навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ ОРГАНИТЕ ПО ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ

В сила от 13.03.1997 г.
Приложение към чл. 1 от ПМС № 286 от 10.07.1997 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.57 от 18 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.20 от 18 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 1999г., доп. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.42 от 27 Април 2001г., доп. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.96 от 11 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.81 от 12 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г., изм. ДВ. бр.62 от 4 Август 2009г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.)


Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) За изготвяне на скица на имот се събира такса в размер 4 лв.

(2) Услугата включва изготвяне на 1 брой скица на имот по искане на заявителя.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) За издаване на препис от решение на поземлената комисия или на общинската служба по земеделие се събират следните такси:

1. за един имот - 1,50 лв.;

2. от 2 до 4 имота - 2 лв.;

3. над 4 имота - 2,50 лв.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) Услугата включва изготвяне на 1 брой препис от решение по чл. 18ж, ал. 1, чл. 27, 27а и 42 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), както и на препис от решение по чл. 13, ал. 5 и чл. 14, ал. 6 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) по искане на заявителя.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) За издаване на партида на имот се събира такса в размер 2 лв.


Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 1999 г.)


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г.) Събират се следните такси за:

1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) заверяване на издадена скица на имот и/или копие от картата на масивите за ползване - 1 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца - 2 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) писмена справка за налична информация от регистъра на собствениците:

а) до 6 имота - 1,50 лв.;

б) от 7 до 15 имота - 2 лв.;

в) над 15 имота - 2,50 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) писмена справка за информация от регистъра за масив - по 2 лв. на всеки 15 имота;

5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) данни по характеристиките: вид територия по предназначение, начин на трайно ползване, категория, вид собственост, начин на възстановяване на собствеността - 1 лв.;

6. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) баланс по характеристиките: вид територия по предназначение, начин на трайно ползване, категория, вид собственост - 1 лв.;

7. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.);

8. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)

9. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) цифрова информация върху магнитен носител:

а) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) до 10 контура - по 3 лв. на контур;

б) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) от 10 до 50 контура - 30 лв. + (бр. контури над 10 по 1,50 лв.);

в) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) от 50 до 100 контура - 90 лв. + (бр. контури над 50 по 1 лв.);

г) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) от 100 до 300 контура - 140 лв. + (бр. контури над 100 по 0,80 лв.);

д) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) от 300 до 500 контура - 300 лв. + (бр. контури над 300 по 0,70 лв.);

е) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) от 500 до 1000 контура - 440 лв. + (бр. контури над 500 по 0,50 лв.);

ж) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) над 1000 контура - 690 лв. + (бр. контури над 1000 по 0,40 лв.)

(магнитният носител на записа е за сметка на възложителя);

10. (нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2005 г.) удостоверения за характеристиките на имотите, необходими за определяне на данъчната им оценка - 4 лв;

11. (нова - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) за установяване на промяна в начина на трайно ползване - 30 лв.;

12. (нова - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) за заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, приета с Постановление № 118 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1999 г., бр. 98 от 2000 г., бр. 41 и 44 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 59 от 2005 г., бр. 75 и 78 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г. и бр. 45 от 2008 г.) - 8 лв.;

13. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) издаване на удостоверение за реституционни претенции - 10 лв.;

14. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) издаване на удостоверение за идентичност на имот - 5 лв.;

15. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) за съгласуване на подробни устройствени планове на инфраструктурни обекти, засягащи имоти на повече от един собственик (след съвместяване на проектите в картата на възстановената собственост) - по 1 лв. за всеки имот.

(2) Услугите по ал. 1, т. 3-8 включват:

1. по т. 3 - описание на имотите, принадлежащи на собственика в дадено землище: номер, местност, начин на трайно ползване, категория, площ;

2. по т. 4 - данни за всички имоти в определен масив на дадено землище: номер, местност, собственик, начин на трайно ползване, категория, площ;

3. по т. 5 - изготвяне на статистически данни за землище (община) по една от характеристиките;

4. по т. 6 - изготвяне на баланс за землището по една от характеристиките;

5. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.);

6. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) по т. 8 - запис на магнитен носител.

(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2005 г.) Таксата по ал. 1, т. 9 е в размер 50 на сто, когато се предоставят само графични данни.

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Услугите по чл. 5, ал. 1, т. 9 се предоставят от Министерството на земеделието и храните.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) За услугите по поддържането и осъвременяването на картата на възстановена собственост, съдържаща план за земеразделяне, план за обезщетяване, план за оземляване, карта на съществуващите стари реални граници, карта на възстановимите стари реални граници и карта на възстановена собственост върху гори и земи от горския фонд се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) за изработване на скица-проект за делба - за всеки дял от делим имот по 7 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) за въвеждане на промени в регистъра на имотите - за всяка характеристика на имота по 2 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) за трасиране на границите на имотите:

а) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) за земеделски територии - по 9 лв. на всяка точка;

б) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) за горски територии - по 12 лв. на всяка точка;

4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) за въвеждане на промени в регистъра на собствениците - за всеки собственик и/или съсобственик по 2 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) за изработване на копие от трасировъчен карнет - за всеки имот по 2 лв.;

6. за изработване на копие от карта или нейна част - на кв.м от картата:

а) (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) върху паус - 12 лв.;

б) (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) върху хелиографна хартия - 9 лв.;

в) (нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) върху недеформируема материя - 25 лв.

7. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) за предоставяне на координати (Х, У) на точки от опорната мрежа с репераж - за всяка точка по 2 лв.;

8. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2005 г.) за въвеждане и/или предоставяне на координати (Х, У) на гранични точки - за всяка точка по 0,50 лв.;

9. (отм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г.)

10. (нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) за заснемане и координиране на границите на имотите:

а) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) за земеделски територии - по 9 лв. на всяка точка;

б) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) за горски територии - по 12 лв. на всяка точка;

11. (нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.);

12. (нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.);

13. (нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2005 г.) за отразяване на промени в цифровия модел на картата на възстановената собственост след промяна на предназначението на имотите, изпълнение на инфраструктурни обекти или мероприятия извън тези по ал. 4, както и при отразяване на обекти по § 42 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 36 от 2004 г.) - такса съгласно извършените дейности по т. 1 - 10;

14. (нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

15. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)

16. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) за заснемане и координиране на трайни насаждения:

а) до 10 дка - 50 лв.;

б) от 10 до 50 дка - 50 лв. + (по 1,5 лв. на всеки декар за горницата над 10 дка);

в) от 50 до 300 дка - 110 лв. + (по 1 лв. на всеки декар за горницата над 50 дка);

г) над 300 дка - 360 лв. + (по 0,50 лв. на всеки декар за горницата над 300 дка);

17. (нова - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) за издаване на удостоверение за данните по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър - 10 лв.;

18. (нова - ДВ, бр. 81 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)

19. (нова - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) за съвместяване с картата на възстановената собственост на проекти на обекти, предоставени в цифров вид (ZEM формат) - 15 лв. на файл; за отразяване в картата на възстановената собственост на утвърдените обекти се извършва контролно трасиране до 25 на сто от предоставените координати;

20. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) за заснемане на сгради и съоръжения в стопански дворове по чл. 45, ал. 3 ППЗСПЗЗ, в зависимост от площта на имота - до 1 дка - 200 лв.; над 1 дка - 200 лв. + 50 лв. на дка за горницата от площта над 1 дка;

21. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) за изработване и преработване на план на новообразуваните имоти по чл. 45, ал. 3 ППЗСПЗЗ, в зависимост от площта на имота - до 1 дка - 100 лв.; над 1 дка - 100 лв. + 20 лв. на дка за горницата от площта над 1 дка;

22. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) за преработване на парцеларен план на стопански двор по чл. 45, ал. 3 ППЗСПЗЗ - таксата по т. 21;

23. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) за оцифряване на парцеларен план на стопански двор по чл. 45, ал. 3 ППЗСПЗЗ - 50 на сто от цената по т. 21;

24. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) за проверка и контрол при съвместяване с картата на възстановената собственост на местоположението и предназначението на сградите и съоръженията в парцеларни планове по чл. 45, ал. 3 ППЗСПЗЗ - 25 на сто от таксата по т. 20;

25. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) за изготвяне на трасировъчен карнет на масив за ползване - по 1 лев на всяка гранична точка.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) За извършване на въвод във владение след изтичането на срока по чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ и по чл. 13, ал. 11 ЗВСГЗГФ се събират таксите по чл. 6, ал. 1, т. 3.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) За извършване на въвод във владение след изтичането на срока по чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ или при неявяване за анкетиране по чл. 17 ППЗВСГЗГФ на имот в съществуващи или възстановими стари реални граници се събират таксите по ал. 1, т. 2-4 включително.

(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) За отразяване в картата на възстановената собственост на промени, настъпили при изпълнението на инфраструктурни обекти от държавно значение, инвеститорите заплащат една четвърт от стойността на услугите по тарифата.

(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Услугите се изпълняват до 3 работни дни при заплащане на такса в двоен размер с изключение на случаите по чл. 3, ал. 1, чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 9 и чл. 6, ал. 1, т. 3 и 10 и ал. 6.

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) За идентифициране на имот се събират таксите по чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 10.

(7) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) За извършване на техническите дейности при изпълнение на съдебни решения за признато правото на възстановяване на собствеността на граждани, юридически лица и общини върху земеделски земи по реда на чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ (отм.) и върху гори и земи от горския фонд по реда на чл. 13, ал. 2 ЗВСГЗГФ (отм.) заинтересуваните лица заплащат таксите по ал. 6.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) В случаите по чл. 91, ал. 1, т. 14 и чл. 96, ал. 2 ППЗСПЗЗ общинската служба по земеделие:

1. извършва служебно дейностите по чл. 3 и 5 с изключение на дейността по ал. 1, т. 2;

2. възлага служебно извършването на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 6 - 8, 10 и 13.

(2) Таксите по ал. 1, т. 2 се събират в размер 50 на сто.

(3) При заснемане и координиране на границите на имотите с признато право на собственост не се събира таксата по чл. 6, ал. 1, т. 1.


Чл. 7. (Нов - ДВ, бр. 20 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.)


Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)


Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) За издаване на талон за аренда и наем се събира такса 2 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Регистрирането на договор за оземляване на безимотни и малоимотни граждани чрез отдаване под наем на земи от държавния и общинския поземлен фонд се извършва служебно от общинската служба по земеделие.


Чл. 10. (1) (Нов - ДВ, бр. 81 от 2003 г., предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) За устни справки по картата на възстановена собственост, картата на масивите за ползване и придружаващите ги регистри се събира такса в размер 2 лв. за един имот.

(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) За писмени справки по искане на общини във връзка с обявяване на подробни устройствени планове за имена и адреси на заявители по преписки за възстановяване на правото на собственост се събира такса в размер 3 лв. за един имот.


Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) За разглеждане на заявления за включване в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ се събира такса в размер 30 лв.


Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 26 МАРТ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ОБН., ДВ, БР. 34 ОТ 1991 Г.)

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2003 Г.)


§ 47. (1) В чл. 18д, ал. 1, изречение второ, в чл. 19, ал. 13, изречение второ и в чл. 25, ал. 5, изречение второ думата "комисията" се заменя с "общинската служба по земеделие и гори".

(2) Навсякъде в правилника и в другите подзаконови нормативни актове, приети от Министерския съвет, думите "поземлена комисия", "поземлената комисия", "общинските поземлени комисии", "поземлени комисии" и "поземлените комисии" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие гори" и "общинските служби по земеделие и гори".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 24 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2009 Г.)


§ 34. Навсякъде в правилника и в другите нормативни актове на Министерския съвет по това постановление:

1. Думите "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие и гори" и "общинските служби по земеделие и гори" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие", "общинската служба по земеделие", "общински служби по земеделие" и "общинските служби по земеделие".

2. Думите "областна дирекция "Земеделие и гори", "областната дирекция "Земеделие и гори", "областни дирекции "Земеделие и гори" и "областните дирекции "Земеделие и гори" се заменят съответно с "областна дирекция "Земеделие", "областната дирекция "Земеделие", "областни дирекции "Земеделие" и "областните дирекции "Земеделие".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 13 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1991 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2011 Г.)


§ 56. По започналите и незавършили към влизането в сила на постановлението производства такси се заплащат в размерите, определени с Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, приета с Постановление № 286 на Министерския съвет от 1997 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 20 от 1998 г., бр. 3 от 1999 г., бр. 28 от 2000 г., бр. 42 и 99 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 31 и 81 от 2003 г., бр. 34 от 2005 г., бр. 45 от 2008 г. и бр. 62 от 2009 г.).Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума