навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

В сила от 27.02.2015 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 Март 2019г., изм. ДВ. бр.76 от 27 Септември 2019г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 24 Април 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г., доп. ДВ. бр.33 от 20 Април 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за подпомагане на земеделски стопани, които извършват земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда по мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), наричани по-нататък в наредбата "биологични дейности".
(2) Прилагането на правилата за биологично земеделие в земеделските стопанства се подпомага за постигане на следните цели:
1. подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;
2. предотвратяване на почвената ерозия и борба с климатичните промени;
3. насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в селските райони чрез прилагане на методите на биологичното производство.
(3) Подпомагането по тази наредба се предоставя под формата на годишно плащане при спазване на изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
2. Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правилата за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1307/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
3. Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (Регламент (ЕО) № 834/2007) (ОВ L, бр. 189 от 20 юли 2007 г.);
4. Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подборни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008) (ОВ L, бр. 250 от 18 септември 2008 г.);
5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ, L 95 от 7 юли 2017 г.) (Регламент (EС) 2017/625);
6. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1306/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
7. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 227 от 31 юли 2014 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014);
8. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ, L 227 от 31 юли 2014 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014);
9. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) (Наредба № 5 от 2009 г.);
10. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица (ДВ, бр. 75 от 2018 г.) (Наредба № 5 от 2018 г.).

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА

Раздел I.
Допустими кандидати за подпомагане


Чл. 2. (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) съгласно чл. 30, ал. 2, т. 2 и/или т. 3 ЗПЗП, съгласно направлението, по което кандидатстват.
(2) Лицата по ал. 1 могат да кандидатстват за подпомагане, ако отговарят на условията за активен земеделски стопанин съгласно чл. 38б ЗПЗП.

Раздел II.
Подпомагани дейности


Чл. 3. Подпомага се прилагането на дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в следните направления:
1. биологично растениевъдство;
2. биологично пчеларство;
3. биологично животновъдство.

Чл. 4. Прилагането на направленията по чл. 3 се подпомага на територията на цялата страна.

Чл. 5. (1) Допустими за подпомагане комбинации от направления на един и същи парцел са:
1. биологично животновъдство за периода на преход с биологично растениевъдство за периода на преход само за фуражни култури и постоянно затревени площи;
2. биологично животновъдство с биологично растениевъдство само за фуражни култури и постоянно затревени площи;
3. биологично животновъдство за периода на преход с биологично растениевъдство само за постоянно затревени пасища и фуражни култури;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) биологично животновъдство с биологично растениевъдство за периода на преход само за фуражни култури и постоянно затревени площи.
(2) Допустими за подпомагане комбинации с направления от други мерки за един и същи парцел са:
1. биологично животновъдство със заявени парцели по направление "Биологично растениевъдство" за постоянно затревени площи и фуражни култури по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007 - 2013 г.;
2. биологично животновъдство със заявени животни по направление "Опазване на застрашените от изчезване местни породи" по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007 - 2013 г.;
3. биологично растениевъдство и биологично животновъдство с едни и същи парцели и по направление "Контрол на почвената ерозия" по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007 - 2013 г.
(3) Не се предоставя подпомагане за комбинации със:
1. парцели и/или животни, заявени по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014 - 2020, с изключение на: парцелите по направление "Контрол на почвената ерозия" и/или животните по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство";
2. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) постоянно затревени площи, заявени по мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и плащания по Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014 - 2020 г., с изключение на зони в Натура 2000, за които в заповедта за обявяването им няма забрана за използване на пестициди и минерални торове в пасища и ливади и/или няма забрана за употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Не се предоставя подпомагане за заявена едновременно една и съща площ по мярка 11 "Биологично земеделие" и мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014 - 2020 г., която попада в обхвата на защитени зони, за които има влязла в сила забрана за използване на продукти за растителна защита в горското и селското стопанство и/или забрана за употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Биологичните дейности от съответното направление се изпълняват за период от пет последователни години.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Срокът по ал. 1 и 4 започва да тече от началото на годината на подаване и одобрение на "Заявлението за подпомагане", което през първата година на кандидатстване е и "Заявление за плащане". През всяка следваща година до изтичане на срока по ал. 1 и 4 кандидатите за подпомагане подават "Заявление за плащане".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) След приключване на петгодишния период на ангажимента по съответното направление същият може да бъде удължаван ежегодно, но не по-късно от кампания 2022 г.
(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) През 2021 г. могат да се изпълняват текущи ангажименти, поети през 2020 г., да се удължават приключили ангажименти ежегодно, но не по-късно от 2022 г. и да се поемат нови ангажименти с продължителност:
1. две години по направление "Биологично растениевъдство", когато в ангажимента се включват площи в преход;
2. една година по направление "Биологично растениевъдство", когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи;
3. две години по направление "Биологично животновъдство";
4. една година по направление "Биологично пчеларство".
(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Площи, животни и пчелни семейства могат да се включат в нови ангажименти през 2021 г., когато периодът на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2020 г.Чл. 7. (1) Кодовете на биологичните дейности са посочени в приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Кандидатите за подпомагане отбелязват в заявленията по чл. 6, ал. 2 кода на съответната дейност срещу всеки парцел, животно или пчелно семейство.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Подпомаганите лица могат да променят всяка година кодовете в съответното направление по чл. 3 за периода от пет последователни години или до края на поетия ангажимент.
(4) Промените в дейностите се отбелязват в заявленията по чл. 6, ал. 2 чрез съответния код от приложение № 1.

Раздел III.
Финансови условия за подпомагане


Чл. 8. Финансовата помощ за извършване на биологичните дейности, включени в подмерките и направленията по чл. 3, се предоставя под формата на ежегодни плащания, като 75 на сто от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 25 на сто - от бюджета на Република България.

Чл. 9. Плащанията за биологично земеделие се предоставят в рамките на предвидените финансови средства по мярка "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Чл. 10. (1) Един кандидат може да бъде подпомаган едновременно за извършването на дейности в повече от едно направление съгласно чл. 3 за периода на прилагане на мярка "Биологично земеделие".
(2) Максималният размер на годишното плащане е съгласно посочените размери в Приложение II на Регламент (ЕС) № 1305/2013, както следва:
1. за едногодишни култури - 600 евро/ха;
2. за специализирани многогодишни култури - 900 евро/ха;
3. за друг начин на земеползване - 450 евро/ха.

Чл. 11. (1) Годишният размер на плащанията за преминаване към биологично земеделие (периода на преход) е, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) полски култури, включително фуражни:
а) 284 евро/ха - за площи, заявени до 1.01.2018 г.;
б) 282 евро/ха - за площи, заявени след 1.01.2018 г.;
2. постоянно затревени площи - 128 евро/ха;
3. трайни насаждения, лозя и маслодайна роза - 736 евро/ха;
4. ароматни и медицински растения - 515 евро/ха;
5. зеленчукови култури - 575 евро/ха;
6. за пчелно семейство - в евро - 35 евро/пчелно семейство;
7. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко - 230 евро/ха;
8. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо - 160 евро/ха;
9. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) дребни преживни животни (овце и кози), отглеждани за производство (мляко или месо) - 122 евро/ха.
(2) Годишният размер на плащанията за биологично земеделие е, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) полски култури, включително фуражни:
а) 168 евро/ха - за площи, заявени до 1.01.2018 г.;
б) 166 евро/ха - за площи, заявени след 1.01.2018 г.;
2. постоянно затревени площи - 112 евро/ха;
3. трайни насаждения, лозя и маслодайна роза - 557 евро/ха;
4. ароматни и медицински растения - 405 евро/ха;
5. зеленчукови култури - 399 евро/ха;
6. за пчелно семейство - 25 евро/пчелно семейство;
7. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко - 77 евро/ха;
8. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо - 63 евро/ха;
9. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) дребни преживни животни (овце и кози), отглеждани за производство (мляко или месо) - 90 евро/ха.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Не се предоставя плащане по настоящата мярка за земеделски парцели от блока на земеделското стопанство, които са оставени под угар.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., отм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Подпомаганите лица получават плащания по ал. 1 за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно чл. 36, ал. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18 септември 2008 г.).
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Годишният размер на плащанията може да бъде преразглеждан по време на изпълнявания ангажимент по мярката при изменение на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Преразглеждането може да включва изчисляване на подлежаща на приспадане сума като фиксирана средна сума, приложима към съответните подмерки/дейности.
(7) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) От годишния размер на плащанията по ал. 1 и 2 при изчисляване на финансовата помощ по мярката се приспада сумата, необходима за изключване на двойно финансиране на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) (1) За кандидати, които удължават ангажимента си през кампания 2020 г., са в сила следните условия:
1. за култури от групата на полските култури, и включително фуражни:
а) за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100 % от годишното плащане на хектар;
б) за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното плащане на хектар;
в) за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10 % от годишното плащане на хектар;
2. за култури от групата на ароматни и медицински растения:
а) за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100 % от годишното плащане на хектар;
б) за площи над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното плащане на хектар;
в) за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10 % от годишното плащане на хектар.
(2) За кандидати, които поемат нов ангажимент през кампания 2020 г., са в сила следните условия:
1. за култури от групата на полските култури, включително фуражни:
а) за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100 % от годишното плащане на хектар;
б) за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното плащане на хектар;
в) за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10 % от годишното плащане на хектар;
2. за култури от групата на ароматни и медицински растения:
а) за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100 % от годишното плащане на хектар;
б) за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното плащане на хектар;
в) за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10 % от годишното плащане на хектар.
(3) Изчислението на финансовата помощ по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 1 и 2 за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане за съответната група култури към съответните декларирани площи.
(4) Допустими за подпомагане постоянно затревени площи по направление "Биологично растениевъдство" са площи за кандидати по ал. 1 и 2, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение минимум 1 ЖЕ/2 ха. При определяне на допустимите площи съгласно това съотношение животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на преход към биологично производство към 31.12.2019 г. и да са вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз на името на кандидата по мярката.

Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) (1) За всички кандидати от 2021 г. и следващи кампании са в сила следните условия:
1. за култури от групата на полските култури, включително фуражни:
а) за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100 % от годишното плащане на хектар;
б) за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното плащане на хектар;
в) за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10 % от годишното плащане на хектар;
2. за култури от групата на ароматни и медицински растения:
а) за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100 % от годишното плащане на хектар;
б) за площи над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното плащане на хектар;
в) за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10 % от годишното плащане на хектар.
(2) Изчислението на финансовата помощ по ал. 1 за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане за съответната група култури към съответните декларирани площи.

Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) (1) От 2021 г. и следващи кампании допустими за подпомагане постоянно затревени площи по направление "Биологично растениевъдство" могат да бъдат площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение минимум 0,3 ЖЕ/1 ха. При определяне на допустимите площи съгласно това съотношение животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на преход към биологично производство към началото на кампанията за кандидатстване и да са вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
(2) За площите с фуражни култури, заявени по направление "Биологично животновъдство", които заедно с постоянно затревените площи, заявени по направление "Биологично растениевъдство", се изпълнява съотношението на биологични животни от 0,3 ЖЕ/1 ха, може да се получава пълният размер на подпомагане по чл. 11, ал. 1, т. 1, буква "б" и ал. 2, т. 1, буква "б".

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Финансовата помощ се предоставя за парцели, животни и пчелни семейства, които са одобрени за участие и за които земеделските стопани са поели задължение да спазват всички изисквания и да изпълняват дейности по съответното направление за период от пет последователни години или до края на поетия ангажимент.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) По направленията "биологично пчеларство" и "биологично животновъдство" се подпомагат собственици на пчелни семейства и животни. Дейностите по тези направления се основават на брой пчелни семейства или на брой животни, определени с размер на животинските единици.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Когато при проверка на място или административни проверки се установи, че за съответните парцели, пчелни семейства или животни не са спазени базовите изисквания съгласно приложение № 2, минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита съгласно приложение № 3 и изискванията по управление, плащанията за биологичните дейности се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите.

Чл. 14. (1) Финансова помощ за годината за подаване на заявление по чл. 6, ал. 2 по съответното направление не се предоставя или се намалява, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) кандидатът за подпомагане стопанисва земеделски парцели с размери, по-малки от определените в чл. 20;
2. при административни проверки или проверки на място са установени по-малко от минималния изискван брой пчелни семейства или животински единици;
3. кандидатът за подпомагане възпрепятства извършването на проверка на място;
4. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) кандидатът отбележи грешен код на биологичната дейност по приложение № 1 срещу даден парцел, пчелно семейство или животно в заявлението по чл. 6, ал. 2, който не съответства на информацията от регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и/или системата по чл. 49, ал. 1;
5. при административни проверки се установи, че е настъпила промяна в първоначално декларираното предназначение (за мляко или за месо) на заявено за подпомагане животно от едър рогат добитък;
6. при административни проверки и/или проверка на място се установи по-малък брой животни или пчелни семейства от заявените за подпомагане животни или пчелни семейства;
7. животните не отговарят на изискванията по чл. 24;
8. при административни проверки се установи, че дадени парцели не се контролират от контролиращото лице;
9. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) кандидатите, които са заявили за подпомагане нови площи по направление "Биологично растениевъдство" с трайни насаждения, не са предоставили оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения (ДВ, бр. 65 от 1991 г.); оценката съдържа номера на парцелите от ИСАК за заявените нови площи.
(2) Не се отпуска финансова помощ за годината на подаване на заявление по чл. 6, ал. 2 за съответното направление, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) не е представен в предвидените срокове някой от документите по чл. 33, ал. 1, т. 4, чл. 38 и чл. 39;
2. кандидатът заяви по-малко ЖЕ или площи по направление "биологично животновъдство" от определените в чл. 36, ал. 1;
3. кандидатът заяви по-малко пчелни семейства по направление "биологично пчеларство" от определените в чл. 35, ал. 1;
4. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) броят на пчелните семейства, записани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (ИИС на БАБХ - ВетИс), е по-голям от заявения и за разликата не е представен договор и/или анекс с контролиращо лице, или в договора не е посочен броят на пчелните семейства;
5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) кандидатът не е предоставил договор или анекс с контролиращо лице, в който да са отбелязани всички идентификатори на животните от заявения вид и вписани в ИИС на БАБХ - ВетИс;
6. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Държавен фонд "Земеделие" поиска допълнителна информация на основание чл. 40 и такава не бъде предоставена;
7. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) се установи прекратяване на договора с контролиращо лице или е налице прекъсване в периода на контрол;
8. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) са установени изкуствено създадени условия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Изплащането на финансовата помощ по направлението за календарната година на констатацията и за следващата календарна година може да се откаже, когато:
1. се установи в две последователни години неспазване на всички базови и изисквания по управление, засягащи над 50 % от заявените за подпомагане площи, животни или пчелни семейства по съответното направление;
2. се установи наличието на обстоятелства по чл. 35, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 181, 20 юни 2014 г.);
3. се установи, че контролиращото лице е уведомило министъра на земеделието, храните и горите при отнемане на документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на оператор, с който има сключен договор за контрол и сертификация.


Чл. 15. (1) Държавен фонд "Земеделие" прекратява поетия ангажимент и подпомаганите лица възстановяват 100 % от получената финансова помощ, когато не са изпълнили изискванията по чл. 16, ал. 1 и/или ал. 2.
(2) Държавен фонд "Земеделие" прекратява ангажимента и подпомаганите лица възстановяват получената финансова помощ съобразно разпоредбите на ал. 4, когато стопанствата им са прехвърлени на друго лице, регистрирано в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), което е декларирало, че ще продължи изпълнението на биологичния ангажимент, но е установено, че ангажиментът не се изпълнява.
(3) Държавен фонд "Земеделие" прекратява поетия ангажимент и подпомаганите лица възстановяват получената финансова помощ по съответното направление съобразно разпоредбите на ал. 4, когато:
1. не са изпълнили изискванията на чл. 17, ал. 2;
2. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) преустановят прилагането на съответното направление преди изтичане на срока по чл. 6, ал. 1 и 4;
3. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2021 г., в сила от 20.04.2021 г.) не са спазили изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3 и 5;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) не са подали заявлението за плащане по чл. 6, ал. 2 за одобрени площи, животни и/или пчелни семейства и не са заявили площи и/или животни и/или пчелни семейства със съответния биологичен код на извършваните дейности по приложение № 1;
5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) в случаите по чл. 14, ал. 2, т. 7.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Подпомаганите земеделски стопани възстановяват получената до момента финансова помощ по съответното направление заедно със законните лихви, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.) не са предоставили в Държавен фонд "Земеделие" в срока по чл. 33, ал. 1, т. 2 за съществуващи ангажименти, а за ангажиментите, поети през 2021 г. в срока по чл. 33, ал. 1, т. 5 сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологично производство съгласно чл. 33, ал. 1, т. 3, тогава възстановяват 100 % от изплатената финансова помощ;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) е прекратен поетият многогодишен ангажимент; в зависимост от кампанията на първоначално одобрение по мярката до кампанията, в която е прекратен ангажимент по ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5, възстановяват:
а) 100 % от изплатената финансова помощ, ако е до края на третата година;
б) 40 % от изплатената финансова помощ, ако е до края на четвъртата година;
в) 20 %, ако е до края на петата година;
г) 10 %, ако е след петата година;
3. (нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) е прекратен поетият многогодишен ангажимент на основание ал. 2 и/или 3 и не са предоставили в Държавен фонд "Земеделие" сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологично производство съгласно чл. 33, ал. 1, т. 3.
(5) В случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства поетият ангажимент се прекратява и не се изисква частично или пълно възстановяване на получената от земеделския стопанин финансова помощ.
(6) Случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства заедно със съответните доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган) се съобщават в писмена форма на ДФЗ - РА, от земеделския стопанин или от друго упълномощено от него лице или от неговите правоприемници в рамките на 15 работни дни от датата, на която земеделският стопанин или упълномощеното от него лице или неговите правоприемници са в състояние да направят това.

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 16. (1) Кандидатът за подпомагане или изрично упълномощено лице трябва да премине агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4, по мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г., с минимална продължителност от 3 дни, до 31 декември на втората година от първото одобрение на заявлението за подпомагане по съответното направление или да докажат наличие на опит в извършването на направленията, които са избрали да прилагат.
(2) В случай че кандидатът упълномощи друго лице да извършва биологичните дейности, упълномощаването по чл. 38, ал. 2 следва да бъде осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление.
(3) Изпълнението на изискването на ал. 1 се установява с документ за преминато обучение, издаден от обучаваща институция, съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение или документ за демонстрационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г.
(4) Опит по ал. 1 се доказва със:
1. документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 - 2013 г.;
2. диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен "доктор" или научна степен "доктор на науките", с квалификация земеделие, зооинженерство или ветеринарна медицина;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни, пчелни или животински продукти с правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо лице; сертификатът или писменото доказателство удостоверяват произведена биологична продукция.
(5) Изискванията на ал. 1 се смятат за изпълнени при поемане на нов ангажимент по съответното направление, в случай че кандидатът за подпомагане или същото упълномощено лице вече са доказали, че са преминали агроекологично или биологично обучение или демонстрационните дейности или са доказали опит по предходен ангажимент.
(6) Изискването на ал. 1 се смята за изпълнено при поемане на нов ангажимент по съответното направление след прекратен предходен ангажимент, в случай че кандидатът за подпомагане или същото упълномощено лице вече са доказали, че са преминали агроекологично или биологично обучение или демонстрационните дейности или са доказали опит по предходен ангажимент.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Дейностите по направление "биологично растениевъдство" се извършват върху едни и същи площи за едни и същи блокове на земеделското стопанство в периода на многогодишния ангажимент.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Одобрената площ за извършване на дейности по направление "биологично растениевъдство" може да бъде намалена с не повече от 10 %, като всяка година поне 90 % от площта по направлението се припокрива географски с площта, за която има поет ангажимент съгласно глава четвърта на настоящата наредба или в случаите по ал. 4 и 5. При определяне на процентното съотношение по изречение първо ДФЗ - РА, закръгля получения резултат до втория знак след десетичната запетая. Удължените след 2020 г. ангажименти се изпълняват на одобрената площ за извършване на дейности по направление "Биологично растениевъдство", която може да варира с процент, по-голям от 10 %, като ангажиментът продължава да се изпълнява с одобрените през текущата година площи, при условие че за незаявените площи земеделският стопанин няма регистрирано правно основание за текущата година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) При намаляване на одобрената площ по направление "биологично растениевъдство" съгласно ал. 2 подпомаганите лица не поемат нов ангажимент и финансовата помощ за текущата година се изчислява на база на намалената площ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) При увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление по ал. 1 с до 20 на сто от първоначалния размер, но с не повече от 10 хектара, подпомаганите лица не поемат нов ангажимент, а разширяват ангажиментите си с новите площи за оставащия период, при условие че новите площи отговарят на изискванията на тази наредба, в случай че са изпълнени условията на ал. 1 и 2.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) При увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление по ал. 1 с над 20 на сто от първоначалния размер или с повече от 10 хектара се поема нов ангажимент за всички подпомагани площи и те подлежат на одобряване по реда на глава четвърта от наредбата, в случай че са изпълнени условията на ал. 1 и 2.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Когато подпомаганите лица са поели нов ангажимент по ал. 5, периодът на ангажимента започва да тече от началото на годината на одобряване на новите площи.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Земеделските стопани могат да увеличават броя на животните и размера на площите по направление "биологично животновъдство" и пчелните семейства по направление "биологично пчеларство", без да поемат нов многогодишен ангажимент.

Чл. 19. (1) Земеделските стопани поддържат парцелите на територията на цялото земеделско стопанство, като спазват:
1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и законоустановените изисквания за управление, одобрени съгласно чл. 42 от ЗПЗП;
2. минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита съгласно приложение № 3.
(2) Земеделските стопани, подпомагани по наредбата, трябва да спазват базовите изисквания по съответното направление, посочени в приложение № 2.
(3) Земеделските стопани се подпомагат само за извършването на дейности съгласно установените с наредбата изисквания за управление, които надхвърлят базовите изисквания по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) В случай че подпомаганите земеделски стопани не приемат измененията на изискванията по ал. 1 и 2, уведомяват ДФЗ - РА, за несъгласието си да изпълняват новите условия в срок от 20 работни дни от датата на публикуването им на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите или обнародването им в "Държавен вестник", без да възстановяват получените до момента плащания, и са недопустими за подпомагане в годината на подаване на заявление по чл. 6, ал. 2.
(5) Когато подпомаганите лица не уведомят ДФЗ - РА, в срока по ал. 4 за несъгласието си да изпълняват новите условия, те продължават да изпълняват поетия ангажимент съгласно новите условия.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Подпомаганите земеделски стопани могат да оттеглят парцели и/или пчелни семейства и/или животни или заявлението по мярката по всяко време в периода на ангажимента си по дадено направление съгласно разпоредбите на чл. 14 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) Подпомаганите земеделски стопани могат да поискат прекратяване на поет многогодишен ангажимент като подадат в съответната Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие - Разплащателна агенция, заявление за доброволен отказ по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", и възстановят получената до момента финансова помощ съгласно чл. 15, ал. 4. Заявлението за доброволен отказ може да бъде подадено до момента на извършване на плащането по подадено заявление за плащане в текуща година, но не по-късно от 1 декември на годината на подаване.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., отм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Кандидат, който е подал заявление за доброволен отказ по ал. 1, не може да ползва никакви права от заявлението за плащане по съответното направление.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Заявлението за доброволен отказ по ал. 1 не се одобрява от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, когато:
1. са установени нарушения и неспазване на изисквания по подадено заявление за плащане през годината на подаване на заявлението за доброволен отказ;
2. заявлението за подпомагане/плащане е избрано за извършване на проверка на място;
3. земеделският стопанин не е възстановил получената финансова помощ.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Не се приемат заявления за доброволен отказ в периода на извършване на кръстосани проверки. Периодът за извършване на кръстосани проверки се обявява на интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие".
(6) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Не се отпуска финансова помощ за съответното направление за годината на подаване на заявлението за доброволен отказ.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАРЦЕЛИ, ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА


Чл. 20. (1) Минималният размер на заявената за подпомагане площ за съответното направление по реда на тази наредба е 0,5 ха при минимален размер на земеделския парцел 0,1 ха.
(2) Изключение относно размера на ползваната площ по ал. 1 е допустимо за отглеждане на култивирани гъби, оранжерийни култури, посевен и посадъчен материал - 0,1 ха.

Чл. 21. (1) За подпомагане по направленията по чл. 3 могат да кандидатстват земеделски стопани, които имат сключен договор с контролиращо лице.
(2) Земеделски стопани, които нямат сключен индивидуален договор с контролиращо лице по ал. 1, могат да бъдат одобрени за подпомагане по мярката, при положение че приложат към заявленията по чл. 6, ал. 2:
1. договор с трето лице, което е сключило договор с контролиращо лице, и
2. договор между третото лице и контролиращото лице, или
3. договор между контролиращото лице, земеделския стопанин и третото лице.
(3) Договорът по ал. 2, т. 1 се заверява от контролиращото лице.
(4) Договорите по ал. 1 и 2 трябва да бъдат сключени до 31 декември на предходната година на годината на кандидатстването.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Кандидатите с ангажименти по чл. 6 могат да разширяват ангажиментите си, като добавят сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, които са преминали периода на преход към биологично производство и не са участвали в поет ангажимент по мярката, без да поемат нов петгодишен ангажимент.
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства с ангажименти по чл. 6, ал. 3 и чл. 17, ал. 4 и такива, които участват с нов ангажимент по мярката, могат да заявяват сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, преминали периода на преход към биологично производство до 31.12.2019 г. включително.
(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Сертифицираните площи/животни/пчелини с пчелни семейства по ал. 6 са допустими за участие, ако към 31.12.2019 г. са вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз на името на кандидата по мярката.
(8) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Кандидати с ангажименти по чл. 6 и такива, които поемат нов ангажимент, не могат да заявяват постоянно затревени площи по мярката, в случай че в заявлението за подпомагане няма сертифицирани животни, преминали периода на преход към биологично производство.
(9) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Допустими за заявяване на постоянно затревени площи по направление "Биологично растениевъдство" са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение минимум 1 ЖЕ/2 ха.
(10) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) При определяне на допустимите за заявяване постоянно затревени площи съгласно съотношението по ал. 9 животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на преход към биологично производство към 31.12.2019 г. и да са вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз на името на кандидата по мярката.
(11) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) От кампания 2021 допустими за заявяване постоянно затревени площи по направление "Биологично растениевъдство" са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение минимум 0,3 ЖЕ/1 ха към началото на кампанията по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 5 от 2009 г.
(12) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Компетентното звено по чл. 2 от Наредба № 5 от 2018 г. въз основа на данните в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз предоставя на ДФЗ - РА, информация за включените в система на контрол площи, животни и пчелни семейства на оператора към края на предходната календарна година, както и за биологичните животни към началото на кампанията за кандидатстване. Площите, включени в регистъра, се предоставят като цифрови географски данни от МЗХГ.
(13) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на ДФЗ - РА, цифрови географски данни за площите с биологичен статус, включени в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз към края на предходната календарна година. Сертифицираните площи, животни и пчелини с пчелни семейства могат да бъдат подпомагани само за дейности от подмярка "Плащания за поддържане на биологично земеделие".

Чл. 22. За участие по направление "биологично растениевъдство" и направление "биологично животновъдство" се одобрява целият блок на земеделското стопанство, като всички парцели в блока на земеделското стопанство следва да бъдат заявени с дейност по съответното направление.

Чл. 23. (1) За подпомагане по направление "биологично пчеларство" се одобряват собствениците на пчелни семейства.
(2) В случай на съсобственост върху заявени за подпомагане пчелни семейства кандидатът следва да предостави със заявлението за подпомагане нотариално заверен документ, в който другият съсобственик изразява съгласието си кандидатът да получава подпомагане за всички налични и заявени за подпомагане пчелни семейства.

Чл. 24. (1) За подпомагане по направление "биологично животновъдство" могат да кандидатстват само собственици на животни.
(2) Одобряват се само животните в основното стадо (млечни крави - майки, месодайни крави - майки, млечни биволици - майки, месодайни биволици - майки, овце - майки, кози - майки).

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) За подпомагане за отглеждане на пчелни семейства и животни се одобряват заявените от кандидата пчелни семейства и животни при спазване на изискването всички регистрирани в ИИС на БАБХ - ВетИс на негово име пчелни семейства и животни от заявения вид да са включени в договор с контролиращо лице за биологично производство.

Чл. 26. Не се одобряват за участие в мярка "Биологично земеделие":
1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) парцели, пчелни семейства и животни, за които в заявленията по чл. 6, ал. 2 е отбелязан грешен код съгласно приложение № 1;
2. пчелни семейства, животни или животински единици, които са по-малко на брой от определените съгласно чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1;
3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) земеделски парцели, пчелни семейства и животни, за които е установено, че не са налични финансови средства по чл. 9 или не е спазено условие от заповедта по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 5 от 2009 г.;
4. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) новозаявени парцели с трайни насаждения, за които не е предоставена оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения не са надвишили продължителността на периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.

Глава пета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДПОМАГАНИТЕ ДЕЙНОСТИ


Чл. 27. Земеделските стопани водят дневник за извършваните дейности в земеделското стопанство.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) При прехвърляне на стопанство, подпомагано по реда на тази наредба, приобретателят може да продължи извършването на дейностите до края на поетия многогодишен ангажимент, когато:
1. е регистриран в ИСАК;
2. отговаря на изискванията за подпомагане за съответното направление;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) е преминал агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г. с минимална продължителност 3 дни или е доказал наличието на опит в извършването на дейността преди датата на одобрение на декларацията за прехвърляне на стопанството, в случай че прехвърлянето е извършено след втората година от поетото агроекологично задължение;
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) прехвърлителят и приобретателят подават пред областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" (ОД на ДФЗ) по регистрация на прехвърлителя съвместна декларация по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ - РА, за прехвърляне на стопанството, по реда на чл. 14, ал. 4 от Наредба № 5 от 2009 г. и в срока по чл. 14, ал. 9 от същата наредба.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, уведомява прехвърлителя и приобретателя за взетото решение в срок един месец от постъпване на декларацията и всички изискуеми документи в ОД на ДФЗ.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Когато приобретателят декларира, че ще продължи извършването на дейности до края на петгодишния период, но не го изпълни, прехвърлителят възстановява финансовите средства, получени до момента на прехвърляне на стопанството, или част от тях съгласно чл. 15, ал. 4, а приобретателят възстановява финансовите средства, получени след прехвърляне на стопанството, или част от тях, съгласно чл. 15, ал. 4.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) При прехвърляне на стопанство от едно подпомагано лице на друго приобретателят спазва всички изисквания на дейности, които е прилагал прехвърлителят.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) При прехвърляне на стопанство, сертифицирано за дейности по метода на биологичното земеделие, което е заявено за подпомагане по тази наредба, на земеделски стопанин, подпомаган или кандидат за подпомагане, приобретателят представя договор с контролиращо лице от датата на прехвърляне на стопанството, както и договора с контролиращо лице на прехвърлителя, който трябва да е сключен в срока по чл. 21, ал. 4.

Чл. 32. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Земеделските стопани са длъжни при нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него, или при разораване на пасища да уведомят писмено ДФЗ - РА, в срок от 15 работни дни от настъпване на събитието, като представят копие от документ от съответния компетентен административен орган.

Чл. 33. (1) Подпомаганите лица, изпълняващи дейности по направленията по чл. 3, са длъжни:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) да спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2019 г., в сила от 27.09.2019 г.) до 30 октомври на петата година от ангажимента, който започва да тече от подаването на първото одобрено заявление за подпомагане по съответното направление, най-малко веднъж да са получили сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство; сертификатът или писменото доказателство удостоверяват произведена биологична продукция;
3. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2019 г., в сила от 27.09.2019 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) да предоставят документите по т. 2 и 5, които удостоверяват състоянието на парцелите и произведената продукция от земеделската култура, формираща размера на подпомагане, в годината на издаването им и се предоставят обобщено за подпомаганите парцели, за които е поет ангажимент;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) да предоставят в ДФЗ - РА, документ, удостоверяващ настъпили промени, свързани с изключването или включването в система на контрол за биологично производство на заявени за подпомагане по мярката земеделски парцели, животни и пчелни семейства - в срок 15 работни дни от настъпването на промяната или в сроковете за подаване на заявлението по чл. 6, ал. 2, когато промяната е настъпила в този период;
5. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) за площите/животните/пчелните семейства по чл. 6, ал. 4 до края на ангажимента поне веднъж да получат сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство; сертификатът или писменото доказателство удостоверяват произведена биологична продукция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Контролиращите лица въвеждат всяка година данни за състоянието на парцелите, пчелните семейства и животни в електронната система по чл. 49 към последната дата за подаване на заявление за подпомагане съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Когато при извършване на проверки от страна на контролиращото лице или компетентното звено по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 5 от 2018 г., бъде установено неспазване на изискванията по ал. 1, т. 1, което води до налагане на мярка 5.4 от приложение № 3 към чл. 48, ал. 6 от Наредба № 5 от 2018 г., информация за резултатите от проверката се изпраща на ДФЗ - РА, не по-късно от три работни дни след установяване на нарушението.

Чл. 34. (1) Кандидатите за подпомагане по направление "биологично растениевъдство" и направление "биологично животновъдство" са длъжни да спазват правилата на биологичното земеделие на цялата площ на блока на земеделското стопанство, с който кандидатстват за подпомагане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) В блока на земеделското стопанство по направление "биологично растениевъдство" могат да бъдат оставяни парцели под угар, за които има сключен договор с контролиращо лице.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Когато избраната дейност е биологично производство на посевен и посадъчен материал подпомаганите лица се вписват в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 11 от Закона за защита на растенията.

Чл. 35. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Кандидатите за подпомагане по направление "биологично пчеларство" трябва да отглеждат най-малко 20 пчелни семейства по време на изпълнявания ангажимент, без да използват антибиотици.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) За периода на ангажимента на изпълнение на дейността подпомаганото лице е длъжно да отглежда всички пчелни семейства в стопанството по метода на биологичното производство и да не намалява броя на пчелните семейства под посочения в ал. 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) При увеличаване на броя на пчелните семейства подпомаганото лице прилага към "Заявлението за плащане" анекс за увеличения брой пчелни семейства към договора, сключен с контролиращото лице или преди края на ангажимента, поет през кампания 2021.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) В случай че броят на пчелните семейства за текущата година е намален, подпомагането за същата година се изплаща за наличния брой пчелни семейства, който не може да бъде по-малък от посочения в ал. 1.

Чл. 36. (1) Кандидатите за подпомагане по направление "биологично животновъдство" трябва да отглеждат най-малко 1 ЖЕ от заявен вид и да стопанисват най-малко 0,5 ха пасищна площ или фуражни култури.
(2) В периода на изпълнение на дейността по ал. 1 подпомаганото лице е длъжно да:
1. спазва правилата на биологичното земеделие на цялата площ на блока на земеделското стопанство;
2. отглежда всички животни в стопанството от заявения за подпомагане вид по метода на биологичното производство за периода на изпълнение на дейностите по настоящата наредба;
3. при увеличаване на броя на животните от заявения вид в стопанството подпомаганото лице прилага към "Заявлението за плащане" анекс за увеличения брой животни от заявения вид към договора, сключен с контролиращото лице.

Чл. 37. (1) Подпомагането по тази наредба се предоставя под формата на годишни плащания на хектар, ЖЕ/ха или пчелно семейство. Компенсаторното плащане за преминаване към биологично животновъдство и за поддържане на биологично животновъдство се изчислява при спазване на съотношението 1 ЖЕ = 1 ха.
(2) Когато броят на ЖЕ е по-малък от размера на площта в хектари, се предоставя плащане, съответстващо на броя на ЖЕ.

Глава шеста.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 2


Чл. 38. (1) За доказване на опит по чл. 16, ал. 1 кандидатите за подпомагане по мярка "Биологично земеделие" представят в ДФЗ - РА, копие на един от следните документи:
1. документ за преминато обучение, издаден от обучаваща институция, съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение или документ за демонстрационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1;
2. документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 - 2013 г.;
3. диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен "доктор" или научна степен "доктор на науките", с квалификация земеделие или ветеринарна медицина;
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни, пчелни или животински продукти с правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо лице; сертификатът или писменото доказателство удостоверяват произведена биологична продукция.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Кандидати за подпомагане по мярка "Биологично земеделие" могат да приложат към заявлението по чл. 6, ал. 2 нотариално заверено пълномощно, с което изрично са упълномощили друго лице да управлява биологичните дейности. В този случай документът по ал. 1, т. 1, 2 и 3 е на името на упълномощеното лице.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Копие на документите по ал. 1 и 2 се прилага най-късно при подаването на заявленията по чл. 6, ал. 2 на третата година от поетото задължение по съответното направление или преди края на ангажимента, поет през кампания 2021.
(4) В случай че е предоставен документ по ал. 1, т. 2 на името на упълномощено лице от ПРСР 2007 - 2013 г., кандидатът за подпомагане следва да предостави актуално нотариално заверено пълномощно, което да е издадено съгласно срока, посочен в чл. 16, ал. 3.

Чл. 39. Кандидатите за подпомагане по мярка "Биологично земеделие" прилагат следните документи:
1. за дейностите по направление "биологично растениевъдство":
а) (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) копие на договор по чл. 21, ал. 1, 2 и 3 - към "Заявлението за подпомагане";
б) копие на удостоверение за регистрация съгласно чл. 34, ал. 3 - към заявленията по чл. 6, ал. 2;
в) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2019 г., в сила от 27.09.2019 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) копие на документ съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2 - поне веднъж от поемане на задължението, най-късно до 30 ноември на петата година от поемане на същото, а за новите ангажименти, поети през 2021 г., до края на поетия ангажимент;
г) (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) документ, удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на контролиращото лице, както и копие на договора с новото контролиращо лице - в срок от 15 работни дни от настъпването на промяната или в сроковете за подаване на заявлението по чл. 6, ал. 2, когато промяната е настъпила в този период;
д) (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2021 г., в сила от 20.04.2021 г.) оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, удостоверяваща, че заявените трайни насаждения са в период на плододаване; оценка може да не се предоставя, когато целият парцел с трайни насаждения е земеделска земя от държавния поземлен фонд и не е изтекъл амортизационният срок на насажденията; Министерството на земеделието, храните и горите предоставя информация за тези имоти на ДФЗ - РА, до 15 юли; оценката съдържа номера на парцелите от ИСАК за заявените нови площи и се предоставя до 15 юли за годината на кандидатстване.
2. за дейностите по направление "биологично пчеларство":
а) копие на договор по чл. 21, ал. 1 и 2 - към "Заявлението за подпомагане";
б) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2019 г., в сила от 27.09.2019 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) копие на документ съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2 - поне веднъж от поемане на задължението, най-късно до 30 ноември на петата година от поемане на същото, а за новите ангажименти, поети през 2021 г., до края на поетия ангажимент;
в) копие от документ по чл. 23, ал. 2 - към заявленията по чл. 6, ал. 2;
г) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) копие от анекс по чл. 35, ал. 3 - към заявленията по чл. 6, ал. 2;
д) (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) документ, удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на контролиращото лице, както и копие на договора с новото контролиращо лице - в срок от 15 работни дни от настъпването на промяната или в сроковете за подаване на заявлението по чл. 6, ал. 2, когато промяната е настъпила в този период;
3. за дейностите по направление "биологично животновъдство":
а) копие на договор по чл. 21, ал. 1 и 2 - към "Заявлението за подпомагане";
б) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2019 г., в сила от 27.09.2019 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) копие на документ съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2 - поне веднъж от поемане на задължението, най-късно до 30 ноември на петата година от поемане на същото, а за новите ангажименти, поети през 2021 г., до края на поетия ангажимент;;
в) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) копие от анекс по чл. 36, ал. 2, т. 3 - към заявленията по чл. 6, ал. 2;
г) (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) документ, удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на контролиращото лице, както и копие на договора с новото контролиращо лице - в срок от 15 работни дни от настъпването на промяната или в сроковете за подаване на заявлението по чл. 6, ал. 2, когато промяната е настъпила в този период.

Чл. 40. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, може да поиска от земеделските стопани всички необходими документи, свързани с изпълнението на поетите задължения и предоставяне на плащанията. Документите се представят в срок до 15 работни дни от датата, на която земеделският стопанин е получил искането от ДФЗ - РА.

Глава седма.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 41. (1) (Предишен текст на чл. 41 - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Кандидатите за подпомагане подават заявление за подпомагане съгласно изискванията на Наредба № 5 от 27.02.2009 г.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., отм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Прием на заявления за подпомагане може да се извършва под условие в съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 9 от Наредба № 5 от 2009 г.
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) В случай на прием на заявление под условие земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансовата помощ ще се извършат при наличие на финансов ресурс за многогодишни ангажименти за всички площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ - РА, до ограниченията по чл. 9.

Чл. 42. Първото подадено заявление за подпомагане по мярка "Биологично земеделие" съгласно чл. 6, ал. 2 се счита и се отбелязва от кандидатите за подпомагане за "Заявление за подпомагане" и "Заявление за плащане".

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изпраща на кандидатите за подпомагане уведомителни писма за одобрените и неодобрените за участие площи, животни и пчелни семейства по мярка "Биологично земеделие" в срок до края на годината на подаване на "Заявление за подпомагане".
(2) В случай на изискване на допълнителна информация или извършване на допълнителни проверки по съответното заявление писмата по ал. 1 се изпращат след приключване на проверките.

Чл. 44. (1) (Предишен текст на чл. 44, изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Земеделски стопани, чиито парцели, животни или пчелни семейства са одобрени за подпомагане по дадено направление, могат да заявят дейности по ново направление, преди да е изтекъл периодът по чл. 6, ал. 1 за поетите задължения, като подадат ново "Заявление за подпомагане".
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Заявени нови земеделски парцели, животни и пчелни семейства могат да се одобряват за участие в мярката при наличие на финансов ресурс за многогодишни ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ - РА, до ограниченията по чл. 9 или при допълнителни условия, уредени в съответствие с чл. 4, ал. 5 от Наредба № 5 от 2009 г.

Чл. 45. (1) (Предишен текст на чл. 44, доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Кандидатите за подпомагане могат да правят промени в "Заявлението за подпомагане" и "Заявлението за плащане" по мярка "Биологично земеделие" в срока и при условията по чл. 11 или чл. 12 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Промени в заявленията за подпомагане след изтичане на срока по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 5 от 2009 г. могат да се извършат само в случай на очевидни грешки в съответствие с чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 227, 31 юли 2014 г.), признати от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, на база на извършена проверка на информацията, съдържаща се в изискваните и предоставените документи с подаденото заявление за подпомагане в сроковете на съответната кампания.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Промените по ал. 2 могат да се правят по всяко време до одобряване (изцяло или частично) или отказ на плащането.

Чл. 46. (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, одобрява, намалява или отказва изплащането на годишната финансова помощ след извършване на административни проверки и проверки на място за изпълнението на изискванията за подпомаганите дейности.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) При извършване на административните проверки по ал. 1 по дейности, свързани с плащане на брой пчелно семейство, ДФЗ - РА, използва наличната в ИИС на БАБХ - ВетИс към датата на подаване на заявление от кандидата информация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) При извършване на административните проверки по ал. 1 по направление "биологично животновъдство" ДФЗ - РА, използва наличната информация в ИИС на БАБХ - ВетИс към датата на подаване на заявление от кандидата, както и информацията към 80 дни след последния ден за подаване на заявленията за подпомагане съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Проверките на място се извършват съгласно Регламент (ЕС) 809/2014.
(5) (Отм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, уведомява писмено кандидатите за подпомагане за изплатената им финансова помощ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) При извършване на проверките по ал. 1 ДФЗ - РА, може да използва и информация от съответното контролиращо лице, както и предоставени данни от компетентното звено по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 5 от 2018 г.

Чл. 47. (1) Кандидатите за подпомагане прилагат към заявлението за подпомагане документите, посочени в чл. 38 и 39.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) В случай на непълнота на заявените данни или при липса на някой от документите по ал. 1 ДФЗ - РА, уведомява кандидата, който може да отстрани допуснатите непълноти в срока и при условията по чл. 12 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г.

Чл. 48. Земеделски стопани, които не подадат "Заявление за плащане" по време на поетия ангажимент по съответното направление, възстановяват получената финансова помощ съгласно чл. 15, ал. 4 и се изключват от подпомагане по съответното направление.

Глава осма.
СИСТЕМА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ОТ ВЪНШНИ ИНСТИТУЦИИ


Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, създава и поддържа електронна система, в която контролиращите лица въвеждат всички необходими данни за извършените през текущата година проверки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Данните по ал. 1 се въвеждат в Системата за въвеждане на данни от външни институции (СВДВИ) в срок, определен в заповедта по ал. 6. За целите на ДФЗ - РА, може да бъде ползвана информацията от регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Контролиращите лица изпращат в ДФЗ - РА заверена разпечатка на въведените в СВДВИ данни в едномесечен срок от изтичане на срока по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) При установяване на допуснати технически грешки от страна на външните институции отстраняването им се извършва като контролиращите лица, допуснали техническата грешка, попълват "Заявление за редакция на въведени данни в "СВДВИ" по образец и го изпращат до Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, в срок определен в заповедта по ал. 6. Към заявлението се прилагат заверени копия на всички документи от извършените годишни физически проверки и допълнителни инспекции, отразяващи действителното състояние, налагащо корекцията във вече въведените данни. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, предприема необходимите действия с оглед извършване на редакция на въведените данни съобразно допълнително предоставените документи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, и Министерството на земеделието, храните и горите може да поискат от контролиращите лица всички необходими документи, свързани с въведените резултати от извършени през текущата година проверки на земеделски стопани.
(6) Функционирането на електронната система и достъпът до нея се уреждат със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА.
(7) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Заповедта по ал. 6 се публикува на интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, 10 дни преди началната дата за въвеждане на данни.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) "Блок на земеделското стопанство" е физически блок или част от него, притежаващ уникална идентификация и стопанисван от един земеделски стопанин.
2. "Земеделски парцел" е блок на земеделското стопанство или част от него, върху който се отглежда само една земеделска култура или е оставен като угар през текущата стопанска година.
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) "Животинска единица" са единиците, определени в приложение II "Коефициенти на преобразуване на животните в животински единици, посочени в чл. 9, параграф 2" от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014, както следва:
а) един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една ЖЕ;
б) говедо или бивол от 6 месеца до 2 години се равнява на 0,6 ЖЕ;
в) говедо или бивол до 6 месеца се равнява на 0,4 ЖЕ;
г) една овца или една коза се равнява на 0,15 ЖЕ.
3а. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) "Изкуствено създадено условие" е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
4. "Контролиращо лице" е лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) "Обучаваща институция" е:
а) обучаващи организации, извършващи дейност по мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г. или по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР 2007 - 2013 г.;
б) държавно или частно висше училище, създадено, акредитирано и регистрирано при условията и по реда на Закона за висшето образование;
в) (доп. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) публична или частна институция в системата на професионалното образование и обучение, която е професионално училище, професионална гимназия или професионален колеж, създадени и регистрирани в съответствие със Закона за народната просвета (отм.), Закона за предучилищното и училищното образование, или център за професионално обучение, създаден, лицензиран и регистриран в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение;
г) чуждестранно лице, лицензирано и/или регистрирано в съответствие с националното законодателство в областта на професионалното обучение и квалификация;
д) институция, която притежава лиценз за професионално обучение, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет.
5а. (нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) "Очевидна грешка" е грешка в декларираните биологични дейности в подаденото заявление за подпомагане по чл. 6, ал. 2, призната от ДФЗ - РА, въз основа на цялостна преценка на конкретния случай и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно. Не могат да бъдат очевидни грешки: всички грешки и несъответствия, резултат от проверките по чл. 10а от Наредба № 5 от 2009 г.; непосочването в заявлението на мярката или биологична дейност; непосочване на земеделски парцел, животно или пчелин/пчелно семейство; грешки, свързани с площта, декларираната земеделска култура на посочен земеделски парцел в заявлението за подпомагане, както и такива, свързани с правното основание за ползване на земеделска земя.
6. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) "Продукти за растителна защита" са продукти съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 2, буква "т".
7. "Сертификат" или "Писмено доказателство" е документ, издаван от контролиращо лице на всеки производител или преработвател, който контролира и отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) на Съвета № 834/2007 и на Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008 в областта на своята дейност. Писменото доказателство е изготвено съгласно образеца в приложение XII на Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008.
8. "Физически блок" е непрекъсната площ земя, ограничена от трайни топографски елементи.
9. "Форсмажорни или изключителни обстоятелства" са:
а) смърт на бенефициера;
б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициера;
в) тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;
г) случайно унищожение на постройките за животни на стопанството;
д) епизоотия или болест по растенията, която е засегнала съответно част или всички селскостопански животни или земеделски култури на бенефициера;
е) отчуждаване на цялото стопанство или на голяма част от стопанството, ако това отчуждаване не е могло да бъде предвидено към деня на подаване на заявлението.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) Наредбата се издава за прилагане на чл. 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Наредбата се издава на основание чл. 9а, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 4. За кампания 2015 г. крайният срок за сключване на договорите по чл. 21, ал. 1 и 2 е 1 март 2015 г.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2017 Г.)

§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2018 Г, В СИЛА ОТ 27.02.2018 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2019 Г.)

§ 27. Разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 4 се прилага за заявления по чл. 6, ал. 2, подадени след 1.01.2015 г.

§ 28. (Отм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС, попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.)

§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2019 Г.)

§ 13. За кампания 2019 не се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 4, 5 и 6.

§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 27.09.2019 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 24.04.2020 Г.)

§ 18. Ангажиментите, които продължават след текущия програмен период и съдържат клауза за преразглеждане, се приспособяват към правната рамка на следващия програмен период съгласно чл. 48 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. В случай на надхвърляне на изискванията земеделските стопани могат да откажат да приспособят ангажимента си към условията на новата правна рамка, като уведомят ДФЗ - РА, в срок 20 работни дни от деня на обнародването/публикуването им. В случай че земеделските стопани не приемат да приспособят ангажимента си към новата правна рамка, те могат да се откажат от изпълнението на ангажимента, без да възстановяват средства.

§ 19. Площи/животни/пчелни семейства, за които земеделските стопани са изпълнявали ангажимент по мярка 11 "Биологично земеделие" до момента, не могат да бъдат включени в нов ангажимент по мярката, както и да бъдат добавяни към ангажимент по чл. 6.

§ 20. През 2020 г. няма да се подпомагат площи/животни и пчелни семейства, които са в период на преход.

§ 21. Разпоредбите на чл. 17, ал. 5 и 6 не се прилагат за кампания 2020 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2021 Г.)

§ 22. Изискванията на чл. 17, ал. 5 и 6 не се прилагат за ангажименти, поети през кампания 2020 г.

§ 23. Изискванията на чл. 21, ал 5, 6, 7, 8, 9 и 10 се прилагат само за кампания 2020 г.

§ 24. Параграф 19 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 38 от 2020 г.) се прилага само за кампания 2020 г.

§ 25. За трайни насаждения, създадени чрез одобрени/финансирани проекти по ПРСР 2007 - 2013 г. и ПРСР 2014 - 2020 г., не се изисква предоставяне на оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.

§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2020 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 21 "ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ COVID-19" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 20.04.2021 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

Кратко описание на дейността Код на дейност за записване в съответната таблица
1 2 3
1. За биологично растениевъдство - угар БР 0
2. За биологично растениевъдство в преход - за полски култури, включително фуражни БРП 1
3. За биологично растениевъдство в преход - постоянно затревени площи (ливади и пасища) БРП 2
4. За биологично растениевъдство в преход - трайни насаждения, лозя и маслодайна роза БРП 3
5. За биологично растениевъдство в преход - ароматни и медицински растения БРП 4
6. За биологично растениевъдство в преход - зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи БРП 5
7. За биологично пчеларство в преход БПП 6
8. За биологично животновъдство в преход за едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко БЖП 7
9. За биологично животновъдство в преход за едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо БЖП 8
10. За биологично животновъдство в преход - дребни преживни животни (овце и кози), отглеждани за комбинирано производство (мляко и месо) БЖП 9
11. За биологично растениевъдство - за полски култури, включително фуражни БР 10
12. За биологично растениевъдство - постоянно затревени площи (ливади и пасища) БР 11
13. За биологично растениевъдство - трайни насаждения, лозя и маслодайна роза БР 12
14. За биологично растениевъдство - ароматни и медицински растения БР 13
15. За биологично растениевъдство - зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи БР 14
16. За биологично пчеларство БП 15
17. За отглеждане на едри преживни животни (говеда и биволи) за мляко - преминало периода на преход БЖ 16
18. За отглеждане на едри преживни животни (говеда и биволи) за месо - преминало периода на преход БЖ 17
19. За отглеждане на дребни преживни животни (овце и кози) комбинирано производство (мляко и месо) - преминало периода на преход БЖ 18

Приложение № 2 към чл. 13 и чл. 19, ал. 2

Базови изисквания за различните направления по мярка 11 "Биологично земеделие"


1. Биологично растениевъдство
1.1. Обработваеми земи
• Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води
• Земеделските стопани спазват Правилата за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници на заявения парцел
• Забранява се изгарянето на стърнищата.
1.2. Трайни насаждения
• Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води
• Земеделските стопани спазват Правилата за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници на заявения парцел
• Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел; съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.
1.3. Постоянно затревени площи
• Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води
• Земеделските стопани спазват Правилата за добра земеделска практика са цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници на заявения парцел
• Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел; съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел; постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa)
• За постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква "в", подт. ii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, трябва да бъде приложена поне една от следните минимални дейности: подрязване на тревата и/или премахване на плевели и храсти.
2. Биологично пчеларство
• Постоянни и временни пчелини не се устройват на разстояние, по-малко от 10 км, в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини; разстояние, по-малко от 5 км, в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки (чл. 15, т. 2 и 3).
• Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа (чл. 16 от Закона за пчеларството).
3. Биологично животновъдство
• Земеделските стопани спазват Правилата за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници на заявения парцел
• За постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква "в", подт. ii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, трябва да бъде приложена поне една от следните минимални дейности: подрязване на тревата и/или премахване на плевели и храсти.

Списък І
1. Органохалогенни съединения и вещества, които могат да формират подобни във водните части от околната среда.
2. Органофосфорни съединения.
3. Органокалаени съединения.
4. Вещества, притежаващи канцерогенни, мутагенни или тератогенни свойства във или посредством водните части на околната среда (1).
5. Живак и неговите съединения.
6. Кадмий и неговите съединения.
7. Минерални масла и въглеводороди.
8. Цианиди.

Списък ІІ
1. Неметали, метали и техните съединения:
1.1. Цинк 1.11. Калай
1.2. Мед 1.12. Барий
1.3. Никел 1.13. Берилий
1.4. Хром 1.14. Бор
1.5. Олово 1.15. Уран
1.6. Селен 1.16. Ванадий
1.7. Арсен 1.17. Кобалт
1.8. Антимон 1.18. Талий
1.9. Молибден 1.19. Телур
1.10. Титан 1.20. Сребро
2. Биоциди и техните деривати.
3. Вещества, които имат вреден ефект върху вкуса и/или мириса, и/или цвета на подземните води, съединения, склонни да причинят формирането на подобни вещества и да направят подземните води негодни за питейно-битово водоснабдяване.
4. Токсични или устойчиви органични съединения на силиций и вещества, които могат да причинят формиране на подобни съединения във водата, като се изключат тези, които са биологично безвредни или са бързо превръщащи се в безвредни вещества във водата.
5. Неорганични съединения на фосфора и елементарен фосфор.
6. Флуориди.
7. Амоняк и нитрити. (Думата "амоний" е заменена с "амоняк").
*Забележка. Ако определени вещества от Списък ІІ са канцерогенни, мутагенни или тератогенни, те се отнасят към т. 4 от Списък І.

Приложение № 3 към чл. 13 и чл. 19, ал. 1, т. 2

Минимални изисквания за използването на торове и продукти за растителна защита


1. Земеделските стопани спазват Правилата за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
2. Земеделските производители са длъжни да водят Дневник за проведените химични обработки за всяко поле или склад по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ.
3. Земеделските производители купуват продукти за растителна защита само от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, издадено от директора на областна дирекция по безопасност на храните.
4. Производителите на растения и растителна продукция използват само продукти за растителна защита, за които е издадено разрешение за пускане на пазара и употреба от изпълнителния директор на БАБХ.
Българската агенция по безопасност на храните поддържа публичен регистър на продуктите за растителна защита, за които е издадено разрешение. Регистърът се публикува на интернет страницата на БАБХ и се актуализира при всяка промяна на вписаните в тях обстоятелства.
5. Земеделските производители трябва да използват продукти за растителна защита (ПРЗ) в съответствие с нивото на тяхната квалификация, както следва:
• продукти за растителна защита от първа професионална категория на употреба - от потребители със сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство";
• продукти за растителна защита от втора професионална категория на употреба - от потребители със сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията;
• продукти за растителна защита от непрофесионална категория на употреба - от лица, навършили 18 години.
6. В крайбрежните заливаеми ивици на реките не се складират продукти за растителна защита.
7. Оборудването за прилагане на продукти за растителна защита следва да премине задължителна проверка по отношение на безопасността и опазването на здравето на хората и околната среда и да притежава удостоверение за техническа изправност и знак за периодична проверка на техническата изправност.
Забранява се прилагането на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане, с изключение на случаите на издадено писмено разрешение от директора на ОДБХ.
8. Забранява се прибирането на земеделска продукция преди изтичането на карантинния срок на употребените продукти за растителна защита.
* Забележка. В България няма специфични ограничения за употребата на фосфорни торове, тъй като фосфорният баланс е силно отрицателен.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума