навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Обн. ДВ. бр.58 от 22 Май 1998г., изм. ДВ. бр.79 от 10 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1999г., доп. ДВ. бр.26 от 23 Март 1999г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.24 от 24 Март 2000г., изм. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001г., доп. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.46 от 7 Май 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 11 Октомври 2002г., доп. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.14 от 11 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.85 от 27 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.61 от 5 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 3 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 17 Юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 19 Март 2021г., попр. ДВ. бр.25 от 26 Март 2021г., изм. ДВ. бр.61 от 2 Август 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г., изм. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г., изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) Законът урежда:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) държавното подпомагане на земеделските стопани, включително земеделските производители;
2. прилагането на мерки за стимулиране на износа и за регулиране на вноса и износа на земеделски продукти.
3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) акредитацията, структурата, дейността и контрола върху Разплащателната агенция;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) създаването и функционирането на Интегрирана система за администриране и контрол;
6. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) прилагането на схемите за директни плащания в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
7. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) прилагането на мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., както и на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по чл. 21, параграф 1, букви "а" и "б", чл. 28, 29, 30, 31, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (EC) № 1305/2013", доколкото в този закон не е предвидено друго за Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;
8. (нова - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) създаването и функционирането на информационна система за интегриране на пространствени и регистрови данни;
9. (нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) прилагането на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., наричан по-нататък "Стратегическия план";
10. (нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) изпълнението на компонент "Устойчиво селско стопанство" от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Чл. 2. Държавното подпомагане има за цел:
1. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) развитие на ефективни земеделски и горски стопанства и на конкурентоспособна хранително-вкусова промишленост;
2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) развитие на производството на земеделска продукция в райони с влошени социално-икономически характеристики;
3. опазване и подобряване на почвеното плодородие и генетичния фонд;
4. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) развитие на биологичното земеделие;
5. развитие на стабилен вътрешен пазар и разширяване на външните пазари за българските земеделски стоки;
6. усъвършенстване производствената инфраструктура на земеделските райони;
7. създаване на условия за повишаване доходите на земеделските производители от продажба на земеделска продукция;
8. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) създаване на условия и стимулиране дейността на млади специалисти в земеделието;
9. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) развитие на селските и планинските райони;
10. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) стимулиране местното производство на висококачествена непреработена и преработена земеделска продукция и спазването на ветеринарни, фитосанитарни и хигиенни изисквания;
11. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) насърчаване ползването на земеделската земя и развитие на производството на земеделска продукция в необлагодетелствани райони и в места по Натура 2000, както и намаляване нивото на обезлюдяване в тези райони.


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните е компетентен орган за акредитация на Разплащателната агенция по смисъла на законодателството на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В качеството си на компетентен орган министърът на земеделието и храните:
1. акредитира Разплащателната агенция с акт за акредитация, който се обнародва в "Държавен вестник";
2. (отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.)
3. наблюдава и контролира съответствието на дейността на Разплащателната агенция с критериите за акредитиране.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните уведомява Европейската комисия за извършената акредитация.


Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) За страната се акредитира една Разплащателна агенция.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Разплащателната агенция извършва всички плащания на територията на страната от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за морско дело и рибарство.


Чл. 2в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните контролира дейността на Разплащателната агенция чрез специализирано звено в Министерството на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Специализираното звено по ал. 1 е на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Функциите на специализираното звено се определят в устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните.
(4) (В сила от 01.01.2007 г.) Специализираното звено извършва одити в съответствие с международните одиторски стандарти.


Чл. 2г. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните изготвя:
1. Национален стратегически план за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
2. Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
3. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
(2) Националният стратегически план за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. се изготвя в съответствие със Стратегическите насоки за развитие на селските райони на Европейския съюз и се одобрява от Министерския съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. се одобряват от Министерския съвет и се изпълняват от Министерството на земеделието и храните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Документите по ал. 1 се изготвят в сътрудничество със социално-икономическите партньори, органите на местната власт, браншовите организации и други неправителствени организации и се подлагат на обществено обсъждане. Мястото и началният час на обсъждането се обявяват на електронната страница на Министерството на земеделието и храните. Протоколите от обсъждането и писмените становища на организациите се прилагат към документите по ал. 1 при внасянето им за одобрение от Министерския съвет.


Чл. 2д. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. се определя с решение на Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. може, след одобрение от министъра на земеделието и храните, да делегира чрез договор част от функциите си по прилагане на програмата на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните внася до 31 октомври за одобряване в Министерския съвет годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието.
(2) Годишният доклад съдържа:
1. отчет и анализ на състоянието на земеделието за предходната година и очаквани данни за текущата година;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) програма, включваща целите, мерките финансовите инструменти и средства за осъществяването и през следващата година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 86 от 1999 г.) Годишният доклад се приема от Министерския съвет преди внасянето на законопроекта за държавния бюджет в Народното събрание.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция ежегодно до 31 март изготвя и представя на министъра на земеделието и храните годишен отчет за дейността на агенцията. Министърът на земеделието и храните внася годишния отчет за дейността на агенцията за одобрение от Министерския съвет.
(2) Годишният отчет по ал. 1 включва:
1. информация за извършеното подпомагане през годината;
2. информация за администрирането на средствата от Европейските фондове и държавния бюджет през годината;
3. резултатите от проведените одити на агенцията.


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Държавата подпомага земеделските стопани чрез икономически, структурни и организационни мерки, научно и информационно обслужване, консултации, както и чрез повишаване на тяхната квалификация.


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните създава регионални земеделски служби.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Към Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа регистър на земеделските стопани.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.)


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., oтм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните утвърждава със заповед технологични карти в растениевъдството и животновъдството, които се прилагат при провеждане на политиките в секторите. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.


Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7г. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7д. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7ж. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7з. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7и. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7к. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 7л. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Ежемесечно до 10-о число на съответния месец списъците на регистрираните земеделски стопани - физически лица, се предоставят на териториалните поделения на Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Държавата подпомага обединяването и дейността на земеделските производители в организации по продуктов, функционален и регионален признак.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за признаване на организации на земеделски производители и междубраншови организации.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните след предварително съгласуване със заинтересованите ведомства издава:
1. наредби по прилагане на регламенти на Европейския съюз в областта на директните плащания;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2022 г., в сила от 02.08.2022 г.) наредби по прилагането на мерките и подмерките по чл. 21, параграф 1, буква "б", чл. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39б и 39в от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;
3. наредба за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2;
4. наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства на Европейския фонд за гарантиране в земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) За Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. производствата пред управляващия орган или Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, се провеждат посредством:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) Интегрираната система за администриране и контрол по реда на глава трета от този закон - за мерките и подмерките по чл. 21, параграф 1, буква "б", чл. 28, 29, 30, 31, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
2. Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) по реда и при условията на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - за останалите мерки и подмерки;
3. (нова - ДВ, бр. 63 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2022 г., в сила от 02.08.2022 г.) Интегрираната система за администриране и контрол - по реда на наредбите за мерките по чл. 39б и 39в от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) (1) Предварителна оценка на проектните предложения за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 се извършва, когато:
1. размерът на заявената финансова помощ по всички подадени проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, и
2. това е предвидено в условията за кандидатстване.
(2) Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съответно изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, за мерките и подмерките, делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2, назначава комисия, която извършва предварителна оценка на проектните предложения по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В едномесечен срок след приключване на периода на прием комисията по ал. 2 оценява и класира проектните предложения по критерии и ред, определени в условията за кандидатстване. Комисията изготвя списък на всички проектни предложения, в който се посочва полученият брой точки за всеки проект по всеки критерий. Списъкът се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните, съответно на Държавен фонд "Земеделие".
(4) Кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. в 14-дневен срок от публикуването на списъка по ал. 3.
(5) Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. назначава комисия за разглеждане на възраженията по ал. 4. Комисията се произнася в срок от 60 дни от подаване на всяко възражение и уведомява съответната комисия по ал. 2.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Въз основа на извършената предварителна оценка, съответно на уведомлението по ал. 5 комисията по ал. 2 изготвя и публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните, съответно на Държавен фонд "Земеделие" списък на:
1. проектните предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки;
2. всички проектни предложения, извън посочените в т. 1.

Чл. 9г. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) (1) Процедура чрез подбор на проектни предложения по реда на глава трета, раздел II от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове се извършва за проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 до достигане на до 110 на сто от бюджета.
(2) Процедурата по ал. 1 се провежда в тримесечен срок от публикуване на списъка по чл. 9в, ал. 6, т. 1.
(3) Проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 2 се оценяват до 110 на сто след оценяване на проектните предложения по ал. 1 и преди класирането им, и при наличие на остатъчен бюджет до 110 на сто.

Чл. 9д. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съответно изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, за мерките и подмерките, делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2, издава решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на всички останали проектни предложения, извън тези по чл. 9г.

Чл. 9е. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) След подписване на административните договори ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съответно изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, за мерките и подмерките, делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2, издава решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на проектните предложения от списъка по чл. 35, т. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за които не е сключен договор.

Чл. 9ж. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) За предварителните дейности, които са допустими преди подаване на проектното предложение, за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 кандидатите за подпомагане, които не са възложители по Закона за обществените поръчки, прилагат специалните правила за определяне на изпълнител на глава четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Чл. 9з. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) За администриране на мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, може да използва и Интегрираната система за администриране и контрол.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните създава Система за съвети в земеделието, която включва Националната служба за съвети в земеделието към министъра на земеделието и храните и лицата, одобрени за участие по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Системата за съвети в земеделието се подпомага от научните институти към Селскостопанската академия и специализираните висши училища в Република България по ред, определен от министъра на земеделието и храните.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Системата за съвети в земеделието обхваща предоставянето на земеделските стопани на съвети съгласно чл. 12, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1306/2013" и консултантски услуги в областта на селското стопанство, съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОВ, L 435/1 от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2021/2115".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Предоставянето на съвети от Националната служба за съвети в земеделието се финансира от националния бюджет, по схемите, мерките и интервенциите за подпомагане на Общата селскостопанска политика и от други финансови източници.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа публична база данни за лицата, които предоставят съвети на земеделските стопани.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Общинските съвети предоставят при условия и по ред, определени от тях, не по-малко от 50 на сто от търговската площ на общинските пазари, предназначени за продажба на земеделски продукти, за ползване от регистрирани земеделски стопани, организации на производители, асоциации на организации на производители и групи производители при продажба на произведена от тях земеделска продукция.

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При установено неспазване на базовите изисквания или на изискванията по управление, определени в наредбата за прилагане на мярка по чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Държавен фонд "Земеделие" намалява или отказва плащания по методика, утвърдена със заповед на министъра на земеделието и храните.
(2) Методиката и заповедта по ал. 1 се обнародват в "Държавен вестник" и могат да се обжалват в 14-дневен срок от датата на обнародването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При установено неспазване на базовите изисквания, минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита и изискванията по управление, определени в наредбите за прилагане на мерките и подмерките по чл. 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Държавен фонд "Земеделие" намалява или отказва плащания по методики, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Изменения в методиките по ал. 1 се утвърждават от министъра на земеделието и храните, включително и по предложение на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".
(3) Методиките и съответната заповед по ал. 1, както и измененията по ал. 2 се обнародват в "Държавен вестник" и могат да се обжалват в 14-дневен срок от датата на обнародването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 10г. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)


Чл. 10д. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)


Чл. 10е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)

Чл. 10ж. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)

Чл. 10з. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)

Чл. 10и. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)

Глава втора.
ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Създава се Държавен фонд "Земеделие", наричан по-нататък "фондът", който е юридическо лице на бюджетна издръжка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът:
1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) подпомага финансово регистрираните земеделски стопани;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) изпълнява функциите на Взаимоспомагателен фонд за прилагане на инструменти за управление на риска в земеделието;
3. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) предоставя средства на други лица и изпълнява и други функции, когато това е предвидено в закон;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) изпълнява функциите на Разплащателна агенция от датата на издаване на акта за акредитация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за подпомагане на земеделските стопани, които развиват дейност и са регистрирани в необлагодетелствани райони или в места по Натура 2000.
(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Фондът е държавно учреждение, което съставя, изпълнява и отчита бюджет на първостепенен разпоредител с бюджет, който е част от държавния бюджет.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разплащателната агенция:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) приема, проверява и взема решение по заявления за подпомагане, формуляри за кандидатстване, искания и заявки за плащане по схеми, мерки и интервенции за подпомагане на Общата селскостопанска политика и приема, проверява и взема решение по заявки за плащане по схеми, мерки и интервенции на Общата политика по рибарство;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) извършва разплащания по схемите, мерките и интервенциите за подпомагане на Общата селскостопанска политика;
3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) осчетоводява операциите по схемите, мерките и интервенциите за подпомагане на Общата селскостопанска политика;
4. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) контролира използването на помощите по схемите, мерките и интервенциите за подпомагане на Общата селскостопанска политика, които изискват последващ контрол;
5. извършва интервенция на пазарите на земеделски продукти и прилага другите мерки за регулиране на пазара, уредени в законодателството на Европейския съюз;
6. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) предоставя на Министерството на земеделието и храните и на Европейската комисия информация за извършеното подпомагане;
7. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) разпространява информация за схемите, мерките и интервенциите за подпомагане на Общата селскостопанска политика и за условията за участие в тях;
8. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) изпълнява други дейности, които са и възложени със закон, с акт на Министерския съвет или на министъра на земеделието и храните или произтичат от законодателството на Европейския съюз;
9. (нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) намалява, отказва изплащането или оттегля изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и по Стратегическия план;
10. (нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) администрира нередности по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и по Стратегическия план;
11. (нова - ДВ, бр. 18 от 2018 г.) извършва проверки за изкуствено създадени условия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Информацията, свързана с плащания от европейските земеделски фондове и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, се публикува и оповестява в съответствие с правилата на законодателството на ЕС за прозрачност и защита на личните данни.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Фондът подпомага лицата по чл. 11, ал. 2, т. 1 и предоставя парични средства на лицата по чл. 11, ал. 2, т. 3 за:
1. инвестиции в земеделието;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) производство и преработка на местна земеделска продукция с цел продажба на вътрешния и външните пазари;
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) създаване и развитие на земеделски стопанства и организациите по чл. 9;
4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) развитие на земеделието в райони с влошени социално-икономически характеристики;
5. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) опазване и подобряване на почвеното плодородие, развитие на биологичното земеделие и отглеждането на животни и други дейности по запазване на генетичния фонд, на застрашени от изчезване породи, както и на породи с намаляваща популация;
6. развитие на производствената инфраструктура в земеделието;
7. (нова - ДВ, бр. 34 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) проектиране, строителство, реконструкция и основен ремонт на хидромелиоративната инфраструктура, която е предадена в собственост на земеделски производители, организирани в сдружения за напояване или е собственост на физически лица, еднолични търговци или други юридически лица;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 34 от 2001 г.) закупуване на земя за създаване или разширяване на земеделско производство;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 34 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) създаване на животновъдни ферми и закупуване на племенни животни, създаване на ферми за рибовъдство и други аквакултури и закупуване на генетичен фонд от риби и други водни организми;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 34 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) дейности за обучението и информационното им обслужване;
11. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) инвестиции в селски и планински райони за развитие на тяхната инфраструктура и обслужващи земеделското производство дейности;
12. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
13. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) изграждане на пазари на едро, тържища и на пазари на производители;
14. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) развитие на земеделието в необлагодетелствани райони и в места по Натура 2000;
15. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) създаване и развитие на къси вериги на доставки и местни пазари;
16. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) изпълнение на други задачи, когато това е предвидено в закон.
(2) За изпълнението на задачите по ал. 1 фондът:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) предоставя на регистрираните по чл. 7 стопани и на лицата по чл. 11, ал. 2, т. 3:
а) субсидии, включително за покриване изцяло или отчасти на разходите им за лихви по банкови кредити;
б) целеви кредити;
в) гаранции или поема поръчителство пред финансови институции.
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Населените места, включени в селските и планинските райони по ал. 1, т. 11, се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерският съвет, по предложение на министъра на земеделието и храните с участието на Националното сдружение на общините в Република България, определя с наредба критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват в съответствие с правото на Европейския съюз.
(7) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Отношенията между фонда и получателите на кредити, държавни помощи, безвъзмездна финансова помощ, гаранции и субсидии се уреждат с административни договори или административни актове.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Фондът подпомага лицата по чл. 11, ал. 2, т. 1 за изпълнение на дейностите по чл. 12 въз основа на схеми, мерки и интервенции за подпомагане.

Чл. 14. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 1998 г.) Приходите във фонда се набират от:
1. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ежегодна субсидия от държавния бюджет;
2. (отм. - ДВ, бр. 12 от 1999 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) премийния приход в размер 4 на сто по застраховки на земеделските култури, животни, машини, сгради, съоръжения и друго имущество, както и други дълготрайни активи на земеделските стопани;
4. управлението на средствата на фонда, включително и от лихви;
5. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) дарения и помощи от финансови институции и организации и средства по международни споразумения;
9. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) средства, получени в рамките на кредити и безвъзмездни помощи по решение на Министерския съвет или със заповед на министъра на земеделието и храните;
10. (нова - ДВ, бр. 79 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
11. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
12. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) до двадесет и пет на сто от сумите, получени в резултат на прилагането на намаленията и изключванията, при прилагане на кръстосаното съответствие;
13. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) до двадесет на сто от възстановените от бенефициентите вследствие на нередности или небрежност суми под формата на фиксирана такса за разходи по възстановяването;
14. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 79 от 1998 г., предишен текст на т. 11 - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Средствата от фонда, с изключение на средствата по ал. 1, т. 12 и 13 се разходват за:
1. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) дейността му по чл. 12 и дейността му като Разплащателна агенция;
2. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) други дейности, предвидени в годишния доклад, или закон;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) административно-стопански и други разходи, свързани с дейността му, комисиони и други;
4. (нова - ДВ, бр. 26 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) финансиране на проекти и дейности, определени в интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 или закон.
5. (нова - ДВ, бр. 86 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Средствата по ал. 1, т. 12 и 13 се разходват единствено за подпомагане на земеделските стопани по схеми за държавни помощи и други, финансирани със средства от националния бюджет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Вноските по чл. 14, ал. 1, т. 1 и 3 се събират всяко тримесечие.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) В случаите по чл. 14, ал. 2, т. 1 и 2 фондът може да предоставя средства на търговските банки за предоставени от тях кредити, отпуснати при определени от фонда условия, включително за кредитиране изпълнението на проекти по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика, прилагани от Разплащателната агенция.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Фондът се обслужва от Българската народна банка по реда на чл. 153, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 86 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За средствата на фонда от европейски фондове и свързаното с тях национално финансиране се прилагат сметки за средства от Европейския съюз съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за публичните финанси.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Средствата, отпуснати от европейските фондове, са публични финансови средства.
(2) Разплащателната агенция води отделно счетоводство за всички разплащания, които се финансират от европейските фондове съгласно законодателството на Европейския съюз.


Чл. 18. (1) Органи на фонда са:
1. управителният съвет;
2. изпълнителният директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Управителният съвет се състои от 11 членове. Министърът на земеделието и храните е член и председател на управителния съвет по право. Четирима от членовете на управителния съвет се определят от министъра на земеделието и храните, като най-малко двама от тях са заместник-министри. Министърът на финансите, министърът на икономиката, министърът на околната среда и водите, министърът на труда и социалната политика и министърът на регионалното развитие и благоустройството определят по един заместник-министър за член на управителния съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните след съгласуване с министър-председателя предлага на управителния съвет да избере изпълнителен директор на фонда, който е член на управителния съвет по право.
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Изпълнителният директор на фонда е първостепенен разпоредител с бюджет.


Чл. 19. (1) Управителният съвет:
1. определя условията и реда за управление на средствата на фонда съобразно целите на този закон;
2. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) определя броя и избира заместник изпълнителните директори на фонда;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) осъществява контрола за целевото разходване на средствата на фонда;
5. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) взема решения по чл. 12, ал. 2;
6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) одобрява размера на средствата по схемите за национални доплащания и за преходна национална помощ;
7. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) взема решения и по всички други въпроси, свързани с дейността на фонда, поставени от изпълнителния директор или от членове на управителния съвет.
(2) Председателят на управителния съвет свиква заседания при необходимост, но не по-рядко от веднъж на три месеца.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Управителният съвет заседава, когато присъстват най-малко 2/3 от неговите членове. Решенията се вземат с квалифицирано мнозинство 3/4 от присъстващите членове.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Решенията на управителния съвет се публикуват на интернет страниците на фонда и на Министерството на земеделието и храните на следващия ден след тяхното приемане.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Председателят на управителния съвет представя в Министерския съвет до 30 април отчет за дейността на фонда за предходната година.


Чл. 20. Изпълнителният директор:
1. изпълнява решенията на управителния съвет;
2. организира и ръководи дейността на фонда;
3. представлява фонда;
4. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) назначава и освобождава членовете на кредитните съвети;
5. (нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на фонда;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на управителния съвет.


Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Изпълнителният директор на фонда е изпълнителен директор на Разплащателната агенция.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Изпълнителният директор:
1. организира и ръководи дейността на Разплащателната агенция;
2. представлява Разплащателната агенция.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Изпълнителният директор може да делегира със заповед част от предоставените му от управителния съвет правомощия за сключване на административни договори и/или за издаване на административни актове по чл. 12, ал. 7 на заместник изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Изпълнителният директор може да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз или от националното законодателство, както и такива, делегирани на основание чл. 2д, ал. 2, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления за подпомагане и формуляри за кандидатстване и/или сключване на договори за финансово подпомагане, административни договори по Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление и по този закон и по подадени заявки и искания за плащане на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда.
(5) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Изпълнителният директор издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Административнопроцесуалния кодекс и решения за налагане на финансови корекции по реда на глава пета, раздел III от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.
(6) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Изпълнителният директор може да делегира със заповед правомощията си по ал. 5 и по чл. 73 и 74 на заместник изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Министерският съвет приема устройствен правилник за организация на работата на фонда и на неговата администрация.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Разплащателната агенция се състои от:
1. Централно управление в гр. София;
2. териториални структурни звена.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) В Държавен фонд "Земеделие" се създават вътрешни структури за изпълнение на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
(3) Управленската структура на Централното управление, териториалната компетентност и седалищата на териториалните структурни звена се уреждат с устройствения правилник на фонда.
(4) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция утвърждава вътрешни правилници за дейността на структурите по ал. 2.


Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Разплащателната агенция създава структура по вътрешен одит, която подпомага създаването и поддържането на ефективна система за вътрешен контрол.
(2) Структурата по вътрешен одит е независима от останалите звена в Разплащателната агенция и е пряко подчинена на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.
(3) Структурата по вътрешен одит:
1. извършва дейността си в съответствие с международните одиторски стандарти;
2. извършва дейността си в съответствие с изискванията на законодателството на Европейския съюз и указанията на Европейската комисия;
3. докладва резултатите от извършените одиторски проверки на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.
(4) Вътрешните одитори, работещи в структурата по вътрешен одит, са длъжни да спазват изискванията на Етичния кодекс на вътрешните одитори.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните, Националният статистически институт, Националната агенция за приходите и другите държавни и общински органи предоставят безплатно на фонда информацията, която е необходима за неговата дейност.


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)


Чл. 25. Фондът може да придобива:
1. дълготрайни материални активи само във връзка с осъществяване на дейността на неговата администрация;
2. акции във финансово-кредитни институции, осъществяващи дейности в областта на земеделието, със съгласието на Министерския съвет;
3. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) акции и дялове в еднолични търговски дружества с държавно имущество с предмет на дейност съхраняване на уникален национален генофонд, породи и сортове по реда на т. 2.


Чл. 26. (1) Правилата за отпускане на кредити, поемане на гаранции и субсидиране се определят от управителния съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) При предоставяне на кредити и гаранции, както и при поемане на поръчителство, фондът приема предвидените в действащото законодателство обезпечения.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Фондът има право на законна ипотека върху недвижимите имоти и вещни права върху тях, включително върху земеделските земи, придобити от земеделски стопани изцяло или частично с отпуснат от фонда кредит или с банков кредит, гарантиран от фонда.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът е длъжен в срок от три години да продаде придобитите по реда на принудителното изпълнение дълготрайни материални активи, движимо и недвижимо имущество.
(6) Фондът не приема за обезпечение дълготрайни финансови активи, с изключение на държавни ценни книжа.
(7) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът може да изисква от подпомаганите лица да предоставят документи и информация за целевото използване на предоставените средства, както и да извършва проверки за това.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Разплащателната агенция извършва проверки на лицата, които ползват схемите, мерките и интервенциите за подпомагане на Общата селскостопанска политика.
(2) Проверките на място се извършват от:
1. структурите на Разплащателната агенция;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните или други административни звена към министъра на земеделието и храните;
3. други организации, които имат необходимия организационен, технически и кадрови капацитет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Разплащателната агенция възлага със заповед на звената по ал. 2, т. 2 извършването на проверки на място.
(4) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция сключва договори за извършване на проверки на място с организациите по ал. 2, т. 3. Договорът за възлагане на проверки съдържа:
1. пълно изброяване и описание на функциите, свързани с проверките на място;
2. разходите за изпълнение на делегираните функции, които Разплащателната агенция заплаща на организацията;
3. срокове и форма за предоставяне информация на Разплащателната агенция за извършените проверки и правила за съхранение на документацията.


Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Лицата, които ползват схемите , мерките и интервенциите за подпомагане по Общата селскостопанска политика, са длъжни да осигуряват на проверяващите:
1. достъп до обектите на проверка - офиси, производствени помещения, складове, земи и други;
2. пълна информация относно обекта на проверката;
3. достъп до всички документи, свързани с обекта на проверката, както и копия и извлечения от тях;
4. вземане на проби от земеделски и хранителни продукти, почви и води за контролен анализ.
(2) Държавните и общинските органи и организации са длъжни да оказват на проверяващите съдействие и да им предоставят информацията и документите, свързани с обекта на проверката.
(3) Организациите по чл. 26а, ал. 2 са длъжни да издават заповед за всяка проверка на място, с която определят проверяващите, мястото, обекта и обхвата на проверката.
(4) Проверяващите изготвят доклад за извършената проверка на място, който се подписва от тях и от проверяваното лице или негов представител. Когато проверяваният откаже да подпише доклада, проверяващите отбелязват в него това обстоятелство.


Чл. 27. (1) По всички приети в негова полза залози фондът има правата по чл. 311, ал. 1 от Търговския закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) За вземанията си от физическите и юридическите лица, както и за недължимо платени и надплатени суми по схеми, мерки и интервенции за подпомагане, фондът може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните си книги. Вземанията се събират от Националната агенция за приходите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Разплащателната агенция е длъжна да предприеме необходимите действия за събирането на недължимо платените и надплатените суми по схеми, мерки и интервенции за подпомагане, финансирани от европейските фондове и държавния бюджет, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в законодателството на Европейския съюз.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Алинея 3 не се прилага по отношение на подлежащи на възстановяване суми по отделни схеми, мерки или интервенции, изплатени от европейските фондове и/или от държавния бюджет, които без лихвите не надвишават левовата равностойност на 250 евро.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Вземанията, които възникват въз основа на административен договор или административен акт, са публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушение от страна на ползвателите на помощ и бенефициентите по мерките и подмерките от програмите за развитие на селските райони, което представлява основание за налагане на финансова корекция по чл. 70, ал. 1, т. 1 - 9 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се установява с издаването на решение за налагане на финансова корекция по реда на чл. 73 от същия закон.
(7) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради неспазване на критерии за допустимост, ангажимент или друго задължение от страна на ползвателите на помощ и бенефициентите по мерките и подмерките от програмите за развитие на селските райони, извън основанията по ал. 6, се установява с издаването на акт за установяване на публично държавно вземане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Обжалването на издадените от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" или от оправомощените от него длъжностни лица актове за установяване на публични държавни вземания не спира изпълнението им.
(9) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция одобрява със заповед правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ по ал. 6 и 7, като се отчитат степента, тежестта, продължителността и системността на допуснатото нарушение на приложимото право на Европейския съюз, българското законодателство и сключения административен договор. Заповедта и правилата се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Комуникацията между Държавен фонд "Земеделие" и съответните кандидати или бенефициенти и съобщаването на индивидуалните административни актове, издадени от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" или от оправомощените от него длъжностни лица, се извършва чрез съобщение в системата за електронни услуги (СЕУ) по чл. 30, ал. 2, т. 6 в индивидуалния профил на съответния кандидат или бенефициент, като към съобщението се прикачва съответният акт или в него се препраща към публикувания в системата акт.
(2) Индивидуалният административен акт по ал. 1 се счита за връчен с изтеглянето на съобщението от СЕУ.


Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Подпомагането, което Разплащателната агенция извършва, подлежи на предварителен, текущ и последващ контрол.
(2) Контролът на дейността на Разплащателната агенция се упражнява от:
1. Сметната палата на Република България;
2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.) специализираното звено за контрол по чл. 2в, ал. 1;
3. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.) сертифициращия орган по чл. 28б, ал. 1;
4. представители на Европейската комисия и Европейската сметна палата.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.)

Чл. 28б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.) (1) Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" е сертифициращ орган по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 за извършване на сертификационен одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция.
(2) При осъществяване на своята дейност агенцията по ал. 1 е оперативно независима от Разплащателната агенция и от органа, който е акредитирал Разплащателната агенция, и дейността и се осъществява въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност.
(3) Изпълнителният директор на агенцията по ал. 1 се избира и освобождава с решение на Министерския съвет и се назначава и освобождава със заповед на министър-председателя.
(4) Бюджетът на агенцията се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.


Чл. 29. (1) (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За администрацията на фонда се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Индивидуалните и общите административни актове, издавани при прилагането на този закон, подлежат на оспорване пред компетентния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като оспорването не спира тяхното изпълнение.

Глава трета.
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)


Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) За изпълнение на функциите на Разплащателната агенция се създава Интегрирана система за администриране и контрол.
(2) Интегрираната система за администриране и контрол се състои от:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) система за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане;
2. система за идентификация на земеделските парцели;
3. система за идентификация и регистрация на животните;
4. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) интегрирана система за контрол и санкции;
5. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) електронна база данни;
6. (нова - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) система за електронни услуги;
7. (нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) система за мониторинг на площта;
8. (нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) система за геопространствени заявления и за заявления въз основа на броя на животните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Електронната база данни по ал. 2, т. 5 включва данните от системите по ал. 2, т. 1, 2 и 3 и от външни бази данни.
(4) Системите по ал. 2 се създават и поддържат:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) по т. 1, 4, 5, 6, 7 и 8 - от Разплащателната агенция;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) по т. 2 - от Министерството на земеделието и храните;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) по т. 3 - от Българската агенция по безопасност на храните.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Разплащателната агенция обединява данните от системите по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 6 в цифров вид в интегрирана информационна система и създава и поддържа системни връзки с външни регистри.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на системите по ал. 2 и информационната система по ал. 5.


Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане включва регистър на кандидатите за подпомагане и регистри на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане.
(2) Регистърът на кандидатите за подпомагане се създава въз основа на заявленията за подпомагане и съдържа данни за кандидата, неговото стопанство и дейност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) При първоначално въвеждане в регистъра кандидатите за подпомагане получават уникален регистрационен номер, с който участват във всички схеми, мерки и интервенции за подпомагане по Общата селскостопанска политика. Регистрационният номер не може да се прехвърля.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Регистрите на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане съдържат данни за подадените от кандидата заявления за участие в схемите, мерките и интервенциите за подпомагане по Общата селскостопанска политика, за подадените заявки за плащане и за отпуснатата помощ.

Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (В сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)
(3) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)
(4) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за подаване на заявления.
(6) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)


Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) Системата за идентификация на земеделските парцели е географска информационна система с послойна структура на данните, която се създава въз основа на ортоизображения и действа на ниво референтен парцел - физически блок. Структурата на данните се определя с наредбата по чл. 30, ал. 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните организира създаването и актуализирането на цифрова ортофото карта за територията на страната.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) В Системата за идентификация на земеделските парцели се:
1. създават и поддържат цифрови географски и атрибутивни данни за граници, идентификационни кодове и начин на трайно ползване на физическите блокове;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) създават и поддържат други цифрови географски и атрибутивни данни за определени територии и площи от страната, които са от значение за администрирането на схеми, мерки и интервенции за подпомагане;
3. използват цифрови и атрибутивни данни, създавани и актуализирани от други държавни и общински органи, включително данни за поземлени имоти.
(4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) За отразяване на реалното състояние и ползване на площите, данните в Системата за идентификация на земеделските парцели ежегодно се актуализират чрез:
1. дешифриране (компютърно подпомогнато разчитане) на актуалната цифрова ортофото карта, и/или
2. отразяване на резултатите от специализираните теренни проверки на референтни парцели, които се извършват след уведомяване на бенефициентите при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 30, ал. 6, и/или
3. отразяване на резултатите от проверките на място по чл. 37;
4. (нова - бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) данни от системата по чл. 30, ал. 2, т. 7;
5. (нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) данни от системата по чл. 30, ал. 2, т. 8;
6. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) други източници на ортогонални изображения и цифрови данни за съответната година, до които Министерството на земеделието и храните има достъп и може да използва при липса на информация по т. 1 - 5.


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.03.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Данните в Системата за идентификация на земеделските парцели, които се отнасят до физическите блокове, се одобряват със заповед на министъра на земеделието и храните по ред, определен в наредбата по чл. 30, ал. 6. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните създава слой "Постоянно затревени площи" с цел запазване на постоянно затревените площи, който се одобрява и изменя със заповед на министъра на земеделието и храните, при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 30, ал. 6.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Включените в слоя по ал. 3 площи могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянно затревени площи. За подпомагане като постоянно затревени площи могат да се декларират и площи извън слоя "Постоянно затревени площи".
(5) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Обхватът на данни от Системата за идентификация на земеделските парцели за съответната година, които се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд "Земеделие", се определя с наредбата по чл. 30, ал. 6, като задължително се включват цифрови географски данни за физически блокове и постоянно затревени площи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Заповедите на министъра на земеделието и храните с които се одобряват или изменят окончателните данни за физически блокове, подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) Забранява се разораването, преобразуването и/или ползването не по предназначение на площите, включени в слой "Постоянно затревени площи".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните може в срок до 1 март, въз основа на искане на собственик или ползвател на правно основание на земеделски земи, да одобри със заповед изключване на имоти от слой "Постоянно затревени площи", когато:
1. имотът не попада в обхвата на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие и при условие, че друга площ в стопанството бъде съответно преобразувана в постоянно затревена площ, и/или
2. преобразуването или разораването на постоянно затревени площи се извършва въз основа на одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. или 2014 - 2020 г., и/или
3. имотът е включен в одобрено от регионалната инспекция по околна среда и води инвестиционно намерение, и/или
4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) начинът на трайно ползване на имот, включен в обхвата на слой "Постоянно затревени площи", е променен в различен от пасища, мери, ливади или друг вид постоянно затревени площи преди издаване на окончателната заповед от министъра на земеделието и храните по чл. 33а, ал. 3 за одобряване на специализирания слой, и/или
5. начинът на трайно ползване на физическия блок от Системата за идентификация на земеделските парцели, в който имотът попада, не е постоянно затревена площ съгласно наличните в Системата за идентификация на земеделските парцели данни към 2014 г. и имотът не попада в обхвата на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, и/или
6. има влязло в сила решение за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, издадено по реда на глава пета от Закона за опазване на земеделските земи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Контролът за спазване на ал. 1 се упражнява от Държавен фонд "Земеделие" чрез извършване на проверки по реда на чл. 37 и 70, ал. 1 или от определени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При констатирано по реда на ал. 3 неправомерно разораване, преобразуване и/или ползване не по предназначение на площ по ал. 1, министърът на земеделието и храните издава заповед за възстановяване на площта. Възстановяването се извършва в 6-месечен срок от нарушителя, а когато такъв не е установен - от ползвателя на правно основание на площта или от собственика.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Редът за разрешаване на преобразуване или разораване на постоянно затревени площи, както и за включване или изключване на площи в слоя, извън случаите по ал. 2 се определя с наредбата по чл. 30, ал. 6.
(6) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Заповедите на министъра на земеделието и храните за одобрение, неодобрение или изменение на окончателния специализиран слой "Постоянно затревени площи" подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Системата за мониторинг на площта служи за сателитно наблюдение, проследяване и оценка на селскостопанските дейности и практики, които се извършват върху площи, свързани с подпомагане по интервенциите, включени в Стратегическия план.
(2) Дейностите по изграждане на системата по ал. 1 се извършват въз основа на данни, получени съгласно чл. 24 и 25 от Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (ОВ, L 435/187 от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2021/2116".
(3) Системата за мониторинг на площта предоставя данни за извършване на предварителна оценка на качество на данните, подадени от кандидатите за подпомагане.

Чл. 33г. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Системата за геопространствени заявления и за заявления въз основа на броя на животните е електронна система за ежегодно подаване на заявления за подпомагане и съдържа информация, позволяваща да се проверят спазването на условията за допустимост, които се основават на площта или на броя на животните, както и на изискванията, свързани с предварителните условия.
(2) Системата по ал. 1:
1. извършва предварителни проверки за осигуряване на правилно заявяване съобразно данните, които са в нея;
2. извежда предупреждения за необходими корекции в заявлението след съпоставяне на данните от него с данните, с които разполага;
3. дава възможност на кандидатите да нанесат корекции в подаденото заявление;
4. извежда списък с ангажиментите, които кандидатите следва да изпълнят по интервенциите, в които ще участват.
(3) Системата по ал. 1 е свързана със системата по чл. 30, ал. 2, т. 3 и с лозарския регистър и позволява заявяване на животни и земеделски парцели с винени лозя по съответните интервенции.

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Системата за идентификация и регистрация на животните се привежда в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО за идентификация и регистрация на животните.

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Държавните и общинските органи, включително митническата администрация, са длъжни да предоставят безвъзмездно и своевременно на Разплащателната агенция и на Министерството на земеделието и храните информацията и документите, свързани със създаването и поддържането на интегрираната информационна система и системата по чл. 1, т. 8, включително информация, представляваща служебна тайна по Закона за митниците.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Държавните и общинските органи предоставят при поискване на Разплащателната агенция информация за вида и размера на задълженията на кандидатите за подпомагане по схемите, мерките и интервенциите за подпомагане на Общата селскостопанска политика. Разплащателната агенция ползва информация, съдържаща се в централния кредитен регистър по реда на Закона за кредитните институции.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Националната агенция за приходите предоставя на Държавен фонд "Земеделие" необходимата данъчна и осигурителна информация за извършване на административни проверки по прилаганите от фонда схеми, мерки и интервенции за подпомагане.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" обменят информация с Държавен фонд "Земеделие", необходима за извършване на административни проверки, при условия и по ред, определени в съвместно издадени инструкции за взаимодействие.


Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разплащателната агенция осигурява защита на данните, включени в интегрираната информационна система.
(2) Индивидуалните данни, включени в интегрираната информационна система, се предоставят на органите на статистиката и могат да се използват само за статистически цели съгласно Закона за статистиката.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Земеделските стопани, които са кандидатствали за подпомагане по схемите, мерките и интервенциите за подпомагане на Общата селскостопанска политика, предоставят при поискване на органа на статистиката към Министерството на земеделието и храните допълнителна информация, която е необходима за изпълнение на Националната статистическа програма.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Държавните органи, които поддържат информационни системи, получават консолидирани данни от интегрираната информационна система, когато това е предвидено в закон.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция издава Вътрешни правила за защита на данните в интегрираната информационна система.


Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Интегрираната система за контрол включва административни проверки на подадените заявления за подпомагане и проверки на място.
(2) (Доп - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Разплащателната агенция извършва административни проверки на подадените заявления чрез интегрираната информационна система, като съпоставя данните от заявленията с данните в регистрите. Административните проверки се извършват автоматизирано, като резултатите от тях се отразяват само в административния акт, с който се взема решение по чл. 11а, ал. 1, т. 1 по заявленията за подпомагане.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Разплащателната агенция всяка година проверява на място контролна извадка от подадените заявления за подпомагане въз основа на анализ на риска.
(4) Проверките на място се извършват чрез:
1. инспекция на земеделското стопанство;
2. методи за дистанционно наблюдение.


Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Разплащателната агенция информира Министерството на земеделието и храните и Европейската комисия за функционирането на Интегрираната система за администриране и контрол по правилата, предвидени в законодателството на Европейския съюз.
(2) Разплащателната агенция съдейства на представителите на Европейската комисия, които извършват контролни проверки по функционирането на Интегрираната система за администриране и контрол, и участва в тях по правилата, предвидени в законодателството на Европейския съюз.

Глава четвърта.
ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 12 ОТ 2015 Г.)

Глава четвърта.
ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)


Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Прилагат се следните схеми за директни плащания:
1. Схема за единно плащане на площ (СЕПП);
2. Схема за преразпределително плащане;
3. Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);
4. Схема за млади земеделски стопани;
5. Схеми за обвързано с производството подпомагане;
6. Схема за дребни земеделски стопани;
7. Специално плащане за култура - памук.
(2) Прилагат се схемите за преходна национална помощ, които са нотифицирани за съответната календарна година при условията и по реда на чл. 37 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L 347/608 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1307/2013".
(3) Схемите по ал. 1 и 2 се прилагат в съответствие с изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 1307/2013;
2. Делегиран Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (ОВ, L 181/1 от 20 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията";
3. Регламент за изпълнение (ЕС) № 641/2014 на Комисията от 16 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика (ОВ, L 181/74 от 20 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 641/2014 на Комисията".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба специфичните условия за прилагане на схемите по ал. 1 и 2.

Чл. 38б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Директни плащания по схемите по чл. 38а, ал. 1 не се отпускат на физически и юридически лица, които съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 не са активни земеделски стопани.
(2) Не са активни земеделски стопани физическите и юридическите лица, които:
1. експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих;
2. са държавни или общински администрации или техни поделения.
(3) Физическите и юридическите лица по ал. 2 се смятат за активни земеделски стопани, когато докажат, че отговарят на някое от следните изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.) годишният размер на директните плащания, определен съгласно чл. 12 от Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията, е най-малко 5 на сто от общия размер на приходите на лицето, които е получило от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства;
2. общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най-малко една трета от общия размер на приходите на лицето;
3. основната дейност на юридическите лица, които са търговци, и едноличните търговци съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в търговския регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност;
4. предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци, и физическите лица съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност.
(4) Алинея 2 не се прилага по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро.

Чл. 38в. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Не се изплащат директни плащания, когато отговарящата на условията за подпомагане площ на стопанството е под 0,5 хектара.
(2) Земеделските стопани, които притежават по-малко хектари от посочените в ал. 1, получават обвързано с производството подпомагане за животни, когато общата сума на директните им плащания през съответната година е левовата равностойност на 100 или повече евро.
(3) Минималният размер на земеделските парцели, които могат да бъдат заявявани за подпомагане, е 0,1 хектара.

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) За подпомагане за схемите по чл. 38а, ал. 1 може да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани съгласно чл. 7, чрез подаване на заявление за подпомагане за съответната календарна година.
(2) Заявлението за подпомагане се подава в сроковете и по реда, определени с наредбата по чл. 32, ал. 5.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Земеделските земи, включени в заявлението за подпомагане, трябва към 31 май на съответната календарна година да са на разположение на земеделските стопани съгласно чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115, което се удостоверява с правно основание за ползване, регистрирано по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Правното основание за ползване на земеделските земи се регистрира в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите, в специализиран софтуерен продукт, поддържан от Министерството на земеделието и храните. Регистрирането се извършва до изтичане на сроковете за подаване на заявлението за подпомагане и извършване на промени в него, определени в наредбата по чл. 32, ал. 5.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните степенува, обобщава и предава на Разплащателната агенция еднократно или на етапи данни за регистрираните правни основания за ползване на земеделски земи. Не се смятат за правно основание за подпомагане договори за наем или аренда за:
1. имоти, за които ползвателят има задължения по чл. 34, ал. 6, чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 и по чл. 37ж, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
2. имоти от държавния и общинския поземлен фонд на ползватели, които имат задължения по договори за наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд;
3. частите от имоти, останали извън масивите за ползване по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) При подаване на заявление за подпомагане чрез Интегрираната система за администриране и контрол Разплащателната агенция извършва проверка на данните от заявлението, които се съпоставят с данните по ал. 5. Когато земеделският стопанин е включил в заявлението си земеделски земи извън площите с правно основание или в размер, надвишаващ регистрираното правно основание за ползване, системата генерира предупреждение за грешка. Предупреждението за грешка се предоставя за подпис на земеделския стопанин.
(7) След изтичането на сроковете за подаване на заявлението за подпомагане и извършване на промени в него, определени в наредбата по чл. 32, ал. 5, Разплащателната агенция извършва административна проверка на всички подадени заявления за подпомагане, за които системата е генерирала предупреждение за грешка. При проверката се съпоставят данните от заявленията за подпомагане с данните по ал. 5 за спазване на изискванията по ал. 3 и 4.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Когато при проверката по ал. 7 се установят заявени без правно основание за ползване земеделски земи, Разплащателната агенция извършва географско определяне на площта и местоположението им. В този случай Министерството на земеделието и храните предоставя допълнителна информация на Разплащателната агенция.
(9) Когато при извършване на проверката по ал. 7 и 8 не бъде установено регистрирано правно основание съгласно ал. 4, Разплащателната агенция прилага разпоредбата на чл. 43, ал. 3.

Чл. 42. (1) (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., предишен текст на чл. 42, изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните одобрява със заповед Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и ги публикува на интернет страницата на министерството.
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните одобрява със заповед ръководство за прилагане на законоустановените изисквания за управление и методика за прилагане на кръстосаното съответствие, както и промените в тях, и ги публикува на интернет страницата на министерството.


Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разплащателната агенция извършва директни плащания по подадените заявления, когато установи, че:
1. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) кандидатът ползва и извършва земеделска дейност на заявените земеделски площи;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) размерът на използваната от земеделското стопанство площ и размерът на земеделските парцели са не по-малки от определените в чл. 38в;
4. (нова - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) заявените за подпомагане площи са оценени като отговарящи на условията за допустимост за подпомагане при проверките, извършвани по реда на чл. 37, ал. 3 и 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Разплащателната агенция проверява заявленията за подпомагане по схемите за директни плащания съгласно чл. 37.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Разплащателната агенция намалява размера на плащането или отказва плащане по схемите за директни плащания, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) кандидатът стопанисва площи и/или земеделски парцели с размери, по-малки от определените в чл. 38в;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) установи, че за съответните площи не са спазени изискванията за кръстосано съответствие или на предварителните условия съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115;
3. кандидатът възпрепятства извършването на проверка на място;
4. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) кандидатът е заявил площи, които не стопанисва или е заявил площи, които не отговарят на условията за допустимост за подпомагане, определени в наредбата по чл. 40;
5. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) за една и съща площ са подадени две или повече заявления и застъпването на площи не е отстранено;
6. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., доп.- ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) кандидатът за подпомагане не е ползвател на заявените земеделски площи;
8. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) кандидатът за подпомагане не отговаря или не е спазил специалните изисквания, определени с наредбата по чл. 38а, ал. 4;
9. (нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) установи, че са създадени изкуствени условия за подпомагане;
10. (нова - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) заявените за подпомагане площи са оценени като неотговарящи на условията за допустимост за подпомагане при проверките, извършвани по реда на чл. 37, ал. 3 и 4.
(4) Разплащателната агенция намалява размера на плащането или отказва плащане по ал. 3 съгласно критериите, установени в законодателството на Европейския съюз.
(5) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)


Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Плащанията, които се отпускат на земеделски стопани по СЕПП, се намаляват с 5 на сто за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро за съответната година.
(2) Не се извършват плащания по СЕПП, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за съответната година.
(3) Преди да се приложат ал. 1 и 2 от одобрените плащания по СЕПП на площ, се приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени от земеделските стопани, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост, съгласно чл. 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г.)

Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Земеделските стопани, които имат право на плащане по СЕПП, могат да получат подпомагане и по схемата за преразпределително плащане. Преразпределителното плащане се предоставя под формата на еднакво завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които земеделският стопанин има право на подпомагане по СЕПП.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г.)

Чл. 43в. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Земеделските стопани, които през 2015 г. са подали заявление по СЕПП и отговарят на изискванията за получаване на директни плащания, могат да се включат в схемата за дребни земеделски стопани, като подадат заявление за участие в нея в срок до 15 октомври 2015 г. Земеделските стопани могат да оттеглят участието си в схемата през всяка от следващите години, след което не могат повторно да се включат в нея.
(2) Размерът на годишното плащане по схемата не е по-малък от 500 евро и не надвишава 1250 евро.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г.)

Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредби специалните изисквания за участие във всяка одобрена схема за национални доплащания и за специфично подпомагане.
(3) (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.)


Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г.) Земеделските стопани, които отговарят на условията на чл. 50 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, могат да получат подпомагане и по схемата за млади земеделски стопани. Подпомагането е под формата на годишно плащане за първите 30 хектара, допустими за подпомагане по СЕПП, и е в размер 50 на сто от размера на плащането на хектар по тази схема.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредбата по чл. 38а, ал. 4 изисквания към младите земеделски стопани за професионални умения и познания в областта на земеделието и документите, с които се доказват.


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Земеделските стопани могат да получат подпомагане по схемите за обвързано с производството подпомагане, нотифицирани до Европейската комисия, когато отговарят на условията, определени с наредбата по чл. 38а, ал. 4.
(2) Подпомагане по схемите, обвързани с производството, се предоставя за площи, отговарящи на условията за подпомагане по СЕПП, и за животни, които са идентифицирани и регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Обвързаното с производството подпомагане се предоставя през периода 2015 - 2020 г. в размер 13 на сто от тавана за директни плащания и на още 2 на сто за протеинови култури.


Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Земеделските стопани могат да получат специално плащане за памук, когато го отглеждат съгласно определените с наредбата по чл. 38а, ал. 4 правила. При спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 639/2014 и Регламент (ЕС) № 641/2014 с тези правила се определят земеделските земи за производство на памук в страната, сортовете, които могат да се засяват, и минималната гъстота на посевите.

Чл. 47. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Разплащателната агенция проверява спазването на изискванията на схемите за национални доплащания и за преходна национална помощ, финансирани от държавния бюджет, по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.

Глава четвърта "а".
СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПОД ФОРМАТА НА ОТСТЪПКА ОТ СТОЙНОСТТА НА АКЦИЗА ВЪРХУ ГАЗЬОЛА, ИЗПОЛЗВАН В ПЪРВИЧНОТО СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО (НОВА - ДВ, БР. 101 ОТ 2013 Г. (*), ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 45 ОТ 2016 Г. (**))

Глава четвърта "а".
ВАУЧЕРИ ЗА ГОРИВО (НОВА - ДВ, БР. 101 ОТ 2013 Г. (*))


Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**)) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Администратор на схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, е министърът на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) Схемата за държавна помощ се прилага до 31 декември 2023 г. при спазване на условията на глава І и чл. 44 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 651/2014".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) Механизмът по схемата за държавна помощ се прилага за календарните години от 2015 до 2023 г. включително и при спазване на чл. 58, параграф 4, изречение първо от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните утвърждава със заповед указания за прилагане на схемата за държавна помощ, включително на механизма по схемата.


Чл. 47б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**)) (1) Общият размер на държавната помощ се определя със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и се разпределя на земеделските стопани въз основа на определената по чл. 47г, ал. 3 индивидуална годишна квота.
(2) Държавната помощ се предоставя за закупен газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.
(3) Брутният еквивалент на държавната помощ е паричният еквивалент на отстъпката, определена по реда на чл. 47е, ал. 1.
(4) Индивидуалният размер на държавната помощ е произведението между отстъпката, определена по реда на чл. 47е, ал. 1, и индивидуалната годишна квота, определена по чл. 47г, ал. 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните издава заповед за утвърждаване на уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ. Уведомлението съдържа:
1. идентификационни данни за земеделските стопани (пълно наименование/трите имена, ЕИК от ТР/ЕИК по Булстат/ЕГН/ЛНЧ);
2. индивидуалния размер на държавната помощ за всеки земеделски стопанин;
3. данни за банковите сметки, по които ще бъдат възстановени сумите по т. 2, и техния титуляр;
4. постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или адрес на управление на юридическите лица.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Дата на предоставяне на държавната помощ е датата на издаване на заповедта на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на уведомлението по ал. 5, която подлежи на предварително изпълнение.


Чл. 47в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**)) (1) Право на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, имат земеделските стопани, вписани в регистъра по чл. 7, които:
1. нямат изискуеми публични задължения;
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. не са предприятия в затруднено положение;
5. не са получили друго публично финансиране за същите разходи;
6. имат валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ; земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Земеделските стопани подават заявление за държавна помощ по образец, формат и ред, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Заявлението се подава в общинската служба по земеделие към областната дирекция "Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица в срок, определен със заповед на министъра на земеделието и храните. Към заявлението се прилагат копия от и опис на фактурите за закупен газьол, както и други документи, посочени в указанията по чл. 47а, ал. 4.
(4) Земеделски стопани, за които е установено, че са нарушили схемата за държавна помощ, нямат право да подават заявление за получаване на същата помощ за срок две години от установяването на нарушението.


Чл. 47г. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**)) (1) Максимално допустимото количество газьол в литри, за което може да се възстанови част от стойността на акциза, се изчислява съобразно Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" въз основа на допустимите за подпомагане площи и/или установените животни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Методиката по ал. 1 се утвърждава със заповед на министъра на земеделието и храните.
(3) За всеки земеделски стопанин се определя индивидуална годишна квота в литри, която е по-ниската от:
1. максимално допустимото количество газьол по ал. 1, и
2. количеството закупен газьол по фактури.
(4) На земеделския стопанин се възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалния размер на държавната помощ, определен по чл. 47б, ал. 4. На възстановяване не подлежи заплатената от земеделския стопанин минимална данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, наричана по-нататък "Директива 2003/96/ЕО".
(5) Фактурите за закупения газьол се съхраняват от земеделските стопани в срок 10 години считано от 1 януари на годината, следваща годината на издаване на фактурите.


Чл. 47д. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**), изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Редът за извършване на проверки на фактурите за закупения газьол се определя със съвместна инструкция на министъра на финансите и на министъра на земеделието и храните.


Чл. 47е. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**)) (1) Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол се определя в левове по следната формула:
ОСА = ОРП / SИГКи,
където:
ОСА е отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол;
ОРП е общият размер на държавната помощ по чл. 47б, ал. 1;
ИГКи са индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година в литри.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед отстъпката по ал. 1 за съответната година. При необходимост министърът на земеделието и храните намалява отстъпката до разликата по ал. 3.
(3) Отстъпката по ал. 1 не може да надвишава разликата между размера на акцизната ставка за литър закупен газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове и минималната данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО.


Чл. 47ж. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**), изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Агенция "Митници" възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалните размери на държавната помощ, въз основа на заповедта и уведомлението на министъра на земеделието и храните по чл. 47б, ал. 5.
(2) Общият размер на сумите по ал. 1 не може да надвишава общия размер на държавната помощ по чл. 47б, ал. 1.
(3) Възстановяването се извършва по реда на чл. 45д от Закона за акцизите и данъчните складове в годината, следваща годината, през която е платен дължимият акциз за изразходвания газьол в първичното селскостопанско производство.


Чл. 47з. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**)) Държавна помощ по реда на тази глава не се предоставя на земеделски стопанин, който не е изпълнил решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановил изцяло помощта.


Чл. 47и. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**)) За целите на контрола по тази глава се използват проверките, извършени от Разплащателната агенция по реда на чл. 37.


Чл. 47к. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**))

Чл. 47л. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**))


Чл. 47м. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**))


Чл. 47н. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**))

Чл. 47о. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**))

Глава пета.
ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г. (НОВА - ДВ, БР. 102 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)

Раздел I.
Общи разпоредби (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)


Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните разработва Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. и неговите изменения в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2021/2115.
(2) Проектът на Стратегическия план и проектите на неговите изменения се одобряват от Министерския съвет по ред, определен в акта на Министерския съвет за създаване на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.
(3) Проектите на измененията на Стратегическия план се съгласуват с мониторинговия комитет по чл. 124 от Регламент (ЕС) 2021/2115.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед учредява и поименно определя състава на мониторинговия комитет по чл. 124 от Регламент (ЕС) 2021/2115 при условията и по реда, предвидени в акта на Министерския съвет за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 - 2027 г., като браншовите организации в сектор "Земеделие" участват по право в състава му.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Мониторинговият комитет приема правилник, който определя реда за провеждане на заседанията, решенията, които приема, включително и за предотвратяването на конфликти на интереси и относно прилагането на принципа на прозрачност. Правилникът се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.
(6) Националното съфинансиране на интервенциите, включени в Стратегическия план, съфинансирани от ЕЗФРСР, е в размер на 60 на сто.

Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните е компетентен орган по смисъла на чл. 8 от Регламент (ЕС) 2021/2116.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните със заповеди взема решенията по чл. 8, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2021/2116, които се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерският съвет с решение определя Управляващия орган на Стратегическия план в рамките на структурата на Министерството на земеделието и храните.
(2) Управляващият орган на Стратегическия план отговаря за управлението и изпълнението на плана по ефективен, ефикасен и правилен начин в съответствие с чл. 123 от Регламент (ЕС) 2021/2115.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Ръководител на Управляващия орган на Стратегическия план е заместник-министър на земеделието и храните, определен със заповед на министъра на земеделието и храните. При отсъствие на ръководителя на Управляващия орган правомощията му се упражняват от друг, оправомощен от министъра на земеделието и храните, заместник-министър на земеделието и храните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Управляващият орган може, след одобрение от министъра на земеделието и храните, да делегира чрез договор на Държавен фонд "Земеделие" функции по изпълнението на Стратегическия план.

Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие", съгласувано с Управляващия орган на Стратегическия план, създава Електронна информационна система, съдържаща информация относно изпълнението на Стратегическия план съгласно чл. 130 от Регламент (ЕС) 2021/2115. Информацията е необходима за наблюдение и докладване на изпълнението на Стратегическия план, за наблюдение на напредъка по заложените цели и целеви стойности, включително информация за всеки ползвател на помощ и операция. Бенефициентите по интервенциите, включени в Стратегическия план, в съответствие с чл. 131 от Регламент (ЕС) 2021/2115, са длъжни да предоставят всички необходими данни за наблюдение при попълване на заявленията за подпомагане и на исканията за плащане.
(2) Държавен фонд "Земеделие" създава Система за мониторинг на площта съгласно чл. 70 от Регламент 2021/2116 като елемент на Интегрираната система за администриране и контрол по чл. 30. Системата за мониторинг на площта осигурява редовно и систематично наблюдение, проследяване и оценка на селскостопанските дейности и практики, извършвани в рамките на селскостопански площи, чрез данни от спътниците "Сентинел" по програма "Коперник" или други данни най-малко с еквивалентна стойност. Условията и редът за функциониране на Системата за мониторинг на площта се уреждат с наредбата по чл. 30, ал. 6.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните изгражда Система за знания и иновации в селското стопанство в Република България, която обединява дейността на заинтересованите страни за повишаване нивото на образованост и осведоменост на земеделските стопани и създаване и развитие на потенциал за внедряване на иновации в практиката.

Чл. 52. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) За подпомагане по интервенциите, включени в Стратегическия план, Държавен фонд "Земеделие" или Управляващият орган на Стратегическия план предоставя на бенефициентите безвъзмездна финансова помощ чрез:
1. директно подпомагане по включените в Стратегическия план интервенции по дял III, глава II от Регламент (ЕС) 2021/2115 и плащания по интервенциите по чл. 70, 71 и 72 от същия регламент;
2. подпомагане на проектни предложения по включените в Стратегическия план интервенции по дял III, глава III от Регламент (ЕС) 2021/2115 и по интервенциите по дял III, глава IV от същия регламент, които не са включени в т. 1;
3. подпомагане по техническа помощ по чл. 125 от Регламент (ЕС) 2021/2115.
(2) Производствата по ал. 1 се администрират чрез системата по глава трета.
(3) Заявленията за подпомагане и исканията за плащане по интервенциите и по техническата помощ по ал. 1 се подписват с квалифициран електронен подпис и се подават чрез индивидуалните профили на кандидатите в СЕУ. В СЕУ се осъществява и цялата комуникация между органите по ал. 1 и кандидатите или бенефициентите по отношение на подпомагането.
(4) Безвъзмездната финансова помощ по ал. 1 се предоставя с административен акт или с административен договор. Оспорването на административните актове и на административните договори не спира тяхното изпълнение.
(5) Когато производствата по ал. 1 се провеждат в СЕУ, съобщаването на индивидуалните административни актове, издадени в тези производства, се извършва по реда на чл. 28.
(6) За целите на провеждането на производствата пред органите по ал. 1 в СЕУ се създава интеграция с други приложими регистри, поддържани от държавни или общински администрации за получаване по служебен път на необходимата информация от съответните първични администратори на данни.
(7) Подпомагането по подхода "Водено от общностите местно развитие" се предоставя по реда на Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.
(8) С цел осигуряване изпълнението на Стратегическия план Държавен фонд "Земеделие" и Централното координационно звено сключват споразумение за обмен на информация. Със споразумението се уреждат редът и начинът за предоставяне на информация за резултатите от изпълнението, управлението, наблюдението, оценката и контрола на Стратегическия план, както и обхватът, съдържанието и начините за предоставяне на информацията, необходима за целите на изготвянето на годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в чл. 9, параграф 3, буква "б" от Регламент (ЕС) 2021/2116.
(9) Централното координационно звено, съгласувано с Управляващия орган на Стратегическия план, осигурява събирането на информация за подпомагането по ал. 7, необходима за целите на изготвянето на годишния доклад за качеството на изпълнението по ал. 8.

Раздел II.
Прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)


Чл. 53. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Прилагат се следните интервенции под формата на директни плащания:
1. Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ);
2. Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост;
3. Схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните;
4. Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани;
5. Обвързано с производството подпомагане на доходите;
6. Плащане за малки земеделски стопани;
7. Специално плащане за култура - памук.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Максималният размер на подпомагане по схемите за преходна национална помощ се определя съгласно чл. 147 от Регламент (ЕС) 2021/2115 и Стратегическия план, а конкретният размер по тези схеми се определя със заповед на министъра на земеделието и храните.

Чл. 54. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Директни плащания по интервенциите по чл. 53, ал. 1 се отпускат на физически и юридически лица или на групи от физически или юридически лица - активни земеделски стопани, които:
1. са земеделски стопани по смисъла на чл. 3 от Регламент (ЕС) № 2021/2115;
2. са вписани в регистъра по чл. 7;
3. не извършват нито една от дейностите по ал. 2;
4. отговарят на едно от следните условия:
а) основната дейност на юридическото лице - търговец или на едноличния търговец, съгласно Кода на икономическата му дейност, определен в Търговския регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност, или
б) предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическото лице, което не е търговец и физическото лице съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност, или
в) лицето може да докаже, че:
аа) доходите му от селскостопанска дейност съставляват най-малко една трета от общия приход на предприятието, или
бб) годишният размер на директните плащания е минимум 5 на сто от общите приходи, получени от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за което са налични такива доказателства.
(2) За неактивни земеделски стопани се смятат физически или юридически лица, които:
1. администрират летища;
2. експлоатират водни съоръжения;
3. администрират зони за спорт и отдих;
4. предоставят железопътни услуги;
5. предоставят услуги в областта на недвижимите имоти;
6. са държавни или общински администрации или техни поделения.
(3) Лицата по ал. 2 се смятат за активни земеделски стопани, ако са вписани в регистъра по чл. 7 и отговарят на едно от условията по ал. 1, т. 4.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Земеделските стопани се смятат за активни земеделски стопани, ако през предходната година са получили общ размер на директните плащания, който не надвишава левовата равностойност на 5000 евро и са вписани в регистъра по чл. 7. Ако съответният земеделски стопанин не е подал заявление за подпомагане по интервенции под формата на директни плащания и през предходната година, общият размер на директните плащания се определя, като се умножи броят на допустимите хектари или животни в годината на подаване на заявлението по единичната сума за подкрепа на хектар или на животно през предходната година или по средното за страната плащане на хектар или на животно, ако предходната година е преди периода на прилагане на Стратегическия план.

Чл. 55. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните одобрява със заповед условия за прилагане на стандартите за добро земеделско и екологично състояние съгласно чл. 12 от Регламент (ЕС) 2021/2115 и Стратегическия план, които се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните утвърждава със заповед ръководство за прилагане на законоустановените изисквания за управление по приложение III на Регламент (ЕС) 2021/2115 и методика за прилагане на предварителните условия, както и промените в тях, и ги публикува на интернет страницата на министерството. Методиката включва правила за определяне на намаленията на плащанията при неспазване на изискванията на стандартите за добро земеделско и екологично състояние и законоустановените изисквания за управление.
(3) Плащанията към бенефициентите по интервенции под формата на директни плащания и по интервенции в областта на селските райони по чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115 се намаляват, когато съответните бенефициенти не изпълняват изискванията на стандартите за добро земеделско и екологично състояние по ал. 1 или законоустановените изисквания за управление по ал. 2 по отношение на всички дейности, които се извършват в земеделското стопанство.
(4) Методиката и заповедта по ал. 2 се обнародват в "Държавен вестник" и могат да се обжалват в 14-дневен срок от датата на обнародването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 56. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Консултациите на бенефициентите за правилата, които трябва да спазват при прилагане на предварителните условия в социалната сфера, свързани с трудовата заетост и здравословните и безопасните условия на труд, се извършват от Националната служба за съвети в земеделието.
(2) Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика, чрез териториалните си поделения, осъществява контрол по спазването на правилата по ал. 1 във всички отрасли и дейности и уведомява Държавен фонд "Земеделие" за резултатите от него, въз основа на споразумение между тях.
(3) Плащанията към бенефициентите по интервенции под формата на директни плащания и по интервенции в областта на селските райони по чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115 се намаляват, когато след 1 януари 2025 г. съответните бенефициенти не спазват изискванията, свързани с условията на труд и заетост или задълженията на работодателите, произтичащи от правните актове, посочени в приложение IV на Регламент (ЕС) 2021/2115. Размерът на намаленията се определя съгласно методика, утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика. Методиката и заповедта се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 57. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Основното подпомагане на доходите за устойчивост се предоставя на всички земеделски стопани, които извършват селскостопанска дейност и са заявили допустими за подпомагане площи.
(2) Не се извършват плащания по ОПДУ, които надвишават левовата равностойност на 100 000 евро за съответната година.
(3) Преди да се приложи ал. 2, от одобрените плащания по ОПДУ за съответната календарна година се приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени и декларирани от земеделския стопанин, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост. Разходите за трудови възнаграждения, включително вноските за осигуряване, се отчитат за всички работници, които са заети в земеделското стопанство, назначени под Код на икономическата дейност в областта на селското стопанство, съгласно Класификацията на икономическите дейности в Република България. Разходите за заплати и осигуровки за едно заето лице, които се приспадат по тази алинея, не могат да надвишават 2,5 пъти средната брутна месечна заплата за икономическа дейност "Селско, горско и рибно стопанство", определена по последни официални данни от Националния статистически институт към датата на подаване на заявлението за подпомагане.
(4) В надлежно обосновани случаи и при невъзможност за прилагане на ал. 3 земеделските стопани могат да поискат да използват стандартни разходи за заплати. Стандартните разходи се изчисляват въз основа на наличната статистическа информация от официални статистически източници или регистри по метод, определен в съответната наредба по чл. 64, ал. 1.

Чл. 58. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Земеделските стопани, които имат право на подпомагане по ОПДУ, могат да получат допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост. Допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост се предоставя на земеделски стопани, заявили за подпомагане до 600 хектара включително, като допълнително финансово подпомагане за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане по ОПДУ.

Чл. 59. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Земеделските стопани, които са подали заявление по ОПДУ и отговарят на изискванията за получаване на директни плащания, могат да се включат в интервенцията за плащане за малки земеделски стопани, като всяка година подават заявление за участие в нея. Плащането за малки земеделски стопани заменя всички други плащания по чл. 53, ал. 1.
(2) Размерът на годишното плащане по интервенцията е левовата равностойност на 1250 евро и не може да бъде намален под левовата равностойност на 1000 евро съгласно чл. 102, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

Чл. 60. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани могат да получат лица, които към момента на подаване на заявление за подпомагане са на възраст не повече от 40 навършени години (включително) и притежават професионални умения и компетентности в областта на селското стопанство и/или ветеринарната медицина, и/или икономическо образование със земеделска насоченост.
(2) Допустими за подпомагане по ал. 1 са ръководители на земеделски стопанства, които са физическо лице - собственик на предприятието на едноличен търговец или едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност.
(3) Подпомагането по ал. 1 се предоставя на млади земеделски стопани, които са създали земеделско стопанство за първи път не по-рано от 5 години преди датата на подаване на първото заявление за подпомагане по интервенцията, като за създаване на стопанството се смята датата на регистрация на кандидата за подпомагане за първи път като земеделски стопанин в регистъра по чл. 7.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя със съответната наредба по чл. 64, ал. 1 изисквания към младите земеделски стопани за професионални умения и компетентности в областта на селското стопанство и/или ветеринарната медицина, и/или икономическо образование със земеделска насоченост и документите, с които се доказват.
(5) Подпомагане по ал. 1 се предоставя за цялата площ на земеделското стопанство, допустима за подпомагане по ОПДУ, за период до 5 години, считано от първата година на подаване на искането за плащане.

Чл. 61. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Земеделските стопани могат да получат подпомагане по една или повече схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните - екосхеми, включени в Стратегическия план, когато отговарят на условията, определени със съответната наредба по чл. 64, ал. 1.
(2) Подпомагане по екосхемите получават земеделски стопани, които отговарят на изискванията за активни земеделски стопани.

Чл. 62. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Земеделските стопани могат да получат подпомагане по интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите, включени в Стратегическия план, когато отговарят на условията, определени със съответната наредба по чл. 64, ал. 1.
(2) Подпомагане по интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите се предоставя за площи, отговарящи на условията за подпомагане по ОПДУ, и за животни, които са идентифицирани и регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Едно животно може да бъде заявено за подпомагане само по една от интервенциите по ал. 1.

Чл. 63. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Земеделските стопани могат да получат специално плащане за култура памук, когато я отглеждат съгласно определените в Регламент (ЕС) 2021/2115 правила.
(2) Право на специално плащане за култура памук имат земеделските стопани, които имат площи, засети с памук, и културата е прибрана до 30 ноември в годината на подаване на заявлението за подпомагане. Културата памук може да се отглежда на територията на цялата страна.

Чл. 64. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните урежда с наредби условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за отказ за изплащане и намаления на плащанията, както и реда за налагане на административни санкции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните урежда с наредба условията и реда за подаване на заявления по чл. 69 от Регламент (ЕС) 2021/2116.

Раздел III.
Интервенции в някои сектори, включени в Стратегическия план (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)


Чл. 65. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Прилагат се интервенции:
1. в сектора на плодовете и зеленчуците - по чл. 47 от Регламент (ЕС) 2021/2115;
2. в сектора на пчеларството - по чл. 55 от Регламент (ЕС) 2021/2115;
3. в лозаро-винарския сектор - по чл. 58 от Регламент (ЕС) 2021/2115;
4. в сектора на млякото и млечните продукти - по чл. 67 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

Чл. 66. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните урежда с наредби условията и реда за прилагане на интервенциите по чл. 65, включени в Стратегическия план, за отказ за изплащане и намаления на плащанията, за оттегляне на изплатената финансова помощ, както и реда за налагане на административни санкции.

Раздел IV.
Интервенции в областта на развитието на селските райони, включени в Стратегическия план (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)


Чл. 67. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните урежда с наредби условията и реда за прилагане на интервенциите по чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115, включени в Стратегическия план, за отказ за изплащане и намаления на плащанията, за оттегляне на изплатената финансова помощ, както и реда за налагане на административни санкции.
(2) Плащанията по интервенциите по чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115 се предоставят в рамките на предвидените финансови средства по съответната интервенция и при условията, определени за интервенциите в Стратегическия план.
(3) Ако при прилагането на интервенция по ал. 1 има риск от превишаване на определения за нея бюджет, министърът предприема действия по изпълнение на съответната интервенция в рамките на определения за нея бюджет.
(4) Като риск по ал. 3 се определят случаите, при които заявените площи и животни по която и да е интервенция по ал. 1, умножени по планираната ставка съгласно Стратегическия план, надвишават 120 на сто от годишния бюджет за съответната интервенция.

Чл. 68. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредби:
1. реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за сключване и изменение на административни договори, за налагане на административни санкции за интервенциите по чл. 73, 74, 75, чл. 77, параграф 1, букви "а", "в" - "е" и чл. 78 от Регламент (ЕС) 2021/2115, за условията и реда за изплащане, за отказ за изплащане и намаления на плащанията, и за оттегляне на изплатената финансова помощ за интервенциите по чл. 73, 74, 75, 77 и 78 от същия регламент;
2. условията и реда за предоставяне на подпомагане по техническа помощ от Стратегическия план, както и реда за налагане на административни санкции;
3. условията и правилата за изпълнение и предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти.
(2) Ръководителят на Управляващия орган на Стратегическия план утвърждава за всеки прием по интервенциите по чл. 73, 74, 75, чл. 77, параграф 1, букви "а", "в" - "е" и чл. 78 от Регламент (ЕС) 2021/2115, включени в Стратегическия план, насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Проектите на условията за кандидатстване и условията за изпълнение се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и в СЕУ преди тяхното утвърждаване. Заинтересованите лица могат да изпращат писмени предложения и възражения по публикуваните проекти в определен от Управляващия орган срок, който не може да бъде по-кратък от една седмица. За обсъждането на постъпилите предложения и възражения се прилага глава пета, раздел ІІ от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Кандидат за подпомагане може да иска разяснения по отношение на условията за кандидатстване в срок до три седмици след откриване на приема. Разясненията се утвърждават от ръководителя на Управляващия орган или от оправомощено от него длъжностно лице. Те се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват в СЕУ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Утвърдените насоки по ал. 2 се съобщават на всички заинтересовани лица, като се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и в СЕУ. След откриване на приема утвърдените насоки може да се изменят само при промени в правото на Европейския съюз, българското законодателство или Стратегическия план, при очевидна фактическа грешка, при промяна в социалните или икономическите условия, за увеличаване на финансовия ресурс по приема или за удължаване на срока на приема или изпълнението, или във връзка с резултатите от проведени одитни проверки и влезли в сила съдебни решения. Увеличаване на финансовия ресурс по приема може да се извършва само до публикуване на класирането на проектите.
(6) Насоките може да се оспорват в срока и по реда за оспорване на индивидуални административни актове по Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел V.
Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)


Чл. 69. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" осигурява ефективна защита на финансовите интереси на Европейския съюз, като спазва приложимите системи на управление и взема необходимите мерки за прилагане на условията за подпомагане по интервенциите, насочени към:
1. проверка на законосъобразността и редовността на операциите, финансирани от европейските земеделски фондове, включително на ниво бенефициент, както е посочено в Стратегическия план;
2. гарантиране на ефективното предотвратяване на измами, което да има възпиращ ефект;
3. предотвратяване, установяване и коригиране на нередности и измами;
4. налагане на санкции в съответствие с правото на Европейския съюз и българското законодателство;
5. възстановяване на неправомерни плащания с лихвите.
(2) Ползвателите на помощ, финансирана от европейските земеделски фондове, предоставят на Държавен фонд "Земеделие" информацията, необходима за тяхното идентифициране по чл. 59, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2116.

Чл. 70. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Административни проверки, проверки на място и проверки чрез системата по чл. 30, ал. 2, т. 7 се извършват за контрол на:
1. точността и пълнотата на информацията в заявлението за подпомагане и в искането за плащане;
2. спазването на всички критерии за допустимост, ангажименти и други задължения по отношение на интервенцията, както и на условията, при които се предоставя подпомагане и/или освобождаване от задължения;
3. спазването на стандартите за добро земеделско и екологично състояние и законоустановените изисквания за управление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните урежда със съответните наредби по чл. 64, ал. 1, чл. 66, 67 и 68 условията и реда за извършване на:
1. административни проверки в рамките на интегрираната система за контрол;
2. проверки на място в рамките на интегрираната система за контрол;
3. административни проверки и проверки на място по интервенциите по чл. 65;
4. административни проверки и проверки на място по интервенции за развитие на селските райони, които не са свързани с площи и с животни;
5. последващи проверки след извършване на плащане, включително и за спазване на задължението за дълготрайност на операциите по интервенциите по чл. 52, ал. 1, т. 2 и по техническата помощ по чл. 52, ал. 1, т. 3, за които е предвиден период на мониторинг;
6. контрол за спазване на изискванията на предварителните условия;
7. проверки чрез системата по чл. 30, ал. 2, т. 7;
8. кръстосани проверки и посещения на място.

Чл. 71. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Когато при извършена проверка се установи, че бенефициентът не изпълнява критерии за допустимост, ангажименти или други задължения по интервенции, включени в Стратегическия план, помощта не се предоставя, не се изплаща изцяло или частично, оттегля се изцяло или частично и когато е приложимо, се налагат административните санкции, предвидени в раздел VI и VII.
(2) Административните санкции се налагат чрез:
1. намаляване на размера на помощта, която се изплаща във връзка със заявленията за подпомагане или исканията за плащане, засегнати от неспазването, или във връзка със заявленията за подпомагане, които бенефициентът ще подаде в хода на календарната година, в която е констатирано неспазването, или през следващите три календарни години;
2. удържане на сума, изчислена на базата на сумата и/или периода, свързани с неспазването;
3. спиране или оттегляне на одобрение или признаване;
4. лишаване от правото на участие в съответните интервенции, включени в Стратегическия план;
5. лишаване от правото на подпомагане по дейности, включени в интервенции по Стратегическия план;
6. преустановяване на плащания по интервенции, включени в Стратегическия план.
(3) Административните санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи по смисъла на чл. 59 от Регламент (ЕС) 2021/2116, когато са съобразени със следните ограничения:
1. размерът на административната санкция не надвишава размера на заявеното подпомагане;
2. спирането, оттеглянето или лишаването от право по ал. 2, т. 3 и 4 не може да се налага за срок, по-дълъг от три последователни години, освен при констатирано ново неспазване на задължения;
3. преустановяването по ал. 2, т. 6 се налага до предприемане на удовлетворяващи корективни действия от страна на бенефициента.
(4) Алинея 1 не се прилага, когато при проверката се установи неспазване на критерии за допустимост, които не следва да се поддържат след подаване на проектното предложение или след неговото одобрение в случаите, посочени в насоките по чл. 68, ал. 2.

Чл. 72. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Не се налагат административни санкции в случаите по чл. 59, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2021/2116.

Чл. 73. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Недължимо платената финансова помощ по интервенциите, включени в Стратегическия план, може да бъде оттеглена изцяло или частично, включително и поради неспазване на критерии за допустимост, ангажимент или друго задължение от страна на бенефициентите, както и в случаите по чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности чрез издаването на акт за възстановяване на недължимо платена финансова помощ, по реда на този закон.
(2) Актът по ал. 1 се издава от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" и с него се определят основанието и размерът на недължимо платената финансова помощ.
(3) Преди издаването на акта по ал. 1 изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" осигурява възможност бенефициентът да представи в 14-дневен срок своите писмени възражения и при необходимост да приложи доказателства. Комуникацията в производството се извършва в СЕУ.
(4) Актът по ал. 1 се издава в едномесечен срок от представянето на възраженията по ал. 3, като в мотивите се обсъждат представените от бенефициента доказателства и направените от него възражения.
(5) Съобщаването на акта по ал. 1 се извършва чрез съобщение в СЕУ до съответния бенефициент, като към съобщението се прикачва съответният акт или в него се препраща към публикувания в системата акт. Актът се счита за връчен с изтеглянето на съобщението от СЕУ.
(6) Актът по ал. 1 подлежи на оспорване пред компетентния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като оспорването не спира неговото изпълнение.
(7) След изтичане на срока за доброволно изпълнение, посочен в акта по ал. 1, недължимо платената финансова помощ, заедно с дължимите лихви за просрочие, се събира и чрез прихващане от следващи плащания към бенефициента от Държавен фонд "Земеделие" или чрез упражняване на права по дадени от бенефициента обезпечения.
(8) Вземанията, които възникват въз основа на акта по ал. 1, са публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(9) Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" със заповед одобрява правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ по ал. 1 за интервенциите по чл. 68, установени в резултат на проверки след плащания, при установено неспазване на правото на Европейския съюз, българското законодателство и сключения административен договор или издадения административен акт. Заповедта и правилата се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 74. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) При неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки от бенефициент - възложител по Закона за обществените поръчки, се налага финансова корекция в размер, определен в нормативния акт по чл. 70, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление. Финансовата корекция се налага преди или след плащане с акт на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" по реда на чл. 73.

Чл. 75. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Разпоредбите на чл. 69 - 74 не се прилагат за подпомагането по подхода "Водено от общностите местно развитие".

Раздел VI.
Административни санкции за интервенциите по чл. 52, ал. 1, т. 1 (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)


Чл. 76. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) По заявления за подпомагане и/или искания за плащане по интервенции за подпомагане на площ, ако декларираната площ за дадена група култури надвишава установената площ, размерът на подпомагането се изчислява въз основа на установената площ по тази интервенция. Ако разликата между общата декларирана за плащане площ и общата установена площ е по-малка или равна на 0,1 ха и по-малка от 20 на сто, установената площ се счита за еднаква с декларираната.
(2) Ако декларираната площ по интервенция за подпомагане на площ надвишава установената площ за дадена група култури и разликата е по-голяма от три на сто от установената площ или по-голяма от 2 хектара, на бенефициента за подпомагане се налага санкция, като подпомагането се изчислява въз основа на установената площ, намалена с размера на установената разлика между декларирана и установена площ - наддекларирана площ.
(3) Ако разликата по ал. 2 е по-голяма от установената площ, не се отпуска помощ, като разликата между размера на наддекларираната площ и установената площ се умножи по ставката на подпомагането и получената сума се удържи от плащанията, на които има право през следващите три години.
(4) С изтичане на срока по ал. 3 сумата, която не е прихваната, се погасява.

Чл. 77. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) По заявления за подпомагане и/или искания за плащане по интервенции, свързани с животни, ако бъде констатирана разлика между броя на декларираните животни и броя на установените животни, подпомагането се изчислява въз основа на броя на установените животни, намален с размера на плащането за установената разлика между декларираните и установените животни - животни с несъответствия. Ако тази разлика е по-голяма от броя на установените животни, не се отпуска исканата помощ, като разликата между животните с несъответствие и установените животни се умножи по ставката на подпомагането и получената сума се удържи от плащанията, на които има право през следващите три календарни години.
(2) За административните санкции по ал. 1 се прилага редът за прихващане и погасяване по чл. 76.

Чл.78. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Налагането и изчисляването на административните санкции за неспазване на законовите изисквания за управление и на стандартите за добро земеделско и екологично състояние по чл. 55 се извършват в съответствие с чл. 85 от Регламент (ЕС) 2021/2116 и глава III на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1172 на Комисията от 4 май 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в рамките на общата селскостопанска политика и прилагането и изчисляването на административните санкции във връзка с предварителните условия (ОВ, L 183/12 от 8 юли 2022 г.).

Раздел VII.
Административни санкции за интервенциите по чл. 52, ал. 1, т. 2 и за техническа помощ по чл. 52, ал. 1, т. 3 (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)


Чл. 79. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) По искания за плащане по интервенции за подпомагане по чл. 52, ал. 1, т. 2 и за техническа помощ по чл. 52, ал. 1, т. 3 плащанията се изчисляват въз основа на разходите, за които е установено, че са допустими по време на административните проверки и проверките на място по чл. 70, ал. 2, т. 3 и 4.
(2) Държавен фонд "Земеделие" проверява полученото от бенефициента искане за плащане, определя сумите, които е допустимо да получи за подпомагане, и определя:
1. сумата, която е платима на бенефициента въз основа на искането за плащане или административния договор;
2. сумата, която е платима на бенефициента след проверка на допустимостта на разходите в искането за плащане.
(3) Ако сумата, определена по ал. 2, т. 1, надвишава сумата по ал. 2, т. 2 с повече от 10 на сто, се налага административна санкция. Размерът на санкцията е равен на разликата между двете суми, но не може да надвишава пълния размер на исканата помощ.

Чл. 80. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) При интервенции по оперативни програми, когато организация на производители, асоциация на организации на производители или група производители не спазва някой от критериите за признаване, в резултат на което признаването бъде временно спряно, плащанията по оперативната програма се спират за периода на временното спиране на признаването, който не може да бъде по-дълъг от 12 месеца.

Чл. 81. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Когато дейностите по интервенции в лозаро-винарския сектор, които са базирани на площ, не са изпълнени на цялата площ, за която е поискано подпомагане, и разликата между одобрената за подпомагане площ и площта, на която дейността действително е била изпълнена, не надвишава 20 на сто, подпомагането се изчислява въз основа на площта, определена от проверките на място след изпълнението. Когато разликата е над 20 на сто, но не повече от 50 на сто, подпомагането се изчислява въз основа на площта, определена от проверките на място след изпълнението, намалена с двойния размер на установената разлика. Когато разликата е над 50 на сто, за съответната дейност не се предоставя подпомагане.
(2) В случаите по ал. 1 не се прилага чл. 76, ал. 2 и 3.

Чл. 82. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) При пълно неизпълнение на задължения за извършване на разходите по дадена дейност по сключен административен договор по интервенциите по чл. 65, т. 2 бенефициентът се лишава от право на подпомагане за същата дейност за следващата финансова година.

Чл. 83. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" може временно да преустанови подпомагането на някои разходи по интервенциите по чл. 73, 74, 75, чл. 77, параграф 1, букви "а", "в" - "е" и чл. 78 от Регламент (ЕС) 2021/2115 или по техническата помощ, включени в Стратегическия план, за срок до три месеца, когато бъде установено неспазване, което може да доведе до налагане на административна санкция, отказ или намаления на плащанията. Подпомагането се възстановява, когато бенефициентът докаже, че установеното неспазване е отстранено в определения срок.
(2) Държавен фонд "Земеделие" може да приложи ал. 1 само когато неспазването не засяга постигането на целта на подпомагането и бенефициентът е в състояние да отстрани установеното неспазване в срока по ал. 1.
(3) Когато се установи, че бенефициентът е представил неверни данни с цел да получи подпомагане по интервенции по ал. 1, подпомагането не се изплаща или се оттегля изцяло и той се изключва от възможността да получава подпомагане по същата интервенция през календарната година на установяването и през следващата календарна година.

Глава шеста.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМПОНЕНТ "УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО" ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НОВА - ДВ, БР. 102 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)

Глава шеста.


Чл. 84. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните и министърът на финансите подписват споразумение във връзка с изпълнението на проект "Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство" по компонент "Устойчиво селско стопанство" от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните може с договор да възложи на Държавен фонд "Земеделие" функции по изпълнението на проекта по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните изгражда Електронна информационна система в земеделието за обмен на данни между публичната администрация и икономическите субекти в сектора, съфинансирана от проект "Дигитализация на процесите от фермата до трапезата" по Механизма за възстановяване и устойчивост.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните разработва Национална програма за действие за принос към изпълнение на целите на Стратегията "От фермата до трапезата" до 2030 г. по компонент "Устойчиво селско стопанство" от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
(5) Програмата по ал. 4 се одобрява от Министерския съвет.

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г. , ПРЕДИШНА ГЛ. 5 - ДВ, БР. 102 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)

Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)


Чл. 85. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Който наруши забраната по чл. 33б, ал. 1 или не изпълни задължението по чл. 33б, ал. 4, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Нарушенията по ал. 1 се установяват с актове на длъжностни лица, определени със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" или на министъра на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 86. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Земеделски стопанин, който наруши разпоредбите на глава четвърта "а", се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Актовете за нарушения по ал. 1 се съставят от длъжностните лица от съответната областна дирекция "Земеделие", на които е възложено да извършват проверките.
(3) Наказателните постановления се издават от директора на съответната областна дирекция "Земеделие" или от оправомощени от него длъжностни лица.

Чл. 87. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления по този закон се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Земеделски производители" са физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция.
2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Биологично земеделие" е използването на методи за производство, съответстващи на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г.), по отношение на всички етапи на производството, обработката и разпространението на продуктите.
3. "Райони с влошени социално-икономически характеристики" са райони, застрашени от обезлюдяване или с ниска гъстота на населението, ограничени възможности за трудова заетост, чието ускорено западане може да застраши икономическата жизнеспособност на даден район и населеността му в дългосрочен план.
4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Необлагодетелствани райони" са планинските райони и други райони с природни ограничения и демографски проблеми.
5. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) "Предприятия от хранително-вкусовата промишленост" са всички предприятия от мелничната, фуражната, месопреработвателната, млечната, маслодобивната, захародобивната, захаропреработвателната, рибодобивната, рибопреработвателната, консервната, винарската и пивоварната промишленост.
6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2000 г.) Националният план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000-2006 г. е обособена част от Националния план за икономическо развитие за периода 2000-2006 г. Националният план за развитие на земеделието и селските райони се разработва по ред, определен от Министерския съвет, и съдържа анализ на състоянието на земеделието, горите, хранителната промишленост и рибарството за предходния период и определя целите, приоритетите и мерките за развитие.
7. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) "Преработена продукция" е земеделска продукция, която след технологично въздействие върху нея продължава да бъде земеделска продукция.
8. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Млекосъбирателен пункт" е предприятие по смисъла на Търговския закон, което изкупува мляко от производители с цел да го събира, охлажда и съхранява и да го продаде на едно или повече млекопреработвателни предприятия.
9. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Масленост" е съдържанието на мастни вещества в млякото, изразено в проценти.
10. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Места по Натура 2000" са защитените зони по чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
11. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)
12. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Райони с природни ограничения и демографски проблеми" са райони, включващи територии с хомогенни природни условия за развитие на селскостопанска дейност, които имат:
а) земя с ниска продуктивност, трудна за обработване и с ограничен потенциал, който може да бъде увеличен само с прекомерни разходи, и
б) ниска или намаляваща численост на населението, което получава доходите си предимно от земеделие
13. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) "Разплащателна агенция" е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки, включително интервенция на пазарите на земеделски продукти, по правилата на законодателството на Европейския съюз.
14. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.) "Компетентен орган" е държавен орган, оторизиран да даде акредитация - цялостна или частична и да отнеме акредитацията на Разплащателната агенция.
15. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Акредитация" е процедура по признаване на статут на Разплащателна агенция от национален компетентен орган въз основа на оценка на възможностите за администриране и осчетоводяване на средствата от Европейските земеделски фондове съгласно законодателството на Европейския съюз.
16. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Акт за акредитация" е писмено потвърждение, че структурата, която се акредитира, съответства на критериите за акредитация.
17. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Европейски земеделски фондове" са Европейският земеделски фонд за гарантиране и Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) "Кандидати за подпомагане" са земеделски стопани и други физически или юридически лица, които могат да участват в схеми за подпомагане по Общата селскостопанска политика.
19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Географска информационна система" е компютризирана геобаза данни за събиране, съхраняване, обработка и изобразяване на данни.
20. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Ортоизображения" са изображения на части от земната повърхност, създадени чрез въздушно и/или сателитно цифрово заснемане.
21. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Финансов пакет" са средствата, които са предоставени на страната от Европейския земеделски фонд за гарантиране на земеделието за финансиране на съответната схема за директно плащане.
22. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Постоянно затревена площ и постоянно пасище" е земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражни култури по естествен начин (самозасяване) или чрез култивиране (засяване), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на 5 или повече години, и може да се използва за пасище или да се коси, с изключение на земите, оставени под угар; тя може да включва други видове, като храсти или дървета, при условие че преобладават тревите и другите тревни фуражи; трева и други тревисти фуражни култури са всички тревисти растения, които се срещат традиционно, растат на естествените пасища и ливади или обикновено са включени в смесите от семена, предназначени за засяване на пасища или ливади, независимо дали се използват или не се използват за паша на животните; включват набор от земеделски системи, при които се отглеждат многогодишни дървесни или храстовидни видове, които са свързани с обработваемата земя или постоянно затревени площи с възможно присъствие на животни върху същата повърхност, с цел да се подобри устойчивото използване на земята, върху която се извършват селскостопанските дейности, с възможност за разнообразяване на производството на стопанството; в случай че има дървета, максималният брой дървета на хектар не надвишава 100; площите, заети с дървета, не трябва да се изваждат.
23. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Земеделски стопанин" е стопанин по смисъла на чл. 3, т. 1 от Регламент (ЕС) 2021/2115.
24. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Земеделско стопанство" е стопанство по смисъла на чл. 3, т. 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115.
25. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Земеделска дейност" е селскостопанска дейност по смисъла на чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115.
26. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Физически блок" е непрекъсната площ земя, ограничена от трайни топографски елементи.
27. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Земеделска площ" включва обработваема земя, трайни насаждения и постоянно затревени площи и когато в тях се намират агролесовъдни системи.
28. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Международни одиторски стандарти" са международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит на Института на вътрешните одитори (IIA, Inc.).
29. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Етичен кодекс на вътрешните одитори" е кодекс на Института на вътрешните одитори (IIA, Inc.), който включва принципи, приложими в професията и практиката по вътрешен одит, и правила за поведение, задължителни за спазване от вътрешните одитори.
30. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Ангажименти" са дейностите, които ползвателите на финансова помощ се ангажират да изпълняват и спазват от датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на периода за подпомагане по интервенцията, за които получават плащане на безвъзмездна финансова помощ.
31. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Земеделски парцел" е поземлена единица с минимален размер от 0,1 ха, включваща земеделска площ, заета от една култура обработваема земя или трайни насаждения, или от постоянно затревена площ или неземеделски площи, които отговарят на критериите за допустимост за получаване на подпомагане за интервенциите, посочени в дял III от Регламент (ЕС) 2021/2115.
32. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Други задължения" са всички изисквания, произтичащи от правото на Европейския съюз и българското законодателство, които бенефициентите по интервенцията са задължени да спазват, но за които не се извършва плащане на безвъзмездна финансова помощ, в т. ч. правилата за отпускане на държавна помощ, спазването на задължителни стандарти и изисквания, лицензионни и разрешителни режими и други.
33. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Задължение за дълготрайност на операцията" е задължението на бенефициента да спазва критериите за допустимост, ангажиментите или другите задължения по съответната интервенция за определен период след последното плащане по интервенцията.
34. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Интервенция" е инструмент за подпомагане с набор от условия за допустимост, определени в Стратегическия план по ОСП въз основа на видовете интервенции, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/2115.
35. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Критерии за допустимост" са изисквания, които бенефициентите трябва да спазват, за да бъдат одобрени за подпомагане по съответната интервенция от Стратегическия план, но които не определят размера на плащането на безвъзмездна финансова помощ, и имат за цел да определят дали даден бенефициент и инвестициите или дейностите, за които се кандидатства, са допустими за участие по съответната интервенция. Критериите за допустимост се проверяват при одобрението на бенефициента, по време на изпълнението на дейността, до изтичане на периода за подпомагане по интервенцията и през мониторинговия период, с изключение на случаите, посочени в насоките по чл. 68, ал. 2.
36. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Обработваема земя" е земя, обработвана за отглеждане на култури, или площ на разположение за отглеждане на култури, но оставена под угар.
37. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Операция" е операция по смисъла на чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115.
38. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Период на мониторинг" е период от 5 години след последното плащане по интервенцията, в който бенефициентът е длъжен да спазва задължението за дълготрайност на операциите по интервенциите, свързани с инвестиции. За бенефициенти, които са микро-, малки или средни предприятия, периодът е три години.
39. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Продължителност на неспазването" е времетраенето на въздействието или възможното време това въздействие да бъде прекратено с разумни средства.
40. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Системност на неспазването" е констатирането на подобни случаи на неспазване при същия бенефициент и същата интервенция или същия вид операция последните 4 години или през целия програмен период.
41. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Степен на неспазването" е въздействието му върху операцията като цяло.
42. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Тежест на неспазването" е значимостта на последствията от неспазването, като се отчитат целите на ангажиментите или задълженията, които не са изпълнени.
43. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Трайни насаждения" са култури, за които не се прилага сеитбооборот, различни от постоянно затревени площи и постоянни пасища, които дават реколта многократно, включително разсадници и дървесни култури с кратък цикъл на ротация.
44. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
45. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.);
46. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.)
47. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**)) "Предприятие в затруднено положение" е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
48. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) "Първично селскостопанско производство" е производството, отглеждането на първични селскостопански продукти, включително събиране на реколта, доене и животновъдство на стопански начала преди клане.
49. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) "Първична селскостопанска продукция" са продуктите от първичното селскостопанско производство, включително продукти от почвата и от отглеждането на добитък.
50. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) "Публично финансиране" са средства, предоставени от държавния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз, независимо от органа, който ги предоставя.
51. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**))
52. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Кръстосано съответствие" са правилата за кръстосано съответствие по чл. 93 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
53. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Къса верига на доставки" е верига на доставки по смисъла на т. 56, раздел 2.4, глава втора от "Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 - 2020 г." (2014/C 204/01).
54. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Местни пазари" са пазари по смисъла на т. 60, раздел 2.4, глава втора от "Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 - 2020 г.".
55. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Площи, допустими за подпомагане" са хектари, допустими за подпомагане по смисъла на чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115.
56. (нова - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (**), изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г.) "Валидно заявление за подпомагане" е заявление, което е получило уникален идентификационен номер, съдържа всички задължителни данни за кандидатстване по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане и е преминало обработка и контрол от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.
57. (нова - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) "Други източници на ортогонални изображения и цифрови данни" са безпилотни летателни системи, предоставящи възможност за дистанционно наблюдение и изследване на земната повърхност (сателитна програма Коперник, безпилотни летателни апарати, Google Earth и други), както и неманипулируеми геопозиционирани снимки, които предоставят доказателства за състоянието на дадена площ.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) За подхода "Водено от общностите местно развитие" законът се прилага, доколкото не противоречи на Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление или на акт по неговото прилагане.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Този закон отменя Закона за защита на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 57 от 1995 г.; попр., бр. 67 от 1995 г.; изм., бр. 110 от 1996 г., бр. 115 и 123 от 1997 г.).

§ 3. (1) Прекратява Държавен фонд "Земеделие", създаден с чл. 9, ал. 1 от Закона за защита на земеделските производители.
(2) Държавен фонд "Земеделие", създаден с чл. 11, ал. 1 от този закон, поема активите и пасивите на прекратения фонд.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните издава наредби по прилагането на чл. 6, чл. 7, ал. 1, чл. 9 и чл. 10, ал. 3.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба районите по § 1, т. 3 и 4.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и храните, който дава указания по прилагането му.
-------------------------
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 13 май 1998 г. и е подпечатан с държавния печат.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2005 Г.)

§ 22. Параграф 8, относно чл. 10б - 10д, влиза в сила от 1 юли 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2008 Г.)

§ 29. Навсякъде в закона думите "райони/те с екологични ограничения" се заменят с "места/та по Натура 2000".

§ 30. Разпределението на индивидуалните млечни квоти за квотния период от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г. се извършва от министъра на земеделието и горите на основа на базите данни по чл. 7а, ал. 1 и годишните декларации по чл. 7г, ал. 1.

§ 31. Заявленията по чл. 7ж, ал. 2 за квотния период от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г. се подават до 31 март 2006 г.

§ 32. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбите на чл. 2б, ал. 2, чл. 2в, ал. 1 и 4, чл. 3а, чл. 11а, чл. 17а, чл. 20а, ал. 2, чл. 26а, чл. 26б, чл. 27, ал. 3, чл. 28а, чл. 32, ал. 1 - 4, чл. 35, ал. 2, чл. 36, чл. 37, чл. 38, чл. 39, ал. 1, чл. 41, чл. 43, чл. 44, ал. 3, чл. 46 и 47 влизат в сила от 1 януари 2007 г.

§ 33. Разпоредбите на чл. 10ж, ал. 2 и 3 се прилагат за определянето на квотите за производство на захар и изоглюкоза за 2006/2007 стопанска година.

§ 34. Агенция САПАРД е функционално звено в Разплащателната агенция.

§ 35. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) (1) Министърът на земеделието и продоволствието издава наредби по прилагане на Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001, и на Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители.
(2) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и продоволствието приема наредбите по ал. 1, когато прилагането на регламентите по ал. 1 е свързано и с дейност от други отрасли.
(3) Министърът на земеделието и продоволствието издава наредби по прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 103. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 36. Законът влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, с изключение на § 35, т. 2, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 7, който влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.)

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 103 и 104, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)

§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:
1. част седма "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз";
2. параграф 2, ал. 4;
3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора "а" "Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи" с чл. 307а - 307д и част седма "Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения" с чл. 502 - 507;
4. параграф 4, ал. 2;
5. параграф 24;
6. параграф 60,
които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2008 Г.)

§ 27. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
......................................................................................
4. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието и горите" и "министъра/ът на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "министъра/ът на земеделието и продоволствието".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)

§ 55. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13 и 59 от 2007 г. и бр. 16 от 2008 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Навсякъде в закона думите "и Общата рибарска политика" се заличават.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)

§ 88. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13 и 59 от 2007 г., бр. 16 и 36 от 2008 г.) навсякъде думите "по земеделие и гори" и "Земеделие и гори" се заменят съответно с "по земеделие" и "Земеделие".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2009 Г., ДОП. - ДВ, БР. 32 ОТ 2009 Г.)

§ 68. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Законът влиза в сила от 1 май 2009 г., с изключение на § 65, 66 и 67, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник" и § 2 - 10, § 12, т. 1 и 2 - относно ал. 3, § 13 - 22, § 24 - 35, § 36, ал. 1 - 4, § 37 - 51, § 52, т. 1 - 3, т. 4, буква "а", т. 7, буква "е" - относно ал. 10 и 11, т. 8, буква "а", т. 9 и 12 и § 53 - 64, които влизат в сила от 1 януари 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2009 Г.)

§ 6. В останалите текстове на закона думата "продоволствието" се заменя с "храните".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":
1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;
2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
(2) С акта за назначаването на държавния служител се:
1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;
2. определя индивидуална основна месечна заплата.
(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.
(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.
(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:
1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2013 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 39. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 9 и 38, които влизат в сила след постановяване на решение на Европейската комисия за удължаване срока на действие на съществуваща разрешена схема на държавна помощ.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 24. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 23, който влиза в сила след постановяване на решение на Европейската комисия за удължаване срока на действие на съществуващата разрешена схема на държавна помощ.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2014 Г.)

§ 19. (1) Земеделските стопани, които имат право на плащане по Схемата за единно плащане на площ през 2014 г., могат да получат подпомагане и по схемата за преразпределително плащане. Преразпределителното плащане се предоставя под формата на завишено плащане на площ за първите до 30 ха, за които земеделският стопанин е получил подпомагане по Схемата за единно плащане на площ.
(2) Не получават преразпределително плащане кандидатите за подпомагане, за които се установи, че са разделили стопанството си с цел да се облагодетелстват от него по смисъла на чл. 125а, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ, L 30/16 от 31 януари 2009 г.).
(3) Прилагането на преразпределителното плащане се урежда с наредбата по чл. 44, ал. 2.

§ 20. Параграф 9 влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2021 Г.)

§ 69. Министърът на земеделието и храните издава наредбата по чл. 38а, ал. 4 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 70. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2021 г.)

§ 71. Изискването на чл. 41, ал. 3, изречение първо за подаване на декларация по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се прилага от стопанската 2015 - 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 47. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2016 Г. (**))

§ 22. (В сила от 14.06.2016 г.) Земеделските стопани, които са получили ваучери за гориво по съществуващата до 31 декември 2014 г. схема на държавна помощ "Намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното селскостопанско производство, чрез система от ваучери за гориво", може да ги използват за покупка на газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове до 30 септември 2016 г.

§ 23. (В сила от 14.06.2016 г.) (1) Задължените по Закона за акцизите и данъчните складове лица, които са приели ваучери за гориво по съществуващата до 31 декември 2014 г. схема на държавна помощ "Намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното селскостопанско производство, чрез система от ваучери за гориво", имат право да приспаднат от дължимия акциз по акцизната декларация по чл. 87, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове номиналната стойност на ваучерите. Не се приемат ваучери за гориво с нарушена цялост и с повредени защити.
(2) Събраните ваучери се предават на компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчно задълженото лице не по-късно от 5 дни преди подаване на акцизната декларация по ал. 1. При предаване на ваучерите се съставя приемо-предавателен протокол по образец, определен с Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г. и бр. 2 от 2016 г.). С протокола не се удостоверява автентичността на предадените ваучери за гориво. В акцизната декларация по ал. 1 се вписва номерът на протокола.
(3) Агенция "Митници" извършва проверка за автентичност на получените ваучери и ги съхранява по ред и начин, определени с Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.
(4) При установяване на неистински или подправени ваучери приспаднатият акциз по акцизната декларация по ал. 1 от данъчно задължените лица по тези ваучери подлежи на внасяне заедно със законната лихва от датата, на която акцизът е трябвало да бъде платен в съответствие с чл. 44 от Закона за акцизите и данъчните складове.
(5) На земеделски стопанин, който използва не по предназначение:
1. ваучери за гориво;
2. газьол, който е закупен с ваучери за гориво,
се налага глоба от 2000 до 5000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(6) В случаите по ал. 5 земеделският стопанин е длъжен да възстанови номиналната стойност на получените ваучери заедно със законната лихва от датата на получаването им.
(7) Актовете за нарушения по ал. 5 се съставят от длъжностните лица от съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие", на които е възложено да извършват проверките. Наказателните постановления се издават от директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" или от оправомощени от него длъжностни лица.
(8) За целите на този параграф "ваучер за гориво" е държавна ценна книга, която може да се използва като непарично платежно средство за размера на акциза, посочен в него, само от земеделски стопанин, регистриран по този закон, и от лица, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, включително лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове.

§ 24. (В сила от 14.06.2016 г.) В двумесечен срок от обнародването на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове".

§ 25. Законът влиза в сила от датата на получаване на окончателен номер на схемата за държавна помощ в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия, с изключение на § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, § 20, т. 1 и 2, § 21, т. 1, § 22, 23 и 24, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2016 Г.)

§ 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.02.2017 Г.)

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)

§ 53. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните" се заменят съответно с "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2018 Г., ДОП. - ДВ, БР. 98 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2019 Г.)

§ 12. (1) Започналите производства по издадените до датата на влизането в сила на този закон наредби по прилагането на мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и на мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. се довършват по досегашния ред до изтичане на периода на мониторинг.
(2) Кандидати със заявления за подпомагане, подадени в периоди на прием преди влизането в сила на този закон, за които няма издадена заповед за одобрение или за отказ, могат да поискат прехвърляне на заявлението в следващ период на прием по същата мярка или подмярка по чл. 9б, т. 2 при условия и по ред, предвидени в насоките за кандидатстване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) За започналите и недовършени производства по ал. 1, при които се извършва подбор на заявления по мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.:
1. не се извършва плащане на ползватели и получатели на помощта, за които са налице обстоятелства за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
2. не се извършва плащане на ползватели и получатели на помощта - общини или местни поделения на вероизповеданията, за които са налице обстоятелства за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 от Закона за обществените поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ; основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки се отнасят за представляващия общината или представляващия местното поделение на вероизповеданията;
3. не се извършва плащане на ползвател и получател на помощта - местна инициативна група, на която членове на управителен съвет или контролен орган са общини, по отношение на които са налице обстоятелствата за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 от Закона за обществените поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ; основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки се отнасят за представляващия общината;
4. не се прилагат нормативните изисквания към ползватели и получатели на безвъзмездна финансова помощ, свързани с прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.), включително изискванията за прилагане на документи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г.) Министърът на земеделието, храните и горите може да определи в наредбата по чл. 9а, т. 3 условия и ред за предоставяне и плащане на помощта в производствата по ал. 1:
1. при промяна в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;
2. при промяна в нормативен акт, свързан с програмата по т. 1;
3. за изпълнение на влезли в сила съдебни решения;
4. във връзка с резултатите от проведени одитни проверки.§ 13. Дейностите по чл. 9ж, които са договорени от бенефициентите преди влизането в сила на този закон без прилагане на специалните правила на глава четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за определяне на изпълнител, са допустими при условията, предвидени в насоките за кандидатстване за съответната мярка или подмярка.

§ 14. Министърът на земеделието, храните и горите издава наредбите по чл. 9а, т. 3 и 4 в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;
2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон в "Държавен вестник";
3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 28.06.2019 Г.)

§ 5. Разпоредбите на § 2, т. 4 и 5 относно чл. 20а, ал. 5 и 6 се прилагат и по отношение на решения за налагане на финансови корекции и актове за установяване на публични държавни вземания, издадени до влизането в сила на този закон.

§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2019 Г.)

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2020 Г.)

§ 56. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 04.12.2020 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 23 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2021 Г.)

§ 12. (В сила от 23.12.2020 г.) (1) В срок 5 години, считано от 23 декември 2020 г., земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се предоставят от общинските съвети само при условията на § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм., бр. 61 от 2016 г.), както и за:
1. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, за изпълнение на дейности по предоставени права по Закона за подземните богатства и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване;
2. създаване на нови или разширяване на строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания) за изграждане на общински инфраструктурни обекти и при влязъл в сила общ устройствен план;
3. изпълнение на проекти за уедряване на земеделски земи за землищата на общината по чл. 37е и 37з от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
4. инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А по Закона за насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта;
5. енергийни обекти по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката;
6. изграждане или разширяване на животновъдни обекти извън урбанизираните територии, когато същите са преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията и са спазени изискванията на наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
7. (нова - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) инвестиционни проекти на дружества - стратегически обекти, които са от значение за националната сигурност съгласно приложението към чл. 1, ал. 1 от Постановление на Министерския съвет № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм., ДВ, бр. 71 и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г., бр. 22, 27 и 51 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г. и бр. 9 и 81 от 2019 г.).
(2) Разпоредителните сделки със земите по ал. 1 могат да се извършват по решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) в случаите по ал. 1, т. 2 и 7 това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината;
2. в случаите по ал. 1, т. 4 и 5 са изчерпани земите от общинския поземлен фонд на територията на общината.
(3) За енергийни обекти по ал. 1, т. 5, когато не са изчерпани земите от общинския поземлен фонд, разпоредителни сделки със земите по ал. 1 могат да се извършват след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, и предоставяне на равностоен имот от общинския поземлен фонд по оценка, изготвена от независим оценител по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
(4) В срока по ал. 1 земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не могат да бъдат предмет на други разпоредителни сделки извън посочените в ал. 1.
(5) Лицата, на които са предоставени земи по ал. 1, т. 4, не могат да прехвърлят ползването или собствеността върху тях за срок от 10 години от предоставянето.

§ 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 12, който влиза в сила от 23 декември 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2021 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 25 ОТ 2021 Г.)

§ 30. (Попр. - ДВ, бр. 25 от 2021 г.) Законът влиза в сила от 1 септември 2021 г., с изключение на § 6, 19 и 20, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2022 Г.)

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)

§ 32. (1) Членове 9б, , , , , и се прилагат за мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. до изтичане на периода на мониторинг.
(2) Започналите до датата на влизането в сила на този закон процедури по реда на чл. 32, ал. 1 се довършват по досегашния ред.
(3) Започналите производства по чл. 33а и 43, във връзка с подадените до датата на влизането в сила на този закон заявления за подпомагане, се довършват по досегашния ред.
(4) Членове 38а, 38б, 43а, 43б, 43в, 44, 45, 46 и 46а се прилагат за схемите за директни плащания, които са заявени за подпомагане по реда на чл. 41 до 10 юни 2022 г.
(5) Утвърдените до датата на влизането в сила на този закон методики, издадени на основание наредбите за прилагане на мерките и подмерките по чл. 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., които са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и Държавен фонд "Земеделие", запазват своето действие.
(6) За поети до датата на влизането в сила на този закон многогодишни ангажименти по мярка 10 и 11 от ПРСР 2014 - 2020 г. до изтичане на периода на съответния ангажимент заявлението за плащане се подава по реда на наредбата по чл. 64, ал. 2.

§ 33. (1) За кампании 2023 г. и 2024 г. кандидатите и бенефициентите могат да подадат до Държавен фонд "Земеделие" заявление за подпомагане по интервенциите по чл. 52, ал. 1, т. 1 и без удостоверяване с квалифициран електронен подпис.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава чрез общинските служби по земеделие или чрез други юридически лица, определени в закон. Заявлението се подава лично от кандидата или бенефициента или от упълномощено от него лице с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.
(3) За подаване на заявлението по ал. 1 териториалните структури на Държавен фонд "Земеделие" и общинските служби по земеделие създават на кандидата или бенефициента индивидуален профил в СЕУ.
(4) Лицата по ал. 2 оказват помощ на кандидата или бенефициента при въвеждане на данните в СЕУ, разпечатват от СЕУ попълненото заявление и след неговото подписване от кандидата или бенефициента го предават в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие".
(5) Условията и редът за подаване на заявленията по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 64, ал. 2.


§ 34. Нерегистрирани тютюнопроизводители се вписват служебно в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия до 1 март 2023 г. в случаите на установени фактически грешки в процеса на регистрация или при представяне на всички документи съгласно чл. 4, ал. 3 от същия закон.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г. с изключение на чл. 33а, ал. 2, която влиза в сила от 1 март 2023 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 46. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г., с изключение на:
1. параграф 1, ал. 3 и 5, § 25, ал. 3 - 7, § 27 и 28, които влизат в сила от 1 август 2023 г.;
2. параграф 3, § 29, т. 1 и § 30, които влизат в сила от 1 юли 2023 г.;
3. параграф 4, § 29, т. 2, буква "а" и буква "б", относно ал. 10, § 33 и 38, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник";
4. параграф 7, т. 1 и 2, § 8 и § 26, т. 3, които влизат в сила от 1 септември 2023 г.;
5. параграф 7, т. 3, § 14, т. 9, § 26, т. 4, § 27, т. 8 и § 40, които влизат в сила от 1 декември 2023 г.;
6. параграф 13, § 14, т. 7 и 8, т. 10 относно чл. 182д, т. 11, 12, 13 и т. 19, буква "а", § 15, 21, 22, 23, 34, 35, 36 и 37, които влизат в сила три дни след обнародването му в "Държавен вестник";
7. параграф 14, т. 1, 3, 4 и 5, т. 6, букви "а" - "в" и "д" - "н" и т. 16 и § 29, т. 2, буква "б" относно ал. 11, които влизат в сила от 1 октомври 2023 г.;
8. параграф 14, т. 2, т. 10 относно чл. 182а - 182г, т. 14, 15, 17, 18 и т. 19, буква "б", § 17, 18 и 20, които влизат в сила 9 месеца след обнародването му в Държавен вестник";
9. параграф 14, т. 6, буква "г", § 24, т. 3 - 9 и т. 10, букви "а" - "г", § 25, ал. 1 и 2 и § 26, т. 1 и 2, които влизат в сила от 1 януари 2024 г.;
10. параграф 19, който влиза в сила 8 месеца след обнародването му в "Държавен вестник";
11. параграф 32, който влиза в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 97. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2, 18 и 77 от 2018 г., бр. 51 и 98 от 2019 г., бр. 21, 63 и 103 от 2020 г., бр. 13, 23 и 25 от 2021 г., бр. 61 и 102 от 2022 г. и бр. 66 от 2023 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието", "министърът на земеделието" и "министъра на земеделието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Релевантни актове от Европейското законодателство


Директиви:

ДИРЕКТИВА 2003/96/ЕО НА СЪВЕТА от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията

Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1033 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 юни 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2116 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2 декември 2021 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013
РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2021/2115 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/429 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2016 година за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 640/2014 НА КОМИСИЯТА от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 639/2014 НА КОМИСИЯТА от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 228/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 543/2011 НА КОМИСИЯТА от 7 юни 2011 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 72/2009 НА СЪВЕТА от 19 януари 2009 г. относно промени в Общата селскостопанска политика, за изменение на регламенти (EО) № 247/2006, (EО) № 320/2006, (EО) № 1405/2006, (EО) № 1234/2007, (EО) № 3/2008 и (EО) № 479/2008 и за отмяна на регламенти (EИО) № 1883/78, (ЕИО) № 1254/89, (ЕИО) № 2247/89, (ЕИО) № 2055/93, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 2596/97, (ЕО) № 1182/2005 и (ЕО) № 315/2007
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 361/2008 НА СЪВЕТА от 14 април 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 378/2007 НА СЪВЕТА от 27 март 2007 година за утвърждаване на правила за доброволна модулация на преки плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 967/2006 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2006 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на производството над квотите в сектора на захарта
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1760/2000 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 юли 2000 година за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1516/74 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 1974 година относно контрола, който държавите-членки следва да извършват на договори, сключени между производители на захар и производители на захарно цвекло

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума