навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 31 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.04.2015 Г.)

Издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа

Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2000г., доп. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.39 от 16 Април 2002г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 8 Март 2005г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г., изм. ДВ. бр.48 от 15 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., доп. ДВ. бр.23 от 20 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.43 от 23 Май 2014г., доп. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г., доп. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.43 от 30 Май 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 15 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г., изм. ДВ. бр.62 от 21 Юли 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) С тази наредба се определят условията и редът за регистриране на земеделските стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Регистърът на земеделските стопани служи за набиране на информация за земеделските стопани и за дейността им с цел:
1. контрол върху ползването на земеделските земи;
2. събиране на информация за отглежданите през съответната стопанска година култури и заетите с тях площи, както и за отглежданите животни;
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) подпомагане на земеделските стопани и развитието на селските райони;
4. (нова - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., доп. - бр. 62 от 2023 г., в сила от 21.07.2023 г.) прилагане на схемите и интервенциите за директните плащания.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Регистрацията се извършва в областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин.
(5) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Областните дирекции "Земеделие" водят регистър на земеделските стопани на територията на областта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Директорът на областната дирекция "Земеделие" определя длъжностни лица, които отговарят за воденето, поддържането и съхранението на регистъра.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2019 г., в сила от 15.02.2019 г.) Всеки земеделски стопанин физическо лице или едноличен търговец се вписва в регистъра с регистрационен номер, съответстващ на единния граждански номер (ЕГН), а юридическото лице - с ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Въз основа на вписването на земеделския стопанин се издава регистрационна карта по образец съгласно приложение № 1 и справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност като неразделна част от регистрационната карта.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2017 г., в сила от 12.05.2017 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - бр. 62 от 2023 г., в сила от 21.07.2023 г.) Регистрираните земеделски стопани или упълномощени от тях лица с нотариално заверено пълномощно представят ежегодно в срок от 1 октомври до края на срока по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30 от 2023 г.) актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация областна дирекция "Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до края на срока по изречение първо за следващата стопанска година и издава справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 79 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) При неспазване на задължението по ал. 3 земеделският стопанин губи правата си по чл. 6 до заверка на регистрационната му карта за следващата стопанска година.
(6) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2000 г., предишен текст на ал. 4 - ДВ, бр. 39 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 79 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Регистрационната карта заедно с разпечатка или заверени от ОДЗ копия на анкетни карти с анкетни формуляри и издадената справка, генерирана от регистъра, за декларираната дейност като неразделна част от регистрационната карта служи за легитимиране на земеделските стопани пред контролните органи и финансиращите институции.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Регистрираните земеделски стопани със заверени за съответната стопанска година регистрационни карти могат да кандидатстват и да получават:
1. (изм. - бр. 62 от 2023 г., в сила от 21.07.2023 г.) финансово подпомагане по съответните схеми, мерки и интервенции от Европейските земеделски фондове чрез ДФ "Земеделие";
2. средства от централния бюджет за държавни помощи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Регистрираните земеделски стопани имат право:
1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г.) да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието;
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г.) да получават безплатна информация, анализи и прогнози от ОДЗ;
3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г.) да получават информация за цени и пазари на земеделски продукти от Националната служба за съвети в земеделието;
4. (нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) да извършват търговия с произведената от тях земеделска продукция по реда на чл. 55 ЗСБТ и на чл. 10а ЗПЗП.

Раздел II.
Регистриране на земеделските стопани (Загл. изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.)

Раздел II.
Регистриране на земеделските производители


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г.) Регистърът съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) идентификационни данни на земеделския стопанин:
а) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2019 г., в сила от 15.02.2019 г.) за физическо лице или едноличен търговец - единен граждански номер (ЕГН) и ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ;
б) (зал., предишна б. "в", изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2019 г., в сила от 15.02.2019 г.) за юридическо лице - ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) правно-организационна форма, име (наименование), постоянен адрес (седалище и адрес на управление), номер на телефон и факс, електронен адрес;
3. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)
3а. (нова - ДВ, бр. 2 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) информация за дейностите с първични фуражи по чл. 8, ал. 4;
4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) използвана земеделска площ с посочване идентификатора на недвижимия имот, както и правното основание за нейното ползване съгласно чл. 41 ЗПЗП, начина на трайно ползване, отглежданите култури и размера на поливните площи; идентификаторът на всеки недвижим имот се определя:
а) за имоти извън регулация - съгласно влезли в сила кадастрална карта и регистри, а когато няма такива - съгласно картата на възстановената собственост;
б) за имоти в регулация - съгласно влезли в сила кадастрална карта и регистри, а когато няма такива - съгласно влязъл в сила подробен регулационен план;
5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2011 г.) брой отглеждани животни по видове, с посочване на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори (ЕИД) на животните, подлежащи на регистрация и регистрационния номер на обекта.
8. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Данните по ал. 1, т. 7 се предоставят на ОДЗ и общинските служби по земеделие (ОСЗ) от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) чрез осигуряване на достъп до информация от базата данни на Системата за идентификация и регистрация на животни (СИРЖ) към БАБХ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2019 г., в сила от 15.02.2019 г.) В регистъра се съхранява информация за земеделските стопани за последните пет години. Информацията за предходните години се архивира и съхранява.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Земеделският стопанин, който отговаря на условията по чл. 3, ал. 1, подава в съответната ОСЗ или ОДЗ попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец съгласно приложение № 2. Анкетните карти с анкетните формуляри се предоставят на земеделския стопанин безплатно от общинска служба по земеделие.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2019 г., в сила от 15.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Физическите лица представят за проверка документ за самоличност. Земеделските стопани, които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри всички имоти, за които имат регистрирано правно основание за ползване съгласно чл. 41 ЗПЗП. При вписване в анкетния формуляр на имоти в регулация представят и документи, доказващи правното основание за ползването им. Когато земеделските стопани отглеждат животни, прилагат опис на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2, опис на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект. Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри на електронен носител.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г., нова - ДВ, бр. 14 от 2019 г., в сила от 15.02.2019 г.) При техническа възможност данните за имотите с правно основание за ползване се предоставят на земеделския стопанин за въвеждане в анкетния формуляр служебно от общинска служба по земеделие.
(4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Земеделските стопани, които извършват дейности с първични фуражи, подават декларация съгласно приложение № 3. Декларират се следните дейности:
1. първично производство на фуражи;
2. транспорт, складиране и обработване на първичните фуражи на мястото на тяхното производство;
3. транспортни дейности по доставка на първични фуражи от мястото на тяхното производство;
4. смесване на фуражи изключително за нуждите на собствените животновъдни стопанства, без да се използват добавки или премикси от добавки, с изключение на силажни добавки.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Когато земеделският стопанин стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Анкетните формуляри по ал. 1 се заверяват от общинската служба по земеделие и в срок до 20 дни от датата на заверката, но не по-късно от края на срока по чл. 5, ал. 3 при годишна заверка се представят от земеделския стопанин или от упълномощеното от него лице с нотариално заверено пълномощно или се изпращат по служебен път в срок от 5 работни дни от общинската служба по земеделие в областната дирекция "Земеделие". Общинската служба по земеделие води входящ дневник и съхранява копия на анкетните карти със заверените анкетни формуляри.
(8) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) При първоначална регистрация земеделският стопанин лично представя документите си за регистрация в ОДЗ и получава издадената регистрационна карта.
(9) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2019 г., в сила от 15.02.2019 г.) При разпечатване на попълнения в електронен вариант анкетен формуляр при поискване от земеделския стопанин таблица 1 от същия може да бъде разпечатана в съкратен вариант, който съдържа само общия брой и общата площ на вписаните имоти с правно основание. В регистъра таблица 1 от анкетния формуляр се въвежда в пълния обем, който съдържа конкретните данни за всички вписани имоти с правно основание.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Длъжностните лица, които водят регистъра, въвеждат в него данните от анкетните карти и анкетните формуляри. Анкетната карта с анкетните формуляри се съхранява в продължение на 3 години в областните дирекции "Земеделие".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2019 г., в сила от 15.02.2019 г.) Длъжностните лица по ал. 1 издават на земеделските стопани заверени копия от анкетните карти с анкетните формуляри и справка, генерирана от регистъра, за декларираната от тях дейност.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Браншовите съюзи, асоциации, сдружения и други неправителствени организации на земеделските стопани съдействат за регистрирането на членовете им.

Раздел III.
Поддържане на регистъра


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2017 г., в сила от 12.05.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Всеки регистриран земеделски стопанин или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно подава информация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 в съответната общинска служба по земеделие или областната дирекция "Земеделие" ежегодно в срока и по реда на чл. 5, ал. 3.
(1а) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.)
(1б) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Ежегодната заверка на регистрационната карта на земеделския стопанин чрез предоставяне на документи, доказващи обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, не е задължителна, когато през съответната стопанска година не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 7, ал. 1. В такива случаи за заверка на регистрационната карта по чл. 5, ал. 3 регистрираният земеделски стопанин или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно подава единствено декларация за липса на промени в регистрацията в сроковете и по реда на ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) При промяна на обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 3а, 4 и 7 всеки регистриран земеделски стопанин може да подаде актуализирана информация в съответната ОСЗ или ОДЗ в едномесечен срок от настъпване на промяната.
(2а) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.)
(2б) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Информацията по ал. 2 се предоставя чрез подаване на заявление. Към заявлението се прилагат документи, доказващи промяната на обстоятелствата, включително анкетна карта и/или анкетни формуляри, заверени съгласно чл. 8.
(3а) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) При непълнота или нередовност на представените документи областната дирекция "Земеделие" писмено уведомява земеделския стопанин за това в 7-дневен срок от подаване на анкетните карти и анкетни формуляри и определя срок за отстраняването им не по-дълъг от 30 дни от датата на заявлението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) При прекратяване на дейността си земеделският стопанин е длъжен в едномесечен срок да подаде заявление до директора на областната дирекция "Земеделие" за отписване от регистъра и да върне регистрационната си карта и анкетните карти с анкетните формуляри или официалната разпечатка. Заявлението за отписване се подава в областна дирекция "Земеделие" или чрез общинската служба по земеделие.
(7) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) При отписване от регистъра по предходната алинея или при пропусната заверка по реда и в сроковете на ал. 1 или ал. 1б земеделският стопанин може да се регистрира отново през следващата стопанска година.
(8) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г.)


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) При всяко подаване на анкетна карта с анкетни формуляри и на заявление по чл. 11, ал. 3 данните се отразяват в регистъра.
(2) Дубликат на загубена или унищожена регистрационна карта се издава безплатно.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Земеделски стопанин, който не е изпълнил задълженията си по чл. 11, не ползва правата по чл. 6.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2023 г., в сила от 21.07.2023 г.) С цел установяване верността на данните от регистъра областните дирекции "Земеделие" извършват проверки на място на регистрираните земеделски стопани по ред, определен с инструкция на министъра на земеделието и храните.


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Раздел IV.
Информационно обслужване на регистрацията


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2023 г., в сила от 21.07.2023 г.) В Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа информационна система за регистъра на земеделските стопани.


Чл. 16. (1) Информационната система се състои от две нива - областно и централно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Информационната система на централно ниво се изгражда и попълва с данните, получавани от регистъра на земеделските стопани в областните дирекции "Земеделие".

Раздел V.
Ползване на регистъра


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., отм. с Решение № 2312/2007 г. на ВАС - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 16.03.2007 г., изм. с Решение № 5821/2007 г. на ВАС - за отменен следва да се счита чл. 17 в редакцията към момента на подаване на жалбата чрез МЗГ (13.07.2006 г.), отмяната влиза в сила от момента на обнародването на решение № 2312/2007 г. в "Държавен вестник", бр. 23 от 16.03.2007 г. - ДВ, бр. 48 от 2007 г., в сила от 15.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Цялата информация за отделните земеделски стопани може да се използва само по реда на чл. 18.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - бр. 62 от 2023 г., в сила от 21.07.2023 г.) Държавен фонд "Земеделие" и неговите звена ползват информация за земеделските стопани от Министерството на земеделието и храните и областните дирекции "Земеделие". Министерството на земеделието и храните и горите осигурява на Държавен фонд "Земеделие" и неговите звена данни от регистъра на централно ниво чрез регулярен обмен на данни или чрез осигуряване на директен достъп.
(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Областните дирекции "Земеделие" предоставят обобщена информация за земеделските стопани по искане на кметовете на общините, на чиято територия извършват дейността си земеделските стопани.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - бр. 62 от 2023 г., в сила от 21.07.2023 г.) Структурните звена в Министерството на земеделието и храните и Националния статистически институт имат право да получават информация от регистъра на земеделските стопани.
(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - бр. 62 от 2023 г., в сила от 21.07.2023 г.) Министерството на земеделието и храните предоставя ежемесечно на електронен носител на Българската агенция по безопасност на храните актуален списък на регистрираните земеделски стопани, подали попълнена декларация по приложение № 3 към чл. 8, ал. 4, който включва техните идентификационни данни, местонахождението на обектите и вида производство на първични фуражи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - бр. 62 от 2023 г., в сила от 21.07.2023 г.) Министерството на земеделието и храните предоставя на електронен носител ежемесечно на Националния осигурителен институт списък на регистрираните земеделски стопани - физически лица.
(6) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) Областните дирекции "Земеделие" предоставят на електронен носител ежемесечно до десето число на териториалните поделения на Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика списък на регистрираните земеделски стопани - физически лица.
(7) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - бр. 62 от 2023 г., в сила от 21.07.2023 г.) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице предоставя информация от регистъра на земеделските стопани по искане на държавни органи, а на международни организации - въз основа на сключени споразумения.
(8) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - бр. 62 от 2023 г., в сила от 21.07.2023 г.) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице предоставя информация от регистъра на земеделските стопани и на други лица при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация.

Раздел VI.
База данни за тютюнопроизводителите (Нов - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)


Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) По смисъла на тази наредба "регистър" е регистърът на земеделските стопани.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Земеделските производители, подлежащи на регистрация, са длъжни да подадат документи за регистрация в 6-месечен срок от влизането на наредбата в сила.


§ 3. Тази наредба се издава на основание § 4 от допълнителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 58 от 1998 г.).

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2002 Г.)

§ 14. Досегашните образци на регистрационна и анкетна карта (приложение № 1 и приложение № 2) са в сила до 31 декември 2002 г.


§ 15. Заверката на регистрационните карти по чл. 5, ал. 3 през 2002 г. се извършва в срок до 30 април 2002 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 04.04.2005 Г.)

§ 8. Тази наредба влиза в сила от 4.IV.2005 г.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2008 Г.)

§ 11. (1) Земеделският производител, регистриран едновременно като физическо лице и като едноличен търговец, прекратява една от регистрациите си в срок до 30 дни от влизане на наредбата в сила.
(2) В случай че в срока по ал. 1 земеделският производител не прекрати една от регистрациите си, областната дирекция "Земеделие и гори" служебно заличава регистрациите.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.01.2011 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2011 Г.)

§ 13. През стопанската 2011 - 2012 г. регистрираните земеделски производители подават актуална информация по чл. 5, ал. 3 в срок до 25 март 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2011 Г.)

§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2012 Г.)

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2013 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 11.03.2014 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.05.2014 Г.)

§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г., в сила от 23.05.2014 г.) В срок до 15 юни 2014 г. тютюнопроизводителите подават в общинските служби по земеделие по местопроизводството заявления по чл. 19, ал. 2 от Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) за площите, на които са отглеждали тютюн, и за продадените и предадени през 2013 г. количества тютюн по сортови групи и класи. При необходимост министърът на земеделието и храните може със заповед да определя и други срокове за подаване на заявленията и документите към тях.

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.05.2014 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2014 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.04.2015 Г.)

§ 9. През 2015 г. земеделските стопани подават актуална информация съгласно чл. 5, ал. 3 и информация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 съгласно чл. 11, ал. 1 в срок до 15 май.

§ 10. Образците на регистрационна и анкетна карта съгласно приложение № 1, приложение № 2 и приложение № 3 са в сила до 30 септември 2015 г.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2016 Г.)

§ 34. Параграф 33 влиза в сила от 1 октомври 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2017 Г.)

§ 35. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2017 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от 12 май 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2018 Г.)

§ 17. В Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. бр. 106 от 2000 г.; доп., бр. 99 от 2001 г.; изм., бр. 39 от 2002 г., бр. 79 и 89 от 2011 г.; доп., бр. 23 от 2012 г.; бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от 2014 г., 31 от 2015 г.; доп., бр. 52 и 105 от 2016 г.; изм., бр. 19 и 43 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Навсякъде в наредбата думите "министъра/ът на земеделието и храните" и "Министерството на земеделието и храните" се заменят с "министъра/ът на земеделието, храните и горите" и "Министерството на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2019 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2021 Г.)

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 11, който влиза в сила от кампания 2021.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 21.07.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 42. В Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3, 23 и 48 от 2007 г., бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 52 и 105 от 2016 г., бр. 19 и 43 от 2017 г., бр. 17 от 2018 г., бр. 14 от 2019 г. и бр. 11 от 2021 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. (В сила от 30.09.2023 г.) От 1 октомври 2023 г. в образците на регистрационна карта в приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 и на анкетна карта в приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 думите "Министерство на земеделието, храните и горите" се заменят с "Министерство на земеделието и храните".
6. В останалите текстове на наредбата думите "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 44. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник", с изключение на § 42, т. 5, която влиза в сила от 30 септември 2023 г.

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г. (*), доп. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2017 г., в сила от 12.05.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2023 г., в сила от 30.09.2023 г.)


Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г. (*), доп. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2019 г., в сила от 15.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2023 г., в сила от 30.09.2023 г.)


Таблица 1

(изм. - ДВ, бр. 14 от 2019 г., в сила от 15.02.2019 г.)

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ( НЕОБРАБОТВАНАТА ЗЕМЯ НЕ СЕ ВКЛЮЧВА)

 

НОМЕР

НАЧИН НА

ФОРМА НА

ПЛОЩ

по

НА

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

СТОПАНИСВАНЕ*

 

ред

ИМОТА

Полски култури,

 

 

 

 

 

 

 

 

зеленчукови

Соб-

Под

Под

Други

Обща

в т.ч.

 

 

градини, оранжерии,

ствена

аренда

наем

 

площ

Поливна

 

 

парници, трайни

 

 

 

 

(ха)

площ

 

 

насаждения,

 

 

 

 

 

(ха)

 

 

естествени ливади, мери и пасища, други (угар)

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1001

 

 

 

 

1002

 

 

 

 

1003

 

 

 

 

1004

 

 

 

 

1005

 

 

 

 

1006

 

 

 

 

1007

 

 

 

 

1008

 

 

 

 

1009

 

 

 

 

1010

 

 

 

 

1999

ОБЩО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Забележка:

В колоната "Форма на стопанисване" със знак "Х" се отбелязва избраното.

 

1 ха = 10 дка

 

 Таблица 2

(Доп. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2019 г., в сила от 15.02.2019 г.)

 

РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Код

Видове култури

Текуща стопанска година............/............

Засети/засадени площи (ха)

Намерения за засети/засадени площи (ха)*

От основни култури

От втори и междинни култури

От основни култури

От втори и междинни култури

1

2

3

4

5

6

3001

Обикновена (мека) пшеница

 

Х

 

X

3002

Твърда пшеница

 

Х

 

X

3003

Ечемик

 

 

 

X

3004

Ръж

 

 

 

X

3005

Тритикале

 

Х

 

X

3006

Овес

 

 

 

 

3007

Царевица за зърно

 

 

 

 

3008

Сорго

 

Х

 

X

3009

Просо

 

Х

 

X

3010

Ориз

 

Х

 

X

3109

Други зърнени

 

 

 

 

3011

Тютюн

 

 

 

X

3012

Хмел

 

Х

 

X

3013

Захарно цвекло

 

Х

 

X

3015

Памук

 

Х

 

X

3016

Лен

 

Х

 

X

3017

Коноп

 

Х

 

X

3018

Слънчоглед

 

Х

 

X

3019

Рапица

 

X

 

X

3020

Соя

 

Х

 

X

3021

Фъстъци

 

Х

 

X

3119

Други технически

 

 

 

 

3023

Маслодайна роза

 

Х

 

X

3024

Кориандър

 

Х

 

X

3025

Анасон

 

Х

 

X

3026

Резене

 

Х

 

X

3027

Лавандула

 

Х

 

X

3028

Салвия

 

Х

 

X

3029

Мента

 

Х

 

X

3030

Валериана

 

Х

 

X

3129

Други етерично-маслени и лекарствени

 

 

 

 

3032

Фасул

 

 

 

 

3033

Грах

 

Х

 

X

3035

Леща

 

Х

 

X

3036

Нахут

 

Х

 

X

3139

Други протеинодайни

 

 

 

 

3037

Царевица за силаж

 

 

 

 

3096

Фий

 

 

 

 

3149

Фуражни зеленчуци

 

 

 

 

3040

Люцерна

 

Х

 

X

3041

Естествени ливади

 

Х

X

X

30411

Пасища и мери

 

X

X

X

30412

Коноп - семена за фураж

 

Х

 

Х

3159

Други фуражни

 

 

 

 

3042

Картофи

 

 

 

 

3048

Домати - полски

 

 

 

 

30481

Домати - градински

 

 

 

 

30482

Домати - оранжерийни

 

 

 

 

3050

Краставици - полски

 

 

 

 

30501

Краставици -

 

 

 

 

 

градински

 

 

 

 

30502

Краставици -

 

 

 

 

 

оранжерийни

 

 

 

 

3052

Пипер - полски

 

Х

 

X

30521

Пипер - градински

 

 

 

 

30522

Пипер - оранжериен

 

 

 

 

3053

Зелен фасул

 

 

 

 

3054

Зелен грах

 

 

 

 

3058

Тикви

 

X

 

X

3059

Дини

 

X

 

X

3060

Пъпеши

 

X

 

X

3169

Други зеленчуци

 

 

 

 

3068

Череши

 

Х

 

X

3069

Вишни

 

Х

 

X

3070

Кайсии, зарзали

 

Х

 

X

3071

Праскови

 

Х

 

X

3072

Сливи

 

Х

 

X

3074

Ябълки

 

Х

 

X

3075

Круши

 

Х

 

X

3077

Арония

 

Х

 

X

3179

Други овощни видове

 

Х

 

X

3082

Ягоди

 

 

 

 

3083

Малини

 

Х

 

X

3189

Други ягодоплодни

 

Х

 

X

3078

Орехи

 

Х

 

X

3079

Бадеми

 

Х

 

X

3080

Лешници

 

Х

 

X

3081

Кестени

 

Х

 

X

3089

Лозя - десертни

 

Х

 

X

3090

Лозя - винени

 

Х

 

X

3091

Цветя - за рязан цвят

 

 

 

 

3092 

Цветя – луковични растения

 

 

 

 

3093

Цветя - саксийни

 

 

 

 

3200

Цветя - оранжерийни

 

 

 

 

3199

Производство на семена и посадъчен материал

 

Х

 

X

3201

Разсадници за трайни насаждения

 

 

 

 

3097

Угари

 

Х

 

Х

3095

Други

 

Х

 

X

3299

Общо ИЗП:

 

 

 

 

3094

Култивирани гъби

 

Х

 

X 

Забележки:

Полето, означено със знак "Х", не се попълва.

 

1 ха = 10 дка

 

* В колони 5 и 6 не се включват площите, които фигурират в колони 3 и 4.

 

Таблица 3

 

ЖИВОТНИ

Код

Вид и

Ед.

Коли-

 

категория

мярка

чество

 

животни

 

 

1

2

3

4

4100

Говеда и биволи - общо*

бр.

 

4101

в т.ч телета и малачета до 1 г.*

бр.

 

4102

в т.ч. телета и малачета над

бр.

 

 

1 г. и под 2 г. за угояване*

 

 

4103

в т.ч. телета и малачета

бр.

 

 

над 1 г. за разплод и

 

 

 

бременни юници*

 

 

4104

в т.ч. крави - млечни*

бр.

 

4105

в т.ч. крави - месодайни*

бр.

 

4005

в т.ч. биволици*

бр.

 

4006

в т.ч. бременни малакини*

бр.

 

4007

Овце - общо*

бр.

 

4008

в т.ч. овце - млечни*

бр.

 

4106

в т.ч. овце - месодайни*

бр.

 

4112

в т.ч. овце - други*

бр.

 

4010

Кози - общо*

бр.

 

4011

в т.ч. кози - майки*

бр.

 

4107

в т.ч. кози - други*

бр.

 

4013

Свине - общо*

бр.

 

4014

в т.ч. свине - майки*

бр.

 

4108

в т.ч. прасенца под 45 дни*

бр.

 

4109

в т.ч. свине - други*

бр.

 

4016

Птици - общо

бр.

 

4017

в т.ч. кокошки - носачки

бр.

 

4110

в т.ч. бройлери

бр.

 

4019

в т.ч. пуйки

бр.

 

4020

в т.ч. гъски

бр.

 

4021

в т.ч. патици

бр.

 

4022

в т.ч. пъдпъдъци

бр.

 

4023

в т.ч. щрауси

бр.

 

4111

в т.ч. птици - други (фазани, яребици, токачки, петли)

бр.

 

4024

Зайци - общо

бр.

 

4031

в т.ч. зайкини - майки

бр.

 

4025

Коне

бр.

 

4027

Пчелни семейства

бр.

 

4028

Риби или зарибителен

кг

 

 

материал

 

 

4029

Буби - кутийки бубено семе

бр.

 

4309

Калифорнийски червеи

кв. м

 

4030

Други

 

 

 

Таблица 4

(изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.)

 

УШНИ МАРКИ НА ЖИВОТНИТЕ

 

Код

Вид

Номер на

по

(от таблица 3)

животни

ушната

ред

 

 

марка

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

 

Забележки: 1. Таблица 4 се попълва само за животни от таблица 3, маркирани със знак "*".

2. При повече животни се прилага допълнителен опис, заверен от официалния ветеринарен лекар.

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационен номер на обекта

 

Официален ветеринарен лекар: ......................................................................

 

(подпис и печат)

 

 

Общинска служба по земеделие: ......................................................................

 

(подпис и печат)

Земеделски стопанин

 

(физическо лице): ................................................................................

 

(подпис)

 

Земеделски стопанин

 

(юридическо лице): ................................................................................

 

(подпис)

 

 


Приложение № 3 към чл. 8, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г. (*), изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2019 г., в сила от 15.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.)


Декларация за извършване на дейности с първични фуражи

 

......................................................................................................................................., ЕГН/ЕИК ..................................

                             (име/наименование на земеделския стопанин)

 

Декларирам, че извършвам следната/те дейност/и, определени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите (моля, отбележете дейността, която упражнявате в момента на подаване на заявлението за регистрация; възможни са повече от едно отбелязвания):

 

1. Декларирам, че произвеждам следните видове фуражи (моля, посочете видовете) :

 

0

зърнени ..............................................................................................................................................................

 

0

бобови ...............................................................................................................................................................

 

0

тревни фуражи .................................................................................................................................................

 

0

силажи и/или сенажи ........................................................................................................................................

 

0

други ...................................................................................................................................................................

 

 

мляко, добито в стопанството, предназначено за изхранване на животни в други стопанства:

0 телета; 0 малачета; 0 ярета; 0 агнета; 0 прасета

Заявявам, че освен първично производство на фуражи упражнявам допълнително и следните свързани с това операции:

 

- транспорт, складиране и третиране на първичните продукти на мястото на производството

(моля, отбележете коя конкретна дейност по третиране извършвате)

 

да 0

 

не 0

 

 

0

почистване

 

0

сортиране

 

0

опаковане

 

0

складиране

 

0

естествено сушене

 

0

охлаждане и съхранение на мляко във фермата

 

 

 

 

- транспортни операции за доставка на първични продукти от мястото на тяхното производство до друг обект (предприятие, търговец, ферма и др.)

 

да 0

 

не 0

2. Заявявам, че:

0 произвеждам силажи, като използвам силажни добавки само за нуждите на собствената си ферма

3. Заявявам, че:

0 смесвам фуражи изключително за нуждите на собствената си ферма, без да използвам добавки и премикси (може да се ползват допълващи фуражи, които съдържат фуражни добавки или премикси, получени на основата на добавки)

Запознат съм, че предоставените данни ще се ползват за нуждите на регистрацията в съответствие с чл. 15 от Закона за фуражите.

           

 

Забележка. Избраното се отбелязва със знак "Х".

 

Земеделски стопанин (физическо лице):

Земеделски стопанин (юридическо лице):

............................................................................

............................................................................

(подпис)

(подпис)

 

 

УКАЗАНИЯ

за попълване на декларацията за извършване на дейности с първични фуражи

Декларацията се попълва от земеделски стопанин, който произвежда и предлага на пазара първични фуражи!

Данните в декларацията са обвързани с попълнената информация в таблица 2 на анкетния формуляр.

1. Точка 1 се попълва задължително. При посочване на един или повече от първите пет вида фуражи се посочват и културите:

 

Вид

Култури

зърнени

обикновена (мека) пшеница

твърда пшеница

ечемик

ръж

тритикале

овес

царевица за зърно

сорго

просо

ориз

други зърнени

бобови

соя

фасул

грах

леща

нахут

други протеинодайни

тревни

люцерна

естествени ливади

пасища и мери

силажни/сенажни

царевица за силаж

други

захарно цвекло

памук

лен

слънчоглед

рапица

фуражни зеленчуци

коноп - семена за фураж

други фуражни

картофи

 

При посочване на последния вид фураж - мляко - се посочва и видът животни, за изхранването на които е предназначено млякото.

Извършване на допълнителни операции с първични фуражи може да се отбележи само след отбелязване на произвежданите първични фуражи!

2. Точки 2 или 3 могат да се отбележат при извършване на съответните дейности само след попълване на т. 1.

     Указанията са неразделна част от декларацията за извършване на дейности с първични фуражи.

 Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума