навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от 23.08.2016 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.66 от 23 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 15 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 15 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 28 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 22 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10 Септември 2021г., доп. ДВ. бр.101 от 3 Декември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 12 Август 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 13 Юни 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г., доп. ДВ. бр.34 от 16 Април 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С тази наредба се приема държавният образователен стандарт за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
(2) Държавният образователен стандарт за информацията и документите урежда:
1. видовете документи в системата на предучилищното и училищното образование;
2. изискванията към формата и съдържанието на всеки от документите по т. 1;
3. условията и реда за водене на информационни регистри;
4. условията и реда за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация;
5. документите, които се създават, обработват и съхраняват в електронен вид.
(3) Държавният образователен стандарт определя условията и реда за воденето на националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).
Чл. 2. (1) Дейностите по управление на информацията и задължителните документи се осъществяват при спазване на тази наредба, която се изпълнява от всички институции в системата на предучилищното и училищното образование, наричани по-нататък "институции".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Държавният образователен стандарт по чл. 1, ал. 1 се прилага и от институциите за професионално обучение по отношение на издаване на документите за завършване, удостоверяване и признаване на професионално обучение на лица, навършили 16 години.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Министерството на образованието и науката (МОН) организира воденето на НЕИСПУО и поддържането на електронен архив на информацията и документите в електронен формат в системата на предучилищното и училищното образование, който се организира чрез електронни информационни модули и регистри в НЕИСПУО.

Чл. 4. (1) Информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование се отнасят за:
1. институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
2. дейността на всяка институция в системата на предучилищното и училищното образование;
3. децата, учениците и лицата, включени в обучения по чл. 169 и 170 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).
(2) С тази наредба се урежда и съдържанието на документите за удостоверяване на завършено обучение, организирано в чужбина от организации или институции по чл. 297, ал. 1 ЗПУО.

Чл. 5. Документите, издавани или водени от институциите, се попълват на български книжовен език с изключение на:
1. темата на урока по чужд език и по учебен предмет, изучаван на чужд език;
2. документите по чл. 133, ал. 3 ЗПУО.

Глава втора.
ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 6. Събирането, обработването, използването и съхраняването на информацията в системата на предучилищното и училищното образование се извършва чрез НЕИСПУО.

Чл. 7. Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование се състои от електронни модули и интегрирани с тях регистри:
1. модул "Институции" съдържа информация, описана в приложение № 1, и Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно чл. 345, ал. 1 ЗПУО;
2. модул "Документи за дейността на институцията" съдържа електронни раздели съгласно приложение № 2;
3. модул "Деца и ученици" съдържа лични образователни дела на децата и учениците с информация, описана в приложение № 3, и Регистър на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г.) (1) Модулите по чл. 7, т. 1, 2 и 3 и регистърът по чл. 7, т. 3 се водят и използват при условията и по реда на тази глава.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) В регистъра по чл. 7, т. 3 всеки документ се въвежда като цветно сканирано изображение и с основни данни за: институцията, издала документа, притежателя на документа, обучението и резултати от него, и данните на документа.
(3) Регистърът по чл. 7, т. 1 се води и използва при условията и по реда на наредбата по чл. 345, ал. 2 от ЗПУО.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) (1) Въвеждането и подаването на данни и документи в НЕИСПУО се извършва с квалифициран електронен подпис, издаден съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) Информацията, събирана от институциите, се обработва чрез НЕИСПУО и други информационни продукти, интегрирани с нея и обслужващи определени дейности или процеси в образованието.
(3) Информацията се събира, обработва и съхранява в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (OB, L 119, 4.05.2016 г.), Закона за защита на личните данни, Наредбата за обмена на документи в администрацията, приета с ПМС № 101 от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.), и с Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 186 от 2019 г. (ДВ, бр. 59 от 2019 г.).

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) (1) След приключване на учебната година информацията за съответната учебна година се архивира и се съхранява:
1. в НЕИСПУО - документите, които са с номенклатурен номер и за тях има електронен раздел;
2. в институцията - документите, освободени от графичен дизайн.
(2) Информацията по ал. 1 се съхранява в НЕИСПУО и в институциите при спазване на посочените срокове в тази наредба.

Чл. 11. (1) Ползването на информацията в НЕИСПУО се осъществява чрез служебен или публичен достъп.
(2) Видът и обхватът на информацията, достъпна чрез служебен или публичен достъп, се определя със заповед на министъра на образованието и науката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Служебният достъп осигурява дейността на институциите, на МОН, на неговите административни структури, на Националния инспекторат по образованието (НИО) и на съответните първостепенни/второстепенни разпоредители с бюджет.
(4) Публичният достъп осигурява информираност на гражданите, юридическите лица и държавните органи по отношение на системата на предучилищното и училищното образование и се осъществява чрез интернет страницата на МОН при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Информацията в НЕИСПУО се събира, съхранява и ползва от длъжностни лица, определени със заповед на директора на институцията, на министъра на образованието и науката, на ръководителя на административната структура към МОН, на директора на НИО или на ръководителя на съответния първостепенен/второстепенен разпоредител с бюджет.

Раздел II.
Информация за дейността на институциите


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) (1) Информацията за дейността на институцията се отразява и съхранява в модул "Институции" от НЕИСПУО като списък-образец, който служи за отразяване на информация за институцията, организацията на образователния процес за учебната година и установяване на съответствието и с нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование. Списък-образецът съдържа информацията, посочена в приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Директорът на институцията не по-късно от 5 работни дни преди началото на учебната година въвежда в НЕИСПУО текуща информация за предстоящата учебна година за: разпределение на децата/учениците по групи/паралелки, по изучавани учебни предмети, разпределение на нормата преподавателска работа на педагогическите специалисти, за целите на актуализацията на структурата на образователния домейн на МОН.
(3) Списък-образецът за учебната година се изготвя и утвърждава:
1. Списък-образец № 1 за училищата - подаване на данните към НЕИСПУО до 20 септември и утвърждаване до 25 септември;
2. Списък-образец № 2 за детските градини - подаване на данните към НЕИСПУО до 20 септември и утвърждаване до 25 септември;
3. Списък-образец № 3 за центровете за подкрепа за личностно развитие, вкл. центровете за специална образователна подкрепа, Националния дворец на децата и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - подаване на данните към НЕИСПУО до 5 октомври и утвърждаване до 10 октомври.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) В Списък-образец за съответната учебна година за институции, които са открити след сроковете по ал. 3, се въвежда текуща информация в срок до 10 дни от датата на получаване на институционален профил в образователния домейн на МОН.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Актуализиран списък-образец за учебната година се подава и утвърждава в периода от 17 до 31 декември.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Списък-образецът се изготвя и утвърждава от директора, като за институциите, които не прилагат системата на делегиран бюджет, се съгласува предварително с първостепенния/второстепенния разпоредител с бюджет.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Всяка промяна след утвърждаване на списък-образеца по реда на ал. 3, 4 и 5, свързана с вида на институцията, извършваната дейност, броя на паралелките/групите или с промени в персонала, се въвежда в срок от 3 работни дни след настъпването и.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) След утвърждаване на данните в списък-образеца от НЕИСПУО се генерира удостоверение за подадените данни, което се съхранява в институцията в срок 5 години.
(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Информацията и дейностите по ал. 3, 4 и 5 се извършват и удостоверяват с електронен подпис на директора и счетоводителя.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Данните от списък-образците се съхраняват в НЕИСПУО в срок най-малко от 5 години.

Чл. 14. (1) Списък-образец № 1 за дейността в училище е предназначен за всички видове училища.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 22.03.2020 г.)

Чл. 15. (1) Списък-образец № 2 за дейността в детската градина е предназначен за детските градини.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 22.03.2020 г.)

Чл. 16. (1) Списък-образец № 3 за дейността за подкрепа за личностно развитие е предназначен за центровете за подкрепа за личностно развитие, вкл. центровете за специална образователна подкрепа, Националния дворец на децата и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 22.03.2020 г.)

Раздел III.
Информация за децата и учениците


Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Информацията за децата и учениците се отразява в лични образователни дела в модул "Деца и ученици" от НЕИСПУО.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) При първоначалното въвеждане на информацията за дете/ученик в НЕИСПУО за него се създава електронен профил в образователния домейн на МОН.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Електронният профил на ученика е личен и следва детето/ученика независимо от институцията в системата на предучилищното и училищното образование, в която се обучава.

Чл. 18. Личното образователно дело е електронна партида за всяко дете/ученик, която съдържа информацията, определена в приложение № 3.

Чл. 19. (1) Личното образователно дело се създава при постъпване на детето или ученика в системата на задължителното предучилищно и училищно образование и се води до:
1. завършване на средно образование, или
2. отписване от училище.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) Личното образователно дело се съхранява в срок от 50 години в НЕИСПУО и достъп до него се предоставя на институцията, в която се обучава детето или ученикът през съответната учебна година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) При преместване на дете или ученик в учебно време достъпът по ал. 2 се предоставя на приемащата институция след издаване на удостоверение за преместване от институцията, в която се е обучавало детето/ученикът.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) (1) Директорът на институцията организира и контролира воденето на личното образователно дело за всяко дете/ученик, като осигурява:
1. организиране на дейностите по индивидуално предоставяне на електронните профили на МОН (потребителски имена и пароли) на учениците над 14-годишна възраст и на законните представители на деца/ученици под 14-годишна възраст;
2. попълване на данните за всяка учебна година.
(2) Директорът на институцията организира и контролира приключването на работата по личното образователно дело за всяко дете/ученик за съответната учебна година, като:
1. приключва работата по електронната партида при преместване на детето/ученика в учебно време след издаване на удостоверение за преместване;
2. приключва работата по електронната партида и я подписва с електронен подпис при отписване на детето/ученика;
3. подписва с електронен подпис личното образователно дело при успешно завършена учебна година от детето/ученика.
(3) Директорът на институцията организира и контролира съхраняването на личното образователно дело за всяко дете/ученик на хартиен носител, като осигурява:
1. разпечатване на личното образователно дело на хартиен носител в съответствие с изискванията по чл. 40, съдържащо информация за учебните години, в които детето/ученикът се е обучавал в съответната институция;
2. съхраняване в институцията на личното образователно дело в единен хартиен носител със срок не по-малък от 50 години.

Чл. 21. Информацията, необходима за издаване на документи за завършване, удостоверяване и признаване на професионално обучение на лицата, навършили 16 години, в институциите за професионално обучение се използва и съхранява по ред, определен с наредбата по чл. 17в, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Глава трета.
ДОКУМЕНТИ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 22. (1) Създаването, отпечатването и разпространяването на документите в системата на предучилищното и училищното образование се организира от министъра на образованието и науката.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.)

Чл. 23. (1) Документите в системата на предучилищното и училищното образование се издават, водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид.
(2) Организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите на хартиен носител се извършва при спазване на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, приета с ПМС № 41 от 2009 г. (ДВ, бр. 17 от 2009 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г., в сила от 10.09.2021 г.) Съхраняването на документите в електронен формат се извършва съгласно Наредбата за обмена на документи в администрацията, приета с ПМС № 101 от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.).

Чл. 24. (1) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование притежават обикновен собствен печат. Регионалните управления на образованието и училищата, с изключение на началните, частните и духовните училища, притежават и печат с изображение на държавния герб.
(2) Печатът с изображение на държавния герб се полага върху документите, определени в чл. 34, ал. 2 и 3 ЗПУО, с изключение на документите по ал. 2, т. 3 и 6 и техните приложения и дубликати, издавани от частните центрове за професионално обучение, българските центрове с чуждестранно участие и чуждестранните центрове за професионално обучение, върху които се полага обикновен собствен печат.
(3) Печат с изображение на държавния герб върху документите по ал. 2, издавани от частните училища и от духовните училища, се полага в РУО.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) Началникът на РУО определя със заповед служител - пълномощник, който полага подпис и печата по ал. 3, след като е установил съответствие на документите с приложимите изисквания на държавните образователни стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 ЗПУО.
(5) Когато констатира несъответствие на документите с приложимите изисквания, пълномощникът отказва полагане на печата по ал. 3. Отказът се мотивира писмено от пълномощника и се съобщава на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Документите, издавани от частните и духовните училища, се регистрират от директора на училището по реда на чл. 44, ал. 5 и след полагането на печата по ал. 3 - от пълномощника, с пореден номер за учебната година в списък на издадените документи по учебни години.
(7) При ползването, отчетността и контрола над печатите се прилага Указ № 612 от 1965 г. за печатите (ДВ, бр. 69 от 1965 г.).

Чл. 25. (1) При преобразуване или закриване на институция или професионален колеж в заповедта за преобразуване/закриване се определят условията и редът за съхраняване на задължителната документация.
(2) При закриване на институция документите с дългосрочно справочно значение на закритата институция се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащата институция, а документите, обект на Националния архивен фонд, се предават в съответното териториално звено на Държавна агенция "Архиви".

Раздел II.
Документи за дейността на институциите


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Документите за дейността на институцията се отнасят до административния и образователния процес в нея. Видовете, предназначението, съдържанието на информацията в основни реквизити, сроковете за съхранение и формата на водене на документите за дейността на институцията са определени в приложение № 2.

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.)

Чл. 28. За специфичните цели и изисквания на образователния процес в училищата по чл. 39, ал. 2, т. 1 - 3 ЗПУО може да се използват допълнителни дневници с реквизити, утвърдени съответно от министъра на физическото възпитание и спорта и от министъра на културата.

Раздел III.
Документи за децата и учениците


Чл. 29. Документите за децата и учениците отразяват записване, преместване, смяна на формата на обучение, отсъствия, резултатите от обучението, завършен клас, етап или степен на образование и професионална квалификация.

Чл. 30. Институциите в системата на предучилищното и училищното образование може да провеждат обучение и да издават съответните документи за:
1. завършено предучилищно образование, завършен клас, етап или степен на училищното образование в съответствие с изискванията на ЗПУО;
2. професионална квалификация в съответствие с изискванията на ЗПОО.

Чл. 31. (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) Видовете, предназначението, съдържанието на информацията в основни реквизити и сроковете за издаване на документите за децата и учениците са определени в приложение № 4.

Раздел IV.
Други документи


Чл. 32. (1) (Предишен текст на чл. 32 - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Регионалните управления на образованието издават документи за признаване на завършен клас от средната степен на образование, периоди на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от Европейските училища и училища на чужда държава съгласно приложение № 4.
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от учебната 2024/2025 г.) Издадените документи по ал. 1 и техните дубликати се регистрират в съответните книги за регистриране на издадените удостоверения или на издадените дубликати на удостоверения.

Чл. 33. Министерството на образованието и науката издава за значими постижения на ученици:
1. национална диплома;
2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) удостоверение за присъдено звание "лауреат" съгласно приложение № 4;
3. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) служебна бележка за постигнати отлични резултати от национален кръг на олимпиада съгласно приложение № 4.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г., в сила от 10.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Национална диплома се издава на ученици в годината на завършване на средното образование на основание заповед за съответната година на министъра на образованието и науката за постигнат отличен (6,00) резултат по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, включително от държавните зрелостни изпити и от държавния изпит за придобиване на професионална квалификация, и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Националната диплома е почетно отличие и има морална стойност.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) (1) Удостоверение за присъдено звание "лауреат на национална олимпиада или национално състезание" се издава във връзка с чл. 68, ал. 5 от ЗВО и § 2 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с ПМС № 79 от 2000 г. (ДВ, бр. 40 от 2000 г.), на учениците, класирани на първо, второ или трето място и/или получили оценка отличен 6,00 на националния кръг на съответната олимпиада или състезание, проведени в съответствие с изискванията, утвърдени от министъра на образованието и науката, за провеждане на училищните олимпиади и състезания през съответната учебна година.
(2) Удостоверение за присъдено звание "лауреат на международна олимпиада или състезание" се издава във връзка с чл. 68, ал. 5 от ЗВО и § 2 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с ПМС № 79 от 2000 г. (ДВ, бр. 40 от 2000 г.), на учениците, получили златен, сребърен или бронзов медал като участници в национален отбор.
(3) Удостоверението по ал. 1 и 2 се издава на учениците през учебната година, в която завършват средно образование.

Чл. 36. Служебна бележка за постигнати отлични резултати (от 5,50 до 6,00) от национален кръг на олимпиада се издава на ученици, които завършват средно образование в годината на провеждането на съответната национална олимпиада.

Раздел V.
Общи изисквания към попълването, воденето и издаването на документите


Чл. 37. Документите, издавани или водени от институциите, се създават, попълват и водят или издават на хартиен и/или електронен носител съгласно разпоредбите на тази наредба.

Чл. 38. Със заповед на директора на институцията се определя постоянно действаща експертна комисия съгласно чл. 42 от Закона за Националния архивен фонд.

Чл. 39. Със заповед на директора на институцията се определя за всеки вид документ:
1. длъжностното лице, което изготвя/води документа;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) мястото на съхранение на документите в хартиен вид до приключването им;
3. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) редът за предаване, съхраняване и използване на документите в хартиен вид в архива на институцията след приключване на документа.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., предишен текст на чл. 40 - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) Документите, които се попълват в електронен вид, се разпечатват с номерирани страници. Достоверността на отразената в документа информация се потвърждава на последната страница с подписите на длъжностното лице по чл. 39, т. 1 и на директора и се полага печатът на институцията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Дневниците с номенклатурен номер, посочени в приложение № 2, се приключват от директора и се подписват с електронен подпис в модул "Документи за дейността на институцията". Те се съхраняват във формат "pdf" съгласно сроковете, описани в приложението, и се разпечатват при необходимост.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Книгите и дневниците, които се водят в хартиен вид, чиито страници не са номерирани фабрично, се номерират.
(2) На титулната страница на книгите се отбелязват датите на тяхното започване и приключване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) Номерацията на заповедите, решенията, протоколите, регистрираните документи в книгите, в дневника за входяща кореспонденция и в дневника за изходяща кореспонденция започва с № 1 в началото на всяка учебна година.
(4) Срокът за съхранение на книгите и дневниците се отчита от датата на приключването им.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Документите на групата/паралелката се водят от учителите, преподаващи в групата/ паралелката.
(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) Протоколът от Педагогическия съвет се изготвя в 10-дневен срок от провеждането на заседанието. Протоколът се подписва от изготвилото го лице и се заверява с подписа на директора и печата на институцията.
(7) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) Протоколите от контролната дейност на директора и заместник-директорите се изготвят в 15-дневен срок от извършената проверка.


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) При попълване на протоколи и книги в хартиен вид след вписване на последните данни празните редове/страници се унищожават със знак "Z".
(2) Протоколите за изпитите се номерират по реда на предаването им за съхранение в класьор за съответната изпитна сесия.

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Документите в хартиен вид, без посочените в чл. 44, ал. 1, могат да се попълват на ръка със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри.
(2) При отстраняване на допусната грешка в документите по ал. 1 длъжностното лице, допуснало грешката, с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения текст (оценка), като вписва в близост верния текст (оценка), фамилията си и полага подписа си, под който се подписва директорът на институцията и се полага печатът на институцията.

Чл. 44. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г.) Дипломите, свидетелствата и удостоверенията, техните приложения и дубликати се попълват на компютър, а в непопълнените, реквизити и оставащите празни редове се отпечатват тирета. Те се попълват без използване на съкращения, подписват се със син химикал и се удостоверяват със син печат.
(2) В документите по ал. 1 не се извършват поправки, не се ползва коректор и не се прави изтриване на фабрично отпечатани и попълнени на компютър текстове и цифри.
(3) Всички удостоверения, свидетелства и дипломи и техните приложения и дубликати се издават на бланка-оригинал.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 22.03.2020 г.) Дубликат на документ, за който няма специален образец, се издава върху бланка на оригиналния, като в горния десен ъгъл на първа страница се отпечатва с главни букви "ДУБЛИКАТ". Дубликатът се издава след подаване на заявление по чл. 50а в срока, посочен за издаване на съответния оригинален документ в приложение № 4.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Дипломите, свидетелствата и удостоверенията и техните дубликати се регистрират в регистрационни книги съгласно приложение № 2, като им се поставят поредни номер по регистрационната книга и номер за учебната година. За всеки вид документ се създава отделна регистрационна книга.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) След регистрирането им дипломите, свидетелствата, удостоверенията и техните приложения, и дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и цветни сканирани изображения, с изключение на документите, издавани от професионалните колежи, които се регистрират в регистъра по чл. 83, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
(7) Документи с фабрична номерация се унищожават по реда на чл. 53, в случай че са дефектни, сгрешени при попълването им или са негодни за ползване.
(8) Документите извън посочените в ал. 1, които се издават на децата или учениците, за да удостоверят факти с правно значение за тях, се попълват на компютър.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Дубликат на удостоверение, на свидетелство или на диплома се издава от институцията, от която е издаден оригиналният документ.
(2) Дубликатът се издава по заявление на заинтересованото лице, в случай че документът по ал. 1 е изгубен, унищожен или е негоден за ползване.
(3) Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Ако между издаването на първоначалния документ и издаването на дубликат на същия е настъпила промяна в имената и/или ЕГН на лицето, в дубликата на документа се вписват актуалните имена на лицето към момента на издаването му, след представяне на документ, който доказва настъпилата промяна.
(5) В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация. Същата институция издава и оригинален документ, когато такъв не е бил издаден от закритото училище.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) Когато документацията не се съхранява в друго училище, дубликатът или оригиналът, ако не е бил издаден такъв, се издава от институция, определена от началника на РУО, въз основа на документи, съхранявани в държавния архив.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) При унищожена училищна документация дубликати на документи може да се издават въз основа на данните от Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) В случай че липсва необходимата документация за издаване на документ/дубликат, заинтересованите лица могат да установят правата си по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) По искане на лице, което изтърпява наказание лишаване от свобода, се издава документ за завършен клас, етап или степен на образование, съответно техни дубликати. Искането се отправя до директора на училището, където лицето се е обучавало, чрез директора на училището към мястото за лишаване от свобода или чрез началника на затвора/поправителния дом.
(2) При регистриране на издадения документ по ал. 1 в съответната регистрационна книга в колоната за подпис се отбелязват изходящият номер и датата на писмото, с което документът е изпратен на лицето, направило искането.
(3) Директорът на училището към мястото за лишаване от свобода или началникът на затвора/поправителния дом уведомява писмено директора на училището, издал документа, за неговото получаване от лицето, което изтърпява наказание лишаване от свобода.

Чл. 47. В дипломите, свидетелствата, удостоверенията и техните дубликати, издавани на членовете на семействата на служители в дипломатическо или консулско представителство или в международна организация със седалище на територията на Република България, на мястото за попълване на личен номер на чужденец се попълва номерът от съответния документ за самоличност, издаден съгласно Закона за българските документи за самоличност.

Чл. 48. Снимките за документи, в които това е предвидено, са цветни в анфас, на матирана хартия и трябва да съответстват на възрастта на притежателя към момента на издаване на документа. Снимките следва да отговарят на изискванията на приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, приет с ПМС № 13 от 2010 г. (ДВ, бр. 12 от 2010 г.). Върху снимката се поставя печат на институцията, издала документа.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) Удостоверението за преместване на дете/ученик се регистрира в Дневника за изходяща кореспонденция на институцията, от която е издадено. Копие от него се съхранява в класьора към дневника. Удостоверението се регистрира в Дневника за входяща кореспонденция и се съхранява в приемащата институция.

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) Удостоверенията, свидетелствата, дипломите, справките, служебните бележки, ученическите лични карти, бележниците за кореспонденция, ученическите книжки и другите индивидуални документи, както и техните дубликати се съхраняват от лицето, на което са издадени.

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) За издаване на документи, за което е необходимо заявяване, се подава заявление съгласно приложение № 7.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ, ОТЧИТАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ С ФАБРИЧНА НОМЕРАЦИЯ


Чл. 51. (1) Документите от задължителната документация, в които фабрично са отпечатани серия и номер, са документи с фабрична номерация.
(2) Всяко приемане и предаване на документите по ал. 1 се извършва с двустранно подписан приемно-предавателен протокол за документи с фабрична номерация съгласно образец (приложение № 5).
(3) Протоколът по ал. 2 се изготвя в четири екземпляра - за приемащата, за предаващата институция, за РУО и за МОН. В 10-дневен срок от изготвянето на протокола предаващата институция представя в МОН екземпляр, предназначен за него, а приемащата - в РУО.
(4) Със заповед на директора на съответната институция, на началника на РУО и на министъра на образованието и науката се определя мястото на съхранение на приемно-предавателния протокол за документи с фабрична номерация. Срокът на съхранение е 50 години.

Чл. 52. (1) Документите с фабрична номерация се отчитат ежегодно с Отчет на документите с фабрична номерация (приложение № 6), изготвен в два екземпляра, от комисия, определена със заповед на директора на институцията.
(2) В срок до 30 април единият от екземплярите на отчета заедно с копие на протокола по чл. 53, ал. 2 се представя от училището в РУО.
(3) Със заповеди на директора на институцията и началника на РУО се определя мястото на съхранение на отчета и протокола по ал. 2. Срокът на съхранение е 50 години.

Чл. 53. (1) Документи с фабрична номерация, които са дефектни, сгрешени при попълването им или са негодни за ползване, както и остатъкът неизползвани бланки (без дубликатите) се унищожават от комисията по чл. 52, ал. 1.
(2) За подлежащите на унищожаване документи комисията съставя протокол за унищожени документи с фабрична номерация. В протокола се вписват видът на документите, които подлежат на унищожаване, и количеството им.
(3) Унищожаването се извършва, като се изрязват отпечатаните серия и фабричен номер от бланките на документите и се залепват върху протокола и върху всеки залепен номер се поставя печатът на институцията. Залепените номера са неразделна част от протокола, а останалата част от бланките се унищожава.
(4) Комисията подписва протокола и го предава на директора на институцията.

Глава пета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2017 Г.)

Глава пета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ


Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) Създаването, утвърждаването и актуализирането на документите в системата на предучилищното и училищното образование се организират от министъра на образованието и науката.
(2) Комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) съставя списък на документи от задължителната документация за системата на предучилищното и училищното образование за началото или за края на съответната учебна година;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) разработва проект на заявка за документи в съответствие със списъците по т. 1;
3. разработва проекти на образци на задължителните документи;
4. определя основните реквизити на всички образци на документи;
5. актуализира документите в съответствие с измененията в юридическите актове за системата на предучилищното и училищното образование;
6. разработва образци на актуализирани документи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2021 г., в сила от 10.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Министърът на образованието и науката утвърждава списъците, заявките, образците на документите, които се издават на бланка-оригинал за учебната година, през която се използват за първи път.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) Министерството на образованието и науката притежава изключителното право на ползване на графичното оформление на документите в системата на предучилищното и училищното образование.

Чл. 56. (1) За заявяване на задължителните документи от институциите в системата на предучилищното и училищното образование министърът утвърждава формуляр на заявка за задължителната документация за началото или края на учебната година.
(2) Заявяването на документите се извършва от директора на институцията. Екземпляр от заявката по ал. 1, който се предава в Министерството на образованието и науката, е предназначен за изпълнителя по договор за отпечатване и разпространение на задължителните документи.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба институции за професионално обучение са професионалните колежи и центровете за професионално обучение.

§ 2. Печат с изображение на държавния герб върху документите по чл. 34, ал. 2 ЗПУО, издавани от Американския колеж - София, се полага в съответното регионално управление на образованието по реда на чл. 24, ал. 4.

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 22.03.2020 г.) На документите по § 4к, ал. 24 от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование, с изключение на свидетелството за правоспособност, на техните приложения и дубликати се полага печат на Техническия университет - София, с изображение на държавния герб.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 22.03.2020 г.) Министерството на образованието и науката осигурява създаването и внедряването на всички електронни продукти, необходими за функционирането на НЕИСПУО, до края на 2023 г.

§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г.)

§ 5. До внедряване на съответния електронен раздел от модулите "Документи за дейността на институцията" и "Деца и ученици" от НЕИСПУО документите, описани в приложение № 2, се водят и използват на хартиен носител.

§ 6. Действащият към момента на влизане в сила на тази наредба Модул за онлайн събиране и обработка на данните от Списък-образец № 1, Списък-образец № 2 и Списък-образец № 1а и онлайн съгласуване от регионалните инспекторати по образованието от Информационната система на образованието се преобразува в Модул "Институции" от НЕИСПУО.

§ 7. До внедряване на съответния регистър от НЕИСПУО регистрите по чл. 7, т. 1 и 3 се водят по досегашния ред в информационната система на образованието.

§ 8. (1) Учениците по § 24, ал. 3 ЗПУО, които придобиват основно образование след успешно завършен VІІ клас, получават свидетелство за основно образование на бланка с фабрична номерация, с номенклатурен № 3-30.7, със следните реквизити:
1. съдържание: данни за институцията, издаваща документа; лични данни на ученика; серия, номер; форма на обучение; годишни оценки по изучаваните учебни предмети от обучението в задължителна, задължително- избираема и свободноизбираема подготовка в VII клас;
2. подпис на директор на училището, печат с изображение на държавния герб.
(2) Учениците по § 24, ал. 2 ЗПУО, които придобиват основно образование след успешно завършен VІІI клас през учебната 2016/2017 г., получават свидетелство за основно образование на бланка с фабрична номерация, с номенклатурен № 3-30.8, със следните реквизити:
1. съдържание: данни за институцията, издаваща документа; лични данни на ученика; серия, номер; форма на обучение; общ успех; годишни оценки по изучаваните учебни предмети от обучението в задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка в VIII клас;
2. подпис на директор на училището, печат с изображение на държавния герб.
(3) Учениците по § 24, ал. 5 ЗПУО, които придобиват средно образование при условията и по реда на чл. 24 от отменения Закон за народната просвета, получават диплома за средно образование (номенклатурен номер 3-34) съгласно държавното образователно изискване по чл. 16, т. 10 от отменения Закон за народната просвета.

§ 9. (1) Ученици, завършили последен гимназиален клас при условията и по реда на отменения Закон за народната просвета, но неположили държавни зрелостни изпити, получават удостоверение за завършен гимназиален етап с номенклатурен номер 3-22 или дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап с номенклатурен номер 3-22а и приложение към тях с номенклатурен номер 3-22.1.
(2) Ученици, завършили последен гимназиален клас при условията и по реда на отменения Закон за народната просвета, но неположили държавни зрелостни изпити, след успешното им полагане получават диплома за средно образование с номенклатурен номер 3-34 и приложение към нея с номенклатурен номер 3-34.1.

§ 10. Ученици, завършили последен гимназиален клас преди учебната 2002/2003 г., но неположили зрелостни изпити и/или държавни изпити за професионална квалификация, след успешното им полагане получават диплома за средно образование с номенклатурен номер 3-42.

§ 11. Водените до влизане в сила на тази наредба документи се съхраняват по реда на държавното образователно изискване по чл. 16, т. 10 от отменения Закон за народната просвета.

§ 12. Задължителните документи на закритите/преобразуваните болнични училища и на преобразуваните помощни училища се съхраняват в съответното регионално управление на образованието или в училище, определено от началника на регионалното управление на образованието.

§ 13. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 10 от Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник" и отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2017 Г.)

§ 22. Свидетелство за основно образование с номенклатурен № 3-20 получават лицата, които:
1. завършват успешно VII клас през учебната 2017/2018 г.;
2. са придобили основно образование след успешно завършен VII клас при условията на Закона за народната просвета (отм., ДВ, бр. 86 от 1991 г.) или успешно завършен VІІI клас при условията на Закона за народната просвета (отм., ДВ, бр. 79 от 2015 г.).

§ 23. За учениците в III клас през учебната 2017/2018 г. се води ученическа книжка, с която се удостоверява завършването на съответния клас. За тези ученици не се издава удостоверение за завършен клас от начален етап.

§ 24. До отпечатване и разпространяване на бланките на документите за края на учебната 2016/2017 г. се използват бланките, отпечатани за края на учебната 2015/2016 г. До отпечатване и разпространяване на бланките на документите за края на учебната 2017/2018 г. се използват бланките, отпечатани за края на учебната 2016/2017 г.

§ 25. Ученици, получили диплома за средно образование 3-35 - образец 2003 г., могат да получат Справка за общ успех при кандидатстване във висше училище. Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки: средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от зрелостните изпити (държавните зрелостни изпити), средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка, и средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка и/или профилирана или задължителна професионална подготовка.

§ 26. Заявления за издаване на дубликати на документи, издадени от МОН по реда на отменената Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (отм., ДВ, бр. 74 от 2016 г.), се подават в МОН и се насочват служебно към РУО, като към тях се прилагат копия от необходимата първична документация за издаване на дубликата.

§ 27. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2018 Г.)

§ 13. (1) От учебната 2018/2019 г. дневниците, посочени в приложение № 2, може да се водят в хартиен и/или в електронен вид.
(2) Институциите може да използват избрани от тях софтуерни продукти за водене на дневниците в електронен вид, които осигуряват обработването, наличието и контрола на цялата информация, отразена в реквизитите на хартиения вариант. След внедряване на електронните раздели за дневниците от модул "Документи за дейността на институцията" на НЕИСПУО софтуерните продукти за водене на дневниците в електронен вид трябва да осигуряват съвместимост с НЕИСПУО.
(3) Документите по ал. 2 се разпечатват по реда на чл. 40 и се съхраняват съгласно сроковете, описани в приложение № 2.
(4) Електронното водене на дневниците се осъществява съгласно чл. 9, ал. 4.

§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 28.05.2019 Г.)

§ 10. (1) От учебната 2019/2020 г. личните картони, посочени в приложение № 2, и ученическите книжки, посочени в приложение № 4, може да се водят в хартиен и/или в електронен вид.
(2) Институциите може да използват избрани от тях софтуерни продукти за водене на документите по ал. 1 в електронен вид, които осигуряват обработването, наличието и контрола на цялата информация, отразена в реквизитите на хартиения вариант. След внедряване на електронните раздели за личното образователно дело от модул "Документи за дейността на институцията" и разделите за попълване в електронен вид за ученическите книжки от модул "Деца и ученици" софтуерните продукти за водене на посочените документи в електронен вид трябва да осигуряват съвместимост с НЕИСПУО.
(3) Документите по ал. 2 се разпечатват по реда на чл. 40 и се съхраняват съгласно съответните срокове, посочени в приложение № 2.
(4) Електронното водене на документите по ал. 1 се осъществява съгласно чл. 9, ал. 4.

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 20.09.2019 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 22.03.2020 Г.)

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 1, който влиза в сила от учебната 2020/2021 година.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 Г.)

§ 8. В Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2017 г., бр. 50 от 2018 г., бр. 42 и 74 от 2019 г. и бр. 26 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. От учебната 2020/2021 година Книгата за подлежащите на задължително обучение до 16 години и Главната книга, посочени в приложение № 2, може да се водят в хартиен и/или в електронен вид.
3.2. Институциите може да използват избрани от тях софтуерни продукти за водене на документите по т. 3.1 в електронен вид, които осигуряват обработването, наличието и контрола на цялата информация, отразена в реквизитите на хартиения вариант. След внедряване на електронните раздели за личното образователно дело от модул "Документи за дейността на институцията" софтуерните продукти за водене на посочените документи в електронен вид трябва да осигуряват съвместимост с НЕИСПУО.
3.3. Документите по т. 3.2 се съхраняват по реда на чл. 40, ал. 1.
3.4. Електронното водене на документите по т. 3.1 се осъществява съгласно чл. 9, ал. 4.


§ 9. Наредбата влиза в сила от учебната 2020 - 2021 г. с изключение на § 2, 3 и 4, които влизат в сила за учебната 2022 - 2023 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2021 Г.)

§ 8. До синхронизиране на функционалностите на НЕИСПУО и информационната платформа на МОН за външни оценявания, за генериране на протоколите по т. 24, подточки 3а), 3б) и 5) от приложение № 2 към чл. 7, т. 2 се използват данни от информационната платформа за външни оценявания.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.)

§ 27. Водените до влизане в сила на тази наредба книги за резултатите от изпитите на учениците, книги за подлежащите на задължително обучение до 16 години, главни книги и лични картони се съхраняват по досегашния ред.

§ 28. От учебната 2022/2023 година регистрационните книги по приложение № 2 започват да се водят в електронен вид в НЕИСПУО с № 1 по книгата и № 1 за учебната година.

§ 29. Наредбата влиза в сила от началото на учебната 2022/2023 година.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 08.12.2023 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 7 и § 17, т. 2, които влизат в сила от учебната 2024/2025 година.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 16.04.2024 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник", с изключение на § 1 относно чл. 104в, ал. 1, т. 4, който влиза в сила от влизането в сила на Тарифата по чл. 300, ал. 1, т. 10 от Закона за предучилищното и училищното образование, с която се определя размерът на таксата.

Приложение № 1 към чл. 7, т. 1

(Доп. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.)

Информация за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

I. Списък-образец № 1 съдържа следната информация за организиране на дейността за учебната година:
1. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) Раздел I - "Данни за училището": наименование, местонахождение; данни за контакт; БУЛСТАТ/ЕИК; година на създаване; акт за създаване или преобразуване; начин на финансиране; утвърдена численост на персонала; данни за Обществения съвет и за формите на ученическо самоуправление.
2. Раздел II - "Данни за паралелката/групата": клас/група, брой ученици и вид на паралелката/групата, списък на учениците в паралелката/групата; изучаван профил/професия/специалност; форма и срок на обучение; брой ученици, повтарящи класа; пътуващи ученици и ученици със специални образователни потребности.
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Раздел III - "Данни за изпълнение на училищните учебни планове": име на учебния предмет/модул; клас/група, в които се преподава; раздел от учебния план, по който се изучава предметът/модулът; брой учебни седмици и часове седмично; общо учебни часове за предмета; норма преподавателска работа; необходим брой щатни места за преподаване на предмета; брой назначени преподаватели на щатно място, формирано от учебни часове по този учебен предмет/модул; остатък брой учебни часове.
4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Раздел IV - "Педагогически специалисти/непедагогически персонал": данни за педагогическите специалисти и непедагогическия персонал; длъжност и щатно място, на което е назначен; трудов стаж; данни за назначаване; данни за образованието и квалификацията; данни за норма преподавателска работа.
5. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Раздел V - "Данни за учениците": данни за ученика; клас/група, в които се обучава през текущата учебна година; форма на обучение; профил, професия, специалност и изучавани учебни предмети/модули по раздели от учебния план; индивидуален учебен план; данни за записване и/или преместване в друго училище; данни за завършена степен на образование.
6. Раздел VI - "Проектна дейност и други дейности извън графика на редовните учебни занятия": вид и наименование на проекта/дейността, кратко описание, приоритетни области, информация за партньорите, период на провеждане, обхванати участници, основни резултати, международна мобилност.
7. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Раздел VII "Физическа среда": данни за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване, необходими за ефективно протичане на образователния процес: данни за терена, сградите и помещенията; данни за достъпната и безопасната архитектурна среда; данни за оборудването и обзавеждането на помещенията; данни за подкрепящата среда; данни за техническите и технологичните условия за организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение, подобрения, осъществени с програмно и/или проектно финансиране.
8. (нова - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Раздел VIII - Работна карта "Характеристика на средата - образователното ниво и трудовата заетост на семейството" - за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството: данни за групата/класа; името на детето/ученика; информация за майката; информация за бащата; информация за друг възрастен, полагащ грижи за детето/ученика. Данните от работните карти на децата/учениците се въвеждат от общинските и държавните училища в НЕИСПУО ежегодно в срок до 31 декември.

II. Списък-образец № 2 съдържа следната информация за организиране на дейността в детската градина за учебната година:
1. Раздел I - "Данни за детските градини": наименование, местонахождение на институцията; категория; данни за контакт; БУЛСТАТ; година на създаване; акт за създаване или преобразуване; начин на финансиране; утвърдена численост на персонала; данни за Обществения съвет; данни за филиалите на институцията.
2. Раздел II - "Данни за групата": име и вид на групата; брой на децата по възраст в групата; брой места в групата; брой деца със специални образователни потребности.
3. Раздел III - "Образователна дейност": описание на педагогическите ситуации; брой часове седмично и годишно за всяка група.
4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Раздел IV - "Педагогически специалисти/непедагогически персонал": лични данни за педагогическите специалисти и непедагогическия персонал (ЕГН, име, презиме, фамилия, местоживеене, данни за контакт); длъжност и щатно място, на което е назначен; трудов стаж; данни за назначаване в институцията; данни за образованието и квалификацията; данни за норма преподавателска работа.
5. Раздел V - "Данни за децата": данни за детето; група за текущата учебна година; данни за записване и/или преместване в друга институция.
6. Раздел VI - "Проектна дейност и други дейности извън графика на редовните учебни занятия": вид и наименование на проекта/дейността, кратко описание, приоритетни области, информация за партньорите, период на провеждане, обхванати участници, основни резултати, международна мобилност.
7. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Раздел VII "Физическа среда": данни за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване, необходими за ефективно протичане на образователния процес: данни за терена, сградите и помещенията; данни за достъпната и безопасната архитектурна среда; данни за оборудването и обзавеждането на помещенията; данни за подкрепящата среда; данни за техническите и технологичните условия за организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение, подобрения, осъществени с програмно и/или проектно финансиране.
8. (нова - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Раздел VIII - Работна карта "Характеристика на средата - образователното ниво и трудовата заетост на семейството" - за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството: данни за групата; името на детето; информация за майката; информация за бащата; информация за друг възрастен, полагащ грижи за детето. Данните от работните карти на децата се въвеждат от общинските и държавните детски градини в НЕИСПУО ежегодно в срок до 31 декември.

III. Списък-образец № 3 съдържа следната информация за организиране на дейността за учебната година:
1. Раздел I - "Данни за центъра за подкрепа за личностно развитие/центъра за специална образователна подкрепа/специализираното обслужващо звено": наименование, вид, местонахождение; категория; данни за контакт; БУЛСТАТ; година на създаване; акт за създаване или преобразуване; начин на финансиране; утвърдена численост на персонала.
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Раздел II - "План за обучение за текущата учебна година" (ако е приложимо): образователна дейност; група, в която се прилага; брой учебни седмици и часове седмично; норма преподавателска работа.
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Раздел III - "Педагогически специалисти/непедагогически персонал": лични данни за педагогическите специалисти и непедагогическия персонал (ЕГН, име, презиме, фамилия, местоживеене, данни за контакт); длъжност и щатно място, на което е назначен; трудов стаж; данни за назначаване в институцията; данни за образованието и квалификацията; данни за норма преподавателска работа.
4. Раздел IV - "Данни за децата и учениците": данни за детето/ученика; организационна педагогическа форма/група, в която участва през текущата учебна година.
5. Раздел V - "Проектна дейност и други дейности извън графика на редовните учебни занятия": вид и наименование на проекта/дейността, кратко описание, приоритетни области, информация за партньорите, период на провеждане, обхванати участници, основни резултати, международна мобилност.
6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Раздел VI "Физическа среда": данни за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване, необходими за ефективно протичане на образователния процес: данни за терена, сградите и помещенията; данни за достъпната и безопасната архитектурна среда; данни за оборудването и обзавеждането на помещенията; данни за подкрепящата среда; данни за техническите и технологичните условия за организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение; подобрения, осъществени с програмно и/или проектно финансиране.

Приложение № 2 към чл. 7, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 22.03.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от учебната 2020 - 2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2021 г., в сила от 10.09.2021 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.)

Вид документ/раздел от модул от НЕИСПУО

Номенклатурен номер и Електронен раздел/Освободен от графичен дизайн

Институции

Предназначение на документа

Съдържание на информацията, отразена в основни реквизити

Срок за съхранение в институцията

Начин на водене/Начин на
съхраняване на документа

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Всички

 

 

 

Данни за институцията

За книгите: титулна страница - наименование на документа и датите на започване и приключване

 

 

1.

Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията

освободен от графичен дизайн

(ОГД)

детски градини (ДГ),

училища, центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), Национален дворец на децата (НДД)

вписване на решенията от заседанията на педагогическия съвет

Книга: пореден номер на заседанието; взети решения; в началото на всяка учебна година - поименен списък на членовете на педагогическия съвет

Протоколи: пореден номер; дневен ред на заседанието; отсъстващи членове на педагогическия съвет и причините за отсъствието; обсъждания по време на заседанието; взети решения

20 години

електронен/

хартиен

 

2.

Книга за регистриране заповедите на директора и оригиналните заповеди:

- за дейността

- по трудовите правоотношения (ТПО)

ОГД

всички

 

регистриране на заповедите, издадени от директора на институцията

номер на заповед; дата на издаване; основание за издаване; относно (кратко описание на съдържанието); подпис на директора

книгата -

20 години;

заповедите - за дейността - 20 години;

- за ТПО -
50 години

електронен/

хартиен

 

3.

Книга за контролната дейност на директора (заместник-директора) и констативни протоколи от направените проверки

ОГД

всички

регистриране контролната дейност на директора (заместник-директора) на институцията

Книга: извършени проверки

Констативни протоколи: констатации от направените проверки, подписани от директора и проверявания служител

5 години

електронен/

хартиен

 

4.

Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН

ОГД

всички

 

регистриране дейността на контролните органи на МОН

извършени проверки

5 години

хартиен или електронен/

хартиен

 

5.

Дневник за входяща кореспонденция и Дневник за изходяща кореспонденция и съответните класьори с кореспонденцията

ОГД

всички

за регистриране на входяща и на изходяща кореспонденция

Дневник: регистрационен № (вх./изх.), дата; вид документ и кратко съдържание; данни за кореспондента; резолюция; движение на документа; индекс за класиране; срок за съхранение.

Класьори: входяща кореспонденция и екземпляри от изходящата кореспонденция

10 години

хартиен или електронен/

хартиен

 

6.

Книга за регистриране на даренията и класьор със свидетелства за даренията

 

ОГД

всички

регистриране на даренията, постъпващи в институциите

№ по ред; дата; данни за дарителя; вид на дарението; количество; стойност; воля на дарителя; № и дата на счетоводния документ; подпис на председателя на комисията по даренията; подпис на директора

20 години

хартиен/

хартиен

 

7.

Свидетелство за дарения

ОГД

 всички

два еднообразни екземпляра - един за дарителя и един към книгата за регистриране на дарения

номер и дата, съответстващи на регистрационния номер и датата на дарението от книгата за регистриране на даренията; данни за дарителите; описание на вида, количеството и стойността на дарението; волята на дарителя; подпис на дарителя и на председателя на комисията по даренията и на директора на институцията; печат

20 години

хартиен или електронен/

хартиен

 

8.

Летописна книга

ОГД

всички

регистриране и отразяване на важни събития и факти от историята и развитието на институцията

хронология на значимите за институцията събития

постоянен

хартиен или електронен/

хартиен

 

9.

Книга за заповедите за храна

ОГД

ДГ

училища с общежития

регистриране на заповедите за броя на заприходените на столово хранене деца и ученици

заповеди за храна по дни с данни, записани с думи и цифри за: брой заприходени за храна (закуска, обяд и вечеря), брой столуващи с право на храна; брой купони за храна

 

5

хартиен или електронен/

хартиен

 

10.

Книга за движението на учениците от социално-педагогическите интернати и от възпитателните училища-интернати

3-64 и електронен раздел (ЕР)

социално-педагогически интернати (СПИ) и

възпитателни училища- интернати (ВУИ)

водене на отчет на учениците от постъпването им в интерната до напускането им

сведения за: ученика и родителите; данни за
МКБППМН* и инспектора от Детската педагогическа стая; номер и дата на съдебното решение и на настанителното писмо от МОН; дата на постъпване и номер на удостоверението за преместване; преместване и прекратяване на настаняването; бягства на ученика от интерната; уведомяване на районното управление на полицията; дата на връщане; отсъствия на ученика от интерната

5 години

електронен/

хартиен

 

11.

Дневник на група за предучилищно образование

 

3-5 и ЕР

ДГ

училища

информация за образователната дейност в една група за една учебна година

общи сведения за децата в групата; седмично разписание; срещи с родителите; сведения за присъствието на децата по месеци; резултати от предучилищна подготовка по образователни направления; седмично планиране; обща подкрепа за личностно развитие

5 години

електронен/

формат pdf

 

12.

Дневник I - III клас

3-14 и

ЕР

училища

информация за образователната дейност в една паралелка за една учебна година

списък на учителите по отделните учебни предмети; седмично разписание на учебните часове; срещи с родителите; общи сведения за учениците; учебни занятия и отсъствия на учениците; резултати от обучението;

обща подкрепа за личностно развитие

5 години

електронен/

формат pdf

 

13.

Дневник IV клас

 

3-16 и

ЕР

училища

информация за образователния процес в една паралелка за една учебна година

списък на учителите по отделните учебни предмети; седмично разписание на учебните часове; срещи с родителите; общи сведения за учениците; учебни занятия и отсъствия на учениците; резултати от обучението; наложени и заличени санкции; обща подкрепа за личностно развитие

5 години

електронен/

формат pdf

 

14.

Дневник V - XII клас

 

3-87 и

ЕР

училища

информация за образователния процес в една паралелка за една учебна година

списък на учителите по отделните учебни предмети/модули; седмично разписание на учебните часове; срещи с родители; график на контролните и класните работи; резултати от обучението; учебни предмети/модули и теми; отсъствия; наложени и заличени санкции; индивидуална работа; обща подкрепа за личностно развитие

5 години

електронен/

формат pdf

 

15.

Дневник на група

3-63 и

ЕР

училища, в които се осъществява целодневна организация на учебния ден, ЦПЛР, НДД

дейности в група/организационна педагогическа форма за една учебна година в училище, общежитие, ЦПЛР, НДД

общи сведения за детето/ученика; сведения за родителите/настойниците; сведения за общия брой на отсъствията на децата/учениците от групата; годишна програма; седмично разписание на дейностите

5 години

електронен/

формат pdf

16.

Дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие

3-63.1 и

ЕР

ДГ, училища, ЦПЛР, НДД центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП), Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО)

дейности в група/организационна педагогическа форма и индивидуални дейности за подкрепа за личностното развитие за една учебна година

общи сведения за детето/ученика; сведения за родителите/настойниците;

вид подкрепа; седмично разписание на дейностите

 

5 години

електронен/

формат pdf

 

17.

Дневник на група/паралелка в център за специална образователна подкрепа

 

3-62 и ЕР

ЦСОП

информация за образователния процес и дейностите за подкрепа за личностното развитие в една група/паралелка за една учебна година

общи сведения за детето/ученика, сведения за родителите/настойниците; сведения за общия брой на отсъствията на децата/учениците; седмично разписание на дейностите; резултати от обучението; резултати от дейностите за подкрепа за личностно развитие

5 години

електронен/

формат pdf

 

18.

Лично образователно дело

3-3

ЕР

ДГ,

училища,

ЦПЛР

вписване на резултатите от обучението и дейностите за подкрепа за личностно развитие на всяко дете/ученик

данните, посочени в приложение № 3

50 години

 

електронен/

хартиен

 

19.

Протоколи за допускане до изпити:

1) Протокол за допускане на учениците до изпити за промяна на оценка

2) Протокол за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити и/или до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за придобиване на средно образование

3-79А и ЕР

3-79 и ЕР

 

училища

допускане до изпит

1) номер и дата на протокола; учебна година; сесия; дата на провеждане на заседанието; № и дата на заповедта за назначаване на комисията; състав на комисията

2) номер по ред; клас; трите имена на ученика; заявени изпити; държавни зрелостни изпити и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

 

50 години

 

електронен/

хартиен

 

20.

Протоколи за провеждане на изпити:

Протокол за дежурство при провеждане на изпит

 

3-82 и ЕР

 

училища

информация за провеждане на изпит

учебен предмет/проверка на способностите; учебна година; сесия; форма на обучение, вид на изпита; група; клас; дата на провеждане на изпита; тема/модул

5 години

електронен/

хартиен

21.

Протоколи за резултати от изпити:

1) Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Протокол за удостоверяване на завършен гимназиален етап/втори гимназиален етап

 

 

 

 

 

3а) Протокол за резултати от държавните зрелостни изпити

 

 

 

 

 

 

3б) Протокол за резултати от изпити за придобиване на средно образование

от държавните зрелостни изпити, държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

 

 

 

 

 

 

3в) Протокол за резултата от защита на дипломен проект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3г) Протокол за резултати от валидиране на компетентности по учебен предмет по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити

 

 

 

4) Протокол за придобиване на професионална квалификация

 

 

 

 

 

5) Протокол за резултати от национално външно оценяване**

 

 

 

3-80 и ЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-84 и ЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-81 и ЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-81Б и ЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-81Д и ЕР

 

3-81В и ЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-81Г/

ЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-81К и ЕР

училища

 

 

 

1) резултат на ученика, определен от изпитната комисия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап

 

 

 

 

 

 

 

3а) резултати на учениците от училището от държавен зрелостен изпит по даден учебен предмет

 

 

 

 

 

3б) резултати на учениците от училището от държавните зрелостни изпити и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3в) резултати на учениците от изпит чрез защита на дипломен проект

 

 

 

 

 

 

 

 

3г) резултати от валидиране на компетентности по учебен предмет по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити

 

 

 

 

 

4) резултати на учениците от училището от изпита за придобиване на професионална квалификация

 

 

5) резултати на учениците от училището от изпитите от националното външно оценяване в съответния клас

 

 

 

 

 

1) учебен предмет/обща годишна оценка/проверка на способностите; учебна година; сесия; клас; вид на изпита; форма на обучение; дата на провеждане на изпита; номер на изпитния билет/номер на темата; индивидуални и обща оценка, определена от членовете на комисията

 

 

2) решение на комисията за издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап; пореден номер; клас; лични данни на ученика

 

 

 

3а) държавен зрелостен изпит по учебен предмет; успешно и неуспешно положили държавния зрелостен изпит ученици - резултати

 

 

 

3б) резултати от държавните зрелостни изпити; успешно положили държавни зрелостни изпити, държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и неуспешно положили държавните зрелостни изпити или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

 

 

 

3в) решение за недопуснатите до защита на дипломен проект; резултати от защита на дипломен проект; решение за незащитили дипломен проект; решение за допуснатите, но неявили се на защита

 

 

 

3г) изпит за валидиране на компетентности по учебен предмет по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити; успешно и неуспешно положили изпита лица - резултати

 

 

4) резултати от изпита на успешно и неуспешно положили държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

 

 

 

5) резултати от изпитите от националното външно оценяване в съответния клас на учениците, които са положили съответните изпити

50 години

електронен/

хартиен

 

22.

Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация

3-78 и ЕР

 

училища

регистриране на издадените документи за завършена степен на образование и професионална квалификация и свидетелства за правоспособност, удостоверения за гимназиален етап, вкл. и документите за валидиране

номер по реда на издаване на документа; регистрационен номер по ред за годината на издаване; дата на регистриране; лични данни за ученика; форма на обучение; вид подготовка; серия и номер на документа; номенклатурен номер на приложение към документа; подпис на притежателя; данни за издаден дубликат: дата на издаване, серия и номер на документа

 

50 години

електронен/

хартиен

23.

Регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация

3-73 и ЕР

 

училища

регистриране на дубликати, вкл. и на дубликати на документи за валидиране

 

номер по ред на издаване на дубликата; регистрационен номер по ред за годината на издаване на дубликата; дата на регистриране на дубликата; лични данни на ученика; вид на издавания дубликат; серия; номер на бланката на дубликата; номенклатурен номер на приложение към документа; вид подготовка; форма на обучение; серия, номер на бланката на оригинала на документа; регистрационен номер на оригиналния документ; дата на издаване на оригинала; подпис на лицето при получаване на дубликата

50 години

електронен/

хартиен

24.

Регистрационна книга за издадените удостоверения

3-78А и

ЕР

ДГ

училища

РУО

регистриране на удостоверения за: задължително предучилищно образование; завършен клас; завършен начален етап на основно образование, удостоверения за професионално обучение, вкл. и удостоверения/уверения за валидиране и признаване

пореден регистрационен номер; регистрационен номер за годината; дата на издаване; лични данни на ученика; клас/група, форма на обучение или серия и фабричен номер (ако е приложимо); подпис на получателя (родителя/настойника)

50 години

електронен/

хартиен

25.

Регистрационна книга за издадените дубликати на удостоверения

3-78Б и

ЕР

ДГ

училища

РУО

регистриране на дубликати на удостоверения, вкл. и дубликати на удостоверения/уверения за валидиране и признаване

номер по ред на издаване на дубликата; регистрационен номер по ред за годината на издаване на дубликата; дата на регистриране на дубликата; лични данни на ученика; вид на издавания дубликат; данни за оригинала на документа; подпис на лицето при получаване на дубликата

50 години

електронен/

хартиен* МКБППМН - местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
** Протоколът се генерира чрез информационната платформа за външни оценявания от РУО и се предоставя на училището.


Приложение № 3 към чл. 7, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г., , изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2021 г., в сила от 10.09.2021 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.)

ЛИЧНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ДЕЛО


І. Данни за институцията
ІІ. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г.) Лични данни за детето/ученика (имена, ЕГН/ЛНЧ/друг идентификационен номер, дата на раждане, месторождение, пол, гражданство, постоянен и настоящ адрес, телефон) и личен електронен профил.
ІІІ. Общи данни за обучението - период на обучение в институцията (приемане - преместване/напускане/завършване), учебен план, форма на обучение, организация на обучението, специални образователни потребности и др.
ІV. Информация за процеса и резултатите от обучението:
1. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) Предучилищна подготовка - резултати от оценка на риска от обучителни затруднения; резултати по образователни направления и готовност за постъпване в I клас.
2. Общообразователна подготовка - по класове: изучавани предмети, срочни и годишни оценки/оценки с качествен показател, хорариум, резултати от изпити; резултати от национално външно оценяване; отчетен индивидуален напредък.
3. Разширена подготовка - по класове: изучавани предмети, срочни и годишни оценки/оценки с качествен показател, хорариум, резултати от допълнително обучение и от изпити.
4. Профилирана подготовка - по класове: изучавани предмети, задължителни и избираеми модули, срочни и годишни оценки/оценки с качествен показател, хорариум, резултати от изпити.
5. Професионална подготовка (обща, отраслова, специфична и разширена) - по класове: изучавани предмети, срочни и годишни оценки/оценки с качествен показател, хорариум, резултати от изпити.
6. Допълнителна подготовка - по класове: учебни предмети, модули и дейности, хорариум.
7. Специализирана подготовка - по класове: специализирани учебни предмети, срочни и годишни оценки/оценки с качествен показател, хорариум, резултати от годишни и други изпити.
8. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г., в сила от 10.09.2021 г.) Резултати от изпити за приравняване.
9. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2021 г., в сила от 10.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Изучавани специални учебни предмети - по класове: учебни предмети и хорариум.
10. (нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Резултати от изпити за промяна на оценка:
- поправителни изпити;
- изпити за промяна на годишна оценка - за VII клас, за ХI клас и за ХII клас;
- изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на първи и на втори гимназиален етап на средното образование.
11. (нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Резултати от национално външно оценяване, с изключение на резултатите от НВО, определено от министъра на образованието и науката, в определен клас, който не е последен за етап от степента на образование - учебна година, учебни предмети и оценка с точки и с качествен и количествен показател, ниво от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и ниво от Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности (ЕРРДК).
12. (нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Резултати от държавни зрелостни изпити - учебна година, учебни предмети, точки и оценка с качествен и количествен показател, оценка по European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) за:
- задължителни държавни зрелостни изпити;
- допълнително положени държавни зрелостни изпити;
- валидиране на компетентности по учебен предмет по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити.
13. (нова - ДВ, бр. 102 от 2023 г., в сила от 08.12.2023 г.) Резултати от държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - учебна година, оценка с качествен и количествен показател.
V. Свидетелство за основно образование/диплома за средно образование - данни за издадения документ и сканирано цветно изображение.
VІ. Документи за професионална квалификация - свидетелство за професионална квалификация, свидетелство за правоспособност - данни за издадения документ и сканирано цветно изображение.
VІІ. Документи за валидиране на компетентности - данни за издадени документи и сканирано цветно изображение.
VІІІ. Други документи съгласно приложение № 4, издадени на детето/ученика - за всеки документ:
- вид на документа;
- актуални лични данни към датата на издаване на документа;
- номер/серия и фабричен номер (ако е приложимо);
- регистрационен номер и дата на издаване;
- дата на получаване.
IX. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
1. Обща подкрепа за личностно развитие
1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти - обсъждани проблеми, резултати от обмяна на добри практики.
2. Допълнително обучение по учебни предмети.
3. Допълнителни модули за деца, които не владеят български език.
4. Поощряване с морални и материални награди.
5. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение.
6. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения.
7. Логопедична работа.
2. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете/ученик: със специални образователни потребности/в риск/с изявени дарби/с хронични заболявания:
1. Работа с дете и ученик по конкретен случай - план за подкрепа на детето/ученика.
2. Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания.
3. Необходимост и осигуреност на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти.
4. Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания.
5. Ресурсно подпомагане.
Х. Други данни за детето/ученика
1. Стипендии.
2. Национална диплома, лауреатски удостоверения, награди и др.
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) Наложени санкции, заличени санкции - основания, заповед №.
4. Работа в представителни ученически организации и форми за ученическо самоуправление.
5. Участие в международни мобилности.
6. Други.


Приложение № 4 към чл. 31

(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 22.03.2020 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от учебната 2020 - 2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2021 г., в сила от 10.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от учебната 2022/2023 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2023 г. (*), доп. - ДВ, бр. 34 от 2024 г., в сила от 16.04.2024 г.)

Вид

документ

 

Ном. номер

Институции

Предназначение на документа и права, които предоставя

Съдържание на информацията, отразена в основни реквизити*

Подпис,

печат

Формат за издаване,

защита

Срок на издаване и регистриране в регистър на документи (РД)**

до:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

За всички документи

 

 

 

данни за институцията, лични данни на детето или ученика

 

попълва се в електронен вид, издава се в хартиен вид

 

1.

Удостоверение за задължително предучилищно образование

3-19

детски градини (ДГ),

училища,в които се провежда предучилищно образование

удостоверява завършено предучилищно образование

готовност за постъпване в първи клас в съответствие с очакваните резултати, определени в

ДОС за предучилищното образование;

препоръки за допълнителна подкрепа за личностното развитие

директор,

печат

хартия с воден знак

(ХВЗ)

3 дни от датата на приключване на учебното време

2.

Удостоверение за преместване на дете от задължително предучилищно образование

3-97

ДГ, училища с подготвителна група

преместване/записване в друга институция

вид организация; период на посещение в група за задължително предучилищно образование

директор,

печат

освободен от графичен дизайн

(ОГД)

5 дни след получаване на информация от приемащата институция

3.

Удостоверение за завършен клас от началния етап на основно образование (втори/трети)

3-23

училища

удостоверява последен успешно завършен клас; дава право за продължаване на обучението в следващ клас

форма на обучение;

година на завършване; резултати от обучението

класен ръководител, директор,

печат

ХВЗ

7 дни от края на втория учебен срок

4.

Удостоверение за завършен първи клас

3-21

училища

удостоверява завършен първи клас; дава право за продължаване на обучението в следващ клас

форма на обучение; година на завършване; резултати от обучението

класен ръководител, директор,

печат

ХВЗ

7 дни от края на втория учебен срок

5.

Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

3-25

 

училища

удостоверява завършен начален етап; дава право за продължаване на обучението в прогимназиален етап на основно образование

форма на обучение; година на завършване; резултати от обучението; резултати от национално външно оценяване (НВО); съответно ниво от Националната квалификационна рамка (НКР) и от Европейската квалификационна рамка (ЕКР)

класен ръководител, директор,

печат

ХВЗ

7 дни от края на втория учебен срок

6.

Удостоверение за преместване на ученик

3-96

училища

преместване/записване в друго училище

форма на обучение; резултати от обучението; наложени и заличени санкции

директор,

печат

ОГД

5 дни след получаване на информация от приемащото училище

7.

Удостоверение за завършен клас

3-103

училища

удостоверява завършен клас; дава право на учениците със СОП за продължаване на обучението в VIII/XI клас и за професионално обучение

форма на обучение; резултати от обучението

директор,

печат

ХВЗ

7 дни от края на втория учебен срок/датата на протокола за резултатите от изпит за промяна на оценка или

14 дни от датата на заявяване

8.

Свидетелство за основно образование

3-30

училища

удостоверява завършено основно образование; дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация

серия, номер; форма на обучение; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и от ЕКР; резултати от НВО, вкл. ниво от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР)

директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

документ с фабрична номерация (ДФН)

ХВЗ

баркод

7 дни от датата на протокола за резултати от НВО

РД

9.

Свидетелство за основно образование

3-20

училища

удостоверява завършено основно образование за ученици, обучавани преди учебната 2018/2019 година; дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация

серия, номер; форма на обучение; общ успех (ако е приложимо); резултати от обучението по учебни предмети по раздели от учебния план;

директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

ДФН

ХВЗ

баркод

 

14 дни от датата на заявяване или от датата на протокола за резултати от писмен, устен или практически изпит

РД

10.

Дубликат на свидетелство за основно образование

3-30а

училища

удостоверява завършено основно образование; дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование и за обучение за придобиване на професионална квалификация

серия и номер на дубликата и на оригинала; форма на обучение; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и от ЕКР; резултати от НВО, вкл. ниво от ОЕЕР

директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

ДФН

ХВЗ

14 дни от датата на заявяване

РД

11.

Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование

3-31

училища

удостоверява завършен първи гимназиален етап; дава право за продължаване на обучението във втори гимназиален етап на средно образование и обучение за придобиване на професионална квалификация

серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и от ЕКР; резултати от НВО, вкл. ниво от ОЕЕР и ниво от Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности (ЕРРДК)

директор,

печат

ДФН

ХВЗ

14 дни от

датата на протокола за резултати от НВО

или от приключване на производствената практика

РД

12.

Дубликат на удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование

3-31а

училища

удостоверява завършен първи гимназиален етап; дава право за продължаване на обучението във втори гимназиален етап на средно образование и обучение за придобиване на професионална квалификация

серия и номер на дубликата и оригинала; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и от ЕКР; резултати от НВО, вкл. ниво от ОЕЕР и ниво от ЕРРДК

директор,

печат

ДФН

ХВЗ

14 дни от датата на заявяване

РД

13.

Удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование

3-32

училища,

Технически университет (ТУ) - София

удостоверява завършен XII клас; дава право за обучение за придобиване на професионална квалификация

серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и от ЕКР

директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

ДФН

ХВЗ

баркод

14 дни от датата на заявяване

РД

14.

Дубликат на удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование

3-32а

училища,

ТУ - София

удостоверява завършен XII клас; дава право за обучение за придобиване на професионална квалификация

серия и номер на дубликата и оригинала; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и от ЕКР

директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

ДФН

ХВЗ

14 дни от датата на заявяване

РД

15.

Диплома за средно образование

3-44

училища,

ТУ - София

удостоверява придобито средно образование; дава право за продължаване на образованието или за обучение за придобиване на професионална квалификация

серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; държавни зрелостни изпити; общ успех; съответно ниво от НКР и от ЕКР

директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

ДФН

ХВЗ

баркод

14 дни от датата на протокола за резултатите от изпити за придобиване на средно образование

РД

16.

Приложение към диплома за средно образование

3-44.4

училища,

ТУ - София

неразделна част от дипломата/дубликата на дипломата за средно образование за ученици, обучавани в български училища при условията и по реда на междуправителствени спогодби и споразумения

данни за дипломата/дубликата; реквизити съгласно договореностите в двустранните споразумения; основание за издаване на приложението

директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

ОГД

срока за издаване на основния документ

РД

17.

Дубликат на диплома за средно образование

3-44а

училища,

ТУ - София

удостоверява придобито средно образование; дава право за продължаване на образованието или за обучение за придобиване на професионална квалификация

серия и номер на дубликата и на оригинала; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; държавни зрелостни изпити; съответно ниво от НКР и от ЕКР

директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

ДФН

ХВЗ

14 дни от датата на заявяване

РД

18.

Приложение към дипломата за средно образование на чужд език на:

- английски

- немски

- френски

3-44.1

3-44.2

3-44.3

училища,

ТУ - София

за образователна и/или трудова мобилност

серия и номер на дипломата/дубликата; снимка; форма на обучение; придобито средно образование; профил/професия/специалност; общ успех; съответно ниво от НКР, ЕКР;

оценка по European Credit Transfer and Accumulation System

директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

ОГД

срока за издаване на основния документ

(при заявяване)

РД

18а.

Удостоверение за положен изпит по реда на държавните зрелостни изпити за целите на кандидатстването във висше училище

3-101

училища, ТУ -

София

дава право при кандидатстване във висше училище за включване на оценката с тежестта на или вместо оценка от държавен зрелостен изпит от дипломата за средно образование в случаите, когато тя е по-благоприятна за лицето в балообразуването или за прием при условията на чл. 68, ал. 4 от Закона за висшето образование

учебен предмет;

вид на изпита; резултат от изпита

директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

ХВЗ

7 дни от датата на протокола за резултати от изпита, проведен по реда на ДЗИ РД

19.

Удостоверение за професионално обучение

3-37

училища,

институции за професионално обучение

(ИПО)

удостоверява завършено професионално обучение; за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионална квалификация

професия; специалност; форма на обучение; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и от ЕКР

председател на изпитната комисия, директор,

печат

ХВЗ

7 дни от датата на протокола за резултата от изпит за придобиване на професионална квалификация

РД

20.

Свидетелство за професионална квалификация

3-54

училища,

ИПО,

ТУ - София

удостоверява придобита професионална квалификация, не дава право за продължаване на образованието

серия, номер, снимка; форма на обучение; професия, специалност; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и от ЕКР

председател на комисията; директор; пълномощник (ако е приложимо), печат/печат с държавния герб

ДФН

ХВЗ

14 дни от

датата на протокола за резултата от държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

РД

21.

Приложение към свидетелство за професионална квалификация

3-54.1

училища,

ИПО,

ТУ - София

при недостиг в свидетелството на място да бъдат вписани всички учебни предмети/модули, изучавани по учебен план

данни за свидетелството/дубликата; резултати от обучението

директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

ХВЗ

баркод

срока за издаване на основния документ

РД

22.

Дубликат на свидетелство за професионална квалификация

3-54а

училища,

ИПО,

ТУ - София

удостоверява придобита професионална квалификация, не дава право за продължаване на образованието

серия и номер на дубликата и на оригинала; снимка; форма на обучение; срок на обучение; професия, специалност; резултати от обучението; съответно ниво от НКР и от ЕКР

директор, пълномощник (ако е приложимо), печат/печат с държавния герб

ДФН

ХВЗ

14 дни от датата на заявяване

РД

23.

Европейско приложение към свидетелство за професионална квалификация

-

училища,

ИПО,

ТУ - София

допълва информацията в свидетелството;

за трудова мобилност

придобити знания и умения от професионално образование и обучение

директор,

печат/печат с държавния герб

ОГД

срока за издаване на основния документ

РД

24.

Свидетелство за правоспособност

3-114

училища,

ИПО

удостоверява придобиване на правоспособност; не дава право за продължаване на образованието

снимка; основание - нормативен акт; правоспособност

директор,

печат

-

7 дни от датата на протокола за придобиване на правоспособност 

25.

Свидетелство за правоспособност по заваряване

3-116

училища,

ИПО

удостоверява правоспособност по заваряване; не дава право за продължаване на образованието

снимка; данни за изпита; вид на изпитването; приложение/индекси 

председател на изпитната комисия, директор,

печат

-

7 дни от датата на протокола за придобиване на правоспособност по заваряване

26.

Удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет за един или няколко класа

-

училища

дава право за издаване на документ за завършен клас, етап или степен

учебен предмет/модул; клас; вид и резултат от изпита

директор,

печат

ОГД

7 дни от датата на протокола за резултата от писмен, устен или практически изпит

27.

Удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити

3-102

училища,

ТУ - София

дава право за включване на оценката в балообразуването при кандидатстване във висше училище

учебен предмет; вид и резултат от изпита; данни за дипломата за средно образование/удостоверението за признаване на средно образование

директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

ХВЗ

7 дни от датата на протокола за резултати от държавните зрелостни изпити

РД

28. 

Удостоверение за валидиране на компетентности за клас от основната степен на образование/първи гимназиален етап

-

училища

дава право за продължаване в следващ клас или за обучение за придобиване на професионална квалификация

клас; учебни предмети/модули; резултати, вкл. и от изпитите на лица, навършили 16 години и преминали курс по чл. 169 от ЗПУО

директор,

печат

ОГД

7 дни от датата на протокола за резултати от писмен, устен или практически изпит

29.

Удостоверение за валидиране на компетентности за начален или първи гимназиален етап/основна степен на образование

3-27В

училища

дава право за продължаване в следващ етап на училищното образование или за обучение за придобиване на професионална квалификация

учебни предмети; резултати, вкл. и от изпитите на лица, навършили 16 години и преминали курс по чл. 169 от ЗПУО

директор,

пълномощник (ако е приложимо), печат/печат с държавния герб за основно образование

ДФН

ХВЗ

баркод

7 дни от датата на протокола за резултати от писмен, устен или практически изпит

РД (за основно образование и за първи гимназиален етап)

30.

Дубликат на удостоверение за валидиране на компетентности за начален или първи гимназиален етап/основна степен на образование

3-27аВ

училища

дава право за продължаване в следващ етап/степен на образование или за обучение за придобиване на професионална квалификация

серия и номер на дубликата и на оригинала; резултати

директор, печат/печат с държавния герб за основно образование

ДФН

ХВЗ

14 дни от датата на заявяване

РД (за основно образование и за първи гимназиален етап)

31.

Свидетелство за валидиране на професионална квалификация

3-54В

училища,

ИПО,

ТУ - София

удостоверява придобиване на квалификация по професия; не дава право за продължаване на образованието

серия, номер, снимка; призната степен, професия код №; специалност код №; резултати от държавен изпит; признати знания; умения и компетентности; съответно ниво от НКР и от ЕКР

председател на комисията, директор,

пълномощник (ако е приложимо), печат/печат с държавния герб

ДФН

14 дни от датата на протокола за придобиване на професионална квалификация

РД

32.

Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация

3-54аВ

училища,

ИПО,

ТУ - София

удостоверява придобиване на квалификация по професия; не дава право за продължаване на образованието

серия и номер на дубликата и на оригинала; снимка; призната степен; професия код №; специалност код №; резултати от държавните изпити; признати знания; умения и компетентности; съответно ниво от НКР и от ЕКР

председател на комисията, директор, пълномощник (ако е приложимо), печат/печат с държавния герб

ДФН

14 дни от датата на заявяване

РД

33.

Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия

3-37В

училища,

ИПО

удостоверява квалификация по част от професията; не дава право за продължаване на образованието

признати знания, умения и компетентности; професия код №; специалност код №; резултати, съответно ниво от НКР и от ЕКР

председател на комисията, директор,

печат

ХВЗ

7 дни от датата на протокола за придобиване на професионална квалификация

РД

34.

Ученическа лична карта

3-71

училища

идентифициране на ученика и институцията, в която се обучава през съответната учебна година

снимка; адрес; клас; учебна година

класен ръководител, директор,

печат

-

14 дни след началото на учебната година

35.

Ученическа книжка

3-85

училища

отразяване на текущия, срочния и годишния успех и отсъствията за една учебна година на ученик от IV до XII клас;

удостоверява завършен клас - от IV до XII

снимка; адрес; подпис на родител/настойник; учебни предмети/модули и учители; седмично разписание; резултати от обучението; информация за поведението на ученика; права и задължения на ученика

класен ръководител, директор,

печат

хартиен/

електронен

14 дни след началото на учебната година

36.

Ученическа книжка за задочна форма на обучение

3-49

училища

вписване на резултатите от изпитите по учебни предмети/модули, проведени в изпитните сесии за целия курс на обучение

снимка; учебен план; профил, професия, специалност; учебен предмет/модул; резултати от обучението по сесии; годишна оценка

класен ръководител, директор,

печат

хартиен/

електронен

14 дни след началото на учебната година

37.

Бележник за кореспонденция 

-

училища,

ЦСОП

кореспонденция между образователната институция и родителите/настойниците на учениците от I до III клас

текуща информация за: личностното развитие, процеса на обучение и постигнатите резултати от ученика

класен ръководител, директор,

печат

ОГД

хартиен/

електронен

 

14 дни след началото на учебната година

38.

Диплома за средно образование

3-34

училища,

ТУ - София

удостоверява придобито средно образование; дава право за продължаване на образованието или за обучение за придобиване на професионална квалификация

серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; държавни зрелостни изпити

училищна зрелостна комисия, директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

ДФН

ХВЗ

баркод

14 дни от датата на протокола за резултатите от изпити за придобиване на средно образование или от датата на заявяване

РД

39.

Приложение към диплома за средно образование

3-34.1

училища,

ТУ - София

при недостиг в дипломата (3-34 и 3-44)/дубликата на място да бъдат вписани всички учебни предмети/модули, изучавани по учебен план

данни за дипломата/дубликата; резултати от обучението

директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

ХВЗ

баркод

срока за издаване на основния документ

РД 

40.

Удостоверение за завършен гимназиален етап 

3-22

училища,

ТУ - София

удостоверява завършен XII клас; дава право за обучение за придобиване на професионална квалификация

серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението

директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

ДФН

ХВЗ 

7 дни от датата на заявяване

РД 

41.

Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап 

3-22а 

училища,

ТУ - София

удостоверява завършен XII клас; дава право за обучение за придобиване на професионална квалификация

серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението

директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

ДФН

ХВЗ 

14 дни от датата на заявяване

РД 

42.

Приложение към удостоверение за завършен гимназиален етап 

3-22.1

училища,

ТУ - София

при недостиг на място в удостоверението (3-22, 3-31 и 3-32)/дубликата да бъдат вписани всички изучавани по учебен план учебни предмети/модули, както и за вписване на резултатите от обучението по индивидуални програми за ученици със специални образователни потребности

данни за удостоверението/дубликата; резултати от обучението

директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

ХВЗ

срока за издаване на основния документ

РД 

43.

Диплома за средно образование 

3-42 

училища,

ТУ - София

удостоверява придобито средно образование;

дава право за продължаване на образованието или за обучение за придобиване на професионална квалификация

серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати от обучението; резултати от държавни и зрелостни изпити

зрелостна комисия, директор, пълномощник (ако е приложимо), печат с държавния герб

ДФН

ХВЗ

14 дни от датата на протокола за резултатите от изпити за придобиване на средно образование или от датата на заявяване

РД

44.

Удостоверение за проведено обучение по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика

-

организации/институции по чл. 297, ал. 1 от ЗПУО

удостоверява завършено обучение по реда на чл. 165, ал. 2 от ЗПУО по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика;

дава право на освобождаване от приравнителни изпити по тези учебни предмети при продължаване на обучението в България

учебните предмети и класа, за който е проведено обучението; резултати от обучението

подпис на учителя и ръководителя на издаващата организацията/институция;

печат

ОГД

7 дни от датата на приключване на учебното време 

45.

Справка за резултати от обучението

-

училища

образователна и/или трудова мобилност

резултати от обучението; общ успех за дипломата за средно образование за учебната 2002/2003 година

директор,

печат

ОГД

7 дни от датата на заявяване

46.

Удостоверение за признат завършен гимназиален етап/средно образование и/или професионална квалификация

-

РУО

образователна и/или трудова мобилност; право за продължаване на образованието

признат гимназиален етап/средно образование и/или професионална квалификация; оценки, приравнени към шестобалната система, приравнителни изпити

председател на комисията,

печат

ОГД

30 дни от датата на внасяне на документите

РД 

47.

Удостоверение за признат учебен срок, клас/класове или основно образование

-

РУО

образователна и/или трудова мобилност 

признат учебен срок/клас/класове/основно образование; приравнителни изпити; оценки, приравнени към шестобалната система

председател на комисията,

печат

ОГД

30 дни от датата на внасяне на документите

РД 

48.

Уверение

-

РУО

кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС и/или достъп до пазара на труда

признат клас, гимназиален етап или средно образование

председател на комисията,

печат

ОГД

30 дни от датата на внасяне на документите

РД

49.

Служебна бележка 

-

РУО

кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием/удостоверява положен приравнителен изпит

признат IV клас/ резултата от положен приравнителен изпит

председател на комисията,

печат

ОГД

30 дни от датата на внасяне на документите/7 дни от датата на протокола за резултатите от приравнителния изпит

50.

Удостоверение за присъдено звание "лауреат"

-

МОН

удостоверява резултати от национална или международна олимпиада/ състезание;

дава право за приемане на студенти във висши училища на Република България

изходящ номер, учебна година, национална или международна олимпиада/ състезание, учебен предмет, резултат, данни за дипломата за средно образование и институцията, от която е издадена

министър на образованието и науката,

 печат

ОГД

7 дни от датата на издаване на дипломата за средно образование или от датата на представяне в МОН на доклада от ръководи-теля на националния отбор

51.

Служебна бележка за постигнати отлични резултати от олимпиада

-

МОН

удостоверява резултати от национална олимпиада;

дава право за приемане на студенти във висши училища на Република България

изходящ номер, учебна година, национална или международна олимпиада/ състезание, учебен предмет, резултат, данни за дипломата за средно образование и институцията, от която е издадена

заместник-министър на образованието и науката,

 печат

ОГД

7 дни от датата на издаване на дипломата за средно образование или от датата на представяне в МОН на доклада от ръководителя на националния отбор
*"Резултати от обучението" са: оценки по учебните предмети/модули, изучавани по училищния учебен план/индивидуална учебна програма, хорариум и общ успех (ако е приложимо).
**Документът подлежи на регистриране в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация.

Приложение № 5 към чл. 51, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г.)

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

за документи с фабрична номерация

 

Днес, ...................................... 20...... г., ......................................................................................................,

                                                                              (наименование на предаващата институция)

представлявана от ........................................................................................................................................,

                                                                  (трите имена на длъжностното лице)

предаде на ...................................................................................................................................................,

                                                     (наименование на приемащата институция)

гр./с. ........................................................, общ. ........................................., обл. .......................................,

представлявана от ........................................................................................................................................,

                                                                 (трите имена на длъжностното лице)

пълномощно № .............................. от .......................................................................................................

Ном. №

Наименование на документа

Серия

От №

До №

Брой

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Предал:

..............................

....................

Приел:

........................

..............

 

(име и фамилия)

(подпис)

(печат)

 

(име и фамилия)

(подпис)

(печат)
Приложение № 6 към чл. 52, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2017 г., в сила от 15.09.2017 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г.)

 

.......................................................................................................................................................................

(пълно наименование на институцията)

 

гр. (с.) ......................................., община ............................................., област ........................................

 

ОТЧЕТ

на документите с фабрична номерация

 

Днес, ......................, комисия, назначена със Заповед № .................. от ... ....... на директора в състав:

Председател: ................................................................................................................................................

                                                              (собствено, бащино и фамилно име)

Членове:

1. ...................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

2. ...................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

на заседание отчете документите с фабрична номерация за учебната .........../........... година, както следва:

Таблица № 1

Номен-

клату-

рен №

Заявка

Получени

Издадени по регистра-ционна книга (брой)

За унищожаване

Общ брой унищо-жени

К11= К9+К10

(брой)

Остатък

дубли-кати

(брой)

наи-мено-вание на доку-мента

брой

серия

от №...

до №...

брой

ану-лира-ни

(брой)

годни

(брой)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 2

Номен-клатурен №

Наимено-вание на документа

 

Получени от други институции

Издадени по регистра-ционна книга (брой)

За унищожаване

 

Общ брой унищо-жени

К10= К8+К9

(брой)

Остатък

дубликати

(брой)

сер-ия

от №

до №

брой

анулирани

(брой)

годни

(брой)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 3

Номен-клатурен №

Наименование на документа

 

Предадени на други институции

серия

от №

до №

брой

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 4

Налични бланки на дубликати от предходни отчетни периоди

Година

Номенклатурен №

Наименование на дубликата

Брой

Серия

Описание на фабричните номера

на наличните дубликати

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Общо налични

 

Х

Х

 


 

КОМИСИЯ:

Председател:

...........................

Членове:

1. ..................................

 

 

(подпис)

 

(подпис)

 

 

 

 

2. ..................................

 

 

 

 

(подпис)

 

Директор:

...........................

 

 

 

 

(подпис и печат)

 

 

 

 Приложение № 7 към чл. 50а

(Ново - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.)

ДО

ДИРЕКТОРА НА

.................................................

гр./с. ........................................

 

З А Я В Л Е Н И Е

за издаване на оригинал/дубликат на

...........................................................................................................................................................................

(вид документ - удостоверение, свидетелство, диплома)

от .....................................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

завършил .......................................................................................................................................................,

(клас, етап, степен на образование)

..........................................................................................................................................................................,

(профил, професия, специалност)

през учебната ......................................................................./........................................................... година в

………………………………………………………………………………………………………………..

(вид, наименование и местонахождение на институцията)

..........................................................................................................................................................................

Издаването на документа се налага поради следните причини: .............................................................

Приложени документи: ................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

За контакти: телефон .........................................................., е-mail .............................................................

Пълномощно № .............................................................................................................................................

Пълномощник ................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

 

Дата: ...........................................                                                               Подпис: .....................................

                                                                                                                                   (име, фамилия)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума