навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 26.05.2000 г.
Приет с ПМС № 87 от 19.05.2000 г.

Обн. ДВ. бр.43 от 26 Май 2000г., изм. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.44 от 9 Май 2008г., отм. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 179 от 29 юни 2011 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България - ДВ, бр. 51 от 5 юли 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.


Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) С правилника се урежда прилагането на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) относно условията и реда за влизане, пребиваване и напускане на страната от чужденци, както и по отношение на членовете на семейството на български гражданин, които не са граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.


Чл. 2. Лицата без гражданство, постоянно пребиваващи на територията на Република България, по време на пътуванията си извън страната се ползват от защитата на българските дипломатически и консулски представителства в други страни според българските закони и международните договори, по които Република България е страна.


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Чужденец може да влезе, да пребивава и да напусне Република България при условията на чл. 8 и 8а ЗЧРБ.

(2) Освен с документите по чл. 8 и 8а ЗЧРБ чужденец може да влезе в Република България и с други документи, определени в международни договори, по които Република България е страна.


Раздел II.
Влизане на чужденци в Република България

Чл. 5. (1) Чужденците влизат в Република България през граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с редовен документ за задгранично пътуване или с друг заместващ го документ. Образците на документите се обявяват по дипломатически път пред компетентните органи на Република България.

(2) Чужденците влизат в Република България с редовен документ за задгранично пътуване или с друг заместващ го документ, които не са обявени по дипломатически път пред компетентните органи на Република България, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Чужденец, който не отговаря на изискванията за влизане в Република България, не се допуска в страната от органите за граничен контрол. За отказа се попълва единен стандартен формуляр за отказ за влизане на границата съгласно част Б от Приложение V от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници).


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) В случай че документите за пътуване на чужденеца не са подпечатани при влизането му в Република България, съответните компетентни органи на Министерството на вътрешните работи (МВР) могат да приемат, че притежателят на съответните документи не е изпълнявал или вече не изпълнява условията за продължителност на краткосрочното пребиваване в Република България.

(2) В случаите по ал. 1 чужденецът може да докаже чрез достоверни документи - транспортни билети или други документи, удостоверяващи престоя му извън територията на Република България, че е спазил условията за продължителността на краткосрочното пребиваване.

(3) В случаите по ал. 2 на чужденеца може да се издаде единен формуляр за потвърждаване спазването на условията за продължителността на краткосрочното пребиваване съгласно Приложение VIII от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници).

(4) Ако в случаите по ал. 1 чужденецът не успее да докаже, че е спазил условията за продължителността на краткосрочното пребиваване, компетентните органи на МВР отбелязват в пътническите му документи датата, на която той е преминал външната граница на Република България, както и мястото на преминаване на съответната граница.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) Отказ за влизане в Република България на чужденец на основанията, посочени в чл. 10, ал. 1, т. 1 - 15 ЗЧРБ, се налага със заповед на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", директора на Национална служба "Полиция", директорите на главни дирекции и директора на дирекция "Миграция" на МВР.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При влизане в Република България чужденецът представя пред органите за граничен паспортен контрол попълнената адресна карта по чл. 18, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Органите за граничен контрол отразяват влизането на чужденеца с щемпел в документа за задгранично пътуване, освен ако е предвидено друго в акт на Министерския съвет или в международен договор, по който Република България е страна.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Попълнените адресни карти се изпращат за последваща обработка и съхранение в съответното звено "Миграция" при СДП и ОДП по ред, определен от министъра на вътрешните работи.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Органите за граничен паспортен контрол или на дирекция "Миграция" на Министерството на вътрешните работи (МВР) анулират визата чрез зачертаване с две диагонални черти и полагане на щемпел на органа, анулирал визата, и чрез допълнително разрушаване на кинеграмната защита в случаите, предвидени в ЗЧРБ.


Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Минималните лични финансови средства за ежедневна издръжка на чужденец в Република България са в размер 50 евро или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, освен в случаите на изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен или културен обмен или съгласно актове на Министерския съвет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Необходимите лични финансови средства за осигуряване на подслон са не по-малко от 50 евро за всеки ден на престоя или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута или документ за предплатени нощувки в туристическо средство за подслон, или покана-декларация от българско физическо лице, с която се удостоверява, че се осигурява подслон.

(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Необходимите лични финансови средства за напускане на Република България при влизане по суша или по вода с управлявано от лицето превозно средство са най-малко 300 евро или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, освен ако лицето притежава билет за завръщане.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Необходимите лични финансови средства за напускане на страната от чужденец са в размер, съответстващ на цената на билета и дължимите такси (ако има такива) за обратно връщане до страната на произход или до трета държава, в която чужденецът има право да влиза и пребивава.


Раздел III.
Пребиваване на чужденци в Република България

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Чужденец, който е влязъл в Република България без виза по силата на международен договор, по който Република България е страна, може да пребивава в страната за срок до 90 дни в рамките на 6 месеца считано от датата на първото влизане, освен ако в договора е предвидено друго.

(2) Чужденец, който е влязъл в Република България без виза по силата на акт на Министерския съвет на Република България, може да пребивава в страната за срока, определен в акта, или до 90 дни в рамките на 6 месеца считано от датата на първото влизане, освен ако в съответния акт срокът не е определен.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) В случаите по чл. 28 от Закона за чужденците в Република България службите за административен контрол на чужденците отразяват обявения адрес в специализиран информационен масив за административно обслужване на чужденците.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Службите за административен контрол по ал. 1 са Дирекция "Миграция" и регионалните звена "Миграция".


Чл. 11. (1) Лицата, осъществяващи хотелиерска дейност, при настаняване на чужденец го регистрират в специален регистър, в който отразяват имената на чужденеца, така както са изписани в документа за задгранично пътуване, датата и годината на раждане, гражданството, номера на документа за задгранично пътуване и времето на пребиваване на съответния адрес.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) В случаите по чл. 28, ал. 3 ЗЧРБ лицето представя пред органите на дирекция "Миграция" на МВР или в съответното районно полицейско управление по местопребиваването на чужденеца документа му за задгранично пътуване, ако чужденецът не се яви лично, като се попълват две адресни карти по образец съгласно приложение № 6. Представените адресни карти се обработват от органите на дирекция "Миграция" на МВР или от съответното районно полицейско управление и единият екземпляр се връчва на чужденеца.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Лицата, осъществяващи хотелиерска дейност, или техни служители представят в районното полицейско управление по местонахождението на хотела или на мястото за подслон или пред органите на дирекция "Миграция" на МВР адресни карти по ал. 2 или списък на настанените чужденци на хартиен/магнитен носител.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) (1) Организацията на работа на служителите на МВР, осъществяващи информационна дейност с данните по чл. 54, ал. 2, т. 4 ЗЧРБ от автоматизираната информационна система на МВР, се определя от министъра на вътрешните работи.

(2) Контролът по адресната регистрация на чужденците се осъществява от органите на Национална служба "Полиция" и от органите на дирекция "Миграция" на МВР.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Чужденец, който желае да продължи срока за пребиваването си в Република България, трябва да поиска разрешение от органите на дирекция "Миграция" на МВР не по-късно от 7 работни дни преди изтичането на разрешения му срок.

(2) Продължаване на срока за пребиваване в Република България на чужденец, влязъл в страната като транзитен пътник, се разрешава само при непредвидими или непреодолими обстоятелства или по хуманитарни причини, поради които не може да напусне страната.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) За продължаване на срока за пребиваване в Република България чужденец, влязъл в страната с валидна виза или по безвизов режим или с разрешение за краткосрочно пребиваване, или като транзитен пътник, представя редовен документ за задгранично пътуване в териториалната служба за административен контрол на чужденците и подава:

1. молба по образец съгласно приложение № 3;

2. документи, съдържащи доказателства за причините, които налагат срокът за пребиваване в страната да бъде продължен;

3. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г.);

4. фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в Република България;

5. доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;

6. (нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) задължителна медицинска застраховка.

(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) При продължаване срока на пребиваване при извънредни обстоятелства органите на дирекция "Миграция" на МВР по своя преценка провеждат интервюта за установяване на необходимостта от продължаване срока на пребиваване.

(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Когато чужденецът не притежава виза тип "D" за дългосрочно пребиваване, органите на дирекция "Миграция" на МВР след съгласуване с дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи могат да продължат срока на пребиваване или да издадат разрешение за пребиваване когато държавният интерес налага това или при извънредни обстоятелства, като изпращат в дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи документ за платена такса за визата.

(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) Разрешението за дългосрочно пребиваване по чл. 25а ЗЧРБ се издава от директора на дирекция "Миграция" на МВР след представяне на документ от съответното министерство и от Държавна агенция "Национална сигурност".


Чл. 13. За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденецът представя в териториалната служба за административен контрол на чужденците редовен документ за задгранично пътуване и подава:

1. молба по образец съгласно приложение № 3;

2. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;

3. фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;

4. доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.


Чл. 14. Чужденец, получил разрешение за работа от компетентните държавни органи, освен документите по чл. 13 прилага и заверено копие от разрешението за работа.


Чл. 15. (1) Чужденец, който има регистрация и осъществява търговска дейност по Търговския закон, при първоначално искане на разрешение за продължително пребиваване освен документите по чл. 13 подава:

1. заверено копие от съдебното решение за вписване в Търговския регистър;

2. заверено копие от документа за данъчна регистрация;

3. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) заверено копие от документа за регистрация в Национална агенция по приходите (НАП) и документ за платени осигуровки за 10 български граждани, работещи по трудово правоотношение, ако такъв се изисква по закон;

4. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.

(2) При следващо искане на разрешение за продължително пребиваване на чужденец на същото основание се прилагат следните документи:

1. съдебно удостоверение за актуално състояние по фирменото дело;

2. удостоверение от съответната данъчна служба по седалището на лицето за декларирани финансови резултати и платени данъци;

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) удостоверение от НАП, че чужденецът няма задължения към нея;

4. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.


Чл. 16. (1) Чужденец, който осъществява дейност по друг законоустановен ред извън този по Търговския закон, при първоначално искане на разрешение за продължително пребиваване освен документите по чл. 13 подава:

1. документ за регистрация по съответния закон;

2. документ за данъчна регистрация в предвидените от закона случаи;

3. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната;

4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) документ за регистрация от НАП.

(2) При следващо искане на разрешение за продължително пребиваване на чужденец на същото основание се подават:

1. удостоверение за актуално състояние на регистрираната дейност;

2. удостоверение от съответната данъчна служба по седалището на лицето за декларирани финансови резултати и платени данъци;

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) удостоверение от НАП, че няма просрочени задължения към нея;

4. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.


Чл. 17. (1) Чужденец, който е приет за редовно обучение в училища, създадени по установения от закона ред, при искане на разрешение за продължително пребиваване освен документите по чл. 13 подава:

1. документ, удостоверяващ, че лицето е прието за редовно обучение и се обучава през учебната година в съответното училище;

2. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.

(2) Документи по ал. 1, т. 2 не се изискват от чужденец, който е от българска народност.


Чл. 18. Чужденец, пребиваващ в страната като специалист по силата на международен договор, по който Република България е страна, освен документите по чл. 13 при искане на разрешение за продължително пребиване подава документ, издаден от компетентен орган, доказващ, че ще пребивава в страната по силата на международен договор.


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) (1) При искане на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е родител на чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 14 ЗЧРБ, освен документите по чл. 13 подава и удостоверение за раждане и документ за адрес на пребиваване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) При искане на разрешение за продължително пребиваване от чужденец, който е във фактическо извънбрачно съжителство с чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 14 ЗЧРБ, освен документите по чл. 13 подава и документ за адрес на пребиваване.


Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Чужденец, получил разрешение за дейност на свободна практика от Министерството на труда и социалната политика, освен документите по чл. 13 подава и заверено копие от разрешението.


Чл. 18в. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Чужденец, получил разрешение за дейност с нестопанска цел, освен документите по чл. 13 подава и заверено копие от разрешение, издадено от Министерството на правосъдието.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Чужденец, който има основание да получи разрешение за постоянно пребиваване по чл. 25, т. 1 - 8 ЗЧРБ, освен документите по чл. 13 в съответствие с основанието подава:

1. документи, доказващи основанието за разрешаване на постоянно пребиваване;

2. удостоверение, издадено от службите за административен контрол на чужденците, за разрешено постоянно пребиваване на съпруга (съпругата), детето или родителите;

3. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната;

4. декларация за съгласието на двамата родители - в случаите по чл. 25, т. 3 ЗЧРБ;

5. (нова - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) акт за раждане - в случаите по чл. 25, т. 4 ЗЧРБ;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) документ, удостоверяващ, че кандидатът е пребивавал най-малко 5 г. без прекъсване - в случаите по чл. 25, т. 5 ЗЧРБ;

7. (нова - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) удостоверение за раждане, документ от Министерството на правосъдието, че лицето не е български гражданин, документ от общинската администрация на общината, на чиято територия лицето е живяло, преди да изгуби гражданството си, за вписване в регистъра на населението;

8. (нова - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) копие от страниците на документа за задгранично пътуване, удостоверяващи влизането и пребиваването в Република България, ако лицето притежава такъв; в случай че лицето не може да представи такъв документ, се извършва проверка в информационните фондове на МВР; органите на дирекция "Миграция" на МВР изискват документи за раждане, за сключен граждански брак на родителя или друг документ, удостоверяващ престоя на чужденеца в Република България - в случаите по чл. 25, т. 8 ЗЧРБ.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) В случаите по чл. 25а ЗЧРБ се изисква документ за заслугите в съответната сфера, издаден от съответния министър, с изключение на случаите, свързани с националната сигурност.


Чл. 20. За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е представител на чуждестранно лице, регистрирало търговско представителство в Българската търговско-промишлена палата (БТПП), освен документите по чл. 13 подава:

1. удостоверение (сертификат) за актуална регистрация на търговското представителство в БТПП, издаден не по-рано от един месец преди представянето му;

2. заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация;

3. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.


Чл. 21. (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е финансово осигурен родител на постоянно пребиваващ в страната чужденец или на български гражданин, освен документите по чл. 13 подава:

1. официален документ за раждане на низходящия;

2. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) удостоверение, издадено от службите за административен контрол на чужденците, за разрешено пребиваване на лицата по т. 1 или документ за българско гражданство;

3. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната;

4. (нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) за лицата по чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 ЗЧРБ - доказателства за упражняване на родителските права върху низходящи само на съпруг/съпруга на български гражданин, които не са навършили 21 години и не са сключили брак, както и нотариално заверена декларация за съгласие от другия родител низходящите да пребивават дългосрочно в Република България.


Чл. 22. За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е постъпил на продължително лечение в лечебно заведение и разполага с финансови средства за лечение и издръжка, освен документите по чл. 13 подава:

1. удостоверение от лечебно заведение, издадено по съответния ред, с посочен план за лечение и възстановяване;

2. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.


Чл. 23. За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е кореспондент на чуждестранно средство за масово осведомяване и е акредитиран в Република България, освен документи по чл. 13 подава и документ за акредитация, издаден от Министерството на външните работи.


Чл. 24. За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е пенсионно осигурен и разполага с финансови средства за издръжка в страната, освен документите по чл. 13 подава:

1. документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, удостоверяващ, че е пенсионно осигурен;

2. документ от банка на територията на Република България, удостоверяващ, че има налична сметка, по която ще се получават съответните преводи от пенсията.


Чл. 25. За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденец, който е извършил пряка инвестиция, освен документите по чл. 13 подава и удостоверение от Министерството на финансите за извършена пряка инвестиция.


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.)


Чл. 27. Член на семейство на чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 9 и 11 ЗЧРБ, освен документите по чл. 13 подава:

1. документ за гражданско състояние, удостоверяващ принадлежността към семейството;

2. удостоверение, издадено от службите за административен контрол на чужденците, за разрешено продължително пребиваване в Република България на съответния родственик;

3. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.


Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) За получаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденец, който е получил статут на специална закрила по чл. 25 от Закона за борба с трафика на хора, освен документите по чл. 13 се подава и документ, издаден от компетентните органи, удостоверяващ предоставения статут на специална закрила.


Чл. 27б. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) За получаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденец на основание чл. 24, ал. 1, т. 18 ЗЧРБ освен документите по чл. 13 се подават:

1. пълен препис от акта за сключване на граждански брак или съответният документ за раждане;

2. фотокопие от личната карта на българския гражданин;

3. декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 26, ал. 3 ЗЧРБ;

4. нотариално заверена декларация за наличието на някое от обстоятелствата по чл. 2 ЗЧРБ.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Молбите за разрешаване на краткосрочно и продължително пребиваване се приемат от органите на дирекция "Миграция" или на звената "Миграция" при СДП и ОДП, като се представя и документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(2) Молбите по ал. 1 се разглеждат и решават в срок до 7 работни дни, като решението се съобщава писмено на чужденеца.

(3) При издаване на разрешението по ал. 1 се заплаща държавна такса по чл. 10, ал. 2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. Неплащането на тази такса е основание за прекратяване на процедурата.

(4) Когато държавни такси за продължаване на срока за пребиваване не се дължат съгласно международен договор, по който Република България е страна, или съгласно акт на Министерския съвет, продължаването на срока за пребиваване влиза в сила от датата на изтичането на последното разрешение за пребиваване на чужденеца в страната. Ако молбата е подадена след срока по чл. 12, ал. 1, продължението влиза в сила от датата на издаденото разрешение.

(5) При разрешено пребиваване чужденецът е длъжен да представи документа си за задгранично пътуване в службата за административен контрол на чужденците за отразяване с щемпел на продължения срок.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Документите за разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец в Република България се подават в службите за административен контрол на чужденците в СДП и ОДП не по-късно от 60 дни преди изтичането на срока на разрешеното му пребиваване.

(2) Документи за постоянно пребиваване се подават и чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България в държавата, в която чужденецът има постоянно местожителство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) Службите по ал. 1 и 2 изпращат документите на чужденците за разглеждане и решаване от директора на дирекция "Миграция", след получаване на становище от Държавна агенция "Национална сигурност" по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".


Чл. 30. (1) За разрешаване на постоянно пребиваване чужденецът представя редовен документ за задгранично пътуване и подава молба по образец съгласно приложение № 4 или 5, към която прилага:

1. подробна автобиография;

2. документ за платена държавна такса по чл. 12, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;

3. две снимки.

(2) Молбите, придружени с документите по чл. 29, ал. 1, се разглеждат и решават в срок до 60 дни, а молбите по ал. 2 - в срок до 180 дни от датата на подаването им, като решението се съобщава писмено на чужденеца.

(3) След получаване на съобщението за разрешено постоянно пребиваване чужденецът представя документ за платена държавна такса по чл. 12, ал. 1 и 2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.


Чл. 31. (1) Чужденец, който е от българска народност, освен документите по чл. 30 прилага удостоверение за раждане, кръщелно свидетелство или други документи, издадени от органите на държавата, чийто гражданин е, доказващи българската му народност.

(2) В случаите, когато е невъзможно представянето на документите по ал. 1, се прилага документ, издаден от организация на българската общност в страната, в която живее чужденецът, заверен от Държавната агенция за българите в чужбина или от дипломатическото представителство на Република България в съответната държава, относно легитимността на организацията на българската общност, издала документа, или решение на съда за доказан български произход.

(3) Държавната агенция за българите в чужбина може да издаде документ за българска народност по молба на съответното лице в случаи, когато има затруднение за изпълнение на процедурата по ал. 1 и 2.


Чл. 32. Чужденец, който е сключил брак с български гражданин или с постоянно пребиваващ в Република България чужденец, освен документите по чл. 30 подава:

1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) официален документ за сключен граждански брак съгласно българското законодателство;

2. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната;

3. удостоверение, издадено от службите за административен контрол на чужденците, за разрешено постоянно пребиваване на съпруга (съпругата);

4. (нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) пълен препис от акта за сключване на граждански брак за чужденците, кандидатстващи на основание чл. 25, т. 2 ЗЧРБ;

5. (нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) удостоверителен документ, издаден от службите за административен контрол на чужденците, удостоверяващ, че лицето е пребивавало непрекъснато на територията на Република България през последните 5 години, и пълен препис от акта за сключване на граждански брак за чужденците, които са членове на семейство на български гражданин, в случаите по чл. 25, т. 9 ЗЧРБ.


Чл. 33. (1) За малолетен или непълнолетен чужденец, който е низходящ на български гражданин или на постоянно пребиваващ в страната чужденец и не е встъпил в брак, освен документите по чл. 30 се подават:

1. официален документ за раждане;

2. документи, съдържащи доказателства за гражданството на кандидата и на неговите родители;

3. удостоверение, издадено от службите за административен контрол на чужденците, за разрешено постоянно пребиваване на единия от двамата родители чужденци.

(2) Документите по ал. 1 се подават в присъствието на двамата родители. При отсъствие на единия от родителите се прилага нотариално заверена декларация за съгласието му. В случай че отсъстват и двамата родители, документите се подават от упълномощено от тях лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.


Чл. 34. Чужденец - родител на български гражданин, освен документите по чл. 30 подава:

1. документ за раждане на низходящия български гражданин;

2. документ, удостоверяващ българското гражданство на низходящия;

3. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.


Чл. 35. (1) Чужденец, който е пребивавал на законно основание без прекъсване на територията на страната през последните 5 г., освен документите по чл. 30 подава:

1. удостоверение, издадено от службите за административен контрол на чужденците, в което са отразени основанията за разрешаване и продължаване на пребиваването през последните 5 г. и евентуални прекъсвания;

2. документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването му в страната.

(2) Компетентният орган, който е разрешил пребиваването на чужденеца, може да изисква и други документи в зависимост от основанието, на което чужденецът е пребивавал в страната през последните 5 г.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Чужденец, който е инвестирал в Република България не по-малко от 500 000 щатски долара по законоустановения ред, освен документите по чл. 30 прилага и удостоверение от Министерството на финансите за извършена пряка инвестиция.


Чл. 37. (1) Чужденец, който по време на пребиваването си в Република България е загубил гражданството, с което е влязъл в страната, при подаване на молба за продължаване на срока за пребиваване или за разрешаване на постоянно пребиваване към необходимите документи прилага и официален документ за този факт, издаден от компетентните органи в държавата, чието гражданство е загубил.

(2) На лицата по ал. 1, ако не притежават и друго гражданство, се издават български документи за самоличност, в които се удостоверява този факт.


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) В случаите на отказ за продължаване срока на пребиваване в страната на чужденец органите на дирекция "Миграция" на МВР издават индивидуален административен акт.


Чл. 38. В административния акт за налагане на отказ за продължаване на срока за пребиваване в страната на чужденец се определя срок, в който чужденецът е длъжен да напусне страната.


Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) При наличие на данни или съмнения за сключен брак с цел заобикаляне нормите на ЗЧРБ органите на дирекция "Миграция" на МВР провеждат интервюта със съпрузите, изискват от тях декларации, извършват проверки по постоянния или настоящия адрес или местоработата им и събират сведения от съседи, близки и от органите на общинската администрация. Събраните документи от проверката се прилагат към административната преписка.


Чл. 38б. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2004 г.)


Чл. 39. (1) На чужденец, на когото е разрешено дългосрочно пребиваване, се издават документи за самоличност при условията и по реда на Закона за българските документи за самоличност.

(2) При издаването на български документ за самоличност службите за административен контрол на чужденците отразяват в националните документи за задгранично пътуване на чужденеца с щемпел или стикер разрешеното му дългосрочно пребиваване.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) В случаите по чл. 28а ЗЧРБ чужденецът подава молба за издаване на разрешение за пребиваване чрез своя представител пред органите на дирекция "Миграция" на МВР, където се е установил. Към молбата се прилага документ от Държавната агенция за закрила на детето, удостоверяващ настаняването на чужденеца до навършване на пълнолетие в специализираните заведения към Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика.


Чл. 40. При изгубване, кражба или унищожаване на документ за задгранично пътуване чужденецът трябва незабавно да се яви в най-близката служба за административен контрол на чужденците или в районното полицейско управление и писмено да ги уведоми за това.


Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Заявления за издаване на разрешение на дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България, получил разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава - членка на Европейския съюз, се приемат от органите на дирекция "Миграция" или звената "Миграция" при СДП и ОДП, като се представят редовен документ за задгранично пътуване и документ за платена държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(2) Заявленията се разглеждат в срок до 4 месеца от датата на подаването, като решението се съобщава писмено на чужденеца.

(3) При издаване на разрешението по ал. 1 се заплаща държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(4) При разрешено пребиваване на чужденец в Република България, получил разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава - членка на Европейския съюз, службите за административен контрол на чужденците не полагат щемпел в националния документ за пътуване на лицето.

(5) В 7-дневен срок от разрешаването на дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България, получил разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава - членка на Европейския съюз, съответното звено "Миграция" при СДП и ОДП, издало разрешението за дългосрочно пребиваване, уведомява дирекция "Миграция".


Чл. 40б. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Член на семейство на чужденец, получил разрешение за дългосрочно пребиваване в Република България на основание чл. 33а, ал. 1 ЗЧРБ, освен документите по чл. 13 подава:

1. пълен препис от акта за сключване на граждански брак или съответния документ за раждане;

2. доказателства за упражняване на родителските права върху низходящи, които не са навършили 21 години и не са сключили брак, както и нотариално заверена декларация за съгласие от другия родител низходящите да пребивават дългосрочно в Република България;

3. доказателства, че притежава необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си, или декларация, че получилият статут на дългосрочно пребиваващ в Република България по чл. 33а ЗЧРБ чужденец ще осигури тяхната издръжка и подслон;

4. фотокопие от документа за самоличност на чужденеца по чл. 33а ЗЧРБ;

5. декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 26, ал. 3 ЗЧРБ.


Раздел IV.
Напускане на Република България от чужденци

Чл. 41. (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Чужденец може да напусне Република България през ГКПП с редовен документ за задгранично пътуване, с който е влязъл в страната, или с друг заместващ го документ в рамките на разрешения му срок за пребиваване, освен в случаите на наложена забрана по чл. 43 ЗЧРБ и чл. 68 НПК.


Чл. 42. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Чужденец, чийто документ за задгранично пътуване е изгубен или унищожен или е с изтекъл срок на валидност, може да напусне страната след издаване на редовен документ за задгранично пътуване или на документ за обратно завръщане от дипломатическото или консулското представителство на страната, чийто гражданин е той. Чужденецът е длъжен да уведоми за новоиздадения документ службите за административен контрол на чужденците, които удостоверяват това обстоятелство с полагането на печат в съответния документ.

(2) Необходимите документи на лице без гражданство за напускане на Република България в случаите по ал. 1 се издават от дипломатическото или консулското представителство на страната, в която лицето постоянно пребивава.


Чл. 43. Дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи издава документ за обратно завръщане на чужденец, когато държавата, чийто гражданин е чужденецът, няма дипломатическо или консулско представителство в Република България или те откажат да издадат съответния документ.


Чл. 44. (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) При напускане на Република България органите за граничен контрол отразяват с щемпел в документа за задгранично пътуване на чужденеца ГКПП и датата на излизане от страната, освен ако е предвидено друго в акт на Министерския съвет или в международен договор, по който Република България е страна.


Чл. 45. Чужденец с разрешено дългосрочно пребиваване може да напуска страната и да се завръща в нея без виза само въз основа на положен щемпел или стикер в документа за задгранично пътуване, в който е отразен срокът за пребиваване от службите за административен контрол на чужденците.


Раздел V.
Принудителни административни мерки

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) (1) Когато на чужденец е отнето или отказано право на пребиваване в Република България или е приключила процедура по отказване на особена закрила по Закона за убежището и бежанците, в документа за задгранично пътуване се полага щемпел от органите на дирекция "Миграция" на МВР, в който се отбелязва срокът за напускане на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Когато спрямо чужденец е издадена заповед за принудителни административни мерки по чл. 41, 42, 42а или 42з ЗЧРБ, в документа за задгранично пътуване се полага щемпел от органите на дирекция "Миграция" на МВР за наложената принудителна административна мярка.


Чл. 47. Чужденец, на когото е отнето правото на пребиваване на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 8 ЗЧРБ и не е напуснал страната в определения в заповедта срок, принудително се отвежда до границата съгласно заповедта по чл. 41 ЗЧРБ. До извеждането му от страната чужденецът се настанява в специализирано лечебно заведение за болнична помощ.


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Чужденец с наложена принудителна административна мярка по чл. 41, 42 или 42а ЗЧРБ, когато се извежда от Република България по въздушен път, се придружава от определени служители от службите за административен контрол на чужденците до страната, чийто гражданин е, или до страна, която той посочи и в която има право да влезе.


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Чужденец може да бъде принудително настанен в специални домове до извеждането му от страната в случаите по чл. 44, ал. 6 ЗЧРБ, като това изрично се посочва в заповедта за принудителното му отвеждане до границата или за експулсиране.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Условията и редът за принудително настаняване и за освобождаване на чужденци от специалните домове до изпълнение на заповедите по чл. 41, 42 или 42а ЗЧРБ се определят от министъра на вътрешните работи.


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Когато незабавното изпълнение на заповедите по чл. 41, 42 или 42а ЗЧРБ е невъзможно да се осъществи, министърът на вътрешните работи или упълномощените от него длъжностни лица издават заповед за ежедневното явяване на чужденеца в полицейската служба по местопребиваването му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) В заповедта по ал. 1 се посочват съществуващите пречки за незабавното изпълнение на заповедите по чл. 41, 42 или 42а ЗЧРБ, населеното място, адресът на пребиваване на чужденеца и часът, в който той следва да се явява в дежурната част на териториалната полицейска служба на Министерството на вътрешните работи.

(3) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща в съответната териториална полицейска служба за изпълнение.

(4) Явяването на чужденеца в съответната полицейска служба се отразява в специален регистър в дежурната част срещу подпис на чужденеца.

(5) Изпълнението на мярката се прекратява с отпадането на пречките за извеждане на чужденеца от страната.


Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)


Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Когато експулсирането по чл. 42а ЗЧРБ не може да се осъществи за сметка на чужденеца, който се експулсира, органите на МВР уведомяват компетентните органи на другата държава - членка на Европейския съюз, издали решението за експулсиране, за направените разходи във връзка с неговото изпълнение при спазване на условията и реда на Решение 2004/191/ЕО на Съвета от 23 февруари 2004 г., определящо критериите и практическите мерки за компенсиране на настъпили финансови дисбаланси в резултат на прилагането на Директива 2001/40/ЕО за взаимното признаване на решения за експулсиране на граждани на трети страни.


Чл. 52. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) (1) Когато чужденец с наложена принудителна административна мярка по чл. 41 или 42 ЗЧРБ няма документ за задгранично пътуване, органите на дирекция "Миграция" на МВР го снабдяват с такъв документ чрез съответното дипломатическо или консулско представителство на държавата, чийто гражданин е чужденецът, а при невъзможност - чрез дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи.

(2) Органите на дирекция "Миграция" на МВР осигуряват билетите за пътуване за извеждането на чужденец с издадена заповед по чл. 41 или 42 ЗЧРБ.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) При изпълнение на принудителните административни мерки по чл. 41 или 42 ЗЧРБ спрямо чужденец, който представлява сериозна заплаха за обществения ред, сигурността, живота и здравето на други лица, чужденецът се съпровожда от служители на дирекция "Миграция" и/или от служители на Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) При съпровождането и предаването на чужденеца, подлежащ на принудително отвеждане и експулсиране от страната, се спазват мерките за сигурност и охрана и се прилагат помощни средства по реда на чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


Чл. 53. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) (1) При принудително отвеждане или експулсиране до границата на чужденец служителите на дирекция "Миграция" на МВР предават на дежурния офицер или на началника на смяна на граничния паспортен контрол на граничния контролно-пропускателен пункт документа за задгранично пътуване на чужденеца, билетите за пътуване, копие от заповедта за наложената принудителна административна мярка и предавателно-приемателен протокол в два екземпляра. Протоколът се подписва от предаващия и от приемащия служител, които съхраняват по един екземпляр от него.

(2) В случаите по ал. 1 данните за чужденеца се регистрират в съответните информационни фондове на МВР.


Чл. 54. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) При отнемане или отказ за предоставяне право на пребиваване в Република България, при отказ за продължаване на срока за пребиваване в Република България и при налагането на принудителна административна мярка по чл. 39а, т. 2 ЗЧРБ компетентните органи отчитат продължителността на пребиваване на чужденеца на територията на Република България, семейното му положение, както и съществуването на семейни, културни и социални връзки с държавата по произход на лицето.


Чл. 55. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) При искане на съдействие по чл. 47а ЗЧРБ органите на МВР изпращат до компетентните органи на друга държава - членка на Европейския съюз, писмена молба по образец съгласно приложение № 7.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на правилника:

1. "Доказателства за осигурена издръжка през време на пребиваването в страната на чужденеца" са официални документи, удостоверяващи наличието на финансови средства, ценни книжа, движима и недвижима собственост на територията на Република България.

2. "Доказателства за осигурено жилище" са документи за наличие на собственост или за наемни отношения.

3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) "Пребиваване без прекъсване" е налице, когато чужденецът пребивава на законово основание - с виза, по силата на международни договори или въз основа на акт на Министерския съвет за безвизов или облекчен визов режим или след разрешение на органите на дирекция "Миграция" на МВР, ако разрешенията са издавани последователно, без да са налице прекъсвания между тях. Не се счита за прекъсване времето до 7 дни, през което са били налице причини, нетърпящи отлагане, поставили чужденеца в невъзможност да подаде документи за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване, и той не е напускал територията на Република България.

4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) "Специални домове" са специализирани заведения към Министерството на вътрешните работи за временно настаняване на чужденци, спрямо които са постановени принудителните административни мерки по чл. 41, 42 и 42а ЗЧРБ.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Всички документи на чужд език, които се представят от чужденци за удостоверяване на факти и обстоятелства по техния правен статут, трябва да бъдат преведени и легализирани по ред, определен с акт на Министерския съвет.


§ 3. За издаване на български документи за самоличност, на разрешения за пребиваване и други документи на чужденци във връзка с пребиваването им в страната се заплащат държавни такси по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.


§ 4. Правилникът се приема на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България.


§ 5. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.) Изпълнението на правилника се възлага на министъра на вътрешните работи, на министъра на външните работи, на министъра на труда и социалната политика и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 43 ОТ 2000 Г.)

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2006 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 8 ЮНИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2007 Г.)


§ 31. Постановлението въвежда изискванията на Директива 2003/110/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. за помощ в случаите на транзит за целите на извеждане извън територията на страната по въздух, Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни, Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г. за правото на събиране на семейството и на Директива 2001/40/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. за взаимното признаване на решения за експулсиране на граждани на трети страни.


Приложение № 1 към чл. 6


(Отм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)


Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ"
 
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА
INFORMATION CARD
 
 
Имена
(по паспорт)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NAMES
(by passport)
 
 
Гражданство Паспорт Пол
Citizenship Passport Sex (M/F)
     
     
Дата на раждане Цел на посещението Час
Date of birth Purpose of visit  
     
 
Адрес в Република България
Address in Bulgaria
 
 
ПЪТУВА СЪС: Нац. белег (флаг на кораб)
TRAVEL BY: National reg. (flag of ship)
 
 

Марка (на кола)

Make (of car)

 
 

№ (кола, полет, влак)/Име на кораб

№ (of car, flight, train)/Name of ship

 
 
Цел на пребиваването
в Република България:
 
 

Подпис на чужденеца:

Подпис на служителя:

(печат)


Приложение № 3 към чл. 12, ал. 3, т. 1, чл. 13, т. 1ДО

ДИРЕКТОРА НА РДВР

(СДВР)

(НАЧАЛНИКА НА РЗ

"ПОЛИЦИЯ")

ПРИ РДВР (СДВР)

ИЛИ НАЧАЛНИЦИТЕ

НА "ДСПР"

 
М О Л Б А
 
за продължаване на срока за пребиваване на чужденец
в Република България
от .....................................................................................................................................................................................................................................
(имена, както са записани в паспорта на латиница)
...................................................................................................................................................................................................................................
(имена на кирилица)
роден(а) на ........ г. в гр.(с.) .........., държава ...............,
гражданство .........., народност............., притежава
паспорт серия .... №......, издаден от.............................,
валиден до........., адрес в чужбина гр.(с.) .......................................................,
държава ..............., адрес в Р. България гр.(с.) ...............................................................................................................................................................................
.................., област .......................................,
ул. ......, бл. ...., вх. ...., ет. ...., ап. ...., тел. .................................................................................................................................................................................
Личен номер на чужденец (ЛНЧ) ..........................................................................................................................................................................................................
Влязох в Р. България на ......... през ГКПП ........................................................................................................................................................................................
с входна виза за срок от .... дни с цел ..............................................................................................................................................................................................

Моля да ми бъде продължен срокът за пребиваване

в Република България до ............... поради следните
причини ..................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се правните и фактическите основания)
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Прилагам следните документи: ..........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
   
Дата .... г.
Подпис на молителя:..................................................................................................................
гр. .....................................................................................................
Приел молбата:.....................................................................................................................
   
   
Срокът е продължен на ........г. до ...........г.
Събрана такса за ............ лева
 

Подпис на служителя: ..........................................................................................................................................................................................................................


Приложение № 4 към чл. 30  ДО
  ДИРЕКТОРА
Снимка НА ДНСП-МВР
3,5 x 4,5 см (НАЧАЛНИКА
  НА НДСПР-ДНСП)
   
М О Л Б А
 
за разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец
в Република България
 
от ......................................................................................................................................................................................................................................
(имена, както са записани в паспорта на латиница)
...................................................................................................................................................................................................................................
(имена на кирилица)
роден(а) на ........ г. в гр.(с.) .........., държава ...............,
гражданство .........., народност............., притежава
паспорт серия .... №......, издаден от.............................,
валиден до........., адрес в чужбина гр.(с.) .......................................................,
държава ..............., адрес в Р. България гр.(с.) ...............................................................................................................................................................................
.................., област .......................................,
ул. ......, бл. ...., вх. ...., ет. ...., ап. ...., тел. .................................................................................................................................................................................
Личен номер на чужденец (ЛНЧ) ..........................................................................................................................................................................................................
Влязох в Р. България на ......... през ГКПП ........................................................................................................................................................................................
с входна виза за срок от .... дни с цел ..............................................................................................................................................................................................

Моля да ми бъде разрешено постоянно пребиваване

в Република България поради следните причини ........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се правните и фактическите основания)
......................................................................................................................................................................................................................................
Прилагам следните документи: ..........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
   
Дата .... г.
Подпис на молителя:..................................................................................................................
гр. .....................................................................................................
Приел молбата:.....................................................................................................................
   


Приложение № 5 към чл. 30  ДО
  ДИРЕКТОРА
Снимка НА ДНСП-МВР
3,5 x 4,5 см (НАЧАЛНИКА
  НА НДСПР-ДНСП)
  ЧРЕЗ
  ПОСОЛСТВОТО НА
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
В ............................................................................................................................
   
М О Л Б А
 
за разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец
в Република България
 
от ......................................................................................................................................................................................................................................
(имена, както са записани в паспорта на латиница)
...................................................................................................................................................................................................................................
(имената на кирилица)
роден(а) на ........ г. в гр.(с.) .........., държава ...............,
гражданство .........., народност............., притежава
паспорт серия .... №......, издаден от.............................,
валиден до........., адрес в чужбина гр.(с.) .......................................................,
държава ..............., адрес в Р. България гр.(с.) ...............................................................................................................................................................................
.................., област .......................................,
ул. ......, бл. ...., вх. ...., ет. ...., ап. ...., тел. .................................................................................................................................................................................
Личен номер на чужденец (ЛНЧ) ..........................................................................................................................................................................................................
Влязох в Р. България на ......... през ГКПП ........................................................................................................................................................................................
с входна виза за срок от .... дни с цел ..............................................................................................................................................................................................

Моля да ми бъде разрешено постоянно пребиваване

в Република България поради следните причини ........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се правните и фактическите основания)
......................................................................................................................................................................................................................................
Прилагам следните документи: ..........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
   
Дата .... г.
Подпис на молителя:..................................................................................................................
гр. .....................................................................................................
Приел молбата:.....................................................................................................................
   


Приложение № 6 към чл. 11, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 15 от 2004 г.)
ATTENTION!
In accordance with the legislation of the Republic of Bulgaria, after your
arriving in the country you are obliged to declare in 48 hours your address of
stay and every change of the address. It must be done at the local service for
administrative control of foreigners.
The address registration can be done by a juridical or physical person, who
gave you accommodation.
Please keep the registration card until leaving the Republic of Bulgaria.
 
ACHTUNG!
Laut Gesetzgebung der Republik Bulgarien sind Sie verpflichtet nach Einreise
ins Land und bei jedem Adressewechsel, sich innerhalb von 48 Stunden im
Auslanderamt (bei der zustandigen Polizeistation) an Ihrem jeweiligen
Aufenthaltsort anzumelden.
Ihre Anmeldung darf eine naturliche oder juristische Person ausfuhren, die
Ihnen Unterkunft zur Verfugung gestellt hat.
Bitte, bewahren Sie die Anmeldungskarte auf, bis Sie aus der Republik
Bulgarien ausreisen.
 
ATTENTION!
Conformement aux lois de la Republique de Bulgarie, vous кtes oblige (dans
le delai de 48 heures apres votre entree dans le pays et aussi apres chaque
changement d'adresse) de declarer votre adresse dans le service de police.
La carte de declaration peut кtre deposee tant par vous-mкme que par celui
(personne morale ou physique) qui vous heberge.
Gardez cette carte jusqu'а la fin de votre sejour en Bulgarie.
 
 
ВНИМАНИЕ!
Согласно законодательству Республики Болгарии при въезде в страну, а
также и при всяком изменении адресса в срок до 48 часов вы обязуетесь
письменно декларировать адрес, по которому будете пребывать, перед
службой административного контроля над иностранцами по местам их
пребывания.
Адресная регистрация может быть осуществлена физическим или
юридическим лицом, обеспечивающим Вас жилищной площадью.
Сохраняйте адресный картой до окончательного выезда из Республики
Болгарии.
 
ВНИМАНИЕ!
Съгласно законодателството на Република България Вие сте длъжен след
влизане в страната, както и при всяка промяна на адреса в срок до 48 часа
да декларирате писмено адреса, на който пребивавате, пред службата за
административен контрол на чужденците по местопребиваване.
Адресната регистрация може да бъде извършена от физическо или
юридическо лице, предоставило Ви подслон.
Пазете адресната карта до напускане на Република България.
 


Приложение № 7 към чл. 55


(Ново - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)(Молеща служба) Място/Дата:
Орган:  
  Телефон/Факс/Е-mail:
Адрес:  
  Име на оправомощеното лице:
  Подпис:
   
(Замолена служба)  
Орган:  
   
Адрес:  
   
   
Общи сведения за гражданина на трета страна, посочен в молбата за транзитно преминаване
 
Молба Фамилно Собствено Пол Дата на Място Граж- Документ за № на визата,
име име м./ж. раждане на данство пътуване издадена от
          раждане   №/вид/срок трета страна
              на валидност (ако има такава)
1  
2  
  Указания относно полета
   
№ на Място на Дата на Час на Крайна цел на Дата на Час на
полета заминаване заминаване заминаване пътуването пристигане пристигане
 
 
Особени сведения
 
Изгоненият гражданин на трета страна ДА НЕ Имена и длъжности на
конвоиран ли е?     конвоиращите служители:
       
Препоръчително ли е да има полицейски ДА НЕ  
ескорт на летището?      
       
Необходими ли са медицински грижи? ДА НЕ Ако да - какви?
       
Заинтересуваният страда ли от устано- ДА НЕ Ако да - от каква?
вима заразна болест?(1)      
       
Има ли предходни неуспешни опити ДА НЕ Ако да - по какви причини?
за отвеждане?      
Други забележки
 
 
 
 
 
NB: При представянето на молбата не е известно да е налице който и да е от мотивите за отказ, посочени в чл. 47к, ал. 1 и 2 от Закона за чужденците в Република България.
(1) Тези сведения се съобщават при спазване на приложимото вътрешно и международно право.
 
Решение за замолената служба
Транзитното преминаване се разрешава  
Транзитното преминаване не се разрешава  
Мотив: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
_________________________________________________
(име/подпис/дата)
 Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума