навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ВПИСВАНИЯТА

Одобрен с ПМС № 1486 от 13.12.1951 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 18 Декември 1951г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 1955г., изм. ДВ. бр.82 от 27 Септември 1996г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 1997г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.5 от 16 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г., изм. ДВ. бр.67 от 16 Август 2005г., изм. ДВ. бр.22 от 28 Февруари 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 7 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове по начина, предвиден в този правилник.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в законите.


Чл. 3. (1) Подлежат на вписване само актове, които са извършени по нотариален ред или са с нотариално заверен подпис.
(2) Това не се отнася за вписването на актове, издадени от надлежните държавни органи.

II. ВПИСВАНЕ НА АКТОВЕ ОТНОСНО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ


Чл. 4. Вписват се:
а) (доп. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, даване вместо изпълнение, отчуждаване срещу задължение за гледане и хранене и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право (право на ползуване, собственост върху постройка и др.) върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актове, които имат силата на констативни нотариални актове, актовете за държавна собственост, актовете за общинска собственост и други, изрично предвидени в закон);
б) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) договорите, с които се прехвърля наследство (чл. 212 ЗЗД);
в) актовете за отказване от вещни права върху недвижими имоти (чл. 100 от Закона за собствеността);
г) договорите за делба на недвижими имоти, както и съдебно-разделителните протоколи относно такива имоти;
д) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) молбите на кредиторите на наследодателя или на заветниците за отделяне на недвижимите имоти на наследодателя (чл. 67 от Закона за наследството);
е) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) договорите за наем на недвижим имот, в т.ч. на земеделска земя, за срок по-дълъг от една година (чл. 237 ЗЗД);
ж) спогодбите по спорове относно актове, които подлежат на вписване, и
з) влезлите в сила съдебни решения, които заместват актовете по буква "а", както и решенията, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове по предходните букви;
и) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) актовете, с които е извършена поправка на очевидна фактическа грешка във вписани актове;
к) (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот; при универсално завещание наличието на недвижим имот в съответния съдебен район се удостоверява с декларация с нотариално удостоверен подпис от страна на ползващото се от завещанието лице, в която се посочват известните му недвижими имоти в съответния съдебен район; декларацията се представя заедно със завещанието пред съдията по вписванията, в чийто район се намира имотът;
л) (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.


Чл. 5. Не подлежат на вписване по предходния член:
а) (изм. - ДВ, бр. 82 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) придобиване на недвижим имот по силата на закона
б) (отм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.)
в) (доп. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) завещанията относно недвижими имоти освен тези по чл. 4, буква "к";
г) (зал. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.)
д) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) договори по чл. 4, буква "е", ако са свързани с държавна тайна.


Чл. 6. (1) Подлежащите на вписване актове трябва да съдържат:
а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) собственото, бащиното и фамилното име (име, съобразно отечественото право), местожителството (постоянният адрес) и единният граждански номер на страните, в случаите на чл. 3 ЗРБУЛСТАТ, ЛНЧ или код по БУЛСТАТ, а когато няма такъв - мястото и датата на раждане; когато една от страните е търговец или юридическо лице, посочват се фирмата (наименованието) и организационната форма; посочват се и съдът по регистрация, номерът на фирменото дело, седалището и кодът по БУЛСТАТ, а за вписаните в търговския регистър към Агенцията по вписванията - ЕИК; за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация в Република България, се посочват фирмата, седалището и кодът по БУЛСТАТ;
б) датата и мястото на издаването на акта;
в) (доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите;
г) (доп. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) цената на имота или на правото, съответно удостоверявания материален интерес.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Описание на имота не се изисква при:
а) преписите от обявени завещания, независимо от това дали в акта е посочен недвижим имот и дали на ползващото се лице е известно дали и кои недвижими имоти се намират в съответния съдебен район;
б) актовете, които имат за предмет съвкупност, елемент от която може да е недвижим имот, договори за прехвърляне на наследство, актове за преобразуване на търговски дружества, договори за залог и за прехвърляне на търговско предприятие, независимо от това дали в акта е посочен недвижим имот и дали на ползващото се лице е известно дали и кои недвижими имоти се намират в съответния съдебен район.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) Когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В тези случаи към акта се прилага скица, скица-проект, схема или схема-проект, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, или нотариално удостоверени преписи от такива.
(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Алинея 3 не се прилага при вписвания, отбелязвания и заличавания по чл. 11, 17, 18, 19, 22, чл. 22а, ал. 1 и 3, чл. 23, 24, 25, 26 и 31.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот чрез подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги, които се образуват:
а) от подреждането на нотариалните актове по буква "а" на чл. 4 и
б) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) от подреждането на всички други актове по чл. 4.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) (1) Вписването на нотариалните актове по чл. 4, буква "а" се извършва по писмена молба на нотариуса, който ги е извършил, а на всички други актове или преписи от тях по чл. 4 - по писмена молба на страните, на нотариус и на всеки, който има интерес от вписването. Вписването на извършени от съдията по вписванията нотариални актове и на преписи от обявените от него завещания се извършва служебно.
(2) За вписване на нотариалните актове по чл. 4, буква "а" се представят два еднакви първообраза от тях. За вписване на всички други актове по чл. 4 се представят оригиналът и официално заверен препис от него или два такива преписа, ако не може да се представи оригиналът - съответно два нотариално заверени преписа от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот. Когато вписването се извършва по молба на нотариус, се представят три еднакви екземпляра, съответно три преписа.
(3) Допуска се вписване и на официално заверени извлечения, които трябва да съдържат съществените условия на акта, който се вписва.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)


Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията незабавно след записване на акта в предназначения за това входящ регистър, като върху самия акт се нанасят номерът, под който е записан в регистъра, датата, както и томът и страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването. В службите по вписванията, където има въведен програмен продукт за водене на помощни партиди за имоти, в подлежащия на вписване акт се записва и номерът на съответната помощна партида.
(2) Актът се подрежда в съответната книга и в срок до 3 дни вторият екземпляр от вписания акт се връща на молителя.
(3) Ако вписването се извършва по молба на нотариус, се връщат третият и следващите екземпляри от вписания акт с нанесени върху всеки от тях данните по ал. 1.
(4) Вписването на извършен от съдията по вписванията акт се извършва веднага след извършването на самия акт. Съдията по вписванията не може, под страх от отговорност, да разпореди извършването на каквито и да е други действия между извършването от него на подлежащите на вписване актове и самото им вписване.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) При вписване на брачни договори, актове за делба, за спогодба, за замяна на недвижими имоти, намиращи се в различни райони, се представят най-малко по два броя преписи за всеки от районите, като се прилагат и нужните разноски.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) След като е направено надлежното вписване, екземплярите, които се отнасят за други райони, се изпращат веднага за вписване по местонахождението на имотите със съобщение, че са събрани дължимите такси.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Актовете по чл. 6, ал. 2 се вписват по разпореждане на съдията по вписванията на всеки район, в който е поискано вписване.

III. ВПИСВАНЕ НА ИСКОВИ МОЛБИ И НА ПОСТАНОВЕНИТЕ ПО ТЯХ РЕШЕНИЯ


Чл. 11. (Изм. - Изв., бр. 30 от 1955 г.) Трябва да бъдат вписани или отбелязани:
а) исковите молби, с които се иска разваляне (чл. 87, ал. 3 от ЗЗД), унищожаване (чл. 32 от ЗЗД), отменяване (чл. 227 от ЗЗД и чл. 37 от ЗН) или признаване нищожността (чл. 26 от ЗЗД) на актове, подлежащи на вписване по чл. 4;
б) исковите молби за постановяване решение за сключване на окончателен договор (чл. 19, ал. 3 от ЗЗД), с който се прехвърля или учредява вещно право върху недвижим имот, и
в) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) исковите молби за постановяване на други решения по чл. 4, букви "з", "к" и "л".


Чл. 12. (1) (Изм. - Изв., бр. 30 от 1955 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) За да се извърши вписването или отбелязването по чл. 11, представя се подадената в съда искова молба, по която е събрана държавна такса за образуване на дело, както и препис или препис-извлечение от молбата. Исковата молба трябва да отговаря на изискванията на чл. 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията, като се нанася накратко петитумът на исковата молба по съответната персонална партида. Преписът от молбата се прилага към особено канцеларско дело, а оригиналът се връща на съда, в който е образувано делото. Ако исковата молба се отнася до няколко акта, нанасянето в партидната книга се извършва срещу записа за всеки от актовете, до които се отнася молбата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Ако актът, до който се отнася исковата молба, не е вписан, вписването на молбата се извършва по реда, установен в чл. 9.


Чл. 13. (Изм. - Изв., бр. 30 от 1955 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) Заличаването на вписването по предходния член става, като в партидната книга се отбележи съдебният акт, с който се постановява заличаването или с който се прекратява производството по образуваното дело.


Чл. 14. (Изм. - Изв., бр. 30 от 1955 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) Влезлите в сила решения, постановени по исковите молби по чл. 11, се отбелязват по начина, посочен в чл. 12, по представен препис от решението. В този случай решението трябва да отговаря и на изискванията на чл. 6.

IV. ВПИСВАНЕ НА ИПОТЕКИ. ВПИСВАНЕ НА ЗАЛОЗИ ПО ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ (ЗОЗ) (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 86 ОТ 1997 Г.)


Чл. 15. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Вписването на договорната ипотека (чл. 167 ЗЗД) се извършва незабавно в рамките на работния ден, по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията, в чийто район се намира ипотекираният недвижим имот чрез подреждане на нотариалния акт за ипотека в ипотечната книга. Вписването на извършени от съдията по вписванията договорни ипотеки се извършва служебно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Правилата на чл. 8 и 9 се прилагат съответно и при вписване на ипотечните актове.


Чл. 16. (1) Законната ипотека в полза на отчуждителя или на съделителя на недвижим имот (чл. 168 ЗЗД) се вписва по молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена с акта за отчуждението или за делбата, в оригинал или препис. Молбата трябва да съдържа всички данни, посочени в чл. 167, ал. 2 ЗЗД.
(2) (Нова ал. 2 - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) При вписване на законна ипотека в полза на банка към молбата се прилага договорът за банков кредит в оригинал или препис.
(3) (Предишна ал. 2. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Вписването става чрез подреждането на единия екземпляр от молбата в книгата за законните ипотеки. В случая се прилагат съответно разпоредбите на чл. 8 и 9.


Чл. 17. (1) Вписването на актовете по чл. 171 от Закона за задълженията и договорите, а именно:
а) прехвърляне на вземане (чл. 99 ЗЗД), обезпечено с ипотека;
б) залагане (чл. 162 ЗЗД) на такова вземане;
в) встъпване (чл. 101 ЗЗД) в ипотечно вземане;
г) налагане запор върху него;
д) подновяване на задължение (чл. 107 ЗЗД), обезпечено с ипотека, и
е) (доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) заместване (чл. 102 ЗЗД) в такова задължение, става по молба на всеки заинтересован, подадена в два еднакви екземпляра, придружена от два екземпляра на документа, на основание на който се иска вписването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) Молбата трябва да съдържа: данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква "а", на молителя, основанието (документа) за вписването, размера на сумата, както и тома и страницата на ипотечната книга, в която е вписан договорът за ипотека, или молбата за учредяване на законната ипотека, върху които ще се направи вписването.
(3) Вписването се извършва по правилата на чл. 12, ал. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) След извършване на отбелязването по персоналните партиди съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на ипотечния акт, като посочва вида на акта по ал. 1 и времето, когато е извършено отбелязването, и се подписва.


Чл. 18. (1) Подновяване на вписването на договорна или на законна ипотека (чл. 172 ЗЗД) става по молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена от договора за ипотека, съответно от молбата за учредяване на законната ипотека, или от записката за вписването на ипотеката, ако вписването е било извършено чрез записка.
(2) Молбата трябва да съдържа и данните на първоначалното вписване. Ако собственикът на ипотекирания имот е умрял, трябва да се посочат и наследниците му. Може да се иска подновяване на вписването и за сума по-малка от онази, за която е направено първоначалното вписване.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Подновяването се извършва чрез подреждане в съответната ипотечна книга на единия екземпляр от молбата, по реда, установен за първоначалното вписване (чл. 15 и 16). За извършеното подновяване съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на ипотечния акт, като посочва входящия номер на молбата за подновяване.
(4) Подновяване не се извършва, ако са изтекли 10 години от първоначалното вписване на ипотеката, съответно от последното подновяване. В такъв случай ипотеката може да се впише наново и има ред от новото вписване.


Чл. 19. (1) Заличаване на вписването на ипотеката (чл. 179 ЗЗД) става въз основа на писменото съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма, или на влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването. Когато кредитор е държавен орган, заверка на подписа не се изисква.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Заличаването на ипотека върху недвижим имот, продаден на публична продан, се извършва по молба на купувача на недвижимия имот. Към молбата за заличаване на ипотеката купувачът представя влязло в сила и вписано в книгите за вписванията постановление за възлагане на недвижимия имот и удостоверение, издадено от съдебния изпълнител, че купувачът не е поел ипотеката по съгласие с ипотекарния кредитор по реда на чл. 175, ал. 2 ЗЗД.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Заличаването може да иска всеки заинтересован. То се извършва чрез отбелязване отстрани на вписания акт, като се посочи документът, на основание на който то става, и времето, когато е направено. Отбелязването се подписва от съдията по вписванията. При изчерпване на свободното място в ипотечния акт по разпореждане на съдията по вписванията служител от службата по вписванията залепва продължение (алонж), скрепено с подписа на служителя и печата на службата най-малко на две места. За извършения алонж съдията по вписванията прави нарочна забележка след заверката по чл. 35, ал. 3.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Когато съгласието за заличаване на вписването се дава от недееспособни по надлежния ред, без да е изплатен още ипотечният дълг, необходимо е разрешение на районния съдия (чл. 130 от Семейния кодекс).


Чл. 21. Частично заличаване се извършва по същия начин, както заличаването изцяло.


Чл. 22. (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Когато са изминали 10 години от датата на вписването, без то да е подновено, заличаването става по молба на заинтересования, без други доказателства.


Чл. 22а. (1) (Нов - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Вписването на актовете относно залог върху търговско предприятие (чл. 21, ал. 3 ЗОЗ) се извършва по разпореждане на съдията по вписванията във всеки район, в който е поискано вписване, чрез подреждане в книгата по чл. 33, буква "д" на удостоверението за вписване на залога в търговския регистър, съответно на удостоверенията за последващи вписвания. Когато удостоверението за вписването в търговския регистър не съдържа описание на заложеното имущество, към удостоверението се прилага и вписаният в търговския регистър договор за залог.
(2) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Вписването на залога в търговския регистър се нанася по персоналната партида на залогодателя, а когато в залога са посочени като елементи на търговското предприятие вещни права върху недвижими имоти, вписването се нанася и в помощните партиди за имотите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Правилата на чл. 8 и 9 се прилагат съответно и при вписването на залог на търговско предприятие.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) При подновяване на вписването по ал. 1 се прилага съответно чл. 18.

V. ВПИСВАНЕ НА ВЪЗБРАНИ И ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Вписването на възбраните се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот по реда на чл. 9.


Чл. 24. Възбрана за обезпечение на иск се вписва, като се представи заповедта за налагането й и препис от нея. Заповедта трябва да съдържа:
а) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) описание съгласно чл. 6, ал. 1, буква "в" на недвижимия имот, който се поставя под възбрана;
б) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква "а", на кредитора и длъжника;
в) размера на сумата, за обезпечаване на която се налага възбраната, или указване, че искът е за собственост на самия имот и
д) (доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) номера на делото и датата на заповедта и от кой съд е издадена.


Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) По предвидения в предидущия член ред се извършва вписването и на възбрана, когато това се иска от учреждение или длъжностно лице, на което законът е предоставил такова право. В този случай писмото трябва да показва учреждението или длъжностното лице и датата и номера на постановлението, с което се заповядва възбраната, а така също и сведенията, означени в точки "а" - "в" на предходния член. Към писмото се прилагат два заверени екземпляра от постановлението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2001 г.)


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) Възбраната върху недвижим имот, срещу който е обърнато взискането, се вписва по искане на съдия-изпълнителя или на финансовия служител, който извършва публичната продан, с писма в два еднакви екземпляра, съдържащи освен данните в точки "а" - "в" на чл. 24, още и номера на изпълнителното дело и датата на изпълнителния лист и от кой съд е издаден.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Ипотека върху недвижим имот за обезпечение пред съд по чл. 181, ал. 2 от ЗЗД се вписва, като се представи нотариално заверено съгласие на собственика на имота с препис от него. Съгласието трябва да съдържа:
а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква "а", на собственика, който учредява ипотеката;
б) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) службата по вписванията, в която ще се извърши вписването;
в) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) описание съгласно чл. 6, ал. 1, буква "в" на недвижимите имоти, които се ипотекират;
г) сумата, за която се дава ипотеката;
д) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква "а", на лицето, за което се дава обезпечението;
е) подпис на молителя.


Чл. 28. По реда, указан в предходния член, се вписва и гаранцията за неотклонение на обвиняем по наказателно дело. Гаранцията в този случай, освен сведенията по точки "а" - "е" на предходния член, трябва да съдържа и означение на делото, по което се представя.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) При вписване на обща възбрана върху имотите на едно лице не е необходимо в писмото да се описват отделно имотите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Ако имотите се намират в различни райони, представят се писма за всеки един от тях.
(3) Обща възбрана може да се налага само, когато това е изрично предвидено със закон.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Представените документи и писма за възбрана се вписват по реда на чл. 9.


Чл. 31. (1) Вписването на възбраните се заличава по писмено нареждане на учреждението или длъжностното лице, което е наложило възбраната или пред което е представена гаранцията или обезпечението.
(2) Когато гаранцията или обезпечението не са послужили, заличаването на възбраната става по искане на заинтересования със заявление, към което прилага удостоверение от надлежното учреждение, че вписването може да се заличи.


Чл. 32. (Изм. - Изв., бр. 30 от 1955 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Заличаването се извършва чрез нанасяне в партидната книга с указание на основанието, по което то е станало, и кога е направено. За извършеното заличаване съдията по вписванията прави отбелязване отстрани на вписания акт, като посочва входящия номер на молбата за заличаване.

V. "а" ОТКАЗ НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА (НОВ - ДВ, БР. 69 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2004 Г.)


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В случай че записаният във входящия регистър акт не отговаря на изискванията на закона или е неподлежащ на вписване, съдията по вписванията се произнася с определение за отказ. Актът се записва в регистъра за отказите по чл. 33, буква "н" с посочване на постановения отказ и датата на постановяването му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Актовете, по които е постановен отказ, се подреждат в книгата за отказите по чл. 33, буква "о". Всеки двеста подредени екземпляра от актовете, по които е постановен отказ, образуват един том. Всеки том започва с нова номерация на листовете. Номерирането на актовете и на томовете започва всяка година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Определението за отказ се връчва на заинтересуваното лице срещу подпис. Жалбата срещу отказа и влязлото в сила определение на окръжния съд се записват в регистъра за отказите по чл. 33, буква "н" към поредния номер, под който е записан самият отказ, и се подреждат в книгата по чл. 33, буква "о".
(5) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.)


Чл. 32б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Правилата на чл. 32а се прилагат съответно и при отказ за отбелязване и отказ за заличаване.


Чл. 32в. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) В случаите, когато жалбата срещу отказа за вписване, отказа за отбелязване или отказа за заличаване е уважена, вписването, отбелязването или заличаването се счита за извършено от момента на записването на акта във входящия регистър.

VI. КНИГИ. НОТАРИАЛНИ И КАНЦЕЛАРСКИ ДЕЛА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2004 Г.)


Чл. 33. (Изм. - Изв., бр. 30 от 1955 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Службите по вписванията водят:
а) книга, която се образува от подреждането на нотариалните актове - по чл. 4, буква "а";
б) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) книга, която се образува от подреждането на другите актове - по чл. 4;
в) книга, която се образува от подреждането на нотариалните актове за договорна ипотека;
г) книга, която се образува от подреждането на молбите за учредяване на законна ипотека;
д) (нова - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) книга, която се образува от подреждането на удостоверенията за вписвания по ЗОЗ;
е) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) книга, която се образува от подреждането на актовете за налагане на възбрани;
ж) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) входящ регистър;
з) (предишна б. "ж" - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) партидна книга или картотека;
и) (предишна б. "з" - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) азбучен указател;
к) (предишна б. "к" - ДВ, бр. 86 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)
л) (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)
м) (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)
н) (нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г., предишна б. "л" - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) регистър за отказите и постановените по тях определения на окръжния съд;
о) (нова - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г., предишна б. "м" - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) книга, която се образува от подреждането на актовете, по които са постановени откази за вписване, отбелязване и заличаване, определенията за отказ, както и жалбите и определенията на окръжните съдилища по тях;
п) (нова - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) книги, които се образуват от молби за заличаване на ипотеки и възбрани и за констативни протоколи.


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Освен книгите по чл. 33 службата по вписванията води и:
а) описна книга на нотариалните дела;
б) книга, образувана от извършените в района нотариални завещания и актове за отмяна на завещания;
в) книга за записване на предадените за пазене, обявяване и връщане на саморъчни завещания;
г) описна книга за саморъчните и нотариалните завещания;
д) азбучен указател само за нотариални дела и завещания;
е) (изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) регистър за справки;
ж) (нова - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) регистър за удостоверенията;
з) (нова - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) регистър за преписи.


Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) В службите по вписванията, в които е въведен програмен продукт, се водят и помощни партиди за отделните имоти.


Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) (1) Техническа грешка е всяко несъответствие между съдържанието на вписания акт и нанесените данни от него в съответните партиди.
(2) Техническите грешки се установяват по искане на заинтересованото лице или нотариус, както и служебно от служител в службата по вписванията. За установената техническа грешка съответният служител съставя констативен протокол, който се подписва от него и се представя на ръководителя от Агенцията по вписванията или определено от него лице.
(3) Поправянето на техническа грешка се извършва по разпореждане на ръководителя от Агенцията по вписванията или определено от него лице.


Чл. 33г. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)


Чл. 33д. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)


Чл. 33е. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)


Чл. 33ж. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)


Чл. 33з. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Във входящия регистър се записват последователно по реда на постъпването им всички нотариални и други актове, молби и писма, вписването отбелязването и заличаването на които се иска.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) По поредния номер на входящия регистър се определя редът на извършеното вписване, отбелязване или заличаване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) След записването на акта във входящия регистър номерът от входящия регистър се записва върху самия акт, чието вписване, отбелязване или заличаване се иска, а върху молбата се нанасят датата и номерът от входящия регистър.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Входящият регистър се приключва всеки ден, като се разпечатва на хартия и се подписва от съдията по вписванията.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Нотариалните актове и други книжа, от които се образуват книгите по чл. 33, букви "а" - "е", се напечатват или се написват на ръка с черно или синьо мастило, без заличавания и добавки, освен оформените по реда на чл. 579, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс, като се зачертават празните места в образците, а цифрите, които се отнасят до съдържанието на сделката, се написват и с думи. Книжата трябва да бъдат написани върху правоъгълни листове бяла хартия с формат А4 (80 г/м2 или повече). Ако за книжата не са установени образци, празните полета на листа трябва да са достатъчни за подвързване на акта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Всеки 200 подредени екземпляра от нотариални актове, съответно от преписи от документи, и 300 екземпляра от другите книжа образуват един том. Всеки том почва с нова номерация на листовете. Номерирането на документите и на томовете започва всяка година. До подвързването или подшиването им томовете се пазят в класификатори.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) В края на годината образуваните томове се подвързват, след като се номерират, прошнуроват и подпечатват под непрекъснатия надзор на длъжностно лице от службата по вписванията. След това те се заверяват от съдията по вписванията.
(4) Ако в края на годината останат нотариални актове или други книжа по-малко от 100, те пак образуват отделни томове, но не се подвързват отделно, а се подвързват заедно с предпоследния том на съответната книга за същата година.


Чл. 36. (1) В партидната книга се нанасят последователно накратко, под името на всеки собственик и на определената за него страница, извършените вписвания, отбелязвания и заличавания, които се отнасят до него, като се посочва и съответната книга, томът и страницата, където е подреден актът.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) Лицата се записват с данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква "а". При записване на трите им имена се започва със собственото име.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., нова - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Когато определеното място в партидната книга на един собственик се изпълни, отваря се нова партида, като се нанасят в края на изпълнената партида томът и страницата на новата партида на същия собственик, която съставлява продължение на първата. В новата партида се нанасят томът и страницата на старата.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) Когато актът е извършен от две или повече лица, нанасянето в партидната книга се прави под името на всяко от тях.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., предишен текст на чл. 38 - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Азбучният указател съдържа имената на всички лица, за които има открита партида в партидната книга. Указателят се води по собственото име; всяко лице трябва да бъде означено с данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква "а".
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) В азбучния указател по чл. 33а, буква "д" се вписват и имената на завещателите по извършените от нотариусите нотариални завещания, актове за отмяна на завещания и по предадените им за пазене саморъчни завещания. В този случай срещу името на лицето се вписва и името на нотариуса, при когото се намира нотариалното дело или саморъчното завещание.


Чл. 39. (1) (Предишен текст на чл. 39, изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) За да се направи справка в книгите за вписванията за един недвижим имот, преди всичко се намира в азбучния указател името на лицето, което се посочва за собственик на този имот, ако има партида, и по името на това лице се намират номерът на тома от партидната книга и страницата на неговата партида в тази книга. От партидната книга на собственика се узнава какви вписвания има за имотите, за които се иска справка, и в кои томове и под какви номера те са вписани, както и номерата на помощните партиди за имотите и съдържащото се в тях описание.
(2) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Справки по партидите за имотите имат само помощен характер и се правят да се установи описанието на имота.


Чл. 40. (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., предишен текст на чл. 40, изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В регистъра за справки се записват извършените устни справки.
(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В регистъра за удостоверенията се записват издадените удостоверения.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В регистъра за преписите се записват издадените преписи.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) (1) Входящият регистър, азбучният указател, партидната книга, регистърът за справки, регистърът за отказите и постановените по тях определения се водят на електронен носител по ред, който е определен от министъра на правосъдието.
(2) Входящият регистър задължително се разпечатва на хартиен носител и се подписва от съдията по вписванията.


Чл. 41а. (1) (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) По всяка молба, с която се иска вписване на подлежащ на вписване акт, се образува нотариално дело или особено канцеларско дело.
(2) Останалите молби се прилагат към канцеларски дела.


Чл. 41б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Всяко нотариално дело се записва в описната книга.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) В описната книга, в азбучния указател и на корицата на делото се нанасят характерът и номерът му, страните, датата на образуването, както и номерът и томът на акта по описа на службата по вписванията. Описната книга и азбучният указател се водят за календарната година.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) В делата по чл. 41а, ал. 1 се съхраняват само молбата за извършване на вписването, екземпляр от подписания акт, документите, удостоверяващи особените изисквания на закона и счетоводните документи за внесена такса за вписване.


Чл. 41в. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Службите по вписванията пазят делата пет години, а книгите по чл. 33, букви "а" - "д" - сто години.


Чл. 41г. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) (1) Изнасянето на дела и документи от службата по вписванията се извършва само въз основа на постановление на съд или прокуратура. Документите се предават по разпореждане на съдията по вписванията по опис срещу подпис на изрично посоченото в постановлението длъжностно лице.
(2) Книгите и регистрите не могат да се изнасят извън службата по вписванията, като експертиза може да се извършва само в присъствието на служител от службата по вписванията.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА КНИГИТЕ ЗА ВПИСВАНЕ


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г., предишен текст на чл. 42, доп. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) Всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извлечения от съдържанието на всички книги и регистри, незаверен препис от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверение за наличието или за отсъствието на вписване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) Агенцията по вписванията осигурява възможност за заявяване на услугите по ал. 1 чрез регистриран отдалечен достъп и до електронния образ на поисканите незаверени преписи от сканирани копия чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) към Агенцията по вписванията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) Достъпът по ал. 2 може да бъде предоставен чрез извършване на електронна регистрация в ЕПЗЕУ. Лицето, което е поискало достъп по електронен път, се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от Агенцията по вписванията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) В случаите, които са предвидени в закон, държавните и местните органи и администрации могат да заявят регистриран безплатен отдалечен достъп в ЕПЗЕУ.


Чл. 43. (1) Устните справки се дават по устно или писмено заявление на всяко лице, което поиска, и в негово присъствие, ако пожелае.
(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., в сила от 18.02.2000 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Справка на нотариус може да се дава и по телефон, телефакс или друго техническо средство по ред, определен от министъра на правосъдието.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.)

Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) (1) За периода след 1 февруари 2009 г. държавните и местните органи и администрации извършват справки по лице и за имот извън случаите по чл. 569 от Гражданския процесуален кодекс и заявяват предоставяне на електронен образ от вписаните актове само чрез ЕПЗЕУ.
(2) Справката съдържа информация за наличните вписвания, отбелязвания и заличавания в базата данни.
(3) Държавните и местните органи и администрации извършват справки по лице за територията на цялата страна само чрез ЕПЗЕУ.

Чл. 44. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., предишен текст на чл. 44 - ДВ, бр. 63 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) Писмените справки се състоят в издаване удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата в съответната служба по вписванията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г., нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) Писмена справка може да бъде поискана и по електронен път чрез отдалечен достъп. Към молбата се прилагат и съответните сканирани документи за целите на производството.
(3) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) Агенцията по вписванията осигурява възможност за достъпване на електронен образ на поисканите удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията чрез ЕПЗЕУ.

Чл. 45. Удостоверенията се отнасят:
а) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) за определено лице;
б) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) за определен недвижим имот;
в) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) за определен период, указан от лицето, по молба на което се издава удостоверението.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) Удостоверението за лице показва само вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно лице или няколко определени лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) Заявлението, с което се иска удостоверението по ал. 1, трябва да съдържа данните по чл. 6, ал. 1, буква "а".


Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)


Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) В удостоверението, което се издава за определен имот, се означават вписванията, отбелязванията и заличаванията за тежести и права или пък се удостоверява, че такива няма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Заявлението за издаване на удостоверението по ал. 1 трябва да показва:
а) данните, посочени в чл. 46, ал. 2, на лицата, до които се отнася справката, и на техните преки праводатели;
б) недвижимия имот с посочване на данните по чл. 6, ал. 1, буква "в".
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)


Чл. 48. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.)


Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Когато се констатира несъответствие между данните по книгите за вписване и издадените удостоверения и препис, взема се под внимание това, което е вписано в книгите, но Агенцията по вписванията отговаря за вредите, които произтичат от допуснатите неточности в тия удостоверения и преписи.


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., предишен текст на чл. 50, доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) След извършване на устната справка натовареният с нея служител нанася последната в регистъра на справките и се подписва. Всяка справка чрез отдалечен достъп автоматично се нанася във водения за целта електронен регистър.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Писмени справки се изготвят и записват съответно в регистъра за удостоверенията или регистъра за преписите от натоварения за това служител, заверяват се от служителя и се подписват от съдията по вписванията.


Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Заверени преписи и препис-извлечения от вписвани актове, отбелязвания или заличавания по книгите по вписвания или от партидите на лицата се издават:
1. на страните, на техните преки и непреки правоприемници и праводатели, на техните представители по закон или по упълномощаване. Когато пълномощникът не е лице по чл. 32 ГПК, той трябва да е упълномощен изрично с нотариално заверено пълномощно;
2. на нотариуси и на техни служители;
3. на адвокати, младши адвокати и на адвокатски сътрудници, вписани в регистъра на съответната адвокатска колегия;
4. на частни съдебни изпълнители и на техни служители;
5. на органите на съда, прокуратурата и следствието;
6. на други органи и лица в предвидените от закон случаи.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Преписът по ал. 1 се изготвя, сверява се и се записва в регистъра по чл. 33а, буква "з" от натоварения за това служител, заверява се от служителя и се подписва от съдията по вписванията, като в регистъра за преписи се отбелязва на кого е издаден преписът и в какво качество, с посочване на име и ЕГН.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Незаверени преписи и препис-извлечения от вписвани актове, отбелязвания или заличавания по книгите по вписвания или от партидите на лицата се издават на всяко лице, като издаването на незаверения препис се отбелязва в регистъра за справки по чл. 33а, буква "е". В регистъра за справки се отбелязват името и ЕГН на лицето, получило незаверения препис.

Преходни разпоредби


§ 1. Разпоредбите на чл. 4 и 11 не се прилагат спрямо актове, извършени преди датата на влизане този правилник в сила, ако тия актове по досегашните разпоредби не са подлежали на вписване.


§ 2. Настоящият правилник се издава въз основа на чл. 116 от Закона за собствеността и влиза в сила в деня на влизане в сила на Закона за собствеността.
Той отменя Правилника за вписванията по Закона за привилегиите и ипотеките.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 1997 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 1997 Г.)

§ 26. Навсякъде в текста думите "нотариатите", "нотариати", "нотариата" се заменят съответно със "службите по вписванията", "служби по вписванията" и "службата по вписванията", а думите "нотариусите", "нотариуси", "нотариусът" и "нотариуса" - съответно със "съдиите по вписванията", "съдии по вписванията", "съдията по вписванията" и "съдия по вписванията".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2000 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2000 Г.)

§ 4. Думите "Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция", "министърът на правосъдието и правната евроинтеграция" и "министъра на правосъдието и правната евроинтеграция" се заменят съответно с "Министерството на правосъдието", "министърът на правосъдието" и "министъра на правосъдието" навсякъде в следните актове:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1, който влиза в сила от 1 януари 2000 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 8 АВГУСТ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2005 Г.)

§ 33. Всички разпоредби на Правилника за вписванията се обозначават съгласно изискванията на чл. 26 и 27 от Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)

§ 8. Навсякъде в правилника думата "въззивния" се заменя с "окръжния".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 март 2008 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА, ОДОБРЕН С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1486 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1951 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2014 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 92 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 07.11.2014 Г.)

§ 40. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА, ОДОБРЕН С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1486 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1951 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2014 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 92 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 07.11.2014 Г.)

§ 41. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА, ОДОБРЕН С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1486 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1951 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 07.11.2014 Г.)

§ 39. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума