навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8 ОТ 3 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА

В сила от 01.01.2017 г.
Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.92 от 22 Ноември 2016г., обн. ДВ. бр.93 от 23 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. ДВ. бр.29 от 30 Март 2018г., изм. ДВ. бр.2 от 4 Януари 2019г., доп. ДВ. бр.39 от 12 Май 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 28 Юни 2022г., доп. ДВ. бр.103 от 24 Декември 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и финансирането за извършване на профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и списъкът на заболяванията, при които се извършва диспансеризация.

Чл. 2. (1) Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранно откриване на заболявания.
(2) Профилактичните прегледи се извършват от лекар в лечебни заведения за извънболнична медицинска и дентална помощ.

Чл. 3. (1) Диспансеризацията се провежда от лекар в лечебни заведения за извънболнична помощ, в лечебни заведения за болнична помощ, в комплексни онкологични центрове, в центрове за психично здраве и в центрове за кожно-венерически заболявания.
(2) Едно лице не може да бъде диспансеризирано за едно и също заболяване в повече от едно лечебно заведение и/или от повече от един лекар за един и същ период от време.
(3) Диспансеризация на злокачествени заболявания се провежда само в лечебни заведения за болнична помощ и в комплексни онкологични центрове.
(4) Включването на пациент с психично заболяване на диспансерно наблюдение се извършва от специалист по психиатрия от специализираната извънболнична медицинска помощ, който определя и периода на диспансерното наблюдение на пациента. Необходимостта от продължаване на диспансерното наблюдение на пациента задължително се преценява в края на всяка година от определения период.
(5) Диспансеризация на пациенти с кожно-венерически заболявания се провежда в лечебни заведения за болнична помощ и в центрове за кожно-венерически заболявания.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) При техническа възможност медицинското направление, амбулаторният лист и друга медицинска документация по тази наредба може да бъдат издадени под формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) В случаите по ал. 1 документът се издава, въвежда, обработва и съхранява чрез специализиран медицински софтуер при спазване на изискванията, въведени с нормативен акт. Документът е достъпен в специализирания медицински софтуер на изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), и не се изисква предоставянето му от здравноосигуреното лице при избор на лечебно заведение.

Чл. 4. (1) Диспансеризацията е доброволна и се провежда със съгласието на пациента с изключение на случаите, в които същата е част от постановено от съда задължително лечение по реда на чл. 155 и сл. от Закона за здравето или принудително лечение по реда на чл. 427 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс.
(2) Общопрактикуващият (личният) лекар, съответно лекар по дентална медицина, установил заболяване, при което пациентът подлежи на диспансеризация, е длъжен да му предостави подробна устна информация за вида и тежестта на заболяването, възможните усложнения, начина на наблюдение и лечение и възможните рискове от отказа от диспансерно наблюдение.
(3) След предоставяне на информацията по ал. 2 лекарят е длъжен да включи пациента на диспансерно наблюдение, освен в случаите на изричен отказ на пациента за това.
(4) Пациентът документира в амбулаторния лист отказа си от диспансерното наблюдение, като декларира, че му е предоставена информацията по ал. 2 и му е предложено диспансерно наблюдение, което той отказва.
(5) В случаите по ал. 2, когато предвид заболяването пациентът подлежи на диспансеризация от друг медицински специалист, общопрактикуващият лекар, съответно лекар по дентална медицина, насочва пациента за диспансерно наблюдение от съответния специалист, като издава медицинско направление за това.
(6) Медицинският специалист, към който се обърне пациентът в случаите по ал. 5, е длъжен да го диспансеризира освен при изричен отказ на пациента, документиран пред този медицински специалист по реда на ал. 4.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г., изм. с Решение № 3549 от 20.03.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 29 от 2018 г., в сила от 30.03.2018 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Екземпляр от амбулаторния лист, съдържащ отказа по ал. 6, се предава на пациента, който го предоставя на общопрактикуващия лекар, съответно лекаря по дентална медицина, освен в случаите, когато информацията от първичната медицинска документация бъде предоставена по електронен път, в това число в Националната здравноинформационна система (НЗИС).

Чл. 5. (1) Профилактичните прегледи и изследвания и диспансеризацията се извършват в съответствие с медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика.
(2) Продължителността на профилактичния преглед и прегледа при диспансеризация се определя от медицинския специалист в зависимост от обема и обхвата на необходимите медицински дейности, включително извършването на последваща оценка на резултатите от назначени изследвания и консултации.

Чл. 6. Лечебните заведения могат да осъществяват скрининг като метод за профилактика на заболяванията.

Раздел II.
Провеждане на профилактични прегледи


Чл. 7. (1) Децата подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и периодичност в приложение № 1.
(2) Профилактичните прегледи при децата се извършват от общопрактикуващия лекар на детето и от лекар по дентална медицина освен в случаите по ал. 3, 5 и 6.
(3) Когато общопрактикуващият лекар по ал. 1 няма придобита специалност по детски болести, профилактичните прегледи на децата по желание на родителя или настойника може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ.
(4) За осигуряване на профилактична медицинска и дентална помощ на децата и учениците в детските ясли, детските градини, училищата, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и специализираните институции за деца веднъж годишно се изисква информация за проведени прегледи или се извършват профилактични медицински и дентални прегледи.
(5) Профилактичните прегледи при децата, настанени в домове за медико-социални грижи за деца, се извършват от лекар, работещ в съответното лечебно заведение.
(6) Профилактичните прегледи при децата, настанени в специализираните заведения за деца към Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи, и социалните услуги от резидентен тип за деца се извършват от лекар, съответно лекар по дентална медицина, осигуряващ медицинското обслужване на децата.

Чл. 8. (1) Лицата над 18 години подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и периодичност в приложение № 2.
(2) Профилактичните прегледи по ал. 1 се извършват от общопрактикуващия лекар, съответно лекар по дентална медицина, на лицето.

Чл. 9. (1) С цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания при лицата над 18 години общопрактикуващият лекар формира групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване съгласно приложение № 3.
(2) За формиране на групите по ал. 1 лекарят попълва карта за оценка на рискови фактори за развитие на заболяване съгласно приложение № 4.
(3) Общопрактикуващият лекар на лицата над 18 години, включени в групите по ал. 1, осъществява по отношение на тях профилактични дейности, определени в приложение № 5.

Чл. 10. (1) Бременните и родилките до 42 дни след раждането подлежат на профилактични прегледи и изследвания, осъществявани на диспансерен принцип, определени по вид и периодичност в приложение № 6.
(2) Профилактичните прегледи на бременните се извършват от специалист по акушерство и гинекология или от общопрактикуващия лекар по желание на бременната.
(3) Профилактичните прегледи при бременни с повишен риск се осъществяват от специалист по акушерство и гинекология.
(4) Резултатите от проведените прегледи и изследвания по ал. 1 се отразяват в карта за профилактика на бременността, включена в медицинския софтуер на лекаря, наблюдаващ бременността, и изготвена по образец съгласно приложение № 7.

Чл. 11. Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените дейности по чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 3 и чл. 10, ал. 1.

Чл. 12. (1) Общопрактикуващите лекари осъществяват и дейности по профилактика на:
1. безплодието;
2. предаваните по полов път болести и СПИН;
3. злокачествени заболявания на репродуктивната система;
4. психичните разстройства.
(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват в рамките на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, или по национални програми и проекти.

Чл. 13. Общопрактикуващите лекари, съответно лекари по дентална медицина, в лечебното заведение за първична извънболнична медицинска помощ, както и медицинските специалисти по чл. 7, ал. 3 и чл. 10, ал. 2 и 3 са длъжни да предоставят по разбираем начин информация на пациента относно вида и периодичността на профилактичните прегледи и изследвания.

Чл. 14. Лицата, по отношение на които по време на профилактичния преглед са установени отклонения в здравословното състояние, в т. ч. лицата, включени в групите по чл. 9, ал. 1, по преценка на лекаря, извършил профилактичния преглед, се насочват за консултации, изследвания и получаване на специализирана медицинска или дентална помощ с медицинско направление, издадено от него.

Раздел III.
Скрининг


Чл. 15. (1) Скринингът е профилактичен метод за установяване разпространението на определен признак, симптом или заболяване сред групи от здравото население.
(2) Скрининг може да бъде осъществен, в случай че са изпълнени следните изисквания:
1. скринираното заболяване представлява значим обществен и здравен проблем;
2. съществуват утвърдени средства и методи за диагностика и лечение по отношение на признака/симптома/заболяването, обект на скрининга;
3. заболяването може да бъде открито в клинично неизявен (латентно протичащ) или ранен стадий;
4. съществува установен механизъм за по-нататъшно диагностично уточняване и ефективно лечение на изследваните лица;
5. използваните скринингови методи, тестове и/или изследвания са лесно приложими и безопасни за населението;
6. провеждането на скрининга е икономически ефективно.

Чл. 16. (1) Всеки скрининг се извършва по определена методика и задължително включва:
1. определяне на целевите групи;
2. изпълнение и анализиране на скрининговите тестове и/или изследвания;
3. предоставяне на препоръки до участниците за последващи прегледи и необходими медицински услуги и организирането им;
4. обработване и анализиране на обратна информация.
(2) Финансирането на скрининга може да бъде осигурявано от следните източници:
1. програми и проекти;
2. държавния бюджет;
3. бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
4. други.
(3) Условията за провеждане на скрининга, видовете скрининг, целевите групи и медицинските параметри по провеждането, както и необходимите специалисти и апаратура в лечебните заведения за извънболнична и за болнична помощ се уреждат в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, в наредбите по чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 127, ал. 2, т. 5 от Закона за здравето и са в съответствие с утвърдените европейски практики.

Чл. 17. (1) Държавата създава и поддържа система за организиран скрининг на населението. Системата осигурява мониторинг, контрол, анализ и отчитане на индикаторите на скрининговата дейност.
(2) Системата за организиран скрининг се състои от Национален скринингов регистър (НСР) и координатори по места.
(3) Във всяка регионална здравна инспекция се назначава координатор на системата по ал. 1.

Чл. 18. (1) Националният скринингов регистър се води от Националния център по обществено здраве и анализи.
(2) Регистърът съдържа:
1. лични данни на скринираните лица (имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес и др.);
2. данни за лечебните заведения, регистрирали се за извършване на конкретен скрининг - наименование и регистрационен номер на лечебното заведение; имена, ЕГН и УИН код на представляващия; звена и налична апаратура (включително лабораторна) на лечебното заведение; имена, ЕГН и УИН код на конкретните специалисти, които ще извършват скрининга; електронен (e-mail) адрес за кореспонденция, други средства за кореспонденция (телефон и др.); други необходими данни;
3. резултати от проведените изследвания на явилите се за скрининг лица;
4. други необходими данни.
(3) Регистърът задължително предоставя възможност за обособяване на скринирани групи и за регистрация на явилите се за преглед и изследване скринирани лица, както и създава и води електронно досие на всеки член на скринирана група.
(4) Регистърът работи с актуални данни от регистрите на населението.

Чл. 19. (1) Конкретната методика по чл. 16, ал. 1 се регистрира в НСР и се обявява публично на неговата официална интернет страница.
(2) Скрининговите изследвания се осъществяват от лекари с необходимата специалност и квалификация, които отговарят на изискванията, обявени по реда на ал. 1.
(3) Лечебните заведения изразяват своето желание да участват в скрининга чрез регистрация в официалната интернет страница на НСР.
(4) Скринингът се провежда при спазване на програмата/проекта по ал. 1 и на зададените финансови параметри.
(5) Лечебните заведения представят в НСР подробен отчет за резултатите от скрининга, извършените мероприятия, предвидени в програмата/проекта, и разходваните средства в двумесечен срок от приключване на скрининга.

Раздел IV.
Диспансеризация


Чл. 20. (1) Заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация, са посочени в приложение № 8.
(2) Заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение № 9.

Чл. 21. (1) Заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация, са посочени в приложение № 10.
(2) Заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение № 11.

Чл. 22. (1) Видът и периодичността на дейностите по чл. 20, ал. 2 и чл. 21, ал. 2 се определят в националния рамков договор, доколкото не са определени в приложения № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 на тази наредба и/или в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
(2) Дейностите по диспансеризация при заболяванията, които са включени в приложения № 8 и 10, но не са включени съответно в приложения № 9 и 11, се осъществяват от лечебни заведения за болнична помощ, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и др.
(3) Дейностите по диспансеризация при заболяванията, които са включени в приложения № 9 и 11, но не са включени съответно в приложения № 12 и 13, се осъществяват от лечебни заведения за болнична помощ.
(4) Дейностите по диспансеризация, осъществявани от лечебните заведения по ал. 2, се финансират от общинския бюджет или от бюджета на Министерството на здравеопазването.
(5) Видът и периодичността на дейностите по диспансеризация (амбулаторно проследяване) на пациенти с туберкулоза се определят с приложения № 20 и 21.

Чл. 23. Насочването на диспансеризираните лица за специализирано изследване или преглед в рамките на диспансеризацията се извършва с медицинско направление, издадено от лечебното заведение, което я осъществява.

Чл. 24. (1) На диспансеризация подлежат всички лица, на които е осъществена трансплантация на органи, тъкани и клетки.
(2) Лечебните заведения, които осъществяват диспансерно наблюдение на лицата по ал. 1, водят регистър (на електронен и хартиен носител) на всички диспансеризирани лица.
(3) Диспансеризацията по ал. 1 се извършва в лечебното заведение, в което е осъществена трансплантацията.
(4) Лицата, на които е извършена трансплантация в лечебни заведения извън Република България, се диспансеризират в избрано от тях лечебно заведение по ал. 3 след подаване на заявление до ръководителя на лечебното заведение.

Раздел V.
Медицинска документация и информация


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г., изм. с Решение № 3549 от 20.03.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 29 от 2018 г., в сила от 30.03.2018 г.) Лекарите и лекарите по дентална медицина предоставят на пациента подробна устна информация за резултатите от проведените профилактични и диспансерни прегледи и изследвания и отразяват данните от тях в утвърдената медицинска документация. Пациентът потвърждава извършените медицински дейности, назначени изследвания и терапия с подпис или друг инициализиращ знак върху документа.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Пациентът получава достъп до данните от проведените профилактични и диспансерни прегледи в своето здравно досие, а в случай че за пациента е създадено електронно здравно досие в НЗИС, съдържащо тези данни, пациентът се запознава с тях в НЗИС по определения за това ред. При поискване от пациента медицинските специалисти му предоставят екземпляр от медицинската документация за всеки извършен преглед.

Чл. 26. (1) Лекарите от лечебните заведения, извършили съответните медицински дейности по отношение на насочения към тях пациент в случаите по чл. 14 и 23, му предоставят медицинската информация и документация по реда на чл. 25.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Екземпляр от медицинската документация за извършените специализирани прегледи, изследвания и други дейности се предава на пациента, който я предоставя на общопрактикуващия лекар, съответно лекар по дентална медицина, освен когато е издадена като електронен документ и бъде предоставена по електронен път, в това число в НЗИС.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г., изм. с Решение № 3549 от 20.03.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 29 от 2018 г., в сила от 30.03.2018 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) При смяна на лечебното заведение или лекаря, който извършва профилактичните прегледи и/или диспансеризацията, пациентът предоставя съгласие за достъп на новоизбраното лечебно заведение/новоизбрания лекар до данните от проведените профилактични и диспансерни прегледи. При невъзможност за това новоизбраният лекар изисква от пациента копие от медицинската документация за извършените диспансерни прегледи и изследвания, освен когато е издадена като електронен документ и бъде предоставена по електронен път, в това число в НЗИС.

Чл. 28. (1) Лечебните заведения, осъществяващи профилактични прегледи и/или диспансеризация, предоставят в съответната регионална здравна инспекция информация за извършените профилактични и диспансерни прегледи в годишните статистически отчети.
(2) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат извършените профилактични и диспансерни прегледи, като представят информация от първичната медицинска документация на електронен носител в районната здравноосигурителна каса. Съдържанието и формата на предоставяната информация се определя от Националната здравноосигурителна каса.

Чл. 29. (1) Лечебните заведения съхраняват медицинската документация за извършените от тях прегледи и изследвания три години след извършването им.
(2) Медицинската документация се съхранява:
1. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) на електронен и хартиен носител - когато е подписана с подпис или друг инициализиращ знак на пациента върху документа на съответния носител.
2. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г.)
(3) След изтичане на срока по ал. 1 документацията:
1. на хартиен носител - се предоставя на пациента, а при отказ или невъзможност от него да я приеме - подлежи на унищожаване;
2. на електронен носител - подлежи на архивиране.
(4) Документацията по ал. 3, т. 2 се съхранява в лечебното заведение една година след приключване на наблюдението на пациента поради избор на нов общопрактикуващ лекар, избор на нов диспансеризиращ лекар или приключване на диспансерното наблюдение по друг повод.
(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) За документите, издадени като електронни документи и изпратени към НЗИС чрез специализирания медицински софтуер на лечебното заведение, се прилагат правилата на наредбата по чл. 28г, ал. 6 от Закона за здравето.

Заключителни разпоредби


§ 1. Контролът по провеждането на профилактичните прегледи и диспансеризацията се осъществява от регионалните здравни инспекции, районните здравноосигурителни каси и Изпълнителната агенция "Медицински одит".

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 30, ал. 3, чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 2, т. 5 от Закона за здравето и отменя Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 4 и 60 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 58 и 97 от 2011 г., бр. 100 от 2012 г.; изм. с Определение № 3731 от 2013 г. на ВАС - бр. 32 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 33 и 111 от 2013 г., изм. с Решение № 10580 от 2013 г. на ВАС - бр. 12 от 2014 г.; доп., бр. 95 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2016 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2018 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от 1 април 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2021 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № Н-6 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНОИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 28г, ал. 6 и 7 и чл. 28д, ал. 2 от Закона за здравето и влиза в сила от 1 януари 2023 г.


Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2022 г.)

 

Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания съобразно възрастта на децата

 

Код по МКБ 10

Наимено-

вание

Възраст на детето

Профилакти-

чен преглед

Периодичност на прегледа

Консулта-

тивни

прегледи

Периодичност на консулта-

тивните прегледи

Медико-диагнос-

тични дейности

Периодичност на МДИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Z00.1

 

Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст)

До навършване на едномесечна възраст на детето (До 28-ия ден от раждането детето се посещава в дома от лекар)

Анамнеза и подробен статус

Съвети за грижи за новороденото и насърчаване на кърменето

 

До два прегледа до навършване на едномесечна възраст с препоръчи-

телен интервал от 7 до 14 дни. Първият преглед се извършва до 24 часа след изписване от лечебното заведение при осъществен избор на родителите/ законните настойници лекар на детето (общопракти-

куващ лекар или специалист по педиатрия). При липса на избран лекар до 24-я час след изписването, първият преглед се извършва до 24 часа след избора.

 

 

 

 

Z00.1

 

Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст)

От 1 месец до една година

1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло

3. Оценка на психическо развитие

Един път месечно в рамките на календарния месец

За провеждане на ехографско изследване на отделителна система от лекар специалист по детска нефрология, педиатрия с допълнителна квалификация по ехография или образна диагностика

Еднократно на шестмесечна възраст

Изследване на:

- хемоглобин,

брой еритроцити, брой левкоцити,

хематокрит, MCV, MCH, MCHC

- седимент в урината

Два пъти годишно - при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст

4. Измерване на обиколка на глава и гърди

През първите 6 месеца след раждането - при всеки преглед;

1 път на деветмесечна и на едногодишна възраст - по време на ежемесечния преглед

Изследване на албумин в урината

Два пъти годишно - при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст

*Ехографско изследване на отделителна система

Еднократно на шестмесечна възраст

 

 

 

5. Обща оценка на зрение - ориентировъчно

6. Обща оценка на слух

 

2 пъти годишно - на шестмесечна и едногодишна възраст

 

За ранно откриване на вродена/ наследствена очна патология на деца с родител с вродени/ наследствени страбизъм, катаракта, глаукома, хиперметро-

пия, висока миопия, амблиопия и/или ретинобластом от лекар специалист по очни болести

Еднократно между 6-месечна и едногодишна възраст

 

 

7. Клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия

2 пъти - при навършване на едномесечна и четиримесечна възраст

Z00.1

 

Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст)

От 1 до 2 години

1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди

3. Оценка на психично развитие

4 пъти годишно - през период не по-малък от 2 месеца

 

 

 

 

Z00.2

 

Изследване в периода на бърз растеж в детството

От 2 до 7 години

1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди

2 пъти годишно - през период не по-малък от 4 месеца

 

 

Изследване на

- хемоглобин,

брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит, СУЕ

1 път на тригодишна възраст

3. Оценка на психическо развитие

1 път годишно

 

 

Изследване за чревни паразити - Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, Ламблия интестиналис и Хименолептис нана

1 път годишно

4. Оценка на физическото развитие

5. Изследване на зрителната острота ориентировъчно

1 път годишно

 

1 път на 5-годишна възраст

 

 

 

 

Z00.3

 

Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата (състояние на пубертетното развитие)

От 7 до 18 години

1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка

3. Измерване на артериално налягане

4. Оценка на физическо развитие

1 път за календарна година

 

 

1. Изследване на ПКК - поне 8 показателя.

2. Урина (химично изследване и седимент).

3. Кръвна захар.

4. Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол.

1. и 2. на 7-, на 10-, на 13- и на 16-годишна възраст

3. и 4. на 16-годишна възраст

Z10.8

 

Рутинна обща проверка на здравето на други определени подгрупи от населението (ученици)

 

5. Изследване за зрителна острота (ориентиро-

въчно) и цветоусещане

6. Отклонения в развитието на опорно-двигателната система

7. Изследване на урина** за протеин (с тест-лента)

 

 

 

 

 

 

 

* Забележка. Ехографско изследване на отделителна система на дете до едногодишна възраст еднократно на 6-месечна възраст не се извършва, ако родител на детето заяви писмено пред личния му лекар, че отказва това изследване, след като получи информация от личния лекар за специалистите в страната, които могат да го извършат.

** "Изследване на урина за протеин/албумин" се допуска да се извършва и в медико-диагностична лаборатория.

 Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2022 г.)

Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания при лица над 18 години

 

Z00.0 Общ медицински преглед

Възраст

Вид на прегледа

Периодичност на прегледите

Медико-диагностични изследвания

(МДИ)

Периодичност на МДИ

Консултативни прегледи

Периодичност на консултативните прегледи

1

2

3

4

5

6

7

Над 18 г. (жени и мъже)

1. Анамнеза и подробен статус

2. Изчисляване на индекс на телесна маса

3. Оценка на психичен статус

4. Изследване острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри)

5. Измерване на артериално налягане

6. Електрокардиограма

7. Изследване на урина с тест-ленти в кабинет за:

- Протеин

- Глюкоза

- Кетонни тела

- Уробилиноген/ билирубин

- pH

Ежегодно за календарна година

 

1. Определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск по FINDRISK >= 12 т.*.

 

Ежегодно за календарна година

 

 

 

От 20 до 65 години (жени и мъже)

 

 

1. ПКК

2. АСАТ

3. АЛАТ

4. Креатинин

5. Урина (химично изследване и седимент)

6. Пикочна киселина

7. Определяне на повърхностен антиген на

хепатит В (НВs Аg) с бърз тест

8. Определяне на антитела срещу хепатит C (anti-HCV) с бърз тест

1 - 6. Веднъж на 5 години

 

 

 

 

 

 

7. и 8. На 40, 45, 50, 55 и 60 години

 

 

Жени >= 30 години

Мануално изследване на млечни жлези

Ежегодно

 

 

 

 

Жени от 30 до 50 години

 

 

Ехографско изследване на млечни жлези

Веднъж на 2 години

 

 

Жени от 30 до 40 години

 

 

 

 

Преглед от акушер-гинеколог с гинекологичен статус с вземане и изпращане на материал за цитонамазка

Ежегодно, а след две негативни цитонамазки - веднъж на 3 години

Мъже >= 40 години и жени >= 50 години

 

 

1. триглецириди

2.1. общ холестерол и HDL - холестерол и оценка на СС риск по SCORE системата за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН

2.2. LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск по SCORE системата и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение)

Веднъж на 5 години

 

 

(отм. - ДВ, бр. 48 от 2022 г.)

Мъже >= 50 години

 

 

PSA - общ и свободен

Веднъж на 2 години

 

 

Жени от 50 до 69 години включително

 

 

Мамография на млечни жлези

Веднъж на 2 години

 

 

Над 65 години (жени и мъже)

 

 

1. ПКК

2. триглецириди

3.1. общ холестерол, HDL за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН

3.2. LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН

1. Ежегодно за календарната година

 

2. 1 път на 5 години

 

3.1./3.2 - 1 път на 5 години

 

 

Забележки:

1. Изследването на общ холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA, HDL-холестерол, LDL-холестерол в рамките на предходните 12 месеца, направено по друг повод, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.

2. По преценка на общопрактикуващия лекар може да не се провежда повторно изследване на ПКК и урина, ако същите са направени през предходните 3 месеца.

3. ПКК е кръвна картина, състояща се от поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC.

4. Оценката за риск от развитие на захарен диабет се осъществява на всички лица над 18-годишна възраст по FINDRISK (Въпросник за риск от развитие на ЗД в следващите 10 години).

4.1. Оценката се определя на базата на показатели от анамнезата и обективното състояние на пациента, определени по време на профилактичния преглед, и се оценява в точки (при максимален брой точки 26), както следва:

4.1.1. Възраст - под 45 години (0 т.), 45 - 54 г. (2 т.), 55 - 64 г (3 т.), над 64 г. (4 т.);

4.1.2. ИТМ - под 25 кг/кв.м (0 т.), 25 - 30 кг/кв.м (1 т.), над 30 кг/кв.м (2 т.);

4.1.3. Обиколка на талия - на нивото на пъпа:

4.1.3.1. мъже - под 94 см (0 т.), 94 - 102 см (3 т.), над 102 см (4 т.);

4.1.3.2. жени - под 80 см (0 т.), 80 - 88 см (3 т.), над 88 см (4 т.);

4.1.5. Обичайна физическа активност дневно поне 30 минути (на работното си място и/или в свободното си време) - да (0 т), не (2 т.);

4.1.6. Ежедневна консумация на плодове и зеленчуци - да (0 т.), не (1 т.);

4.1.7. Редовен прием на антихипертензивни медикаменти сега или в миналото - да (2 т.), не (0 т.);

4.1.8. Анамнеза за повишена кръвна захар в миналото (на профилактичен преглед, по време на друго заболяване, по време на бременност) - да (5 т.), не (0 т.);

4.1.9. Фамилна анамнеза за диабет тип 2 или тип 1 - не (0 т.), да - дядо, баба, леля, вуйчо или първи братовчед (3 т.), да - родител, брат, сестра, собствено дете (5 т.);

4.2. Рискът от диабет по FINDRISK се определя като:

4.2.1. Нисък (1 на 100 ще развие диабет) - под 7 т.;

4.2.2. Леко повишен (1 на 25 ще развие диабет) - 7 - 11 т.;

4.2.3. Умерен (1 на 6 ще развие диабет) - 12 - 14 т.;

4.2.4. Висок (1 на 3 ще развие диабет) - 15 - 20 т.;

4.2.5. Много висок (1 на 2 ще развие диабет) - над 20 т.

5. Оценка на СС риск по SCORE системата се извършва при профилактичен преглед на всички мъже >= 40 г. и <= 65 г. и жени >= 50 г. и <= 65 г., които нямат ССЗ, диабет или ХБН.

5.1. Оценката се осъществява на база на следните критерии - пол, тютюнопушене, възраст, общ холестерол и систолно артериално налягане (САН) (фиг. 1).

 

ФИГУРА 1. SCORE ДИАГРАМА:

 

 

 

5.2. Рискът от ССЗ се определя като:

5.2.1. нисък < 1 %;

5.2.2. умерен >= 1 %, но < 5 %;

5.2.3. висок >= 5 %, но < 10 %;

5.2.4. много висок риск >= 10 %.

 Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Групи лица с рискови фактори за развитие на заболяване

1. Лица с рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания:
1.1. В групата се включват всички мъже >= 40 г. и <= 65 г. и всички жени >= 50 г. и <= 65 г., които нямат ССЗ, диабет или ХБН с изчислен риск по SCORE - висок >= 5 %, но < 10 % и много висок риск >= 10 %.
2. Лица с рискови фактори за развитие на захарен диабет тип 2:
2.1. В групата се включват всички лица на 18 години с оценен риск по FINDRISK - умерен (12 - 14 т.), висок (15 - 20 т.) и много висок (над 20 т.).
3. Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на шийката на матката:
3.1. В групата се включват жени над 18 години, при които:
3.1.1. Има лична анамнеза за някои от следните рискови фактори - >= 3 износени бременности или първо раждане на възраст <= 17 г.; продължителна (повече от 5 години) употреба на естрогенни препарати; имуносупресираща терапия; HIV-позитивни;
3.1.2. Има фамилна анамнеза за майка или сестра със злокачествено новообразувание на шийката на матката;
3.1.3. При назначената по време на профилактичния преглед консултация с акушер-гинеколог и цитонамазка са установени отклонения, съгласно заключението на консултиращият специалист:
3.1.3.1. видими изменения на маточната шийка: ерозио и ектропион на шийката на матката; дисплазия на шийката на матката и други невъзпалителни болести на шийката на матката;
3.1.3.2. цитонамазка извън I и II степен по Papanicolaou.
4. Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на млечната жлеза:
4.1. В групата се включват всички жени > 18 с поне един от следните показатели:
4.1.1. Фамилна анамнеза за:
4.1.1.1. рак на млечната жлеза при майка, сестра или дъщеря;
4.1.2. Лична анамнеза за:
4.1.2.1. лекуван друг карцином;
4.1.2.2. доброкачествена дисплазия на млечната жлеза;
4.1.2.3. продължителна употреба (над 5 години) на естрогенни препарати;
4.1.2.4. ранно менархе (<= 10-годишна възраст);
4.1.2.5. първо раждане на възраст >= 35 г.
4.2. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)
5. Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област:
5.1. В групата се включват всички лица над 18 години с поне един от следните показатели:
5.1.1. Анамнеза за най-малко един от изброените: аденом/и на дебелото черво, полипи на дебелото черво, колоректален карцином, болест на Crohn, улцерозен колит, цьолиакия;
5.1.2. Фамилна анамнеза за рак на ректосигмоидалната област при:
5.1.2.1. един от родители, братя, сестри, деца;
5.1.2.2. двама от баба, дядо, леля, чичо, първи братовчед, племенник.
6. Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на простатата:
6.1. В рисковата група се включват всички мъже над 40 до 49 години със:
6.1.1. Фамилна анамнеза за карцином на простатата (баща, брат);
6.1.2. PSA > 4.0 ng/ml, изследван по друг повод по преценка на лекаря.
7. Лица с рисков фактор затлъстяване:
В групата се включват всички лица над 18 години с ИТМ >= 30.
8. Лица с рисков фактор тютюнопушене:
В групата се включват всички лица над 18 години с консумация на цигари.

Приложение № 4 към чл. 9, ал. 2


Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване

Към амбулаторен лист №/дата

Лекар (УИН, РЦЗ номер на лечебното заведение)

Пациент (ЕГН, идентификационен номер)

ЛИЧНА АНАМНЕЗА

Жени и мъже

0   тютюнопушене

                  00 брой цигари дневно

0   заседнал начин на живот (< 30 мин. физическа активност на ден)

0   аденом/и на дебелото черво

0   полипи на дебелото черво

0   колоректален карцином

0   болест на Crohn

0   улцерозен колит

0   цьолиакия

0   захарен диабет тип

            0 тип 1 (Е10) 0 тип 2 (Е11)

0   предшестващи данни за дислипидемия (R94.8)

0   ежедневна консумация на плодове и зеленчуци (поне 100 г)

0   редовен прием на антихипертензивни медикаменти сега или в миналото

0   повишена кръвна захар в миналото

Жени

0   >= 3 износени бременности или първо раждане на възраст <= 17 г.;

0   продължителна (повече от 5 години) употреба на естрогени (контрацептиви или хормонална заместителна терапия);

0   имуносупресирани;

0   неваксинирани срещу HPV (за възрастовата група >= 18 и <= 25 г.) + един от изброените рискови фактори.

0   лекуван друг карцином;

0   доброкачествена дисплазия на млечната жлеза;

0   ранно менархе (<= 10-годишна възраст);

0   първо раждане на възраст >= 35 г.;

Мъже

0   PSA > 4.0 ng/ml при мъже над 40 г.

ФАМИЛНА АНАМНЕЗА

0    диабет тип 2 или тип 1 (дядо, баба, леля, вуйчо или първи братовчед)

0    диабет тип 2 или тип 1 (родител, брат, сестра, собствено дете)

0    ранно (под 55 г. за мъже - баща, брат, и под 65 г. за жени - майка, сестра) заболяване на сърдечно-съдовата система (ИБС и МСБ);

0    майка или сестра с РМШ;

0    рак на ректосигмоидалната област при един от родителите, братя, сестри, деца или двама от баба, дядо, леля, чичо, първи братовчед, племенник)

0    рак на млечната жлеза при майка, сестра или дъщеря;

0    карцином на простатата (баща, брат) при мъже над 40 години 

ОБЕКТИВЕН СТАТУС

Възраст ??                      00

Пол ?                                   0

ръст            ???         000 см

тегло          ???           000 кг

Обиколка на талия ?  000 см

Артериално налягане:

Систолно 000 mm Hg диастолно 000 mm Hg

ИТМ           ?00 кг/м2

МДИ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД

За лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН, които подлежат на оценка на риска по SCORE (мъже 40 - 65 г. и жени 50 - 65 г.):

Общ холестерол ??                  00,00 mmol/l

HDL-холестерол ??                     00,00 mmol/l

Триглицериди ??                          0000 mmol/l

Non-HDL -холестерол (изчислен) 00,00 mmol/l

LDL-холестерол (изчислен) ??  00,00 mmol/l

Кръвна захар (при FINDRISK >= 12 т)

00,00 mmol/l

PSA   

00,00 ng/ml

ОЦЕНКА НА 10-ГОДИШЕН СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК (SCORE)

00 - (нисък, умерен, висок, мн. висок)

ОЦЕНКА НА 10-ГОДИШЕН РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2 (FINDRISK)

00 точки (нисък, умерен, висок, мн. висок)


Приложение № 5 към чл. 9, ал. 3

(Доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., в сила от 01.04.2018 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2022 г.)

Профилактични дейности при лица над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване

 

Код по МКБ 10

Групи лица с рискови фактори

Дейности, осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед

1

2

3

Z13.6

Лица с рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания;

Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;

Обучение за самонаблюдение и контрол на теглото, кръвното налягане, сърдечната честота и други;

Препоръки за начина на живот - хранене, двигателна активност, преустановяване на вредни навици, намаляване на нервно-психическото напрежение;

Преценка на необходимостта от консултация с кардиолог и допълнителни МДИ;

При много висок риск, определен по SCORE системата - по преценка на ОПЛ може да се осъществи консултация със специалист по кардиология

Z13.1

Лица с рискови фактори за развитие на захарен диабет тип 2;

Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;

Обучение за самонаблюдение и контрол на теглото, кръвното налягане и други;

Препоръки за начина на живот - хранене, двигателна активност, преустановяване на вредни навици, намаляване на нервно-психическото напрежение;

Преценка на необходимостта от консултация с ендокринолог и допълнителни МДИ;

При много висок риск (над 20 т. по FINDRISK) - задължително допълнително изследване на гликиран хемоглобин

Z12.4

Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на шийката на матката;

Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;

Обучение за самонаблюдение;

Препоръки за начина на живот - хигиенни навици, сексуално поведение, преустановяване на вредни навици;

Преценка на необходимостта от консултация с акушер-гинеколог и допълнителни МДИ;

При резултат от цитонамазка ? РАР ІІІВ - задължителна консултация със специалист по акушерство и гинекология

Z12.3

Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на млечната жлеза;

Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;

Обучение за самоизследване на млечните жлези;

Препоръки за начина на живот и преустановяване на съществуващи рискови фактори;

Преценка на необходимостта от консултация с акушер-гинеколог или хирург и допълнителни МДИ;

Задължителна консултация със специалист по хирургия или акушерство и гинекология - при данни от мамографското изследване за риск от злокачествено новообразувание на млечната жлеза

Z12.1

Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област;

Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;

Обучение за самонаблюдение; Препоръки за начина на живот - хранене, диетичен режим, двигателна активност, преустановяване на вредни навици;

Преценка на необходимостта от консултация с гастроентеролог и допълнителни МДИ; Изследване за окултни кръвоизливи веднъж на 2 години.

Z12.5

Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на простатата;

Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;

Обучение за самонаблюдение;

Препоръки за начина на живот - хранене, диетичен режим, двигателна активност, преустановяване на вредни навици;

Преценка на необходимостта от консултация с уролог и допълнителни МДИ

При стойност на PSA до 4.0 ng/ml изследването се извършва веднъж на 2 години;

При стойности от 4 - 9 ng/ml по преценка на ОПЛ може да се осъществи консултация с уролог;

При стойност на PSA > 10.0 ng/ml при мъже над 40 г. - задължителна консултация с уролог

Z71.3

Лица с рисков фактор наднормено тегло или затлъстяване;

Информиране на пациента за рисковете за развитие на заболяване;

Препоръки за начина на живот - хранене, диетичен режим, двигателна активност, преустановяване на вредни навици

Z71.6

Лица с рисков фактор тютюнопушене;

Информиране на пациента за рисковете за развитие на заболяване;

Съвети за отказване от тютюнопушенето, включване в налични програми за отказване при желание на пациента


Приложение № 6 към чл. 10, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2022 г.)


Нормална бременност

Код по

МКБ 10

Наименование

Вид на прегледите и изследванията

Периодичност на прегледите според срока на бременността

Медико-диагностични изследвания

Периодичност на медико-диагностичните изследвания

1

2

3

4

5

6

Z34.0

Z34.8

Z34.9

Наблюдение върху протичането на нормална първа бременност

Наблюдение върху протичането на друга нормална бременност

Наблюдение върху протичането на нормална бременност, неуточнена

1. Анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други), определяне на вероятния термин на раждане

При първо посещение

Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ

Един път при първо посещение

кръвна захар, урина - седимент, уробилиноген, кетони (до м.л. ІІІ)

По един път - в V и VІІІ лунарен месец

2. Измерване на артериално кръвно налягане

- в І триместър - един път;
- по един път във всеки следващ лунарен месец;
- в ІХ и Х - по два пъти

Определяне на кръвна група и Rh фактор

Един път - в І триместър (или при първо посещение)

3. Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)

- в І триместър - един път;
- по един път във всеки следващ лунарен месец;
- в ІХ и Х - по два пъти

- Онкопрофилактична цитонамазка от женски полови органи

- Изследване за сифилис

- Изследване за хепатит В/НbS Ag/ и изследване за хепатит С /anti-HCV/

- Изследване за HIV (при съгласие)

Един път при първо посещение

4. Гинекологичен

статус

- Един път - при първо посещение;

- един път - в ІV лун. месец;

- в следващите - по преценка

Микробиологично изследване на влагалищен секрет

Един път при първо посещение;

един път в ІХ лун. месец

5. Сърдечна дейност на плода

- от V лунарен месец - по един път във всеки лунарен месец;

- в ІХ и Х - по два пъти

 

 

6. Вземане на онкопрофилактична цитонамазка от женски полови органи

- Един път
при първо посещение

 

 

7. Вземане на влагалищен секрет за микробиологично изследване

- Един път при първо посещение;

- един път в ІХ лун. месец

 

 

8. Акушерска ехография

4 пъти за периода на бременност-

та:

- Един път -

4 - 10 г.с.;

- един път - 11 - 13+6 г.с.;

- един път - 18 - 23+6 г.с.

- един път в трети триместър

 

 

9. Ехографски преглед за фетална морфология

Еднократно

 

 

Z39.2

Рутинно послеродово наблюдение

(до 42-рия ден след раждането)

1. Общ преглед (в т.ч. оценка на психичен статус, измерване на артериално налягане)
2. Проследяване на инволуция на матката и кървене от гениталиите
3. Мануално изследване на млечни жлези, проследяване на лактацията
4. Промоция на кърменето (здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето), правилното хранене, хигиенни грижи за гърдите и гениталиите

Два пъти: до 7-ия ден и след 30-ия ден от раждането

Изследване на:

- хемоглобин, хематокрит, диференциално броене на левкоцити

- СУЕ

- албумин и седимент в урина

Еднократно


Z35.0 - Z35.9 Бременност с риск

Рискови фактори

Вид на прегледа

Периодичност на прегледите според срока на бременността

Медико-диагностични изследвания

Периодичност на медико-диагностичните изследвания

Консултативни прегледи

Периодичност на консултативните прегледи

1

2

3

4

5

6

7

Възраст над 35 години

1. Същият като при нормална бременност

2. Две допълнителни ехографии през бременността

1. Същата като при нормална бременност

2. Два пъти

1. Същите като при нормална бременност

2. Серумен скрининг за:

- алфа-фетопротеин

- свободен бета-ЧХГ за оценка на риск от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба

1. Същата като при нормална бременност

2. От 15 - 19 г.с.

Пренатална диагноза съвместно от акушер-гинеколог и генетик

 

Възраст под 20 години

1. Същият като при нормална бременност

2. Една допълнителна ехография

1. Същата като при нормална бременност

2. Един път от 28 - 32 г.с.

1. Същите като при нормална бременност

2. Изследване за хламидия

1. Същата като при нормална бременност

2. Един път

 

 

Кръвногрупова несъвместимост с биологичния баща (по АБО или Резус)

1. Същият като при нормална бременност

2. Една допълнителна ехография

1. Същата като при нормална бременност

2. От 28 - 32 г.с.

1. Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

От 9 - 12 г.с. - при бременни с предшестващи спонтанни аборти, мъртвораждания, раждания на деца с хемолитична болест на новороденото поради изоимунизация, в случаи на установени антитела при предш. бременности, при предстоящи инвазивни пренатални изследвания

От 17 - 20 г.с. - на бременни с необременена акушерска анамнеза и отрицателен Резус фактор

От 26 - 28 г.с. - на бременни с отрицателен Резус фактор, на които при първото изследване не са открити антитела

 

 

Бременни с риск от развитие на диабет:

- предишно раждане на едър плод

- предишно мъртво раждане

- семейна обремененост с диабет

- предходящо нарушение на въглехидратния толеранс

- раждане на дете с аномалии

- наличие на глюкозурия

- възраст над 25 години

- повишена кр. захар над 6,5 ммол/л

1. Същият като при нормална бременност

2. Ехография

1. Същата като при нормална бременност

2. От 28 - 32 г.с.

1. Същите като при нормална бременност

2. ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест) или

Кръвнозахарен профил (гликиран хемоглобин)

1. Същата като при нормална

бременност

2. При първо посещение - 1 път

- от 24 - 28 г.с. при необременени - 1 път

- в 28 г.с. при обременени

Със специалист по ендокринология и болести на обмяната

- При първо посещение - 1 път;

- от 24 до 28 г.с. при необременени - 1 път;

- в 28 г.с. при обременени

Бременност с друг риск:

произтичащ от външни фактори (обезитас, недохранване, фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, проблеми от социално естество и др.)

други външни фактори (йонизиращи лъчи, вибрации, медикаменти, контакт с причинители на инфекциозни заболявания, тежка работа и др.)

1. Същият като при нормална бременност

2. Допълнителна ехография

1. Същата като при нормална бременност

2. Един път в 28 - 32 г.с.

1. Същите като при нормална бременност

2. Изследване за токсоплазмоза - при жени със спонтанни аборти и мъртвораждания

3. Серологично изследване за рубеола - при данни за контакт с рубеола по време на бременността

1. Същата като при нормална бременност

2. При първо посещение

3. До VІІ лунарен месец

Консултация със съответни специалисти според риска

 


Z39.2 Рутинно послеродово наблюдение (до 42-рия ден след раждането)

Вид на прегледите и изследванията

Периодичност на прегледите

Медико-диагностични изследвания

Периодичност на медико-диагностичните изследвания

1

2

3

4

1. Общ преглед (в т.ч. оценка на психичен статус, измерване на артериално налягане)

2. Проследяване на инволуция на матката и кървене от гениталиите

3. Мануално изследване на млечни жлези, мамили, проследяване на лактацията

4. Промоция на кърменето (здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето), правилното хранене, хигиенни грижи за гърдите и гениталиите

Два пъти: до 7-ия ден и след 30-ия ден от раждането

Изследване на:

1. Хемоглобин, хематокрит, диференциално броене на левкоцити

2. СУЕ

3. Албумин и седимент в урина

ЕднократноПриложение № 7 към чл. 10, ал. 4Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 39 от 2021 г., в сила от 12.05.2021 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2022 г.)

Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация

 

Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

1

2

3

Други салмонелозни инфекции

А02.0

Салмонелозен ентерит

Амебиаза

А06.1

Хронична чревна амебиаза

А06.2

Амебен недизентериен колит

Други протозойни чревни болести

А07.1

Жиардиаза [ламблиаза]

А07.8

Други уточнени протозойни чревни болести

Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.0

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж

А15.1

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с културелен растеж

А15.2

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично

А15.3

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена с неуточнени методи

А15.4

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.5

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.6

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.7

Първична туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.8

Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.8

Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена

Туберкулоза на дихателните органи, непотвърдена бактериологично или хистологично

А16.0

Туберкулоза на белите дробове с отрицателни бактериологични и хистологични изследвания

А16.1

Туберкулоза на белите дробове без провеждане на бактериологични и хистологични изследвания

А16.3

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.4

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.5

Туберкулозен плеврит, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.7

Първична туберкулоза на дихателните органи, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.8

Туберкулоза на други дихателни органи, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

Туберкулоза на нервната система

А17.1

Менингеална туберкулома (G07*)

Туберкулоза на други органи

А18.0

Туберкулоза на костите и ставите

А18.1

Туберкулоза на пикочо-половите органи

А18.2

Туберкулозна периферна лимфоаденопатия

А18.3

Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли

А18.4

Туберкулоза на кожата и подкожната тъкан

А18.5

Туберкулоза на окото

Милиарна туберкулоза

А19.8

Други форми на милиарна туберкулоза

Вроден сифилис

А50.0

Ранен вроден сифилис със симптоми

А50.1

Ранен вроден латентен сифилис

А50.2

Ранен вроден сифилис, неуточнен

А50.3

Късно вродено сифилитично увреждане на очите

А50.4

Късно вроден невросифилис [ювенилен невросифилис]

Ранен сифилис

А51.0

Първичен сифилис на половите органи

А51.1

Първичен сифилис на ануса

А51.2

Първичен сифилис с други локализации

А51.3

Вторичен сифилис на кожата и лигавиците

А51.4

Други форми на вторичен сифилис

А51.5

Ранен латентен сифилис, неуточнен

А51.9

Ранен латентен сифилис

Късен сифилис

А52.0 І98.0 А52.0 І79.0 А52.0 І39.1 А52.0 І79.1 А52.0 І68.1 А52.0 І39.8 А52.0 І41.0 А52.0 І32.0 А52.0 І39.3

Сифилис на сърдечно-съдовата система: Сифилис на сърдечно-съдовата система БДУ. Сифилистична аневризма на аортата. Сифилистичен аортен дефект. Сифилистичен аортит. Сифилистичен церебрален артериит. Сифилистичен ендокардит БДУ. Сифилистичен миокардит. Сифилистичен перикардит. Сифилистична дихателна недостатъчност

А52.1 М14.6 А52.1 Н94.0 А52.1 G05.0 А52.1 G01 А52.1 Н48.0 А52.1 G63.0 А52.1 Н48.1 А52.1 G22

Невросифилис със симптоми: Артропатия на Charcot. Късен сифилистичен неврит на слуховия нерв. Късен сифилистичен енцефалит. Късен сифилистичен менингит. Късна сифилистична атрофия на зрителния нерв. Късна сифилистична полиневропатия. Късен сифилистичен ретробулбарен неврит. Сифилистичен паркинсонизъм

A52.2

Асимптоматичен невросифилис

A52.3

Невросифилис, неуточнен

А52.7 N08.8 А52.7 M73.3 А52.7 H32.0 А52.7 H19.0 А52.7 N74.2 А52.7 L99.8 А52.7 H58.8 А52.7 K67.2 А52.7 М90.2 А52.7 K77.0 А52.7 J99.8 А52.7 М63.0 А52.7 М68.0

Други симптоми на късен сифилис: Гломерулонефрит при сифилис. Късен сифилистичен бурсит. Късен сифилистичен хориоретинит. Късен сифилистичен еписклерит. Късно сифилистично възпаление на женските полови органи. Късна сифилистична левкодерма. Късна сифилистична офталмопатия НКД. Късен сифилистичен перитонит. Сифилис на кости. Сифилис на черен дроб. Сифилис на бял дроб. Сифилис на мускули. Синовиален сифилис.

A52.8

Късен латентен сифилис

A52.9

Късен сифилис, неуточнен

Други и неуточнени форми на сифилис

A53.0

Латентен сифилис, неуточнен като ранен или късен

A53.9

Сифилис, неуточнен

Хроничен вирусен хепатит

В18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

В18.8

Друг хроничен вирусен хепатит

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен

В24

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax

B51.0

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с руптура на слезката

B51.8

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с други усложнения

B51.9

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax без усложнения

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae

B52.0

Малария, предизвикана от Plasmodium malariaе с нефропатия

B52.8

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae с други усложнения

B52.9

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae без усложнения

Други видове паразитологично потвърдена малария

В53.0

Малария, предизвикана от Plasmodium ovale

Лайшманиоза

В55.0

Висцерална лайшманиоза (кала-азар)

Ехинококоза

B67.0

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Еchinococcus granulosus

B67.1

Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.3

Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.4

Инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus, неуточнена

Трихинелоза

В75

Трихинелоза

Аскаридоза

B77.0

Аскаридоза с чревни усложнения

B77.8

Аскаридоза с други усложнения

Ентеробиоза

В80

Ентеробиоза

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА УСТНАТА

C00.0

Външна повърхност на горна устна

С00.1

Външна повърхност на долна устна

С00.3

Горна устна, вътрешна повърхност

С00.4

Долна устна, вътрешна повърхност

С00.5

Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

С00.6

Комисура на устните

С00.9

Устна, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на основата на езика

С01

Злокачествено новообразувание на основата на езика

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЕЗИКА

С02.0

Горна повърхност на езика

С02.1

Странични ръбове на езика

С02.2

Долна повърхност на езика

С02.3

Предните две трети на езика, неуточнена част

С02.4

Езикова сливица

С02.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика

С02.9

Език, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на венците

С03.0

Горен венец

С03.1

Долен венец

С03.9

Венец, неуточнен

Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина

С04.0

Предна част на пода на устната кухина

С04.1

Странична част на пода на устната кухина

С04.9

Под на устната кухина, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на небцето

С05.0

Твърдо небце

С05.1

Меко небце

С05.2

Увула

С05.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на небцето

С05.9

Небце, неуточнено

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина

С06.0

Лигавица на бузите

С06.1

Преддверие на устната кухина

С06.2

Ретромоларна област

С06.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина

С06.9

Устна кухина, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

С07

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГА И НЕУТОЧНЕНА ЧАСТ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ

С08.0

Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)

С08.1

Подезична жлеза (сублингвална)

С08.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези

С08.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЛИВИЦАТА (ТОНЗИЛА)

С09.0

Тонзиларна ямка

С09.1

Тонзиларна дъга

С09.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата

С09.9

Тонзила, неуточнена

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОРОФАРИНКСА (МЕЗОФАРИНКС)

С10.0

Валекула

С10.1

Предна повърхност на епиглотиса

С10.2

Странична стена на орофаринкса

С10.3

Задна стена на орофаринкса

С10.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса

С10.9

Орофаринкс, неуточнен

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА НОСОГЛЪТКАТА (НАЗОФАРИНКС)

С11.0

Горна стена на назофаринкса

С11.1

Задна стена на назофаринкса

С11.2

Странична стена на назофаринкса

С11.3

Предна стена на назофаринкса

С11.9

Назофаринкс, неуточнен

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

С12

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХИПОФАРИНКСА

С13.0

Посткрикоидна област

С13.1

Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса

С13.2

Задна стена на хипофаринкса

С13.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса

С13.9

Хипофаринкс, неуточнен

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИНА И ФАРИНКСА

С14.0

Фаринкс, неуточнен

С14.2

Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)

С14.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и фаринкса

Злокачествено новообразувание на хранопровода

С15.0

Шийната част на хранопровода

С15.1

Гръдната част на хранопровода

С15.2

Коремната част на хранопровода

С15.3

Горната третина на хранопровода

С15.4

Средната третина на хранопровода

С15.5

Долната третина на хранопровода

С15.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода

С15.9

Хранопровод, неуточнена част

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА

С16.0

Кардия

С16.1

Дъно на стомаха

С16.2

Тяло на стомаха

С16.3

Антрум на пилора

С16.4

Пилор

С16.5

Малка кривина на стомаха, неуточнена част

С16.6

Голяма кривина на стомаха, неуточнена част

С16.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на стомаха

С16.9

Стомах, неуточнена локализация

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЪНКИТЕ ЧЕРВА

С17.0

Дванадесетопръстник

С17.1

Йеюнум

С17.2