навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 26 МАЙ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

В сила от 01.06.2000 г.

Обн. ДВ. бр.44 от 30 Май 2000г., попр. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.60 от 6 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.30 от 22 Март 2002г., изм. ДВ. бр.83 от 30 Август 2002г., изм. ДВ. бр.101 от 29 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.29 от 9 Април 2004г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.86 от 3 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.66 от 15 Август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 2 Март 2018г., доп. ДВ. бр.55 от 3 Юли 2018г., изм. ДВ. бр.70 от 24 Август 2018г., изм. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 12 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г., изм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г., изм. ДВ. бр.41 от 3 Юни 2022г., изм. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 7 Ноември 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) При условията и по реда на постановлението стипендии се отпускат на учащите се в редовна форма на обучение, както следва:
1. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от 02.03.2018 г.) студенти - български граждани и граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети във висши училища в страната, с изключение на студентите, приети по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "б" и чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование;
2. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от 02.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 08.01.2021 г.) докторанти - български граждани и граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети на места, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, във висши училища и научни организации в страната, с изключение на докторантите, приети по реда на чл. 21, ал. 5 от Закона за висшето образование;
3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) студенти, докторанти и специализанти - български граждани, обучаващи се в чужбина по междуправителствени спогодби, когато в спогодбата е предвидено стипендията да се изплаща от българската страна;
4. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2001 г.) студенти, докторанти и специализанти - чужденци, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет, когато отпускането на стипендии е изрично предвидено в тях;
5. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от 02.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 08.01.2021 г.) студенти и докторанти - чужденци, които постоянно пребивават в Република България, приети за обучение по реда за българските граждани на места, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, във висши училища и научни организации в страната.
(2) Студентите нямат право на стипендия, когато:
1. прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:
а) повтарящите поради болест;
б) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;
в) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми;
2. (В сила от II семестър на 2000/2001 г. учебна година; изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г.) средният им успех от предходните два семестъра, а за първата учебна година - от първия семестър, е по-нисък от добър 4,00.
Чл. 2. (1) (Попр. - ДВ, бр. 45 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от началото на втория семестър на учебната 2017/2018 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 01.07.2023 г.) Средствата за стипендии по чл. 1, ал. 1, т. 1, 4 и 5 се определят от Министерството на образованието и науката по висши училища, както следва:
1. 65 на сто - пропорционално на броя на всички студенти по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 5, и
2. 35 на сто - пропорционално на броя на студентите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 4 и 5, обучаващи се в специалност от приоритетни професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от Закона за висшето образование.
(2) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от 02.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 08.01.2021 г.) Средствата за стипендии по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 4 и чл. 3, ал. 3, т. 1 се планират по висши училища:
1. за стипендии на българските и чуждестранните докторанти (с изключение на средствата за стипендии за първата година на приетите за обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен) - съобразно броя на продължаващите от предходната година (според броя на месеците) и утвърдения нов прием;
2. за стипендии на чуждестранните студенти по чл. 1, ал. 1, т. 4 (с изключение на средствата за стипендии за първата година на обучение на приетите по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен) - съобразно броя на стипендиантите от предходната година, новоприетите след средно образование и утвърдения прием след висше образование;
3. за стипендии на несемейните студенти без двама родители, на студентите с трайни увреждания, на студентите с двама родители с трайни увреждания, на студентите с един родител, който е с трайни увреждания, на студентите, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, и на студентките майки с дете до 6-годишна възраст - съобразно броя на такива студенти, стипендианти от предходната учебна година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) С бюджета на Министерството на образованието и науката ежегодно се утвърждават средствата за стипендии:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) за първата година от обучението на студентите, докторантите и специализантите по чл. 1, ал. 1, т. 4, с изключение на студентите и докторантите, приети за обучение по актове на Министерския съвет;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) на студентите по чл. 5 и на докторантите по чл. 7, ал. 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г., нова - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 01.07.2023 г.) Неусвоени средства по ал. 1, т. 2 се преразпределят от висшето училище за стипендии по ал. 1, т. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г.)

Чл. 3. (1) Стипендиите се отпускат поотделно за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от 02.03.2018 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от началото на първия семестър на учебната 2020/2021 година) Стипендиите на чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет, когато са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия, на приетите по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен, освен ако в спогодбата не е посочено друго, на несемейните студенти без двама родители, на студентите с трайни увреждания, на студентите с двама родители с трайни увреждания, на студентите с един родител, който е с трайни увреждания, на студентите, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, и на студентките майки с дете до 6-годишна възраст се отпускат от началото на първата година на обучение или от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и се изплащат за 12 месеца за всеки месец поотделно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) Стипендии се отпускат без спазване на ограничението по чл. 1, ал. 2, т. 2 на:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от 02.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 08.01.2021 г.) несемейните студенти без двама родители, студентите с трайни увреждания, студентите с двама родители с трайни увреждания, студентите с един родител, който е с трайни увреждания, студентите, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, и студентките майки с дете до 6-годишна възраст;
2. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2020 г.) чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет - за първата година на обучението, ако са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия;
3. чуждестранните студенти, приети по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен.
(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) Право на стипендия при условията на ал. 2 и 3 имат студентите - бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6-годишна възраст.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 101 от 2002 г., отменена като незаконосъобразна с Решение № 7622/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 67 от 2003 г.)
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия до края на месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Студентките с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 101 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) Студентите у нас и в чужбина, които се дипломират преди срока по ал. 7, получават стипендии за времето до първата сесия за държавен изпит, но не повече от 3 месечни стипендии.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти получават стипендия и по време на езиков и специализиран курс по български език.
(11) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) Висшето училище изплаща стипендиите в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.
(12) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 101 от 2002 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от 02.03.2018 г., нова - ДВ, бр. 55 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г.)

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от началото на първия семестър на учебната 2020/2021 година) Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендия от студентите по чл. 1, ал. 1, т. 1, т. 4 (без гражданите на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия и чуждестранните студенти, приети по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен) и т. 5 се определят от висшето училище съгласувано със студентския съвет и се утвърждават от ректора на съответното висше училище.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от началото на втория семестър на учебната 2017/2018 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2018 г., в сила от 24.08.2018 г.) Критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия със средствата по чл. 2, ал. 1, т. 1, задължително съдържат показателите "среден семестриален успех" и/или "месечен доход на член от семейството на студента за предходните 6 месеца".
(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от началото на втория семестър на учебната 2017/2018 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2018 г., в сила от 24.08.2018 г.) Част от средствата за стипендии по чл. 2, ал. 1, т. 1 задължително се предоставят само по показателя "среден семестриален успех".
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от началото на втория семестър на учебната 2017/2018 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2018 г., в сила от 24.08.2018 г.) Относителният дял на средствата за стипендии, предоставени само по показателя "среден семестриален успех", спрямо общия размер на средствата по чл. 2, ал. 1, т. 1 се определя от висшето училище съгласувано със студентския съвет.
(5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от началото на втория семестър на учебната 2017/2018 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2018 г., в сила от 24.08.2018 г.) Със средствата по чл. 2, ал. 1, т. 2 се предоставят стипендии на студентите, обучаващи се в специалност от приоритетните професионални направления.
(6) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от началото на втория семестър на учебната 2017/2018 г.) Стипендиите по ал. 5 се предоставят само по показателя "среден семестриален успех".
(7) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от началото на втория семестър на учебната 2017/2018 г.) Студентите по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 5 могат да кандидатстват за повече от една стипендия, предоставяна по критериите по ал. 2, но могат да получат по свой избор само една от тях. Стипендиите по ал. 5 могат да се получават независимо дали студентът получава друга стипендия по реда на това постановление.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от началото на втория семестър на учебната 2017/2018 г.) Стипендията се отпуска със заповед на ректора от началото на втория и следващите семестри, с изключение на студентите по чл. 3, ал. 2.
(9) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от началото на втория семестър на учебната 2017/2018 г.) Броят на стипендиите, които ще се отпуснат за съответния семестър, се обявява преди срока по ал. 1.
(10) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от началото на втория семестър на учебната 2017/2018 г.) Подадените документи за отпускане на стипендии се разглеждат от комисия, определена със заповед на ректора. Най-малко половината от състава на комисията са студенти, определени от студентския съвет.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от втория семестър на учебната 2016 - 2017 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от началото на втория семестър на учебната 2017/2018 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от началото на втория семестър на учебната 2020/2021 година, изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 01.07.2023 г.) Месечният размер на стипендиите във висшето училище се определя от ректора по предложение на студентския съвет. Стипендията не може да бъде по-ниска от 120 лв. и по-висока от 200 лв. месечно.
(12) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от началото на втория семестър на учебната 2017/2018 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 01.07.2023 г.)

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2001 г., в сила от 01.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Студентите - български граждани, които се обучават в чужбина на обявените от Министерството на образованието и науката места, получават стипендии съгласно условията на съответната междуправителствена спогодба. Когато в спогодбата е предвидено стипендията да се изплаща от българската страна, месечният и размер е равен на 2,5 пъти базисния размер на дневните командировъчни пари за съответната държава при командироване на служители в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.

Чл. 6. Стипендиите по чл. 5 се изплащат за 11 месеца от учебната година.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 08.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Българските докторанти, обучаващи се в Република България на места, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, получават месечни стипендии в размер 1000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) Стипендията се отпуска за 3 години при редовна докторантура след придобита образователно-квалификационна степен "магистър".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2001 г., в сила от 01.10.2001 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Българските докторанти и специализанти, обучаващи се в чужбина на обявените от Министерството на образованието и науката места, получават стипендии съгласно условията на съответната междуправителствена спогодба. Когато в спогодбата е предвидено стипендията да се изплаща от българската страна, месечният и размер е равен на 4 пъти базисния размер на дневните командировъчни пари за съответната държава при командироване на служители в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) При удължаване срока на докторантурата стипендия не се изплаща.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Докторантите по ал. 1 в редовна докторантура получават допълнително еднократна стипендия в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) при положително решение на съвета на първичното звено за готовността за защита пред научно жури в рамките на тригодишния срок на обучение - в размер 1000 лв.;
2. при успешна защита на дисертационния труд в срок до една година след завършване на тригодишния срок на обучение - в размер 1000 лв.

Чл. 8. (1) Учащите се по чл. 1, ал. 1, т. 4 получават месечни стипендии, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2017 г., в сила от 01.09.2017 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от от началото на първия семестър на учебната 2020/2021 година) за студенти - граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия, и студенти, приети по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен - в размер 240 лв.;
2. (нова - ДВ, бр. 9 от 2020 г.) за студенти извън тези по т. 1 - в размери, определени съгласно чл. 4, ал. 11;
3. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 9 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) за докторанти и специализанти - в размер 1000 лв.
(2) Чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през което отсъстват от учебни занятия по причини, непредвидени в правилника на висшето училище.
(3) Чуждестранните докторанти и специализанти получават стипендия до края на месеца, в който изтича срокът на докторантурата или специализацията. Те не получават стипендия при удължаване срока на докторантурата и за времето, когато не са в Република България, с изключение на случаите, предвидени в учебния или индивидуалния план за подготовка.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) (1) Ректорът съгласувано със студентския съвет може да отпуска стипендии на студенти със значими постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност.
(2) Общата сума на стипендиите по ал. 1 е до 5 на сто от средствата по чл. 2, ал. 1, в които не се включват средствата, предвидени за стипендии по чл. 2, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 08.01.2021 г.) Стипендиите по ал. 1 се отпускат за един учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно в размера, определен по реда на чл. 4, ал. 11.
(4) Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендиите по ал. 1 се определят от висшето училище съгласувано със студентския съвет и се утвърждават от ректора на висшето училище.
(5) Подадените документи за отпускане на стипендии се разглеждат от комисия, определена със заповед на ректора. Най-малко половината от състава на комисията са студенти, определени от студентския съвет.
(6) Едни и същи постижения не може да са основание за получаване на стипендии по ал. 1 и награди по чл. 9, ал. 1, т. 1.

Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 01.01.2020 г. (*)) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 01.07.2023 г.) Студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно образование в държавни висши училища по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "а" от Закона за висшето образование по специалности от професионални направления "Педагогика", "Педагогика на обучението по ...", "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Материали и материалознание", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Общо инженерство", както и по защитената специалност "Хидростроителство" от професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия", получават стипендии в размер 140 лв., когато отговарят на едно от следните условия:
1. индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равен или е над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование;
2. индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е равен или е над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Математика, Физика и астрономия или Химия и опазване на околната среда е в 30 на сто от най-високи резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование.
(2) Средствата за стипендии по ал. 1 се планират по висши училища съобразно броя на такива студенти - стипендианти от предходната учебна година.
(3) Стипендиите по ал. 1 се отпускат за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно. Стипендии се отпускат от началото на първата година на обучение със заповед на ректора, като ограничението по чл. 1, ал. 2, т. 2 се прилага от втория и следващи семестри на обучение.
(4) Стипендията по ал. 1 се получава независимо дали студентът получава други стипендии по реда на това постановление.
(5) Министерството на образованието и науката публикува данните по ал. 1, т. 1 и 2, с изключение на индивидуалните резултати, за текущата учебна година на официалната си интернет страница до края на месец юни.
(6) Видът на документите и срокът за подаването им за получаване на стипендията по ал. 1 се определят от висшето училище.
(7) Подадените документи за отпускане на стипендии се разглеждат от комисия, определена със заповед на ректора.

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2023 г., в сила от 01.07.2023 г.) Ректорът може да отпуска на студенти и докторанти награди и помощи в размер до 400 лв., както следва:
1. награда за определени успехи в учебната, научноизследователската и други дейности;
2. помощи при тежко материално състояние.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.)
(3) Общата сума на наградите и помощите по ал. 1 е до 10 на сто от одобрените с бюджета средства за изплащане на стипендии.
(4) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) Наградите и помощите по ал. 1 се отпускат съгласувано със студентския съвет.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министърът на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите може да отпуска ежегодно на студентите, докторантите и специализантите - български граждани, обучаващи се в чужбина на обявените от Министерството на образованието и науката места, еднократни помощи в размер до 400 щатски долара. Средствата за изплащане на помощите се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2008 г.) (1) Студентите от държавните и частните висши училища могат да получават стипендии и награди, осигурени със средства от европейските структурни фондове.
(2) За стипендиите и наградите по ал. 1 могат да кандидатстват студенти в редовна форма на обучение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от началото на втория семестър на учебната 2017/2018 г.) Размерът на стипендиите и наградите по ал. 1 и условията за предоставянето им се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма въз основа на предложение на министъра на образованието и науката. Размерът на стипендиите не може да надхвърля максималната сума, определена в чл. 4, ал. 11.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Видът на документите за кандидатстване и срокът за подаването им се определят от министъра на образованието и науката.
(5) Студентите в държавните висши училища могат да получават едновременно стипендии и награди, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии и награди по ал. 1.

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2008 г.) (1) Докторантите от държавните и частните висши училища и от научните организации могат да получават стипендии, осигурени със средства от европейските структурни фондове.
(2) Докторантите от държавните висши училища в редовна форма на обучение могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Размерът на стипендиите по ал. 1 и условията за предоставянето им се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма въз основа на предложение на министъра на образованието и науката. Размерът на стипендиите не може да надхвърля сумата, определена в чл. 7, ал. 1.

Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г., в сила от 12.07.2019 г.) Студентите от държавните и частните висши училища могат да получават стипендии, при провеждане на студентска практика извън предвидената по учебен план практическа подготовка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г., в сила от 12.07.2019 г.) За всяка проведена студентска практика се определят присъщи разходи в размер до 320 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г., в сила от 12.07.2019 г.) Размерът на стипендиите по ал. 1 се определя при часова ставка 2,50 лв. на час.
(4) Студентите могат да получават стипендии по ал. 1 едновременно с други стипендии по постановлението.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2019 г., в сила от 12.07.2019 г.) Средствата по ал. 1 и 2 се осигуряват от бюджетите на висшите училища, целеви средства или с финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) Членове на семейството на студента по смисъла на постановлението са съпругът (съпругата) и децата, ако е семеен, а ако не е семеен - бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи се или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или на бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга).

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) Студентска практика по смисъла на постановлението е практическо обучение на конкретно работно място за период 240 астрономически часа, в които студентът пребивава в работна среда в организацията, в която се извършва обучението.

§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2019 г., в сила от 12.07.2019 г.) Присъщи разходи за една студентска практика по смисъла на постановлението са разходите за възнаграждения на академичните наставници от висшите училища и менторите от обучителните организации (включително всички задължителни осигурителни вноски), пътните разходи за академичните наставници за осъществяване на проверки на практически обучения, когато практиката се провежда в населено място, различно от населеното място на висшето училище/филиала/колежа, в което се обучава практикантът, разходите за застраховки на студентите и др.

§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 08.01.2021 г.) Тежко материално състояние по смисъла на чл. 9, ал. 1, т. 2 е това материално състояние, при което лицата не могат да осигурят задоволяване на основните си жизнени нужди сами или с помощта на лицата, задължени по закон да се грижат за тях.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени от студента и другите членове на семейството за предходните 6 месеца доходи от: брутни заплати, включително обезщетения за временна нетрудоспособност, без командировъчните пари на работещите в страната и допълнителните плащания по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания; обезщетения за безработица и социални помощи; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора и членове на неговото семейство по силата на постановлението и ученическите стипендии; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятие; свободни професии; дивиденти от акции и други доходи. Декларираните доходи се удостоверяват със съответните документи.

§ 3. Висшите училища извършват проверка на не по-малко от 5 на сто от подадените документи.

§ 4. Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2008 г.) Студентите, докторантите и специализантите имат право на стипендия само за една образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" или "б" и за една образователно-квалификационна степен "магистър" по чл. 42, ал. 1, т. 2, буква "б" или "в" от Закона за висшето образование или за една образователно-квалификационна степен "магистър" по чл. 42, ал. 1, т. 2, буква "а" от същия закон, както и за една образователна и научна степен "доктор".

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 08.01.2021 г.) Студенти, докторанти и специализанти, които са се преместили от една специалност, съответно докторска програма или специализация, в друга или от едно висше училище или научна организация в друго/друга, нямат право на стипендия за учебните години (семестри, месеци), които повтарят поради преместването, ако през съответните години (семестри, месеци) са получавали стипендия.

§ 6а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от 02.03.2018 г.) Стипендиите, които се предоставят на учащите се, приети за обучение в Тараклийския държавен университет по чл. 4 от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет - Република Молдова, са в размери, както следва:
1. 75 лв. месечно - за студентите през първата година на обучение;
2. 90 лв. месечно - за студентите след първата година на обучение;
3. 105 лв. месечно - за 10 студенти, показали най-висок успех през предходната година на обучение, при условие че не получават стипендията по т. 2;
4. 135 лв. месечно - за не повече от 10 студенти през последната година на обучение, показали особени постижения в учебната и научноизследователската работа през предходните години, при условие че не получават стипендията по т. 2 или 3;
5. 225 лв. месечно - за не повече от петима докторанти.
(2) Стипендии по ал. 1 се предоставят на учащите се след удостоверяване владеенето на български език с документ за успешно издържан изпит по български език в Тараклийския държавен университет или с диплома за завършено средно образование, когато оценката по български език е не по-ниска от "Много добър" 4,50.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Общият размер на средствата, които Министерството на образованието и науката предоставя ежегодно за стипендиите по ал. 1, се определя за съответната учебна година в зависимост от броя на обучаващите се студенти и докторанти и справка, предоставена от ректора на Тараклийския държавен университет, за студентите и докторантите, които отговарят на условията по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министерството на образованието и науката предоставя средства за изплащане на стипендиите по ал. 1, т. 4 след мотивирано предложение на ректора на Тараклийския държавен университет, направено най-късно един месец преди началото на съответната учебна година.
(5) Средствата за стипендии на студентите се предоставят ежемесечно за 11 месеца за всяка учебна година, а на докторантите - ежемесечно за срока на обучение.
(6) Средствата за стипендии не се предоставят за времето, когато студентът е прекъснал обучението или когато повтаря учебна година, през която е получавал стипендия, с изключение на случаите на повтаряне поради болест, а на докторанта - за времето на удължаване срока на докторантурата.
(7) Средствата за стипендии за последната година на обучение се предоставят на студентите до края на месеца, в който е определена първата дата за провеждане на последния държавен изпит или за защита на дипломна работа, съгласно учебния план.
(8) При условията и по реда на ал. 1 - 7 се осигуряват стипендии на студентите и докторантите в Тараклийския държавен университет считано от датата на влизане в сила на споразумението по ал. 1.

§ 6б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) На студентите, докторантите и специализантите - граждани на държавите - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети за обучение в държавни висши училища и научни организации у нас по реда на чл. 68, ал. 7 от Закона за висшето образование, се предоставят стипендии при условията и по реда на постановлението, определени за българските граждани.

§ 6в. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г, в сила от 02.03.2018 г.) Студенти - чужденци, приети за обучение в Република България по Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS III), получават месечни стипендии в размер 250 лв.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 7. Стипендиите на студентите за особени дарования, учредени с отделни актове на Министерския съвет, се определят в размер 95 лв.

§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г, в сила от 01.01.2018 г.) Стипендията на името на акад. Иван Дуйчев, учредена с Решение № 147 на Министерския съвет от 1987 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 1987 г.; изм., бр. 98 от 1990 г. и бр. 83 от 1994 г.), се определя в размер 500 лв.

§ 9. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г., нов - ДВ, бр. 15 от 2007 г.) Докторантите по чл. 7, ал. 1, които към влизането в сила на § 6 от Постановление № 219 на Министерския съвет от 2006 г. за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (ДВ, бр. 70 от 2006 г.) са се обучавали в редовна докторантура след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър", получават считано от 29 август 2006 г. месечна стипендия в размер 250 лв. до завършване на обучението за срока на докторантурата съгласно учебния план.

§ 10. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Стипендиите на курсантите от висшите военни училища на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустройството се отпускат при условия и по ред, определени от съответните министри.

§ 11. Отменя се Постановление № 206 на Министерския съвет от 1994 г. за държавните стипендии на студентите, аспирантите и специализантите (обн., ДВ, бр. 83 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1995 г., бр. 79 от 1996 г., бр. 79 от 1997 г. и бр. 5 и 83 от 1999 г.).

§ 12. (Попр. - ДВ, бр. 45 от 2000 г.) Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2000 г. Разпоредбата на чл. 1, ал. 2, т. 2 по отношение на студентите чужденци, приети по актове на Министерския съвет, се прилага от II семестър на учебната 2000/2001 г.

§ 13. Постановлението се издава на основание чл. 9, ал. 3, т. 8 от Закона за висшето образование.

§ 14. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 19 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1997 Г.


(ОБН - ДВ, БР. 83 ОТ 2002 Г.)

§ 36. Отменя се § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г. и бр. 30 от 2002 г.), като до 1 януари 2003 г. паричната помощ за свободно наета квартира се изплаща за 10 месеца от учебната година в размер до 18 лв. месечно.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)

§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 29.08.2006 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 9, т. 2, която влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, и на § 9, т. 3, която влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 6 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2008 Г.)

§ 6. Разпоредбите на § 2, т. 1 и § 3 влизат в сила от 1 юли 2008 г., а разпоредбата на § 2, т. 2 - от 1 януари 2009 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 ОТ 7 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2012 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 23. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение № 7622 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 86 от 2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г., бр. 96 от 2011 г. и бр. 62 от 2012 г.) навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2014 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 ОТ 27 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2015 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 22 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2016 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 3, т. 4 относно минималния и максималния размер на стипендията, който влиза в сила от втория семестър на учебната 2016 - 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 10 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2017 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 02.03.2018 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. Параграф 4, т. 2, буква "а", т. 4 и 7, които влизат в сила от началото на втория семестър на учебната 2017/2018 година.
2. Параграф 4, т. 5, 6 и 10, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 28 ЮНИ 2018 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2018 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 ОТ 17 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗА 2018 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 24.08.2018 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 25 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 ОТ 8 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2019 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 27 ЯНУАРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2020 Г.)

§ 5. Разпоредбите на § 1, т. 5, букви "д", "е" и § 2 се прилагат от учебната 2020/2021 година за студентите, приети за обучение в първи курс.

§ 6. Студентите, приети за обучение преди учебната 2020/2021 г., продължават обучението си при условията и по реда, по който са приети.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 27 ЯНУАРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2020 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)

§ 5. Размерът на издръжката на обучението за студентите по професионални направления, приети през учебните 2017/2018 г. и 2018/2019 г., се определя, както следва:
1. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.)
2. "Социология, антропология и науки за културата", "Филология", "История и археология", "Философия", "Религия и теология", "Психология", "Социални дейности", "Право", "Обществени комуникации и информационни науки", "Политически науки" - базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1,85.
3. "Математика", "Информатика и компютърни науки", "Биологически науки", "Химически науки", "Физически науки", "Науки за земята", "Електротехника, електроника и автоматика", "Машинно инженерство", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Архитектура, строителство и геодезия", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Биотехнологии", "Хранителни технологии", "Горско стопанство", "Общо инженерство" и "Материали и материалознание" - базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 2,80.
4. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.)
5. "Национална сигурност" - базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 2,80, с изключение на провежданото обучение от военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за което коефициентът е 7,81.
6. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) "Педагогика", "Педагогика на обучението по..." - базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1,25.
7. "Обществено здраве" - базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 2,40.

§ 6. (1) Средствата за стипендии по § 3 (относно чл. 8б, ал. 1) за учебната 2020/2021 г. се планират по висши училища съобразно броя на студентите, отговарящи на условията по чл. 8б, ал. 1, т. 1 и 2, приети за обучение през учебната 2019/2020 г.
(2) Средствата за стипендии по § 3 (относно чл. 8б, ал. 1) за месеците октомври, ноември и декември на 2020 г. се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката.

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г. и се прилага:
1. По отношение на § 1 - и при определяне на издръжката на обучението на студентите, приети през учебната 2019 - 2020 г.
2. По отношение на § 3 - от учебната 2020/2021 г. за студентите, приети за обучение в първи курс.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 08.01.2021 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. Параграф 3, т. 1, § 4, т. 1 и § 5, които влизат в сила от началото на първия семестър на учебната 2020/2021 година.
2. Параграф 4, т. 2, която влиза в сила от началото на втория семестър на учебната 2020/2021 година.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)

§ 31. Параграфи 29 и 30 влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 ОТ 30 МАЙ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2022 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 април 2022 година.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2022 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2022 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на параграфи 1 и 2, които влизат в сила от 1 юли 2022 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 2 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2023 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2023 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума