навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 3 ОТ 27 АПРИЛ 2000 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.38 от 9 Май 2000г., изм. ДВ. бр.83 от 10 Октомври 2000г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията и дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата в Република България.

Чл. 2. (1) В здравните кабинети се осъществяват дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците.
(2) В тях се осъществява и медицинско обслужване на спешните състояния при децата и учениците до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ.


Чл. 3. (1) Към детските заведения и училищата се организират здравни кабинети. Дейността на здравните кабинети се осъществява от медицинска сестра или фелдшер с образователно-квалификационна степен специалист или бакалавър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г.) Дейността на здравния кабинет може да се осъществява и от правоспособен лекар или специалист по хигиена на детско-юношеската възраст, педиатрия или обща медицина.
(3) Медицинските специалисти по ал. 1 и 2 трябва да са преминали следдипломно обучение по проблемите на профилактиката и промоцията на здравето в Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене (НЦХМЕХ) и Националния център по обществено здраве (НЦОЗ) и по оказване на първа помощ при спешни състояния в център по спешна медицинска помощ.


Чл. 4. Дейността на здравния кабинет може да се осъществява и от лекар, медицинска сестра или фелдшер от амбулатория за първична медицинска помощ.


Чл. 5. (1) Минималният брой ученици, обслужвани от един медицински специалист, е 800. Когато в две или повече училища, намиращи се на територията на една община, учат по-малко от 800 ученика, медицинският специалист може да обслужва и повече от едно училище.
(2) Минималният брой деца в детско заведение, обслужвани от един медицински специалист, е 60. Когато в две или повече детски заведения, намиращи се на територията на една община, се отглеждат и възпитават по-малко от 60 деца, медицинският специалист може да обслужва и повече от едно детско заведение.
(3) Дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата в селата се осигурява от лекарите, медицинските сестри или фелдшерите от амбулаториите за първична медицинска помощ в съответното населено място.
(4) По решение на административното ръководство на детското заведение или училището, одобрено от училищното настоятелство, настоятелството на детското заведение или родителския съвет, броят обслужвани деца и ученици може да бъде различен от посочения в ал. 1 и 2, като се определи в зависимост от особеностите на региона и на детското заведение или училището.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г.) Здравният кабинет се обзавежда съгласно приложение № 1.
(6) Здравният кабинет задължително се оборудва със специален шкаф за оказване на спешна помощ с лекарства и инструментариум съгласно приложение № 2.
(7) Финансирането на здравния кабинет се осигурява в рамките на общия бюджет на детското заведение или училището.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г.) В здравния кабинет се осигурява наличието на цялата необходима документация съгласно приложение № 3.


Чл. 6. (1) По време на ваканциите на учениците медицинските специалисти от здравните кабинети на училищата преминават задължително ежегодно обучение по оказване на първа помощ при спешни състояния в център по спешна медицинска помощ и по проблемите на профилактиката и промоцията на здравето в регионалната ХЕИ, Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене или Националния център по обществено здраве по учебни програми, утвърдени от министъра на здравеопазването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г.) Медицинските специалисти от здравните кабинети в детските заведения преминават задължително ежегодно обучение по предходната алинея по предварително изготвен график от директора на детското заведение или училището.


Чл. 7. Медицинските специалисти от здравните кабинети на детските заведения и училищата осъществяват задължително следните дейности:
1. провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училищата;
2. организиране и участие в регионални, национални и международни програми, свързани с профилактика и промоция на здравето на децата и учениците;
3. организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците;
4. участие в образователното и професионалното ориентиране на учениците при преминаване в по-горна степен на обучение;
5. наблюдение на физическото развитие и определяне на физическата дееспособност на децата и учениците;
6. участие в подготовката, подбора и провеждането на различните форми на отдих, туризъм и обучение на децата и учениците;
7. регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата и учениците в здравно-профилактичната карта, съгласно приложение № 4, въз основа на данните, получени от личния (семейния) лекар на детето или ученика;
8. организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитните заболявания в детското заведение и училището;
9. водене и съхраняване на документацията на здравния кабинет.


Чл. 8. (1) В седемдневен срок от началото на учебната година личният (семейният) лекар изпраща на медицинския специалист от здравния кабинет талон за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година съгласно приложение № 5.
(2) При първоначално приемане на дете в детско заведение, при постъпване на ученик в първи клас, в следваща по-горна степен на обучение или при преместване в друго детско заведение или училище талонът по ал.1 се представя заедно с другите задължителни документи съгласно изискванията на Министерството на образованието и науката.
(3) При отсъствие на дете от детското заведение повече от десет дни родителите представят талона по ал. 1 от личния (семейния) лекар за здравословното му състояние.


Чл. 9. (1) Медицинският специалист вписва в здравно-профилактичната карта на детето или ученика данни относно:
1. извършените от личния (семейния) лекар имунизации съгласно Имунизационния календар на Република България;
2. резултатите от проведените профилактични прегледи.
(2) Медицинският специалист изисква данните по т. 2 на ал. 1 от личния (семейния) лекар до 30 декември на текущата година. Личният (семейният) лекар изпраща на медицинския специалист от здравния кабинет талон за проведените профилактични прегледи съгласно приложение № 6.


Чл. 10. (1) При съмнение за инфекциозно заболяване на дете в детското заведение или ученик в училище медицинският специалист от здравния кабинет уведомява родителите и личния (семейния) лекар на детето или ученика.
(2) При възникване на инфекциозно заболяване на дете или ученик извън детското заведение или училището личният (семейният) лекар в срок до 24 часа уведомява медицинския специалист от здравния кабинет за предприемане на противоепидемични мерки в детското заведение или училището.


Чл. 11. (1) Медицинският специалист от здравния кабинет на детското заведение или училището извършва анализ на здравословното състояние на обслужваните от него деца и ученици до 30 март на календарната година въз основа на получените данни от личния (семейния) лекар и изпраща изготвения анализ на отдел "Профилактика и промоция на здравето" в регионалната ХЕИ.
(2) До 30 юни на календарната година медицинският специалист от здравния кабинет въз основа на данните, получени от личния (семейния) лекар, извършва анализ на проведените през годината имунизации на децата и учениците и изпраща анализа на отдел "Противоепидемичен контрол" в регионалната ХЕИ.


Чл. 12. Директорът на детското заведение или училището е длъжен да осигури безопасни и здравословни условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата и учениците.


Чл. 13. Медицинският специалист поддържа постоянна връзка с административното ръководство на детското заведение или училището и е член на педагогическия съвет на детското заведение или на училището.


Чл. 14. Всяка учебна година медицинският специалист, съвместно с центъра по спешна медицинска помощ, осигурява нагледна информация за спешните състояния и правилата на действие при възникване на такива състояния, поставя материалите на видно и достъпно място в детското заведение или училището и обучава ръководството и персонала за оказване на първа помощ.


Чл. 15. Хигиенно-епидемиологичната инспекция ръководи методично и контролира дейността на медицинските специалисти, осигуряващи здравното обслужване на децата и учениците в здравните кабинети на детските заведения и училищата.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Личен (семеен) лекар" по смисъла на тази наредба е лекар от амбулатория за първична медицинска помощ, избран по реда на Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ (ДВ, бр. 101 от 1999 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 11 от Закона за народното здраве.


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 5


Обзавеждане на здравен кабинет
 
Телефон -1 бр.
Умивалня с топла и студена вода -1 бр.
Медицински шкаф за инструментариум -1 бр.
Медицинска масичка-манипулационна -1 бр.
Шкаф за лекарства за спешна  
медицинска помощ -1 бр.
Чанта лекарска за спешна помощ -1 бр.
Апарат за кръвно налягане -1 бр.
Лекарски слушалки -1 бр.
Барабани за стерилни материали голям,  
среден и малък -3 бр.
Ножица хирургическа права -1 бр.
Пинсета хирургическа -3 бр.
Кохер -2 бр.
Шпатули металически -10 бр.
Чашки за лекарства -5 бр.
Чашки за промиване на очи -2 бр.
Есмархова тръба -2 бр.
Легенче бъбрековидно -2 бр.
Спринцовки и игли за еднокр.  
употр.(2,5 и 10 сс) -по 10 бр.
Гутатори -5 бр.
Лекарска кушетка -1 бр.
Бюро и стол -по 1 бр.
Медицинска теглилка с ръстомер -1 бр.
Мека сантиметрова лента -1 бр.
Динамометър (за деца и ученици) -2 бр.
Метални сантиметрови ленти (3 м) -1 бр.
Метални ролетки (20 м) -1 бр.


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 6


Лекарства за оказване на първа помощ
при спешни състояния
 
Адреналин 2 сс 1/1000 амп. -5 бр.
Аналгин 2 сс амп. -20 бр.
Витамин С 5 сс амп. -15 бр.
Глюкоза 5 % и 10 % -по 5 бр.
Натриум броматум 5 сс амп. -6 бр.
Калциум глюконатум 10 сс амп. -15 бр.
Урбазон 8 и 20 мг амп. -по 5 бр.
Салбутамол шпрей -2 бр.
Алергозан табл. -1 опаковка
Алергозан амп. 1 % 2 сс -5 бр.
Диазепам 5мг табл. -1 опаковка
Адсорган 25 г -2 бр.
Карбо медициналис 25 г -3 бр.
Манг.сулфурикум 30 г -5 бр.
Дефламол 18 г, туба -1 бр.
Унг. немибацини -2 бр.
Спазмалгон табл. -1 опаковка.
Деган табл. -1 опаковка
Церокал табл. -1 опаковка
Крамерови шини за крака -2 бр.
за ръка -2 бр.
шийна яка -1 бр.
Бинтове различни размери  
5/5, 5/8, 10/10 -по 10 бр.
Памук  
Марля  
Цитопласт (различни размери)  
Кислородна вода 3 % 300 мл -1 бр.
Йодосепт разтвор -1 бр.
Йодосепт мехлем -1 бр.
Спиритус вини 70 % 200 мл -1 бр.
Дикаин колир -1 бр.
Нитроглицерин табл. -1 опаковка
Фенобарбитал 100 мг 2 сс амп. -5 бр.
Глюкоза серум-банки -2 бр.
Система за вливане -1 бр.


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 8

Документация, водена и съхранявана в здравния кабинет

1. Журнал за заразни заболявания, уч. ф-ма 60.
2. Журнал за контактни на заразни заболявания, уч. ф-ма 61.
3. Бързи известия, уч. ф-ма Б-58.
4. Здравно-профилактична карта.
5. Журнал за стерилизация на инструменти.
6. Други журнали-здравно-образователна дейност; медицински контрол на физкултурната дейност, периодичните проверки за опаразитяване и др.
7. План за работата на медицинските специалисти и отчет.
8. Нормативни актове, регламентиращи дейността на медицинските специалисти в здравния кабинет.


Приложение № 4 към чл. 7, т. 7


Детско или учебно заведение.................................................................................................................................................................................................................
Адрес.......................................................................................................................................................................................................................................
 
Лична здравно-профилактична карта
 
№ ............ , издадена на ................. от...........................................................................................................................................................................................
Име, презиме, фамилия ........................, ЕГН.........................................................................................................................................................................................
Дата, година и място на раждане.............................................................................................................................................................................................................
Адрес на детето, ученика.....................тел............................................................................................................................................................................................
Майка (име, адрес)..........................................................................................................................................................................................................................
.............................................тел............................................................................................................................................................................................
Месторабота............................., сл.тел............................................................................................................................................................................................
Баща (име, адрес)...........................................................................................................................................................................................................................
.............................................тел............................................................................................................................................................................................
Месторабота............................., сл.тел............................................................................................................................................................................................
Лекар от индивидуалната или групова практика за извънбол-
нична помощ (име, адрес и телефон)..........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Фамилна обремененост........................................................................................................................................................................................................................
Минали заболявания и функционални смущения и на каква въз-
раст са прекарани...........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Кръвна група..............................Rh................................................................................................................................................................................................
Непоносимост (алергии)......................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
 
Здравословно състояние
 
Дата на прегледа и диагноза.................................................................................................................................................................................................................
Къде е лекувано детето, ученика (лечебно заведение).........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Резултат от лечението.......................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Диспансеризация (заболяване, диспансерна група, от кого
се наблюдава)...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Необходимост от провеждане на допълнителни мероприятия
(физиотерапия, освобождаване от физкултура, включване в
групи по лечебна физкултура и др.)..........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Проведени имунизации и реимунизации (по дати)...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Лекуващ лекар...............................................................................................................................................................................................................................
 
Проведени профилактични прегледи
 
Проведени профилактични прегледи (кога, къде, от кого)..
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Антропометрични показатели
ръст........................................................................................................................................................................................................................................
телесна маса................................................................................................................................................................................................................................
обиколки на тялото..........................................................................................................................................................................................................................
Физическа дееспособност
мускулна сила на дясна и лява ръка..........................................................................................................................................................................................................
гладко бягане...............................................................................................................................................................................................................................
скок на дължина.............................................................................................................................................................................................................................
хвърляне на малка плътна топка..............................................................................................................................................................................................................
максимален брой клякания....................................................................................................................................................................................................................
Данни от лекарския преглед
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Проведени параклинични изследвания..........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Психично развитие...........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Новооткрити остри и хронични заболявания
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
 
Вредни навици и пристрастявания
 
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
 
Индивидуална работа за предотвратяването им, методи и
резултати
 
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................


Приложение № 5 към чл. 8, ал. 1


Талон за здравословно състояние
 
Дата на прегледа и диагноза.................................................................................................................................................................................................................
Къде е лекувано детето, ученика (лечебно заведение).........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Резултат от лечението.......................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Контакт със заразно болни - не, да (посочва се дата и за-
боляване)...................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Диспансеризация (заболяване, диспансерна група, от кого
се наблюдава)...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Необходимост от провеждане на допълнителни мероприятия
(физиотерапия, освобождаване от физкултура, включване в
групи по лечебна физкултура и др.)..........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Проведени имунизации и реимунизации (по дати)
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Лекуващ лекар..........................................................................................................
подпис................................................................................................................


Приложение № 6 към чл. 9, ал. 1, т. 2


Талон за проведени профилактични прегледи
 
Проведени профилактични прегледи (кога, къде, от кого)
............................................................................................................................................................................................................................................
Антропометрични показатели
ръст........................................................................................................................................................................................................................................
телесна маса................................................................................................................................................................................................................................
обиколки на тялото..........................................................................................................................................................................................................................
Физическа дееспособност
мускулна сила на дясна и лява ръка..........................................................................................................................................................................................................
гладко бягане...............................................................................................................................................................................................................................
скок на дължина.............................................................................................................................................................................................................................
хвърляне на малка плътна топка..............................................................................................................................................................................................................
максимален брой клякания....................................................................................................................................................................................................................
Данни от лекарския преглед
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Проведени параклинични изследвания..........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Психично развитие
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Новооткрити остри и хронични заболявания
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума