навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 Г.)

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 30 Ноември 1993г., изм. ДВ. бр.19 от 2 Март 1994г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2000г., изм. ДВ. бр.102 от 15 Декември 2000г., доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2001г., доп. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 11 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г., попр. ДВ. бр.31 от 19 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 20 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 21 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 16 Юни 2023г., изм. ДВ. бр.100 от 1 Декември 2023г., изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с производството, окачествяването, изкупуването, промишлената обработка и търговията с тютюн, производството, представянето и продажбата на тютюневите и свързаните с тях изделия.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Държавната политика в областта на тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия се ръководи и осъществява от Министерския съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните провежда държавната политика и упражнява контрола в областта на производството и промишлената обработка на тютюна.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Министърът на икономиката и индустрията провежда държавната политика и упражнява контрола в областта на тютюневите и свързаните с тях изделия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.)

Глава първа "а".
КОМИСИИ ПО ТЮТЮНА (НОВА - ДВ, БР. 19 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 11.03.2016 Г.)


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) (1) Към областните дирекции "Земеделие", в териториалния обхват на които се извършва производство и търговия с тютюн, се създават комисии по тютюна като постоянно действащ орган по въпросите, свързани с окачествяването и изкупуването на тютюна. Комисиите се назначават със заповед на съответния директор на областната дирекция "Земеделие".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице одобрява списък с експерти по окачествяване на суров тютюн, които да участват в комисията при оспорване на окачествяването.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните с наредба определя дейността и организацията на работа на комисиите по тютюна и професионалните изисквания за експертите по окачествяване на тютюна.


Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) Комисиите по тютюна:
1. разглеждат молби, жалби и сигнали, свързани с окачествяването и изкупуването на тютюна;
2. при оспорване на окачествяване на тютюн извършват повторно окачествяване чрез експертите по окачествяване на тютюна.

Чл. 2в. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) (1) Комисиите по тютюна упражняват контрол за спазването на закона и на актовете по неговото прилагане при окачествяването и изкупуването на тютюна.
(2) При упражняване на контрола по ал. 1 председателят на комисията или оправомощени от него длъжностни лица имат право:
1. да извършват проверка на документите и проверка на място;
2. на свободен достъп до обектите на проверките;
3. да съставят актове за установяване на административни нарушения.
(3) Редът за упражняване на контрола по ал. 1 се определя с наредбата по чл. 2а, ал. 3.

Глава втора.
ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮН


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) Производството на тютюн включва: производство на разсад, разсаждане, отглеждане, бране, сушене и производителска манипулация.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) (1) Производството и съхранението на суров тютюн се извършва въз основа на договори за изкупуване на суров тютюн, сключени между тютюнопроизводители и лица по чл. 16.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Тютюнопроизводителите, които са сключили договори по ал. 1, се вписват ежегодно в срок до 31 март в публичен регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на земеделието и храните. Срокът за вписване в регистъра може да бъде удължен до два месеца със заповед на министъра на земеделието и храните.
(3) За вписване в регистъра по ал. 2 тютюнопроизводителите представят:
1. копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн;
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) декларация, в която се посочва правното основание за ползване на земеделските земи с площ над 5 дка, регистрирано по реда на чл. 41, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители; когато правното основание не е регистрирано, се представя копие от документа за ползване на земите;
3. информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се отглежда тютюн с площ до 5 дка;
4. копие от протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година.
(4) Алинея 3, т. 4 не се прилага за лица, които не са произвеждали тютюн през предходната година.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Редът за водене на регистъра се определя с наредба на министъра на земеделието и храните.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Данните в регистъра се публикуват при спазване изискванията за защита на личните данни.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Производството на тютюн се извършва по технологични инструкции за производство на разсад, разсаждане, отглеждане, бране, сушене и производителска манипулация, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните.
(2) При производството на тютюн се използват сертифицирани семена с доказан произход, отговарящи на изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал.
(3) Производството на тютюневи семена се извършва от физически и юридически лица, вписани в регистър по реда на Закона за посевния и посадъчния материал, който се води в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
(4) Качеството, чистотата и произходът на тютюневите семена се контролират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол при условията и по реда на Закона за посевния и посадъчния материал.
(5) Търговията на тютюневи семена се извършва съгласно Закона за посевния и посадъчния материал.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.)


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.)

Глава трета.
ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ТЮТЮНА ПРИ ИЗКУПУВАНЕ


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Окачествяването на тютюна се извършва съвместно от производителя и купувача съгласно минималните качествени изисквания, съгласувани с качествена класификация с минимум от три класа, определени в правилника за прилагане на закона.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Данните по окачествяването на тютюна при изкупуването му се вписват в предавателно-приемателен протокол по образец - приложение № 2.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) При спор окачествяването на тютюна се извършва от експерт по окачествяване на тютюна от списъка по чл. 2а, ал. 2. Окачествяването се извършва в тридневен срок от поискването му.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) При оспорване на окачествяване по ал. 3 в 5-дневен срок от поискването му се извършва повторно окачествяване от съответната комисия по тютюна, което е окончателно.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Редът за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна се урежда с наредба, издадена от министъра на земеделието и храните.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.)

Глава четвърта.
ИЗКУПУВАНЕ НА ТЮТЮНА


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)


Чл. 12. (1) Изкупува се изсушен, манипулиран и опакован от производителите тютюн.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Допуска се изкупуване на неизсушени едролистни тютюни съгласно минималните качествени изисквания, съгласувани с качествена класификация с минимум от три класа, определени в правилника за прилагане на закона.
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Сроковете за изплащане на изкупения тютюн се определят от страните в договора, но не по-късно от 30 дни от датата на приемането на тютюна.


Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.)

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Не се изкупуват тютюни, които не отговарят на минималните качествени изисквания, съгласувани с качествена класификация с минимум от три класа, определени в правилника за прилагане на закона.


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) Изкупуване на суров тютюн се извършва от физически и юридически лица, които:
1. притежават валидно разрешение за изкупуване на суров тютюн;
2. са сключили договор за изкупуване на суров тютюн с тютюнопроизводител.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) За получаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн лицата по чл. 16 подават до председателя на съответната комисия по тютюна по местонахождението на обектите и/или съоръженията по т. 2 или по седалището на търговеца заявление по образец, към което прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) заверено копие от програма за прогнозни количества тютюн по сортови групи, които ще бъдат изкупени;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) декларация, в която се посочва правното основание за ползване на обекта и/или съоръжението за съхраняване на изкупения тютюн, данните на документа за собственост или ползване, включително от неговото вписване, а ако документът не подлежи на вписване, се прилага копие от него; министърът на земеделието и храните определя минималните изисквания, на които да отговарят обектите и/или съоръженията за съхраняване на изкупения тютюн, с наредбата по чл. 16д, ал. 2.
(2) Заявлението и приложените документи по ал. 1 се проверяват от представител на съответната комисия по тютюна. При установяване на непълноти председателят на комисията по тютюна писмено уведомява заявителя и му дава 10-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им.
(3) При неотстраняване на непълнотите по ал. 2 в определения за това срок председателят на комисията по тютюна мотивирано отказва издаването на разрешение за изкупуване на суров тютюн.
(4) В 7-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите по ал. 2 представители на съответната комисия по тютюна извършват проверка на документите и проверка на място дали обектът и/или съоръжението отговаря на изискванията по ал. 1, т. 2.
(5) В 7-дневен срок от извършване на проверката по ал. 4 председателят на комисията по тютюна издава разрешение за изкупуване на суров тютюн или мотивирано отказва издаването му, когато обектът и/или съоръжението не отговаря на изискванията по ал. 1, т. 2.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 01.04.2020 г.) Разрешението за изкупуване на суров тютюн е със срок 4 години, важи за територията на цялата страна и не може да се прехвърля на друго лице.
(7) Отказът по ал. 3 и 5 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В еднодневен срок от издаване на разрешението за изкупуване на суров тютюн председателят на съответната комисия изпраща екземпляр от него в Министерството на земеделието и храните за вписване в регистъра по чл. 16д, ал. 1. Разрешението влиза в сила от датата на вписването му в регистъра.

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) (1) В 7-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата, свързани с издаденото разрешение за изкупуване на суров тютюн, притежателят му подава до председателя на съответната комисия по тютюна по чл. 16а, ал. 1 заявление по образец, към което прилага документи, удостоверяващи промяната.
(2) Новото разрешение се издава по реда на чл. 16а с номера на разрешението, чийто срок е изтекъл. Ако промяната е в обстоятелства, за които не е необходимо извършване на проверка на място, новото разрешение се издава в 7-дневен срок.

Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) (1) Председателят на съответната комисия по тютюна със заповед отнема разрешението за изкупуване на суров тютюн, когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено, че лицето не разполага с обект и/или съоръжение по чл. 16а, ал. 1, т. 2, е използвало тютюна за незаконно производство на тютюневи изделия, не е спазило изискванията на чл. 16г, ал. 1, т. 2 или 3 или не е сключило договор по чл. 16, т. 2.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Отнемането на разрешението се вписва в регистъра по чл. 16д, ал. 1.

Чл. 16г. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) (1) Притежателите на разрешения за изкупуване на суров тютюн са длъжни да представят на съответната комисия по тютюна:
1. програма за прогнозните количества тютюн по сортови групи, които ще бъдат изкупени през следващата производствена година - ежегодно до 31 декември;
2. справка за изкупеното количество тютюн и/или суров тютюн по сортови групи - в 30-дневен срок след приключване на изкупуването;
3. справка за наличните количества тютюн и/или изсушен, и/или манипулиран и ферментирал тютюн от предишна реколта и за реализираните количества на пазарите в страната, в друга държава - членка на Европейския съюз, и в трети държави, като при реализиране на тютюн в страната се посочват лицата, на които той е предоставен; данните се представят по сортови групи - ежегодно до 30 юни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Информацията по ал. 1 може да се предава и по електронен път с образци, подписани с квалифициран електронен подпис, създаден съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Чл. 16д. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа публичен регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Редът за воденето на регистъра се определя с наредба на министъра на земеделието и храните.
(3) Лицата, вписани в регистъра по ал. 1, имат право на достъп до информацията по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 3.

Глава пета.
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОР "ТЮТЮН" И СЕКТОР "ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ" (ОТМ. - ДВ, БР. 50 ОТ 2012 Г., НОВА - ДВ, БР. 19 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 11.03.2016 Г.)

Глава пета.
ИЗКУПНИ ЦЕНИ (ОТМ. - ДВ, БР. 50 ОТ 2012 Г.)


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) (1) За представителни организации в сектор "Тютюн" и сектор "Тютюневи изделия" може да бъдат признати юридически лица с нестопанска цел, чиито членове са:
1. производители на тютюн;
2. лица, извършващи промишлена обработка на тютюн;
3. производители на тютюневи изделия.
(2) Организациите се признават за представителни, когато:
1. по ал. 1, т. 1 обединяват повече от 30 на сто от земеделските стопани - тютюнопроизводители, вписани в регистъра по чл. 4, ал. 2;
2. по ал. 1, т. 2 обединяват лица, които през предходната година са обработили повече от 50 на сто от общия обем на произведения в страната суров тютюн;
3. годишният обем на произведените тютюневи изделия от членовете на организациите по ал. 1, т. 3 за предходната година е повече от 50 на сто от общия обем произведени в страната тютюневи изделия.
(3) В организациите по ал. 1 може да членуват и научни институти или университети, които осъществяват научни и приложни дейности в областта на тютюна или тютюневите изделия.
(4) Лицата по ал. 1 може да членуват само в една представителна организация за съответната сортова група.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Признаването на представителност на организации по чл. 17, ал. 1 се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) За признаване на представителност управителният орган на съответната организация подава заявление до министъра на земеделието и храните, към което се прилагат документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията по чл. 17, ал. 1 и 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В едномесечен срок от подаване на заявлението по ал. 2 министърът на земеделието и храните издава заповед за признаване на организация за представителна за сектор "Тютюн" или прави мотивиран отказ, който се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) (1) Представителните организации по чл. 17, ал. 1:
1. представляват и защитават интересите на своите членове пред органите на изпълнителната власт и местното самоуправление;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) представляват своите членове пред Министерството на земеделието и храните с право да подписват споразумения и други документи;
3. водят и поддържат регистър на своите членове и на дейностите, осъществявани от тях;
4. дават становища и участват в работни групи за изготвяне на проекти на нормативни актове, регулиращи обществените отношения в сектор "Тютюн";
5. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) ежегодно предоставят на Министерството на земеделието и храните обобщена информация за изпълнение на изискванията по чл. 17, ал. 2 и информация за дейността си.
(2) В срок до 20 декември на текущата година представителните организации по чл. 17, ал. 1 участват в подписването на колективен договор с лицата, изкупуващи тютюн, поотделно за производството и за изкупуването на тютюн за следващата година.
(3) Колективният договор по ал. 2 съдържа:
1. общ брой производители, декари, очаквано производство и количества;
2. начало и край на изкупната кампания;
3. срокове за раздаване на амбалаж, съобразен със средния добив от декар за съответния сорт и район на отглеждане - до един месец преди началото на кампанията;
4. минималните качествени изисквания към съответния сорт (сортова група);
5. срокове за изплащане на изкупения тютюн;
6. процент на неплатимите количества от изкупения тютюн.

Глава шеста.
ПОДКРЕПА С НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ (НОВА - ДВ, БР. 110 ОТ 1996 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 50 ОТ 2012 Г., НОВА - ДВ, БР. 19 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 11.03.2016 Г.)

Глава шеста.
ПРЕМИРАНЕ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ (НОВА - ДВ, БР. 110 ОТ 1996 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 50 ОТ 2012 Г.)


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) При трайно прекратяване на производството на тютюн върху земеделска земя, регистрирана за отглеждане на тютюн от регистриран земеделски стопанин, заменящото производство върху същата земя се насърчава чрез подкрепа с национално финансиране при спазване на изискванията за държавните помощи. Лицата, трайно прекратили производството на тютюн върху земеделска земя, регистрирана за отглеждане на тютюн, нямат право да получават преходната национална помощ за тютюн.

Глава седма.
ФОНД "ТЮТЮН" (ПРЕДИШНА ГЛАВА ШЕСТА - ДВ, БР. 110 ОТ 1996 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 50 ОТ 2012 Г.)


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)


Чл. 19а. (Отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

Глава осма.
ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮНА (ПРЕДИШНА ГЛАВА СЕДМА - ДВ, БР. 110 ОТ 1996 Г.)


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Промишлената обработка на тютюна включва:
1. съхраняване и отглеждане на изкупен суров тютюн;
2. манипулация, в това число сортировка и обезжилване на едролистни тютюни;
3. ферментация - естествена или получена чрез термично третиране;
4. съхраняване на обработения и опакован тютюн и подготовка за реализация.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Промишлена обработка на тютюн могат да извършват лица, регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите, както и чуждестранни лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и получили разрешение от Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Разрешението по ал. 1 се издава на лица, разполагащи с технически и технологични възможности за промишлена обработка на тютюн и за формиране на еднородни по качество партиди, отговарящи на съответния произход, включващи наличие на подходящи складови и производствени помещения; технически изправни съоръжения и машини или възможности за разлистване и сортиране; машини и съоръжения за смесване и опаковане на промишлено обработения тютюн; ферментационни камери или възможност за осъществяване на ферментация, обезпрашителни и климатични инсталации; апаратура и съоръжения за контрол на технологичния процес и качеството на продукцията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) Условията и редът за издаване на разрешения по този член се определят с наредбата по чл. 39.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Лицата по ал. 1 и организациите за научни изследвания и висшите училища, които осъществяват научни изследвания, научно-приложна и иновативна дейност в областта на тютюна и/или тютюневите изделия, могат да притежават технически съоръжения, предназначени за рязане на тютюн.
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) В 14-дневен срок от придобиване или разпореждане с техническо съоръжение, предназначено за рязане на тютюн, лицата и организациите по ал. 4 подават уведомление до Министерството на икономиката и индустрията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.)


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Лицата по чл. 21, ал. 1 носят пълна отговорност за качеството на обработения тютюн и за неговата автентичност по произход.

Глава девета.
ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ (ПРЕДИШНА ГЛАВА ОСМА - ДВ, БР. 110 ОТ 1996 Г.)


Чл. 23. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Производството на тютюневи изделия включва: изработване на цигари, пури, пурети, тютюн за лула, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане, тютюн за орална употреба, тютюн за водна лула и ново тютюнево изделие.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производството на тютюневи изделия се извършва от лица, регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите, както и чуждестранни лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и получили разрешение от Министерския съвет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.) Разрешението по ал. 1 се издава на лица с добра репутация, необходимите финансови възможности и съответния професионален опит, разполагащи със: технически и технологични възможности за осъществяване на пълен производствен процес с подходящи производствени помещения, технически изправни съоръжения и машини за навлажняване, разлистване, обезпрашаване, соусиране, рязане, подсушаване и ароматизиране на тютюна; машини и съоръжения за изработване и опаковане на тютюневи изделия; обезпрашителни и климатични инсталации; апаратура и съоръжения за контрол на технологичните процеси и качеството на продукцията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.) Условията и редът за издаване на разрешения по този член се определят с наредбата по чл. 39.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г., нов - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия, подават уведомление до министъра на икономиката и индустрията в сроковете по чл. 25а, ал. 1. Уведомлението е по образец съгласно наредбата по ал. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Министерството на икономиката и индустрията създава и поддържа публичен регистър на лицата по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Редът за водене на регистъра по ал. 2 се определя с наредба на министъра на икономиката и индустрията.
(4) Лицата, вписани в регистъра по ал. 2, могат да продават, предоставят или възстановяват/рециклират машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия на лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт.
(5) В регистъра по ал. 2 се вписват и лицата, придобили машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия:
1. след проведена публична продан;
2. от лице, което е извършвало дейност с машина и/или съоръжение за производство на тютюневи изделия като лицензиран складодържател.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Лицата подават уведомление до министъра на икономиката и индустрията за вписване в регистъра:
1. преди да започнат да извършват дейностите по чл. 25, ал. 1;
2. в 14-дневен срок от придобиване на машината и/или съоръжението за производство на тютюневи изделия, в случаите на публична продан;
3. в 14-дневен срок от придобиване на машината и/или съоръжението за производство на тютюневи изделия от лице, което е извършвало дейност с тях като лицензиран складодържател.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) В 14-дневен срок от подаване на уведомлението по ал. 1 министърът на икономиката и индустрията или оправомощено от него длъжностно лице вписва лицата в регистъра по чл. 25, ал. 2.


Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) (1) Лицата по чл. 25, ал. 1:
1. водят отчетност, позволяваща установяването на лицето, което е получило машина и/или съоръжение за производство на тютюневи изделия;
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) до 14-о число на месеца, следващ месеца, в който са се разпоредили с машина и/или съоръжение за производство на тютюневи изделия, предоставят информация на Министерството на икономиката и индустрията за лицата, получили машина и/или съоръжение за производство на тютюневи изделия, включваща най-малко следните идентификационни данни: пълно наименование, единен идентификационен код от Търговския регистър или код по БУЛСТАТ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) При поискване или по собствена инициатива Министерството на икономиката и индустрията предоставя на Агенция "Митници" информацията по ал. 1, т. 2.


Чл. 26. Производителите на тютюневи изделия носят отговорност за качеството на произвежданата продукция съгласно действащата в страната нормативна уредба или договорните условия за износ.

Глава девета "а".
НОВИ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ (НОВА - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2016 Г.)


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Производителите, вносителите или лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, нови тютюневи изделия уведомяват Министерството на икономиката и индустрията за всяко ново тютюнево изделие, което искат да пускат на пазара.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Производителите и вносителите на нови тютюневи изделия при условията и по реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 на Комисията от 25 ноември 2015 г. за установяване на формат за представянето и предоставянето на информация за тютюневи изделия (ОВ, L 312/5 от 27 ноември 2015 г.), наричано по-нататък "Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186", предоставят чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG):
1. информация за съставките и емисиите съгласно чл. 35б, ал. 1;
2. наличните научни изследвания за токсичността, опасността от пристрастяване и атрактивността на новото тютюнево изделие, по-специално по отношение на съставките и емисиите му;
3. наличните изследвания, обобщени оценки за новото тютюнево изделие и пазарните проучвания за предпочитанията на различни потребителски групи, включително на младите хора и пушачите;
4. друга налична и относима информация, включително анализ на риска и ползата от новото тютюнево изделие, очакваните последици при започване и при преустановяване на употребата на тютюневи изделия, както и предвиждания, свързани с възприемането от страна на потребителите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Уведомлението по ал. 1 се представя в електронна форма 6 месеца преди пускането на пазара на съответното изделие и съдържа:
1. единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер;
2. адрес и телефон на производителя, отговорното физическо или юридическо лице на територията на Европейския съюз и на вносителя в случаите на внос;
3. (нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) дата на предоставяне на информацията по ал. 2.
(4) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:
1. подробно описание на новото тютюнево изделие;
2. указание за употреба.
3. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Уведомлението по ал. 1 и приложенията към него се разглеждат от оправомощени от министъра на икономиката и индустрията длъжностни лица в 14-дневен срок от датата на подаване на уведомлението и приложенията към него.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) В случай че представената информация в уведомлението по ал. 1 и приложенията към него е непълна или неточна, Министерството на икономиката и индустрията изисква в 14-дневен срок производителят, вносителят или лицето, което въвежда на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, нови тютюневи изделия, да допълни информацията или да отстрани неточностите.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Министерството на икономиката и индустрията изисква от Министерството на здравеопазването и Института по тютюна и тютюневите изделия да представят мотивирано становище относно съответствието на новото тютюнево изделие с изискванията на закона. Становищата се предоставят на Министерството на икономиката и индустрията в срок до два месеца от датата на получаване на искането в съответната администрация.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) При необходимост или въз основа на становищата по ал. 7 Министерството на икономиката и индустрията може да изисква от производителите и вносителите, нови тютюневи изделия, да извършат допълнителни тестове или да представят допълнителна информация.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Производителите и вносителите на нови тютюневи изделия предоставят при условията и по реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG) всяка нова или актуализирана информация за изследвания, проучвания и друга информация, станала им известна след подаване на уведомлението по ал. 1.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Производителите, вносителите или лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, нови тютюневи изделия, уведомяват в електронна форма Министерството на икономиката и индустрията за информацията по ал. 9 и посочват датата на предоставянето и чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG).

Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) В Министерството на икономиката и индустрията се създава и поддържа публичен регистър на новите тютюневи изделия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) В публичния регистър се вписват:
1. производителят на изделието;
2. вносителят или лицето, което въвежда изделието на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз;
3. търговската марка на изделието;
4. разновидността на изделието;
5. информацията по чл. 26а, ал. 2, т. 1, с изключение на информацията, която представлява търговска тайна.
(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, които предоставят обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представяне на доказателства за информация, вписана в публичния регистър по ал. 1 и посочена в заявление, иск, декларация или друг документ, с който започва съответното производство, като информацията се проверява служебно.


Чл. 26в. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) (1) Новите тютюневи изделия, пуснати на пазара, трябва да отговарят на изискванията на закона.
(2) Ново тютюнево изделие, при чиято употреба не е налице процес на горене, се смята за бездимно тютюнево изделие, а когато употребата се извършва чрез процес на горене, новото тютюнево изделие се смята за тютюнево изделие за пушене.
(3) За новите тютюневи изделия се прилагат съответно изискванията за бездимните тютюневи изделия или за тютюневите изделия за пушене.

Глава десета.
ТЪРГОВИЯ С ОБРАБОТЕН ТЮТЮН, ТЮТЮНЕВИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ПРЕДИШНА ГЛАВА ДЕВЕТА - ДВ, БР. 110 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 Г.)

Глава десета.
ТЪРГОВИЯ С ОБРАБОТЕН ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ (ПРЕДИШНА ГЛАВА ДЕВЕТА - ДВ, БР. 110 ОТ 1996 Г.)


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) Обработени тютюни местно производство се продават на пазара само от лица, получили разрешение съгласно чл. 21, ал. 1.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) Разпоредбите по ал. 1 не се прилагат за тютюневи изделия, предназначени за износ или за друга държава - членка на Европейския съюз.


Чл. 29. (Доп. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар по цени, регистрирани при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
(2) С наредбата по ал. 1 се определят условията и редът за продажба на тютюневите изделия и контролът върху продажбите на тези изделия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Тютюневите изделия се продават от търговци, притежаващи разрешение за продажба на тютюневи изделия, издадено при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Забраняват се предлагането и продажбата на:
1. тютюневи и свързани с тях изделия на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения и на техните прилежащи площи;
2. тютюневи и свързани с тях изделия на спортни прояви и обществени мероприятия, организирани за деца и ученици;
3. тютюневи и свързани с тях изделия на и от лица под 18 години;
4. тютюневи и свързани с тях изделия с нарушена цялост на потребителската опаковка, освен в случаите при продажба на ръчно свити пури;
5. тютюневи и свързани с тях изделия без фактура за покупка (фактура за доставка) на продаваните тютюневи или свързани с тях изделия;
6. тютюневи и свързани с тях изделия с вреди и дефекти, увреждащи техните потребителски качества;
7. тютюневи и свързани с тях изделия без посочени върху опаковката задължителни елементи за информиране на потребителите на български език и кодировката на съответното изделие на производителя;
8. тютюневи и свързани с тях изделия без обявяване на цените им на достъпно за клиента място и по подходящ за възприемане начин;
9. тютюневи изделия в насипно състояние или на отделни късове и бройки от отворени опаковки, освен в случаите при продажба на ръчно свити пури;
10. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) тютюневи и свързани с тях изделия от:
а) автомати за продажба на тютюневи и свързани с тях изделия;
б) щандове за самообслужване, с изключение на обектите за безмитна търговия;
11. цигари, неотговарящи на изискванията на чл. 35а, ал. 1;
12. (В сила от 20.05.2016 г.) течности, съдържащи никотин, неотговарящи на изискванията на чл. 43д;
13. (изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) тютюневи и свързани с тях изделия с потребителски опаковки и с външни опаковки, неотговарящи на изискванията на глава десета "б";
14. тютюневи изделия, върху опаковките на които има текстове, названия, търговски марки, фигуративни или други знаци, които въвеждат в заблуждение, че даден продукт е по-малко вреден;
15. (В сила от 20.05.2016 г.) потребителски опаковки на цигари, съдържащи по-малко от 20 къса цигари;
16. (В сила от 20.05.2016 г.) потребителски опаковки на тютюн за ръчно свиване на цигари, съдържащи по-малко от 30 г тютюн;
17. (В сила от 20.05.2016 г.) тютюневи изделия, съдържащи:
а) витамини или други добавки, които въвеждат в заблуждение, че тютюневото изделие е полезно за здравето или че е по-малко вредно за здравето;
б) кофеин или таурин, или други добавки и стимулиращи съединения, които се свързват с енергия и жизненост;
в) добавки с оцветяващи свойства за емисиите;
г) (отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.)
д) добавки, които имат канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията свойства (КМТР свойства) в неизгорена форма;
18. (В сила от 20.05.2016 г. (*), изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари и нагреваеми тютюневи изделия:
а) с характерни вкусово-ароматни качества;
б) (доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) съдържащи овкусители, в която и да е от съставните им части, като филтри, хартия, опаковки, капсули или други технически елементи, даващи възможност за промяна на мириса или вкуса на съответните тютюневи изделия или интензитета на техния дим или аерозол; филтрите, хартията и капсулите не могат да съдържат тютюн или никотин;
19. тютюневи и свързани с тях изделия, съдържащи растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
20. (нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) тютюневи изделия за пушене, съдържащи добавки, улесняващи вдишването или абсорбирането на никотина.
(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.)

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Забранява се пускането на пазара на тютюн за орална употреба.


Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Забраняват се трансграничните продажби от разстояние, както и предлагането и продажбата на потребители на тютюневи и свързани с тях изделия чрез услугите на информационното общество.

Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2016 г. (*)) Забранява се пускането на пазара на изделия за пушене, различни от тютюневи изделия.

Чл. 31в. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Забранява се пускането на пазара на:
1. тютюневи изделия, за които не са предоставени данните и информацията по чл. 35б, ал. 1 и 2 и чл. 35д, ал. 1;
2. нови тютюневи изделия, за които не е представено уведомление по чл. 26а, ал. 1 и приложенията по чл. 26а, ал. 4;
3. електронни цигари и контейнери за многократно пълнене, за които не е представено уведомлението по чл. 43а, ал. 1 и не са представени данните и информацията по чл. 43б;
4. изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, за които не е представена информацията по чл. 43к, ал. 1, т. 1 и декларацията по чл. 43к, ал. 1, т. 2.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) (1) Вносът на тютюневи и свързани с тях изделия се съгласува по отношение на изискванията на закона от съответните компетентни органи, определени с правилника за прилагане на закона.
(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Контролът по отношение на безопасността при внос на тютюневи и свързани с тях изделия се извършва от Комисията за защита на потребителите при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(3) (В сила от 20.05.2016 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Тютюневите и свързаните с тях изделия, които се предлагат и продават в обекти за безмитна търговия съгласно Закона за безмитната търговия, трябва да отговарят на изискванията по този закон.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)
(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) Забранява се износът или изпращанията до друга държава - членка на Европейския съюз на тютюневи изделия, облепени с български бандерол освен в случаите, когато това е предвидено със закон.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.)


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Забранява се рекламирането на тютюн, тютюневи и свързани с тях изделия, с изключение на:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) територията на предприятия, където се произвеждат тютюн, тютюневи или свързани с тях изделия, и обектите, в които се извършва търговия с тютюн, тютюневи и свързани с тях изделия;
2. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) използването на търговска марка, когато в рекламата не участват лица под 18 години и тя не е предназначена или насочена към тях чрез други външни признаци на рекламната визия с конкретна или специална отличителност, която да е разпознаваема предимно или само от лица под 18 години;
3. места или мероприятия, на които достъпът на лица под 18 години е забранен.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Забранява се рекламирането на тютюн, тютюневи и свързани с тях изделия в радио- и телевизионни програми.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Рекламирането на тютюн, тютюневи и свързани с тях изделия в пресата и в други печатни издания и чрез услугите на информационното общество се допуска само за публикации, които са:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) предназначени изключително за професионалисти в областта на търговията с тютюн, тютюневи изделия, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене или за лица, чийто основен предмет на дейност е производството или търговията с тютюн, тютюневи изделия, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене;
2. отпечатани или публикувани в трета държава и не са предназначени за пазара на държава - членка на Европейския съюз, и на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Друга реклама на тютюн, тютюневи и свързани с тях изделия в пресата и в други печатни издания и чрез услугите на информационното общество е забранена.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Забранява се спонсорирането от лица, чийто основен предмет на дейност е производството или търговията с тютюн, тютюневи изделия, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, и изделия, съдържащи никотин, на:
1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) радио- и телевизионни програми;
2. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) събития или дейности, които се провеждат в няколко държави - членки на Европейския съюз, и в други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или имат по друг начин трансграничен ефект върху широката публика.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Забранява се всякаква форма на разпространение на тютюневи изделия в случаите по ал. 5, т. 2 имаща за цел или резултат пряко или непряко популяризиране на тютюневи изделия.
(7) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Забраняват се аудио-визуалните търговски съобщения за електронните цигари и за контейнерите за многократно пълнене. За съобщенията се прилага Законът за радиото и телевизията.
(8) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) За електронните цигари, контейнерите за многократно пълнене и течностите, съдържащи никотин, са забранени всякакви форми на публичен или частен принос към:
1. радио- и телевизионни програми, имащи за цел или резултат пряко или непряко популяризиране на електронните цигари, контейнерите за многократно пълнене и течностите, съдържащи никотин;
2. събития, дейности или отделни лица, имащи за цел или резултат пряко или непряко популяризиране на електронните цигари, контейнерите за многократно пълнене и течностите, съдържащи никотин, и които обхващат или се провеждат в няколко държави - членки на Европейския съюз, или в други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или по друг начин имат трансграничен ефект върху широката публика.

Глава десета "а".
СЪСТАВКИ И ЕМИСИИ (НОВА - ДВ, БР. 57 ОТ 2004 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2016 Г.)

Глава десета "а".
ВРЕДНИ СЪСТАВКИ (НОВА - ДВ, БР. 57 ОТ 2004 Г.)


Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) Максималното равнище на емисии от цигарите, произведени и/или пуснати на пазара, не трябва да надвишава:
1. десет мг катран за една цигара;
2. един мг никотин за една цигара;
3. десет мг въглероден оксид за една цигара.
(2) Съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в емисиите от цигари се измерва въз основа на стандарт ISO 4387 - за катрана, стандарт ISO 10315 - за никотина, и стандарт ISO 8454 - за въглеродния оксид. Точността на измерванията на катран, никотин и въглероден оксид се определя в съответствие със стандарт ISO 8243.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Измерванията по ал. 2 се проверяват от лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" към министъра на икономиката и индустрията или от лаборатории, акредитирани от съответния компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Лабораториите по ал. 3 не може да бъдат собственост на или контролирани пряко или непряко от производители на тютюневи изделия от лица, които извършват промишлена обработка на тютюн, и/или от лица, които извършват продажба на тютюневи изделия.
(5) Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" предоставя на Европейската комисия списък на акредитираните от нея лаборатории по ал. 3, като посочва прилаганите критерии за одобряване и методите за наблюдение. Списъкът се актуализира при всяка промяна.

Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Производителите и вносителите на тютюневи изделия, представят на Института по тютюна и тютюневите изделия:
1. списък на всички използвани при производството на тютюневи изделия съставки и тяхното количество в низходящ ред според теглото на всяка включена в изделието съставка по марки и видове тютюневи изделия; списъкът се придружава от:
а) декларация, в която са изложени основанията за включването на тези съставки в съответните тютюневи изделия;
б) статуса на съставките, включително дали съставките са регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията;
в) класификация на съставките съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.);
г) токсикологични данни за съставките в изгорена или неизгорена форма, включително за тяхното въздействие върху здравето на потребителите, като се отчитат и всички водещи до пристрастяване свойства;
2. равнището на емисиите по чл. 35а, ал. 1;
3. информация за други емисии и тяхното съдържание в случаите, когато имат такава информация;
4. информация за всички методи, използвани за измерване на емисиите от тютюневите изделия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Производителите и вносителите на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, освен информацията по ал. 1, представят на Института по тютюна и тютюневите изделия и:
1. технически документ, съдържащ общо описание на използваните добавки и техните свойства;
2. информация за добавките, включени в приоритетен списък на добавките; приоритетният списък на добавките се определя с правилника за прилагане на закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Производителите или вносителите на тютюневи изделия, информират Института по тютюна и тютюневите изделия, ако съставът на дадено изделие е променен по начин, който засяга данните и информацията по ал. 1 и 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Производителите и вносителите на нови и/или изменени цигари, пури, пурети, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лула, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане, тютюн за орална употреба и тютюн за водна лула предоставят данните и информацията по ал. 1 и 2 за съответните изделия преди пускането им на пазара.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Данните и информацията по ал. 1 - 4 се предоставят при условията и по реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG).
(6) (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.)
(7) Институтът по тютюна и тютюневите изделия:
1. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.)
2. публикува на интернет страницата си данните и информацията по ал. 1 и 2, с изключение на данните и информацията, които представляват търговска тайна;
3. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.)
4. уведомява Европейската комисия за всяко максимално равнище на емисиите, което се определя за емисии от цигари, различни от емисиите по чл. 35а, ал. 1, както и за емисиите от тютюневите изделия, различни от цигарите;
5. уведомява Европейската комисия за всички методи за измерване, които се използват за емисиите от цигари, различни от емисиите по чл. 35а, ал. 1, както и за емисиите от тютюневите изделия, различни от цигари;
6. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) предлага на Министерството на икономиката и индустрията въз основа на научни доказателства да въведе забрана за пускането на пазара на тютюневи изделия, които съдържат добавки в количества, които в момента на консумацията увеличават съществено или в измерима степен токсичния ефект, свойствата, водещи до пристрастяване, или КМТР свойствата на тютюневото изделие;
7. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) може да изисква от производителите и вносителите на тютюневи изделия, да извършват допълнителни проучвания с цел оценка на въздействието от съставките върху здравето на потребителите, като се вземат предвид опасността от пристрастяване към тях и тяхната токсичност.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Служителите, които имат достъп до данните и информацията по ал. 1 и 2, са длъжни да не разгласяват сведенията и фактите, които са им станали известни по повод изпълнение на задълженията им, освен в случаите, когато това е предвидено в закон или по писмено искане на държавен орган.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Министерството на икономиката и индустрията въвежда забраната по ал. 7, т. 6, за което уведомява Европейската комисия.
(10) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Разходите на Института по тютюна и тютюневите изделия за извършване на дейностите по изпълнение на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (OB, L 127/1 от 29 април 2014 г.), включително за осигуряване на необходимото лабораторно оборудване, се финансират със средства от бюджета на Селскостопанската академия.
(11) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Производителите и вносителите по ал. 1 - 4 заплащат такси за извършване на дейностите по изпълнение на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по ал. 7 и по чл. 26а, ал. 7 съгласно тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните.

Чл. 35в. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Производителите и вносителите на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, трябва да извършат задълбочени проучвания на предлаганите от тях изделия, съдържащи добавка, включена в приоритетния списък по чл. 35б, ал. 2, т. 2, и които проучвания имат за цел да установят дали тази добавка:
1. допринася за токсичността на съответните изделия, води до пристрастяване към тях или води до съществено или измеримо увеличаване на токсичността, или на опасността от пристрастяване към което и да било от съответните изделия;
2. придава характерни вкусово-ароматни качества;
3. улеснява вдишването или абсорбирането на никотина, или
4. води до образуването на вещества, които имат КМТР свойства, тяхното количество или води до съществено или измеримо увеличаване на КМТР свойствата на което и да било от съответните изделия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) В проучванията по ал. 1 трябва да се вземе предвид планираната употреба на съответните изделия и да се оценяват по-специално емисиите, произтичащи от процеса на горене, включващ добавката по ал. 1. В проучванията се оценява и взаимодействието на добавката по ал. 1 с други съставки на съответните изделия. Производителите или вносителите на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, които използват една и съща добавка, може да извършват съвместно проучване, когато използват една и съща добавка в състава на сравними тютюневи изделия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Производителите или вносителите на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, изготвят доклад за резултатите от проучванията по ал. 1. Докладът включва обобщена оценка и изчерпателен преглед на проучванията, посочва наличната научна литература за добавката по ал. 1 и обобщава данните за нейното въздействие.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Производителите или вносителите на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари предоставят доклада по ал. 3 на Европейската комисия и на Института по тютюна и тютюневите изделия най-късно 18 месеца след включването на добавката по ал. 1 в приоритетния списък по чл. 35б, ал. 2, т. 2. Докладът се предоставя при условията и по реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG).
(5) В случаите, когато Европейската комисия и/или Институтът по тютюна и тютюневите изделия са изискали допълнителна информация за добавката по ал. 1, тази информация се включва в доклада по ал. 3.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Институтът по тютюна и тютюневите изделия може да поиска докладите по ал. 3 да бъдат подложени на партньорска проверка от независим научен орган относно тяхната изчерпателност, методология и заключения.


Чл. 35г. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Член 35б, ал. 2, т. 2 и чл. 35в не се прилагат за малките и средните предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, когато друг производител или вносител на тютюневи изделия, е представил доклад по чл. 35в, ал. 3.


Чл. 35д. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Производителите и вносителите на тютюневи изделия, представят на Института по тютюна и тютюневите изделия в електронен формат:
1. собствени и други изследвания, с които разполагат, свързани с проучване на пазара и предпочитанията на различните потребителски групи, включително на младите хора и пушачите за съставките и емисиите;
2. обобщени оценки от пазарните проучвания, които извършват, свързани с пускането на нови тютюневи изделия;
3. информация за обема на своите продажби на тютюневи изделия по търговска марка и тип, в късове или в килограми, и по държава - членка на Европейския съюз, на годишна база, считано от 1 януари 2015 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Данните и информацията по ал. 1 се представят при условията и по реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG).
(3) Националната агенция за приходите и/или Агенция "Митници" предоставят на Института по тютюна и тютюневите изделия данните за обема на продажбите, с които разполагат.
(4) Институтът по тютюна и тютюневите изделия съхранява данните и информацията по ал. 1 и 3 в електронен вид и осигурява достъп на Европейската комисия и на другите държави - членки на Европейския съюз, при спазване на изискванията за защита на информацията.

Глава десета "б".
ЕТИКЕТИРАНЕ И ОПАКОВАНЕ (НОВА - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 Г.)


Чл. 35е. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) Всяка потребителска опаковка и всяка външна опаковка на тютюневите изделия трябва да съдържа здравни предупреждения.
(2) Здравните предупреждения по ал. 1 трябва да:
1. заемат цялата повърхност на потребителската опаковка или външната опаковка, която е предназначена за тях; за повърхност на потребителската опаковка се приема и повърхността на скосените или заоблени ръбове, ако има такива;
2. не са преразказани, преформулирани, нито да се препраща към тях под каквато и да е форма;
3. са отпечатани по начин, който не позволява да бъдат отстранени;
4. са незаличими и изцяло видими, включително да не се скриват или прекъсват изцяло или отчасти от бандероли, етикети с цената, защитни елементи, обвивки, обложки, кутии или други елементи;
5. може да се поставят чрез стикери върху потребителските опаковки на тютюневите изделия, различни от цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари в калъф, при условие че тези стикери не могат да бъдат отстранени;
6. остават цялостни при отварянето на потребителската опаковка, с изключение на опаковките със затварящо се капаче, при които здравните предупреждения могат да бъдат разделени при отварянето на опаковката, само по начин, гарантиращ графичната цялост и видимостта на текста, снимките и информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия.
(3) Здравните предупреждения по ал. 1 не трябва да скриват или прекъсват бандеролите, цената, маркировките за наблюдение и проследяване, както и защитните елементи върху потребителските опаковки.
(4) Размерите на здравните предупреждения по чл. 35з, ал. 1, чл. 35к, ал. 1, чл. 35л, ал. 1 и чл. 35м, ал. 1 се изчисляват спрямо съответната повърхност, когато съответната опаковка е затворена.
(5) Здравните предупреждения по чл. 35з, ал. 1, чл. 35к, ал. 1 и чл. 35л, ал. 1 трябва да са оградени с черна линия с широчина 1 мм в рамките на повърхността, предназначена за тях.
(6) Здравните предупреждения по чл. 35з, ал. 1, чл. 35к, ал. 2, т. 1, чл. 35л, ал. 1 и чл. 35м, ал. 1 върху тютюневи изделия, предназначени за търговските обекти за безмитна търговия, може да са отпечатани и на английски език и трябва да отговарят на изискванията на закона. Информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия, която се поставя върху опаковките на тютюневите изделия, предназначени за търговските обекти за безмитна търговия, се определя с правилника за прилагане на закона и може да се отпечатва на английски език.
(7) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Изображенията на потребителските опаковки и на всякакви външни опаковки на тютюневите изделия, насочени към потребителите, трябва да отговарят на изискванията на тази глава.

Чл. 35ж. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) Върху потребителската опаковка и върху външната опаковка на тютюневите изделия, както и върху самото тютюнево изделие не може да се поставят елементи или отличителни обозначения, които:
1. рекламират тютюневото изделие или насърчават неговата употреба, като въвеждат в заблуждение относно характеристиките му, здравните последици, опасностите, които представлява, или емисиите му;
2. съдържат информация за съдържанието на никотин, катран или въглероден оксид в тютюневото изделие;
3. въвеждат в заблуждение, че дадено тютюнево изделие е по-малко вредно или че води до намаляване на последиците от някои вредни компоненти на дима, или че подобрява жизнеността и енергичността, че има лечебни, подмладяващи, природни или органични свойства или носи други ползи за здравето или начина на живот;
4. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) се отнасят до вкус, мирис, всякакви овкусители или други добавки или тяхната липса;
5. наподобяват хранителен или козметичен продукт;
6. въвеждат в заблуждение, че определено тютюнево изделие има подобрена биоразградимост или други екологични предимства.
(2) Потребителската опаковка и външната опаковка на тютюневото изделие не трябва да внушават икономическа полза, като включват печатни ваучери, предлагане на отстъпки, безплатно разпространение, предлагане тип "две за едно" или други добавки, определени със закон.
(3) Забранените елементи и отличителни обозначения по ал. 1 и 2 може да включват текстове, символи, имена, търговски марки, фигуративни или други знаци, но не се ограничават само до тях.

Чл. 35з. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за водна лула и нагреваеми тютюневи изделия, когато, в зависимост от характеристиките си, са тютюневи изделия за пушене се поставя:
1. общо предупреждение "Пушенето убива - откажете се сега";
2. (попр. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) информационно съобщение "Тютюневият дим съдържа над 70 вещества, за които е известно, че причиняват рак.".
(2) За опаковките на цигари и за тютюна за ръчно свиване на цигари в опаковки с форма на паралелепипед:
1. общото предупреждение по ал. 1, т. 1 се поставя в долния край на една от страничните повърхности на потребителската опаковка, а информационното съобщение по ал. 1, т. 2 се поставя в долния край на другата странична повърхност на потребителската опаковка;
2. широчината на общото предупреждение по ал. 1, т. 1 и на информационното съобщение по ал. 1, т. 2 е не по-малка от 20 мм;
3. широчината на общото предупреждение по ал. 1, т. 1 и на информационното съобщение по ал. 1, т. 2 трябва да е успоредна на най-дългия страничен ръб на опаковката и на посоката на четене на предупредителния надпис.
(3) За опаковките на цигари и на тютюн за ръчно свиване на цигари във вид на твърда кутия с падащо капаче, при които страничните повърхности се разделят на две части при отварянето на опаковката, общото предупреждение по ал. 1, т. 1 и информационното съобщение по ал. 1, т. 2 се разполагат изцяло върху по-голямата от двете части на съответната повърхност. Общото предупреждение по ал. 1, т. 1 се поставя и върху вътрешната страна на горната повърхност, която е видима при отварянето на опаковката. Височината на повърхностите на този тип опаковка е не по-малка от 16 мм.
(4) За тютюна за ръчно свиване на цигари във:
1. опаковки с форма на калъф - общото предупреждение по ал. 1, т. 1 и информационното съобщение по ал. 1, т. 2 се разполагат на повърхностите, които осигуряват пълна видимост на тези здравни предупреждения;
2. цилиндрични опаковки - общото предупреждение по ал. 1, т. 1 се разполага на външната повърхност на капака, а информационното съобщение по ал. 1, т. 2 на вътрешната повърхност на капака.
(5) За опаковките на цигари, на тютюна за ръчно свиване на цигари и на тютюна за водна лула общото предупреждение по ал. 1, т. 1, както и информационното съобщение по ал. 1, т. 2 трябва да покриват 50 на сто от съответната повърхност.

Чл. 35и. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Общото предупреждение и информационното съобщение по чл. 35з, ал. 1 трябва да са:
1. отпечатани на български език с черен плътен шрифт "хелветика" на бял фон;
2. разположени в центъра на повърхността, предназначена за тях, като при опаковките с форма на паралелепипед и при всички външни опаковки - успоредно на страничния ръб на потребителската опаковка или на външната опаковка.

Чл. 35к. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари и тютюн за водна лула се поставят комбинирани здравни предупреждения.
(2) Комбинираните здравни предупреждения по ал. 1 трябва:
1. да съдържат едно текстово предупреждение от списъка по приложение № 3а и съответстваща цветна снимка от галерията с изображения по приложение № 3б;
2. да се състоят от еднакво текстово предупреждение от списъка по приложение № 3а и съответстваща цветна снимка от галерията с изображения по приложение № 3б на двете страни на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;
3. да включват следната информация за преустановяване на употребата на тютюневи изделия: "Помощ за отказ от тютюнопушене: 0700 10 323";
4. да покриват 65 на сто от външната предна и задна повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка; на цилиндричните опаковки се поставят две комбинирани здравни предупреждения, които се намират на еднакво разстояние едно от друго, като всяко здравно предупреждение обхваща 65 на сто от съответната половина на заоблената повърхност;
5. да се разполагат в горния край на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка в същата посока, както всяка друга информация, поставена върху същата страна на опаковката;
6. да са във формата, оформлението, дизайна и пропорциите, определени с Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1842 на Комисията от 9 октомври 2015 г. относно техническите спецификации за оформлението, дизайна и формата на комбинираните здравни предупреждения за тютюневите изделия за пушене (ОВ, L 267/5 от 14 октомври 2015 г.);
7. при потребителските опаковки на цигари да са:
а) с височина - не по-малко от 44 мм;
б) с широчина - не по-малко от 52 мм.
(3) Над комбинираните здравни предупреждения по ал. 1 не се поставят търговски марки или лого.
(4) Комбинираните здравни предупреждения по ал. 1 са разделени на три групи, определени в приложение № 3б. Групите се използват последователно за срок от една година, като се започва с група 1.
(5) Всяко комбинирано здравно предупреждение по ал. 1 от използваната през съответната година група по приложение № 3б се отпечатва, доколкото е възможно, върху равен брой потребителски и външни опаковки през същата година за всяка марка тютюнево изделие.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Министерството на икономиката и индустрията предоставя на производителите и/или вносителите на тютюневи изделия технически спецификации за оформлението, дизайна и формата на комбинираните здравни предупреждения за тютюневи изделия за пушене.
(7) При предоставянето на технически спецификации по ал. 6 производителите и вносителите на тютюневи изделия подписват декларацията по приложение № 3в.
(8) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Алинеи 1 - 7 се прилагат и за нагреваемите тютюневи изделия, когато, в зависимост от характеристиките си, са тютюневи изделия за пушене.

Чл. 35л. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на бездимните тютюневи изделия се поставя следното здравно предупреждение: "Това тютюнево изделие уврежда Вашето здраве и води до пристрастяване".
(2) Здравното предупреждение по ал. 1 трябва да:
1. отговаря на изискванията на чл. 35и;
2. се отпечатва успоредно на основния текст на повърхността, предназначена за него;
3. се разполага върху двете най-големи повърхности на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;
4. покрива 30 на сто от повърхността на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка.
(3) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат и за нагреваемите тютюневи изделия, когато, в зависимост от характеристиките си, са бездимни тютюневи изделия.

Чл. 35м. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на тютюневите изделия за пушене, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари, тютюна за водна лула и нагреваемите тютюневи изделия, когато, в зависимост от характеристиките си, са тютюневи изделия за пушене, се поставя:
1. общото предупреждение по чл. 35з, ал. 1, т. 1;
2. едно от текстовите предупреждения от списъка по приложение № 3а.
(2) Общото предупреждение по ал. 1 включва и следната информация за преустановяване на употребата на тютюневи изделия: "Помощ за отказ от тютюнопушене: 0700 10 323".
(3) Общото предупреждение по чл. 35з, ал. 1, т. 1 трябва да:
1. се разполага върху най-видимата повърхност на потребителската опаковка и всяка външна опаковка;
2. покрива 30 на сто от съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка.
(4) Текстовото предупреждение по ал. 1, т. 2 трябва да:
1. покрива 40 на сто от съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;
2. се появява, доколкото е възможно, с еднаква честота за всяка марка от тези изделия;
3. се разполага върху следващата по видимост повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка; при потребителска опаковка с падащо капаче следващата по видимост повърхност е тази, която става видима при отваряне на опаковката.
(5) В случай че здравните предупреждения по ал. 1 трябва да са разположени на повърхност, по-голяма от 150 кв.см, предупреждението трябва да покрива площ от 45 кв.см.
(6) Здравните предупреждения по ал. 1 трябва да:
1. отговарят на изискванията на чл. 35и; текстът на здравните предупреждения е успореден на основния текст на повърхността, предназначена за тези предупреждения;
2. са оградени с черна линия, широка не по-малко от 3 мм и не повече от 4 мм; тази линия се разполага извън повърхността, предназначена за здравното предупреждение.
(7) Член 35з, ал. 1, т. 2 и чл. 35к, ал. 3 не се прилагат за тютюневите изделия за пушене, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и тютюна за водна лула.

Чл. 35н. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Потребителските опаковки на цигари трябва да:
1. са с форма на паралелепипед, включително тези със заоблени или скосени ръбове;
2. бъдат от картон или от мек материал;
3. нямат отвор, който може да бъде затворен или запечатан повторно след първоначалното отваряне, освен затварящото се капаче и падащото капаче на твърдата кутия; при опаковките със затварящо се и падащо капаче капачето е захванато само към задната страна на потребителската опаковка.

Чл. 35о. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Потребителските опаковки на тютюн за ръчно свиване на цигари са с форма на паралелепипед или на цилиндър или са във вид на калъф.

Чл. 35п. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г. (*)) (1) Потребителските опаковки на тютюневите изделия, предназначени за пускане на пазара, се маркират с уникален идентификатор.
(2) Уникалният идентификатор по ал. 1 трябва да:
1. се отпечатва или нанася по такъв начин, че да не може да бъде отстранен или да бъде нарушена неговата цялост;
2. е незаличим и да не се скрива, нито прекъсва, включително чрез бандерол и етикет с цената, нито при отваряне на потребителската опаковка;
3. дава възможност за определяне на:
а) датата и мястото на производство;
б) производствения обект;
в) машината, използвана за производство на тютюневите изделия;
г) производствената смяна или часа на производство;
д) описанието на изделието;
е) пазара за продажба на дребно, за който са предназначени тютюневите изделия;
ж) предвидения маршрут за транспортиране;
з) вносителя, в случаите на внос;
и) действителния маршрут на транспортиране от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно, включително всички използвани складове, датата на изпращане, местоназначението, отправната точка и получателя;
к) самоличността на всички купувачи от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно;
л) фактурата, номера на поръчката и платежните документи за всички купувачи от производствения обект до първия търговски обект за продажба на дребно.
(3) Информацията по ал. 2, т. 3, букви "а" - "ж", както и по буква "з" в случаите на внос, е част от уникалния идентификатор по ал. 1.
(4) Информацията по ал. 2, т. 3, букви "и", "к" и "л" е достъпна по електронен път чрез връзка с уникалния идентификатор по ал. 1.


Чл. 35р. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г. (*)) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Всички икономически оператори записват постъпването при тях на всички потребителски опаковки, както и всяко тяхно междинно движение и окончателната им доставка.
(2) Задължението по ал. 1 може да се осъществи чрез маркиране и записване на големи опаковки, като стекове, кашони или палети, при условие че наблюдението и проследяването на потребителските опаковки остава възможно.

Чл. 35с. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г. (*), изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Всички икономически оператори поддържат пълни и точни записи за всички имащи отношение сделки.

Чл. 35т. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г. (*)) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Производителите на тютюневи изделия осигуряват необходимото оборудване, даващо възможност за записване на данни на закупените, продаваните, съхраняваните, транспортираните или предмет на друг вид сделки тютюневи изделия на всички икономически оператори, включително вносители, складове и транспортни дружества.
(2) Оборудването по ал. 1 трябва да осигурява възможност за четене и предаване на записаните данни по електронен път до съоръжението за съхранение на данни в съответствие с ал. 3.
(3) Производителите и вносителите на тютюневи изделия сключват договор за съхраняване на данните по ал. 1 с независима трета страна, в която да бъде разположено съоръжението за съхранение на всички данни.
(4) Съоръжението по ал. 3 трябва да бъде разположено на територията на Европейския съюз.
(5) Независимостта и техническият капацитет на независимата трета страна, както и договорът по ал. 3 се одобряват от Европейската комисия.
(6) Дейностите на независимата трета страна са обект на наблюдение от външен одитор, който е предложен и получава възнаграждение от производителя на тютюневи изделия и е одобрен от Европейската комисия.
(7) Европейската комисия, Агенция "Митници" и външният одитор имат пълен достъп до съоръжението за съхранение на данните по ал. 1.
(8) В надлежно обосновани случаи Европейската комисия или Агенция "Митници" при спазване на чл. 17, ал. 1, т. 6 от Закона за митниците могат да предоставят на производителите или вносителите достъп до съхраняваните данни по ал. 1, при условие че търговската информация е защитена съгласно правото на Европейския съюз и на българското законодателство.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Данните по ал. 1 не трябва да се променят или заличават от икономическите оператори.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Личните данни се обработват при спазване на изискванията за тяхната защита.
(11) Основните елементи, като продължителност, възможност за подновяване, изискван опит или поверителност, включително редовното наблюдение и оценката на действието на договорите по ал. 3, се определят с правилника за прилагане на закона.Чл. 35у. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г. (*)) (1) Върху потребителските опаковки на тютюневите изделия, които са пуснати на пазара, трябва да е поставен защитен елемент.
(2) Защитният елемент по ал. 1 трябва да е:
1. защитен срещу фалшифициране;
2. съставен от видими и невидими части;
3. отпечатан или нанесен така, че да не може да бъде отстранен;
4. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 20.05.2019 г.) незаличим и да не се скрива, нито прекъсва, включително чрез етикети с цената или други елементи;
5. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 20.05.2019 г.) в съответствие с техническите стандарти, определени с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/576 на Комисията от 15 декември 2017 г. относно техническите стандарти за защитните елементи, прилагани спрямо тютюневи изделия (ОВ, L 96/57 от 16 април 2018 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 20.05.2019 г.) Бандеролите, които са предназначени за поставяне върху потребителската опаковка на тютюневите изделия, се използват като защитен елемент по ал. 1. Комбинацията или комбинациите от елементи за проверка на автентичността, които се използват при защитните елементи, прилагани за потребителските опаковки, предназначени за реализация на вътрешния пазар, се определят със заповед на министъра на финансите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 20.05.2019 г.) Агенция "Митници" уведомява производителите на тютюневи изделия, лицата, които внасят, съответно въвеждат на територията на страната тютюневи изделия, за защитните елементи, прилагани за потребителските опаковки, предназначени за реализация на вътрешния пазар.

Чл. 35ф. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 20.05.2019 г.) (1) Издател на идентификатори по смисъла на чл. 3, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията от 15 декември 2017 г. относно техническите стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия (ОВ, L 96/7 от 16 април 2018 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2018/574", е печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва и други подизпълнители.
(2) Издателят по ал. 1 генерира и издава уникални идентификатори за всички потребителски опаковки на цигари и тютюн за пушене, предназначени за пускане на пазара в Република България, както и за произведените в Република България цигари и тютюн за пушене, когато са предназначени за износ извън Европейския съюз.
(3) В случаите, в които е предвидено, издателят по ал. 1 генерира и издава уникални идентификатори за потребителски опаковки на цигари и тютюн за пушене, предназначени за пускане на пазара на територията на държава - членка на Европейския съюз.
(4) При изискване издателят по ал. 1 трябва да генерира и извършва физическа доставка на уникални идентификатори на равнище потребителска опаковка като алтернатива на електронната доставка.
(5) Уникалните идентификатори по ал. 2 - 4 се генерират, предават и доставят в сроковете по чл. 9 от Регламент (ЕС) 2018/574.

Чл. 35х. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 20.05.2019 г.) Компетентен орган, отговорен за функционирането на системата за проследяване на тютюневи изделия, предвидена в Регламент (ЕС) 2018/574, е Агенция "Митници".

Глава единадесета.
РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН И ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ (НОВА - ДВ, БР. 33 ОТ 2000 Г.)


Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.) Лицата по чл. 21, ал. 1 и по чл. 24, ал. 1 могат да извършват промишлена обработка на тютюн и да произвеждат тютюневи изделия само ако притежават разрешение от Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.) Разрешенията се издават поотделно и за двата вида дейности по ал. 1 и са безсрочни.
(3) Министерският съвет по предложение на министъра на финансите приема тарифа, с която одобрява такси за издаване на разрешенията по ал. 1.


Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) За издаване на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия лицата по чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 подават заявление до Министерския съвет, в което посочват ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, към което прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
8. производствена програма за промишлена обработка на тютюн по типове и произходи за съответната реколта;
9. програма за производство на тютюневи изделия;
10. отчет за изпълнението на производствените програми по т. 8 и 9 за предходната година;
11. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) справка за изпълнението на основните показатели за изкупените и действително изплатените тютюни по типове и произходи от лицата, занимаващи се с промишлена обработка на тютюн на територията на страната - реколта/година;
12. документ, удостоверяващ правата върху търговските марки в случаите на производство на тютюневи изделия;
13. информация за производствените помещения и мощности и правните основания за тяхното ползване;
14. декларация за размера, произхода и основанието за притежаваните средства за осъществяване на дейността, за която се иска разрешение по образец - приложение № 3;
15. счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за предходните три години;
16. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)
17. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) документ за платена държавна такса, когато плащането не е извършено по електронен път.
(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелствата относно съдимостта на българските граждани - еднолични търговци или членове на управителните органи на търговски дружества или кооперации, се установяват служебно. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При непълноти и неточности в представените документи се определя срок за отстраняването им.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Министерският съвет изисква по служебен път информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съответния кандидат.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Министерският съвет издава разрешенията по чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 в срок до три месеца от постъпване на заявленията.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Разрешенията не се издават, когато:
1. не са отстранени непълнотите или неточностите в определения по ал. 2 срок;
2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) заявителят не отговаря на изискванията по чл. 24, ал. 2.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Издадените разрешения по чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 се вписват в специален регистър по отделни партиди и по години по ред, определен с наредбата по чл. 39.


Чл. 38. (1) (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., предишен текст на чл. 38 - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Издаденото разрешение на лицата по чл. 21, ал. 1 и по чл. 24, ал. 1 може да се отнеме, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
2. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) са нарушени стандартизационните документи, качеството на промишлено обработения тютюн и тютюневи изделия и тяхната автентичност; са допуснати разлики между вписаната и наличната продукция тютюни, тютюневи изделия и бандероли, констатирани с актове на компетентните органи, въз основа на които са издадени и влезли в сила наказателни постановления;
3. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)
6. подадената декларация за произхода и основанието за притежаване на средства за придобитата собственост е с невярно съдържание;
7. са нарушени разпоредбите на закона и правилника за неговото прилагане.
8. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Действието на разрешението по ал. 1 се прекратява при:
1. подадено заявление от притежателя;
2. смърт на притежателя - едноличен търговец;
3. прекратяване на дейността на притежателя на разрешението и заличаване на регистрацията му в търговския регистър.
(3) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Обстоятелствата по ал. 2 се вписват в регистъра по чл. 37, ал. 7. Разрешението се смята за прекратено от датата на вписването.

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Издаването, отнемането и прекратяването на разрешенията за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия се извършват при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.


Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Производствата по издаване и отнемане на разрешенията по чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 се извършват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Актовете, с които се отнемат разрешенията или се отказва тяхното издаване, могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Декларацията по чл. 37, ал. 1, т. 14 се попълва, подписва се в два екземпляра и се представя в съответната дирекция на Националната агенция за приходите за проверка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите проверява, подписва и подпечатва данните и връща един екземпляр на лицето, а другият остава в териториалната дирекция и се съхранява в данъчно-осигурителното досие до заличаването на лицето от регистъра на Националната агенция за приходите.


Чл. 42. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) Данните в декларацията отразяват размера, произхода и основанието за притежаване на средствата от всички източници, платените данъци и такси върху тях, печалбите и имуществото на лицето за последните пет пълни календарни години и за периода от началото на текущата година до датата на декларацията.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) Юридическите лица прилагат като неразделна част към декларацията при подаването и в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите заверено копие от счетоводните баланси и отчети за приходите и разходите за последните пет години, заверени от регистриран одитор, когато това се изисква по Закона за счетоводството.


Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 1996 г., отм - ДВ, бр. 33 от 2000 г.)


Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.) Служителите, обработващи постъпилите заявления за извършване на съответната дейност, са длъжни да не разгласяват сведенията и фактите, които са им станали известни по повод изпълнение на задълженията им, освен в случаите, когато това е предвидено в закон или по писмено искане на държавен орган. Лица, работещи в тютюневи или цигарени предприятия, не могат да участват в дейността по обработване и разглеждане на постъпилите заявления за извършване на съответната дейност.

Глава дванадесета.
ЕЛЕКТРОННИ ЦИГАРИ (НОВА - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2016 Г.)


Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Производителите, вносителите или лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене, уведомяват Министерството на икономиката и индустрията за всяко изделие, което искат да пускат на пазара.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Производителите и вносителите на електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене при условията и по реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2183 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за установяване на общ формат за уведомлението за електронни цигари и контейнери за многократно пълнене (ОВ, L 309/15 от 26 ноември 2015 г.) в зависимост от вида на изделието предоставят чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG):
1. списък на съставките, които се съдържат в изделието, и на емисиите в резултат на използването му, за всяка марка и за всеки тип, включително техните количества;
2. токсикологичните налични данни за съставките и емисиите на изделието, включително при нагряване, като се посочват по-специално въздействието им върху здравето на потребителите при вдишване и евентуалният им ефект на пристрастяване;
3. информация за дозите на никотина и абсорбирането му, когато се консумира при нормални или разумно предвидими условия;
4. описание на съставките на изделието; когато е приложимо и описание на механизма за отваряне и за зареждане на изделието;
5. описание на производствения процес, включително дали той включва серийно производство, и декларация, че производственият процес осигурява съответствие на изделието с изискванията на тази глава;
6. декларация, че производителят и вносителят носят пълна отговорност за качеството и безопасността на изделието, когато се предлага на пазара и се използва при нормални или разумно предвидими условия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Уведомлението по ал. 1 се представя в електронна форма 6 месеца преди пускането на пазара на съответното изделие и съдържа:
1. единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер;
2. адрес и телефон на производителя, отговорното физическо или юридическо лице на територията на Европейския съюз и вносителя, в случаите на внос;
3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) дата на предоставяне на информацията по ал. 2.
4. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) В случай че представената в уведомлението по ал. 1 информация е непълна, Министерството на икономиката и индустрията може да поиска допълване на съответната информация.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Министерството на икономиката и индустрията извършва вписване в регистъра по ал. 8 след отстраняване на непълнотите по ал. 4.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) За всяко съществено изменение на електронна цигара и/или на контейнер за многократно пълнене производителите и вносителите на електронни цигари и/или на контейнери за многократно пълнене, подават уведомление при условията и по реда на ал. 1 - 3. Лицата, които въвеждат изделието на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, уведомяват в електронна форма Министерството на икономиката и индустрията за датата на предоставяне на информацията чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG).
(7) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Министерството на икономиката и индустрията може да изисква и допълнителна информация от лицата по ал. 1, свързана с безопасността и качеството, за наличието на неблагоприятни последици и друга информация за изделието.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Министерството на икономиката и индустрията поддържа публичен регистър на електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене. В публичния регистър се вписват:
1. производителят на изделието;
2. вносителят или лицето, което въвежда изделието на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз;
3. търговската марка на изделието;
4. разновидността на изделието;
5. информацията по ал. 2 с изключение на информацията, която представлява търговска тайна.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) При поискване от Европейската комисия или държава - членка на Европейския съюз, Министерството на икономиката и индустрията предоставя информацията по ал. 2 и 3 и чл. 43б, ал. 1.
(10) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, които предоставят обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представяне на доказателства за информация, вписана в публичния регистър по ал. 8 и посочена в заявление, иск, декларация или друг документ, с който започва съответното производство, като информацията се проверява служебно.


Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Производителите и вносителите на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене, ежегодно предоставят на Министерството на икономиката и индустрията:
1. подробни данни за обема на продажбите за всяка марка и за всеки тип изделие;
2. информация за предпочитанията на различни потребителски групи, включително на младите хора, непушачите и основните типове пушачи;
3. информация за начините на продажба на изделията;
4. обобщени оценки на пазарните проучвания, извършени във връзка с т. 1 - 3, с превод на английски език.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) За целите на анализ дали употребата на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене води до никотиново пристрастяване и употреба на тютюневи изделия сред младите хора и непушачите, Министерството на икономиката и индустрията може да предостави информация по ал. 1 на Министерството на здравеопазването и на Института по тютюна и тютюневите изделия и да изиска мотивирано становище от тях.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.)

Чл. 43в. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Икономическите оператори създават и поддържат система за събиране на информация за всички неблагоприятни последици за човешкото здраве от употребата на предлаганите от тях електронни цигари и/или на контейнери за многократно пълнене.

Чл. 43г. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) (1) Икономическите оператори, когато установят или имат съмнение, че произведените и/или пуснати от тях на пазара електронни цигари или контейнери за многократно пълнене не са безопасни или не са с добро качество, или по друг начин не съответстват с изискванията на закона, незабавно предприемат действия за:
1. привеждане на съответното изделие в съответствие с изискванията на закона, или
2. изтегляне и/или изземване на съответното изделие от пазара.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Икономическите оператори незабавно уведомяват Министерството на икономиката и индустрията и Комисията за защита на потребителите за всички предприети действия и за резултатите от тях и дават подробна информация, включително относно риска за човешкото здраве и безопасността.
(3) Когато икономически оператор предприема действия за изтегляне на пуснатите от него на пазара електронни цигари или контейнери за многократно пълнене, той незабавно уведомява търговците на дребно, потребителите, както и останалите участници по веригата на доставка, че изделието не е безопасно или не е с добро качество, или по друг начин не съответства с изискванията на закона. В тези случаи икономическият оператор съхранява документи, които:
1. позволяват проследяване произхода на изделието и на веригата на доставка на изделието;
2. доказват извършеното уведомяване.
(4) Документите по ал. 3 се съхраняват в тригодишен срок от датата на уведомяването и при поискване се предоставят на Комисията за защита на потребителите.
(5) Когато икономически оператор предприема действия за изземване на пуснатите от него на пазара електронни цигари или контейнери за многократно пълнене, той незабавно уведомява търговците на дребно, потребителите, както и останалите участници по веригата на доставка за възможността да бъдат върнати закупените изделия. Уведомлението се поставя на видно място в търговския обект за продажба на дребно и съдържа:
1. подробна информация за вида на изделието;
2. място, начин и срок за връщане на съответното изделие;
3. информация за начина на обезщетение на потребителите - заплащане или замяна.


Чл. 43д. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) Течностите, съдържащи никотин:
1. се пускат на пазара само в специални контейнери за многократно пълнене с обем не повече от 10 мл, в електронни цигари за еднократна употреба или в патрони за еднократна употреба, като обемът на патроните или резервоарите не превишава 2 мл;
2. не трябва да съдържат повече от 20 мг/мл никотин;
3. не трябва да съдържат:
а) витамини или други добавки, които въвеждат в заблуждение, че изделието е полезно за здравето или представлява намалена опасност за здравето;
б) кофеин или таурин, или други добавки и стимулиращи съединения, които се свързват с енергия и жизненост;
в) добавки с оцветяващи свойства за емисиите;
г) добавки, улесняващи вдишването или абсорбирането на никотина;
д) добавки, които имат КМТР свойства в неизгорена форма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) В производството на течностите, съдържащи никотин, се използват само съставки с висока степен на чистота. Наличието на вещества, различни от посочените в списъка по чл. 43а, ал. 2, т. 1, е допустимо само под формата на остатъчни количества, които е технически невъзможно да бъдат избегнати.
(3) С изключение на никотина, в течностите, съдържащи никотин, се използват само съставки, които не представляват опасност за здравето на човека в нагрят или ненагрят вид.

Чл. 43е. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Електронните цигари, които се пускат на пазара, трябва да подават никотин в еднакви дози при нормални условия на употреба.

Чл. 43ж. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, които се пускат на пазара, трябва да са устойчиви на повреда от деца, да не могат да се фалшифицират, да са защитени от счупване и течове и да имат механизъм, който осигурява пълнене без течове.

Чл. 43з. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) В потребителската опаковка на електронните цигари и/или контейнерите за многократно пълнене се включва листовка със:
1. инструкция за употреба и съхранение на изделието, като се посочва, че изделието не се препоръчва за употреба от млади хора и непушачи;
2. противопоказания;
3. предупреждения за определени рискови групи;
4. възможни странични ефекти;
5. предупреждения за опасността от пристрастяване и токсичност;
6. данните за производителя и/или вносителя, както и юридическото или физическото лице за контакт на територията на Европейския съюз.
(2) Потребителската опаковка и всяка външна опаковка на електронните цигари и на контейнерите за многократно пълнене трябва да съдържа:
1. списък на всички съставки в изделието в низходящ ред съобразно тяхното тегло;
2. указание за никотиновото съдържание на изделието и поеманото количество никотин на доза;
3. партиден номер;
4. препоръка за съхраняване на изделието далеч от деца;
5. информация за съдържанието на никотин и овкусители.
(3) Потребителската опаковка и всяка външна опаковка на електронните цигари и на контейнерите за многократно пълнене не трябва да включва елементи или отличителни обозначения, които:
1. рекламират съответното изделие или насърчават неговата употреба, като въвеждат в заблуждение относно характеристиките му, здравните последици, опасностите, които представлява, или емисиите му;
2. въвеждат в заблуждение, че дадено изделие е по-малко вредно от други или че води до намаляване на последиците от някои вредни компоненти на дима, или че подобрява жизнеността и енергичността, че има лечебни, подмладяващи, природни или органични свойства или носи други ползи за здравето или начина на живот;
3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) се отнасят до вкус, мирис, всякакви овкусители или други добавки или тяхната липса;
4. наподобяват хранителен или козметичен продукт;
5. въвеждат в заблуждение, че определено изделие има подобрена биоразградимост или други екологични предимства.
(4) Върху потребителската опаковка и върху всяка външна опаковка на електронните цигари и на контейнерите за многократно пълнене се поставя здравно предупреждение: "Това изделие съдържа никотин, който води до силно пристрастяване. Не се препоръчва за употреба от непушачи".
(5) За здравното предупреждение се прилага чл. 35л, ал. 2.

Глава тринадесета.
ИЗДЕЛИЯ ЗА ПУШЕНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ (НОВА - ДВ, БР. 101 ОТ 2016 Г. (*))

Глава тринадесета.
ИЗДЕЛИЯ ЗА ПУШЕНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ (НОВА - ДВ, БР. 101 ОТ 2016 Г. (*))


Чл. 43и. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2016 г. (*)) (1) На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, се поставя здравно предупреждение: "Пушенето на това изделие уврежда вашето здраве".
(2) Здравното предупреждение по ал. 1 трябва да:
1. се отпечатва върху предната и задната външна повърхност на потребителската опаковка и върху всяка външна опаковка;
2. се отпечатва на български език в черен плътен шрифт "хелветика" на бял фон;
3. покрива 30 на сто от площта на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка;
4. (нова - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) се разполага в центъра на повърхността, предназначена за него, като при опаковките с форма на паралелепипед и при всички външни опаковки - то е успоредно на страничния ръб на потребителската опаковка или на външната опаковка.
(3) Потребителската опаковка и външната опаковка на растителните изделия за пушене не трябва да:
1. включват елементите или отличителните белези по чл. 35ж, ал. 1, т. 1 - 3 и 5;
2. посочват, че в изделието няма добавки или ароматизатори.

Чл. 43к. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2016 г. (*)) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Производителите, вносителите или лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, представят в Министерството на икономиката и индустрията:
1. списък на всички съставки и техните количества, използвани при производството на такива изделия, за всяка марка и за всеки тип;
2. декларация, че изделието за пушене не съдържа растения или вещества, които могат да бъдат класифицирани като наркотични;
3. (нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) дата на предоставяне на информацията по т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Производителите, вносителите или лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, информират Министерството на икономиката и индустрията за всяка промяна в състава на изделие, за което е представена информация по ал. 1, т. 1, като посочват датата на предоставянето и чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Информацията по ал. 1, т. 1 и ал. 2 се представя преди пускането на пазара на ново или изменено изделие за пушене, различно от тютюневи изделия, при условията и по реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Министерството на икономиката и индустрията поддържа публичен регистър на изделията за пушене, различни от тютюневи изделия. В публичния регистър се вписват:
1. производителят на изделието;
2. вносителят или лицето, което въвежда изделието на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз;
3. търговската марка на изделието;
4. разновидността на изделието;
5. информацията по ал. 1, т. 1 с изключение на информацията, която представлява търговска тайна.
(5) Служителите, обработващи и съхраняващи информацията по ал. 1 и 2, са длъжни да не разгласяват сведенията и фактите, които са им станали известни по повод изпълнение на задълженията им, освен когато това е предвидено в закон или по писмено искане на държавен орган.
(6) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, които предоставят обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представяне на доказателства за информация, вписана в публичния регистър по ал. 4 и посочена в заявление, иск, декларация или друг документ, с който започва съответното производство, като информацията се проверява служебно.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 44. (Предишен чл. 36, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Физическо или юридическо лице, което купи тютюн в нарушение на чл. 12, ал. 1 и 2 и 15, се наказва с глоба от 10 000 лв. до 15 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв., но не по-малко от 30 на сто от стойността на закупения тютюн, а тютюнът се отнема в полза на държавата.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)


Чл. 44а. (1) (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г., предишен текст на чл. 44а, изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) На лице, което наруши разпоредба на чл. 16 или 16г или не разполага с обект и/или съоръжение по чл. 16а, ал. 1, т. 2, се налага глоба от 200 до 2000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв., но не по-малко от 30 на сто от стойността на тютюна, и тютюнът се отнема в полза на държавата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата, съответно на имуществената санкция, по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните публикува на интернет страницата си информация за наложените глоби и имуществени санкции по ал. 1 и 2 по влезли в сила наказателни постановления.


Чл. 44б. (1) (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., предишен текст на чл. 44б, доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) На лице, което съхранява суров тютюн, без да е вписано в регистъра по чл. 4, ал. 2 или в регистъра по чл. 16д, ал. 1, с изключение на лице, което притежава разрешение само за промишлена обработка на тютюн, се налага глоба от 200 до 2000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв., но не по-малко от 30 на сто от стойността на тютюна, и тютюнът се отнема в полза на държавата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) При повторно извършено нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в трикратен размер на глобата, съответно на имуществената санкция, по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните публикува на интернет страницата си информация за наложените глоби и имуществени санкции по ал. 1 и 2 по влезли в сила наказателни постановления.


Чл. 44в. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) (1) На лице, което не изпълни задължение по чл. 25а, ал. 1, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
(2) На лице, което не изпълни задължение по чл. 25б, ал. 1, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.

Чл. 45. (Предишен чл. 36а, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., отм., нов - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) В случаите по чл. 44, 44а и 44б отнетият в полза на държавата тютюн се унищожава при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. Разходите по унищожаването са за сметка на нарушителя.


Чл. 46. (Предишен чл. 37, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Който съхранява, предлага или продава в търговски складове или обекти тютюневи и/или свързани с тях изделия или нови тютюневи изделия в нарушение на чл. 26а, 26в, 29, чл. 30, ал. 2, т. 1 - 8 и т. 10 - 20, чл. 31, 31а, 31в, чл. 35а, ал. 1 - 4, чл. 35е - 35с, чл. 35т, ал. 1 - 4 и ал. 9 и чл. 35у, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 5000 лв., а имуществената санкция - от 4000 до 8000 лв.


Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) В случаите, когато се установи съхранение, предлагане или продажба в търговски складове или обекти на тютюневи изделия в нарушение на чл. 30, ал. 2, т. 9, Комисията за защита на потребителите уведомява и изпраща заверено копие на протокола с установените факти и обстоятелства на Агенция "Митници", която установява и налага административно наказание по реда на Закона за акцизите и данъчните складове.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., предишен чл. 38, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) Който наруши чл. 28 или транспортира, пренася, съхранява, предлага или продава в търговски складове или обекти тютюневи изделия, облепени с неистински или подправени бандероли, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв., като тютюневите изделия, както и превозните средства, послужили за транспортирането им, се отнемат в полза на държавата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) Контролният орган, установил нарушението по ал. 2, прави предложение, а директорът на териториалната дирекция на Агенция "Митници" по местонахождение на търговския склад или обект отнема разрешението за търговия с тютюневи изделия за срок три години.


Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Който подаде декларация по чл. 37, ал. 1, т. 14 с невярно съдържание, се наказва с глоба от 10 000 лв. до 15 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, съответно с имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв.


Чл. 49. (Предишен текст на чл. 40а, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Който наруши разпоредбите на чл. 32, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

Чл. 50. (1) (Предишен текст на чл. 41, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., предишен текст на чл. 50 - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Който наруши разпоредбите на чл. 35 се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) При повторно нарушение по ал. 1 или неизпълнение на предписанията по чл. 52а, ал. 6 глобата е от 50 000 до 100 000 лв., а имуществената санкция - от 100 000 до 150 000 лв.


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., предишен чл. 42, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) На юридическите лица, които са се облагодетелствали от нарушенията по предходните разпоредби, се налага имуществена санкция в размер от 100 000 лв. до 150 000 лв.


Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) На юридическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 35б, ал. 1 - 5 и чл. 35в, ал. 1 - 4, се налага имуществена санкция от 20 000 до 30 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е от 30 000 до 50 000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В случаите на нарушение по ал. 1 Институтът по тютюна и тютюневите изделия уведомява Министерството на земеделието и храните и изпраща заверено копие на протокола с установените факти и обстоятелства.


Чл. 51б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г. (*), изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Който съхранява, предлага или продава електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене или изделия за пушене, различни от тютюневи изделия в нарушение на чл. 43а, ал. 1 - 3 и ал. 6, чл. 43б, ал. 1, чл. 43в - 43и и чл. 43к, ал. 1 - 3, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 5000 лв., а имуществената санкция - от 4000 до 8000 лв.

Чл. 51в. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г. (*)) Лице, което наруши чл. 35б, ал. 8 и чл. 43к, ал. 5, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.

Чл. 51г. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) В случай на установяване на нарушение или при съмнение за нарушение на закона при осъществяване на дейността си митническите органи незабавно уведомяват съответния орган по чл. 52, ал. 1.

Чл. 51д. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 20.05.2019 г.) (1) Издателят на идентификатори при нарушение на чл. 35ф, ал. 2 и/или 3 се наказва с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е от 10 000 до 20 000 лв.

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., предишен чл. 43, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) Нарушенията по закона се установяват с актове, съставени от:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 20.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) оправомощени от директора на Агенция "Митници" длъжностни лица - за нарушения по чл. 46 относно чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 35п - 35с, чл. 35т, ал. 1 - 4 и ал. 9, чл. 35у, чл. 44в и чл. 49 и 51д;
2. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г. (*), изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) оправомощени от министъра на земеделието и храните длъжностни лица - за нарушения по чл. 51а и чл. 51в относно чл. 35б, ал. 8;
3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) директорите на областните дирекции "Земеделие" или оправомощени от тях длъжностни лица - за нарушения по чл. 44, 44а и 44б;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г. (*), изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) оправомощени от министъра на икономиката и индустрията длъжностни лица - за нарушения по чл. 46 относно чл. 26а, ал. 1 - 3, чл. 26в, чл. 51б относно чл. 43а, ал. 1 - 3 и ал. 6, чл. 43б, ал. 1, чл. 43з и чл. 43к, ал. 1 - 3 и чл. 51в относно чл. 43к, ал. 5;
5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г. (*), изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) оправомощени от председателя на Комисията за защита на потребителите длъжностни лица - за нарушения по чл. 46 относно чл. 29, чл. 30, ал. 2, т. 1 - 8 и т. 10 - 20, чл. 31, 31а, 31в, чл. 32, ал. 2, чл. 35, чл. 35а, ал. 1 - 4, чл. 35е - 35о, по чл. 50 и чл. 51б относно чл. 43в - 43и.
(2) Наказателните постановления се издават от:
1. директора на Агенция "Митници" или от оправомощено от него длъжностно лице - по ал. 1, т. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице - по ал. 1, т. 2 и 3;
3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) министъра на икономиката и индустрията или от оправомощено от него длъжностно лице - по ал. 1, т. 4;
4. председателя на Комисията за защита на потребителите или от оправомощено от него длъжностно лице - по ал. 1, т. 5.


Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г. (*), изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Контролът за съответствие с изискванията по чл. 26а, ал. 1 - 3, чл. 26в, 29, чл. 30, ал. 2, т. 1 - 8 и т. 10 - 20, чл. 31, 31а, 31в, 35, чл. 35а, ал. 1 - 3, чл. 35е - 35о, чл. 43а, ал. 1 - 3 и ал. 6 и чл. 43в - 43к, ал. 1 - 3 се извършва от Комисията за защита на потребителите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Когато в резултат на проверките по ал. 1 се установи несъответствие с изискванията по чл. 30, ал. 2, т. 18 и 20, чл. 35а, ал. 1, чл. 43д, 43е и 43ж, разходите за проверката са за сметка на проверявания. Когато не се установи несъответствие, разходите за проверката са за сметка на Комисията за защита на потребителите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г. (*), изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) В случаите, когато на пазара се предлагат тютюневи изделия, нови тютюневи изделия, електронни цигари, контейнери за многократно пълнене и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, които не отговарят на изискванията на чл. 26а, ал. 1 - 3, чл. 26в, чл. 35а, ал. 1 - 3, чл. 35е - 35у, чл. 43в - 43и, контролните органи издават заповед със задължителни предписания към производителите, вносителите и търговците за изтегляне на изделията от пазара.
(4) В случаите, когато производителите, вносителите и търговците не спазят заповедта, контролният орган изземва и унищожава тези изделия.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г. (*), изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) В случаите на нарушение на чл. 26а, ал. 1 - 3, чл. 26в, чл. 43а, ал. 1 - 3 и ал. 6, чл. 43г и чл. 43к, ал. 1 - 3 Комисията за защита на потребителите уведомява Министерството на икономиката и индустрията и изпраща заверено копие на протокола с установените факти и обстоятелства.
(6) Когато в резултат на проверките по ал. 1 се установи несъответствие с изискванията на чл. 35, председателят на Комисията за защита на потребителите или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед със задължителни предписания за отстраняване на нарушението в определен срок.
(7) В случаите, когато електронни цигари и контейнери за многократно пълнене отговарят на изискванията на закона, но Комисията за защита на потребителите има основателни причини да смята, че това изделие може да представлява сериозен риск за човешкото здраве, тя може да приложи мерките по ал. 3.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Комисията за защита на потребителите уведомява Европейската комисия, компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, и Министерството на икономиката и индустрията за предприетите мерки по ал. 3 и основанията за тяхното предприемане.


Чл. 53. (Досегашен чл. 44 - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления стават по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) По смисъла на закона:
1. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Тютюн" е земеделска култура, произведена от тютюневи семена. "Тютюн" е също така тютюневи листа, обрани в техническа зрелост, изсушени, както и неизсушени едролистни тютюни. "Тютюн" са и тютюневи листа и други естествени преработени или непреработени части на тютюневото растение, включително раздут и възстановен тютюн.
2. "Суров тютюн" е тютюневи листа, обрани в техническа зрелост, сушени на слънце, на сянка или с топъл въздух, групирани съобразно беритбата с еднородно качество и нормално влагосъдържание в производителски опаковки.
3. "Манипулиран тютюн" е съхраненият и отгледан изкупен суров тютюн, който е претърпял сортировка, обезжилване, стабилизиране на влагосъдържанието, опаковане, съхраняване и е предназначен за производство на тютюневи изделия.
4. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) "Тютюневи изделия" са изделия, които могат да бъдат консумирани и са съставени дори и частично от тютюн.
4а. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) "Цигара" е цилиндрично тяло от тютюн, което може да се консумира чрез процес на горене и което е определено в чл. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове.
4б. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) "Пура" е цилиндрично тяло от тютюн, което може да се консумира чрез процес на горене и което е определено в чл. 10 от Закона за акцизите и данъчните складове.
4в. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) "Пурета" е вид малка пура с максимално тегло три грама за къс.
4г. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) "Тютюн за лула" е тютюн, който може да се консумира чрез процес на горене и който е предназначен за употреба в лула.
4д. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) "Тютюн за ръчно свиване на цигари" е тютюн, който потребителите могат да използват за направа на цигари.
4е. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) "Бездимно тютюнево изделие" е тютюнево изделие, чиято консумация не се извършва чрез процес на горене, включително тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане и тютюн за орална употреба.
4ж. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) "Тютюн за дъвчене" е бездимно тютюнево изделие, предназначено само (изключително) за дъвчене.
4з. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) "Тютюн за смъркане" е бездимно тютюнево изделие, което може да се консумира през носа.
4и. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11.03.2016 г.) "Тютюн за орална употреба" е всяко изделие, предназначено за устна употреба, с изключение на предназначените за вдишване или дъвчене, съставено изцяло или частично от тютюн, на прах или на отделни частици или каквато и да е комбинация от тези форми, особено тези, предлагани на малки порции в пликчета или в порести пликчета.
5. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Тютюневи изделия за пушене" са тютюневи изделия, различни от бездимните тютюневи изделия.
6. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Тютюн за водна лула" е тютюнево изделие за пушене, което може да се консумира чрез водна лула. Ако изделието може да се използва както за консумация чрез водна лула, така и за ръчно свиване на цигари, то се смята за тютюн за ръчно свиване на цигари.
7. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Ново тютюнево изделие" е тютюнево изделие, което:
а) не попада в обхвата на т. 4а - 4д, 4ж - 4и и т. 6;
б) е пуснато на пазара след 19 май 2014 г.
7а. (нова - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) "Нагреваемо тютюнево изделие" е ново тютюнево изделие, което се нагрява, за да произведе емисии, съдържащи никотин и други химикали, които се вдишват от потребителя, и което, в зависимост от характеристиките си, е бездимно тютюнево изделие или е тютюнево изделие за пушене.
8. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) "Изделия, свързани с тютюневите изделия" са електронните цигари, контейнерите за многократно пълнене, течностите и изделията, съдържащи никотин, изделията за пушене, различни от тютюневи изделия и изделията за водна лула, несъдържащи тютюн.
8а. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Тютюневи изделия, различни от цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари" са изделия, които попадат в обхвата на т. 4б - 4г, 4е - 4и, т. 6 и 7.
9. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Съставка" е тютюн, добавка, както и всички вещества или елементи, които се съдържат в завършеното тютюнево или свързано с него изделие, включително хартията, филтрите, мастилата, капсулите и лепилата.
10. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Катран" е суровият неводен безникотинов кондензат на дима.
11. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Никотин" са никотинови алкалоиди.
12. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Емисии" са вещества, които се отделят при употреба по предназначение на тютюнево изделие и/или свързано с него изделие, като например веществата в дима или веществата, отделяни при използването на бездимните тютюневи изделия.
13. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Добавка" е вещество, различно от тютюн, добавено в тютюневото изделие, към неговата потребителска опаковка или към всяка външна опаковка.
14. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Овкусител" е добавка, която придава мирис и/или вкус.
15. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Характерни вкусово-ароматни качества" са ясно уловим мирис или вкус, различен от този на тютюна и получен от добавка или комбинация от добавки, включително, но без да се ограничават до плод, подправка, билка, алкохол, захарно изделие, ментол или ванилия, който се усеща преди или по време на употребата на тютюневото изделие.
16. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Максимално равнище на емисиите" е максималното съдържание или емисии на дадено вещество в тютюнево изделие, включително равно на нула, измерено в милиграми.
17. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Опасност от пристрастяване" е фармакологичният потенциал на дадено вещество да доведе до пристрастяване - състояние, което засяга способността на човека да контролира поведението си, като обикновено създава усещане за удовлетвореност или за облекчаване на симптомите на абстиненция, или и двете.
18. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Токсичност" е степента, в която дадено вещество може да окаже неблагоприятно въздействие върху човешкия организъм, включително последиците, проявяващи се след време, обикновено при многократна или продължителна употреба или излагане на въздействието на съответното вещество.
19. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г., предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Потребителска опаковка" е най-малката самостоятелна опаковка от дадено тютюнево изделие и/или свързано с него изделие, която се пуска на пазара.
20. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 8а, изм. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Потребителска опаковка за ръчно свити пури" е най-малката самостоятелна опаковка, която производител, вносител или търговец на едро доставя на търговци на дребно, притежаващи разрешение за търговия с тютюневи изделия. В случаите, когато потребителската опаковка на ръчно свити пури от лимитирани издания дава добавена стойност в резултат на специалната си изработка или стойността на вложения в нея материал, тогава за потребителска опаковка се приема външната опаковка на конкретното изделие.
21. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Лимитирано издание" по т. 20 е продукт, който се произвежда в ограничено или в определено количество за конкретен период от време и е предназначен изключително за колекционери.
22. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Външна опаковка" е всяка опаковка, в която тютюневите и свързаните с тях изделия се пускат на пазара и която включва една потребителска опаковка или съвкупност от потребителски опаковки. Прозрачните опаковки не се смятат за външни опаковки.
23. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Калъф" е потребителска опаковка на тютюна за ръчно свиване на цигари във вид на правоъгълен джоб с капаче, което покрива отвора, или на пакет в изправено положение.
24. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г.) "Здравно предупреждение" е предупреждение относно неблагоприятните последици за човешкото здраве или други нежелани последици от употребата на тютюнево изделие, което включва текстовите предупреждения, комбинираните здравни предупреждения, общите предупреждения и информационните съобщения, съгласно чл. 35з, ал. 1, чл. 35к, ал. 1, чл. 35л, ал. 1, чл. 35м, ал. 1, чл. 43з, ал. 4 и чл. 43и, и приложение № 3а.
25. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Комбинирано здравно предупреждение" е здравно предупреждение, което се състои от съчетание на текстово предупреждение по приложение № 3а и съответна снимка от галерията с изображения по приложение № 3б.
26. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Потребител" е физическо лице, което действа за цели извън своята търговска или професионална дейност.
27. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Производител на тютюневи и/или свързани с тях изделия" е физическо или юридическо лице, което произвежда изделие или възлага неговото създаване или производство и което предлага това изделие на пазара под своето име или своята търговска марка.
28. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Внос на тютюневи или свързани с тях изделия" е въвеждането на територията на Европейския съюз на тютюневи и/или свързани с тях изделия освен когато тези изделия са поставени под митническа процедура или режим с отложено плащане при въвеждането им на територията на Европейския съюз, както и освобождаването им от митническа процедура или режим с отложено плащане.
29. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Вносител на тютюневи или свързани с тях изделия" е собственикът или лицето, което притежава правото да се разпорежда с тютюневи или свързани с тях изделия, които са били въведени на територията на Европейския съюз.
30. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Пускане на пазара" е представяне, предоставяне или предлагане на тютюневи и свързани с тях изделия, независимо къде са произведени, на потребителите в Република България срещу заплащане или безплатно, включително чрез продажба от разстояние, трансгранични продажби от разстояние, както и продажби чрез използване на услугите на информационното общество.
31. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Търговски обект за продажба на дребно" е търговски обект по смисъла на чл. 90б, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, в който се пускат на пазара тютюневи изделия.
32. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 57 от 2004 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок след влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е било наложено наказание за същото нарушение.
33. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г., предишна т. 10, доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) "Рекламиране" е всяка форма на търговско съобщение, което има за цел или резултат пряко или непряко популяризиране на тютюневи и свързани с тях изделия или на тяхната употреба.
34. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г., предишна т. 11, доп. - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) "Спонсорство" е всяка форма на публичен или частен принос към осъществяването на мероприятие, дейност или насочен към лице, който има за цел или за свой пряк или непряк резултат популяризирането на тютюн, тютюневи изделия, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, и изделия, съдържащи никотин.
35. (нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2023 г., в сила от 01.12.2023 г.) "Услуга на информационното общество" е услуга по смисъла на чл. 1, ал. 3 и § 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на Закона за електронната търговия.
36. (нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Трета държава" е държава, която не е членка на Европейския съюз или не е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
37. (нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Въглероден монооксид" е съединение на въглерода с един кислороден атом. Въглеродният монооксид е компонент на газовата фаза на тютюневия дим, идентичен с "въглероден оксид" и "въглероден окис".
38. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) "Икономически оператор" е производител, вносител и всяко физическо или юридическо лице или упълномощен негов представител по веригата на доставка на тютюневи и/или свързани с тях изделия, преди първия търговски обект за продажба на дребно.
39. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Електронна цигара" е изделие, което може да се използва за консумация на съдържащи никотин пари чрез мундщук, или компонент на това изделие, включително патрон и резервоар, и устройството без патрон или резервоар. Електронните цигари могат да бъдат за еднократна употреба или за многократна употреба чрез контейнер за многократно пълнене и резервоар, или да бъдат презареждани чрез патрони за еднократна употреба.
40. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Контейнер за многократно пълнене" е съд с течност, съдържаща никотин, който може да се използва за презареждане на електронна цигара.
41. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Системно нарушение" е извършване на три или повече нарушения от един и същи вид в продължение на двегодишен период, за които на лицето са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.
42. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Изменено тютюнево изделие" е изделие, чийто състав е променен по начин, който засяга информацията, предоставена по чл. 35б, ал. 1, т. 1 - 3.
43. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Нормални условия за употреба" е използването на изделието в съответствие с информацията, предоставена в инструкцията за употреба и съхранение на изделието.
44. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Нормални или разумно предвидими условия" са употребата на изделието по начин, който е посочен в инструкцията за употреба и съхранение на изделието и който може да е резултат от предвидимо човешко поведение.
45. (нова - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) "Трансгранична продажба от разстояние" е продажба от разстояние на потребители, които в момента на поръчване на тютюнево или свързано с него изделие се намират в Република България и поръчват от търговски обект за продажба на дребно, който е установен в друга държава - членка на Европейския съюз, или трета държава; търговският обект за продажба на дребно се смята за установен в държава - членка на Европейския съюз:
а) в случай на физическо лице - ако мястото му на стопанска дейност е в същата държава членка;
б) в останалите случаи - ако има седалище и адрес на управление, централно управление или място на стопанска дейност, включително клон, представителство или друга стопанска единица, в същата държава членка.
46. (нова - ДВ, бр. 101 от 2016 г.) "Изделия за пушене, различни от тютюневи изделия" са изделия на базата на растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и които може да бъдат консумирани чрез процес на горене.
47. (нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Изделие за водна лула, несъдържащо тютюн" е изделие за пушене, което:
а) е съставено от заместители на тютюна (изделия на базата на растения, билки или плодове или изделия в твърдо състояние);
б) не съдържа растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
48. (нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Изкупено количество тютюн" е количество изкупен тютюн от съответната реколта на стопанската година, вписано в регистъра на тютюнопроизводителите и доказано съгласно документите по чл. 4, ал. 3.
49. (нова - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) "Изделия, съдържащи никотин" са изделия, предназначени за въвеждане на никотин в човешкото тяло, които не са за медицински цели и които:
а) не съдържат тютюн;
б) не са течности, съдържащи никотин, и
в) са съставени изцяло или частично от никотин на прах, отделни частици, паста, гел или друга форма, или комбинация от тях, включително предлагани и на малки порции в пакетчета (паучове) или порести пликчета.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.) Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО;
2. Делегирана директива 2014/109/ЕС на Комисията от 10 октомври 2014 г. за изменение на приложение II към Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на галерия от предупреждения под формата на изображения, които да се използват за тютюневите изделия (ОВ, L 360/22 от 17 декември 2014 г.).
3. (нова - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) Делегирана директива (ЕС) 2022/2100 на Комисията от 29 юни 2022 г. за изменение на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета с оглед на оттеглянето на определени освобождавания по отношение на нагреваемите тютюневи изделия (ОВ, L 283/4 от 3 ноември 2022 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., отм., предишен § 1, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Разпореждането с отнетите в полза на държавата тютюни и тютюневи изделия, машини, съоръжения и транспортни средства се извършва по ред и начин, определени от министъра на финансите.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Премирането на тютюнева реколта 1996 г. се извършва по реда на чл. 18а, ал. 1, 2, 4 и 5.


§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2005 г., в сила от 15.11.2005 г.) Министерският съвет в срок до 1 януари 2006 г. приема необходимите изменения и допълнения в подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона.


§ 4. Този закон отменя Закона за държавния монопол на тютюна (обн., ДВ, бр. 96 от 1947 г.; изм., бр. 93 и 234 от 1948 г.; Изв., бр. 41 от 1951 г. и бр. 39 от 1952 г.).


§ 5. Министерският съвет издава правилник за прилагането на този закон в срок от един месец от влизането на закона в сила.


§ 6. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2023 г., в сила от 16.06.2023 г.) (1) Тютюнопроизводители, вписани в регистъра по чл. 4, ал. 2, в срок до 30 юни 2023 г. могат да заявят писмено, включително и по електронен път, промяна на данни за изкупения тютюн за периода 2016 - 2018 г., като приложат копия от протоколи за количествата изкупен тютюн за съответната година.
(2) Оправомощените лица от общинските служби отразяват в регистъра по ал. 1 настъпилите промени в срок до три дни след заявяването им.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2000 Г.)

§ 42. Вноските по чл. 19а, ал. 1, т. 6 се включват в данъчната основа при облагането с данък върху добавената стойност.

§ 43. Разпоредбите на чл. 19а, ал. 1, т. 3 и чл. 30, ал. 1, т. 1 и 2 влизат в сила от 1 януари 2001 г.

§ 44. Издадените разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия до влизането в сила на този закон действат до изтичането на срока, за който са издадени.

§ 45. Навсякъде думите "Министерството на земеделието", "министъра/ът на земеделието", "Министерството на търговията и външноикономическото сътрудничество" и "министъра/ът на търговията и външноикономическото сътрудничество" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и горите", "министъра/ът на земеделието и горите", "Министерството на икономиката" и "министъра/ът на икономиката".

§ 46. Навсякъде думите "фонд "Тютюн" се заменят с "Фонд "Тютюн".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2004 Г.)

§ 19. Наредбата за изискванията към съдържанието на етикетите и етикетирането на потребителските опаковки на тютюневите изделия (ДВ, бр. 90 от 2000 г.) се прилага до приемането на наредбата по чл. 35а, ал. 2, доколкото не противоречи на този закон.

§ 20. (1) По отношение на производството на цигари за износ изискванията по чл. 35а, ал. 1 влизат в сила от 1 януари 2007 г.
(2) Производството и търговията с тютюневи изделия, които не отговарят на изискванията на чл. 35а, ал. 1, могат да продължат за период от една година от влизането в сила на този закон.
(3) При влизане в сила на изискванията по чл. 35а, ал. 1, т. 1 тютюневите изделия могат да се предлагат на пазара до изчерпване на количествата, но не по-късно от 30 юни на следващата година.

§ 21. Министерският съвет приема наредбата по чл. 35а, ал. 2 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 22. (1) В срок до 6 месеца от влизане в сила на наредбата по чл. 39 на притежателите на едногодишни разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, които са издадени и не са изтекли към датата на влизане в сила на този закон, се издават безсрочни разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия при условията и по реда, предвидени в наредбата по чл. 39. С наредбата се определя и срокът, в който притежателите са длъжни да подадат заявления по чл. 37 за издаване на безсрочни разрешения. Подалите заявления притежатели на едногодишни разрешения могат да продължат дейността си до приключване на производството по наредбата по чл. 39, независимо от изтичането на срока на разрешенията им.
(2) Производствата за издаване на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, които не са приключили до 1 септември 2004 г., се довършват по реда на този закон.


§ 23. Параграф 1, § 2, т. 1, § 3, § 9, § 10, т. 1, буква "а", § 12, § 13 и § 14 влизат в сила от 1 септември 2004 г., а § 4 влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2005 Г.)

§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на:
1. разпоредбите на чл. 1 - 46 и чл. 59 - 128, и § 1, ал. 1 относно отмяната на Закона за акцизите, както и § 1, ал. 3, които влизат в сила от 1 юли 2006 г.;
2. разпоредбите на § 1, ал. 2, § 4 и § 10, т. 2, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2006 Г.)

§ 66. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 48 и 49, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 10.06.2006 Г.)

§ 34. Законът влиза в сила 6 месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 3, ал. 3, чл. 159 и 160, които влизат в сила от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2006 Г.)

§ 15. Параграфи 2, 3, 4, 8 и 13 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 16. (1) Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на този закон приема наредбата по чл. 29, ал. 1, както и необходимите изменения в нормативните актове по прилагането му.
(2) До влизането в сила на наредбата по чл. 29, ал. 1 тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар по цени, определени или регистрирани по досегашния ред.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.)

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 103 и 104, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на данъчните облекчения по § 12, т. 1, буква "д", представляващи държавна помощ, които влизат в сила след постановяване на положително решение от Европейската комисия.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)

§ 72. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70 и 108 от 2006 г. и бр. 109 от 2007 г.) навсякъде думите "министърът на земеделието и горите", "министъра на земеделието и горите" и "Министерството на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието", "министъра на земеделието и продоволствието" и "Министерството на земеделието и продоволствието".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 104. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 100, т. 7, която влиза в сила от 1 април 2009 г., ако са изпълнени условията на § 102.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2009 Г.)

§ 68. Законът влиза в сила от 1 май 2009 г., с изключение на § 65, 66 и 67, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 96. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г., с изключение на § 1, § 2, т. 1, 3, 4 и 6, § 3 и 4, § 5, т. 1 и 4, § 6, 7, 8, 10 и 11, § 13, т. 1, букви "б" и "в", § 15 и 16, § 20, т. 2, § 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 81, 82, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94 и 95, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник", и § 2, т. 2 и 5, § 5, т. 3, § 20, т. 1, § 34, 43, 44, 48, 77, 79, 80, 83, 84, 85 и 89, които влизат в сила от 1 април 2010 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г.)

§ 9. В останалите текстове на закона думата "продоволствието" се заменя с "храните".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2012 Г.)

§ 29. (1) Закрива се Фонд "Тютюн".
(2) От деня на влизането в сила на този закон се прекратяват правомощията на управителния съвет, на изпълнителния директор и на Експертния съвет за развитието на тютюнопроизводството.
(3) Трудовите правоотношения със служителите от закрития фонд, включително от неговите регионални структури, се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
(4) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема постановление, с което да уреди:
1. прехвърлянето на средствата и вземанията по закрития фонд, както и на другите негови активи и пасиви, права и задължения към Министерството на земеделието и храните, съответно към Държавен фонд "Земеделие";
2. всички въпроси, свързани с ликвидацията на закрития фонд, в т.ч. с предаването и съхраняването на документите от неговия архив, съгласно чл. 51 от Закона за Националния архивен фонд.
(5) В срока по ал. 4 Министерският съвет назначава комисия, която да извърши ликвидацията на закрития фонд в срок три месеца от назначаването и.


§ 30. (1) Тютюнопроизводителите, регистрирани във Фонд "Тютюн" до влизането в сила на този закон, ползват правата на регистрирани тютюнопроизводители по смисъла на чл. 4, ал. 1 до вписването им в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(2) Регистрите на тютюнопроизводителите, водени от Фонд "Тютюн" и от общините, се предават на Министерството на земеделието и храните.
(3) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните:
1. определя условията и реда за регистриране на тютюнопроизводителите в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. осигурява служебното вписване на тютюнопроизводителите по ал. 1 на основата на данните от регистрите по ал. 2.


§ 31. От деня на влизането в сила на този закон подпомагане в сектор тютюн се извършва по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители и европейското законодателство в областта на Общата организация на селскостопанските пазари.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 11.03.2016 Г.)

§ 27. (1) Изкупуването на суров тютюн за реколта 2016 г. се извършва от лица, които са сключили до 1 май 2016 г. договори за изкупуване на суров тютюн с тютюнопроизводители. Срокът за сключване на договорите може да бъде удължен до два месеца със заповед на министъра на земеделието и храните.
(2) За реколта 2016 г. тютюнопроизводителите се вписват в регистъра по чл. 4, ал. 2 до 1 май 2016 г. въз основа на информацията по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 3. За 2016 г. не се подава информацията по чл. 4, ал. 3, т. 4. Срокът за вписване в регистъра може да бъде удължен със заповед на министъра на земеделието и храните.

§ 28. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон към областните дирекции "Земеделие" се назначават комисии по тютюна.

§ 29. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2019 Г.)

§ 31. (В сила от 20.05.2016 г.) (1) Когато бандеролът е закрепен на горния ъгъл на картонената потребителска опаковка, комбинираното здравно предупреждение по чл. 35к, ал. 1, което трябва да се разположи върху задната повърхност на опаковката, може до 20 май 2019 г. да се поставя точно под бандерола.
(2) Когато потребителската опаковка е направена от мек материал, за бандерола може до 20 май 2019 г. да се запази правоъгълна площ с височина не по-голяма от 13 мм между горния ръб на опаковката и началото на комбинираните здравни предупреждения.

§ 32. (В сила от 20.05.2016 г.) За електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, които са произведени или пуснати на пазара до 20 май 2016 г., производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене, подават уведомление до 20 ноември 2016 г. при условията и по реда на чл. 43а, ал. 1 - 4.

§ 33. (В сила от 20.05.2016 г.) Тютюневите изделия, които не отговарят на изискванията на този закон, етикетирани са в съответствие с Наредбата за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 69 от 2004 г.; изм., бр. 2 от 2005 г., бр. 92 от 2013 г. и бр. 22 от 2015 г.) и са произведени или допуснати за свободно обращение до 20 май 2016 г., може да продължат да се пускат на пазара до изчерпване на количествата, но не по-късно от 20 май 2017 г.

§ 34. (В сила от 20.05.2016 г.) Електронните цигари или контейнери за многократно пълнене, които не отговарят на изискванията на този закон и са произведени или допуснати за свободно обращение до 20 ноември 2016 г., може да продължат да се пускат на пазара до изчерпване на количествата, но не по-късно от 20 май 2017 г.

§ 35. (В сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Член 30, ал. 2, т. 18 се прилага, считано от 20 май 2020 г., ако се установи, че в целия Европейски съюз обемът на продажбите на тютюневите изделия по чл. 30, ал. 2, т. 18 се равнява на три или повече от три на сто за дадена продуктова категория.

§ 36. (1) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, тютюневи изделия, предоставят до 20 ноември 2016 г. информацията по чл. 35б, ал. 1 за тютюневите изделия, пуснати на пазара до 20 май 2016 г.
(2) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, нови тютюневи изделия, електронни цигари или контейнери за многократно пълнене, уведомяват до 20 ноември 2016 г. Министерството на икономиката за новите тютюневи изделия, електронните цигари или контейнери за многократно пълнене, които са пуснати на пазара до 20 ноември 2016 г. Уведомяването се извършва при условията и по реда на чл. 26а и чл. 43а, ал. 1 - 4.

§ 37. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 40. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. параграф 5, § 7 относно чл. 30, ал. 2, т. 12 и т. 15 - 18, § 8 относно чл. 31а, § 9 относно чл. 32, ал. 2, § 10 - 16 и § 17 относно чл. 35е - 35о, § 18, § 19, § 21 - 26 и § 28 - 36, които влизат в сила от 20 май 2016 г.;
2. параграф 17 относно чл. 35п - 35у, които влизат в сила от:
а) 20 май 2019 г. - за производството и продажбата на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари;
б) 20 май 2024 г. - за производството и продажбата на тютюневи изделия, различни от цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2016 Г.)

§ 8. Изделията за пушене, различни от тютюневи изделия, които не отговарят на изискванията на този закон и са произведени или допуснати за свободно обращение до влизането му в сила, може да продължат да се пускат на пазара до изчерпване на количествата, но не по-късно от 20 май 2017 г.

§ 9. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на икономиката съвместно с министъра на здравеопазването уведомява Европейската комисия за въвеждането на забрана за пускането на пазара на изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, при условията и по реда на чл. 24, ал. 3 от Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО.

§ 10. (1) Параграф 1 влиза в сила три дни след положителното решение от Европейската комисия по процедурата по § 9. Положително решение е налице и когато Европейската комисия не се е произнесла в 6-месечен срок от получаване на уведомлението по § 9.
(2) Разпоредбите на глава тринадесета и свързаните с тях административнонаказателни разпоредби се прилагат до датата на влизането в сила на § 1.
(3) Министерството на икономиката и Министерството на здравеопазването оповестяват публично на интернет страниците си положителното решение на Европейската комисия по процедурата по § 9 в срока по ал. 1.
(4) Изделията за пушене, различни от тютюневи изделия, които са пуснати на пазара до влизането в сила на § 1, се изтеглят от пазара не по-късно от три месеца от влизането му в сила.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


§ 69. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г. и бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните" се заменят съответно с "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 04.08.2017 Г.)

§ 83. (1) Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 64, който влиза в сила от 1 януари 2022 г.;
2. параграф 68, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
3. параграф 68, т. 2, която влиза в сила от 30 юни 2017 г.;
4. параграф 69, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
5. параграф 71, ал. 1, която влиза в сила от 26 април 2017 г.;
6. параграфи 6 и 72 - 82, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон подзаконовите нормативни актове, които съдържат задължение за представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от лицата, се привеждат в съответствие с него.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 31. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на:
1. параграфи 1, 4 - 9, § 10, т. 2 и 3, § 26 и 29, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 14, т. 5 и 6, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 52. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 8 и 9, които влизат в сила от 1 декември 2017 г., и § 41 относно т. 17, буква "а", която влиза в сила от 20 май 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 68. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2018 Г.)

§ 38. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 70. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на:
1. параграф 43, т. 2 - относно чл. 4, т. 65, т. 4, буква "а", т. 5, буква "б", подбуква "бб", т. 9, т. 15, буква "б", т. 31 и т. 34 и § 64, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 63, който влиза в сила от 18 ноември 2018 г.;
3. параграф 41, т. 1, § 43, т. 36, § 50, т. 1 - 3, т. 4, буква "а", т. 5 - 10, § 52, т. 3, § 53, т. 1 и 3 и § 65 - 69, които влизат в сила от 7 януари 2019 г.;
4. параграф 43, т. 11 - относно чл. 47, ал. 4, т. 1 и ал. 5, които влизат в сила от 28 януари 2019 г.;
5. параграф 52, т. 1, 2, 4 и 5 и § 53, т. 2, които влизат в сила от 20 май 2019 г.;
6. параграф 43, т. 22, § 57, т. 9, т. 11, буква "в", т. 31, т. 32 и 37, които влизат в сила от 1 юли 2019 г.;
7. параграф 50, т. 4, букви "в" и "г", които влизат в сила от 1 октомври 2019 г.;
8. параграф 39, т. 3, буква "б" - относно чл. 14, ал. 2, която влиза в сила от 1 януари 2020 г.;
9. параграф 43, т. 11 - относно чл. 47, ал. 4, т. 2, която влиза в сила от 28 юли 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2019 Г.)

§ 17. Лицата, които до влизането в сила на този закон извършват дейностите по чл. 25, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, подават уведомление в едномесечен срок от влизането в сила на наредбата по чл. 25, ал. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2019 Г.)

§ 33. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон лицата по чл. 21, ал. 4, които притежават технически съоръжения за рязане на тютюн, подават уведомление до Министерството на икономиката.

§ 34. (1) Издадените до влизането в сила на § 2 от този закон безсрочни разрешения по чл. 16а, ал. 6 запазват действието си до 31 март 2024 г. В срок до 1 юни 2020 г. председателите на съответните комисии по тютюна към областните дирекции "Земеделие" издават на титулярите на безсрочните разрешения нови разрешения със срок 31 март 2024 г.
(2) Издаването на новите разрешения по ал. 1 е служебно и за него не се заплащат държавни такси.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 2, който влиза в сила от 1 април 2020 г.;
2. параграф 11, т. 8, която влиза в сила от 1 януари 2020 г.;
3. параграф 35, който влиза в сила от 25 октомври 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 98. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 17, 98 и 106 от 2018 г. и бр. 7, 17 и 83 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието", "министърът на земеделието" и "министъра на земеделието".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г. с изключение на чл. 33а, ал. 2, която влиза в сила от 1 март 2023 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 16.06.2023 Г.)

§ 2. Заявления и документи за корекция на данни по смисъла на § 6, ал. 1, подадени във връзка с § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 102 от 2022 г.) и влизане в сила на този закон, се разглеждат по реда на § 6, без да бъдат подадени отново.

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 81. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 21 и 46, които влизат в сила една година след обнародването му.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 113. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 17, 98 и 106 от 2018 г., бр. 7, 17 и 83 от 2019 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 52 от 2023 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието", "министърът на земеделието" и "министъра на земеделието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2023 Г.)

§ 25. Тютюневите и свързаните с тях изделия, които са произведени или пуснати на пазара до влизането в сила на този закон, може да продължат да се предлагат и продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от два месеца от обнародването на закона в "Държавен вестник".

§ 26. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 33 от 2000 г.)

Продавач

Купувач

 

...........................................................................................................

 

 

(фирма, трите имена)

(фирма, трите имена)

 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

(ЕГН)

(Адрес)

 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

(Доставено от гр. /с.)

(№ на разрешително (лиценз)

 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

(Община)

 

 

...........................................................................................................

 

 

(Тип, произход, сорт, реколта)

 

 

...........................................................................................................

 

 

(№ на договор за производство и изкупуване)

 

 

...........................................................................................................

 

 

(Получени средства, материали)

 

 

 

 

 

 

ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №

 

за предаден тютюн на ................................................................................................

 

(дата, година)

 

 

 

 

Бала

НЕТО - КГ

Всичко

 

№ по

Класа

 

кг

 

ред

I

II

III

Карагюбек

Карантия

Мухъл

Отпадъци

Пясък

Влага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предал: ............................................................................................

Приел:

 

..........................................................................................................

 

 

(Фирма, трите имена)

(Трите имена)

 

..........................................................................................................

............................................................................................................

 

(Подпис и печат)

(Подпис и печат)

 

                           Приложение № 3 към чл. 37, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

по чл. 37, ал. 1, т. 14 от Закона за тютюна

 

и тютюневите изделия

 

Долуподписаният......................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................,

 

(име, презиме, фамилия)

 

притежаващ личен паспорт/лична карта, серия ..........................................., № ..................................................................,

издаден на..............................от РУ на МВР, гр. .....................................................................................................................

ЕГН......................................................., с адрес за кореспонденция гр. (с.).........................................................................., пощенски код ....................................., фирма ........................................................................................................................,

(попълва се от ЕТ)

териториална дирекция на Националната агенция за приходите.......................................................................................,

данъчен №................................................................., единен идентификационен код........................................................., тел. ......................................................, факс..............................................., в качеството си на:

А. Физическо лице-едноличен търговец (ЕТ)

Б. Представител на юридическото лице

.....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................., със седалище

(наименование на юридическото лице)

гр. (с.)............................................................., с адрес за кореспонденция гр. (с.).................................................................,

код.................................................................................................., ет..........................................., ап......................................,

 

териториална дирекция на Националната агенция за приходите ......................................................................................,

данъчен №..................................................., единен идентификационен код ......................................................................,

тел................................................................, факс ....................................................................................................................,

на основание .........................(съдебно решение)....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

 

 

I. Притежавам:

 

1. Парични средства:

 

1.1. В левове ....................................... № на банковата сметка ...............................................................................................

 

1.2. Във валута ................................... № на банковата сметка ...............................................................................................

 

2. Облигации

 

2.1. По Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.:

а) в левове...................................................................................................................................................................................

б) във валута...............................................................................................................................................................................

2.2. Други облигации:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

 

II. Средствата по т. 1 са от:

 

1. Печалби, реализирани от...................................г. до .............................................г. - .........................................лв.

 

2. Доходи, реализирани от....................................г. до .............................................г. - .........................................лв.

 

3. Продажба на имущество ..................................................................................лв.

 

4. Пари от наследство и/или дарение:

 

          а) в левове ........................................................................................................................................................................

 

б) във валута (.....................................)............................................................................................................................

 

5. Печалби от хазартни игри ..............................................................................лв.

 

6. Кредити (заеми):

 

          а) в левове........................................................................................................................................................................

 

б) във валута (.....................................)............................................................................................................................

 

7. Допълнителни вноски на съдружниците ................................................................................................................

 

III. Доходи, печалби

 

 

Година

Вид на данъчната декларация/ревизионен акт

Доход за облагане/облагаема печалба (лв.)

Платен данък след облагането (лв.)

Доход (печалба) (лв.)

Забележки

 

............

 

............

 

............

 

............

 

............

 

от .......

 

до ......

 

на ......

 

Всичко:

 

 

За раздел III заверил:

 

 

.................................................................................................

 

 

Началник на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите:

..................................................................................................

 

 

 

 

(подпис и печат)

 

 

Дата:

 

 

.................................................................................................

 

 

.................................................................................................

 

IV. Парични средства от продажба на имущество (попълва се само от еднолични търговци)

 

 

 

 

 

 

Вид на имуществото

Дата и основание на придобиване (наследство, дарение или покупка), № и дата на нотариалния акт или на съдебното решение

Платени данъци и такси по придобиването (наследство, дарение или покупка), №, дата и вид на платежния документ

Дата на продажбата

Приход от продажбата (в лв.)

Данни за купувача (име, адрес, данъчна регистрация, ЕГН, единен идентификационен код

Забележка

 

А. Недвижимо имущество

 

1.

 

2.

 

3.

 

Б. Движимо имущество

 

Общо

 

А + Б

 

 

За раздел IV заверил:

 

 

...........................................................................................................

 

 

Началник на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите:

..........................................................................................................

 

 

 

 

(подпис и печат)

 

 

Дата:

 

 

.........................................................................................................

 

 

........................................................................................................

 

 

 

V. Парични средства от други източници

 

А. Пари (в левове или във валута), получени по наследство и/или дарение, ........................................................... ...........................................................................................................................................................................................

(посочват се общият наследствен дял или дарение, в т.ч. на парите;

прилага се документът, въз основа на който са определени и

платени дължимите данъци и такси и техният размер)

Б. Печалби, получени от лотарийни и хазартни игри ................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................................

(посочват се размерът на спечелените суми; наименованието и адресът на заведението,

изплатило печалбата, и видът на платежния документ, с който е извършено плащането)

В. Доходи от трудови правоотношения .................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

(декларират се сумата на дохода и нейният платец за последните 5 години;

прилага се служебна (и) бележка (и) за изплатените възнаграждения)

Г. Други източници ...................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

(посочват се източниците, непосочени в предходните точки)

 

 

 

VI. Привлечени средства

 

 

 

 

Кредитодател

Вид на кредита

Размер на кредита

Условия за усвояване

Срок за издължаване

Обезпечения - вид, размер

Забележки

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

 

 

По тази точка се прилага копие от договора за кредит или оригинално гаранционно писмо, издадено от банката.

Забележки:

1. Всички обезпечения по кредитите се обявяват като източници на средства по предходните раздели, като в графа "забележки" се отбелязва, че са за обезпечения по договор за кредит.

2. Когато кредитодателят е небанково предприятие, се прилагат данните по чл. 7, ал. 2 от Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ЗППДОбП.

 

 

 

VII. Задължения:

 

1. Към държавата (и приравнени към тях):

 

1.1. Към бюджета (данъци, такси, глоби, лихви и

 

други държавни вземания):

 

1. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

2. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

3. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

4. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

5. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

6. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

7. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

8. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

1.2. За ДОО, за фонд "ПКБ" и за други държавни фондове:

 

1. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

2. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

3. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

4. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

5. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

6. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

7. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

8. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

2. Други задължения (включително лихви):

 

2.1. Към банки

 

2.2. Към доставчици

 

2.3. Към други кредитори

 

 

 

VIII.

 

1. Средствата, които притежавам, са от ................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

 

(описват се източниците)

 

2. За периода, през който съм придобил средствата по т. 1, съм платил данъци върху доходите в размер ........... лв.

(кв. № или банково бордеро ................................................................................................................................................).

3. Юридическото лице, което представлявам, е реализирало печалба за предходната година в размер ................ лв.

и е платило данък върху печалбата ............................. лв. (кв. № или банково бордеро ...............................................).

4. Юридическото лице, което представлявам, притежава имущество и финансови активи в размер .................... лв.

5. Аз (юридическото лице, което представлявам) нямам (няма) задължения към държавата.

 

IХ.

Съгласен съм да давам информация на органа по чл. ..................... ЗТТИ относно сведенията в тази декларация и за

средствата, с които изплащам кредитите.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс и по чл. 37 ЗТТИ.

 

Прилагам:

 

1. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

2. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

3. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

4. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

5. .......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

Дата: ...........................................................................................................................................................................................

 

Декларатор: ...............................................................................................................................................................................

 

 

 

                                               
Приложение № 3а към чл. 35к, ал. 2, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., попр. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.)


Списък на текстовите предупреждения


1. Тютюнопушенето причинява 9 от всеки 10 случая на рак на белите дробове
2. Тютюнопушенето причинява рак на устната кухина и гърлото
3. Тютюнопушенето уврежда белите Ви дробове
4. Тютюнопушенето причинява сърдечни удари
5. Тютюнопушенето причинява мозъчни удари и увреждания
6. Тютюнопушенето запушва артериите Ви
7. Тютюнопушенето увеличава риска от ослепяване
8. Тютюнопушенето уврежда зъбите и венците Ви
9. Тютюнопушенето може да убие Вашето неродено дете
10. С тютюневия дим вредите на децата, семейството и приятелите си
11. Децата на пушачите е по-вероятно също да станат пушачи
12. Откажете тютюнопушенето - останете живи заради близките си
13. Тютюнопушенето намалява репродуктивните способности
14. (попр. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Тютюнопушенето увеличава риска от импотентност


Приложение № 3б към чл. 35к, ал. 2, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.)

Галерия с изображения


Група 1