навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

В сила от 31.01.2000 г.

Обн. ДВ. бр.114 от 30 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.92 от 10 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.61 от 21 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.93 от 1 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.101 от 29 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2003г., доп. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2003г., доп. ДВ. бр.71 от 12 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 17 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.25 от 23 Март 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 12 Май 2015г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.102 от 29 Декември 2015г., доп. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г., доп. ДВ. бр.62 от 9 Август 2016г., изм. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 1 Август 2017г., доп. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 28 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2018г., изм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г., изм. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 22 Март 2020г., изм. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г., изм. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Дял първи.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа.
ЦЕННИ КНИЖА


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) С този закон се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) публичното предлагане на ценни книжа, издаването и разпореждането с безналични ценни книжа, включително извън случаите на публично предлагане, както и ограниченията относно разпореждането с ценни книжа, издадени чрез непублично предлагане;
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.10.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) дейността на "Централен депозитар" - АД, включително водения от него централен регистър на ценни книжа, както и изискванията към централните депозитари на ценни книжа съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 909/2014";
3. изискванията към публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; и
4. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.10.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите;
5. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) държавният надзор за осигуряване спазването на този закон.
(2) Целта на този закон е:
1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) осигуряване защита на инвеститорите в ценни книжа, включително чрез създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за капиталовия пазар;
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) създаване на условия за развитието на справедлив, открит и ефективен капиталов пазар;
3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) поддържане на стабилността и на общественото доверие в капиталовия пазар.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Този закон не се прилага за емитирането, придобиването, изплащането и сделките с държавни ценни книжа, системите за регистрация и сетълмент с тях, регулирането на пазара на държавни ценни книжа и контрола върху сделките с тях, както и за другите финансови сделки, извършвани с цел управление на държавния дълг.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.10.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) Ценните книжа са прехвърлими права, регистрирани по сметки в централния регистър на ценни книжа, съответно, когато е приложимо, и в централен депозитар на ценни книжа, а за държавните ценни книжа и за ценни книжа, емитирани от Българската народна банка - регистрирани по сметки в Българската народна банка или в поддепозитар на държавни ценни книжа, или в чуждестранни институции, извършващи такива дейности (безналични ценни книжа), или документи, материализиращи прехвърлими права (налични ценни книжа), които могат да бъдат търгувани на капиталовия пазар, с изключение на платежните инструменти, като:
1. акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акциите в капиталови дружества, персонални дружества и други юридически лица, както и депозитарни разписки за акции;
2. облигации и други дългови ценни книжа, включително депозитарни разписки за такива ценни книжа;
3. други ценни книжа, които дават право за придобиване или продажба на такива ценни книжа или които водят до парично плащане, определено посредством ценни книжа, валутни курсове, лихвени проценти или доходност, стоки или други индекси или показатели.
(2) Дълговите ценни книжа по смисъла на този закон изразяват прехвърлими вземания за предварително определен или определяем доход срещу емитента на ценните книжа, възникнали вследствие на предоставени му в заем парични средства или други имуществени права. Дълговите ценни книжа могат да изразяват и други права, ако това не противоречи на закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Дялови ценни книжа по смисъла на този закон са:
1. акциите в дружества;
2. други ценни книжа, еквивалентни на акциите в дружества;
3. други видове ценни книжа, които дават право на придобиване на акции и еквивалентни на тях ценни книжа посредством конвертирането им или упражняването на правата по тях, при условие че ценните книжа от този вид са издадени от емитента на базовите ценни книжа или от юридическо лице, принадлежащо към групата на този емитент.
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Недялови ценни книжа са всички ценни книжа, които не са дялови ценни книжа по смисъла на ал. 3.


Чл. 3. Забранено е публичното предлагане на:
1. налични ценни книжа, освен в случаите, предвидени в закон;
2. безналични ценни книжа, за прехвърлянето на които са предвидени ограничения или условия.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Публично предлагане на ценни книжа е предоставянето на информация за предлагане на ценни книжа, адресирана до 150 и повече лица или до неопределен кръг лица в каквато и да е форма и чрез каквито и да е средства, съдържаща достатъчно данни за условията на предлагането и предлаганите ценни книжа, така че да могат инвеститорите да вземат решение за записване или закупуване на тези ценни книжа. Предлагането на ценни книжа чрез инвестиционен посредник също се смята за публично предлагане, ако отговаря на условията по изречение първо.
(2) Публично предлагане е налице и ако в предлагането на ценните книжа вземе участие лице, което не е инвестиционен посредник или притежател на ценните книжа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не е налице публично предлагане, когато ценните книжа се предлагат в случаите на ликвидация, изпълнително производство или производство по несъстоятелност по ред, определен в закон.
Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Първично публично предлагане е предлагане при условията по чл. 4 на:
1. ценни книжа за записване от техния емитент или упълномощен от него инвестиционен посредник (подписка), или
2. ценни книжа за първоначална продажба от инвестиционен посредник съгласно сключен с техния емитент договор за поемане.
3. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Глава втора.
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Регулирането и надзорът върху лицата, дейностите и сделките по чл. 1, ал. 1 се извършват от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", както и от заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", наричан по-нататък "заместник-председателя".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) При изпълнение на своите функции комисията приема ясни и последователни решения, като е открита и отговорна за своите действия, преценява тежестта на регулативните ограничения и очакваната от тях полза и стимулира лоялната конкуренция.


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)

Дял втори.
РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА

Глава трета.
ФОНДОВА БОРСА

Раздел I.
Учредяване и управление


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 23. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел II.
Издаване и отнемане на лиценз (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел III.
Членство и борсов арбитраж


Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Глава четвърта.
НЕОФИЦИАЛЕН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Дял трети.
СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА

Глава пета.
ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 56а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел II.
Издаване и отнемане на лиценз (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)


Чл. 62. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 63. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 64. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 68. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 68б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел II "а".
Извършване на дейност от инвестиционни посредници в държава - членка (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69в. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69г. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишен чл. 69в - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69д. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел II "б".
Извършване на дейност в Република България от инвестиционни посредници със седалище в държава - членка (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 69е. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишен чл. 69г, изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69ж. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишен чл. 69д, изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69з. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишен чл. 69е, изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69и. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишен чл. 69ж, изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69к. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69л. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69м. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел III.
Изисквания към дейността на инвестиционните посредници


Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 71а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 73. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 74. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 74а. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 74б. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 74в. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 74г. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишен чл. 74б - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 76а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 76б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел IV.
Компенсиране на инвеститорите (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)


Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Създава се Фонд за компенсиране на инвеститорите, наричан по-нататък "фонда", като юридическо лице със седалище София.
(2) Фондът осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник и на неговите клонове в приемащите държави при условията и по реда на този закон чрез набраните във фонда средства в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Всеки инвестиционен посредник, който държи, администрира или управлява пари и/или финансови инструменти на клиенти и за който по тази причина могат да възникнат задължения към клиенти, е длъжен да прави парични вноски във фонда съгласно чл. 77н, ал. 1 и 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Задължението по ал. 3 се отнася и за клоновете на инвестиционни посредници от трета държава в Република България в случаите, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) в държавата по седалището на инвестиционния посредник няма действаща система за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти или тя не обхваща неговите клонове в чужбина;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) размерът или обхватът на компенсацията, осигурявана от съществуващата в държавата по седалището на инвестиционния посредник система за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти, е по-малък от размера или обхвата на компенсацията, предвидена в този закон; в този случай компенсацията, осигурявана от фонда, е за разликата, надвишаваща компенсацията, осигурявана от системата за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти по седалището на инвестиционния посредник.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Когато размерът или обхватът, включително процентът на компенсацията, предвидена в този закон, надхвърля размера или обхвата на компенсацията, осигурявана в държавата членка по седалището на инвестиционния посредник, който извършва дейност в Република България чрез клон, инвестиционният посредник може да участва във фонда с цел осигуряване на допълнителна компенсация на клиентите на неговия клон. В този случай фондът осигурява компенсация за разликата, надвишаваща компенсацията, осигурявана от системата за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти по седалището на инвестиционния посредник.
(6) Инвестиционният посредник по ал. 5 е длъжен да прави само вноски по чл. 77н, ал. 2, чийто размер се определя пропорционално на предоставяната от фонда допълнителна компенсация.
(7) Неплащането на дължимите по този закон вноски от инвестиционния посредник не лишава правоимащите клиенти на инвестиционния посредник от компенсация до размерите, предвидени в чл. 77г.


Чл. 77б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник до размерите, предвидени в чл. 77г, в случаите, когато:
1. с решение на съответния окръжен съд за инвестиционния посредник е открито производство по несъстоятелност, включително когато производството по несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;
2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, с решение на компетентния орган в случаите по чл. 27, ал. 1, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, а относно инвестиционните посредници, които са банки - в случаите по чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции;
3. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) с решение на комисията е установено, че са налице едновременно следните условия:
а) финансовите инструменти и/или паричните средства, държани от инвестиционния посредник за сметка на негови клиенти, не са налични по съответните сметки по причини, различни от изпълнение на договорни отношения с клиентите;
б) по преценка на комисията към този момент инвестиционният посредник е в невъзможност по причини, пряко свързани с неговото финансово състояние, да изплати на клиентите паричните средства, съответно да възстанови финансовите инструменти и няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Решението по ал. 1, т. 3 се взема в срок от 10 работни дни от узнаването, че инвестиционният посредник не изпълнява задълженията си към клиенти за изплащане на парични средства и/или за прехвърляне на финансови инструменти. Комисията за финансов надзор може да вземе решение по ал. 1, т. 3 и след отнемане на лиценз на инвестиционен посредник за извършване на дейност, извън случаите по чл. 27, ал. 1, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Органът по ал. 1, т. 1 - 3 е длъжен най-късно до края на деня, следващ постановяването на решението, да изпрати препис от него на фонда.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) На клиентите на чуждестранен инвестиционен посредник фондът изплаща компенсация при настъпване на събития, аналогични на тези по ал. 1, които са основание за изплащане на компенсация съгласно съответното законодателство.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В срок до 7 дни от получаване на решението по ал. 1 фондът публикува най-малко в два централни ежедневника и на Интернет страницата си съобщение за постановеното решение по ал. 1 и за срока по чл. 77ф, ал. 2, в който клиентите на инвестиционния посредник могат да предявят искане за изплащане на компенсация от фонда, както и банката, чрез която ще се извършва изплащането на компенсацията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 вземанията на клиентите на инвестиционния посредник се смятат за предявени и се вписват служебно от синдика в списъка по чл. 686, ал. 1, т. 2 от Търговския закон.


Чл. 77в. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Изплаща се компенсация за вземанията, възникнали в резултат на невъзможност инвестиционният посредник да върне клиентските активи в съответствие със законовите и договорните условия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Клиентски активи по смисъла на този раздел са паричните средства, финансовите инструменти и другите активи на клиентите на инвестиционния посредник, които той държи, администрира или управлява за тяхна сметка във връзка с предоставените от него услуги по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включително лихвите, дивидентите и други подобни плащания. В клиентските активи на инвестиционните посредници - банки, не се включват влоговете по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за гарантиране на влоговете в банките.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Размерът на вземането по ал. 1 се определя към датата на постановяване на решението по чл. 77б, ал. 1 в съответствие със законовите и договорните условия, като оценката на клиентските активи се извършва при условия и по ред, определени в наредба.


Чл. 77г. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.
(2) Не се изплаща компенсация на:
1. членовете на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник, както и на неговите прокуристи;
2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г.) лицата, които притежават пряко или непряко 5 или над 5 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират, както и на лицата, принадлежащи към същата група, към която принадлежи и инвестиционният посредник, за която се изготвят консолидирани отчети;
3. регистрирания одитор, одитирал годишния финансов отчет на инвестиционния посредник;
4. съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до втора степен включително и по сватовство до втора степен включително на лицата по т. 1, 2 и 3;
5. инвестиционните посредници;
6. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) кредитните институции;
7. застрахователите;
8. пенсионните и осигурителните фондове;
9. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове, управлявани от лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и дружествата със специална инвестиционна цел;
10. държавата и държавните институции;
11. общините;
12. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Гаранционния фонд по чл. 518 от Кодекса за застраховането;
13. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) инвеститорите, които са се възползвали от обстоятелства, свързани с посредника и довели до влошаването на финансовото му състояние, както и на инвеститорите, допринесли за това състояние;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) други професионални клиенти по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.
(3) Фондът не изплаща компенсация за вземания, възникнали от и/или свързани със сделки и действия, представляващи "изпиране на пари" по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, ако деецът е осъден с влязла в сила присъда.
(4) Обстоятелствата, обуславящи изключенията по ал. 2 и 3, се установяват към датата на решението по чл. 77б, ал. 1.


Чл. 77д. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Фондът се преобразува, прекратява и ликвидира със закон.
(2) При ликвидация на фонда, след изплащането на задълженията му, остатъкът от неговото имущество се разпределя между инвестиционните посредници пропорционално на вноските, платени от тях, с изключение на инвестиционните посредници, чиито задължения към клиентите са изплатени от фонда.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Комисията упражнява контрол върху дейността на фонда. Проверки се осъществяват от служители от администрацията на комисията, определени със заповед на председателя.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Фондът е длъжен при поискване да предостави на комисията всякакви сведения и документи, свързани с неговата дейност.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Комисията приема правилник за устройството и дейността на фонда, който се обнародва в "Държавен вестник".
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Сметната палата одитира Фонда за компенсиране на инвеститорите.


Чл. 77е. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Управителният съвет на фонда се избира от комисията и се състои от петима членове: председател, заместник-председател и трима членове.
(2) Председателят и заместник-председателят на управителния съвет на фонда се предлагат от заместник-председателя на комисията.
(3) Останалите трима членове на управителния съвет на фонда се предлагат, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) лице, предложено от асоциация или асоциации, представляващи лицата, които са получили лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, с изключение на банките, и които са длъжни да правят парични вноски във фонда при условията и по реда на този закон;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) лице, предложено от асоциация или асоциации, представляващи инвестиционните посредници - банки, получили разрешение за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и които са длъжни да правят парични вноски във фонда при условията и по реда на този закон;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) лице, предложено от асоциация или асоциации, представляващи управляващи дружества, получили лиценз за извършване на дейности и предоставяне на услуги по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и които са длъжни да правят парични вноски във фонда при условията и по реда на този закон.
(4) В случаите, когато в срока по чл. 77ж, ал. 2 заместник-председателят, както и асоциацията или асоциациите по ал. 3 не предложат лице, което да бъде избрано за член на управителния съвет на фонда, председателят на комисията предлага лицето по своя преценка.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Членовете на управителния съвет трябва да имат висше икономическо или юридическо образование и професионален опит не по-малко от 5 години в областта на правото, финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банковото дело.
(6) За членове на управителния съвет на фонда се избират лица, които:
1. не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. не са обявявани в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност като еднолични търговци;
3. не са съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен включително на друг член на управителния съвет на фонда;
4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
5. не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност.
(7) Председателят и заместник-председателят на Управителния съвет на фонда не могат да извършват друга платена дейност освен научноизследователска и преподавателска.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Възнагражденията на председателя, заместник-председателя и членовете на управителния съвет на фонда се определят в правилника му.
(9) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Отношенията между фонда и членовете на управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на фонда от председателя на комисията или от оправомощено от него лице.


Чл. 77ж. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Мандатът на управителния съвет е 5 години. Членовете на управителния съвет на фонда продължават да упражняват правомощията си и да осъществяват функциите си и след изтичане на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове. Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В тримесечен срок преди изтичане на мандата на членовете на управителния съвет на фонда заместник-председателят, асоциацията или асоциациите по чл. 77е, ал. 3 представят своите предложения за лица, които да бъдат избрани за членове на управителния съвет на фонда. Заместник-председателят уведомява асоциациите по чл. 77е, ал. 3 за началото на тримесечния срок, в който да представят предложение за членове на управителния съвет на фонда.
(3) Мандатът на член на управителния съвет се прекратява предсрочно с решение на комисията:
1. при подаване на оставка;
2. ако престане да отговаря на изискванията на чл. 77е, ал. 6;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 6 месеца;
4. при нарушение на чл. 77е, ал. 7;
5. ако не участва без основателна причина в три или повече последователни заседания на управителния съвет;
6. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(4) При предсрочно прекратяване на мандат на член на управителния съвет на негово място се избира друго лице за остатъка от мандата. Алинея 2 се прилага съответно.


Чл. 77з. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Управителният съвет на фонда:
1. определя и събира съобразно правилата, установени в този закон и в актовете по прилагането му, встъпителните и годишните вноски от инвестиционните посредници;
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) установява след събиране на съответните доказателства спрямо кои клонове на чуждестранни инвестиционни посредници в страната са налице предпоставките по чл. 77а, ал. 4;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) взема решения за инвестиране на средствата на фонда при спазване изискванията на този закон и приети вътрешни правила и ограничения;
4. организира изплащането на компенсации до размерите, предвидени в чл. 77г при условията и по реда на този закон и актовете по прилагането му;
5. приема годишен отчет за дейността на фонда и годишен финансов отчет и ги представя на комисията и на Сметната палата до 30 май на следващата година;
6. приема годишен бюджет за административните разходи на фонда и отчет за изпълнението му и ги представя за одобряване от комисията; одобрените бюджет и отчет за изпълнението му се представят на Сметната палата;
7. разработва проекти на наредби по прилагането на този раздел и ги представя на комисията за обсъждане и приемане;
8. приема щатното разписание на фонда и определя размера на възнаграждението на неговите служители и ги представя за утвърждаване от комисията;
9. разглежда и решава други въпроси, свързани с дейността на фонда.
(2) Фондът може да изисква от инвестиционните посредници всички документи, които са необходими за формиране на обективна преценка относно съществуването и размера на клиентските активи, по които се изплаща компенсация.
(3) По искане на фонда заместник-председателят на комисията, съответно подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор" на Българската народна банка, когато инвестиционният посредник е банка, може да извършва целеви проверки на инвестиционни посредници и представя на фонда резултатите от тях.
(4) Фондът публикува информация за дейността си на Интернет страницата си и по друг подходящ начин.


Чл. 77и. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Управителният съвет на фонда разглежда и решава всички въпроси от негова компетентност на заседания, които се провеждат най-малко веднъж на три месеца.
(2) Заседанията се свикват от председателя или по искане на трима от членовете на управителния съвет.
(3) Заседанията се провеждат, ако присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет.
(4) Решенията на управителния съвет на фонда се вземат с обикновено мнозинство от членовете му.


Чл. 77к. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Председателят на управителния съвет на фонда:
1. представлява фонда в страната и в чужбина;
2. организира и ръководи текущата дейност на фонда;
3. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
4. сключва и прекратява договорите с лицата от администрацията на фонда;
5. организира и осъществява текущ контрол за изпълнението на одобрения от комисията бюджет.
(2) Председателят може да възложи някои от своите правомощия на член на управителния съвет.


Чл. 77л. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Дейността на фонда се подпомага от администрация, чийто състав, структура, права и задължения се определят с правилника по чл. 77д, ал. 5.
(2) Правоотношенията със служителите от администрацията се уреждат в съответствие с Кодекса на труда.


Чл. 77м. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Източници за набиране на средствата на фонда са:
1. встъпителните вноски по чл. 77н, ал. 1;
2. годишните вноски по чл. 77н, ал. 2;
3. доходите от инвестиране на набраните във фонда средства;
4. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) получените от фонда суми от имуществото на инвестиционните посредници в случаите по чл. 77ф, ал. 6;
5. други източници, като заеми, дарения, чуждестранна помощ.
(2) Българската народна банка е депозитар на средствата на фонда.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Фондът се освобождава от заплащане на корпоративен данък за дейностите по компенсиране на инвеститорите и за дейностите по възстановяване и преструктуриране на инвестиционни посредници.


Чл. 77н. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Встъпителната вноска се внася еднократно и е в размер едно на сто от минимално изискуемия капитал за инвестиционен посредник съобразно разрешените услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
(2) Инвестиционният посредник прави годишна вноска в размер:
1. до 0,5 на сто от общия размер на паричните средства; и
2. до 0,1 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за предходната година, определен на средномесечна основа.
(3) Процентите по ал. 2 за съответната година се определят от управителния съвет на фонда в срок до 31 декември на предходната година и са еднакви за всички инвестиционни посредници.
(4) Годишната вноска се внася на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) При изчисляване размера на дължимата годишна вноска паричните средства в чуждестранна валута се оценяват по курса на Българската народна банка към последния ден на месеца, а финансовите инструменти и другите активи се оценяват към последния ден на месеца, ако е възможно по пазарната им стойност, в съответствие с правила, определени с наредба.
(6) В общия размер на клиентските активи по ал. 2 не се включват активите на лицата по чл. 77г, ал. 2.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Размерът на дължимата годишна вноска от инвестиционен посредник, получил лиценз за извършване на дейност през съответната година, се изчислява пропорционално на времето от получаването на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник до края на годината върху общия размер на клиентските активи към края на същата година, като дните на годината се броят за 360. В тези случаи вноската се заплаща до 31 януари на годината, следваща годината, през която инвестиционният посредник е получил лиценз за извършване на дейност.
(8) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Размерът на дължимата годишна вноска от инвестиционен посредник, чийто лиценз за извършване на дейност е отнет през съответната година, се изчислява пропорционално на времето от началото на годината до датата на решението за отнемане на лиценза, като дните в годината се броят за 360.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) При неплащане на съответната част от годишната вноска в срока по ал. 4 за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Встъпителните и годишните вноски се отчитат като счетоводни разходи за текущата година.
(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Направените от инвестиционните посредници вноски не подлежат на възстановяване, освен ако са погрешно внесени или надвнесени.
(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Инвестиционният посредник е длъжен да представя в комисията и фонда до 10-о число на всеки месец справка за клиентските активи към последния ден на предходния месец по образец, одобрен от заместник-председателя на комисията.
(13) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случаите, когато размерът на клиентските активи по ал. 2, определен на средномесечна основа, е по-голям от нула, годишната вноска е в размер не по-малък от 100 лв.
(14) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 12 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Инвестиционните посредници - банки, не правят годишни вноски по ал. 2, т. 1.


Чл. 77о. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) В случай, че инвестиционен посредник не плати изискуема сума по годишната вноска, фондът уведомява комисията за предприемане на мерки по чл. 276, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, а в случаите, когато инвестиционният посредник е банка - Българската народна банка, съответно подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", за предприемане на мерки по Закона за кредитните институции. Ако въпреки предприетите мерки по изречение първо инвестиционният посредник не изпълни задължението си за плащане, комисията, съответно Българската народна банка, отнема лиценза на инвестиционния посредник.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) В случай че инвестиционен посредник по чл. 77а, ал. 5 не плати изискуема сума по годишната вноска, фондът уведомява компетентния орган, който е издал лиценза на инвестиционния посредник за извършване на дейност, за предприемане на необходимите мерки за плащане на дължимата от посредника сума. Ако въпреки предприетите мерки инвестиционният посредник не плати дължимата сума, фондът може със съгласието на компетентния орган по изречение първо да прекрати с 12-месечно предизвестие осигуряването на допълнителна компенсация. Фондът публикува най-малко в два централни ежедневника съобщение за датата, от която прекратява осигуряването на допълнителна компенсация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Фондът осигурява изплащане на компенсация и след отнемане на лиценза за извършване на дейност на инвестиционния посредник, съответно след прекратяване осигуряването на допълнителна компенсация по ал. 2, за вземания, свързани с услуги, предоставени от инвестиционния посредник до отнемането на лиценза, съответно до прекратяване осигуряването на допълнителна компенсация.


Чл. 77п. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Комисията и Българската народна банка предоставят при поискване на фонда цялата притежавана от тях информация относно размера на клиентските активи при инвестиционните посредници, необходима за изчисляване на дължимите от инвестиционните посредници вноски.
(2) Фондът може да използва получените данни само за изпълнение на възложените му функции.
(3) Членовете на управителния съвет на фонда и служителите от неговата администрация не могат да разгласяват лично или чрез другиго информация, станала им известна във връзка с изпълнението на техните функции, когато тази информация представлява банкова, професионална или друга защитена от закона тайна.


Чл. 77р. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Средствата на фонда могат да се използват само за изплащане на компенсации до размерите, определени в чл. 77г в предвидените в този закон случаи, на главницата и лихвите по взетите от фонда заеми, както и за покриване на разходите, свързани с дейността на фонда.
(2) Средствата на фонда се инвестират във:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) финансови инструменти, издадени или гарантирани от държавата;
2. краткосрочни депозити в банки;
3. депозити в Българската народна банка.


Чл. 77с. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Ако средствата на фонда не са достатъчни за покриване на задълженията му по този закон, по решение на управителния съвет недостигът се покрива по един от следните начини:
1. задължаване инвестиционните посредници да внесат наведнъж цялата годишна вноска;
2. задължаване инвестиционните посредници да преведат авансово годишната вноска за следващата година, като за база за определянето и се взема общият размер на клиентските активи към последния ден на предходния месец;
3. увеличаване на годишната вноска;
4. ползване на заеми при условия, не по-неблагоприятни от пазарните.
(2) Решенията на управителния съвет по ал. 1 се одобряват от комисията.
(3) Изплатената авансово сума по ал. 1, т. 2 се приспада от дължимата от инвестиционния посредник годишна вноска за следващата година, като надвнесената сума подлежи на връщане.
(4) Максималният размер на увеличената годишна вноска по ал. 1, т. 3 не може да надхвърля повече от два пъти размера по чл. 77н, ал. 2 и 6.
(5) Ползваните от фонда заеми могат да бъдат обезпечавани с активи на фонда, включително с бъдещите вземания на фонда.


Чл. 77т. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Когато натрупаните средства във фонда надхвърлят 5 на сто от общия размер на клиентските активи при всички инвестиционни посредници, управителният съвет може да вземе решение плащането на годишните вноски временно да се преустанови. Решението на управителния съвет се одобрява от комисията.
(2) Плащането на годишни вноски се възобновява, когато средствата във фонда спаднат под размера по ал. 1.


Чл. 77у. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Стойността на вземането по чл. 77г, ал. 1 се определя, като се събират всички вземания на съответния клиент към инвестиционния посредник, независимо от броя на сметките и мястото, където са открити.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) В случаите, когато клиентските активи са в чуждестранна валута или във финансови инструменти, на клиента се изплаща левовата равностойност на вземанията му в размера по чл. 77г, ал. 1, определен към датата на решението по чл. 77б, ал. 1.
(3) В случаите, когато клиентски активи принадлежат на повече от едно лице, частта на всяко от тях се взема предвид при установяване на общия размер на вземанията му към инвестиционния посредник. Ако не е предвидено друго, приема се, че частите на клиентите са равни.
(4) В случаите, когато клиентът на инвестиционния посредник е действал за чужда сметка, компенсацията се изплаща на лицето, за чиято сметка е действал, при условие че това лице е или може да бъде установено преди датата на решението по чл. 77б, ал. 1. Ако клиентът на инвестиционния посредник е действал за сметка на две или повече лица, се прилага ал. 3.
(5) Клиентски активи, по които има наложени тежести или които служат за обезпечение, се включват при определянето на размера на компенсацията по реда на ал. 1, като съответната припадаща се за клиентските активи част от компенсацията не се изплаща на клиента-титуляр до вдигане на тежестта или обезпечението. Ако за клиентските активи по изречение първо има влязъл в сила акт на орган на съдебната власт, фондът изплаща дължимата относно клиентските активи компенсация на лицето, посочено в акта като имащо право да получи компенсацията по клиентските активи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) В случаите, когато клиентът има задължения към инвестиционния посредник, при определяне стойността на вземането по чл. 77г, ал. 1 се приспада размерът на задълженията.


Чл. 77ф. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В срок 30 дни от датата на решението по чл. 77б, ал. 1 назначеният квестор, ликвидатор или синдик представя на фонда писмена информация за клиентските активи. В случаите по чл. 77б, ал. 1, т. 3, ако комисията не е взела решение за назначаване на квестор, заместник-председателят представя на фонда писмената информация за клиентските активи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Искането за изплащане на компенсация се предявява писмено пред фонда в срок една година от публикуването на съобщението по чл. 77б, ал. 5, освен ако пропускането на срока се дължи на особени непредвидени обстоятелства. Правото на компенсация се погасява с изтичането на срока по изречение първо.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Фондът разглежда предявеното искане и изплаща компенсацията не по-късно от три месеца от установяване на основанието и размера на вземането от клиента на инвестиционния посредник.
(4) В особени случаи срокът за изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционния посредник може да бъде удължен с не повече от три месеца с разрешение на комисията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) При спор относно правото на компенсация клиентът може да предяви иск срещу фонда по реда на Гражданския процесуален кодекс в срок три години от деня на получаване на съобщението за решението по искането за изплащане на компенсация.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Фондът встъпва в правата на клиентите срещу инвестиционния посредник до размера на изплатената компенсация.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Фондът уведомява периодично квестора, ликвидатора или синдика за размера на изплатената на всеки клиент компенсация.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) За вземанията си над размера на изплатената компенсация от фонда клиентите се удовлетворяват от имуществото на инвестиционния посредник в съответствие с действащото законодателство.
(9) (Предишна ал. 8, доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Редът и начинът за разглеждане на искането и изплащане на компенсация от фонда се уреждат с наредба.


Чл. 77х. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Фондът не дължи лихви по гарантираните суми.


Чл. 77ц. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Независимо от срока, определен в чл. 77ф, ал. 3 или 4, когато клиент на инвестиционния посредник или друго лице, имащо право на компенсация, е обвинено в извършването на престъпление, произтичащо или свързано с изпиране на пари, фондът може да спре изплащането на компенсация до произнасянето на съда.


Чл. 77ч. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Инвестиционните посредници не могат да рекламират изплащане на компенсация в размери над установените в този закон.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 86 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Раздел I.
Общи положения


Чл. 77ш. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) По смисъла на тази глава:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) "квалифицирани инвеститори" са: лицата по раздел I, т. 1, 2, 3 и 4 от приложението към § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, както и лицата по раздел II от същото приложение, които при поискване се третират като професионални клиенти или които се смятат за приемлива насрещна страна по смисъла на чл. 89, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, освен в случаите, когато те са поискали да бъдат третирани като непрофесионални клиенти; инвестиционните посредници, съответно банките съобщават при поискване класификацията си (критериите, по които са определили клиентите като квалифицирани инвеститори) на емитента, без да нарушават изискванията за защита на личните данни и разпоредбите за търговска тайна; инвестиционните посредници имат право да третират като квалифицирани инвеститори свои клиенти, класифицирани като професионални;
2. "малки и средни предприятия" са дружества, които съгласно последния си годишен или консолидиран отчет отговарят на поне две от следните условия:
а) средносписъчният брой на служителите през финансовата година е по-малко от 250;
б) общата стойност на балансовите активи не превишава левовата равностойност на 43 000 000 евро;
в) нетният годишен оборот не превишава левовата равностойност на 50 000 000 евро;
3. "програма за предлагане" е план за продължително или периодично издаване в рамките на определен емисионен период на недялови ценни книжа, включително варанти във всякаква форма, от подобен вид и/или клас;
4. "ценни книжа, издавани продължително или периодично" са емисии ценни книжа, издавани редовно в зависимост от инвеститорския интерес, или поне две отделни емисии ценни книжа от подобен вид и/или клас в продължение на една година;
5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) "потвърждаване на проспект" е положителното решение на комисията или съответния компетентен орган на държавата членка по произход в резултат от извършената проверка за пълнотата на проспекта, включително за съответствието и достъпността на представената в него информация;
6. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) "държава членка по произход" е:
а) държавата членка, в която се намира седалището на емитента, или където ценните книжа са допуснати или се очаква да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар, или където ценните книжа се предлагат публично, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане до търговия на регулиран пазар - за емисии недялови ценни книжа с единична номинална стойност не по-малко от левовата равностойност на 1000 евро или еквивалентна сума в друга валута, в която са деноминирани ценните книжа, и за емисии недялови ценни книжа, които дават право на придобиване на ценни книжа или на получаване на парична сума посредством конвертирането им или упражняването на правата по тях, при условие че емитентът на недяловите ценни книжа не е емитент на базовите ценни книжа или юридическо лице, принадлежащо към групата на последния емитент;
б) държавата членка, в която се намира седалището на емитента - за всички емитенти от държавите членки, които не са посочени в буква "а";
в) (изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) държавата членка, където ценните книжа са предложени публично за първи път след 26 ноември 2013 г. или където е било подадено първото заявление за допускане до търговия на регулиран пазар, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар - за всички емитенти със седалище в трети държави, които не са посочени в буква "а"; изборът по предходното изречение може да бъде променен впоследствие от емитентите със седалище в трети държави, ако държавата членка по произход не е била определена по техен избор, или в съответствие с чл. 100к, ал. 2, т. 1, буква "в";
7. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) "приемаща държава" е държавата членка, където се извършва публично предлагане на ценни книжа или се иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, когато тази държава е различна от държавата членка по произход;
8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.) "предприятие за колективно инвестиране, което не е от затворен тип" е инвестиционно дружество, договорен фонд или дялов тръст, чиято цел е колективно инвестиране на средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което действа на принципа на разпределение на риска и по искане на притежателите на такива дялове пряко или непряко изкупува обратно своите дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите му;
9. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) "дялове на предприятие за колективно инвестиране" са ценни книжа, издадени от предприятие за колективно инвестиране, които изразяват правата на техните притежатели върху активите на предприятието за колективно инвестиране;
10. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) "ключова информация" е съществена и структурирана по подходящ начин информация, която се предоставя на инвеститорите, за да им позволи да разберат естеството и рисковете, свързани с емитента, с лицето, гарантиращо ценните книжа, и с ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар, и без да се засяга принципът, че всяко решение за инвестиране в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на проспекта като цяло от инвеститора, да вземат решение кои от предлаганите ценни книжа да бъдат допълнително разгледани; в зависимост от предлагането и ценните книжа ключовата информация включва следните елементи:
а) кратко описание на рисковете, свързани с емитента и с лицата, гарантиращи ценните книжа, както и основните им характеристики, включително активите, пасивите и финансовото им състояние;
б) кратко описание на основните характеристики на инвестицията в съответните ценни книжа, включително всички права по тях, както и свързания с инвестицията риск;
в) общите условия на предлагането, включително очакваните разходи за сметка на инвеститора, начислявани от емитента или предложителя;
г) подробности относно допускането до търговия;
д) причини за предлагането и използване на приходите;
11. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) "дружество с ограничена пазарна капитализация" е дружество, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар и което има средна пазарна капитализация, по-ниска от 100 000 000 евро, определена въз основа на цената на затваряне за последния ден, в който има сключени сделки с тези ценни книжа, на всяка календарна година от предходните три календарни години.
(2) Тази глава се прилага и за инструменти на паричния пазар, които имат срок до падежа по-дълъг от 12 месеца.


Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се разрешава извършване на публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар преди емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, да публикува проспект по начина и със съдържанието, установени в този закон и актовете по прилагането му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Проспектът за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар може да се публикува, само ако комисията е издала писмено потвърждение на проспекта.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Записването или продажбата и предложението за записване или продажба, както и допускането до търговия на регулиран пазар на ценни книжа в нарушение на изискванията на ал. 1 и 2 са забранени.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) В случаите на записване или продажба в нарушение на забраната по ал. 3, както и когато съществена информация в проспекта е невярна или в проспекта е укрита съществена информация, инвеститорът в 3-месечен срок от установяване на съответното обстоятелство, но не по-късно от една година от приключване на подписката или извършване на продажбата, може да иска придобиването на ценните книжа да бъде обявено за недействително, освен ако е бил недобросъвестен.


Чл. 78а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разпоредбите на тази глава не се прилагат за:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) дялове, издадени от предприятия за колективно инвестиране, които не са от затворен тип;
2. недялови ценни книжа, издадени от Република България или друга държава членка, от техни регионални или местни органи, от международни организации, на които Република България или друга държава членка е член, от Европейската централна банка, от Българската народна банка или централните банки на другите държави членки;
3. дялове от капитала на централните банки на държавите членки;
4. ценни книжа, безусловно и неотменимо гарантирани от Република България или друга държава членка или от техни регионални или местни органи;
5. ценни книжа, издадени от организации с нестопанска цел, признати в държава членка, с оглед набиране на необходимите средства за постигане на техните цели;
6. недялови ценни книжа, издавани продължително или периодично от банки, при условие че тези ценни книжа:
а) не са подчинени, конвертируеми или заменими;
б) не дават право за записване или придобиване на други видове ценни книжа и не са свързани с деривативен финансов инструмент;
в) изразяват получаване на подлежащи на изплащане депозити;
г) са обхванати от Фонда за гарантиране на влоговете в банките или аналогична система за гарантиране на влоговете в друга държава;
7. незаменими дялове от капитал, чието основно предназначение е да предоставят на техния притежател право да обитава апартамент, друг недвижим имот или част от него и които не могат да бъдат продадени без това право да бъде прехвърлено;
8. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) емисия ценни книжа, чиято обща стойност в рамките на Европейския съюз е по-малка от левовата равностойност на 1 000 000 евро, който праг се изчислява за период от 12 месеца;
9. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) недялови ценни книжа, издавани продължително или периодично от банки, когато общата стойност на предлаганите ценни книжа в рамките на Европейския съюз е по-малка от левовата равностойност на 75 000 000 евро, който праг се изчислява за период от една година, при условие че тези ценни книжа:
а) не са подчинени, конвертируеми или заменими;
б) не дават право за записване или придобиване на други видове ценни книжа и не са свързани с деривативен финансов инструмент.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случаите по ал. 1, т. 2, 4 и 9 емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане до търговия на регулиран пазар, може да изготви проспект в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му, когато ценните книжа се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) За допускане до търговия на регулиран пазар на ценните книжа по ал. 1, т. 8 емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане до търговия на регулиран пазар, са длъжни да изготвят проспект в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му.

Чл. 79. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Задължението за публикуване на проспект не се отнася за следните видове предлагане:
1. ценните книжа се предлагат само на квалифицирани инвеститори;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) ценните книжа се предлагат на по-малко от 150 физически или юридически лица във всяка отделна държава членка, които не са квалифицирани инвеститори;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) минималната сума, за която могат да бъдат придобити предлаганите ценни книжа, е левовата равностойност на 100 000 евро на инвеститор за всяко отделно предлагане;
4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) единичната номинална стойност на предлаганите ценни книжа е най-малко левовата равностойност на 100 000 евро;
5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) общата стойност на предлаганите ценни книжа в рамките на Европейския съюз е по-малка от левовата равностойност на 100 000 евро, който праг се изчислява за период от 12 месеца.
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Всяка следваща продажба на ценни книжа, които са били предмет на един или повече видове предлагане по ал. 1, се разглежда като отделно предлагане за целите на чл. 4, ал. 1. Предлагането на ценни книжа чрез инвестиционен посредник се допуска след публикуване на проспект, ако не е налице някое от условията по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Задължението за публикуване на проспект не се отнася за последваща продажба на ценни книжа или за предлагане на ценни книжа на крайни инвеститори от инвестиционни посредници, при условие че е публикуван проспект за същите ценни книжа, за който е спазено изискването на чл. 92б, и емитентът или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, е изразило в писмен договор съгласие за използването му.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Задължението за публикуване на проспект не се отнася за публично предлагане на следните видове ценни книжа:
1. акции, издадени за замяна на вече издадени акции от същия клас без увеличаване на капитала;
2. ценни книжа, които се предлагат във връзка с търгово предлагане чрез замяна, при условие че на лицата се предоставя документ, съдържащ информация, която по преценка на комисията е еквивалентна на информацията в проспекта;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) ценни книжа, които се предлагат, разпределят или следва да бъдат разпределени във връзка със сливане, вливане, разделяне или отделяне, при условие че на лицата се предоставя документ, съдържащ информация, която по преценка на комисията е еквивалентна на информацията в проспекта;
4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) дивиденти, изплащани на настоящи акционери под формата на акции от същия клас като акциите, по отношение на които се плащат такива дивиденти, при условие че е налице документ, съдържащ информация за основанието за предлагането на акциите, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на акциите, както и друга информация за предлагането;
5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени между настоящи и/или бивши членове на управителните или контролните органи и/или работници и служители от техния работодател или от свързано с него лице, при условие че адресът на управление или седалището на дружеството - работодател, се намира в Европейския съюз и при условие че на лицата се предоставя документ, съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация за предлагането;
6. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени между настоящи и/или бивши членове на управителните или контролните органи и/или работници и служители от техния работодател - дружество със седалище извън Европейския съюз, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар или на пазар в трета държава, признат за еквивалентен от Европейската комисия по искане на компетентен орган от държава членка и при условие че на лицата се предоставя достатъчна информация, включително документ съгласно изискванията на т. 5, най-малко на език, който е обичаен в сферата на международните финанси.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Задължението за публикуване на проспект не се отнася за допускане до търговия на регулиран пазар на следните видове ценни книжа:
1. акции, представляващи по-малко от 10 на сто от броя на вече допуснатите до търговия на същия регулиран пазар акции от същия клас, който праг се изчислява за период от една година;
2. акции, издадени за замяна на вече допуснати до търговия на същия регулиран пазар акции от същия клас без увеличаване на капитала;
3. ценни книжа, които се предлагат във връзка с търгово предлагане чрез замяна, при условие че на лицата се предоставя документ, съдържащ информация, която по преценка на комисията е еквивалентна на информацията в проспекта;
4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) ценни книжа, които се предлагат, разпределят или следва да бъдат разпределени във връзка със сливане, вливане, разделяне или отделяне, при условие че на лицата се предоставя документ, съдържащ информация, която по преценка на комисията е еквивалентна на информацията в проспекта;
5. акции, които безплатно се предлагат, разпределят или следва да бъдат разпределени между настоящи акционери, както и дивиденти, изплащани под формата на акции от същия клас, както акциите, по които се изплащат тези дивиденти, при условие че акциите са от същия клас, както вече допуснатите до търговия на същия регулиран пазар акции, и на лицата се предоставя документ, съдържащ информация, за основанието за предлагането на акциите, за техния брой и вид, за правата по тях и начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на акциите, както и друга информация за предлагането;
6. ценни книжа, които се предлагат, разпределят или следва да бъдат разпределени между настоящи и бивши членове на управителните или контролните органи и/или работници и служители от техния работодател, или от свързано с него лице, при условие че ценните книжа са от същия клас, както вече допуснатите до търговия на същия регулиран пазар ценни книжа, и на лицата се предоставя документ, съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация за предлагането;
7. акции, които са резултат от конвертирането или замяната на други ценни книжа или от упражняването на правата по други ценни книжа, при условие че тези акции са от същия клас, както вече допуснатите до търговия на същия регулиран пазар, акции;
8. ценни книжа, вече допуснати до търговия на друг регулиран пазар, при условие че:
а) тези ценни книжа или ценни книжа от същия клас са били допуснати до търговия на другия регулиран пазар преди повече от 18 месеца;
б) допускането до търговия на другия регулиран пазар е било предшествано от потвърждаване на проспект и публикуването му съгласно чл. 92а, ал. 5 - за ценни книжа, допуснати за първи път до търговия на регулиран пазар след 31 декември 2003 г.;
в) с изключение на случаите по буква "б" - за ценни книжа, допуснати за първи път до търговия след 30 юни 1983 г., е бил потвърден проспект за допускане до търговия;
г) са били изпълнени текущите задължения за търгуване на другия регулиран пазар;
д) лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар в Република България, като се възползва от настоящото изключение, публикува резюме, изготвено на език, приет от комисията, и резюмето е публикувано съгласно чл. 92а, ал. 5 в Република България, и съдържанието на резюмето отговаря на изискванията на закона и актовете по прилагането му и в него е посочено къде може да бъде получен последният изготвен проспект и къде може да бъде намерена финансовата информация, публикувана от емитента съгласно задълженията му за текущо разкриване на информация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В случаите, когато няма издаден проспект, инвеститорите имат правото по чл. 78, ал. 4, ако другата информация относно публичното предлагане или допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, разпространена от емитента предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, е невярна или е била укрита съществена информация.


Чл. 79а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Ако през съответната календарна година се издават повече от една емисии ценни книжа от един клас, всяка от които се предлага до по-малко от 150 лица, но общият им брой адресати е повече от 150 лица, чл. 78 се прилага за емисията, която преминава този праг.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Комисията издава потвърждение на проспекта по ал. 1, ако ценните книжа от досега издадените през годината емисии отговарят на изискванията по чл. 3. Всички емисии ценни книжа по ал. 1 се регистрират при комисията като публични при условия и по ред, определени в наредба.


Чл. 79б. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) (1) За допускане до търговия на регулиран пазар емитентите на ценни книжа са длъжни да разполагат с идентификационни кодове на правния субект.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Емитентът уведомява комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа, за своя идентификационен код в 7-дневен срок от издаването на съответния код.
(3) Информацията, предоставяна на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно емитентите и техните емисии, съдържа посочване на съответните идентификационни кодове.


Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Подписка може да бъде извършена и на регулиран пазар, при условие че нейните условия предвиждат емисионната стойност на ценните книжа да е изплатена изцяло.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Подписка на акции в случаите по ал. 1 е възможна, само ако е изтекъл срокът по чл. 194, ал. 3 от Търговския закон.


Чл. 80а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) За неуредените с този закон случаи относно издаването на ценни книжа при условията на първично публично предлагане се прилага Търговският закон.

Раздел II.
Проспект


Чл. 81. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Проспектът съдържа цялата информация, която съобразно конкретните особености на емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние, активите и пасивите, финансовите резултати, перспективите за развитие на емитента и лицата, гарантиращи ценните книжа, както и на правата, свързани с ценните книжа. Проспектът не може да съдържа неверни, заблуждаващи или непълни данни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Проспектът се подписва от емитента и предложителя или от лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, както и от лицето, гарантиращо ценните книжа, които декларират, че проспектът съответства на изискванията на закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Членовете на управителния орган на емитента и неговият прокурист, както и предложителят, лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, и лицето, гарантиращо ценните книжа отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта. Лицата по чл. 18 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на емитента, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Отговорност по ал. 3 не може да възникне само въз основа на резюмето на проспекта, включително на неговия превод, освен ако съдържащата се в него информация е заблуждаваща, невярна или противоречи на другите части на проспекта или резюмето, четено с другите части на проспекта, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа. Резюмето съдържа ясно предупреждение за обстоятелствата по изречение първо.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В проспекта се посочват ясно имената и длъжността, съответно наименованието, седалището и адресът на управление, на лицата по ал. 3, които декларират, че доколкото им е известно, съдържащата се в проспекта информация е вярна и пълна.
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите, когато няма издаден проспект, ал. 3 се прилага съответно за другата информация, разпространена от емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар във връзка с публичното предлагане или допускането до търговия на регулиран пазар.


Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Проспектът съдържа информация за емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар, както и резюме. Резюмето се изготвя в общ формат с цел съпоставимост на резюметата относно подобни ценни книжа и представя в съкратена форма и без използване на специализирана терминология ключова информация на езика, на който първоначално е съставен проспектът. Форматът и съдържанието на резюмето заедно с проспекта осигуряват подходяща информация относно основните характеристики на съответните ценни книжа с цел подпомагане на инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.
(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Не се изисква представянето на резюме на проспекта, когато проспектът е за допускане до търговия на регулиран пазар на недялови ценни книжа с единична номинална стойност не по-малка от левовата равностойност на 100 000 евро, освен ако комисията или компетентният орган на съответната държава членка поиска представянето му.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, може да изготви проспекта като единен документ или като отделни документи. Проспектът, който се изготвя като отделни документи, съдържа изискуемата от закона и актовете по прилагането му информация, разделена в три документа:
1. регистрационен документ, съдържащ информация за емитента;
2. документ за ценните книжа, съдържащ информация за ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар; и
3. резюме на проспекта.
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Информацията, която трябва да се съдържа в проспекта, се определя с наредба.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Смята се, че проспектът съдържа съответната информация по ал. 1 и когато препраща към един или повече предварително или едновременно публикувани документи, които са потвърдени или представени на комисията съгласно тази глава или глава шеста "а", при условие че информацията в тези документи е най-актуалната, известна на емитента, и е изготвен подробен указател, даващ възможност на инвеститорите лесно да намерят конкретната информация, към която се препраща. Изречение първо не се прилага по отношение на резюмето на проспекта.
(6) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ако някои данни от необходимото съдържание на проспекта се окажат неприложими за конкретен емитент поради неговия предмет на дейност или правноорганизационната му форма, или за ценните книжа, за които се отнася проспектът, те се заместват със съответна информация. В случай че не е налице съответна информация, изискването за заместване на данните по изречение първо не се прилага.
(7) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) При изготвяне на проспект в случаите по чл. 78а, ал. 2 емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, може да не включи информация относно лицето, гарантиращо ценните книжа, ако ценните книжа са гарантирани от държава членка.
(8) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Информацията, съдържаща се в проспекта, трябва да бъде представена по лесен за анализиране и достъпен за инвеститорите начин, даващ възможност за постигане на целите на чл. 81, ал. 1.


Чл. 82а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Когато емитентът има потвърден от комисията регистрационен документ, при публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар може да бъде изготвен само документ за ценните книжа и резюме.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В случаите по ал. 1 документът за ценните книжа съдържа и актуализирана информация от регистрационния документ, когато след последната актуализация на регистрационния документ съдържащи се в него данни са променени съществено или са настъпили нови обстоятелства, които могат да повлияят на оценката на инвеститорите, освен ако тази информация е предоставена в допълнение на проспекта съгласно чл. 85, ал. 2.
(3) Комисията се произнася по документа за ценните книжа и резюмето по реда на чл. 91. Когато емитентът има регистрационен документ, който е представен в комисията, без да е потвърден, комисията се произнася по целия проспект, включително по актуализираната информация.


Чл. 82б. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.)


Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Заместник-председателят дава указания за графичното оформление на проспектите с оглед защитата на инвеститорите.


Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ако емитентът или предложителят извършва подписка за публично предлагане на ценни книжа, той може да удължи еднократно срока и до 60 дни, като внесе съответните поправки в проспекта и уведоми комисията. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Емитентът или предложителят незабавно обявява в комисията, на интернет страниците на емитента, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, и заявява за оповестяване в Търговския регистър и за публикуване в ежедневниците по чл. 92а, ал. 2 удължаването на срока по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Емитентът или предложителят уведомява комисията за резултата от подписката до 7 дни след крайния и срок.
(4) Не се допуска записване на ценни книжа преди началния и след крайния срок на подписката.


Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В периода от подаването на заявление за потвърждаване на проспект до вземането на решение от комисията емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар са длъжни в срок 3 работни дни от настъпването, съответно от узнаването на промени, които налагат поправки в проспекта, да уведомят комисията за тези промени и внесат съответните поправки в проспекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В периода между издаване на потвърждението на проспекта и крайния срок на публичното предлагане или започването на търговията на регулиран пазар в зависимост от това, кое от обстоятелствата възникне по-късно емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, са длъжни най-късно до изтичането на следващия работен ден след настъпването, съответно узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност, свързани със съдържащата се в проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа, да изготвят допълнение към проспекта и да го представят в комисията. Резюмето, както и неговите преводи също се допълват, ако това е необходимо с оглед новата информация, включена в допълнението на проспекта.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Комисията се произнася по допълнението към проспекта в срок до 7 работни дни от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - от получаването им. Член 91 се прилага съответно.
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Комисията отказва да одобри допълнението към проспекта, ако не са спазени изискванията на този закон и актовете по прилагането му. В този случай комисията може да спре окончателно публичното предлагане или търговията с ценните книжа по реда на чл. 212.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, са длъжни при първа възможност, но не по-късно от един работен ден от решението на комисията за потвърждаване на допълнението към проспекта да публикуват съобщение за допълнението и да предоставят допълнението на разположение на обществеността по реда на чл. 92а.
(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В случаите по ал. 2, когато проспектът се отнася до публично предлагане на ценни книжа, лицето, което е записало, съответно закупило, ценни книжа преди публикуване на допълнението към проспекта, може да се откаже от ценните книжа в срок два работни дни или друг по-дълъг срок, определен от емитента или предложителя, от публикуването на съобщението за допълнението, при условие че посочените в ал. 2 ново обстоятелство, грешка или неточност са възникнали преди приключване на публичното предлагане и доставянето на ценните книжа. Крайният срок за упражняване на правото по изречение първо се посочва в допълнението по ал. 2. Отказът по изречение първо се извършва с писмена декларация на мястото, където са били записани, съответно закупени, ценните книжа.
(7) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, отговарят солидарно за вредите, причинени от неизпълнението на задълженията по ал. 1, 2 и 5.


Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, може да състави проспекта като базов проспект при публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на:
1. недялови ценни книжа, включително варанти във всякаква форма, издавани съгласно програма за предлагане;
2. недялови ценни книжа, издавани продължително или периодично от банки, когато:
а) сумите, получени от издаването на тези ценни книжа, се влагат в активи, които предоставят достатъчно покритие на задълженията, произтичащи от ценните книжа до датата на техния падеж;
б) в случай на несъстоятелност на банката емитент сумите по буква "а" се изплащат с предимство за покриване на главницата и дължимите лихви.
(2) Базовият проспект съдържа съответната информация за емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар, както и по преценка на емитента, окончателните условия на предлагането. Ако е необходимо, тази информация се допълва съгласно чл. 85 с актуални данни за емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) В случай че базовият проспект и допълненията към него не включват информация за окончателните условия на предлагането, емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, предоставя тази информация на разположение на обществеността съгласно чл. 92а, ал. 5, представя я на комисията и тя се съобщава от комисията на компетентните органи на приемащите държави при всяко отделно предлагане във възможно най-кратък срок и ако е възможно, не по-късно от началната дата на предлагането или допускането на ценните книжа до търговия на регулиран пазар. Комисията уведомява Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за тези окончателни условия. Окончателните условия съдържат информация във връзка с документа за ценните книжа и не могат да допълват базовия проспект. В случаите по изречение първо се прилага чл. 87а, ал. 1, изречение първо.


Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Комисията може да разреши изключването от проспекта на определена информация, която се изисква по този закон или актовете по прилагането му, ако прецени, че:
1. разкриването на тази информация противоречи на обществения интерес;
2. разкриването на тази информация може да причини съществени вреди на емитента и изключването и не води до заблуждение на инвеститорите относно фактите и обстоятелствата, които са от значение за постигане на целта по чл. 81, ал. 1;
3. тази информация е от минимално значение само за определено предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар и не би могла да повлияе на оценката на финансовото състояние и перспективите за развитие на емитента, предложителя или лицето, гарантиращо ценните книжа.


Чл. 87а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Когато в проспекта не може да бъде включена информация за окончателната емисионна или продажна цена и за окончателния брой на предлаганите ценни книжа, в него се посочват максималната цена или критериите и/или условията за определяне на окончателната цена и окончателния брой на предлаганите ценни книжа. Ако информацията по изречение първо не бъде посочена в проспекта, лицата, които са записали, съответно закупили ценни книжа, могат да се откажат от тях в срок два работни дни или друг по-дълъг срок, предвиден в проспекта, от представянето в комисията на информацията за окончателната цена и окончателния брой на предлаганите ценни книжа чрез писмена декларация по местата, където са били записани, съответно закупени ценните книжа. За отказа си по изречение второ лицето не отговаря, освен ако е било недобросъвестно.
(2) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, са длъжни незабавно за уведомят комисията за окончателната цена и окончателния брой на предлаганите ценни книжа и да публикуват тази информация съгласно чл. 92а, ал. 5.


Чл. 88. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 89. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Лицата, които са записали ценни книжа, внасят сумите в определена от емитента банка по специална сметка. Когато емитент е банка, тази сметка се открива в друга банка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Сумите по тази сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Ако подписката приключи неуспешно, без да бъдат изпълнени предвидените в проспекта условия, в срок до един месец от съобщението по чл. 84, ал. 3 набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката по ал. 1 лихви.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В случая по ал. 3 емитентът или предложителят е длъжен в деня на съобщението по чл. 84, ал. 3 да уведоми банката за резултата от подписката, да публикува на интернет страниците на емитента, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, покана до лицата, записали ценни книжа, в която да обяви условията и реда за връщане на набраните суми, както и да заяви поканата за оповестяване в Търговския регистър и да я публикува в ежедневниците по чл. 92а, ал. 2.

Раздел III.
Издаване и отказ за издаване на потвърждение


Чл. 90. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, подава в комисията заявление за потвърждение на проспект за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар, като прилага:
1. проспекта;
2. устава на емитента;
3. последния годишен финансов отчет на емитента, одитиран от регистриран одитор;
4. други документи, определени с наредба.


Чл. 91. (1) (Предишен текст на чл. 91 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за издаване на исканото потвърждение. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или са необходими допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия и/или за исканата допълнителна информация и документи в срок до 10 работни дни от получаване на заявлението.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Ако съобщението по ал. 1 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Комисията се произнася по заявлението и уведомява заявителя в срок до 10 работни дни от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи или са представени по инициатива на заявителя допълнителни сведения и документи - в срок до 10 работни дни от получаването им.
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случаите, когато предмет на публичното предлагане са ценни книжа, издадени от емитент, който няма ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, и не е предлагал публично ценни книжа, срокът по ал. 3 е до 15 работни дни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) В случаите по ал. 1 не се прилага чл. 7 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Комисията уведомява Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за издаденото потвърждение на проспект и предоставя копие от потвърдения проспект едновременно с уведомяването на заявителя за издаденото потвърждение.
(7) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато Република България е държава членка по произход, комисията може, поради вида на емитента и предлаганите ценни книжа или особеностите на публичното предлагане след предварително уведомяване на ЕОЦКП и със съгласието на съответния компетентен орган на друга държава членка да му прехвърли потвърждаването на определен проспект. В този случай комисията уведомява емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, в срок до три работни дни от датата на нейното решение за прехвърляне на потвърждаването. Срокът за произнасяне на съответния компетентен орган по ал. 3, съответно ал. 4, започва да тече от датата на решението по изречение второ. В случаите по тази алинея чл. 28, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията, наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1095/2010", не се прилага.
(8) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато Република България не е държава членка по произход, комисията може при условията на ал. 7 да поеме потвърждаването на проспект от компетентния орган на друга държава членка. Алинея 7 се прилага съответно.


Чл. 92. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Комисията отказва издаване на потвърждението по чл. 78, ал. 2 с писмено мотивирано решение, ако:
1. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) проспектът не отговаря на изискванията на закона и/или приложимото право на Европейския съюз;
2. емисионната стойност на акциите е по-ниска от балансовата стойност на една акция преди увеличението на капитала, изчислена към момента на вземане на решение за увеличаване на капитала, и по този начин се накърняват интересите на акционерите;
3. поради особените права, които предвиждат акциите, или поради друга причина не са осигурени интересите на инвеститорите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Комисията може да откаже издаването на потвърждение, само ако заявителят не е отстранил несъответствията и не е представил изискуемите документи в определения от нея срок, който не може да бъде по-малък от един месец.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Комисията не носи отговорност за верността на съдържащите се в проспекта данни.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Освен в случаите когато не се изисква потвърждаване на проспект в Търговския регистър се вписва увеличението на капитала, извършено при условията на чл. 5, след като бъде представено и издаденото от комисията потвърждение.


Чл. 92а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Емитентът или предложителят публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началния и крайния срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Съобщението по ал. 1 се публикува най-малко в един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки, както и на интернет страниците на емитента, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.
(3) Датата на публикуване на съобщението по ал. 1 се смята за начало на публичното предлагане.
(4) Датата, посочена в съобщението по ал. 1, на която най-рано могат да бъдат записани, съответно закупени, ценни книжа на емитента, се смята за начало на подписката, съответно на продажбата.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, са длъжни да предоставят проспекта на разположение на обществеността чрез публикуването му в пресата под формата на брошура или по друг подходящ начин не по-късно от началния срок на публичното предлагане или допускането на ценните книжа до търговия на регулиран пазар. В случай че проспектът е предоставен на разположение на обществеността чрез публикация в пресата или чрез печатни екземпляри, разпространявани на местата, където се предлагат за записване или за продажба ценните книжа, проспектът се публикува и в електронна форма на интернет страницата на емитента или ако е приложимо, на финансовите институции, участващи в предлагането.
(6) В случаите на първично публично предлагане на клас акции, които досега не са били допуснати до търговия на регулиран пазар и за които ще бъде поискано допускане до търговия за първи път, проспектът се предоставя на разположение на обществеността не по-късно от 6 работни дни преди крайния срок на предлагането.
(7) В рекламите и публикациите във връзка с публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар се посочва, че проспектът е или ще бъде предоставен на разположение на обществеността, както и начинът, по който инвеститорите могат да се запознаят с него. Рекламите и публикациите не могат да съдържат невярна или заблуждаваща информация, както и такава, която да противоречи на информацията, съдържаща се в подадения в комисията проспект. Комисията упражнява надзор за съответствието на рекламите и публикациите с изискванията на закона и актовете по прилагането му.
(8) Емитентът, предложителят и лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, не могат да правят изявления, свързани със заявеното публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар, които противоречат на информацията, съдържаща се в подадения в комисията проспект, или съдържат съществена информация, която липсва в проспекта.
(9) Изискванията за предоставяне на проспекта и на другата, свързана с публичното предлагане или допускането до търговия на регулиран пазар информация на разположение на обществеността, за рекламите и публикациите по ал. 7, за срокове, методи и места за разпространение, за публикуване в пресата на резюме или за разпространяване на информацията чрез информационна агенция, се определят с наредба.


Чл. 92б. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Проспектът е валиден за срок 12 месеца след одобрението му за целите на публично предлагане или за допускане до търговия на регулиран пазар, при условие че са спазени изискванията на чл. 85, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Регистрационен документ по чл. 82, ал. 3, т. 1, представен в комисията и потвърден, е валиден за срок до 12 месеца. Регистрационен документ, актуализиран съгласно чл. 82а или чл. 85, ал. 2, заедно с документа за ценните книжа и резюмето към него се смятат за валиден проспект.
(3) В случаите на програма за предлагане базовият проспект е валиден за срок 12 месеца.
(4) В случаите по чл. 86, ал. 1, т. 2 проспектът е валиден, докато приключи продължителното или периодичното издаване на ценните книжа.


Чл. 92в. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато Република България е държава членка по произход, може да бъде извършено публично предлагане на ценни книжа, съответно поискано допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар на територията на една или повече приемащи държави, въз основа на потвърден от комисията проспект, след като компетентните органи на приемащите държави и ЕОЦКП бъдат предварително уведомени по реда на ал. 4.
(2) При извършване на публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на територията на една или повече приемащи държави емитентът или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, трябва предварително да уведоми за това комисията.
(3) В уведомлението по ал. 2 се посочва приемащата, съответно приемащите държави. Към уведомлението се прилага проспектът, ако не е бил потвърден от комисията.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В срок три работни дни от получаване на уведомлението по ал. 2, съответно в срок един работен ден от потвърждаването на проспекта, когато проспектът е бил подаден за потвърждаване заедно с уведомлението, комисията изпраща на компетентния орган на приемащата държава сертификат, удостоверяващ, че проспектът е изготвен в съответствие с изискванията на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и изменяща Директива 2001/34/ЕО, както и копие от проспекта по ал. 3, като едновременно с това уведомява и ЕОЦКП. Едновременно с изпращането на сертификата до компетентния орган на приемащата държава комисията уведомява емитента, съответно лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, за изпращането на документите по изречение първо.
(5) Алинеи 2 - 4 се прилагат съответно за допълненията към проспекта по чл. 85, ал. 2.
(6) Когато комисията е разрешила изключването на някои данни от проспекта в съответствие с чл. 87 или е приложен чл. 82, ал. 5, това се посочва в сертификата по ал. 4 заедно с основанията за прилагането на тези разпоредби.
(7) Когато комисията бъде уведомена от компетентния орган на приемащата държава за извършени нарушения на действащото законодателство на тази държава от емитента или от лицата, упълномощени да извършат публичното предлагане, или за неспазване на задълженията на емитента, произтичащи от допускането на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, комисията прилага съответните мерки по чл. 212 и уведомява приемащата държава за предприетите мерки.


Чл. 92г. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато Република България е приемаща държава, ценните книжа могат да бъдат предлагани публично или допуснати до търговия на регулиран пазар на територията и, след като комисията получи от съответния компетентен орган на държавата членка по произход:
1. сертификат, удостоверяващ, че за ценните книжа има потвърден проспект, който е изготвен в съответствие с изискванията на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и изменяща Директива 2001/34/ЕО, както и информация дали са изключени или заместени данни от проспекта, данните, които са изключени или заместени, както и мотиви за изключването или заместването им;
2. копие от потвърдения проспект.
(2) Комисията уведомява незабавно емитента, съответно лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, за получаването на документите по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, са длъжни да предоставят проспекта на разположение на обществеността по реда на чл. 92а. Проспектът се предоставя на разположение на обществеността на език, който е обичаен в областта на международните финанси, или на български език по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.
(4) Алинеи 1 - 3 се прилагат съответно за допълненията към проспекта.
(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Комисията публикува на интернет страницата си и актуализира списъка на получените сертификати по ал. 1 и 4, като всяка оповестена по този начин информация се публикува за период не по-кратък от 12 месеца.
(6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато узнае за съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност в проспекта, комисията уведомява компетентния орган на държавата членка по произход за необходимостта от допълнение към проспекта и ЕОЦКП.
(7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато установи, че емитентът или лицата, упълномощени да извършат публичното предлагане в Република България, нарушават закона или актовете по неговото прилагане, или че емитентът не спазва задълженията си, произтичащи от допускането на ценните книжа до търговия на регулиран пазар в Република България, комисията уведомява компетентния орган на държавата членка по произход и ЕОЦКП.
(8) (Предишна ал. 7, доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Ако въпреки приложените от компетентния орган на държавата членка по произход и ЕОЦКП мерки или поради това, че тези мерки са се оказали неподходящи, емитентът или лицето, упълномощено да извърши публичното предлагане в Република България, продължава да извършва нарушения на този закон или на актовете по прилагането му, комисията може, след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход и ЕОЦКП, да предприеме необходимите мерки за защита на инвеститорите. Комисията уведомява Европейската комисия и ЕОЦКП за предприетите мерки в 7-дневен срок от прилагането им.


Чл. 92д. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато се извършва публично предлагане или се иска допускане до търговия на регулиран пазар единствено в Република България и държавата членка по произход е Република България, проспектът се изготвя на български език.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато се извършва публично предлагане или се иска допускане до търговия на регулиран пазар в една или повече държави членки, с изключение на Република България, и държавата членка по произход е Република България, проспектът се изготвя на език, приет от компетентните органи на тези държави членки, или на език, който е обичаен в сферата на международните финанси, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар. За целите на потвърждаването на проспекта от комисията проспектът се изготвя на български или английски език, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато се извършва публично предлагане или се иска допускане до търговия на регулиран пазар в повече от една държава членка, включително Република България, и държавата членка по произход е Република България, проспектът се изготвя на български език. В тези случаи проспектът се предоставя на разположение на обществеността също и на език, приет от компетентните органи на всяка приемаща държава, или на език, който е обичаен в сферата на международните финанси, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато се иска допускане до търговия на регулиран пазар на недялови ценни книжа с единична номинална стойност най-малко левовата равностойност на 100 000 евро в една или повече държави членки, проспектът се изготвя на език, приет от компетентните органи на държавата членка по произход и приемащите държави, или на език, който е обичаен в сферата на международните финанси, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.


Чл. 92е. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато Република България е държавата членка по произход за емитент, чието седалище е в трета държава, комисията може да потвърди проспект за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар, изготвен в съответствие със законодателството на трета държава, при условие че:
1. проспектът е изготвен в съответствие с международни стандарти, установени от международни организации на комисиите по ценни книжа, включително стандартите на Международната организация на комисиите по ценни книжа за разкриване на информация;
2. изискванията към съдържащата се в проспекта информация, включително информация от финансов характер, са аналогични на изискванията по този закон и актовете по прилагането му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато ценни книжа, издадени от емитент със седалище в трета държава, се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар в друга държава членка извън Република България и държавата членка по произход е Република България, се прилагат съответно чл. 92в и 92д.


Чл. 92ж. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) При осъществяване на своите правомощия и осъществяване на функциите си по този закон и актовете по прилагането му комисията си сътрудничи с ЕОЦКП и му предоставя информация за изпълнение на задълженията му съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1095/2010.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Комисията си сътрудничи и обменя информация със съответните компетентни органи на другите държави членки, когато това е необходимо за осъществяването на нейните правомощия, и им оказва съдействие с оглед упражняването на техните функции, включително в случаите, когато има две или повече държави членки по произход и съответно компетентни органи, за определен емитент поради издадените от него различни класове ценни книжа, или когато потвърждаването на проспекта е било прехвърлено на компетентния орган на друга държава членка съгласно чл. 91, ал. 7. Комисията си сътрудничи тясно с органите по изречение първо също и когато един или няколко от тях искат временно или окончателно спиране на търговията с определени ценни книжа, които се търгуват в различни държави членки, с цел осигуряване на равнопоставеност между местата за търговия и защита на инвеститорите.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато Република България е приемаща държава, комисията може да поиска съдействие от компетентните органи на държавата членка по произход от стадия на разглеждане на конкретна преписка, особено в случаите, когато преписката се отнася за нов или рядък вид ценни книжа. Когато Република България е държава членка по произход, комисията е длъжна да оказва съдействие на компетентните органи на приемащата държава в случаите по ал. 2.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Комисията може да иска информация от компетентните органи на приемащата държава по всички въпроси, свързани с капиталовия пазар в тази държава. При поискване от компетентните органи на държавата членка по произход комисията е длъжна да предоставя информация за българския пазар.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Когато е необходимо, комисията може да се консултира с регулираните пазари и особено в случаите, когато взема решение за временно или окончателно спиране на търговията с определени ценни книжа.
(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Когато не получи своевременно исканата информация или съдействие или когато и бъде отказано получаването на такава информация или съдействие, комисията може да уведоми ЕОЦКП с оглед осигуряване на съдействие в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.


Чл. 92з. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За да осигури спазването на разпоредбите на тази глава, освен предвидените в другите части на закона и актовете по прилагането му, комисията има и следните правомощия:
1. да изисква от емитентите, предложителите и лицата, които искат допускане до търговия на регулиран пазар, да включат определена информация в проспекта, ако това е необходимо с цел защита на инвеститорите;
2. да изисква от емитентите, предложителите и лицата, които искат допускане до търговия на регулиран пазар, както и от лицата, които ги контролират или са контролирани от тях, да предоставят определена информация и документи;
3. да изисква от одиторите, членовете на управителните и контролните органи и прокуристите на емитентите, предложителите и лицата, които искат допускане до търговия на регулиран пазар, както и от лицата, упълномощени да извършат публичното предлагане или да поискат допускането до търговия на регулиран пазар, да предоставят определена информация;
4. да спре публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на закона или актовете по прилагането му са били нарушени;
5. да забрани или да спре определена реклама за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на закона или актовете по прилагането му са нарушени;
6. да забрани извършването на публично предлагане, ако има достатъчно основания да счита, че разпоредбите на закона или актовете по прилагането му са нарушени или ще бъдат нарушени;
7. да информира обществеността, че определен емитент не спазва задълженията си по този закон или актовете по прилагането му.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Комисията може да оповестява всяка приложена принудителна административна мярка и наложена санкция за нарушаване на разпоредбите на този закон или актовете по прилагането му, освен ако това би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари или би причинило прекомерни вреди на заинтересованите лица.


Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Раздел IV.
Разкриване на информация (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 94. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 95а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)


Чл. 98. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 98а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 99. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 100. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)

Раздел V.
Особени изисквания при първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на облигации (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.)


Чл. 100а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Първично публично предлагане на обезпечени облигации се допуска, ако емитентът е сключил договор с довереник на облигационерите. Емитент на обезпечени облигации, предложени не при условията на публично предлагане и за които е предвидено в условията на емисията допускането им до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, е длъжен да сключи договор с довереник на облигационерите в 7-дневен срок от провеждане на първото общо събрание на облигационерите. Член 208, чл. 209, ал. 2 и чл. 210 - 213 от Търговския закон не се прилагат.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Ако след изтичане на 6 месеца от емитирането на облигационната емисия облигациите не са допуснати до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, емитентът е длъжен да изкупи по искане на облигационер облигациите по емисионна стойност в 7-дневен срок от получаване на искането.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Довереникът се определя по избор на емитента. Общото събрание на облигационерите одобрява една от предложените от емитента най-малко две кандидатури за довереник, придружени от проекти на договори и съгласие на кандидатите за довереник, на първото общо събрание на облигационерите, ако довереникът не е посочен в предложението за записване на облигациите, предложени не при условията на публично предлагане и за които е предвидено в условията на емисията допускането им до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, съответно дава предварително съгласие за промяна на довереник.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Довереникът на облигационерите действа от свое име в случаите, определени в този закон и в договора по ал. 1.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Възнаграждението на довереника е за сметка на емитента.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Изискването на ал. 1 не се прилага относно облигации, емитирани по Закона за ипотечните облигации.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Изискването на ал. 1 се прилага относно необезпечени облигации, ако това е предвидено в решението по чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за емитиране на облигационния заем.
(8) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 7, изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.10.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) Притежателите на облигации от една емисия или клас могат да решават въпроси от взаимен интерес на общо събрание. Общото събрание се свиква от довереника на облигационерите по реда на чл. 214 от Търговския закон. Емитентът е длъжен да оказва съдействие на довереника на облигационерите при подготовката и провеждането на общото събрание на облигационерите. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като облигационери, пет дни преди датата на общото събрание.
(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Ако не е уредено друго в условията на емисията и/или в споразумение между облигационерите, разходите по принудителното изпълнение върху имуществото на емитента за вземанията на облигационерите, включително, но не само такси, адвокатски и юрисконсултски възнаграждения, се разпределят с решение на общото събрание на облигационерите, взето по реда на чл. 204, ал. 3 от Търговския закон. Довереникът не отговаря за събиране на вземанията на облигационерите в случай на неизпълнение от емитента на задълженията му по облигационния заем, ако общото събрание на облигационерите не вземе решение по изречение първо или са преведени по-малко от 80 на сто от дължимите от облигационерите съгласно решението по изречение първо суми за разноски по изпълнението.


Чл. 100б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Проспектът за емисията облигации, както и предложението по чл. 205, ал. 2 от Търговския закон, когато се предлагат облигации, предложени не при условията на публично предлагане и за които е предвидено в условията на емисията допускането им до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, трябва да съдържа:
1. условията, при които емитентът е длъжен да изплати предсрочно облигационния заем;
2. задължение на емитента да спазва определени финансови показатели до погасяване на облигационния заем, включително максимална стойност на отношението пасиви към активи по счетоводния баланс и минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви;
3. условията, на които трябва да отговаря емитентът за издаване на нови облигационни емисии от същия клас;
4. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) условията и реда за извършване на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, които подлежат на последваща промяна.
(2) Коефициентът на покритие на разходите за лихви по ал. 1, т. 2 се изчислява, като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Промени в условията, при които са издадени облигациите, включително в конкретните параметри на емисията облигации може да се извършват не по-късно от два месеца преди падежа на облигационната емисия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Промените по ал. 1, т. 4 се приемат от общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации. В проспекта, съответно в предложението за записване на облигациите може да се предвиди и по-голям кворум и мнозинство при вземане на решения за промяна в условията и параметрите на облигационната емисия.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случай че решението по ал. 4 е за частично предсрочно погасяване на облигационната емисия, погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Промени в облигационната емисия, извън тези по ал. 1, т. 4, както и промени, извършени в нарушение на ал. 3 - 5, са нищожни.
(7) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В срок до 5 работни дни от вземане на решението по ал. 4 се изготвя информационен документ, който включва актуална информация относно всички параметри на облигационната емисия. В срока по изречение първо информационният документ се разкрива публично чрез предоставянето му на комисията, регулирания пазар и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случаите, когато емитентът не е сключил договор с довереник на облигационерите, той е длъжен да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията тримесечен отчет за спазване на условията по облигационния заем в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие, съответно в срок до 60 дни от края на всяко тримесечие - за емитент, изготвящ консолидирани отчети, който се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база. Отчетът съдържа информация относно:
1. спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на емисията, включително за спазването на определените финансови показатели;
2. изразходване на средствата от облигационния заем;
3. други обстоятелства, определени с наредба.


Чл. 100в. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) Довереникът на облигационерите е длъжен да действа в най-добър интерес на облигационерите.
(2) Недействителни са уговорките, с които се изключва или ограничава отговорността на довереника към облигационерите в случаите на небрежност.
(3) Довереникът не отговаря пред облигационерите за претърпените от тях вреди, когато неговите действия или бездействия са в изпълнение на решение на общото събрание на облигационерите, взето с мнозинство повече от 1/2 от гласовете на облигационерите, записали заема.


Чл. 100г. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Довереник на облигационерите може да бъде банка със седалище в страната, банка, която извършва дейност в страната чрез клон, лицензиран от Българската народна банка, както и банка със седалище в държава - членка на Европейския съюз, при условията на установяване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Довереник на облигационерите може да бъде и инвестиционен посредник, който притежава:
1. лиценз, издаден от комисията, за предоставяне на инвестиционни услуги и/или за извършване на инвестиционни дейности по Закона за пазарите на финансови инструменти, или е инвестиционен посредник от държава членка, който извършва посочените дейности на територията на Република България чрез клон;
2. собствен капитал в размер не по-малък от 1 500 000 лв. и отговаря на изискванията за капиталова адекватност на инвестиционните посредници;
3. кадрова и информационна обезпеченост за ефективно изпълнение на функциите и задълженията си като довереник съгласно изискванията на този закон, на актовете по прилагането му и на договора по чл. 100а.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Не може да бъде довереник на облигационерите банка или инвестиционен посредник:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) които са поемател на емисията облигации или довереник по облигации от друг клас, издадени от същия емитент;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) които контролират пряко или непряко емитента или са контролирани пряко или непряко от емитента на облигациите;
3. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) към които емитентът или икономически свързано с него лице по смисъла на § 1, ал. 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции има условно или безусловно задължение по договор за кредит или по издадена от банката гаранция;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) в други случаи, в които е налице или може да възникне конфликт между интереса на банката или инвестиционния посредник, или на лице, което контролира банката или инвестиционния посредник, и интереса на облигационерите.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случай, че някое от обстоятелствата по ал. 3 настъпи след сключването на договора по чл. 100а, довереникът на облигационерите е длъжен незабавно да уведоми емитента на облигациите и да отстрани несъответствието със закона в срок 30 дни от възникване на обстоятелството. Когато несъответствието не може да бъде отстранено, емитентът на облигациите е длъжен да прекрати договора с довереника на облигационерите не по-късно от 45 дни от възникване на несъответствието и да сключи нов договор по чл. 100а с друго лице. Довереникът продължава да изпълнява задълженията си към облигационерите до сключване на новия договор.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Емитентът уведомява комисията и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 за необходимостта от прекратяване на договора с довереника на облигационерите в 7-дневен срок от изтичане на 30-дневния срок по ал. 4, когато несъответствието с обстоятелствата по ал. 3 не е отстранено.
(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В 7-дневен срок от сключването на договора с новия довереник на облигационерите промяната на довереника на облигационерите се заявява в съответния регистър на обезпеченията, без това да влияе върху реда на обезпечението.
(7) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Промяната по ал. 6 се отбелязва в съответния регистър, в който е вписано обезпечението, въз основа на договора, сключен с новия довереник, и решението на общото събрание на облигационерите за даване на съгласие за промяната на довереника. В случай че отбелязването следва да бъде извършено в имотния регистър, договорът, сключен с новия довереник, трябва да бъде с нотариална заверка на подписите.
(8) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случай на промяна по ал. 6 досегашният довереник е длъжен да оказва пълно съдействие на емитента и на новия довереник, във връзка с действията по ал. 6 и 7, включително като извършва необходимите правни и фактически действия, необходими за ефективната замяна на довереника без промяна на реда на обезпеченията.
(9) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Разпоредбата на ал. 4 се прилага съответно и в случаите, когато разрешението за извършване на дейност на довереника на облигационерите е отнето, взето е решение за доброволната му ликвидация или спрямо него е открито производство по несъстоятелност.
(10) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) При наличие на обстоятелство по ал. 9 емитентът на облигациите е длъжен да свика общо събрание на облигационерите в срок от 30 дни от датата на вписването в търговския регистър на обстоятелството по ал. 9. В срока по изречение първо емитентът е длъжен да представи на комисията поканата заедно с материалите по чл. 100а, ал. 3, изречение второ, при спазване на изискванията по ал. 2 и 3, по реда на чл. 100т, ал. 4, както и да я оповести на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3. Договорът с новоизбрания довереник на облигационерите се сключва в срока по чл. 100а, ал. 1, изречение второ.

Чл. 100д. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) Договорът по чл. 100а трябва да определя пълно правата и задълженията на довереника на облигационерите спрямо емитента на облигациите, задълженията на довереника спрямо облигационерите, както и задълженията на емитента към довереника на облигационерите.
(2) Договорът по чл. 100а е част от проспекта на облигационната емисия.


Чл. 100е. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) Емитентът на облигациите е длъжен:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) да предоставя на довереника на облигационерите информацията по глава шеста "а" в съответните срокове;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) да предоставя на довереника на облигационерите до 30 дни от края на всяко тримесечие, а за емитент, изготвящ консолидирани отчети, който се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база - в срок 60 дни от края на всяко тримесечие, отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението;
3. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) да уведомява най-късно до края на следващия работен ден довереника на облигационерите, както и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 за:
а) всички промени по учреденото обезпечение на облигационната емисия, включително за съществените изменения в стойността на имуществото, предмет на обезпечението;
б) нарушение на задължението да спазва определените в договора финансови показатели;
в) (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) всяко обстоятелство, което може да окаже неблагоприятно влияние върху изпълнението на задълженията на емитента по емисията облигации;
г) (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) всяко извършено лихвено и главнично плащане по издадените облигации;
4. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) при условията, определени в договора, както и при поискване от страна на довереника да му предоставя всяка друга информация и документи, посочени в договора или необходими на довереника за изпълнение на задълженията му, като при липса на уговорен в договора срок за предоставяне на информацията тя се предоставя в срок до три работни дни от отправяне на искането от довереника.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 на комисията и на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и на регулирания пазар на ценни книжа, на който облигациите са допуснати до търговия.

Чл. 100ж. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) Довереникът на облигационерите е длъжен:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) да анализира финансовите отчети на емитента и уведомленията по чл. 100о1, когато е приложимо в 14-дневен срок от оповестяването им, както и да извършва оценка на въздействието на разкриваната от емитента регулирана информация за обстоятелства, влияещи върху финансовото му състояние, в 7-дневен срок от оповестяването и, с оглед на способността на емитента да изпълнява задълженията си към облигационерите;
2. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) при установяване на влошаване на финансовото състояние на емитента в срок три работни дни от изтичането на срока за извършване на анализа по т. 1 да изисква информация и доказателства за предприетите мерки, обезпечаващи изпълнението на задълженията на емитента по облигационната емисия;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) в срок до 30 дни от представянето на отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2, съответно от изтичането на срока за представяне на отчета, ако той не е представен в срок, да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията доклад за изтеклия период, съдържащ информацията по чл. 100б, ал. 8, както и информация относно:
а) състоянието на обезпеченията на облигационната емисия, когато такива условия са налице;
б) финансовото състояние на емитента на облигациите с оглед способността да изпълнява задълженията си към облигационерите;
в) (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) предприетите от емитента мерки съгласно т. 2;
г) (предишна б. в - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) извършените от него действия в изпълнение на задълженията му;
д) (предишна б. г - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) наличието или липсата на обстоятелства по чл. 100г, ал. 3;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) редовно да проверява наличността и състоянието на обезпечението;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) да отговаря писмено на въпроси на облигационерите във връзка с емисията облигации;
6. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) да следи за навременното извършване на дължимите плащания по облигационната емисия в установения размер;
7. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) в 14-дневен срок от изтичането на срока за представяне на отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2, ако той не е представен в срок, да представи на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и на комисията информация за това.
(2) При неизпълнение на задължение на емитента съгласно условията на емисията облигации довереникът на облигационерите е длъжен:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) до края на работния ден, следващ деня на узнаването, да уведоми регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и комисията относно неизпълнението на емитента;
2. да предприеме необходимите действия за защита на правата и интересите на облигационерите, включително:
а) да изиска от емитента на облигациите да предостави допълнително обезпечение в размер, необходим за гарантиране интересите на облигационерите;
б) да уведоми емитента на облигациите за размера на облигационния заем, който става изискуем в случай на просрочено плащане на определена част от паричните задължения към облигационерите;
в) да пристъпи към извънсъдебно изпълнение върху обезпечението на емисията облигации в допустимите от закона случаи;
г) (доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) да предявява искове против емитента на облигациите да представлява облигационерите и да защитава техните права в исковите производства;
д) (доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на емитента на облигациите да представлява облигационерите и да защитава техните права в производството по несъстоятелност на емитента;
е) (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) да пристъпи към индивидуално принудително изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс спрямо емитента или трети лица, предоставили обезпечения във връзка със задълженията на емитента по облигационния заем;
3. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) да уведоми до края на следващия работен ден регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и комисията за предприетите действия по т. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Регулираният пазар оповестява на интернет страницата си до края на работния ден, в който е уведомен, информацията по ал. 2, т. 1 и 2.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.10.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) "Централен депозитар" - АД, предоставя информацията от централния регистър на ценни книжа, съдържаща се в книгата на облигационерите, по искане на довереника, който ги представлява, съответно на емитента в случаите по чл. 100г, ал. 5. Довереникът на облигационерите, съответно емитентът, може да получи информацията, съдържаща се в книгата на облигационерите, и чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа.

Чл. 100з. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Вземанията на облигационерите могат да бъдат обезпечени със залог, ипотека или застраховка, като за обезпечен кредитор се посочва довереникът на облигационерите.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В полза на облигационерите могат да бъдат учредявани само първи по ред залози и ипотеки, освен когато чрез емисията облигации се рефинансират задължения на емитента, които вече са обезпечени със залог или ипотека, които ще служат за обезпечение по новата емисия облигации. Учредените в полза на облигационерите залози и ипотеки може да бъдат различни от първи по ред, като в условията на емисията следва да се предвиди срокът, в който обезпеченията по рефинансираните задължения следва да бъдат заличени, след което заличаване обезпеченията по новата емисия облигации ще бъдат първи по ред.
(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случай че обезпечението е застраховка, тя се сключва със застраховател с присъден кредитен рейтинг с минимално ниво, определено с наредбата по чл. 100о, ал. 4, т. 4. Застраховката се приема като обезпечение по смисъла на ал. 1 само ако застрахователят е поел безусловно задължение за целия срок на застрахователния договор без значение дали премията е заплатена изцяло.

Чл. 100и. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 29.03.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Първично публично предлагане на емисия облигации, за която е предвидено обезпечение, се допуска след учредяване на обезпечението, освен ако в условията на емисията облигации е предвидено освобождаването на набраните средства от облигационния заем да бъде осъществено след учредяването на обезпечението, което е извършено в срок, указан в условията на емисията. Ако не бъде учредено обезпечение в срока по изречение първо, набраните парични средства се връщат на лицата, записали облигациите, при условията и в сроковете по чл. 89. В случай на неуспешно първично публично предлагане на емисия облигации, за която е предвидено обезпечение, както и след изплащане на задълженията на емитента по обезпечена емисия облигации довереникът е длъжен да даде съгласие за заличаване на обезпеченията в тридневен срок от искането на емитента или на трето лице, предоставило обезпечението.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага, когато обезпечението е имущество, придобито със средства, набрани от облигационния заем. До придобиване на имуществото набраните средства се съхраняват по банкова сметка на името на довереника. Довереникът следи за учредяване на обезпечението съгласно условията на договора по чл. 100а.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 29.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) При учредяване на обезпечението, а ако то е учредено преди сключването на договора - непосредствено след сключването му, както и в срокове, установени в договора, но най-малко веднъж годишно, както и при настъпване на обстоятелства, при които може да се смята, че стойността на обезпечението се е намалила с поне 5 на сто, довереникът възлага за сметка на емитента на независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители извършването на оценка на заложеното и ипотекираното имущество по пазарна цена.
(4) Първоначалната оценка на обезпечението по ал. 1 се прилага към проспекта на емисията облигации, а в останалите случаи оценките се прилагат към отчетите на емитента за изпълнение на задълженията си по заема.

Глава шеста "а".
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ (НОВА - ДВ, БР. 52 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2007 Г.)

Раздел I.
Общи положения (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 100к. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) С тази глава се уреждат изискванията за разкриване на информация от емитенти, за които Република България е държава членка по произход и чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, както и от емитенти, които са извършили публично предлагане на ценни книжа в Република България, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка.
(2) По смисъла на тази глава:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) "държава членка по произход" е:
а) за емитент на акции или на дългови ценни книжа с единична номинална стойност по-малко от левовата равностойност на 1000 евро или еквивалентна сума в друга валута, в която са деноминирани ценните книжа към датата на издаването им:
аа) за емитент от държава членка - държавата членка, където е неговото седалище;
бб) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) за емитент, регистриран в трета държава - държавата членка, избрана от емитента между държавите членки, в които неговите ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар; изборът на държавата членка по произход остава валиден, освен когато емитентът е избрал нова държава членка по произход съгласно буква "в" и е разкрил публично този избор в съответствие с ал. 3;
б) (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) извън случаите по буква "а" - държавата членка, в която е седалището на емитента или в която неговите ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, по избор на емитента; емитентът може да посочи само една държава членка по произход, като изборът му е валиден за период, не по-малък от три години, освен ако ценните книжа вече не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или в друга държава членка или когато в рамките на този тригодишен срок емитентът попадне в приложното поле на букви "а" или "в";
в) (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) за емитент, чиито ценни книжа вече не са допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка по произход, определена съгласно буква "а", подбуква "бб" или буква "б", но са допуснати до търговия в една или повече други държави членки - държавата членка, в която е седалището на емитента или в която неговите ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, по избор на емитента;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) "приемаща държава" е държавата членка, в която ценните книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, когато тази държава е различна от държавата членка по произход;
3. "ценни книжа, издавани продължително или периодично" са емисии дългови ценни книжа на един и същ емитент, издавани редовно, или поне две отделни емисии ценни книжа от подобен вид и/или клас;
4. "дългови ценни книжа" са облигации или други прехвърлими секюритизирани дългове, с изключение на ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, или такива, които при превръщането им или при упражняване на правата по тях дават право за придобиване на акции или ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Емитентът разкрива публично своята държава членка по произход съгласно ал. 2, т. 1, букви "а" - "в" при условията и по реда на чл. 100т и 100ф.
(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Емитентът уведомява комисията за своята държава членка по произход, когато седалището му е на територията на Република България, компетентния орган на държавата членка по произход, както и компетентните органи на всяка приемаща държава.
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато емитентът не разкрие публично своята държава членка по произход, определена съгласно ал. 2, т. 1, буква "а", подбуква "бб" или буква "б", в срок три месеца от датата, на която ценните книжа на емитента за първи път са допуснати до търговия на регулиран пазар, държава членка по произход е държавата членка, в която ценните книжа на емитента са допуснати до търговия на регулиран пазар. Когато ценните книжа на емитента са допуснати до търговия на регулирани пазари, намиращи се на територията на или извършващи дейност в повече от една държава членка, тези държави членки са държави членки по произход на емитента, докато емитентът не избере само една държава членка по произход, съгласно ал. 2, т. 1, букви "а" - "в", и не разкрие публично това.


Чл. 100л. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Разпоредбите на тази глава не се прилагат за:
1. дялове на предприятия за колективно инвестиране, които не са от затворен тип по смисъла на чл. 77ш, ал. 1, т. 8 и 9, или за дялове, придобити или прехвърлени в рамките на такива предприятия за колективно инвестиране;
2. инструменти на паричния пазар с падеж, по-кратък от 12 месеца.


Чл. 100м. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Отчетите, уведомленията и другата информация, които се разкриват публично по този закон, трябва да съдържат информацията, необходима на инвеститорите, за да вземат обосновано инвестиционно решение. Отчетите, уведомленията и информацията не могат да съдържат неверни, подвеждащи или непълни данни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Членовете на управителния орган на емитента отговарят за съставянето и публичното разкриване на уведомленията по чл. 100о1 и финансовите отчети.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Членовете на управителния орган на емитента, както и неговият прокурист са солидарно отговорни за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в отчетите, уведомленията и другата информация, която се разкрива по тази глава. Лицата по чл. 18 от Закона за счетоводството са солидарно отговорни с лицата по изречение първо за вредите, причинени от неверни, подвеждащи или непълни данни в уведомленията и финансовите отчети на емитента, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

Раздел II.
Разкриване на регулирана информация (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 100н. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Емитентът е длъжен да разкрива публично годишния финансов отчет за дейността си в срок до 90 дни от завършването на финансовата година.
(2) Емитентът, който е задължен да изготвя консолидиран финансов отчет, е длъжен да разкрива публично годишния консолидиран финансов отчет за дейността си в срок до 120 дни от завършването на финансовата година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Емитентът е длъжен да осигури годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за дейността да останат на разположение на обществеността за период не по-кратък от 10 години.
(4) Годишният финансов отчет за дейността съдържа:
1. заверен от регистриран одитор финансов отчет по Закона за счетоводството, както и доклад на одитора;
2. годишен доклад за дейността;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) декларация от одитора, заверил годишния финансов отчет за дейността на дружество емитент на ценни книжа, с посочване на неговите имена и адрес за кореспонденция, удостоверяваща, че:
а) финансовият отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента;
б) информацията, отнасяща се до сделките със свързани лица, е надлежно оповестена и разкрита съгласно приложимите счетоводни стандарти;
в) информацията, отнасяща се до съществените сделки за публичното дружество за съответния отчетен период, е надлежно разкрита в приложенията към финансовия отчет;
4. декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:
а) финансовият отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента и на дружествата, включени в консолидацията;
б) докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на емитента, както и състоянието на емитента и дружествата, включени в консолидацията, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен;
5. (нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) друга информация, определена с наредба.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Когато емитентът е задължен да изготвя консолидиран финансов отчет, годишният консолидиран отчет за дейността е със съдържанието по ал. 4, т. 1, 2, 4 и 6, като финансовият отчет се изготвя съгласно Международните счетоводни стандарти и се представя заедно с годишния одитиран финансов отчет на дружеството майка, изготвен съгласно националното законодателство на държавата членка по седалището на дружеството майка.
(6) Когато емитентът не е длъжен да изготвя консолидиран финансов отчет по ал. 5, одитираният финансов отчет се изготвя в съответствие с националното законодателство на държавата членка по неговото седалище.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Годишният доклад за дейността трябва да включва освен информацията по Закона за счетоводството и:
1. декларация за корпоративно управление;
2. друга информация, определена с наредба.
(8) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Декларацията за корпоративно управление съдържа:
1. информация дали емитентът спазва по целесъобразност:
а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) кодекса за корпоративно управление, одобрен от комисията, или
б) друг кодекс за корпоративно управление;
в) информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса по буква "а" или буква "б";
2. обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а" или буква "б" не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление - основания за това;
3. описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане;
4. информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане;
5. състава и функционирането на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети, както и
6. описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението и и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това.
(9) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Кодексът за корпоративно управление по ал. 8, т. 1, буква "а" се публикува на интернет страницата на комисията. Когато емитентът е приел да спазва друг кодекс по ал. 8, т. 1, буква "б", в декларацията за корпоративно управление се посочва къде са обществено-достъпни съответните текстове. В случаите по ал. 8, т. 1, буква "в" емитентът разкрива публично подробности относно своите практики на корпоративно управление.
(10) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Регистрираният одитор, който извършва независим финансов одит на годишни и консолидирани финансови отчети, в одиторския доклад задължително изразява мнение по ал. 8, т. 3 и 4 и проверява дали е представена информацията по ал. 8, т. 1, 2, 5 и 6.
(11) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Изискванията на ал. 8, т. 1, 2, 5 и 6 не се прилагат за емитенти, издали само ценни книжа, различни от акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, освен ако такива емитенти са издали акции, които се търгуват на многостранна система за търговия.
(12) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Изискванията на ал. 8, т. 6 не се прилагат за малките и средните предприятия.
(13) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Регистрираният одитор, който извършва независим финансов одит на годишния финансов отчет на публичното дружество, в одиторския доклад задължително изразява становище предоставен ли е доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията и дали докладът отговаря на изискванията, определени в наредбата по чл. 116в, ал. 1.

Чл. 100о. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Емитентът е длъжен да разкрива публично 6-месечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година, в срок до 30 дни от края на шестмесечието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Емитентът, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива публично 6-месечен консолидиран финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година, в срок до 60 дни от края на шестмесечието.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Емитентът е длъжен да осигури 6-месечният финансов отчет и 6-месечният консолидиран финансов отчет за дейността да останат на разположение на обществеността за период, не по-кратък от 10 години.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Шестмесечният финансов отчет за дейността съдържа:
1. комплект финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти;
2. междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през шестмесечието, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година; за емитентите на акции докладът трябва да съдържа информация за сключените големи сделки между свързани лица, чието минимално съдържание се определя с наредба;
3. декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:
а) комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията;
б) междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т. 2;
4. друга информация, определена с наредба.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато емитентът е задължен да изготвя консолидиран финансов отчет, консолидираният 6-месечен финансов отчет за дейността е със съдържанието по ал. 4, като финансовият отчет се изготвя съгласно Международните счетоводни стандарти, приложими за изготвяне на междинни отчети.
(6) Когато емитентът не е длъжен да изготвя междинен консолидиран финансов отчет по ал. 5, комплектът финансови отчети, в случаите когато не е изготвен съгласно Международните счетоводни стандарти, трябва да съдържа най-малко съкратен баланс, съкратен отчет за доходите и подбрани пояснителни приложения, чието съдържание се определя с наредба. При изготвянето на съкратения баланс и на съкратения отчет за доходите се прилагат същите принципи за признаване и отчитане, прилагани при изготвянето на годишния финансов отчет.
(7) Ако междинният финансов отчет е бил заверен от регистриран одитор или му е извършен одиторски преглед при условия и със съдържание, определени с наредба, одиторският доклад, съответно резултатите от прегледа, се предоставят на разположение на обществеността заедно с финансовия отчет. Ако финансовият отчет не е заверен или не му е извършен преглед, емитентът посочва това обстоятелство.


Чл. 100о.SUP>11. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) (1) Емитентът е длъжен да разкрива публично уведомление за финансовото си състояние в срок до 30 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие.
(2) Емитентът, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива публично уведомление на консолидирана основа за финансовото си състояние в срок до 60 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие.
(3) Емитентът е длъжен да осигури уведомленията по ал. 1 и 2 да останат на разположение на обществеността за период, не по-кратък от 5 години.
(4) Уведомленията по ал. 1 и 2 съдържат:
1. справки по образец, определен от заместник-председателя;
2. пояснителни бележки;
3. друга информация, определена с наредба.
(5) Пояснителните бележки по ал. 4, т. 2 съдържат най-малко информация за важни събития, настъпили през съответното тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите в справките по т. 1, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година, сделки със свързани и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.
(6) Уведомленията по ал. 1 и 2 се подписват от лицето, което представлява емитента.
(7) Изискванията на ал. 1 - 6 не се прилагат, в случай че емитентът разкрива публично тримесечни финансови отчети за дейността си, в срок до 30 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие, със съответното съдържание по чл. 100o, ал. 4 и при съответното прилагане на чл. 100o, ал. 2, 5, 6 и 7. В този случай емитентът осигурява тримесечният финансов отчет и тримесечният консолидиран финансов отчет за дейността да останат на разположение на обществеността за период, не по-кратък от 5 години.


Чл. 100п. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Изискванията по чл. 100н и 100о не се прилагат за емитенти от трета държава, ако комисията прецени, че законодателството на съответната държава урежда изисквания, еквивалентни на изискванията по този закон и актовете по прилагането му. Комисията уведомява ЕОЦКП за преценката си по изречение първо. Условията, при които комисията може да смята, че изискванията на законодателството на третата държава са еквивалентни на изискванията по този закон и актовете по прилагането му, се определят с наредба.
(2) Информацията, която лицата по ал. 1 са длъжни да разкриват съгласно националното си законодателство, се разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф.
(3) Лицата по ал. 1 са длъжни да разкриват при условията и по реда на чл. 100т и 100ф и информацията, която разкриват съгласно националното си законодателство, включително когато не е регулирана, но би могла да е от значение за обществеността в държавите членки.
(4) Комисията публикува на страницата си в интернет списък на държавите, за които смята, че законодателствата им уреждат изисквания, еквивалентни на изискванията по този закон и актовете по прилагането му.


Чл. 100р. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Разпоредбите на чл. 100н и 100о не се прилагат за:
1. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Република България, регионални или местни органи в Република България, публични международни организации, в които членува поне една държава членка, Европейската централна банка, Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), създаден с Рамковото споразумение за ЕИФС, и всеки друг механизъм, създаден с цел запазване на финансовата стабилност на Европейския паричен съюз чрез осигуряване на временна финансова помощ на държавите членки, чиято парична единица е еврото, Българската народна банка и централните банки на другите държави членки, независимо дали са емитенти на акции или други ценни книжа;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) емитенти, които издават единствено дългови ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, с номинална стойност не по-малка от левовата равностойност на 100 000 евро, или в случаите на дългови ценни книжа, деноминирани във валута, различна от евро, с номинална стойност към датата на издаването им не по-малка от левовата равностойност на 100 000 евро.
(2) Разпоредбите на чл. 100о не се прилагат за банки, чиито акции не са допуснати до търговия на регулиран пазар и които са емитирали единствено дългови ценни книжа, издавани от тях продължително или периодично, при условие че:
1. общата номинална стойност на дълговите ценни книжа е по-малка от левовата равностойност на 100 000 000 евро;
2. не са публикували проспект.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Извън случая по ал. 1, т. 2 разпоредбите на чл. 100н и 100о не се прилагат за емитенти, които издават единствено дългови ценни книжа с номинална стойност, не по-малка от 50 000 евро, или в случаите на дългови ценни книжа, деноминирани във валута, различна от евро, с номинална стойност към датата на издаването им, не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро, които са допуснати до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз преди 31 декември 2010 г., докато дългът по тях не бъде погасен.


Чл. 100с. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Емитентът на ценни книжа, различни от акции, е длъжен незабавно да разкрива публично промените в правата на притежателите на ценни книжа, различни от акции, включително промените в сроковете и условията по тези ценни книжа, които биха могли непряко да засегнат тези права, които са резултат от промяна в условията по заема или лихвения процент.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Изискванията на ал. 1 не се прилагат за емитенти от трета държава при съответно прилагане на чл. 100п.


Чл. 100т. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Емитентът или лицето, поискало без съгласието на емитента допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, е длъжен да разкрива публично регулираната информация чрез предоставянето и на комисията и на обществеността. Емитентът, който е извършил само публично предлагане на ценни книжа, е длъжен да разкрива информацията по изречение първо на територията на Република България.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Алинея 1 се прилага и за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България и не са допуснати до търговия на регулиран пазар в държавата членка по произход. В този случай регулираната информация трябва да отговаря на минималните изисквания на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО.
(3) Регулираната информация се разкрива на обществеността по начин, който осигурява достигането и до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминира. Емитентът е длъжен да използва информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки. Изискванията към формата и съдържанието на регулираната информация, както и условията, начините и редът за нейното разкриване се определят с наредба.
(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Регулираната информация се разкрива на комисията по електронен път. Изискванията към формата и съдържанието на регулираната информация, както и условията, начините и редът за нейното разкриване се определят с наредба.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Емитентът или лицето, което е поискало допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, не може да събира такси от инвеститорите за достъп до регулираната информация.


Чл. 100у. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Комисията създава и поддържа централизирана база данни за съхраняване на регулираната информация, получена от емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар и чиято държава членка по произход е Република България.
(2) Информацията по ал. 1 е публична и достъпът до нея е безплатен.
(3) Създаването и поддържането на централизираната база данни за съхраняване на регулираната информация, както и изискванията за сигурност на информацията, за надеждност на източниците и, за времето, реда и начина за предоставяне на достъп до нея, се определят с наредба.


Чл. 100ф. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато ценните книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар единствено в Република България и Република България е държавата членка по произход, регулираната информация се разкрива на български език. Когато ценните книжа са предложени публично на територията на Република България, регулираната информация се разкрива на български език.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато ценните книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар едновременно в една или повече държави членки, включително в Република България, и Република България е държавата членка по произход, регулираната информация се разкрива на български език и на език, приет от компетентния орган на тези държави, или на език, обичаен в сферата на международните финанси, по избор на емитента.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато ценните книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар едновременно в една или повече държави членки, с изключение на Република България, и Република България е държавата членка по произход, регулираната информация се разкрива на език, приет от компетентните органи на тези държави членки, или на език, който е обичаен в сферата на международните финанси, по избор на емитента. За целите на осъществяване на надзорните функции на комисията информацията се разкрива и на български език или на английски език, по избор на емитента.
(4) Когато ценните книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар без съгласието на емитента, изискванията по ал. 1 - 3 се прилагат за лицето, което е поискало допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Извън случаите по ал. 1 - 4, когато ценни книжа с единична номинална стойност най-малко левовата равностойност на 100 000 евро или дългови ценни книжа с номинална стойност във валута, различна от евро, но най-малко левовата равностойност на 100 000 евро към датата на издаването им, са допуснати до търговия на регулиран пазар в една или повече държави членки, регулираната информация се разкрива на език, приет от държавата членка по произход и приемащите държави, или на език, приет за обичаен в сферата на международните финанси, по избор на емитента или на лицето, което без съгласието на емитента е поискало допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.
(6) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Разпоредбата на ал. 5 се прилага и по отношение на дългови ценни книжа с единична номинална стойност най-малко левовата равностойност на 50 000 евро или в случаи на дългови ценни книжа с номинална стойност във валута, различна от евро - с единична номинална стойност към датата на издаването им, не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро, които са били допуснати до търговия на регулиран пазар в една или повече държави членки преди 31 декември 2010 г. докато дългът по тях не бъде погасен.

Раздел II "а".
Разкриване на информация за плащанията към органите на изпълнителната власт в Република България, към национален, регионален или местен орган на държава членка или трета държава, както и към контролирани от тях лица (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)


Чл. 100ф.SUP>11. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Задължението за разкриване на информация за плащанията към органите на изпълнителната власт в Република България, към национален, регионален или местен орган на държава членка или трета държава или към други лица, контролирани от такива органи, се отнася до емитент, чиято дейност е:
1. свързана с проучване, търсене, откриване, разработване на находища и добив на минерали, нефт, природен газ или други суровини, попадаща в обхвата на икономическите дейности съгласно приложение I, раздел В, позиции 05-08 на Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1893/2006";
2. дърводобив съгласно приложение I, раздел А, позиция 02, група 02.2 на Регламент (ЕО) № 1893/2006 г.

Чл. 100ф.SUP>22. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) (1) Емитентът по чл. 100ф1 е длъжен да разкрива публично изготвения годишен доклад за плащанията в срок до 150 дни от завършването на финансовата година.
(2) Емитент по чл. 100ф1, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива публично изготвения годишен консолидиран доклад за плащанията в срок до 180 дни от завършването на финансовата година.
(3) Емитентът по чл. 100ф1 е длъжен да осигури годишният доклад за плащанията и годишният консолидиран доклад за плащанията да останат на разположение на обществеността за период, не по-кратък от 10 години.

Чл. 100ф.SUP>33. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Съдържанието и обхватът на годишния доклад за плащанията, както и приложимите дефиниции се определят със Закона за счетоводството.

Раздел III.
Изисквания към емитенти на облигации за предоставяне на информация на притежателите на облигации и други дългови ценни книжа (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 100х. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Емитентът на облигации е длъжен да осигури равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение облигационери относно всички права, свързани с облигациите.
(2) Облигационерите могат да бъдат представлявани от пълномощник с пълномощно, изготвено съгласно законодателството на държавата, в която е седалището на емитента.
(3) Лицето по ал. 1 е длъжно да:
1. осигури всички необходими условия и информация, за да могат облигационерите да упражняват своите права, както и да гарантира целостта на тази информация;
2. предостави образец на пълномощното по ал. 2 на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване и след свикването му;
3. посочи поне една финансова институция, чрез която се извършват плащания по облигациите; видовете финансови институции, чрез които могат да се извършват плащанията, се определят с наредба.
(4) Емитентът може да използва електронни средства за предоставяне на информация на облигационерите, ако общото събрание е взело такова решение и са спазени следните условия:
1. използването на електронни средства не зависи от седалището или адреса на облигационерите или на лицата, които ги представляват;
2. взети са мерки за идентифициране, така че информацията действително да бъде предоставена на облигационерите;
3. облигационерите са заявили изрично писмено съгласие за предоставяне на информацията чрез електронни средства или в 14-дневен срок от получаване на искане от емитента за такова съгласие не са заявили изричен отказ; по искане на облигационерите емитентът е длъжен по всяко време да им предоставя информацията и на хартиен носител;
4. определянето на разходите, свързани с предоставянето на информация чрез електронни средства, не противоречи на принципа по ал. 1 за осигуряване на равнопоставеност.
(5) Алинеи 1 - 4 се прилагат съответно за предоставянето на информация от емитенти на други дългови ценни книжа на притежателите им.


Чл. 100ц. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Емитентът на облигации е длъжен да изпрати на комисията и да оповести на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 поканата по чл. 214, ал. 1 от Търговския закон най-малко 15 дни преди общото събрание, както и протокола от общото събрание на облигационерите в срок три работни дни от провеждането му. Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон, поканата за общото събрание трябва да включва информация относно правото на облигационерите да участват в него.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Емитентът на облигации е длъжен да уведоми комисията и да оповести на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 за:
1. плащането на лихви;
2. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) решенията във връзка с превръщане, предсрочно погасяване, обратно изкупуване, замяна, записване или обезсилване на права по облигациите и плащания по тях.
(3) Задължението по ал. 2 се изпълнява до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението, а когато то подлежи на вписване в Търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато поканата за общо събрание се отнася само до притежатели на облигации с единична номинална стойност най-малко левовата равностойност на 100 000 евро или еквивалентна сума в друга валута, в която са деноминирани облигациите към датата на емитирането им, емитентът на облигациите, за когото Република България е държава членка по произход, може да вземе решение общото събрание да се проведе във всяка една от държавите членки, при условие че в тази държава са осигурени всички необходими условия и информация, за да могат облигационерите да упражняват своите права. В този случай емитентът уведомява комисията за своя избор.
(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Изборът по ал. 4 се прилага и по отношение на притежатели на облигации с единична номинална стойност най-малко левовата равностойност на 50 000 евро или еквивалентна сума в друга валута, в която са деноминирани облигациите към датата на емитирането им, които са допуснати до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз преди 31 декември 2010 г., при спазване изискванията на ал. 4.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Комисията дава публичност на получената информация чрез водения от нея регистър за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Алинеи 1 - 6 се прилагат съответно за емитенти на други дългови ценни книжа.


Чл. 100ч. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Изискванията по този раздел не се прилагат за емитенти от трета държава, ако комисията прецени, че законодателството на съответната държава урежда изисквания, еквивалентни на изискванията по този закон и актовете по прилагането му. Комисията уведомява ЕОЦКП за преценката си по изречение първо. Условията, при които комисията може да смята, че изискванията на законодателството на третата държава са еквивалентни на изискванията по този закон и актовете по прилагането му, се определят с наредба.
(2) Информацията, която лицата по ал. 1 са длъжни да разкриват съгласно националното си законодателство, се разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф.
(3) Лицата по ал. 1 са длъжни да разкриват при условията и по реда на чл. 100т и 100ф и информацията, която разкриват съгласно националното си законодателство, включително когато не е регулирана, но би могла да е от значение за обществеността в държавите членки.
(4) Комисията публикува на страницата си в интернет списък на държавите, за които смята, че законодателствата им уреждат изисквания, еквивалентни на изискванията по този закон и актовете по прилагането му.

Раздел IV.
Надзорни изисквания (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 100ш. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Емитентът е длъжен да уведомява комисията за:
1. промените в устава си;
2. промените в управителните и контролните си органи;
3. решението си за преобразуване на дружеството;
4. други обстоятелства, определени с наредба.
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява от емитента до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в Търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.
(3) Комисията дава публичност на получената информация по ал. 1 чрез водения от нея регистър за публични дружества и други емитенти на ценни книжа.


Чл. 100щ. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Изискванията относно формата на отчетите и уведомленията по тази глава, редът и начинът на предоставянето им на комисията, както и относно предоставянето на отчетите на разположение на обществеността, се определят с наредба.
(2) Обстоятелствата, подлежащи на разкриване от емитент в производство по ликвидация или несъстоятелност, се определят с наредба.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Задълженията на емитента по тази глава се прекратяват с решението на комисията за отписването му от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(4) Условията и редът за вписване и отписване на емитенти от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор се определят с наредба.

Раздел V.
Надзор и сътрудничество (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 100ю. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За да осигури спазването на разпоредбите на тази глава, освен предвидените в другите дялове на закона и актовете по прилагането му правомощия, комисията, съответно заместник-председателят, може да:
1. изисква от одиторите, емитента и от лицата, които го контролират или които са контролирани от него, да предоставят определена информация и документи;
2. изисква от емитент да разкрие публично информацията по т. 1 по начин и в срок, определени от него;
3. публикува след представяне на обяснение от емитента информацията по т. 1 по собствена инициатива в случаите, когато емитентът или лицата, които го контролират или които са контролирани от него, не са изпълнили задължението си по т. 2;
4. изисква от членовете на управителните и контролните органи и прокуристите на емитента да предоставят определена по тази глава информация, а когато е необходимо - и допълнителна информация и документи;
5. спре търговията на регулиран пазар с определени ценни книжа за не повече от 10 дни, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на тази глава и на актовете по прилагането и са нарушени;
6. забрани извършването на търговията на регулиран пазар, ако разпоредбите на тази глава и на актовете по прилагането и са нарушени или има достатъчно основания да смята, че са нарушени;
7. задължи емитента да предприеме конкретни мерки за навременно разкриване на информация, така че да се осигури публичен достъп до нея едновременно във всички държави членки, в които негови ценни книжа са допуснати до търговия;
8. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
9. задължи емитента в определен от него достатъчен срок да отстрани констатираните непълноти и други несъответствия с изискванията на този закон и актовете по прилагането му, включително с Международните счетоводни стандарти, допуснати във финансовите отчети, регистри и други счетоводни документи.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 по отношение на одитора не се прилагат ограниченията за разкриване на информация, предвидени в закон, подзаконов нормативен акт или договор. Одиторът не носи отговорност за разкриването на информация по ал. 1, т. 1 пред комисията и заместник-председателя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Правомощията по ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6 се упражняват от комисията по инициатива на заместник-председателя, а правомощията по ал. 1, т. 1, 4, 7 и 9 се упражняват от заместник-председателя по реда на чл. 213.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Комисията по реда на чл. 212а, ал. 6 оповестява на интернет страницата си във възможно най-кратък срок всяка приложена принудителна административна мярка и всяко издадено наказателно постановление за нарушаване на разпоредбите по тази глава и на актовете по прилагането и.

Чл. 100я. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Комисията си сътрудничи и обменя информация със съответните компетентни органи на другите държави членки, когато това е необходимо за осъществяването на нейните правомощия по тази глава, и им оказва съдействие с оглед упражняването на техните функции.
(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Когато искане на комисията за сътрудничество по ал. 1 бъде отхвърлено или когато по такова искане не са предприети своевременно действия, комисията може да уведоми ЕОЦКП с оглед осигуряване на съдействие в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато Република България е приемаща държава и комисията установи, че емитент нарушава закона и актовете по прилагането му, тя уведомява за това компетентния орган на държавата членка по произход и ЕОЦКП.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Ако въпреки приложените от компетентния орган на държавата членка по произход мерки или поради това, че тези мерки са се оказали неподходящи, емитентът продължава да извършва нарушения на този закон и на актовете по прилагането му, комисията може, след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход, да предприеме необходимите мерки за защита на инвеститорите. Комисията уведомява Европейската комисия и ЕОЦКП за предприетите мерки в 7-дневен срок от прилагането им.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато комисията бъде уведомена от съответния компетентен орган на приемащата държава относно емитент, за когото Република България е държава членка по произход, който нарушава законодателството на държавата членка, на чиято територия негови ценни книжа са допуснати до търговия, комисията, съответно заместник-председателят, прилага съответни принудителни административни мерки.

Глава седма.
ТЪРГОВИЯ С ЦЕННИ КНИЖА

Раздел I.
Общи положения (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 101. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел II.
Търговия на официалния пазар на ценни книжа (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 102. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 103. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 104. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 105. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 106. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 107. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел III.
Търговия на неофициалния пазар на ценни книжа (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 109. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел IV.
Системи за сетълмент на сделки с финансови инструменти по смисъла на чл. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти (Нов - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 10.10.2005 г., загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.)

Раздел IV.
Системи за сетълмент на сделки с финансови инструменти по смисъла на чл. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти (Нов - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 10.10.2005 г., загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)

Раздел IV.
Системи за сетълмент на сделки с финансови инструменти по смисъла на чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (Нов - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 10.10.2005 г., загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г.)


Чл. 109а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 10.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.10.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.)

Чл. 109б. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 10.10.2005 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г.)


Чл. 109в. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 10.10.2005 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г.)

Глава осма.
ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

Раздел I.
Общи положения


Чл. 110. (1) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Публично е акционерното дружество със седалище в Република България, което:
1. е издало акции при условията на първично публично предлагане, или
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) има вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор емисия от акции с цел търговия на регулиран пазар, или
3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) има повече от 10 000 акционери в последния ден на две последователни календарни години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Публични са и дружествата по чл. 122, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Дружество по ал. 1, т. 1 става публично от вписване на съответното дружество или на увеличаването на неговия капитал в търговския регистър. То е длъжно в 7-дневен срок от вписването в Търговския регистър да подаде документи за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Дружество по ал. 1, т. 2 става публично от решението за регистриране на емисията акции с цел търговия на регулиран пазар.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В Търговския регистър се вписва, че дружеството по ал. 1 е публично. Дружеството е длъжно да заяви за вписване в Търговския регистър това обстоятелство в 7-дневен срок от възникването му.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Комисията уведомява писмено дружеството по ал. 1 за вписването му в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор в срок два работни дни.
(8) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Условията и редът за вписване и отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на публичните дружества се определят с наредба.
(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Лицата, които управляват и представляват публичното дружество, са длъжни:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) да заявят за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор всяка последваща емисия от акции в срок два работни дни от вписването в търговския регистър;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) да поискат допускане на всяка последваща емисия от акции за търговия на всеки регулиран пазар, до който е допусната емисия от същия клас в срок два работни дни от вписването в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(10) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Комисията за финансов надзор вписва в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор емисията по ал. 9, т. 1 в срок до два работни дни от постъпване на заявлението, съответно от представяне на всички изискуеми документи за вписването.

Чл. 110а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.)


Чл. 110б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Публичното дружество осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването на право на глас в общото събрание на дружеството.


Чл. 110в. (1) (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишен текст на чл. 110в - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Публичното дружество осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Публичното дружество е длъжно да създаде и поддържа собствена страница в интернет. Дружества, които не са били публични, изпълняват задължението за създаване на страница в интернет в тримесечен срок от придобиване на качество на публично дружество.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 03.09.2020 г.) По искане на публичното дружество чуждестранните лица по чл. 133 от Закона за пазарите на финансови инструменти, придобили финансови инструменти на свое име, но за сметка на други чуждестранни лица, предоставят информация, необходима на публичното дружество за идентификация и контакт с лицето, за чиято сметка са придобити финансовите инструменти. Информацията се предоставя за осигуряване на всички необходими условия, за да може акционерите да упражнят правата си.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 03.09.2020 г.) Информацията по ал. 3 се изисква и предоставя чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съответните ценни книжа. При верига от посредници информацията се предава своевременно между тях.
(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 03.09.2020 г.) Публичното дружество, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съответните ценни книжа, и другите посредници, които разкриват информацията по ал. 3, не носят отговорност за нарушаване на ограниченията за оповестяване на информация, предвидени с договор или нормативен акт.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 03.09.2020 г.) Лицата по ал. 5 обработват личните данни на акционерите, получени по ал. 3 и 4 и по чл. 115б, ал. 2, за идентифициране и установяване на контакт с тях.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 03.09.2020 г.) Лицата по ал. 5 съхраняват личните данни на акционерите, получени по ал. 3 и 4 и по чл. 115б, ал. 2, за срок от една година от узнаването, че съответното лице е престанало да бъде акционер, освен ако в друг нормативен акт е предвиден по-дълъг срок.

Чл. 110г. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 03.09.2020 г.) (1) Публично дружество, което инициира корпоративно събитие, предоставя на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съответните ценни книжа:
1. информацията, която дружеството е длъжно да предостави на своите акционери, за да може да упражняват своите права, и която е насочена към всички акционери, притежаващи акции от съответния клас;
2. съобщение, указващо къде на интернет страницата на дружеството може да бъде намерена информацията по т. 1, когато е публикувана на интернет страницата му.
(2) Централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съответните ценни книжа, изпраща своевременно информацията по ал. 1, т. 1, съответно съобщението по ал. 1, т. 2 до другите посредници.
(3) Посредниците осигуряват достъп на акционерите, които не са посредници, до информацията по ал. 1 и до всички условия за действия на акционер, свързани с упражняване на правата му, чрез общодостъпни инструменти и инфраструктура, включително на интернет страницата на посредника, освен ако е уговорено друго с акционера. Инструментите и инфраструктурата трябва да позволяват обработка на указания на акционер, свързани с упражняване на правата му от страна на посредниците в съответствие с чл. 2, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212 на Комисията от 3 септември 2018 г. за определяне на минимални изисквания за прилагането на разпоредбите на Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификацията на акционерите, предаването на информация и улесняването на упражняването на правата на акционерите (ОВ, L 223/1 от 4 септември 2018 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212".
(4) Посредниците предават на публичното дружество своевременно и в съответствие с указанията на акционерите получената от тях информация, отнасяща се до упражняване на правата им, свързани с притежаваните от тях акции.
(5) При верига от посредници информацията по ал. 1, т. 1, съответно съобщението по ал. 1, т. 2, както и информацията по ал. 4, се предава между тях своевременно.
(6) Предаването на информацията по ал. 1 - 5 се извършва съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212.
(7) Разпоредбите на ал. 1 - 6 не се прилагат, когато публичното дружество изпраща информацията по ал. 1, т. 1, съответно съобщението по ал. 1, т. 2 пряко на всички свои акционери или на трето лице, определено от акционера.


Чл. 111. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Правото на глас в общото събрание на публично дружество възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.
(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.
(3) Акциите на дружеството по ал. 1 са безналични. Член 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се прилага.
(4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Публично дружество не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Публично дружество може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Публичното дружество уведомява комисията и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по ал. 5, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.
(7) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас в случаите по ал. 5 публичното дружество е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери. В този случай чл. 149б не се прилага.
(8) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Публичното дружество уведомява комисията и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия, за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване, осъществено съгласно ал. 5.
(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) При неспазване на чл. 187а, ал. 5, съответно на чл. 187г от Търговския закон публичното дружество е длъжно в едномесечен срок от изтичането на срока по чл. 187а, ал. 4, съответно по чл. 187г от Търговския закон да свика общо събрание на акционерите, на което да бъде взето решение за намаляване на капитала на дружеството в резултат на обезсилването на притежаваните в нарушение на посочените разпоредби собствени акции.
(10) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Публичното дружество, което придобие или прехвърли собствени акции пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за негова сметка, е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на чл. 100т и 100ф незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли или падне под 5 или 10 на сто от правата на глас.
(11) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции, които дават право на глас.


Чл. 111а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Публичното дружество е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф всички промени в правата по отделните класове акции, включително промени в правата по деривативни финансови инструменти, издадени от него, които дават право за придобиване на акции на дружеството.
(2) Публичното дружество е длъжно да уведоми комисията за всяко решение за издаване на нови акции, включително за решения относно разпределение, записване, обезсилване или превръщане на облигации в акции.
(3) Задължението по ал. 1 и 2 се изпълнява до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението, а когато то подлежи на вписване в Търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.
(4) Комисията дава публичност на получената информация чрез водения от нея регистър за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.


Чл. 112. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) При увеличаване на капитала на публично дружество всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.
(2) При увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т. 3. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) Изискването на ал. 2 не се прилага при увеличаване на капитала на публично дружество, в което имат право да вземат участие единствено негови работници или служители. Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван съгласно изречение първо с повече от 1 на сто в рамките на една година, като не може да се извършват последователни увеличения на капитала по този ред, надвишаващи 3 на сто от капитала, независимо от периода, изминал между тях, ако не е осъществено междувременно успешно увеличаване на капитала съгласно ал. 2, при което регистрираният капитал е увеличен поне с 10 на сто. В нито един момент издадените съгласно изречение първо акции не могат да надхвърлят 5 на сто от капитала на публичното дружество. Решение за увеличаване на капитала съгласно изречение първо може да бъде взето единствено от общото събрание на акционерите на публичното дружество при спазване на изискванията на този закон и актовете по прилагането му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) Увеличаването на капитала на публичното дружество, в което имат право да вземат участие единствено членовете на неговия управителен и/или контролен орган, се извършва при спазване на изискванията на ал. 3 и при условие че приетата от дружеството политика за възнагражденията по чл. 116в, ал. 1 предвижда схема за предоставяне на променливо възнаграждение под формата на акции от дружеството.
(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) При вземането на решение за увеличаване на капитала по ал. 4 членовете на управителния и контролния орган, които са акционери с право на глас съгласно чл. 115б, ал. 1, не могат да упражняват правото си на глас.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) При увеличаване на капитала на публично дружество емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188, ал. 1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.


Чл. 112а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 112б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.10.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) Решението за увеличаване на капитала на публично дружество съдържа посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар, на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани акциите на дружеството, протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган. Централният депозитар на ценни книжа, различен от "Централен депозитар" - АД, предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 на "Централен депозитар" - АД, във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.10.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от управителния орган - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1. В срок до три работни дни от изтичането на 14-дневния срок, съответно на 7-дневния срок по изречение първо, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите. Централният депозитар на ценни книжа предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 на централния регистър на ценни книжа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) След получаване на решението на общото събрание по ал. 1, а когато решението за увеличение на капитала е взето от управителния орган - след публикуването на съобщението по чл. 92а, ал. 1, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Срокът за прехвърляне на правата не може да бъде по-кратък от 14 дни и по-дълъг от 30 дни.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Срокът за записване на акции е най-малко 30 дни. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар. Регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акции на публичното дружество, е длъжен да допусне до търговия издадените от дружеството права.
(7) На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата публичното дружество предлага чрез инвестиционния посредник по ал. 1 на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.10.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от централния депозитар на це