навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Приета с ПМС № 79 от 09.05.2000 г.

Обн. ДВ. бр.40 от 16 Май 2000г., изм. ДВ. бр.78 от 7 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.47 от 7 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 5 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) С наредбата се определят държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България за придобиване на образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" след завършено средно или висше образование и за изпращане на български студенти за обучение в чуждестранни висши училища.

Раздел II.
Приемане на български граждани за студенти във висшите училища на Република България

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Във висшите училища на Република България могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани, в т. ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома за средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти във висшите училища на Република България след признаване на средното им образование в съответствие с чл. 165 от Закона за предучилищното и училищното образование.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2005 г.) Приемането на студенти след завършено средно образование в рамките на утвърдения брой съгласно чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование (ЗВО) се извършва по реда на чл. 68, ал. 1, 2 и 4 от същия закон.
(2) Учебното съдържание за всеки конкурсен изпит се определя в съответствие с действащите в годината на кандидатстването учебни планове и учебни програми на средните училища в Република България.
(3) Знанията и уменията на кандидат-студентите се оценяват по шестобалната система.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2005 г.) Конкурсните изпити са анонимни, с изключение на изпитите за висшите училища по изкуствата и спорт.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2005 г.) Кандидат-студентите - лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат за студенти при условията и по реда на чл. 68, ал. 5 ЗВО.
(2) Когато конкурсните изпити са повече от един, на лауреатите на национални и международни олимпиади се признава оценка отличен 6,00 за този от тях, който е в съответствие с предмета на олимпиадата. Кандидат-студентите се явяват на останалите конкурсни изпити и участват в класирането по реда, установен в съответното висше училище.
(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Кандидат-студенти - медалисти от олимпийски игри, световни и европейски първенства, могат да се приемат без конкурсен изпит извън утвърдения по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви "а", "б" и "в" от Закона за висшето образование ежегоден брой на приеманите студенти по предложение на министъра на младежта и спорта и след решение на академичния съвет на висшето училище.


Чл. 5. Висшите училища определят и обявяват:
1. условията и реда за участие в конкурсните изпити;
2. кандидатстудентските документи и сроковете за тяхното подаване;
3. датите за провеждане на конкурсните изпити;
4. критериите и процедурите за оценяване и класиране;
5. документите и сроковете за записване на новоприетите студенти.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2005 г.) (1) Кандидат-студентите подават документите си в определените от висшите училища места и срокове. Длъжностно лице от висшето училище приема копие от дипломата за средно образование заедно с оригинала, който след сравняване се връща на притежателя му.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци; майки с три и повече деца; близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление и висше училище, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с документите по чл. 5, т. 2.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2005 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Висшите училища обявяват утвърдения от Министерския съвет брой на приеманите за обучение студенти по професионални направления, образователно-квалификационни степени, специалности и форми на обучение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Кандидат-студентите, успешно участвали в конкурсните изпити, които са: класирани с еднакъв бал; лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци; майки с три и повече деца; близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление и висше училище и единият от тях е приет, се приемат за студенти при облекчени условия и по ред, определени в правилниците за дейността на висшите училища.


Чл. 8. (1) Висшите училища провеждат конкурсните изпити и обявяват резултатите от тях.
(2) Резултатите от конкурсните изпити са окончателни и важат само за годината, в която са проведени изпитите.
(3) Технически грешки се отстраняват преди първото класиране при условия и по ред, определени в правилниците на висшите училища.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2005 г.) (1) Приемането на български граждани за студенти във висшите училища на Република България за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" след завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" се извършва:
1. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) в рамките на утвърдения брой студенти по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви "а", "б" и "в" от ЗВО, или
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) в изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 3 и 4 от ЗВО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Условията, редът и сроковете за приемане на студентите по ал. 1 се определят в правилниците на висшите училища.


Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Записването на приетите студенти по чл. 3 се извършва до началото на един от двата семестъра на учебната година с копие от дипломата за завършено средно образование заедно с оригинала, който след сравняване се връща на притежателя.

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.)

Раздел III.
Изпращане на български студенти за обучение в чуждестранни висши училища


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Министерството на образованието и науката ежегодно обявява и провежда конкурси за местата за пълен и частичен срок на обучение в чуждестранни висши училища:
1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен и при допълнително определени изисквания, посочени в обявата за конкурса;
2. предоставени едностранно от чуждестранни институции.
(2) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Кандидати по ал. 1 могат да са само студенти, записани в български държавни висши училища за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" след завършено средно образование.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 47 от 2005 г.) За пълен срок на обучение могат да кандидатстват само студенти в първи курс, а за частичен - студенти, които не са в първата или в последната година на обучението си.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 47 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министерството на образованието и науката уведомява висшите училища за всички студенти, които продължават обучението си по реда на ал. 1.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 47 от 2005 г.) Студентите, изпратени по реда на ал. 1 за пълен срок на обучение в чуждестранни висши училища, при прекратяване на обучението си преди срока могат да продължат обучението си във висшето училище в Република България по специалността, по която са били приети. С това право не се ползват студенти, които не са изпълнили учебните си задължения в чуждестранното висше училище.
(6) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Студентите, изпратени по реда на ал. 1 за пълен срок на обучение, ежегодно удостоверяват с документ пред Министерството на образованието и науката и пред висшето училище, в което са приети за студенти в Република България, че са изпълнили учебните си задължения в чуждестранното висше училище.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 47 от 2005 г.) Студентите, изпратени по реда на ал. 1 за частичен срок на обучение, удостоверяват с документ пред висшето училище, в което са студенти в Република България, че са изпълнили учебните си задължения в чуждестранното висше училище.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Министерството на образованието и науката ежегодно обявява и провежда конкурси за местата за пълен и частичен срок на обучение в чуждестранни висши училища за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по чл. 42, ал. 1, т. 2, буква "в" от ЗВО:
1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен и при допълнително определени изисквания, посочени в обявата за конкурса;
2. предоставени едностранно от чуждестранни институции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) За пълен срок на обучение по реда на ал. 1 могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗВО или "магистър" в българско висше училище с успех от дипломата не по-нисък от "добър" (4,00).
(3) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) За частичен срок на обучение по реда на ал. 1 могат да кандидатстват студенти, записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по чл. 42, ал. 1, т. 2, буква "в" от ЗВО в българско държавно висше училище.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Студентите, изпратени по реда на ал. 1 за пълен срок на обучение, ежегодно удостоверяват с документ пред Министерството на образованието и науката, че са изпълнили учебните си задължения в чуждестранното висше училище.
(5) Студентите, изпратени по реда на ал. 1 за частичен срок на обучение, удостоверяват с документ пред висшето училище, в което са студенти в Република България, че са изпълнили учебните си задължения в чуждестранното висше училище.


Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министерството на образованието и науката ежегодно изисква информация от българските дипломатически и консулски представителства в чужбина за студентите, изпратени за пълен срок на обучение в чуждестранни висши училища.

Раздел IV.
Приемане на чужденци за студенти във висшите училища на Република България


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2005 г.) Във висшите училища на Република България могат да кандидатстват чужденци, които притежават документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование или документ за завършено висше образование или степен на висше образование.
(2) Чужденци могат да кандидатстват във висшите училища на Република България:
1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
2. съгласно актове на Министерския съвет;
3. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 на Закона за висшето образование.
(3) Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:
1. (нова - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) са граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) имат статут на бежанци;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г.).
(4) Кандидат-студентите по ал. 3 се приемат в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерския съвет брой студенти.
(5) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Чужденците по ал. 2, т. 2 кандидатстват при условията и по реда, определени в съответния акт на Министерския съвет.


Чл. 12. (1) Чужденците подават следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) формуляр или молба, съдържаща кратки биографични данни и висшите училища и специалностите, в които желаят да се обучават;
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2022 г.) копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките или съответно удостоверение за признаване на средно образование, придобито в училище на чужда държава;
3. (нова - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) академична справка - за студенти, кандидатстващи за частичен срок на обучение;
5. (нова - ДВ, бр. 47 от 2005 г.) копие от документа за завършено висше образование със степен, съответстваща на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" - за кандидатите за обучение в магистърска степен;
6. (нова - ДВ, бр. 47 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България - за кандидатите, които ще се обучават на български език и няма да преминават езикова и специализирана подготовка;
7. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 78 от 2004 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 47 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2022 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 78 от 2004 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 47 от 2005 г.) копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;
9. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 78 от 2004 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 47 от 2005 г.) две снимки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2005 г.) Документите по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 7 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Кандидат-студентите по чл. 11, ал. 2, т. 1 подават документите по чл. 12 в Министерството на образованието и науката чрез компетентните институции в страната, от която кандидатстват.
(2) Кандидат-студентите се приемат при условията и по реда, определени в междуправителствените спогодби, след съгласуване със съответните висши училища.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., предишен текст на чл. 14 - ДВ, бр. 9 от 2020 г.) Кандидат-студентите по чл. 11, ал. 2, т. 2 подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при условията и по реда, определени в съответния акт на Министерския съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2022 г.) Министерството на образованието и науката разработва интернет базиран портал за информиране и за кандидатстване и класиране на кандидат-студентите по чл. 11, ал. 2, т. 2, както и издава удостоверение за приемане, което да послужи за записване в съответното висше училище.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2020 г.) Кандидат-студентите по чл. 11, ал. 2, т. 3 за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" след завършено средно образование и "магистър" след завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" подават документите си в избрано от тях висше училище в срок, определен в правилника на висшето училище.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.
(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 47 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Решение за одобряване на кандидатите по ал. 1 се взема от съответното висше училище в срок, определен в правилника на висшето училище.
(5) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.)

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Висшите училища изпращат в Министерството на образованието и науката документите на одобрените от тях лица, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование, с оглед на изпълнение на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване - виза вид "D", съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, приета с Постановление № 198 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2014 г. и бр. 57 от 2015 г.), не по-късно от 1 октомври за първия семестър и не по-късно от 1 февруари за втория семестър в годината на кандидатстването.
(2) При изпращането на документите по ал. 1 висшите училища посочват:
1. лични данни на кандидата - имената по паспорт на латиница, дата на раждане, място на раждане, гражданство;
2. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2022 г.) наименование на специалността, образователно-квалификационна степен, форма и срок на обучение по утвърден учебен план, както и информация за балообразуващите предмети и приемни изпити за съответната специалност;
3. информация за езиковата и специализираната подготовка - степен на владеене на български език, наименование на департамента, в който ще се проведе подготовката, продължителност на обучението;
4. семестриалната такса за обучение и за езиковата и специализираната подготовка;
5. номер на банковата сметка, по която следва да бъде преведена таксата за обучение или за езиковата и специализираната подготовка.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2022 г.) С документите по ал. 1 висшите училища изпращат и заверено извлечение или копие от решението за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища - за кандидатите за обучение в магистърска степен.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 49 от 2022 г.) Министерството на образованието и науката издава Удостоверение за приемане на кандидат-студентите за обучение в Република България и писмено уведомява Министерството на външните работи и дирекция "Миграция" на Министерството на вътрешните работи за това.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 49 от 2022 г.) Лицата, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование, заплащат таксите за обучение, след като са получили виза вид "D" и са пристигнали в Република България.

Раздел V.
Езикова и специализирана подготовка на чужденците, кандидатстващи във висшите училища в Република България (Загл. изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г.)


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Висшите училища осигуряват езиковата и специализираната подготовка на чужденците, кандидатстващи във висшите училища в Република България.
(2) Езиковата и специализираната подготовка се организира на територията на Република България в департаменти на висшите училища, които отговарят на чл. 26а от Закона за висшето образование. Когато такива звена в структурата на висшето училище не съществуват, езиковата и специализираната подготовка се провежда в други висши училища, където са създадени департаменти, отговарящи на изискванията на Закона за висшето образование.


Чл. 17. (1) Обучението се провежда по учебна документация, която обхваща учебен план и учебни програми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2022 г.) Обучението за придобиване на езикови и специализирани знания е с продължителност не по-малко от 9 месеца и се извършва в учебни групи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Езиковата и специализираната подготовка се осъществява чрез изучаване на задължителни учебни дисциплини, разпределени в две групи при минимален хорариум, както следва:
1. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) за хуманитарните специалности - български език или език, на който ще се провежда обучението - 800 учебни часа;
2. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) за всички останали специалности - български език или език, на който ще се провежда обучението - 650 учебни часа, и специализирани учебни дисциплини - 350 часа.


Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Обучението по български език или по езика, на който ще се провежда обучението, завършва с писмен и устен изпит, който се полага пред комисия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Лицата по чл. 16, ал. 1, които владеят български език или езика, на който ще се провежда обучението, могат да се явят на изпитите по ал. 1, без да са преминали езикова подготовка.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Специализираната подготовка завършва с изпити по всички учебни дисциплини, предвидени в учебния план, които се полагат пред комисия.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) На лицата, успешно завършили езиковата и специализираната подготовка, се издава свидетелство от висшето училище, провело подготовката.


Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) (1) Висшите училища записват одобрените кандидати за студенти, след като те представят свидетелството по чл. 19.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. Лауреати на национални и международни олимпиади по смисъла на наредбата са лица, които са получили оценка отличен 6,00 на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Кандидат-студентите удостоверяват статута си на лауреати на национални и международни олимпиади с документ, издаден от Министерството на образованието и науката, който представят заедно с документите по чл. 5, т. 2.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) (1) Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, лицето може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и при условията и по реда на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм., бр. 78 от 2017 г.).
(2) В случаите по ал. 1 в образуването на състезателния бал участва оценката по съответния учебен предмет от документа по чл. 168, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
(3) Когато в образуването на състезателния бал участва оценката по учебния предмет български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, по решение на Академичния съвет на висшето училище и за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език, като минималното ниво от теста не може да е по-ниско от В2.
(4) Оценката по ал. 3 е от успешно положен тест, одитиран от европейска езикова организация - партньор на Съвета на Европа, и се приравнява към "отличен" (6,00).
(5) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г.) За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, когато в образуването на състезателния бал участва оценката по държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, по решение на Академичния съвет на висшето училище и за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката по ал. 4.
(6) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.
(7) При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Заключителни разпоредби


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 3, т. 10 от Закона за висшето образование.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министърът на образованието и науката дава указания по прилагането на наредбата.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г.)

§ 25. Навсякъде в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2004 г. и бр. 47 от 2005 г.), думите "Министърът на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "Министърът на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 48. В Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2004 г., бр. 47 от 2005 г. и бр. 79 от 2009 г.), навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 36. В Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2004 г., бр. 47 от 2005 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.) навсякъде в наредбата след думите "дирекция "Миграция" се добавя "в Главна дирекция "Гранична полиция".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 27 ЯНУАРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2020 Г.)

§ 6. Студентите, приети за обучение преди учебната 2020/2021 г., продължават обучението си при условията и по реда, по който са приети.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума