навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 25 ОТ 4 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 7 Август 2001г., изм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2014г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) Тази наредба регламентира обхвата, реда и условията за оказване на спешна медицинска помощ от лечебните заведения.
(2) Спешна медицинска помощ се оказва от всички лечебни заведения, регистрирани по реда и условията, посочени в Закона за лечебните заведения.

Чл. 2. Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане виталните функции на организма.


Чл. 3. Всички лечебни заведения оказват необходимия обем от спешна медицинска помощ на всяко лице, нуждаещо се от такава, независимо от неговото гражданство, местожителство и лечебно-осигурителен статут.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Обект на спешна медицинска помощ са:
1. всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
2. болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешните отделения или сектори на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП);
3. лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;
4. жени със започващо раждане или аборт;
5. деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;
6. болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.


Чл. 5. Качеството на оказаната в лечебните заведения спешна медицинска помощ отговаря на правилата за добра медицинска практика.


Чл. 6. Лечебните заведения, чийто основен предмет на дейност включва оказване на спешна медицинска помощ, е необходимо да разполагат със:
1. квалифицирани медицински специалисти;
2. апаратура за спешна диагностика, терапия и мониториране жизненоважните функции на организма;
3. специализирани транспортни средства, обзаведени с необходимата апаратура за оказване на спешна медицинска помощ.


Чл. 7. Разходите по оказване на спешна медицинска помощ до хоспитализиране на пациента се поемат от държавата.

Раздел II.
Ред за оказване на спешна медицинска помощ


Чл. 8. Лечебните заведения за извънболнична помощ са задължени да осигуряват възможния обем от медицински дейности за поддържане виталните функции на болния до пристигане на екип за спешна медицинска помощ.


Чл. 9. Центровете за спешна медицинска помощ организират и осигуряват:
1. оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на местопроизшествието;
2. необходимия обем от спешни диагностични изследвания съобразно възможностите и наличната апаратура;
3. клиничното и инструменталното наблюдение на пациента до неговата хоспитализация;
4. провеждането на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пациента в болница;
5. оказването на спешна медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, пожарната и гражданската защита;
6. спешната консултативна помощ между лечебните заведения, предоставяйки спешен санитарен транспорт на републиканските и районните консултанти;
7. координацията и дейността по транспорта на донори и органи до лечебните заведения, в които се извършват трансплантации;
8. приемане, регистриране, обработка и предаване с помощта на автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и подадената информация от екипите; данните се съхраняват върху магнитен носител за срок 3 години;
9. осигуряване на специализиран транспорт за:
а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;
б) (доп. - ДВ, бр. 69 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2014 г.) кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, консумативи и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ.
в) (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от/между лечебни заведения;
г) (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) републикански и районни консултанти;
д) (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) превозване на трупове, подлежащи на съдебно-медицинска експертиза, от мястото на произшествието до съответното лечебно заведение за болнична помощ, в случаите на инцидентно настъпила смърт на обществени места.
10. (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) вземане на кръвни проби за алкохол и други упойващи вещества от водачи на моторни превозни средства;
11. (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) експертиза за временна неработоспособност.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2014 г.) (1) Центровете за спешна медицинска помощ закупуват, поддържат в наличност и разпределят между екипите лекарствените продукти съгласно приложение № 1.
(2) При необходимост центровете могат да закупуват и прилагат и лекарствени продукти извън тези по ал. 1.

Раздел III.
Взаимоотношения между центровете за спешна медицинска помощ и другите лечебни заведения


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) (1) В случаите на необходимост от медицинска помощ, извън посочените в чл. 4, ръководителят на районната координационна централа може да възложи изпълнението на лечебно заведение за извънболнична помощ.
(2) Дежурният екип в ЦСМП може да търси помощ за диагностика и лечение на спешно болен пациент от дежурния лекар или специалист на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ. Последният е длъжен да се отзове. В този случай изследванията и консултациите са за сметка на лечебното заведение.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) (1) Отговорността за вреди, причинени в резултат на ненавременно явяване на екип за спешна медицинска помощ или пренасочване на повикването, се търси по общия граждански ред.
(2) При реализирана отговорност по реда на ал. 1 ЦСМП може да предяви регресен иск срещу лицето, което виновно е причинило вредата.


Чл. 12. (1) Центровете за спешна медицинска помощ оказват спешна медицинска помощ на мястото на инцидента, по време на транспорта и в спешно отделение.
(2) Спешно отделение се разкрива на територията на многопрофилна болница.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Престоят на пациенти в спешно отделение не може да превишава дванадесет часа.


Чл. 13. (1) При състояние на постъпилите в ЦСМП пациенти, налагащо продължаване на лечението в болнична обстановка, екипът на ЦСМП предлага спешна хоспитализация в специализирано болнично отделение. Дежурният лекар в последното е длъжен да приеме по спешност за преглед, изследване и диагностика предложения за хоспитализация пациент.
(2) При предлагане на пациент за хоспитализация екипът за спешна медицинска помощ предава на дежурния лекар в болничното заведение надлежно попълнена документация за пациента съгласно чл. 15, ал. 1.
(3) В случай на отказ от хоспитализация дежурният лекар в болничното заведение е длъжен да отрази становището си във "Фиш за медицинско обслужване на пациент от спешен екип".

Раздел IV.
Документация


Чл. 14. Центровете за спешна медицинска помощ ежемесечно попълват и изпращат в Министерството на здравеопазването "Сведение за дейността на ЦСМП" и "Сведение за дейността на ФСМП" (приложение № 2).


Чл. 15. (1) Екипите за спешна помощ попълват:
1. "Фиш за медицинско обслужване от спешен екип" за всеки прегледан пациент (приложение № 3) в два екземпляра - един за архива на ЦСМП и един за пациента;
2. "Реанимационен лист" за всеки пациент, при когото са извършени реанимационни дейности (приложение № 4), в два екземпляра-един приложен към медицинската документация на пациента и един за архива на ЦСМП.
3. (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) "Фиш за спешна заявка" при всяко изпълнение на повикване за спешен медицински транспорт (приложение № 5).
(2) Екземплярите от документите по ал. 1 се съхраняват в архива на ЦСМП за срок 3 години.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание § 8 от Закона за лечебните заведения и § 11 от Закона за народното здраве.


§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 7 за спешната медицинска помощ (обн., ДВ, бр. 47 от 1994 г.; изм., бр. 52 от 1995 г.).


§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Контролът по изпълнение на тази наредба се възлага на РЦЗ и Дирекция "ЛПП" в Министерството на здравеопазването.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 1999 Г. ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2014 Г.)

§ 4. Закупените до влизане в сила на наредбата лекарствени продукти се прилагат от центровете за спешна медицинска помощ до пълното изразходване на количествата им.


Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1

(Предишно Приложение № 1 към чл. 10, изм. - ДВ, бр. 18 от 2014 г.)


ATC Международно непатентно наименование (INN) Лекарствена форма Количество на активното вещество
1 2 3 4
A02BA02 Ranitidine solution for injection 25 mg/ml - 2 ml
A02BA03 Famotidine solution for injection 20 mg
A03AD01 Papaverine solution for injection 20 mg
A03AD02 Drotaverine solution for injection 40 mg
A03BA01 Atropine solution for injection 1 mg
A03BB01 Butylscopol- amine solution for injection 20 mg
A03FA01 Metoclopramide solution for injection 10 mg
A05BA00 L-Ornitine- L-Aspartate infusion concentrate 5000 mg/ 10 ml
A07BA01 Medicinal Charcoal powder  
A10AB01 Insulin Human solution for injection 300 IU
A11DA01 Thiamine solution for injection 40 mg
A12AA03 Calcium gluconate, Calcium Laevuli-nate solution for injection 8,94 mg/ml - 10 ml
A12CC02 Magnesium sulphate solution for injection 403,8 mg/ 10 ml
A12CC02 Magnesium sulphate solution for injection 201,9 mg/ 10 ml
B01AB01 Heparin solution for injection 5000 IU/ml - 5 ml
B01AD02 Alteplase powder and solvent for solution for injection 50 mg
B02BC Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин 70х50х10 мм, стандартен  
B02BC Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин 70х50х1 мм, специален  
B02BC Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин 80х30 мм, анален  
B02BC Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин 10х10х10 мм, дентален  
B02BC Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин 1 гр., пудра  
B02BC Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин 200х70х0,5 мм, тънък  
B02BC Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин 30х30х10 мм, тампон за диализа (Dial)  
B02BC Лечебна гъба, обвита с човешки фибриноген и човешки тромбин Лечебна гъба, обвита с човешки фибриноген 5,5 мг на кв. см и човешки тромбин 2 IU на кв. см - 9,5 см х 4,8 см  
B02BC Лечебна гъба, обвита с човешки фибриноген и човешки тромбин Лечебна гъба, обвита с човешки фибриноген 5,5 мг на кв. см и човешки тромбин 2 IU на кв. см - 4,8 см х 4,8 см  
B02BC Лечебна гъба, обвита с човешки фибриноген и човешки тромбин Лечебна гъба, обвита с човешки фибриноген 5,5 мг на кв. см и човешки тромбин 2 IU на кв. см - 3,0 см х 2,5 см  
B05AA07 Potassium chloride solution for injection 150 mg/ml - 10 ml
B05BB01 Calcium chloride/ Potassium chloride/ Sodium chloride solution for infusion 0,33 g/ 0,3 g/ 8,6 g/l - 250 ml
B05BB01 Calcium chloride/ Potassium chloride/ Sodium chloride solution for infusion 0,33 g/ 0,3 g/ 8,6 g/l - 500 ml
B05BB01 Calcium chloride/ Potassium chloride/ Sodium chloride solution for infusion 0,33 g/ 0,3 g/ 8,6 g/l - 1000 ml
B05BB01 Sodium Chloride, Sodium Lactate solution, Potassium Chloride, Calcium Chloride dihydrate solution for infusion Sodium Chloride 6 g/l, Sodium Lactate solution 50 % 6,34 g/l Potassium Chloride 0,4 g/l, Calcium Chloride dihydrate 0,27 g/l - 500 ml
B05BB01 Sodium Chloride, Sodium Lactate solution, Potassium Chloride, Calcium Chloride dihydrate solution for infusion Sodium Chloride 6 g/l, Sodium Lactate solution 50 % 6,34 g/l Potassium Chloride 0,4 g/l, Calci-um Chloride dihydrate 0,27 g/l - 1000 ml
B05BB03 Sodium chloride solution for infusion 0,9 % - 500 ml
B05BB03 Sodium chloride solution for infusion 0,9 % - 1000 ml
B05BC01 Mannitol solution for injection 10 % - 500 ml
B05CX01 Glucose solution for injection 25 % - 10 ml
B05CX01 Glucose solution for injection 40 % - 10 ml
B05XA03 Sodium chloride solution for infusion 9 g/I - 250 ml
B05DB00 Sodium hydrogen carbonate concentrate for solution for infusion 8,4 %
C01AA05 Digoxin sol. inj./inf. 0,5 mg/ 2 ml
C01BB01 Lidocaine solution for injection 10 mg/ml - 10 ml
C01BB01 Lidocaine solution for injection 20 mg/ml - 10 ml
C01BB01 Lidocaine spray 10 % - 38 g
C01BD01 Amiodarone solutio for intravenous infusion 50 mg/ml - 3 ml
C01CA04 Dopamine Hydrochloride concentrate for solution for infusion 40 mg/ml - 5 ml
C01CA07 Dobutamine solution for infusion 5 mg/ml - 50 ml
C01CA24 Epinephrine solution for injection 1 mg/ml - 1 ml
C01DA02 Glyceril trinitrate solution for infusion 1 mg/ml - 50 ml
C01DA02 Glyceril trinitrate spray 0,4 mg/dose
C01DA08 Isosorbide dinitrate Oromucosal spray 1,25 mg/dose
C02AC01 Clonidine solution for injection 0,15 mg
C03CA01 Furosemide solution for injection 10 mg/ml - 2 ml
C07AB02 Metoprolol tartrate solution for injection 1 mg/ml - 5 ml
C07AB03 Atenolol tabl. 50 mg
C08CA01 Amlodipine tabl. 10 mg
C08DA01 Verapamil solution for injection 2,5 mg/ml - 2 ml
D03AX Salicylic acid.Benzoic acid.Malic acid oinment 0,133 g/100 g, 0,5 mg/100 g, 4,5 mg
D03AX Salicylic acid.Benzoic acid.Malic acid cutaneous solution 80 ml
D04AA32 Diphenhydramine hydrochloride oinment 20 mg/g
D04AA33 Diphenhydramine hydrochloride gel 1 %
G02AB01 Methylergomtrine hydrogen maleate solution for injection 0,2 mg/ml - 1 ml
H01BB02 Oxytocin solution for injection 5 IU/1 ml
H02AB02 Dexamethasone solution for injection 8 mg
H02AB02 Dexamethasone solution for injection 4 mg
H02AB04 Methylprednisolone Lyophilisate for solution for injection 15,78 mg
H02AB04 Methylprednisolone powder and solvent for solution for inj./ susp. for inj./ Lyophilisate for solution for injection 40 mg
H02AB04 Methylprednisolone powder and solvent for solution for inj./Lyophilisate for solution for injection 125 mg
H02AB04 Methylprednisolone powder and solvent for solution for inj./Lyophilisate for solution for injection 250 mg
H02AB04 Methylprednisolone susp. inj. 40 mg/ml - 2 ml
H02AB04 Methylprednisolone powder and solvent for solution for inj. 500 mg
H04AA01 Glucagon powder and solvent for solution for injection, prefilled syr. 1 mg
J06AA02 Tetanus antitoxin solution for injection 1500 IU
J06AA03 Viper venom antiserum solution for injection 100 AE/amp.
J07AM01 Tetanus toxoid susp. inj. I.M. 0,5 ml - 1 dose tetanus toxoid > 40 IU
M03AB01 Suxamethonium solution for injection 20 mg/ml - 5 ml
M03AB01 Suxamethonium solution for injection 10 mg/ml - 5 ml
M03AC04 Atracurium solution for injection 25 mg
M03AC06 Pipecuronium bromide powder and solvent for solution for injection 4 mg
N01AH01 Fentanyl solution for injection 0,25 mg/ 5 ml
N01AX03 Ketamine solution for injection 500 mg/ 10 ml
N01AX10 Propofol emulsion for infusion. 10 mg/ml - 50 ml
N01BB52 Lidocaine/ Chlohexidine urethral gel 12,5 g
N01BB52 Lidocaine/ Chlohexidine urethral gel 8,5 g
N02AA01 Morphine solution for injection 10 mg
N02AA01 Morphine solution for injection 20 mg
N02AA55 Naloxone Hydrochloride solution for injection 0,4 mg/ml
N02BB02 Metamizole sodium solution for injection 500 mg/ml - 2 ml
N03AA02 Phenobarbital solution for injection 200 mg
N05AA01 Chlorpromazine solution for injection 50 mg
N05AD01 Haloperidol solution for injection 5 mg/ml - 1 ml
N05BA01 Diazepam solution for injection 10 mg
N05CD08 Midazolam solution for injection 5 mg/ml - 3 ml
N05CD08 Midazolam solution for injection 1 mg/ml - 5 ml
V03AB25 Flumazenil solution for injection/infusion 0,5 mg/ 5 ml
R03AC02 Salbutamol pressurised inhalation suspension 0,1 mg/dose - 200 doses
R03DA05 Aminophylline solution for injection 24 mg/ml - 10 ml
R06AD02 Promethazine solution for injection 25 mg/ml - 1 ml
V03AN01 Oxygen inhalation gas  
V07AB Water for injection solution for injection 10 ml
V07AB Water for injection solution for injection 500 ml


Приложение № 2 към чл. 14


СВЕДЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦСМП
(включва данните от всички филиали)
 
             
  ЦСМП гр./с.   За периода от _/_/__ до _/_/__   брой филиали  
             
  обслужвано население   в т.ч. деца   територия кв.км  
             
  ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦСМП таблица 1  
  1. показатели 2. общо 3. СМП 4. МП 5. транспорт  
  1 постъпили повиквания          
  2 изпълнени повиквания          
  3 предадени на други леч. заведения          
  4 повиквания забавени от оператор          
  5 повиквания забавени от екипите          
  6 подадения адрес не е открит          
  7 посоченото лице не е открито          
  8 подателя се е отказал от помощ          
  9 лица получили медицинска помощ          
  10 деца получили медицинска помощ          
  11 хоспитализирани пациенти          
  12 хоспитализирани деца          
  13 амбулаторни прегледи          
  14 починали преди пристигане на екипа          
  15 починали при обслужване извън СО          
  16 починали при обслужване в СО          
  17 починали по време на транспорт          
  18 брой реанимации          
  19 направени ЕКГ          
  20 хирургически манипулации          
  21 изпратени повече от една линейка          
         
  таблица 2   таблица 3  
    травми възрастни деца     отравяния възрастни деца  
  1 криминални       1 битови случайни      
  2 опит самоубийство       2 битови умишлени      
  3 производствени       3 професионални      
  4 битови       4 общо      
  5 транспортни          
  6 спортни       таблица 4  
  7 общо       докарани от екип СМП възрастни деца  
            постъпили в СО      
       
  данни за екипите таблица 5  
  вид екипи реанимац. лекарски долекарски транспортни  
  среден брой екипи работили на смяна          
  средна натовареност на един екип          
       
  данни за изразходваните финансови средства за издръжка по параграфи в хил. лв. таблица 6  
  § § § § § § § § §  
                     
       
    таблица 7  
  общ брой санитарни автомобили в движение изминати километри, общо за периода  
       
       
       
       
  Директор:

Главен счетоводител:

 
  подпис, печат

подпис

 
       
       
       
СВЕДЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФСМП
 
         
  ФСМП гр./с.   За периода от _/_/__ до _/_/__  
             
  обслужвано население   в т.ч. деца   територия кв.км  
             
  ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФСМП таблица 1  
  1. показатели 2. общо 3. СМП 4. МП 5. транспорт  
  1 постъпили повиквания          
  2 изпълнени повиквания          
  3 забавени повиквания          
  4 подадения адрес неоткрит          
  5 посоченото лице не е открито          
  6 подателя се е отказал от помощ          
  7 лица получили медицинска помощ          
  8 деца получили медицинска помощ          
  9 хоспитализирани пациенти          
  10 хоспитализирани деца          
  11 амбулаторни прегледи          
  12 починали преди пристигане на екипа          
  13 починали при обслужване извън СО          
  14 починали при обслужване в СО          
  15 починали по време на транспорт          
  16 брой реанимации          
  17 направени ЕКГ          
  18 хирургически манипулации          
  19 изпратени повече от една линейка          
         
  таблица 2   таблица 3  
    травми възрастни деца     отравяния възрастни деца  
  1 криминални       1 битови случайни      
  2 опит самоубийство       2 битови умишлени      
  3 производствени       3 професионални      
  4 битови       4 общо      
  5 транспортни          
  6 спортни       таблица 4  
  7 общо       докарани от екип СМП възрастни деца  
            постъпили в СО/СС      
       
  данни за екипите таблица 5  
  вид екипи реанимац. лекарски долекарски транспортни  
  среден брой екипи работили на смяна          
  средна натовареност на един екип          
  таблица 6  
       
  общ брой санитарни автомобили в движение изминати километри, общо за периода  
       
       
       
       
  Директор:

Отговорник на ФСМП:

 
  подпис, печат

подпис

 
       
       
       


Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)Приложение № 4 към чл. 15, ал. 1, т. 2


РЕАНИМАЦИОНЕН ЛИСТ

ЦСМП гр.

 

ФСМП гр/с.

       
Лекар:   000000   000000   000000
подпис   № на фиша за спешна помощ   код на екипа   ден месец година
             
 
Пациент: име презиме фамилия 00 г.
   
  начало
(r) час                        
(r) минута                        
АН систола (тт Нд)                        
АН диастола (тт Нд)                        
Сърдечна честота (у/мин)                        
Дихателна честота (вд/мин)                        
Периферен пулс (у/мин)                        
О2 Маска                        
Интубация                        
О2 л./мин.                        
Индиректен сърдечен масаж                        
Дефибрилация (J)                        
Централен източник                        
ЦВН (тт Н2O)                        
Сатурация                        
ЕКГ запис                        
                         
Медикаменти:                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
Описание състоянието на пациента /симптоми, диагнози/, изход:
 
 
 
 


Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


ФИШ ЗА СПЕШНА ЗАЯВКА
 
ЦСМП гр.................................................................
ФИШ ЗА СПЕШНА ПАЦИЕНТ
  ЗАЯВКА  
ДАТА: ЧАС: ИМЕ
ИСКАНЕ,   АДРЕС
ПОСТЪПИЛО    
ОТ:    
     
     
ИСКАЩ   ЕГН
ЛЕКАР:    
     
ДЛЪЖНОСТ   ОТДЕЛЕНИЕ
ТЕЛ: ФАКС: Възраст..... г.
    Пол: М Ж
Вид искана СПЕШНО КЪМ
помощ: ПРЕХВЪРЛЯНЕ  
  СПЕШНА ПРОФИЛ
  КОНСУЛТАЦИЯ  
  СПЕШНА КРЪВ
  ДОСТАВКА МЕДИКА-
    МЕНТИ
  ДРУГА: ДРУГИ
МОТИВ: КР. ГРУПА: МЕДИКА-
    МЕНТ
  А- АВ-В-0 KОЛИ-
  RH: ЧЕСТВО
ДИАГНОЗА И КРАТКА ИСТОРИЯ
НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
 
  РЕШЕНИЕ НА  
  ДЕЖУРНИЯ ЛЕКАР  
     
     
     
  ИЗПЪЛНЕНИЕ  
  СПЕШНА  
  КОНСУЛТАЦИЯ  
1. ПОВИК- 3. ПРИСТИГАНЕ КОНСУЛ-
ВАНЕ   ТАНТ:
2. ОТПЪТУ- 4. ЗАВРЪЩАНЕ  
ВАНЕ    
СПЕШНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ
ПРИЕМАЩА
ОТДЕЛЕНИЕ................................................................................
РЕШЕНИЕ
БОЛНИЦА.....................................................................
ВЗАИМНО РКЦ
  СЪГЛАСИЕ  
ЕКИП: 1. По- 3. Пристигане 5. Пристигане
викване... ч. в болница 1... ч. в болница 2... ч.
2. Отпъту- 4. Отпътуване 6. Отпътуване от
ване .... ч. от болница 1... ч. болница 2 ... ч.
    7. Завръща-
    не .... ч.
СПЕШНА ДОСТАВКА
Продукт ..................................................................
Заявка ........ ч. Доставка ....... ч.
Доставчик ..............................................................
   
Кола    
1. Повикване 3. Пристигане 4. Завръщане
..... ч. ..... ч. ..... ч.
2. Отпътуване    
..... ч.    
5. Завръщане ............................................................
   
..... ч.    
ЗАБЕЛЕЖКИ
СЛУЧАЯТ ПРИКЛЮЧЕН
В ........... ЧАСА ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
В РКЦ:...........................................................................................................................................................................................................................................
 
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
ГРАД .........................................................................................................................................................................................................................................
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
 
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № ...........................................................................................................................................................................................................................
 
Дата на консултацията Място на консултацията
........................................................................................................................
.................................................................................................................
Име на болния .......................................................................................................
ЕГН .................................................................................................................
   
....................................................................................................................................................................................................................................
 
Диагнози:
1. .....................................................................................................................................................................................
 
2. ......................................................................................................................................................................................
 
3. ......................................................................................................................................................................................
Причини, мотивирали искането за консултация .........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Пациентът: остава в болнично заведение ............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
е прехвърлен в следното болнично заведение ...........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
 
Според консултанта спешната консултация се е
оказала:
- животоспасяваща
- необходима
- ненужна
Име на консултанта: .............................................................................................................................................................................................................
Подпис:


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума