навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

В сила от 03.10.1999 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 2 Април 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.56 от 20 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.22 от 19 Март 2010г., попр. ДВ. бр.23 от 23 Март 2010г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 30 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., доп. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 12 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г., изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 19 Март 2024г., изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този закон урежда:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества, както и върху пускането на пазара, вноса и износа на прекурсори;
2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества;
3. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) мерките по прилагането на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества, Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета относно определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите и Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005, наричани по-нататък съответно "Регламент 273/2004", "Регламент 111/2005" и "Регламент 1277/2005";
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) научноизследователската и експертната дейност, свързана с наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Целта на този закон е да уреди обществените отношения, свързани с контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите и в съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна и на регламентите на Европейския съюз.


Чл. 3. (1) Законът се прилага:
1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат;
2. за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) С наредба, приета от Министерския съвет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва:
1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина;
2. Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина;
3. Списък III - Рискови вещества.
(3) (Новa - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) С наредбата по ал. 2 се определят и редът и условията за включването и заличаването на растения и вещества като наркотични, както и за прехвърлянето им в съответните списъци по ал. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Прекурсорите - предмет на контрол върху пускането на пазара, са посочени в Приложение I на Регламент 273/2004.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Прекурсорите - предмет на контрол върху вноса и износа, са посочени в Приложението на Регламент 111/2005.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Списъците по чл. 3, ал. 2 съдържат общоприетото международно непатентно наименование на веществата (INN) и други наименования: непатентни, тривиални, акроними, кодови и/или наименования съгласно номенклатурата на Международния съюз за чиста и приложна химия (IUPAC).
(2) За препаратите и за аналозите се прилагат същите мерки за контрол, както за наркотичните вещества.
(3) Препаратите, които съдържат две или повече наркотични вещества под различни мерки за контрол, се подчиняват на мерките за най-строго контролираното наркотично вещество.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, вписани в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол при условия и по ред, определени в наредба на министъра на здравеопазването, при следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) лекарственият продукт да е съставен така, че да не съществува риск от злоупотреба с него или рискът да е незначителен;
2. наркотичното вещество да не може да бъде извлечено в количества, които да предизвикват злоупотреба с него.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Внос, износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3, може да се извършват при условия и по ред, определени в наредба на министъра на икономиката и индустрията, при спазване на следните изисквания:
1. количеството на наркотичното вещество да не надвишава определеното в наредбата процентно съдържание от съответните смеси;
2. наркотичното вещество да не може да бъде използвано директно и/или извлечено с леснодостъпни или икономически изгодни средства.
(2) В наредбата по ал. 1 се посочват и наименованията на наркотичните вещества, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3, които могат да се съдържат в смеси, предназначени за промишлеността.

Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2018 г.) (1) Внос, износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси по чл. 5а може да извършва физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Лицата по ал. 1 могат да извършват внос и износ на смеси по смисъла на този закон и/или влагане и използване в производствения процес на смеси по чл. 5а след подаване на уведомление до Министерството на икономиката и индустрията. Редът за подаване и образецът на уведомлението се определят от министъра на икономиката и индустрията в наредбата по чл. 5а, ал. 1.

Чл. 5в. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Уведомлението по чл. 5б, ал. 2 се подава до министъра на икономиката и индустрията и съдържа следните данни:
1. при внос и/или влагане и използване в производствения процес на смеси по чл. 5а:
а) наименование и данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава на лицето по чл. 5б, ал. 1;
б) местонахождението на сградите и помещенията, в които ще се извършва производственият процес със смеси по чл. 5а;
в) вида и количеството на сместа, предназначена за промишлеността, която съдържа наркотично вещество, вписано в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3;
г) вида и количеството на наркотичното вещество като процентно съдържание от сместа по буква "в";
д) държавата, от която ще се извършва внос;
2. при износ на смеси по чл. 5а:
а) наименование и данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава на лицето по чл. 5б, ал. 1;
б) вида и количеството на сместа, предназначена за промишлеността, която съдържа наркотично вещество, вписано в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3;
в) вида и количеството на наркотичното вещество като процентно съдържание от сместа по буква "б";
г) държавата, в която ще се извършва износ.
(2) Към уведомлението по чл. 5б, ал. 2 се прилагат документи, удостоверяващи данните по ал. 1, т. 1 или 2, като съдържанието, формата и изискванията към съответните документи се определят в наредбата по чл. 5а, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Министерството на икономиката и индустрията създава и поддържа актуален списък на подадените уведомления по чл. 5б, ал. 2, в който се съдържат и данните по ал. 1, т. 1 и 2.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) За наркотичните вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, за техните препарати и аналози се прилага законодателството, свързано с хуманната и ветеринарната медицина, доколкото не противоречи на разпоредбите на този закон.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишен текст на чл. 7, изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Забранява се производството, преработването, пренасянето и превозването, търговията, вносът, износът, транзитът и съхраняването на наркотични вещества от лица без лицензия, издадена при условията и по реда на този закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)


Чл. 8. Незаконно произведени, преработени, съхранявани, придобити, използвани, държани, пренасяни и превозвани, внесени, предназначени за износ, за реекспорт или за транзит наркотични вещества и прекурсори, както и култивираните растения, съдържащи наркотични вещества, се отнемат в полза на държавата при условия и по ред, предвидени в този закон.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) По този закон се заплащат такси за издаване, промяна или подновяване на лицензии и разрешения, за издаване на разрешителни, за издаване и промяна на удостоверения за регистрация и за даване на съгласия по чл. 86, ал. 2, включващи разходи за подготовката им.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Приходите от таксите се изразходват за обезпечаване на дейността по ал. 1 и контролиране изпълнението на издадените лицензии, разрешения, разрешителни и удостоверения за регистрация. Приходите от таксите, администратор на които е министърът на икономиката и индустрията, се разходват и за съхраняване и унищожаване на отнети в полза на държавата прекурсори, предадени за разпореждане на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Размерът на таксите и начинът на плащането им се определят в тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването, министъра на земеделието и храните и министъра на икономиката и индустрията.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването е администратор на:
1. (доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) приходите от таксите за издаване, промяна или подновяване на лицензии и разрешения и за издаване на разрешителни за дейности с наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3;
2. приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на здравеопазването.


Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Министърът на икономиката и индустрията е администратор на:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) приходите от таксите за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни, удостоверения за регистрация за дейности и промяна на удостоверенията за регистрация, свързани с прекурсори;
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на икономиката и индустрията.


Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните е администратор на:
1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) приходите от таксите за издаване на лицензии за дейности по чл. 35, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на земеделието и храните.

Глава втора.
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА


Чл. 10. (1) Създава се Национален съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет като орган за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика.
(2) Националният съвет по наркотичните вещества осъществява своята дейност съгласно правилник, приет от Министерския съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Националният съвет по наркотичните вещества е колективен орган, който се състои от председател, трима заместник-председатели, секретар и членове.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Председател на съвета е министърът на здравеопазването, а заместник-председатели са главният секретар на Министерството на вътрешните работи, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", заместник-министър на правосъдието. Членове на съвета са представители на Президента на Република България, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Върховната касационна прокуратура, на Националната следствена служба и на заинтересованите министерства и ведомства, определени от Министерския съвет.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на съвета участват и представители на юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения и други организации.


Чл. 11. Националният съвет по наркотичните вещества:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като изготвя и предлага на Министерския съвет да приеме национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок 5 години;
2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) предлага на Министерския съвет да приеме национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;
3. предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област;
4. предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите;
5. дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори;
6. дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им;
7. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) определя и утвърждава националните координатори по наркотиците и националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества;
8. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) събира, съхранява, анализира и разпространява информация от министерства и други ведомства, от съветите по наркотични вещества към съответните общини и от юридическите лица с нестопанска цел, която е необходима за определянето, осъществяването и координирането на националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите.


Чл. 12. (1) Председателят на Националния съвет по наркотичните вещества:
1. представлява съвета;
2. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;
3. внася за разглеждане в Министерския съвет предложения и въпроси от компетентността на Националния съвет по наркотичните вещества;
4. подписва протоколите от заседанията на съвета;
5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) определя служителите на Министерството на здравеопазването, които ще изпълняват функциите на секретар и секретариат на съвета.
(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от упълномощен от него заместник-председател.


Чл. 13. (1) Секретарят на Националния съвет по наркотичните вещества:
1. организира подготовката на заседанията на съвета;
2. координира изпълнението на взетите на заседанията решения;
3. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) координира работата на експертните групи по чл. 14;
4. координира дейността на съветите по чл. 15.
(2) Секретарят на съвета се подпомага от секретариат.


Чл. 14. (1) За изпълнение на своите функции Националният съвет по наркотичните вещества може да създава експертни групи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Към Националния съвет по наркотичните вещества се създава експертен съвет, който изготвя становище за всяко предложение за включване на нови растения и вещества, за заличаването или прехвърлянето им от един списък в друг.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Създават се общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове към тях в общините, които са административни центрове на области. Организацията и дейността на съветите и центровете се определят с правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.
(2) Съветите по наркотични вещества по ал. 1 разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.
(3) Превантивните информационни центрове по ал. 1 осъществяват превантивни дейности и програми, събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на програмите по ал. 2.
(4) Съветите по наркотичните вещества по ал. 1 и превантивните информационни центрове се финансират със средства от държавния бюджет чрез общинските бюджети като делегирани от държавата дейности.
(5) Общинските съвети на общините, които не са административни центрове на области, могат да създават комисии по наркотичните вещества, които се финансират със собствени средства от общинските бюджети.
(6) Общинските съвети по ал. 1 могат да извършват методическа дейност за развитие на превенцията на употребата на наркотични вещества в общините по ал. 5, в които няма създадени комисии по наркотични вещества.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Националният съвет по наркотичните вещества контролира дейността на съветите по наркотичните вещества по чл. 15, ал. 1.
(2) В края на всяка година съветите по чл. 15, ал. 1 отчитат дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества.

Глава трета.
КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЯХ


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Министърът на здравеопазването осъществява контрол върху производството, преработването, вноса, износа, транзита, търговията, съхраняването, отчетността, пренасянето, превозването, употребата и рекламата на растенията и наркотичните вещества и препаратите от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, както и върху лечението на лица, зависими от наркотични вещества.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на здравеопазването осъществява контрол по изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, по които Република България е страна.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Контролните функции по ал. 1 и 2 се подпомагат от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на образованието и науката и министърът на здравеопазването осъществяват контрол върху превенцията на употребата на наркотични вещества.
(2) Министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика осъществяват контрол върху психосоциалната рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества.
(3) При осъществяване на контрола по ал. 1 и 2 министърът на здравеопазването се подпомага от длъжностни лица от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.


Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Министърът на икономиката и индустрията или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол върху вноса, износа, превозването, преработването, съхраняването, влагането и използването на смесите, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3, както и контрол по спазване на изискванията по чл. 5а.

Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Контролът на територията на страната по чл. 16 се осъществява от инспектори по наркотичните вещества към регионалните здравни инспекции. Дирекция в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването координира и ръководи методически тяхната дейност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Инспекторите по ал. 1 са лица с образователно-квалификационна степен магистър по медицина или дентална медицина, или фармация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Контролът на територията на страната върху лечението на лица, зависими от наркотични вещества, се осъществява от служители на регионалните здравни инспекции с образователно-квалификационна степен магистър по медицина.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Към министъра на икономиката и индустрията се създава Междуведомствена комисия за контрол на прекурсорите, която е национален компетентен орган по смисъла на чл. 11 от Регламент 273/2004 и на чл. 27 от Регламент 111/2005.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Председател на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите е министърът на икономиката и индустрията, а членове са представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и индустрията, Агенция "Митници" към министъра на финансите, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 осъществява контрол върху пускането на пазара на прекурсорите от първа и втора категория на Приложение I на Регламент 273/2004, както и върху вноса и износа на прекурсори от Приложението на Регламент 111/2005.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1:
1. осъществява контрол по изпълнението на чл. 12 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества (приета от конференцията на 19 декември 1988 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 60 от 1992 г.) (обн., ДВ, бр. 89 от 1993 г.; попр., бр. 58 от 2001 г.);
2. изготвя и предоставя на Международния съвет за контрол на наркотиците годишен отчет по чл. 12, т. 12 от конвенцията по т. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 събира и предоставя информацията по чл. 13 от Регламент 273/2004 и по чл. 32 от Регламент 111/2005.
(6) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 изпълнява задълженията по чл. 9(3) от Регламент 273/2004 и чл. 10(3) от Регламент 111/2005.
(7) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Организацията и дейността на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите, както и редът за подаване на документи и информация, свързани с прилагането на Регламент 273/2004, Регламент 111/2005 и Регламент 1277/2005, се определят в наредба на министъра на икономиката и индустрията.
(8) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Министърът на икономиката и индустрията предвижда ежегодно необходимите бюджетни средства за дейността на комисията по ал. 1.


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Министърът на икономиката и индустрията или оправомощен от него заместник-министър по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава и отказва издаване на лицензии и допълнения към тях, отнема и временно прекратява лицензии по смисъла на чл. 3(2) от Регламент 273/2004, чл. 6 от Регламент 111/2005, чл. 8, чл. 10(2 и 3) и чл. 11 от Регламент 1277/2005.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Министърът на икономиката и индустрията извършва регистрация по смисъла на чл. 3(6) от Регламент 273/2004 и чл. 7(1) от Регламент 111/2005. За извършената регистрация и за промени в регистрираните обстоятелства министърът на икономиката и индустрията или оправомощен от него заместник-министър издава в срок до 10 работни дни удостоверения за регистрация и допълнения към тях.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Министърът на икономиката и индустрията или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава, отказва издаване, отнема и временно прекратява разрешителни за износ и внос по смисъла на чл. 12, 15, 16, 20, 23 и 24 от Регламент 111/2005.
(4) Заявлението за регистрация и документите, прилагани към заявленията за издаване на лицензия, удостоверение за регистрация и разрешителни за износ и внос, както и съдържанието и формата на записите, водени от операторите по смисъла на чл. 5(4) от Регламент 273/2004, и формата за предоставяне на информацията по чл. 8(2) от Регламент 273/2004 и чл. 9(2) от Регламент 111/2005 се определят в наредбата по чл. 18, ал. 7.


Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Министърът на икономиката и индустрията определя длъжностни лица от Министерството на икономиката и индустрията, които подпомагат работата на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.
(2) Длъжностните лица по ал. 1:
1. приемат и обработват постъпилите заявления за издаване на лицензии, удостоверения за регистрация и разрешителни за износ и внос на прекурсори;
2. осъществяват инспекции на лицензираните и регистрираните оператори, на водената от тях документация и на работните помещения; при необходимост вземат проби от веществата и от смесите, намиращи се в работните помещения;
3. осъществяват взаимодействие с администрациите на другите министерства и ведомства и с операторите във връзка с наблюдението и контрола на химически вещества, които могат да бъдат използвани за незаконно производство на наркотични вещества;
4. обменят официална информация с международни организации и с администрациите в други държави във връзка с предварително уведомяване при износ на прекурсори, както и във връзка с международни операции за наблюдение на търговията с прекурсори;
5. осъществяват взаимодействие с органите на изпълнителната и съдебната власт при унищожаване на иззети прекурсори, за които Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите е взела решение за унищожаване.


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)


Чл. 20. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Министерството на вътрешните работи чрез специализираните си служби и Държавна агенция "Национална сигурност" предотвратяват, разкриват и противодействат на престъпления, свързани с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори.


Чл. 21. (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Министерството на финансите чрез митническата администрация контролира вноса, износа и транзита от и към трети страни на наркотичните вещества и прекурсорите и осъществява дейностите за предотвратяване и разкриване на незаконния им трафик, както и осъществява контрол по изпълнението на чл. 29д.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., предишен текст на чл. 22 - ДВ, бр. 83 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните осъществява контрол по изпълнението на чл. 29 и 35.
(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Българската агенция по безопасност на храните към министъра на земеделието и храните осъществява контрол върху дейностите по продажба и преработка на семената от коноп, непредназначени за посев, с цел производство на храна за животни, както и върху последващата и продажба.


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)


Чл. 24. Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват по всяко време достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват наркотични вещества и прекурсори.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Физическите и юридическите лица са длъжни да осъществяват вътрешен контрол върху извършваните от тях дейности с цел предотвратяване на кражби или присвоявания и всякакви други начини за отклоняване на наркотични вещества за незаконни цели.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Физическите и юридическите лица са длъжни да уведомяват контролните органи за съмнителни сделки и опити за отклоняване на наркотични вещества за незаконни цели.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министерският съвет определя цените на наркотичните вещества за целите на наказателното производство.

Глава четвърта.
ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСТЕНИЯ, ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ ОТ СПИСЪКА ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 1 (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 61 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 10.11.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 2012 Г.)


Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа (канабис), освен в случаите на чл. 29, ал. 1.
(2) Собственикът или ползвателят на земя със земеделско или друго предназначение е длъжен да унищожи посочените в ал. 1 растения, които са на нея.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Незаконно засетите растения опиев мак, кокаинов храст, както и растенията от рода на конопа (канабис) се изземват и унищожават при условия и по ред, предвидени в този закон.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Забранява се добиването на опиум, макова слама, коноп, хашиш и хашишово масло.


Чл. 29. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Отглеждането на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, се извършва само след издадено разрешение от министъра на земеделието и храните. Условията и редът за издаване на разрешение, търговия и контрол се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Внос на семена от коноп, непредназначени за посев, се осъществява само от лица, получили лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев. Лицензията се издава от министъра на земеделието и храните.
(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В Министерството на земеделието и храните се поддържа регистър на вносителите по ал. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Вносители на семена от коноп, непредназначени за посев, могат да бъдат:
1. юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
2. кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите;
3. дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите със седалище и адрес на управление на територията на Република България, получили регистрация като производители и/или търговци на фуражи съгласно изискванията на Закона за фуражите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Условията и редът за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) За издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, ежегодно в срок до 10 януари лицата подават заявление до министъра на земеделието и храните при условията и по реда на наредбата по чл. 29, ал. 5.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага документ, удостоверяващ, че заявителят разполага със собствен или нает склад за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев, осигурен с I категория системи за физическа защита на строежа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Заявленията по ал. 1 се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните. Комисията писмено уведомява заявителя за установени в заявлението и представените към него документи непълноти и/или неточности. В срок до 14 работни дни от получаване на уведомлението заявителят отстранява непълнотите и/или неточностите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) След разглеждане на заявлението и представените към него документи комисията изготвя предложение до министъра на земеделието и храните за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, или за постановяване на отказ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Въз основа на предложението по ал. 4 министърът на земеделието и храните издава:
1. лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев;
2. заповед за отказ.
(6) Заповедта по ал. 5, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Срокът на валидност на лицензията на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, е една година от датата на издаването и.


Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Лицата, получили лицензия по чл. 29, ал. 2, са длъжни:
1. да съхраняват документите за вноса на семената от коноп, непредназначени за посев, и за реализацията им до крайния потребител за срок 5 години от датата на вноса;
2. да пускат на пазара семена от коноп, непредназначени за посев, като фуражна суровина само когато към датата на формиране на пратката в трета страна съответната суровина е включена в Каталога на фуражните суровини на Европейския съюз;
3. да осигуряват по всяко време достъп на контролните органи до складовите помещения по чл. 29а, ал. 2;
4. за всяка внесена партида семена от коноп, непредназначени за посев, в едномесечен срок след осъществяване на преработката и/или реализацията и до краен клиент да предоставят на Българската агенция по безопасност на храните информация за:
а) начина на преработката на семената;
б) количествата семена, реализирани като фуражна суровина;
в) количествата комбинирани фуражи, произведени от семената, както и реализираните количества от тези фуражи.


Чл. 29в. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)

Чл. 29г. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) (1) Не се допуска пускането в свободно обращение на семена от коноп, непредназначени за посев, с кълняемост над 10 на сто.
(2) При внос на семена от коноп, непредназначени за посев, ИАСАС извършва лабораторен анализ на семената за проверка на действителната им кълняемост. За извършения лабораторен анализ на вносителя се издава документ и за резултатите писмено се уведомява Агенция "Митници".
(3) За извършване на анализа по ал. 2 Агенция "Митници" допуска представители на ИАСАС за вземане на проба от партидата, намираща се под режим митническо складиране.
(4) В случай че резултатът от лабораторния анализ показва кълняемост на семената над 10 на сто, вносителят се задължава за своя сметка да подложи партидата на:
1. термична обработка за понижаване на кълняемостта;
2. унищожаване под митнически контрол;
3. реекспорт за трета страна.
(5) Вземането на проби за определяне кълняемостта на семената в съответствие с изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал и обработката на партидата се извършват под митнически контрол до изпълнение на изискването за кълняемост по ал. 1, като след всяко понижаване на кълняемостта се изготвя протокол за промяната на теглото на партидата.


Чл. 29д. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Вносът на семена от коноп, непредназначени за посев, се допуска само през гранични инспекционни пунктове, одобрени с Решение 2009/821/ЕО на Комисията от 28 септември 2009 г. относно съставяне на списък на граничните инспекционни пунктове, определяне на някои правила относно инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и определяне на ветеринарните единици в TRACES (ОВ, L 296/1 от 12 ноември 2009 г.).


Чл. 30. Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Забраната по чл. 27, 28 и 30 не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели.

Глава пета.
КОНТРОЛ НА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ОТ СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 2 И 3, КАКТО И НА ПРЕКУРСОРИТЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 07.10.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 22 ОТ 2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 61 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 10.11.2011 Г.)

Раздел I.
Лицензия за дейности


Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Производството, преработването, съхраняването и търговията на едро в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, се извършват с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Лицензия по ал. 1 се издава само в случаите, когато веществата се използват за медицински цели.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.) Лицензия за медицински цели се издава само на физически и юридически лица, които са получили разрешение за производство или разрешение за търговия на едро по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Лицензии не се изискват за ограничени количества растения и вещества, използвани за медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели по глава пета, раздел VII.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Условията и редът за извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, и изискванията към сградите и помещенията, в които се извършват дейностите, се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия по чл. 32, ал. 1, подават в Министерството на здравеопазването заявление по образец, към което прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава;
5. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
8. копие от документ за право на собственост или право на ползване на обекта, в който ще се извършват дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
9. одобрен от главния архитект на съответната община архитектурен проект на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейности с наркотични вещества;
10. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) копие от договора за охрана с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност;
11. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.)
12. инструкция за извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, одобрена от лицата по т. 2;
13. заповед на едноличния търговец или управляващия дружеството за определяне на лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с наркотични вещества;
14. диплома за завършено висше образование по специалността "Фармация" на магистър-фармацевта по чл. 34;
15. документ, удостоверяващ, че на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 са възложени функциите по изпълнение на задълженията, предвидени в лицензията;
16. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.
(2) Производителите на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, прилагат освен документите по ал. 1 и:
1. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
2. описание на технологичния процес (технологичната схема при производство на наркотични вещества) и кратко описание на машините и съоръженията, които ще се използват при производството и преработването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
3. копие от материално-разходния норматив от технологичния регламент за производство на всеки лекарствен продукт, съдържащ наркотични вещества;
4. (нова - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) списък на наркотичните вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) В 5-дневен срок от подаване на заявление за издаване на лицензия по чл. 32, ал. 1 Министерството на здравеопазването изисква по служебен път информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съответното лице, кандидатстващо за лицензия и служебно изисква от инспекторите по наркотични вещества към съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намират сградите и помещенията, в които ще се извършват дейности по търговия на едро, да извършат проверка, като изпраща копие от заявлението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) В 10-дневен срок от получаване на искането за проверка от Министерството на здравеопазването инспекторите по наркотични вещества извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32, ал. 6 и съставят протокол в два екземпляра.
(5) Протоколът от проверката по ал. 4 се изпраща служебно в Министерството на здравеопазването в срок до 5 дни от датата на извършване на проверката.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) В проверката по ал. 4 могат да участват и експерти от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Експертите от дирекцията по ал. 6 извършват проверка на място на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейностите по производство и съхраняване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32, ал. 6 и съставят протокол в два екземпляра.
(8) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) В 5-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 Министерството на здравеопазването изпраща по служебен ред искане до Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за издаване на удостоверение за вписване в националния електронен регистър на членовете на Българския фармацевтичен съюз - за магистър-фармацевти по чл. 34, както и за предоставяне на информация относно наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на Закона за здравето.
(9) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Управителният съвет предоставя документите по ал. 8 в срок 5 работни дни от постъпване на искането.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени в наредбата по чл. 32, ал. 6, при извършване на проверките по ал. 4 и 7 директорът на специализираната администрация уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им в едномесечен срок от получаване на уведомлението. Уведомлението съдържа и указание, че при неотстраняване на недостатъците в посочения срок производството ще бъде прекратено.
(11) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) В случаите по ал. 10 срокът за издаване на лицензията спира да тече до отстраняването на недостатъците и/или несъответствията.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Министърът на здравеопазването въз основа на предложение от специализираната администрация издава лицензия за производство, преработване, съхраняване, търговия на едро в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотични вещества и/или лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, или прави мотивиран отказ за издаването и в срок до 50 дни от датата на подаване на заявлението.
(13) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Министерството на здравеопазването установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на заявителя по ал. 1 - едноличен търговец, на управителя/изпълнителния директор на юридическото лице - заявител, и на магистър-фармацевта по чл. 34, когато са български граждани. За лицата, които не са български граждани, със заявлението се представя свидетелство за съдимост или аналогичен документ.

Чл. 32б. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) В лицензията по чл. 32, ал. 1 се вписват:
1. основанието и датата на издаване/подновяване;
2. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г.) наименованието, седалището и адресът на управление на лицето, получило лицензията, ЕИК;
3. видът на дейностите и срокът на лицензията;
4. адресът на сградите и видът на помещенията, в които се произвеждат, преработват, съхраняват или търгуват на едро наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, както и изискванията за тяхната безопасност;
5. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.)
6. видът на отчетност;
7. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) трите имена на магистър-фармацевта, който отговаря за дейностите с наркотични вещества в съответния склад;
8. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г.) трите имена на отговорното лице по чл. 34.
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) В лицензията по ал. 1, издадена на производителите на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се вписва списък на наркотичните вещества, с които се извършват дейностите.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) В Министерство на здравеопазването се води специален регистър на издадените лицензии по чл. 32, ал. 1.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) В регистъра по ал. 3 се вписват данните по ал. 1 и данни от документа за самоличност на отговорното лице по чл. 34.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, се извършват с лицензия, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър.
(2) Лицензията по ал. 1 се издава на лице, получило разрешение за откриване на аптека по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Условията и редът за извършване на дейностите по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 32, ал. 6.

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия за търговия на дребно по чл. 33, ал. 1, подават в Министерството на здравеопазването заявление по образец, към което прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава;
4. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.)
7. диплома за завършено висше образование по специалността "Фармация" на магистър-фармацевта по чл. 34;
8. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) копие от договора за охрана с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност;
9. инструкция за извършване на дейности с наркотични вещества, одобрена от лицата по ал. 1, т. 1;
10. заповед за определяне на лицето или лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с наркотични вещества;
11. документ, удостоверяващ, че на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 са възложени функциите по изпълнение на задълженията, предвидени в лицензията;
12. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) В 5-дневен срок от подаване на заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, Министерството на здравеопазването изисква по служебен път информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съответното лице, кандидатстващо за лицензия, и служебно изисква от инспекторите по наркотични вещества към съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира аптеката, да извършат проверка, като изпраща копие от заявлението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) В 10-дневен срок от получаване на искането за проверка от Министерството на здравеопазването инспекторите по наркотични вещества извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32, ал. 6 и съставят протокол в два екземпляра.
(4) Протоколът от проверката по ал. 3 се изпраща служебно в Министерството на здравеопазването в срок до 5 дни от датата на извършване на проверката.
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) В 5-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 Министерството на здравеопазването изпраща по служебен ред искане до Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за издаване на удостоверение за вписване в националния електронен регистър на членовете на Българския фармацевтичен съюз - за магистър-фармацевти по чл. 34, както и за предоставяне на информация относно наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на Закона за здравето.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Управителният съвет предоставя документите по ал. 5 в срок 5 работни дни от постъпване на искането.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени с наредбата по чл. 32, ал. 6, при извършване на проверката по ал. 3 специализираната администрация уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им в едномесечен срок от получаване на уведомлението. Уведомлението съдържа и указание, че при неотстраняване на недостатъците в посочения срок производството ще бъде прекратено.
(8) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) В случаите по ал. 7 срокът за издаване на лицензията спира да тече до отстраняването на недостатъците и/или несъответствията.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Министърът на здравеопазването издава лицензия за търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, или мотивирано отказва издаването и в срок до 50 дни от постъпване на заявлението.
(10) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Министерството на здравеопазването установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на заявителя по ал. 1 - едноличен търговец, на управителя/изпълнителния директор на юридическото лице - заявител, и на магистър-фармацевта по чл. 34, когато са български граждани. За лицата, които не са български граждани, със заявлението се представя свидетелство за съдимост или аналогичен документ.


Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) В лицензията по чл. 33, ал. 1 се вписват:
1. основанието и датата на издаване;
2. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г.) наименованието, седалището и адресът на управление на лицето, получило лицензията, ЕИК;
3. видът на дейностите, които ще се извършват;
4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) местонахождението на аптеката, в която се извършва търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
5. видът на отчетност;
6. името на магистър-фармацевта - ръководител на аптеката;
7. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г.) името на магистър-фармацевта по чл. 34;
8. (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) номерът на разрешението за откриване на аптека, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
(2) В Министерство на здравеопазването се води специален регистър на издадените лицензии по чл. 33, ал. 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г.) В регистъра по ал. 2 се вписват данните по ал. 1 и данни от документа за самоличност на магистър-фармацевта по чл. 34.


Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) В срок до 10 дни от всяка промяна на обстоятелствата, посочени в лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1, лицензиантът подава заявление по реда на чл. 32а, съответно на чл. 33а, като прилага свързаните с промяната документи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Проверката по чл. 32а, ал. 4 и 7 и чл. 33а, ал. 3 се извършва само в случаите на промяна на адреса на сградите и помещенията, в които се извършват производство и търговия на едро с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, както и търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Заявлението и документите към него по ал. 1 се разглеждат по реда на чл. 32а и 33а.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Министърът на здравеопазването издава лицензия с отразена промяна или мотивирано отказва издаването и в срок до 50 дни от постъпване на заявлението по ал. 1.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) При промяна на магистър-фармацевта по чл. 34, вписан в лицензията по чл. 33, ал. 1, титулярят на лицензията спира търговията на дребно с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, от момента на преустановяване на изпълнението на задълженията по чл. 34 от вписания в лицензията магистър-фармацевт.


Чл. 33г. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) За подновяване на лицензията по чл. 32, ал. 1 лицата подават заявление в Министерството на здравеопазването в срок до 60 дни преди изтичане на срока и на валидност, като прилагат документите по чл. 32а, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) При подновяване на лицензията, в случай че не са настъпили промени, лицата подават и декларация по образец, утвърден от министъра на здравеопазването, без да подават документите по чл. 32а, ал. 1, т. 8, 9, 12, 14 и 15.
(3) Подновяването на лицензията се извършва в сроковете и по реда на чл. 32а.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 се издават на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, при условие че дейностите с наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, както и с лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършват под ръководството на магистър-фармацевт, който носи отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.


Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) (1) Отказва се издаването на лицензия по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1, когато:
1. заявителят - едноличен търговец или юридическо лице, е обявен в несъстоятелност или се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;
2. заявителят - юридическо лице, се намира в ликвидация;
3. заявителят има публични задължения към държавата;
4. има влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице - едноличен търговец, управителя/изпълнителния директор на юридическото лице или срещу магистър-фармацевта по чл. 34.
(2) Не се отказва издаването на лицензия по чл. 33, ал. 1 на лечебно заведение за болнична помощ при възникване на основанието по ал. 1, т. 3.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Производството, преработването, съхранението, търговията, вносът и износът на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 за ветеринарномедицински цели се извършват след издаване на лицензия от министъра на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) Лицензиите по ал. 1 се издават на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, при условие че притежават разрешение за производство или разрешение за търговия на едро или дребно с ветеринарни лекарствени продукти, издадено по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, и дейностите с наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, както и с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършват под ръководството на ветеринарен лекар, който носи отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Изискванията и условията за извършване на дейностите по ал. 1 се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Лицата, кандидатстващи за лицензия по чл. 35, ал. 1, подават до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните заявление по образец, което съдържа:
1. името и адреса или наименованието, седалището и адреса на управление на заявителя;
2. местонахождението на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
3. вида на дейностите, които ще се извършват;
4. името и данните от документа за самоличност на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2;
5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) единен идентификационен код.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
3. копие от дипломата на ветеринарния лекар по т. 2;
4. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава;
9. копие от акта за въвеждане в експлоатация на обекта, в който ще се извършват дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
10. копие от документ за право на собственост или право на ползване на обекта, в които ще се извършват дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
11. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) копие от договора за охрана с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност;
12. списък на наркотичните вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението;
13. копие от инструкция за извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, утвърдена от заявителя по т. 2;
14. копие от заповед на едноличния търговец или управляващия дружеството за определяне на лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
15. документ, удостоверяващ, че на отговорния ветеринарен лекар са възложени функциите по изпълнение на задълженията, предвидени в лицензията;
16. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.
(3) Лицата, които извършват производство по чл. 35, ал. 1, прилагат към документите по ал. 2 и:
1. описание на технологичния процес (технологичната схема при производство на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества) и кратко описание на машините и съоръженията, които ще се използват при производството и преработването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
2. копие от материално-разходния норматив от технологичния регламент за производство на всеки лекарствен продукт, съдържащ наркотични вещества.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Българската агенция по безопасност на храните изисква по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс информация за наличие или липса на задължения за съответното лице, кандидатстващо за лицензия, и установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на заявителя по ал. 1 - едноличен търговец, на управителя/изпълнителния директор на юридическото лице - заявител, и на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2, когато са български граждани. За лицата, които не са български граждани, със заявлението се представя свидетелство за съдимост или аналогичен документ.

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните със заповед определя комисия, която разглежда документите по чл. 36, извършва проверка на място за установяване на съответствието с изискванията на закона и наредбата по чл. 35, ал. 3 и съставя протокол в два екземпляра.
(2) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени с наредбата по чл. 35, ал. 3, комисията уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им.
(3) В случаите по ал. 2 срокът за издаване на лицензията спира да тече до отстраняване на недостатъците и/или несъответствията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Комисията по ал. 1 изготвя становище до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните въз основа на становището на комисията представя на министъра на земеделието и храните предложение за издаване на лицензия или за мотивиран отказ за издаването и.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните въз основа на предложението по ал. 5 издава лицензия за производство, преработване, съхранение, търговия на едро или дребно, внос и/или износ на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, или мотивирано отказва издаването и в срок до три месеца от датата на подаване на заявлението.
(7) Отказът по ал. 6 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) В лицензията по чл. 35, ал. 1 се вписват:
1. основанието и датата на издаване/подновяване;
2. името и адресът или наименованието, седалището и адресът на управление на лицето, получило лицензията;
3. видът на дейностите, които ще се извършват, и срокът на лицензията;
4. местонахождението на сградите и помещенията, в които се произвеждат, преработват, съхраняват или търгуват на едро или дребно наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
5. видът на отчетност;
6. името на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2.
(2) Към лицензията по ал. 1 се прилага списък на наркотичните вещества и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението.


Чл. 36в. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Лицензията се връчва лично на заявителя или на упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.


Чл. 36г. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Притежателят на лицензия за дейности по чл. 35, ал. 1 или упълномощено от него лице подава заявление до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните при всяка промяна на обстоятелствата, посочени в лицензията, по реда на чл. 36.
(2) Към заявлението се прилагат документите, свързани с промяната.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните със заповед определя комисия, която при промяна на обстоятелства:
1. по чл. 36б, ал. 1, т. 2, 5 и 6 извършва проверка на представената към заявлението документация по реда на чл. 36а, ал. 1 - 4 без проверка на място;
2. по чл. 36б, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 извършва проверка по чл. 36, ал. 1 - 4, включително и проверка на място.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните въз основа на становището на комисията представя на министъра на земеделието и храните предложение за издаване на допълнение към лицензията или за мотивиран отказ за издаването и.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните въз основа на предложението по ал. 4 издава допълнение към лицензията или прави мотивиран отказ за издаването и в срок до:
1. два месеца от подаване на заявлението - за промени на обстоятелствата по ал. 3, т. 1;
2. три месеца от подаване на заявлението - за промени на обстоятелствата по ал. 3, т. 2.


Чл. 36д. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За подновяване на лицензията лицата подават заявление до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните в срок до три месеца преди изтичане на срока и на валидност, като прилагат документи по чл. 36а, ал. 2, т. 1 - 8, 11 и 16.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Подновяването на лицензията се извършва от министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните след проверка по реда на чл. 36а, ал. 1 - 4.


Чл. 36е. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) В Българската агенция по безопасност на храните се води регистър на издадените лицензии за дейности с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват данните по чл. 36б и данните, свързани с промените на обстоятелства в първоначално издадената лицензия.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 се издават за срок три години, считано от датата на издаването, а лицензията по чл. 33, ал. 1 и лицензията по чл. 36а, ал. 6 за търговия на дребно с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за ветеринарномедицински цели, са безсрочни.
(2) Лицензията и удостоверението за регистрация по чл. 18а, ал. 2 са лични и не могат да се прехвърлят или преотстъпват.
(3) Лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 се връчват лично на заявителя или на упълномощено от него лице след представяне на нотариално заверено пълномощно.


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) (1) Министерството на здравеопазването води публични регистри за издадените лицензии по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1.
(2) Регистърът за издадените лицензии по чл. 32, ал. 1 съдържа:
1. номера на лицензията;
2. наименованието, седалището и адреса на управление на лицето, получило лицензията;
3. срока на валидност на лицензията.
(3) Регистърът по ал. 2 съдържа и раздел, в който се вписват лицата, подали заявление за издаване на лицензия, както и броят и видът на приложените документи. Вписването се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва движението на преписката по издаване на лицензия.
(4) Регистърът за издадените лицензии по чл. 33, ал. 1 съдържа:
1. номера на лицензията;
2. наименованието, седалището и адреса на управление на лицето, получило лицензията;
3. адреса на аптеката, в която се извършва търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
(5) Регистърът по ал. 4 съдържа и раздел, в който се вписват лицата, подали заявление за издаване на лицензия, както и броят и видът на приложените документи. Вписването се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва движението на преписката по издаване на лицензия.

Чл. 38. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) В Министерството на икономиката и индустрията се водят публични регистри за издадените лицензии и удостоверения за регистрация.
(2) Регистърът на издадени лицензии за дейности с прекурсори от първа категория съдържа:
1. име на лицензираната фирма;
2. адрес;
3. номер на лицензията;
4. срок на валидност на лицензията.
(3) Регистърът на издадените удостоверения за регистрация за дейности с прекурсори от втора и трета категория съдържа:
1. име на регистрираната фирма;
2. адрес;
3. номер на регистрацията;
4. дата на издаване на удостоверението за регистрация.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) До 31 януари всяка година притежателите на лицензия за търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, представят в съответната регионална здравна инспекция декларация, че няма промяна в обстоятелствата, при които е издадена лицензията, както и че не са възникнали обстоятелствата по чл. 41, ал. 1.


Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Физическите и юридическите лица, получили лицензия по чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 35, ал. 1, могат да придобиват, преотстъпват или разпределят наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 само на лица, притежаващи лицензия по този закон.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Министърът на здравеопазването може да издаде заповед за отнемане на лицензията по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 в следните случаи:
1. при нарушаване изискванията на закона;
2. при неспазване на условията, определени в лицензията;
3. след установяване на неверни данни, посочени при издаването и;
4. след издаване на заповед по чл. 99 за забрана на дейности;
5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) при влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице - едноличен търговец, или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34;
6. при поискване от друга държава във връзка с молба за правна помощ при разследване, наказателно преследване или съдебна процедура срещу лицето в чужбина.
(2) Заповедта за отнемане на лицензията се издава независимо от наложените административни наказания.
(3) След изтичане на една година от отнемане на лицензията по ал. 1, т. 1 - 4 лицето може да кандидатства отново за получаване на лицензията по реда на чл. 32а и 33а.
(4) Когато лицата по ал. 1, т. 5 са реабилитирани, те могат да кандидатстват отново за получаване на лицензия по реда на чл. 32а и 33а.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) При отпадане на основанията по ал. 1, т. 6 министърът на здравеопазването възстановява по искане на лицето лицензията по ал. 1.
(6) При отнемането на лицензията по ал. 1 или при изтичането на срока на нейното действие по отношение на складовите наличности се прилага редът по чл. 45.
(7) Не се отнема издадената на юридическо лице по чл. 32, ал. 1 лицензия за производство и съхранение, когато възникне основанието по ал. 1, т. 5. В случай на влязла в сила присъда управителните органи на юридическото лице в 7-дневен срок от уведомяването предприемат действия за смяна на управителя/изпълнителния директор и/или на отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34.
(8) Не се отнема лицензията по чл. 33, ал. 1 на лечебно заведение за болнична помощ при възникване на основанията по ал. 1, т. 5. Ръководителят на лечебното заведение в 7-дневен срок предприема действия за смяна на ръководителя на аптеката.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При установяване на основание по чл. 41, ал. 1, т. 1 - 4 и 6, когато лицензията е издадена от министъра на земеделието и храните, контролните органи от Българската агенция по безопасност на храните правят предложение до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за отнемането и.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При установяване на основание по ал. 1 от друг държавен орган той незабавно уведомява писмено изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В случаите по ал. 2 изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните със заповед определя комисия, която извършва проверка на обстоятелствата, посочени в уведомлението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За резултатите от проверката по ал. 3 комисията представя становище на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Въз основа на данните по ал. 1 или становището на комисията, с което се потвърждава наличие на основание по ал. 1, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните прави предложение до министъра на земеделието и храните за отнемане на лицензията.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните въз основа на предложението по ал. 5 издава мотивирана заповед за отнемане на лицензията.
(7) Заповедта за отнемане на лицензията може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Отказът и отнемането на издадената лицензия по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Лицензиите по чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 се прекратяват:
1. с изтичането на срока, за който са издадени, и в случай че притежателите им не подадат молба за подновяването им;
2. по молба на притежателите им, подадена до органа, който ги е издал;
3. при смърт на магистър-фармацевта, регистриран като едноличен търговец и получил лицензия по реда на чл. 33, ал. 1;
4. при прекратяване на разрешението за производство на лекарствени продукти или на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти, или на разрешението за откриване на аптека, издадени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
4а. (нова - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) при прекратяване на разрешението за производство или на разрешението за търговия на едро или дребно с ветеринарни лекарствени продукти, издадено по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност;
5. при прекратяване дейността на едноличния търговец или на юридическото лице и заличаване на регистрацията им.


Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)


Чл. 44б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) В 14-дневен срок от прекратяването на лицензията по чл. 44, както и от отнемането на лицензия или прекратяването на лицензия или регистрация за дейности с прекурсори от първа и втора категория по молба на оператор до Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите или при смърт на физическото лице - едноличен търговец, контролните органи извършват инспекция на сградите и помещенията, в които са осъществявани дейности с наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 и прекурсори от първа и втора категория, както и на водената документация. Специалните регистри се предават за съхраняване на държавния орган, издал лицензията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) В тримесечен срок от приключването на инспекцията физическите лица или техните наследници, както и юридическите лица могат да предоставят складовите си наличности на лица, получили лицензия по реда на този закон, като уведомят за това съответно Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните или Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката и индустрията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Притежателите на лицензия за търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да предоставят по реда на ал. 2 складовите си наличности само на лица, получили лицензия по реда на този закон, в срок не по-късно от два месеца от приключването на инспекцията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) След изтичането на срока по ал. 2 складовите наличности от наркотични вещества по списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 се унищожават по реда на чл. 97, а складовите наличности на прекурсори от първа и втора категория се унищожават под контрола на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката и индустрията. Разходите по унищожаването са за сметка на лицата по ал. 2.


Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)


Чл. 45б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)


Чл. 45в. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

Раздел II.
Изисквания при внос, износ и транзит на наркотични вещества (Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Внос и износ на наркотични вещества могат да извършват само лица, получили лицензия по реда на чл. 32, ал. 1 и чл. 35, ал. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Лицензии не се изискват в случаите на внос и износ на ограничени количества за медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Лицензия не се изисква и в случаите на внос и износ на наркотични вещества за нуждите на разрешаването за употреба на лекарствен продукт или за клинично изпитване, както и при предоставянето на хуманитарна помощ.


Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Вносът и износът на наркотични вещества по списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 за всяка пратка се извършват с разрешително, издадено от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице от специализираната администрация при Министерството на здравеопазването при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Разрешителното се изготвя по образец, одобрен от Комисията по наркотиците към Икономическия и социален съвет при ООН.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Разрешителното по ал. 1 е лично и не може да се преотстъпва.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Срокът на действие на разрешителното за внос и износ по ал. 1 е три месеца считано от датата на издаването му.
(7) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)


Чл. 48. (1) (Предишен текст на чл. 48 - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) За износ на веществата от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и на техните препарати се изисква и разрешително за внос, издадено от компетентния орган на държавата вносител.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Срокът на разрешителното за износ, издавано от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице от специализираната администрация, е не по-голям от срока, посочен в разрешителното за внос, издадено от компетентните органи на държавата вносител.


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Транзитът през територията на страната на наркотични вещества, посочени в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, се забранява, с изключение на транспортирани през въздушното пространство на Република България пратки без приземяване или чрез плавателни съдове през териториалните води на Република България без акостиране на българско пристанище.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Търговските посредници са длъжни да вземат необходимите мерки с цел предотвратяване използването на транспортните средства за незаконен трафик на растенията, наркотичните вещества и препаратите, включени в списъците по чл. 3, ал. 2.


Чл. 50. Износът или вносът под формата на пратки, адресирани до пощенска кутия или до банка на сметката на лице, различно от лицето, получило разрешително по чл. 47, се забранява.


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Пратките, включително и тези по пощенски път, с наркотични вещества, влизащи във или излизащи от територията на страната без разрешително по чл. 47, се задържат от митническите органи до доказване на законността на пратката.


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Забранява се износът и вносът на наркотични вещества в свободните зони и в свободните складове.


Чл. 53. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Изискванията на този закон по отношение на вноса, износа и транзита на наркотични вещества се прилагат при всички видове митнически режими, както и при реекспорт.

Раздел III.
Режим на определяне на количествата наркотични вещества за медицински и образователни цели, медицински, научни и лабораторни изследвания (Загл. доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)

Раздел III.
Режим на определяне на количествата наркотични вещества за медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания (Загл. доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.)


Чл. 54. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър утвърждава ежегодно до 31 май максималните количества, необходими за медицински и образователни цели, медицински, научни и лабораторни изследвания за следващата година от:
1. упойващи вещества;
2. психотропни вещества.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Ежегодно до 30 април производителите и търговците на едро, получили лицензия, както и лицата, осъществяващи внос и износ на наркотични вещества за нуждите на разрешаването за употреба на лекарствен продукт или за клинично изпитване, заявяват в Министерството на здравеопазването количествата наркотични вещества по списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 и техните препарати, необходими за дейността им през следващата календарна година, по ред, определен с наредбата по чл. 47, ал. 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Изискванията по ал. 2 се отнасят и за физически и юридически лица, отговарящи на изискванията на чл. 73 за дейности с наркотични вещества за медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Не се допуска задържане на наркотични вещества в количества, по-големи от разрешените за производствената и търговската дейност.

Раздел IV.
Изисквания при търговията и съхраняването на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, предписването, отпускането и притежаването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (Загл. изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.)


Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Право да закупуват и съхраняват наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 и да отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, имат само лицата, получили лицензия по чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 35, ал. 1.
(2) Снабдяването и съхраняването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в специалните складове на държавния медицински резерв и във военновременните запаси на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната се извършват след издаване на разрешение по ред, определен с наредба на Министерския съвет.


Чл. 56. (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Без лицензия могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 лечебните заведения, в които няма открита аптека, висшите училища, осъществяващи лечебна и диагностична дейност съгласно чл. 2а от Закона за лечебните заведения, и здравните кабинети по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за здравето, в количества, необходими за спешна помощ, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.


Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Плавателни съдове, вписани в регистъра на корабите на Република България, и въздухоплавателни средства, вписани в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България, могат да съхраняват минимални количества лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за оказване на първа помощ при спешни случаи при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.


Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Транзитно преминаващи и временно пребиваващи на територията на страната лица могат да притежават лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 само за лечение в количества, не по-големи от необходимите за 30 дни лечение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) В случаите по ал. 1 чуждестранните граждани следва да притежават документ, издаден от компетентните органи на страната, откъдето е назначено лечението.


Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Български граждани и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната, които пътуват зад граница, могат да носят за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 за лечение до 30 дни.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) В случаите по ал. 1 пътуващият гражданин следва да притежава разрешение, издадено от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Разрешението по ал. 2 се издава на лицето след представяне в специализираната администрация на:
1. заявление;
2. документ за самоличност;
3. документ, удостоверяващ дневната доза и курса на лечение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Издаденото разрешение по ал. 2 е валидно за периода на пътуване зад граница, който се вписва в разрешението.
(5) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по ал. 1, могат да се носят само от лицата, на които е издадено разрешение по ал. 2.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато пътуващите лица са малолетни и непълнолетни, се изискват данни от документ за самоличност на родител/настойник, които се вписват в разрешението.

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, се предписват по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Предписването се извършва на специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, които подлежат на специален отчет.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Редът за предписване, отпечатване и разпределяне на бланките, за отпускане и отчитане на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества се определя с наредба на министъра на здравеопазването.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Право да предписват лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 имат само правоспособни лекари и лекари по дентална медицина при условията на наредбата по ал. 3.

Раздел V.
Документация и отчетност


Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Всички лица, извършващи производство, преработване, търговия, внос, износ, транзит, реекспорт и съхраняване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, са длъжни да документират всяка операция, свързана с тези дейности.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)


Чл. 62. За дейностите по чл. 61 се използват специални формуляри и регистър, заверен от контролните органи, определени в закона.


Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Начинът за водене на регистъра на наркотичните вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, както и видът на специалните формуляри се определят от министъра на здравеопазването.
(2) Регистрите се съхраняват за срок 10 години от датата на вписване на последната операция и се предоставят на контролните органи при поискване.


Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Производителите и търговците на едро са длъжни да изготвят баланс за всяко тримесечие и в края на всяка календарна година за получените, доставените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества.


Чл. 65. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие производителите представят в специализираната администрация при Министерството на здравеопазването отчет за произведените, преработените, продадените, внесените, изнесените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества.


Чл. 65а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на едро представят в специализираната администрация при Министерството на здравеопазването отчет за получените, доставените, внесените, изнесените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества.


Чл. 65б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на дребно представят на инспектора по наркотичните вещества към съответната регионална здравна инспекция отчет за получените, продадените и наличните лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) В срок до 20 дни след края на всяко тримесечие инспекторите по наркотичните вещества обобщават отчетите по ал. 1 и представят отчет в специализираната администрация при Министерството на здравеопазването.
(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) В срок 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на дребно с ветеринарни лекарствени продукти представят на съответната областна дирекция по безопасност на храните отчет за получените, продадените и наличните лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) В срок 20 дни след края на всяко тримесечие областните дирекции по безопасност на храните обобщават отчетите по ал. 3 и представят отчет в специализираната администрация при Министерството на здравеопазването.


Чл. 65в. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие лицата, осъществяващи внос и износ на наркотични вещества по чл. 46, ал. 3 и 4, представят отчет за внесените и изнесените наркотични вещества в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.


Чл. 65г. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) В срок до 30 дни след края на всяка календарна година Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната представят отчет в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването за съхраняваните лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от специалните складове на държавния медицински резерв и от военновременните запаси.


Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г.) Производителите и търговците на едро с наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества са длъжни всяка година до 28 февруари да представят в специализираната администрация при Министерството на здравеопазването обобщен отчет за дейностите и веществата, за които са получили лицензия.


Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.)

Раздел VI.
Маркировка и реклама


Чл. 68. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Върху потребителските опаковки на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества освен търговското наименование задължително се посочва и наименованието на веществата съгласно списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) За лекарствени продукти, съдържащи упойващи вещества, опаковката следва да се маркира диагонално с две червени ленти, а за лекарствени продукти, съдържащи психотропни вещества - с две сини ленти. На опаковката задължително да е написано, че се употребяват само по лекарско предписание.
(3) Наименованието на опаковката следва да съответства на съдържащите се в нея наркотични вещества.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)


Чл. 69. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Забранява се пренасянето и превозването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, които не отговарят на изискванията по чл. 68.


Чл. 70. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Забранява се пряката и непряката реклама пред обществеността на наркотичните вещества и растенията от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества.


Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Забранява се предоставянето на безплатни проби (мостри) от наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 и на техните препарати на физически и юридически лица, които не притежават лицензия, с изключение на безплатни проби (мостри), необходими за медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели.

Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)

Раздел VII.
Медицински и научни изследвания и обучение


Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) За медицински, научни и лабораторни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества, се издава разрешение на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и техни препарати и прекурсори.
(2) Условията и редът за разрешаване на дейностите по ал. 1, както и за използването на наркотичните вещества и прекурсорите се определят с наредба, приета от Министерския съвет.


Чл. 74. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Лицата, получили разрешение по чл. 73, са длъжни да спазват условията за съхранение, използване и унищожаване на растения и наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и на прекурсори, както и на изискванията за документация и отчетност.


Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

Глава шеста.
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО


Чл. 76. (1) Контролните органи по изпълнение на закона съобразно своите функции и задачи осъществяват международно сътрудничество със съответните служби, които извършват контрол върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях.
(2) Контролните органи по ал. 1 си сътрудничат и във връзка с контрола върху прекурсорите и незаконния трафик с тях.


Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Министерството на здравеопазването чрез специализираната администрация за контрол върху наркотичните вещества, от името на българското правителство изготвя и представя на Международния съвет за контрол на наркотиците:
1. годишни статистически отчети за произведените, преработените, продадените в страната, съхраняваните, внесените и изнесените количества наркотични вещества;
2. годишни статистически отчети за количествата иззети и унищожени растения и наркотични вещества - обект на незаконен трафик;
3. годишни планови оценки на количествата наркотични вещества за медицински и научни цели;
4. тримесечни статистически отчети за внос и износ на наркотичните вещества.


Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)


Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министерството на правосъдието предоставя на международните контролни органи информация относно:
1. нормативните актове, свързани с контрола върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях;
2. предоставената правна помощ при разследване, наказателно преследване и съдебната процедура за деяния, свързани с наркотични вещества и злоупотребата или незаконния трафик с тях;
3. екстрадицията на лица, извършили деяния, за които могат да бъдат екстрадирани съгласно международни актове, по които Република България е страна;
4. осъществяването на програми за подготовка на кадри за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и незаконния трафик с тях.


Чл. 80. (1) (Предишен текст на чл. 80 - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) В дейността си по намаляване на търсенето на наркотични вещества Националният център по наркомании си сътрудничи с международните организации, работещи в тази област.
(2) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) В Националния център по наркомании се създава Национален фокусен център като част от Европейската информационна мрежа за наркотици и наркомании, подпомагаща Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании.
(3) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Националният фокусен център по ал. 2 изгражда и поддържа публична информационна система за наркотици и наркомании, както и информационна система за ранно предупреждение за нови наркотични вещества като част от Европейската система за ранно предупреждение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Функциите и задачите на Националния фокусен център се определят с правилника за устройството и дейността на Националния център по наркомании.


Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Министерството на финансите чрез Агенция "Митници" осъществява сътрудничество със Световната митническа организация и нейните специализирани звена, с чуждестранни митнически администрации на основата на многостранни и двустранни договори, по които Република България е страна, както и с други специализирани международни служби.


Чл. 82. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност" чрез своите органи на управление осъществяват международно сътрудничество със специализираните международни органи в областта на наркотичните вещества и със съответните служби на други държави.


Чл. 83. (1) Министерствата по предходните членове подготвят годишния доклад на правителството на Република България за прилагане на международните договори и националното законодателство по наркотичните вещества.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Годишният доклад по ал. 1 се приема от Националния съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет и се изпраща на Службата по наркотици и престъпност на ООН в определения от службата срок.

Глава седма.
ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА, ЛЕЧЕНИЕ И ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛИЦА, ЗАВИСИМИ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 22 ОТ 2010 Г.)


Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на отбраната, Министерството на младежта и спорта и Държавната агенция за закрила на детето в съответствие със своята компетентност осигуряват, разработват и изпълняват програми за намаляване търсенето на наркотични вещества, които съответно включват: превенция на употребата на наркотични вещества, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) На лицата, които са зависими или злоупотребяват с наркотични вещества, се осигурява достъп до програми за лечение, психосоциална рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) При изпълнението на програмите по ал. 1 могат да участват и юридически лица с нестопанска цел и лечебни заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Програмите се изпълняват на национално и местно равнище.


Чл. 84а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Условията и редът за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества се определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.


Чл. 84б. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Условията и редът за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества се определят с наредба на министъра на здравеопазването.


Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Всеки български гражданин има право на лечение и психосоциална рехабилитация при зависимост или злоупотреба с наркотични вещества.
(2) Министерството на здравеопазването създава система за събиране, обработка, анализ и разпространение на информация за програмите за лечение и психосоциална рехабилитация.


Чл. 85а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Към министъра на здравеопазването се създава Експертен съвет по лечение на зависимости, който обсъжда и дава становища по:
1. основните насоки и приоритети в областта на лечение на зависимости;
2. проекти на стандарти за добра практика в лечението на зависимости и по предложения за промени в действащите стандарти за добра практика в лечението на зависимости;
3. проекти на нормативни актове в областта на лечението на зависимости;
4. нови методи и програми за лечение;
5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) предложения за включване на нови лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (опиеви агонисти и агонисти-антагонисти), в списъка на използваните за лечение на зависимости в програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти;
6. включване в лечебни програми на лица, които не отговарят на критериите, посочени в стандартите за добра практика в лечението на зависимости;
7. клинични, професионални, етични въпроси и въпроси, свързани с приложението на стандартите за добра практика и работата на лечебните програми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Експертният съвет по лечение на зависимости се състои от 11 членове и включва: заместник-министър на здравеопазването, който е председател на съвета, двама представители на Министерството на здравеопазването, директора на Националния център по наркомании, най-малко едно хабилитирано лице, работещо в областта на лечение на зависимости, най-малко един лекар с призната специалност по клинична токсикология, трима лекари с призната специалност по психиатрия, от които най-малко двама работещи в областта на лечение на зависимости и/или психосоциална рехабилитация, и други медицински специалисти.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Министърът на здравеопазването определя със заповед състава на съвета по ал. 2 за период от 4 години при условия и по ред, определени с правилника по ал. 4.
(4) Функциите и организацията на дейността на експертния съвет по ал. 1 се определят с правилник, издаден от министъра на здравеопазването.


Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Координацията и методическото ръководство на дейностите, свързани с превенция на употребата на наркотични вещества, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества се извършват от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Центърът събира такси в размери, определени в тарифата по чл. 9, ал. 3, за:
1. даване на съгласие за осъществяване на програма за превенция на употребата на наркотични вещества;
2. даване на съгласие за осъществяване на програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества;
3. даване на съгласие за продължаване на дейността на програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества;
4. даване на съгласие за осъществяване на програма за психосоциална рехабилитация;
5. даване на съгласие за продължаване на дейността на програма за психосоциална рехабилитация;
6. даване на съгласие за осъществяване на програма за лечение на лица, зависими от наркотични вещества;
7. даване на съгласие за продължаване на дейността на програма за лечение на лица, зависими от наркотични вещества.
(3) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Специализираният контрол на лечебната дейност се извършва от Националния център по наркомании, който се подпомага от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и от регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 22 от 2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании се определят с постановление на Министерския съвет.


Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, се осъществяват с разрешение, издадено от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
(2) Министърът на здравеопазването може да откаже издаването на разрешение при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 1.
(3) Отказът на министъра на здравеопазването за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 87а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Разрешението по чл. 87, ал. 1 се прекратява:
1. с изтичането на срока, за който е издадено, в случай че притежателят не е подал молба за подновяването му;
2. по молба на притежателя, подадена до министъра на здравеопазването.


Чл. 87б. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър, издал разрешението по чл. 87, ал. 1, може да го отнеме в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) при констатирани системни нарушения на условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти, определени с наредбата по чл. 87, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) при констатирани две и повече нарушения за период от една година на стандартите за добра практика за лечение на синдром на зависимост към опиоиди с агонисти и агонисти-антагонисти;
3. при неспазване на условията, определени в разрешението;
4. при установяване на неверни данни, посочени при издаването му.


Чл. 87в. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Националният център по наркомании създава и поддържа служебна база данни на лицата, включени в програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти.
(2) Базата данни по ал. 1 съдържа:
1. уникален идентификационен код на лицето;
2. лекарствен продукт, използван при лечението на лицето;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) дата на постъпване и наименование на лечебното заведение, осъществяващо програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти;
4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) дата на изписване от програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти.
(3) Условията и редът за създаване и използване на служебната база данни по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 87, ал. 1.


Чл. 87г. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) (1) Министерството на здравеопазването води публичен регистър за издадените разрешения по чл. 87, ал. 1.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. номер и срок на валидност на разрешението;
2. наименованието, седалището и адреса на управление на лицето, получило разрешението;
3. адрес на програмата за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.
(3) Регистърът по ал. 1 съдържа и раздел, в който се вписват лицата, подали заявление за издаване на разрешение, както и броят и видът на приложените документи. Вписването се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва движението на преписката по издаване на разрешение.

Чл. 88. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Участието на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, в програми за лечение, за психосоциална рехабилитация и за намаляване на вредите се основава на принципите на доброволност и поверителност, като информация се предоставя на лица и служби само в предвидените в закон случаи.
(2) Лечението е доброволно и в случаите на изтърпяване на наказанията, предвидени в Наказателния кодекс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лечението на лицата по ал. 1 се осъществява само в лечебни заведения, създадени по реда на Закона за лечебните заведения, а на лицата по ал. 2 - в специализирани лечебни заведения към местата за лишаване от свобода.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Лечението на малолетни лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, се извършва със задължителното съгласие на родителите, настойниците или предвидените в закон институции.
(5) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Лечението на непълнолетни лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, се извършва с тяхното информирано съгласие и със съгласието на родител или попечител.


Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Програмите за психосоциална рехабилитация за лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, се осъществяват:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 101 от 2019 г.) от доставчиците на социални услуги по Закона за социалните услуги;
2. от амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика за специализирана медицинска психиатрична помощ и групова практика за специализирана медицинска психиатрична помощ, медицински център и диагностично-консултативен център, когато се провеждат в домашна среда;
3. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) в лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ и в центрове за психично здраве, когато се провеждат в извъндомашна среда.
(2) Условията и редът за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация се определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.
(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) С наредбата по ал. 2 се уреждат и условията и редът за осъществяване на програми за лечение на лица, зависими от наркотични вещества, извън случаите по чл. 87, ал. 1.

Глава осма.
ИЗЗЕМВАНЕ, КОНФИСКАЦИЯ И УНИЩОЖАВАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИ


Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Органите на Министерството на вътрешните работи и органите на досъдебното производство и митническите органи извършват изземване на растения от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1, които са незаконно засети, наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и прекурсори от Приложение I на Регламент 273/2004 и Приложението на Регламент 111/2005, незаконно произведени, преработени, придобити, пренасяни, превозвани, съхранявани, използвани, внесени или предназначени за износ и реекспорт.
(2) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Органите на Министерството на вътрешните работи и митническите органи задържат пратки с прекурсори, които не отговарят на изискванията на Регламент 273/2004 и Регламент 111/2005.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) От всеки вид иззето вещество или растение над 1 кг се взема представителна проба от органите по ал. 1 при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) Националният институт по криминалистика, Медицинският институт на Министерството на вътрешните работи и лаборатории към Министерството на вътрешните работи, Агенция "Митници" и Министерството на здравеопазването имат право да извършат експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.


Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., предишен текст на чл. 91 - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Иззетите наркотични вещества, растения и техните представителни проби се предават за съхранение на Агенция "Митници" към министъра на финансите по ред, определен с наредба на Министерския съвет, и след извършване на експертиза съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Остатъкът от иззетите наркотични вещества, получен след отделянето на представителните проби, се предава в Агенция "Митници" по реда на наредбата по ал. 1 с постановление за унищожаване, издадено от съответния наблюдаващ прокурор.


Чл. 92. (1) (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Представителните проби и наркотичните вещества до 1 кг се съхраняват до приключване на наказателното производство по съответния ред, след което се унищожават.


Чл. 93. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) На унищожаване подлежат всички незаконно засети растения от опиев мак, кокаинов храст и растения от рода на конопа (канабис).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Растенията се унищожават на място по реда на наредбата по чл. 91, ал. 1.
(3) Представителната проба се предава за съхраняване по реда на чл. 91.


Чл. 94. От подлежащите на унищожаване наркотични вещества могат да се предоставят минимални количества за образователни цели и за поддържане работното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.


Чл. 95. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Унищожаването на растенията, наркотичните вещества, техните препарати и представителните проби се извършва при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 91, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.) Унищожаването по ал. 1, извън случаите по чл. 93, се извършва от комисия, съставена от представители на Националната следствена служба, Агенция "Митници" и специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.
(4) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Всички документи, свързани с унищожаването на растенията, наркотичните вещества, техните препарати и представителните проби, се съхраняват 4 години от датата на извършване на унищожаването.


Чл. 96. (1) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) За целите на унищожаването наблюдаващите прокурори, издали постановления за прекратяване или отказ за образуване на досъдебно производство за престъпления, свързани с наркотични вещества, в едномесечен срок от издаването им изпращат копия от тях на Агенция "Митници".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., предишен текст на чл. 96 - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) За целите на унищожаването съдебните органи, издали присъди за престъпления, свързани с наркотични вещества, изпращат копие от тях на Агенция "Митници" в едномесечен срок от влизане на присъдата в сила.


Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Законно произведените, придобитите и съхраняваните наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба, се унищожават при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.


Чл. 98. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Иззетите количества прекурсори над 1 кг се предават на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерството на икономиката и индустрията за разпореждане с тях.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Представителните проби от иззетите количества прекурсори и иззетите количества прекурсори до 1 кг се предават за съхранение на Агенция "Митници" при Министерството на финансите след извършване на експертиза съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Представителните проби и иззетите количества прекурсори до 1 кг се съхраняват до прекратяване на наказателното производство, влизане в сила на присъдата или до изтичане на давностните срокове за погасяване на наказателното преследване, след което се унищожават по реда на чл. 95.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) До предаването на иззетите прекурсори с тегло над 1 кг за разпореждане от комисията по ал. 1 те се съхраняват от специализираните органи по чл. 90, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 взема решение за всеки конкретен случай на предадените и за разпореждане иззети прекурсори, за които има влязла в сила присъда или постановление от съответния прокурор.


Чл. 98а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Унищожаването на прекурсорите по чл. 98, ал. 1 се извършва в присъствието на комисия в състав, определен със заповед на министъра на икономиката и индустрията.

Глава девета.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 99. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, създаващи опасност за обществото и свързани с изпълнението на задълженията по този закон, както и на международните конвенции по наркотичните вещества, министърът на здравеопазването забранява със заповед дейности, свързани с наркотичните вещества.
(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и се уведомяват международните контролни органи.


Чл. 100. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Жалбата не спира прилагането на мерките, освен ако органът, който ги е наложил, не разпореди друго.


Чл. 100а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2018 г.) Който не спазва изискванията на чл. 5а, както и изискванията на чл. 5б, ал. 2, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 10 000 до 15 000 лв.

Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Който не спазва изискванията на чл. 29 и чл. 9, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за прилагане на системата на лицензии за внос и износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за освобождаване и задържане на обезпечения, внесени във връзка с тези лицензии, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 341/2007 и (ЕО) № 382/2008 на Комисията и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 на Комисията (OB, L 206/1 от 30 юли 2016 г.), се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв.


Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) Който не спазва реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, определен с наредбата по чл. 60, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение - с глоба 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.


Чл. 102а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Който не спазва изискванията за определяне на отговорен служител по чл. 3(1) от Регламент 273/2004 и по чл. 3 от Регламент 1277/2005, се наказва с глоба 5000 лв.


Чл. 103. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не спазва изискванията за документация и отчетност, предвидени в глава пета, раздел V, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.


Чл. 103а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Който не спазва изискванията за документиране по чл. 4 и 5 от Регламент 273/2004 и по чл. 3 и 4 от Регламент 111/2005, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 5000 до 10 000 лв.


Чл. 104. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не спази изискванията за маркировка на наркотичните вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се наказва с глоба от 10 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 30 000 до 50 000 лв.


Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Който не спазва изискванията за етикетиране на прекурсорите по чл. 7 от Регламент 273/2004 и по чл. 5 от Регламент 111/2005, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 20 000 до 50 000 лв.


Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не осигурява достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат или съхраняват наркотични вещества и прекурсори, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.


Чл. 105а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) Който не спазва изискванията за предоставяне на информация по чл. 8 от Регламент 273/2004, чл. 9 от Регламент 111/2005 и по чл. 17, 18 и 19 от Регламент 1277/2005, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 5000 до 10 000 лв.


Чл. 106. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не спазва изискванията на чл. 25 и 26, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.


Чл. 107. Който не уведоми контролните органи за наличие на наркотични вещества или техни препарати, станали негодни за употреба, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.


Чл. 107а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който допусне загуба или липса на прекурсори, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.


Чл. 107б. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който осъществява дейност в нарушение на чл. 89, ал. 1, се наказва с глоба от 20 000 до 50 000 лв.


Чл. 107в. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Който нарушава условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 3000 до 5000 лв.

Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не спазва изискванията на чл. 70, се наказва с глоба от 20 000 до 50 000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.


Чл. 108а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не изпълни друго задължение, произтичащо от този закон или от нормативен акт по прилагането му, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.


Чл. 109. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Когато нарушенията по предходните членове са извършени от юридически лица, на тях им се налагат имуществени санкции в размер от 50 000 до 150 000 лв.


Чл. 110. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от контролните органи по глава трета.
(2) Наказателните постановления се издават от съответния министър или упълномощено от него лице или от председателя на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Конопено растение" означава всяко растение от рода на конопа Cаnnabis (Канабис).
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Коноп" означава листата и/или цветните и плодните връхчета на конопеното растение.
3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Хашиш" означава отделената по механичен път смола от конопеното растение или конопеното растение, подложено на механична обработка, в резултат на която не могат да се разграничат отделните му части.
3а. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Хашишово масло" означава смолист сок от конопено растение, извлечен по химичен път.
4. "Опиев мак" означава растението от вида Papaver somnipherum L (Папавер сомниферум Л).
5. "Опиум" означава сгъстен сок от опиев мак.
6. "Макова слама" означава всички части (с изключение на семената) на опиевия мак след окосяване.
7. "Кокаинов храст" означава всеки вид храст от рода Erythroxylon (Еритроксилон).
8. "Листа от кока" означава листата от кокаинов храст с изключение на листа, чийто екгонин, кокаин и всички други екгонинови алкалоиди са извлечени.
9. "Упойващо вещество" означава всяко вещество, природно или синтетично, включено в Списък I и Списък II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.
10. "Психотропно вещество" означава всяко вещество, природно или синтетично, или всеки естествен материал, включени в Списък I, Списък II, Списък III и Списък IV на Конвенцията за психотропните вещества.
11. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) "Наркотично вещество" означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3. Наркотично вещество е и всяко друго природно и синтетично вещество, включено в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, което може да предизвика състояние на зависимост и има стимулиращо или депресивно въздействие върху централната нервна система, предизвиква халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението, възприятията и настроението, както и други вредни въздействия върху човешкия организъм.


12. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Препарат" означава всеки разтвор, смес или материал, в което и да е физическо състояние, съдържащи едно или няколко наркотични вещества в терапевтични или нетерапевтични дози.
12а. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) "Зависимост от наркотични вещества" е психическо или физическо състояние, което възниква в резултат на взаимодействието на организма и наркотичното вещество и което се характеризира с определено поведение или друга реакция, които винаги включват необходимостта от постоянно или периодично приемане на наркотичното вещество.
13. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) "Злоупотреба с наркотични вещества" означава употреба на забранени наркотични вещества или употреба без лекарско предписание на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, поставени под контрол.
14. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.) "Прекурсор" е "включено в списъка вещество" по смисъла на чл. 2, буква "а" от Регламент 273/2004 и чл. 2, буква "а" от Регламент 111/2005.
15. "Производство" означава всяка дейност, свързана с получаване на наркотични вещества и прекурсори.
16. (доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) "Незаконен трафик" означава всякакъв вид незаконна дейност или действия, свързани с растения, съдържащи наркотични вещества, с наркотични вещества и прекурсори, невключващи производство.
17. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.) "Аналог" означава всяко вещество, което не е включено в списъците по чл. 3, ал. 2, но има сходен химически строеж с някое наркотично вещество и предизвиква аналогично действие върху човешкия организъм.
18. "Представителна проба" е такова количество от иззетото растение, наркотично вещество или прекурсор, което при изследване може да даде обективна и пълна оценка на цялото количество иззето растение, наркотично вещество или прекурсор и обхваща всичките им разновидности по отношение на външния вид, физическото състояние и вида на опаковката.
19. "Безплатна проба (мостра)" представлява част от растение, наркотично вещество или прекурсор без търговска стойност, взета по определена процедура, така че да бъде представителна за по-голямо количество материал.
20. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) "Програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти" означава предписване на лекарствени продукти (опиеви агонисти или агонисти-антагонисти) в съчетание с широк спектър от медицински и психосоциални услуги за облекчаване на неблагоприятните медицински, психологични и физиологични ефекти, присъщи на опиоидната зависимост, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.
21. "Пренасяне" означава дейност, извършвана на територията на страната или през границите и, с използване на превозни средства, животинска тяга, човешки усилия или колетна пратка.
22. "Превозване" означава вид пренасяне, което се извършва по сухоземен, железопътен, воден или въздушен транспорт.
23. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) "Календарна година" е периодът от 1 януари до 31 декември на същата година.
23а. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) "Внос на наркотични вещества" е всяко физическо въвеждане на наркотичното вещество на територията на Република България.
23б. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) "Износ на наркотични вещества" е всяко физическо напускане на наркотично вещество на територията на Република България.
24. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)
25. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)
26. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)
27. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)
28. (нова - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)
29. (нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) "Пряка реклама" е всяка форма на търговско послание, съобщение или препоръка, която цели популяризирането на наркотични вещества и/или употребата им чрез използване на самите вещества или на действия, свързани с тяхната употреба, производство и/или разпространение.
30. (нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г., попр. - ДВ, бр. 23 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) "Непряка реклама" е всяка форма на търговско послание, съобщение, препоръка или действие, която използва име и/или изображение, представляващо или наподобяващо наркотично вещество, за реклама върху стоки и рекламни продукти.
31. (нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) "Системни нарушения" са три или повече нарушения на условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти, определени с наредбата по чл. 87, ал. 1, или на стандартите за добра практика за лечение на синдром на зависимост към опиоиди с агонисти и агонисти-антагонисти.
32. (нова - ДВ, бр. 22 от 2010 г.) "Специален регистър" е регистър, данните от който са предназначени за служебно ползване.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. В Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 36 от 1995 г.; бр. 61 от 1996 г. - Решение № 10 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 38 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 3 т. 6 се отменя;
б) създава се ал. 4:
"(4) При производство на наркотични вещества и лекарствени форми, които съдържат такива вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."
2. В чл. 54 се създава ал. 3:
"(3) При търговия на едро с наркотични вещества, както и с лекарствени форми, съдържащи такива вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."
3. В чл. 56 т. 7 се отменя.
4. В чл. 74 се създават ал. 4 и 5:
"(4) При дейности с лекарствени средства, които съдържат наркотични вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
(5) За откриване на аптека, в която ще се отпускат и продават лекарства, съдържащи наркотични вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."
5. В чл. 83 се създава ал. 5:
"(5) Вносът и износът на наркотични вещества и на лекарствените средства, които ги съдържат, се извършват при условията и по реда, определени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."
6. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 14 се отменя.


§ 3. В Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 88 от 1973 г.; попр., бр. 92 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1976 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 66 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 89 от 1988 г., бр. 87 и 99 от 1989 г., бр. 15 от 1991 г.; попр., бр. 24 от 1991 г.; изм., бр. 64 от 1993 г., бр. 31 от 1994 г., бр. 36 от 1995 г., бр. 12, 87 и 124 от 1997 г., бр. 21, 70, 71 и 93 от 1998 г.) глава единадесета "Контрол върху наркотиците" се отменя.


§ 4. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 122 от 1997 г.; бр. 29 от 1998 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 70, 73 и 153 от 1998 г.) навсякъде думите "наркотици и психотропни вещества" се заменят с "наркотични вещества"."


§ 5. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 201, ал. 2 думите "наркотични и психотропни вещества" се заменят с "наркотични вещества".
2. В чл. 229, ал. 3 думите "чл. 83 от Закона за народното здраве" се заменят със "Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите".
3. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова т. 21:
"21. "Контролирана доставка" означава методите, чрез които се допуска изнасяне от, преминаване през или внасяне на територията на една или няколко страни на незаконно изпратени или предизвикващи подозрение, че са незаконно изпратени наркотични вещества и прекурсори и техните аналози или вещества, които ги заменят, със знанието и под контрола на компетентните органи на тези страни с цел да бъдат разкрити лицата, участващи в извършването на незаконен трафик.";
б) досегашните т. 21 и 22 стават съответно т. 22 и 23.


§ 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) В срок един месец след влизането на закона в сила комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Националната служба по наркотичните вещества, Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Националната служба "Полиция" и Научния институт по криминология и криминалистика, Софийската градска прокуратура и Софийската следствена служба взема представителни проби от всички наркотични вещества над 1 кг, съхранявани като веществени доказателства по неприключени наказателни производства, след което останалите количества се унищожават по реда на този закон.
(2) Взетите по ал. 1 представителни проби, количествата наркотични вещества под 1 кг и документацията, свързана с тяхното съхранение, се предават от Националната служба по наркотичните вещества на Агенция "Митници".


§ 7. Този закон влиза в сила шест месеца след обнародването му в "Държавен вестник".


§ 8. (1) В срок един месец след влизането на закона в сила Министерският съвет приема наредбите за изпълнението му.
(2) Министърът на здравеопазването, министърът на земеделието, горите и аграрната реформа и министърът на финансите издават наредбите за изпълнението на закона в предвидения по ал. 1 срок.


§ 9. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
-------------------------
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 19 март 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2000 Г.)

§ 57. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите навсякъде думите "Главното управление на митниците" се заменят с "Агенция "Митници".

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2003 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 79 ОТ 2005 Г.)

§ 60. (1) Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа", "министъра на земеделието, горите и аграрната реформа" и "министърът на земеделието, горите и аграрната реформа" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и горите", "министъра на земеделието и горите" и "министърът на земеделието и горите".
(2) Навсякъде в закона думите "Министерството на търговията и туризма", "министъра на търговията и туризма" и "министърът на търговията и туризма" се заменят съответно с "Министерството на икономиката", "министъра на икономиката" и "министърът на икономиката".
(3) Навсякъде в закона думите "Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция" и "заместник-министър на правосъдието и правната евроинтеграция" се заменят съответно с "Министерството на правосъдието" и "заместник-министър на правосъдието".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2003 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 79 ОТ 2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2006 Г.)

§ 61. Молбите за издаване на лицензии по чл. 32 и 33, подадени до влизането в сила на този закон, се решават при условията и по реда, предвидени в него.

§ 62. Министерският съвет определя условията и реда за набавяне, съхраняване и обновяване на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3, които се съхраняват от Министерството на здравеопазването в държавния резерв и като неприкосновени запаси на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта.

§ 63. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Молбите за издаване на лицензии по чл. 35 за дейности с прекурсори от трета категория на приложение № 4, подадени до влизането в сила на този закон, се решават при условията и по реда, предвидени в него.

§ 64. Заварените към влизането в сила на този закон лицензии по чл. 34 и 35 са валидни за срока, за който са издадени.

§ 65. Копия от издадените след 1996 г. постановления на прокуратурата за отказ от образуване или прекратяване на наказателни производства за престъпления с предмет наркотични вещества и техните препарати се изпращат в Агенция "Митници" в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 66. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) В срок три месеца след получаване на информация по § 65 комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Националната служба по наркотичните вещества, Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Национална служба "Полиция", Софийската градска прокуратура и Столичната следствена служба унищожава съхраняваните от Министерството на здравеопазването наркотични вещества, за които няма образувани наказателни производства.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И СТОМАТОЛОЗИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2005 Г.)

§ 49. (1) Навсякъде в закона думите "вещества/веществата от приложение № 4" се заменят съответно с "прекурсори/прекурсорите".
(2) Навсякъде в закона думите "вещества/веществата от първа и втора категория на приложение № 4" се заменят съответно с "прекурсори/прекурсорите от първа и втора категория на приложение № 4".
(3) Навсякъде в закона думите "веществата от първа и втора категория на приложение № 4, както и смесите, в които те се съдържат", "вещества от първа и втора категория на приложение № 4, както и смеси, в които се съдържат", "вещества от първа и втора категория на приложение № 4 и смеси, в които се съдържат", "вещества от първа и втора категория на приложение № 4, както и на смеси, в които се съдържат" се заменят съответно с "прекурсорите/прекурсори от първа и втора категория на приложение № 4".
(4) Навсякъде в закона думите "вещества от трета категория на приложение № 4" се заменят с "прекурсори от трета категория на приложение № 4".
(5) Навсякъде в закона думите "Министерство на икономиката", "министърът на икономиката", и "министъра на икономиката" се заменят съответно с "Министерство на икономиката и енергетиката", "министърът на икономиката и енергетиката" и "министъра на икономиката и енергетиката".

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2005 Г.)

§ 50. Молбите за издаване на лицензии по чл. 35 за дейности с прекурсори от втора категория на приложение № 4, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат по новия ред като заявления за регистрация.

§ 51. Издадените към влизането в сила на този закон лицензии по чл. 35 са валидни за срока, за който са издадени.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 69. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 13.10.2006 Г.)

§ 77. Този закон влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 13.04.2007 Г.)

§ 37. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 22, който влиза в сила една година след влизането в сила на този закон.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 07.10.2007 Г.)

§ 51. Навсякъде в закона думите "Националната служба по наркотичните вещества" се заменят с "Дирекция "Наркотични вещества", а думите "районните центрове по здравеопазване" и "районен център по здравеопазване" се заменят съответно с "регионалните центрове по здравеопазване" и "регионален център по здравеопазване".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 07.10.2007 Г.)

§ 52. В срок една година от влизането в сила на този закон комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Дирекция "Наркотични вещества", Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Национална служба "Полиция", Софийската градска прокуратура и Столичната следствена служба унищожава съхраняваните от Министерството на здравеопазването наркотични вещества.

§ 53. Законът влиза в сила три месеца след деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)

§ 71. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г. и бр. 31 и 55 от 2007 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и горите", "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието", "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.06.2009 Г.)

§ 96. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. параграфи 3, 5, 6 и 9, които влизат в сила от 1 януари 2009 г.;
2. параграфи 26, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 65, 66, 69, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89 и 90, които влизат в сила от 1 юли 2009 г.;
3. параграф 21, който влиза в сила от 1 юни 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.)

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 34. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г. и бр. 41 и 74 от 2009 г.) навсякъде думите "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма", "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 25.12.2009 Г.)

§ 100. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, 2, 21, 36, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 70 и 91, които влизат в сила от деня на обнародването му.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2010 Г.)

§ 94. Областните съвети по наркотичните вещества в общините, които са административни центрове на области, продължават да осъществяват дейността си и се преименуват в общински съвети по наркотичните вещества.

§ 95. Изпратените в Агенция "Митници" наркотични вещества, растения и препарати не по установения ред, за които не е съставен предавателно-приемателен протокол и наказателното производство е приключило по съответния ред, се унищожават в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 96. В срок една година от влизането в сила на този закон комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез дирекция "Наркотични вещества" на Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез съответната компетентна структура, Софийската градска прокуратура и Столичната следствена служба унищожава съхраняваните от Министерството на здравеопазването наркотични вещества.

§ 97. (1) В срок 4 месеца от влизането в сила на този закон компетентните органи издават нормативните актове по прилагането му.
(2) До влизането в сила на актовете по ал. 1 издадените нормативни актове по прилагането на закона се прилагат, доколкото не му противоречат.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.04.2010 Г.)

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2010 Г.)

§ 77. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграфи 9 (относно чл. 19, ал. 4), 53, 60 и 66 (относно чл. 98, ал. 5 и 6), които влизат в сила от 1 януари 2011 г.;
2. параграф 75, който влиза в сила от 30 септември 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 14.12.2010 Г.)

§ 121. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на:
1. параграфи 1, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 44, § 56, т. 1 и 2, § 65, 68, 70, 76, 80, 81, 90, 92, 96, § 102, т. 3, 4, 5, 7 и 8, § 105, т. 1, 3 и 5, § 107, т. 1, 2, 3, 4, 6, буква "а", т. 7, 10, 11, 13 и 15, буква "а", § 109, 110, 112, 113, § 115, т. 5, § 116, т. 4 и 6, § 117, т. 5 и 7 и § 118, т. 1, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 102, т. 1, 2 и 6, които влизат в сила от 1 март 2011 г.;
3. параграфи 22, т. 1 (относно чл. 36, ал. 1, изречение второ), § 37, § 48, т. 2, § 51 и 59, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.;
4. параграф 107, т. 15, буква "б", който влиза в сила от 30 септември 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

§ 15. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. Навсякъде в закона думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните", а думите "генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба" и "генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят съответно с "изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните" и "изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.02.2011 Г.)

§ 27. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2011 Г.)

§ 84. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 65, който влиза в сила от 30 септември 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 10.11.2011 Г.)

§ 50. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез дирекция "Наркотични вещества", Министерството на финансите, чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Главна дирекция "Криминална полиция" и Софийската градска прокуратура унищожава останалите и неунищожени наркотични вещества по § 96 от Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), съхранявани от Министерството на здравеопазването.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 52. В срок три месеца от деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник" Министерският съвет приема наредбата по чл. 3, ал. 2.

§ 53. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон.

§ 54. Този закон влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2012 Г.)

§ 9. Министърът на земеделието и храните издава наредбата по чл. 29, ал. 5 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА


§ 138. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 9, т. 1, буква "а", § 29 - 36, § 38 - 43, § 44 относно чл. 167а, 167б, 167в, 167г, 167д, чл. 167е, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 167з, § 65 - 76, § 98, т. 1 и 2, § 101, т. 1, букви "а" и "б", § 102, 103, 106 - 108, 111, 116, § 117, т. 1, букви "а", "е", "ж" и "л", които влизат в сила от 2 януари 2013 г.;
2. параграфи 20 и 117, т. 2, които влизат в сила от 1 април 2013 г.;
3. параграф 44 относно чл. 167е, ал. 2, т. 2 и ал. 3 и чл. 167ж, който влиза в сила от 2 юли 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 14.06.2013 Г.)

§ 27. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.)

§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)

§ 12. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.; изм., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г.) навсякъде думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма", "министърът на икономиката, енергетиката и туризма" и "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с "Министерството на икономиката", "министърът на икономиката" и "министъра на икономиката".

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2016 Г.)

§ 35. В останалите текстове на закона думите "агонист-антагонисти" се заменят с "агонисти-антагонисти".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2016 Г.)

§ 36. Воденето на регистрите по чл. 37а и чл. 87г от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите започва след осигуряване на техническа възможност за това, но не по-късно от 6 месеца от влизането в сила на този закон.

§ 37. В срок до една година от влизането в сила на този закон комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез специализираната администрация, Министерството на финансите чрез Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи чрез Главна дирекция "Национална полиция" и Софийската градска прокуратура унищожава съхраняваните от Министерството на здравеопазването наркотични вещества.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)

§ 40. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 42 и 58 от 2016 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните" се заменят съответно с "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 04.08.2017 Г.)

§ 83. (1) Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 64, който влиза в сила от 1 януари 2022 г.;
2. параграф 68, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
3. параграф 68, т. 2, която влиза в сила от 30 юни 2017 г.;
4. параграф 69, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
5. параграф 71, ал. 1, която влиза в сила от 26 април 2017 г.;
6. параграфи 6 и 72 - 82, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон подзаконовите нормативни актове, които съдържат задължение за представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от лицата, се привеждат в съответствие с него.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 31. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на:
1. параграфи 1, 4 - 9, § 10, т. 2 и 3, § 26 и 29, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 14, т. 5 и 6, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 68. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2018 Г.)

§ 4. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон министърът на икономиката издава наредбата по чл. 5а, ал. 1.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2018 Г.)

§ 66. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 12.10.2018 Г.)

§ 78. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 5, § 7 - 12, § 14 - 21, § 27 - 30, § 31, т. 2, § 32, § 39 - 41, § 56, § 60 и § 66, т. 1 - 8, 10, 12, 15 - 17, 19 - 22, които влизат в сила 6 месеца след публикуване на съобщението по чл. 82, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 536/2014.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2019 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 43. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграф 29, т. 13, буква "б", т. 14 и 15, § 30 и § 42, т. 2, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 28, т. 6 - 12 и т. 14 - 19, § 35, т. 3, с изключение на чл. 7а, ал. 4 и чл. 7в, ал. 4, т. 5 и 6, т. 8 - 22 и т. 36 - 40, § 41, т. 2 - 8, т. 9, букви "а" и "в" и т. 10, които влизат в сила от 1 април 2019 г.;
3. параграф 29, т. 5, буква "а" относно думите "и чрез бюджета на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания", т. 9, буква "а" относно думите "както и медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания", т. 9, буква "г" относно думите "и помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания" и относно думите "както и с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания" и т. 9, буква "д" относно ал. 15, т. 3 и ал. 16 относно думите "както и с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания - за заплащане на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания", т. 25, буква "а" - ал. 1, т. 13 относно думите "помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания" и т. 25, буква "б" относно ал. 4 относно думите "и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания" и "и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания", § 36 и § 37 относно чл. 14, ал. 8, т. 2, буква "б", които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2020 Г., ИЗМ. ОТНОСНО ВЛИЗАНЕТО В СИЛА - ДВ, БР. 101 ОТ 2019 Г.)

§ 45. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2019 г.) Законът влиза в сила от 1 юли 2020 г., с изключение на:
1. параграф 6, т. 5, буква "а", § 7, т. 2, букви "а" и "б", т. 3, т. 6, буква "а", т. 9 и 10, § 18, т. 2 в частта относно "домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения" и § 20, т. 2 в частта относно заличаването на думите "и домовете за медико-социални грижи за деца", и т. 5, буква "в", които влизат в сила от 1 януари 2021 г.;
2. параграф 3, т. 4, букви "е", "ж" и "з" и § 28, т. 1, буква "а", т. 2 и 5, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.
3. член 22, ал. 4, чл. 40, чл. 109, ал. 1, чл. 124, чл. 161, ал. 2, § 3, т. 6, § 30, 36, 37 и 43, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2020 Г.)

§ 105. (1) Параграф 1, т. 1, § 4, 5, 6, 8, § 10 - 15, § 17, § 32, т. 1, § 33, т. 2, § 43, § 83 - 91, § 95 и § 103 влизат в сила от 1 октомври 2020 г.
(2) Параграф 32, т. 2 относно думите "чл. 185, ал. 1", § 49, 50 и § 94 влизат в сила от 1 август 2020 г.
(3) Параграф 96, т. 10, § 101 и 102 влизат в сила от 1 февруари 2020 г.
(4) Параграф 96, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 и 13 влизат в сила от 2 август 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)

§ 72. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г., с изключение на:
1. параграф 34, който влиза в сила от 1 май 2021 г.;
2. параграфи 55, 58, 59, 60 и § 69 относно създаването на чл. 26б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник";
3. параграф 69 относно създаването на чл. 26а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, който влиза в сила от 7 декември 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 71. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г., бр. 1, 17, 84 и 102 от 2018 г., бр. 24 и 101 от 2019 г. и бр. 60 и 105 от 2020 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието", "министърът на земеделието" и "министъра на земеделието".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г. с изключение на чл. 33а, ал. 2, която влиза в сила от 1 март 2023 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 85. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 42 и 58 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г., бр. 1, 17, 84 и 102 от 2018 г., бр. 24 и 101 от 2019 г., бр. 60 и 105 от 2020 г. и бр. 102 от 2022 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието", "министърът на земеделието" и "министъра на земеделието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 10.05.2024 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 32. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.; изм., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г., бр. 1, 17, 84 и 102 от 2018 г., бр. 24 и 101 от 2019 г., бр. 60 и 105 от 2020 г., бр. 102 от 2022 г., бр. 102 от 2023 г. и бр. 23 от 2024 г.) навсякъде думите "Министерството на икономиката", "министърът на икономиката" и "министъра на икономиката" се заменят съответно с "Министерството на икономиката и индустрията", "министърът на икономиката и индустрията" и "министъра на икономиката и индустрията"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.)


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.)


Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2

(Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., в сила от 10.11.2011 г.)


Приложение № 4 към чл. 3, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)


Приложение № 5 към чл. 7, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)


Приложение № 6 към чл. 35, ал. 6

(Ново - ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 07.10.2007 г.)


Релевантни актове от Европейското законодателство


Директиви:

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/2103 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 ноември 2017 година за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за "наркотици" и за отмяна на Решение 2005/387/ПВР на Съвета

Регламенти:

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/126 НА КОМИСИЯТА от 7 декември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета с допълнителни изисквания по отношение на някои видове интервенции, посочени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП за периода 2023-2027 г. съгласно същия регламент, както и с правила във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние
РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2021/2115 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1014 НА КОМИСИЯТА от 12 юни 2019 година за определяне на подробни правила за минималните изисквания относно граничните контролни пунктове, включително инспекционните центрове, и за формата, категориите и съкращенията, които да се използват в списъка на граничните контролни пунктове и контролните пунктове
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1237 НА КОМИСИЯТА от 18 май 2016 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за прилагане на системата на лицензии за внос и износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за освобождаване и задържане на обезпечения, внесени във връзка с тези лицензии, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 341/2007 и (ЕО) № 382/2008 на Комисията и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 на Комисията
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1013 НА КОМИСИЯТА от 25 юни 2015 година за установяване на правила по отношение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1011 НА КОМИСИЯТА от 24 април 2015 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 809/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 111/2005 НА СЪВЕТА от 22 декември 2004 година за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 273/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 февруари 2004 година относно прекурсорите на наркотичните вещества

Решения:

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 28 май 2001 година за предаване на проби от контролирани вещества
РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ от 22 декември 1994 година за сертификата по член 75 за пренасяне на наркотици и/или психотропни вещества (SCH) Com-ex (94) 28 rev.)

Други:

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 96/699/ПВР от 29 ноември 1996 година прието от Съвета на основание член K.3 от Договора за Европейски съюз, относно обмена на информация за химическия профил на наркотиците с оглед улесняване на сътрудничеството между държавите-членки в борбата срещу незаконния трафик на наркотици

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума