навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 7 ОТ 24 АВГУСТ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г., отм. ДВ. бр.52 от 16 Юни 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с параграф единствен от Наредба за отменяне на Наредба № 7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци - ДВ, бр. 52 от 16 юни 2023 г., в сила от 20.06.2023 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, наричани по-нататък за краткост "площадки за третиране на отпадъци".

Чл. 2. Наредбата се отнася за площадките, предназначени за разполагане на съоръжения за третиране на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци чрез извършване на следните дейности и операции:
1. събиране на отпадъци, в т.ч.:
а) при източника на тяхното образуване;
б) на самостоятелни площадки за събиране и/или сепариране на отпадъци;
2. временно съхраняване на отпадъците, в т.ч.:
а) на претоварни площадки и станции;
б) на площадки за балиране, пакетиране или брикетиране на отпадъци преди или след извършване на основната дейност по обезвреждането им;
3. оползотворяване на отпадъци по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), в т.ч.:
а) рециклиране на отпадъци;
б) преработване на отпадъци;
4. обезвреждане на отпадъци по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на ЗУО;
5. депониране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗУО.


Чл. 3. (1) Площадките за третиране на отпадъци се отреждат с влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), изработен и одобрен по реда на глава седма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(2) Влезлият в сила ПУП по ал. 1 е основание за разрешаване на съответните дейности по третиране на отпадъци, което се извършва в следната последователност:
1. изработване на инвестиционно предложение;
2. преценяване за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или постановяване на решение по ОВОС при условията и по реда на наредбата по чл. 101, ал. 1 ЗООС;
3. издаване на виза за проектиране;
4. издаване на разрешение по чл. 37 ЗУО за извършване на дейности за третиране на отпадъци или издаване на комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
(3) Експлоатацията на площадките за третиране на отпадъци се допуска, при условие че предвидените съоръжения не предполагат въздействия, които водят до риск за човешкото здраве или до риск за увреждане на околната среда.

Глава втора.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Раздел I.
Ред за определяне на площадките


Чл. 4. Определянето на нови площадки за третиране на отпадъци включва:
1. извършване на проучване и изработване на задание за проектиране на ПУП;
2. отреждане на площадка за третиране на отпадъци с влизането в сила на ПУП.


Чл. 5. (1) Проучването по чл. 4, т. 1 включва:
1. изработване на прогноза за вида и количеството на отпадъците, определяне на дейностите и операциите за тяхното третиране и определяне вида на съоръжението за третиране на отпадъците;
2. доказване на необходимостта от нова площадка за третиране на отпадъци за съответната територия (регион, община, населено място, селищно образувание или промишлена зона), вкл. доказване, че няма възможност необходимите дейности или операции да се извършват на съществуваща площадка;
3. определяне капацитета на площадката за третиране на отпадъци;
4. определяне на възможностите за осигуряване на транспортна връзка със съществуващата пътна мрежа;
5. оценяване на топографските особености на района, характеристиката на почвата, категорията на земята и климатичните условия - за площадките за третиране на отпадъци извън урбанизираните територии (населените места и селищните образувания);
6. установяване на предназначението и собствеността на земята, върху която се предвижда площадката за третиране на отпадъци, както и на необходимостта от промяна на нейното предназначение - за случаите, когато площадката или част от нея се предвижда върху земеделски земи и/или върху територия от горския фонд;
7. определяне на санитарно-хигиенните изисквания към площадката за третиране на отпадъци, вкл. на отстоянията на съоръженията за третиране на отпадъци до обектите, подлежащи на здравна защита;
8. установяване на източниците и възможностите за осигуряване на необходимите материали за изграждане на съоръжението за третиране на отпадъци, вкл. за подпорни диги, изолационни екрани и запръстяване - когато това е необходимо;
9. анализ и технико-икономическа обосновка на резултатите от проучванията по т. 1 - 8 и ал. 2 за определяне на възможни алтернативни варианти и предложение за разглеждането им с предварителния проект на ПУП.
(2) За случаите, в които дейности или операции по третиране на отпадъци изискват мерки за защита от увреждане на водите, почвата, земните недра и/или ландшафта, освен проучванията по ал. 1 се извършват и геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания.
(3) Когато площадки за третиране на отпадъци по чл. 2, т. 1 - 3 са спомагателен или обслужващ подобект на територията на промишлено предприятие, те се определят като част от територията на предприятието. В тези случаи се извършва проучване по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 9, като анализът и технико-икономическата обосновка на резултатите от проучванията за въздействието на площадката за третиране на отпадъци се отчитат за цялата промишлена площадка, като се вземе предвид кумулативното и комбинираното въздействие в резултат от всички дейности, извършвани от предприятието.


Чл. 6. (1) Редът за отреждане на площадка за третиране на отпадъци включва:
1. изработване и съгласуване на задание за проектиране на ПУП при условията и по реда на чл. 125 ЗУТ, в т.ч.:
а) преценка от компетентния орган по околната среда и водите по реда на ЗООС за необходимостта от изработване на екологична оценка, като в случай на необходимост тя се изработва като самостоятелна част на ПУП при условията и по реда на наредбата по чл. 90, ал. 1 ЗООС;
б) изключването на горите и земите от горския фонд при промяна на предназначението им по реда на глава първа, раздел III от Закона за горите (ЗГ) - за случаите, когато площадката за третиране на отпадъци или част от нея се предвижда върху територия от горския фонд;
2. изработване, съобщаване, обявяване и съгласуване на предварителния проект на ПУП на площадката/площадките за третиране на отпадъци при условията и по реда на чл. 128 ЗУТ, в т.ч.:
а) издаване на становище по екологичната оценка на предварителния проект на ПУП от компетентния орган по околната среда и водите при условията и по реда на наредбата по чл. 90, ал. 1 ЗООС;
б) издаване на решение за утвърждаване на площадката за третиране на отпадъци при условията и по реда на глава пета от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) - за случаите, когато площадката или част от нея се предвижда върху земеделски земи;
в) съгласуване на предварителния проект на ПУП от органите на държавния санитарен контрол и другите компетентни органи, определени със закон;
3. одобряване и влизане в сила на ПУП на площадката за третиране на отпадъци.
(2) В случаите на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията и по реда на чл. 150 ЗУТ отреждането на площадката за третиране на отпадъци се извършва с издаването и влизането в сила на разрешението за строеж за съоръжението за третиране на отпадъци.
(3) За случаите по ал. 2 не се прилага ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2, буква "а". Одобряването на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаването на разрешението за строеж на съоръжението за третиране на отпадъци се извършва след решение да не се извършва ОВОС или постановяване на решение по ОВОС за одобряване на инвестиционното предложение при условията и по реда на наредбата по чл. 101, ал. 1 ЗООС и след издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма от ЗООС - за случаите, когато такова се изисква.


Чл. 7. Промяната на предназначението на земята за площадки за третиране на отпадъци, с цел застрояване по чл. 6 се извършва след:
1. постановяване и влизане в сила на решение за промяна на предназначението на земеделските земи при условията и по реда на глава пета от ЗОЗЗ - за случаите, когато площадката за третиране на отпадъци или част от нея се предвижда върху земеделски земи, или
2. произнасяне с мотивирано решение за промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд и издаване на заповед на министъра на земеделието и горите, респективно приемане на решение на Министерския съвет за изключване на гори и/или земи от горския фонд при условията и по реда на глава първа, раздел III от ЗГ - за случаите, когато площадката за третиране на отпадъци или част от нея се предвижда върху територия от горския фонд.

Раздел II.
Условия за определяне на площадките за третиране на отпадъци


Чл. 8. (1) Самостоятелните площадки за третиране на отпадъци се определят извън границите на урбанизираните територии.
(2) Площадките за депа за битови отпадъци се определят така, че да обслужват населението на повече от една община, в съответствие с регионалния принцип на управление на отпадъците и съгласно мерките, предвидени в плана за действие на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците по чл. 28, ал. 1 ЗУО.
(3) Допуска се определяне на площадки за третиране на отпадъци в отделни урегулирани поземлени имоти на урбанизирани територии, когато видът на отпадъците и дейностите и операциите за тяхното третиране на площадките удовлетворяват изискванията на чл. 3, ал. 1 и 3 и за тях не са налице ограниченията на чл. 9.
(4) Когато площадките за дейности и/или операции за третиране на производствени и опасни отпадъци се предвиждат на мястото на образуването им, те се включват в инфраструктурата на съответното промишлено предприятие.


Чл. 9. (1) Местоположението на депата за отпадъци и на другите площадки за третиране на отпадъци се съобразява със:
1. изискванията за отстояние на границата на площадката до:
а) границите на урбанизираните територии, в т.ч. до жилищните зони, до вилните зони, до курортите, до курортните и излетните комплекси, до другите места за отдих, както и до предприятията и складовите бази на хранителната промишленост, съгласно нормативно установените хигиенно-защитни зони за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащите й територии;
б) водните пътища и водните обекти;
в) земеделските и горските територии;
2. забраните и ограниченията, свързани с експлоатацията на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
3. наличие в района на площадките на:
а) подземни води;
б) крайбрежни води;
в) незащитени водоносни хоризонти при максимално водно ниво на дълбочина, по-малка от 1 м под долния изолационен екран на депата за отпадъци;
г) общо и индивидуално водоползване и ползване на водни обекти;
д) защитени природни територии и обекти;
е) недвижими паметници на културата;
ж) площи, за които има предоставени разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства.
(2) Не се допуска разполагане на площадки за третиране на отпадъци на територията на:
1. национални паркове и природни резервати и други защитени територии, освен в случаите, когато с плана за управление за определени зони се допускат дейности и операции по третиране на отпадъци;
2. археологически, архитектурни и други резервати и обекти, обявени за недвижими паметници на културата;
3. райони с неблагоприятни инженерно-геоложки условия (свлачища, срутища и др.), когато е икономически нецелесъобразно тяхното отстраняване или укрепване;
4. райони с открит карст;
5. терени с потенциална опасност от слягане и пропадане над изоставени минни изработки;
6. пояс I и пояс II на санитарно-охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
7. находища за открит добив на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства;
8. крайбрежни заливаеми ивици, речни русла и защитни диги;
9. други територии, за които със закон са забранени дейности и операции по третиране на отпадъци.
(3) Намаляването на хигиенно-защитните зони по ал. 1, т. 1, буква "а" при избора на площадка за третиране на отпадъци се допуска от съответния оправомощен орган, когато това е предвидено с нормативен акт.
(4) Намаляването на хигиенно-защитната зона по реда на ал. 3 се допуска, когато се представят съответни обосновки и доказателства, че:
1. технологичните характеристики и параметри на използваните съоръжения за третиране на отпадъците не създават опасност за здравето на хората и околната среда;
2. количеството на очакваните емисии на вредни вещества в околната среда е в границите на нормите за допустими емисии и за качество на околната среда;
3. специфичните теренни (местни) и климатични особености не създават предпоставки за нарушаване на нормите за качество на околната среда;
4. видът и количествата на отпадъците и тяхната физична структура и химичен състав, токсичност, продължителност на въздействие и способност за биоакумулация не предполагат потенциален риск за човешкото здраве и значителни въздействия върху околната среда.


Чл. 10. (1) Издаване на разрешение по реда на чл. 37 ЗУО, респективно на комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 ЗООС, се допуска, когато характеристиките на местоположението на площадката по отношение на изложените в чл. 9 условия и планираните технически и организационни мерки показват, че предвидените с ПУП съоръжения за третиране на отпадъци на територията на площадките не предполагат потенциален риск за човешкото здраве и значителни въздействия върху околната среда.
(2) В случаите, когато на площадките за третиране на отпадъци се предвижда разполагането на преместваеми съоръжения, които не са свързани трайно с терена, допълнително условие за издаване на актовете по ал. 1 е:
1. наличието на разрешение за поставяне, издадено по реда на чл. 56 ЗУТ - за поземлените имоти на физически и юридически лица;
2. одобрена схема от главния архитект на общината по реда на чл. 56 ЗУТ - за поземлените имоти, които са собственост на държавата и общините.


Чл. 11. (1) Местоположението на площадките за третиране на отпадъци се обосновава с ПУП по отношение на:
1. възможности за максимално съвместяване на една площадка на дейности по третиране на отпадъци, като се дава предимство на регионалния принцип за управление на отпадъците и на възможността за съвместно третиране на отпадъци, образувани от повече източници;
2. оптималните разстояния до основните източници на отпадъци;
3. използване на непродуктивни земеделски земи, незалесени райони или райони, заети от храсти и малоценни насаждения, изоставени кариери и мини, ерозирали и други негативни релефни земни форми;
4. възможност за бъдещо разширение на площадката за третиране на отпадъци, когато това се предвижда със съответната програма за управление на дейностите по отпадъците по чл. 29 ЗУО;
5. осигуряване на възможности за водоснабдяване и електроснабдяване на площадката за третиране на отпадъци и свързването й със съществуващата пътна мрежа;
6. максимално запазване на съществуващите озеленени площи между площадките за третиране на отпадъци и съседните обекти;
7. релефа на местността и посоката и скоростта на ветровете с оглед осигуряване на най-благоприятни условия за разсейване на емисиите на вредни или интензивно миришещи вещества;
8. необходимите мерки за ограничаване на замърсяването на въздуха в района, осигуряващи спазването на пределно допустимите концентрации на вредни вещества в приземния слой на атмосферния въздух.
(2) Площадките, върху които се предвиждат дейности за третиране на отпадъци, при които се отделят прах, вредни или интензивно миришещи вещества в атмосферния въздух, се разполагат в подветрената страна спрямо жилищните зони, другите обекти, подлежащи на здравна защита, и съседните предприятия, като се отчитат посоката и скоростта на преобладаващите ветрове.
(3) Площадки за третиране на отпадъци със съоръжения, които са източници на шум над допустимите норми, се разполагат по отношение на жилищните зони на разстояние, което осигурява спазването на пределно допустимите нива на шум.


Чл. 12. Площта на територията, която с ПУП се отрежда за площадки за третиране на отпадъци, се определя в съответствие с установените коефициенти на използваемост на територията на площадката, определени в приложение № 1.

Глава трета.
ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ


Чл. 13. (1) Площадките, предназначени за третиране на отпадъци, се застрояват със:
1. съоръжения, обезпечаващи извършването на дейностите по събиране, временно съхраняване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците;
2. обслужващи сгради и съоръжения за работещите на територията на площадката.
(2) Площадките за третиране на отпадъци, разположени на територията на предприятие, при чиято дейност се образуват отпадъци, се устройват и застрояват съобразно правилата и нормите за устройство и застрояване на съответното основно промишлено предприятие.


Чл. 14. Територията на площадката за третиране на отпадъци се планира и застроява при спазване на нормите, определени в приложение № 2.


Чл. 15. (1) Местата, предназначени за събиране и временно съхраняване на отпадъци в границите на населените места, вкл. за разделното им събиране, се определят като:
1. обособени площадки, разположени в урегулирани поземлени имоти, в зоните за паркиране, в уширения на пътното платно или на тротоарите;
2. помещения за събиране на отпадъци, разположени в жилищни и други сгради на нивото на прилежащия им терен.
(2) Местата по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са разположени възможно най-близо до уличните платна и да има осигурен достъп до тях, като с това не се създават предпоставки и условия за затрудняване на транспортното и на всякакво друго обслужване на прилежащите им сгради и за свободното придвижване на пешеходците по тротоарите и пешеходните зони;
2. да са с трайна настилка (бетонна, асфалтобетонна, с плочи и др.), която осигурява възможност за почистване и за защита на почвата от замърсяване;
3. да са с площ, достатъчна за извършване на дейността по събирането и извозването на отпадъците;
4. да са съоръжени със съдове за събиране, които да осигуряват високо ниво на защита на околната среда срещу разпиляване на отпадъците.


Чл. 16. Подробният устройствен план на площадката за третиране на отпадъци трябва да създава необходимите условия за организация на дейностите по третиране, за опазване на околната среда и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на пожарна безопасност, за физическа защита (охрана) на територията и за икономично използване на земята при висока ефективност на инвестициите.


Чл. 17. Подробният устройствен план на площадката за третиране на отпадъци се изработва при отчитане на:
1. функционалното зониране на територията, в т.ч.:
а) особеностите на технологията за третиране на отпадъците като определяща за проектиране на застрояването;
б) обвързването на технологичните връзки с товарооборота на постъпващите и/или образуваните отпадъци;
в) санитарно-хигиенните и противопожарните изисквания и изискванията за опазване на околната среда;
2. рационалното използване на територията при осигуряване на:
а) възможност за бърза реконструкция на съоръженията или за смяна на технологията за третиране на отпадъците, а за депата - и възможност за бърза рекултивация;
б) необходимите и обосновани резерви за разширение на съоръженията без нарушаване на общата структура на зонирането;
3. необходимостта от изграждане на административни и обслужващи сгради или помещения за работещите;
4. благоустрояването на територията на площадката за третиране на отпадъци;
5. вписването на площадката за третиране на отпадъци и нейното застрояване в околния ландшафт.


Чл. 18. (1) На площадките за третиране на отпадъци могат да се обособяват следните функционални зони:
1. зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и автоматична везна;
2. основна зона, върху която се осъществява основната дейност по третиране на отпадъците;
3. спомагателна зона, върху която се осъществява предварително третиране на отпадъците преди основната дейност по третирането им и/или преработка на остатъка след третиране;
4. складова зона;
5. обслужваща (административно-битова) зона.
(2) Разделянето на зони по ал. 1, групирането на съоръженията за третиране на отпадъци в отделните зони и взаимното разположение на самите зони се определят в зависимост от конкретните условия и вида на дейностите и операциите по третиране на отпадъците.


Чл. 19. Разстоянията между сгради и открити съоръжения, в които са монтирани машини, които предизвикват динамични натоварвания и вибрации на геоложката основа, се определят по изчисления, като се отчитат:
1. инженерно-геоложките и хидрогеоложките условия на терена;
2. физико-механичните и деформационните свойства на геоложката основа под съоръженията;
3. мероприятията за отстраняване влиянието на динамичните натоварвания и вибрациите върху други сгради и съоръжения.


Чл. 20. Водните обекти и водностопанските съоръжения (ретензионни басейни, утаители и др.), разположени на или в близост до площадката за третиране на отпадъци, не трябва да застрашават с наводнение нейната територия.


Чл. 21. Местоположението на съоръженията за третиране на отпадъци и обслужващите сгради се определя при спазване на противопожарните строително-технически норми (ПСТН), санитарно-хигиенните изисквания и нормативно установените сервитути на елементите на техническата инфраструктура, при осигуряване на най-кратки комуникационни и технологични връзки.


Чл. 22. (1) Автомобилните пътища на територията на площадката за третиране на отпадъци и товаро-разтоварните фронтове трябва да осигуряват:
1. единен транспортен процес за предаване на отпадъците за третиране, при възможност без претоварване;
2. безопасност на движението;
3. спазване изискванията на ПСТН;
4. контролно-пропускателен режим съгласно изискванията за физическа защита и изискванията за приемане и контрол на постъпващите и на изнасяните от площадката отпадъци.
(2) Местоположението на хидравличния, пневматичния и конвейерния транспорт и на тръбопроводите се определя в съответствие с технологичните изисквания за вътрешноплощадковия транспорт.


Чл. 23. (1) В зависимост от дейностите, операциите и технологията на третиране на отпадъците на територията на площадките за третиране на отпадъци могат да се предвиждат:
1. експлоатационни вътрешноплощадкови автомобилни пътища, които осигуряват връзка между отделните съоръжения за третиране на отпадъците, в зависимост от топографските и планировъчните условия;
2. служебни автомобилни пътища, които осигуряват преминаване на пожарни автомобили и подходи към гаражи и паркинги, пунктове за зареждане, складове и други обекти на територията на площадката за третиране на отпадъци.
(2) На територията на депата за отпадъци се предвиждат самостоятелни пътища за движение на верижните и уплътнителните машини (компактори, булдозери, скрепери и др.) и на автомобилите с голяма товароподемност.
(3) Броят на лентите за движение, широчината на пътното платно и видът на настилката, минималните и максималните надлъжни и напречни наклони, минималните радиуси на хоризонталните и вертикалните криви, напречният профил на пътното платно и възможностите за изграждане и ползване на експлоатационните пътища в процеса на строителството се определят в зависимост от вида и предназначението на пътя, изчислителния обем на превозваните товари, габарита на оразмерителния автомобил и скоростта на движение.
(4) Пътищата по ал. 2 се проектират успоредно на пътищата за автомобилния транспорт, по възможност на по-ниска кота или самостоятелно. При стеснени теренни условия или при неоправдано оскъпяване на обекта от предвиждането на самостоятелен път за верижните и уплътнителните машини може да се предвиди придвижването на машините да става по единия от банкетите на автомобилния път, като банкетът се проектира с широчина не по-малка от 3,5 м и се стабилизира.
(5) При еднопосочни пътища се предвиждат уширения за разминаване.
(6) Водите от пътищата, по които се движат автомобилите, превозващи отпадъци, и верижните и уплътнителните машини, се отвеждат за пречистване.


Чл. 24. Площадковите мрежи за електроснабдяване, телекомуникация, топлоснабдяване и/или газоснабдяване, водоснабдяване и канализация, вкл. и необходимите ретензионни басейни и съоръжения за пречистване на отпадъчни води, се предвиждат в зависимост от местоположението на площадката и възможностите за присъединяване към съответните мрежи на техническата инфраструктура.

Глава четвърта.
ГЕОЛОЖКИ, ХИДРОГЕОЛОЖКИ И ХИДРОЛОЖКИ УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Раздел I.
Геоложки и хидрогеоложки условия


Чл. 25. Оценка и избор на геоложката основа се извършват за площадки за третиране на отпадъци за случаите по чл. 5, ал. 2.


Чл. 26. (1) Геоложката основа на площадките за третиране на отпадъци трябва да отговаря на следните условия:
1. да е хомогенна, от слабо напукани скали или свързани литоложки разновидности в твърда до твърдопластична консистенция;
2. да притежава необходимата носеща способност и устойчивост при натоварване от съоръженията за третиране на отпадъци.
(2) При оценката и избора на геоложката основа за определяне на площадка за депо за отпадъци трябва:
1. да се удовлетворяват условията по ал. 1; и
2. геоложката основа да представлява геоложка бариера срещу проникване и разпространение на замърсявания от отпадъчното тяло и да се характеризира със:
а) коефициент на филтрация <= 1,10(-9) м/сек и дебелина най-малко 5 м - за депа за опасни отпадъци;
б) коефициент на филтрация <= 1,10(-9) м/сек и дебелина най-малко 1 м - за депа за неопасни отпадъци;
в) коефициент на филтрация <= 1,10(-7) м/сек и дебелина най-малко 1 м - за депа за инертни отпадъци.
(3) Когато избраният терен не отговаря на изискванията по ал. 2, отреждането му за площадка за депо според други съществени критерии се допуска, при условие че се предвидят съответни технически мероприятия за осигуряване на необходимата защита на почвата, подземните и повърхностните води.


Чл. 27. Площадките, предназначени за депа, за съоръжения за биологично третиране на биоразградими отпадъци и за останалите случаи по чл. 5, ал. 2, се определят чрез геоложки и хидрогеоложки проучвания въз основа на следните геотехнически критерии:
1. геоморфология на района;
2. геоложки строеж, литоложки състав, физико-механични и деформационни характеристики;
3. тектонски строеж;
4. физико-геоложки процеси и явления в района на площадката;
5. хидрогеоложки условия, в т.ч.:
а) режим на подземните води;
б) наличие на водоносен хоризонт, основни параметри;
в) взаимодействие между водоносните хоризонти и отделните техни части;
г) химически състав на подземните води и оценка на тяхната агресивност;
д) хидравлична връзка между повърхностни и подземни води;
е) области на подхранване на водите;
ж) зона на аерация;
6. носимоспособност и деформации на геоложката основа;
7. устойчивост на терена;
8. поведение при земетръс и други динамични въздействия;
9. дълготрайност на естествените и изкуствените бариери;
10. необходимост от допълнително заздравяване и отводняване на геоложката основа;
11. условия за ограничаване миграцията на замърсителите в геоложката основа и водите;
12. ниво на риска и опасност от аварии;
13. надеждност на наличната естествена геоложка основа и на естествените материали за изолация.


Чл. 28. (1) Видът и обемът на геоложките и хидрогеоложките проучвания на площадки за третиране на отпадъци се определят в зависимост от:
1. изискванията към геоложката основа на съоръженията за третиране на отпадъци;
2. изискванията към земните недра - в случаите на подземно съхранение на отпадъци;
3. сложността на природните условия;
4. степента на изученост на района, в който се предвижда площадката.
(2) С геоложките и хидрогеоложките проучвания по чл. 27 се изясняват условията в района на площадката - геоморфоложкият, геоложкият, литоложкият и тектонският строеж, физико-механичните и деформационните свойства на литоложките разновидности, хидродинамичните, хидрохимичните и миграционните параметри на отделните водоносни и водоупорни хоризонти, инженерно-геоложките явления и процеси и др.


Чл. 29. (1) Геоложките и хидрогеоложките проучвания включват:
1. геоложки и хидрогеоложки наблюдения;
2. събиране, анализ и обобщаване на данните за геоложките и хидроложките условия в района на площадката, в т.ч. на съществуващите материали от предишни проучвания;
3. геоложко и хидрогеоложко картиране;
4. проучване на терена и лабораторни изследвания.
(2) За резултатите от проведените проучвания се изработва доклад, който се прилага към заданието за проектиране на ПУП на площадката за третиране на отпадъци.
(3) Показателите по чл. 26, ал. 2, т. 2 се определят само чрез актуални изследвания, като дебелината и площното разпространение на пласта се потвърждават с геофизични проучвания.
(4) Обхватът и обемът на проучванията по ал. 1 се определят в зависимост от изискванията към геоложката основа на съоръженията за третиране на отпадъци и степента на изученост на района.

Раздел II.
Хидроложки условия


Чл. 30. Оценката и изборът на местоположението на площадките за третиране на отпадъци в зависимост от хидроложките условия са в пряка зависимост от вида на отпадъците и дейностите или операциите по третирането им, които ще се извършват, по отношение на ограничаване на риска от замърсяване на околната среда от отпадъците в резултат на въздействието на атмосферни и повърхностни води върху съоръженията за третиране на отпадъци.


Чл. 31. Площадките за третиране на отпадъци трябва да отговарят на следните хидроложки условия:
1. да не попадат в заливаемата територия на естествени водни течения (реки) при изчислителна обезпеченост на максималните водни количества, както следва:
а) 1 % - когато върху тях са разположени съоръжения за третиране на опасни отпадъци;
б) 5 % - когато върху тях са разположени съоръжения за третиране на неопасни отпадъци със срок на експлоатация над 10 години;
в) 10 % - когато върху тях са разположени съоръжения за третиране на неопасни отпадъци със срок на експлоатация до 10 години включително;
2. да не попадат в заливаемата територия от хидротехнически съоръжения (ХТС), в зависимост от класа на хидротехническото съоръжение, при изчислителна обезпеченост на максималните водни количества, както следва:
а) при ХТС I клас: 0,01 % - когато върху тях са разположени съоръженията за третиране на опасни отпадъци, 1 % - когато върху тях са разположени съоръженията за третиране на неопасни отпадъци със срок на експлоатация над 10 години, и 5 % - когато върху тях са разположени съоръженията за третиране на неопасни отпадъци със срок на експлоатация до 10 години включително;
б) при ХТС II клас: 0,1 % - когато върху тях са разположени съоръженията за третиране на опасни отпадъци, и съгласно т. 1 - когато върху тях са разположени съоръженията за третиране на неопасни отпадъци;
в) при ХТС III клас: 0,5 % - когато върху тях са разположени съоръженията за третиране на опасни отпадъци, и съгласно т. 1 - когато върху тях са разположени съоръженията за третиране на неопасни отпадъци;
г) при ХТС IV клас: 1 % - когато върху тях са разположени съоръженията за третиране на опасни отпадъци, и съгласно т. 1 - когато върху тях са разположени съоръженията за третиране на неопасни отпадъци.


Чл. 32. (1) С хидроложки проучвания се изясняват хидроложките условия на площадката и се получават сведения, необходими за определяне на заливаемите площи от съществуващите водни течения и ХТС.
(2) Хидроложките проучвания включват:
1. събиране, анализ и обобщаване на наличните данни за хидроложките и метеороложките условия на района на площадката за третиране на отпадъци, вкл. материалите от предишни проучвания;
2. орохидрографска характеристика (водосборна област, геоложки строеж, почви, растителност);
3. климатична характеристика (температури, валежи, вятър);
4. отточна характеристика (хидроложка изученост, параметри на средния и многогодишния отток, вътрешно годишно разпределение на оттока, максимални водни количества);
5. определяне заливаемите площи на територията на площадката и на необходимостта от проектиране на отводнителни дренажни системи;
6. хидроложки условия и фактори за избор на площадката;
7. изследване агресивните свойства на водите и др.
(3) За резултатите от хидроложките проучвания се съставя доклад, който се прилага към заданието за проектиране на ПУП на площадката за третиране на отпадъци.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и др.
2. "Граници на урбанизираните територии" са строителните граници на територията на населените места и селищните образувания, определени с устройствен план.
3. "Депо за отпадъци" е съоръжение за депониране на отпадъци върху земята или под земята, включително вътрешни площадки за депониране на отпадъци на територията на предприятията (т.е. депа, където причинителят на отпадъци извършва обезвреждане на отпадъци на мястото на образуването им) и самостоятелни площадки, предназначени за временно съхраняване на отпадъците, които се експлоатират за срок, по-дълъг от една година. За депа не се считат съоръженията, където се извършва разтоварване на отпадъци с цел осигуряване на подготовката им за по-нататъшно транспортиране за оползотворяване, предварително третиране или обезвреждане на друго място, съоръженията за съхраняване на отпадъци преди оползотворяването или предварителното им третиране за период, по-малък от три години, и съоръженията за съхраняване на отпадъци преди обезвреждането им за период, по-малък от една година.
4. "Защитни диги" са хидротехнически съоръжения за предпазване на определени територии и обектите върху тях от вредното въздействие на водите.
5. "Инсталация за третиране на отпадъци" е стационарно или преместваемо техническо съоръжение или оборудване за извършване на дейности или операции по третиране на отпадъци, разположено на територията на площадка за третиране на отпадъци.
6. "Инфилтрат" са всички течности, просмукващи се през депонираните отпадъци, които се отвеждат или задържат в отпадъчното тяло на депото.
7. "Открит карст" са разкритите на земната повърхност и лишени от седиментна, почвена и растителна покривка форми на релефа като кари, въртопи, понори, фунии и др.
8. "Отреждане на площадка за третиране на отпадъци" е определяне на нейното предназначение за третиране на отпадъци и предвиждането й с влязъл в сила ПУП на самостоятелен поземлен имот или на част от поземлен имот за застрояване със съоръжения за третиране на отпадъци.
9. "Площадка за третиране на отпадъци" е територия, на която с влязъл в сила ПУП се предвижда застрояване със съоръжения за третиране на отпадъци и/или поставяне на преместваеми такива.
10. "Предварително третиране" са всички физични, термични, химични или биологични процеси, включително сортирането, които променят характеристиките на отпадъците, с цел да се намали обемът им или опасните им свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши оползотворяемостта им.
11. "Разрешение за строеж" е разрешението по чл. 148 ЗУТ.
12. "Речно русло" е най-ниската част на речната долина, в която текат ниските и средните води.
13. "Съоръжение за третиране на отпадъци" е всяко строително съоръжение, инсталация или друго стационарно или преместваемо техническо съоръжение или оборудване, предназначено за извършване на дейности или операции по третиране на отпадъци, включително свързаните с него обслужваща техническа инфраструктура и спомагателни и обслужващи сгради, строителни съоръжения или преместваеми обекти.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 13 от Закона за управление на отпадъците.


Приложение № 1 към чл. 12


Коефициенти на използваемост на територията на
площадките за третиране на отпадъци
1. Коефициентът на използваемост на площадките за третиране на отпадъци се определя като отношение на площта, застроена с основни и спомагателни съоръжения за третиране на отпадъците, с обслужващите административни, битови и други сгради и помещения, със складове и навеси и с надземни и подземни площадкови мрежи на техническата инфраструктура (пътища, тротоари, пешеходни алеи, водоснабдителни и канализационни площадкови мрежи и съоръжения, електрически уредби, естакади и други площи, заети от открити производствени площадки, складове и паркинги), към общата територия на площадката.
2. В общата площ на площадката не се включват:
а) предвидените озеленени площи на територията на площадката за третиране на отпадъци;
б) площите за здравна защита на селищната среда извън територията на площадката за третиране на площадката.
3. Минималните коефициенти на използваемост на площадките за дейности и операции по третиране на отпадъците се определят съгласно таблицата.
Площадки за третиране Коефициент на
по на отпадъци използваемост
ред   на територията
    на площадката
1. Депониране 0,90
2. Термично обезвреждане  
  (изгаряне и пиролиза) 0,80
3. Компостиране 0,75
4. Събиране, временно съхраняване  
  и предварително третиране 0,80
5. Рециклиране 0,85
6. Други физико-механични и химични  
  методи за третиране на отпадъци 0,85


Приложение № 2 към чл. 14


Норми за планиране и застрояване на площадки за
третиране на отпадъци
Площадки Максимално Максимално Минимал-
по за третиране допустима допустима на озеле-
ред на отпадъци плътност на интензив- нена площ
    застроя- ност на за- в % от
    ване, П строяване, общата
      Кинт площ
1. Депониране 80 - 10 % от незастроената
        площ + 50 % от
        рекултивираната
        площ на депото
2. Термично обезвреждане      
  (изгаряне и пиролиза) 60 1,8 25
3. Компостиране 70 2,4 25
4. Временно съхраняване и      
  предварително третиране 70 1,8 25
5. Рециклиране 70 2,4 25
6. Други физико-механични      
  и химични методи за      
  третиране на отпадъци 70 1,8 25


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума