навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

В сила от 01.11.1998 г.
Приет с ПМС № 243 от 05.11.1998 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.38 от 23 Април 1999г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Май 1999г., доп. ДВ. бр.112 от 23 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.98 от 1 Декември 2000г., попр. ДВ. бр.100 от 8 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 2 Март 2001г., изм. ДВ. бр.97 от 13 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.26 от 12 Март 2002г., доп. ДВ. бр.46 от 7 Май 2002г., изм. ДВ. бр.81 от 23 Август 2002г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.40 от 29 Април 2003г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 4 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Април 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.63 от 16 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 18 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 7 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019г., изм. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 16 Август 2019г., доп. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г., доп. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 17 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 3 Август 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 19 Май 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (ЗАГЛ. ОТМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2003 Г.)


Чл. 1. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)


Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Глава втора.
СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Социалните помощи се отпускат на лица и семейства по настоящ адрес, на който се извършва и социалната анкета.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) (1) Право на месечна помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран доход.
(2) Диференцираният доход се определя от основата за подпомагане, чийто месечен размер е 30 процента от линията на бедност за съответната година, коригирана със съответния процент за групата, към която принадлежи лицето, както следва:
1. за лице, живеещо само - 165 процента;
2. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи - 100 процента;
3. за всяко дете до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 100 процента;
4. за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст - 120 процента;
5. за родител, отглеждащ сам дете/деца до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 120 процента.
(3) При наличие на повече от едно основание по ал. 2 се прилага по-високият размер.
(4) Размерът на месечната помощ се определя като разлика между диференцирания доход или сумата от диференцираните доходи и доходите на лицата или семействата през предходния месец.
(5) Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.
(6) В случай че дете от 4- до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец в училище или повече от 3 дни отсъствия без уважителни причини от предучилищно образование, както и когато не са извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето съобразно възрастта и здравословното му състояние, определената месечна помощ по ал. 4 се намалява със 70 процента.
(7) В случай че дете от 4- до 16-годишна възраст не учи, определената месечна помощ по ал. 4 се намалява с 80 процента.
(8) В случай че дете от 16- до 18-годишна възраст не учи и не е регистрирано в дирекция "Бюро по труда" в срока по чл. 10, ал. 4, т. 2, определената месечна помощ по ал. 4 се намалява с 50 процента.
(9) При наличие на повече от едно основание по ал. 6, 7 и 8, размерът на месечната помощ по ал. 4 се намалява с най-високия процент.
(10) За периода на участие в програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция на деца с предоставено убежище, международна закрила или временна закрила в Република България, не се прилагат ал. 6, 7 и 8.
(11) Обстоятелствата по ал. 2, т. 3 и ал. 6 - 8 се установяват служебно.

Чл. 10. (1) Месечната помощ се отпуска, ако лицата или семействата отговарят и на следните допълнителни условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) обитаваното от тях собствено жилище да е единствено;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) да не осъществяват дейност като еднолични търговци и да нямат участие в капитала на търговско дружество;
3. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) да нямат вземания, доходи от движимо или недвижимо имущество, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля линията на бедност за съответната година, с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
4. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
6. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане или чрез даряване през последните 2 години;
6а. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) безработните лица да са регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" най-малко 3 месеца преди подаване на заявление-декларацията за социална помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Не се изисква регистрация по ал. 1, т. 7 в дирекциите "Бюра по труда" за отпускане на месечни помощи на:
1. родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) човек с увреждане с трайно намалена работоспособност или с определен вид и степен на увреждане 50 на сто или над 50 на сто;
3. лице, полагащо грижи за тежко болен член на семейството или за съжителстващо с него тежко болно лице;
4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) лица с психически заболявания, удостоверени с документ от компетентните органи;
5. (нова - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) лице, полагащо грижи за лице с психически заболявания, удостоверени с документ от компетентните органи, когато е в невъзможност да се самообслужи;
6. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 46 от 2002 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) бременни жени след третия месец на бременността;
8. (нова - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) лица, които учат във висше училище по специалност, за която е предвидена само редовна форма на обучение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за лицата, които са се регистрирали в дирекциите "Бюра по труда" в едномесечен срок от:
1. изтичането на срока за отглеждане на дете до 3-годишна възраст;
2. навършването на 16-годишна възраст, ако не учат;
3. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) приключването на работа по програми, проекти и мерки за заетост, финансирани със средства от държавния бюджет или от европейски и други международни фондове;
5. освобождаването от местата за изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода";
6. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.) завършването на специално училище;
7. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., нова - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) завършването на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст;
8. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.)
9. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) отпадането на условията по ал. 3, т. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за лицата - жертви на трафик, които са се регистрирали в дирекциите "Бюро по труда" в 3-месечен срок от завръщането им в страната, от прекратяването на престоя им в приютите за временно настаняване или след окончателното приключване на наказателното производство за лицата по чл. 25, т. 1 от Закона за борба с трафика на хора и не са отказали съдействие на българските компетентни власти за изясняване на обстоятелствата по въвличането им в трафик на хора.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, които са се регистрирали в дирекциите "Бюро по труда" в 3-месечен срок от връчването на решението за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за майки, чиито деца са починали, преди да навършат 3-годишна възраст, и които са се регистрирали в дирекциите "Бюро по труда" в 3-месечен срок от настъпване на събитието.
(8) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за лица, които са се регистрирали в дирекциите "Бюро по труда" в 3-месечен срок от изтичането на срока на експертното решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), с което е определена 50 и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност.
(9) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за лица, които са се регистрирали в дирекциите "Бюро по труда" в 3-месечен срок от прекратяване/приключване ползването на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, финансирана от държавния бюджет.
(10) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) За периода от регистрирането до третия месец на непрекъсната регистрация в дирекция "Бюро по труда" при определяне на диференцирания доход за отпускане на месечна помощ за безработното лице не се определя процент по чл. 9, ал. 2.
(11) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) В случаите, когато безработен член на семейството няма или отказва регистрация в дирекция "Бюро по труда", месечна помощ за останалите членове на семейството се отпуска само след преценка на обективната обстановка, извършена от комисия от двама социални работници, като в социалния доклад се описват изчерпателно причините за неизпълнението на разпоредбата на ал. 1, т. 7.
(12) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., предишна ал. 11, доп. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) Разпоредбата на ал. 1, т. 6 не се прилага в случаите, когато:
1. в семейството има лице/лица с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилището с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето/лицата с увреждания;
2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) общата стойност на сделките не надвишава 24-кратния размер на основата за подпомагане към момента на подаване на заявление-декларацията по чл. 26.


Чл. 11. Месечна помощ по чл. 9 нямат право да получават:
1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.)
2. лицата, чиито близки са задължени по закон да ги издържат;
3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.) лицата, настанени за повече от 30 дни в лечебни, учебни и военни заведения, и социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа;
4. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) лица, санкционирани по установения ред за укрити доходи, за което има влязъл в сила акт и ако от влизането му в сила не е изтекъл срок 3 години.
6. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.)


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) (1) Когато безработно лице или безработен член на семейството, получаващо месечна помощ по чл. 9, започне работа, има право на целева помощ за срок 3 последователни месеца в рамките на една календарна година считано от месеца, следващ месеца на започването на работа.
(2) Лицата по ал. 1 подават в дирекция "Социално подпомагане" заявление-декларация по образец, към която прилагат документ, удостоверяващ съществуването на трудово/служебно правоотношение.
(3) Помощта се отпуска със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него лице и е в размер, равен на определения по чл. 9, ал. 4 за месеца, предхождащ този на започване на работа.

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 01.05.2010 г.) Безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 9 и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от Закона за социално подпомагане, задължително полагат общественополезен труд по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други програми за общественополезни дейности.
(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 01.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) Лицата по ал. 1 полагат общественополезен труд по 40 часа месечно.
(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 01.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) За периода по ал. 2 лицата, полагащи общественополезен труд, се застраховат със застраховка "Злополука" по реда на Кодекса за застраховането.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Застраховката по ал. 3 е за сметка на лицата, които възлагат полагането на общественополезния труд.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 01.05.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) При отказ на лицата по ал. 1 за полагане на общественополезен труд месечната помощ се спира за срок два месеца считано от 1-во число на месеца, през който е направен отказът.
(6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 01.05.2010 г., предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) При повторен отказ за полагане на общественополезен труд, независимо кога е направен отказът през последните 3 години месечната помощ на лицата по ал. 1 се прекратява за срок шест месеца.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 01.05.2010 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Изискванията по ал. 1 - 6 не се прилагат по отношение на:
1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст:
а) родител, осиновител;
б) родител, осиновител, който отглежда сам детето/децата си;
в) настойник;
г) лице, което полага грижи за деца до 3-годишна възраст, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
2. бременни жени след третия месец на бременността им;
3. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) лицата с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност;
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) лицата, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен;
5. лицата, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ;
6. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) лицата с психични заболявания, установени от компетентните органи;
7. (нова - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) лицата, за времето, в което полагат грижи за лица с психични заболявания, установени от компетентните органи;
8. (нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут за периода на участие в програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция на чужденците в Република България;
9. (нова - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) лицата, сключили трудов договор по чл. 114а от Кодекса на труда за съответния месец;
10. (нова - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) лицата, включени в курсове за обучение, квалификация и преквалификация чрез дирекции "Бюро по труда" - за времето на обучение;
11. (нова - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) децата от 16- до 18-годишна възраст, които не учат и са регистрирани като безработни в дирекция "Бюро по труда".


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.)


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) Право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища ползват лицата, ако настанителната заповед е на тяхно име и, чийто доход от предходния месец е до линията на бедност за съответната година, ако са:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) лица над 70-годишна възраст, живеещи сами;
3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., отм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) родител, отглеждащ сам дете/деца.
(2) Помощта по ал. 1 се изплаща след представяне на разходооправдателен документ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 07.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) Помощта по ал. 1, т. 4 се отпуска, ако детето е включено в задължителното предучилищно и училищно образование, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.
(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 07.11.2017 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 07.11.2017 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 07.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) Обстоятелствата по ал. 3 се установяват служебно.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)


Чл. 16. (1) За задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) Еднократната помощ по ал. 1 до трикратния размер на линията на бедност за съответната година се определя със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или от упълномощено от него длъжностно лице.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) За издаване на лична карта на лицата може да се отпуска еднократно целева помощ до размера на основата за подпомагане по чл. 9, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) Размерът на помощта по ал. 1 се определя от директора на дирекция "Социално подпомагане" в зависимост от разходите, необходими за заплащане на нормативноопределените разходи и такси за издаване на личната карта и транспортни разходи.


Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2020 г.) (1) Право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка имат семейства с деца до 14-годишна възраст, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получават парично обезщетение за временна неработоспособност;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от средномесечния доход по ал. 4;
3. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, по т. 1, 2 или 3 не получават обезщетение за бременност и раждане.
(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Целевата помощ по ал. 1 се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Помощта по ал. 1 се отпуска, ако:
1. децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) децата не посещават училище или детска ясла и детска градина, както и предучилищните групи поради въведените ограничения в училището или в детското заведение във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Помощта по ал. 1 се отпуска на семейства със средномесечен доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, по-нисък или равен на 150 % от минималната работна заплата.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) При условията по ал. 1, ал. 3, т. 2 и ал. 4 месечната целева помощ се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Като семейство се подпомагат при условията на ал. 1, 3 и 4 и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес заедно с техните ненавършили пълнолетие деца, както и с навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати с изключение на сключилите брак).
(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броя на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на дните, в които са изпълнени разпоредбите на ал. 1.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Размерът на помощта по ал. 1:
1. за семейства с едно дете е равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната;
2. за семейства с две и повече деца е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната.
(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Когато условията по ал. 3, т. 2 са налице за срок до 5 работни дни, размерът на помощта е 25 на сто от съответния размер по ал. 8.
(10) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Когато условията по ал. 3, т. 2 са налице за срок от 6 до 10 работни дни, размерът на помощта е 50 на сто от съответния размер по ал. 8.
(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Родителите по ал. 1, т. 1 към заявлението-декларация прилагат и служебна бележка от работодател или нейно сканирано копие.

Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) (1) За покриване на първоначални потребности на младежите от 18- до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път, се отпуска месечна целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година.
(2) Помощта се отпуска на лицата по ал. 1, които са регистрирани в дирекция "Бюро по труда" до един месец от напускането на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа.
(3) Помощта по ал. 1 се отпуска за всеки месец в рамките на три последователни месеца считано от месеца, следващ месеца на регистрацията по ал. 2.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) На лицата, получили от Националната здравноосигурителна каса одобрение за заплащане за медицински услуги във връзка с лечение в чужбина по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето, могат да се отпускат еднократни помощи за покриване на разходите за дневни и квартирни за тях, техните придружители и донори, когато те не са включени в сумата, определена за заплащане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Помощта по ал. 1 се отпуска въз основа на заявление-декларация от правоимащото лице или от негов законен представител, подадена преди началната дата за провеждане на лечението или в 14-дневен срок от завръщането му в страната.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В зависимост от момента на подаване към заявление-декларацията се прилагат:
1. преди провеждане на лечението - копие от:
а) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) заповед от управителя на Националната здравноосигурителна каса за одобряване на заплащането за медицинската услуга, когато същата не може да бъде получена по служебен път;
б) потвърждение от лечебното заведение, което ще проведе лечението, в което да са указани срок и начална дата;
2. след завръщане в страната:
а) документите по т. 1;
б) копие от епикриза от лечебното заведение, провело лечението;
в) оригинални разходооправдателни документи за извършени разходи за нощувка на правоимащото лице и придружителя му, когато има право на такъв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) Обстоятелството по ал. 1, че разходите за дневни и квартирни не са включени в обхвата на заплащането, определено по реда на чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане, издадена от министъра на здравеопазването, се установява служебно.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) Размерът на помощта по ал. 1 се определя съгласно приложение № 2 към Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г. и бр. 2 от 2017 г.).
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) Помощта по ал. 1 подлежи на отчитане в 14-дневен срок от завръщането на лицето в страната, като неусвоената сума се възстановява в дирекция "Социално подпомагане".
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) Помощта се отпуска независимо от помощта по чл. 16.


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.)


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) Лицата със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите имат право на безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане, с железопътния транспорт в страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) Правото по ал. 1 ползват и придружителите на лицата с определена чужда помощ, когато пътуват с тях. За придружители се смятат и кучета, водачи и асистенти на хора с увреждания, когато пътуват с тях.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) Правото на безплатен транспорт по чл. 19 се ползва срещу представено удостоверение, издадено от дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на лицата въз основа на заявление-декларация със свободен текст, подадена от тях.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) В случай че удостоверението бъде изгубено или унищожено, дирекция "Социално подпомагане" издава дубликат, като правото за съответната година се анулира.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Редът за предоставяне и разходване на средствата за безплатния транспорт се определя с наредба, издадена от министъра на финансите и от министъра на транспорта и съобщенията.


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., отм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., отм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2002 г., в сила от 01.03.2002 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Месечните, целевите и еднократните помощи по преценка на директора на дирекция "Социално подпомагане" се предоставят в натура и в случаите, когато:
1. родителите не полагат грижи към децата си;
2. паричната помощ не се използва по предназначението и.
(2) Помощта по ал. 1 може да се предостави чрез:
1. частично или пълно заплащане на такси в детските заведения, поемане на разходите за храна в училищни столове и обществени трапезарии;
2. закупуване на хранителни продукти, облекло, обувки, учебни пособия и др.;
3. по друг начин, определен чрез социална анкета.
(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Месечната помощ, определена в натура, на лицата и семействата, отказали да я получат, се спира за съответния месец.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2002 г., в сила от 01.03.2002 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2002 г.).


Чл. 26. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) Социалните помощи се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" по един от следните начини:
1. лично от заявителя;
2. чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис;
4. по електронен път по реда на Закона за електронното управление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) За родители, ненавършили пълнолетие, заявление-декларация се подава от родителя, притежаващ лична карта, или от законен техен представител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) Заявление-декларацията за месечна социална помощ се подава еднократно в рамките на една календарна година с изключение на случаите, когато в рамките на същата година е отказано отпускането или отпуснатата месечна социална помощ е прекратена.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Към заявление-декларацията се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) документи за брутните доходи от:
а) трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
б) извършване на услуги с личен труд;
в) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
г) стипендии.
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., предишна ал. 6 се отменя, предишна ал. 5 - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи от значение при определяне на правото на социално подпомагане, които не могат да бъдат получени служебно.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) За лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, които не разполагат с необходимите документи, удостоверяващи наличието на условия за упражняване правото им на социално подпомагане, се представя удостоверение от Държавната агенция за бежанците, издадено на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците.
(8) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В случаите, когато е прието заявление-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности или за представяне на липсващите документи.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) (1) В срок до 20 дни от подаването на заявление-декларацията социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад съгласно образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
(2) Социалната анкета се изразява в установяване на факти и обстоятелства, които имат отношение в конкретния случай към правото на подпомагане на заявителя и неговото семейство.
(3) Социалната анкета включва:
1. проверки в дома на лицето и/или семейството по настоящ адрес;
2. проучване и анализиране на документи;
3. събиране на информация.
(4) В случай че документи и информация са налични в административен орган, те се изискват и обработват служебно.
(5) В случай че поради отсъствие на лицето или семейството проверката не може да бъде извършена в дома, социалният работник оставя уведомление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, в което се определя 3-дневен срок на лицето да се яви в дирекция "Социално подпомагане" за справка.
(6) Ако в срока по ал. 5 лицето не се яви, се прави повторно посещение в дома и ако лицето или семейството отново не може да бъде намерено, се оставя второ уведомление с указан 3-дневен срок за явяване в дирекция "Социално подпомагане".
(7) Ако в срока по ал. 6 лицето не се яви за справка в дирекция "Социално подпомагане", социалният работник отразява в социалния доклад всички установени факти и обстоятелства по ал. 3, т. 2 и 3 и прави мотивирано предложение за отказ поради невъзможност за цялостно извършване на социална анкета.
(8) При извършване на социалната анкета се вземат предвид и всички други констатирани обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, отнасящи се до възможността за самоиздръжка и/или помощ от лица, задължени по закон да осигуряват издръжка.
(9) Въз основа на резултатите от социалната анкета в доклада по ал. 1 социалният работник прави предложение за отпускане или за отказ на помощта, за нейния вид и размер.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) В 7-дневен срок от изготвянето на социалния доклад директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) В 14-дневен срок от издаването на заповедта заинтересуваното лице се уведомява писмено.


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Дирекция "Социално подпомагане" може да предоставя обобщена информация за лицата и семействата, придобили право на социално подпомагане, при отправено искане за достъп до такава информация по реда на Закона за достъп до обществената информация.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Месечните помощи се отпускат от първо число на месеца на подаването на заявление-декларацията и се изплащат най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска помощта, в рамките на бюджетната година с изключение на помощите за декември, които се изплащат най-късно до 31 януари на следващата година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) Изплащането на помощите може да се извършва касово чрез лицензиран пощенски оператор или безкасово по лична платежна сметка на правоимащото лице, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN), водена от доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.


Чл. 32. (1) (Предишен текст на чл. 32 - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Месечните помощи се изменят, спират, възобновяват и прекратяват със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или на упълномощено от него длъжностно лице.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Месечните помощи се прекратяват:
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) от 1-во число на месеца, през който безработното лице е отказало да полага общественополезен труд по чл. 12, ал. 6;
2. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
3. от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането им.
(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) При настъпване на промяна в обстоятелствата, въз основа на които е отпусната месечна социална помощ, подпомаганото лице е длъжно в едномесечен срок да уведоми писмено съответната дирекция "Социално подпомагане" за всички настъпили промени, като попълва декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) Всяка промяна в обстоятелствата, във връзка с която месечната помощ се изменя, спира, възобновява или прекратява, се отразява в допълнителен анкетен лист на лицето или семейството по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
(6) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) Месечните помощи се изменят, спират, възобновяват или прекратяват считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на настъпване на съответната промяна, с изключение на случаите по ал. 2, т. 1 и чл. 12, ал. 5.

Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.) Със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или на упълномощено от него длъжностно лице се лишават от социални помощи лицата по чл. 12б, ал. 2, чл. 14, ал. 5 и 6 и чл. 15, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) Дирекциите "Социално подпомагане" водят задължителна документация за отпуснатите помощи, чийто срок за съхранение е 10 години, считано от месеца на прекратяването им.


Чл. 35. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)


Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" в 7-дневен срок от получаване на сигнал или при самосезиране издава заповед за извършване на проверка за установяване на недобросъвестно получени социални помощи по чл. 14а от Закона за социално подпомагане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) Длъжностните лица, извършили проверката по ал. 1, съставят констативен протокол в два еднообразни екземпляра, като единият се връчва на проверяваното лице в 7-дневен срок.
(3) В 3-дневен срок от връчването на констативния протокол по ал. 2 проверяваното лице може да представи писмени възражения пред директора на дирекция "Социално подпомагане".

Глава трета.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (ОТМ. - ДВ, БР. 98 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 17.11.2020 Г.)

Глава трета.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)


Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)


Чл. 36в. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., предишен чл. 36а - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)

Чл. 36г. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2009 г., предишен чл. 36б. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)


Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 17 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)

Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 17 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)

Чл. 40б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 17 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)

Чл. 40в. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)


Чл. 40г. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)

Чл. 40д. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)


Чл. 40е. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)


Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)

Чл. 41б. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2003 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2016 Г.)

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2003 Г.)


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.)


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.)

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.)

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.)

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.)

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.)

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)


Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)


Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)


Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)

Глава пета.
ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ НА СИСТЕМАТА В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 27 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 98 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 17.11.2020 Г.)

Глава пета.
ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ НА СИСТЕМАТА В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 27 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2010 Г.)


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.) За упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи с решение на общинския съвет се създава обществен съвет със следните функции:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.) съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи в общината;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.) съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии, общински програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи.
3. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.) Общественият съвет се състои най-малко от 7 души, като в състава му се включват заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение към дейностите в областта на социалните помощи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.) Членовете на обществения съвет са длъжни да спазват нормативните изисквания за защита на информацията за подпомаганите лица и семейства, която им е станала известна при осъществяването на тяхната дейност.


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.) Обществените съвети имат право да изискват и да получават информация от дирекциите "Социално подпомагане" за дейността в областта на социалните помощи.


Чл. 54. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.) При установяване на пропуски и при сигнали за нарушения при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи обществените съвети уведомяват писмено председателя на общинския съвет и инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.


Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) (Предишен текст на § 1 - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) По смисъла на правилника:
1. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) "Семейството" включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).
3. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) "Родител, отглеждащ сам дете/деца" е лице, което поради вдовство, развод или несключен граждански брак отглежда сам деца до 18-годишна възраст, както и навършилите пълнолетие лица, в случай че продължават да учат, до придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст.
4. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) "Безработни" са всички лица в трудоспособна възраст, които са регистрирани в дирекциите "Бюра по труда" и активно търсят работа.
7. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
9. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) "Доходи" за отпускане на социални помощи по реда на този правилник са всички брутни приходи, произхождащи от:
а) трудова дейност;
б) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
в) продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество;
г) продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на съвместна дейност;
д) наем, рента и аренда;
е) авторски и лицензионни възнаграждения;
ж) дивиденти и доходи от дялово участие;
з) премии и награди от спортни състезания;
и) обезщетения и помощи;
к) пенсии;
л) стипендии;
м) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) еднократни и месечни помощи, средства и добавки за деца;
н) присъдени издръжки;
о) други.
10. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) Не се считат за доходи, при определяне размера на социалните помощи:
а) (доп. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) помощите, отпуснати по реда на правилника и на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика;
б) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г.) добавката за чужда помощ на хората с увреждания с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
в) (доп. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2021 г., в сила от 03.08.2021 г.) помощите, отпуснати на основание чл. 6, чл. 8г и 10а и 10б от Закона за семейните помощи за деца, и помощите, предоставяни от Фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане;
г) хуманитарните помощи;
д) еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
е) добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;
ж) (отм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.)
з) помощите, определени с акт на Министерския съвет;
и) (изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) доходите, получени в резултат на обработване на земеделска земя от Държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд за срок една година от предоставянето и;
к) (нова - ДВ, бр. 98 от 2000 г., в сила от 1 ноември 2000 г., отм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.);
л) (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) трудовото възнаграждение, получено за последния месец от участие в програми и мерки за заетост, реализирани при условията и по реда на Закона за насърчаване на заетостта и на Националния план за действие по заетостта за съответната година;
м) (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) стипендиите по чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, по реда на Закона за насърчаване на заетостта и по Националния план за действие по заетостта;
н) (нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) финансовата подкрепа по чл. 69 от Закона за хората с увреждания;
о) (нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.)
п) (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) еднократни помощи при смърт на член от семейството или на роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен;
р) (нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) помощите, получени по програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция на чужденците в Република България;
с) (нова - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) трудовото възнаграждение, получено по реда на чл. 114а от Кодекса на труда и свързаните с него плащания;
т) (нова - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) възнагражденията и свързаните с тях плащания на учениците, включени в дуалната система на обучение по Закона за предучилищното и училищното образование;
у) (нова - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) застрахователни обезщетения.
11. (нова - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) "Специални училища" са училищата по чл. 44, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 79 от 2015 г.);
12. (нова - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) "Нетрудоспособна възраст" е възрастта под 16 години и над определената в чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
13. (нова - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.)
14. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г.) "Програми и мерки за заетост" са програми и мерки, които се реализират на основание на Закона за насърчаване на заетостта и Националния план за действие по заетостта.
15. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
16. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
16а. (нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
17. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
18. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
19. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
20. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
21. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., (*), изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 17 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
21а. (нова - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., (*), изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 17 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
21б. (нова - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., (*), изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 17 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
22. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., (*), изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 17 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
23. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
24. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
25. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
26. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
27. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
28. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
29. (нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., (*), изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 17 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
30. (нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
31. (нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
32. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
33. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
34. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
35. (нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
36. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 35 - ДВ, бр. 26 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
37. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 36 - ДВ, бр. 26 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.)
38. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 37 - ДВ, бр. 26 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.)
39. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 38 - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
40. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 39 - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
41. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 40 - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
42. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 41 - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
43. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 42 - ДВ, бр. 26 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
44. (нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 43 - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
45. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., предишна т. 29 - ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна т. 32 - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 44 - ДВ, бр. 26 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
46. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., предишна т. 30 - ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна т. 33 - ДВ, бр. 101 от 2007 г., предишна т. 45 - ДВ, бр. 26 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)
47. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) "Кучета, водачи и асистенти на хора с увреждания" са кучета, обучени в специализирани училища, което се доказва със сертификат за преминато обучение, отличителна служебна екипировка и знаци.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) Съжителстващите на семейни начала лица се подпомагат като семейство.
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.)

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2013 г., в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 17.11.2020 г.) На учениците, ползващи социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, от I до ХII клас включително или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, за джобни разходи на месец се предоставят средства в размер, определен с решение на Министерския съвет за съответната година, които се изплащат по бюджетите на общините, на чиято територия се намират съответните услуги.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Хората с трайни увреждания, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по правилника пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.


§ 3. Месечните целеви помощи за отопление за 1998 г. по молби, подадени в едномесечен срок от обнародването на правилника в "Държавен вестник", се отпускат считано от 1 ноември 1998 г.


§ 4. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) За българските граждани на възраст над 70 години, които не са подменили документите си за самоличност, адресната регистрация се смята за постоянен адрес.


§ 5. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) Правилникът се приема на основание § 3 от заключителните разпоредби на Закона за социално подпомагане.


§ 6. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2000 г., в сила от 1 ноември 2000 г., предишен § 5 - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) Изпълнението на правилника се възлага на министъра на труда и социалната политика.


§ 7. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) В срок до 31 октомври 2020 г. трудовото възнаграждение, получено по реда на § 43, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 44 от 2020 г.), и свързаните с него плащания не се считат за доходи при определяне размера на социалните помощи.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 5 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2001 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2001 Г.)

§ 23. Необходимите средства за изплащане на целевата помощ за отопление за ноември 2001 г. се осигуряват от министъра на финансите по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет, а при наличие на условия - и по реда на чл. 35, ал. 2 от същия закон.

§ 24. Постановлението влиза в сила от 1 ноември 2001 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 118 ОТ 2002 Г.)

§ 3. Коефициентите, определени с § 1, т. 2 за допълнение на чл. 9, ал. 3 с т. 13 - 17, не се прилагат при определяне правото на лицата на месечна целева помощ за отопление по чл. 15 за отоплителен сезон 2002 - 2003 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 ОТ 18 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2003 Г.)

§ 37. Навсякъде думите "Общинските служби за социално подпомагане" се заменят с "Дирекциите "Социално подпомагане", думите "Общинската служба за социално подпомагане" се заменят с "дирекция "Социално подпомагане", думите "Ръководителят на Общинската служба за социално подпомагане" и "ръководителя на общинската служба за социално подпомагане" се заменят съответно с "Директорът на дирекция "Социално подпомагане" и "директора на общинската служба за социално подпомагане", думата "решението" се заменя със "заповедта" и думите "бюрата по труда" се заменят с "дирекциите "Бюра по труда".

§ 38. Изискването по § 3, т. 1, буква "г" не се прилага по отношение на лицата, прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях преди 1 май 2003 г.

§ 39. Постановлението влиза в сила от 1 май 2003 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 115 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г. с изключение на § 3, който влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 29 МАРТ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2005 Г.)

§ 1. В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г. и бр. 115 от 2004 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Навсякъде в приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 и в приложение № 2 към чл. 27, ал. 1 абревиатурите "РЕЛКК" и "ЦЕЛКК" се заличават.
11. Навсякъде в правилника думите "инвалид", "инвалиди" и "инвалидите" се заменят съответно с "човек с увреждане", "хора с увреждания" и "хората с увреждания".
12. Навсякъде в правилника думите "държавна дейност" се заменят с "делегирани от държавата дейности".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 1, който влиза в сила от 1 юни 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 ОТ 23 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2007 Г.)

§ 13. (1) От 1 януари 2008 г. съществуващите социални учебно-професионални заведения се преобразуват в социални учебно-професионални центрове.
(2) Трудовите правоотношения с работниците и служителите в социалните учебно-професионални заведения се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

§ 14. (1) От 1 януари 2008 г. съществуващите домове за временно настаняване се преобразуват в центрове за временно настаняване.
(2) Трудовите правоотношения с работниците и служителите в домовете за временно настаняване се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

§ 15. Социалните услуги по чл. 36, ал. 2, т. 14 и 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се финансират като делегирани от държавата дейности от 1 януари 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 ОТ 27 МАРТ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2009 Г.)

§ 30. За родител от семейство с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, в което другият родител не пребивава на територията на страната и няма предоставен статут по Закона за убежището и бежанците, се прилага разпоредбата на § 1, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

§ 31. (1) Регистрираните до влизането в сила на постановлението доставчици на социални услуги се пререгистрират в срок до 6 месеца от влизането му в сила.
(2) Регистрацията на лицата по ал. 1 се прекратява, ако не изпълнят задължението по ал. 1.

§ 32. Кметовете на общини и органите на управление на доставчиците на социални услуги по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане в 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението предоставят на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане информация за откритите от тях услуги.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 1 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 41 ОТ 2010 Г.)

§ 29. Стратегиите за развитие на социалните услуги на областно ниво за периода 2011 - 2016 г. се утвърждават от областните управители до 31 октомври 2010 г. Параграф 3 влиза в сила от 1 май 2010 г.

§ 30. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Лицата със 71 на сто или над 71 на сто трайно намалена работоспособност, децата до 16-годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация и военноинвалидите, които са осъществили пътуване с автобусен транспорт по чл. 19 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане до 8 април 2010 г. включително, имат право на възстановяване на направените разходи за пътуването.
(2) Правото по ал. 1 ползват и придружителите на лицата с определена чужда помощ, когато са пътували с тях.
(3) Разходите за пътуване с автобусен транспорт на лицата по ал. 1 и 2 се изплащат въз основа на молба-декларация, подадена до 8 май 2010 г. включително в дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес, с приложени към нея билети и представено удостоверение, в което превозвачът е отразил извършеното пътуване.

§ 31. (Предишен § 30 - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. Параграф 3, който влиза в сила от 1 май 2010 г.
2. Параграф 13, т. 1, буква "б" и т. 2, които влизат в сила от 1 януари 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 8 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2010 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 25 ЮНИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ НАЧАЛОТО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2012/2013 Г.)

§ 15. Постановлението влиза в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г. съгласно акта по чл. 93, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета с изключение на § 13 и § 14, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 15 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА


(ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.08.2013 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2, т. 1, буква "а" и т. 2 - 9, § 5 и 7, които влизат в сила от 1 септември 2013 г., и § 8, който влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 26 ЮНИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.07.2014 Г.)

§ 20. В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г. и бр. 17 и 73 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Навсякъде в правилника и в приложенията към него думите "детска експертна лекарска комисия" и абревиатурата "ДЕЛК" се заличават.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 16 и 18, които влизат в сила от 1 октомври 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 ОТ 26 ЮНИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 10 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМОВЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 18.08.2015 Г.)

§ 3. В срок до 30 дни от влизането в сила на това постановление министърът на здравеопазването издава:
1. Заповедта по чл. 41а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
2. Методиката по чл. 41а, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

§ 4. Кметовете на общините Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе и Търговище в срок до 30 дни от влизането в сила на това постановление предприемат необходимите действия за приемане на решения от общинските съвети за откриване като местна дейност на социалната услуга център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания съгласно изискванията на чл. 41а, ал. 2, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в сградите на изградените центрове в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе и Търговище по Проект "Преструктуриране на ДМСГД", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., във връзка с изпълнение на схема "Шанс за щастливо бъдеще" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г.

§ 5. Настаняването в социални услуги в общността от резидентен тип на деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи се допуска само в центровете по § 4.

§ 6. Центровете по § 4 се финансират по Компонент 2 "Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години" на процедура "Шанс за щастливо бъдеще" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. до определения в процедурата срок.

§ 7. След изтичането на срока по § 6 Министерството на здравеопазването осигурява финансиране на центровете по § 4 за 2015 г. чрез бюджетите на съответните общини въз основа на взаимно предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

§ 8. За развитието на общинско ниво на центровете по § 4 през 2016 г. кметовете на общините Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе и Търговище могат да предприемат необходимите действия пред съответните общински съвети съгласно чл. 36в, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 13 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 18.08.2015 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2016 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 17 ОТ 2017 Г.)

§ 40. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2017 г.) До 30 април 2018 г. кметовете на общини да предприемат необходимите действия за приемане на решения от общинските съвети за промяна на наименованието/наименованията на социалните услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, в съответствие с регламентираните социални услуги по чл. 36.

§ 41. През 2017 г. социалните услуги, делегирани от държавата дейности, се финансират съгласно стандартите, определени в приложение № 4 към т. 4 от Решение № 304 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални стойностни показатели за 2017 г., като:
1. Социалните услуги по чл. 36, ал. 2, т. 2, букви "а" и "б" се финансират по стандарта, определен в решението за дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания.
2. Социалните услуги по чл. 36, ал. 2, т. 2, букви "в" и "г" се финансират по стандарта, определен в решението за дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания.
3. Социалните услуги по чл. 36, ал. 2, т. 2, буква "е" се финансират по стандарта, определен в решението за дневен център за деца с увреждания - седмична грижа.
4. Социалните услуги по чл. 36, ал. 2, т. 4, буква "аа" се финансират по стандарта, определен в решението за център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания.
5. Социалните услуги по чл. 36, ал. 2, т. 4, букви "бб" и "вв" се финансират по стандарта, определен в решението за център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания.
6. Социалните услуги по чл. 36, ал. 2, т. 4, букви "гг" и "дд" се финансират по стандарта, определен в решението за център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция.

§ 42. (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2017 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на § 1, § 8, т. 2 и 3, § 10, 11, § 12, т. 1 и 2, § 13, 30, 31, 32, 33, 34 и 36, които влизат в сила от 1 януари 2017 г. и на разпоредбите на § 16, т. 1 по отношение на чл. 36, ал. 2, т. 4, букви "бб" и "вв", § 20 - 23, § 29, т. 1, буква "з", изречение трето, буква "и" по отношение на т. 21а, изречение трето и т. 21б, изречение второ, буква "к" по отношение на т. 22, изречение второ, буква "м" по отношение на т. 29, изречение трето и § 37, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.

§ 43. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2017 г.) До влизането в сила на § 20 пълнолетните лица, поставени под запрещение, които желаят да ползват социални услуги, към молбата по чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г. и бр. 89 от 2016 г.), прилагат и копие от съдебното решение за поставяне под запрещение, копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство и становище на попечителя/настойника на лицето. Когато лицето, поставено под запрещение, не може да представи становището на своя попечител/настойник, лицата, до които е отправена молбата за ползване на социалната услуга, го изискват от попечителя/настойника.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 2 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 11. До 30 април 2018 г. кметовете на общини предприемат необходимите действия за приемане на решения от общинските съвети за промяна на наименованието/наименованията на социалните услуги, делегирани от държавата и местни дейности, в съответствие с регламентираните социални услуги в чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 1, 10 и 13, които влизат в сила от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

§ 13. (В сила от 07.11.2017 г.) До влизането в сила на § 4 пълнолетните лица, поставени под запрещение, които желаят да ползват социални услуги, към молбата по чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане прилагат и копие от съдебното решение за поставяне под запрещение и копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство, ако органите по чл. 40, ал. 1 не разполагат с тях. Лицата прилагат и становище на техния попечител/настойник. Когато лицето, поставено под запрещение, не може да представи становището на своя попечител/настойник, лицата, до които е отправена молбата за ползване на социална услуга, го изискват от попечителя/настойника.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 29 МАРТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2019 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 април 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 9 МАЙ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, УТВЪРДЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 12.04.2019 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 12 април 2019 г., с изключение на § 3, който влиза в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 9 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2019 Г.)

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 4 ЮНИ 2020 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2020 Г.)

§ 2. Всички издадени индивидуални административни актове за отпускане или за отказ на месечни социални помощи на лица и семейства, които са реализирали доход от сключен договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по реда на § 43, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 44 от 2020 г.), се преразглеждат служебно.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 14 май 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 17 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2020 Г.)

§ 2. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г. в размер до 85 000 000 лв. за изплащане на разходите по § 1.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2020 г.

§ 3. (1) Със сумата по § 2, ал. 1 да се увеличат утвърдените разходи по "Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете", бюджетна програма "Социални помощи", по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г.
(2) Със сумата по § 2, ал. 1 да се увеличат утвърдените показатели по чл. 14, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 ОТ 9 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 17.11.2020 Г.)

§ 3. Право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища при условията на чл. 14 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане имат сираците до 25-годишна възраст, завършили социални учебно-професионални центрове по отменения чл. 36, ал. 2, т. 6 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане преди тяхното закриване.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 ОТ 23 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2020 Г.)

§ 2. До 31 декември 2021 г. разпоредбата на чл. 16б се прилага единствено при обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, на територията на Република България, свързана с разпространение на COVID-19.

§ 3. (1) Кметът на общината/района в 3-дневен срок уведомява дирекция "Социално подпомагане" за въведени ограничения за посещаване на детски заведения поради предприети мерки, свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19.
(2) Регионалното управление по образование в срок до седем дни уведомява съответната регионална дирекция за социално подпомагане за преустановяване на присъствения образователен процес в паралелки, в които има ученици на възраст до 14 години, поради предприети мерки, свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19.

§ 4. Неприключилите до влизането в сила на това постановление производства се довършват по досегашния ред.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2022 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2023 Г.)

§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.)

§ 4. (В сила от 03.08.2021 г.) Разпоредбите по чл. 9, ал. 3, т. 8, букви "г" и "д" и т. 10, буква "д" се прилагат за децата, които навършват 4-годишна възраст в съответната календарна година, при спазване на § 16 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 82 от 2020 г.).

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2022 г., с изключение на § 1, т. 8, букви "г" и "д" и т. 10, буква "д" в частта относно "от 5-" се заменят с "от 4-" и § 2 и 4, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 ОТ 15 МАЙ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2023 Г.)

§ 15. Започнатите и неприключени до датата на влизането в сила на това постановление производства по отпускане на социални помощи се довършват по новите условия и ред.

§ 16. Отпуснатите социални помощи до датата на влизането в сила на това постановление се преразглеждат служебно в срок до 30 юни 2023 г.

§ 17. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2023 г.

Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.)


Приложение № 1а към чл. 27, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 26 от 2009 г., предишно Приложение № 1а към чл. 20, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.)


Приложение № 1б към чл. 32, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.)


Приложение № 2 към чл. 27, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.)


Приложение № 3 към чл. 28, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.)

Приложение № 4 към чл. 29, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)


Приложение № 5 към чл. 43, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.)Приложение № 6 към чл. 44, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.)


Приложение № 7 към чл. 32, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишно Приложение № 7 към чл. 32, ал. 3 - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2023 г., в сила от 01.06.2023 г.)


Приложение № 8 към чл. 40, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 26 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 04.07.2014 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 17 от 2017 г.)

Приложение № 9 към чл. 40, ал. 1, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 63 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 17 от 2017 г.)


Приложение № 10 към чл. 40, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 63 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 17 от 2017 г.)


Приложение № 11 към чл. 40а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 63 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 17 от 2017 г.)

Приложение № 12 към чл. 40а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 63 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 17 от 2017 г.)

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума