навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПОЧИВНИ ЛАГЕРИ И ЕКСКУРЗИОННОТО ЛЕТУВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ И ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ДИМИТРОВСКИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ

Обн. ДВ. бр.53 от 6 Юли 1982г., изм. ДВ. бр.21 от 17 Март 1987г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 1991г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 1991 г.) (1) Основни форми на дълготраен курортен отдих за учениците са почивните лагери през лятната, зимната и пролетната ваканция и екскурзионното летуване.
(2) Според възрастта на почиващите ученици се създават пионерски и средношколски почивни лагери и пионерска или средношколска група за екскурзионно летуване.
(3) Ученическите почивни лагери по своя характер и предназначение са временни и извънучилищни учреждения за организирана възпитателна, обществено-политическа, здравно-закалителна и лечебно-оздравителна работа с учениците по време на ваканциите.
(4) За деца от детските градини се организира курортен отдих чрез извеждането им в подходяща материална база и курортни райони за определено време, където организацията им се осъществява по документите за целоседмична детска градина.
Чл. 2. (1) Социалната здравна и педагогическа цел на ученическите почивни лагери и екскурзионното летуване е отмора от системния учебен труд, укрепване на здравето и комунистическото възпитание, с което се допринася за многостранното и хармоничното развитие на младата социалистическа личност.
(2) Организаторите на почивните лагери и екскурзионното летуване създават материални и организационни предпоставки за продължаване през ваканциите на организирания възпитателен процес, насочен към формиране на новата социалистическа личност с активна жизнена позиция, с марксистко-ленински светоглед, вярна на делото на БКП, на българо-съветската дружба, с ценни черти на волята и характера.
(3) Идеите на движението "Знаме на мира" стоят в основата на съдържанието, методите и формите на възпитателния процес в ученическите почивни лагери и в екскурзионното летуване за формиране на разностранни интереси и творчески стремежи, за изява на почиващи ученици в различни области на изкуството, науката, техниката, спорта, туризма и др.
(4) Всеки почивен лагер има своя насоченост на възпитателна дейност, отразяваща подготовката и интересите на почиващите ученици в областта на изкуството, науката, техниката, спорта, туризма и др.
(5) В почивните лагери край водни площи се извършва обучение по плуване, а в зимните планински лагери - обучение по ски.

Чл. 3. (1) В ученическите почивни лагери се създават условия за активна дейност на ДПО "Септемврийче" и ДКМС, за разгръщане на тяхната самодейност и самоуправление, като за целта се формират временна пионерска дружина и пионерски отряди, чети "Чавдарче", комсомолска организация и дружества съгласно инструкцията на ЦК на ДКМС за правата и задълженията на временните комсомолски дружества и организации и Устава на ДКМС. Когато учениците в даден лагер са от едно училище, с оглед по-добрата предварителна подготовка формирането на лагерна пионерска дружина и отряди или комсомолска организация и дружества става преди заминаването на лагера.
(2) Лагерните съвети създават най-благоприятни организационно-педагогически предпоставки за разгръщане на обществената активност и реализация на пионерите и комсомолците.
(3) Във всеки пионерски отряд се включва по един ученик-комсомолец за помощник-отряден ръководител с комсомолско поръчение от ОК (ГК) на ДКМС, който заплаща 50 на сто от лагерната такса, както в окръжна лагер-школа. Техният брой се включва в общия план на лагер-школите като дейност с комсомолски активисти, които се подготвят за отрядни ръководители през учебната година. Теоретичната им подготовка се осъществява от дружинния ръководител в клуб за помощник-отрядни ръководители.

Чл. 4. (1) В ученическите почивни лагери ежедневно се извършват здравно-закалителни и лечебно-оздравителни процедури с природните фактори - слънце, въздух и вода, съчетано с двигателна активност за реализиране на здравната функция на курортната почивка и лечение. За тази дейност се използува най-благоприятното за целта време преди обед. В дните, когато преди обяд времето е неблагоприятно, тази дейност по възможност се организира след обедната почивка.
(2) В ученическите почивни лагери се създават предпоставки за двигателна активност на младия организъм, фактор за здравна и възпитателна ефективност, съобразена с възможностите на конкретната група и на отделния ученик, разнообразна по форма, интереси, с игрови и състезателни елементи.

Чл. 5. Във всеки ученически почивен лагер се създават съвременни материални предпоставки за издигане качеството на възпитателната и здравно-закалителната работа на основата на задължителни нормативи съгласно приложение № 1.

Чл. 6. Подготовката и осъществяването на възпитателната, здравно-закалителната и лечебно-оздравителната дейност се осъществява на планови начала, както следва:
1. началникът на лагера с помощта на лекаря, дружинния ръководител, зам.-началника на средношколските лагер-школи и др. разработва общолагерен план за възпитателната и здравнозакалителната работа. Този план се обсъжда и приема не по-късно от три дни преди заминаването за лагера на първото заседание на назначения лагерен съвет. Същият план се представя за одобрение от окръжния съвет за народна просвета (ОСНП), а за гр. София-в районните съвети за народна просвета съгласувано със съответния комитет на ДКМС;
2. всеки отряден ръководител разработва свой план за възпитателната и здравно-закалителната дейност на отряда и го представя за одобрение от началника на лагера преди заминаването;
3. в приложение на общолагерния план се разработват от съответните специалисти: спортен календар, репертоарен план за художествено-творческата дейност, тематичен план за учебната дейност, тематичен план за обучение по плуване или по ски. Тези планове се поставят на видно място в легера;
4. в първите дни на лагерната смяна се подготвят и приемат планове за обществено-политическата дейност на пионерската и комсомолската организация в лагера, които се поставят на видно място в лагера;
5. в групите за екскурзионно летуване главният ръководител подготвя план за възпитателна дейност.

Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 1991 г.) (1) Ученическите почивни лагери, курортният отдих на деца от детски градини се организират като социална дейност от министерствата, другите ведомства, окръжните, градските, районните народни съвети и от обществени и стопански организации и техни поделения в съответствие с плана за обществено-икономическото развитие на страната, държавния бюджет, бюджетите на народните съвети и специалните фондове за социално развитие на колективите.
(2) Ученическите почивни лагери в зависимост от организатора са:
1. лагери на народни съвети на бюджетна издръжка. Непосредствената им организация се осъществява от ОСНП и Столичния съвет за народна просвета (ССНП);
2. ведомствени лагери на ведомствена издръжка от специалните фондове за социално развитие на колетивите на ведомства, обществени и стопански организации и техни поделения, предназначени за почивка на ученици - деца на работници и служители от същите ведомства и организации.
(3) Ученическите почивни лагери в зависимост от материалната база са:
1. в специализирана почивна база, изградена от народните съвети, ведомствата и организациите;
2. в предоставени отделни смени в почивната база на трудещите се, собственост на ведомства и организации, за организиране на почивни лагери за ученици - деца на техните работници и служители, или организирани от съветите за народна просвета в съответствие с чл. 1, ал. 1, 3 и 5, и чл. 5, ал. 2 от Постановление № 169 за отдиха и туризма на децата, учениците и студентите (обн., ДВ, бр. 5 от 1976 г.; изм., ДВ, бр. 100 от 1980 г.). Когато собственикът на почивната база предостави отделни смени за лагери на ОСНП (ССНП), заплащането става на договорни начала между собственика и ОСНП (ССНП);
3. със закупени карти за почивка в почивната база на Българските професионални съюзи, Държавния комитет по туризма, Българския туристически съюз, Централния кооперативен съюз и други ведомства и организации в съответствие с чл. 1, ал. 5 от Постановление № 169 за отдиха и туризма на децата, учениците и студентите.

Чл. 8. Ученическите почивни лагери по своето разположение в курортните райони на страната са крайморски, планински и балнеоложки.

Чл. 9. Според характера на възпитателната, здравно-закалителната и лечебно-оздравителната дейност и конкретните социални задачи почивните лагери са:
1. общ тип с определена възпитателна насоченост, фиксирана в общолагерен план;
2. специализирани за ученици от системата на кръжочната и клубната извънкласна работа, които в условията на лагера провеждат занимания по своите интереси;
3. почивни лагер-школи за провеждане на обучителна дейност с пионери и комсомолци активисти;
4. почивни специализирани лагери за учениците от спортните и другите специални училища;
5. почивни лечебно оздравителни лагери на хронично болни диспансеризирани ученици.

Чл. 10. (1) Почивните лагер-школи са централни, окръжни, градски и районни.
(2) Централните лагер-школи се организират от ЦК на ДКМС, а окръжните, градските и районните - от съответните съвети за народна просвета и комитети на ДКМС.
(3) Броят на лагер-школите и лагерниците в тях се определят ежегодно с плана и бюджета.

Чл. 11. (1) Почивни лечебно-оздравителни лагери се организират от окръжните съвети за народна просвета съвместно с дирекциите "Народно здраве и социални грижи" при ОНС (СНС).
(2) В зависимост от характера на заболяванията лечебно-оздравителните лагери са за сърдечно-съдови заболявания и ревматизъм, за преболедували и застрашени от туберкулоза, за гръбначно изкривяване и увреждания на опорно-двигателната система, диабет и др.
(3) В лечебно-оздравителните лагери се приемат ученици с леки и средно тежки, с компенсирани и реконвалесцентни форми на съответното заболяване.
(4) Дирекция "Народно здраве и социални грижи" при ОНС, СНС съвместно с ОСНП (ССНП) ежегодно определя броя на лагерниците в учебно-оздравителните лагери и извършва подбор на нуждаещите се ученици.
(5) Броят на персонала в лечебно-оздравителните лагери се определя в зависимост от характера на лечебната и профилактичната дейност и нужда от специалисти по преценка на дирекция "Народно здраве и социални грижи" при ОНС (СНС).

Чл. 12. (1) Министерствата, другите ведомства, изпълнителните комитети на окръжните, градските, районните народни съвети и обществените и стопанските организации изграждат материална база за отдих на учениците със собствени средства и от постъпления за тази цел от производствени предприятия, ведомства и организации в съответствие в чл. 1, ал. 1 от Постановление № 169 за отдиха и туризма на децата, учениците и студентите.
(2) Изпълнителните комитети на окръжните, градските и районните народни съвети съдействуват на ведомствата и стопанските организации за създаване на материална база за ученическите лагери за децата на своите работници и служители.

Чл. 13. Министерството на народната просвета (МНП) и ОСНП (ССНП) съвместно с ЦК на ДКМС и ОК на ДКМС ръководи възпитателната работа в почивните лагери и екскурзионното летуване.

Чл. 14. Министерството на народната просвета съвместно с ЦК на ДКМС и Министерството на народното здраве (МНЗ) разработва и утвърждава методически указания за възпитателната, здравно-закалителната и лечебно-оздравителната работа в почивните лагери и почивните лагер-школи.

Чл. 15. (1) Предварителният и текущ санитарен контрол в ученическите лагери и екскурзионното летуване се осъществява от МНЗ и неговите органи на основата на нормативи, разработени от МНЗ и МНП.
(2) Медицинското обслужване се осъществява от медицински персонал съгласно щатните нормативи, утвърдени с правителствени актове, осигуряван от дирекциите "Народно здраве и социални грижи" при ОНС (СНС).
(3) Всички служебни лица в ученическите лагери (ръководен и помощен персонал) се подлагат на предварителен медицински преглед, като кухненският персонал задължително се снабдява с лични здравни книжки.

Чл. 16. (1) Назначаването на ръководния състав, педагогическия и другия персонал в ученическите лагери става съгласно типовия щат и щатните нормативи.
(2) За педагогически персонал в ученическите лагери се назначават подготвени за тази дейност директори, учители, възпитатели, дружинни ръководители, комсомолски организатори, студенти от педагогическите институти, изявени отрядни ръководители. За тях се организират курсове за обучение от ОСНП (ССНП).
(3) За почивните лагери и почивните лагер-школи на народните съвети назначаването на персонала се извършва от ОСНП и ССНП съгласувано със съответния комитет на ДКМС, като за окръжните лагер-школи назначаването на педагогическия персонал става по предложение на ОК на ДКМС.
(4) За ведомствените почивни лагери назначаването на персонала се извършва от ръководството на съответното ведомство или организация, като за подбора на педагогическия персонал оказва съдействие ОСНП (ССНП).
(5) При назначаването на спасителите и инструкторите по плуване за лагерите край водни площи се спазват изискванията на Разпореждане № 10 на Министерския съвет от 1968 г.за подобряване на водоспасителната дейност в страната (ДВ, бр. 7 от 1968 г.).

Чл. 17. (1) Екскурзионното летуване на учениците се организира от МНП, Централния съвет на Българските професионални съюзи (ЦС на БПС) и Централния съвет на Българския туристически съюз (ЦС на БТС), като техните права и задължения се уговарят с тристранен договор.
(2) Оперативното ръководство на екскурзионното летуване на учениците се осъществява от Централната спортно-туристическа станция към МНП и ЦК на ДКМС.

Глава втора.
ПОДБОР НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОЧИВНИТЕ ЛАГЕРИ, ЛАГЕР-ШКОЛИТЕ И ЕКСКУРЗИОННОТО ЛЕТУВАНЕ


Чл. 18. (1) В ученическите почивни лагери и екскурзионното летуване се изпращат ученици, които се нуждаят от почивка и укрепване на здравето, като се имат пред вид и семейното и материалното положение, обществената активност, поведението и успехът на всеки ученик.
(2) В лагер-школите се включват активисти на ДПО "Септемврийче" и на ДКМС.
(3) В лагерите и екскурзионното летуване не се приемат ученици, които страдат от тежки заболявания, контактни със заразно болни, съмнително болни, заболели от заразни болести, както и деца с тежки телесни и душевни недъзи и със спонтанни нощни уринирания.
(4) Ученици с физически недъзи, застрашени, преболедували и болни от хронични заболявания, които се нуждаят от специален режим, се изпращат в лечебно-оздравителни лагери.

Чл. 19. (1) Определянето на учениците за лагери се извършва във всяко училище от комисия в състав: председател - директорът на училището, и членове - лекарят, който обслужва училището, дружинният ръководител или комсомолският организатор, председателят на родителския комитет, секретарят на ученическия комитет на ДКМС и председателят на дружинния съвет на ДПО "Септемврийче".
(2) За лагер-школите комсомолците и пионерите се определят от ученическите комитети на ДКМС и дружинните съвети на ДПО "Септемврийче" и след съгласуване с училищното ръководство се утвърждават от съответните комитети на ДКМС.
(3) При подбора на лагерниците комисията взема мнението на класните ръководители, пионерския отряд или дружеството на ДКМС и родителите на ученика.

Чл. 20. (1) Всички ученици, които са определени за почивка в лагери, се подлагат на профилактични медицински прегледи, като данните от прегледа се отразяват в личната лагерна карта по образец съгласно приложение № 2.
(2) На всеки определен ученик за лагер се издава лагерна карта, подписана от директора на училището, в която с вписват медицинските данни и изследвания. Директорът и лекарят, обслужващ училището, носят отговорност за разпределението на учениците по лагери с оглед техните здравни нужди.
(3) За лагер-школите картите са по образец, одобрен от ЦК на ДКМС, й се заверяват от съответния комитет на ДКМС, като след завършването на лагер-школата лагерникът получава удостоверение и оценка за своята дейност, която се вписва в лагерната карта. Съответният отрязък от лагерната карта с оценката се изпраща за информация в ОК на ДКМС.

Чл. 21. (1) Деца на лагерния персонал се допускат в лагерите в рамките на плана с писмено разрешение на ОСНП. Те трябва да бъдат в училищна възраст, с изключение на децата на медицинския персонал, които могат да бъдат и на предучилищна възраст (от 3 до 7 г.). Децата, допуснати в лагера, се снабдяват с лагерни карти по реда на чл. 20 и за тях се заплаща съответната лагерна такса, както за другите лагерници.
(2) За децата на персонала, които са на възраст от 3 до 7 г., се представи медицински документ, че могат да летуват в лагера и за тях се заплаща половината от стойността на дневния хранителен оклад на съответния лагер.
(3) Деца под три години не се допускат в лагерите.

Глава трета.
МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ПОЧИВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ


Чл. 22. (1) Началникът на лагера и лагерният съвет непрекъснато следят и извършват необходимата дейност за опазване здравето и живота на почиващите ученици от момента на пътуването до лагера, до завръщането и предаването им на родителите.
(2) Началникът на лагера, медицинският, педагогическият и другият персонал, както и ръководителите на групите за екскурзионно летуване носят отговорност за здравето и живота на поверените им почиващи ученици.
(3) При назначаването на лагерния персонал се извършва прецизен подбор на кадрите и се провежда с тях обучителна дейност с оглед недопускане на рискови положения.

Чл. 23. (1) Окръжните съвети за народна просвета и ССНП утвърждават правилник за вътрешния ред в почивния ученически лагер на основата на този правилник, който е задължителен за всички ученици и за персонала. Правилникът за вътрешния ред се поставя на видно място в лагера и се разяснява на лагерниците още в първия ден на лагерната смяна.
(2) В централните комсомолски лагер-школи правилникът за вътрешния ред се обсъжда и одобрява на общо лагерно събрание в началото на смяната.
(3) Учениците и лагерният персонал могат да напуснат района на лагера само с разрешение на началника на лагера. В този случай учениците трябва да се придружават от лагерен ръководител или от друго служебно лице.
(4) В двора и в сградите на лагера външни лица не се допускат. Служебно командированите и родителите на учениците се допускат с разрешение на началника.

Чл. 24. (1) В почивните лагери и лагер-школи край водна площ - море, язовир, река, къпане на учениците се допуска само ако има правоспособен спасител. Присъствието на спасителя, лекаря, началника на лагера и отрядния ръководител при къпането е задължително, като се спазват всички изисквания на инструкцията за водно спасяване в ученическите лагери и изискванията, съдържащи се в дневника за водноспасителната и плажната дейност в ученическите лагери, одобрени от МНП, МНЗ и Централния комитет на Българския Червен кръст.
(2) Къпането на лагерниците се провежда в проверените места, като влизането във водата се извършва по ред, установен от спасителя, началника и лекаря.
(3) На плажа задължително се създават спасителен пост и медицински пост с най-необходимите материални средства. За тях се осигурява по един голям чадър, а за всеки отряд - по един малък чадър.
(4) Къпането на лагерниците става по отряди. Един спасител не може да наблюдава едновременно повече от един отряд. За допълнително осигуряване се прилага системата по двойки за влизане във водата, за взаимен контрол и едновременно излизане.
(5) Къпането се извършва само на определено постоянно място, което ежедневно и винаги преди влизането на лагерниците във водата се проверява от спасителя за внезапно образувани дънни ями.
(6) Спасителят има педагогическа подготовка и участвува във възпитателния процес на учениците.

Чл. 25. При пътуването на лагерниците задължително да се вземат всички необходими мерки за тяхната безопасност.

Чл. 26. В лагерите се осигуряват съоръжения против пожар съгласно общите разпоредби.

Чл. 27. (1) Лагерният съвет определя график за ежедневно дежурство от: дежурен член на лагерния съвет, дежурен член на дружинния съвет или лагерния комитет на ДКМС, дежурен отряд от пионери или средношколци и по двама дневални от всеки отряд.
(2) Дежурният член на лагерния съвет следи за точното спазване на дневния режим, за спазването на правилника за вътрешния ред в лагера, за провеждането на социалистическото съревнование между отрядите, за получаването и раздаването на пощата, за реда и дисциплината при храненето, за точното получаване на продуктите от склада и поставянето им в съответните съдове за приготвяне на храната, за калоричността и качеството на храната, за хигиенните изисквания в кухнята, столовата, спалните и други помещения и в двора. Той организира дейността на дежурния отряд и е непосредствен помощник на началника и отговаря за своята дейност пред него и лагерния съвет. Дежурният вписва своите бележки в книгата за дежурството.
(3) Пионерите и средношколците от дежурния отряд по определен ред извършват следното: дежурят по двама пред главния вход, по двама при телефона, по двама в пионерската или комсомолската стая, почистват двора, окопават и поливат цветните и зелените площи и дърветата в двора, при нужда помагат за сервиране на храната и за почистване на столовата. В лагерите край водна площ при хубаво плажно време остават двама дежурни на главния вход и един дежурен при телефона. Дежурните при главния вход, при телефона и в пионерската или комсомолската стая са в съответната пионерска или комсомолска униформа и се сменяват всеки 1 до 2 часа.
(4) Двамата дневални от всеки отряд се грижат за реда, имуществото, личните вещи и чистотата в спалните помещения, в коридорите и дворната част непосредствено пред спалните. Те не допускат външни лица в помещенията и не се отлъчват от помещенията, като в крайморските лагери по време на плажната дейност единият дневален е с отряда си на плажа.
(5) Дежурните и дневалните в лагерите край водни площи се къпят организирано със спасителите след обедната почивка от 16,00 ч.
(6) На вечерната проверка дежурният член на лагерния съвет дава кратка оценка за качеството на дежурството на учениците и на дневалните, което се включва като показател в съревнованието между отрядите.

Чл. 28. (1) Дневният режим във всеки лагер е задължителен за всички ученици и за персонала. Този режим се разяснява на учениците в първия ден от лагерната смяна и се поставя на видно място.
(2) Примерният летен лагерен режим има следното разписание при новото часово време:
1. за почивните лагери: 7.30 - ставане от сън; 7.30 - 7.45 - утринен тоалет; 7.45 - 8.00 - утринна гимнастика; 8.00 - 8.30 - оправяне на леглата, измиване; 8.30 - 8.45 - утринна проверка; 8.45 - 9.15 - закуска; 9.15 - 9.30 - лично време; 9.30 - 10.15 - занимания по отряди по тематичния план; 10.15 - 12.30 здравно-закалителна дейност по отряди (плаж, лечебни процедури, слънчеви и въздушни бани в планинските лагери, съчетано с двигателна активност - екскурзии, подвижни игри и др.). В случай на лошо време, но без да вали дъжд, се организират форми на двигателна активност по отряди, а ако вали дъжд, се организират отрядни занимания в помещенията: 12.30 - 14.00 - обяд и лично време; 14.00 - 16.00 - почивка в спалните помещения, сън; 16.00 - 16.30 - следобедна закуска; 16.30 - 19.30 - занимания по отряди, състезания и игри в рамките на спортния календар, художествено-творческа дейност по репертоарния план, занимания по тематичния план и други колективни форми; 19.30 - 20.00 - вечеря; 20.00 - 22.30 - подготовка за спане; 22.30 до 7.30 - нощен сън;
2. за лагер-школите: 7.00 - ставане от сън; 7.00 - 7.15 - утринен тоалет; 7.15 - 7.30 - утринна гимнастика; 7.30 - 8.00 - оправяне на леглата: измиване; 8.00 - 8.15 - утринна проверка; 8.15 - 8.45 - закуска; 8.45 - 10.30 - занимания по учебно-тематичния план; 10.30 - 12.30 - здравно-закалителна дейност; 12.30 - 14.00 - обяд и лично време; 14.00 - 16.00 - следобедна почивка в спалните помещения; 16.00 - 16.30 - закуска; 16.30 - 18.00 - занимания по учебно-тематичния план; 18.00 - 19.30 - спортна и художествено-творческа дейност; 19.30 - 20.00 - вечеря; 20.00 - 21.30 - културно-масова дейност; 22.00 до 7.00 - нощен сън. При средношколците нощният сън е от 22.30 часа.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1987 г.) (1) Забранява се на учениците да употребяват алкохолни напитки, както и да пушат тютюн.
(2) Забранява се на учениците да посещават пивници, ресторанти, барове и други заведения, в които се сервират алкохолни напитки.
(3) На провинените ученици по ал. 1 и 2 се налагат строги дисциплинарни наказания от лагерното ръководство, включително отстраняване от лагера или от групата за екскурзионно летуване.
(4) Забраняват се внасянето и употребяването на алкохолни напитки в ученическите почивни лагери под какъвто и да е предлог. На провинените служебни лица се налагат дисциплинарни наказания, включително освобождаване от заеманата длъжност.
(5) Забранява се на педагогическия и на другия персонал в ученическите почивни лагери да се явяват в нетрезво състояние пред учениците, да употребяват алкохолни напитки в лагера под какъвто и да е предлог и да пушат тютюн пред учениците. На провинените се налагат дисциплинарни наказания, включително и освобождаване от длъжност.
(6) Управленията и отделите "Народна просвета" при народните съвети вземат конкретни мерки по изпълнението на ал. 4 и 5.

Глава четвърта.
ЛАГЕРНА СИМВОЛИКА


Чл. 30. (1) Всички ученически лагери имат знаме - български национален трибагреник, който се поставя на видно място на специален пилон, приспособен за вдигане и спускане на знамето. В националните лагер-школи има и знаме с името на патрона.
(2) Лагерното знаме се вдига на пилона при тържественото откриване на смяната през втория ден на смяната и се спуска при закриване на лагерната смяна в предпоследния ден на смяната.

Чл. 31. (1) Членовете на дружинните и отрядните съвети носят отличителни значки на утринните, вечерните и тържествените проверки.
(2) Пионерите и комсомолците носят пионерска, съответно комсомолска, униформа по време на тържествените проверки, сборове и събрания.

Чл. 32. (1) Във всеки лагер със специална тръба (фанфар) се подават сигнали, свързани с дневния режим, а когато лагерът е в населено място, фанфарът се използува само при тържествени утринни и вечерни проверки и тържествени сборове. Използува се и радиоуредбата за съобщаване на режимни моменти, съчетано с подходяща музика като част от музикалноинтонационната среда на лагера.
(2) В лагер-школите се използуват и специфични символи и ритуали съгласно целевите методически насоки на ЦК на ДКМС.

Чл. 33. (1) Всяка сутрин и вечер в лагера или групата за екскурзионно летуване се провеждат проверки по установения ред под ръководството на дежурния ръководител.
(2) В лагера се провеждат тържествени проверки, посветени на обществено-политически събития и годишнини, свързани с революционните борби на партията и народа.

Чл. 34. Лагерниците задължително са в строй при утринната и вечерната проверка, при отиване за столовата, за плажа и при други случаи по преценка на лагерното ръководство.

Глава пета.
НАГРАДИ И НАКАЗАНИЯ


Чл. 35. Наградите и наказанията в ученическите лагери и групите за екскурзионно летуване се прилагат с необходимия педагогически такт, като възпитателно средство. Абсолютно се забраняват грубите отношения и физическите наказания на учениците.

Чл. 36. Награждават се ученици и отряди за особени положителни прояви със:
1. изказване на благодарност пред строя на отряда, пред целия лагер или група за екскурзионно летуване;
2. изпращане на благодарствени писма до училището и до родителите;
3. награждаване с книга и похвална грамота.

Чл. 37. Учениците, които нарушават реда и дисциплината, се наказват със:
1. обръщане на внимание;
2. мъмрене от отрядния ръководител или началника на лагера;
3. порицание пред отряда или целия лагер или пред групата за екскурзионно летуване;
4. порицание пред легерния съвет и предупреждение за отстраняване от лагера;
5. отстраняване от лагера за тежки противообществени прояви. При отстраняване на лагерника до предаването му на родителите той се придружава от командирован ръководител от лагера.

Чл. 38. (1) За нарушение на реда и дисциплината от ръководителите в лагерите и групите за екскурзионно летуване провинените се наказват със:
1. обръщане внимание пред лагерния съвет;
2. предупреждение за отстраняване от лагера;
3. отстраняване от лагера или групата за екскурзионно летуване.
(2) За всички провинения на лица от персонала по отношение на дисциплината в лагера началникът на лагера информира съвета за народна просвета при окръжния, градския и районния народен съвет, което се отразява при атестирането или се издават съответни заповеди за служебни наказания по линията на ОСНП.

Глава шеста.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕРЕНИТЕ, СГРАДИТЕ И ПОМЕЩЕНИЯТА НА ЛАГЕРИТЕ


Чл. 39. (1) Терените, в които се разполагат лагерите и сградите, трябва да отговарят на санитарно-хигиенни изисквания. Желателно е същите да бъдат в близост до горски масиви и водоеми с чиста вода.
(2) Морските лагери се устройват на крайбрежни терени, при които плажовата плиткост на морето е подходяща за къпане на деца и юноши. Същото се отнася и за другите лагери, разположени в близост до водни площи.
(3) Всеки лагер трябва да бъде осигурен с достатъчно количество вода за пиене и хигиенни нужди. Водата се изследва предварително от най-близката хигиенно-епидемиологична инспекция (ХЕИ) по предложение на организатора на лагера.

Чл. 40. (1) Определяне на местата за строеж на ученически лагери става по реда на Закона за териториално и селищно устройство.
(2) Всички проекти за лагерно строителство се съгласуват с МНП.
(3) Ученическите лагери могат да се организират в масивни и в леки сгради в дървени бараки и бунгала.
(4) При строителството на нови масивни сгради се препоръчва да бъдат на 2 до 4 етажа с повече легла, с оглед битовите и функционалните им удобства, както и изпълнението да може да става по индустриални методи.

Чл. 41. Ползуването на училищни сгради и общежития за лагери се извършва по решение на съответните окръжни и общински съвети за народна просвета.

Чл. 42. (1) В спалните помещения на лагерните сгради се осигурява площ за всеки лагерник в зависимост от сезона: в зимните лагери на по-малко от 4 кв.м, а в летните лагери не по-малко от 3 кв.м. С оглед осигуряването на по-голяма свободна площ и възможност за почистване се допуска и двуетажно подреждане на леглата.
(2) Във всяко спално помещение има гардероби, достатъчни за съответния брой ученици.
(3) Всички спални помещения трябва да са светли, сухи и да могат да се проветряват добре. При лагерите с дървени бараки и бунгала кухненският блок и тоалетните са задължително в масивни постройки.
(4) Във временно устройваните летни почивни лагери в училищни сгради се изисква: броят на леглата в една класна стая да е до 10; да има достатъчно закачалки във всяко спално помещение; да се устройва стая на девойката с топла вода и топла вода за хигиенни и битови нужди.
(5) В специализираната лагерна база в едно спално помещение не може да има повече от 8 легла за сезонните летни лагери и повече от 6 легла в зимните лагери. Чрез реконструкция и модернизация в непродължителен срок да се преустроят съществуващите големи спални помещения с голям брой легла. При новото строителство броят на леглата в спалните помещения да бъде до 6 в летния сезон и до 4 в зимния сезон.

Чл. 43. Специализираната материална база на ученическите почивни лагери, като място за живеене и възпитание на младата социалистическа личност, по отношение на интериора и екстериора следва да отговаря на съвременните естетически и функционални изисквания към жизнената среда в помещенията и външния облик на сградите и двора. За целта собствениците на ученически лагери да изготвят в срок до декември 1982 г. конкретни планове за естетическо оформяне на всеки лагер, особено за изостаналите в това отношение. Чрез реконструкция и модернизация изпълнението на тези планове да се осъществява в определените в тях срокове.

Чл. 44. (1) Във всички лагери трябва да има: хранителен блок (кухня и столова, която се ползува на ден и три смени), закрити помещения за културно-масова дейност, амбулатория, изолационни стаи за момчета и момичета, пионерска стая или комсомолски клуб, терени за провеждане на проверки, физкултурна площадка с волейболно, баскетболно и хандбално игрище, физкултурни уреди, площадка за игра на най-малките ученици, беседки и навеси за читални и занимания на открито.
(2) Всяка лагерна кухня трябва да разполага със следните помещения: за готвене, за подготовка на продуктите, за измиване на съдове и склад за хранителни продукти и др. съгласно съответните нормативи. Ако столовата се използува само през лятото, тя може да се устрои под навес, закрит от три страни, защитен от вятър, прах и дъжд. Да се съблюдават изискванията на Наредба № 0-14 за санитарните правила за заведенията за обществено хранене (ДВ, бр. 50 от 1971 г.).
(3) В лагерите трябва да има условия за къпане с топла вода, за пране на бельото и за хигиена на девойката. Ако лагерът е близо до селище с обществена баня, къпането се организира в нея през 5 дни.

Чл. 45. Ученическите лагери се откриват само с разрешение на хигиенно-епидемиологичната инспекция, в чийто район се намира лагерът. Органите на ХЕИ подхождат конкретно при разрешаването на всеки лагер.

Глава седма.
РЪКОВОДСТВО, ПЛАНИРАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 46. (1) Към всеки окръжен, градски и районен народен съвет се изгражда комисия за отдиха на учениците с представители на всички заинтересувани организации, ведомства и институти. Тя се определя със заповед на председателя на съответния изпълнителен комитет.
(2) Комисията се ръководи от председател - член на изпълнителния комитет на съответния народен съвет, и двама зам.-председатели: председателят на съответния съвет за народна просвета и секретарят на съответния съвет на Българските професионални съюзи.
(3) Комисията има оперативно бюро в състав: председател, зам.-председатели, секретар на съответния комитет на ДКМС и специалисти по отдиха на учениците в съответния съвет за народна просвета.
(4) В комисията се включват: представител на ОК (ГК, РК) на БКП, директорът на дирекция "Народно здраве и социални грижи" при ОНС (СНС), секретар на ОС на БТС, председателят на ОС на БСФС, директорът на пионерския дом и представители на ОК на ОФ, на ведомства, АПК и др., които имат ведомствени лагери и друга почивна база.
(5) Окръжните комисии и столичната комисия разработват перспективните и годишните планове за развитие на отдиха на учениците и извършват оперативна ръководно-контролна дейност в съответствие с изискванията на чл. 1 и 2 от Постановление № 169. Годишните планове са комплексни и конкретни, насочени към оптимално използуване на материалните и кадровите ресурси в интерес на здравето и възпитанието на учащите се по време на ваканциите, в съответствие с партийни и правителствени документи. Комисиите разработват и оперативни план-мероприятия за отделните ваканции - зимна, пролетна и лятна, в които освен почивните лагери обект на планиране са и формите на отдих по местоживеене, които също следва да се организират.
(6) Комисиите ежегодно до 30 октомври подготвят отчети за състоянието на организирания отдих на учениците, които внасят в изпълнителните комитети на народните съвети, а окръжните комисии и столичната комисия изпращат отчета до Министерството на народната просвета.
(7) Комисиите се обслужват от съветите за народна просвета.

Чл. 47. (1) Всеки лагер се ръководи от началник и лагерен съвет в състав: началник на лагера - председател на лагерния съвет, и членове - всички от възпитателския и медицинския персонал, управителят, домакинът, избраният председател на дружинния съвет или секретарят на лагерния комитет на ДКМС.
(2) Лагерният съвет е орган, който обсъжда и решава най-важните въпроси от възпитателната и здравно-закалителната и лечебно-оздравителната работа в лагера; приема плана за възпитателната работа и дневния режим; преценява изпълнението на учебните програми в специализираните лагери и лагер-школи; разглежда работата на отделни членове на лагерния съвет; обсъжда въпроси за бита и храненето; осъществява педагогическото ръководство на четите "Чавдарче", ДПО "Септемврийче" и ДКМС, обсъжда поведението на учениците и на отделни ръководители и приема съответни решения.

Чл. 48. Началникът на лагера с помощта на лагерния съвет отговаря за цялата възпитателна работа и финансово-домакинската дейност и носи лична отговорност за живота, здравето и възпитанието на учениците. За целта той:
1. разработва общолагерния план за възпитателната работа с учениците;
2. контролира изпълнението на плановете на педагогическия персонал, спазването на дневния режим и системно следи за качеството и ефективността на провежданата възпитателна, здравно-закалителна и лечебно-оздравителна дейност;
3. води дневник на лагерниците, в който вписва имената на всички ученици, въз основа на представените лагерни карти и квитанция за платена лагерна такса;
4. води заповедната книга в лагера;
5. упражнява контрол върху направените за нуждите на лагера разходи и извършва проверки в склада за хранителни продукти; ежедневно контролира качеството и количеството на храната;
6. вписва като разпоредител всички разходни документи на домакина и закупчика на лагера;
7. командирова ръководители и служители за изпълнение на належащи работи;
8. следи и отговаря за спазването на дневния хранителен оклад;
9. урежда всички въпроси по пътуването до лагера и обратно;
10. организира медицинския преглед на лагерниците в присъствието на педагогическия персонал, като следи да не се допуснат в лагера ученици с противопоказни заболявания, контактни със заразно болни и с паразити.
11. в срок от три дни след завършване на смяната представя отчетен доклад за извършената дейност, към който прилага съответни справки, както и дневника за водно спасяване, ако лагерът е край водни площи.

Чл. 49. Дружинният ръководител в пионерските лагери и зам.-началникът на средношколските лагери организират възпитателната работа, създават необходимите условия за функциониране на пионерската и комсомолската организация и носят отговорност за живота, здравето и възпитанието на учениците. Те организират спазването на пионерските символи и ритуали, ученическото съревнование, оказват всестранна помощ на дружинния съвет на ДПО "Септемврийче" и на лагерния комитет на ДКМС при изработването и изпълнението на техните планове, следят за изпълнението на плановете на отрядите, организират дежурство на учениците в лагера и съдействуват за развитие и укрепване на ученическата самодейност.

Чл. 50. Отрядният ръководител в лагера осъществява цялата възпитателна работа и отговаря за възпитанието, здравето и живота на учениците. Той подпомага дейността на четите "Чавдарче", пионерските отряди и комсомолските дружества.

Чл. 51. Ръководителят на физкултурната, спортната и туристическата дейност отговаря за качеството и ефективността на тази дейност в лагера, провежда утринна гимнастика, организира спортните игри и състезания, екскурзии и други туристически инициативи, подготвя учениците за покриване на нормите на националния физкултурен комплекс "Родина" и подпомага инструкторите по плуване (зимно време обучението по ски) и спасителите. Ръководи клуб на отговорниците за физкултурната и туристическата дейност в отрядните съвети и комсомолските дружествени комитети. Организира с отрядите занимания за усвояване на знания и умения по пешеходен туризъм и туристическо ориентиране.

Чл. 52. Ръководителят на художествено-творческата дейност в лагера организира занимания по музика и пеене, за което подготвя репертоарен план, занимания по изобразително изкуство, по скулптура с пясък на морски бряг, с природни материали, работата с художествената литература, ползуването на лагерната библиотека, подготвя художествени програми за тържествени проверки, сборове, събрания, срещи с изтъкнати дейци на изкуството и културата. Съвместно с дружинния ръководител и ръководителя на спортната и туристическата дейност разработва комплексните мероприятия по движението "Знаме на мира" и сценарий за ден на асамблеята "Знаме на мира" като кулминация на тези комплексни мероприятия. Отговаря за музикално-интонационната среда в лагера и съответно за радиоуредбата, грамофона и магнетофона. Отговаря за украсата в лагера, като организира на видно място изложение на ученическо изобразително и приложно творчество. Ръководи клуб на отговорниците по културно-масовата дейност в отрядните съвети и комсомолските дружествени комитети.

Чл. 53. (1) Лекарят и медицинската сестра в лагерите и групите за екскурзионно летуване са длъжни да следят за здравното състояние и закаляването на учениците, да извършват медицински прегледи, да осигуряват профилактична лечебна помощ, да контролират изпълнението на дневния режим, натовареността на учениците със занимания, организацията на храненето и санитарната самодейност сред учениците.
(2) Лекарят ежедневно организира медицински пост на плажното място по време на плажната дейност, следи за правилността на организацията на къпането, преди къпането подписва дневника за водноспасителната и плажната дейност, в който лично регламентира броя на къпанията и тяхното времетраене, установява и поддържа непрекъсната връзка с най-близкия реанимационен пункт, следи на плажа, когато пясъкът е влажен, децата да сядат на лични хавлиени кърпи, да има за всеки отряд малък чадър, под който да сядат нуждаещите се деца, следи за своевременното обличане на децата при влошаване на времето. При по-продължителни и отдалечени от лагера летни екскурзии в планински местности придружава групата, като носи съответната чанта за бърза медицинска помощ, в която следва да има ампула с противозмийска отрова.
(3) След приключване на лагерната смяна лекарят разработва раздела от отчетния доклад за здравното състояние на лагерниците и санитарно-хигиенното състояние на лагера.

Чл. 54. Спасителят в лагерите край водни площи организира плажната дейност и отговаря за здравето и живота при къпането. Още в първия ден, преди първото къпане запознава лагерния съвет с изискванията за водното спасяване в ученическите лагери и с дневника за водноспасителната и плажната дейност, като на това заседание се води протокол, в който се подписват поименно всички присъствували, включително лекарят и началникът. Протоколът се пази до завършване на смяната при началника. Преди първото къпане на плажното място спасителят разяснява на учениците организацията на плажната дейност и къпането. Той изисква от отрядните ръководители да се формират двойките за влизане във водата, взаимен контрол и взаимна помощ във водата и при излизането от нея. Спасителят е длъжен преди къпането на лагерниците лично да провери дъното за евентуални дънни ями, да се убеди, че няма опасни течения и други опасности и да постави ограничителите - шамандури. Абсолютно забранено е допускането на рискови положения при къпането на лагерниците. Забранява се влизането във водата на учениците с дюшеци и навлизането на ученици с лодка навътре във водната площ зад ограничителната линия. Спасителят запознава учениците със спасителния минимум в три занимания. Организира група "Млад спасител" от ученици, които знаят добре да плуват. Ежедневно преди къпането попълва дневника за водноспасителната и плажната дейност, подписва го и го поднася за подпис на лекаря и на началника. Когато времето е лошо и няма къпане, спасителят помага в организацията на физкултурната, спортната и туристическата дейност. Съвместно с инструктора по плуване и ръководителя на физкултурната, спортната и туристическата дейност организира състезания по плуване, викторини за морето, Нептунови празници и др.

Чл. 55. Инструкторът по плуване организира учебния процес по плуване, като още през първия плажен ден формира групи за начинаещи и групи за усъвършенствуване на плуването им. По утвърдения от началника план води учебната дейност. За обучението на начинаещите следва да има комплект специално направени дъски или малки надувни възглавници в количество, достатъчно за една група от около 25 ученика. Обучението се извършва на плажа, като дейността във водата се следи и от спасителя. Помощ му оказва ръководителят на физкултурната, спортната и туристическата дейност, ако има съответната подготовка. Когато времето е лошо и няма плажна дейност, инструкторът по плуване извършва спортна и туристическа дейност.

Чл. 56. Инструкторът за обучение по ски в зимните планински лагери извършва дейност по съответен учебен план с начинаещи и с напреднали. Той се подпомага в организацията от другите ръководители в лагера и особено от ръководителя на физкултурната, спортната и туристическата дейност. Той следи за опазването на здравето и живота на децата и установява и поддържа връзка с планинските контролно-спасителни служби.

Чл. 57. В лагерите край водни площи и в зимните планински лагери се установява близка взаимопомощ и взаимозаменяемост между ръководителите на физкултурната дейност и инструкторите по плуване и по ски, като в малките лагери двете длъжности може да се възлагат на едно лице с необходимата подготовка.

Чл. 58. (1) Домакинът в ученическите лагери се грижи и отговаря за материално-битовата уредба, за своевременно доставяне на качествени хранителни продукти и тяхното съхраняване, за материалите, необходими за възпитателната дейност, за абонирането и снабдяването с вестници и списания, за набавянето на дезинфекционни средства за санитарните възли и дра.
(2) Домакинът е подчинен на началника на лагера.
(3) Домакинът води всички видове отчетни книги съгласно изискванията на финансовата и материалната отчетност.

Чл. 59. Всеки лагер се финансира въз основа на предварително одобрена сметка, като отразява всички разходи.

Чл. 60. Нанесените материални щети от лагерници и други лица се заплащат от тях на домакина срещу квитанция.

Чл. 61. Лагерите имат свой печат и водят отчетност за получените и изразходваните парични средства, материали и хранителни продукти.

Чл. 62. Използуването на ученическите почивни лагери за други цели може да стане само с разрешението на председателя на изпълнителния комитет на съответния народен съвет, а за ведомствените лагери - с разрешението на ръководителя на съответното ведомство.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 23 от указа за народната просвета (обн., ДВ, бр. 90 от 1954 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1965 г.) във връзка с постановление № 169 на Министерския съвет от 1975 г. за отдиха и туризма на децата, учениците и студентите (ДВ, бр. 5 от 1976 г.) и отменя Правилника за детските, пионерските и средношколските лагери и групите за екскурзионно летуване на учениците (ДВ, бр. 72 от 1975 г.).

Нормативи за осиигуряване на материалната база за възпитателната работа


№ по     Норматив за 1 Общо при капа-
ред Показатели Мярка отряд от 25-35 цитет до 200
      ученици лагерници
1 2 3 4 5
1. Пионерска и комсомолска      
  стая бр.   1
2. Бииблиотека с читалня "   1
3. Зала за културно-масова      
  дейност "   1
4. Спортна площадка с      
  ханбално игрище "   1
  баскетболно игрище "   2
  волейболно игрище "   2
  комбиниран гимнастически      
  станок е върлина или с      
  въжета за катерене      
  гимнастическа стена с      
  наклонени вертикални      
  и хоризонтални стълби "   1
5. Гимнастическа греда "   1
6. Успоредка /равна/ "   2
7. Висилка с различна      
  височина "   3
8. Вертикални и хоризон-      
  тални мишени за      
  хвърляне я цел "   5
9. Пътека за кросово бягане "   1
10. Лекоатлетическа      
  писта 60-100м "   1
11. Трап с пясък за скокове "   1
12. Радиоуредба с комплект      
  за музикално-интона-      
  ционна среда:      
  грамофон с комплект      
  плочи с детски, младежки      
  и революционни песни,      
  мелодии за народни и      
  съвременни танци,      
  обогатявани ежегодно бр.   1
  магнетофон с комплект от      
  записи на подходящо      
  подбрани мелодии за      
  отделните режиимни      
  моменти,съчетани с говор "   1
13. Акордеон "   1
14. Пиано/в по-големите      
  лагери/ "   1
15. Фанфар "   1

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума