навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Приет с ПМС № 74 от 25.04.1991 г.

Обн. ДВ. бр.34 от 30 Април 1991г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 26 Юли 1991г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 27 Септември 1991г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 24 Април 1992г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 29 Януари 1993г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 24 Август 1993г., изм. ДВ. бр.87 от 12 Октомври 1993г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 7 Януари 1994г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 6 Декември 1994г., попр. ДВ. бр.103 от 16 Декември 1994г., доп. ДВ. бр.5 от 13 Януари 1995г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 26 Май 1995г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 27 Октомври 1995г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 4 Април 1997г., попр. ДВ. бр.43 от 30 Май 1997г., изм. ДВ. бр.57 от 18 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.61 от 31 Юли 1997г., изм. и доп. ДВ. бр.112 от 28 Ноември 1997г., изм. и доп. ДВ. бр.122 от 19 Декември 1997г., доп. ДВ. бр.18 от 13 Февруари 1998г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 26 Февруари 1999г., изм. и доп. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 8 Май 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., попр. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 4 Август 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г., доп. ДВ. бр.35 от 8 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 20 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 3 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.70 от 24 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Земеделски земи по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) са тези, които са предназначени за земеделско производство и:
1. (изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) не се намират в границите на урбанизираните територии (населените места и селищните образувания), определени с подробен устройствен план или с околовръстен полигон;
2. не са включени в горския фонд, определен в чл. 3, ал. 2 от Закона за горите;
3. (изм. - ДВ, бр. 72 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) не са застроени със сгради на промишлени или други стопански предприятия, почивни или здравни заведения, религиозни общности или други обществени организации, нито представляват складови помещения или дворове към такива сгради до нормативно определените размери;
4. (доп. - ДВ, бр. 72 от 1993 г.) не са заети от открити мини и кариери, от енергийни, напоителни, транспортни и други съоръжения за общо ползване, нито представляват прилежащи части към такива съоръжения до нормативно определените размери, както и естествени водни течения и водни площи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Стопанските дворове на трудовокооперативните земеделски стопанства (ТКЗС) и държавните земеделски стопанства (ДЗС) или части от тях, намиращи се извън границите на урбанизираните територии, са земеделски земи, ако не са застроени и са годни за земеделско производство.
(3) (Нова - ДВ, бр. 72 от 1993 г.) Земите, заети със съоръжения или инсталации, които са бракувани или застроени с малоценни постройки, са земеделски, ако са годни за земеделско производство.

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.)


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., отм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.)


Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., отм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.)


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) Собственикът свободно избира начина на ползване на земеделските земи според тяхното предназначение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Земите, възстановени по реда на чл. 10, ал. 5 ЗСПЗЗ, които са гори по смисъла на Закона за горите, се стопанисват и ползват при спазване разпоредбите на Закона за горите и на Закона за ловното стопанство.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Земите, върху които е възстановено правото на собственост по реда на чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ, както и тези, върху които е възстановено или придобито право на собственост по реда на § 4 - 4л от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ и са включени в границите на урбанизираните територии, се ползват, застрояват и опазват при спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Застрояване на земеделски земи се допуска само когато това е предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план и след промяна на предназначението на земята по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 31 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Собственикът на земеделски земи може да извършва строителство без промяна на предназначението на земята на сгради и съоръжения, свързани с ползването им, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието и храните.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Собствениците или ползвателите на земеделска земя са длъжни да стопанисват земите си с грижата на добър стопанин и със своите действия или бездействия да не нарушават правата на съседите си, като осигуряват провеждането на необходимите агротехнически мероприятия.
(2) Собствениците и ползвателите са длъжни:
1. (нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) да спазват изискванията на противопожарните правила, санитарно-хигиенните и екологичните норми при извършване на земеделски дейности и да изпълняват указанията на специализираните органи;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) да опазват земеделските земи от ерозиране, заблатяване, засоляване, замърсяване и други увреждания, да възстановяват засегнатите почви и да повишават почвеното плодородие;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) да употребяват само одобрени от компетентните държавни органи химически торове и препарати;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) да използват за напояване води, които не съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми.
(3) Собствениците и ползвателите са длъжни да осигуряват провеждането на финансираните от държавата мероприятия за изграждането на съоръжения за опазване на земите от ерозия и други процеси, увреждащи физическата цялост и продуктивността на почвите.


Чл. 4а. . (Нов - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., в сила от 24.04.2001 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Средствата за възстановяване на продуктивните качества на замърсените земи, включително и за блокиране на опасните замърсители, се осигуряват от бюджета на Министерството на земеделието и храните по ежегодно утвърждавана от Министерския съвет програма. Програмата се изготвя от Министерството на земеделието и храните съгласувано с Министерството на околната среда и водите.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) Собствениците и ползвателите са длъжни да опазват археологическите обекти, паметниците на културата, защитените територии, мелиоративните, електроенергийните и други съоръжения и инсталации, геодезичните и граничните знаци, които се намират в имотите им, както и да не пречат на другите собственици, ползватели и служебни лица да ползват и да поддържат същите. За наблюдение и предварително проучване на археологически обекти собствениците и ползвателите осигуряват достъп на длъжностните лица.


Чл. 6. (1) Съоръжения и инсталации, които са бракувани или е отпаднала потребността от тях, се премахват от собствениците им след прибиране на реколтата. Те се премахват незабавно, ако създават непосредствена опасност за живота, здравето и имуществото на собственика или ползвателя. В тези случаи собственикът на съоръжението или инсталацията заплаща обезщетение за причинените щети и пропуснатите ползи.
(2) Когато съоръженията и инсталациите не бъдат премахнати в срока по ал. 1, те могат да се премахнат и от собственика или ползвателя на земята за сметка на собствениците им.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) След премахване на съоръженията и инсталациите собствениците на имотите, в които те попадат, могат да придобият право на собственост върху освободената земеделска земя по цени съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ или с поименни компенсационни бонове без търг.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., нов - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Службите по вписванията уведомяват съответните общински служби по земеделие за извършените вписвания или отбелязвания относно договори или други правни актове, с които е извършена делба, прехвърляне на собственост, учредяване на вещни права или други разпоредителни сделки със земеделска земя, в едномесечен срок от извършеното вписване, съответно отбелязване или заличаване на вписването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) За извършена промяна на предназначението на земеделските земи по реда на Закона за опазване на земеделските земи уведомлението по ал. 1 се прави и от комисиите по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи.

Глава втора.
ЗЕМИ НА ГРАЖДАНИ


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.).


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.).


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г.) (1) В случаите по чл. 7, ал. 1 ЗСПЗЗ реалните дялове не могат да бъдат по-малки от 3 дка за нивите, 2 дка за ливадите и 1 дка за лозята и овощните градини.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Делба на земеделски имоти или разпореждане с реални части от такъв имот може да се извърши, ако при спазване изискването на ал. 1 отделните части могат да се обособят в самостоятелни имоти съобразно изработен или одобрен от общинската служба по земеделие проект.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., нов - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие постановява решение за възстановяване правото на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии въз основа на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4, 5 и 6 и чл. 13а.
(2) В случаите по ал. 1 се възстановяват правата на собствениците върху:
1. имоти или части от имоти в границите на незастроени урегулирани поземлени имоти (парцели), предназначени за жилищно или вилно строителство;
2. незастроени имоти или незастроени части от имоти в границите на урегулирани поземлени имоти (парцели) и терени, предвидени за обществени мероприятия и комплексно жилищно, вилно и курортно строителство;
3. незастроени имоти или незастроени части от имоти в производствените зони и стопанските дворове на ТКЗС, ДЗС или други образувани въз основа на тях селскостопански организации.
(3) Застроената част, която не се възстановява на собствениците в имотите по ал. 2, т. 2 и 3, включва застроената площ на сградата и прилежащия терен.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Застроената част се определя служебно от техническата служба на общината при спазване на Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение № 7028 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 63 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2008 г.) и на хигиенните и противопожарните норми. Решенията на техническата служба на общината се одобряват със заповед на кмета на общината и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Незастроените земи в стопанските дворове, разположени в границите на урбанизираните територии, се възстановяват на собствениците им съгласно чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) За лицата по чл. 10а, ал. 3 ЗСПЗЗ тригодишният срок за прехвърляне започва да тече от деня, в който влезе в сила решението на общинската служба по земеделие или на съда, с което е възстановено правото им на собственост.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) При неспазване на срока по ал. 1 земите се изкупуват от държавата по цени, определени от Министерския съвет.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) За възстановяване правото на собственост се подава заявление в 2 екземпляра, което съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) посочване на общинската служба по земеделие;
2. трите имена (наименованието), адреса (седалището), ЕГН на заявителя и на представителя, ако има такъв;
3. трите имена на наследодателя;
4. (изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) описание на имотите - землище, местност, размери, културен вид на имота (ниви, ливади, трайни насаждения), бивши съседи, съществуващи стари реални граници, данни за възстановимост на границите, имоти в границите на урбанизираните територии, в терени по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, земеделски земи, включени безвъзмездно в държавния горски фонд, одържавена гора, преобразувана в земеделска земя, дворни места в изоставени и заличени населени места, включително и тези, изключени от границите на урбанизираните територии, и други;
5. в какво се състои искането;
6. посочване на приложените доказателства;
7. подпис на заявителя или неговия представител.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. писмени доказателства за право на собственост по смисъла на чл. 12, ал. 2 ЗСПЗЗ;
2. декларация с нотариално заверен подпис по чл. 12, ал. 3 ЗСПЗЗ при липса на доказателства по т. 1;
3. удостоверение за наследници, когато възстановяването се иска от наследник (наследници) на починал собственик.
(3) Декларацията по ал. 2, т. 2 има следното съдържание:
1. трите имена, адрес и ЕГН на декларатора;
2. трите имена на собственика (наследодателя);
3. описание на имотите: землище, местност, размери и други данни по ал. 1, т. 4;
4. текст, че на декларатора е известно, че за неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) В случаите, когато се иска възстановяване на право на собственост по реда на чл. 11, към молбата се прилагат удостоверение и скица от техническата служба на общината. Общинската служба по земеделие може служебно да изиска издаването на удостоверение и скица от техническата служба на общината независимо от направените постъпки от собствениците.
(5) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Удостоверението, издадено от техническата служба на общината, когато се иска възстановяване на правото на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии, съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) сведение, че имотът е нанесен или не е нанесен в кадастралния план;
2. номера и размера на имота според кадастралния план;
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) размера на застроената част по чл. 11, ал. 3 и 4, за които се дължи обезщетение по чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ, както и размера на свободните площи, подлежащи на възстановяване;
4. информация, учредено ли е право на строеж и дали строежът на законно разрешената сграда е започнал в срока по чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ;
5. ограниченията на собствеността с посочване на основанията за тях.
(6) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Скицата, издадена от техническата служба на общината, когато се иска възстановяване на правото на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии, съдържа:
1. границите и номера на имота съгласно кадастралния план;
2. регулационното отреждане на територията, в която попада имотът;
3. границите и площите за възстановяване на правото на собственост, включително и с ограниченията, върху имотите.
(7) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., отм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Техническите изисквания за издаване на удостоверения и скици по ал. 5 и 6 се определят със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) Когато в одобрената кадастрална карта (кадастрален план) няма данни за границите на имотите, правото на собственост върху които се възстановява по чл. 11, за установяването им се изработва помощен план, който съдържа:
1. границите и номерата на бившите имоти;
2. границите и номерата на съществуващите имоти и застрояването в тях от одобрената кадастрална карта (кадастрален план).
(2) Когато за урбанизираната територия няма одобрена кадастрална карта (кадастрален план), се изработва помощен план, който съдържа:
1. границите и номерата на бившите имоти;
2. границите и номерата на съществуващите имоти и застрояването в тях.
(3) Неразделна част от помощния план по ал. 1 и 2 са регистърът на бившите имоти и регистърът на съществуващите имоти.
(4) Границите на бившите имоти се установяват въз основа на:
1. съдебно решение, неделима част от което е скица на имота или други допустими доказателства по делото;
2. кадастрален план, комасационен план, частичен земеустройствен план или планове за оземляване преди образуването на ТКЗС и ДЗС;
3. аерофотоснимки, дешифровъчни фотосхеми или ортофотопланове преди образуването на ТКЗС и ДЗС, както и анкети за създаване на регистъра на бившите имоти.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Плановете по ал. 1 и 2 се изработват от лица, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), и се разглеждат и приемат от комисия, назначена от кмета на общината, в състав: представители на службата по кадастъра, на общинската служба по земеделие и на техническата служба на общината. Изработването на плановете се възлага служебно от кмета на общината или от заинтересуваните собственици. В случаите, когато изработването на плановете е възложено от заинтересуваните собственици, разходите са за тяхна сметка.
(6) Приетите по реда на ал. 5 планове се съобщават от общинската администрация на заинтересуваните лица:
1. с обявление, обнародвано в "Държавен вестник" - когато обхватът на плановете е по-голям от 50 имота, и разгласяване чрез средствата за масово осведомяване и се излагат на подходящи места с публичен достъп в сградите на общината и кметството; обявлението се изпраща за обнародване в "Държавен вестник" в 7-дневен срок от приемането на плановете;
2. по реда на ГПК - когато обхватът на плановете е до 50 имота.
(7) В 30-дневен срок от съобщаването по ал. 6 заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.
(8) В 30-дневен срок след изтичането на срока по ал. 7 комисията по ал. 5 разглежда постъпилите писмени искания и възражения и взема решение за изменение на плановете и документацията към тях на базата на основателните искания и възражения, както и поради несъответствия, непълноти или грешки, които е констатирала. За решенията си комисията съставя протокол.
(9) Приетите възражения по плановете и документацията в съответствие с решенията на комисията се нанасят от изпълнителя в срок, определен от нея, но не по-дълъг от 30 дни.
(10) Техническите изисквания към плановете по ал. 1 и 2 и условията за приемането и контрола им се определят със заповедта по чл. 13, ал. 7.
(11) След влизането в сила на решението по чл. 11, ал. 1 имотите се попълват в одобрения кадастрален план или в одобрената кадастрална карта.


Чл. 14. (1) Подаденото заявление от един наследник ползва всички останали наследници.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.)


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Заявлението по чл. 13 се подава пред общинската служба по земеделие по местонахождението на подлежащите за възстановяване земеделски земи. Ако заявлението е подадено до друга общинска служба по земеделие, то се изпраща служебно до съответната общинска служба по земеделие, като за това се уведомява заявителят. Срокът се счита спазен от датата на подаване на заявлението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.) Ако подадените документи не отговарят на изискванията по чл. 13, заявителят се уведомява да отстрани нередовностите. До отстраняването им заявлението остава без движение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 72 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) При неотстраняване на нередовностите в дадения срок общинската служба по земеделие постановява решение въз основа на събраните доказателства.
(4) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Когато се установи, че заявените за възстановяване на право на собственост имоти са разположени в границите на общината, но в съседно землище, общинската служба по земеделие постановява ново решение по реда на чл. 14, ал. 7 ЗСПЗЗ.
(5) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Когато се установи, че заявлението за възстановяване на собствеността се отнася за земя, която е била одържавена и подлежи на реституция по други закони, заявлението се изпраща на компетентните органи. В тези случаи заявлението се счита за постъпило пред компетентните органи от датата на подаването му в общинската служба по земеделие.
(6) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Земи, които не са били внесени в ТКЗС или ДЗС, се възстановяват на собствениците им.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Лицата, пропуснали да заявят отделни имоти в срока по чл. 11, ал. 1 ЗСПЗЗ или на които е отказано възстановяване на собствеността върху земеделските земи на основание на отменените, съответно изменените, разпоредби на ЗСПЗЗ, могат да подадат за тях допълнително заявление пред общинската служба по земеделие, придружено с доказателства съгласно чл. 12, ал. 1 ЗСПЗЗ, в тримесечен срок от влизането в сила на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 98 от 1997 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) В едномесечен срок общинската служба по земеделие се произнася с решение по заявленията по ал. 1.


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.)


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Кметът на общината в срок до шест месеца от влизането в сила на ЗСПЗЗ предоставя на общинската служба по земеделие наличните данни за настъпили изменения в земеделските земи по землища, които включват:
1. границите на землището, на горския фонд и на населеното място при образуването на ТКЗС и ДЗС и при влизането в сила на ЗСПЗЗ;
2. размера на земеделските земи към годината на образуването на ТКЗС и ДЗС по видове собственост;
3. размера на намалението на земеделските земи след образуването на ТКЗС и ДЗС от:
а) отчуждени земи за държавни и обществени нужди, в т. ч. включени в строителните граници на населените места;
б) изградени язовири, канали, помпени станции, пътища, полезащитни пояси, стопански сгради, съоръжения, инсталации и други обекти на ТКЗС, ДЗС, агрофирми и кооперативни предприятия;
в) (Изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) земи по чл. 24, ал. 3 и 4 ЗСПЗЗ. Границите на археологическите обекти и паметниците на културата се определят от Националния институт за паметниците на културата. Националният институт за паметниците на културата и Археологическият институт и музей при Българската академия на науките изготвят списък на археологическите обекти и паметниците на културата, който предоставят на общината;
г) земи, предоставени за ползване на основание на нормативните актове, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ;
д) (изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) земи на научни, научно-производствени и учебни заведения, на местата за лишаване от свобода, на семепроизводствени и племенни стопанства, на горски разсадници и на ловни стопанства в размери, определени от Министерството на земеделието и храните;
е) земи, признати за единствен стопански двор и жилище на членове на ТКЗС;
ж) (отм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.)
з) земи, включени в държавния горски фонд, без земите по чл. 10, ал. 5 ЗСПЗЗ;
4. увеличаването на размера на земеделските земи след образуването на ТКЗС и ДЗС чрез:
а) усвояване на нови земеделски земи;
б) рекултивиране на нарушени терени;
в) изключване от държавния горски фонд;
г) изключване на земи от строителни граници на населените места;
5. размера на наличните земеделски земи за възстановяване по категории.
(2) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Когато информацията по ал. 1 не бъде предоставена в срока по ал. 1 от кмета на общината, тя се подготвя от общинската служба по земеделие, за което се уведомява кметът на общината.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Общинският съвет при несъгласие с представените му списъци по ал. 1, т. 3, буква "в" прави мотивирано предложение пред Министерството на културата, което се произнася в двуседмичен срок.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) Границите на землището на населеното място, на държавния горски фонд, строителните граници на населеното място и селищното образувание и границите на земеделските земи се установяват от кадастъра и други източници съгласно чл. 18б, ал. 1 и се отразяват върху топографска картна основа в мащаб не по-дребен от 1:10 000.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Споровете за граници между землищата се решават по реда на § 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ.


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) Съществуващи на терена стари реални граници на имоти са тези, които представляват топографски елементи като слогове, пътища, огради, трайни насаждения, брегови линии на водни течения и водни площи, оврази, дерета и други подобни, при условие, че не е променено местоположението им след включването на земите в ТКЗС или в ДЗС.


Чл. 18б. (1) (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 1995 г., предишен текст на чл. 18б, доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Възстановими на терена стари реални граници на имота са тези, които е възможно да бъдат установени чрез кадастрален план, комасационен план или частичен земеустройствен план преди образуването на ТКЗС и ДЗС. За установяването на границите могат да се използват и стари геодезически снимки, аерофотоснимки, дешифровъчни фотокопия, ортофотопланове и скици на имоти, издадени от техническите служби на общината.
(2) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Когато за имоти, попадащи в блок на ТКЗС, ДЗС или на други образувани въз основа на тях селскостопански организации, липсват материалите по ал. 1, се допуска възстановяването им в стари реални граници, след като се уточни тяхното разположение на място, когато площта на земята с възстановена собственост за местността не превишава наличната площ. Уточняването се извършва по реда на чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 в присъствието на не по-малко от 50 на сто от собствениците или на техните наследници. Присъствието се документира с подписите на лицата. Имотите се разполагат в картата, като се запазват тяхната площ и местоположение съгласно решенията на общинската служба по земеделие, без да се спазва предишната им форма.
(3) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Имотите на неявилите се собственици или техни наследници по ал. 2 се разполагат съгласно решенията на общинската служба по земеделие в същата местност върху незаети места.
(4) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Картата по ал. 3 се обявява и одобрява по реда на чл. 18д, ал. 7.


Чл. 18в. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Министерството на земеделието и храните възлага на изпълнител техническите работи, свързани с възстановяването на собствеността върху земеделските земи, съгласно Закона за обществените поръчки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) По предложение на общинската служба по земеделие Министерството на земеделието и храните чрез търг определя изпълнител за поддържането и осъвременяването на плановете за земеразделяне и на другите материали и данни, получени при прилагането на ЗСПЗЗ, в едномесечен срок след приключване на техническата работа.


Чл. 18г. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие сама или с изпълнителя определя териториите, в които се възстановява собствеността на земите в:
1. границите, върху които собствеността се възстановява по реда на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ;
2. съществуващи на терена стари реални граници, в т. ч. и тези по чл. 10, ал. 5, 6, 7 и 9 ЗСПЗЗ;
3. възстановими на терена стари реални граници, в т. ч. и тези по чл. 10, ал. 5, 6, 7 и 9 ЗСПЗЗ;
4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.) нови реални граници с план за земеразделяне.
(2) Границите по предходната алинея се утвърждават с решение и се отразяват върху изходната картна основа по чл. 18, ал. 3.


Чл. 18д. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие разглежда заявленията по чл. 13 и разпределя описаните в тях имоти по местности в териториите, определени по реда на чл. 18г, ал. 1, за което съставя поименен списък. Списъкът, придружен с копие от картата по чл. 18г, ал. 2 се обявява за сведение на видно място в населеното място, за чието землище се отнася.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие определя имотите или частите от тях, върху които не може да се възстанови правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, поради обстоятелствата, посочени в чл. 10б, ал. 1, чл. 24, ал. 2, 3 и 4 и чл. 29, ал. 1 ЗСПЗЗ. За направените констатации общинската служба по земеделие уведомява заинтересуваните лица по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Лицата по ал. 2 в 14-дневен срок от датата на получаването на уведомлението подават писмено искане до общинската служба по земеделие, в което избират начина на обезщетяването съгласно чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие определя срок за съвместно уточняване със заявителите на границите на земеделските земи, разположени в териториите по чл. 18г, ал. 1. Обявлението за срока се обнародва в "Държавен вестник", поставя се на видно място в кметството и се разгласява чрез средствата за масова информация.
(5) (Нова - ДВ, бр. 2 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Съвместното уточняване се извършва по график по дати и местности, който започва 14 дни след обнародването на обявлението в "Държавен вестник". За уточняването общинската служба по земеделие изготвя скица и съставя протокол, който се подписва от явилите се лица. Общинската служба по земеделие предоставя за стопанисване на общината земите с неустановени граници поради неявяване на заявителите или на упълномощени от тях лица.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 2 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Изпълнителят, определен по реда на чл. 18в, заснема съществуващите стари реални граници на имотите, а възстановимите - трасира на терена.
(7) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие обнародва в "Държавен вестник" обявление, че са изработени карта и регистър на имотите на съществуващи стари реални граници, както и карта и регистър на имотите във възстановими стари реални граници. Картите и регистрите се излагат на подходящо място в кметството, а обявата за изработването им се разгласява чрез средствата за масово осведомяване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения пред общинската служба по земеделие по картите в 14-дневен срок от деня на обнародването на обявлението в "Държавен вестник".
(9) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие в 14-дневен срок разглежда всички постъпили възражения и се произнася с решение по тях. Уважените възражения се отразяват в картата и в регистъра на имотите и без да се налага допълнително заснемане или трасиране. Решенията се съобщават на жалбоподателите по реда на ГПК и подлежат на обжалване по реда на чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ.


Чл. 18е. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) Категорията на земеделската земя за всеки собственик се определя въз основа на данните за местоположението на имотите му в заявлението и картните материали за категориите на земеделските земи.
(2) Земите на собствениците, за които липсват данни за точното им разположение в дадена местност или в землището, са равнопоставени по местоположение и категории.
(3) Категориите на земите по предходната алинея се определят пропорционално на разпределението на категориите им в местността, съответно в землището.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Когато земеделските земи са застроени или върху тях са проведени мероприятия, които не позволяват възстановяването на собствеността, и липсват данни за качествата на земята, категорията им се определя спрямо прилежащите им територии.


Чл. 18ж. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие постановява решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, в което се описват размерът и категорията на имота, неговото местоположение, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. Към решението се прилага скица на имота, заверена от общинската служба по земеделие, а за имоти в границите на урбанизираните територии - и от техническата служба на общината. Влязлото в сила решение, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота, освен в случаите по чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) В случаите, когато правото на собственост се възстановява в нови реални граници с план за земеразделяне, общинската служба по земеделие постановява решение, с което определя размера, категориите и ако е известна, местността, в която са се намирали земеделските земи, на които има право заявителят.
(3) (Нова - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Когато правото на собственост се възстановява при условията на § 4 - 4л ЗСПЗЗ с план на новообразуваните имоти, общинската служба по земеделие постановява решение за признаване на правото на собственост. В решението се описват размерът и местността, в която са се намирали земеделските земи, на които заявителят има право. Общинската служба по земеделие изпраща служебно на общината информация за влезлите в сила решения в 7-дневен срок от поискването им.
(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) При установяване на разлика в площта на имота при заснемане на старите му реални граници и площта, доказана с документи от собственика, общинската служба по земеделие признава право на собственост, както следва:
1. при измерена площ, по-малка от доказаната - размера на измерената площ;
2. (изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г.) при измерена площ, по-голяма от доказаната, когато разликата е по-голяма от 3 дка за ниви, 2 дка за ливади и 1 дка за трайни насаждения - размера на доказаната площ;
3. (изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) при измерена площ, по-голяма от доказаната, когато разликата в повече е над посочените по т. 2 размери - разликата в повече се обособява в самостоятелен имот, който се стопанисва и управлява от общината по реда на чл. 19 ЗСПЗЗ.
(5) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) При установяване на разлика в площта на имотите, определени по плановете и материалите по чл. 18б, ал. 1, и доказаната по документите за собственост общинската служба по земеделие признава правото на собственост в следните размери:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г.) при определена площ, по-малка от доказаната - размера на определената площ;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г.) при определена площ по-голяма от доказаната - когато разликата е по-голяма от 3 дка за ниви, 2 дка за ливади и 1 дка за трайни насаждения - размера на доказаната площ;
(6) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1993 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 122 от 1997 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) Решенията по предходните алинеи се съобщават на заявителите по реда на ГПК и подлежат на обжалване пред районния съд в 14-дневен срок от съобщението.
(7) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) С влизането в сила на плана за земеразделяне и след одобряване на картата със съществуващи и възстановими стари реални граници всеки имот в земеделските земи получава номер, единствен за територията на страната.
(8) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) Промяната на землищните граници въз основа на съдебно решение и при влязъл в сила план за земеразделяне не води до промяна на собствеността.


Чл. 18з. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) В случаите, предвидени в чл. 10, ал. 5, 6, 7 и 9 ЗСПЗЗ, общинската служба по земеделие постановява решение по чл. 18ж, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Въз основа на решението по предходната алинея, с което се възстановява правото на собственост в границите на урбанизираната територия, имотът се отписва от актовите книги за държавните имоти по реда на чл. 78, ал. 1 от Закона за държавната собственост или чл. 64 от Закона за общинската собственост.
(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г.) Когато е извършена замяна по реда на отменения Закон за трудовата поземлена собственост, правото на собственост се възстановява върху имота, притежаван преди замяната. При застрояване или извършване на разпоредителни сделки със земята, получена при замяната, замяната остава в сила. В този случай при възстановяване на правото на собственост се счита, че е осъществена замяна на земи между двама собственици.
(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.)


Чл. 18и. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Когато в границите на територията на плана за земеразделяне общинската служба по земеделие установи, че размерът на земеделските земи е намалял, сама или с изпълнителя определя коефициент, с помощта на който се установява размерът на подлежащите на възстановяване земи за всеки собственик. Коефициентът се определя, като размерът на наличната земеделска земя в границите на плана за земеразделяне се раздели на размера и, определен с решенията по чл. 18ж, ал. 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) В наличната земеделска земя при определяне на коефициента по ал. 1 не влизат териториите, определени по чл. 18г, ал. 1, т. 1, 2 и 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Ако размерът на земята за възстановяване на собствеността с план за земеразделяне, определен с решения на общинската служба по земеделие, надвишава наличната земеделска земя без доказателства за проведени мероприятия, които намаляват този размер, общинската служба по земеделие докладва на министъра на земеделието и храните. Министърът на земеделието и храните със заповед може да спре съгласно чл. 12, ал. 6 ЗСПЗЗ земеразделянето на землището до уточняване размера на земята на всички заявители.
(4) (Зал., нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Ако заявената земя надвишава наличната въз основа на неверни заявления и декларации, общинската служба по земеделие проверява представените документи и издадените решения за възстановяване на собствеността.
(5) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Общинската служба по земеделие след извършване на проверката на заявленията и приложените към тях документи и решения за възстановяване правото на собственост докладва на министъра на земеделието и храните за резултатите от проведените действия и предлага да бъде потърсена съдебна отговорност за причинените вреди от лицата, подали неверни заявления и декларации. Министърът на земеделието и храните се разпорежда със заповед за продължаване на земеразделянето в землището.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1991 г., в сила от 26.07.1991 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Общинската служба по земеделие с протоколно решение определя размера на подлежащата на възстановяване земеделска земя за всеки собственик чрез умножаване на коефициента по ал. 1 с размера на земите, определени във влезлите в сила решения по чл. 18ж, ал. 2. За земите от държавния поземлен фонд размерът и категорията се съгласуват с министъра на земеделието и храните.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1991 г., в сила от 26.07.1991 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., отм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие постановява решение за определяне правото на обезщетение на собствениците по реда на чл. 10б, 10в и 35 ЗСПЗЗ, в което се посочва стойността на обезщетението. Решението се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Гражданския процесуален кодекс и подлежи на обжалване по отношение на стойността на дължимото обезщетение в 14-дневен срок чрез общинската служба по земеделие пред районния съд.
(9) (Нова - ДВ, бр. 113 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(10) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие съставя списък по землища за наличната свободна държавна и общинска земя.
(11) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., предишна ал. 9, доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Общинската служба по земеделие прави мотивирано предложение чрез кмета на общината до общинския съвет за обезщетяване на собствениците от общинския поземлен фонд в съответствие с постъпилите искания за обезщетяване със земеделска земя чрез план за обезщетяване или с отделни имоти по реда на чл. 45ж. Когато застрояването е с обекти, които не са общинска собственост, кметът на общината връща предложението с мотивиран отказ в 14-дневен срок. Общинският съвет разглежда предложението на първото си заседание след постъпването му и се произнася с положително решение, когато:
1. проведените мероприятия представляват обекти - общинска собственост, или
2. в землището не са налице свободни земи от държавния поземлен фонд независимо от характера и собствеността на проведените мероприятия по чл. 10б, ал. 2, т. 1 или 2 ЗСПЗЗ.
(12) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г., предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Общинската служба по земеделие прави мотивирано предложение пред министъра на земеделието и храните чрез областната дирекция "Земеделие" за определяне на свободните земи от държавния поземлен фонд, които са необходими за обезщетяване на собствениците. Директорът на областната дирекция "Земеделие" внася предложението в едномесечен срок, придружено със становище. За нуждите на обезщетяването земите от държавния поземлен фонд се оценяват служебно от общинската служба по земеделие по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ.
(13) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Решението по ал. 6 се съобщава на заявителите по реда на Гражданския процесуален кодекс. В съобщението се посочват възможностите за обезщетяване. В 14-дневен срок от датата на уведомлението заявителят подава писмено искане до общинската служба по земеделие, в което избира начина на обезщетяването съгласно чл. 15, ал. 3 ЗСПЗЗ. Решението на общинската служба по земеделие за обезщетяване със земя се отразява в проектоплана за земеразделяне.
(14) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., предишна ал. 12 - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) В случаите по чл. 10, ал. 8 и 14 ЗСПЗЗ общинската служба по земеделие прави мотивирано искане пред министъра на земеделието и храните за определяне на земи от държавния поземлен фонд за възстановяване на собствеността. При невъзможност за възстановяване на собствеността или за обезщетяване със земя, както и за земите над 200 и 300 дка общинската служба по земеделие определя по размер дължимото обезщетение с компенсационни бонове.
(15) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 113 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.)
(16) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., предишна ал. 14, доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Ако наличните държавен и общински поземлени фондове са недостатъчни за обезщетяването на всички правоимащи, те се обезщетяват пропорционално със земя, а за разликата до пълния размер на дължимото обезщетение - с поименни компенсационни бонове. Общинската служба по земеделие с протоколно решение определя съотношението между стойността на предоставените за обезщетяване земи и стойността на дължимото обезщетение за общината. С така определения коефициент за общината се редуцира стойността на дължимото обезщетение със земя на всички правоимащи.
(17) (Нова - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) На основание на влязлото в сила решение по ал. 8 общинската служба по земеделие постановява решение за стойността на обезщетението:
1. със земя, а за разликата до пълния размер на дължимото обезщетение - с поименни компенсационни бонове съобразно определения коефициент за общината по ал. 16;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) с поименни компенсационни бонове - в случаите, когато лицата са поискали дължимото обезщетение да бъде извършено чрез поименни компенсационни бонове, както и в случаите по чл. 19а, ал. 9 ЗСПЗЗ.
(18) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Въз основа на решенията на общинската служба по земеделие по ал. 17, т. 1 и протоколното решение по ал. 16 министърът на земеделието и храните възлага техническите дейности по проектиране на границите на имотите за обезщетяване. Планът за обезщетяване се изработва за територията на общината върху определените за обезщетяване имоти от общинския и държавния поземлен фонд. Когато при определянето на обезщетението със земя се образуват имоти с размери, по-малки от определените в чл. 10, ал. 1, обезщетяването се извършва чрез предоставяне на имот в съсобственост, като всеки съсобственик има идеална част, съответстваща на стойността на обезщетението. Общинската служба по земеделие обнародва в "Държавен вестник" съобщение за изготвяне на плана за обезщетяване, който не подлежи на обжалване.
(19) (Нова - ДВ, бр. 113 от 1999 г., предишна ал. 18 - ДВ, бр. 44 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(20) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Планът за обезщетяване отговаря на следните изисквания:
1. собственикът да получи имот със стойност, равна на стойността на дължимото обезщетение със земя, определена в решението по ал. 17, т. 1;
2. имотите да са проектирани във форма, удобна за обработка на земята с осигурен транспортен достъп; при невъзможност достъпът се осъществява по реда на чл. 36 от Закона за опазване на селскостопанското имущество;
3. по възможност проектирането на имотите да се извършва в землището, в което е признато право на обезщетение на собствениците, или в съседни на него землища;
4. проектирането на имотите на собствениците по възможност да се извършва в онези от предоставените земи, чието местоположение (землище, местност) е в близост до имотите, за които се обезщетяват.
(21) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Процедурата по изработване и приемане на плановете за обезщетяване включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) възлагане от министъра на земеделието и храните на изпълнението на техническите дейности и изработването на плановете по реда на Закона за обществените поръчки на правоспособни физически и юридически лица, вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР;
2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) извършване на техническите дейности и изработване на плана въз основа на задание по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните или от упълномощено от него лице, и придружаващите заданието изходни материали; заданието се изготвя от общинската служба по земеделие;
3. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) приемане на плановете за обезщетяване от приемателна комисия за съответната община, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните; комисията съставя протокол, който се одобрява със заповед от министъра на земеделието и храните или от упълномощено от него лице.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Български граждани, имащи право на обезщетение по чл. 10в, ал. 1, т. 2 и 3 ЗСПЗЗ, подават заявления в срока по § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 13 от 2007 г.), а по чл. 10в, ал. 4 - в срока по § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 106 от 2000 г.) до Министерството на земеделието и храните. Заявленията по чл. 10в, ал. 2 ЗСПЗЗ се подават в срока по § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 106 от 2000 г.) пред общинските служби по земеделие по местонахождението на възстановените имоти. Подаденото заявление от един наследник ползва всички наследници. Подадените заявления до Министерството на земеделието и храните от правоимащи лица по реда на чл. 10в, ал. 2 ЗСПЗЗ служебно се препращат в общинската служба по земеделие по местонахождението на възстановените им имоти.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) В заявлението се посочват: трите имена, адресът и единният граждански номер на заявителя и на собственика, както и предпочитаният начин на обезщетяване, и се прилагат следните документи:
1. (нова - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) по чл. 10в, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ - свидетелство за етническо малцинство или декларация за изселване, или молба за ликвидиране на имот и оригиналите на облигациите по Българския държавен заем - 1923 г., по спогодбата "Моллов - Кафандарис" и неизплатените купони към тях;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г., предишна т. 1 - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) по чл. 10в, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ - свидетелство за етническо малцинство, декларация за изселване, молба за ликвидиране и други архивни документи, установяващи правата на собственика, съгласно изискванията на § 66 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 456 на Министерския съвет от 1997 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ (ДВ, бр. 122 от 1997 г.);
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) по чл. 10в, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ - декларации по образец с оценени или неликвидирани земеделски земи, описани в част "Недвижими имоти" на декларацията, с нотариална или общинска заверка на подписа на декларатора, издадена през периода от 1941 г. до сключването на Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Народна република България и Кралство Гърция (ДВ, бр. 87 от 1964 г.);
4. (доп. - ДВ, бр. 18 от 1999 г., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) по чл. 10в, ал. 2 ЗСПЗЗ - съдебно решение, изпълнителен лист или резолюция, издадени от български съдилища, както и сметки, временни свидетелства, разписки и удостоверения за признато право на парично обезщетение по глава III от Закона за уреждане на собствеността на недвижимите имоти в Южна Добруджа (обн. - ДВ, бр. 157 от 1942 г.; отм. - Изв., бр. 16 от 1951 г.) официални документи на румънските власти с легализиран превод, издадени по реда на Закона за организация на Нова Добруджа от 1 април 1914 г., доказващи правото на собственост върху иззетата третина, или държавни облигации, издадени за обезщетяване на собствениците за иззетата третина въз основа на ЗУСНИЮД с дата 1 август 1945 г., декларация от заявителя, че правоимащият не е получил кредит срещу заложени временни свидетелства или облигации; за неверни данни в декларацията заявителят носи наказателна отговорност;
5. (нова - ДВ, бр. 18 от 1999 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г.) по чл. 10в, ал. 4 ЗСПЗЗ - протокол за замяна, издаден от комисията по чл. 59 от Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на собствеността на недвижими имоти в Южна Добруджа, или съдебни актове по същия закон за признато право на собственост, други документи, с които се установява признатото право на замяна, както и декларация от заявителя, че собственикът не е получил обезщетение по чл. 58 и 59 ЗИДЗУСНИЮД (ДВ, бр. 57 от 1948 г.) за останалите на румънска територия земи;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 18 от 1999 г., отм., предишна т. 5 - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) удостоверение за наследници.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 1999 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Министърът на земеделието и храните се произнася със заповед за размера на дължимото обезщетение. Заповедта се издава въз основа на протокол на комисия за разглеждане на заявленията по чл. 10в, ал. 1 и 4 ЗСПЗЗ в състав, определен от министъра на земеделието и храните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г.) Заповедта за признаване правото на обезщетение се обнародва в "Държавен вестник", а заповедта, с която се отказва правото на обезщетение, се съобщава на заявителите по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., нова - ДВ, бр. 18 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Заповедите по ал. 4 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) Правоимащите лица по чл. 10в, ал. 1, т. 2 и 3 ЗСПЗЗ се обезщетяват по тяхно желание със земеделски земи от държавния поземлен фонд и/или общинския поземлен фонд в землището по местонастаняването им, а лицата по чл. 10в, ал. 2, т. 1 и ал. 4 ЗСПЗЗ - по местонахождението на възстановените имоти. При липса на земи от държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд те се обезщетяват с поименни компенсационни бонове.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., нова - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) Правоимащите лица по чл. 10в, ал. 2, т. 1 ЗСПЗЗ се обезщетяват със земеделска земя от държавния поземлен фонд и/или общинския поземлен фонд за допълване на останалата им собственост до 100 дка по местонахождението и и с поименни компенсационни бонове - за разликата до пълния размер на отнетата третина. Правоимащите лица по чл. 10в, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ се обезщетяват с поименни компенсационни бонове на стойност, равна на номинала на представените нерегистрирани облигации и неизплатените купони към тях, а лицата по чл. 10в, ал. 2, т. 2 - с поименни компенсационни бонове, по реда на § 1и, ал. 2 от допълнителните разпоредби. Правоимащите лица по чл. 10в, ал. 4 ЗСПЗЗ се обезщетяват по реда на чл. 10в, ал. 2, т. 1 - със земеделска земя от държавния поземлен фонд и/или общинския поземлен фонд за възстановяване или допълване на собствеността до 100 дка и с поименни компенсационни бонове - за разликата до пълния размер на признатата собственост в общината и землището съгласно заповедта по чл. 19а, ал. 3.
(9) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 1995 г., нова - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Ако обезщетението със земя заедно със земите, правото на собственост върху които е възстановено, надвишава размерите по чл. 10, ал. 8 ЗСПЗЗ, правоимащите лица се обезщетяват чрез поименни компенсационни бонове.


Чл. 19б. (Нов - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Обезщетяването със земи от общинския поземлен фонд и със земи от държавния поземлен фонд в случаите по чл. 10в, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и ал. 4 се извършва от общинската служба по земеделие по писмено искане на собствениците.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г.) Земите от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собствениците, включително и в случаите по чл. 10в, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 и 4 ЗСПЗЗ се определят по реда на чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.)


Чл. 19в. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие изпраща информацията за издадените и влезли в сила решения за обезщетяване с поименни компенсационни бонове и заверени копия от тях на Централния регистър на компенсаторните инструменти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Документите, въз основа на които е признато правото на обезщетяване на собствениците с поименни компенсационни бонове, както и заповедите, решенията и съдебните решения за определяне размера на обезщетението се съхраняват от общинските служби по земеделие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Въз основа на предоставената информация по ал. 1 Централният депозитар издава на общинските служби по земеделие удостоверителен документ за извършената регистрация на поименните компенсационни бонове по сметките на техните притежатели.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Получените в общинските служби по земеделие чрез Централния регистър на компенсаторните инструменти удостоверителни документи се връчват на притежателите на поименните компенсационни бонове или на упълномощени от тях лица. При починал собственик удостоверителният документ се получава от един от наследниците или от друго упълномощено от тях лице след представяне на нотариално заверено пълномощно, валидно удостоверение за наследници и документ за самоличност.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.) Земеразделянето като дейност за възстановяване на собствеността върху земеделските земи включва изготвяне на план за земеразделяне, обявяване, одобряване, трасиране, координиране на границите и въвеждане във владение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Дейностите по поддържането, осъвременяването и ползването на плановете за земеразделяне и другите материали и данни, получени при прилагането на ЗСПЗЗ, се извършват в съответствие с чл. 31, ал. 2 и чл. 33, ал. 2 ЗСПЗЗ.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Изпълнението на дейностите по ал. 1 се осъществява въз основа на техническо задание, съобразено с конкретните условия от общинската служба по земеделие.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Техническото задание за изпълнение на дейностите по ал. 1 съдържа:
1. обща площ на землището, съответно и на земеделските земи;
2. брой на собствениците, подали заявления за възстановяване на собствеността върху земеделските земи и заявената площ;
3. досиета на землищните граници;
4. (изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) границите на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на нормативни актове по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ;
5. широчина на полските пътища и прокарите;
6. разпределяне на териториите по начин на възстановяване на собствеността съгласно чл. 18г, ал. 1;
7. какви от съществуващите благоустройствени мероприятия да се запазят и какви да се предвидят;
8. (доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) границите на урбанизираните територии;
9. (доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) сервитутни и вододайни зони, резервати, културни ценности, защитени територии, археологични обекти и др.


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., нов - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Общинската служба по земеделие постановява решение за възстановяване право на собственост въз основа и в съответствие с решението на съда и заповедта на министъра на земеделието и храните по чл. 24, ал. 2 ЗСПЗЗ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Решенията на общинската служба по земеделие въз основа на постъпили в нея съдебни решения преди обнародване на проектоплана за земеразделяне в "Държавен вестник" се отразяват в него или същият се коригира преди одобряването му.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие издава решение за обезщетяване на собственика по реда на чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ, когато той е представил влязло в сила съдебно решение за признато право на собственост върху земеделски земи след обнародване в "Държавен вестник" на обявлението, че е изработен проект на плана за земеразделяне. Съдебното решение може да се изпълни върху земи по чл. 19 ЗСПЗЗ на територията на общината.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) Планът за земеразделянето се изработва върху картна основа в мащаб, не по-дребен от 1:10 000. Той съдържа текстови и графичен материал.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие определя наименованието на местностите и техните граници, които са предмет на плана за земеразделяне.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.) Изработването на план за земеразделяне включва:
1. отразяване на границите на земеделските земи, в които се изработва план за земеразделяне съгласно чл. 18г, ал. 1, т. 4;
2. (изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) предложения за устройство на територията въз основа на техническото задание на общинската служба по земеделие и на наличната информация за благоустройствени елементи, противоерозионни, мелиоративни и други природоохранителни мероприятия; проектиране местоположението на необходимите полски пътища и прокари;
3. определяне и приемане на коефициент за намаляване размера на земеделските земи;
4. (нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. бр. 122 от 1997 г.) провеждане на анкета по реда на чл. 23б;
5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) проектиране на границите на имотите въз основа на решение на общинската служба по земеделие по чл. 18ж, ал. 2 и чл. 19, ал. 6 и проведената анкета;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.) определяне ограниченията на собствеността с посочване на основанията за тях.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1994 г., в сила от 06.12.1994 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) За териториите, заети с трайни насаждения, оризови полета и хидромелиоративни съоръжения, се изготвят отделни планове за земеразделяне, които са неразделна част от общия план за земеразделяне. Изискванията при изработване на планове за хидромелиоративни площи и оризови полета се определят по ред, определен от министъра на земеделието и храните. Допуска се в хидромелиоративните и оризовите полета коефициентът за редукция да е различен от общия, определен за землището, но с не повече от 5 на сто.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Когато с решение на общинската служба по земеделие по чл. 14, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ се възстановява право на собственост за площ, по-голяма от наличната площ в местност,пропорционално се намаляват площите на всички собственици в тази местност, с изключение на тези, чийто имот е единствен в землището, или имотът след намаляването получава размер под определения в чл. 10. С намалената площ се увеличава размерът на възстановената земя по чл. 14, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ в друга местност на землището.


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.) Планът за земеразделяне отговаря на следните изисквания:
1. собственикът да получи равностойна по количество и качество земя по възможност в местностите, където са се намирали имотите му. Когато отделен собственик има земи в една и съща местност, те се предоставят на едно място;
2. имотите да са проектирани във форма, удобна за обработка на земята с осигурен транспортен достъп;
3. по-малките имоти да се проектират по възможност в близост до населени места.


Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие определя срок за съвместно уточняване със заявителите на местоположението на имотите с възстановено право на собственост по чл. 14, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ. Обявлението за срока се обнародва в "Държавен вестник", поставя се на видно място в кметството и се разгласява чрез средствата за масово осведомяване, включително в един централен всекидневник и в един местен вестник.
(2) Анкетата се извършва по график по дати и по местности и започва 14 дни след обнародването на обявлението в "Държавен вестник".
(3) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Анкетата се провежда на място или в кметството на съответното населено място от представители на общинската служба по земеделие, на изпълнителя, собственици или техни наследници. Местоположението на имотите може да се определя и от съседи на имотите.
(4) Резултатите от анкетата се документират върху работна карта на територията и в протокол, подписан от участниците.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Когато на анкетата се явят по-малко от половината от лицата по ал. 3, общинската служба по земеделие уведомява неявилите се лица по реда на ГПК да се явят за извършване на анкета.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие в процеса на изработване на плана за земеразделяне контролира изпълнението на техническото задание. За направените констатации и установените различия се постановяват протоколни решения, които изпълнителят отразява в плана.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1991 г., в сила от 26.07.1991 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие обнародва в "Държавен вестник" обявление, че е изработен проект на плана за земеразделяне. Проектът на плана се излага на подходящо място в кметството и се разгласява чрез средствата за масова информация, включително в два централни всекидневника.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения пред общинската служба по земеделие по проекта на плана за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявлението в "Държавен вестник".
(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Собствениците с влезли в сила съдебни решения за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи, представени в общинската служба по земеделие след изтичането на срока по чл. 11, ал. 4 ЗСПЗЗ, се обезщетяват със земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, а при недостиг - по реда на чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ и със земи по чл. 19 ЗСПЗЗ на територията на общината или се възстановяват в правата си по реда на чл. 45ж.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие разглежда в 14-дневен срок всички постъпили възражения и се произнася по тях. Уважените възражения се отразяват в проекта на плана за земеразделяне. За разглежданите възражения се съставя протокол, съдържащ мотивите за приетите решения. Когато общинската служба по земеделие констатира, че вследствие на уважените възражения са настъпили съществени промени в проекта на плана, обнародва в "Държавен вестник" обявление, че е изработен нов проект на план за земеразделяне, при което се спазва процедурата по ал. 1, 2 и 4.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Коригираният проект на плана за земеразделяне се одобрява от общинската служба по земеделие с решение. Общинската служба по земеделие обявява в "Държавен вестник", одобряването на плана за земеразделяне. Одобреният план за земеразделяне се излага на подходящо място в кметството, а съобщението за одобряването му се разгласява и чрез средствата за масова информация.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 1993 г., в сила от 29.01.1993 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Жалби срещу одобрения план за земеразделяне могат да се подават в четиринадесетдневен срок от датата на обнародване в "Държавен вестник" чрез общинската служба по земеделие до административния съд. Жалбата се придружава от скица - проект за изменението, изготвена от изпълнител.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 1993 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Одобреният план за земеразделяне влиза в сила, ако не е обжалван в срока по ал. 6. Обжалването на плана за земеразделяне спира изпълнението му по отношение на засегнатите имоти.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Влезлият в сила план за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или възстановими стари реални граници на земеделски земи могат да бъдат преработени при явна фактическа грешка със заповед на министъра на земеделието и храните или на упълномощено от него длъжностно лице. Заповедта за преработване се обнародва в "Държавен вестник" и се обявява от общинската служба по земеделие в кметството на съответното населено място.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Явна фактическа грешка е несъответствието между заснетите на терена трайни топографски елементи и/или съществуващата ситуация и отразяването им върху плана.
(3) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 18 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 18 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(10) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Наличието на явна фактическа грешка се установява чрез оглед и/или геодезически измервания от изпълнителя на техническите дейности по поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост съвместно със служители от общинската служба по земеделие. Констативният протокол се предлага за подпис на присъстващите заинтересувани лица.
(11) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) За отстраняване на явната фактическа грешка изпълнителят изготвя план, върху който се комбинират данните от влезлия в сила план за земеразделяне или карта на съществуващите или възстановимите на терена стари реални граници и резултатите от констативния протокол по ал. 10, и регистър на засегнатите имоти. Планът и регистърът се приемат от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие". Приемателният протокол се одобрява от директора на областната дирекция "Земеделие", който предлага на министъра на земеделието и храните да издаде заповед по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ.
(12) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Копие на картата на възстановената собственост с отразената явна фактическа грешка се излага на видно място в общинската служба по земеделие след обнародването в "Държавен вестник" на заповедта на министъра на земеделието и храните по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ.
(13) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Обжалването на заповедта по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ не спира нейното изпълнение освен по отношение на пряко засегнатите от жалбата имоти.
(14) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Решенията на общинската служба по земеделие, издадени на основание чл. 14, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1 и чл. 19а, ал. 4, т. 1 ЗСПЗЗ, се връчват по реда на ГПК и подлежат на обжалване по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ. При спор за материално право заинтересуваните лица осъществяват правата си по съдебен ред.
(15) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) В случаите, когато засегнатите имоти са били предмет на делба или на разпоредителни сделки, общинската служба по земеделие издава решение, което съдържа описание на имота след отстраняване на явната фактическа грешка с данни за неговите размер и категория, местоположение, граници, съседи, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. В решението се посочва и стойността на дължимото обезщетение за засегнатата част от имота. Към решението се прилага скица на имота, заверена от общинската служба по земеделие. Когато за имота е одобрена кадастрална карта, скицата се издава по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
(16) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Решението по ал. 15 се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. При спор за материално право заинтересуваните лица осъществяват правата си по съдебен ред.
(17) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) В 14-дневен срок от влизането в сила на решението по ал. 15 заинтересуваните лица подават искане до общинската служба по земеделие, в което посочват предпочитания от тях начин за обезщетяване - със земеделска земя или с поименни компенсационни бонове. При неспазване на срока, както и при невъзможност лицата да бъдат обезщетени със земеделска земя те се обезщетяват с поименни компенсационни бонове.
(18) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие постановява решения за обезщетяване със земеделска земя или с поименни компенсационни бонове.
(19) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Редът по ал. 15 - 18 се прилага и когато явната фактическа грешка е установена при създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри в случаите по § 6, ал. 8 и 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър.
(20) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., предишна ал. 15 - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Редът за отстраняване на явна фактическа грешка по ал. 10 - 14 не се прилага за земите, включени в териториите по § 4 - 4к от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 1994 г., в сила от 06.12.1994 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) При сделки с вещни права върху земеделски земи, обезщетяване, оземляване, отчуждаване, промяна на предназначението, оценяване и в други, предвидени от закона, случаи границите и местоположението на имотите се установяват чрез изработена или заверена от общинската служба по земеделие скица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Сделките по чл. 10, ал. 2 се извършват по изработен или заверен от общинската служба по земеделие проект.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие поддържа и осъвременява плановете за земеразделяне, издава или заверява скици при извършване на разпоредителни сделки, делби, обезщетяване, отчуждаване, промяна на предназначението и оценяване на земеделските земи, както и при оземляване и други случаи на разпореждане с вещни права върху земеделски земи в съответствие с чл. 31, ал. 2 и чл. 33, ал. 3 ЗСПЗЗ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Изработването на проекти за скици за делби, на скици, оценки и други материали и данни, свързани с разпореждане със земеделски земи, оземляване и обезщетяване, се извършва от общинските служби по земеделие или по възлагане от министъра на земеделието и храните или от упълномощени от него лица на изпълнители.


Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) В едномесечен срок лицата, определени от общото събрание по § 29, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, са длъжни да предоставят на общинската служба по земеделие данни за края на амортизационния срок на всеки масив с трайни насаждения (без винените лозя), оризово поле или хидромелиоративно съоръжение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Ако някои от трайните насаждения (без винените лозя), оризовите полета и хидромелиоративните обекти подлежат на бракуване преди изтичане на амортизационния им срок, собствениците отправят молба до областната дирекция "Земеделие". Преписките за обектите, които по преценка на областната дирекция "Земеделие" подлежат на бракуване, се изпращат с мотивирано предложение до министъра на земеделието и храните. Бракуването се извършва с разрешение на министъра на земеделието и храните.
(3) Всички агротехнически и агрохимически дейности в масивите с трайни насаждения и в оризовите полета се извършват едновременно и общо от собствениците или от наети от тях физически или юридически лица.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Областната дирекция "Земеделие" и регионалните служби по растителна защита, карантина и агрохимия контролират използването на земите с масиви от трайни насаждения и на оризовите полета и санкционират виновните лица за допуснати нарушения в агротехническите и агрохимическите дейности.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) На основание на влезлия в сила план за земеразделяне общинската служба по земеделие постановява решение за възстановяване правото на собственост, в което описва размера и категорията на имота, неговото местоположение, граници, съседи, както и ограниченията на собствеността с посочване на основанията за тях. В решението се посочва амортизационният срок на трайните насаждения, оризищата и хидромелиоративните съоръжения. Към решението се прилага скица на имота, заверена от общинската служба по земеделие.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 1991 г., в сила от 26.07.1991 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Решението по ал. 1 се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) Влязлото в сила решение, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота.


Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) (Отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Въз основа на обявения план по чл. 19, ал. 18 общинската служба по земеделие постановява решение за обезщетяване със земя. Решението се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Гражданския процесуален кодекс и в 14-дневен срок от съобщението може да се обжалва пред районния съд при несъответствие по стойност между признатото и полученото обезщетение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Влязлото в сила решение по ал. 1, придружено със скица, има силата на констативен нотариален акт за правото на собственост върху имота.
(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Трасирането на имотите за обезщетяване със земя и въводът във владение се извършват по реда на чл. 30, 32 и 33.
(4) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Когато решението по ал. 1 е отменено по съдебен ред, общинската служба по земеделие въз основа на влязлото в сила съдебно решение постановява ново решение за обезщетяване със земеделска земя.
(6) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Когато обезщетяването не може да се извърши изцяло със земеделска земя, общинската служба по земеделие издава решение по чл. 19, ал. 17, т. 2 за обезщетяване с поименни компенсационни бонове за разликата.


Чл. 27б. (Нов - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Паричният размер на дължимото обезщетение и броят на поименните компенсационни бонове се определят от общинските служби по земеделие. Определянето на стойността на дължимото обезщетение се извършва съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) В търговете за продажба на земи от държавния поземлен фонд срещу компенсационни бонове могат да участват само притежателите на поименни компенсационни бонове с извършена регистрация по сметка в Централния депозитар. Търговете се провеждат по ред, определен от министъра на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) Притежателите на поименни компенсационни бонове имат право да прехвърлят боновата си наличност без ограничение. Издаването, сделките и плащанията с поименни компенсационни бонове се извършват по реда на Закона за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ) и издадените въз основа на него подзаконови актове. Когато поименните компенсационни бонове се ползват за закупуване на земеделски земи от държавния поземлен фонд чрез търг и придобиване на собственост на земи по чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ плащането се извършва по реда на чл. 13 ЗСКИ.
(4) Търговете за земи от държавния поземлен фонд с поименни компенсационни бонове се организират в следната последователност: общински, областен и национален търг.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2004 г.) Общинските и областните търгове по ал. 4 се провеждат еднократно. След провеждането им продажбата на земи от държавния поземлен фонд срещу поименни компенсационни бонове може да се извършва само на национален търг.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) Помощният план по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ съдържа данни както за имотите, предоставени за ползване, така и за имотите, съществували преди образуването на ТКЗС и ДЗС.
(2) Помощният план съдържа следните данни за имотите, предоставени за ползване:
1. граници и номера на имотите;
2. сгради и съоръжения;
3. обекти на наземната и подземната техническа инфраструктура;
4. хидрография;
5. релеф;
6. точки от геодезическата основа.
(3) Установяването на границите на имотите, съществували преди образуването на ТКЗС и ДЗС, се извършва въз основа на:
1. информационните източници съгласно § 4к, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ;
2. заснемане по геодезически методи при наличие на условията по чл. 18а;
3. анкета по реда на чл. 18б, ал. 2, когато не могат да бъдат установени по реда на т. 1 и 2.
(4) С плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се установяват границите на имотите, правото на собственост върху които се придобива, съответно възстановява, по реда на § 4к, ал. 7 и при условията на § 4а, и 4з от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ. Планът на новообразуваните имоти се изработва в мащаба и въз основа на помощния план по ал. 1 и съдържа границите и номерата на новообразуваните имоти, сградите, съществуващите и новопроектираните улици и пътища, съществуващите обекти на техническата инфраструктура и релефа на терена. Данните за собствеността на новообразуваните имоти се записват в регистър на имотите, който е неразделна част от плана на новообразуваните имоти. Планът на новообразуваните имоти се изработва в графичен и в цифров вид.
(5) Планът на новообразуваните имоти се изработва с оглед правилното устройство на територията, като за всеки имот се осигурява достъп до улица или път с минимална широчина между границите на имотите - 5 м. Допуска се проектиране на задънени улици или пътища, когато няма друга възможност за осигуряване на достъп до съответните имоти, с широчина най-малко 3,5 м. Задънени улици, по-дълги от 100 м, завършват с уширение за обръщане на транспортните средства с радиус по осовата линия не по-малък от 10 м. По изключение за отделен имот извън границите на урбанизираните територии се допуска проектиране на достъп до път като част от имота с широчина 3,5 м.
(6) С плана на новообразуваните имоти на всеки правоимащ по § 4а и в съответствие с изискванията на § 4з от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се определя имот, като местоположението му се съобразява със съществуващите в него сгради и съоръжения или трайни насаждения. Имотите запазват границите и размерите си, когато площта им не надвишава 600 кв.м, съответно 1000 кв.м, и имат осигурен достъп до улица или път.
(7) Разликата над 600 кв.м и над 1000 кв.м до фактически ползваната земя се възстановява на бившия собственик за образуване на нов имот (имоти) с размер не по-малък от 250 кв.м. Всеки нов имот се образува от една или повече съседни разлики, които се възстановяват на един и същ собственик. Разликите, от които не може да се образува нов имот, остават в имота, определен за ползвателя.
(8) При проектиране на границите на новообразуваните имоти граничните линии се прокарват на най-малкото разстояние от лицевата страна на заварени сгради (извън второстепенни, временни и стопански постройки) в самия имот и в съседните имоти, каквото се изисква при свободно застрояване на поземлените имоти съгласно правилата и нормативите за устройство на територията, освен когато съществуващото разстояние е по-малко.
(9) Размерът на лицето и площта на новообразуваните имоти се определят с плана по ал. 2 съобразно изискванията на правилника и на техническото задание по ал. 8. Имотите с изход на задънена улица или път могат да имат лице с размер не по-малък от широчината на улицата или пътя. За урбанизираните територии се спазват минималните размери съгласно правилата и нормативите за устройство на територията. Допуска се и образуване на имоти с по-малки размери до размера на раздадените места.
(10) Конкретните изисквания към плана на новообразуваните имоти съобразно характерните особености на съответната община се определят от техническата служба на общината с техническо задание, което съдържа:
1. мащаба и границите на плана;
2. границите на територията от картата по чл. 18г, ал. 2;
3. границите на урбанизираните територии в случаите по § 4, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ;
4. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) списък на собствениците и копия на влезли в сила решения на общинската служба по земеделие по чл. 18ж, ал. 3;
5. списък на ползвателите с признато право на придобиване на собствеността и копия на протокола и заповедта по § 62, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби;
6. данни за общинска и държавна собственост и копия на актовете за държавна или общинска собственост;
7. копия на издадени нотариални актове и влезли в сила съдебни решения, както и данни за неприключили съдебни производства;
8. широчина на улиците, съответно на полските пътища;
9. специфични изисквания към плановете по ал. 2;
10. строежи, непозволяващи възстановяването на собствеността съгласно § 1в от допълнителните разпоредби и изискванията за определянето на необходимите за функционирането и експлоатацията им площи.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Техническите изисквания към плановете по ал. 1 и 4 и условията за контрола им се определят със съвместна заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието и храните. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) За възстановяването, съответно за придобиването, на правото на собственост върху всеки от новообразуваните имоти се издава заповед от кмета на общината с точно индивидуализиране на имота въз основа на влязъл в сила план по чл. 28, ал. 4 и документ за заплатена сума по влязла в сила оценка на земята или сградата. В заповедта се описват номерът на имота от плана на новообразуваните имоти, местоположението, размерът, границите, съседите, наличието на сгради, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. Към заповедта се прилага скица на имота. Заповедта се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Бившите собственици, чиито земи не могат да бъдат възстановени поради проведени мероприятия по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби, имат право на обезщетение по реда на чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ.


Чл. 28б. (Нов - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) Плановете по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се изработват от лица, придобили правоспособност по реда на ЗКИР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Плановете по ал. 1 се приемат от комисия, назначена от областния управител, в която се включват представители на службата по кадастъра, на областната дирекция "Земеделие", на общинската служба по земеделие, на областната администрация и на техническата служба на общината.
(3) Плановете по ал. 1 се разглеждат в 30-дневен срок от внасянето им в областната администрация.
(4) Приетите планове се съобщават от общинската администрация на заинтересуваните лица чрез обявление, обнародвано в "Държавен вестник", и чрез разгласяване в средствата за масово осведомяване и се излагат на подходящи места с публичен достъп в сградите на общината и кметството. Обявлението се изпраща за обнародване в "Държавен вестник" в 7-дневен срок от приемането на плановете.
(5) В едномесечен срок от обнародването на обявлението по ал. 4 заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.
(6) Комисията по ал. 2 разглежда постъпилите писмени искания и възражения в 30-дневен срок и взема решение за отразяването им в окончателните проекти на плановете по ал. 1 и документацията към тях на базата на основателните искания и възражения, както и поради несъответствия, непълноти или грешки, които е констатирала. За решенията си комисията съставя протокол.
(7) Окончателните проекти на плановете по ал. 1 и документацията към тях за отразяване решенията на комисията се изработват от изпълнителя в срок, определен от комисията, но не по-дълъг от 60 дни.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Планът на новообразуваните имоти се одобрява със заповед на областния управител. Заповедта се изпраща в 3-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник". След обнародването на заповедта в "Държавен вестник" тя се разгласява по реда на § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред административния съд в 14-дневен срок от обнародването на заповедта.
(9) Планът на новообразуваните имоти влиза в сила, ако не е обжалван в срока по ал. 8. Обжалването спира прилагането на плана в частите - предмет на жалбите.
(10) Планът на новообразуваните имоти се счита за приложен след влизането в сила на заповедта по чл. 28а, ал. 1, трасиране на границите и въвод във владение на собствениците.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) До одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри плановете по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се съхраняват и поддържат в актуално състояние от общинската администрация. След одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри новообразуваните имоти се нанасят в кадастралната карта от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


Чл. 28в. (1) (Нов - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., предишен текст на чл. 28в, доп. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Влезлият в сила план на новообразуваните имоти, съответно кадастралната карта, може да се изменя в случаите по § 4к, ал. 8 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ по искане на заинтересуваните лица до органа по чл. 28б, ал. 11.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) В случаите по § 4к, ал. 8, т. 1, 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ заинтересуваните лица подават искане до кмета на общината за разглеждане от комисията по § 4к, ал. 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Когато с решението се възстановява правото на собственост на починал собственик, решението се издава общо за неговите наследници. Дяловете на наследниците се определят съгласно Закона за наследството, без да се посочват в решението.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Граничните точки на поземлените имоти, установени с влязъл в сила план за земеразделяне, се трасират на терена въз основа на установените координати и се документират чрез протокол за въвод във владение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Граничните точки на имотите, възстановени извън границите на урбанизираните територии в стари съществуващи граници, се заснемат, а тези във възстановими граници се трасират на място и се документират с протокол за въвод във владение. В границите на урбанизираните територии имотите се трасират от техническата служба на общината по искане на собствениците.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие въз основа на документите по чл. 13 издава решение по чл. 18ж, ал. 1 за възстановяване правото на собственост в границите на урбанизираните територии или с околовръстен полигон.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) Граничните точки на имотите, попадащи в териториите на земи по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, се означават на място с трайни знаци въз основа на влязлата в сила заповед по чл. 28а, ал. 1.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Координатите на граничните точки на имотите в земеделските земи са в координатна система 1970 г., а на имотите в границите на урбанизираните територии - в координатната система на кадастралния план.


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.)


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие съобразно изискванията на чл. 33 определя срок за въвод във владение за всяко отделно землище и дати за въвода по местности. Съобщението се прави не по-рано от 30 дни от обявлението за одобряване на плана за земеразделяне по чл. 25, ал. 4, обнародва се в "Държавен вестник", поставя се на подходящо място в кметството и се разгласява чрез средствата за масова информация. Въводът във владение се извършва по график, който започва 14 дни след обнародването на обявлението в "Държавен вестник".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., предишна ал. 1, доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Въводът във владение на възстановените земеделски земи се извършва от длъжностно лице от общинската служба по земеделие в присъствието на собственика или на упълномощено от него лице. Това се извършва въз основа на влязло в законна сила решение за възстановяване на собствеността и заверена скица от общинската служба по земеделие. За извършения въвод се съставя протокол. Материализирането на граничните точки с трайни знаци се извършва от собственика.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., отм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 1997 г., в сила от 13.03.1997 г.) За извършването на въвод във владение след изтичането на срока по ал. 2 се събира такса в размер, определен с Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост.
(5) (Нова - ДВ, бр. 2 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) След изтичането на срока по ал. 2 общината се въвежда във владение на земите, собствениците на които не са се явили лично или чрез упълномощени от тях лица за извършването на въвод. Тези земи могат да се отдават само под наем за срок до 1 година.


Чл. 33. (1) Въводът във владение се извършва след прибиране на реколтата.
(2) Собственикът може да бъде въведен във владение и преди прибиране на реколтата след заплащане на обезщетение по споразумение с организацията или лицето, засяло земята.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие може да предвиди подходящ срок за прибиране на реколтата от земите, на които ще се извърши въвод във владение. Ако реколтата не бъде прибрана в определения срок, собственикът може да бъде въведен във владение, като заплати само направените разходи за производството.
(4) (Нова - ДВ, бр. 72 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) Въводът във владение за земите, разположени в териториите по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, се извършва от общината въз основа на влязлата в сила заповед и скицата по чл. 28а, ал. 1.


Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.)

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.)


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Замяна на земеделски земи - частна държавна или частна общинска собственост, със земеделски земи - собственост на граждани и юридически лица, се допуска в случаите, предвидени със закон, при парична равностойност, определена по наредбата по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Замяната по ал. 1 със земи от общинския поземлен фонд се извършва по решение на общинския съвет въз основа на мотивирано предложение на общинската служба по земеделие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Замяната по ал. 1 със земи от държавния поземлен фонд се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) За осъществяване на замяната по предходните алинеи се сключва писмен договор, който се вписва в службата по вписванията. Нотариална форма не е необходима.
(5) (Нова - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) Замяната на земеделски земи по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се извършва по реда на ал. 2, 3 и 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Физическите и юридическите лица, които са уедрили (комасирали) собствените си земеделски земи чрез замяна със земеделски земи от държавния поземлен фонд или от общинския поземлен фонд, не могат да ги раздробяват чрез разпоредителни сделки за срок 10 години от извършването на замяната.
(7) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.)

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)


Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)


Чл. 36в. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)


Чл. 36г. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)


Чл. 36д. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)


Чл. 36е. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)


Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г.)


Чл. 42. (Изм. - бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

Глава трета.
ЗЕМЯ НА ДЪРЖАВАТА, ОБЩИНИТЕ И ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 122 ОТ 1997 Г.)


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Земеделските земи от държавния и общинския поземлен фонд се установяват служебно от общинските служби по земеделие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) В случаите по ал. 1 общинската служба по земеделие взема решение по чл. 18ж, ал. 1 или по чл. 27.
(3) (Нова - ДВ, бр. 72 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) За териториите, застроени със сгради и съоръжения от имуществото на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ и разположени извън границите на урбанизираните територии, се изработват планове на новообразуваните имоти, с които се определят застроените и прилежащите площи към сградите и съоръженията съгласно Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и хигиенните и противопожарните норми. Изработването на плановете на новообразуваните имоти се възлага от собствениците (инвеститорите) на сградите и съоръженията на лица, придобили правоспособност по реда на ЗКИР в случаите по чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ или от съответната областна дирекция "Земеделие" - в случаите по чл. 27, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Когато сградите и съоръженията по ал. 3 са разположени в границите на урбанизирани територии, застроените и прилежащите площи към тях се определят по реда на чл. 11, ал. 4.
(5) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) Плановете по ал. 3 се приемат с протокол от постояннодействаща комисия, назначена от директора на областната дирекция "Земеделие", която включва в състава си представители на областната дирекция "Земеделие", на общинската служба по земеделие, на областната администрация, на службата по кадастъра и на техническата служба на общината. Приемането на плановете се съобщава на възложителите по реда на ГПК. Съобщението се поставя на място с публичен достъп в сградата на общинската служба по земеделие. Възражения по приетите планове се предават в 14-дневен срок от съобщението.
(6) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Приетите по реда на ал. 5 планове се одобряват със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие". Заповедта за одобряването на плановете се съобщава на възложителите по реда на ал. 5, както и с обявление, поставено на място с публичен достъп в сградата на областната дирекция "Земеделие". Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Техническите изисквания за определяне на застроените и прилежащите площи по ал. 3 и 4 се определят със съвместна заповед на министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се обнародва в "Държавен вестник".
(8) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) За устройството на териториите по ал. 3 и 4 се възлагат, изработват и одобряват подробни устройствени планове по реда на Закона за устройство на територията след придобиване на собствеността върху сградите, съоръженията и прилежащите им площи.
(9) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Стойността на сградите и съоръженията се оценява от лицензирани лица.
(10) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Земи, върху които са разположени обекти на организациите по § 12 и 29 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, както и незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях, но негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, и земеделските земи в бившите стопански дворове на организациите по § 12, намиращи се извън урбанизираните територии, останали след възстановяване правата на собствениците, са държавна собственост и се актуват от областния управител. Стопанисването, управлението и разпореждането с тях се извършва от министъра на земеделието и храните. Предложение за издаване на актове за държавна собственост се прави от министъра на земеделието и храните или от упълномощено от него длъжностно лице по данни, предоставени от областните дирекции "Земеделие".
(11) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)
(12) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.)
(13) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 72 от 1993 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 122 от 1997 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Възстановяване на земи по чл. 25, ал. 2 ЗСПЗЗ се извършва по реда, предвиден в този правилник.
(14) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) Имот от парцеларен план или от план на новообразуваните имоти на бившите стопански дворове, приети и одобрени по реда на ал. 3, 5 и 6, може да се раздели по предложение на собственик на сграда/съоръжение, когато имотът е определен като прилежаща площ към повече от една сграда/съоръжение и сградите/съоръженията са собственост на различни лица, като обособяването на отделните прилежащи площи към тях отговаря на условията на ал. 7.
(15) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) Новообразуваните имоти по ал. 14 се приемат и одобряват по реда на ал. 5 и 6.
(16) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) За устройството на териториите по ал. 14 се прилага редът по ал. 8.


Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Застроените и прилежащите земи по чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ се продават на собственика на сградата или на съоръжението по негово искане без провеждане на търг. Купувач не може да бъде лице, придобило сградата като строителен материал. Стойността на земите се внася по бюджета на Министерството на земеделието и храните или се изплаща с равни по стойност поименни компенсационни бонове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Продажбата се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните или на упълномощено от него длъжностно лице и с писмен договор, който се вписва в службата по вписванията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Продажната цена на земите, включително на тези, разположени извън границите на урбанизираните територии, се определя по реда на чл. 90 ППЗДС.
(4) Срокът и начинът на плащане се определят в заповедта и в договора по ал. 2.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)

Чл. 45б. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Земи в стопански дворове, незаети със сгради и/или съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ, могат да бъдат придобити от физически или юридически лица чрез търг, който се провежда при условията и по реда, определени в глава четвърта "а", раздел II.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Областната дирекция "Земеделие" обявява на видно място имотите по ал. 1 след получаване на писмено съгласие от министъра на земеделието и храните.
(3) Несъответствията на парцеларните планове или на плановете на новообразуваните имоти с действителното положение на терена се отстраняват по реда на чл. 45, ал. 3, 5 и 6, когато не се засяга придобито право на собственост.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Обстоятелствата по ал. 3 се констатират с протокол, изготвен от комисия, която се назначава от директора на областната дирекция "Земеделие".


Чл. 45в. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Директорът на областната дирекция "Земеделие" назначава със заповед комисията по чл. 19, ал. 2 ЗСПЗЗ. Комисията взема решения с обикновено мнозинство от гласовете на всички членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинската служба по земеделие предоставя на комисията по чл. 19, ал. 2 ЗСПЗЗ извлечение от регистъра на имотите към картата на възстановената собственост по начин на възстановяване за земите по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ и осигурява достъп за заседанията на комисията до картата на възстановената собственост в частта за имотите по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ.
(3) Когато за землището са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, службата по геодезия, картография и кадастър предоставя на комисията по чл. 19, ал. 2 ЗСПЗЗ извлечение от кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за земите по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ.
(4) Срокът за предоставяне на данните по ал. 2 и 3 не може да бъде по-дълъг от 30 дни.
(5) Комисията определя с протоколно решение имотите по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ в 14-дневен срок от предоставяне на данните по ал. 2 и 3. В протоколното решение се отбелязва и начинът на възстановяване на собствеността върху имотите - в съществуващи или възстановими стари реални граници или с план за земеразделяне.
(6) Комисията описва в протоколното решение по ал. 5 имотите, за които е констатирала, че неправилно са причислени към земите по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ, и излага мотивите за това.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за одобряване на протоколното решение в 3-дневен срок и го съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на Министерството на земеделието и храните, Държавната агенция по горите, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и кмета на общината. Обжалването на протоколното решение спира изпълнението му по отношение на засегнатите имоти.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Областната дирекция "Земеделие" изпраща влязлото в сила протоколно решение в 3-дневен срок на общинската служба по земеделие за служебно отразяване в регистрите към картата на възстановената собственост на имотите. Когато за землището са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, областната дирекция "Земеделие" изпраща в същия срок протоколното решение на службата по геодезия, картография и кадастър.
(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2009 г. (*), изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) При откриване на закононарушения, на нови обстоятелства или на нови писмени доказателства от съществено значение по искане на министъра на земеделието и храните или на заинтересуваните лица, отправено в срок до една година от откриване на новите обстоятелства или новите писмени доказателства, но не по-късно от две години от влизането в сила на протокола по ал. 7, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за свикване на комисия по чл. 19, ал. 2 ЗСПЗЗ за преразглеждане на приетото протоколно решение за определяне на земите по чл. 19 ЗСПЗЗ. Този ред не се прилага, когато за същите земи има влязло в сила съдебно решение. За новите протоколни решения важат разпоредбите на ал. 7 и 8.
(10) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Към общинския поземлен фонд по реда на чл. 19 ЗСПЗЗ безвъзмездно са предадени в собственост земеделски земи, определени с протокол на комисията по чл. 19, ал. 2 ЗСПЗЗ, които:
1. не са били заявени за възстановяване от собствениците им;
2. са с признато право на възстановяване с решение по чл. 18ж, ал. 1 или със съдебно решение, но чиито граници не са били установени на терена.


Чл. 45г. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) (1) За имотите по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ се съставят актове за общинска собственост.
(2) В акта за общинска собственост се отбелязват одобреното протоколно решение по чл. 45в, ал. 7 и начинът на възстановяване на собствеността върху имотите - в съществуващи или възстановими стари реални граници или с план за земеразделяне.


Чл. 45д. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) За издаване на решение за възстановяване правото на собственост в случаите, когато правото на възстановяване е признато с влязло в сила решение на общинската служба по земеделие по чл. 18ж, ал. 1 или със съдебно решение, се подава искане до общинската служба по земеделие по местонахождението на имота в два екземпляра.
(2) Искането се подава от един от собствениците (наследниците) или от негов представител. Подаденото искане от един от собствениците (наследниците) ползва всички останали.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Към искането се прилагат решенията по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Въз основа на съдебното решение общинската служба по земеделие издава решение за признаване на правото на възстановяване на собствеността.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Общинската служба по земеделие се произнася с решение за възстановяване правото на собственост след установяване границите на имотите и предоставянето им от общинския съвет по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.).
(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) При упражняване на правата на собственика, както и във връзка с устройството на територията за земите от общинския поземлен фонд общинският съвет и кметът на общината осигуряват изпълнението на задължението за предоставяне на земи по § 27 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. По искане на кмета на общината или на упълномощени от него длъжностни лица общинската служба по земеделие предоставя наличните данни във връзка с възстановяването на собствеността.


Чл. 45е. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Установяването на границите на имотите се извършва на място от лицето по чл. 45д, ал. 2 по реда на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (ДВ, бр. 102 от 2004 г.) и в присъствието на представител на общинската служба по земеделие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Когато за землището са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, общинската служба по земеделие в 3-дневен срок изпраща на службата по геодезия, картография и кадастър с копие до заявителя искането за издаване на решение за възстановяване правото на собственост с приложенията. Към преписката се прилага и решението за признаване правото на възстановяване на собствеността по чл. 45д, ал. 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Установяването на границите на земеделските имоти в случаите по ал. 2 се извършва на място от лицето по чл. 45д, ал. 2 по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър в присъствието на представител на общинската служба по земеделие и по възможност на съседи на имота. Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект в цифров вид и на хартиен носител, която се предоставя на лицето по чл. 45д, ал. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) В случаите по ал. 1 и 3 общинската служба по земеделие изготвя протокол по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните, в който се нанасят координатите на заснетите гранични точки на имота. Към протокола се прилага копие от ръчната скица, изготвена при идентифицирането.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Лицето по чл. 45д, ал. 2 представя пред общинската служба по земеделие скицата-проект на хартиен и оптичен носител.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Когато общинската служба по земеделие установи несъответствие между скицата-проект и решението за признато право на възстановяване на собствеността по отношение на местоположението на имота и/или в допустимите отклонения в размера на имота в случаите по чл. 18ж, ал. 4, тя уведомява лицето по чл. 45д, ал. 2 и службата по геодезия, картография и кадастър и връща на лицето по чл. 45д, ал. 2 преписката за отстраняване на констатираното несъответствие.
(7) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Предадените на общините залесени и самозалесили се земеделски земи, които са гори по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите, се възстановяват по реда на чл. 10, ал. 5 ЗСПЗЗ след установяване на имотните граници по реда на ал. 1 или 3.

Чл. 45ж. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Общинската служба по земеделие представя мотивирано искане до кмета на общината в случаите по § 27, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.). Към искането, за имот с признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал. 1 на общинската служба по земеделие или със съдебно решение, се прилага скица-проект на имота, издадена от общинската служба по земеделие или от службата по геодезия, картография и кадастър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Общинският съвет се произнася на първото си заседание след постъпване на искането по ал. 1 с решение за предоставяне на имотите в изпълнение на задължението си по § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.). Решението се връчва по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицето по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на общинската служба по земеделие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Общинската служба по земеделие в 14-дневен срок от влизане в сила на решението по ал. 2 постановява решение за възстановяване правото на собственост, придружено със скица на имота. В решението се вписва решението по ал. 2. За имоти, които са разположени в землища с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, в решението се посочва идентификаторът на имота, определен от службата по геодезия, картография и кадастър. Границите, съседите и ограниченията на ползването на имота се описват в решението съгласно данните, съдържащи се в скицата-проект по чл. 45е, ал. 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) За имоти, които са разположени в землища с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, общинската служба по земеделие предоставя решението на службата по геодезия, картография и кадастър за служебно нанасяне на имота в кадастралната карта и в кадастралните регистри и за издаване на скица по реда на ЗКИР.
(5) Решението по ал. 3 се връчва на лицето по чл. 45д, ал. 2 по реда на ГПК.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) В случаите по § 27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) общинската служба по земеделие постановява решение за обезщетяване, в което се посочва и решението на общинския съвет по ал. 2.


Чл. 45з. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) (1) За земеделските земи, останали след възстановяване на собствеността и предадени на общината по реда на чл. 45в, по решение на общинския съвет могат да се изработват проекти за обекти със селскостопанско предназначение.
(2) В проекта по ал. 1 могат да се включват и други земеделски имоти след съгласието на собствениците им.
(3) В проекта не се включват:
1. имоти или части от имоти, за които към датата на влизане в сила на правилника има изработен подробен устройствен план или изработването на такъв план е разрешено;
2. имоти, които попадат в територията, определена за възстановяване на собствеността в стари съществуващи или възстановими граници по реда на чл. 18г, ал. 1, т. 2 и 3.
(4) Проектът се изработва по реда на Наредба № 2 от 1998 г. за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 48 от 1998 г.).


Чл. 45и. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.)


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Право на ползване по чл. 26 ЗСПЗЗ върху земи от държавния поземлен фонд се предоставя от министъра на земеделието и храните или оправомощени от него длъжностни лица, а върху земи от общинския поземлен фонд - от общинския съвет.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Право на собственост върху земите по ал. 1 може да се придобие безвъзмездно от лицата, обработвали ги повече от 10 години, с решение на общинския съвет - за земите от общинския поземлен фонд и със заповед на министъра на земеделието и храните - за земите от държавния поземлен фонд. Право на собственост върху земя от държавния поземлен фонд се придобива безвъзмездно след предварително съгласие на Министерството на финансите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Минималните размери на поземлените имоти по начина на трайно ползване не могат да бъдат по-малки от определените в чл. 10 освен в случаите, когато съществуващи имоти от държавния и от общинския поземлен фонд са с размери под определените в чл. 10.


Чл. 47. (1) (Предишен текст на чл. 47, изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Министърът на земеделието и храните упражнява правата на собственика на земите от държавния поземлен фонд, като ги отдава под наем или под аренда, учредява ограничени вещни права върху тях, извършва продажба чрез търг и замяна по паричната равностойност на земеделските земи, определена по наредбата по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ, доколкото друго не е предвидено в ЗСПЗЗ и в този правилник. Държавният поземлен фонд обхваща земеделските земи - държавна собственост, включително и такива, които са застроени или представляват прилежащи площи към стопански сгради.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Ползвателите на земеделски земи, имащи право по реда на чл. 24, ал. 2 ЗСПЗЗ, отправят искане и обосновка до министъра на земеделието и храните за размера на необходимите земи за осъществяване на основната им дейност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Към искането по ал. 2 се прилагат скица в мащаб не по-дребен от 1:10 000, заверена от общинската служба по земеделие, и баланс по начин на трайно ползване на територията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Министърът на земеделието и храните издава заповед, в която определя местоположението, границите, размера и ограниченията на ползване на предоставените земеделски земи, както и начина на обезщетяване на засегнатите собственици. Заповедта и заверената скица се изпращат на ползвателя и на общинските служби по земеделие.
(5) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Местоположението и границите на земите, предоставени за ползване с решение на Министерския съвет по реда на чл. 24, ал. 3 ЗСПЗЗ, се определят от комисия, назначена със съвместна заповед на министъра на земеделието и храните, министъра на отбраната, съответно министъра на вътрешните работи, или ръководителя на ведомството.
(6) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) За земите, върху които се запазва правото на собственост по реда на чл. 24, ал. 2, 3 и 4 ЗСПЗЗ, общинските служби по земеделие издават решения по чл. 18ж, ал. 1 за държавна собственост на основание чл. 24, ал. 5 ЗСПЗЗ и ги изпращат за актуване по установения ред.
(7) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Министърът на земеделието и храните може да изменя и да отменя заповеди, издадени по реда на чл. 24, ал. 2 ЗСПЗЗ, и да прави предложения за промяна или отмяна на решения на Министерския съвет за предоставени земи по реда на чл. 24, ал. 3 ЗСПЗЗ при отпадане на нуждите или установени нарушения при ползването на земеделски земи от държавния поземлен фонд.
(8) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Общинските служби по земеделие ежегодно извършват не по-малко от две проверки (до 31 май и до 30 ноември) на земите от държавния поземлен фонд и информират областните дирекции "Земеделие" за състоянието и ползването им. Проверките се извършват на терен и/или чрез данни от изготвено пространствено сечение между имотите от картата на възстановената собственост (КВС) или от кадастралната карта (КК) и парцелите, заявени за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания на площ. За имотите, предоставени за създаване и отглеждане на трайни насаждения, се описват проведените дейности в съответствие с предмета на договора, като се правят и геореферирани снимки от всяка ъглова точка на тези имоти.
(9) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) При установяване на неправомерно ползване на земи от държавния поземлен фонд областните дирекции "Земеделие" изискват изземването им по реда на чл. 34 ЗСПЗЗ.
(10) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.)
(11) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.)
(12) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.)
(13) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.)
(14) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) При определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд, както и при включването на такива земи в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания) се изисква предварително съгласие на министъра на земеделието и храните за започване на процедура за изработване на подробен устройствен план.
(15) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) В случаите по ал. 14 заинтересуваното лице, съответно кметът на общината, подава заявление до министъра на земеделието и храните чрез областната дирекция "Земеделие" по местонахождение на земите от държавния поземлен фонд. В заявлението се посочват инвестиционните намерения на заявителя, както и единен идентификационен код съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато заявлението се подава от юридическо лице или едноличен търговец. При подаване на заявлението се представя документ за самоличност на заявителя или на упълномощено лице.
(16) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Към заявлението по ал. 15 се прилагат:
1. задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. картен материал с отразено проектно ситуационно разположение на площадките или трасетата в имота от държавния поземлен фонд с координати на чупките;
3. предварителни (прединвестиционни) проучвания, когато такива са изработени;
4. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 93 от 2018 г.) протокол от заседание на съответния оправомощен орган на юридическото лице, съдържащ решение за учредяване на ограничено вещно право върху имот/имоти от държавния поземлен фонд;
9. (нова - ДВ, бр. 93 от 2018 г.) нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез пълномощник;
10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 93 от 2018 г.) други документи, които се изискват от специални закони.
(17) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Областната дирекция "Земеделие" в 14-дневен срок изпраща в Министерството на земеделието и храните предложението на заявителя и документите за собственост на имота от държавния поземлен фонд с данни за статута и актуалното му състояние.
(18) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Административното звено по управление и стопанисване на държавния поземлен фонд изготвя становище относно възможността за предоставяне на имота от държавния поземлен фонд за неземеделски нужди и заедно с преписката го представя за разглеждане от Комисията за земеделските земи.
(19) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Комисията за земеделските земи предоставя на министъра на земеделието и храните становище за целесъобразността и размера на площта, необходима за осъществяване на инвестиционното намерение, за изразяване на предварително съгласие по реда на чл. 24в ЗСПЗЗ. Срокът на валидност на изразеното предварително съгласие е не по-дълъг от 3 години от датата на издаването му.
(20) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Когато по реда на специален закон е предвидено, че учредяването на правото на строеж се извършва без търг или конкурс, министърът на земеделието и храните издава заповед за учредяване право на строеж върху имот от държавния поземлен фонд след утвърждаване на площадката и влизане в сила на подробния устройствен план. Договорът се сключва след заплащане стойността на правото на строеж, определена по реда на чл. 24, ал. 13 ЗСПЗЗ, и се вписва в службата по вписванията.
(21) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) За учредяване на сервитут върху имот от държавния поземлен фонд министърът на земеделието и храните издава заповед след влизане в сила подробен устройствен план - парцеларен план. Договорът се сключва след заплащане на обезщетение за учредяване на сервитута и се вписва в службата по вписванията.
(22) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) Обезщетението за учредяването на сервитут се определя от комисията по чл. 210 ЗУТ.
(23) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) В случаите по чл. 24в ЗСПЗЗ за временното ползване на земите от държавния поземлен фонд се сключва договор по чл. 57, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.
(24) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) При предоставена концесия за добив на подземни богатства, в концесионната площ на която попадат имоти от държавния поземлен фонд, министърът на земеделието и храните издава заповед за учредяване на вещно право на ползване след влизане в сила на подробния устройствен план. Договорът се сключва за срока на концесията след заплащане на стойността на правото на ползване, определена по реда на чл. 24, ал. 13 ЗСПЗЗ, и се вписва в службата по вписванията.


Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) Възстановява се правото на собственост върху земеделските земи, отнети от Българската православна църква и другите религиозни общности, от кооперации и от други организации по тяхно искане, освен ако са законно застроени след отнемането им със сгради, които нямат земеделско предназначение или с тях са оземлени граждани. В тези случаи на съответните организации се предоставя равностоен имот от държавния или общинския поземлен фонд. При липса на такава земя обезщетяването на собствениците се извършва с поименни компенсационни бонове.


Чл. 47б. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) Свободните земи от държавния поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг или конкурс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Началната тръжна или конкурсна цена и размерът на депозита за участие се определят със заповед на министъра на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) За земите по чл. 47, ал. 9 депозитът при провеждането на търг или конкурс е в размер на стойността на незавършеното производство по оценка, възложена от директора на областната дирекция "Земеделие".


Чл. 47в. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Право на участие в търга или в конкурса имат физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които:
1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) са регистрирани като земеделски производители;
2. не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;
3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. не се намират в ликвидация;
5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.) нямат неизплатени суми по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ и неизплатени суми за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;
6. нямат прекратени договори за ползване на земи от държавния поземлен фонд поради неиздължаване на паричните задължения по тях и нямат просрочени задължения към Държавен фонд "Земеделие";
7. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) нямат качеството на "свързани лица" по смисъла на Търговския закон с лице, което не отговаря на изискването по т. 5 и 6;
8. (нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, обработват не повече от 10 000 дка земеделска земя, независимо от формата на стопанисване или вида собственост;
9. (нова - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) нямат парични задължения към държавата.
(2) Изискването по ал. 1, т. 2 се отнася за управителите или за членове на управителните органи на кандидата.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 3 - 6 се удостоверяват служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация, като в случаите по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ информацията се събира служебно от областната дирекция "Земеделие", а обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 7 - 9 се удостоверяват с декларация.


Чл. 47г. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Търговете се провеждат с тайно наддаване.


Чл. 47д. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Конкурс се провежда по преценка и по критерии, определени от министъра на земеделието и храните. Класирането се извършва въз основа на комплексна оценка.


Чл. 47е. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Министърът на земеделието и храните открива процедурата за провеждане на търг ежегодно до 31 март със заповед, която съдържа:
1. обекта на търга - свободните земи от държавния поземлен фонд в страната;
2. реда за провеждане на търга;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) задълженията на областните дирекции "Земеделие" по провеждането на търга.
(2) Със заповедта по ал. 1 се одобряват образците на документите за участие в търга и проект на договор за наем или за аренда. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува в един централен ежедневник.


Чл. 47ж. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за провеждането на търга (тръжните сесии), която съдържа:
1. описанието на обекта на търга - съгласно информацията по ал. 5;
2. вида на търга;
3. условията за участие в търга;
4. размера и срока за плащане на депозита за участие в търга;
5. условията за плащане на цената;
6. мястото и срока за получаване на документи за участие в търга;
7. мястото и срока за подаване на документи за участие в търга;
8. мястото на обявяване на информацията за земите - обект на търга;
9. мястото, деня и часа на провеждането на търга (тръжните сесии);
10. стъпката на наддаване в размер един лев от началната тръжна цена в случаите по чл. 47л.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Тръжната комисия се състои най-малко от трима редовни членове, един от които е правоспособен юрист, и от резервни членове. Председател на комисията е представител на областната дирекция "Земеделие". Член на комисията не може да бъде лице, което е свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в търга или с членове на неговите управителни или контролни органи, за което представя декларация на директора на областната дирекция.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Съставът на тръжната комисия се определя със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" след изтичането на срока за подаване на документи за участие.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Срокът за провеждане на първия търг (първата тръжна сесия) е не по-кратък от 30 дни от деня на публикуване на обявата в местен вестник. Заповедта за провеждане на търга се обявява в срок не по-кратък от 15 дни преди провеждането на всяка тръжна сесия в местен вестник, излага се на видно място в сградата на областната дирекция "Земеделие" и се огласява по друг подходящ начин.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Информация за земите от държавния поземлен фонд - обект на търга, подробно описани по общини, землища, имоти, начин на ползване, форма на отдаване (наем, аренда), срок на предоставяне, начална тръжна цена, както и образците на документи по чл. 47е, ал. 2 се излагат в областната дирекция "Земеделие". В общинските служби по земеделие се излага информация за земите - обект на търга, на територията на общината.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Информацията се актуализира след приключването на всеки търг (тръжна сесия) със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие".


Чл. 47з. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) Кандидатите за участие в търга представят:
1. заявление-оферта за участие по образец;
2. банково бордеро за внесен депозит;
3. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) декларации - по чл. 47в, ал. 1, т. 2, 7 - 9;
7. (отм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.)
8. нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;
9. декларация за съгласие с клаузите на образеца на съответния договор.
(2) Кандидатите за участие в търга за повече от един имот представят документи по ал. 1, т. 1 и 2 за всеки имот поотделно.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.) Документът по ал. 1, т. 8 и документ за самоличност на заявителя или на упълномощеното от него лице се представят на комисията в деня на провеждането на търга (тръжната сесия).


Чл. 47и. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Документите за участие в търга се приемат в областните дирекции "Земеделие". Те се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до областната дирекция "Земеделие" с указанието "за участие в търг". Пликовете се завеждат в отделен входящ дневник, а на приносителя се издава документ, в който се вписва входящият номер и се отбелязват датата и часът на приемане на документите.
(2) Предложената в заявлението-оферта цена (в цели левове на декар) трябва да бъде изписана с цифри и с думи за всеки номер имот - обект на търга. При различие е валидно изписването с думи.
(3) Участниците в търга нямат право да подават повече от една оферта за един имот, както и да правят допълнения и изменения в подадените оферти.
(4) Документи за участие, представени след изтичането на определения срок или в незапечатан или прозрачен плик, или в плик с нарушена цялост, не се приемат.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.) Комисията по провеждане на търга може служебно да събира доказателства за обстоятелствата по чл. 47в, ал. 1, т. 2, 7 - 9.


Чл. 47к. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) Не се разглеждат в тръжната сесия предложения:
1. при отсъствие на кандидата или на упълномощено от него лице;
2. когато не е спазено някое от изискванията на правилника и заповедите за откриване и за провеждане на търга.
(2) В деня и часа, определени за провеждането на тръжната сесия, председателят на комисията в присъствие на кандидатите:
1. проверява присъствието на членовете на комисията и на кандидатите чрез попълване на присъствен лист;
2. обявява откриването на търга;
3. отваря пликовете с документите за участие в търга, представя участниците и ги поканва да се легитимират;
4. проверява редовността на документите, съдържащи се в плика, самоличността и пълномощията на представителя на кандидата, като констатира дали са изпълнени условията за провеждането на търга;
5. обявява допуснатите до участие кандидати и кандидатите, които се декласират поради неспазване на някое от условията за участие, като посочва конкретното основание.
(3) В случай че отсъства кандидат, подал предложение за участие в търга, или негов пълномощник, тръжната сесия се отлага с един час.
(4) Предложенията се заверяват с подпис от членовете на комисията по търга. Комисията подрежда в зависимост от размера на предложената цена редовните оферти за всеки от имотите - обект на търга. Председателят на комисията обявява на присъстващите класираните на първо и второ място кандидати и подреждането на останалите предложения.
(5) Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена за съответния имот. В случай че в резултат на декласиране на участниците поради нередовност остане само един кандидат, търгът се провежда и участникът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
(6) Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство.
(7) За тръжната сесия се води протокол, в който се отбелязват:
1. номерът на тръжната сесия и датата на обявата по чл. 47ж, ал. 4;
2. проверката за редовност на заседанието и на предложенията по ал. 2;
3. класираните на първо и второ място участници и подреждането на останалите кандидати;
4. провеждането и резултатът от търг с явно наддаване;
5. определянето на печеливш участник, който е бил единствен кандидат.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Протоколът по ал. 7 се изготвя в 3 екземпляра - по един за спечелилия търга, за комисията и за областната дирекция "Земеделие", и се подписва от членовете на комисията. На кандидатите при поискване се предоставя заверен препис.


Чл. 47л. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена - предложената от кандидатите цена. При отказ за участие в наддаването търгът се прекратява.


Чл. 47м. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) След изтичането на срока за обжалване на резултатите от провеждане на търга директорът на областната дирекция "Земеделие" в 14-дневен срок сключва договор за наем или за аренда със спечелилия кандидат. В договора задължително се включват условията, при които е спечелен търгът, за всеки от имотите. Депозитът на спечелилия участник се прихваща от наемната цена или от арендната вноска.
(2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) В договорите, сключени по реда на чл. 24а, ал. 1 или 5, при условията на ал. 9 ЗСПЗЗ за определяне на дължимата сума за наем или аренда се вписва информация за общата площ на имотите или части от тях, която попада в обхвата на актуалния към датата на сключване на договора специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане". Данните се изготвят от собственика на предоставяните имоти чрез извършване на пространствено сечение между имотите по договора от КВС или от КК и специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", достъпен чрез интернет страницата на Министерството на земеделието и храните, неразделна част от договора.
(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Лицата, които са сключили договори за ползване под наем или аренда на имоти от държавния поземлен фонд, отдадени за създаване и отглеждане на трайни насаждения или за ползване на пасища и мери, след изразено писмено съгласие на министъра на земеделието и храните могат да изграждат в имотите:
1. огради или електропастири, системи за противоградова защита и преместваеми спомагателни постройки за обслужване на имота;
2. водовземни съоръжения за подземни води, които не са свързани с изграждането на допълнителна инфраструктура.
(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) След изтичане на срока на договора или предсрочното му прекратяване в срок до един месец лицата по ал. 3 имат право да премахнат изградените постройки и съоръжения освен посочените в ал. 3, т. 2, като при неупражняване на това право изграденото в имота остава за неговия собственик.
(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) При отказ на спечелилия участник да сключи договор по ал. 1 кандидатът, класиран на второ място, се поканва да сключи договор при предложената от него цена, но не по-ниска от 90 на сто от цената, предложена от първия кандидат. В случай на отказ процедурата се прекратява.
(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) Внесените депозити от некласираните кандидати се възстановяват в 14-дневен срок след приключването на търга, а депозитът на кандидата, класиран на второ място - след подписването на договора за наем или за аренда със спечелилия кандидат.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) Депозитите на кандидатите, класирани на първо и второ място, не се възстановяват в случай на отказ за сключване на договор.
(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) Депозитът на обжалвалия търга участник се възстановява след влизането в сила на съдебното решение.


Чл. 47н. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Участниците в търга могат да обжалват протокола на тръжната комисията по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбите се подават чрез областната дирекция "Земеделие".


Чл. 47о. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) Когато е подадено предложение само от един кандидат, той се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена на имотите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) В случай че на три последователни търга (тръжни сесии) не са подадени предложения, министърът на земеделието и храните може да намали началната тръжна цена за имотите до 50 на сто или да определи други условия за плащане на цената по предложение на директора на областната дирекция "Земеделие".


Чл. 47п. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Заповедта за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд чрез конкурс се издава от министъра на земеделието и храните и съдържа:
1. описание на земеделските земи - обект на конкурса;
2. началната конкурсна цена, определена със заповедта по чл. 47б, ал. 2;
3. мястото, както и сроковете за закупуване на конкурсната документация и за подаване на предложенията от участниците в конкурса;
4. мястото, където може да се получи конкурсната документация;
5. размера на цената за получаване на конкурсната документация;
6. размера на депозита;
7. адреса, срока и реда за подаване на предложенията.
(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува най-малко в един централен ежедневник и в един местен вестник по местонахождението на земеделските земи - обект на конкурса.


Чл. 47р. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Организацията и провеждането на конкурса се извършват от комисия в състав най-малко трима членове, от които един правоспособен юрист и един икономист, определени от министъра на земеделието и храните. В заповедта за назначаване на комисията се определят нейният председател и възнаграждението на членовете и.
(2) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на членовете и.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Член на комисията не може да бъде лице, което е "свързано лице" по смисъла на Търговския закон с участник в конкурса или с членове на неговите управителни или контролни органи. Членовете на комисията представят на министъра на земеделието и храните декларация за наличието или липсата на обстоятелствата по изречение първо при тяхното назначаване.
(4) Всички лица, имащи достъп до конкурсната документация и до предложенията и разясненията на участниците в конкурса, подписват декларация за опазване на търговската и служебната тайна.


Чл. 47с. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Конкурсната документация се одобрява от министъра на земеделието и храните със заповедта по чл. 47п, ал. 1.
(2) Конкурсната документация за отдаване под наем или аренда на земеделски земи включва:
1. заповедта за откриване на конкурса;
2. пълно описание на земеделските земи, които ще се отдават под наем или аренда, с информация за тяхното местоположение;
3. условията на конкурса и изискванията към участниците;
4. списък на документите, които трябва да бъдат представени от кандидатите;
5. времето и начина за оглед на земеделските земи - обект на конкурса;
6. образец на предложението;
7. методика за оценяване на предложенията;
8. проект на договор за наем или аренда.


Чл. 47т. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) Участниците в конкурса поставят предложенията си в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват пълното наименование на обекта на конкурса и адресът на подателя, и прилагат към него документи за закупена конкурсна документация и за внесен депозит.
(2) Предложението по ал. 1 трябва да съдържа:
1. представяне на кандидата;
2. пълното наименование на обекта на конкурса;
3. разработки по условията на конкурса;
4. цена, начин и условия на плащане.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Документите за участие в конкурса се приемат в деловодството на Министерството на земеделието и храните. Те се представят в запечатан непрозрачен плик. На приносителя се издава документ, в който се вписва входящият номер и се отбелязват датата и часът на приемане на документите.
(4) Не се приемат предложения, представени в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост.
(5) Допълнения или изменения на предложенията се допускат до изтичането на срока за тяхното подаване.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Конкурсната комисия се назначава от министъра на земеделието и храните след изтичането на срока за приемане на предложенията.


Чл. 47у. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) Заседанието на конкурсната комисия за преценка на допустимостта на предложенията се провежда в 7-дневен срок след изтичането на срока за подаване на предложенията. Кандидатите могат да присъстват на заседанието. Председателят проверява дали пликовете са запечатани и с ненарушена цялост, съобщава общия брой на предложенията и отваря пликовете по реда на тяхното приемане.
(2) Не се разглеждат предложения, които:
1. са подадени извън срока, определен със заповедта по чл. 47п, ал. 1;
2. не съдържат документите по чл. 47с, ал. 2, т. 4.
(3) На заседанието на комисията се води протокол, в който се отразяват присъствието на кандидатите и направените констатации относно допуснатите до конкурса предложения, както и декласираните кандидати с посочване на конкретното основание. Протоколът се оповестява на присъстващите, като те се считат за уведомени.
(4) Конкурсната комисия може да поиска в определен от нея срок писмени разяснения по предложенията. Разясненията не трябва да водят до изменение или допълнение на представените предложения.


Чл. 47ф. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Когато в срока, определен в заповедта по чл. 47п, ал. 1, постъпи предложение само от един кандидат или не постъпи предложение, срокът за подаване на предложения за участие в конкурса може да се удължи по преценка на министъра на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Когато в срока по ал. 1 не постъпи предложение, министърът на земеделието и храните може да извърши промени в условията на конкурса, включително да намали началната конкурсна цена.
(3) Удължаването на срока по ал. 1 и промените в условията на конкурса по ал. 2 се оповестяват по реда на чл. 47п, ал. 2.


Чл. 47х. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Конкурсната комисия разглежда допуснатите до участие в конкурса предложения. Тя представя в 3-дневен срок след приключване на своята работа доклад с предложения за определяне на участник, спечелил конкурса, и класиране по ред на следващите участници съобразно удовлетворяването на конкурсните условия.


Чл. 47ц. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Министърът на земеделието и храните в 3-дневен срок от получаването на доклада на конкурсната комисия по чл. 47х със заповед определя участника, спечелил конкурса.
(2) За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия.
(3) Кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от конкурса. Уведомлението може да бъде изпратено и по факс, посочен от кандидатите.
(4) Със заповедта по ал. 1 се освобождават депозитите на участниците, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената.
(5) В договора задължително се включват условията, при които е спечелен конкурсът.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) В случай че спечелилият конкурса участник откаже да сключи договора, министърът на земеделието и храните може с нова заповед да определи за спечелил конкурса кандидата, класиран на второ място, удовлетворил конкурсните условия.
(7) В случаите по ал. 4 депозитът на спечелилия конкурса и несключил договор участник се задържа.


Чл. 47ч. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) При обжалването на търговете и конкурсите по съдебен ред договорите за наем или за аренда се сключват за срок до произнасяне по жалбата с влязло в сила решение. Земите могат да се ползват само за отглеждане на едногодишни полски култури освен в случаите, когато са заети с трайни насаждения.
(2) Решението на съда се изпълнява след изтичането на стопанската година.


Чл. 47ш. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) Заетите с трайни насаждения земеделски земи от държавния поземлен фонд по чл. 24а, ал. 2, т. 1 ЗСПЗЗ може да се отдават на физически или юридически лица без търг или конкурс в случаите, когато:
1. насажденията са създадени при условията на сключен договор за наем или аренда на земеделски земи от ДПФ, срокът на който е изтекъл преди изтичане амортизационния срок на насажденията или ако след изтичането му те продължават да са в състояние на плододаване;
2. насажденията, разположени върху земи от ДПФ, са частна собственост, амортизационният срок на които е изтекъл, но те продължават да са в състояние на плододаване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.) Право да подадат заявление за предоставяне под наем или аренда на заетите с трайни насаждения земеделски земи от ДПФ по ал. 1 имат само лицата, които отговарят на условията по т. 1 или 2, което се удостоверява със съответните документи. Заявлението се подава до директора на областната дирекция "Земеделие", в което се посочват землището, номерът на имота, видът на насаждението, както и единен идентификационен код съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато заявлението се подава от юридическо лице или едноличен търговец. При подаване на заявлението се представя документ за самоличност на заявителя или на упълномощено лице, като се прилагат следните документи:
1. (нова - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.) документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1 или 2;
2. (нова - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.) нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез пълномощник;
3. (нова - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.) протокол от заседание на съответния оправомощен орган на юридическото лице, съдържащ решение, съобразно заявлението.
4. (нова - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) Директорът на областната дирекция "Земеделие" назначава комисия, която извършва теренна проверка за състоянието на трайните насаждения в имотите - обект на заявлението, и изготвя констативен протокол.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Областната дирекция "Земеделие" по местонахождението на имотите комплектува преписката с необходимите документи, придружена със становище относно наличието на условията и срока за предоставяне и документи, удостоверяващи липсата на данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд, по чл. 34, ал. 6 и 8 от ЗСПЗЗ, както и по чл. 37в, ал. 7 и 10 от ЗСПЗЗ за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, която се изпраща в Министерството на земеделието и храните.
(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Министърът на земеделието и храните назначава комисия с участието на представители от компетентните дирекции, която на базата на извършена преценка изготвя предложение до министъра за одобряване или отказ да бъдат предоставени съответните имоти на заявителя. В 14-дневен срок от датата на одобряване на предложението от министъра на земеделието и храните за одобрените кандидати се изготвят заповеди, въз основа на които директорите на областните дирекции "Земеделие" сключват договори за наем или аренда на земите от ДПФ - обект на заявлението.
(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) Земеделските земи от ДПФ по чл. 24а, ал. 2, т. 1, върху които са изградени трайно прикрепени функциониращи хидромелиоративни съоръжения, може да се отдават без търг или конкурс само на собственици на съоръжението.
(7) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) При постъпило в областната дирекция "Земеделие" заявление за предоставяне на земите по ал. 6 директорът назначава комисия, в състава на която участват представители на областната дирекция, общинската служба по земеделие, регионалните структури на "Напоителни системи" - ЕАД, и при необходимост - на общината. Комисията изготвя протокол, в който се посочват собственикът на съоръжението, видът и фактическото му състояние съобразно съществуващата техническа документация и площта на имотите от ДПФ, върху които е изградено съоръжението.
(8) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Областната дирекция "Земеделие" комплектува преписка, която се изпраща в Министерството на земеделието и храните за разглеждане и произнасяне по реда на ал. 5.
(9) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Земите по чл. 24а, ал. 2, т. 1 ЗСПЗЗ се отдават под наем или аренда по пазарни цени, определени от независим оценител, вписан в регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения. Оценката се възлага от директора на областната дирекция "Земеделие" по местонахождение на земите от държавния поземлен фонд по реда на Закона за обществените поръчки, като заявителят се уведомява писмено за определената цена и за възможния срок за предоставяне, а оценката се прилага към преписката по ал. 4 или 8.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., предишна ал. 1 - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) За определяне на земеделските земи от държавния поземлен фонд по чл. 24а, ал. 2, т. 2 ЗСПЗЗ общинската служба по земеделие изготвя протокол, който се одобрява от директора на областната дирекция "Земеделие".
(11) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) В случаите по чл. 24а, ал. 2, т. 3 ЗСПЗЗ след представяне на влязло в сила съдебно решение за преобразуване в еднолично търговско дружество с държавно участие земите от държавния поземлен фонд се предоставят за ползване на търговското дружество със заповед на министъра на земеделието и храните за срок до приватизацията.
(12) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) При приватизация на търговските дружества по ал. 11 се сключва договор за ползване под наем или аренда за срока, предвиден за запазване предмета на дейност съгласно приватизационния договор.

Чл. 47щ. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Областната дирекция "Земеделие" до 1 август на съответната година представя за одобрение в Министерството на земеделието и храните предложение за отдаване под наем на маломерните имоти от държавния поземлен фонд по чл. 24а, ал. 3 ЗСПЗЗ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.) Областната дирекция "Земеделие" обявява на видно място в общината и кметствата одобрения списък по ал. 1. В обявата се посочват условията по чл. 24а, ал. 3 ЗСПЗЗ, срокът за приемане на заявления, наемната цена и изискването да е платена при сключване на договора за наем.
(3) Срокът за приемане на заявления не може да бъде по-кратък от 30 дни считано от деня на обявяването.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.) Лицата подават заявление в областната дирекция "Земеделие".
1. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Директорът на областната дирекция "Земеделие" назначава комисия за разглеждане на заявленията и определя срок за класиране на кандидатите и за сключване на договорите за наем с класираните лица.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2018 г.) Комисията разглежда заявленията по реда на постъпването им. Заявления, по които е установено, че заявителите имат задължения към Държавен фонд "Земеделие" и/или към държавния поземлен фонд, се оставят без разглеждане и не участват в класирането. За работата си комисията съставя протокол, в който посочва класираните кандидати.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Въз основа на протокола по ал. 6 и документ за платената наемна цена директорът на областната дирекция "Земеделие" сключва договори с класираните лица за едногодишно ползване под наем на имотите от държавния поземлен фонд.

Глава четвърта.
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ТРУДОВОКООПЕРАТИВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА И НА ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЗУВАНИ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЯХ (НОВА - ДВ, БР. 34 ОТ 1992 Г.)


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) Имуществото на трудовокооперативните земеделски стопанства и другите организации, образувани въз основа на тях, се състои от право на собственост и други вещни права върху дълготрайни и краткотрайни активи, права върху търговски марки, продукти от научна и развойна дейност, програмни продукти, патенти, лицензии, ноу-хау, ценни книжа, дялово участие в дружества и други права и задължения.
(2) На разпределяне в дялове подлежат всички активи по баланса към датата на разпределянето след приспадане на задълженията към държавата, банките и други юридически и физически лица.
(3) От имуществото по баланса се приспадат преди разпределянето:
1. (доп. - ДВ, бр. 72 от 1993 г.) паричните средства, получени от ТКЗС и другите организации, образувани въз основа на тях, за продадените земи в регулация и извън регулация и като обезщетение за отчуждени земи. Тези средства се внасят в държавния бюджет;
2. (отм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 72 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г.)
(4) По решение на ликвидационния съвет от имуществото преди разпределянето в дялове може да се изключи стойността на недвижимите имоти, предназначени за обслужване на населеното място или на земеделските земи (пътища, мостове, културно-битови сгради и други). Те може да се прехвърлят възмездно или безвъзмездно на общините и държавата. При възмездно прехвърляне получената стойност се прибавя към имуществото по ал. 2.
(5) След възстановяване правото на собственост върху имуществото, иззето от ТКЗС или от образуваните въз основа на тях организации или предадено на други организации, то се прибавя към имуществото по ал. 2. Имуществото, върху което правото на собственост е възстановено след формиране на дяловете, се разпределя допълнително при условията и по реда на първоначалното разпределяне.
(6) Стойността на дяловото участие на ТКЗС, съответно на правоприемниците му, в случаите по чл. 28, ал. 3 ЗСПЗЗ е равна на актуализираната остатъчна стойност на имуществото при предаването му на ДЗС, МТС и другите организации.
(7) Правото на собственост върху селскостопанските машини и оборудване, предадени безвъзмездно на МТС и други организации, които са бракувани, се възстановява чрез предоставяне на собствениците на аналогични по вид и годност машини и оборудване. В тези случаи стойността на предадените на МТС селскостопански машини и оборудване се коригира съобразно действащите пазарни цени, като се взема предвид остатъчната им годност към момента на предаването.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 1993 г., в сила от 29.01.1993 г.) Дълготрайни активи на ТКЗС и другите организации, образувани въз основа на тях, може да се продават само на търг по решение на ликвидационния съвет, с изключение на онези, за които е предвиден специален ред. Търгът се провежда от ликвидационния съвет по реда, предвиден в чл. 43, ал. 2. Продажба на търг се допуска само ако лицата с право на дял от имуществото на тези организации не желаят да получат дълготрайните активи срещу полагащите им се дялове.
(9) (Нова - ДВ, бр. 8 от 1993 г., в сила от 29.01.1993 г.) Преди приемане на решение за провеждане на търг ликвидационният съвет обявява на подходящо място и в един централен и един местен вестник списък на обектите, първоначалната им цена и срока за предявяване на исканията от лицата с право на дял, който не може да бъде по-кратък от един месец.
(10) (Нова - ДВ, бр. 8 от 1993 г., в сила от 29.01.1993 г.) При явяване на кандидати с право на дял търг се провежда само между тях. Ако само един от кандидатите е лице с право на дял, се прилага съответно чл. 6, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за търговете (ДВ, бр. 50 от 1992 г.). В тези случаи се извършва приспадане с полагащите се дялове.
(11) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 8 от 1993 г., в сила от 29.01.1993 г.) В стойността на имуществото за разпределяне се отразява разликата в цената на продадените на търг обекти. Когато продажбата се извърши след разпределянето на имуществото, със съответната разлика се променят дяловете на собствениците.
(12) (Предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 8 от 1993 г., в сила от 29.01.1993 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Продажбата на животни и възлагането им в дял се извършва след съгласуване с Министерството на земеделието и храните.
(13) (Нова - ДВ, бр. 5 от 1995 г., в сила от 13.01.1995 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Продажбата и възлагането в дял на племенни животни, определени от Националната служба за селекция и репродукция в животновъдството към Министерството на земеделието и храните, се извършват без търг след съгласуване с Министерството на земеделието и храните при представяне на:
1. оценка на животните, която се извършва от съответната регионална служба за селекция и репродукция в животновъдството, съобразена с действащите пазарни цени;
2. договор със съответната регионална служба за селекция и репродукция в животновъдството за продължаване на селекционно-племенната работа;
3. документ от съответната регионална служба за селекция и репродукция в животновъдството, удостоверяващ, че купувачът има условия за отглеждане на животните.


Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 1993 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) При продажба на търг на недвижими имоти ликвидационният съвет прехвърля вещните права, включително и правото на собственост върху земята, в размери, определени по реда на чл. 45, ал. 3. В тези случаи към тръжните книжа се прилага и скица, издадена от техническата служба на общината и заверена от общинската служба по земеделие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г.) Купувачът плаща тръжната цена, както следва: стойността на постройките - по сметка на ликвидационния съвет, а стойността на вещните права върху земята - по Държавен фонд "Земеделие".


Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) Преди разпределянето на имуществото на дялове се извършва оценка на дълготрайните и краткотрайните активи, включително вземанията и задълженията.
(2) Оценката се предхожда от установяване фактическата наличност на активите в натура и стойност чрез инвентаризация, извършена по реда, предвиден в Закона за счетоводството. Резултатите от инвентаризацията се осчетоводяват преди оценката. Данните от инвентаризационните описи служат за извършване на оценката.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Оценката на имуществото, подлежащо на разпределение, както и на държавното имущество по чл. 48, ал. 3, т. 2 и 3, се извършва по преценка на ликвидационния съвет от независима експертна комисия или фирма (дружество) със съответен предмет на дейност, която е получила разрешение от Министерството на земеделието и храните съгласувано с Министерството на финансите.
(4) Експертните комисии се съставят най-малко от трима експерти с необходимото образование и квалификация за оценка на имуществото, от които поне един счетоводител, отговарящ на изискванията на Заповед № 146 на министъра на финансите от 23 март 1991 г. (ДВ, бр. 81 от 1991 г.). Като експерти не могат да участват лица, които имат право на дял от имуществото на ТКЗС. Съставът на експертната комисия се определя от ликвидационния съвет.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Оценителните протоколи по преценка на ликвидационния съвет се представят за становище от експертен съвет, определен от министъра на земеделието и храните съгласувано с министъра на финансите. Оценката се приема с решение на ликвидационния съвет и подлежи на последващ финансов контрол.


Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 1991 г., отм., нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) Оценката на различните видове имущество се извършва при спазване на следните правила:
1. дълготрайните активи се оценяват само когато са собствени, включително намиращите се в чужбина и дадените под наем (аренда) на юридически и физически лица;
2. оценката на дълготрайните материални активи се определя от техническото равнище и състояние, остатъчния срок за експлоатация и продажната цена или цената на придобиването към датата на оценката. Изборът на вида на цената се извършва от експертите. Стойността на дълготрайните материални активи от внос се определя по действащите към датата на оценката външнотърговски цени и пазарния курс на Българската народна банка (БНБ). За дълготрайните материални активи, чието производство е преустановено и не може да се използва продажна цена, оценката се извършва по аналог от местно производство, а ако няма такъв - от внос. Стойността на дълготрайните материални активи, определена с оценката, се записва като първоначална стойност на съответния дълготраен актив. Амортизацията, начислена до момента на оценката, се заличава. Оценката на отделните дълготрайни материални активи се извършва, както следва:
а) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) оценката на сгради, площадки, силажни ями, напоителни системи, закрити ел. мрежи, водопроводи и други се определя чрез измерване на изпълнените видове работи при изграждане на обектите. Вложените материали, труд и услуги се оценяват по действащите към датата на оценката пазарни цени, норми и разценки. Овехтяването на сградите се определя и се приспада според вида на конструкцията (паянтови, полумасивни, масивни), времето и начина на използването и действащите норми. Цената на обектите с административно, социално-битово и културно предназначение и други не може да бъде по-ниска от базисната, определена по реда, предвиден в глава седма от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, а за новоизградените - от пълната им строителна стойност;
б) машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и стопански инвентар се оценяват по действащите към датата на оценката покупни или продажни цени, като се отчитат техническото равнище и състояние и остатъчният срок за експлоатация;
в) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) застроени и незастроени земи, включени в границите на урбанизираните територии и земи, намиращи се извън границите на урбанизираните територии, отчуждени за неземеделски нужди, се оценяват по реда, предвиден в глава седма от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;
г) (изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) новосъздадени и плододаващи трайни насаждения се оценяват по реда, предвиден в Наредбата за базисните цени на трайните насаждения (ДВ, бр. 65 от 1991 г.), които се считат за минимални. Продажните цени на трайните насаждения се определят след експертно установяване на разходите за създаване, както и на потенциалния добив, цените на продукцията и разходите за производство за остатъчния срок на годност към датата на оценката. Продажната цена не може да бъде по-ниска от минималната;
д) продуктивни, работни и млади животни за разплод се оценяват след експертно установяване на състоянието и потенциалната продуктивност (производителност на животните, срока на остатъчна годност и цените на реализация на продукцията, намалени със съответните разходи по пазарни цени към датата на оценката). Цената им не може да бъде по-ниска от пазарната цена на племенните животни за разплод, а за другите - от пазарната цена за килограм живо тегло за съответния район към датата на оценката;
е) незавършено производство в растениевъдството се оценява по фактическа себестойност. Състоянието и възможността за неговото използване се установяват с протокол от комисията по инвентаризацията. При настъпили изменения в цените на вложените материали, торове, препарати, горива и в нормите, тарифите и разценките за заплащане на труда и услугите фактическата себестойност се коригира;
ж) незавършени материални дълготрайни активи се оценяват отделно за строително-монтажните работи, като се отчитат тяхното фактическо състояние и цената на придобиването към датата на оценката. Доставените машини и съоръжения, включени в стойността на незавършени дълготрайни активи, се оценяват по действащите към датата на оценката покупни цени, като се вземат предвид фактическото им състояние, степента на годност и възможностите за тяхното използване;
з) дълготрайни активи, прикрепени към земеделските земи, които имат характер на подобрения (хидромелиоративни съоръжения, стационарни и полустационарни напоителни системи и други), се оценяват в зависимост от техническото им равнище и състояние, остатъчния срок за използване и цената, по която те могат да бъдат придобити към датата на оценката;
3. дълготрайните нематериални активи се оценяват, като се отчитат тяхното равнище и състояние и възможностите за използването им за бъдеща стопанска изгода. На нова оценка подлежат само дълготрайните нематериални активи, които към датата на оценката се водят стойностно в баланса;
4. дълготрайните финансови активи (дялово участие в капитала на дружества в левове и във валута, акции и облигации) се оценяват по пазарния курс на валутата към датата на оценката, а акциите и облигациите - по номинална стойност или продажна цена;
5. краткотрайните активи се оценяват съгласно принципите и цените, възприети за дълготрайните активи, като се спазват и следните изисквания:
а) материалните запаси се оценяват според фактическото им състояние, степен на годност, възможности за използване и цената на придобиването или продажната цена към датата на оценката. Изборът на вида на цената се извършва от експертите съобразно конкретната обстановка за различните видове материални запаси;
б) наличните към датата на оценката парични средства и вземания в чуждестранна валута се оценяват по пазарен курс на БНБ, ако тази стойност е по-ниска от стойността, по която се отчитат до момента на оценката;
в) задълженията в чуждестранна валута се оценяват по пазарен курс на БНБ, когато тази стойност е по-висока от стойността, по която се отчитат до момента на оценката;
6. безвъзмездно придобитите активи се оценяват по продажни цени или по цени на придобиването към датата на оценката по преценка на експертите.
(2) При продажба на търг началната цена на обекта се определя от независимите експерти, като се вземат предвид имуществената стойност, размерът на печалбата и възвръщаемостта на вложените парични средства за закупуване на обекта и се спазват следните правила:
1. отделни стопански обекти (лозе, овощна градина, животновъдна ферма, угоителен комплекс, мелница, мандра, водоем, язовир и други подобни, с които може да се осъществява и обособена стопанска дейност) и животни се оценяват, като задължително се взема предвид и тяхната потенциална доходност. Потенциалната доходност се определя от:
а) техническото равнище, състоянието на обекта, възможните приходи от реализацията на продукцията, разходите за дейността, финансовите и извънредните разходи, дължимите данъци и данъчни плащания и размера на печалбата;
б) стойността на продукцията, определена по пазарните цени, действащи в момента на оценката;
в) необходимите материални разходи, определени в натура според средния им размер за предходните три години и оценени по пазарни цени към датата на оценката. Разходите на труд, финансовите разходи и извънредните разходи се установяват по размер според действащите към датата на оценката норми, разценки, тарифи и други;
2. данъчните плащания и отчисленията от печалбата се определят според действащите тарифи към датата на оценката;
3. размерът на печалбата се определя на основата на извършените разчети за приходите и разходите.


Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) Увеличаването или намаляването на стойността на имуществото след приемане на оценката се отразява счетоводно като увеличаване или намаляване на основния капитал.
(2) Резултатите от оценката не се посочват в отчета за приходите и разходите и не формират финансов резултат с изключение на резултатите от оценката, произтичащи от стопанската дейност за текущата година и отрицателните разлики от ценни книжа и от промяна на валутни курсове.
(3) Коригираната след оценката стойност на собствения капитал, намалена със стойността на привлечените средства, служи за формиране на дяловете.


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) Размерът на дяловете от имуществото на ТКЗС и на другите организации, образувани въз основа на тях, се определя от приноса на лицата при придобиването му - внесена земя, трудов стаж и неизплатени инвентарни вноски, при равно съотношение на приноса от внесената земя и трудовия стаж, след приспадане на неизплатените инвентарни вноски.

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Размерът на земеделската земя, включена в ТКЗС или ДЗС, се установява от общинската служба по земеделие по собственици. Площта на земеделската земя се приравнява в условни декари чрез бонитетната оценка. Условните декари се умножават по броя на годините от включването на земите в ТКЗС или ДЗС до прекратяването на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ. Полученият показател е базата за участие при разпределяне на частта от имуществото, полагащо се за земята. До решенията на общинската служба по земеделие по чл. 18ж разчетите се извършват с предварителни данни.


Чл. 50б. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) Трудовото участие на кооператорите като база за разпределяне на имуществото се установява за целия период от създаване на стопанството до момента на разпределяне на имуществото в дялове. Трудовото участие се измерва в човекодни чрез продължителността на времето, отработено в стопанството, включително времето в отпуск по болест и майчинство. Когато вложеният труд е отчитан в трудодни, превръщането им в човекодни се извършва чрез индивидуални коефициенти за всяко стопанство по години. Обобщаващ показател за измерване на трудовото участие при разпределяне на имуществото в дялове е сборът на човекодните за времето, за което всеки кооператор има трудово участие.
(2) Трудовото участие не се взема предвид, ако е по-малко от пет години, когато лицето не е внесло земя и инвентар. Работници и служители, които не са внесли земя и инвентар, но са работили не по-малко от пет години в повече от едно ТКЗС или в други образувани въз основа на тях организации, имат право на дял от съответното стопанство пропорционално на отработеното време.


Чл. 50в. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) Размерът на инвентарната вноска на всеки кооператор се установява от архивни документи.
(2) При липса на писмени доказателства задължителната инвентарна вноска се определя като се умножи размерът на земята с определения за всяко селище норматив в левове на декар. Действащият при кооперирането норматив за инвентарна вноска в левове на декар се определя с установителен протокол, който се утвърждава от ликвидационния съвет. При липса на писмени доказателства за допълнителна инвентарна вноска претенциите на лицата се установяват по общия исков ред.
(3) Стойността на инвентарната вноска се преизчислява по цени към датата на оценката, а когато няма данни за внесените инвентарни предмети, общата и стойност се увеличава с индекс на инфлация, установен от Националния статистически институт, за времето от внасяне на инвентара до момента на новата оценка. Актуализираната стойност на неизплатените инвентарни вноски се приспада от имуществото и се възстановява като дял на правоимащите, без да се използва като база за участие при разпределяне на имуществото.


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) Право на дял от имуществото имат лицата, които:
1. са внесли земя и инвентар и имат трудово участие;
2. са внесли земя и инвентар, но нямат трудово участие;
3. предоставили са земя за ползване на ТКЗС;
4. имат трудово участие над пет години, без да са внесли земя и инвентар. Броят на годините се установява чрез определения задължителен минимум трудодни или човекодни.
(2) Нямат право на дял от имуществото:
1. лицата, които не са внесли земя и инвентар и са работили по-малко от пет години в ТКЗС и аграрно-промишлените комплекси (АПК);
2. специалисти и работници в промишлените, страничните и другите неземеделски дейности на ТКЗС, работили по трудов договор, без да са имали членствени правоотношения;
3. лицата, работили по граждански договор;
4. лицата, получавали трудово възнаграждение от ТКЗС и АПК за времето, през което са изпълнявали обществено-политическа дейност.
(3) Работници и служители, работили в АПК и поделенията им, имат право на дялове за трудово участие от ТКЗС:
1. с което работникът или служителят е в членствени правоотношения към момента на разпределяне на имуществото в дялове;
2. в което работникът или служителят се е пенсионирал, преди да получи дял за трудово участие;
3. където е било седалището на АПК (поделенията му), когато трудовоправните отношения са били прекратени преди или по време на ликвидирането на АПК.
(4) Членовете на обединените трудовокооперативни земеделски стопанства имат право на дялове за трудово участие по реда на ал. 3.
(5) Право на дялове за трудово участие имат и наследниците на кооператорите за трудовото участие на наследодателите.
(6) Отработеното време в ДЗС, образувано на държавна земя, и в МТС не се признава при формиране на дялове за трудово участие, освен когато отработеното време в МТС е от механизаторите и е в резултат на извършени реорганизации на ТКЗС и АПК.


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) Делът на всеки собственик се формира като част от общата стойност на имуществото без оглед на неговото натурално и веществено съдържание. Частта от имуществото, която получава всяко лице, се изразява в определен брой дялове чрез предварително определяне стойността на един дял. Сумата от стойностите на притежаваните дялове от всяко лице представлява неговият дял.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 1997 г.) Лицата по чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ имат право да получат своя дял в собственост или съсобственост. Предоставянето на имуществото се извършва в натура или в пари по решение на общото събрание на правоимащите лица. Решение за продажба на имуществото чрез търг или по друг начин се взема от общото събрание на лицата по чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 72 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 1997 г.) Решението на общото събрание на лицата по чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ за окончателното разпределяне на имуществото в натура или в пари подлежи на обжалване пред районния съд в 7-дневен срок, ако жалбоподателят е присъствал на общото събрание, и в 14-дневен срок, ако не е присъствал на общото събрание.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 72 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.) Преди окончателното разпределяне на имуществото в натура или в пари лицата, имащи право на дял, могат да внесат като дялово участие в кооперации или търговски дружества определената им сума по реда на ал. 1.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 72 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Ако лицата, придобили в дял или чрез търг недвижими имоти, са били собственици на застроената земя или на част от нея при условията на чл. 10а, ал. 1 ЗСПЗЗ, общинската служба по земеделие издава отделно решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, а стойността и не се заплаща.
(6) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г.) Когато по реда на чл. 27, ал. 5 ЗСПЗЗ на едно или няколко лица се предостави имущество, което надвишава по размер определените им дялове, те доплащат разликата в пари.
(7) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Въвеждането във владение на собствениците на земи, заети с оризови полета и хидромелиоративни съоръжения, се извършва, след като уравнят дяловете на другите лица с пари или вещи.
(8) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.)
(10) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., отм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.)
(11) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.)

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г.) Имуществото на междукооперативните предприятия - птицекомбинати, свинекомплекси, телеугоителни стопанства и други, създадени с дялови вноски на ТКЗС, се разпределя по споразумение между страните. Дяловото участие на отделните ТКЗС или техните правоприемници се формира от преоценения по пазарни цени размер на дяловите вноски и половината от прираста на имуществото на междукооперативното предприятие. Останалата част от имуществото се разпределя на базата на трудов стаж по реда на чл. 50б.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г.)


Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., предишен текст на чл. 54 - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г.) Имуществото на специализираните предприятия за промишлена и странична дейност, строителство, ремонт и поддържане на селскостопанска техника, материално-техническо снабдяване, товарен транспорт и други, създадени от АПК, подлежи на възстановяване на ТКЗС или на неговите правоприемници. Частта от полагащото се имущество се установява по споразумение между заинтересуваните страни според приноса им за създаването му, а когато такова не се постигне - по общия исков ред. Когато имуществото на специализираните предприятия е неделимо, собствеността се възстановява като дялово участие. Възстановената част от имуществото се включва към имуществото на ТКЗС, подлежащо на разпределение в дялове.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г.)


Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) Имуществото на селскостопанските организации, образувани чрез обединяване на ТКЗС и ДЗС, се разпределя между участниците след коригиране на стойността му по пазарни цени към датата на разпределянето.
(2) Имуществото на бившето ДЗС, съответно на държавата, към датата на сливането се приспада, като стойността му се коригира по пазарни цени към датата на разпределянето.
(3) Имуществото, създадено през периода на съвместното функциониране на ТКЗС и ДЗС, се разпределя в равно съотношение за приноса на земята и трудовия стаж.
(4) Частта от имуществото за използваната земя се разпределя между ТКЗС и държавата според количеството, качеството и годините на използването на земята. Частта от имуществото за използваната държавна земя не подлежи на разпределяне в дялове между лицата по чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ.


Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) Разпределението на имуществото в дялове се приема с решение на ликвидационния съвет, което подлежи на последващ финансов контрол, до заличаване на организацията.
(2) Когато се определя дял от имуществото за починал собственик, решението се издава общо за всички наследници.


Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., нов - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г.) Определените лица по § 29 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 45 от 1995 г.) от общото събрание на лицата по § 27, ал. 1 ЗСПЗЗ:
1. (изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) разпределят имуществото на заличените организации по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ по реда на чл. 52, ал. 1 и 2;
2. свикват общо събрание на правоимащите лица по чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ по реда на § 29, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 45 от 1995 г.);
3. участват в общите събрания в междукооперативните и специализираните предприятия по чл. 53 и 54;
4. представляват лицата по чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ пред съдилищата, нотариатите и другите държавни органи;
5. събират вземанията на заличените организации, като завеждат дела за това, встъпват по висящите граждански дела като ищец, а по изпълнителните - като взискател;
6. уреждат трудовоправните отношения с работниците и специалистите от заличените организации при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, ако тези отношения не са уредени от ликвидационния съвет към момента на влизането в сила на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 45 от 1995 г.).
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1997 г.) Определените лица по § 29, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 45 от 1995 г.) се освобождават и се избират нови по реда на § 29, ал. 2 от същия закон.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 28 от 1997 г.) Трудовоправните отношения с материалноотговорните лица и пазачите не се прекратяват до вземане на решение от общото събрание за това. Издръжката на материалноотговорните лица и на пазачите се осигурява от имуществото на заличената организация по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) По предложение на кметовете на общините областният управител определя дати за провеждане на общи събрания.
(5) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Общите събрания на лицата по чл. 27, ал. 1 ЗСПЗЗ определят срока, в който определените лица да извършат разпределение на имуществото на заличените организации по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, но не по-късно от 31 декември 1997 г. Контролът по провеждането на общите събрания и спазването на срока по § 29 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се извършва от областния управител.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 1999 г.) Когато разпределението на имуществото не е приключило в срока по ал. 5, областният управител свиква общо събрание, на което лицата по § 29, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ представят отчет за своята дейност и се определя срок за разпределяне на имуществото до 6 месеца, считан от провеждането на събранието.

Глава четвърта "а".
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДЪРЖАВНИТЕ ЗЕМИ В БИВШИТЕ СТОПАНСКИ ДВОРОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПО § 12 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗСПЗЗ (НОВА - ДВ, БР. 62 ОТ 2009 Г.)

Раздел I.
Разпореждане със земи по реда на чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)


Чл. 56а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Лицата, които са придобили собствеността върху сгради и/или съоръжения от имуществото на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, могат да подадат заявление по образец до министъра на земеделието и храните чрез областната дирекция "Земеделие" по местонахождението на държавния имот, за да придобият правото на собственост върху застроените и нормативно определените прилежащи площи към сградите и/или съоръженията. Когато процедурата се провежда от директора на областната дирекция "Земеделие", оправомощен със заповед на министъра на земеделието и храните, заявлението се подава до него.
(2) В заявлението по ал. 1 се посочват землището, номерът на имота и предпочитаният начин на заплащане стойността на имота. При подаване на заявлението се представя документ за самоличност на заявителя или на упълномощеното лице и се прилагат:
1. копие от документ, удостоверяващ правото на собственост върху сградите и/или съоръженията - собственост на заявителя;
2. нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
3. други документи в изпълнение на специалните изисквания на закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Когато заявлението по ал. 1 е подадено от юридическо лице или едноличен търговец, в него се посочва единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като се прилага и протокол от заседание на съответния оправомощен орган на юридическото лице, съдържащ решение за закупуване на държавните имоти - предмет на продажбата.
(4) Областната дирекция "Земеделие" комплектува преписка, която съдържа следните документи:
1. акт за частна държавна собственост, удостоверяващ правото на собственост върху застроените и прилежащи площи по ал. 1, както и скица на имота;
2. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) пазарна оценка на имота, възложена от директора на областната дирекция "Земеделие" и изготвена по реда на чл. 90 ППЗДС;
3. данъчна оценка на имота, изготвена в съответствие с чл. 56в;
4. (нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) документ, удостоверяващ, че заявителят е уведомен писмено за определената продажна цена на имота;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) протокол за определяне на прилежащите площи към сградите и/или съоръженията, изготвен в изпълнение на чл. 45, ал. 5, или влязла в сила заповед на кмета за одобряване на план за регулация и влязла в сила заповед по чл. 45, ал. 6;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) други документи в изпълнение на специалните изисквания на закона.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Областната дирекция "Земеделие" извършва проверка за редовността на преписката, прилага мотивирано писмено становище и когато процедурата се провежда от министъра на земеделието и храните, изпраща комплектуваните преписки в Министерството на земеделието и храните в едномесечен срок от представянето на документите по ал. 2 - 4.
(6) При констатирани нередовности областната дирекция "Земеделие" връща преписката на заявителя с писмо с обратна разписка, с указание за отстраняването им в едномесечен срок от уведомяването.

Чл. 56б. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)

Чл. 56в. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Застроените и прилежащите площи, включително когато са разположени извън границите на урбанизирана територия (населено място или селищно образувание), се оценяват по реда на чл. 90 ППЗДС. Данъчната оценка се определя като за земи в строителни граници и това обстоятелство се посочва изрично в удостоверението за данъчна оценка.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)

Чл. 56г. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Министърът на земеделието и храните или директорът на областната дирекция "Земеделие" се подпомага от постоянно действаща комисия, която разглежда преписките за придобиване правото на собственост върху застроените и нормативно определените прилежащи площи към сгради и/или съоръжения от имуществото на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) В заповедта за назначаване на комисията, издадена от министъра на земеделието и храните, се определя поименният състав на членовете и, които са длъжностни лица от Министерството на земеделието и храните. Когато процедурата се провежда от директора на областната дирекция "Земеделие", заповедта за назначаване на комисията се издава от него и в състава и се включват длъжностни лица от областната дирекция "Земеделие" и длъжностни лица от Министерството на земеделието и храните, определени със заповед на министъра.
(3) Съставът на комисията по ал. 2 се състои от нечетен брой редовни членове, включително - председател, секретар и правоспособен юрист, както и двама резервни членове.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Комисията провежда дейността си по правила, одобрени от министъра на земеделието и храните.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) За решенията на комисията се съставя протокол, който се одобрява от министъра на земеделието и храните или съответно от директора на областната дирекция "Земеделие". Протоколът съдържа решения, с които се предлага на министъра, съответно на директора на областната дирекция "Земеделие", да издаде заповед за продажба на имота/имотите, когато преписката отговаря на изискванията на ЗСПЗЗ и този правилник, или преписката да бъде върната за отстраняване на констатирани нередовности. Решенията на комисията за издаване на заповед за продажба на имота/имотите се вземат от членовете и с пълно мнозинство.

Чл. 56д. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Въз основа на протокола на комисията по чл. 56г, ал. 5 министърът на земеделието и храните или съответно директорът на областната дирекция "Земеделие", издава заповед за извършване на покупко-продажба на имота/имотите. Заповедта, издадена от министъра на земеделието и храните, се изпраща в областната дирекция "Земеделие".
(2) Областната дирекция "Земеделие" писмено уведомява заявителя по преписката по реда на ГПК за стойността на имота, размера на дължимите данъци, такси, разноски и други плащания, сроковете за плащане и за сключване на договора и последиците при неспазването им.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) В тримесечен срок от съобщението заинтересуваното лице заплаща стойността на имота, дължимите данъци, такси, разходи по чл. 56ш, ал. 1, разноски и други суми.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) В случай че плащането се извършва с поименни компенсационни бонове, заинтересуваното лице в шестмесечен срок представя в областната дирекция "Земеделие" нареждане за плащане по чл. 13, ал. 2 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти до централния депозитар.
(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Размерът на дължимите суми по § 17, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 25 от 2012 г.) се определя като произведение от цената на имота, определена по чл. 90 ППЗДС, и броя на месеците за времето от настъпването на дължимостта на сумите до придобиването на собствеността върху застроените и прилежащи земи, разделено на 240. Сумите за ползване на имота се заплащат в левове.
(6) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Размерът на дължимите суми по § 16 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 61 от 2015 г.) се определя като произведение от цената на имота, определена по чл. 90 ППЗДС, и броя на месеците за времето от настъпването на дължимостта на сумите съгласно чл. 27а ЗСПЗЗ до датата на разпореждане със сградите/съоръженията, разделено на 240. Сумите за ползване на имота се заплащат в левове.
(7) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Документът, удостоверяващ, че са заплатени дължимите суми по ал. 6, се издава от областната дирекция "Земеделие" по местонахождението на имота.
(8) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Когато в имота - предмет на разпореждане, съществуват сгради и/или съоръжения, придобити от един собственик по различно време, той дължи суми за ползване на земята от датата на придобиване право на собственост върху съответната сграда или съоръжение съгласно чл. 27а ЗСПЗЗ.
(9) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице сключва писмен договор за продажба в едномесечен срок от заплащането на сумите по ал. 3, а при плащане с поименни компенсационни бонове - от получаването на потвърждението за регистрация на плащането от централния депозитар по чл. 13, ал. 3 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти. Договорът се вписва в службата по вписванията по местонахождение на имотите за сметка на заявителя. Нотариална форма не е необходима.
(10) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Смята се, че заявителят се е отказал от придобиването на правото на собственост върху застроените и прилежащите площи в случаите, когато:
1. заявителят не е спазил сроковете по ал. 3 и 4;
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) потвърждението за регистрация на плащането от централния депозитар по ал. 9 не е постъпило в 6-месечен срок от уведомлението на областната дирекция "Земеделие";
3. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) заявителят не се е явил, за да подпише договора в срока по ал. 9.
(11) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Областната дирекция "Земеделие" уведомява писмено Министерството на земеделието и храните за обстоятелствата по ал. 10.
(12) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Областната дирекция "Земеделие" изпраща в 7-дневен срок копие от вписания в службата по вписванията договор на Министерството на земеделието и храните.
(13) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)

Раздел II.
Разпореждане със земи по реда на чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)


Чл. 56е. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) Търгове за продажба на земи по чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ се провеждат за имоти, за които е изготвен парцеларен план в цифров вид или план на новообразуваните имоти на стопанския двор по чл. 45, ал. 3 или регулационен план.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) Имотите се предлагат на търг в размерите и границите, определени в съответствие с парцеларния план след оцифряването му или с плана на новообразуваните имоти, или с регулационния план.
(3) Не се допуска участие в търга за част от имот.


Чл. 56ж. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Търговете за продажба на имоти по чл. 56е, ал. 1 се извършват с тайно наддаване.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Началната тръжна цена на имотите е пазарната оценка, изготвена от независим оценител, вписан в Регистъра на независимите оценители, и възложена от директора на областната дирекция "Земеделие". Данъчната оценка се определя като за земи в строителни граници и това обстоятелство се посочва изрично в удостоверението за данъчна оценка. Началната тръжна цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота, увеличена с 10 на сто.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.)

Чл. 56з. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Процедура за провеждане на търг се открива със заповед на министъра на земеделието и храните или на упълномощено от него длъжностно лице.
(2) При наличие на основания за провеждане на търг за продажба на имоти по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи те се обявяват на първи търг с отделна заповед.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Упълномощеното длъжностно лице по ал. 1 издава заповед за откриване на процедура за провеждане на търг след изрично писмено съгласие на министъра на земеделието и храните за включване на имотите, предложени от директора на областната дирекция "Земеделие", в предмета на търга. Съгласието е валидно до промяна на обстоятелствата, но не повече от една година от датата на издаването му.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Министърът на земеделието и храните дава съгласието по ал. 3 след писмено предложение на постоянно действаща комисия, която разглежда подадените предложения. Министърът на земеделието и храните със заповед назначава комисията и определя поименния състав на членовете и, които са длъжностни лица от Министерството на земеделието и храните, задачите на комисията и други условия.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Комисията по ал. 4 приема правила за работата си, които се одобряват от министъра на земеделието и храните.
(6) Комисията по ал. 4 разглежда подадените предложения, към които задължително се прилагат:
1. мотивирано становище от директора на областна дирекция "Земеделие", в което изрично са посочени имотите, предложени за търг по чл. 27, ал. 8, изречение второ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и имотите, за които могат да участват всички заинтересовани лица;
2. акт за държавна собственост;
3. скица на имота от картата на възстановената собственост (КВС) или кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и регистър на собствениците на съседните имоти, посочени в скицата;
4. актуална данъчна оценка, определена по реда на чл. 56ж, ал. 2;
5. оценка на имота, определена по реда на чл. 56ж, ал. 2;
6. скица и/или извадка от приет парцеларен план или от план на новообразувани имоти по чл. 45, ал. 3 и заповед за одобряване по чл. 45, ал. 6;
7. извадка от регулационен план и заповед за одобряването му;
8. документ, че имотът не попада в границите на защитена територия, обявена по реда на Закона за защитените територии;
9. констативен протокол за оглед на място на имота, отразяващ актуалното му състояние, съставен от комисия, назначена от директора на областната дирекция, която включва в състава си служители на областната дирекция "Земеделие" и на съответната общинска служба по земеделие, а за имоти в границите на урбанизираните територии в състава на комисията задължително се включва и представител на съответната община;
10. цветна комбинирана извадка от цифровата ортофото карта и КВС/КККР на съответното землище за територията, в която попадат имотите;
11. удостоверение за липса на реституционни претенции, издадено от общинската служба по земеделие, със срок на валидност не по-дълъг от 6 месеца от датата на издаването му;
12. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) други документи, необходими за изразяване на съгласие на министъра на земеделието и храните.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Комисията съставя протокол, с който предлага на министъра на земеделието и храните да изрази съгласие за включване на имотите в предмета на търга или за отказ.
(8) В заповедите по ал. 1 и 2 се посочват: имотите - предмет на търга; срокът за подаване на заявленията; началната тръжна цена; депозитът за участие в търга в размер 10 на сто от началната тръжна цена; указание, че върху депозита не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ за сключване на договор; разходите по чл. 56ш, ал. 1; банковата сметка за плащането и условията за възстановяване на депозита, както и мястото, където се обявява протоколът за резултатите от търга.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Заповедите по ал. 1 и 2 се поставят на видно място в областната дирекция "Земеделие", в общинската служба по земеделие, в общината и в кметството на населеното място по местонахождението на имота в 3-дневен срок от издаването им и се публикуват на интернет страницата на областната дирекция "Земеделие", на страницата на Министерството на земеделието и храните и поне в един местен вестник най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.


Чл. 56и. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) (1) Търгът се провежда от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие", в състав от трима до петима членове - служители в областната дирекция "Земеделие", измежду които председател и секретар и двама резервни членове. В състава на комисията се включва юрисконсулт или правоспособен юрист, който може да не е служител в областната дирекция "Земеделие".
(2) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на членовете и.


Чл. 56к. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Заявителите или писмено упълномощените от тях с нотариална заверка на подписа лица подават в областна дирекция "Земеделие" заявления по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните. За всеки имот се подава отделно заявление.
(2) В заявлението по ал. 1 се посочват:
1. единен идентификационен код съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато заявлението се подава от юридическо лице или от едноличен търговец;
2. местонахождението, номерът и площта на имота;
3. предлаганата цена за имота в лева.
(3) При подаване на заявлението заявителят или упълномощеното лице представят документ за самоличност и прилагат:
1. нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
2. платежен документ за внесен депозит в оригинал, когато плащането не е извършено по електронен път;
3. протокол от заседание на съответния оправомощен орган, съдържащ решение за закупуване на държавните имоти - предмет на продажбата, когато заявителят е юридическо лице;
4. декларация за обстоятелствата по ал. 11.
(4) Търгът, на който могат да участват всички заинтересовани лица, може да се проведе само при условие че най-малко двама кандидати са подали заявление за участие и са допуснати до участие в търга.
(5) Когато на търга по ал. 4 са обявени повече от един имот, при явяване на един кандидат за даден имот той се обявява за спечелил търга при предложената от него тръжна цена с тайно наддаване.
(6) Право на участие в първия търг, открит със заповед по чл. 56з, ал. 2, имат само собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота - обект на търга, които не представляват обслужващи пътища, независимо от тяхната собственост. Имоти, които нямат обща граница с предлагания на търга имот, не се считат за съседни.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) За участие в търга по ал. 6 правоимащите лица подават заявление по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, в което се посочват данните по ал. 2 и се прилагат документите по ал. 3, както и копие на документ за собственост на имота, съседен на имота - обект на търга.
(8) На търга по ал. 6 могат да бъдат обявени само имоти, за които след служебна проверка от областна дирекция "Земеделие" е установено, че имат най-малко два съседни имота, които са собственост на различни физически, юридически лица или общини. Търгът може да се проведе само когато за всеки обявен имот са подадени повече от едно заявление за участие от лица, собственици на отделни имоти, съседни на имота - обект на търга, допуснати за участие в търга.
(9) Не се допускат за участие в търга по ал. 6 кандидатите, придобили собственост върху имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота - обект на търга, образувани в резултат на делба или обединяване след откриване на тръжната процедура.
(10) Имотите, останали след провеждане на търга по ал. 6, се включват в следващи търгове, на които право на участие имат всички заинтересовани лица.
(11) Свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в тръжната процедура за един и същ имот.
(12) Тръжната комисия може служебно да събира доказателства за обстоятелствата по ал. 11 чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация.


Чл. 56л. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) (1) Заявление, представено в незапечатан плик, е недействително.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Получените в областната дирекция "Земеделие" пликове със заявления за участие в търга, без да се разпечатват, се записват с входящ номер, дата и час, отразени върху плика и заведени във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Предлаганата цена е в цяло число лева и не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Не се допускат за участие в търга кандидатите, чиито заявления са подадени след срока по чл. 56з, ал. 8 или не отговарят на изискванията на чл. 56к.
(5) Директорът на областната дирекция "Земеделие" в 3-дневен срок след изтичане на крайния срок за подаване на заявленията за участие в търга назначава със заповед тръжната комисия.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) В 14-дневен срок тръжната комисия разглежда заявленията, класира предложенията и определя спечелилия търга кандидат за всеки имот.
(7) Търгът се счита за спечелен от участника, който е предложил най-висока цена за имота.


Чл. 56м. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) (1) За резултатите от търга се съставя протокол, който съдържа:
1. постъпилите заявления за участие в търга по имоти (брой, имена на заявителите, предложената цена);
2. кандидатите, които не са допуснати за участие в търга, и мотивите за това;
3. имотите и имената на класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот;
4. имотите, за които не е определен купувач.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) Протоколът се обявява на посоченото в заповедта място, като в 7-дневен срок от обявяването му участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия. Тръжната комисия се произнася по възраженията в 5-дневен срок, като за разглеждането им се съставя протокол, в който се посочват мотивите за приемането или за отхвърлянето им. Протоколът се подписва от членовете на тръжната комисия и се обявява на посоченото в заповедта публично място.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Председателят на тръжната комисия в 3-дневен срок от произнасянето по възраженията представя протоколите по ал. 1 и 2 заедно със заявленията, приложенията към тях, както и възраженията, за одобряване от министъра на земеделието и храните, който може да одобри протоколите, да ги върне за отстраняване на констатирани нередовности или да откаже одобряването им.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице в 7-дневен срок от одобряването на протоколите със заповед определя класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на областната дирекция "Земеделие" при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) При отказ да одобри протоколите министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за частично или пълно прекратяване на процедурата. При упълномощаване длъжностното лице издава заповедта в 7-дневен срок от постъпване на протоколите, придружени с мотивирано писмо на министъра на земеделието и храните за неодобряването им. Заповедта се публикува по реда на ал. 4.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Директорът на областната дирекция "Земеделие" уведомява участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс за заповедите по ал. 4 и/или 5 в 3-дневен срок от издаването им.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Участниците в търга могат да подадат жалба пред компетентния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от уведомлението по ал. 6.


Чл. 56н. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) (1) Когато кандидатите за един и същ имот са предложили една и съща цена, между тях се провежда търг с явно наддаване.
(2) Председателят на тръжната комисия уведомява по реда на ГПК кандидатите по ал. 1 за деня, часа, условията и реда за провеждане на търга с явно наддаване.
(3) В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на членовете на комисията, обявява откриването на търга, неговия предмет, проверява документите на участниците съвместно с членовете на комисията и констатира дали са изпълнени условията за провеждане на търга.
(4) Търгът се провежда между кандидатите, явили се на обявената дата.
(5) В случай че отсъстват повече от един от членовете на комисията или правоспособният юрист, търгът се отлага за същия час и място на следващия ден.
(6) При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването или продължаването на отложения при условията на ал. 5 търг, комисията съставя протокол, въз основа на който се насрочва нов търг.


Чл. 56о. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) (1) Председателят на тръжната комисия обявява началната тръжна цена, от която започва наддаването, и определя стъпка на наддаването в размер 100 лв.
(2) Началната тръжна цена е равна на предложената от кандидатите при търга с тайно наддаване цена, увеличена с една стъпка.
(3) Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на стъпката по ал. 1.
(4) Преди третото обявяване на последното предложение се прави предупреждение, че е последно, и ако няма друго предложение, председателят обявява приключването на наддаването със звуков сигнал. Председателят обявява участника, който се предлага за спечелил търга, и закрива търга.
(5) На първо място в търга се класира кандидатът, предложил най-висока цена за даден имот.
(6) При явяване само на един кандидат за даден имот той се обявява за спечелил търга при обявената от него тръжна цена в търга с тайно наддаване.
(7) Имотите, за които не са се явили кандидати, се включват в предмета на следващия търг.


Чл. 56п. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице одобрява протокола от провеждането на явния търг и издава заповед за определяне на спечелилия участник. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на областната дирекция "Земеделие" при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Директорът на областната дирекция "Земеделие" уведомява участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс за заповедта по ал. 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Участниците в търга могат да подадат жалба пред компетентния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от уведомлението по ал. 2.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Когато в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта лицето, спечелило търга, не внесе цената, дължимите данъци, такси, разходи по чл. 56ш, ал. 1 и режийни разноски, директорът на областната дирекция "Земеделие" уведомява по реда на Административнопроцесуалния кодекс класирания на второ място кандидат.


Чл. 56р. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) За прехвърляне правото на собственост върху земите по чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице сключва договор в писмена форма с лицата, спечелили търга, след внасяне на сумите по чл. 56п, ал. 4. Договорът подлежи на вписване в службата по вписванията за сметка на купувача.
(2) Въз основа на договорите по ал. 1 се отразяват промените в регистъра на собствениците и на имотите.
(3) Договор не се сключва, когато:
1. спечелилият участник не се яви в областната дирекция "Земеделие" за сключване на договора в срока по чл. 56п, ал. 4;
2. не е извършено плащането за спечеления на търг имот;
3. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) е подадена жалба по реда на чл. 56м, ал. 7 и чл. 56п, ал. 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Директорът на областната дирекция "Земеделие" уведомява лицата по реда на Административнопроцесуалния кодекс за обстоятелствата по ал. 3.
(5) Имотите по чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ, за които не са сключени договори, се включват в предмета на следващия търг.

Раздел III.
Актове за държавна собственост за земите по чл. 27, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

Раздел III.
Актове за държавна собственост за земите по чл. 27, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)


Чл. 56с. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 56т. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 56у. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 56ф. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 56х. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

Раздел IV.
Оцифряване на парцеларни планове и изработване на планове на новообразувани имоти (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 56ц. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) Границите на имоти - предмет на разпоредителни сделки по чл. 27, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ, се определят въз основа на представени в цифров вид парцеларни планове и планове на новообразуваните имоти по чл. 45, ал. 3.
(2) Изпълнението на техническите дейности по оцифряването на парцеларните планове се възлага на изпълнителя на техническите дейности за поддържане на картата на възстановената собственост, както следва:
1. в случаите по чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ - от заинтересувани лица или от съответната областна дирекция "Земеделие";
2. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) в случаите по чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ и § 12а от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ - от съответната областна дирекция "Земеделие".
(3) За землища с одобрена кадастрална карта и регистри областната дирекция "Земеделие" възлага изпълнението на техническите дейности по оцифряването на парцеларни планове на лицензирани лица по чл. 12 ЗКИР по реда на Закона за обществените поръчки.
(4) Изпълнението на техническите дейности по изработването на планове на новообразуваните имоти се възлага по реда на ал. 2 и 3.
(5) Точността на плановете на новообразуваните имоти съответства на изискванията, определени с наредбата по чл. 31 ЗКИР.
(6) Техническите дейности по чл. 45б, ал. 3 се възлагат по реда на ал. 2 и 3.


Чл. 56ч. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) Приемането и одобряването на дейностите по чл. 56ц, ал. 2, 4 и 6 се извършва по реда на чл. 45, ал. 5 и 6.
(2) При служебно възлагане стойността на техническите дейности се заплаща от бюджета на съответната областна дирекция "Земеделие".
(3) Стойността на техническите дейности в случаите по чл. 56ц, ал. 2 и 4 се определя съгласно Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост.


Чл. 56ш. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Лицата, които придобиват имотите по чл. 27, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ и § 12а от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, заплащат и:
1. съответната част от разходите, определена в зависимост от площта на имота, в случаите, когато изпълнението на дейностите по чл. 56ц, ал. 2, 4 и 6 е възложено от областната дирекция "Земеделие";
2. разходите по изготвяне и актуализация на оценките на имотите.
(2) Сумите по ал. 1 се посочват в тръжната документация и в договора за прехвърляне правото на собственост върху имотите.

Глава пета.
ОРГАНИ ПО ПОЗЕМЛЕНАТА СОБСТВЕНОСТ (ПРЕДИШНА ГЛАВА ЧЕТВЪРТА, ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 34 ОТ 1992 Г.)


Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Органи по поземлената собственост са Министерството на земеделието и храните, областните дирекции "Земеделие" и общинските служби по земеделие.
(2) Органите по поземлената собственост имат правомощия по управление, контрол и регулиране на поземлените отношения.


Чл. 58. (Отм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.)


Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Министърът на земеделието и храните:
1. координира дейността по изпълнението на ЗСПЗЗ и на правилника за прилагането му;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) ръководи работата на общинските служби по земеделие и областните дирекции "Земеделие";
3. определя размерите на земите, предоставени по реда на чл. 24, ал. 2 ЗСПЗЗ;
4. (изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) утвърждава категориите на земеделските земи и определя условията и реда за предоставяне под наем и под аренда на земи от държавния поземлен фонд;
5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) определя земите от държавния поземлен фонд, които ще се предоставят за обезщетяване;
6. предоставя право на ползване по чл. 26 ЗСПЗЗ върху земи от държавния поземлен фонд;
7. (отм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) издава методически указания и инструкции в рамките на компетентността си;
9. (изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г.)
10. (отм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г.)
11. (нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)
12. (нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)
13. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) създава и поддържа специализирани карти и регистри на земеделските земи;
14. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 31 от 2003 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) осъществява и други възложени му функции по ЗСПЗЗ или упълномощава за това друго лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Министърът на земеделието и храните отменя актове на ликвидационните съвети, включително и след прекратяване на дейността им.
(3) Заповедта по ал. 2 се съобщава на жалбоподателите по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(4) (Нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) Нарушенията по § 29, ал. 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се установяват с акт, съставен от лица, упълномощени от съответния областен управител. Актът заедно със събраните доказателства и постъпилите възражения от заинтересуваните лица се изпраща от съставителя на акта на областния управител с предложение за действията, които да се предприемат.
(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 59б. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Областните дирекции "Земеделие" провеждат държавната аграрна политика на територията на областта и ръководят, контролират и координират дейността на общинските служби по земеделие.


Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Общинските служби по земеделие:
1. възстановяват собствеността върху земи по реда на ЗСПЗЗ и този правилник;
2. (изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) признават правото на обезщетяване с компенсационни бонове и обезщетяват собствениците със земи от общинския поземлен фонд в предвидените от ЗСПЗЗ случаи;
3. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) съхраняват, поддържат и осъвременяват плановете за земеразделяне и другите материали и данни, получени при прилагането на ЗСПЗЗ и този правилник;
5. издават или заверяват скици при извършване на разпоредителни сделки, делби, обезщетяване, оземляване, отчуждаване, промяна на предназначението и оценяване на земеделски земи, както и в други, предвидени от закона, случаи;
6. (отм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) дават становища на областните дирекции "Земеделие" по исканията за отдаване под наем и аренда на земи от държавния поземлен фонд и за замяна с частни земеделски земи;
8. (нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) участват в комисии при провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем или аренда на земеделски земи, или продажба с поименни компенсационни бонове;
9. (нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) при установени нарушения по чл. 4, ал. 4 ЗСПЗЗ, както и нарушения, свързани със собствеността и ползването на земеделските земи от държавния поземлен фонд, уведомяват областните дирекции "Земеделие" за санкциониране на нарушителите;
10. (нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) участват в комисиите за определяне на масивите за ползване на земеделски земи;
11. (нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) служебно променят начина на трайно ползване на основание чл. 18, ал. 3 ЗСПЗЗ;
12. (нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) водят регистри за земеделските земи и ползването им;
13. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) осъществяват и други възложени им функции в рамките на ЗСПЗЗ и този правилник.
(7) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1997 г., в сила от 21.09.1996 г., попр. - ДВ, бр. 43 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Сумите по ал. 6, т. 4, 5 и 12 постъпват в бюджета на Министерството на земеделието и храните.


Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Решенията на общинските служби по земеделие във връзка с възстановяването на собствеността и обезщетяване на собствениците по реда на ЗСПЗЗ и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, както и във връзка с оземляването на граждани се подписват от началника на общинската служба по земеделие, от служители, определени от директора на областната дирекция "Земеделие", и от длъжностни лица, определени от министъра на земеделието и храните.


Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Държавните и общинските органи са длъжни да оказват съдействие на общинските служби по земеделие при осъществяване на дейността им.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Ликвидационните съвети и юридическите лица по чл. 15, ал. 5 ЗСПЗЗ са длъжни да предоставят на държавните органи, общините и общинските служби по земеделие необходимата им информация и копия от намиращата се при тях документация в 10-дневен срок от поискването. Предоставянето на информацията е безвъзмездно с изключение на действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Областният управител координира взаимодействието между областните дирекции "Земеделие" и общинските служби по земеделие към тях и общините, кметствата, регионалните браншови съюзи на производителите и стопанските субекти на територията на областта.
(4) (Нова - ДВ, бр. 80 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 112 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Средствата, необходими за осигуряване на данните по чл. 18, ал. 1, се предоставят от министъра на земеделието и храните.


Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Служителите на общинските служби по земеделие и техническите лица по поддръжка на картите на възстановената собственост имат право на достъп до земеделските земи и имотите в границите на урбанизираните територии за поставяне на трайни знаци при означаване на границите на собствеността и ползването им.

Глава шеста.
ФИНАНСИРАНЕ (ПРЕДИШНА ГЛАВА ПЕТА - ДВ, БР. 34 ОТ 1992 Г.)


Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) Органите по поземлената собственост са на бюджетна издръжка.


Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)


Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 1997 г.)
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Средствата по § 4а, и 4з от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, и лихвите върху тях се набират и изразходват по набирателна сметка, открита на основание § 10, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. при общината и се използват само за разплащане между бившите собственици и ползватели.


Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) След приключване на дейността по прилагането на § 4 - § 4л от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ остатъците от депозираните суми се внасят в централния републикански бюджет.


Чл. 67. (Нов - ДВ, бр. 80 от 1991 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 1997 г.)


Чл. 68. (Нов - ДВ, бр. 48 от 1995 г., в сила от 26.05.1995 г., изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 1999 г.)

Глава седма.
ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (НОВА - ДВ, БР. 31 ОТ 2003 Г.)


Чл. 69. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Собствениците на земеделски земи декларират в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите. В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Декларацията по ал. 1 се подава за една стопанска година по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) Декларацията се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Срокът не се смята пропуснат, ако преди изтичането му декларацията е подадена по пощата или до некомпетентен орган, който е длъжен служебно да я препрати на съответната общинска служба по земеделие.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Всеки от съсобствениците може да подаде декларацията по ал. 1. Декларацията ползва всички съсобственици.


Чл. 70. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) Ползвателите на земеделски земи могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите заявление за участие в споразумение за ползване по чл. 37в ЗСПЗЗ. В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване по споразумение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Заявлението по ал. 1 се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и важи за следващата стопанска година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Заявлението по ал. 1 се представя и на оптичен носител при възможност.


Чл. 71. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) При промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина на трайно ползване собствениците и ползвателите подават декларация, съответно заявление. Новите обстоятелства се вземат предвид при определяне на масивите за ползване за следващата стопанска година, освен в случаите, когато декларациите или заявленията са представени в срока по чл. 72, ал. 5.
(2) Неподаването на декларация по ал. 1 се счита за липса на промяна в първоначално декларираните обстоятелства.


Чл. 72. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) Задълженията по чл. 37в, ал. 7 и чл. 34 ЗСПЗЗ за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 се заплащат от участниците в споразумението и/или разпределението в срок до три месеца от публикуване на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ.
(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) Общинската служба по земеделие изготвя предварителен регистър на имотите въз основа на:
1. декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70;
2. регистъра на земеделските производители, включително входящия дневник и копията на заверените анкетни карти с анкетни формуляри съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3, 23 и 48 от 2007 г., бр. 2 от 2008 г. и бр. 3 от 2011 г.);
3. (нова - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) документи, удостоверяващи плащането на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, изискани служебно от съответната община или от областната дирекция "Земеделие";
4. (нова - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) декларации по чл. 37б, ал. 3 ЗСПЗЗ;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) други данни, които са и служебно известни.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) Регистърът по ал. 2 се изготвя до 1 август и съдържа данни за:
1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) номерата на имотите по картата на възстановената собственост (кадастралната карта), площта, категорията, начина на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации и заявления за участие в споразумение;
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.)
3. имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) Общинската служба по земеделие публикува обява за изготвените предварителни регистри в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие. Обявата се публикува и на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие". Обявата може да се оповести и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г.) Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица.
(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) Общинската служба по земеделие предоставя предварителния регистър и картата на границите на масивите заедно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 на председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ в срока по ал. 5, включително в цифров вид.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) В срок до 20 август комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ:
1. определя територията, в която се създават масивите за ползване по реда на § 2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ;
2. определя границите на масивите за ползване върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта), и
3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) изготвя карта на масивите за ползване и регистър, който съдържа данни за имотите, заявени за участие в споразумението и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., отм., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) При определяне територията, в която се създават масивите за ползване по реда на § 2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, се включват имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ и се изключват имотите, за които собствениците и ползвателите са декларирали, съответно заявили, несъгласие за включване в масиви.
(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.)


Чл. 72а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Когато само един ползвател в землището е подал заявление по чл. 70, съответно се прилагат правилата по чл. 72. Границите на масивите за ползване се определят съобразно местоположението на имотите, посочени в заявлението.


Чл. 72б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) Заповедта на директора на областната дирекция "Земеделие" за определяне на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие". Когато за землището са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, в състава на комисията се включва и представител на Службата по геодезия, картография и кадастър.
(2) Комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ:
1. ръководи сключването на споразумение за ползването на масивите;
2. съставя проект за служебно разпределение на ползването на земите по масиви;
3. може да извършва служебно справки и проверки, включително на място, във връзка с изпълнението на функциите по т. 1 и 2.
(3) Заседанията на комисията се свикват по инициатива на нейния председател.
(4) Заседанията на комисията се оповестяват чрез обяви в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие, които се публикуват и на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие". Заседанията са публични и на тях могат да присъстват представители на собствениците и на ползвателите и други заинтересувани лица.
(5) За заседанията на комисията се съставя протокол.


Чл. 72в. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) Комисията изготвя доклад до директора на областната дирекция "Земеделие" със съдържанието по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ.
(2) В случаите, когато е постигнато споразумение за общата площ на масивите в съответното землище или за две трети от нея, комисията посочва в доклада включени ли са в споразумението всички заинтересувани лица по данните от декларациите по чл. 69 и от заявленията по чл. 70, определени ли са в партидите на ползвателите по споразумението имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, които се ползват без правно основание, както и спазени ли са условията и редът на същия закон за формиране и разпределение на масивите за ползване.
(3) Комисията изготвя и прилага към доклада проект за служебно разпределение на масивите за ползване в следните случаи:
1. когато не се постигне споразумение или постигнатото споразумение е за площ, по-малка от две трети от общата площ на масивите в землището, или
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) за остатъка от масивите за ползване в землището, когато споразумението е сключено при условията на чл. 37в, ал. 2, изречение седмо от ЗСПЗЗ, или
3. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) когато споразумението не обхваща имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, включени в масивите за ползване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Проектът за служебно разпределение се съставя в срок до 15 септември по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.


Чл. 73. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.) Споразумението по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ се съставя по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните и се представя на комисията на хартиен и/или оптичен носител.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.)
(4) Споразумението се сключва със срок на действие не по-кратък от една стопанска година.
(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.)
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 74. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) Комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ изготвя проект на картата на масивите за ползване и на регистър към нея въз основа на споразумението и/или разпределението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Регистърът съдържа данни за масивите за ползване, за ползвателите и за номерата на имотите по картата на възстановената собственост (идентификаторите по кадастралната карта), за площта, категорията, начина на трайно ползване, правно основание на ползването, съответно за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Регистърът се прилага към споразумението и/или разпределението и представлява неразделна част от тях. Регистърът и картата на ползването се оповестяват в срок до 25 август за споразумението и в срок до 20 септември - за разпределението по реда на чл. 72, ал. 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Промени в проектите на регистъра и картата могат да се правят в срок до 30 август за споразумението и в срок до 25 септември - за разпределението по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица.


Чл. 75. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.)


Чл. 75а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., в сила от 03.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.) В срок до 1 октомври директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед въз основа на доклада на комисията по чл. 72в, с която одобрява:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) споразумението по чл. 72в, ал. 2, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите съобразно споразумението;
2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) масивите за ползване по чл. 72а, ал. 1, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите;
3. служебно разпределените масиви за ползване в случаите по чл. 72в, ал. 3.
(2) Заповедта по ал. 1 се обявява по реда на чл. 37в, ал. 5 ЗСПЗЗ заедно с окончателните регистър и карта на ползването и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.)

Чл. 75б. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) (1) След влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за предоставяне на:
1. проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите;
2. напоителни канали, които не функционират.
(2) Въз основа на подадените заявления по ал. 1, т. 1 директорът на областната дирекция "Земеделие" подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите - полски пътища, по реда на чл. 37в, ал. 16 ЗСПЗЗ.
(3) Въз основа на подадените заявления по ал. 1, т. 2 директорът на областната дирекция "Земеделие" подава до собственика на съоръжението искане за предоставяне на напоителни канали, които не функционират, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. В едномесечен срок от получаването на искането собственикът на съоръжението:
1. представя на директора на областната дирекция "Земеделие" писмено съгласие, към което прилага документ, удостоверяващ, че напоителните канали не функционират, и
2. отправя предложение до ползвателя на масива за сключване на договор за имота.
(4) В едномесечен срок от получаването на предложението по ал. 3, т. 2 ползвателите сключват договори за съответната стопанска година със собственика на съоръжението и заплащат сумата за ползване на напоителните канали.
(5) Ползвателите на предоставените по реда на ал. 2 и 4 имоти могат да кандидатстват за подпомагане по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, при условие че е извършено плащане в 3-месечен срок от възникването на правното основание за ползване на имотите.