навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

Обн. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., доп. ДВ. бр.78 от 13 Август 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Април 2003г., доп. ДВ. бр.46 от 20 Май 2003г., доп. ДВ. бр.84 от 23 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.55 от 25 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.72 от 2 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.34 от 12 Май 2015г., доп. ДВ. бр.41 от 5 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 2 Август 2016г., изм. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.8 от 23 Януари 2018г., доп. ДВ. бр.64 от 3 Август 2018г., доп. ДВ. бр.90 от 30 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 16 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г., доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г., доп. ДВ. бр.65 от 21 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г., изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г., изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 102-01-9/31.10.2001 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Приватизация е прехвърляне чрез продажба на български физически или юридически лица с под 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала или на чуждестранни лица на:
1. дялове или акции - собственост на държавата или общините от търговски дружества;
2. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) дялове или акции - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв.;
6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества.
(3) Следприватизационен контрол е дейността по контрола върху изпълнението на задълженията на купувача, поети с приватизационен договор.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Този закон не се прилага за:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) приватизацията на лечебни заведения по чл. 10, т. 3 и 3б от Закона за лечебните заведения, както и на нежилищни имоти, в които са разположени такива лечебни заведения;
2. (В сила от 23.03.2002 г.) разпоредителни сделки с държавно участие в банки;
3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) продажба на имоти - частна държавна собственост:
а) предоставени за управление на Министерството на отбраната;
б) които са държавни жилища, ателиета и гаражи;
в) при съсобственост по Закона за собствеността;
г) на политически партии;
д) на инвеститори, получили сертификат за клас инвестиция, и на инвеститори за осъществяването на приоритетни инвестиционни проекти по Закона за насърчаване на инвестициите;
е) (нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) предоставени за управление на или придобити от държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) продажба на имоти - собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие или собственост на търговски дружества, чийто капитал е собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие, когато тези имоти са необходими за изпълнение на мерки за насърчаване на инвестициите по Закона за насърчаване на инвестициите;
5. (нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) прехвърляне чрез продажба на дялове или акции - собственост на държавата или общините в търговски дружества, когато тези търговски дружества изпълняват дейности по проекти, за реализирането на които има влязло в сила междуправителствено споразумение, по което Република България е страна;
6. (нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) прехвърляне чрез продажба на дялове или акции - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества, когато тези други търговски дружества изпълняват дейности по проекти, за реализацията на които има влязло в сила междуправителствено споразумение, по което Република България е страна.
(5) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Продажбата на обособени части по ал. 2, т. 3 и 4 може да се извършва чрез електронната платформа по чл. 3а.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Цел на този закон е да създаде условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Цел на този закон е да осигури приключване процеса на приватизация и осъществяване на следприватизационен контрол.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) Държавното участие в капитала на всички търговски дружества се счита за обявено за приватизация от момента на влизането в сила на този закон, с изключение на включените в списъка - приложение № 1 към този закон.
(2) Общинското участие в капитала на търговски дружества се счита за обявено за приватизация с обнародването в "Държавен вестник" на списък, приет от съответния общински съвет в срок до два месеца от влизането в сила на този закон. В същия срок се приема и обнародва и списък на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ал. 3, т. 2.
(3) Извън случаите по ал. 1 и по ал. 2, изречение първо, решение за приватизация се приема от:
1. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2018 г.) Народното събрание, по предложение на Министерския съвет - за включени в списъка по ал. 1 търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, включително за техните обособени части или за включени в списъка по ал. 1 отделни обособени части от имуществото на търговски дружества, с изключение на обособени части от лечебни заведения, включени в списъка по ал. 1, за които се прилага чл. 28, ал. 10;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) общинските съвети - за търговски дружества с общинско участие, включени в списъка по ал. 2, изречение второ, обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала и обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6;
3. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол за:
а) обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, с изключение на обособените части, включени в списъка по т. 1;
б) обособени части от лечебни заведения, включени в списъка по т. 1 - при условията на чл. 28, ал. 9;
в) дялове или акции - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и на търговските дружества, включени в списъка по т. 1, в други търговски дружества;
г) обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
д) (доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) В случаите на новообразувано дружество с държавно участие решение за приватизация се приема от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В случаите на новообразувано дружество с общинско участие решение за приватизация се приема от общинския съвет.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Решение за приватизация на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които друго търговско дружество притежава повече от 50 на сто държавно участие в капитала, се приема след предложение от компетентния орган на управление на дружеството, собственик на обособената част.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Решение за приватизация на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. се приема от Агенцията за публичните предприятия и контрол след предложение на ръководителя на ведомството, което управлява имота, или от областния управител в случаите по чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Решение за приватизация на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които държавата или общината не е едноличен собственик на капитала, се приема само след предложение от компетентния орган за управление на съответното дружество.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Решенията по ал. 3 и 4 се обнародват в "Държавен вестник" и се публикуват най-малко в два централни ежедневника.
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Министерският съвет предлага за одобрение от Народното събрание стратегии за приватизация на определени отрасли или дружества.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 04.08.2019 г.) (1) Продажбата на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, се извършва чрез електронна платформа за продажба на имоти.
(2) При продажбата на имоти - частна държавна собственост, извън тези по ал. 1, областните управители по местонахождението на имота използват електронната платформа по ал. 1.
(3) Министерският съвет приема наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие, се извършва от Агенцията за публичните предприятия и контрол.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Приватизацията на дялове, акции и обособени части, собственост на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, се извършва от Агенцията за публичните предприятия и контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на държавата в капитала на дружеството, и след решение на компетентния му орган на управление.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Приватизацията на имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка от 10 000 до 500 000 лв., се извършва от Агенцията за публичните предприятия и контрол след съгласуване с министъра на финансите.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие, както и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 се извършва от общинските съвети или определени от тях органи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Приватизацията на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 500 000 лв. се извършва от Агенцията за публичните предприятия и контрол след решение на Министерския съвет. С решението на Министерския съвет се определят методът и условията за приватизация на имота.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) В случаите на продажба на акции чрез публично предлагане Агенцията за публичните предприятия и контрол или общинските съвети възлагат след конкурс на инвестиционни посредници подготовката и сключването на приватизационна сделка.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол и общинските съвети могат да възлагат на трети лица извършването на експертни дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство или на дейности, свързани с функциите и по Закона за публичните предприятия, при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Изготвянето на оценки се възлага на независими оценители съгласно Закона за независимите оценители.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол изготвя годишни планове за работа, които съдържат приоритетите в дейността и за съответния период и се оповестяват публично. Годишните планове включват и прогноза за приходите и разходите, която се представя за одобряване от Министерския съвет преди приемането на Закона за държавния бюджет за съответната година.
(2) Общинските съвети изготвят и оповестяват публично годишни планове за работа със съдържанието по ал. 1.
(3) Приемането на годишните планове за работа по ал. 1 и 2 не е условие за вземане на решения и за действителността на сключените приватизационни сделки.
(4) Органите за приватизация огласяват основанията за промяна на своята практика.
(5) Решенията на органите за приватизация се мотивират.


Чл. 7. (1) В приватизацията могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица.
(2) Физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, не се допускат до участие в приватизацията, освен ако са погасили задълженията си.
(3) Физическите лица и представителите на юридическите лица подават декларация за произхода на средствата, с които участват в приватизацията.
(4) Сведенията, които трябва да съдържа декларацията по ал. 3 и нейният формуляр, както и редът и органите за контрол на декларираните данни, се определят от Министерския съвет.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Паричните постъпления от приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, включително и постъпленията от приватизацията на държавното участие в капитала на лечебни заведения по чл. 10а, ал. 2, т. 1, се внасят и отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Паричните постъпления или част от паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, както и от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, могат да бъдат преведени по сметка на дружеството по решение на Агенцията за публичните предприятия и контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, и остават собственост на дружеството.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които държавата не е едноличен собственик на капитала, както и от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, се превеждат по сметка на дружеството и остават негова собственост.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Паричните постъпления от приватизацията на дялове и акции, собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала в други търговски дружества, се разпределят по реда на ал. 1 и се намалява капиталът на едноличното търговско дружество при спазване на разпоредбите на Търговския закон. Паричните постъпления или част от тях могат да бъдат преведени по сметка на дружеството по решение на Агенцията за публичните предприятия и контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, и остават собственост на дружеството.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Паричните постъпления от приватизацията на дялове и акции, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества, се превеждат по сметка на търговското дружество и остават негова собственост.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Паричните постъпления от приватизацията на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв., се внасят и отчитат в централния бюджет. По решение на Агенцията за публичните предприятия и контрол след съгласуване с министъра на финансите паричните постъпления или част от тях могат да бъдат преведени по бюджета на съответния компетентен орган съгласно действащото законодателство.
(7) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) В случаите по ал. 3, 4 и 5 направените разходи от Агенцията за публичните предприятия и контрол за осъществяване на приватизационната процедура се заплащат съответно от търговското дружество, собственик на обособената част, или от търговското дружество, собственик на дяловете или акциите, предмет на приватизационна продажба.
(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Паричните постъпления от дейности, съпътстващи приватизационния процес, осъществявани от Агенцията за публичните предприятия и контрол, както и неустойките по сключените приватизационни договори се разпределят, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) паричните постъпления от меморандуми, тръжна и конкурсна документация, задържаните като санкция депозити за несключени договори при участие в търг или конкурс и други подобни се внасят в приход по бюджета на Агенцията за публичните предприятия и контрол;
2. средствата от глобите, имуществените санкции и неустойките, свързани с приватизационния процес, постъпват и се отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.
(9) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Паричните постъпления от присъдени в полза на Агенцията за публичните предприятия и контрол юрисконсултски възнаграждения се внасят и отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.
(10) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) При приватизацията на имоти - частна държавна собственост, купувачът заплаща на Агенцията за публичните предприятия и контрол режийни разноски в размер две на сто върху цената, които агенцията превежда по бюджета на областния управител по местонахождението на имота или по бюджета на министерството или ведомството, управлявало имота.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Разходите за приватизация и следприватизационен контрол се извършват чрез бюджета на Агенцията за публичните предприятия и контрол.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 постъпват по бюджета на общината и се разходват по реда на чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(2) Когато общината е създала общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия, до 10 на сто от постъпленията по ал. 1 могат да се използват за целите на гаранционния фонд.
(3) Паричните постъпления от дейности, съпътстващи приватизационния процес на търговски дружества с общинско участие в капитала, на обособени части от имуществото на дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6, както и неустойките по приватизационните им договори постъпват по бюджета на общината.
(4) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които общината не е едноличен собственик на капитала, се превеждат по сметка на дружеството и остават негова собственост.
(5) Временно свободните средства по ал. 2 могат да се ползват за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от лечебните заведения с държавно или общинско участие, в които държавата или общината не е едноличен собственик, се превеждат по сметка на лечебното заведение, остават негова собственост и могат да се ползват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, и за удовлетворяване интересите на кредиторите, след разрешение на собственика на капитала му.
(2) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от лечебни заведения, в които държавата е едноличен собственик, се внасят, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) двадесет на сто - в централния бюджет;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) осемдесет на сто - по сметка на лечебното заведение, остават негова собственост и могат да се ползват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, и за удовлетворяване интересите на кредиторите, след разрешение на собственика на капитала му.
(3) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от лечебни заведения, в които общината е едноличен собственик, се внасят, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) двадесет на сто - по бюджета на общината;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) осемдесет на сто - по сметка на лечебното заведение, остават негова собственост и могат да се ползват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, и за удовлетворяване интересите на кредиторите, след разрешение на собственика на капитала му.


Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Министерският съвет по предложение на Агенцията за публичните предприятия и контрол приема и обнародва списък на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства, предвидени в закон. В списъка се посочва частта от капитала на съответното дружество, за която се допуска такова плащане. Списъкът може да се изменя, като от него не могат да се изключват дружества, за които има прието решение за определяне на метода за продажба.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Не се допуска плащане с непарични платежни средства при приватизация на лечебни заведения и обособени части от лечебните заведения.

Глава втора.
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Глава трета.
АГЕНЦИЯ ЗА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ (ОТМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г.)


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Глава трета "а".
АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 79 ОТ 2019 Г.)

Глава трета "а".
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г.)


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) (1) С този закон се определят функциите на Агенцията за публичните предприятия и контрол, наричана по-нататък "Агенцията".
(2) Агенцията за публичните предприятия и контрол е администрация към Министерския съвет за осъществяване на приватизация и следприватизационен контрол в случаите, предвидени в този закон, и за осъществяване координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия съгласно Закона за публичните предприятия. Агенцията за публичните предприятия и контрол извършва дейности по чл. 42 от Закона за концесиите.
(3) Агенцията за публичните предприятия и контрол е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(4) Органи за управление на Агенцията за публичните предприятия и контрол са:
1. надзорен съвет;
2. изпълнителен съвет.


Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) (1) Агенцията организира и осъществява процеса на приватизация, осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи в случаите, предвидени в този закон, извършва дейности по чл. 42 от Закона за концесиите и осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия съгласно Закона за публичните предприятия.
(2) При осъществяване на функциите си по ал. 1 Агенцията:
1. събира необходимата информация за всички подлежащи на приватизация обекти от нейната компетентност;
2. извършва маркетинг;
3. възлага на трети лица извършването на дейности съгласно чл. 5;
4. подготвя и сключва сделките за приватизация;
5. осъществява действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите за приватизация неустойки, лихви, обезщетения, предявяване на банкови гаранции, претендиране на суми по доверителни сметки и други действия в случаите на неизпълнение; може да предприема действия за разваляне на приватизационните договори, когато са налице основанията за това;
6. контролира и приема всички плащания по приватизационни договори, включително сключени по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;
7. извършва проверки относно изпълнението на поетите с приватизационни договори задължения в приватизираните обекти и изисква информация в случаите на постъпили сигнали за неизпълнение на приватизационните договори;
8. дава разрешение, съгласие и одобрение от името на продавача в случаите, когато това е предвидено в приватизационни договори;
9. издава удостоверения за извършените плащания и при поискване за изпълнение на други поети с приватизационните договори задължения;
10. сключва спогодби или споразумения за разсрочване на поети с приватизационните договори задължения в случаите, предвидени в този закон;
11. може да предявява искове за реално изпълнение на неизпълнени парични или имащи парично изражение задължения, поети с приватизационните договори, за които в приватизационните договори не са предвидени неустойки или обезщетения в случай на неизпълнението им;
12. може да предявява искове, свързани със или произтичащи от сключени приватизационни договори или от сключени спогодби, или споразумение по т. 10 във връзка с чл. 22б1, ал. 1 - 4, или от договори за доверителни сметки, банкови гаранции или други документи по сделките, както и може да бъде ответник по такива искове пред съд или арбитраж;
13. в случаите, предвидени в Закона за концесиите, Агенцията извършва независим контрол на изпълнението на определени концесионни договори и извършва действия по възлагане на държавна концесия и по изпълнението и прекратяването на концесионния договор за тази концесия;
14. разработва политиката за участието на държавата в публичните предприятия;
15. извършва мониторинг на изпълнението на политиката за участието на държавата в публичните предприятия и изготвя нейната актуализация;
16. извършва мониторинг на конкурсните процедури за избор и назначаване на членове на органи за управление и контрол;
17. извършва мониторинг на дейността на публичните предприятия и изготвя обобщен доклад за предходната година във формат и обхват, определени в Закона за публичните предприятия;
18. подпомага отрасловите министри при определяне на общите стратегически цели на предприятията и ключовите показатели за изпълнение на финансови и нефинансови цели в бизнес програмите на предприятията;
19. осъществява сътрудничество с други държавни администрации, неправителствени и международни институции по въпроси, свързани с ръководенето на публичните предприятия;
20. публикува актуална информация и отчети за дейността на публичните предприятия, включително финансова и нефинансова информация за предприятията;
21. извършва оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия и прави предложения за подобряване на тяхното управление;
22. при делегиране от Министерския съвет упражнява правата на държавата в публични предприятия;
23. изготвя оценка и анализ на одобрените бизнес програми на публичните предприятия и на тяхното изпълнение, както и препоръки по отношение на рисковете и ефектите върху публичните финанси, включително за потенциалните ефекти и рискове върху показателите за консолидирания дълг и дефицит/излишък на сектор "Държавно управление";
24. при поискване оказва съдействие на общините по отношение на ръководенето на общинските публични предприятия.
(3) Агенцията осъществява правомощията си по следприватизационен контрол и в случаите на сключени приватизационни сделки по реда на чл. 32, ал. 1, т. 5, когато купувачът освен заплащането на покупната цена е поел допълнителни задължения.
(4) Когато в приватизационен договор не е предвиден срок за упражняване на правомощието по ал. 2, т. 8, Агенцията упражнява това правомощие до пълното и окончателно изпълнение на всички задължения, предвидени в договора.


Чл. 22б.SUP>1. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) (1) По искане на купувачите по договори за приватизация на дружества, за които не е открито производство по несъстоятелност или които не са в производство по ликвидация и спрямо които Агенцията има вземания за неустойки и/или вземания за цена, присъдени с влязло в сила съдебно решение, или за които е издаден изпълнителен лист, Агенцията може да сключи с тях спогодба или споразумение за разсрочване на вземането при наличие или представяне на обезпечение, което покрива размера на вземането и дължимите лихви за периода на разсрочването. Спогодба или споразумение може да се сключи и за неустойки, начислени от и предявени на купувачите за доброволно плащане, заедно с дължимите лихви.
(2) Периодът на разсрочване по ал. 1 може да е до 5 години, считано от датата на подписването на спогодбата или споразумението, като при подписването на спогодбата или споразумението купувачът трябва да е заплатил не по-малко от 5 на сто от задължението.
(3) При сключване на спогодба или споразумение по ал. 1 се съставя погасителен план, определящ размера на вноските в рамките на периода на разсрочване и падежите на вноските. При изпадане в забава от страна на купувача за заплащане на три вноски, съответно на която и да е от последните три вноски, на определените им падежи в погасителния план цялото задължение става незабавно изискуемо.
(4) От деня на сключването на спогодбата или споразумението по ал. 1 образуваните изпълнителни дела за събиране на вземанията - предмет на спогодбата или споразумението, се спират, като делата се възобновяват по искане на Агенцията при изпадане в забава от страна на купувача за заплащане на три вноски, съответно на която и да е от последните три вноски, на определените им падежи в погасителния план. Периодът, през който изпълнителното производство е спряно, не се отчита с оглед прилагането на чл. 433, ал. 1, т. 8 от Гражданския процесуален кодекс

Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) (1) Надзорният съвет се състои от 7 членове, които се избират и освобождават от Народното събрание. Всяка парламентарна група може да предложи до три лица за членове на надзорния съвет, които имат завършено висше образование.
(2) Член на надзорния съвет се освобождава при:
1. извършване на нарушение на този закон или на подзаконов нормативен акт по неговото прилагане;
2. влизане в сила на съдебен акт за извършено умишлено престъпление от общ характер;
3. невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията.
(3) Членовете на надзорния съвет избират помежду си председател.
(4) Председателят на надзорния съвет:
1. свиква и ръководи заседанията на съвета;
2. определя дневния ред;
3. изисква информация от съответните органи и длъжностни лица, свързана с функциите на съвета.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Председателят на надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол получава основно месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председател на постоянна комисия в Народното събрание, а членовете на надзорния съвет получават 95 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол.


Чл. 22г. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) (1) Изпълнителният съвет се състои от трима членове - изпълнителен директор и двама заместник изпълнителни директори, които се назначават и освобождават от Министерския съвет. За членове на изпълнителния съвет се назначават лица с висше образование.
(2) Член на изпълнителния съвет се освобождава при:
1. извършване на нарушение на този закон или на подзаконов нормативен акт по неговото прилагане;
2. влизане в сила на съдебен акт за извършено умишлено престъпление от общ характер;
3. невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Изпълнителният директор представлява Агенцията за публичните предприятия и контрол и организира и ръководи дейността на изпълнителния съвет.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол получава основно месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председател на постоянна комисия в Народното събрание, а заместник изпълнителните директори получават 95 на сто от основното месечно възнаграждение на изпълнителния директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол.
(6) Решенията на изпълнителния съвет се вземат, когато за тях са гласували изпълнителният директор и поне един заместник изпълнителен директор.


Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) (1) Надзорният съвет:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) контролира дейността на Агенцията за публичните предприятия и контрол;
2. изготвя и представя пред Народното събрание 6-месечни и годишни отчети за осъществяването на процеса на приватизация и следприватизационен контрол;
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) утвърждава проекта на устройствен правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол;
4. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) одобрява проекта на бюджет, както и отчета за изпълнението на годишния план за работа на Агенцията за публичните предприятия и контрол;
5. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) одобрява приватизационните сделки над стойността, посочена в устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, сключени чрез публично оповестен конкурс или публичен търг, относно тяхната законосъобразност и за съответствието им с одобрените от Народното събрание стратегии по чл. 3, ал. 9;
6. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) утвърждава общи правила и условия за назначаване и работната заплата на служителите на Агенцията за публичните предприятия и контрол;
7. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) одобрява предложението на Агенцията за публичните предприятия и контрол по чл. 11 преди внасянето му в Министерския съвет.
(2) В случай че надзорният съвет не се произнесе по приватизационна сделка в 15-дневен срок от внасянето и за разглеждане, се приема, че е налице одобрение по ал. 1, т. 5.
(3) Надзорният съвет дава указания на изпълнителния съвет по прилагането на закона и подзаконовите нормативни актове.


Чл. 22е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Министерският съвет приема устройствен правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, утвърден от надзорния съвет.

Глава четвърта.
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.)


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.)


Чл. 25. (1) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) В случаите, когато член на Изпълнителния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол участва в осъществяване на следприватизационен контрол по приватизационен договор, от който той или свързаните с него лица по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията имат търговски, финансов или друг интерес, е длъжен да разкрие това обстоятелство и да прекрати участието си в работата и вземането на решение по конкретния случай.

Глава пета.
ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННИЯ КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 65 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2008 Г.)


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол и общинските съвети могат да възлагат изготвянето на анализи на правното състояние на обектите за приватизация, които се извършват от правоспособни юристи, определени по реда на чл. 5, ал. 2. При продажба на акции и дялове, собственост на държавата или общините от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, при продажба на акции или дялове, собственост на държавата или общините от лечебни заведения, независимо от размера на държавното или общинското участие в капитала им, както и при приватизация на обособени части от лечебни заведения, задължително се изготвя анализ на правното състояние. Верността на информацията, съдържаща се в анализите, се удостоверява от лицата, представляващи приватизиращото се търговско дружество.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 г., в сила от 15.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол и общинските съвети могат да възлагат изготвянето на приватизационни оценки на обектите за приватизация, които се извършват от независими оценители съгласно Закона за независимите оценители. При продажба на лечебни заведения и обособени части от тях задължително се изготвя приватизационна оценка. Заключенията и предложенията на оценителските доклади имат препоръчителен характер.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) При приватизацията на търговски дружества, които имат права, възникнали или с местоизпълнение на територията на друга държава, задължително се изготвя приватизационна оценка, която се приема от органа за приватизация. След приемането на оценката органът за приватизация уведомява писмено министъра на финансите и министъра на икономиката за правата, възникнали или с местоизпълнение на територията на друга държава, отразени в приетата оценка.
(4) Анализите на правното състояние и приватизационните оценки не представляват служебна тайна, могат да бъдат разгласявани и включвани в публичния регистър, с изключение на документите, фактите и обстоятелствата, които представляват търговска тайна на приватизиращото се дружество.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 г., в сила от 15.12.2008 г.) Методите, обхватът и условията за извършване на приватизационните оценки, както и съдържанието на анализите на правното състояние се определят от Министерския съвет.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Държавните и общинските органи оказват съдействие на органите за приватизация и следприватизационен контрол, като издават изисканите от тях документи, необходими за подготовка и сключване на приватизационните сделки и следприватизационен контрол, в законоустановените срокове, а при липса на такива срокове - в указаните от органите за приватизация и следприватизационен контрол срокове.
(8) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Съответният министър, упражняващ правата на държавата, уведомява Агенцията за публичните предприятия и контрол за новообразувани дружества с държавно участие в капитала им.


Чл. 27. (1) Министерският съвет определя задължителната информация, която се предоставя на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията.
(2) Министерският съвет определя кои документи и сведения, свързани с подготовката и извършването на приватизационните сделки, са служебна тайна.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) На търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала и на търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, с изключение на включените в списъка по чл. 3, ал. 1, съответно в списъка по чл. 3, ал. 2, изречение второ, се забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Агенцията за публичните предприятия и контрол, съответно на общинските съвети.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Забраната по ал. 1 има сила след приемане на изрично решение за забрана от Агенцията за публичните предприятия и контрол и от общинските съвети. Решението се приема едновременно с възлагане изготвянето на анализ за правното състояние.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) За търговските дружества, включени в списъка по чл. 3, ал. 1, забраната по ал. 1 има сила след приемане на решение за приватизация от Народното събрание.
(4) Решението по ал. 2 се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува най-малко в два централни ежедневника.
(5) Действието на забраната по ал. 1 се прекратява в случаите на възобновяване на производството по несъстоятелност по § 5, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Преобразуване или прекратяване на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала се извършва само със съгласие на Агенцията за публичните предприятия и контрол, освен при обявяване в несъстоятелност.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Извън случаите по ал. 8, в търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала не се допуска намаляване на това участие без съгласието на Агенцията за публичните предприятия и контрол, съответно на общинския съвет.
(8) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) До изпълнение на поетите от купувача задължения с приватизационния договор в дружества с държавно или общинско участие в капитала не се допуска намаляване на това участие без разрешение на Агенцията за публичните предприятия и контрол, съответно на общинския съвет, което се издава в тримесечен срок от постъпването на искането. Разрешението се представя при пререгистриране на дружеството.
(9) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 04.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Продажбата на недвижими имоти от дружествата, включени в списъка по чл. 3, ал. 1, се извършва след решение на Министерския съвет или на Агенцията за публичните предприятия и контрол по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на търговските дружества, до Министерския съвет или до Агенцията за публичните предприятия и контрол. В случай че решението за продажба е прието от Министерския съвет, продажбата се извършва от търговското дружество. В останалите случаи продажбата се извършва от Агенцията за публичните предприятия и контрол по реда на този закон. Във всички случаи продажбата чрез търг се извършва чрез електронната платформа по чл. 3а, ал. 1.
(10) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Редът по ал. 9 се прилага и за продажба на обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка по приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, като продажбата им може да се извършва чрез електронната платформа по чл. 3а, ал. 1


Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2018 г.) (1) Апорт на имоти или вещи, които не са обособени части - собственост на търговско дружество, включено в списъка по чл. 3, ал. 1, се извършва след решение на Министерския съвет по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на дружеството.
(2) Апорт може да се извършва само в търговско дружество, в което едноличен собственик на капитала е дружеството по ал. 1, както и в търговско дружество, в което дружеството по ал. 1 притежава част от капитала, а останалото участие в капитала е държавно или общинско.
(3) Апорт може да се извършва и при учредяване на търговско дружество при условията на ал. 1 и 2.

Чл. 29. (1) Органите за приватизация и за следприватизационен контрол създават и поддържат публични регистри за процеса на приватизация и за следприватизационен контрол, включително и по Интернет.
(2) Данните, включени в регистрите по ал. 1, се определят с наредба от Министерския съвет и съдържат условията, предложени от всички кандидат-купувачи. Те задължително включват реституционните искове, както и частта от дяловете и акциите, принадлежащи на собствениците на одържавени недвижими имоти и земи.
(3) Органите за приватизация и за следприватизационен контрол създават условия за запознаване с информацията в регистрите.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол и общинските съвети ежемесечно обнародват в "Държавен вестник" и включват в публичните регистри по чл. 29, ал. 1 данни за извършените продажби (продадените обекти, купувачите, цената, срока и условията за плащане, договорения размер на инвестициите и броя работни места).

Глава шеста.
МЕТОДИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Методът за извършване на приватизация се определя с решение на Агенцията за публичните предприятия и контрол или на общинските съвети.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) За лечебните заведения с повече от 50 на сто държавно участие в капитала методът за приватизация се определя след съгласуване с министъра на здравеопазването.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г.) Решението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол или на общинския съвет.


Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Акции - собственост на държавата и общините в търговски дружества както и акции - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества се продават чрез:
1. публично предлагане;
2. публичен търг;
3. публично оповестен конкурс;
4. централизиран публичен търг;
5. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) приемане на търгово предложение по реда на чл. 149, 149а и 149б от Закона за публично предлагане на ценни книжа;
6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) преговори с купувача на мажоритарния пакет - в случаите по чл. 35б, ал. 1, изречение второ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Дялове - собственост на държавата и общините, от търговски дружества с ограничена отговорност както и дялове - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества се продават чрез:
1. публичен търг;
2. публично оповестен конкурс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие, както и обекти по чл. 1, ал. 2, т. 4, 5 и 6 могат да се продават чрез:
1. публичен търг;
2. публично оповестен конкурс;
3. (нова - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) електронен търг.
(4) Условията и редът за организация и провеждане на публичните търгове, публично оповестените конкурси и централизираните публични търгове се определят с наредби от Министерския съвет.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Не се допуска предоговаряне на поетите с приватизационните договори задължения, включително по отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, освен в случаите, предвидени в този закон.
(6) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Размерът на таксите за предоставяне на услуги от Агенцията за публичните предприятия и контрол във връзка с провеждането на централизирани публични търгове се определя с тарифа, приета от Министерския съвет.


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Преди извършване на действията за разваляне на приватизационен договор задължително се предявяват всички дължими по него неустойки.


Чл. 32б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол може да разсрочва поетите с приватизационните договори задължения чрез сключване на писмено допълнително споразумение, което се одобрява с решение на Министерския съвет.
(2) Разсрочването на задълженията по ал. 1 трябва да съответства на целите на приватизацията или на целите, залегнали в стратегията за приватизация.
(3) Сключеното по реда на ал. 1 споразумение се вписва в регистрите по чл. 29.
(4) При неизпълнение на задълженията по споразумението то подлежи на разваляне.


Чл. 32в. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Не могат да се намаляват поради прекомерност неустойките, дължими по приватизационни договори, включително и по сключените по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

Глава седма.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯ


Чл. 33. (1) Прехвърлянето на налични акции по реда на този закон се извършва чрез джиро. Правилото на чл. 185, ал. 2 от Търговския закон не се прилага и прехвърлянето има действие спрямо дружеството от момента на джиросването на акциите, съответно на временните удостоверения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Прехвърлянето на безналични акции по реда на този закон се извършва чрез регистриране на сделката в централния регистър на ценни книжа, воден от "Централен депозитар" - АД.


Чл. 34. (1) Прехвърлянето на дялове от търговски дружества по реда на този закон се извършва писмено. Нотариална заверка на подписите не е необходима.
(2) При прехвърляне на дялове от търговски дружества по реда на този закон купувачът на дяловете се смята за съдружник в дружеството от момента на прехвърлянето на собствеността върху дяловете съгласно приватизационния договор.


Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г.) Когато с приватизационен договор се поема задължение за извършване на инвестиции, те се посочват по вид, размер и срок. В този случай в приватизационния договор задължително се предвижда неустойка за неизпълнение на задължението за извършване на инвестиции. Плащането на неустойката се обезпечава.


Чл. 34б. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) (1) При приватизация на лечебни заведения приватизираното търговско дружество е длъжно да извършва най-малко три от изброените лечебни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Видовете дейности, осъществявани от приватизираното лечебно заведение, не могат да са по-малко от определените в Националната здравна карта.
(2) При продажба на акции или дялове на приватизираното дружество приобретателят има задължението по ал. 1.
(3) Недвижимото имущество на приватизираните лечебни заведения запазва предназначението, което е имало към момента на обявяване на процедурата за приватизация.
(4) При неизпълнение на задължението по ал. 1 или на други задължения, поети от купувача в приватизационния договор или от лицето по ал. 2, приватизационният договор или договорът за продажба се разваля и купувачът дължи неустойка в размер 100 на сто от покупната цена. Неустойката не може да се намалява поради прекомерност.


Чл. 35. Прехвърлянето на вещни права върху недвижими имоти по реда на този закон се извършва писмено. Нотариална форма не е необходима. За вписването не се дължат такси.

Глава седма "а".
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НОВА - ДВ, БР. 20 ОТ 2003 Г.)


Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) (1) Изискванията на тази глава се прилагат при приватизацията на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на Република България, имат одобрени от Народното събрание стратегии за приватизация и са включени в списъка-приложение № 2.
(2) Разпоредбите на тази глава се прилагат, когато предмет на продажба е повече от 50 на сто от капитала на дружествата по ал. 1.


Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Приватизацията по чл. 35а се извършва чрез публично оповестен конкурс. Когато предмет на публично оповестения конкурс е продажбата на по-малко от 100 на сто от капитала на дружеството, остатъчният пакет от акции може да бъде предложен на купувача на мажоритарния пакет, ако това е предвидено със стратегията по чл. 35а, ал. 1. В тези случаи продажбата на остатъчния пакет се извършва при условия и по ред, определени със стратегията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол изготвя мотивирано предложение за класация на допуснатите до оценяване и класиране оферти, подадени за участие в конкурса в съответствие с предварително обявените критерии за оценяване, след разглеждане на офертите, съответно на разясненията към тях. Мотивираното предложение съдържа и съществените условия на приватизационния договор.


Чл. 35в. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Предложението на Агенцията за публичните предприятия и контрол по чл. 35б, ал. 2 се внася в Министерския съвет.
(2) Министерският съвет с мотивирано решение определя:
1. участника, спечелил конкурса;
2. срока за представяне на декларация по чл. 7, ал. 3;
3. срока за сключване на приватизационен договор;
4. съществените условия на приватизационния договор.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
(4) Ако Министерският съвет не определи участник, спечелил конкурса, процедурата за приватизация се прекратява.


Чл. 35г. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г., обявен за противоконституционен с РКС № 5 от 2003 г. - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) (1) Решението на Министерския съвет по чл. 35в, ал. 2 се одобрява от Народното събрание.
(2) Министерският съвет внася в Народното събрание решението си заедно с документацията по проведения конкурс.
(3) Ако Народното събрание не одобри решението на Министерския съвет по чл. 35в, ал. 2, процедурата за приватизация се прекратява.


Чл. 35д. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Агенцията за публичните предприятия и контрол договаря с участника, спечелил конкурса, текста на приватизационния договор въз основа на проекта, приложен към правилата за провеждане на конкурса. В договора задължително се включват условията, при които е спечелен конкурсът, както и условията по чл. 35в, ал. 2, т. 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Надзорният съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол одобрява проекта на приватизационен договор след приключването на преговорите по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Одобреният от Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол проект на договор се внася за одобряване от Министерския съвет.
(4) Договорът се сключва в срока, определен с решението по чл. 35в, ал. 2.


Чл. 35е. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г., обявен за противоконституционен с РКС № 5 от 2003 г. - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) (1) Не подлежат на обжалване и протест по реда на Закона за Върховния административен съд и Закона за административното производство решенията на Агенцията за приватизация за търговски дружества, включени в списъка по чл. 35а, ал. 1 за:
1. искане на разяснения и за отстраняване на нередности в предварителните оферти;
2. определяне на участниците, които се допускат до участие в заключителния етап на конкурса, и утвърждаване на правила за провеждане на заключителния етап;
3. искане на разяснения и за отстраняване на нередности в офертите;
4. неразглеждане и недопускане на оферта до оценяване и класиране;
5. класация на допуснатите до оценяване и класиране оферти.
(2) Решението на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация по чл. 35д, ал. 2, както и решенията на Министерския съвет по чл. 35в, ал. 2 и 4 и чл. 35д, ал. 3, не подлежат на обжалване и протест по реда на Закона за Върховния административен съд и Закона за административното производство.


Чл. 35ж. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) В случай че договорът за приватизация не бъде сключен в определения срок по вина на участника, спечелил конкурса, внесеният от него депозит не се връща.

Глава осма.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯ
(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 02.01.2018 Г.)

Глава осма.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ И ЛИЦЕНЗИИ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯ


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.)

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.)

Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.)

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.)


Чл. 39. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Лицензия за дейност се предоставя без търг или конкурс на еднолично търговско дружество с държавно участие с открита процедура за приватизация, когато предоставянето на лицензия е предвидено в приватизационна стратегия по чл. 3, ал. 9, одобрена от Народното събрание. Предложението за предоставяне на лицензията се прави от Агенцията за публичните предприятия и контрол, съгласувано с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала.

Глава девета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Длъжностните лица от търговски дружества с държавно и/или общинско участие в капитала, които не изпълняват задълженията си за предоставяне на информация на Агенцията за публичните предприятия и контрол и на общинските съвети в посочения от тях срок, както и задължения, произтичащи от подзаконови нормативни актове по прилагането на този закон, се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Глобата по ал. 1 се налага и на длъжностните лица и служителите в администрациите на министерства и други ведомства, които не предоставят на Агенцията за публичните предприятия и контрол наличната при тях информация и документация във връзка с подготовката и сключването на приватизационна сделка.
(3) Ако нарушението по ал. 1 и 2 е довело до сключване на незаконосъобразна приватизационна сделка, наказанието е глоба от 2000 до 10 000 лв.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г.) Длъжностни лица, които не изпълняват задълженията си по чл. 26, ал. 7, се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв.


Чл. 42. Длъжностни лица от приватизирани търговски дружества, които препятстват осъществяването на следприватизационния контрол, се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв.


Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.)

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Актовете по тази глава се съставят от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол и от общинските съвети.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол и от кметовете на общините или от оправомощени от тях лица.


Чл. 45. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Обособена част" е структура в търговско дружество, която може самостоятелно да осъществява стопанска дейност (магазин, ателие, кораб, цех, ресторант, хотел и други подобни), както и незавършен обект на строителството - собственост на търговско дружество.
2. (нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Обособена част от лечебно заведение" е такава, която не е свързана пряко или чрез нея не се осъществява лечебната дейност на същото лечебно заведение и може самостоятелно да осъществява стопанска дейност, недвижим имот, както и незавършени обекти на строителство - собственост на лечебното заведение.
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.)


§ 2. (1) (Предишен текст на § 2, доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) Компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, поименни компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и външния дълг на Република България, инвестиционните бонове по чл. 44, ал. 1 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и други непарични платежни средства, предвидени в закон, служат за плащане по приватизационни сделки за дружества, включени в списъка по чл. 11, както и по приватизационни сделки, сключени по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, когато в договорите е предвидена възможността цялата или част от покупната цена да бъде платена чрез непарични платежни средства.
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) При разваляне или прогласяване на нищожност на приватизационни сделки, по които има извършено плащане с компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и поименни компенсационни бонове, се връща тяхната равностойност в левове, определена по среднопретеглената им цена на регулирания пазар на ценни книжа за тримесечен срок преди деня на разваляне на договора или прогласяване на нищожността, а ако търговия не се извършва - за последния тримесечен период, в който такава е извършена. В случаите, когато плащането е извършено с други непарични парични средства по ал. 1, при разваляне или прогласяване на нищожност на приватизационни сделки се връща тяхната равностойност в левове, определена с акт на Министерския съвет.


§ 3. Общинските съвети, взели решение за създаване на общински гаранционни фондове за малки и средни предприятия, приемат правилници за тяхната дейност, които се публикуват.


§ 4. Новообразувани дружества по смисъла на чл. 3, ал. 4 са търговски дружества с държавно или общинско участие, преобразувани по реда на Търговския закон или по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на този закон, след влизането в сила на закона.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) По искане на Агенцията за публичните предприятия и контрол, след приемане на решение за метод, събирането на публичните държавни вземания се спира в седемдневен срок с разпореждане на публичния изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за срок до шест месеца. Производствата по събиране на публичните държавни вземания се възобновяват в седемдневен срок след приключване на приватизационната сделка.


§ 6. Срочните договори за наем, за аренда или за съвместна дейност, имащи за предмет недвижими имоти - собственост на общините или на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие, се смятат за безсрочно сключени от момента на обнародване в "Държавен вестник" на решението по чл. 28, ал. 2. На наемателите се дава срок до шест месеца за приключването на започнатите дейности, за да не понесат вреди от преждевременното прекратяване на договора.


§ 7. (1) (Предишен текст на § 7 - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Когато акции се предлагат за приватизация по реда на този закон, не се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, освен в случаите по чл. 32, ал. 1, т. 1 и 5.
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Емисии от акции, за които е взето решение да бъдат продадени изцяло или частично по реда на чл. 32, ал. 1, т. 1, които не са вписани по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се вписват служебно по инициатива на Агенцията за публичните предприятия и контрол или овластени от нея лица по чл. 5, ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) По реда на ал. 2 съответните емисии се вписват в централния регистър на ценни книжа, воден от "Централен депозитар"- АД, и се приемат за търговия на фондовата борса.
(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Акциите по ал. 2 са безналични и за тях чл. 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се прилага, без да е необходимо в уставите на дружествата да се вписват промените.
(5) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Редът по ал. 2 - 4 се прилага в случаите, когато за продажба се предлагат не по-малко от 5 на сто от капитала на съответното дружество.


§ 7а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) В случаите на приватизация по чл. 32, ал. 1, т. 5 приватизиращият орган има право в сроковете по чл. 151, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа да:
1. постави пред предложителя и комисията допълнителни условия за приемане на търговото предложение;
2. поиска приемането на търговото предложение да се извърши чрез подписването на приватизационен договор, включващ условията по т. 1.
(2) Прилагането на реда по ал. 1 не е условие за одобряване на търговото предложение от Комисията за финансов надзор.


§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г., нов - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) При възлагане по чл. 5, ал. 1 и 2 не се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.


§ 9. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)


§ 10. (1) Преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества чрез разпределяне на имуществото, предоставено им от държавата в дялове или акции, съгласно разпоредбите на Търговския закон, се извършва от Министерския съвет или от определен от него орган.
(2) Членове 72 и 73 от Търговския закон не се прилагат за непарични вноски на държавата и общините в дружествата с повече от 50 на сто държавно или общинско участие. Оценката на непаричните вноски на държавата се извършва при условия и по ред, установени от Министерския съвет, а дълготрайните финансови активи се оценяват по счетоводната им стойност.
(3) При преобразуването на държавни предприятия в еднолични търговски дружества имуществото, предоставено за стопанисване на тези предприятия, се предоставя в собственост на тези дружества с акта на преобразуването, освен ако в него е предвидено друго.


§ 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) В случаите на сключена приватизационна сделка, както и в случаите, когато в активите на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие са включени движими и/или недвижими вещи - собственост на правоимащите по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, последните се обезщетяват с акции и дялове на дружеството по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти. Когато акциите или дяловете - собственост на държавата или на общината, са недостатъчни за удовлетворяване исканията на правоимащите, те се обезщетяват с компенсаторни записи за частта от претенцията, която не може да бъде удовлетворена с дялове и акции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) За търговски дружества, включени в списъците по чл. 3, ал. 1 и ал. 2, изречение второ, правоимащите по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по чл. 18 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия се обезщетяват само с компенсаторни записи.


§ 11а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) В случаите, когато има сключена приватизационна сделка при условията на разсрочено плащане по чл. 25, ал. 3 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, по отношение на купувачите се запазват изискванията на чл. 25, ал. 3, т. 3, 4 и 5, ал. 4 и 5 от същия закон.


§ 11б. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) За изискуеми и дължими вноски за плащане на покупната цена или за изискуеми и дължими неустойки по приватизационни договори, неизплатени в срок повече от един месец след изтичане на определения срок за доброволно изпълнение, Агенцията за публичните предприятия и контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4 могат да поискат издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на документ или извлечение от счетоводните им книги.


§ 11в. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Въз основа на мотивирано писмено искане на изпълнителния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол и на органите по чл. 4, ал. 4 Националната агенция за приходите предоставя данъчна и осигурителна информация по чл. 72, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


§ 11г. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Купувач, който не е изпълнил задълженията си по приватизационен договор за плащане на покупната цена и за извършване на инвестициите или не е уредил окончателно просрочените публични задължения на приватизираното дружество, както и просрочените задължения за изплащане на трудови възнаграждения, не може да прехвърля придобитите по договора акции или дялове от капитала на приватизираното дружество без разрешение на Агенцията за публичните предприятия и контрол, съответно на общинския съвет.


§ 11д. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) За обезпечаване изпълнението на задължения по приватизационен договор органите за приватизация, съответно Агенцията за публичните предприятия и контрол, могат да предприемат необходимите действия за учредяване на ипотека, залог или друго обезпечение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Ипотеката по ал. 1 може да бъде само законна. Вписването на законната ипотека се извършва въз основа на молба от органа за приватизация, съответно от Агенцията за публичните предприятия и контрол, към която се прилага приватизационният договор. В тези случаи не се изисква удостоверяване на задължения по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вписването и заличаването на законната ипотека и на залога се освобождават от държавни такси.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 12. Този закон отменя Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (обн., ДВ, бр. 38 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 51 от 1994 г., бр. 45, 57 и 109 от 1995 г., бр. 42, 45, 68 и 85 от 1996 г.; попр., бр. 86 от 1996 г.; изм., бр. 55, 61, 89, 98 и 122 от 1997 г., бр. 39 от 1998 г.; попр., бр. 41 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г.; бр. 47 от 1999 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 1999 г.; изм., бр. 56, 84 и 96 от 1999 г., бр. 20, 99 и 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г.).


§ 13. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
(2) Подзаконовите нормативни актове, издадени на основание на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, се прилагат до издаването на съответните нови, доколкото не противоречат на този закон.
(3) Министерският съвет приема правилник относно реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Министерският съвет определя условията и реда за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
(5) Договорите и документите по сключени приватизационни сделки се съхраняват от съответните държавни и общински органи или други определени лица за срок от 50 години.


§ 14. (1) С влизането в сила на този закон правомощията на Изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация се прекратяват. Изпълнителният съвет на Агенцията за приватизация продължава да упражнява функциите си до назначаването на нов изпълнителен съвет.
(2) Членовете на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация, избрани на основание чл. 12, ал. 1 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, осъществяват правомощията на надзорен съвет по този закон.
(3) В 7-дневен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет назначава Изпълнителен съвет на Агенцията за приватизация и Изпълнителен съвет на Агенцията за следприватизационен контрол.
(4) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира членовете на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол.


§ 15. (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2003 г. (*)) Агенцията за следприватизационен контрол поема всички права и задължения във връзка с осъществяването на следприватизационен контрол по сключени приватизационни договори от оправомощени държавни органи по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия след влизане в сила на нейния устройствен правилник. Висящите съдебни дела към 19 март 2002 г. се продължават от Агенцията за следприватизационен контрол до тяхното приключване във всички инстанции, а прекратените на основание липсващо правоприемство производства се възобновяват служебно от съда.


§ 16. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Агенцията за приватизация изготвя списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, обявени за приватизация с влизането в сила на този закон, който се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува в два централни ежедневника.


§ 17. (1) В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон е открита процедура за приватизация от орган по чл. 3, ал. 1 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, обнародвано е решение за начина на продажба и е избран купувач, процедурата за приватизация се приключва по досегашния ред от съответния орган. Откритите процедури за приватизация от Агенцията за приватизация и общинските съвети, при които не е избран купувач, се довършват от тези органи по реда на този закон.
(2) В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон е прието решение за продажба на акции или общ дял при облекчени условия на лица по чл. 5, ал. 2 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и е определен срок за плащане на покупната цена, процедурата по продажба се приключва по досегашния ред от съответния орган.
(3) В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон е налице висящ съдебен спор или влязло в сила съдебно решение за отмяна на изричен или мълчалив отказ за приемане на предложение за продажба без търг или конкурс по реда на чл. 35 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, процедурата по продажба се приключва по досегашния ред от Агенцията за приватизация, съответно от общинските съвети.
(4) В случаите, когато в сключени приватизационни договори по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия е включено правото на купувача да закупи допълнително акции или дялове, останали непридобити от правоимащи лица по чл. 5, ал. 2 и/или по чл. 18 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, това право се заявява пред Агенцията за приватизация или съответния общински съвет в срок до три месеца от влизането в сила на този закон. Незаявените от купувачите акции и дялове се продават по общия ред.
(5) В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон има предприети действия, внесени предложения или приети решения за предоставяне на концесия по § 5а, или 5в от допълнителните разпоредби на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, те запазват значението си и се допускат съответно в процедурите по чл. 36 и 37 от този закон.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) В случаите на сключени приватизационни договори към датата на влизане в сила на този закон, за вземанията на частноправни кредитори към приватизираното предприятие се прилагат разпоредбите на § 6а от преходните и заключителните разпоредби на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
(8) Издадените лицензии по чл. 16, ал. 1 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия запазват действието си.


§ 17а. (Нов. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) В случаите, когато държавно предприятие е имало правата по § 5а и 5б от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и същото е приватизирано, без да е взето решение от Министерския съвет за предоставяне на концесия без търг или конкурс, съответният министър прави предложение за това по реда на чл. 36, ал. 2 в срок до 30 юни 2003 г. В случай, че такова предложение не бъде направено, дружеството има право да заяви желанието си за получаване на концесия без търг или конкурс пред Министерския съвет в срок до 30 септември 2003 г.
(2) В случаите по ал. 1 договорът за концесия влиза в сила от датата на прехвърляне на собствеността по приватизационния договор и концесионерът дължи концесионно възнаграждение за съответния период, освен ако концесията е за ползване на подземни богатства и дружеството докаже плащането на кариерна такса по Закона за местните данъци и такси.
(3) В случаите, в които няма направено предложение до Министерския съвет от съответния министър и не е подадено заявление в сроковете по ал. 1, правото за получаване на концесия без търг и конкурс от приватизираното дружество се погасява и концесията се предоставя по общия ред.
(4) Редът по ал. 1 не се прилага в случаите, когато ползваният обект е посочен в чл. 38.


§ 18. В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон е подадено заявление за обезщетяване по реда на чл. 18 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, правоимащите се обезщетяват по досегашния ред, освен в случаите по § 11, ал. 2.


§ 19. В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон е обнародвано решение за приватизация и има забрана за извършване на разпоредителни сделки по чл. 21, ал. 1 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, разпоредбата на чл. 28, ал. 1 има действие от влизането в сила на този закон, без да се взема решение по чл. 28, ал. 2.


§ 20. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон органите по чл. 3, ал. 1, т. 1 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия предават на Агенцията за приватизация цялата налична при тях документация, свързана с приватизацията на обекти по този закон и необходима за водене на публичния регистър.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон органите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия предават на Агенцията за следприватизационен контрол цялата документация, необходима за осъществяване на следприватизационен контрол и за водене на публичния регистър.


§ 21. (1) Закрива се Центърът за масова приватизация като орган на Министерския съвет.
(2) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет урежда отношенията във връзка със закриването на Центъра за масова приватизация.


§ 22. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2004 г.) С влизането в сила на този закон се преустановява емитирането на инвестиционни бонове по чл. 44, ал. 1 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Срокът на валидност на емитираните инвестиционни бонове е до 30 юни 2005 г.


§ 23. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; попр., бр. 1 от 1999 г.; изм., бр. 44, 62, 64, 103 и 111 от 1999 г., бр. 63, 78 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 44 думите "сделките с предприятия или обособени техни части по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, с изключение на тези по § 10 на същия закон" се заменят с "обектите по чл. 1, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол".
2. В чл. 81, ал. 5, т. 2 думите "приватизационни сделки по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, но без тези по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон" се заменят с "приватизационни сделки по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол".


§ 24. В Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб (обн., ДВ, бр. 63 от 1997 г.; бр. 89 от 1997 г. - Решение № 10 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 69 от 1999 г., бр. 24 от 2001 г.; бр. 52 от 2001 г. - Решение № 14 на Конституционния съд от 2001 г.) в § 2а, т. 1, буква "ж" от допълнителните разпоредби думите "член на Надзорния съвет или на Изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация" се заменят с "член на Надзорния съвет или член на Изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация, член на Надзорния съвет или член на Изпълнителния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол".


§ 25. В чл. 8, ал. 1, т. 17 от Закона за държавния вътрешен финансов контрол (ДВ, бр. 92 от 2000 г.) след думите "Агенцията за приватизация" се добавя "Агенцията за следприватизационен контрол".


§ 26. В Закона за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 52 от 1998 г.; бр. 112 от 1998 г. - Решение № 22 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 81 от 1999 г.) в чл. 7, ал. 2 т. 3 се изменя така:
"3. дава мнения по проектите за преобразуване и приватизация на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или обособени части от тях, поискани от съответните държавни и местни органи, когато може да бъде нарушен този закон".


§ 27. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 92 от 1995 г.; бр. 16 от 1996 г. - Решение № 2 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 44 от 1996 г., бр. 61 и 123 от 1997 г., бр. 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64 и 67 от 1999 г., бр. 12, 64 и 97 от 2000 г.) в чл. 6 ал. 4 се отменя.


§ 28. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; бр. 51 от 2001 г. - Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г.) в глава тринадесета раздел II се отменя, а приватизационните процедури, открити по този ред, се прекратяват.


§ 29. В Закона за малките и средните предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм., бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г.) чл. 13, т. 7, чл. 21, 22, 23 и 24 се отменят.


§ 30. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г.) в чл. 48, ал. 1, т. 8 думите "Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия" се заменят със "Закона за приватизация и следприватизационен контрол".


§ 31. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.) се създава чл. 58а:
"Чл. 58а. (1) По решение на общинския съвет в общината може да се създаде общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия.
(2) Средствата в общинските гаранционни фондове за малки и средни предприятия по § 3 от допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол се използват за покриване на част от кредитния риск в размер до 50 на сто от стойността на кредитите. Общинските съвети приемат и публикуват правилници за условията и реда за разходване на средствата във фондовете."


§ 32. В Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (обн., ДВ, бр. 107 от 1997 г.; бр. 30 от 1998 г. - Решение № 4 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 45, 88 и 135 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г., бр. 9 от 2000 г.; попр., бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 99 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 ал. 2 се отменя.
2. В чл. 4:
а) алинея 2 се изменя така:
"(2) С компенсаторните записи по ал. 1 може да се участва в приватизационни сделки за закупуване на акции или дялове от търговски дружества, включени в списъка по чл. 11 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, както и да се ползват в случаите, предвидени в друг нормативен акт.";
б) алинеи 2а и 2б се отменят.
3. В чл. 7 ал. 2 и 3 се отменят.
4. В чл. 8:
а) в ал. 1 т. 1 се отменя;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 6 т. 1 се отменя;
г) алинея 7 се отменя.


§ 33. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ДВ, бр. 38 от 2000 г.) в чл. 2, ал. 1 т. 13 се изменя така:
"13. членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация, както членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол".


§ 34. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г.) в § 10 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите "чл. 25, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия" се заменят с "чл. 32, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол".
2. В ал. 2, т. 1 думите "чл. 25 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия" се заменят с "чл. 32, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол".
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 думите "чл. 25, ал. 1, т. 5 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия" се заменят с "чл. 32, ал. 1, т. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол".


§ 35. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г. бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; бр. 64 от 1993 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г.; бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; бр. 59 от 1995 г. - Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; бр. 103 от 1996 г. - Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г.) в чл. 10б, ал. 2 се отменя.


§ 36. В Закона за събиране на държавните вземания (обн., ДВ, бр. 26 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 51 от 1997 г., бр. 59 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г.; бр. 29 от 2000 г. - Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.) чл. 86 се отменя.


§ 37. В Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 1993 г.; изм., бр. 112 от 1995 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 12, 90, 103 и 111 от 1999 г., бр. 1 и 92 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 7 се отменя.
2. В чл. 12а:
а) алинея 2 се изменя така:
"(2) Предложения за отписване по ал. 1 се правят от Агенцията за приватизация до Министерския съвет след съгласуване с министъра на финансите за търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, с обявена процедура за приватизация, преди вземане на решението по чл. 31 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.";
б) в ал. 3 думите "по чл. 20 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия" се заменят с "по чл. 31 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол".


§ 38. В Закона за чуждестранните инвестиции (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г.) в чл. 12, ал. 1 т. 4 се изменя така:
"4. право на собственост върху обособени части от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол".


§ 39. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 4 от допълнителните разпоредби думите "Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, с изключение на чл. 2, ал. 2, т. 4" се заменят с "Закона за приватизация и следприватизационен контрол".
2. В § 5, ал. 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) Решение за определяне на метод за продажба на акции или дялове от търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, за което е открито производство по несъстоятелност, може да се приеме до датата на решението на съда по несъстоятелността за одобряване на списъка на приетите вземания по чл. 692.";
б) алинея 4 се изменя така:
"(4) Паричните постъпления от приватизацията на търговски дружества с открито производство по несъстоятелност се разпределят по реда на глава четиридесет и седма, раздел I от този закон. Останалата след удовлетворяването на кредиторите сума се разпределя по реда на чл. 8 и 10 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол."


§ 40. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. (ДВ, бр. 111 от 2001 г.) се правят следните изменения:
1. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
"§ 5. Постъпленията от приватизация в специалната бюджетна сметка по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол се използват за финансиране на бюджетния дефицит и за операции по реструктуриране и управление на дълга."
2. В приложение № 4 към § 8 се правят следните изменения:
а) точка 2 се изменя така:
"2. Фонд за покриване разходите за приватизация към Агенцията за приватизация - Закон за приватизация и следприватизационен контрол";
б) в т. 6 думите "Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия" се заменят със "Закон за приватизация и следприватизационен контрол";
в) точка 7 се изменя така:
"7. Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол - Закон за приватизация и следприватизационен контрол";
г) в т. 8 думите "Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия" се заменят със "Закон за приватизация и следприватизационен контрол".


§ 41. Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет.
-------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 21 февруари 2002 г. и на 13 март 2002 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2003 Г.)

§ 6. В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон е взето решение за приватизация на дружество, за което са налице условията по чл. 35а, ал. 1 и 2 и е определен купувач, процедурите се довършват по досегашния ред. В останалите случаи по чл. 35а, ал. 1 и 2 Агенцията за приватизация изготвя предложение за класация на всички подадени в срок оферти и разясненията към тях и процедурите се довършват по реда на глава седма "а".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2003 Г.)

§ 21. В случаите, когато е взето решение от Агенцията за приватизация за приватизацията на обособена част от търговско дружество преди включването му в списъка по чл. 3, ал. 1, не се прилага чл. 3, ал. 3, т. 1.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2003 Г.)

§ 2. Разпоредбата на чл. 1, ал. 4, т. 2 се прилага от 23 март 2002 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2003 Г.)

§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник" на Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права от 1980 г., съответно на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г., с изключение на § 2, 3, 4, 5, § 8 - в частта относно чл. 423а, ал. 1, § 12, 15, 16 и 17, а § 10 влиза в сила от деня на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 105 от 2002 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2005 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 115 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.)

§ 82. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.)

§ 88. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г.)

§ 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) В случаите по § 17а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, в срок до 31 март 2007 г. съответните министри внасят предложение за предоставяне на концесия на дружество, което след приватизацията си, но не по-късно от 30 септември 2003 г. е подало заявление за получаване на концесия пред държавен орган. Когато след приватизацията си дружеството е преобразувано по реда на глава шестнадесета от Търговския закон или предприятието му е прехвърлено по реда на чл. 15 от Търговския закон, концесията се предоставя на правоприемника на дружеството или на приобретателя на предприятието. Концесията се предоставя без търг или конкурс по реда на отменения Закон за концесиите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Права по ал. 1 имат и търговски дружества или техни правоприемници, които са имали право, но са подали заявление пред държавен орган след срока по § 17а, ал. 1, изречение второ от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и не по-късно от 30 юни 2004 г.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При внасяне на предложение за предоставяне на концесия по ал. 2 съответният министър може да не приложи анализите по чл. 6, ал. 3 на отменения Закон за концесиите. С предложението си министърът мотивира условията и основните права и задължения по предлаганата концесия.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Концесията се предоставя при условията и по реда на § 17а, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и при спазване на следните допълнителни условия:
1. изплащане от концесионера на законната лихва върху дължимото концесионно възнаграждение за периода от прехвърлянето на собствеността по приватизационния договор до сключването на концесионния договор;
2. определяне размера на концесионното възнаграждение въз основа на утвърдена методика или на независима експертна оценка, гарантираща пазарно ниво на концесионното възнаграждение.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 23. Законът влиза в сила от 1 юли 2006 г., с изключение на чл. 42, ал. 3 и чл. 58, ал. 4, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2006 Г.)

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 юли 2006 г.

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 65 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 34 ОТ 2015 Г.)

§ 8. (Отм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.)

§ 9. Разпоредбите на § 11д се прилагат и за сключени приватизационни договори, по които към датата на влизане в сила на този закон собствеността не е прехвърлена.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)

§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:
1. част седма "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз";
2. параграф 2, ал. 4;
3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора "а" "Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи" с чл. 307а - 307д и част седма "Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения" с чл. 502 - 507;
4. параграф 4, ал. 2;
5. параграф 24;
6. параграф 60,
които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - БР. 65 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2008 Г.)

§ 26. Заварените сключени договори за концесия за добив на подземни богатства по реда на чл. 36 влизат в сила от деня на влизане в сила на този закон.


§ 27. (1) Разпоредбата на чл. 3, ал. 3 не се прилага при продажбата на обособени обекти от "Национална спортна база" - ЕАД, София, които не са включени в списъка по приложение № 1 към чл. 3, ал. 1. В тези случаи решението се приема от Агенцията за приватизация и паричните постъпления от приватизацията им се превеждат по сметка на дружеството.
(2) Разпоредбата на чл. 3, ал. 3 не се прилага и при продажба на обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка по приложение № 1 към чл. 3, ал. 1. В тези случаи се прилага чл. 28, ал. 9.


§ 28. Общинското участие в капитала на лечебни заведения се смята за обявено за приватизация с обнародването в "Държавен вестник" на списък, приет от съответния общински съвет.


§ 29. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването създава към министъра на здравеопазването фонда по чл. 10а, ал. 2, т. 1 за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи за лечебните заведения.


§ 30. Общински съвет, взел решение за приватизация на общинско участие в капитала на лечебни заведения по реда на § 28, създава фонда по чл. 10, ал. 2 за инвестиционни цели в здравеопазването, включително за придобиване на дълготрайни материални активи за лечебните заведения, и приема правилник за неговата дейност.


§ 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 73. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 15.12.2009 Г.)

§ 7. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 104. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 100, т. 7, която влиза в сила от 1 април 2009 г., ако са изпълнени условията на § 102.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 84. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г., с изключение на § 80, който влиза в сила от 15 декември 2009 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2010 Г.)

§ 19. В останалите текстове на закона думите "Агенцията за приватизация", "Агенцията за следприватизационен контрол" и "Агенцията за приватизация, Агенцията за следприватизационен контрол" се заменят с "Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2010 Г.)

§ 20. (1) Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол се преобразуват чрез сливане в Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Дейността, активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол преминават към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол не се прекратяват и преминават към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.
(4) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.


§ 21. (1) В 7-дневен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет назначава членовете на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) До назначаването на членовете на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол досегашните членове на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и на изпълнителния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол продължават да осъществяват правомощията си.
(3) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира членовете на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(4) До избирането на членовете на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол досегашните членове на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и на надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол продължават да осъществяват правомощията си.


§ 22. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон дружествата с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и включените в списъка по чл. 3, ал. 1 представят в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол подробна информация за търговските дружества, в които имат участия, както и за обособените части от имуществото на търговски дружества, в които имат участия.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон областните управители представят в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол пълен списък на имотите - частна държавна собственост. В срока по изречение първо областният управител по местонахождението на имота предоставя на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол подробна информация и наличната документация за имотите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Информацията по ал. 1 и по ал. 2 - за имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв., се актуализира ежегодно до 31 март.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обявява списък на обектите по ал. 1 и по ал. 2 - за имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. на интернет страницата си.


§ 23. (1) Започнатите процедури от Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол към датата на влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Висящите съдебни и арбитражни дела и изпълнителни производства към датата на влизането в сила на този закон се продължават от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол до тяхното приключване във всички инстанции, съответно до приключването на изпълнителните производства.


§ 24. (1) (Предишен текст на § 24, доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Започнатите до влизането в сила на този закон продажби на имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв., по реда на Закона за държавната собственост и на Закона за насърчаване на инвестициите се довършват по досегашния ред.
(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) За започната се смята продажбата по ал. 1, когато е:
1. прието решение на управителния орган на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
2. издадена заповед на областния управител за откриване на тръжна процедура;
3. прието решение на Министерския съвет.


§ 25. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема изменения и допълнения в подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
(2) До приемане на измененията и допълненията по ал. 1 се прилагат действащите нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.)

§ 53. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50 и 89 от 2010 г.) навсякъде думите "Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 61. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 11 относно чл. 22а - 22д, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.;
2. параграфи 7, 8, 9, § 11 относно чл. 22е - 22и и § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23, които влизат в сила от 1 април 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.03.2011 Г.)

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2011 Г.)

§ 42. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 3, § 9, ал. 9 - 11 и § 16, т. 41, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 115, ал. 1, т. 2, чл. 116, ал. 2, чл. 183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, ал. 5, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2011 Г.)

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.03.2012 Г.)

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":
1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;
2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.


§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
(2) С акта за назначаването на държавния служител се:
1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;
2. определя индивидуална основна месечна заплата.
(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.
(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.
(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.


§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:
1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.


§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2013 Г.)

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 08.03.2013 Г.)

§ 14. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2013 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.)

§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 05.06.2015 Г.)

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2016 Г.)

§ 29. Законът влиза в сила от 15 април 2016 г., с изключение на:
1. член 39, който влиза в сила от 1 юли 2017 г., а по отношение на централните органи за покупки - от 1 януари 2017 г.;
2. член 40:
а) алинея 1 и ал. 3, т. 1 - 4 и т. 10, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.;
б) алинея 3, т. 5 - 9, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.;
3. член 41, ал. 1 - относно техническа съвместимост и свързаност, и ал. 2, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.;
4. член 59, ал. 4, която влиза в сила от 1 юли 2018 г.;
5. член 67:
а) алинея 4 - относно задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, която влиза в сила от 1 април 2018 г.;
б) алинея 8, т. 2, която влиза в сила от 1 юни 2018 г.;
6. член 97, който влиза в сила от 1 януари 2017 г.;
7. член 232, който влиза в сила от 1 септември 2016 г.;
8. параграф 26, ал. 1 и § 27, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)

§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 02.01.2018 Г.)

§ 41. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. член 45, ал. 5, която влиза в сила в 12-месечен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. член 191, ал. 2 - 5, чл. 192 и 193, които влизат в сила от 31 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2018 Г.)

§ 33. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г. и бр. 13, 58 и 96 от 2017 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в закона думите "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2018 Г.)

§ 2. Започнатите до влизането в сила на този закон процедури по чл. 3, ал. 3, т. 1 от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол се довършват по новия ред.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 03.08.2018 Г.)

§ 6. В едногодишен срок от обнародването на този закон Министерският съвет:
1. приема наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
2. привежда в съответствие подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона.

§ 7. Този закон влиза в сила от обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1, 2 и 3, които влизат в сила в едногодишен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 16.07.2019 Г.)

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


(ОБН - ДВ, БР. 79 ОТ 2019 Г.)

§ 6. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 7, 8, 64 и 90 от 2018 г и бр. 56 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Навсякъде в закона думите "Агенция за приватизация и следприватизационен контрол" и "Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол" се заменят съответно с "Агенция за публичните предприятия и контрол" и "Агенцията за публичните предприятия и контрол".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2019 Г.)

§ 82. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 60, който влиза в сила 6 месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 67, т. 6 и 7, които влизат в сила от деня, в който започва да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции;
3. параграф 77, който влиза в сила от 1 ноември 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 16.06.2020 Г.)

§ 38. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 23, който влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г. с изключение на чл. 33а, ал. 2, която влиза в сила от 1 март 2023 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 06.10.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 63. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 7, 8, 64 и 90 от 2018 г., бр. 56, 79 и 83 от 2019 г., бр. 14, 54 и 65 от 2020 г. и бр. 102 от 2022 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в останалите текстове на закона думите "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 79. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 9, който влиза в сила от 1 март 2024 г.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 78 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.)

Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях

 

I. Министерство на регионалното развитие и благоустройството

(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.)

 

1.

"Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Благоевград

2.

"Водоснабдяване и канализация" - ЕАД, Бургас

3.

"Водоснабдяване и канализация" - ООД, Варна

4.

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" - ООД, Велико Търново

5.

"Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Видин

6.

"Водоснабдяване и канализация" - ООД, Враца

7.

"Водоснабдяване и канализация" - ООД, Габрово

8.

"Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Добрич

9.

"Водоснабдяване и канализация" - ООД, Кърджали

10.

(отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

11.

"Водоснабдяване и канализация" - ООД, Ловеч

12.

"Водоснабдяване и канализация" - ООД, Монтана

13.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

14.

"Водоснабдяване и канализация" - ООД, Перник

15.

"Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Плевен

16.

"Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Пловдив

17.

"Водоснабдяване и канализация" - ООД, гр. Исперих

18.

"Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД, Разград

19.

"Водоснабдяване и канализация" - ООД, Русе

20.

"Водоснабдяване и канализация" - ООД, Силистра

21.

"Водоснабдяване и канализация" - ООД, Сливен

22.

"Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Смолян

23.

"Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Стара Загора

24.

"Водоснабдяване и канализация" - ООД, Търговище

25.

"Водоснабдяване и канализация" - ООД, Димитровград

26.

"Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Хасково

27.

"Водоснабдяване и канализация" - ООД, Шумен

28.

"Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Ямбол

29.

"Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, София

30.

"Геозащита" - ЕООД, Варна

31.

"Геозащита" - ЕООД, Перник

32.

"Геозащита - Плевен" - ЕООД, Плевен

33.

"Национален център за териториално развитие" - ЕАД, София

34.

"Научноизследователски строителен институт - НИСИ" - ЕООД, София

35.

(отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

36.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

37.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

38.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

39.

(нова - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) "Автомагистрали" - ЕАД, София

40.

(нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) "Геопланпроект" - ЕАД, София

41.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

42.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

43.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

44.

(нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

45.

(нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) "Научноизследователски институт по строителни материали" - ЕООД, София

46.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

47.

(нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) "Кюстендилска вода" - ЕООД, Кюстендил

48.

(нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Пазарджик

49.

(нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД, София

 

ІІ. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

(Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

(Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.)

 

1.

"Български държавни железници" - ЕАД, София

2.

"Летище София" - ЕАД, София

3.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

4.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

5.

"Летище Горна Оряховица" - ЕАД, Горна Оряховица

6.

"Летище Пловдив" - ЕАД, Пловдив

7.

(отм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.)

8.

"Летище Русе" - ЕООД, Русе

9.

"Пристанищен комплекс - Русе" - ЕАД, Русе

10.

"Пристанищен комплекс - Лом" - ЕАД, Лом

11.

"Пристанище Видин" - ЕООД, Видин

12.

"Пристанище Варна" - ЕАД, Варна

13.

"Пристанище Бургас" - ЕАД, Бургас

14.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

15.

"Български пощи" - ЕАД, София

16.

(нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) "Български морски квалификационен център" - ЕАД, Варна

17.

(нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) "Транспортен диагностично-консултативен център" - ЕООД, Бургас

18.

(нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Варна" - ЕООД, Варна

19.

(нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) "Безконтактни мултиплексорни вериги" - ЕООД, София

20.

(нова - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.) "Информационно обслужване" - АД, София

 

 

III. Министерство на земеделието и храните

(Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.)

 

1.

"Напоителни системи" - ЕАД, София

2.

"Агролеспроект" - ЕООД, София

3.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

4.

"Хидромелиорации - Севлиево" - ЕАД, Севлиево

5.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

6.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

7.

(изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Държавно предприятие "Кабиюк" - Шумен

8.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

9.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

10.

"Врана" - ЕАД, София

11.

(нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) "Агроводинвест" - ЕАД, София

12.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

13.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Земинвест" - ЕАД, София

14.

(нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Северозападно държавно предприятие

15.

(нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Северноцентрално държавно предприятие

16.

(нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Североизточно държавно предприятие

17.

(нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Югоизточно държавно предприятие

18.

нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Югозападно държавно предприятие

19.

(нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Южноцентрално държавно предприятие

20.

(нова - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г.) "Рибни ресурси" - ЕООД, Созопол"

 

IV. Министерство на отбраната

(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.)

 

1.

(изм. - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.) "ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" - ЕАД, София

2.

(отм. - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г.)

3.

"Снабдяване и търговия - МО" - ЕООД, София

4.

(изм. - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.) "АРМСТРОЙИНВЕСТ" - ЕООД, София

5.

"ПРОНО" - ЕООД, София

6.

(нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) "Интендантско обслужване" - ЕАД, София

7.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "МОБА" - ЕООД, София

8.

(нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ "ВИТА" - ЕООД, Велинград

 

V. Министерство на образованието и науката

(Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)

(изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

 

1.

"Студентски столове и общежития" - ЕАД, София

2.

"Образование и наука" - ЕАД, София

3.

(изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

4.

(изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г.) "Ученически отдих и спорт" - ЕАД, София

5.

"Уникални прибори и системи" - ЕООД, София

6.

(нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

 

VI. Министерство на културата

(Доп. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.)

 

1.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., нова - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г.) Национална агенция "Музика" - ЕООД, София

2.

(нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) "Реставрация" - ЕАД, София

3.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., нова - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г.) "Аудиовидео Орфей" - ЕАД, София

4.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

5.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

6.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

7.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

8.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

9.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

10.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

11.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

12.

(нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.)

13.

(нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г.)

14.

(нова - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) Филмова студия "Време" - ЕООД, София

15.

(нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г.) "Алианс" - ЕООД, София

16.

(нова - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.) "Национален дворец на културата - Конгресен център София" - ЕАД, София 

VII. Министерство на здравеопазването

(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

 

1.

"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" - ЕАД, София

2.

"Балнеологичен център - Камена" - ЕАД, Велинград

3.

(нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) БУЛ БИО - НЦЗПБ" - ЕООД, София

4.

(нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Център за отдих - Китен" - ЕАД - Китен

5.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата" - ЕООД, Балчик, местността Тузлата

6.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за рехабилитация - Марикостиново" - ЕООД, Марикостиново, община Петрич

7.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД, Бургас

8.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Котел" - ЕООД - Котел

9.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести - Мездра" - ЕООД - Мездра

10.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" - ЕАД - София

11.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести "Св. София" - ЕАД, София

12.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Габрово" - ЕООД, Габрово

13.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести - Трявна" - ЕООД, Трявна

14.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.)

15.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмофтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци" - ЕООД, с. Радунци, община Мъглиж, област Стара Загора

16.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести - Роман" - ЕООД, Роман

17.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Перник" - ЕООД, Перник

18.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян" - ЕООД, Троян

19.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация за пневмофтизиатрични заболявания "Света Петка Българска" - ЕООД - Велинград

20.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за долекуване, продължително лечение и рехабилитация "Цар Фердинанд" - ЕООД, с. Искрец, Софийска област

21.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение по ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев" - ЕАД, София

22.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Ив. Пенчев" - ЕАД, София

23.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом" - ЕАД, София

24.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска" - ЕАД, София

25.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" - ЕАД, София

26.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Св. Екатерина" - ЕАД - София

27.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания - София" - ЕООД, София

28.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум" - ЕАД, София

29.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение по онкология" - ЕАД, София

30.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение по детски болести" - ЕАД, София

31.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна" - ИСУЛ" - ЕАД - София

32.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Георги Странски" - ЕАД, Плевен

33.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" - ЕАД - София

34.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Стара Загора" - ЕАД - Стара Загора

35.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - "Св. Марина" - ЕАД, Варна

36.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Георги" - ЕАД, Пловдив

37.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров" - ЕАД, София

38.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" - ЕАД - София

39.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия" - ЕООД, София

40.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана ортопедична болница за активно лечение - БУЛ-ПРО" - ЕАД - София

41.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област" - ЕООД

42.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Център за психично здраве - София" - ЕООД

43.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - София област" - ЕООД

44.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград" - АД, Благоевград

45.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" - АД, Бургас

46.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна" - Варна" - АД, Варна

47.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" - В. Търново" - АД, Велико Търново

48.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка" - АД, Видин

49.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - "Христо Ботев" - АД, Враца

50.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" - АД, Габрово

51.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" - АД, Добрич

52.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски" - Кърджали

53.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Никола Василиев" - Кюстендил

54.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" - АД, Ловеч

55.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев" - АД, Монтана

56.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик" - АД, Пазарджик

57.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Рахила Ангелова" - АД, Перник

58.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" - АД, Пловдив

59.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" - Разград" - АД, Разград

60.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Русе" - АД, Русе

61.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра" - АД, Силистра

62.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Иван Селимински" - Сливен" - АД, Сливен

63.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" - АД, Смолян

64.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Ана" - София" - АД, София

65.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Стоян Киркович" - АД, Стара Загора

66.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище" - АД, Търговище

67.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение" - АД, Хасково

68.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен" - АД, Шумен

69.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Пантелеймон" - Ямбол" - АД, Ямбол

70.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.)

71.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания" - ЕАД - София

72.

(нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Шумен" - ООД - Шумен

 

VIII. Министерство на външните работи

(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г.)

 

1.

(отм. - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г., нова - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 05.06.2015 г.) "Агенция дипломатически имоти в страната" - ЕООД, София

 

IХ. Министерство на икономиката

(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2016 г.)

 

1.

"Ел Би Булгарикум" - ЕАД, София

2.

"Държавна лаборатория "Българска роза" - ЕООД, София

3.

(отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

4.

"Еко Медет" - ЕООД, с. Панагюрски колонии

5.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

6.

"Българска агенция за експортно застраховане" - АД, София

7.

(изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., нова - ДВ, бр. 60 от 2016 г.) "НИТИ" - ЕАД, Казанлък

8.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., нова - ДВ, бр. 60 от 2016 г.) "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот

9.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., нова - ДВ, бр. 60 от 2016 г.) "Кинтекс" - ЕАД, София

10.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Екоинженеринг" - ЕООД, София

11.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.)

12.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.)

13.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.)

14.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "ЕКО АНТРАЦИТ" - ЕАД, Димитровград

15.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.)

16.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

17.

(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Учебно-консултантски комплекс" - ЕООД, Берковица

18.

(нова - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) "Сертификация " - ЕАД, София

19.

(нова - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) "Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки" - ЕООД, София

20.

(нова - ДВ, бр. 24 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) "Държавна консолидационна компания" - ЕАД, София

21.

(нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Национална компания индустриални зони" - ЕАД, София

22.

(нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) "София тех парк" - ЕАД, София

23.

(нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г.) "Летище Стара Загора" - ЕАД, Стара Загора

 

Х. Министерство на финансите

(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.)

 

1.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

2.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

3.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

4.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

5.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

6.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

7.

(отм. - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.)

8.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., нова - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г., отм. - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.)

9.

(отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)

10.

(зал. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

11.

(зал. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

12.

(отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

 

ХI. Министерство на младежта и спорта

(Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)

(Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2020 г.)

 

1.

(доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Национална спортна база" - ЕАД, София, както и следните обособени обекти от дружеството:

 

а) Високопланински спортен комплекс "Белмекен"

 

б) Национален стадион "Васил Левски"

 

в) Национален спортен комплекс "Диана"

 

г) Национална спортна база "Спортпалас" - Варна

 

д) Столичен колодрум "Сердика"

 

е) Национална база за кану-каяк - Кърджали

 

ж) Национална спортна база "Цар Самуил" - Петрич

 

з) Зала "София"

 

и) Национални спортни зали "Раковски"

2.

(нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) "Академика 2011" - ЕАД

3.

(нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г., нова - ДВ, бр. 14 от 2020 г.) Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" и обособени части от него

4.

(нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) "Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина" - ЕАД, София

 

ХII. Министерство на вътрешните работи

(Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)

 

1.

(отм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.)

2.

"Радиоелектронни системи" - ЕООД, София

3.

"Проинвекс" - ЕООД, София

 

 

 

XIII. Министерство на енергетиката

 

(Нов - ДВ, бр. 14 от 2015 г.)

1.

"Български енергиен холдинг" - ЕАД, София

2.

"Минпроект" - ЕАД, София"Приложение № 2 към чл. 35а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 20 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2016 г.)

Списък на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на Република България:

1. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
10. (отм. - ДВ, бр. 60 от 2016 г.)
11. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.)
13. "Параходство Български морски флот" - ЕАД, Варна;
14. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
15. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума