навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

В сила от 09.09.2000 г.

Обн. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2020г., доп. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2020г., изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г., изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този закон урежда:
1. организацията и управлението на животновъдството;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) производството, развъдната дейност и предлагането на пазара на селскостопански животни, сперма, яйцеклетки и ембриони;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) условията и реда за признаване на развъдните организации и за одобряване на развъдните програми;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) статута и дейността на развъдните организации;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) правата и задълженията на физическите и юридическите лица, свързани с дейностите по т. 3.

Чл. 2. Законът има за цел да създаде условия и предпоставки за:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) устойчиво развитие на животновъдството;
2. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) управление на генетичните ресурси и използването им за ефективно производство на животински продукти;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) създаване, съхраняване и усъвършенстване на популации от селскостопански животни, адаптирани за отделните агроекологични райони на страната;
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на околната среда и здравето на хората и животните;
5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) ефективно управление и контрол на качеството при производството и предлагането на пазара на живи животни, сперма, яйцеклетки и ембриони.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните осъществява държавната политика в областта на животновъдството.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При изпълнение на своите правомощия министърът на земеделието и храните се подпомага от:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) специализирана дирекция в Министерството на земеделието и храните;
2. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството;
3. областните дирекции "Земеделие";
4. Съвета по животновъдство - като консултативен орган;
5. (нова - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) националния съвет по генетични ресурси;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) развъдни организации.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., нова - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните е компетентен орган за признаване на развъдни организации и техните развъдни програми в съответствие с чл. 39 от Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и на директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (ОВ, L 171/66 от 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/1012".


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Специализираната дирекция в Министерството на земеделието и храните организира дейността и създава условия за осъществяване на държавната политика в областта на животновъдството, развъдната дейност и съхранението на генетичните ресурси.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Структурата и дейността на специализираната дирекция се определят с Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните.


Чл. 3б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) подпомага министъра на земеделието и храните при провеждането на държавната политика в областта на развъдната дейност, управлението и съхраняването на генетичните ресурси;
2. управлява и поддържа националната генетична банка;
3. управлява държавните станции за изкуствено осеменяване и предоставя услуги, свързани с репродукцията на селскостопанските животни;
4. управлява държавните лаборатории за анализ на качествените показатели на животинските продукти за нуждите на селекцията и предоставя услуги на фермери, развъдни и други организации;
5. управлява Националната референтна лаборатория за генетични анализи в животновъдството;
6. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) отразява и/или коригира породата, пола и датата на раждане на животните и развъдния им статус в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните;
7. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) изпълнява функции съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) 2016/1012 и други функции, възложени от министъра на земеделието и храните;
8. (нова - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) е компетентен орган за извършване на официален контрол в съответствие с чл. 39 от Регламент (ЕС) 2016/1012.
(2) При осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 3 - 5 Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството събира такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.


Чл. 3в. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Областните дирекции "Земеделие" провеждат на територията на областта държавната политика по отношение на отглеждането и възпроизводството на селскостопанските животни, производството и предлагането на пазара на живи животни, животински продукти, сперма, яйцеклетки и ембриони.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Създава се Съвет по животновъдство като консултативен орган към министъра на земеделието и храните, който има структури на областно ниво.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Съветът по животновъдство подпомага министъра на земеделието и храните при осъществяването на държавната политика в областта на животновъдството.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя състава и издава Правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство.
(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) В състава на Съвета по животновъдство се включват и представители на национално представени организации в областта на животновъдството, които отговарят на изисквания, определени в правилника по ал. 3.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.)


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Развъдните организации са сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност:
1. в обществена полза - при извършване на развъдна дейност с чистопородни разплодни животни;
2. в обществена или в частна полза - при извършване на развъдна дейност с хибридни разплодни свине.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Развъдна организация се учредява въз основа на свободна инициатива на физически и юридически лица за извършване на развъдна дейност по породи, линии или хибриди животни. Развъдната организация извършва развъдна дейност с животни, собственост на нейните членове.
(2) Развъдната организация извършва развъдна дейност с животни от един вид. Тя може да се сдружава с други развъдни организации, които извършват развъдна дейност със същия вид животни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Развъдната дейност се извършва от организации, признати за развъдни със заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 29б, ал. 1, които имат одобрена развъдна програма и/или програми и издадено разрешение за извършване на развъдна дейност по чл. 30б, ал. 1.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.)
(5) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Развъдната програма се разработва от научни работници, които извършват научна дейност за съответния вид и направление животни, и специалисти - зооинженери. В разработването на развъдната програма могат да участват членове на развъдната организация, когато това е предвидено в правилника по чл. 29, ал. 1, т. 10.
(6) За финансиране на дейността си развъдните организации набират средства от:
1. членски внос;
2. целеви вноски;
3. дарения и помощи;
4. международни финансови институции, програми и организации;
5. други приходи.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните осъществява цялостен надзор върху развъдната дейност в животновъдството.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Условията и редът за извършване на развъдната дейност се определят с наредби на министъра на земеделието и храните.


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Министерският съвет, областните управители и общинските съвети могат да предоставят на развъдните организации за безвъзмездно ползване помещения - частна държавна или частна общинска собственост, необходими за осъществяване на дейността им, по реда на Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост.


Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Безвъзмездно право на ползване на имоти - частна държавна собственост, може да се учреди на развъдните организации от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Имотите и вещите, предоставени за ползване на развъдните организации, не могат да се:
1. отдават под наем;
2. преотстъпват за ползване;
3. ползват съвместно по договор с трети лица;
4. включват в имуществото на търговски дружества;
5. използват не по предназначение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При нарушаване на забраните по ал. 2 предоставените имоти и вещи на развъдните организации по реда на ал. 1 се отнемат със заповед на министъра на земеделието и храните, а сключеният договор за ползване се прекратява.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Развъдните организации носят отговорност за опазване на имуществото по ал. 1. Те са длъжни да го застраховат.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.)


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 11г. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)


Чл. 11д. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 11е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) Физико-химичен и микробиологичен анализ на суровото мляко и млечните продукти се извършва от независими акредитирани лаборатории.
(2) Лабораториите по ал. 1 трябва да са акредитирани и да работят в съответствие с БДС ЕN ISO/IEC 17025 "Общи изисквания към компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните публикува на интернет страницата си актуален списък на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото мляко.


Чл. 11ж. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)


Чл. 11з. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)


Чл. 11и. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)


Чл. 11к. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)


Чл. 11л. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)


Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

Глава трета.
ПРОИЗВОДСТВО, РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, СПЕРМА, ЯЙЦЕКЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 18 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 06.04.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 51 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 26 ОТ 2010 Г.)

Раздел I.
Производство


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) (1) Производството обхваща дейностите, свързани с отглеждането, храненето и възпроизводството на селскостопански животни и с производството на животински продукти, предназначени за продажба.
(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Животинските продукти, предназначени за пазара, се окачествяват и класифицират съгласно изискванията на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 02.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Обектите за отглеждане на селскостопански животни се регистрират по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност и подлежат на вписване в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните с уникален номер.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Животновъдните обекти, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация, се определят като лично стопанство и собствениците им нямат право да предлагат на пазара произведените в обекта суровини и храни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Животновъдните обекти, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни, които се предлагат на пазара, се определят като ферми.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Зоотехническото обслужване на производството по смисъла на ал. 1 се осъществява от специалисти - зооинженери.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Ветеринарното обслужване на животните се извършва по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност от ветеринарен лекар.
(8) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Условията и редът за дейността на животновъдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани райони се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 13а. (1) (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., предишен текст на чл. 13а - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Обектите по чл. 13, ал. 3 трябва да отговарят на нормативно установените условия, специфични за всеки вид селскостопански животни съгласно зоотехническите, зоохигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания, както и на нормативните изисквания, свързани с опазването на околната среда.
(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 13б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Собственик, който отглежда селскостопански животни в обект по чл. 13, ал. 5, трябва да има необходимата квалификация за това. Когато собственикът няма необходимата квалификация, е длъжен да сключи договор за изпълнение на задълженията по отглеждането на животните с лице, което притежава необходимата квалификация.
(2) Лицата по ал. 1, които нямат специализирано селскостопанско образование, трябва да са преминали курс на квалификационно обучение и да са получили документ за професионална квалификация от обучаваща институция.
(3) Лицата по ал. 1 притежават и съхраняват документите, удостоверяващи собствеността или правото на ползване на сградния фонд и животните в определен животновъден обект.
(4) Селскостопанска дейност в една ферма се извършва само от едно лице.
(5) Лицето по ал. 4 може да упражнява селскостопанска дейност в повече от една ферма.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 14в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 14г. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 14д. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 14е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 14ж. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Отглеждането и възпроизводството на селскостопанските животни се осъществяват в обекти с достатъчна по площ земя за съхранение на тора.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 14з. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредби правилата за производство и предлагане на пазара на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и птици и реда за водене на регистър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Производството на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и птици се извършва в развъдни ферми и стопанства, които членуват в развъдни организации и са регистрирани съгласно изискванията на ал. 3 - 5.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Развъдни ферми и стопанства могат да бъдат юридически лица и еднолични търговци. Регистрацията по ал. 2 се извършва от директорите на областните дирекции "Земеделие" към министъра на земеделието и храните въз основа на заявление по образец, което съдържа: фирма, седалище и адрес на управление на търговеца; вид дейност, направление и капацитет; вид, порода, линия или хибрид на отглежданите животни; местонахождение и вид на фермата или стопанството (племенно или репродуктивно). Областните дирекции "Земеделие" предоставят в Министерството на земеделието и храните информация за регистрираните развъдни ферми и стопанства.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) удостоверение от Развъдната организация с вписан идентификационен номер от зоотехническия регистър или зоотехническата книга на развъдното стопанство или ферма;
5. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) зоотехнически сертификат за породата, линията или хибрида за съответния вид (свине или птици);
6. производствено-технологична и профилактична програма на фермата или стопанството.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) В 14-дневен срок от получаване на заявлението директорът на областната дирекция "Земеделие" или упълномощено от него длъжностно лице може да поиска от заявителя писмено допълване или уточняване на документите по ал. 3 и 4.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) В срока по ал. 5 от получаване на заявлението и документите по ал. 3 и 4 или от получаване на допълнителните данни по ал. 5 директорът на областната дирекция "Земеделие" издава удостоверение за регистрация на развъдната ферма или стопанство или прави мотивиран отказ.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Собствениците или управителите на регистрираните развъдни ферми и стопанства са длъжни да заявят в областната дирекция "Земеделие" всяка промяна в обстоятелствата по ал. 3 и 4 в едномесечен срок от настъпването и.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Регистрацията е валидна за срок 5 години, като срокът може да бъде подновен въз основа на заявление, придружено от документите по ал. 4, т. 4 - 6. Регистрацията може да се заличи със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие":
1. по молба на производителя;
2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
3. при спиране на производството за период 12 месеца;
4. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган, че има промяна в обстоятелствата, въз основа на които е извършена регистрацията, и промяната не е била декларирана в срока по ал. 5.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 6, както и заповедта по ал. 8, могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Производството на бубено семе се извършва от юридически лица, еднолични търговци и/или научни институти след регистрация в областната дирекция "Земеделие" по местонахождението на предприятието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) За извършване на дейностите по ал. 1 лицата подават заявление до директора на областната дирекция "Земеделие", към което прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) копие от диплома за завършено висше образование с изучаван предмет "Бубарство" или завършен курс за следдипломна квалификация по "Бубарство" на лицата по ал. 1 или на лицата, наети за извършване на дейността;
2. сертификат от Патентното ведомство за собственост на хибрид/хибриди бубено семе или договор със собственик на такъв хибрид за покупко-продажба на суперелитно и/или елитно бубено семе;
3. опис на технологията за производство по категории бубено семе, съоръженията за приемане, разполагане и обработване на пашкулите, зареждане на какавидите и пеперудите и на апаратурата за произвеждане, контролиране и съхраняване на бубеното семе.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В едномесечен срок от постъпване на заявлението и на документите по ал. 2 директорът на областната дирекция "Земеделие" или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация или прави мотивиран отказ. В този срок при необходимост може да се поиска от заявителя писмено допълване или уточняване на документите по ал. 2. Областните дирекции "Земеделие" предоставят в Министерството на земеделието и храните информация за регистрираните предприятия.
(4) Регистрацията важи за срок 5 години, като срокът може да бъде подновен при условията и по реда на ал. 2.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Собствениците или управителите на регистрираните предприятия заявяват в областната дирекция "Земеделие" всяка промяна в обстоятелствата по ал. 2 в едномесечен срок от настъпването и.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Регистрацията се заличава със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие":
1. по молба на производителя;
2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
3. при смърт на физическото лице;
4. при спиране на производството за период 12 месеца;
5. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган, че има промяна в обстоятелствата, въз основа на които е извършена регистрацията, и промяната не е била заявена в срока по ал. 5.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Отказът за регистрация и заповедта по ал. 6 може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Предлагането на пазара на бубено семе се извършва във вид на партиди, като всяка партида се придружава със:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) документ за произход;
2. ветеринарномедицински сертификат за липса на болестта "пебрина";
3. фактура за закупеното бубено семе или договор с притежателя на сертификата по т. 1, когато търговецът не е производител на семената.


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Всички породи животни в Република България формират генетичните ресурси в животновъдството.
(2) Породите селскостопански животни се класифицират, както следва:
1. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) местни (автохтонни);
2. локално адаптирани и новосъздадени;
3. трансгранични;
4. интродуцирани;
5. (отм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.)
(3) В зависимост от рисковия статус местните и локално адаптираните породи селскостопански животни се класифицират, както следва:
1. изчезнали породи;
2. изчезващи породи;
3. застрашени от изчезване;
4. незастрашени от изчезване.
(4) Най-ценната в развъдно отношение част от всяка порода формира нейния генофонд, а съвкупността от генофонда на всички породи формират националния генофонд.
(5) Националният генофонд се структурира по видове и породи селскостопански животни.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството създава и поддържа:
1. база данни за произхода на мъжките разплодни животни, установен със зоотехнически сертификат или чрез ДНК анализ;
2. регистър на мъжките разплодни животни и регистър на развъдните стада от националния генофонд, които се актуализират по предложение на развъдните организации и се одобряват със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Управлението и съхранението на генетичните ресурси в животновъдството се осъществяват от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
(2) Национален координатор по генетичните ресурси в животновъдството е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Към националния координатор по генетичните ресурси в животновъдството се създава национален съвет по генетични ресурси.
(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) В състава на националния съвет по генетични ресурси се включват председатели на развъдни организации, представители на развъдни организации - зооинженери, на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и на дирекцията по чл. 3, ал. 2, т. 1, както и представители на науката от висши училища и от Селскостопанската академия.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Работата на националния съвет по ал. 3 се урежда с правилник, издаден от министъра на земеделието и храните.
(6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Националният съвет по генетични ресурси е органът, който удостоверява статуса на местните породи като застрашени по смисъла на чл. 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2016/1012, при условия и по ред, определени в правилника по ал. 5.


Чл. 19. Ветеринарномедицинското обслужване и контрол и профилактиката в животновъдството се осъществяват по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Раздел II.
Развъдна дейност в животновъдството (Загл. изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Развъдната дейност в животновъдството включва:
1. идентификация и регистрация на животните за нуждите на селекцията;
2. контрол на биологичните, стопанските и продуктивните признаци - обект на селекция, като качественият им анализ се определя в независими акредитирани лаборатории;
3. определяне на развъдната стойност на животните;
4. отбор на животни за разплод;
5. подбор с прилагане на различни методи на развъждане;
6. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) водене на зоотехнически регистър и друга зоотехническа документация;
7. водене на родословна книга;
8. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) издаване на зоотехнически сертификат;
9. репродукция.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Дейностите по чл. 20 имат за цел:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) съхранение на генофонда и генетично усъвършенстване на породи селскостопански животни, линии и хибриди;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) отглеждане, развъждане и устойчиво развитие на съществуващите породи селскостопански животни, линии и хибриди;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., нова - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) възстановяване на породи селскостопански животни;
4. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) създаване на нови породи.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Дейностите по чл. 20 се извършват от специалисти-зооинженери, които имат сключен договор с развъдната организация.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Дейностите по чл. 20, т. 2 и 3 могат да се извършват и от лица, упълномощени от развъдните организации съгласно изискванията на чл. 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1012.
(3) Условията и редът за извършване на дейности по чл. 20 се определят с наредбите по чл. 8, ал. 8.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството изгражда и поддържа информационна система за осъществяване на контрола по чл. 47, т. 3.
(2) За изграждането и функционирането на информационната система по ал. 1 развъдните организации представят информация в определен от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството срок и вид.
(3) Развъдните организации са длъжни да заявят в Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството всяка промяна в обстоятелствата по ал. 2 в едномесечен срок от настъпването им.


Чл. 25. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) Чистопородните разплодни животни и изходните линии при птици се идентифицират и вписват в родословни книги.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) Кръстоските, хибридите, репродуктивните стада свине и родителските стада при птиците се вписват в зоотехнически регистри или книги.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., предишен текст на чл. 27, изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Родословните книги и зоотехническите регистри се водят от развъдни организации, получили разрешение по реда на чл. 30б, ал. 1, а зоотехническите книги - от специалисти или фермери в развъдните стопанства.
(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При чистокръвните и полукръвните чуждестранни породи коне, за които важат общи международни изисквания, родословните книги се водят от развъдни организации, одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните.
(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Развъдните организации не могат да откажат вписването в родословните книги на чистопородни разплодни животни и регистрирани еднокопитни, ако те произхождат от друга държава - членка на Европейския съюз, при условие че животните отговарят на изискванията, определени в Регламент (ЕС) 2016/1012.


Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Критериите, на които трябва да отговарят чистопородните, чистолинейните и регистрираните еднокопитни животни за разплод, за да бъдат вписани в родословните книги, се определят по недискриминационен начин и са:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) произход, определен в съответствие с правилата за водене на родословната книга;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) идентифициране след раждане или излюпване съгласно правилата за водене на родословната книга.
3. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Условията и редът за вписване в родословните книги, както и в зоотехническите регистри и книги, за определянето на развъдната стойност на животните за разплод, се определят с наредбите по чл. 8, ал. 8.

Раздел II "а".
Условия и ред за признаване на развъдни организации и за одобряване на развъдни програми (Нов - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.)

Раздел II "а".


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) За признаване на развъдната организация се подава заявление до министъра на земеделието и храните, към което се прилагат:
1. проект на развъдна програма за всяка отделна порода, линия или хибрид, който съдържа:
а) характеристика на породата, линията или хибрида;
б) ясно формулирана развъдна цел, като за целите по чл. 22, т. 3 и 4 се описват подробно обстоятелствата, които ги налагат;
в) селекционни (контролирани) признаци;
г) развъдна и генеалогична структура на породата;
д) фактори на развъдната политика;
е) методи за контрол на признаците - обект на селекция;
ж) методи за оценка на развъдната стойност;
з) методи на развъждане;
и) схема за селекция на отделните категории родители;
к) географски обхват;
2. списък с брой на разплодните животни и местонахождение на стадата, включени в развъдната програма, който доказва, че организацията ще работи с достатъчна по обем популация за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстване или за запазване на породата;
3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) списък с достатъчен брой животновъди, участващи в развъдната програма, подписан от всички тях;
4. декларация с имената на лицата по чл. 23, както и документи, които удостоверяват професионалната им квалификация;
5. опис на техническото оборудване и съоръжения, който доказва възможност за ефективно извършване на дейността;
6. декларация, че организацията може да извършва необходимите проверки за регистриране на родословие;
7. декларация, че организацията ще регистрира произхода на животните;
8. декларация, че организацията може да използва данните за качествата на животните, необходими за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстването на породата или за запазването и;
9. набор от правила (инструкция), относно:
а) начините на определяне на характеристиките на породата;
б) системата за идентифициране на животните;
в) системата за регистриране на животните;
г) извършването на контрола на продуктивните качества и признаци - обект на развъдната програма;
д) система за използване на зоотехническите данни;
е) начините за водене на родословната книга, когато има различни изисквания за вписване на животните или различни процедури за класифициране на животните, вписани в книгата;
10. процедурен правилник, с който се определят правата и задълженията на членовете в съответствие с чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/1012, редът за уреждане на споровете, както и условията за спазване на принципа на недискриминация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Заявлението по ал. 1 се подава лично или чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните не допуска дискриминация при признаването на развъдни организации и издаването на разрешение за извършване на развъдна дейност.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., нова - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) При провеждането на развъдна програма, одобрена от друга държава - членка на Европейския съюз, се прилагат разпоредбите на чл. 12 от Регламент (ЕС) 2016/1012.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните назначава със заповед комисия, която в 5-месечен срок от подаване на заявлението по чл. 29, ал. 1 разглежда приложените към него документи и представя доклад на министъра на земеделието и храните с предложение за признаване или за отказ от признаване на организацията за развъдна и за издаване на разрешение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Комисията по ал. 1 включва представители на Министерството на земеделието и храните, на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и научни работници - експерти в областта на развъждането на съответния вид животни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) След издаването на заповедта по ал. 1 Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството извършва проверка на място относно декларираните обстоятелства по чл. 29, ал. 1 и представя доклад на комисията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) Когато са налице основания за постановяване на отказ, комисията по ал. 1 писмено уведомява заявителя за мотивите за отказ като предоставя 7-дневен срок, в който може обосновано да се поиска преразглеждане. В случай на преразглеждане и потвърждаване на мотивите за отказ комисията писмено уведомява заявителя и Европейската комисия.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните издава правилник за организацията и дейността на комисията по ал. 1.


Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед признава или мотивирано отказва признаването на организацията като развъдна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните отказва да признае организацията като развъдна, когато:
1. представените документи не отговарят на изискванията на чл. 29, ал. 1;
2. се установи несъответствие между представените документи по чл. 29, ал. 1, т. 3 - 6 и фактическите обстоятелства;
3. (нова - ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) се установи изкуствено разделяне на стопанства, с цел доказване на достатъчен брой животновъди и животни, участващи в развъдната програма.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Заповедта по чл. 29б, ал. 1 се съобщава на заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.
(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Организация, на която е отказано признаването като развъдна, може да кандидатства отново една година след влизането в сила на заповедта за отказ.


Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) След признаването на организацията за развъдна комисията по чл. 29а, ал. 1 разглежда развъдната програма и представя доклад на министъра на земеделието и храните с предложение за одобряване или за отказ от одобряване на развъдната програма и за издаване или за отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдната организация.

Чл. 30б. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед одобрява развъдната програма и издава разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдната организация или прави мотивиран отказ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните отказва да одобри развъдната програма и да издаде разрешение за извършване на развъдна дейност, когато:
1. развъдната програма застрашава запазването и/или развитието на породата;
2. са налице обстоятелства, които застрашават изпълнението на одобрена развъдна програма на съществуваща организация по отношение на:
а) основните признаци и характеристики на породата или на основните цели на програмата;
б) съхранението на породата или на генетичното разнообразие в рамките на породата;
в) ефективното изпълнение на развъдната програма, когато целта и е опазване на застрашена от изчезване порода;
3. при проверката на място се установи несъответствие между представените документи по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 и фактическите обстоятелства.
(3) При наличие на основание по ал. 2, т. 2 се изисква становище от развъдната организация с одобрена развъдна програма и комисията може да вземе предвид:
1. броя на вече одобрените развъдни програми за съответната порода;
2. размера на популациите за разплод, обхванати от вече одобрените развъдни програми;
3. достигнатия генетичен принос от развъдни програми за същата порода в други държави членки или в трети страни.

Чл. 30в. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) (1) Заповедта по чл. 30б, ал. 1 се съобщава на заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.
(3) При постановен отказ по чл. 30б, ал. 2 развъдната организация може да представи развъдна програма за същата порода в 6-месечен срок от издаването на заповедта съгласно чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012. Развъдната програма се разглежда и одобрява по реда на чл. 30а и 30б.
(4) След изтичането на срока по ал. 3 организацията се заличава от списъка по чл. 31, ал. 1 при спазване на чл. 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1012.
(5) Организация, която е заличена от списъка по реда на ал. 4 или на която е отказано одобряването на развъдната програма, може да кандидатства отново една година след заличаването, съответно след влизането в сила на заповедта за отказ.

Чл. 30г. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) (1) Разрешението по чл. 30б, ал. 1 се издава за срок 10 години.
(2) След изтичането на срока на разрешението развъдната организация, призната със заповед по чл. 29б, ал. 1, може да подаде заявление за неговото подновяване, към което прилага документите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2.
(3) В случаите по ал. 2 не се прилагат чл. 29б и 30.

Чл. 30д. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) За промяна на одобрена развъдна програма съответната развъдна организация подава заявление до министъра на земеделието и храните, към което се прилагат:
1. мотиви, наложили промяната;
2. проект на измененията в развъдната програма;
3. списък с брой на разплодните животни и местонахождение на стадата, когато изменението на развъдната програма го налага;
4. копие от протокол на общото събрание, на което е взето решение за промяна на развъдната програма;
5. резултат от оценка на развъдна стойност, доказващ нуждата от промяната и очакваните резултати - при промяна на селекционната цел.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава лично или чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните назначава със заповед комисия, която в срок два месеца от подаването на заявлението по ал. 1 разглежда приложените документи и представя доклад с предложение за приемане на промените в одобрената развъдна програма или прави мотивиран отказ.
(4) Комисията по ал. 3 може да извърши проверка на място относно декларираните обстоятелства по ал. 1.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед одобрява или отказва да одобри промяна на развъдната програма:
1. в случаите по чл. 30б, ал. 2, т. 1 и 2;
2. когато при проверка на място се установи несъответствие между представените документи по ал. 1 и фактическите обстоятелства.
(6) Заповедта по ал. 5 се съобщава на заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.


Чл. 31. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните поддържа и публикува на интернет страницата си актуален списък на издадените разрешения по чл. 30б, ал. 1 съгласно Приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/716 на Комисията от 10 април 2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците, които да се използват за информацията, която се включва в списъците на признати развъдни сдружения и развъдници (ОВ, L 109/1 от 26 април 2017 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Председателите на развъдните организации са длъжни да заявят в Министерството на земеделието и храните всяка промяна в обстоятелствата, отразени в списъка по ал. 1 в едномесечен срок от настъпването и.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните предоставя на Европейската комисия информация от списъка по ал. 1.

Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството извършва проверки на дейността на развъдните организации, получили разрешение по чл. 30б, ал. 1, като:
1. дава предписания и определя срок за отстраняване на допуснатите пропуски и нарушения;
2. издава актове за установяване на административни нарушения;
3. прави предложение за отнемане на разрешението за извършване на развъдна дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството изготвя доклад до министъра на земеделието и храните с предложение за отнемане на разрешението за извършване на развъдна дейност, когато се констатира липса на дейност, нарушения, свързани с неизпълнение на развъдната програма или неизпълнение на предписанията по ал. 1, т. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните или определено от него длъжностно лице от състава на министерството отнема разрешението на развъдната организация за извършване на развъдна дейност или ограничава неговия обхват, когато развъдната организация:
1. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) не е започнала да осъществява развъдна дейност с породата, за която е получила разрешение;
2. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) застрашава с дейността си съществуването на породата;
3. не предоставя информация на контролните органи;
4. дискриминира своите членове;
5. неправомерно изразходва финансовите средства, предоставени и от държавата;
6. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) извършва дейност в нарушение на чл. 8, ал. 1 или 2.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Отнемането на разрешението се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд. Обжалването на акта не спира изпълнението му.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) В случаите по ал. 2 и 3 на развъдната организация се отнема правото на субсидиране, както и правото на ползване и управление върху предоставеното за осъществяване на дейността имущество.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.)


Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)


Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)


Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)


Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)

Раздел III.
Предлагане на пазара на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони (Загл. изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., нов - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) (1) Производството, обработката и съхраняването на сперма, трансплантацията на яйцеклетки и ембриони се извършват само в центрове за изкуствено осеменяване, в центрове за съхранение на сперма и в центрове за трансплантация на ембриони, одобрени и регистрирани от Българската агенция по безопасност на храните съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) За нуждите на селекцията и репродукцията Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството използва информацията от регистъра по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Продуктите по ал. 1 се използват само при наличие на:
1. зоотехнически сертификат за разплодното животно, от което са получени;
2. одобрение от развъдната организация, извършваща развъдна дейност със съответната порода, линия или хибрид.
(4) Мъжки разплодници се използват за естествено покриване при наличие на:
1. ветеринарномедицински и зоотехнически сертификат;
2. одобрение за разплод от развъдната организация.


Чл. 38б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 38в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 38г. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 38д. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 38е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 38ж. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 38з. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 38и. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 39. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Предлагането на пазара на живи животни се извършва на пазари и тържища, във ферми и стопанства при спазване изискванията на този закон и на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)


Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Предлагането на пазара на чистопородни разплодни животни, хибриди, регистрирани еднокопитни, сперма, яйцеклетки и ембриони не може да се забранява или ограничава на зоотехнически и генеалогични основания, освен на основанията, произтичащи от този закон и наредбите по чл. 8, ал. 8.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Предлагането на чистопородни разплодни животни, хибриди, сперма, яйцеклетки и ембриони на територията на Република България се извършва при наличие на зоотехнически сертификат. При предлагане на пазара на регистрирани еднокопитни те се придружават от идентификационен документ (паспорт).
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Условията и редът за предлагане на пазара на еднокопитни, предназначени за състезания, и редът за участието им в тези състезания се определят с наредба по чл. 8, ал. 8.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Документите по ал. 3 се издават от развъдните организации, а при чистокръвните породи коне - от организации, одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Когато се застрашава съществуването на породите животни по чл. 18, ал. 3, т. 2 и 3, министърът на земеделието и храните по предложение на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството със заповед може да забрани или ограничи износа.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Копие от документите по ал. 3, издадени извън територията на Република България, се предоставят на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)


Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)


Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) Внасянето от трети страни на чистопородни разплодни животни, хибриди и регистрирани еднокопитни се допуска, при условие че животните са:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) вписани в родословна книга или в зоотехнически регистър на страна износител, които се водят от развъдна организация, отговаряща на изискванията на чл. 44а;
2. придружени със зоотехнически сертификат, идентификационен документ (паспорт) при еднокопитните, доказващ произхода и продуктивните им качества;
3. придружени с ветеринарномедицински сертификат съгласно чл. 56, ал. 1, т. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
4. придружени с документ, доказващ, че чистопородните разплодни животни, хибриди и регистрирани еднокопитни ще бъдат вписани в родословна книга или в зоотехнически регистър, водени в Европейската общност, след изтичането на карантинния период.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) Внасянето на яйцеклетки и ембриони в страната от трети страни се осъществява при спазване на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) яйцеклетките и ембрионите да произхождат от животно, което е вписано в родословна книга или в зоотехнически регистър на страната износител, които се водят от развъдна организация, отговаряща на изискванията на чл. 44а;
2. яйцеклетките и ембрионите да са придружени от зоотехнически и ветеринарномедицински сертификати.
(2) Внасянето на сперма в страната от трети страни се осъществява при спазване на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) да произхожда от животно, което е вписано в родословна книга или в зоотехнически регистър на страната износител, които се водят от развъдна организация, отговаряща на изискванията на чл. 44а;
2. да произхожда от животно, което е било предмет на контрол на продуктивните качества и има определена развъдна стойност;
3. да е придружена от зоотехнически и ветеринарномедицински сертификати.
(3) Вносителят организира съхраняването на внесените сперма, яйцеклетки и ембриони при спазване на Закона за ветеринарномедицинската дейност.


Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Вносът по чл. 43 и 44 е възможен, когато развъдната организация, контролираща животните, е в списъка, съставен от компетентните органи на третата страна и представен на Европейската комисия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните може да отправи мотивирано искане до Европейската комисия за въвеждане на допълнителни изисквания за внасяне от трети страни на чистопородни разплодни животни, хибриди, регистрирани еднокопитни, сперма, яйцеклетки и ембриони освен определените в чл. 43 и 44.


Чл. 44б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството контролира:
1. внасянето на разплодни животни, сперма, яйцеклетки и ембриони от трети страни и издава удостоверения на вносителя;
2. изнасянето на застрашени от изчезване и изчезващи породи от територията на страната и получава уведомления от износителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Условията и редът за провеждане на контрола по ал. 1 се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО


Чл. 45. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Органите на държавния контрол в животновъдството осъществяват контрол върху производството, развъдната дейност и предлагането на пазара на селскостопански животни, сперма, яйцеклетки и ембриони.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) На контрол подлежат развъдните организации и обектите по чл. 14ж, чл. 15, ал. 2, чл. 38а, ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2020 г., в сила от 20.06.2020 г.) Официалният контрол и другите официални дейности по този закон, осъществявани от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и от органите на Българската агенция по безопасност на храните по Закона за ветеринарномедицинската дейност, се извършват по реда на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (ОВ, L 95/1 от 7 април 2017 г.), Регламент (ЕС) 2016/1012, Закона за управление на агрохранителната верига, този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.


Чл. 46. Контролът включва:
1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) проверка на състоянието и начина на използване на сградите, инсталациите и техническото оборудване, свързани с производството, развъдната дейност и предлагането на пазара на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони;
2. вземане на проби за извършване на анализи и изследвания;
3. проверка на документацията по извършваната дейност;
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.);
5. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) проверка на съответствието на храненето и технологията на отглеждане с потребностите на съответния вид, порода и категория селскостопански животни;
6. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) проверка на състоянието на животните.


Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Контролът върху развъдната дейност включва проверка за спазване изискванията на наредбите по чл. 8, ал. 8, чл. 39а и чл. 44б, ал. 2.


Чл. 47. Контролът се осъществява от:
1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
2. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) областните дирекции "Земеделие" - за обектите по чл. 14ж, чл. 15, ал. 2 и чл. 15а;
3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството - за развъдните организации и дейностите по чл. 46 и 46а при условия и по ред, определени с наредби на министъра на земеделието и храните;
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) органите на държавен контрол по Закона за ветеринарномедицинската дейност.


Чл. 48. Контролните органи имат право:
1. на свободен достъп и проверки в контролираните обекти;
2. да изискват данни за контрола на селекционните показатели и установените развъдни стойности, в това число за методите на постигането им;
3. да изискват данни за условията за отглеждане на животни и за производство на животинска продукция;
4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) да получават информация и да анализират спазването на изискванията за разделно изкупуване на чистопородни разплодни животни и хибриди;
5. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) да осъществяват контрол върху качеството на произведените сперма, яйцеклетки и ембриони, да контролират условията за тяхното съхраняване и реда за използване на мъжки разплодници за естествено покриване;
6. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) да дават задължителни предписания за отстраняване на допуснатите нарушения;
7. да съставят актове за констатираните административни нарушения.


Чл. 49. Лицата, подлежащи на контрол, са длъжни да осигуряват на органите по чл. 47 достъп до контролираните обекти, да им съдействат и да изпълняват техните предписания.

Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)


Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)


Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 51б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 51в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Лице, което произвежда и/или предлага на пазара чистопороден и хибриден разплоден материал в нарушение на правилата по чл. 15, ал. 1, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.
(2) Лице, което произвежда чистопороден и хибриден разплоден материал, без да е регистрирано, в нарушение на чл. 15, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв.


Чл. 51г. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Лице, което произвежда и/или предлага на пазара чистопородни и хибридни яйца на копринената пеперуда в нарушение на правилата по чл. 15а, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв.
(2) Лице, което произвежда чистопородни и хибридни яйца на копринената пеперуда, без да е регистрирано по чл. 15а, ал. 2, се наказва с глоба от 500 лв.
(3) Когато нарушенията по ал. 1 и 2 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.


Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Лице, което предоставя сперма за изкуствено осеменяване, яйцеклетки, ембриони и мъжки разплодници за производство на сперма в нарушение на изискванията на чл. 38а, ал. 1, се наказва с глоба от 200 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 800 лв.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) Лице, което допусне използването на мъжки разплодници за естествено покриване без наличие на ветеринарномедицински и зоотехнически сертификат в нарушение на чл. 38а, ал. 4, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 600 до 900 лв.


Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., нов - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) (1) Който предлага на пазара на Република България чистопородни разплодни животни, еднокопитни, хибриди, сперма, яйцеклетки и ембриони в нарушение на изискванията на чл. 39а, ал. 3, се наказва с глоба от 1000 до 1500 лв. или с имуществена санкция в размер от 1500 до 2000 лв.
(2) Развъдна организация, която издаде документ в нарушение на чл. 39а, ал. 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 1500 до 2000 лв.


Чл. 53б. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) (1) На развъдна организация, която не представя информацията по чл. 24, ал. 2, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв.
(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 имуществената санкция се налага в двоен размер.


Чл. 53в. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) На развъдна организация, която не контролира селекционните признаци, заложени в развъдната програма по чл. 29, ал. 1, т. 1, буква "в", се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 2500 лв.
(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 имуществената санкция се налага в двоен размер.


Чл. 54. (1) Лице, което отказва или препятства изпълнението на дейностите на държавния контрол по чл. 46, се наказва с глоба от 300 до 400 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 800 до 1200 лв.


Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 56. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Лице, което укрива или предоставя невярна информация на контролните органи в нарушение на изискванията на чл. 24, ал. 2 и 3 и чл. 48, т. 2 - 4, се наказва с глоба от 400 до 600 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв.


Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) При повторно извършване на нарушенията по чл. 51а - 56 предвидените глоби или имуществени санкции се налагат в двоен размер.


Чл. 58. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от лицата по чл. 47.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и храните или от упълномощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
3. "Възпроизводство" е поддържане и увеличаване на определен брой селскостопански животни.
3а. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Животински вид" е популация от индивиди със сходни биологични качества, отделена от другите популации чрез една от формите на репродуктивна изолация.
5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) "Животински продукти" са месо, мляко, яйца, кожи, пух, пчелен мед, вълна и пашкули.
5а. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)
6. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) "Зоотехнически сертификат" е документ, който се издава на хартиен носител или в електронен вид за разплодни животни, сперма, яйцеклетки и ембриони и съдържа информация за техния произход, идентификация, продуктивност, генетична стойност и се изисква при предлагането на пазара.
6а. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) "Зоотехнически регистър" е книга, регистър или електронен регистър, който се води от развъдна организация, получила разрешение за извършване на развъдна дейност с хибридни свине и птици, и съдържа идентификационен номер на животното, дата на раждане, пол, порода, майка и баща на животното, собственик на фермата и населеното място (местоположението).
7. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Категория" е група индивиди от една порода, разграничима на възрастов, физиологичен или развъден признак.
8. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Контрол на продуктивните качества" е процедура за определяне на величината на признаци, характеризиращи дадени продуктивни характеристики на едно животно при определени условия на отглеждане.
9. "Кръстоски" са индивидите, получени при кръстосване на животни от различни породи.
10. "Линия" е структурна единица на породата, която носи нейните особености, но има и собствени характерни белези.
11. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Отглеждане" е комплекс от зоотехнически мероприятия, които осигуряват оптимален растеж, развитие и продуктивност на животните в съответствие с биологичните им особености.
12. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)
14. (отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.)
14а. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Племенно стадо" е стадо с чистопородни животни, в което се извършва развъдна дейност.

15. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
15а. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
16. "Повторно извършване на нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за нарушение от същия вид.
17. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
18. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) "Порода" е популация от животни от един вид с общ произход и еволюция, създадена от човека в определени еколого-стопански условия, притежаваща уникални биологични и стопански качества, които устойчиво се предават по наследство.
18а. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Представителни пазари" са пазари, където се извършва предлагане на живи селскостопански животни и/или продукти от тях.
18б. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
18в. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) "Застрашена от изчезване порода" е местна порода по смисъла на чл. 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2016/1012.
18г. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Изчезваща порода" е порода, при която общият брой на разплодни женски животни е по-малък от 100, а броят на разплодните мъжки животни е по-малък или равен на 5; или общият популационен размер е близък или малко над 100 и съществува тенденция към намаление и процентът на чистопородните женски е по-малък от 80 на сто.
18д. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Незастрашена от изчезване порода" е порода, при която общият брой на разплодните женски животни е по-голям от 1000 или общият брой на разплодните мъжки животни е по-голям от 20.
18е. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
18ж. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Местни породи", наричани още "автохтонни", са породи, произхождащи от приспособени към и използвани в определен географски район на страната.
18з. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Локално адаптирани породи" са породи, създадени по определени развъдни схеми, които са били в страната достатъчно дълго време (повече от 5 генерации), за да могат да се адаптират към една или повече от традиционните производствени системи или географски район.
18и. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Новосъздадени породи" са породи, създадени по определени развъдни схеми и признати от съответен компетентен орган в страната. Преобладаващият брой от животните, съставляващи породата, са в рамките на последните 5 генерации.
18к. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Трансгранични породи" са местни породи, които съществуват в две или повече съседни страни в даден регион (на континента).
18л. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Интродуцирани породи" са породи, които са внесени в страната с развъдна цел.
18м. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.)
18н. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Изчезнала порода" е порода, за която не съществува голяма възможност да бъде възстановена като жива популация. Изчезването е абсолютно, когато няма разплодни мъжки животни (сперма), разплодни женски животни (яйцеклетки), нито останали ембриони.
19. "Развъдни ферми и стопанства" са ферми и стопанства за производство на чистопородни разплодни животни и хибриди, изпълняващи определени селекционни програми.
20. "Развъдна стойност" е сумата от средния ефект на гените, които индивидът носи.
21. "Разплодно животно" е животно, завършило своето физиологично и пълно развитие и годно за разплод.
22. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) "Родословна книга" е всяка книга, регистър или информационен носител, която се води от развъдна организация, получила разрешение по чл. 29 - 30б, и в която се вписват чистопородните разплодни животни и регистрирани еднокопитни с цел да се удостоверят произходът, продуктивността и развъдната им стойност, като се посочват всички известни техни родственици по възходяща линия.
23. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Развъдна програма" е специализирана програма, регламентираща методите на селекция и определяне на развъдната стойност на отделните видове, породи и линии животни.
24. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Селскостопански животни" са говеда, биволи, овце, кози, еднокопитни, свине, птици, зайци, пчелни семейства и копринена пеперуда, отглеждани и развъждани със стопанска цел, както и каракачанско куче и българско овчарско куче, отглеждани със селскостопанско предназначение.
25. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.)
25а. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
26. "Стопанство" е производствена единица за отглеждане на животни и за производство на животинска продукция.
27. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Трансплантация на ембриони" е прехвърляне и трансплантиране на ембриони от едно женско животно на друго за доразвитие.
28. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Животновъдна ферма" е технически и икономически отделна стопанска единица, която има самостоятелно управление и чиято продукция се категоризира като животинска.
29. "Хибриди" са кръстоски, получени в резултат на проведена хибридизация.
30. "Хибридизация" е кръстосване на животни от специално създадени и изпитани по комбинативна способност породи и линии.
31. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Ценни породи" са породи с национална значимост, които имат стопанска и генетична стойност.
32. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Чистопороден и хибриден разплоден материал за развъждане" са чистопородни животни под селекционен контрол, които се използват за възпроизводство и снабдяване на стоковите стопанства с разплоден материал.
33. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Чистопородно разплодно животно" е контролирано разплодно животно, чиито родители, прародители и самото то са вписани или регистрирани в родословната книга на съответната порода и което отговаря на изискванията да бъде регистрирано в родословната книга.
34. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Чистопородно развъждане" е възпроизводство на животни в рамките на породата.
35. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 06.04.2004 г.) "Биологично производство" е специален начин на земеделско производство, опазващо околната среда и нейните компоненти чрез намаляване и забрана за използване на вещества и процедури, които имат отрицателно въздействие върху нея или увеличават риска от замърсяване на хранителната верига и осигуряват спазването на специално установени правила и стандарти при отглеждането на животните.
36. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Зоотехническа книга" е книга, дневник или друг носител на информация, в който се вписват данни за ражданията, запложданията и движението на животните в стада, включени в развъдни програми. Зоотехническата книга се води от собственика или от определено от него лице по образец, утвърден от развъдната организация.
37. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.) "Развъдна организация" е организация по смисъла на чл. 2, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) 2016/1012.
38. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Вписани еднокопитни" са еднокопитните, регистрирани вече в една родословна книга и включени в друга такава книга според целите на селекционната програма.
39. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Генеалогични основания" са основания, доказващи произхода на чистопородните животни и хибриди.
40. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
41. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Трета страна" е всяка държава, която не е членка на Европейския съюз.
42. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
43. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) "Независима акредитирана лаборатория" е лаборатория, която не е собственост на млекопроизводител или млекопреработвател или на свързани с тях лица по смисъла на § 1 от Търговския закон.
44. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)
45. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Животновъден обект" е всяко териториално обособено място, на което се отглеждат селскостопански животни.
46. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Ферма" е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за предлагане на пазара.
47. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Лично стопанство" е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация.
48. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Собственик на селскостопански животни" е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността върху животните.
49. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Собственик на животновъден обект" е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността и/или правото на ползване върху обекта.
50. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "Национална генетична банка" е националният генетичен ресурс, включващ сперма, яйцеклетки, ембриони, тъканни култури и носители на генетична информация от породи селскостопански животни, съхранявани в Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Този закон въвежда разпоредбите на чл. 2, 4 и 8 от Директива 2008/73/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област и за изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО, 91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO, Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO (ОВ, L 219/40 от 14 август 2008 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. В срок две години от влизането на закона в сила заварените станции за изкуствено осеменяване и станциите за трансфер на ембриони привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона.

§ 3. В срок шест месеца от влизането на закона в сила заварените развъдни асоциации привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните може да предоставя на животновъдни организации безвъзмездно право на ползване и управление върху имуществото, останало след приключване на ликвидацията на Националната служба за селекция и репродукция в животновъдството.

§ 5. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и храните.
-------------------------
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 26 юли 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 06.04.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 51 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2020 Г.)

§ 48. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и горите определя състава и издава Правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство.

§ 49. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Националната ветеринарномедицинска служба и регионалните ветеринарномедицински служби предоставят на областните дирекции "Земеделие и гори" към министъра на земеделието и горите данни от регистрите на обектите по чл. 55 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за създаването на регистър по чл. 13, ал. 2.

§ 50. В срок една година от влизането в сила на този закон развъдните ферми, стопанства и гренажните предприятия привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон.

§ 51. (1) За покриване на разходите по създаването на Националния млечен борд Министерството на земеделието и горите осигурява средства в размер на 300 000 лв.
(2) За покриване на разходите по създаването на регионалните млечни бордове Министерството на земеделието и горите осигурява средства в размер на 550 000 лв.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 влизат в сила от 1 януари 2005 г.

§ 52. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и горите издава наредбите по чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал. 1, чл. 15а, ал. 1, чл. 23, ал. 4, чл. 38а, ал. 2, чл. 38б, ал. 6, чл. 38ж и чл. 44а, ал. 2.

§ 53. В срок две години от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и горите издава наредбите по чл. 38е, ал. 1.

§ 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) С влизането в сила на този закон "Кабиюк" - ЕАД, Шумен, се преобразува в юридическо лице със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, с основен предмет на дейност: поддържане на автохтонни и други ценни породи от Националния генофонд по животновъдство и съхраняването им като национално богатство.
(2) Държавното предприятие "Кабиюк" може да осъществява и други дейности, свързани с основния предмет на дейност.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.) Имуществото на държавното предприятие "Кабиюк" не може да бъде обект на принудително изпълнение и се състои от имущество, предоставено му по вид, обем и стойност от министъра на земеделието и горите, и от имущество, придобито от него в резултат на дейността му.
(4) Държавното предприятие "Кабиюк" не може да бъде приватизирано и срещу него не може да се открива производство по несъстоятелност.
(5) Дейността по ал. 1 на държавното предприятие "Кабиюк" се подпомага от държавата чрез бюджета на Министерството на земеделието и горите.
(6) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и горите и на министъра на финансите в тримесечен срок от влизането в сила на този закон приема оздравителна програма за държавното предприятие "Кабиюк", както и правилник за устройството и дейността му.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 59. Този закон влиза в сила в едномесечен срок след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 38а - 38е от § 34, които влизат в сила от 1 януари 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 02.05.2006 Г.)

§ 27. Законът влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 22, който влиза в сила от 26 октомври 2005 г. ;
2. членове 259 - 275, които влизат в сила от 1 януари 2006 г.;
3. членове 56, 61 и 192, които влизат в сила от 1 октомври 2006 г.;
4. членове 52 - 54, чл. 60, чл. 67 - 76, чл. 77, ал. 3, чл. 78 - 100, чл. 112, 175, чл. 195, ал. 3, т. 2 - 4, чл. 199, ал. 4, т. 2 - 4, чл. 269, 289, 330 - 339, 342, чл. 343, ал. 5, чл. 382, ал. 1, чл. 401 и 410 и § 18, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 48. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 7, който влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 26 ОТ 2010 Г.)

§ 62. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) За стимулиране развитието на животновъдството по предложение на съответната животновъдна организация министърът на земеделието и храните - за земите от държавния поземлен фонд, и общинският съвет - за земите от общинския поземлен фонд, предоставят под наем или аренда земи за дългосрочно ползване. Срокът за предоставяне на земите не може да бъде по-кратък от 5 години.

§ 63. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 77/504/ЕИО на Съвета относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък, Директива 94/28/ЕО на Съвета относно определяне на принципите, отнасящи се до зоотехническите и генеалогичните условия, приложими към вноса от трети страни на животни, на техните сперма, яйцеклетки и ембриони и за изменение на Директива 77/504/ЕИО относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък, Директива 91/174/ЕИО на Съвета относно определяне на зоотехническите и генеалогичните изисквания за търговията с чистопородни животни и за изменение на директиви 77/504/ЕИО и 90/425/ЕИО, Директива 88/407/ЕИО на Съвета относно определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността с дълбоко замразена сперма от животни от рода на едрия рогат добитък.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2007 Г.)

§ 64. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон животновъдните организации по чл. 5, Националният млечен борд и регионалните млечни бордове свикват общи събрания и привеждат уставите си в съответствие с изискванията на този закон.

§ 65. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и горите определя състава на Съвета по животновъдство и издава правилника за организацията и дейността му.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 69. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)

§ 82. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г. и бр. 51 и 53 от 2007 г.) навсякъде думите "министърът на земеделието и горите", "министъра на земеделието и горите" и "Министерството на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието", "министъра на земеделието и продоволствието" и "Министерството на земеделието и продоволствието".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)

§ 85. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите "Земеделие и гори" се заменят със "Земеделие".

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2010 Г.)

§ 60. В останалите текстове на закона:
1. Думата "асоциация" се заменя с "организация".
2. Думите "министъра на земеделието и продоволствието" и "министърът на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министъра на земеделието и храните" и "министърът на земеделието и храните".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2010 Г.)

§ 61. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните издава наредбите по прилагането му.

§ 62. В 6-месечен срок от обнародването на този закон в "Държавен вестник" развъдните организации привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2013 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)

§ 26. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 61 от 2015 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните" се заменят съответно с "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2018 Г.)

§ 38. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;
2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон в "Държавен вестник";
3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 12.02.2019 Г.)

§ 43. Разрешенията за извършване на развъдна дейност, издадени на развъдни организации до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичането на срока, за който са издадени.

§ 44. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2020 Г.)

§ 167. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 20.06.2020 Г.)

§ 13. Законът влиза в сила в 14-дневен срок след обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 58. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 и 77 от 2018 г., бр. 13 от 2019 г. и бр. 13 и 51 от 2020 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието", "министърът на земеделието" и "министъра на земеделието".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г. с изключение на чл. 33а, ал. 2, която влиза в сила от 1 март 2023 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2023 Г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 72. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 и 77 от 2018 г., бр. 13 от 2019 г., бр. 13 и 51 от 2020 г. и бр. 102 от 2022 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието", "министърът на земеделието" и "министъра на земеделието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Релевантни актове от Европейското законодателство


Директиви:

ДИРЕКТИВА 2008/73/ЕО НА СЪВЕТА от 15 юли 2008 година за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област и за изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО, 91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/ЕО, 2000/75/ЕО, Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/ЕО, 2002/60/ЕО и 2005/94/ЕО

Регламент:

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/602 НА КОМИСИЯТА от 15 април 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/717 по отношение на образците на зоотехнически сертификати за разплодни животни и зародишни продукти от тях
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2035 НА КОМИСИЯТА от 28 юни 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните и за проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1422 НА КОМИСИЯТА от 4 август 2017 година за определяне на референтен център на Европейския съюз, отговарящ за научния и техническия принос за хармонизирането и подобряването на методите за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност на чистопородни разплодни говеда и биволи
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/717 НА КОМИСИЯТА от 10 април 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците на зоотехнически сертификати за разплодни животни и зародишни продукти от тях
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/625 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 юни 2016 година относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (Регламент относно разплодните животни)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/429 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2016 година за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните)
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/262 НА КОМИСИЯТА от 17 февруари 2015 година за определяне на правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на Съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни животни (Регламент за паспорт на еднокопитните животни)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 652/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 617/2008 НА КОМИСИЯТА от 27 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на стандартите за търговия с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 133/2008 НА КОМИСИЯТА от 14 февруари 2008 година относно вноса от трети страни на чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък и предоставянето на възстановявания при износ (кодифицирана версия)
ЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 874/96 НА КОМИСИЯТА от 14 май 1996 година относно вноса от трети страни на чистопородни разплодни животни от рода на овцете и козите

Решение:

РЕШЕНИЕ 92/216/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 26 март 1992 година за събиране на данни относно състезанията за еднокопитни животни, посочени в член 4, параграф 2 от Директива 90/428/ЕИО на Съвета

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума