навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

В сила от 01.01.1999 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.15 от 6 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.89 от 3 Август 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.30 от 2 Април 1999г., изм. ДВ. бр.83 от 21 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2001г., доп. ДВ. бр.76 от 6 Август 2002г., изм. ДВ. бр.37 от 22 Април 2003г., изм. ДВ. бр.95 от 28 Октомври 2003г., доп. ДВ. бр.38 от 11 Май 2004г., изм. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г., доп. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., изм. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.32 от 16 Април 2019г., изм. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2019г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г., доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 29 Септември 2023г., изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г., доп. ДВ. бр.18 от 1 Март 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Част първа.
ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Този закон урежда устройството и организацията на митническата администрация и извършваната от нейните органи дейност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Този закон урежда и:
1. правилата и процедурите, приложими за стоките, въвеждани на митническата територия на Съюза или извеждани от нея, доколкото не са уредени в Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 952/2013", Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ, L 343/1 от 29 декември 2015 г.), наричан по-нататък "Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446", Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 343/558 от 29 декември 2015 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447" и Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (ОВ, L 324/23 от 10 декември 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1186/2009";
2. прилагането от митническата администрация на законодателство в областта на общата търговска политика, общата селскостопанска политика и политиката в областта на рибарството, на други общи политики на Съюза, свързани с опазването на здравето на хората и животните, защита на растенията, опазване на околната среда и на културното наследство, с отчитане на общите правила за вътрешния пазар и за конкуренцията, в защита на финансовите интереси на Съюза и на държавите членки и борба с незаконната търговия, защита на правата върху интелектуалната собственост, както и прилагането на аспекти от външната политика и политиката за сигурност, доколкото е свързано с въвеждане или извеждане на или от митническата територия на Съюза.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) (1) Лицата и превозните средства, както и стоките, които се пренасят или превозват от тях, при пристигане и напускане на митническата територия на Съюза през граничните контролно -пропускателни пунктове подлежат на митнически контрол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г.) Контрол се извършва и при пренасянето през държавната граница на страната на парични средства съгласно Валутния закон, както и за спазването на други изисквания или ограничения, установени в законодателството във връзка с пренасянето през държавната граница на стоки, доколкото същите са под митнически надзор.


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 4. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Всички лица са длъжни да уведомят незабавно митническата администрация за оставените при тях, намерени или задържани стоки, включително превозни средства, за които се знае или се предполага, че са въведени на територията на страната без извършване на съответните митнически формалности. Тези стоки следва да бъдат представени пред митническата администрация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Ако собственикът на оставените, намерените или задържаните стоки, включително на превозните средства, е лице, неустановено на територията на Съюза, неизвестно лице или лице, установено на територията на Съюза с неизвестен адрес, и ги потърси в срок 6 месеца от деня на представянето им пред митническата администрация, лицето извършва съответните формалности за поставяне под митнически режим за стоките, след като заплати всички направени разходи от митническото учреждение за тях.
(3) Оставените, намерените или задържаните стоки, включително превозните средства, се считат за изоставени в полза на държавата, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) собственикът им е лице, неустановено на територията на Съюза, неизвестно лице или лице, установено на територията на Съюза с неизвестен адрес, и от деня на представянето им пред митническата администрация са изтекли 6 месеца;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) собственикът им е установено лице на територията на Съюза с известен адрес и от деня на връчване на поканата за вдигане на стоките, изпратена от митническото учреждение, са изтекли три месеца; поканата се изпраща в 7-дневен срок от деня на представянето на стоките пред митническата администрация.


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Всички лица, включително държавните органи в рамките на своята компетентност, оказват съдействие на митническата администрация при извършване на нейната дейност. Те са длъжни в 14-дневен срок от получаване на искането от митническата администрация да предоставят наличната им информация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Никой няма право да се разпорежда със стоки под митнически надзор без знанието и разрешението на митническата администрация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2003 г.) Действията, извършени в нарушение на ал. 2, са недействителни спрямо митническите органи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.02.2013 г.) Върху стоки под митнически надзор и контрол не могат да се налагат запори за обезпечаване на вземания на други физически или юридически лица.


Чл. 6. Всички лица, които са свързани с операциите по внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки, са длъжни за целите на митническия надзор и контрол да предоставят на митническите органи по тяхно искане и в определен от тях срок цялата информация и документация по конкретните операции независимо от използвания носител.

Глава втора.
МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел I.
Устройство и организация


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) (1) Митническата администрация е централизирана административна структура, организирана в Агенция "Митници" към министъра на финансите, която е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) Агенция "Митници" е структурирана в Централно митническо управление и териториални дирекции. Общата и специализираната администрация в Централното митническо управление са организирани в дирекции. В Централното митническо управление могат да се създават главни дирекции. В главната дирекция могат да се създават териториални звена, които се ръководят от главния директор на главната дирекция и не са включени в структурата на териториалните дирекции.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове. Общата и специализираната администрация в териториалното управление са организирани в отдели и сектори.
(5) Централното митническо управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на митническата администрация и извършва митническа дейност.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) Териториалното управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените в структурата на териториалната дирекция митнически бюра и/или митнически пунктове и заедно с тях е основен изпълнител на митническия надзор и контрол.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г, изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Общото ръководство и контрол върху дейността на митническата администрация се осъществява от министъра на финансите или от определен от него заместник-министър.
(9) Агенция "Митници" може да издава специализирани печатни издания.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) Териториални дирекции, митнически бюра и митнически пунктове се създават, преобразуват и закриват от министъра на финансите по предложение на директора на Агенция "Митници". Директорът на Агенция "Митници" определя структурата и числеността на персонала им в рамките на общата численост на персонала на агенцията.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) (1) Агенция "Митници" се ръководи и се представлява от директор, който се назначава и се освобождава от министъра на финансите съгласувано с министър-председателя.
(2) При осъществяване на своите функции директорът на Агенция "Митници" се подпомага от заместник-директори. Броят на заместник-директорите се определя в устройствения правилник на агенцията.
(3) Заместник-директорите на Агенция "Митници" се назначават и се освобождават от министъра на финансите по предложение на директора на агенцията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г., изречение второ обявено за противоконституционно с РКС № 4 от 2019 г. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) Териториалните дирекции се ръководят и представляват от директор, който се назначава от директора на Агенция "Митници" съгласувано с министъра на финансите, без да се прилага чл. 10, ал. 12. Правоотношенията с директорите на териториалните дирекции могат да бъдат прекратени без предизвестие от директора на Агенция "Митници" по негова преценка, съгласувано с министъра на финансите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г., изречение второ обявено за противоконституционно с РКС № 4 от 2019 г. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) Главните директори на главни дирекции и директорите на дирекции от специализираната администрация в Централно митническо управление се назначават от директора на Агенция "Митници" съгласувано с министъра на финансите, без да се прилага чл. 10, ал. 12. Правоотношенията с главните директори на главни дирекции и директорите на дирекции от специализираната администрация в Централно митническо управление могат да бъдат прекратени без предизвестие от директора на Агенция "Митници" по негова преценка, съгласувано с министъра на финансите.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) В структурата на Агенция "Митници" се създава инспекторат на пряко подчинение на директора на агенцията за осъществяване на контрол върху дейността на митническата администрация.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г., обявена за противоконституционна с РКС № 7 от 2019 г. в частта относно изр. 2 - ДВ, бр. 75 от 2019 г.) Митнически служител може да бъде дееспособно лице, което не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, не е лишено по съдебен ред от право да заема съответната длъжност и отговаря на изискванията за работа в митническата администрация. Митническите служители, които са митнически органи по смисъла на закона, могат да бъдат само лица, които не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер. Обстоятелствата относно съдебния статус се установяват служебно.
(2) Митническите служители не могат:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) да са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове на органи на управление или контрол на търговски дружества или кооперации;
2. да сключват допълнителни трудови договори освен като сътрудници в научни институти и преподаватели в учебни заведения;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) да са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, лице, с което се намират във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Митническите служители, които заемат длъжност по служебно правоотношение, трябва да отговарят и на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Митнически служител може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) При назначаване на работа митническите служители подписват декларация за обстоятелствата по ал. 1 и 2.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) Всички митнически служители с изключение на тези, заемащи технически длъжности, подават декларации за имущество и интереси по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията в сроковете, при условията и по реда на Закона за противодействие на корупцията.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) По писмено искане на директора на Агенция "Митници" органите на Националната агенция за приходите предоставят данни за доходите и имуществото на митническите служители.
(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2003 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) По отношение на защитата и достъпа до данните по ал. 6 и 7, обработвани от Агенция "Митници", се прилагат изискванията за защита на личните данни.
(9) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) В 7-дневен срок от възникване на обстоятелствата по ал. 1 и 2 митническите служители са длъжни да подадат декларация.
(10) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2003 г., предишна ал. 8, изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.02.2013 г.) Несъвместимостта по ал. 1 и 2 е основание за прекратяване на трудовите или служебните правоотношения на митническия служител по реда на Кодекса на труда или на Закона за държавния служител. Неподаването в срок на декларация по ал. 6 от митническия служител без уважителни причини е основание за търсене на дисциплинарна отговорност.
(11) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.10.2019 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(12) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.10.2019 г.) При назначаване и повишаване в длъжност в Агенция "Митници" лицата трябва да имат положителен резултат от изследване за професионална и психологическа пригодност. Условията и редът за извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност се определят с наредба на министъра на финансите.
(13) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 12 - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.10.2019 г.) Новоназначените служители в специализираната администрация завършват базов курс за обучение в Националния учебен център на Агенция "Митници".
(14) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.10.2019 г.) За осъществяване на служебните си задължения служителите на Агенция "Митници" имат право на униформено облекло, специализирано работно облекло или на парични средства за представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени със заповед на директора на Агенция "Митници".
(15) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 14 - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.10.2019 г.) При служебна необходимост митническият служител може да бъде преместван да изпълнява временно друга или същата служба в рамките на митническата администрация. Преместването се извършва със заповед на директора на Агенция "Митници" за срок не повече от 6 месеца през една календарна година при условията на командироване. Когато преместването е за по-дълъг срок, е необходимо писменото съгласие на митническия служител. В тези случаи митническият служител получава заплата, съответна на заеманата длъжност, но не по-малка от получаваната до преместването.
(16) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2016 г., предишна ал. 15 - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.10.2019 г.) Агенция "Митници" застрахова митническите служители срещу злополука и сключва застраховка "Живот" за сметка на своя бюджет.
(17) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 15 - ДВ, бр. 58 от 2016 г., предишна ал. 16 - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.10.2019 г.) При смърт на митнически служител Агенция "Митници" поема обичайните разноски по погребението на служителя.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Разследващ митнически инспектор е митнически служител с висше юридическо образование, който не е обвиняем, подсъдим или осъждан за умишлено престъпление от общ характер. Обстоятелствата относно наличието или липсата на обвинение, както и съдебният статус се установяват служебно от органа по назначаване.
(2) Разследващият митнически инспектор извършва разследване в случаите, при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
(3) На разследващите митнически инспектори не могат да се възлагат други дейности освен разследване на престъпления.
(4) При осъществяване на своите правомощия разследващият митнически инспектор взема решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона.
(5) Горестоящите ръководители нямат право да дават указания за извършването на действия по разследването и за съставянето на писменото мнение, както и по какъвто и да е друг начин да се намесват в разследването.
(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г.) Взаимодействието на разследващите митнически инспектори с европейските делегирани прокурори при осъществяване на дейността по разследване на престъпления от компетентност на Европейската прокуратура се урежда със споразумение между министъра на финансите и оправомощения от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор по чл. 139а, ал. 1 от Закона за съдебната власт.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) (1) Министерският съвет по предложение на министъра на финансите приема устройствен правилник на Агенция "Митници" и определя числеността на персонала в агенцията и в Централното митническо управление.
(2) В Устройствения правилник на Агенция "Митници" могат да бъдат определени допълнителни изисквания за заемане на длъжности в митническата администрация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.02.2013 г., нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) Директорите на дирекции от специализираната администрация на Агенция "Митници" могат да бъдат подпомагани от заместник-директори. Главните директори на главни дирекции могат да бъдат подпомагани от заместник главен директор.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Митническите органи събират такси за допълнително предоставени услуги. Тези такси не са мита. Размерът им се определя от Министерския съвет.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Агенция "Митници" събира приходи от сключени договори с юридически и физически лица в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и на други места.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Агенция "Митници" е администратор и на приходите от:
1. акцизи;
2. данък върху добавената стойност при внос на стоки по чл. 16 от Закона за данък върху добавената стойност;
3. мита;
4. глоби и имуществени санкции за митнически и валутни нарушения и по Закона за акцизите и данъчните складове;
5. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2020 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) събраните от Агенция "Митници" такси на граничните контролно-пропускателни пунктове, включително такси по чл. 10, ал. 4 и 5 от Закона за пътищата;
7. други публични или частни държавни вземания, които са възложени за събиране от Агенция "Митници" със закон или друг нормативен акт.
(2) Събраните суми по ал. 1, т. 1 - 5 постъпват в приход на централния бюджет.
(3) По бюджета на Агенция "Митници" постъпват приходите:
1. по чл. 12 и 13;
2. от експлоатация на недвижимо имущество - държавна собственост, и от предоставяне на данни;
3. от печатните издания по чл. 7, ал. 9;
4. от ползване на почивната база;
5. по чл. 78, ал. 6 и 8 от Гражданския процесуален кодекс.
(4) По бюджета на Агенция "Митници" се отчитат като приход и събраните от агенцията такси по чл. 29, ал. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Събраните от Агенция "Митници" средства в чуждестранна валута в брой или по безкасов път може да се обменят изцяло или частично в левове. Такива средства в чуждестранна валута могат да бъдат обменяни от Агенция "Митници" в небанкова финансова институция, доколкото същите не се приемат за обмяна от Българската народна банка, банки и клонове на чуждестранни банки на територията на страната.
(6) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Агенция "Митници" може да превежда на бюджетни организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, левовата равностойност на събраните в тяхна полза средства в чуждестранна валута, като се прилага курсът на Българската народна банка, определен съгласно чл. 12, ал. 1 от Валутния закон. Възникналите курсови разлики от обмяна на валутата са за сметка на събраните по сметките на териториалните митнически учреждения приходи за централния бюджет.
(7) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Разпоредбата на ал. 5 може да се прилага и за средства в чуждестранна валута, отнети в полза на държавата от митническите органи, доколкото съответните актове за отнемане на средствата са влезли окончателно в сила.
(8) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В случай на възстановяване на чужди средства в чуждестранна валута, които са били обменени от Агенция "Митници" в левове, възникналите курсови разлики са за сметка на събраните по сметките на териториалните митнически учреждения приходи за централния бюджет.

Раздел II.
Функции и задачи


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Агенция "Митници":
1. участва в разработването и реализира митническата политика на Съюза, включително в подготовката на международните договори на Съюза, отнасящи се до митнически въпроси;
2. осъществява административно митническо сътрудничество и взаимна митническа помощ между държавите членки съгласно Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси, Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации, съставена в Брюксел на 18 декември 1997 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 84 от 2006 г.), както и на основание на двустранни и многостранни договорености;
3. осъществява административно сътрудничество и взаимна митническа помощ с държави извън Съюза на основание на споразуменията на Съюза за свободна търговия и на двустранни договорености за взаимна помощ в митническата област;
4. осъществява международните митнически връзки извън тези по т. 2 и 3;
5. осигурява защита на икономическите и финансовите интереси, като поддържа уместен баланс между прилагането на критериите за контрол и предоставяне на улеснения на легалните търговски оператори;
6. обработва, анализира, съхранява и предоставя информация относно митническата дейност;
7. осигурява квалификацията и преквалификацията на митническите служители, като използва създадените на европейско и национално ниво учебни модули и инструменти;
8. се разпорежда с отнети и изоставени в полза на държавата стоки по производства, водени от митническите органи, включително завършили със съдебен акт, както и със задържани стоки в случаите, предвидени в този закон;
9. осъществява сътрудничество и взаимодействие с други държавни органи и организации, като условията и редът за взаимодействие се уреждат със съвместни инструкции;
10. изгражда, поддържа и експлоатира сигурни, интегрирани, оперативно съвместими и достъпни електронни системи за обмен на данни в рамките на своята компетентност.
(2) Митническите органи:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) осъществяват митнически надзор и извършват контрол върху стоките, превозните средства и лицата на територията на Република България;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) изискват обезпечаване на мита, такси и други публични държавни вземания;
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) прилагат, в рамките на своята компетентност, приети в законодателството на Съюза мерки за въвеждани на или извеждани от митническата територия на Съюза стоки, произтичащи от общата търговска политика и другите общи политики на Съюза, свързани с опазването на обществения морал, обществения ред или обществената сигурност, опазването на здравето на хората и на животните, защитата на растенията, опазването на околната среда, защитата на националното богатство, имащо художествена, историческа или археологическа стойност, изпълнение на мерки за опазване и управление на рибните ресурси, включително мерки, свързани с контрол на прекурсори за производство на наркотици и на парични средства;
4. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) осъществяват митническо разузнаване за противодействие на митническите и валутните нарушения, нарушенията на акцизното законодателство и престъпленията в случаите, предвидени в чл. 194, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс;
6. организират и осъществяват дейността за предотвратяване и разкриване на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори;
7. осъществяват валутен контрол в рамките на предоставената им със закон компетентност;
8. издават решения за прилагането на митническите разпоредби;
9. (нова - ДВ, бр. 63 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2005 г., в сила от 29.04.2006 г., нова - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) задържат стоки и/или парични средства във всички случаи, предвидени със закон, с разписка по образец, утвърден от министъра на финансите;
10. (нова - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) осъществяват дейност по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания;
11. (нова - ДВ, бр. 63 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) участват при осъществяване на оперативно-издирвателна дейност съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи при условията и по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и с органите на Държавна агенция "Национална сигурност" при условията и по реда на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност";
12. (нова - ДВ, бр. 37 от 2003 г.) прилагат мерки за граничен контрол за защита на права върху интелектуалната собственост;
13. (нова - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) осъществяват разследване или отделни действия по разследването на престъпления в случаите, при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс;
14. (нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) осъществяват оперативно-издирвателна дейност за предотвратяване, разкриване и документиране на престъпления по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи;
15. (нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 27.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 28.09.2018 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) осъществяват контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове и на обособени места на републиканската пътна мрежа в граничната зона по изпълнение на задължението за заплащане на пътните такси по чл. 10 от Закона за пътищата с изключение на таксите по чл. 10, ал. 1 за съответната категория пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление влизане на територията на Република България и по спазване на разрешителния режим за товарни и пътнически превози.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Условията и редът за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи, както и с органите на Държавна агенция "Национална сигурност" за предотвратяване, разкриване и разследване на нарушения и престъпления се уреждат със съвместни инструкции на министъра на финансите, министъра на вътрешните работи и председателя на агенцията.
(3а) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Условията и редът за взаимодействие между митническите органи и органите на Агенция "Пътна инфраструктура" за установяване, предотвратяване и санкциониране на нарушения и събиране на пътните такси се уреждат със съвместна инструкция на директора на Агенция "Митници" и управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура".
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Митническата администрация изпълнява и други дейности, възложени и със закон.

Раздел III.
Правомощия на митническите органи


Чл. 16. (1) При изпълнение на служебните си задължения митническите органи имат право:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) да извършват проверки, свързани с митническия надзор и контрол на стоки, превозни средства и лица в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и на цялата територия на страната;
2. да предприемат необходимите мерки, допустими от закона, за осъществяване на митническия контрол;
3. да изискват представянето или предаването на стоки, документи, сведения и други носители на информация, свързани с митническия надзор и контрол;
3а. (нова - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 27.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) да издават сертификати за преференциален произход на стоките, както и да контролират издаването на сертификати за непреференциален произход на стоките от лицата, получили разрешение от директора на Агенция "Митници";
4. да изискват представяне на документ за самоличност;
5. да изискват писмени или устни обяснения;
6. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) да извършват последващ митнически контрол на стоки и документи, свързани с поставяне под митнически режим с митническа декларация, с декларация за временно складиране, с обобщена декларация за въвеждане, с обобщена декларация за напускане, с декларация за реекспорт или уведомление за реекспорт;
7. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) да събират суми: за мита и такси, за неизпълнени задължения и поръчителства, за заплащане равностойността на отнети в полза на държавата стоки, когато липсват или са отчуждени, и за други държавни вземания, които се събират от митническите органи;
8. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) да налагат по установения от закона ред запори и възбрани за обезпечаване на дължими мита и други държавни вземания, събирани от тях;
9. да извършват личен преглед на лица, преминаващи държавната граница;
10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) да извършват претърсвания и изземвания на стоки, които са били или е трябвало да бъдат обект на митнически надзор и контрол и свързаната с тях документация в офиси, служебни и други помещения, както и личен обиск на намиращите се в тях лица, при спазване разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс;
11. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) да осъществяват контролирани доставки съвместно с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция "Национална сигурност" и с разрешение на съответната прокуратура.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.)
(3) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Митническите служители имат право да носят служебно оръжие и да го използват при неизбежна отбрана и при крайна необходимост.
(4) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) При осъществяване на правомощията си митническите органи имат право да спират пътните превозни средства във вътрешността на страната.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) По писмено искане на директора на Агенция "Митници" и на директорите на териториални дирекции органите на Националната агенция за приходите предоставят данни за последващи сделки относно количеството, вида, стойността и произхода на стоки, обект на вносно-износни операции, за суми, подлежащи на внасяне или възстановяване по Закона за данък върху добавената стойност и Закона за акцизите и данъчните складове, както и за установени от органите на Националната агенция за приходите нарушения, извършени от лица, осъществяващи дейности по вноса и износа.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Редът и начинът за електронен обмен на информация между митническата администрация и Националната агенция за приходите се определят със съвместна инструкция на директора на Агенция "Митници" и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При извършване на проверки в рамките на последващия контрол или в хода на митническото разузнаване, когато се възпрепятства тяхното провеждане или когато са налице данни за укриване на факти и обстоятелства, които са от значение за случая, митническите органи могат да извършват претърсване и изземване по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
(8) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс се прилагат и за правомощията и процесуалните действия на митническите органи по ал. 1, т. 10 при извършване на проверките по ал. 7, както и за правата и задълженията на проверяваните лица относно основанието и целите на претърсването и изземването, органите, които го осъществяват, и лицата, които присъстват, както и относно правото на защита на проверяваните лица.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) За всяко задържано лице се издава заповед за задържане от митническия орган, ограничил правото на свободно придвижване на лицето. На задържаното лице се предоставя информация за фактическите и правните основания за задържането.
(3) На задържаното лице не могат да бъдат ограничавани други права освен правото на свободно придвижване. Срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа. Задържаните лица незабавно се освобождават след отпадане на основанието за задържане, но не по-късно от 24-часовия срок.
(4) Когато задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за основанията за задържането му на разбираем за него език.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) От момента на задържането си лицето има право на защитник. Митническите органи са длъжни да разяснят на задържания правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му да откаже да дава обяснения. За отказа от защитник и обстоятелствата, при които е направен, се съставя протокол.
(6) Задържаното лице има право да обжалва пред съда законността на задържането по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съдът се произнася по жалбата незабавно.
(7) За задържането съответният митнически орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.
(8) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Когато задържаният е чужд гражданин, по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи. Ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Митническите органи могат да проверяват личните вещи и да извършват обиск на задържаното лице за което се съставя протокол. Обиск може да бъде извършен само от лице, което принадлежи към пола на обискирания.
(10) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Протоколът по ал. 9 се подписва от митническия орган, от един свидетел и от проверяваното лице, на което се предоставя екземпляр от протокола.
(11) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Проверката и обискът по ал. 9 се извършват по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите.
(12) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 60 от 2015 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Когато е необходимо, задържаното лице се настанява в обособените за целта места в структурите на Министерството на вътрешните работи, за което се издава писмена заповед.
(13) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложение № 6, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 5 - 8.
(14) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2024 г.) Информацията по ал. 2 - 8 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) При задържане на лице митническите органи вземат мерки за осигуряване на личната си безопасност и за безопасността на присъстващите лица.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) При задържане на лице, което не се подчинява или оказва съпротива, митническите органи след предупреждение могат да използват физическа сила и помощни средства - белезници, когато не е възможно да изпълнят служебните си задължения по друг начин.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) При използване на физическа сила и помощни средства митническите органи са длъжни да пазят живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Митническите органи могат да конвоират на територията на страната лицата, задържани по реда на чл. 16а, и обвиняемите, по отношение на които е постановено задържане до 72 часа по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Конвойната дейност на територията на страната се извършва от митническите служители при условията и по реда на инструкция на министъра на финансите.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигане целта на приложената мярка.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Условията и редът за прилагане на разпоредбите по задържане на лице от митническите органи се уреждат в инструкцията по чл. 15, ал. 3.


Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.02.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) За изпълнение на възложените и със закон правомощия Агенция "Митници" има право на безвъзмезден достъп до Регистъра на населението - Национална база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Достъпът до информацията по ал. 1 се осъществява по начин, непозволяващ разкриването и, и при спазване на принципа "необходимост да се знае" по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на класифицираната информация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Достъпът до Регистъра на населението - Национална база данни "Население", се урежда със споразумение между министъра на регионалното развитие и благоустройството и директора на Агенция "Митници".


Чл. 16г. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) (1) За изпълнение на възложените им със закон правомощия органите на Министерството на вътрешните работи и на Агенция "Митници" обменят информация, включително чрез достъп до автоматизирани информационни системи.
(2) Достъпът до информацията по ал. 1 се осъществява по начин, непозволяващ разкриването и, и при спазване на принципа "необходимост да се знае" по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на класифицираната информация.
(3) Условията и редът за обмен на информация се определят със съвместна инструкция на министъра на финансите и на министъра на вътрешните работи.

Чл. 16д. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) (1) Оперативно-издирвателната дейност се осъществява от митнически органи, определени със заповед на министъра на финансите по предложение на директора на Агенция "Митници".
(2) Оперативно-издирвателната дейност на митническите органи има за цел:
1. разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи;
2. установяване самоличността на лица, подготвящи, извършващи или извършили престъпления по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи;
3. издирване на вещи, които са предмет или средство за извършване на престъпление по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи или могат да послужат за доказателство.
(3) Основанията за извършване на оперативно-издирвателна дейност от митническите органи са:
1. получени данни за събития или за лица, които подготвят, извършват или вече са извършили престъпни деяния, когато не са достатъчни за образуване или започване на наказателно производство по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи;
2. искане на органите на досъдебното производство и съда.

Чл. 16е. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) (1) Митническите органи осъществяват оперативно-издирвателната дейност при спазване на законоустановените права на лицата чрез:
1. събиране, съхранение и обработване на информация;
2. вземане на образци за изследване и изследване на предмети и документи;
3. идентифициране и издирване на лица и предмети;
4. извършване на насрещни проверки по документи.
(2) Събирането на информация се осъществява чрез:
1. достъп до информационни фондове, архиви или отделни документи;
2. комуникация с лица;
3. проучване на обекти и лица, за които има данни, че подготвят, извършват или са извършили престъпления по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи;
4. събиране, съхраняване и анализ на изображения.

Чл. 16ж. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Организацията и отчетността на осъществяваната от митническите органи оперативно-издирвателна дейност се уреждат с инструкция на министъра на финансите.

Чл. 16з. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 27.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Сертификати за непреференциален произход на стоките се издават от лице, получило разрешение от директора на Агенция "Митници".
(2) Разрешението по ал. 1 се издава на лице, което:
1. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
2. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ характер, свързано с икономическата дейност на заявителя;
б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. няма задължения за публични държавни вземания, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
4. не е извършило тежко или повторно нарушение на митническото или данъчното законодателство, освен когато са изтекли повече от три години от влизане в сила на споразумението или наказателното постановление, с което лицето е наказано за това деяние;
5. (нова - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) притежава акредитация от компетентни международни организации или отговаря на следните условия:
а) поддържа електронен регистър, чрез който в реално време се извършва проверка за съществуването и статута на търговците, за техните законни или упълномощени представители и спесимените от подписите им;
б) има регионални структури във всички области на страната;
в) осигурява възможност за електронно подаване на данни и формуляри за издаване на сертификати за произход;
г) поддържа база данни за всички издадени сертификати за произход и документацията към тях с възможност за осигуряване на достъп за органи, институции и/или организации с компетентност в тази област;
д) не извършва спедиторска, транспортна или експортна дейност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 27.09.2016 г.) За издаване на разрешението по ал. 1 се подава заявление до директора на Агенция "Митници", което съдържа данни за лицето - заявител, както и предмета на извършваната от него дейност. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) за лица, които не са български граждани - документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено, а когато в държавата, в която лицето е установено, не се издава официален документ - декларация за обстоятелствата по ал. 2, т. 2, буква "а"; документите се признават, в случай че са представени до 6 месеца от датата на издаването им, съответно изготвянето им;
3. декларация за обстоятелствата по ал. 2, т. 2, буква "б";
4. декларация за обстоятелствата по ал. 2, т. 4;
5. декларация за съгласие за извършване на проверка от митническите органи относно спазване на изискванията за издаването на сертификати за непреференциален произход на стоки, която включва одит, включително и чрез посещение на място;
6. декларация, че разполагат със служители, обучени в областта на непреференциалния произход на стоките, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 952/2013, Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 и Регламент (ЕО) № 1186/2009;
7. декларация, с която се задължават да провеждат обучения на служителите си в областта на непреференциален произход на стоките, съгласно разпоредбите на Регламент (EC) № 952/2013, Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 и Регламент за изпълнение (EC) 2015/2447;
8. (нова - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 2, т. 5, буква "д".
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За български граждани обстоятелството по ал. 2, т. 2, буква "а" се проверява служебно.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 27.09.2016 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Директорът на Агенция "Митници" се произнася по заявлението в едномесечен срок от датата на подаването му.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато представените документи не отговарят на изискванията, органът по ал. 5 в 7-дневен срок от получаване на заявлението уведомява писмено лицето, подало заявлението, и му определя срок за отстраняване на нередовностите до 14 дни, считано от получаването на уведомлението.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато в срока по ал. 6, лицето, подало заявлението, не отстрани нередовностите, органът по ал. 5 оставя заявлението без разглеждане.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В 14-дневен срок от отстраняване на нередовностите органът по ал. 5 разглежда заявлението и приложените към него документи и се произнася по заявлението.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 27.09.2016 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Директорът на Агенция "Митници" издава разрешение или отказва издаването му с мотивирано решение. При отказ за издаване на разрешение ново заявление може да бъде подадено не по-рано от една година от влизането в сила на решението за отказ.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Решението, с което е отказано издаване на разрешение, подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 27.09.2016 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Лице, получило разрешение по ал. 1, е длъжно да уведомява писмено директора на Агенция "Митници" за всички промени в обстоятелствата, при които е издадено разрешението, в 14-дневен срок от настъпването им, като представя необходимите документи.
(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Действието на разрешението се прекратява:
1. по писмено искане от лицето, когато са спазени условията по този закон;
2. когато лицето престане да отговаря на изискванията на закона за издаване на разрешението;
3. когато се установи, че лицето е представило неверни данни или документи с невярно съдържание, които са послужили като основание за издаване на разрешението;
4. когато след извършване на проверки от митническите органи се установи неправомерно издаване на сертификати за непреференциален произход.
(13) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 27.09.2016 г., предишна ал. 12 - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Действието на разрешението се прекратява с мотивирано решение на директора на Агенция "Митници". Решението подлежи на предварително изпълнение.
(14) (Предишна ал. 13, изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Решението по ал. 13 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 16и. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2023 г.) (1) Решенията по глава ІІ, Раздел 2 от Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (ОВ, L 181/15 от 29 юни 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 608/2013" се издават от директора на Агенция "Митници" или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Решенията по ал. 1 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, когато отговорят на условието на чл. 9, параграф 1, изречение второ и параграф 2 от Регламент (ЕС) № 608/2013.

Чл. 17. (1) При изпълнение на служебните си задължения митническите служители са длъжни:
1. да спазват организацията на работа в митническото учреждение;
2. да опазват имуществото, правата и свободите на лицата;
3. да представят митнически знак и служебна карта;
4. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) да носят униформено облекло, когато това е предвидено за съответните длъжности в Устройствения правилник на Агенция "Митници";
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2003 г.) да спазват утвърдените със заповед на министъра на финансите етични норми на поведение на митническия служител;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 37 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) да не разгласяват обстоятелства и факти, станали им известни при или по повод на изпълнение на служебните им задължения, определени от този закон като служебна тайна, освен по писмено искане на държавен орган, когато това е предвидено със закон, или на друг митнически орган, или на орган на Националната агенция за приходите във връзка с осъществяване на правомощията му. Условията и редът за предоставяне на сведения за обстоятелства и факти, съставляващи служебна тайна, на друг митнически орган се определят от директора на Агенция "Митници".
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.02.2013 г.) Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, се определя със заповед на директора на Агенция "Митници".
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Условията и редът за издаването и ползването на митническия знак и служебната карта се определят със заповед на директора на Агенция "Митници".
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.02.2013 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) За неизпълнение на задълженията по ал. 1 митническите служители носят дисциплинарна отговорност.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) (1) При изпълнение на служебните си задължения митническите служители може да обработват лични данни.
(2) Митническите служители може да обработват и лични данни, получени от други органи, за целите, за които са предоставени. Тези данни се препредават само с разрешение на органа, който ги е предоставил.
(3) При обработване на лични данни, свързано с дейностите по разузнаване, разкриване и разследване на нарушения или престъпления по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи, митническите служители:
1. може да не искат съгласието на физическото лице;
2. може да не информират физическото лице преди и по време на обработването на личните му данни;
3. предоставят личните данни само на органите за защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, както и на органите на съдебната власт за нуждите на конкретно наказателно производство;
4. обменят лични данни с компетентни органи и получатели от държави - членки на Европейския съюз, трети държави или международни организации в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/679", и със Закона за защита на личните данни.
(4) Сроковете за съхранение на данните по ал. 3 или за периодична проверка на необходимостта от съхранението им се определят от директора на Агенция "Митници". Тези данни се изтриват и в изпълнение на съдебен акт или решение на Комисията за защита на личните данни.
(5) Обработването на лични данни се осъществява при условията и по реда на този закон, на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни.
(6) Администратор на лични данни е директорът на Агенция "Митници", който възлага обработването на лични данни на оправомощени от него длъжностни лица.
(7) Директорът на Агенция "Митници" определя длъжностно лице по защита на данните.


Глава трета.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА

Раздел I.
Представителство


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) (1) В съответствие с чл. 18 от Регламент (ЕС) № 952/2013 всяко лице може да определи свой митнически представител.
(2) Физическо лице може да представлява друго физическо лице пред митническите органи въз основа на пълномощно с нотариална заверка на подписите.
(3) Дейност по занятие срещу възнаграждение като митнически представител на територията на страната може да извършва лице, регистрирано по Търговския закон.
(4) Когато действия по митническо оформяне се извършват от служител на лицето, което е титуляр на правата и задълженията, свързани със стоките, или от служител на митнически представител, същите се считат оправомощени да извършат тези действия. В тези случаи на митническите органи не могат да бъдат противопоставени ограничения на правата на служителя, произтичащи от неговите вътрешни отношения с титуляря на правата и задълженията, свързани със стоките, или от неговите вътрешни отношения с митническия представител, освен ако за тези ограничения митническите органи са предварително и писмено уведомени или ако според обстоятелствата е следвало да предполагат за тях.
(5) Митническите органи могат да изискват от всяко лице, което заявява, че действа като представител, да представи доказателства за това. Освен в случаите по ал. 2, за доказателствата не се изисква нотариална заверка на подписите.

Раздел II.
Решения по прилагане на митническото законодателство (Загл. изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.)

Раздел II.
Решения на митническите органи


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) Решенията по прилагане на митническото законодателство се издават от директора на Агенция "Митници" или от директорите на териториални дирекции.
(2) За целите на прилагане на чл. 22 от Регламент (ЕС) № 952/2013 директорът на Агенция "Митници" или оправомощено от него лице издава по заявления:
1. разрешение за одобрен икономически оператор за митнически опростявания и за одобрен икономически оператор за сигурност и безопасност;
2. решение за обвързваща тарифна информация;
3. решение за обвързваща информация за произход на стоките;
4. разрешение за опростяване на определянето на елементите, които са част от митническата стойност съгласно чл. 73 от Регламент (ЕС) № 952/2013;
5. разрешение за отсрочване на плащането;
6. разрешение за общо обезпечение за режим съюзен транзит/общ транзитен режим, за централизирано оформяне или самооценка, както и за освобождаване от общо обезпечение;
7. разрешение за одобрен износител съгласно разпоредбите за произход по споразумения, сключени от Съюза с определени държави или територии извън митническата територия на Съюза, или по мерки, приети едностранно от Съюза по отношение на такива държави или територии, или по смисъла на разпоредбите за доказване на свободно обращение на стоките в Митническия съюз ЕС - Турция, в съответствие с Решение № 1/2006 на Комитета за митническо сътрудничество ЕО - Турция от 26 септември 2006, с което се установяват подробни правила за прилагане на Решение № 1/95 на Съвета за асоцииране на ЕО - Турция (2006/646/ЕО);
8. разрешение за самооценка;
9. разрешение за централизирано оформяне, когато е включена и друга държава членка;
10. разрешение за редовна корабна линия;
11. разрешение за използване на пломби от специален тип;
12. разрешение за използване на декларация за транзит с намален набор данни;
13. разрешение за използване на електронен транспортен документ като декларация за транзит при въздушен и морски транспорт;
14. разрешение за използване на режим съюзен транзит с електронен манифест за стоки, превозвани по въздух и по море;
15. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) решение за освобождаване от мита при реимпорт на върнати стоки след изтичане на тригодишния срок по чл. 203, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013.
(3) Директорът на Агенция "Митници" издава разрешения за достъп до процедура ТИР по предложение на национален комитет, създаден за мониторинг на разрешенията за достъп до процедура ТИР в съответствие с обяснителната бележка към параграф 3, част II на приложение 9 от Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР, съставена в Женева на 14 ноември 1975 г. (ратифицирана с указ - ДВ, бр. 61 от 1977 г.) (ДВ, бр. 7 от 2004 г.), в който участват представители на митническата администрация, на националната гарантираща асоциация и на други заинтересовани организации при условия, по ред и правила за работа, определени със споразумение, сключено между митническата администрация, националната гарантираща асоциация и други заинтересовани организации.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) За целите на прилагане на чл. 22 от Регламент (ЕС) № 952/2013 директорите на териториални дирекции вземат решения по заявления, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, компетентен за издаване на разрешение за специален режим, различен от режим транзит, за операции в съоръжения за временно складиране, за опростена декларация при регулярно използване, за вписването в отчетността на декларатора, за одобрение на местата за представяне на стоки с изключение на митническите учреждения и за одобрение на място за временно складиране на стоки, различно от съоръжения за временно складиране - разрешение за общо обезпечение;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където е възникнало митническото задължение - решение за възстановяване или опрощаване на вносни или износни мита;
3. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където се намира мястото за представяне на стоките - одобрение за местата за представяне на стоки с изключение на митническите учреждения и одобрение на място за временно складиране на стоки, различно от съоръжения за временно складиране;
4. за издаване на разрешение за операции в съоръжения за временно складиране, компетентен е:
а) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където се намират основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и поне едно от съоръженията за временно складиране;
б) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където е достъпна основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и се намират съоръженията, където се извършват най-много операции, когато компетентният митнически орган не може да се определи по реда на буква "а";
5. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където се намира средството за измерване на теглото - разрешение за претегляне на банани;
6. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където се намира или е достъпна основната счетоводна отчетност за митнически цели - разрешение за одобрен издател за доказателство за митническия статус на съюзни стоки;
7. за издаване на разрешение за опростена декларация при регулярно използване компетентен е:
а) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където се намират основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и поне едно от местата, където стоките ще се поставят под митнически режим, с опростена декларация;
б) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където е достъпна основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и се намират местата, където се извършват най-много операции за поставяне на стоки под митнически режим, с опростена декларация, когато компетентният митнически орган не може да се определи по реда на буква "а";
8. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където се намира основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели с изключение на случаите по ал. 2, т. 2 - за издаване на разрешение за вписване в отчетността на декларатора при внасяне, независимо дали е комбинирано с централизирано оформяне;
9. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където се намира основната счетоводна отчетност за митнически цели - с изключение на случаите по ал. 2, т. 9 - разрешения за централизирано оформяне, комбинирано с опростена декларация при регулярно използване при внасяне;
10. за издаване на разрешение за вписване в отчетността на декларатора при режим износ компетентен е:
а) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където се намира основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и където стоките се опаковат или натоварват за износ;
б) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където е достъпна основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и където стоките се опаковат или натоварват за износ, когато компетентният митнически орган не може да се определи по реда на буква "а";
11. за издаване на разрешение за използване на специални режими, различни от режим транзит, с изключение на случаите по чл. 163 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 компетентен е:
а) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където се намира или е достъпна основната счетоводна отчетност за митнически цели и където се намира съоръжението за митническо складиране - за операции в съоръжения за митническо складиране;
б) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където се намира или е достъпна основната счетоводна отчетност за митнически цели и където се извършват операциите по усъвършенстване - за използване на режим активно усъвършенстване, а в случаите на заявител, установен извън митническата територия на Съюза, разрешението се издава от директора на териториалната дирекция, където стоките ще бъдат преработени за първи път - за използване на режим активно усъвършенстване;
в) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където се намира или е достъпна основната счетоводна отчетност за митнически цели и където се намират стоките, които ще бъдат временно изнесени - за използване на режим пасивно усъвършенстване;
г) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където стоките ще бъдат използвани за първи път, при спазване разпоредбите на чл. 205, параграф 2 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 - за режим временен внос;
д) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където се намира или е достъпна основната счетоводна отчетност за митнически цели, за заявител, установен на митническата територия на Съюза, а в случаите на заявител, установен извън митническата територия на Съюза, разрешението се издава от директора на териториалната дирекция, където стоките ще бъдат използвани за първи път - за използване на режим специфична употреба;
е) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на съответната териториална дирекция, където е достъпна основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и където се намира поне едно от съоръженията за митническо складиране, или където се извършват най-много операции в съоръженията за митническо складиране или операции по преработка или използване на стоките, когато разрешенията по букви "а" - "д" се отнасят за няколко митници;
12. за издаване на разрешения за предоставяне на статус на одобрен изпращач за поставяне на стоки под режим съюзен транзит компетентен е:
а) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където се намират основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и поне едно от местата, откъдето започват съюзните транзитни операции;
б) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където е достъпна основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и се намират местата, откъдето започват най-много съюзни транзитни операции, когато компетентният митнически орган не може да се определи по реда на буква "а";
13. за издаване на разрешения за предоставяне на статус на одобрен получател за операции ТИР и на разрешения за предоставяне на статус на одобрен получател за получаване на стоки, превозвани под режим съюзен транзит, компетентен е:
а) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където се намират основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и поне едно от местата, където ще завършат операциите ТИР или режим съюзен транзит;
б) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, където е достъпна основната счетоводна отчетност на заявителя за митнически цели и се намират местата, където ще завършват най-много операции ТИР или режим съюзен транзит, когато компетентният митнически орган не може да се определи по реда на буква "а";
14. (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директорът на териториалната дирекция, компетентен да издаде разрешението по т. 12, издава разрешение за използване на пломби от специален тип, когато същите ще се използват във връзка с разрешение за предоставяне на статус на одобрен изпращач за поставяне на стоки под режим съюзен транзит.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) В разрешенията, издадени по ал. 2, т. 8 и 9 и ал. 4, т. 4, 7 - 11, надзорно митническо учреждение е съответното Централно митническо управление или териториалното управление.
(6) Заявленията за издаване на разрешения се подават до митническия орган, компетентен за вземане на решение.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) За целите на прилагане на чл. 29 от Регламент (ЕС) № 952/2013 решения, взети без предварително заявление, се издават от директора на териториалната дирекция, където са възникнали фактите и обстоятелствата, изискващи вземането на решение, освен ако не е предвидено друго.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Решението по чл. 19 се връчва лично на адресата или на длъжника или се изпраща на всички заинтересовани лица чрез лицензиран пощенски оператор с известие за доставяне или чрез изпращане на електронно съобщение в тридневен срок от издаването му.
(2) В случаите, когато решението по ал. 1 се връчва лично, връчването се удостоверява с подписи на получателя и връчителя, като се отбелязват датата и начинът на връчването. Отказът да се получи решението се удостоверява с подписа на връчителя и поне на един свидетел, като връчителят отбелязва имената по документа за самоличност и адреса на свидетеля и решението се смята за редовно връчено.
(3) Решение по ал. 1, изпратено чрез лицензиран пощенски оператор с известие за доставяне, се смята за редовно връчено на датата, на която известието е подписано, или на датата, на която е направен отказ за получаване на решението, който се удостоверява от лицето, което връчва решението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Електронното съобщение се смята за връчено, когато адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационната система на митническата администрация. Съдържанието на електронното съобщение се удостоверява чрез заверена от митническата администрация разпечатка на записа в информационната система.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Връчване на решение по ал. 1 чрез прилагане към преписката се извършва след поставяне на съобщение за явяване на лицето в случаите, когато адресът на лицето не е известен или лицето, негов представител или пълномощник не могат да бъдат намерени на адреса на управление или на постоянния им адрес след документирано издирване от митническите органи.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Съобщението по ал. 5 се поставя на определено за целта място в съответното митническо учреждение и се публикува на интернет страницата на митническата администрация.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) В случай че лицето не се яви в митническото учреждение в 14-дневен срок от датата на поставяне на съобщението, решението се прилага към преписката и се смята за редовно връчено.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Физически лица, спрямо които е започнало производство, за което са уведомени, и които пребивават повече от 30 последователни дни извън страната, са длъжни да посочат на митническите органи лице на територията на страната, на което да се връчват съобщенията и другите актове на митническата администрация.
(9) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) При отсъствие за повече от 30 дни от адреса за кореспонденция законните представители на юридическите лица и едноличните търговци упълномощават лице, на което да се връчват съобщенията и другите актове на митническата администрация.

Чл. 19б. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Решение, с което се установяват митническо задължение и/или други публични държавни вземания, се издава в най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни от започването на производството. Уведомяването на длъжника за размера на задължението се извършва с връчването на решението.
(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Решенията по ал. 1 с изключение на случаите по чл. 221, ал. 2 и 3 подлежат на предварително изпълнение.
(3) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) Когато с решение на директора на съответната териториална дирекция се установяват митническо задължение и/или други публични държавни вземания, те подлежат на доброволно изпълнение в 10-дневен срок от връчването на решението.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Когато изпълнението на решението по ал. 3 не е спряно по реда на чл. 221, ал. 3 или митническото задължение и/или другите публични държавни вземания не са платени в срока за доброволно изпълнение, решението се изпраща за принудително изпълнение до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, като получаването му се потвърждава от публичния изпълнител пред митническия орган, който го е издал.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) Когато след изпращане на решението на Националната агенция за приходите длъжникът заплати митническото задължение и/или другите публични държавни вземания или част от тях заедно с лихвите, директорът на съответната териториална дирекция уведомява Националната агенция за приходите за плащането. Постъпилите плащания за мита се отчитат съгласно разпоредбите на европейското законодателство.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) При обжалване по административен ред на решението, което е изпратено за принудително изпълнение по реда на ал. 4, решението на директора на Агенция "Митници" се изпраща незабавно до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Решението на директора на Агенция "Митници", с което се отменя обжалваното решение като незаконосъобразно, се смята за искане за прекратяване на производството по принудително изпълнение, образувано от Националната агенция за приходите.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) При обжалване по съдебен ред на решението, което е изпратено за принудително изпълнение по реда на ал. 4, влязлото в сила съдебно решение се изпраща до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел III.
Конвертиране на парични единици (Загл. изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел III.
Информация


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Агенция "Митници" публикува на интернет страницата си приложимите обменни курсове съгласно чл. 53 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Част втора.
ЕЛЕМЕНТИ, НА ОСНОВАТА НА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ВНОСНИ ИЛИ ИЗНОСНИ МИТНИ СБОРОВЕ И ДРУГИТЕ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА СЪС СТОКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2003 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Част втора.
ЕЛЕМЕНТИ, НА ОСНОВАТА НА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ВНОСНИ ИЛИ ИЗНОСНИ МИТНИ СБОРОВЕ И ДРУГИТЕ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА СЪС СТОКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2003 Г.)

Глава четвърта.
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА, ТАРИФНО КЛАСИРАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2003 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава четвърта.
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА, ТАРИФНО КЛАСИРАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2003 Г.)


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.)


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.02.2013 г.)


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.)


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Глава пета.
ПРОИЗХОД НА СТОКИТЕ (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава пета.
ПРОИЗХОД НА СТОКИТЕ

Раздел I.
Непреференциален произход (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел I.
Непреференциален произход


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел II.
Преференциален произход (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел II.
Преференциален произход


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Глава шеста.
МИТНИЧЕСКА СТОЙНОСТ (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава шеста.
МИТНИЧЕСКА СТОЙНОСТ


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)


Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Част трета.
ВЪВЕЖДАНЕ НА СТОКИ НА МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО ПОЛУЧАВАНЕ НА МИТНИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Част трета.
ВЪВЕЖДАНЕ НА СТОКИ НА МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО ПОЛУЧАВАНЕ НА МИТНИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ

Глава седма.
ВЪВЕЖДАНЕ НА СТОКИ НА МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава седма.
ВЪВЕЖДАНЕ НА СТОКИ НА МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Глава осма.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ ПРЕД МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава осма.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ ПРЕД МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ


Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)


Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Глава девета.
МАНИФЕСТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТОКИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕД МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава девета.
МАНИФЕСТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТОКИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕД МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ


Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Глава десета.
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФОРМАЛНОСТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МИТНИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ ЗА СТОКИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕД МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2003 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава десета.
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФОРМАЛНОСТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МИТНИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ ЗА СТОКИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕД МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2003 Г.)


Чл. 55. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Глава единадесета.
ВРЕМЕННО СКЛАДИРАНЕ НА СТОКИ (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава единадесета.
ВРЕМЕННО СКЛАДИРАНЕ НА СТОКИ


Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 58. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 59. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Глава дванадесета.
ЧУЖДЕСТРАННИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ТРАНЗИТ (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава дванадесета.
ЧУЖДЕСТРАННИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ТРАНЗИТ


Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 62. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Глава тринадесета.
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава тринадесета.
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 63. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 64. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Част четвърта.
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Част четвърта.
МИТНИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ

Дял първи.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Дял първи.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Дял втори.
КОМПЕТЕНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИДОВЕ СТОКИ ИЛИ МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ, СРЕДСТВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Дял втори.
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ

Глава четиринадесета.
СРЕДСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава четиринадесета.
ПОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ ПОД МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ


Чл. 66. (1) Всяка стока, предназначена да бъде поставена под митнически режим, подлежи на деклариране за съответния режим.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Декларирането се извършва посредством използването на средства за електронна обработка на данни.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) За целите на прилагане на чл. 217 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 министърът на финансите утвърждава образец на квитанция, която се издава от митническите органи при устно деклариране на стоки.


Чл. 66а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) (1) Директорът на Агенция "Митници" със заповед може да определи отделни митнически учреждения, които извършват митническата дейност по отношение на определени видове стоки и/или в зависимост от митническите режими, под които те ще бъдат поставени.
(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 66б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) (1) За целите на прилагане на чл. 159 от Регламент (ЕС) № 952/2013 директорът на Агенция "Митници" със заповед определя кодовете и компетентността на митническите учреждения на територията на Република България.
(2) Директорът на Агенция "Митници" със заповед определя изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни.
(3) Директорът на Агенция "Митници" със заповед определя национални кодове, които следва да се използват при обмен на данни, съдържащи се в митническите декларации и придружаващите ги документи и сертификати, и на друга важна информация.
(4) Заповедите по ал. 1 - 3 се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 66в. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) По предложение на директора на Агенция "Митници" министърът на финансите утвърждава със заповед списък на стоки с висок риск за финансовите интереси на Европейския съюз, за които се извършва засилен митнически контрол. Заповедта, заедно със списъка, се публикува на интернет страниците на Министерството на финансите и на Агенция "Митници".

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел I.
Писмено деклариране по нормалната процедура (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел I.
Писмено деклариране по нормалната процедура


Чл. 68. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 69. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 73. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 74. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 76. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 77. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 78. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 78а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.)

Чл. 78б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.)


Чл. 79. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 80. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 81. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел II.
Писмено деклариране по опростените процедури (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел II.
Писмено деклариране по опростените процедури


Чл. 82. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел III.
Други видове деклариране (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел III.
Други видове деклариране


Чл. 83. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел IV.
Последващ контрол на декларирането


Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) (1) За целите на прилагане на чл. 48 от Регламент (ЕС) № 952/2013 след вдигане на стоките митническите органи имат право да извършат последващ контрол чрез проверка на:
1. точността и пълнотата на информацията в декларациите и на придружаващите документи;
2. счетоводната отчетност на декларатора и други видове отчетност, свързани с операции със съответните стоки или с предварителни или последващи търговски операции, включващи съответните стоки.
(2) Проверката по ал. 1, т. 2 се извършва по реда на чл. 84а и 84м.


Чл. 84а. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) Последващ контрол на декларирането се извършва на всички лица, които упражняват или са свързани с дейност, контролът върху която е възложен на митническите органи със закон.
(2) При последващия контрол се извършва проверка за законосъобразността на действията на проверяваното лице при прилагането на съответните режими, процедури и мерки на търговската политика, както и за изпълнение на задълженията му за заплащане на публичните държавни вземания, събирани от митническите органи.
(3) Митническите органи са длъжни да установяват безпристрастно фактите и обстоятелствата по ал. 2 както във вреда, така и в полза на проверяваното лице. В хода на проверката проверяваното лице има право да получава сведения за установените факти и обстоятелства, доколкото това няма да затрудни извършването и.
(4) Проверката обхваща стоките, складовите наличности, счетоводните записи, търговската, счетоводната и друга документация на проверяваното лице, която е от значение за конкретния случай.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Митническите органи са длъжни да разясняват на проверяваното лице и на другите участници в производствата по този закон техните процесуални права, предвидени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответно Наказателно-процесуалния кодекс, и да осигуряват възможност за упражняването им.


Чл. 84б. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) Последващият контрол се осъществява от митнически служители в специализирани звена за последващ контрол в Централното митническо управление и в териториалните управления.
(2) Компетентността на звеното за последващ контрол се определя по адреса на управление, съответно по постоянния адрес на проверяваното лице. Компетентността на звеното за последващ контрол в Централното митническо управление е национална.
(3) При необходимост да се установят факти и обстоятелства, свързани с дейността на проверяваното лице, на негово поделение, обект, дейност или имущество, които се намират в обхвата на компетентност на друго звено за последващ контрол, директорът на Агенция "Митници" може да разреши извършване на цялата проверка или на отделни действия от това звено за последващ контрол.
(4) При необходимост от специфични знания и квалификация в проверката могат да участват и други митнически служители, които ги притежават, или от тях може да се изискват експертни становища.


Чл. 84в. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) Проверката в рамките на последващия контрол се извършва въз основа на заповед за възлагане.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава от:
1. директора на Агенция "Митници" или от оправомощени от него длъжностни лица от Агенция "Митници";
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) директор на териториална дирекция.
(3) Заповедта по ал. 1 се издава в писмена форма и съдържа:
1. правните и фактическите основания за извършване на проверката;
2. имената и длъжността на митническите служители, които ще извършват проверката;
3. данни за проверяваното лице;
4. проверявания период;
5. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) обхвата на проверката;
6. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) срока за извършване на проверката.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Заповедта по ал. 1 се връчва на проверяваното лице от митническите органи. Проверяваното лице може да бъде уведомено предварително за началото на проверката, ако с това не се застрашава целта и.
(5) Заповедта по ал. 1 може да бъде изменяна с нова мотивирана заповед от органа, възложил проверката. Изменението се смята за извършено от датата на издаване на новата заповед, която се връчва на проверяваното лице.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Срокът за извършване на проверката в рамките на последващия контрол не може да бъде по-дълъг от два месеца считано от датата на връчване на заповедта.
(7) При обоснована необходимост срокът по ал. 6 може да бъде продължен с не повече от 4 месеца с нова мотивирана заповед от органа, възложил проверката.
(8) Органът, възложил проверката, спира производството:
1. в случай на непреодолима сила - от деня на настъпване на събитието;
2. когато е образувано съдебно или административно производство от значение за изхода на проверката - след представяне на удостоверение за това обстоятелство, издадено от органа, пред който е образувано производството;
3. при други обстоятелства, предвидени със закон.
(9) Органът, възложил проверката, може да разпореди спирането и за определен срок, но не по-дълъг от 30 дни, по мотивирано искане на проверяваното лице, след проверка на обстоятелствата.
(10) Срокът за извършване на проверката не тече от датата на възникването на съответното обстоятелство за спирането и до датата на възобновяването и.
(11) Проверката се възобновява със заповед на органа, който я е възложил, при отпадане на основанието за спирането и. Заповедта за възобновяването се връчва на проверяваното лице.
(12) Заповедите за възлагане, изменение, спиране и възобновяване на проверката не подлежат на обжалване.


Чл. 84г. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) Проверяваното лице е длъжно да оказва съдействие на митническите органи при изясняването на факти и обстоятелства, които са от значение за проверката, като:
1. предоставя търговска, счетоводна и друга документация;
2. дава обяснения, поискани от митническите органи;
3. изготвя справки;
4. заверява поисканите от митническите органи справки и копия от документи;
5. осигурява достъп до служебни помещения, складове и каси;
6. осигурява място и условия за извършване на проверката;
7. определя лица за оказване на съдействие при извършването на проверката.
(2) Проверяваното лице е длъжно в определен от митническите органи разумен срок, но не по-малко от 24 часа, да представи всички данни, сведения, документи, книжа, вещи, носители на информация и други доказателства относно фактите и обстоятелствата, подлежащи на установяване в хода на проверката, и да посочи всички лица, държавни и общински органи, при които те се намират. Този срок може да бъде удължен, ако важни причини налагат това.
(3) Проверяваното лице е длъжно да осигури на митническите органи достъп до автоматизираната си информационна система, когато събирането, съхраняването и обработката на информацията по ал. 2 се извършва чрез такава система.
(4) При невъзможност за осъществяване на проверката при проверяваното лице тя се извършва в митническо учреждение. В този случай митническите органи съставят протокол и опис на документите, вещите и другите доказателства, които им се предават.


Чл. 84д. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) Доказателства в производството по този раздел могат да бъдат фактическите данни, които са свързани с обстоятелствата от значение за целите на проверката, допринасят за тяхното изясняване и са събрани и проверени по реда, предвиден в този закон.
(2) Доказателствата се събират и проверяват чрез писмени обяснения, справки и декларации на проверяваните лица или на техни представители, протоколи от обяснения на трети неучастващи в административния процес лица, протоколи за действията на митническите органи, експертизи, официални документи, получени чрез обмен на информация с администрации на други държави по линия на международното сътрудничество, както и чрез други средства, предвидени в закон.
(3) Всички лица, държавни и общински органи са длъжни в 7-дневен срок от получаване на искане от митническите органи да предоставят данни, сведения, документи, книжа, вещи, носители на информация и други доказателства относно посочените в искането факти и обстоятелства. Този срок може да бъде продължен от органа, възложил проверката.
(4) При извършване на проверка митническите органи могат писмено да поискат съдействие от други органи за извършването на действия с оглед установяване на задължения или отговорности на проверяваното лице.
(5) Когато за изясняване на възникнали при извършването на проверката обстоятелства и въпроси са нужни специални знания, каквито митническите органи нямат, по тяхна инициатива или по искане на проверяваното лице органът, възложил проверката, назначава експертиза. Когато експертизата е назначена по искане на проверяваното лице, разходите за извършването и са за негова сметка.


Чл. 84е. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) При извършването на проверката митническите органи могат да предприемат действия за обезпечаване на доказателства чрез опис или чрез претърсване и изземване по реда на чл. 16, ал. 7 и 8 на документи, книжа и други носители на информация, на стоки и на средства за обработка на информация, както и чрез копиране на информация от и на технически носители, даващи възможност за възпроизвеждането и, като вземат необходимите мерки за запазване на автентичността и.
(2) Когато няма друга възможност за обезпечаване на доказателствата, митническите органи могат да запечатват офиси, каси, складове, търговски и други помещения за срок до 72 часа.
(3) За действията по ал. 1 и 2 се съставя протокол, екземпляр от който се връчва на проверяваното лице.
(4) До изтичането на срока по ал. 2 органът, възложил проверката, може да поиска от районния съд по местонахождението на обекта продължаване срока на запечатването. Съдът се произнася в деня на постъпване на искането в закрито заседание с определение, като определя срок на запечатването. Определението не подлежи на обжалване.
(5) Митническите органи преустановяват запечатването, ако до изтичането на срока по ал. 2 районният съд не е разрешил удължаването му.
(6) Действията за обезпечаване на доказателствата могат да се обжалват в тридневен срок пред органа, възложил проверката, който се произнася с мотивирано решение най-късно в деня, следващ деня на постъпването на жалбата. С решението си органът, възложил проверката, може да потвърди изцяло или частично или да отмени обжалваните действия.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г.) При непроизнасяне на органа по ал. 6 в установения срок или при отхвърляне на жалбата действията за обезпечаване на доказателствата могат да се обжалват по отношение на тяхната законосъобразност в 7-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне по ал. 6, съответно от получаване на решението, пред административния съд по местонахождението на органа, възложил проверката. Съдът се произнася в 14-дневен срок с определение, което не подлежи на обжалване.
(8) Жалбата не спира действията за обезпечаване на доказателствата.
(9) Решението по ал. 6 или определението по ал. 7, с което се разпорежда преустановяване на действията за обезпечаване на доказателствата, се изпълнява от митническия орган, който ги е предприел.


Чл. 84ж. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За неуредените въпроси относно събирането, проверката и обезпечаването на доказателствата и изготвянето на доказателствените средства се прилагат съответно разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Чл. 84з. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) При извършване на проверката митническите органи могат да налагат предварителни обезпечителни мерки по реда на глава двадесет и шеста, раздел Iа за предотвратяване извършването на действия по разпореждане с имуществото на проверяваното лице, вследствие на които събирането на митата и другите публични държавни вземания ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.


Чл. 84и. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) Митническите органи, извършващи проверка в рамките на последващия контрол, могат да приемат за установени определените от тях елементи за облагане, както и да приемат за установено избягването на мерките на търговската политика, когато е налице едно от следните обстоятелства:
1. липсва или не е предоставена счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството или воденото счетоводство не дава възможност за установяване или определяне размера на дължимите публични държавни вземания, както и когато документите, необходими за установяване на дължимите публични държавни вземания и за прилагането на мерките на търговската политика, са унищожени не по установения ред;
2. необходимите документи липсват или са повредени така, че са негодни за ползване;
3. необходимите допълнителни данни и сведения не могат да бъдат получени, тъй като проверяваното лице не е открито на адреса на управление или на постоянния му адрес след щателно и документирано издирване от митническите органи;
4. при извършване на проверката проверяваното лице не е представило относимите доказателства в срока по чл. 84г, ал. 2.
(2) В случаите по ал. 1 митническите органи вземат предвид всяко от относимите към проверяваното лице обстоятелства относно:
1. вида и характера на фактически осъществяваната дейност;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) платените мита и други публични държавни вземания;
3. движението и остатъците по банковите сметки;
4. официалните и частните документи;
5. сключените договори от проверяваното лице във връзка с осъществяването на дейността му;
6. разликата между доставените и вложените в производството суровини и материали;
7. обобщените данни за реализираната печалба, съответно приход или доход от други лица, упражняващи същата или подобна дейност при същите или подобни условия;
8. ценовите и други условия на сключените сделки, включително данни за такива сделки между лица, свързани с проверяваното лице;
9. получените и извършените доставки и упражненото право на данъчен кредит;
10. други доказателства от значение за конкретния случай.
(3) Обстоятелствата по ал. 1 и 2 се посочват в доклада за проверката.
(4) Когато са налице обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2 и 4, митническите органи уведомяват проверяваното лице, че приемат за установени определените от тях елементи за облагане и че приемат за установено избягването на мерките на търговската политика, като определят срок за представяне на документи и за становище.


Чл. 84к. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Когато в хода на проверката в срока по чл. 84в, ал. 3, т. 6 са събрани доказателства за извършени митнически нарушения или за различен размер на дължимите мита и други публични държавни вземания, митническите органи, извършващи проверката, провеждат с проверяваното лице заключително обсъждане на установените при проверката обстоятелства и възможните правни последици, произтичащи от тях, освен ако проверяваното лице се откаже писмено от обсъждането. В 7-дневен срок от заключителното обсъждане проверяваното лице може да представи писмено становище по предварителните констатации, както и нови доказателства.
(2) За проведеното заключително обсъждане се съставя протокол, който се подписва от митническите служители, извършили проверката, и от проверяваното лице.
(3) В случай че проверяваното лице откаже заключително обсъждане или не подпише протокола по ал. 2, това обстоятелство се удостоверява от двама свидетели.


Чл. 84л. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Проверката в рамките на последващия контрол приключва с констативен доклад, който се изготвя не по-късно от 14 дни след изтичането на срока по чл. 84в, ал. 3, т. 6. Писменият констативен доклад съдържа:
1. номер и дата;
2. имената и длъжността на митническите служители, извършили проверката;
3. фактическите и правните основания за проверката;
4. данни за проверяваното лице;
5. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) обхвата на проверката;
6. извършените действия и установените факти и обстоятелства;
7. направените констатации;
8. предприетите мерки за обезпечаване на доказателствата и на публичните държавни вземания;
9. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) предложения за определяне размера на митата и другите публични държавни вземания и за образуване на административнонаказателно производство;
10. опис на приложените доказателства;
11. подписи на митническите служители, съставили доклада, и на ръководителя на съответното звено за последващ контрол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Приложените към доклада доказателства са неразделна част от него. Оригиналите на събраните писмени доказателства се прилагат към екземпляра от доклада, предназначен за митническия орган, възложил проверката, а заверени копия от тях с изключение на предоставените доказателства от проверяваното лице, се прилагат към екземпляра, предназначен за лицето.
(3) Фактическите констатации в доклада трябва да бъдат подкрепени с доказателства и се смятат за истински до доказване на противното.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) В 7-дневен срок от съставянето му докладът за проверката и доказателствата, приложени към него, се връчват на проверяваното лице срещу подпис и се предават на органа, възложил проверката, за последващи действия.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 84м. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) За връчването на съобщения и документи при извършването на проверки в рамките на последващия контрол се прилагат разпоредбите на чл. 19а.

Глава петнадесета.
ВНОС (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава петнадесета.
ВНОС


Чл. 85. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 86. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 87. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 89. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Глава шестнадесета.
РЕЖИМИ С ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ И МИТНИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЖИМИ (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава шестнадесета.
РЕЖИМИ С ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ И МИТНИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЖИМИ

Раздел I.
Общи разпоредби (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 90. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 91. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)


Чл. 92. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 93. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 94. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 95. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 96. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел II.
Транзит (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел II.
Транзит


Чл. 97. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 98. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., в сила от 01.11.2003 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 99. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., в сила от 01.11.2003 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 100. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., в сила от 01.11.2003 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 100а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., в сила от 01.11.2003 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)


Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., в сила от 01.11.2003 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)


Чл. 103. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел III.
Митническо складиране (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел III.
Митническо складиране


Чл. 104. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 105. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 106. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 107. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 108. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 109. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 110. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 111. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 112. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 113. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 114. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 115. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 116. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 117. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., в сила от 01.11.2003 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел IV.
Активно усъвършенстване (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел IV.
Активно усъвършенстване


Чл. 118. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 119. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 120. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 121. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 122. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 123. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 124. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 125. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 126. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 127. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 128. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 129. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 130. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 131. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 132. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел V.
Обработка под митнически контрол (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел V.
Обработка под митнически контрол


Чл. 133. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 134. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2003 г., в сила от 01.11.2003 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 135. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 136. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 137. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 138. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел VI.
Временен внос (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел VI.
Временен внос


Чл. 139. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 140. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 141. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 142. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 143. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 144. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 145. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 146. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел VII.
Пасивно усъвършенстване (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел VII.
Пасивно усъвършенстване


Чл. 147. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 148. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 149. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 150. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 151. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 152. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 153. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 154. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 155. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 156. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 157. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 158. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 159. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 160. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 161. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 162. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Глава седемнадесета.
ИЗНОС (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава седемнадесета.
ИЗНОС


Чл. 163. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 164. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Глава осемнадесета.
ВРЕМЕНЕН ИЗНОС (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава осемнадесета.
ВРЕМЕНЕН ИЗНОС


Чл. 165. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Дял трети.
ДРУГИ МИТНИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Дял трети.
ДРУГИ МИТНИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ

Глава деветнадесета.
СВОБОДНИ ЗОНИ И СВОБОДНИ СКЛАДОВЕ (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава деветнадесета.
СВОБОДНИ ЗОНИ И СВОБОДНИ СКЛАДОВЕ

Раздел I.
Общи положения (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел I.
Общи положения


Чл. 166. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 167. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 168. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 168а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2003 г., в сила от 01.11.2003 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел II.
Внасяне на стоките в свободни зони или в свободни складове (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел II.
Внасяне на стоките в свободни зони или в свободни складове


Чл. 169. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)


Чл. 170. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел III.
Функциониране на свободните зони и свободните складове (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел III.
Функциониране на свободните зони и свободните складове


Чл. 171. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 172. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 173. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 174. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 175. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 176. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел IV.
Изнасяне на стоки от свободните зони и свободните складове (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел IV.
Изнасяне на стоки от свободните зони и свободните складове


Чл. 177. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 178. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 179. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Глава двадесета.
РЕЕКСПОРТ, УНИЩОЖАВАНЕ И ИЗОСТАВЯНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И НАПУСКАНЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 37 ОТ 2003 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава двадесета.
РЕЕКСПОРТ, УНИЩОЖАВАНЕ И ИЗОСТАВЯНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И НАПУСКАНЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 37 ОТ 2003 Г.)


Чл. 180. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 180а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Част пета.
МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Част пета.
МИТНИЧЕСКИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Глава двадесет и първа.
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ВНОСНИ МИТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава двадесет и първа.
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТНИ СБОРОВЕ


Чл. 181. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) (1) Случаите, при които поради особени обстоятелства се предоставя освобождаване от вносни мита за стоки, допуснати за свободно обращение на митническата територия на Съюза, са определени в Регламент (ЕО) № 1186/2009.
(2) Освен в случаите по ал. 1 се допуска и освобождаване от заплащане на вносни мита на употребявано домакинско имущество, внасяно от физически лица, които са пребивавали временно в трета страна в продължение най-малко на 6 последователни месеца поради упражняване на професионална дейност.
(3) Допуска се освобождаване от заплащане на вносни мита на домакинското имущество по ал. 2 за лично и частно ползване, ако то съответства по вид и количество на времетраенето и на повода за временното пребиваване в третата страна.
(4) Правото по ал. 2 се упражнява след представяне на документ, потвърждаващ повода за пребиваването в третата страна.
(5) Допускането за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита на домакинското имущество се извършва еднократно в срок до 6 месеца след приключване на временното пребиваване в третата страна.


Чл. 181а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Условията и редът за митническото оформяне на стоки, внасяни или изнасяни от лица, ползващи привилегии съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения, съставена във Виена на 18 април 1961 г. (ратифицирана с указ - ДВ, бр. 28 от 1968 г.) (ДВ, бр. 28 от 1968 г.), Виенската конвенция за консулските отношения, съставена във Виена на 24 април 1963 г. (ратифицирана с указ - ДВ, бр. 42 от 1989 г.) (ДВ, бр. 42 от 1990 г.), консулски конвенции или съгласно други международни договори, по които Република България е страна, и освобождаването им от вносни мита, данък върху добавената стойност, акцизи и такси с изключение на таксите за действително предоставени услуги, когато освобождаването е предвидено в посочените международни договори, се определя с наредба на министъра на финансите и на министъра на външните работи.

Чл. 181б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) Допускането на стоки за свободно обращение с освобождаване от заплащане на вносни мита се разрешава от директора на териториалната дирекция или от оправомощено от него длъжностно лице, в чийто район е установено постоянното местопребиваване или седалище на лицето, което има право на освобождаване от заплащане на вносни мита.

Глава двадесет и втора.
ПРОДУКТИ ОТ МОРСКИЯ РИБОЛОВ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, ИЗВЛЕЧЕНИ ОТ МОРЕТО (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава двадесет и втора.
ПРОДУКТИ ОТ МОРСКИЯ РИБОЛОВ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, ИЗВЛЕЧЕНИ ОТ МОРЕТО


Чл. 182. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Глава двадесет и трета.
ВРЪЩАНИ СТОКИ (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава двадесет и трета.
ВРЪЩАНИ СТОКИ


Чл. 183. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 184. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 185. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Част шеста.
МИТНИЧЕСКО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Глава двадесет и четвърта.
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА РАЗМЕРА НА МИТНИЧЕСКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ


Чл. 186. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) (1) Когато при прилагането на митническите разпоредби митническите органи изискват предоставяне на обезпечение за митническо задължение, това обезпечение може да бъде предоставено под формите, предвидени в чл. 92, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013.
(2) Формите на обезпечения по смисъла на чл. 92, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) № 952/2013, които могат да бъдат предоставяни за обезпечаване на митническо задължение, са:
1. ипотека;
2. залог;
3. паричен депозит или платежно средство, което се счита за равностойно на паричен депозит, във валута, различна от евро и левове.
(3) Предоставеното обезпечение следва да покрива размера на вносните или износните мита и другите вземания, възникнали във връзка с вноса или износа.
(4) За целите на ал. 2, т. 3 се прилагат обменните курсове на чуждестранните валути към българския лев, публикувани от Българската народна банка към датата на приемане на обезпечението.
(5) Приемането на общото обезпечение се извършва от компетентния митнически орган, издал разрешението за общо обезпечение.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) В разрешенията, издадени по чл. 19, ал. 2, т. 5 и 6 и ал. 4, т. 1, 4 и 11, митническото учреждение по обезпечението, посочено в чл. 151, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, е съответно Централното митническо управление или териториалното управление.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) Приемането на еднократното обезпечение се извършва от директора на съответната териториална дирекция, където възниква или би могло да възникне задължението за вносни или износни мита и други вземания.


Чл. 187. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) (1) Обезпечение под формата на ипотека в полза на държавата се предоставя чрез сключване на договор за ипотека между директора на Агенция "Митници" или упълномощено от него лице и собственика на недвижимия имот - предмет на ипотеката.
(2) Стойността на недвижимия имот - предмет на ипотека, се определя съгласно данъчната оценка.


Чл. 188. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) (1) Обезпечение под формата на залог се предоставя чрез сключване на договор за залог в полза на държавата между директора на Агенция "Митници" или упълномощено от него лице и собственика на заложеното имущество.
(2) Преди сключването на договора по ал. 1 директорът на Агенция "Митници" или упълномощеното от него лице привлича оценител, вписан в регистъра на Камарата на независимите оценители в България. Когато в регистъра няма експерт от съответната област или той не може, или откаже да извърши оценката, може да бъде привлечено друго лице от съответна професия или област.
(3) Заключението на оценителя се изготвя в писмена форма и се предоставя на директора на Агенция "Митници" или на упълномощеното от него лице, който приема или не приема окончателната оценка.
(4) Разходите по ал. 2 са за сметка на залогодателя.


Чл. 189. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 190. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 191. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Приемането на депозит в пари или в платежни средства, които се считат за равностойни на депозит в пари, се извършва с документ, от който да е виден най-малко длъжникът или длъжниците, за които се отнася, размерът, необходим за покриване на размера на вносните или на износни мита, както и размерът на другите вземания, възникнали във връзка с вноса и износа.


Чл. 192. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 193. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Поръчителството, което не се използва в друга държава членка, се предоставя в зависимост от случая във форма съгласно приложение № 1 - за еднократно обезпечение, и съгласно приложение № 2 - за общо обезпечение.


Чл. 194. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 195. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Когато обезпечението е несъвместимо с правилното функциониране на съответния митнически режим или обезпечението не обезпечава по сигурен начин размера на вносното или на износното мито и другите вземания, възникнали във връзка с вноса и износа, органът, който следва да приеме обезпечението, може да откаже да приеме предоставеното обезпечение с мотивирано решение, което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 195а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) Когато при проверка на данните в приета митническа декларация за митнически режим допускане за свободно обращение на стоки, които попадат в списъка по чл. 66в, се установи, че декларираните цени на стоките са по-ниски от справедливите цени, валидни за тях в Европейския съюз, митническите органи изискват предоставяне на обезпечение. Обезпечението се предоставя в размер, осигуряващ заплащането на митническото задължение и другите вземания, които може да възникнат при вноса, изчислени на база справедливите цени за тези стоки към момента на декларирането.
(2) Митническите формалности за декларирания митнически режим допускане за свободно обращение на стоки продължават след предоставяне на обезпечението по ал. 1.

Чл. 196. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 197. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 198. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Глава двадесет и пета.
ВЪЗНИКВАНЕ НА МИТНИЧЕСКО ЗАДЪЛЖЕНИЕ (ОТМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2016 Г.)

Глава двадесет и пета.
ВЪЗНИКВАНЕ НА МИТНИЧЕСКО ЗАДЪЛЖЕНИЕ


Чл. 199. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 200. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 201. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 202. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 203. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 204. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Глава двадесет и шеста.
ЗАПЛАЩАНЕ НА МИТНИЧЕСКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Раздел I.
Вземане под отчет и уведомяване на длъжника за размера на митните сборове (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел I.
Вземане под отчет и уведомяване на длъжника за размера на митните сборове


Чл. 205. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 206. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел I "а".
Налагане на обезпечителни мерки от митническите органи (Нов - ДВ, бр. 37 от 2003 г.)


Чл. 206а. (Нов - ДВ. бр. 37 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Когато плащането на митата и другите държавни вземания, събирани от митническите органи, не е обезпечено по реда на глава двадесет и четвърта, митническите органи могат да налагат следните обезпечителни мерки:
1. запор на движими вещи и вземания на длъжника, включително по сметки в банки;
2. запор върху стоки в оборот;
3. възбрана върху недвижими имоти.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Обезпечителните мерки се налагат, когато без тях ще бъде невъзможно или ще се затрудни събирането на митата и другите публични държавни вземания, събирани от митническите органи.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Обезпечителните мерки се налагат в съответствие с размера на митата и другите публични държавни вземания, събирани от митническите органи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Мерките по ал. 1 не могат да се налагат върху имуществата, върху които не може да се насочва принудително изпълнение, освен със съгласието на длъжника, както и върху възнагражденията срещу труд до размерите, определени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Чл. 206б. (1) (Нов - ДВ. бр. 37 от 2003 г., предишен текст на чл. 206б - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) Обезпечителните мерки се налагат с постановление на директора на териториалната дирекция, в района на която е установен размерът на подлежащото на обезпечаване митническо задължение или друго публично държавно вземане.
(2) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Постановлението за налагане на обезпечителни мерки може да се обжалва в 7-дневен срок от връчването му пред директора на Агенция "Митници", който се произнася с мотивирано решение в 14-дневен срок от получаването на жалбата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Непроизнасянето на директора на Агенция "Митници" в срока по ал. 2 се смята за потвърждение на постановлението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Решението по ал. 2 може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на органа, който го е издал, в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя. Непроизнасянето на органа по ал. 3 може да се обжалва в 14-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне.
(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Съдът отменя обезпечителната мярка, ако длъжникът представи обезпечение в пари, банкова гаранция или държавни ценни книжа или ако не съществува изпълнително основание.
(6) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Решението на административния съд не подлежи на обжалване.
(7) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.) Трети лица могат да обжалват обезпечителната мярка, наложена от директора на териториалната дирекция върху вещи, които в деня на запора или възбраната се намират във владение на тези лица. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собственост на длъжника при налагането на запора или възбраната.
(8) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Изпълнението на постановлението, с което се налага обезпечението, не може да бъде спряно поради обжалването му.

Чл. 206в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на глава двадесет и четвърта от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Раздел II.
Срокове и начини на плащане (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел II.
Срокове и начини на плащане


Чл. 207. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 208. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 209. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 210. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Чл. 211. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Раздел III.
Постановления за принудително събиране на публични държавни вземания, издавани от митническите органи (Нов - ДВ, бр. 63 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.)

Раздел III.
Постановления за принудително събиране на публични държавни вземания, издавани от митническите органи (Нов - ДВ, бр. 63 от 2000 г.)