навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ТВОРЧЕСКИТЕ ФОНДОВЕ

В сила от 01.05.1973 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.27 от 3 Април 1973г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 1979г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. Този закон урежда въпросите на творческите фондове, чиято цел е да съдействуват за всестранното развитие на творческата дейност и осъществяването на политиката в областта на културата, изкуството и науката в Народна република България.

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 1979 г.) Творчески фондове се образуват към Съюза на българските писатели, Съюза на българските композитори, Съюза на българските художници, Съюза на българските филмови дейци, Съюза на българските журналисти, Съюза на артистите в България, Съюза на музикалните дейци в България, Съюза на научните работници в България, Съюза на архитектите в България, Съюза на преводачите в България и Комитета за изкуство и култура.
(2) На всеки творчески фонд се открива отделна банкова сметка.


Чл. 3. (1) Средствата на творческите фондове се използуват за:
а) осигуряване необходимите материални условия за всестранно въздействие върху развитието на творческия процес за създаване произведения на литературата, изкуството и науката с високи идейни, художествени и научни качества и за усъвършенствуване на художественото майсторство;
б) провеждане мероприятия за популяризиране най-добрите произведения на литературата, изкуството и науката и най-високите постижения в областта на артистичното майсторство, за развитие на марксистко-ленинската теория и критика в областта на художественото и научното творчество;
в) провеждане мероприятия за морално и материално стимулиране на творците - конкурси, награди, поощрения и др.;
г) подпомагане творческата дейност на отделните творци на литературата, изкуството и науката чрез стипендии, специализации, творчески командировки и др.
(2) Средствата на творческите фондове при съюзите могат да се използуват и за:
а) уреждане домове и клубове за творческа работа;
б) организиране на стопански дейности, ателиета, колективи и други, свързани с осъществяване целите и задачите на творческите фондове и на съюзите, към които са създадени;
в) осигуряване издръжката на творческите съюзи, при които са създадени, включително и на тяхната администрация, печатни издания, строеж на собствени сгради, изложбени и други зали, творчески домове и домове за отдих, за връзки с чужбина и за провеждане на различни мероприятия за изпълнение на тяхната програма;
г) подпомагане нуждаещи се дейци на литературата, изкуството и науката, техните семейства или техни наследници.


Чл. 4. Средствата за творческите фондове се набират от следните източници:
а) отчисления в размер на 2% от брутните авторски, изпълнителски и други възнаграждения за творчески труд, изплащани на членове на творческите съюзи и на чуждестранни автори и изпълнители;
б) (изм. - ДВ, бр. 20 от 1979 г.) вноски от издателствата и други организации с издателска дейност върху продажната цена на всички издадени в страната произведения на литературата, изкуството и науката от български и чуждестранни творци - за оригинални произведения 3%, а за преводни произведения 4%;
в) вноски от издателствата и други организации с издателска дейност в размер на 5% върху продажната цена на всички издадени в страната произведения на литературата, изкуството и науката и от български и чуждестранни автори с погасени или незащитени по Закона за авторското право авторски права;
г) вноски от организациите, производители на грамофонни плочи и звукозаписи, в размер на 2% върху продажната цена на всички произведени в страната грамофонни плочи и звукозаписи, предназначени за търговско разпространение;
д) вноски от ДО "Българска кинематография" в размер на 0,6% върху бруто приходите от продажбата на билети за прожекции в киномрежата в цялата страна;
е) вноски от филмопроизводствените студии в размер на 5% върху изплащаните авторски възнаграждения за всички видове сценарии, либрета, сценарни планове и текстове за филми;
ж) вноски от драматичните, оперните, оперетните, куклените и др. театри, от цирковете, от концертните, импресарските и други организации в размер на 4% върху бруто приходите от продажбата на билети за всички организирани от тях публични изпълнения;
з) вноски от заведенията за обществено хранене, в които се изпълнява музикална или друга програма, в размер на 0,2% върху стокооборота;
и) вноски от инвеститорите в размер на 0,15% върху стойността на архитектурната част на проектите за всички видове строителство, създадени в проектантските организации;
к) приходи от собствени стопански дейности, издателства, печатни органи, ателиета, галерии, магазини, концерти, спектакли и други мероприятия и прояви на творческите съюзи;
л) приходи от собствени имоти и влогове;
м) дарения и завещания;
н) приходи, предвидени от източници в други нормативни актове.


Чл. 5. (1) Министерският съвет разпределя източниците за набиране на средствата по чл. 4, букви "а" до "и", които се предоставят на съответния творчески фонд.
(2) Разпределението на източниците за средствата на творческите фондове се извършва, като се вземат предвид нуждите на съответните фондове, тяхната дейност, приносът на дейците на литературата, изкуството и науката - членове на съответните творчески съюзи - в развитието на различните дейности в областта на изкуството и културата, от които са предвидени вноски и отчисления за творческите фондове.


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г.)


Чл. 7. (1) На творческите фондове при съюзите могат да се отпускат допълнителни средства от творческия фонд при Комитета за култура за провеждане на специални мероприятия по искане на съответния творчески съюз.
(2) Решението за отпускане на допълнителни средства по предходната алинея се взема от Изпълнителното бюро на Комитета за култура. Тези средства не могат да превишават 25% от годишните постъпления във фонда към комитета.


Чл. 8. (1) Дейността и управлението на творческите фондове при съюзите се осъществяват от органи и по ред, които се определят в устави, приети от конгресите на съответните творчески съюзи.
(2) Управлението на творческия фонд при Комитета за култура се осъществява от Комитета за култура съгласно правилник, утвърден от Министерския съвет.
(3) Разпоредбите на уставите и правилника по набирането, изразходването и отчитането на средствата на фондовете се съгласуват с Министерството на финансите.


Чл. 9. За неизплащане на вноските и отчисленията за творческите фондове в определените срокове се дължи 1% лихва месечно.


Чл. 10. (1) За нарушаване разпоредбите на този закон виновните се наказват с глоба до 0,20 лв. по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Комитета за култура или от упълномощени от него длъжностни лица.


Чл. 11. (1) Този закон:
а) влиза в сила от 1 май 1973 г.;
б) отменя Закона за създаване на Фонд за творческо подпомагане на работниците по изкуството.
Активите и пасивите на фондовете-сметки: "Творческо подпомагане на писателите", "Творческо подпомагане на художниците" и "Творческо подпомагане на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти", създадени със закона от 1950 г., преминават от деня на влизането на този закон в сила към съответните творчески съюзи и се предоставят за стопанисване и управление на творческите фондове към тях;
в) не се отнася до фондовете на Комитета за култура, на Комитета за печата и на техните обединения, дирекции и други организации, създадени с други нормативни актове.
(2) До приемането на уставите за творческите фондове от конгресите на творческите съюзи техните управителни органи утвърждават временни устави, създадени по реда, установен в чл. 8 на този закон.

Изпълнението на закона се възлага на председателя на Комитета за култура.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 153 ОТ 1998 Г., В СИЛА ОТ 01.01.1999 Г.)

§ 52. Законът влиза в сила от 1 януари 1999 г., с изключение на:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума