане площи над 50 ха;
8. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) земеделските стопани, подпомагани по направлението по чл. 3, т. 8, са намалили броя на пчелни семейства под 80 % от одобрения брой за участие през първата година от ангажимента;
9. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) са установени изкуствено създадени условия;
10. (нова - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) земеделските стопани са предоставили план, който не отговаря на изискванията по чл. 36, ал. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Финансовата помощ по направлението за календарната година на констатацията и за следващата календарна година може да се откаже, когато:
1. се установи в две последователни години неспазване на всички базови изисквания и изисквания по управление, засягащи над 50 % от заявените за подпомагане площи, животни или пчелни семейства по съответното направление;
2. се установи наличието на обстоятелства по чл. 35, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 181, 20 юни 2014 г.).


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, едновременно прекратява агроекологичния ангажимент и предприема действия по възстановяване на получената финансова помощ по съответното направление, като земеделските стопани възстановяват 100 % от получената финансова помощ, когато не са изпълнили изискванията по чл. 19.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, едновременно прекратява агроекологичния ангажимент и предприема действия по възстановяване на получената финансова помощ, като земеделските стопани възстановяват получената финансова помощ съгласно условията на ал. 4, когато стопанството им е прехвърлено на друго лице, регистрирано в ИСАК, което е декларирало, че ще продължи изпълнението на агроекологичния ангажимент, но се установи, че ангажиментът не се изпълнява.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, едновременно прекратява агроекологичния ангажимент и предприема действия по възстановяване на получената финансова помощ по съответното направление съгласно условията на ал. 4, когато земеделските стопани:
1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) преустановят прилагането на поетите агроекологични задължения по съответното направление преди изтичане на сроковете по чл. 8 или не са подали заявлението за плащане по чл. 8, ал. 2 за одобрени площи и/или животни и/или не са заявили площи и/или животни със съответния агроекологичен код на извършваните дейности по приложение № 5;
2. декларират за втора поредна година по-малък брой животни от даден вид спрямо одобрените за подпомагане по направлението по чл. 3, т. 6;
3. не са спазили изискванията на чл. 20, ал. 2 и 4;
4. не изпълняват поетите агроекологични задължения;
5. не изпълняват изискванията по чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 35, ал. 1, т. 4 и чл. 36, ал. 4 и не са възстановили разораните затревени площи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Земеделските стопани възстановяват получената до момента финансова помощ по съответното направление заедно със законните лихви от кампанията на първоначално одобрение до кампанията, за която са установени неспазвания по направлението, както следва:
а) до края на третата година - 100 %;
б) до края на четвъртата година - 40 %;
в) до края на петата година - 20 %;
г) след петата година - 10 %.
(5) В случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства агроекологичният ангажимент по съответното направление се прекратява и не се изисква частично или пълно възстановяване на получената от земеделските стопани финансова помощ.
(6) Случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства заедно със съответните доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган) се съобщават в писмена форма на ДФЗ - РА, от земеделския стопанин или от друго упълномощено от него лице или от неговите правоприемници в рамките на 15 работни дни от датата, на която земеделският стопанин или упълномощеното от него лице, или неговите правоприемници, са в състояние да направят това.
(7) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, прекратява ангажимента на земеделски стопани, на които всички одобрени парцели по направление по чл. 3, т. 1 попадат в новообявени защитени зони по Натура 2000 с влезли в сила заповеди, без да се изисква възстановяване на получената до момента финансова помощ по съответното направление.

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 19. (1) Земеделските стопани или изрично упълномощено от тях лице трябва да:
1. преминат агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г. с минимална продължителност 3 дни, до 31 декември на втората година от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане по съответното направление, или
2. докажат наличие на опит в извършването на направленията, които са избрали да прилагат.
(2) Ако земеделският стопани упълномощи друго лице да прилага агроекологичните дейности, упълномощаването трябва да бъде осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление.
(3) Изпълнението на изискването на ал. 1 се установява с документ за преминато обучение, издаден от обучаваща институция съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение или документ за демонстрационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г.
(4) За опит по ал. 1, т. 2 се признават:
1. документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007 - 2013 г.;
2. диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен "доктор" или научна степен "доктор на науките", с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
(5) Изискванията на ал. 1 се считат за изпълнени при поемане на нов ангажимент по съответното направление, в случай че земеделските стопани или същото упълномощено от тях лице вече са доказали, че са преминали агроекологично обучение или демонстрационните дейности, или са доказали опит по предходен ангажимент.
(6) Изискванията на ал. 1 се считат за изпълнени при поемане на нов ангажимент по съответното направление след прекратен предходен ангажимент, в случай че земеделските стопани или същото упълномощено от тях лице вече са доказали, че са преминали агроекологично обучение или демонстрационните дейности, или са доказали опит по предходен ангажимент.
(7) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) За новите ангажименти по чл. 8, ал. 4, поети през 2021 г., крайният срок по ал. 1, т. 1 е до 31.12.2021 г.
(8) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) За новите ангажименти по чл. 8, ал. 6, поети през 2022 г., крайният срок по ал. 1, т. 1 е до 31.12.2022 г.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Агроекологичните дейности по направленията по чл. 3, т. 1, 3 и 4 се прилагат върху едни и същи площи за едни и същи блокове на земеделското стопанство в периода на поетия агроекологичен ангажимент.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Одобрената площ за прилагане на агроекологичните дейности по направленията по чл. 3, т. 1, 3 и 4 може да бъде намалена с не повече от 10 на сто, като всяка година поне 90 на сто от площта по съответното направление се припокрива географски с площта, за която има поет агроекологичен ангажимент по реда на глава пета или в случаите по ал. 6 и 7. При определяне на процентното съотношение ДФЗ - РА, закръгля получения резултат до втория знак след десетичната запетая.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Агроекологичните дейности по направленията по чл. 3, т. 2, 5 и 7 могат да не се прилагат върху едни и същи площи за едни и същи блокове на земеделското стопанство за периода на поемане на агроекологичния ангажимент.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Одобрената площ за прилагане на агроекологичните дейности по направленията по чл. 3, т. 2 и 7 може да бъде намалена с не повече от 10 на сто спрямо площта, за която има поет агроекологичен ангажимент по реда на глава пета или в случаите по ал. 6 и 7.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) При намаляване на одобрената площ за прилагане на агроекологичните дейности по направления по ал. 2 и 4 земеделските стопани не поемат нов агроекологичен ангажимент за нов петгодишен период и финансовата помощ за текущата година се изчислява на база на намалената площ.
(6) ((*) Не се прилага за кампания 2020 г. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) При увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление, с изключение на направление по чл. 3, т. 5, с до 20 на сто, но с не повече от 10 хектара земеделските стопани не поемат нов агроекологичен ангажимент, а го разширяват с новите площи за оставащия период, ако новите площи отговарят на изискванията на тази наредба и са изпълнени условията на ал. 1, 2 и 4.
(7) ((*) Не се прилага за кампания 2020 г. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) При увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление, с изключение на чл. 3, т. 5, с над 20 на сто от първоначалния размер или с повече от 10 хектара земеделските стопани поемат нов агроекологичен ангажимент за всички подпомагани площи, като площите подлежат на одобряване по реда на глава пета, ако са изпълнени условията на ал. 1, 2 и 4.
(8) ((*) Не се прилага за кампания 2020 г. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Когато земеделските стопани са поели нов агроекологичен ангажимент по ал. 7, новият период на ангажимента започва да тече от началото на годината на одобряване на новите площи.

Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21 - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Земеделските стопани, подпомагани по направлението по чл. 3, т. 6, не могат да намаляват броя на животните под броя на одобрените животни от съответния вид с последното подадено заявление за подпомагане, освен в случаите на загуба на животни по чл. 43, ал. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) При настъпили форсмажорни или изключителни обстоятелства, засягащи броя на животните, заявени за подпомагане по направлението по чл. 3, т. 6, земеделските стопани до края на ангажимента могат да продължат изпълнението на ангажимента си с броя на отглежданите животни от същия вид след настъпване на обстоятелствата, ако броят им е по-малък от този, за който са поели ангажимент.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Когато земеделските стопани са поели ангажимент по направлението по чл. 3, т. 8, заявените за подпомагане пчелни семейства не могат да бъдат намалявани под 80 % от одобрения брой през първата година.

Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Земеделските стопани могат да увеличават броя на животните по направлението по чл. 3, т. 6 и броя на пчелните семейства по чл. 3, т. 8, без да поемат нов петгодишен агроекологичен ангажимент.
(2) Земеделските стопани, подпомагани по направлението по чл. 3, т. 5, могат да увеличават заявената площ и броя на заявените животни, които изкарват на паша, без да поемат нов петгодишен агроекологичен ангажимент.

Чл. 23. (1) Земеделските стопани трябва да поддържат земеделските парцели на територията на цялото стопанство, като спазват:
1. условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и законоустановените изисквания за управление, одобрени съгласно чл. 42 ЗПЗП;
2. минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита, съгласно приложение № 7.
(2) Земеделските стопани са задължени да спазват базовите изисквания по съответното направление, посочени в приложение № 6.
(3) Земеделските стопани се подпомагат с годишни агроекологични плащания само за прилагането на агроекологични дейности, които отговарят на изискванията на глава шеста и надхвърлят изискванията по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) В случай че подпомаганите земеделски стопани не приемат измененията на изискванията по ал. 1 и 2, уведомяват ДФЗ - РА, за несъгласието си да изпълняват новите условия в срок от 20 работни дни от датата на публикуването им на интернет страницата на Министерството на земеделието, съответно от датата на обнародването им в "Държавен вестник", без да възстановяват получените до момента годишни агроекологични плащания, като са недопустими за подпомагане в годината на подаване на заявленията по чл. 8, ал. 2.
(5) Когато земеделските стопани не уведомят ДФЗ - РА, в срока по ал. 4 за несъгласието си да изпълняват новите условия, те продължават да изпълняват поетите агроекологични ангажименти съгласно новите условия.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Подпомаганите земеделски стопани могат да оттеглят земеделски парцели и/или животни или цялото заявление по мярка 10 "Агроекология и климат" по всяко време на агроекологичния ангажимент по дадено направление, съгласно изискванията на чл. 14 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ бр. 22 от 2009 г.).
(7) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Земеделските стопани могат да поискат прекратяване на поет многогодишен агроекологичен ангажимент, като подадат в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, заявление за доброволен отказ по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" и възстановят получената до момента финансова помощ съгласно чл. 18, ал. 4. Заявлението за доброволен отказ може да бъде подадено до момента на извършване на плащането по подадено заявление за плащане в текуща година, но не по-късно от 1 декември на годината на подаване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Земеделски стопанин, който е подал заявление за доброволен отказ по ал. 7, не може да ползва никакви права, произтичащи от подаденото заявление за плащане за съответното направление.
(9) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Заявлението за доброволен отказ по ал. 7 не се одобрява от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, когато:
1. са установени нарушения и неспазване на изисквания по подадено заявление за плащане през годината на подаване на заявлението за доброволен отказ;
2. заявлението за подпомагане/плащане е избрано за извършване на проверка на място;
3. земеделският стопанин не е възстановил получената финансова помощ.
(10) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Не се приемат заявления за доброволен отказ в периода на извършване на кръстосани проверки. Периодът за извършване на кръстосани проверки се обявява на интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие".
(11) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Не се отпуска финансова помощ за съответното направление за годината на подаване на заявлението за доброволен отказ.
(12) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Ангажиментите, които продължават след текущия програмен период, се преразглеждат, за да се приспособят към правната рамка на следващия програмен период. Ако земеделските стопани не приемат да приспособят ангажимента си към новата правна рамка, те могат да се откажат от изпълнението на ангажимента, без да възстановяват средства.

Глава пета.
УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАРЦЕЛИ И ЖИВОТНИ


Чл. 24. (1) Минималният размер на заявената за подпомагане площ за съответното направление е 0,5 ха при минимален размер на земеделския парцел - 0,1 ха.
(2) Изключение относно размера на ползваната площ по ал. 1 е допустимо за агроекологичните дейности по направленията по чл. 3, т. 2 и 3, за която минималният размер на заявената за подпомагане площ е 0,3 ха.
(3) Изключение относно размера на ползваната площ по ал. 1 е допустимо за агроекологичната дейност по направлението по чл. 3, т. 7, за която минималният размер на заявената за подпомагане площ е 0,1 ха.
(4) Максималният размер на заявената площ по направлението по чл. 3, т. 7 е 50 ха на земеделски стопанин.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Максималният брой пчелни семейства, заявени по направлението по чл. 3, т. 8 от един земеделски стопанин, е 100 бр.


Чл. 25. (1) За подпомагане по направлението по чл. 3, т. 6 се одобряват животни, които са получили зоотехнически сертификат или сертификат за произход, а за еднокопитните - идентификационен документ (паспорт), издадени от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) или развъдна организация, която до 28 февруари на текущата година е получила разрешение за извършване на развъдна дейност по реда на Закона за животновъдството.
(2) За подпомагане по направлението по чл. 3, т. 7 се одобряват парцели със заявени сортове, посочени в приложение № 8.
(3) За подпомагане по направлението по ал. 2 земеделският стопанин трябва да представи копие от фактура, че посевният и/или посадъчният материал за заявения местен сорт, застрашен от генетична ерозия, е закупен от лице, имащо право да сортоподдържа съответния сорт.
(4) Копието от фактурата по ал. 3 не се представя:
1. ако земеделските стопани са лица, които извършват сортоподдържане на местен сорт, застрашен от генетична ерозия, определен от Изпълнителната агенция по селекция, апробация и семеконтрол (ИАСАС), или
2. за вече съществуващи трайни насаждения и многогодишни култури, като земеделските стопани трябва да представят документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ.
(5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) За подпомагане по направлението по чл. 3, т. 8 се одобряват заявени пчелни семейства на земеделски стопани, които са собственици на пчелин/и, регистриран/и съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), с най-малко 25 пчелни семейства, индивидуално идентифицирани в Интегрираната информационна система на БАБХ (ВетИС).
(6) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) При съсобственост на заявени за подпомагане пчелни семейства земеделският стопанин предоставя към заявлението за подпомагане нотариално заверен документ, в който другият съсобственик изразява съгласието си кандидатът да получава подпомагане за всички заявени пчелни семейства.


Чл. 26. Не се одобряват за участие в мярка 10 "Агроекология и климат":
1. парцели, изцяло или частично попадащи на територията на резерватите, определени по реда на ЗЗТ, които фигурират в географските цифрови данни по чл. 6, ал. 1;
2. парцели, изцяло или частично попадащи на територията на националните паркове, определени по реда на ЗЗТ, които фигурират в географските цифрови данни по чл. 6, ал. 1, с изключение на парцели, заявени по чл. 3, т. 5;
3. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) парцели и животни, за които в заявленията по чл. 8, ал. 2 е отбелязан грешен агроекологичен код от приложение № 5;
4. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) животни или животински единици, които са по-малко на брой от определените в чл. 38, т. 1 или декларираният брой животни от даден вид със съответния агроекологичен код е по-голям от посочените в съответния документ по чл. 37, ал. 1 за същия вид;
5. парцели, за които в заявление по чл. 8, ал. 2 е отбелязан повече от един агроекологичен код за дейност, свързана с плащания на площ;
6. парцели, заявени с дейности по чл 3, т. 2 и 3, които не попадат с цялата си площ в съответните специализирани слоеве за зимуващите видове гъски, червеногушата гъска, Царски орел, Египетски лешояд, както и в землищата на общините, в които се подпомага Ливадният блатар;
7. заявления за подпомагане, в които е заявено участие по направлението по чл. 3, т. 1, с поддържане на затревените площи само чрез паша и в заявлението за подпомагане не са декларирани животни;
8. парцелите, заявени по направлението по чл. 3, т. 1 за поддържане чрез паша, ако земеделският стопанин не е декларирал в заявлението за подпомагане животни;
9. парцели, заявени по направлението по чл. 3, т. 1, които не отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 1;
10. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) парцели, заявени по направлението по чл. 3, т. 4 за първа година, с дейност, свързана с превръщане на обработваеми земи в постоянно затревени площи, които в заявлението за подпомагане/плащане не са заявени и не се поддържат със земеделска култура за обработваема земя;
11. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) пчелни семейства, заявени по направлението по чл. 3, т. 8, които не отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 5 и чл. 25, ал. 5 и 6;
12. (нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) парцели, пчелни семейства или животни, за които е установено, че не са налични финансови средства по чл. 11 или не е спазено условие от заповедта по чл. 4, ал. 9 от Наредба № 5 от 2009 г.;
13. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) парцели, заявени за подпомагане по дейността по чл. 36, ал. 1, т. 2, буква "а", за които не е предоставена оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване;
14. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) парцели, заявени за подпомагане за дейността по чл. 36, ал. 1, т. 3, буква "а", когато не е предоставен разходно-оправдателен документ със заявлението за подпомагане за закупените семена на медоносни тревни растения по приложение № 11;
15. (нова - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) парцели, заявени за подпомагане за дейността по чл. 36, ал. 1, за които не е предоставен план в съответствие с изискванията по чл. 36, ал. 2.

Глава шеста.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 27. Земеделските стопани водят дневник на прилаганите агроекологични дейности в земеделското стопанство.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) При прехвърляне на стопанство, подпомагано по реда на тази наредба, приобретателят може да продължи прилагането на агроекологичните дейности до края на ангажимента, когато:
1. е регистриран в ИСАК;
2. отговаря на изискванията за подпомагане за съответната агроекологична дейност;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) е преминал агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г. с минимална продължителност 3 дни или е доказал наличието на опит в извършването на дейността преди датата на одобрение на декларацията за прехвърляне на стопанството, в случай че прехвърлянето е извършено след втората година от поетото агроекологично задължение;
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) прехвърлителят и приобретателят подават пред областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" (ОД на ДФЗ) по регистрация на прехвърлителя съвместна декларация по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ - РА, за прехвърляне на стопанството, по реда на чл. 14, ал. 4 от Наредба № 5 от 2009 г. и в срока по чл. 14, ал. 9 от същата наредба.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, уведомява прехвърлителя и приобретателя за взетото решение в срок един месец от постъпване на декларацията и всички изискуеми документи в ОД на ДФЗ.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Когато приобретателят декларира, че ще продължи прилагането на агроекологичните дейности до края на ангажимента, но не го изпълни, прехвърлителят възстановява финансова помощ, получена до момента на прехвърляне на стопанството, или част от нея съгласно чл. 18, ал. 4, а приобретателят възстановява финансовата помощ, получена след прехвърляне на стопанството, или част от нея съгласно чл. 18, ал. 4.

Чл. 30. При прехвърляне на стопанство от едно подпомагано лице на друго приобретателят спазва всички изисквания на агроекологичните дейности, които е прилагал прехвърлителят.

Чл. 31. (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Земеделските стопани са длъжни при нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него, разораване на пасища или пожар и унищожаване на заявени пчелни семейства, разположени във временен пчелин, да уведомят писмено ДФЗ - РА, в срок от 15 работни дни от настъпване на събитието, като представят копие от документ от съответния компетентен административен орган.

Раздел II.
Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с ВПС


Чл. 32. (1) При управлението на дейностите по направление "Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с ВПС" земеделските стопани трябва да не:
1. използват минерални торове и продукти за растителна защита;
2. разорават заявените постоянно затревените площи;
3. изграждат нови отводнителни системи.
(2) Земеделските стопани, които поддържат постоянно затревените площи чрез косене, трябва да спазват изискванията по ал. 1 и да извършват косене от 15 юни до 15 юли за равнинни и хълмисти райони и между 30 юни до 15 август за планинските райони, като косенето се извършва ръчно или с косачки за бавно косене, коси се от центъра към периферията или от единия край на ливадата към другия с ниска скорост. Окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела.
(3) Земеделските стопани, които поддържат постоянно затревените площи чрез паша, трябва да спазват изискванията по ал. 1 и да поддържат гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха.
(4) Ако е констатирано разораване на постоянно затревените площи, земеделските стопани са длъжни да ги възстановят най-късно до последния ден за подаване на заявлението за плащане на следващата година съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (Наредба № 5 от 2009 г.) (ДВ, бр. 22 от 2009 г.).

Чл. 33. Земеделските стопани по чл. 32, ал. 1 посочват всяка година в заявленията по чл. 8, ал. 2 начина на поддържане на постоянно затревените площи - паша или косене, за всеки парцел.

Раздел III.
Поддържане на местообитанията на защитени видове зимуващи гъски и Ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение


Чл. 34. При управлението на агроекологичните дейности по направление "Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар" в обработваемите земи с орнитологично значение земеделските стопани извършват една от следните дейности:
1. засяват и отглеждат есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 на сто от заявените по дейността площи;
2. засяват и отглеждат минимум 50 на сто от есенни зърнено-житни култури и минимум 30 на сто царевица от заявената по дейността площ в местообитания на червеногушата гъска;
3. не прибират реколтата от зърнено-житни култури преди 31 юли в заявените парцели в местообитания на ливадния блатар.

Раздел IV.
Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение


Чл. 35. (1) При управление на дейността за превръщане на обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел или Египетски лешояд, в постоянно затревени площи земеделските стопани са длъжни:
1. през първата година от прилагането на дейността до 30 септември да осигурят засяване на площите с многогодишни житни тревни смески и/или с многогодишни житно-бобови тревни смески;
2. да представят разходооправдателни документи до 30 септември на първата година за изпълнението на задължението по т. 1 за количество минимум 50 кг/ха;
3. да предоставят разходооправдателен документ за увеличените площи в случаите, в които земеделските стопани са разширили заявените площи по направлението;
4. да не разорават създадените затревени площи при осъществяването на дейността.
(2) Ако е констатирано разораване на затревените площи, земеделските стопани са задължени да ги възстановят най-късно до последния ден за подаване на заявлението за плащане на следващата година съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Раздел V.
Контрол на почвената ерозия


Чл. 36. (1) При управление на агроекологичните дейности по направление "Контрол на почвената ерозия" земеделският стопанин прилага една от следните дейности:
1. превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи;
2. извършване на противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения:
а) (доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) чрез затревяване на междуредията на лозята и трайни насаждения - поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията от приложение № 10;
б) (доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно на склона - дължината на браздите е 5 - 10 м, като се прекъсват през 5 м; разполагат се перпендикулярно на наклона и шахматно по склона в редовете; браздите се прокопават три пъти годишно;
3. противоерозионни мероприятия в обработваеми земи:
а) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност от приложение № 11 - ширината на ивиците е от поне 4 м; прокарват се напречно на склона в зависимост от наклона на терена, почвения тип и други фактори; в зависимост от разстоянието между тях и ширината им те заемат 15 % от обработваемата площ на парцела;
б) (доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) поясно редуване на окопни със слята повърхност култури перпендикулярно на склона - поясите, широки 30 - 100 м, с редуващи се окопни и слятопокривни култури, се разполагат перпендикулярно (напречно) на склона (по контура).
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) При подаване на "Заявление за подпомагане" или "Заявление за плащане" земеделските стопани представят план за избраните дейности по ал. 1 за площите, за които кандидатстват за подпомагане, който е заверен от дипломиран агроном. В представения план трябва да бъдат посочени номерата на заявените парцели по дейността, периодът на извършване на агротехническите мероприятия, както и използваните медоносни растения във връзка с ангажиментите по ал. 1, т. 3, буква "а".
(3) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) През втората и следващите години от поетия агроекологичен ангажимент по ал. 1, т. 1 одобрените парцели се заявяват в заявлението за плащане и поддържат като "постоянно затревена площ".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Земеделските стопани по ал. 1, т. 1 не трябва да разорават създадените затревени площи при осъществяването на дейността след първата година от поетия ангажимент.
(5) Ако е констатирано разораване на затревените площи, земеделските стопани са длъжни да ги възстановят най-късно до последния ден за подаване на заявлението за плащане на следващата година съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
(6) При разширяване или подновяване на агроекологичния ангажимент, чрез добавяне на нови парцели, земеделските стопани са длъжни да предоставят нов план по ал. 2, заверен от дипломиран агроном, в който да бъдат включени и новите парцели. Планът се предоставя със заявлението за съответната година.
(7) При разширяване или подновяване на агроекологичния ангажимент чрез увеличаване на площта на вече одобрени парцели земеделските стопани изпълняват заложените в първоначално предоставения план дейности върху увеличената площ на земеделския парцел.

Раздел VI.
Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)


Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) По направление "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)" земеделските стопани трябва да разполагат с годишно разрешително за паша на територията на националните паркове "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан" на Република България, издадено съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, а за териториите на природните паркове документ за съответствие на броя и вида животни с нормите и режимите на утвърдения план за управление, издаден от директора на природния парк.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Копие от съответния документ по ал. 1 се прилага всяка година към заявленията по чл. 8, ал. 2 и 4.

Чл. 38. При управлението на дейностите по направление "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)" земеделските стопани са длъжни да:
1. извеждат на паша най-малко 50 овце или 10 говеда, или при комбиниране - не по-малко от 10 ЖЕ;
2. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) спазват нормите на натоварване на пасищата, одобрени от дирекциите на националните и природните паркове, и поддържат гъстота на ЖЕ/ха съгласно плана за управление на съответния парк;
3. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) извеждат животните на паша на определените планински пасища най-малко 3 месеца от годината в периода май - октомври; изключение от тези срокове се допуска при изрично разпореждане на дирекцията на съответния национален парк или на съответния природен парк;
4. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) животните се придружават от пастир (гледач), ако не се придружават от земеделския стопанин;
5. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) на придружаващите стадото кучета се поставят спъвачки.

Чл. 39. (1) Годишните агроекологични плащания се предоставят за единица площ чрез приравняването на 1 ЖЕ към 1 хектар.
(2) Когато броят на ЖЕ е по-малък от размера на площта в хектари, се предоставя годишно агроекологично плащане, съответстващо на броя на ЖЕ.

Чл. 40. (1) Земеделските стопани, които притежават не по-малко от две кучета от каракачанската порода и/или кучета от порода "Българско овчарско куче" за опазване на овцете и говедата от нападение на хищници, могат да получат допълнително агроекологично плащане.
(2) За получаване на допълнителното агроекологично плащане за паша с каракачански кучета и/или кучетата от порода "Българско овчарско куче" земеделските стопани са длъжни да представят за всяко куче "Родословен сертификат" за произход, издаден от Международната асоциация на каракачанските кучета или друга развъдна организация, получила разрешение за дейност по реда на Закона за животновъдството.

Раздел VII.
Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство


Чл. 41. По направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство" се подпомага отглеждането на застрашени от изчезване местни породи животни, съгласно приложение № 9.

Чл. 42. При управлението на дейностите по "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство" земеделските стопани са длъжни да:
1. представят писмено разрешение от съответната развъдна организация или от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) за клане или продажба на всяко животно, подпомагано по реда на тази наредба;
2. спазват развъдната програма за съответната подпомагана порода;
3. отглеждат свинете съгласно изискванията на Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски (ДВ, бр. 29 от 2007 г.).

Чл. 43. (1) При загуба на животни, подпомагани по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство", вследствие на клане, продажба, смърт или кражба земеделските стопани представят в ДФЗ - РА, до 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, или с подаването на заявлението на следващата година, ако събитието се е случило след този период, копие от документ, който удостоверява причината за загубата на животните, както следва:
1. становище за негодността на животното за използване за развъдна дейност от съответната развъдна организация или ИАСРЖ с препоръка за реализиране на животното за месо или за продажба на друга животновъдна ферма;
2. при смърт от болест - документ от официален ветеринарен лекар (аутопсионен документ);
3. при смърт вследствие на нападение от хищници - документ, издаден от държавно горско стопанство и/или от директора на дирекция на национален парк, в зависимост от това, кой стопанисва територията, на която се е случило нападението;
4. при кражба - протокол от съответното подразделение на Министерството на вътрешните работи.
(2) Когато при загуба на животно земеделският стопанин представи в ДФЗ - РА, документите по ал. 1, агроекологични плащания за същата година се изплащат за наличния брой животни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2023 г., в сила от 03.03.2023 г.) Когато при загуба на животни земеделският стопанин не представи в ДФЗ - РА, документите по ал. 1 за всички животни, годишните агроекологични плащания се намаляват съгласно методиката по чл. 10в от ЗПЗП.

Раздел VIII.
Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство


Чл. 44. За подпомагане по чл. 3, т. 7 се подпомага отглеждането на застрашени от изчезване местни сортове растения, съгласно приложение № 8, на територията на цялата страна.

Раздел IX.
Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване (Нов - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)


Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) Земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане по направлението по чл. 3, т. 8, осигуряват сезонно преместване и разполагане във временни пчелини на не по-малко от 25 броя пчелни семейства в периода 15 март - 15 септември за изпълнение на дейността - извършване на паша.
(2) Временните пчелини по ал. 1 трябва да са:
1. разположени на разстояние не по-малко от 3 км по въздух от постоянния пчелин, регистриран в БАБХ;
2. разположени на площи по чл. 4, ал. 4;
3. регистрирани посредством географски координати в Интегрираната информационна система на БАБХ (ВетИС).
(3) Земеделските стопани са длъжни да запазят броя на подпомаганите пчелни семейства до 80 % от първоначално одобрения брой през целия период на ангажимента.
(4) Земеделските стопани осигуряват ежегодно придвижване на пчелни семейства на не по-малко от две местоположения на площи по чл. 4, ал. 4, в които разполагат временните пчелини за извършване на дейността.
(5) Земеделските стопани осигуряват минимален непрекъснат период на престой от 3 седмици на пчелните семейства във всеки временен пчелин.
(6) В годината на заявяване на едно местоположение се разполагат до 50 пчелни семейства.
(7) Земеделските стопани осигуряват разстояние от най-малко 500 м по въздух между географските координати на пчелините за изпълнение на дейността по чл. 3, т. 8, вписани в Интегрираната информационна система на БАБХ (ВетИС).
(8) След края на периода по ал. 1 земеделските стопани осигуряват придвижването на пчелните семейства в постоянния пчелин.

Глава седма.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ


Чл. 45. (1) За доказване на изискванията по чл. 19 земеделските стопани представят в ДФЗ - РА, копие на един от следните документи, издаден на тяхно име или на името на упълномощеното от тях лице, за прилагане на агроекологичните дейности:
1. документ за преминато обучение, издаден от обучаваща институция съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение, или документ за демонстрационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
2. документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007 - 2013 г.;
3. диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен "доктор" или научна степен "доктор на науките", с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
(2) Земеделските стопани могат да приложат към заявлението за подпомагане или заявлението за плащане нотариално заверено пълномощно, с което изрично е упълномощено друго лице да управлява агроекологичните дейности.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Копие на документите по ал. 1 и 2 се прилага най-късно при подаването на заявленията по чл. 8, ал. 2 на третата година от поетото агроекологично задължение по съответното направление или до края на новите ангажименти по чл. 8, ал. 4 и 6.

Чл. 46. При кандидатстване за подпомагане земеделските стопани прилагат следните документи:
1. по направление "Поддържане на местообитанията на Царски орел (Aquila heliaca) и Египетски лешояд (Neophron percnopterus)" в обработваеми земи с орнитологично значение, за дейността по чл. 35, ал. 1 - разходно-оправдателен документ - до 30 септември за първата година и до 30 септември за годината, в която има увеличение на площите;
2. по направление "Контрол на почвената ерозия":
а) петгодишен план, заверен от дипломиран агроном, с избраните противоерозионни дейности съгласно чл. 36, ал. 2 - към "Заявлението за подпомагане";
б) изменен петгодишен план, заверен от дипломиран агроном, съгласно чл. 36, ал. 6 - към "Заявление за подпомагане" или "Заявление за плащане";
в) диплома за висше образование на агронома, заверил плана по буква "а" и буква "б" - към "Заявлението за подпомагане" или "Заявление за плащане";
г) (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) разходно-оправдателен документ за закупените семена на медоносни тревни растения за дейността по чл. 36, ал. 1, т. 3, буква "а" - към "Заявлението за подпомагане";
д) (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2021 г., в сила от 20.04.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, удостоверяваща, че заявените трайни насаждения са в период на плододаване; оценка може да не се предоставя, когато парцелът с трайни насаждения включва земеделска земя от държавния поземлен фонд и не е изтекъл амортизационният срок на насажденията; Министерството на земеделието предоставя информация за тези имоти или парцели на ДФЗ - РА, до 15 юли; оценката съдържа номера на парцелите от ИСАК за заявените нови площи и се предоставя до 15 юли за годината на кандидатстване;
3. по направление "Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)":
а) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) съответния документ съгласно чл. 37 ал. 1 - към заявленията по чл. 8, ал. 2;
б) сертификати за произход на каракачанските кучета и кучетата от порода "Българско овчарско куче" съгласно чл. 40, ал. 2 - към заявленията по чл. 8, ал. 2;
4. по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство":
а) зоотехнически сертификат или сертификат за произход за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно към "Заявлението за подпомагане", а в случаите на чл. 22, ал. 1 - към "Заявлението за плащане";
б) разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня, издадено от кмета на съответната община (за земите извън горския фонд), а за земите от горския фонд - от държавното горско стопанство - към заявленията по чл. 8, ал. 2;
в) документ за загуба на животно вследствие на клане, продажба, смърт или кражба съгласно чл. 43, ал. 1;
5. по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство":
а) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) копие от фактура за използвания посевен/посадъчен материал за площите, заети от едногодишни земеделски култури или новосъздадени трайни насаждения, за съответната година на подаване на заявлението за плащане/подпомагане, издадена от лицето, имащо право да сортоподдържа съответния сорт - със заявленията по чл. 8, ал. 2;
б) (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) документ съгласно чл. 25, ал. 4, т. 2, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ - към заявленията по чл. 8, ал. 2;
в) (нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) актуални документи по букви "а" или "б" и при увеличаване на площите или заявените за подпомагане земеделски култури след първата година от ангажимента с подаване на заявлението за плащане по чл. 8, ал. 2.

Чл. 47. (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, може да поиска от земеделските стопани всички необходими документи, свързани с изпълнението на поетия агроекологичен ангажимент и предоставяне на агроекологични плащания.
(2) Документите по ал. 1 се представят в срок до 15 работни дни от датата, на която земеделските стопани са получили искането от ДФЗ - РА.

Глава осма.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 48. (1) (Предишен текст на чл. 48 - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Земеделските стопани подават заявление за подпомагане съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Прием на заявления за подпомагане може да се извършва под условие в съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 9 от Наредба № 5 от 2009 г. В този случай земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансовата помощ ще се извърши при наличие на финансов ресурс за многогодишни ангажименти за нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, до ограниченията по чл. 11.

Чл. 49. Първото подадено заявление за подпомагане съгласно чл. 48 се смята и се отбелязва от земеделските стопани за заявление за подпомагане и заявление за плащане.

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изпраща на земеделските стопани уведомително писмо за одобрените и неодобрените за участие на площи животни по мярка 10 "Агроекология и климат" в срок до края на годината на подаване на "Заявление за подпомагане".
(2) В случай на изискване на допълнителна информация или извършване на допълнителни проверки по съответното заявление писмата по ал. 1 се изпращат своевременно след приключване на проверките.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Земеделските стопани, чиито парцели и животни са одобрени за подпомагане по дадено направление, могат да заявят агроекологични дейности по ново направление, преди да е изтекъл периодът по чл. 8, ал. 1 за поетия агроекологичен ангажимент, като подадат ново заявление за подпомагане.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Заявени нови земеделски парцели и животни могат да се одобряват за участие при наличие на финансов ресурс за ангажименти за нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, до ограниченията по чл. 11 или при допълнителни условия, уредени в съответствие с чл. 4, ал. 9 от Наредба № 5 от 2009 г.

Чл. 51. (1) (Предишен текст на чл. 51, доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Земеделските стопани могат да правят промени в заявлението за подпомагане и заявлението за плащане по мярка 10 "Агроекология и климат" в срока и при условията по чл. 11 или чл. 12 от Наредба № 5 от 2009 г.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Промени в заявленията за подпомагане след изтичане на срока по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 5 от 2009 г. могат да се извършат само в случай на очевидни грешки в съответствие с чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 227, 31 юли 2014 г.), признати от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, на база на извършена проверка на информацията, съдържаща се в изисканите и предоставените документи с подаденото заявление за подпомагане в сроковете на съответната кампания.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Промените по ал. 2 могат да се правят по всяко време до одобряване (изцяло или частично) или отказ на плащането.

Чл. 52. (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, одобрява, намалява или отказва изплащането на годишната финансова помощ след извършване на административни проверки и проверки на място за изпълнението на изискванията за подпомагане на агроекологичните дейности.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) При извършване на административните проверки по ал. 1 по направленията по чл. 3, т. 5 и 6 ДФЗ - РА използва наличната в регистъра на Българската агенция по безопасност на храните към датата на подаване на заявление от земеделските стопани информация. За направлението по чл. 3, т. 6 ДФЗ използва и информацията от регистъра на БАБХ към 80 дни след последния ден за подаване на заявленията за подпомагане съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.
(3) Проверките на място се извършват съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие.
(4) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, писмено информира земеделските стопани за изплатената им финансова помощ.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) При извършване на проверките по ал. 1 Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, използва и предоставената информация по чл. 54, ал. 1.

Чл. 53. (1) Земеделските стопани прилагат към заявлението за подпомагане документите, посочени в чл. 45 и 46.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) В случай на непълнота на заявените данни или при липса на някой от документите по ал. 1 ДФЗ - РА уведомява съответния земеделски стопанин да отстрани допуснатите непълноти в срока и при условията по чл. 12 от Наредба № 5 от 2009 г.

Глава девета.
СИСТЕМА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ОТ ВЪНШНИ ИНСТИТУЦИИ (СВДВИ)


Чл. 54. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, създава и поддържа електронна система, в която Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите на националните и на природните паркове въвеждат данни за извършените през текущата година проверки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Данните по ал. 1 се въвеждат в електронната система в срок, определен в заповедта по ал. 6 на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите на националните и на природните паркове изпращат в ДФЗ - РА заверена разпечатка на въведените в електронната система данни в едномесечен срок от изтичане на срока по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) При установяване на допуснати технически грешки от страна на външните институции отстраняването им се извършва, като външната институция, допуснала техническата грешка, попълва "Заявление за редакция на въведени данни" в СВДВИ по образец и го изпраща до Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, в срок, определен в заповедта по ал. 6 на изпълнителния директор на ДФЗ - РА ведно със заверено копие на документа, отразяващ резултатите от извършената проверка, налагаща корекцията във вече въведените данни. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, предприема необходимите действия с оглед извършване на редакция на въведените данни съобразно допълнително предоставените документи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., в сила от 19.04.2022 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, и Министерството на земеделието могат да поискат от външните институции всички необходими документи, свързани с въведените резултати, от извършени през текущата година проверки на земеделски стопани.
(6) Функционирането на електронната система и достъпът до нея се уреждат със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА.
(7) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Заповедта по ал. 6 се публикува на интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, 10 дни преди началната дата за въвеждане на данни.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) "Блок на земеделското стопанство" е физически блок или част от него, притежаващ уникална идентификация и стопанисван от един земеделски стопанин.
2. "Животинска единица" са единиците, определени в Приложение II "Коефициенти на преобразуване на животните в животински единици, посочени в чл. 9, параграф 2" от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ L, бр. 227 от 31 юли 2014 г.), както следва:
а) бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над две години и животни от семейство коне на възраст над шест месеца - 1,0 ЖЕ;
б) животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до две години - 0,6 ЖЕ;
в) животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца - 0,4 ЖЕ;
г) животни от рода на овцете и козите - 0,15 ЖЕ;
д) свине за разплод > 50 kg - 0,5 ЖЕ;
е) други свине - 0,3 ЖЕ.
3. "Земеделски парцел" е блок на земеделското стопанство или част от него, върху който се отглежда само една земеделска култура или е оставен като угар през текущата стопанска година.
4. "Изкуствено създадено условие" е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерки за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие.
5. "Обучаваща институция" е:
а) обучаващи организации, извършващи дейност по мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г. или по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР 2007 - 2013 г.;
б) държавно или частно висше училище, създадено, акредитирано и регистрирано при условията и по реда на Закона за висшето образование;
в) (доп. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) публична или частна институция в системата на професионалното образование и обучение, която е професионално училище, професионална гимназия или професионален колеж, създадени и регистрирани в съответствие със Закона за народната просвета (отм.), Закона за предучилищното и училищното образование, или център за професионално обучение, създаден, лицензиран и регистриран в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение;
г) чуждестранно лице, лицензирано и/или регистрирано в съответствие с националното законодателство в областта на професионалното обучение и квалификация;
д) институция, която притежава лиценз за професионално обучение, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет.
5а. (нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) "Очевидна грешка" е грешка в декларирани агроекологични дейности в подаденото заявление за подпомагане по чл. 8, ал. 2, призната от ДФЗ - РА, въз основа на цялостна преценка на конкретния случай и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно. Не могат да бъдат очевидни грешки: всички грешки и несъответствия, резултат от проверките по чл. 10а от Наредба № 5 от 2009 г.; непосочването в заявлението на мярката или код на агроекологична дейност; непосочване на земеделски парцел, животно или пчелно семейство; грешки, свързани с площта, декларираната земеделска култура на посочен земеделски парцел в заявлението за подпомагане, както и такива, свързани с правното основание за ползване на земеделска земя.
6. "Продукти за растителна защита" има значението, определено в Закона за защита на растенията.
6а. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) "Пчелно семейство" е пчелното семейство съгласно § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за пчеларството.
7. "Физически блок" е непрекъсната площ земя, ограничена от трайни топографски елементи.
8. "Форсмажорни или извънредни обстоятелства" са:
а) смърт на бенефициента;
б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициента;
в) тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;
г) случайно унищожение на постройките за животни на стопанството;
д) епизоотия или болест по растенията, която е засегнала съответно част или всички селскостопански животни или земеделски култури на бенефициента;
е) отчуждаване на цялото стопанство или на голяма част от стопанството, ако това отчуждаване не е могло да бъде предвидено към деня на подаване на заявлението.

§ 2. Наредбата се издава за прилагане на чл. 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Наредбата се издава на основание чл. 9а, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 4. (1) Разходите по поетите и изпълнявани ангажименти за всички допустими заявления по мярка 214 "Агроекологични плащания", извършени след крайния допустим срок за плащания по ПРСР 2007 - 2013 г., се отнасят към бюджета на мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014 - 2020.
(2) При недостиг на средства разходите по поетите и изпълнявани ангажименти за всички допустими заявления по мярка 214 "Агроекологични плащания", извършени преди крайния допустим срок по ПРСР 2007 - 2013 г., се извършват съгласно чл. 3 на Регламент (ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и Регламенти (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1308 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с прилагането им през 2014 г. (Регламент (ЕС) № 1310/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.).
(3) Разходите, посочени в ал. 1, са допустими за финансиране от бюджета на мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014 - 2020, ако са спазени изискванията на чл. 3 от Регламент (ЕС) № 1310/2013.

§ 5. В Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм., бр. 19 от 2010 г., бр. 18, 85 и 103 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2012 г.; изм., бр. 85 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2013 г.; изм., бр. 92 от 2013 г.; доп., бр. 105 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 24 и 36 от 2014 г.; доп., бр. 89 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) За дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2 се извършва плащане на парцели, които попадат във физически блокове с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, смесено земеползване, естествени пасища и ливади и горски ливади и пасища, които имат географско пресичане със специализиран ВПС слой с повече от 100 кв. м."
2. Член 6 се отменя.
3. В чл. 7, ал. 3 след числото "2014" се добавя "и следващите години".
4. В чл. 17:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 след думите "не се предоставя" се добавя "или се намалява";
бб) създават се т. 7 и 8:
"7. при административни проверки се установи, че заявен парцел по направление "Биологично растениевъдство" не се контролира от съответното контролиращо лице;
8. при административни проверки по направленията по чл. 2, ал. 1, т. 1 се установи, че е прекратен договорът с контролиращото лице.";
б) в ал. 2, т. 6 след думите "буква "а" се добавя "с изключение на Дунавска бяла свиня".
5. В чл. 32:
а) в т. 11 след думите "в заявлението" се добавя "за подпомагане";
б) в т. 12 след думите "кампания 2014" се добавя "и последващи кампании".
6. В чл. 34, ал. 1, т. 4 и ал. 2 съкращението "ОДФ" се заменя с "ОД на ДФЗ".
7. В чл. 52, ал. 1 думите "до 100 дни" се заменят с "до 80 дни".
8. В чл. 58:
а) в т. 4 букви "а" и "б" се отменят;
б) в т. 5 букви "а" и "б" се отменят;
в) в т. 6 се създават букви "ж", "з" и "и":
"ж) копие от променен план за минимум четириполно сеитбообращение, заверен от дипломиран агроном - към заявлението за плащане през кампания 2015 г.;
з) копие от променен план за балансирано торене, заверен от дипломиран агроном - към заявлението за плащане през кампания 2015 г.;
и) диплома за висше образование на агронома, заверил плана по букви "ж" и "з" - към заявлението за плащане през кампания 2015 г."
9. В чл. 68:
а) в ал. 1 се създава второ изречение: "Контролиращите лица въвеждат данни за състоянието на парцелите към последната дата за подаване на заявление за подпомагане за съответната година съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията за реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.";
б) в ал. 2 думите "електронна система" се заменят със "Системата за въвеждане на данни от външни институции (СВДВИ)";
в) алинея 4 се отменя;
г) алинея 5 се изменя така:
"(5) При установяване на допуснати технически грешки от страна на външните институции отстраняването им се извършва в следния ред:
1. Външната институция, допуснала техническата грешка, попълва "Заявление за редакция на въведени данни в СВДВИ" по образец и го изпраща до МЗХ в следните срокове:
а) до 31 декември на текущата година - за контролиращите лица;
б) до 31 януари на следващата година - за Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите на националните паркове.
2. Министерството на земеделието и храните одобрява или отхвърля постъпилите заявления, като одобрените заявления изпраща до ДФЗ - РА.
3. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, предприема необходимите действия с оглед извършване на одобрените от МЗХ корекции.";
д) в ал. 6 след думите "Държавен фонд "Земеделие" се добавя "и Министерство на земеделието и храните";
е) създава се ал. 7:
"(7) Функционирането на електронната система и достъпът до нея се уреждат със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА."
10. В заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на заключителните разпоредби се изменя така: "Преходни и заключителни разпоредби".
2. Създава се § 5а:
"§ 5а. До изтичане срока на поетия петгодишен агроекологичен ангажимент земеделските стопани, одобрени за подпомагане по реда на тази наредба, не могат да кандидатстват за подпомагане с едни и същи парцели и/или животни по мярка 10 "Агроекология и климат" и по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г., като се допускат следните изключения:
1. одобрените по направление "Биологично растениевъдство" могат да кандидатстват за подпомагане с едни и същи парцели по:
а) направление "Контрол на почвената ерозия" от мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
б) направление "Биологично животновъдство" от мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
2. одобрените по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство" могат да кандидатстват за подпомагане с едни и същи животни и по направление "Биологично животновъдство" от мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
3. одобрените по направление "Контрол на почвената ерозия", могат да кандидатстват за подпомагане с едни и същи парцели и по направление "Биологично растениевъдство" и направление "Биологично животновъдство" от мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г."

§ 6. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2014 г.; изм., бр. 36 от 2014 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 13 след думите "кампания 2014" се добавя "и последващи кампании".
2. В § 14, ал. 1, 2 и 3 след думите "кампания 2014" се добавя "и последващи кампании".
3. Параграф 15 се отменя.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 16 ОТ 30 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.1 "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 04.08.2015 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2017 Г.)

§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 27.02.2018 Г.)

§ 20. За кампания 2018 не се прилагат разпоредбите на чл. 20, ал. 6, 7 и 8.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 22. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2019 Г.)

§ 9. За кампания 2019 не се прилагат разпоредбите на чл. 20, ал. 6, 7 и 8.

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 24.04.2020 Г.)

§ 22. В Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм., бр. 59 от 2015 г., бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г. и бр. 18 от 2019 г.) разпоредбите на чл. 20, ал. 6, 7 и 8 не се прилагат за кампания 2020 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2021 Г.)

§ 24. За трайни насаждения, създадени чрез одобрени/финансирани проекти по ПРСР 2007 - 2013 г. и ПРСР 2014 - 2020 г., не се изисква предоставяне на оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.

§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2020 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 21 "ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ COVID-19" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 20.04.2021 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 19.04.2022 Г.)

§ 22. Земеделските стопани могат да подават само заявления за плащане по поети през предходните години агроекологични ангажименти след 2022 година.

§ 23. Не се изисква предоставяне на оценка по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване, когато през предходната кампания за съответните парцели е предоставена такава или когато за предходната кампания или кампания 2022 заявените парцели са включени и в ангажимент по мярка 11 "Биологично земеделие".

§ 24. Когато земеделските стопани удължават по реда на чл. 8, ал. 3 прилагането на агроекологичните дейности по направлението "Контрол на почвената ерозия", представят към заявлението за плащане план, заверен от дипломиран агроном, с избраните противоерозионни дейности съгласно чл. 36, ал. 2.

§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 2 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 22.2 "ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАСЕГНАТИ ОТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ РУСКОТО НАШЕСТВИЕ В УКРАЙНА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 03.03.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 3, т. 1

 

Списък на землищата, в които има местообитания на зимуващи видове гъски

 

EKATTE

Населено място

Обхват

1

2

3

00031

с. Абрит

цяло землище

00045

с. Мокрен

цяло землище

00084

с. Аврен

цяло землище

00151

гр. Айтос

цяло землище

00182

с. Аксаково

цяло землище

00268

с. Александрия

цяло землище

00271

с. Александрово

цяло землище

00360

с. Александър Стамболийски

цяло землище

00374

с. Самуилово

цяло землище

00401

с. Алтимир

цяло землище

00429

с. Алцек

цяло землище

00432

с. Ангеларий

цяло землище

00494

с. Антимово

цяло землище

00552

с. Априлово

цяло землище

00713

с. Асеновец

цяло землище

00775

с. Аспарухово

цяло землище

00789

с. Аспарухово

цяло землище

00816

с. Атолово

цяло землище

00816

с. Атолово

цяло землище

00833

с. Ахелой

цяло землище

00895

с. Айдемир

цяло землище

02083

с. Бабово

цяло землище

02097

с. Бабук

цяло землище

02227

с. Байкал

цяло землище

02292

с. Балабаново

цяло землище

02405

с. Балик

цяло землище

02484

с. Балканци

цяло землище

02508

гр. Балчик

цяло землище

02573

с. Банево

цяло землище

02662

с. Баново

цяло землище

02734

с. Баня

цяло землище

02765

с. Детелина

цяло землище

02810

с. Бата

цяло землище

02854

с. Батин

цяло землище

02871

с. Батово

цяло землище

03040

с. Бдинци

цяло землище

03068

с. Беглеж

цяло землище

03143

с. Бежаново

цяло землище

03157

с. Бежаново

цяло землище

03174

с. Безводица

цяло землище

03215

с. Безмер

цяло землище

03229

с. Безмер

цяло землище

03318

с. Белгун

цяло землище

03366

гр. Белене

цяло землище

03397

с. Бели брод

цяло землище

03407

с. Бели бряг

цяло землище

03455

с. Белила

цяло землище

03589

с. Беловица

цяло землище

03719

гр. Белослав

цяло землище

03745

с. Белцов

цяло землище

03808

с. Беляново

цяло землище

03811

с. Бенковски

цяло землище

03860

с. Бенковски

цяло землище

04008

с. Биволяне

цяло землище

04090

с. Било

цяло землище

04193

с. Бистрец

цяло землище

04337

с. Блатец

цяло землище

04368

с. Блатница

цяло землище

04426

с. Близнаци

цяло землище

04443

с. Близнец

цяло землище

04515

с. Бобовец

цяло землище

04580

с. Богдан

цяло землище

04621

с. Богданово

цяло землище

04635

с. Богданово

цяло землище

04670

с. Богданци

цяло землище

04772

с. Богорово

цяло землище

04916

с. Божан

цяло землище

04927

с. Божаново

цяло землище

04981

с. Божичен

цяло землище

05009

с. Божурец

цяло землище

05013

с. Божурица

цяло землище

05044

с. Божурлук

цяло землище

05061

с. Божурово

цяло землище

05075

с. Божурово

цяло землище

05102

с. Бозвелийско

цяло землище

05181

с. Бойник

цяло землище

05284

гр. Болярово

цяло землище

05308

с. Болярско

цяло землище

05311

с. Болярци

цяло землище

05517

с. Борисово

цяло землище

05829

с. Ботево

цяло землище

05846

с. Ботево

цяло землище

05852

с. Ботево

цяло землище

05863

с. Ботево

цяло землище

05952

с. Бояджик

цяло землище

06104

с. Бранище

цяло землище

06152

с. Братово

цяло землище

06197

с. Братя Кунчеви

цяло землище

06210

с. Брегаре

цяло землище

06375

с. Бреница

цяло землище

06402

с. Брест

цяло землище

06464

с. Брестница

цяло землище

06495

с. Брестовец

цяло землище

06673

с. Бръшлен

цяло землище

06690

с. Бръшляница

цяло землище

06690

с. Бръшляница

цяло землище

06776

с. Брястовец

цяло землище

06788

с. Брястово

цяло землище

07079

кв. Крайморие

цяло землище

07079

гр. Бургас

цяло землище

07079

кв. Сарафово

цяло землище

07079

кв. Долно Езерово

цяло землище

07079

кв. Лозово

цяло землище

07079

кв. Горно Езерово

цяло землище

07079

кв. Меден рудник

цяло землище

07116

с. Бутан

цяло землище

07209

с. Бъзовец

цяло землище

07257

с. Българево

цяло землище

07288

с. Българене

цяло землище

07329

с. Българка

цяло землище

07332

гр. Българово

цяло землище

07363

с. Българско Сливово

цяло землище

07394

с. Бърдарево

цяло землище

07497

с. Бързина

цяло землище

07507

с. Бързица

цяло землище

07524

с. Бъркач

цяло землище

07598

гр. Бяла

цяло землище

07630

с. Бяла вода

цяло землище

07658

с. Бяла поляна

цяло землище

07692

с. Бяла река

цяло землище

07778

с. Бял кладенец

цяло землище

07781

с. Бял кладенец

цяло землище

10032

с. Ваклино

цяло землище

10118

с. Вардим

цяло землище

10135

гр. Варна

цяло землище

10135

кв. Владиславово

цяло землище

10135

кв. Галата

цяло землище

10149

с. Варненци

цяло землище

10166

с. Варовник

цяло землище

10183

с. Василево

цяло землище

10224

с. Васил Левски

цяло землище

10416

с. Великово

цяло землище

10422

с. Великово

цяло землище

10481

с. Величка

цяло землище

10495

с. Величково

цяло землище

10611

с. Венелин

цяло землище

10625

с. Венец

цяло землище

10639

с. Венец

цяло землище

10731

с. Веселие

цяло землище

10776

с. Веселиново

цяло землище

10834

с. Ветрен

цяло землище

10848

с. Ветрен

цяло землище

10985

с. Видинци

цяло землище

11003

с. Видно

цяло землище

11096

с. Винарско

цяло землище

11243

с. Висока поляна

цяло землище

11329

с. Вичово

цяло землище

11346

с. Вишеград

цяло землище

11418

с. Владимирово

цяло землище

11421

с. Владимирово

цяло землище

11435

с. Владимирово

цяло землище

11658

с. Воден

цяло землище

11661

с. Воденичане

цяло землище

11702

с. Водица

цяло землище

11781

с. Воднянци

цяло землище

11853

с. Войводово

цяло землище

11853

с. Войводово

цяло землище

11990

с. Войново

цяло землище

12156

с. Врани кон

цяло землище

12173

с. Вранино

цяло землище

12245

с. Вратица

цяло землище

12406

с. Въглен

цяло землище

12543

гр. Вълчедръм

цяло землище

12588

с. Вълчи извор

цяло землище

12591

с. Вълчин

цяло землище

12766

гр. Върбица

цяло землище

12975

с. Вършило

цяло землище

14043

с. Габер

цяло землище

14057

с. Габерово

цяло землище

14249

с. Габър

цяло землище

14406

с. Галиче

цяло землище

14547

с. Гарван

цяло землище

14653

с. Генерал Кантарджиево

цяло землище

14684

с. Генерал Колево

цяло землище

14711

гр. Генерал Тошево

цяло землище

14725

с. Генерал Тошево

цяло землище

14862

с. Гешаново

цяло землище

14876

с. Гиген

цяло землище

14888

с. Искър

цяло землище

14934

с. Глава

цяло землище

14951

с. Главан

цяло землище

15062

с. Гледачево

цяло землище

15216

с. Глухар

цяло землище

15268

с. Гняздово

цяло землище

15566

с. Голеш

цяло землище

15597

с. Голица

цяло землище

15610

с. Голобрадово

цяло землище

15789

с. Голям манастир

цяло землище

15829

с. Голямо Враново

цяло землище

15881

с. Голямо Крушево

цяло землище

15944

гр. Шивачево

цяло землище

15970

с. Голям чардак

цяло землище

16050

с. Горен чифлик

цяло землище

16064

с. Горица

цяло землище

16078

с. Горица

цяло землище

16095

с. Горичане

цяло землище

16184

с. Септемврийци

цяло землище

16328

с. Горна махала

цяло землище

16345

с. Горна Митрополия

цяло землище

16451

с. Горни Вадин

цяло землище

16537

с. Горни Дъбник

цяло землище

16599

с. Горни Окол

цяло землище

16639

с. Горни Цибър

цяло землище

16674

с. Горно Абланово

цяло землище

16688

с. Горно Александрово

цяло землище

17049

с. Горово

цяло землище

17097

с. Горска поляна

цяло землище

17275

с. Горун

цяло землище

17323

с. Господиново

цяло землище

17333

с. Господиново

цяло землище

17470

с. Градина

цяло землище

17470

с. Градина

цяло землище

17748

с. Гранитово

цяло землище

17782

с. Граничар

цяло землище

17909

с. Грозден

цяло землище

17912

с. Гроздьово

цяло землище

17943

с. Громшин

цяло землище

17974

гр. Средец

цяло землище

18099

гр. Гулянци

цяло землище

18126

с. Гургулица

цяло землище

18157

гр. Гурково

цяло землище

18160

с. Гурково

цяло землище

18191

с. Гуслар

цяло землище

18229

с. Гълъбец

цяло землище

18259

с. Гълъбинци

цяло землище

18280

гр. Гълъбово

цяло землище

18410

с. Гъсково

цяло землище

18469

с. Гюльовца

цяло землище

18505

с. Гложене

цяло землище

18575

с. Горица

цяло землище

20047

с. Давидово

цяло землище

20184

гр. Две могили

цяло землище

20273

с. Дебелт

цяло землище

20359

с. Дебрене

цяло землище

20383

с. Девенци

цяло землище

20417

с. Деветак

цяло землище

20448

с. Деветинци

цяло землище

20482

гр. Девня

цяло землище

20537

с. Деков

цяло землище

20630

с. Деляновци

цяло землище

20657

с. Денница

цяло землище

20804

с. Джинот

цяло землище

20849

с. Джулюница

цяло землище

21083

с. Победа

цяло землище

21083

с. Полковник Минково

цяло землище

21124

с. Димовци

цяло землище

21141

с. Димчево

цяло землище

21419

с. Добри дол

цяло землище

21470

с. Добрин

цяло землище

21542

с. Добрич

цяло землище

21587

с. Доброглед

цяло землище

21720

с. Добруджанка

цяло землище

21912

гр. Долни чифлик

цяло землище

21957

с. Долина

цяло землище

21988

с. Долище

цяло землище

21991

с. Долище

цяло землище

22157

с. Долна кула

цяло землище

22191

с. Долна махала

цяло землище

22215

гр. Долна Митрополия

цяло землище

22407

гр. Долни Дъбник

цяло землище

22407

гр. Долни Дъбник

цяло землище

22530

с. Долни Цибър

цяло землище

22767

с. Паничерево

цяло землище

22798

с. Долно Ряхово

цяло землище

22988

с. Дончево

цяло землище

23087

с. Драгановец

цяло землище

23090

с. Драганово

цяло землище

23128

с. Драганово

цяло землище

23176

с. Драганци

цяло землище

23193

с. Драгаш войвода

цяло землище

23306

с. Драгово

цяло землище

23337

с. Драгоданово

цяло землище

23426

с. Драгомир

цяло землище

23431

с. Драгомирово

цяло землище

23557

с. Драма

цяло землище

23604

с. Драчево

цяло землище

23769

с. Дропла

цяло землище

23889

с. Дрянковец

цяло землище

23933

с. Дряновец

цяло землище

23964

с. Дряново

цяло землище

23978

с. Дряново

цяло землище

24000

с. Дуванлии

цяло землище

24044

с. Дунавец

цяло землище

24102

с. Дуранкулак

цяло землище

24253

с. Дъбник

цяло землище

24308

с. Дъбован

цяло землище

24339

с. Дъбовик

цяло землище

24356

с. Дъбово

цяло землище

24387

с. Дъбрава

цяло землище

24400

с. Дъбравино

цяло землище

24482

с. Дълбоки

цяло землище

24551

с. Дългоделци

цяло землище

24565

гр. Дългопол

цяло землище

24712

с. Дюлево

цяло землище

24726

с. Дюлево

цяло землище

24935

с. Дисевица

цяло землище

27070

с. Едрево

цяло землище

27108

с. Езерец

цяло землище

27125

с. Езерово

цяло землище

27169

с. Екзарх Антимово

цяло землище

27173

с. Екзарх Йосиф

цяло землище

27245

с. Еленово

цяло землище

27382

гр. Елхово

цяло землище

27440

с. Белодол

цяло землище

27468

с. Енево

цяло землище

27656

с. Ефрейтор Бакалово

цяло землище

29035

с. Жегларци

цяло землище

29129

с. Железник

цяло землище

29194

с. Желю войвода

цяло землище

29221

с. Момина църква

цяло землище

29249

с. Желязово

цяло землище

29407

с. Жинзифово

цяло землище

29427

с. Ветрен

цяло землище

29458

с. Житница

цяло землище

29475

с. Житница

цяло землище

29489

с. Житница

цяло землище

29516

с. Жребино

цяло землище

30096

с. Завой

цяло землище

30185

с. Загорци

цяло землище

30199

с. Загражден

цяло землище

30199

с. Загражден

цяло землище

30243

с. Зайчар

цяло землище

30346

с. Зарник

цяло землище

30363

с. Засмяно

цяло землище

30377

с. Зафирово

цяло землище

30394

с. Захари Стояново

цяло землище

30466

с. Звезделина

цяло землище

30541

с. Звънарци

цяло землище

30627

с. Здравец

цяло землище

30781

с. Земенци

цяло землище

30805

с. Зетьово

цяло землище

30822

с. Зидарово

цяло землище

30870

с. Зимница

цяло землище

30884

с. Зимница

цяло землище

30898

с. Зимница

цяло землище

30898

с. Зимница

цяло землище

30956

с. Златари

цяло землище

31019

с. Златиница

цяло землище

31053

с. Златия

цяло землище

31067

с. Златия

цяло землище

31228

с. Злокучене

цяло землище

31245

с. Змеево

цяло землище

31276

с. Змейово

цяло землище

31293

с. Знаменосец

цяло землище

31303

с. Зограф

цяло землище

31334

с. Зорница

цяло землище

31348

с. Зорница

цяло землище

31416

с. Звездица

цяло землище

32113

с. Иваново

цяло землище

32264

с. Иглика

цяло землище

32278

с. Игнатиево

цяло землище

32295

с. Игнатово

цяло землище

32367

с. Извор

цяло землище

32425

с. Изворище

цяло землище

32490

с. Изворско

цяло землище

32528

с. Изгрев

цяло землище

32737

с. Индже войвода

цяло землище

32740

с. Генерал Инзово

цяло землище

32768

с. Иречек

цяло землище

32771

с. Иречеково

цяло землище

32809

с. Искра

цяло землище

32839

с. Искра

цяло землище

32857

с. Искрица

цяло землище

34045

с. Йовково

цяло землище

34134

с. Йорданово

цяло землище

35028

с. Кабиле

цяло землище

35033

гр. Каблешково

цяло землище

35064

гр. Каварна

цяло землище

35208

с. Казашка река

цяло землище

35211

с. Звездица

цяло землище

35242

с. Кайнарджа

цяло землище

35376

с. Калиманци

цяло землище

35393

с. Калина

цяло землище

35523

с. Калояново

цяло землище

35540

с. Калоянци

цяло землище

35599

с. Калугерово

цяло землище

35674

с. Камен

цяло землище

35691

с. Каменар

цяло землище

35746

с. Камен бряг

цяло землище

35756

с. Камен връх

цяло землище

35866

с. Каменна река

цяло землище

35883

гр. Камено

цяло землище

35938

с. Каменци

цяло землище

36138

с. Капитан Димитрово

цяло землище

36227

с. Карагеоргиево

цяло землище

36316

с. Караманово

цяло землище

36381

с. Караново

цяло землище

36395

с. Караново

цяло землище

36419

с. Карапелит

цяло землище

36453

с. Карвуна

цяло землище

36467

с. Кардам

цяло землище

36525

гр. Карнобат

цяло землище

36868

с. Кипра

цяло землище

36909

с. Кирилово

цяло землище

37068

с. Китка

цяло землище

37099

с. Кичево

цяло землище

37246

с. Климентово

цяло землище

37407

с. Княжево

цяло землище

37424

с. Кобиляк

цяло землище

37507

с. Ковачево

цяло землище

37507

Търговище

цяло землище

37507

Староселец

цяло землище

37544

с. Ковачица

цяло землище

37647

с. Козар Белене

цяло землище

37650

с. Козаре

цяло землище

37753

с. Козичино

цяло землище

37784

с. Козловец

цяло землище

37798

гр. Козлодуй

цяло землище

37808

с. Козлодуйци

цяло землище

37863

гр. Койнаре

цяло землище

38025

с. Коларци

цяло землище

38039

с. Колена

цяло землище

38145

с. Комарево

цяло землище

38159

с. Комощица

цяло землище

38203

с. Конаре

цяло землище

38217

с. Конаре

цяло землище

38282

с. Конево

цяло землище

38306

с. Конево

цяло землище

38340

с. Константиновец

цяло землище

38354

с. Константиново

цяло землище

38618

с. Коритен

цяло землище

38683

с. Кортен

цяло землище

39061

с. Котленци

цяло землище

39127

с. Кочмар

цяло землище

39164

с. Кошарица

цяло землище

39222

с. Кравино

цяло землище

39242

с. Крагулево

цяло землище

39356

с. Крайново

цяло землище

39459

с. Кранево

цяло землище

39462

с. Краново

цяло землище

39493

с. Крапец

цяло землище

39579

с. Красново

цяло землище

39623

с. Кремена

цяло землище

39712

с. Крета

цяло землище

39730

с. Крива бара

цяло землище

39757

с. Крива круша

цяло землище

39788

с. Кривина

цяло землище

39801

с. Кривини

цяло землище

39983

с. Крумово

цяло землище

40018

с. Крумово

цяло землище

40021

с. Крумово градище

цяло землище

40049

с. Крупен

цяло землище

40066

с. Круша

цяло землище

40097

с. Крушари

цяло землище

40124

с. Крушевец

цяло землище

40195

с. Крушовене

цяло землище

40200

с. Крушовица

цяло землище

40213

с. Крушовица

цяло землище

40230

с. Крушово

цяло землище

40333

с. Кръстевич

цяло землище

40381

с. Кръстина

цяло землище

40573

с. Кулина вода

цяло землище

40590

с. Куманово

цяло землище

40885

с. Къпиново

цяло землище

40909

гр. Кърджали

цяло землище

40909

кв. Горна гледка

цяло землище

40974

с. Къртожабене

цяло землище

41037

с. Къшин

цяло землище

41054

с. Кьолмен

цяло землище

41143

с. Калипетрово

цяло землище

43116

с. Лалково

цяло землище

43222

с. Левски

цяло землище

43284

с. Ленково

цяло землище

43431

с. Лясково

цяло землище

43459

с. Лесово

цяло землище

43493

с. Летовник

цяло землище

43517

с. Лехчево

цяло землище

43623

с. Ливада

цяло землище

43774

с. Липница

цяло землище

43856

с. Лисиците

цяло землище

43949

с. Ловец

цяло землище

43997

с. Ловчанци

цяло землище

44104

с. Лозенец

цяло землище

44118

с. Лозенец

цяло землище

44149

с. Лозица

цяло землище

44152

с. Лозица

цяло землище

44272

с. Ломница

цяло землище

44327

гр. Луковит

цяло землище

44425

с. Лъка

цяло землище

44481

с. Любен

цяло землище

44519

с. Любен Каравелово

цяло землище

44522

с. Любенова махала

цяло землище

44540

с. Любеново

цяло землище

44687

с. Люляк

цяло землище

44714

с. Люляково

цяло землище

44817

с. Лясково

цяло землище

44882

с. Ляхово

цяло землище

46036

с. Мадан

цяло землище

46139

с. Майсторово

цяло землище

46303

с. Маленово

цяло землище

46334

с. Мали извор

цяло землище

46351

с. Малина

цяло землище

46440

с. Малка поляна

цяло землище

46454

с. Малка Смолница

цяло землище

46560

с. Малко Враново

цяло землище

46704

с. Малко Шарково

цяло землище

46752

с. Мало Крушево

цяло землище

46773

с. Маломир

цяло землище

46783

с. Маломир

цяло землище

46797

с. Маломирово

цяло землище

46810

с. Малорад

цяло землище

46927

с. Малък Преславец

цяло землище

46944

с. Малък чардак

цяло землище

46958

с. Мамарчево

цяло землище

46975

с. Манастир

цяло землище

47010

с. Манастирище

цяло землище

47202

с. Маринка

цяло землище

47202

с. Маринка

цяло землище

47278

Симеоновград

цяло землище

47500

с. Маца

цяло землище

47562

с. Меден кладенец

цяло землище

47603

с. Медникарово

цяло землище

47651

с. Медово

цяло землище

47679

с. Медово

цяло землище

47682

с. Межда

цяло землище

47768

с. Мелница

цяло землище

47785

с. Менгишево

цяло землище

47901

с. Методиево

цяло землище

47901

с. Методиево

цяло землище

47915

с. Методиево

цяло землище

47977

с. Мечка

цяло землище

48043

гр. Мизия

цяло землище

48088

с. Миладиновци

цяло землище

48101

с. Миладиновци

цяло землище

48163

с. Елхово

цяло землище

48409

с. Миролюбово

цяло землище

48492

с. Михайлово

цяло землище

48725

с. Млекарево

цяло землище

48787

с. Могила

цяло землище

48828

с. Могилище

цяло землище

48859

с. Мокреш

цяло землище

48917

с. Момина сълза

цяло землище

48982

с. Царичино

цяло землище

49028

с. Морава

цяло землище

49391

с. Мусачево

цяло землище

49477

с. Мъглен

цяло землище

49494

гр. Мъглиж

цяло землище

49521

с. Мъдрец

цяло землище

49535

с. Мъдрец

цяло землище

49549

с. Мъдрино

цяло землище

49624

с. Мътеница

цяло землище

51010

с. Навъсен

цяло землище

51055

с. Преображенци

цяло землище

51069

с. Найден Герово

цяло землище

51202

с. Невестино

цяло землище

51305

с. Неделево

цяло землище

51408

с. Нейково

цяло землище

51500

гр. Несебър

цяло землище

51584

с. Николаевка

цяло землище

51648

гр. Николаево

цяло землище

51785

с. Нова бяла река

цяло землище

51809

гр. Нова Загора

цяло землище

51826

с. Новаково

цяло землище

51888

с. Нова махала

цяло землище

51901

с. Нова Попина

цяло землище

51956

с. Нова Черна

цяло землище

51963

с. Нова Шипка

цяло землище

51977

с. Новград

цяло землище

52088

с. Ново Железаре

цяло землище

52115

с. Ново Оряхово

цяло землище

52129

с. Ново Паничарево

цяло землище

52146

с. Новоселец

цяло землище

52279

с. Константиново

цяло землище

53117

с. Обретеник

цяло землище

53120

с. Оброчище

цяло землище

53134

с. Обручище

цяло землище

53196

с. Овча могила

цяло землище

53210

с. Овчарово

цяло землище

53268

с. Овчарци

цяло землище

53285

с. Овчеполци

цяло землище

53299

с. Овчи кладенец

цяло землище

53312

с. Огнен

цяло землище

53357

с. Огняново

цяло землище

53391

с. Огражден

цяло землище

53450

с. Одърци

цяло землище

53549

с. Оногур

цяло землище

53597

с. Опанец

цяло землище

53672

с. Ореш

цяло землище

53691

с. Орешак

цяло землище

53822

с. Оризаре

цяло землище

53847

с. Оризари

цяло землище

53881

с. Орлова могила

цяло землище

53895

с. Орлов дол

цяло землище

54016

с. Оряховица

цяло землище

54020

гр. Оряхово

цяло землище

54145

с. Осеново

цяло землище

54403

с. Островица

цяло землище

55110

с. Падина

цяло землище

55244

с. Палаузово

цяло землище

55378

с. Паничери

цяло землище

55378

с. Елешница

цяло землище

55419

яз. Искър

цяло землище

55422

с. Панчево

цяло землище

55511

с. Паскалево

цяло землище

55782

гр. Искър

цяло землище

55840

с. Пепелище

цяло землище

55885

с. Перперек

цяло землище

56040

с. Петлешково

цяло землище

56040

с. Петлешково

цяло землище

56068

с. Пет могили

цяло землище

56085

с. Петокладенци

цяло землище

56201

с. Петърница

цяло землище

56321

с. Пещерско

цяло землище

56397

с. Пиргово

цяло землище

56438

с. Пирне

цяло землище

56493

с. Писарово

цяло землище

56695

с. Плачидол

цяло землище

56722

гр. Плевен

цяло землище

56736

с. Пленимир

цяло землище

56856

с. Плъстина

цяло землище

56865

с. Победа

цяло землище

56928

с. Повет

цяло землище

57025

с. Подем

цяло землище

57087

с. Подслон

цяло землище

57090

с. Пожарево

цяло землище

57234

с. Полковник Дяково

цяло землище

57251

с. Полковник Ламбриново

цяло землище

57265

с. Полковник Савово

цяло землище

57279

с. Полковник Свещарово

цяло землище

57306

с. Полковник Чолаково

цяло землище

57323

с. Полски Градец

цяло землище

57337

с. Полски извор

цяло землище

57385

с. Поляна

цяло землище

57426

с. Поляново

цяло землище

57491

гр. Поморие

цяло землище

57550

с. Попгригорово

цяло землище

57563

с. Попгруево

цяло землище

57577

с. Попина

цяло землище

57652

с. Попово

цяло землище

57724

с. Попрусаново

цяло землище

57790

с. Порой

цяло землище

57858

с. Поручик Кърджиево

цяло землище

57861

с. Поручик Чунчево

цяло землище

57889

с. Посев

цяло землище

57892

с. Постник

цяло землище

57950

с. Поточница

цяло землище

58058

с. Правище

цяло землище

58181

с. Преселенци

цяло землище

58270

с. Преспа

цяло землище

58339

с. Прилеп

цяло землище

58356

гр. Приморско

цяло землище

58360

с. Приморци

цяло землище

58373

с. Припек

цяло землище

58400

с. Присад

цяло землище

58414

с. Присад

цяло землище

58445

с. Приселци

цяло землище

58596

с. Пролез

цяло землище

58654

с. Просечен

цяло землище

58699

с. Професор Иширково

цяло землище

58726

с. Прохорово

цяло землище

58832

с. Пчеларово

цяло землище

58880

с. Пчелино

цяло землище

58894

с. Пчелиново

цяло землище

58921

с. Пчелник

цяло землище

58935

с. Пчелник

цяло землище

58966

с. Пъдарево

цяло землище

59210

с. Пясъчево

цяло землище

61025

с. Рабово

цяло землище

61042

с. Равадиново

цяло землище

61056

с. Равда

цяло землище

61056

с. Равда

цяло землище

61114

с. Равна гора

цяло землище

61128

с. Равна гора

цяло землище

61145

с. Равнец

цяло землище

61159

с. Равнец

цяло землище

61306

с. Радево

цяло землище

61310

с. Радево

цяло землище

61340

с. Радецки

цяло землище

61460

гр. Раднево

цяло землище

61460

кв. Гипсово

цяло землище

61580

с. Радомирци

цяло землище

61635

с. Дъбово

цяло землище

61707

с. Разград

цяло землище

61741

с. Разделна

цяло землище

61755

с. Разделна

цяло землище

61791

с. Княжевско

цяло землище

61950

с. Ракита

цяло землище

62092

с. Раковски

цяло землище

62596

с. Рибен

цяло землище

62712

с. Рисиманово

цяло землище

62788

с. Рогачево

цяло землище

62815

с. Рогозен

цяло землище

62829

с. Рогозина

цяло землище

62921

с. Роза

цяло землище

63029

с. Росен

цяло землище

63055

с. Росеново

цяло землище

63063

с. Росеново

цяло землище

63094

с. Росица

цяло землище

63135

с. Рояк

цяло землище

63183

с. Рудник

цяло землище

63197

с. Рудник

цяло землище

63224

с. Руен