навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН, МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

В сила от 07.01.2005 г.
Приета с ПМС № 357 от 27.12.2004 г.

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 5 Април 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., отм. ДВ. бр.65 от 25 Август 2015г.


Отменена с Параграф единствен от заключителните разпоредби на Постановление № 217 от 17 август 2015 г. за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията - ДВ, бр. 65 от 25 август 2015 г., в сила от 29.08.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от Закона за туризма, наричани по-нататък "туристическите обекти".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) С наредбата се определят и видовете средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и техните характеристики съгласно приложение № 1, както и минималните задължителни изисквания за определяне на съответните категории за всеки вид.
(3) На категоризиране по наредбата подлежат туристическите обекти независимо от формата на собственост и начина на стопанисването им.
(4) Не подлежат на категоризиране по наредбата заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Определянето на категорията на туристическите обекти се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) по чл. 9а, ал. 4 от Закона за туризма или от кмета на общината по местонахождението на обекта по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране (ОЕКК).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на ЕККТО, прието с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, определя категория на:
1. средствата за подслон - категория "две звезди", "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
2. местата за настаняване, с изключение на семейни хотели, пансиони, къщи и самостоятелни стаи - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
3. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди".
(3) Кметът на общината по предложение на ОЕКК, прието с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, определя категория на:
1. средствата за подслон - категория "една звезда", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
2. семейните хотели, пансионите, къщите, самостоятелните стаи и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";
3. другите места за настаняване - категория "една звезда", "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
4. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда" и "две звезди".

Чл. 3. (1) Категорията на туристическите обекти се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, както следва:
1. на средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища, съгласно приложение № 2;
2. на местата за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги, съгласно приложение № 3;
3. на заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, съгласно приложение № 4.
(2) Изискванията за обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани услуги към бунгалата съответстват на изискванията за мотели с категория "една звезда" и "две звезди".
(3) Изискванията за обзавеждане и оборудване на вили съответстват на изискванията за хотели с категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди". Изискванията за предлаганите услуги и обслужване имат същото съответствие с изключение на: румсървис (по заявка - само за вили с категория "пет звезди"), ползване на гараж - само за вили с категория "пет звезди", битови услуги и вещи под наем - по заявка.
(4) Изискванията на ал. 1 за почивните станции съответстват на изискванията за хотели с категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди".
(5) Категорията на вилното селище и на туристическото селище се определя от категорията на две трети от средствата за подслон или местата за настаняване, включени в него. Когато равен брой туристически обекти в съответното вилно или туристическо селище имат една и съща категория, категорията на вилното или туристическото селище се определя от категорията на тази група туристически обекти, която има по-голям капацитет.
(6) Средствата за подслон или местата за настаняване, включени във вилното или туристическото селище, могат да получат категория, различна от неговата, като разликата между категориите е не повече от една звезда.
(7) Съответствието или надвишаването на определени задължителни изисквания не може да компенсира несъответствието с други задължителни изисквания.
(8) В категоризираните туристически обекти могат да се предоставят и по-благоприятни условия и услуги от предвидените за съответната категория.
(9) Лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристическите обекти, предоставят услуги в съответствие с изискванията на чл. 37 от Закона за защита срещу дискриминацията.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Хотелиерство или ресторантьорство се извършва само в категоризирани туристически обекти или с издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

Чл. 5. Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
2. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)
3. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Глава втора.
ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ. ВИДОВЕ КАТЕГОРИИ


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране или за промяна на категорията на туристически обект до съответния категоризиращ орган по чл. 2, ал. 1. Заявлението е по образец съгласно приложение № 5 или 6.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;
3. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец съгласно приложение № 7 или 8;
4. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение;
5. формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 9 или 10;
6. копия от документите за собственост на обекта;
7. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
8. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
9. нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
10. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 7. (1) Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство в самостоятелни стаи или къщи, или упълномощеното от него лице подава заявление по образец съгласно приложение № 5 за категоризиране на обекта до кмета на съответната община.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 9;
3. копие от акта за собственост;
4. копие от договора за наем или от друг договор, от който да е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
5. нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
6. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Експертната комисия по категоризация на туристически обекти разглежда заявлението по чл. 6, ал. 1 за туристическите обекти по чл. 2, ал. 2 в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 6, предлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 3 месеца.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Временното удостоверение се поставя на видно място в туристическия обект. В него са вписани следните данни:
1. пореден номер;
2. вид и наименование на обекта;
3. адрес на обекта;
4. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) собственик на обекта - наименование, седалище, единен идентификационен код;
5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) лице, извършващо дейност в обекта - наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;
6. срок на валидност;
7. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) номер и дата на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за издаване на временно удостоверение за открита процедура;
8. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) подпис на министъра на икономиката, енергетиката и туризма или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Общинската експертна комисия по категоризация разглежда заявлението по чл. 6 или 7 за туристическите обекти по чл. 2, ал. 3 в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 6 или 7, предлага на кмета на общината да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок два месеца.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 7-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Временното удостоверение се поставя на видно място в туристическия обект. В него са вписани следните данни:
1. пореден номер;
2. вид и наименование на обекта;
3. адрес на обекта;
4. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) собственик на обекта - наименование, седалище, единен идентификационен код;
5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) лице, извършващо дейност в обекта - наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;
6. срок на валидност;
7. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) номер и дата на заповедта на кмета на общината за издаване на временно удостоверение за открита процедура;
8. подпис на кмета на общината или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.

Чл. 10. (1) В случай че съответната комисия по чл. 8 и 9 констатира нередовности в представените документи по чл. 6 или 7, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.
(2) Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в срока по ал. 1, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на съответната комисия по чл. 8 и 9 за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок по ал. 1.
(3) Съответната комисия по чл. 8 и 9 може да вземе решение за удължаване на срока по ал. 1 с не повече от 30 дни. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.
(4) При отстраняване на нередовностите в сроковете по ал. 1 и 3 процедурата за определяне категорията на обекта продължава по реда на чл. 8, съответно чл. 9.
(5) Открита процедура за категоризиране на туристически обект може да се прекрати по заявление на лицето по ал. 1. Към заявлението лицето прилага издаденото временно удостоверение за открита процедура за категоризиране.

Чл. 11. (1) Експертната комисия по категоризация на туристически обекти с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти по чл. 2, ал. 2 за изпълнение на изискванията по приложение № 1 и на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, определени в приложения № 2, 3 и 4 съобразно заявената категория.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В експертните работни групи по ал. 1 могат да бъдат включени експерти, избрани чрез конкурс, които не са служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Външните експерти работят по граждански договор.
(3) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) В експертните работни групи по ал. 1 за проверка на място на туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене могат да бъдат включени експерти, предложени от управителния съвет на Българския туристически съюз.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Конкурсът се обявява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма чрез централния или местния печат. Обявлението за конкурса трябва да съдържа:
1. мястото и характера на работата и изискванията за длъжността;
2. начина за провеждане на конкурса;
3. необходимите документи, мястото и срока за подаването им.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Общинската експертна комисия по категоризиране с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти по чл. 2, ал. 3 за изпълнение на изискванията съгласно приложение № 1 и на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, посочени в приложения № 2, 3 и 4, съобразно заявената категория.
(6) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) В експертните работни групи по ал. 5 могат да бъдат включвани експерти, избрани чрез конкурс. Външните експерти работят по граждански договор.
(7) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Конкурсът се обявява от кмета на съответната община по реда на ал. 4.
(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Експертните работни групи по ал. 1 и 4 се състоят от председател и членове.
(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Проверките на място се извършват от експертните работни групи по ал. 1 и 4 в състав най-малко трима души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.
(10) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Освен предложението по ал. 6 констативният протокол съдържа:
1. имената на съставителя и длъжността му;
2. датата и мястото на извършената проверка;
3. правното основание за съставянето му;
4. описание на съответствията и несъответствията с изискванията за съответната категория;
5. предписания и срок за отстраняване на констатираните несъответствия (ако има такива);
6. наименованието и седалището на заявителя или на упълномощено от него лице;
7. имената и точните адреси на свидетелите;
8. обяснения и/или възражения на заявителя или на упълномощеното от него лице;
9. имената и подписите на всички проверяващи;
10. имената и подпис на заявителя или на упълномощеното от него лице, а при отказ от негова страна - на един свидетел.
(11) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) При констатиране на несъответствия с изискванията за съответната категория, за които се допускат предписания, определени в съответното приложение, експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение не може да надвишава 45 дни.
(12) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) При констатиране на несъответствия с изискванията за съответната категория, за които не се допускат предписания, експертните работни групи предлагат определяне на категория, по-ниска от заявената, или отказ за определяне на категория.
(13) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Обясненията и/или възраженията на заявителя по констативния протокол по ал. 6 се отразяват при подписването му на място след приключване на проверката или се отправят писмено до съответната комисия по чл. 8 и 9 в 3-дневен срок от приключване на проверката.
(14) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до съответната комисия по чл. 8 и 9, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.
(15) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Когато на основание на доклада по ал. 11 съответната комисия по чл. 8 и 9 установи, че дадено средство за подслон или място за настаняване не отговаря на изискването за минимален брой прилежащи заведения за хранене и развлечения, определено в съответното приложение, тя предлага определяне на категорията му след подаване на заявление за изисквания брой заведения.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) При необходимост комисиите по чл. 8 и 9 могат да вземат решение за извършване на повторна проверка на място в обекта при обективна възможност за извършването й в рамките на срока на издаденото временно удостоверение за открита процедура.

Чл. 12. Туристическите обекти се категоризират в следните категории: "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди", във възходяща градация.

Чл. 13. Средствата за подслон се категоризират в следните категории:
1. хотели - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
2. мотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
3. вилни селища - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
4. туристически селища - "две звезди", "три звезди" или "четири звезди".

Чл. 14. Местата за настаняване се категоризират в следните категории:
1. пансиони - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
2. почивни станции - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
3. семейни хотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
4. самостоятелни стаи - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
5. вили - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
6. къщи - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
7. бунгала - "една звезда" или "две звезди";
8. къмпинги - "една звезда" или "две звезди".

Чл. 15. (1) Самостоятелните заведения за хранене и развлечения се категоризират в следните категории:
1. ресторанти - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
2. заведения за бързо обслужване - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";
3. питейни заведения - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";
4. кафе-сладкарници - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
5. барове - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди".
(2) Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към средствата за подслон и местата за настаняване, могат да получат категория, различна от категорията на средството за подслон или мястото за настаняване, като разликата между тях е не повече от "една звезда".

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Определянето на категория на туристическите обекти се извършва със заповед на категоризиращия орган в срокове, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) за туристическите обекти по чл. 2, ал. 2 - в срок 3 месеца от датата на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;
2. за туристическите обекти по чл. 2, ал. 3 - в срок два месеца от датата на заповедта на кмета на общината за издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

Чл. 17. Категорията на туристическите обекти е безсрочна.

Чл. 18. (1) На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта по чл. 16. Категорийната символика включва удостоверение и табела.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(3) В удостоверението по ал. 1 се вписват следните данни:
1. пореден номер;
2. вид и наименование на обекта;
3. категория на обекта;
4. капацитет на обекта (за заведения за хранене и развлечения - брой места на открито и закрито);
5. адрес на обекта;
6. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) собственик на обекта - наименование, адрес, единен идентификационен код;
7. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) лице, извършващо дейност в обекта - наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;
8. номер и дата на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категория;
9. подпис на категоризиращия орган или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.
(4) Табелата по ал. 1 съдържа информация за:
1. вида на туристическия обект - на български и на английски език;
2. определената категория на туристическия обект.
(5) Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти трябва да съответстват на посочените в удостоверението по ал. 1 и да не въвеждат в заблуждение туриста.
(6) Удостоверението и табелата по ал. 1 се поставят на видно място в обекта.

Чл. 19. (1) Дубликат на удостоверение за категория се издава при загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение по заявление на хотелиера или ресторантьора с приложена декларация за обстоятелствата, при които удостоверението е загубено или унищожено. За издаването на дубликат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
(2) Издадените дубликати се отразяват от съответния категоризиращ орган в Националния туристически регистър.

Чл. 20. При захабяване на табелата по чл. 18, ал. 1 съответният хотелиер или ресторантьор може да заяви изработката на нова табела, като заплати такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 21. (1) Категоризиращият орган по предложение на съответната комисия по чл. 8 и 9 издава заповед за отказ за определяне на категория, когато:
1. не се отстранят нередовностите по заявлението и приложените към него документи в сроковете по чл. 10, ал. 1 и 3;
2. не са изпълнени минималните задължителни изисквания за вид и категория на туристическия обект, определени в съответното приложение;
3. е налице обективна невъзможност експертната работна група да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лице;
4. при проверка по документи или на място се установи, че компетентен да определи категорията на съответния туристически обект е друг орган;
5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) при открита процедура за категоризиране се констатира промяна на лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или реконструкция или разширение на туристическия обект;
6. при открита процедура за категоризиране се констатира, че лицето не отговаря на изискванията на чл. 5, т. 3.
(2) Категоризиращият орган по предложение на съответната комисия по чл. 8 и 9 определя категория, различна от заявената, при неизпълнение на изискванията, съответстващи на заявената категория, определени в приложения № 2, 3 или 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Заповедта по ал. 1 и 2 на съответния категоризиращ орган може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 22. (1) Уведомяването на лицето, подало заявление за категоризиране за сроковете по чл. 10, ал. 1 и 3 и за заповедите по чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 23, ал. 2, се извършва с препоръчано писмо с обратна разписка. Уведомяването с препоръчано писмо се удостоверява чрез известие за получаването му.
(2) Ако уведомяването не бъде прието от лицето на посочения от него адрес, счита се, че то е извършено с поставянето му на специално определено за целта място в непосредствена близост до мястото за подаване на заявленията за определяне на категория.

Глава трета.
ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРОМЯНА НА КАТЕГОРИЯТА


Чл. 23. (1) Категорията на туристическите обекти се прекратява:
1. по искане на собственика на туристическия обект;
2. при промяна на вида на туристическия обект;
3. при реконструкция или разширение на туристическия обект;
4. при повторно нарушение на изискванията на чл. 46, т. 1 от Закона за туризма;
5. ако в 6-месечен срок лицето, подало заявление за категоризиране, не се яви за получаване на категорийната символика;
6. при неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 1, 3 и 4 от Закона за туризма.
(2) Категорията на туристическия обект се прекратява със заповед на съответния категоризиращ орган.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 хотелиерът или ресторантьорът е длъжен в 30-дневен срок от промяната да подаде заявление до съответния категоризиращ орган.
(4) След прекратяването на категорията на туристическия обект нова категория на обекта се определя по реда на чл. 6 или 7.
(5) Когато лицето, извършващо хотелиерство и/или ресторантьорство, желае категорията на обекта да бъде променена, то предприема съответните действия по ал. 1, т. 1 и подава заявление за определяне на категория по реда на чл. 6 или 7.

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Категорията на туристическите обекти се понижава при неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1 от Закона за туризма.

Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма може да понижи категорията на туристическия обект до категория извън определените в чл. 2, ал. 2 случаи, като уведомява кмета на съответната община за извършеното понижаване.

Чл. 23в. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) (1) Когато категорията на туристическия обект е "една звезда" и се констатира нарушение на чл. 46, т. 1 от Закона за туризма, което не е извършено повторно, съответните длъжностни лица определят на проверяваното лице срок за отстраняване на нарушението.
(2) При неотстраняване на нарушението в срока по ал. 1 категорията на обекта се прекратява.

Глава четвърта.
ВПИСВАНЕ НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО В ТЯХ, В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР. ТАКСИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Категоризираните туристически обекти и лицата, извършващи хотелиерство и ресторантьорство в тях, се вписват в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Вписванията в регистъра се правят от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него длъжностно лице служебно или след постъпило заявление за отразяване на промени във вписаните обстоятелства.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра по ал. 1, са длъжни да заявят писмено в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма или в съответната община промяната в срок един месец от настъпването й.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат копие от документ, удостоверяващ промяната, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) При промяна на лицето, извършващо дейност в обекта, новото лице в 30-дневен срок от промяната подава заявление до съответния категоризиращ орган за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;
3. копие от акта за собственост - при промяна на собствеността;
4. копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;
5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) копие от единния идентификационен номер;
6. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец съгласно приложение № 7 или 8, както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта;
7. документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) В случай на промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление до съответния категоризиращ орган за вписване в Националния туристически регистър на настъпилите промени в обстоятелствата, копие от акта за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
(4) В случаите по ал. 1 и 3 определената категория на туристическия обект се запазва.
(5) Определената категория се запазва и при промяна на наименованието на туристическия обект, в случай че не е настъпила промяна във вида на обекта, както и при промяна на капацитета на туристическия обект, когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция или разширение.
(6) Промяната по ал. 5 се заявява и отразява по реда на чл. 24, ал. 3 и 4.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Таксата за отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, включва и издаване на удостоверение и табела, отразяващи променените обстоятелства.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Удостоверението по ал. 7 се предоставя само след връщане на първоначално издаденото. В случай че първоначално издаденото удостоверение е изгубено или унищожено, лицето прилага писмена декларация за обстоятелствата, при които то е изгубено или унищожено.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Кметовете на общините се задължават да водят регистър по реда на Наредбата за организацията на Единната система за туристическа информация на всички категоризирани от тях на територията на общината туристически обекти и да предоставят информация относно вписванията по този регистър в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в 30-дневен срок от датата на заповедта за определената категория на туристическия обект.
(2) Регистрите по ал. 1 са неразделна част от Националния туристически регистър.

Чл. 27. (1) За определяне категорията на туристическите обекти се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
(2) В таксата по ал. 1 се включва стойността на категорийната символика на туристическия обект.

Глава пета.
КОНТРОЛ (ОТМ. - ДВ, БР. 46 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2007 Г.)


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. В случаите, когато към датата на влизане в сила на наредбата има открита процедура за категоризиране на средства за подслон, места за настаняване или заведения за хранене и развлечения, процедурата и категоризацията се довършват по реда на тази наредба.

§ 2. На категоризираните към 13 ноември 2004 г. туристически обекти срокът на действие на определената им категория се запазва.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 55, ал. 3 от Закона за туризма.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Указания по прилагането на наредбата дава министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 22 МАЙ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН, МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2007 Г.)
§ 23. Навсякъде в наредбата думите "министъра на културата и туризма" и "министърът на културата и туризма" се заменят съответно с "председателя на Държавната агенция по туризъм" и "председателят на Държавната агенция по туризъм".

§ 24. Подадените заявления за определяне на категория се разглеждат, а откритите процедури по категоризиране се довършват по реда на наредбата.

§ 25. Съществуващите към датата на влизане в сила на постановлението центрове към балнеохотели привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок една година от влизането й в сила.

§ 26. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)
§ 90. В Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, приета с Постановление № 357 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2005 г. и бр. 46 и 98 от 2007 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в текста думите "председателя на Държавната агенция по туризъм" се заменят с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и думите "председателят на Държавната агенция по туризъм" се заменят с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)
Раздел I
Характеристики и видове на туристическите обекти
(Предишен текст на Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4, изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)
1. Средства за подслон:
1.1. Хотел - общодостъпна сграда или сгради, функционално свързани, с минимум 15 стаи за подслон, в която се предлагат основни и допълнителни туристически услуги, свързани с пребиваването на туристите. За хотели, изградени преди 1 юни 2003 г., и за хотели в населени места или в части от тях с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение се допуска броят на стаите да е по-малък с 20 на сто. Хотелът разполага поне с едно заведение за хранене и развлечения.
Хотелите могат да бъдат:
а) според периода на експлоатация:
- целогодишни;
- сезонни - в експлоатация са само през определени периоди от годината;
б) според териториалното си разположение:
- морски;
- планински;
- градски или в други населени места или селищни образувания;
в) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) според предназначението или спецификата си:
- апартаментен (студиен) хотел - средство за подслон, което се състои от апартаменти и/или от студиа със съоръжения или обзавеждане за съхраняване, подготовка и консумация на храна;
- хотел-резиденс - средство за подслон с висок комфорт и нетрадиционно обзавеждане - категория "пет звезди", независимо от броя на стаите, изградено при пълна свобода на проектиране и архитектурно-творчески решения на външната конструкция и фасадата на хотела (резиденции, старинни сгради, сгради - паметници на културата);
- клуб-хотел - средство за подслон, в което се обслужват туристи по интереси и се предлагат основни и разнообразни допълнителни услуги;
- балнеохотел - средство за подслон, с изграден балнеолечебен център, разполагащ със специализирано оборудвани кабинети, зали и помещения, предназначен за осъществяване на профилактика, лечение и рехабилитация на туристи от квалифициран медицински и немедицински персонал; профилактиката, лечението и рехабилитацията се осъществяват от лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;
- СПА хотел - средство за подслон, категория "четири звезди" или "пет звезди", с изграден СПА и уелнес център, в който се предлагат разнообразни водни и козметични процедури, както и спортни занимания, чрез прилагане на природосъобразни форми и методи за релакс, физическо и естетическо поддържане на тялото и части от него, консултирани и реализирани от квалифициран персонал;
- уелнес хотел - средство за подслон, категория "четири звезди" или "пет звезди", с изграден СПА и уелнес център, в който се предлагат разнообразни услуги, процедури, терапии и програми, както и спортни, културно-развлекателни и хоби занимания, предназначени за релакс, психо-физическо възстановяване и поддържане на здравето и творческите възможности на туриста;
- бизнес хотел - специфичен тип хотел с категория "четири звезди" или "пет звезди", в който са осигурени условия за провеждане на работни срещи, конференции, конгреси, презентации, приеми, семинари, интервюта и др.
1.2. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Мотел - вид крайпътен хотел за пребиваване и обслужване на автотуристи, разположен извън населено място до активен транспортен възел или автомагистрала. Мотелът разполага поне с едно заведение за хранене и развлечения.
1.3. Вилно селище - самостоятелна териториално обособена група от нискоетажни масивни вили с комплексна многофункционално изградена инженерна и туристическа инфраструктура, в която се предлагат основни и разнообразни допълнителни туристически услуги. Обособява се от най-малко 5 вили и има поне едно заведение за хранене и развлечения.
1.4. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Туристическо селище - самостоятелна териториално обособена група от средства за подслон и/или места за настаняване, с изградена обща инженерна и туристическа инфраструктура, където се предлагат основни и разнообразни допълнителни туристически услуги. Обособява се от най-малко 5 средства за подслон или места за настаняване и има поне едно заведение за хранене и развлечения.
2. Места за настаняване:
2.1. Пансион (хостел) - място за настаняване (обикновено по-продължително), обзаведено с най-необходимите мебелировка, съоръжения, съдове и прибори за ползване и самостоятелно обслужване.
2.2. Почивна станция - самостоятелно място за настаняване с преобладаващи социални функции и с инфраструктура, предлагаща здравни, балнеоложки, спортни и други услуги.
2.3. Семеен хотел - сграда с подходящо архитектурно оформление с капацитет от 10 до 20 стаи за настаняване на туристи, в която се извършва хотелиерска дейност. За обекти, изградени преди 1 юни 2003 г., се допуска капацитет от минимум 5 стаи. Организацията на работата е предимно на семеен принцип.
Семейният хотел има поне едно заведение за хранене и развлечения.
2.4. Самостоятелни стаи - до 5 стаи - самостоятелни или в апартаменти, в една сграда, предоставяни на туристи за нощувка.
2.5. Вила - самостоятелно място за настаняване, масивна сграда с ниска етажност, притежаваща минимум: преддверие, хол, две спални, кухненски бокс, трапезария, санитарен възел, тераса и паркинг. Гараж се изисква само за категория "пет звезди".
2.6. Къща - сграда с ниска етажност, която разполага с максимум 10 стаи за настаняване. Гостите ползват общи помещения като: всекидневна, обзаведена кухня, трапезария или място за хранене и място за отдих в двора. Обслужването се извършва от домакините на къщата.
2.7. Бунгало - място за настаняване, изградено от строителни конструкции за сезонна или целогодишна експлоатация, със санитарен възел, без задължително изискване за кухненски бокс.
2.8. Къмпинг - охраняван терен със съответната инфраструктура и с необходимите условия за пребиваване на туристи със собствена или наета палатка или каравана, както и за паркиране на автомобили и предлагане на туристически услуги. На територията на къмпинга могат да се разполагат бунгала, каравани (временно стационарно подвижно (колесно) място за настаняване без задължително изискване за кухненски бокс и санитарен възел), други места за настаняване, хранене и търговия.
3. Заведения за хранене и развлечения:
3.1. Ресторанти - общодостъпни заведения за хранене и развлечения, в които се предлагат кухненска и сладкарска продукция, алкохолни и безалкохолни напитки. Обслужването на клиентите е с квалифицирани сервитьори с използване на специални форми на сервиране. Ресторантите могат да бъдат:
3.1.1. Класически ресторант - предлага широк и разнообразен асортимент от висококачествена кухненска продукция, сладкарска продукция, десерти, плодове, специалитети, ястия, тестени изделия, безалкохолни и алкохолни напитки и създава условия за хранене и развлечения.
3.1.2. Специализиран ресторант:
а) за риба, дивеч, птици или друг - асортиментът се базира на даден основен продукт;
б) барбекю, грил, скара - асортиментът се базира на печени меса на скара или плоча;
в) ресторант-клуб - обслужва туристи с определени интереси.
В специализираните ресторанти може да се предлага и друга кухненска продукция, десерти, алкохолни и безалкохолни напитки.
3.1.3. Ресторант с национална кухня:
а) ресторант с българска кухня - предлага предимно българска национална и регионална кухня и напитки - механа, гостилница, странноприемница, битова къща, ханче и др.;
б) ресторант с чуждестранна кухня - френска, италианска, китайска, японска и др.; асортиментът се базира на съответните национални кухни и напитки.
3.1.4. Атракционно-тематичен ресторант - с характерен архитектурен вътрешен и външен облик, с подходящ асортимент от ястия, напитки и/или артистично-музикална програма (шатри, кошари, колиби, фрегати, пикник и др.).
3.2. Заведения за бързо обслужване - предлагат ограничен типизиран асортимент от кулинарна продукция и/или готови пакетирани стоки, десерти, напитки - безалкохолни и алкохолни. Имат висока пропускателна способност. Самообслужването е основна форма на обслужване. Може да се предлага комбинирана форма на обслужване. Заведенията за бързо обслужване могат да бъдат:
3.2.1. Снек-бар - предлага асортимент от ястия и специалитети, приготвени на скара или плоча, аламинути, салати, супи, бульони; готови сладкарски изделия, сладолед; топли напитки, алкохолни и безалкохолни напитки, бира (пиво). Кухненската продукция се приготвя пред клиента и се предлага от бар-плот.
3.2.2. Бистро - кухненската продукция в заведението е ограничена до: студени и топли предястия, скара и аламинути, салати, супи, десерти. Липсва предварителният процес на подготовка на храната, т.е. използват се предварително подготвени храни - полуфабрикати. Карт-менюто включва топли напитки, безалкохолни и алкохолни напитки и бира.
3.2.3. Фаст-фууд - предлага сандвичи, различни видове бургери, пържени картофи, скара от месни полуфабрикати, сосове, салати, готови тестени изделия, сладкарски изделия, захарни и шоколадови изделия, сладолед, топли напитки, безалкохолни напитки и бира.
3.2.4. Пицария - предлага различни видове пици, спагети, лазаня, макарони, салати, десерти и др., както и алкохолни и безалкохолни напитки.
3.2.5. Закусвалня - предлага разнообразен асортимент, посочен в някоя от изброените групи: 1. супи, салати, чорби и ястия от субпродукти; 2. аламинути, приготвени на скара - кюфтета, кебапчета, карначета, шишчета и др., салати. Карт-менюто включва топли напитки, безалкохолни напитки, бира и ограничен набор от алкохолни напитки.
3.2.6. Баничарница или мекичарница - предлага баници, бюреци, тиквеник, щрудел, мекици, тутманик, милинки, кифли, кроасани и др., както и безалкохолни напитки.
3.2.7. Бюфет, павилион, каравана - предлагат ограничен асортимент от готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки.
3.3. Питейни заведения - предлагат богат асортимент от алкохолни и безалкохолни напитки и закуски към тях. Питейните заведения могат да бъдат:
3.3.1. Кафе-аперитив - предлага богат асортимент от алкохолни и безалкохолни напитки; ограничен асортимент кулинарна продукция - салати, студени мезета, пържени картофи, месни полуфабрикати на скара, сандвичи, бургери, захарни и шоколадови изделия, ядки, сладолед.
3.3.2. Винарна - предлага преобладаващо богат асортимент от наливни и бутилирани вина, други алкохолни и безалкохолни напитки, подходяща кухненска продукция и мезета. Може да има условия за дегустация.
3.3.3. Пивница (кръчма) - предлага разливни и бутилирани алкохолни и безалкохолни напитки, топли напитки, салати, студени мезета, ядки, захарни и шоколадови изделия.
3.3.4. Бирария - предлага разнообразен асортимент от наливна и бутилирана бира, салати, студени мезета, пържени картофи, месни полуфабрикати на скара, топли напитки, безалкохолни и алкохолни напитки.
3.4. Кафе-сладкарници - заведения за допълнително хранене, в които се предлагат сладкарска продукция, сладоледи, тестени изделия, безалкохолни и алкохолни напитки. Кафе-сладкарниците могат да бъдат:
3.4.1. Кафе-сладкарница - предлага малотрайни и трайни сладкарски изделия, захарни и шоколадови изделия, сандвичи, бургери, тестени закуски, сладолед, топли напитки, коктейли, безалкохолни напитки, бира, алкохолни напитки.
3.4.2. Сладкарница - предлага малотрайни и трайни сладкарски изделия, захарни и шоколадови изделия, тестени закуски, сандвичи, сладолед, топли напитки и безалкохолни напитки.
3.4.3. Сладоледен салон - сладкарница с преобладаващ асортимент от разнообразни сладоледи на млечна, фруктова, сметанова и друга основа, сладоледени специалитети, сладоледени торти, пасти, шейкове, айскафе и др.
3.4.4. Кафене - предлага топли напитки, алкохолни и безалкохолни напитки, малотрайни и трайни сладкарски изделия, захарни и шоколадови изделия, тестени закуски, ядки.
3.4.5. Кафе-клуб - заведение за клиенти с определени интереси (интернет, изкуство, игри, хазартни игри и др.), в което се предлагат топли напитки, безалкохолни напитки, алкохолни напитки, захарни и шоколадови изделия, ядки.
3.4.6. Кафетерия - предлага разнообразни топли напитки, безалкохолни напитки, закуски, тестени, захарни и шоколадови изделия.
3.4.7. Чайна - предлага топли тонизиращи и слабоалкохолни напитки (чай, билкови отвари, кафе, горещ шоколад, какао, грог, пунш, греяни вина и др.) и закуски.
3.5. Барове - предлагат богат асортимент от алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, топли напитки, ядки, сладкарски и захарни изделия, ограничен асортимент кулинарна продукция. Баровете могат да бъдат:
3.5.1. Коктейл-бар - предлага богат асортимент предимно от алкохолни и безалкохолни коктейли и напитки, ядки, сладкарска продукция и захарни изделия.
3.5.2. Кафе-бар - предлага различни видове кафе, безалкохолни и алкохолни напитки, плодове и др.
3.5.3. Бар-конгресен център - предлага асортимент, предназначен за обслужване на конгресни прояви.
3.5.4. Бар-спортен център (-басейн, -тенис, -фитнес, -боулинг и др.) - предлага тонизиращи напитки, сокове, нектари, коктейли и др.
3.5.5. Бар-фоайе (лоби бар) - предлага алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, закуски, десерти, ядки и др. Разположен е в непосредствена близост до фоайето на средства за подслон или места за настаняване.
3.5.6. Дискотека - заведение предимно за танцуване с дансинг и плотове в търговската зала и ограничен брой места за сядане. Предлага алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, ядки, топли напитки, сандвичи, захарни и шоколадови изделия.
3.5.7. Бар-клуб - заведение с музикално-артистична програма за клиенти с определени интереси, предлагащо алкохолни и безалкохолни напитки, кухненска и сладкарска продукция и др.
3.5.8. Пиано-бар - заведение с тихо музициране и асортимент, съответстващ на асортимента на баровете.
3.5.9. Бар-казино - заведение за развлечения с барово обслужване в казино зала.
3.5.10. Бар-вариете - луксозно заведение с музикално-артистична програма.
3.5.11. Нощен бар (със програма или без програма) - предлага асортимент за барове и е с нощен режим на работа.
Раздел II
Единици, включени в капацитета на средства за подслон и места за настаняване
(Нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)
1. Стая: състои се от антре, помещение за нощуване и санитарен възел. Видове:
а) единична стая - стая с обзавеждане и оборудване, предназначено за ползване от едно лице;
б) двойна стая - стая с обзавеждане и оборудване, предназначено за ползване от две лица.
2. Апартамент в хотел: състои се от антре, спалня/спални, дневна или хол и санитарен възел.
3. Апартамент в апартаментен хотел: състои се от антре, спалня/спални, дневна, кухня или кухненски бокс, кът за хранене и/или столова, както и санитарен възел. Видове: едностайни, двустайни, тристайни, четиристайни.
4. Студио: състои се от едно помещение с антре и с части от помещението, предназначени и обзаведени за нощуване, както и дневна зона, кът за хранене и/или кухненски бокс и санитарен възел.
5. Обща спалня: помещение с обзавеждане и оборудване, предназначено за ползване от много лица. Допуска се само в места за настаняване.

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 11, ал. 1 и 4 и чл. 21, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.)
Глава първа
 
ХОТЕЛИ
 
Раздел I
Хотели категория "една звезда"
 

I.1. Изисквания към изграждането

 
Изисквания Видове хотели
по за категория "една звезда" Според териториалното Балнеохотел
ред   им разположение  
    морски планински градски  
1 2 3 4 5 6
I. Фасада        
1. Завършена фасада с ненарушена цялост да да да да
II. Входове и подходи        
1. Главен вход: една секция за пътници и багаж да да да да
2. Входна козирка да да да да
3. Подход (рампа) за хора с увреждания* да да да да
4. Стопански вход с рампа да да да да
III. Паркинги и гаражи        
1. Места за паркиране и/или гариране да да да да
IV. Асансьори        
1. Асансьор за пътници - изисква се за хотели над 3 етажа да да да да
V. Стълбища        
1. Стълбище за хотелски гости да да да да
VI. Коридори в хотелския блок        
1. При едностранно застрояване - минимална широчина в метри - 1,30 да да да да
2. При двустранно застрояване - минимална широчина в метри - 1,50 да да да да
VII. Хотелска стая        
1. С едно легло:        
  площ - 9,0 кв.м да да да да
  светла височина - 2,5 м да да да да
2. С две легла:        
  площ - 12,0 кв.м да да да да
  светла височина - 2,5 м да да да да
3. Допуска се намаление на площта на стаята с 10 %, ако разполага с балкон или лоджия с площ най-малко 3 кв.м да да да да
4. Санитарен възел (баня и тоалетна):        
  обща площ - 2,4 кв.м да да да да
  светла височина - 2,2 м да да да да
5. Входно антре - широчина, вкл. вграден гардероб - 1,5 м да да да да
6. Обезопасен балкон - дълбочина - 1,0 м да не е задъл- не е задъл- не е задъл-
  Площ - 2,0 кв.м   жителен жителен жителен
VIII. Камериерски помещения да да да да
IX. Приемен блок        
1. Фоайе с площ 0,6 кв.м на легло да да да да
2. Рецепция да да да да
2.1. Плот и работни места да да да да
3. Тоалетна с преддверие за хотелски гости - една клетка на 75 легла да да да да
Х. Инсталации        
1. Отоплителна да (за цело- да да да
    годишни      
    обекти)      
2. Телефонна да да да да
3. Всмукателна в санитарния възел да да да да
ХI. Допълнителна инфраструктура (градински декоративни елементи, водни декоративни площи, украса, озеленяване, декоративно парково осветление или др.) да да да да
ХII. Балнеолечебен център не не не да
ХIII. Прилежащи заведения за хранене и развлечения 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр.
           
 
I.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
 
Изисквания Видове хотели
по за категория "една звезда" Според териториалното Балнеохотел
ред   им разположение  
    морски планински градски  
1 2 3 4 5 6
I. Фасада        
1. Светлиннорекламен надпис да да да да
2. Пепелници-кошчета от негорим материал до главния вход* да да да да
II. Приемен блок        
1. Фоайе:        
1.1. Автомат за почистване на обувки* не да да да
1.2. Четка за почистване на пясък* да не не да, ако
          са морски
1.3. Фотьойли и салонни масички* да да да да
1.4. Телевизор* да да да да
1.5. Информационно табло, термометър, барометър (в близост до рецепцията)* да да да да
1.6. Стойка за рекламно-информационни материали* да да да да
1.7. Универсална инвалидна количка* да да да да
2. Рецепция с плот за обслужване: да да да да
2.1. Място за обслужване на хора с увреждания с височина до 80 см - разполага се на рецепцията или в непосредствена близост до нея* да да да да
2.2. Ключарник - скрит от погледа на клиента* да да да да
2.3. Ключ или магнитна карта за туристите да да да да
2.4. Метална каса* да да да да
2.5. Телефони да да да да
2.6. Информационно табло за снежната не да да, ако са да, ако са
  покривка*     планински планински
2.7. Информационно табло за температурата да не да, ако са да, ако са
  на въздуха и водата*     морски морски
2.8. План-схема на обекта* да да да да
2.9. Аптечка* да да да да
2.10. Компютър да да да да
III. Коридори        
1. Указателни табели за разположението на стаите на етажа* да да да да
IV. Стая в хотели        
1. Спалня:        
1.1. Легло с размери 1,00 м на 2,00 м с матрак за двойните стаи - 2 бр. да да да да
1.2. Легло с минимални размери 1,00 м на 2,00 м с матрак за единичните стаи - 1 бр. да да да да
1.3. Нощно шкафче за всяко легло* да да да да
1.4. Озвучаване* да да да да
1.5. Комбинирана масичка (писалище) с настолна лампа, огледало, стол или табуретка* да да да да
1.6. Багажник* да да да да
1.7. Нощна лампа с насочваща светлина* да да да да
1.8. Кошче от негорим материал* да да да да
1.9. Плътни пердета или щори (транспаранти) на прозорците да да да да
1.10. Пепелници (само в стаи за пушачи)* да да да да
1.11. Постелъчен инвентар в съответствие с размера и броя на леглата: да да да да
1.11.1. възглавници с калъфки да да да да
1.11.2. завивка да да да да
1.11.3. горен и долен чаршаф да да да да
2. Антре:        
2.1. Входна врата да да да да
2.2. Гардероб със секции за връхни дрехи, бельо, обувки и др. - допуска се да бъде в стаята: да да да да
2.2.1. закачалки за дрехи - 3 на легло* да да да да
2.2.2. четка за дрехи и обувалка* да да да да
2.2.3. игленик* да да да да
3. Санитарен възел:        
3.1. Мивка със стенно огледало, чаша, кошче от негорим материал, защитено от влага осветително тяло, кърподържатели за всеки вид хавлиени кърпи* да да да да
3.2. Поставка за тоалетни принадлежности* да да да да
3.3. Душ със завеса* да да да да
3.4. Хавлиени кърпи - 2 бр. на легло* да да да да
3.5. Чаша за вода с подложка или целофаново пликче* да да да да
3.6. Козметика - пакетирани или течни сапуни, шампоани* да да да да
3.7. Тоалетна чиния с промиване и четка за почистване на тоалетната чиния да да да да
3.8. Кутия с тоалетна хартия, дезодорант* да да да да
V. Камериерски помещения        
1. Машини, съоръжения и консумативи за хигиенизиране; камериерски колички; стелажи за чисто и мръсно бельо, стелаж за консумативи, рекламни и информационни материали* да да да да
           
 
I.3. Изисквания към обслужването
 
№ по ред Изисквания за категория "една звезда"
I. Безопасност и сигурност
1. Осигурена безопасност и сигурност на туристите (осигурява се чрез технически средства и собствена или наета охрана)
II. Посрещане и настаняване
1. При регистрация на госта администраторът издава паспорт на хотела
III. Подмяна на спално бельо и кърпи
1. На три дни
2. При напускане на госта
IV. Ежедневно почистване и дезинфекциране на санитарните съоръжения, чашите за тоалетни принадлежности и вода
V. Зареждане
1. Ежедневно - сапун
2. След употреба - шампоани, игленик
3. След изразходване - тоалетна хартия, дезодорант
VI. Униформено облекло и отличителни знаци*
1. Длъжностните лица са длъжни да бъдат с униформено или работно облекло в зависимост от заеманата длъжност
2. Обслужващият персонал е длъжен да бъде с отличителен знак, указващ име и длъжност
   
 
I.4. Изисквания към предоставяните услуги
 
Изисквания Видове хотели
по за категория "една звезда" Според териториалното Балнеохотел
ред   им разположение  
    морски планински градски  
1 2 3 4 5 6
1. Даване на информация за:        
  - разписания, маршрути и тарифи на транспортните средства;        
  - програма на културните мероприятия;        
  - работно време на заведенията за хранене и развлечения;        
  - работно време на културно - историческите и търговските центрове;        
  - обмяна на валута да да да да
2. Даване на информация за:*        
  - методите за лечение или въздействие;        
  - основните физико-химични характеристики на минералната вода и/или лечебната кал;        
  показания за лечение и противопоказания не не не да
3. Пощенски услуги* да да да да
4. Телефонни услуги да да да да
5. Съхраняване на ценности и документи да да да да
6. Поръчка на такси да да да да
7. Спортни услуги* да да да да
8. Осигуряване оказването на медицинска помощ да да да да
9. Лечебна дейност не не не да
10. Предоставяне на вещи под наем (според местоположението на обекта) да да да да
11. Осигуряване на безплатно ползване на тоалетните в обекта да да да да
           
 
I.5. Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала
 
№ по ред Изисквания за категория "една звезда"
1. Управител
1.1. Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма, или средно образование и 3 години стаж в туризма
1.2. Езикова квалификация - един чужд език
2. Администратор
2.1. Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма, или средно образование и 2 години стаж в туризма
2.2. Езикова квалификация - минимални познания по един чужд език
3. Старша камериерка/Камериерка
3.1. Основно образование
3.2. Езикова квалификация - минимални познания по един чужд език
   
Забележки:
1. Изискванията за висше образование включват образователно-квалификационните степени: "магистър", "бакалавър" или "специалист" (колеж) в професионално направление туризъм и/или хранителни технологии.
2. Изискването за средно професионално образование включва средно образование и професионална квалификация, придобити в училища от системата на народната просвета.
3. "Стаж в туризма" е трудов стаж, осигурителен или служебен стаж, придобит в предприятие на едноличен търговец, търговско дружество, юридическо лице или администрация, свързани с туризма или с предлагане на туристически услуги по смисъла на Закона за туризма.
4. Документът за придобита професионална квалификация, издаден след 1.I.2003 г., следва да бъде от професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж, център за професионално обучение и др.
5. "Езикова квалификация" е получено образование или обучение по чужд език или на чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище, или езиков курс, или успешно положен изпит.
6. Минималните познания по чужд език изискват познания по езика, свързани с обслужващия процес и задълженията на съответната длъжност (не се изисква документ).
7. Лицата, заемащи посочените длъжности, следва да имат минимални познания по български език.
Заемането на посочените длъжности се удостоверява при проверката на място с трудов договор.
 
 
Раздел II
 
Хотели категория "две звезди"
 

II.1. Изисквания към изграждането

 
Изисквания Видове хотели
по за категория "две звезди" Според териториалното Балнеохотел Апартаментен
ред   им разположение   (студиен)
    морски планински градски   хотел
1 2 3 4 5 6 7
I. Фасада          
1. Завършена фасада с ненарушена цялост да да да да да
II. Входове и подходи          
1. Главен вход: една секция за пътници и багаж да да да да да
2. Входна козирка да да да да да
3. Подход (рампа) за хора с увреждания* да да да да да
4. Стопански вход с рампа да да да да да
III. Паркинги и гаражи          
1. Места за паркиране и/или гариране да да да да да
IV. Асансьори          
  Изискват се за хотели над 3 етажа          
1. Асансьор за пътници да да да да да
V. Стълбища          
1. Стълбище за хотелски гости да да да да да
VI. Коридори в хотелския блок          
1. При едностранно застрояване - минимална широчина в метри - 1,30 да да да да да
2. При двустранно застрояване - минимална широчина в метри - 1,50 да да да да да
VII. Хотелска стая          
1. С едно легло:         -
  площ - 10,0 кв.м да да да да  
  светла височина - 2,6 м да да да да  
2. С две легла:         -
  площ - 13,6 кв.м да да да да  
  светла височина - 2,6 м да да да да  
3. Допуска се намаление на площта на стаята с 10 %, ако разполага с балкон или лоджия с площ най-малко 3 кв.м да да да да -
4. Санитарен възел (баня и тоалетна) -          
  обща площ - 3,4 кв.м да да да да да
  светла височина - 2,2 м да да да да да
5. Входно антре - широчина, включително вграден гардероб - 1,5 м да да да да -
6. Обезопасен балкон - дълбо-   не е за- не е за-   не е за-
  чина - 1,1 м   дължи дължи   дължи
  Площ - 2,5 кв.м да телен телен да телен
VIII. Хотелски апартамент          
1. Състои се от антре, спалня, дневна и санитарен възел (баня и тоалетна) да да да да -
  площ - 26 кв.м да да да да -
  светла височина - 2,6 м да да да да -
IХ. Апартаменти и студиа в апартаментен хотел          
1. Апартамент: състои се от антре, спалня, дневна, кухненски бокс с кът за хранене, санитарен възел (баня и тоалетна) - - - - да
  площ - 35 кв.м - - - - да
  светла височина - 2,6 м - - - - да
2. Студио: състои се от едно помещение с антре и с части от помещението, предназначени и обзаведени за нощуване, както и дневна зона, кът за хранене и/или кухненски бокс и санитарен възел (баня и тоалетна) - - - - да
  площ - 22 кв.м         да
  светла височина - 2,6 м         да
Х. Камериерски сервизни помещения да да да да да
ХI. Приемен блок          
1. Фоайе с площ 0,6 кв.м на легло да да да да да
2. Рецепция да да да да да
2.1. Плот и работни места да да да да да
2.2. Помещение за багаж - 8 кв.м да да да да да
3. Тоалетна с преддверие за хотелски гости - 1 клетка за 75 легла да да да да да
4. Щандове за стоки и сувенири да да да да да
ХII. Инсталации          
1. Отоплителна да (за да да да (за цело- да (за цело-
    цело-     годиш- годиш-
    годиш - ни обекти)     ни обекти) ни обекти)
2. Телефонна да да да да да
3. Всмукателна в санитарния възел да да да да да
ХIII. Допълнителна инфраструктура (градински декоративни елементи, водни декоративни площи, украса, озеленяване, декоративно парково осветление или др.) да да да да да
ХIV. Балнеолечебен център не не не да не
ХV. Прилежащи заведения за хранене и развлечения 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр.
             
 
II.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
 
Изисквания Видове хотели
по за категория "две звезди" Според териториалното Балнеохотел Апартаментен
ред   им разположение   (студиен)
    морски планински градски   хотел
1 2 3 4 5 6 7
I. Фасада          
1. Светлиннорекламен надпис да да да да да
2. Пепелници-кошчета от негорим материал до главния вход* да да да да да
II. Приемен блок          
1. Фоайе:          
1.1. Автомат за почистване на обувки* не да да да да
1.2. Четка за почистване на пясък* да не не да, ако са да, ако са
          морски морски
1.3. Фотьойли и салонни масички* да да да да да
1.4. Телевизор* да да да да да
1.5. Информационно табло, термометър, барометър (в близост до рецепцията)* да да да да да
1.6. Стойка за рекламно-информационни материали* да да да да да
1.7. Телефон да да да да да
1.8. Колички за багаж* да да да да да
1.9. Универсална инвалидна количка* да да да да да
2. Рецепция с плот за обслужване:          
2.1. Място за обслужване на хора с увреждания с височина до 80 см - разполага се на рецепцията или в непосредствена близост до нея* да да да да да
2.2. Ключарник - скрит от погледа на клиента* да да да да да
2.3. Ключ или магнитна карта за туристите да да да да да
2.4. Метална каса* да да да да да
2.5. Индивидуални касети за съхранение на ценности (по една на всеки пет стаи)* да да да да да
2.6. Телефони за вътрешна връзка* да да да да да
2.7. Стенни часовници* да да да да да
2.8. Информационно табло за снежната     да, ако да, ако да, ако
  покривка* не да са пла- нински са пла- нински са планински
2.9. Информационно табло за температурата     да, ако да, ако да, ако
  на въздуха и водата* да не са морски са морски са морски
2.10. План-схема на обекта* да да да да да
2.11. Аптечка* да да да да да
2.12. Компютър да да да да да
2.13. Табло с графично изображение на предоставяните услуги* да да да да да
III. Коридори          
1. Указателни табели за разположението на стаите на етажа* да да да да да
IV. Стая в хотели          
1. Спалня:          
1.1. Легло с размери 1,00 м на 2,00 м          
  с матрак за двойните стаи - 2 бр. да да да да -
1.2. Легло с минимални размери 1,00 м на 2,00 м с матрак за          
  единичните стаи - 1 бр. да да да да -
1.3. Нощно шкафче за всяко легло* да да да да -
1.4. Озвучаване* да да да да -
1.5. Комбинирана масичка (писалище) с настолна лампа, огледало, стол или табуретка* да да да да -
1.6. Багажник* да да да да -
1.7. Нощна лампа с насочваща светлина* да да да да -
1.8. Телефон* да да да да -
1.9. Кошче от негорим материал* да да да да -
1.10. Плътни пердета или щори (транспаранти) на прозорците да да да да -
1.11. Пепелници (само в стаи за пушачи)* да да да да -
1.12. Постелъчен инвентар в съответствие с размера и броя на леглата: да да да да -
1.12.1. дневна покривка за легло* да да да да -
1.12.2. възглавници с калъфки да да да да -
1.12.3. завивка да да да да -
1.12.4. горен и долен чаршаф да да да да -
2. Антре:          
2.1. Входна врата да да да да -
2.2. Гардероб със секции за връхни дрехи, бельо, обувки и др. - допуска се да бъде в стаята: да да да да -
2.2.1. закачалки за дрехи - 4 броя          
  на легло* да да да да -
2.2.2. четка за дрехи и обувалка* да да да да -
2.2.3. игленик* да да да да -
2.2.4. Стенно огледало за цяла фигура и закачалка за връхни дрехи (портманто)* да да да да -
3. Санитарен възел:          
3.1. Мивка със стенно огледало, чаша, кошче от негорим материал, защитено от влага осветително тяло, кърподържатели за всеки вид хавлиени кърпи* да да да да -
3.2. Поставка за тоалетни принадлежности* да да да да -
3.3. Душ със завеса* да да да да -
3.4. Хавлиени кърпи по 2 бр. на легло* да да да да -
3.5. Чаша за вода с подложка или целофаново пликче* да да да да -
3.6. Козметика - пакетирани или течни сапуни, шампоани* да да да да -
3.7. Тоалетна чиния с промиване и четка за почистване на тоалетната чиния да да да да -
3.8. Кутия с тоалетна хартия, дезодорант* да да да да -
3.9. Санитарен плик* да да да да -
4. Балкон (ако има):          
4.1. Масичка с леки столове и пепелник * да да да да да
4.2. Сгъваем сушилник (простор)* да не не да, ако са да, ако са
          морски морски
V. Апартамент          
1. Антре:          
1.1. Входна врата да да да да да
1.2. Гардероб със секции за връхни дрехи, бельо, обувки и др. - допуска се да бъде в някоя от стаите: да да да да да
1.2.1. закачалки за дрехи - 4 бр. на легло* да да да да да
1.2.2. четка за дрехи и обувалка* да да да да да
1.2.3. игленик* да да да да да
1.3. Стенно огледало за цяла фигура и закачалка за връхни дрехи (портманто)* да да да да да
2. Спалня/спални:          
2.1. Легло с минимални размери 1,00 м на 2,00 м с матрак - 2 бр. да да да да да
2.2. Нощно шкафче за всяко легло* да да да да да
2.3. Багажник (допуска се да бъде в друго помещение на апартамента)* да да да да да
2.4. Нощна лампа* да да да да да
2.5. Телефон (допуска се да бъде в друго помещение на апартамента)* да да да да да
2.6. Плътни пердета или щори (транспаранти) на прозорците да да да да да
2.7. Постелъчен инвентар в съответствие с размера и броя на леглата: да да да да да
2.7.1. дневна покривка за легло* да да да да да
2.7.2. възглавници с калъфки да да да да да
2.7.3. завивка да да да да да
2.7.4. горен и долен чаршаф да да да да да
3. Дневна/хол:          
3.1. Комбинирана масичка (писалище) с настолна лампа, огледало, стол или табуретка* да да да да да
3.2. Салонна масичка* да да да да да
3.3. Гарнитура от мека мебел* да да да да да
3.4. Кошче от негорим материал* да да да да да
3.5. Плътни пердета или щори (транспаранти) на прозорците да да да да да
3.6. Озвучаване* да да да да да
3.7. Пепелници (само в стаи за пушачи)* да да да да да
3.8. Телевизор          
4. Санитарен възел/възли:          
4.1. Мивка със стенно огледало, чаша, кошче от негорим материал, защитено от влага осветително тяло, кърподържатели за всеки вид хавлиени кърпи* да да да да да
4.2. Поставка за тоалетни принадлежности* да да да да да
4.3. Душ със завеса* да да да да да
4.4. Хавлиени кърпи по 2 бр. на легло* да да да да да
4.5. Чаша за вода с подложка или целофаново пликче* да да да да да
4.6. Козметика - пакетирани или течни сапуни, шампоани* да да да да да
4.7. Тоалетна чиния с промиване и четка за почистване на тоалетната чиния да да да да да
4.8. Кутия с тоалетна хартия, дезодорант* да да да да да
4.9. Санитарен плик* да да да да да
5. Кухненски бокс:          
5.1. Маса за хранене със столове* - - - - да
5.2. Шкаф с отделени секции* - - - - да
5.3. Мивка със студена и топла вода - - - - да
5.4. Котлон* - - - - да
5.5. Съдове за приготвяне и консумиране на храна и напитки* - - - - да
5.6. Кухненски кърпи* - - - - да
5.7. Приспособления и препарати за миене на съдове* - - - - да
6. Балкон (ако има): да да да да да
6.1. Масичка с леки столове и пепелник* да да да да да
6.2. Сгъваем сушилник (простор)* да да да да да
VI. Камериерски помещения да да да да да
1. Машини, съоръжения и консумативи за хигиенизиране; камериерски колички; стелажи за чисто и мръсно бельо, стелаж за консумативи, рекламни и информационни материали* да да да да да
             
 
II.3. Изисквания към обслужването
 
№ по ред Изисквания за категория "две звезди"
I. Безопасност и сигурност
1. Осигурена безопасност и сигурност на туристите (осигурява се чрез технически средства и собствена или наета охрана)
II. Посрещане и настаняване
1. При регистрация на госта администраторът издава паспорт на хотела.
2. Багажът на госта се поема от пиколо, който изчаква регистрацията на госта на рецепцията и го придружава до хотелската стая.*
III. Подмяна на спално бельо и кърпи
1. На три дни
2. При напускане на госта
IV. Ежедневно почистване и дезинфекциране на санитарните съоръжения, чашите за тоалетни принадлежности и вода
V. Зареждане
1. Ежедневно: сапун
2. След употреба: шампоани, игленик
3. След изразходване - тоалетна хартия, дезодорант
4. Зареждане за VIP гости
4.1. Визитна картичка на хотела и поздравителна картичка от управителя или собственика
4.2. Комплимент от хотела - фруктиера с плодове, свежи цветя, вино и др.
4.3 Луксозна козметика за баня, тоалетни принадлежности и консумативи
4.4. Хавлиен халат и чехли за еднократна употреба
VI. Униформено облекло и отличителни знаци*
1. Длъжностните лица са длъжни да бъдат с униформено или работно облекло в зависимост от заеманата длъжност.
2. Обслужващият персонал е длъжен да бъде с отличителен знак, указващ име и длъжност.
VII. Изпращане
1. Багажът на госта се поема от пиколо.*
   
 
II.4. Изисквания към предоставяните услуги
 
Изисквания Видове хотели
по за категория "две звезди" Според териториалното Балнеохотел Апартаментен
ред   им разположение   (студиен)
    морски планински градски   хотел
1 2 3 4 5 6 7
1. Даване на информация за:          
  - разписания, маршрути и тарифи на транспортните средства;          
  - програма на културните мероприятия;          
  - работно време на заведенията за хранене и развлечения;          
  - работно време на културно - историческите и търговските центрове;          
  - обмяна на валута да да да да да
2. Даване на информация за:*          
  - методите за лечение или въздействие;          
  - основните физико-химични характеристики на минералната вода и/или лечебната кал; показания за лечение и противопоказания не не не да не
3. Пощенски услуги* да да да да да
4. Телефонни услуги да да да да да
5. Пране* да да да да да
6. Гладене* да да да да да
7. Съхраняване на ценности и документи да да да да да
8. Поръчка на такси да да да да да
9. Спортни услуги да да да да да
10. Осигуряване оказването на медицинска помощ да да да да да
11. Лечебна дейност не не не да не
12. Предлагане на екскурзии, мероприятия и пътувания * да да да да да
13. Предоставяне на вещи под наем (според местоположението на обекта и нуждите на туриста) да да да да да
14. Осигуряване на безплатно ползване на тоалетните в обекта да да да да да
             
 
II.5. Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала
 
№ по ред Изисквания за категория "две звезди"
1. Управител
1.1. Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма, или средно образование и 3 години стаж в туризма
1.2. Езикова квалификация - един чужд език
2. Администратор
2.1. Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма, или средно образование и 2 години стаж в туризма
2.2. Езикова квалификация - един чужд език
3. Старша камериерка/
  камериерка
3.1. Основно образование
3.2. Езикова квалификация - минимални познания по един чужд език
4. Пиколо
4.1. Основно образование
4.2. Езикова квалификация - минимални познания по един чужд език
   
Забележки:
1. Изискванията за висше образование включват образователно-квалификационните степени: "магистър", "бакалавър" или "специалист" (колеж) в професионално направление туризъм и/или хранителни технологии.
2. Изискването за средно професионално образование включва средно образование и професионална квалификация, придобити в училища от системата на народната просвета.
3. "Стаж в туризма" е трудов стаж, осигурителен или служебен стаж, придобит в предприятие на едноличен търговец, търговско дружество, юридическо лице или администрация, свързани с туризма или с предлагане на туристически услуги по смисъла на Закона за туризма.
4. Документът за придобита професионална квалификация, издаден след 01.01.2003 г., следва да бъде от професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж, център за професионално обучение и др.
5. "Езикова квалификация" е получено образование или обучение по чужд език или на чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище, или езиков курс, или успешно положен изпит.
6. Минималните познания по чужд език изискват познания по езика, свързани с обслужващия процес и задълженията на съответната длъжност (не се изисква документ).
7. Лицата, заемащи посочените длъжности, следва да имат минимални познания по български език.
Заемането на посочените длъжности се удостоверява при проверката на място с трудов договор.
 
 
Раздел III
 
Хотели категория "три звезди"
 

III.1. Изисквания към изграждането

 
Изисквания Видове хотели
по за категория "три звезди" Според териториалното Балнеохотел Апартаментен
ред   им разположение   (студиен)
    морски планински градски   хотел
1 2 3 4 5 6 7
I. Фасада          
1. Завършена фасада с ненарушена цялост да да да да да
II. Входове и подходи          
1. Главен вход: една секция за пътници и багаж да да да да да
2. Входна козирка да да да да да
3. Подход (рампа) за хора с увреждания* да да да да да
4. Вход за персонала (за хотели с капацитет над 75 стаи) да да да да да
5. Стопански вход с рампа да да да да да
III. Паркинги и гаражи          
1. Места за паркиране и/или гариране да да да да да
IV. Асансьори:          
  - Изискват се за хотели над 3 етажа;          
  - При наличие на подземен гараж се изисква поне един от пътническите асансьори да осигурява връзка между подземния гараж и фоайето;          
  - При наличие на панорамно заведение за хранене и развлечения се изисква поне един от пътническите асансьори да осигурява връзка между панорамното заведение за хранене и развлечения и фоайето.          
1. Асансьор за пътници да да да да да
2. Асансьор за стопански нужди (изисква се за хотели с капацитет над 75 стаи) да да да да да
V. Стълбища          
1. Стълбище за хотелски гости да да да да да
VI. Коридори в хотелския блок          
1. При едностранно застрояване:          
  - минимална широчина в метри - 1,40 да да да да да
2. При двустранно застрояване:          
  - минимална широчина в метри - 1,60 да да да да да
VII. Хотелска стая          
1. С едно легло:         -
  площ - 12,0 кв.м да да да да  
  светла височина - 2,6 м да да да да  
2. С две легла:         -
  площ - 15,6 кв.м да да да да  
  светла височина - 2,6 м да да да да  
3. Допуска се намаление на площта на стаята с 10 %, ако разполага с балкон или лоджия с площ най-малко 3 кв.м да да да да -
4. Санитарен възел (баня и тоалетна) - обща площ - 4,3 кв.м да да да да да
  светла височина - 2,2 м да да да да да
5. Входно антре - широчина, включително вграден гардероб - 1,6 м да да да да -
6. Обезопасен балкон - да не е за- не е за- да не е за-
  дълбочина - 1,2 м   дължи- дължи-   дължи-
  Площ - 3,0 кв.м   телен телен   телен
VIII. Хотелски апартамент          
1. Състои се от антре, спалня, дневна и санитарен възел (баня и тоалетна) да да да да -
  площ - 29 кв.м да да да да -
  светла височина - 2,6 м да да да да -
IХ. Апартаменти и студиа в апартаментен хотел          
1. Апартамент: състои се от антре, спалня, дневна, кухненски бокс с кът за хранене, санитарен възел (баня и тоалетна) - - - - да
  площ - 37 кв.м - - - - да
  светла височина - 2,6 м - - - - да
2. Студио: състои се от едно помещение с антре и с части от помещението, предназначени и обзаведени за нощуване, както и дневна зона, кът за хранене и/или кухненски бокс и санитарен възел (баня и тоалетна). - - - - да
  площ - 24 кв.м - - - - да
  светла височина - 2, 6 м - - - - да
Х. Камериерски помещения да да да да да
XI. Приемен блок          
1. Фоайе с площ 0,6 кв.м на легло да да да да да
2. Рецепция да да да да да
2.1. Плот и работни места да да да да да
2.2. Секция със сейфове за съхраняване на ценности* да да да да да
2.3. Помещение за багаж - 8 кв.м да да да да да
3. В приемния блок или на друго подходящо място да бъде осигурена възможност за ползване на копирна машина, факс, компютър и интернет. не не да не не
4. Тоалетна с преддверие за хотелски гости - 1 клетка за 75 легла да да да да да
5. Щандове за стоки и сувенири да да да да да
XII. Спортно-занимателен блок          
1. Място за забавни игри да да не да да
2. Детска занималня да да не да да
ХIII. Инсталации          
1. Отоплителна да (за цело- да да да да (за цело- годишни
    годиш- ни       обекти)
    обекти)        
2. Всмукателна в санитарния възел да да да да да
3. Климатична (задължителна само за общите помещения на хотели, проектирани след 1 юни 2003 г.) да да да да да
4. Алармена инсталация в санитарния възел за обекти, проектирани след 1 юни 2003 г. да да да да да
5. Телефонна да да да да да
6. Озвучителна в общите части* да да да да да
7. Телевизионна, видео- и сателитна да да да да да
ХIV. Допълнителна инфраструктура (градински декоративни елементи, водни декоративни площи, украса, озеленяване, декоративно парково осветление или др.) да да да да да
ХV. Балнеолечебен център не не не да не
XVI. Прилежащи заведения за          
  хранене и развлечения 2 бр. 2 бр. 1 бр. 2 бр. 1 бр.
             
 
III.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
 
Изисквания Видове хотели
по за категория "три звезди" Според териториалното Балнеохотел Апартаментен
ред   им разположение   (студиен)
    морски планински градски   хотел
1 2 3 4 5 6 7
I. Фасада          
1. Светлиннорекламен надпис да да да да да
2. Термометър и барометър до главния не да да, ако да, ако да, ако са
  вход*     са пла- нински са пла- нински планински
3. Пилони или стойки за окачване на знамената в близост до главния вход* да да да да да
2. Пепелници-кошчета от негорим материал до главния вход* да да да да да
II. Приемен блок          
1. Фоайе:          
1.1. Автомат за почистване на обувки * не да да да да
1.2. Четка за почистване на пясък *       да, ако са да, ако са
    да не не морски морски
1.3. Фотьойли и салонни масички* да да да да да
1.4. Телевизор* да да да да да
1.5. Информационно табло, термометър, барометър (в близост до рецепцията)* да да да да да
1.6. Стойка за рекламно-информационни материали* да да да да да
1.7. Телефон да да да да да
1.8. Колички за багаж* да да да да да
1.9. Универсална инвалидна количка* да да да да да
2. Рецепция с плот за обслужване:          
2.1. Място за обслужване на хора с увреждания с височина до 80 см - разполага се на рецепцията или в непосредствена близост до нея.* да да да да да
2.2. Ключарник - скрит от погледа на клиента* да да да да да
2.3. Ключ или магнитна карта за туристите да да да да да
2.4. Метална каса * да да да да да
2.5. Индивидуални касети за съхранение на ценности (по една на всеки пет стаи)*          
  Не са задължителни за обектите, които разполагат със сейф във всяка стая да да да да да
2.6. Телефони за вътрешна връзка да да да да да
2.7. Стенни часовници и за часовите зони* да да да да да
2.8. Информационно табло за     да, ако да, ако са да, ако са
  снежната покривка * не да са пла- нински пла- нински планински
2.9. Информационно табло за тем-     да, ако да, ако са да, ако са
  пературата на въздуха и водата* да не са морски морски морски
2.10. План-схема на обекта* да да да да да
2.11. Аптечка* да да да да да
2.12. Компютър да да да да да
2.13. Табло с графично изображение на предлаганите услуги* да да да да да
III. Коридори          
1. Указателни табели за разположението на стаите на етажа* да да да да да
IV. Стая в хотели          
1. Спалня:          
1.1. Легло с размери 1,00 м на 2,00 м с матрак за двойните стаи - 2 бр. да да да да -
1.2. Легло с минимални размери 1,00 м на 2,00 м с матрак за единичните стаи - 1 бр.   да да да -
1.3. Нощно шкафче за всяко легло* да да да да -
1.4. Комбинирана масичка (писалище) с настолна лампа, огледало, стол или табуретка* да да да да -
1.5. Салонна масичка* да (за цело- годиш- ни обекти) да да да -
1.6. Мека мебел* да да да да -
1.7. Багажник* да да да да -
1.8. Нощна лампа с насочваща светлина* да да да да -
1.9. Вентилатор* (изисква се, ако стаите не са климатизирани) да не не да -
1.10. Телефон* да да да да -
1.11. Кошче от негорим материал* да да да да -
1.12. Плътни пердета или щори (транспаранти) на прозорците да да да да -
1.13. Леки пердета на прозорците* да да да да -
1.14. Минибар, чаши, чинии и салфетки* да да да да -
1.15. Телевизор* да да да да -
1.16. Настенно художествено произведение* да да да да -
1.17. Ваза* да да да да -
1.18. Пепелници (само в стаи за пушачи)* да да да да -
1.19. Папка с рекламни и информационни материали, телефонен указател и инструкции за вътрешните номера, предлаганите услуги на български и на чужди езици* да да да да -
1.20. Меню за румсървис на български и на чужди езици* да да да да -
1.21. Постелъчен инвентар в съотвествие с размера и броя на леглата: да да да да -
1.21.1. дневна покривка за легло* да да да да -
1.21.2. възглавници с калъфки да да да да -
1.21.3. завивка да да да да -
1.21.4. горен и долен чаршаф да да да да -
2. Антре: да да да да -
2.1. Входна врата да да да да -
2.2. Гардероб със секции за връхни дрехи, бельо, обувки и др. - допуска се да бъде в стаята: да да да да -
2.2.1. закачалки за дрехи - 5 броя на легло* да да да да -
2.2.2. четка за дрехи и обувалка* да да да да -
2.2.3. кърпичка (тампон) за лъскане на обувки и плик за мръсно бельо* да да да да -
2.2.4. игленик* да да да да -
2.3. Стенно огледало за цяла фигура и закачалка за връхни дрехи (порт-манто)* да да да да -
2.3. Указател "Не смущавай"* да да да да -
3. Санитарен възел:          
3.1. Мивка със стенно огледало, чаша, кошче от негорим материал, защитено от влага осветително тяло, кърподържатели за всеки вид хавлиени кърпи* да да да да -
3.2. Плот за мивка или поставка за тоалетни принадлежности* да да да да -
3.3. Душ кабина - 90 х 90 см, или          
  вана - с ръкохватки и сапунарници* да да да да -
3.4. Обезопасен контакт* да да да да -
3.5. Хавлиени кърпи - по 3 броя на легло* да да да да -
3.6. Кърпи за вана (при наличие на вана)* да да да да -
3.7. Чаши за тоалетни принадлежности* да да да да -
3.8. Чаша за вода с подложка или целофаново пликче* да да да да -
3.9. Козметика - пакетирани или течни сапуни, шампоани* да да да да -
3.10. Тоалетна чиния с промиване и четка за почистване на тоалетната чиния да да да да -
3.11. Кутия с тоалетна хартия, дезодорант* да да да да -
3.12. Санитарен плик* да да да да -
4. Балкон (ако има):         -
5.1. Масичка с леки столове и пепелник* да да да да да
5.2. Сгъваем сушилник (простор)* да не не да, ако са да, ако са
          морски морски
V. Апартамент          
1. Антре: да да да да да
1.1. Входна врата да да да да да
1.2. Гардероб със секции за връхни дрехи, бельо, обувки и др. - допуска се да бъде в стаята: да да да да да
1.2.1. - закачалки за дрехи - 5 броя на легло* да да да да да
1.2.2. - четка за дрехи и обувалка* да да да да да
1.2.3. - кърпичка (тампон) за лъскане на обувки и плик за мръсно бельо* да да да да да
1.2.4. - игленик* да да да да да
1.3. Стенно огледало за цяла фигура и закачалка за връхни дрехи (порт-манто)* да да да да да
1.4. Указател "Не смущавай"* да да да да да
2. Спалня/спални:          
2.1. Легло с минимални размери 1,00 м на 2,00 м с матрак - 2 бр. да да да да да
2.2. Нощно шкафче за всяко легло* да да да да да
2.3. Багажник (допуска се да бъде в друго помещение на апартамента)* да да да да да
2.4. Нощна лампа с насочваща светлина* да да да да да
2.5. Телефон (допуска се да бъде в друго помещение на апартамента)* да да да да да
2.6. Плътни пердета или щори (транспаранти) на прозорците да да да да да
2.7. Леки пердета на прозорците* да да да да да
2.8. Постелъчен инвентар в съответствие с размера и броя на леглата: да да да да да
2.8.1. дневна покривка за легло* да да да да да
2.8.2. възглавници с калъфки да да да да да
2.8.3. завивка да да да да да
2.8.4. горен и долен чаршаф да да да да да
3. Дневна/хол:          
3.1. Комбинирана масичка (писалище) с настолна лампа, огледало, стол или табуретка* да да да да да
3.2. Салонна масичка * да да да да да
3.3. Гарнитура от мека мебел* да да да да да
3.4. Кошче от негорим материал* да да да да да
3.5. Плътни пердета или щори (транспаранти) на прозорците да да да да да
3.6. Леки пердета на прозорците* да да да да да
3.7. Минибар или хладилник за напитки, чаши, чинии и салфетки* да да да да да
3.8. Телевизор* да да да да да
3.9. Вентилатор* (изисква се, ако стаите не са климатизирани) да не не да да
3.10. Настенно художествено произведение* да да да да да
3.11 Ваза* да да да да да
3.12. Пепелници (само в стаи за пушачи)* да да да да да
3.13. Папка с рекламни и информационни материали, телефонен указател и инструкции за вътрешните номера, предлаганите услуги на български и на чужди езици* да да да да да
3.14. Меню за румсървис на български и на чужди езици* да да да да да
4. Санитарен възел:          
4.1. Мивка със стенно огледало, чаша, кошче от негорим материал, защитено от влага осветително тяло, кърподържатели за всеки вид хавлиени кърпи * да да да да да
4.2. Плот за мивка или поставка за тоалетни принадлежности* да да да да да
4.3. Душ кабина - 90 х 90 см, или вана - с ръкохватки и сапунарници* да да да да да
4.4. Обезопасен контакт* да да да да да
4.5. Хавлиени кърпи - по 3 броя на легло* да да да да да
4.6. Кърпи за вана (при наличие на вана)* да да да да да
4.7. Чаши за тоалетни принадлежности* да да да да да
4.8. Чаша за вода с подложка или целофаново пликче* да да да да да
4.9. Козметика - пакетирани или течни сапуни, шампоани* да да да да да
4.10. Тоалетна чиния с промиване и четка за почистване на тоалетната чиния да да да да да
4.11. Кутия с тоалетна хартия, дезодорант* да да да да да
4.12. Санитарен плик* да да да да да
5. Кухненски бокс:          
5.1. Маса за хранене със столове - - - - да
5.2. Шкаф с отделени секции - - - - да
5.3. Поставка за цедене на чинии* - - - -  
5.4. Готварска печка или плот за вграждане* - - - - да
5.5. Хладилник * - - - - да
5.6. Съдове за приготвяне и консумиране на храна и напитки* - - - - да
5.7. Кухненски кърпи* - - - - да
5.8. Приспособления и препарати за миене на съдове* - - - - да
6. Балкон (ако има):          
6.1. Масичка с леки столове и пепелник*   да (за цело-      
      годишни      
    да обекти) да да да
6.2. Сгъваем сушилник (простор)* да не да да да
VI. Камериерски помещения:          
1. Машини, съоръжения и консумативи за хигиенизиране; камериерски колички; стелажи за чисто и мръсно бельо, стелаж за консумативи, рекламни и информационни материали* да да да да да
             
 
III.3. Изисквания към обслужването
 
№ по ред Изисквания за категория "три звезди"
I. Безопасност и сигурност
1. Осигурена безопасност и сигурност на туристите (осигурява се чрез технически средства и собствена или наета охрана)
II. Посрещане и настаняване
1. Туристите се посрещат от портиер
2. Багажът на госта се поема от пиколо, който изчаква регистрацията на госта на рецепцията и го придружава до хотелската стая
3. При регистрация на госта администраторът издава паспорт на хотела
III. Подмяна на спално бельо и кърпи
1. На два дни
2. При напускане на госта
IV. Ежедневно почистване и дезинфекциране на санитарните съоръжения, чашите за тоалетни принадлежности и вода
V. Зареждане
1. Ежедневно: сапун, допълване на рекламно-информационни материали
2. След употреба: шампоани, игленик, кърпичка (тампон) за лъскане на обувки и плик за мръсно бельо, санитарни пликове
3. След изразходване - тоалетна хартия, дезодорант
4. Зареждане за VIP гости
4.1. Визитна картичка на хотела и поздравителна картичка от управителя или собственика
4.2. Комплимент от хотела - фруктиера с плодове, свежи цветя, вино и др.
4.3 Луксозна козметика за баня, тоалетни принадлежности и консумативи
4.4. Хавлиен халат и чехли за еднократна употреба
VI. Униформено облекло и отличителни знаци*
1. Длъжностните лица са длъжни да бъдат с униформено или работно облекло в зависимост от заеманата длъжност.
2. Обслужващият персонал е длъжен да бъде с отличителен знак, указващ име и длъжност.
VII. Изпращане
1. Багажът на госта се поема от пиколо.
2. Туристите се изпращат от портиер.
   
 
III.4. Изисквания към предоставяни услуги
 
Изисквания Видове хотели
по за категория "три звезди" Според териториалното Балнеохотел Апартаментен
ред   им разположение   (студиен)
    морски планински градски   хотел
1 2 3 4 5 6 7
1. Даване на информация за:          
  - разписания, маршрути и тарифи на транспортните средства;          
  - програма на културните мероприятия;          
  - работно време на заведенията за хранене и развлечения;          
  - работно време на културно-историческите и търговските центрове;          
  - Обмяна на валута. да да да да да
2. Даване на информация за:*          
  - методите за лечение или въздействие;          
  - основните физико-химични характеристики на минералната вода и/или лечебната кал; показания за лечение и противопоказания не не не да не
3. Пощенски услуги* да да да да да
4. Телефонни услуги да да да да да
5. Бизнес услуги да да да да да
6. Сервиз по стаите (румсървис)          
  12 часа да да да да да
7. Пране* да да да да да
8. Гладене* да да да да да
9. Химическо чистене* да да да да да
10. Съхраняване на ценности и документи да да да да да
11. Занимание на деца       не, ако са не, ако са
    да да не градски градски
12. Рент-а-кар* да да да да да
13. Поръчка на такси да да да да да
14. Спортни услуги да да да да да
15. Осигуряване оказването на медицинска помощ да да да да да
16. Лечебна дейност не не не да не
17. Предлагане на екскурзии, мероприятия и пътувания * да да да да да
18. Осигуряване на екскурзовод или придружител* да да да да да
19. Закупуване или заверка на билети за страната и чужбина (влак, самолет, автобус, кораб)* да да да да да
20. Резервиране на стаи в средства за подслон и места за настаняване* да да да да да
21. Резервиране на места в заведения за хранене и развлечения* да да да да да
22. Закупуване на билети за културни и спортни прояви* да да да да да
23. Предоставяне на вещи под наем (според местоположението на обекта) да да да да да
23.1. Ютия и дъска за гладене* не не не не да
24. Осигуряване безплатно ползване на тоалетните в обекта да да да да да
25. Осигуряване закуска на гостите на хотела да да да да да
             
 
III.5. Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала
 
№ по ред Изисквания за категория "три звезди"
1. Управител
1.1. Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма, или средно образование и 5 години стаж в туризма
1.2. Езикова квалификация - един чужд език
2. Администратор
2.1. Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма, или средно образование и 3 години стаж в туризма
2.2. Езикова квалификация - един чужд език
3. Старша камериерка/камериерка
3.1. Основно образование
3.2. Езикова квалификация - минимални познания по един чужд език
4. Портиер, пиколо
4.1. Средно образование
4.2. Езикова квалификация - минимални познания по един чужд език
   
Забележки:
1. Изискванията за висше образование включват образователно-квалификационните степени "магистър", "бакалавър" или "специалист" (колеж) в професионално направление туризъм и/или хранителни технологии.
2. Изискването за средно професионално образование включва средно образование и професионална квалификация, придобити в училища от системата на народната просвета.
3. "Стаж в туризма" е трудов стаж, осигурителен или служебен стаж, придобит в предприятие на едноличен търговец, търговско дружество, юридическо лице или администрация, свързани с туризма или с предлагане на туристически услуги по смисъла на Закона за туризма.
4. Документът за придобита професионална квалификация, издаден след 01.01.2003 г., следва да бъде от професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж, център за професионално обучение и др.
5. "Езикова квалификация" е получено образование или обучение по чужд език или на чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище, или езиков курс, или успешно положен изпит.
6. Минималните познания по чужд език изискват познания по езика, свързани с обслужващия процес и задълженията на съответната длъжност (не се изисква документ).
7. Лицата, заемащи посочените длъжности, следва да имат минимални познания по български език.
Заемането на посочените длъжности се удостоверява при проверката на място с трудов договор.
 
 
Раздел IV
 
Хотели категория "четири звезди"
 

IV.1. Изисквания към изграждането

 
Изисквания Видове хотели
по за категория Според териториалното Балнео- Апарта- СПА Бизнес
ред "четири звезди" им разположение хотел ментен хотел/ хотел
        (студиен) Уелнес  
    морски планински градски   хотел хотел  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Фасада              
1. Завършена фасада с ненарушена цялост да да да да да да да
II. Входове и подходи              
1. Главен вход: две секции - за пътници и за багаж да да да да да да да
2. Козирка да да да да да да да
3. Подход (рампа) за хора с увреждания* да да да да да да да
4. Вход за персонала с контролен пост (за хотели с капацитет над 75 стаи) да да да да да да да
5. Стопански вход с рампа да да да да да да да
III. Паркинги и гаражи              
1. Места за паркиране и/или гариране да да да да да да да
IV. Асансьори:              
  - При наличие на подземен гараж се изисква поне един от пътническите асансьори да осигурява връзка между подземния гараж и фоайето.              
  - При наличие на панорамно заведение за хранене и развлечения се изисква поне един от пътническите асансьори да осигурява връзка между панорамното заведение за хранене и развлечения и фоайето.              
1. Асансьор за пътници да да да да да да да
2. Асансьор за стопански нужди (изисква се за хотели с капацитет над 75 стаи) да да да да да да да
V. Стълбища              
1. Стълбище за хотелски гости да да да да да да да
2. Стълбище за хотелския да (за да (за да (за да (за да (за да (за да (за
  персонал (изисква се за целого- целого- целого- целого- целого- целого- целого-
  хотели с капацитет над дишни дишни дишни дишни дишни дишни дишни
  75 стаи) обекти) обекти) обекти) обекти) обекти) обекти) обекти)
VI. Коридори в хотелския блок              
1. При едностранно застрояване - минимална широчина в метри - 1,50 да да да да да да да
2. При двустранно застрояване - минимална широчина в метри - 1,70 да да да да да да да
VII. Хотелска стая              
1. С едно легло:              
  площ - 14,9 кв.м да да да да - да да
  светла височина - 2,7 м да да да да - да да
2. С две легла:              
  площ - 18,9 кв.м да да да да - да да
  светла височина - 2,7 м да да да да - да да
  Допуска се намаление на площта на стаята с 10 %, ако разполага с балкон или лоджия с площ най-малко: 3,5 кв.м 3 кв.м 3 кв.м 3 кв.м - 3 кв.м 3 кв.м
3. Санитарен възел (баня и тоалетна) - обща площ -     да - За обек-       да - За обек-
  5,1 кв.м     тите, въве-       тите, въве-
        дени в екс-       дени в екс-
        плоа-       плоа-
  - Банята и тоалетната може     тация       тация
  да са разположени и в     преди       преди
  отделни помещения.     13.11. 2004 г.,       13.11. 2004 г.,
        се допуска       се допуска
        обща площ       обща площ
        мини- мум       мини- мум
    да да 3,5 кв. м да да да 3,5 кв. м
  светла височина - 2,3 м да да да да да да да
3.1. Банята включва: мивка вана или душ кабина с размери 90 x 90 см да да да да да да да
4. Входно антре - широчина включително вграден гардероб - 1,7 м да да да да - да да
5. Обезопасен балкон:   не е за- не е за- не е за- не е за- не е за- не е за-
  дълбочина - 1,3 м,   дължи- дължи- дължи- дължи- дължи- дължи-
  площ - 3,5 кв.м да телен телен телен телен телен телен
VIII. Хотелски апартамент              
1. Състои се от антре, спалня, дневна и санитарен възел (баня и тоалетна) да да да да - да да
  площ - 35 кв.м да да да да - да да
  светла височина - 2,7 м да да да да - да да
IХ. Апартаменти и студиа в апартаментен хотел              
1. Апартамент: състои се от антре, спалня, дневна, кухненски бокс с кът за хранене, санитарен възел (баня и тоалетна) - - - - да - -
  площ - 40 кв.м - - - - да - -
  светла височина - 2,7 м - - - - да - -
2. Студио: състои се от едно помещение с антре и с части от помещението предназначени и обзаведени за нощуване, както и дневна зона, кът за хранене и/или кухненски бокс и санитарен възел (баня и тоалетна). - - - - да - -
  площ - 27 кв.м - - - - да - -
  светла височина - 2, 7 м - - - - да - -
Х. Камериерски помещения да да да да да да да
XI. Приемен блок да да да да да да да
1. Фоайе с площ 0,8 кв.м на легло да да да да да да да
2. Рецепция:              
2.1. Плот и работни места да да да да да да да
2.2. Секция със сейфове за съхраняване на ценности* да да да да да да да
2.3. Помещение за багаж - 8 кв.м да да да да да да да
3. В приемния блок или на друго подходящо място да бъде осигурена възможност за ползване на копирна машина, факс, компютър и интернет. да да да да да да -
4. Бизнес център не не не не не не да
5. Тоалетна с преддверие за хотелски гости - 1 клетка за 75 легла да да да да да да да
ХII. Конферентен блок - - - - - - да
1. Основна многофункционална зала - - - - - - да
2. Зали за конференции, съвещания, изложби, симпозиуми, заседания и др. - - - - - - да
3. Тоалетни - - - - - - да
4. Гардероб - - - - - - да
XIII. Търговски блок              
1. Магазини и щандове за продажба на стоки, сувенири, цветя, вестници и др. да да да да да да да
2. Бръснаро-фризьорски и козметичен салон да да да да да да да
XIV. Спортно-занимателен блок              
1. Закрит басейн не да не да не да не
2. Открит басейн да не не да, ако са да, ако са да, ако са да, ако са
          морски морски морски морски
3. Фитнес зала да да да да да да да
4. Масажна зала и сауна да да да да да да да
5. Детски басейн       да, ако са да, ако са да, ако са  
    да не не морски морски морски не
6. Място за забавни игри       не, ако са не, ако са    
    да да не градски градски да не
7. Детска занималня       не, ако са не, ако са    
    да да не градски градски да не
ХV. Инсталации              
1. Отоплителна да (за цело-       да (за цело-    
    годишни       годишни    
    обекти) да да да обекти) да да
2. Климатична да да да да да да да
3. Алармена инсталация в санитарния възел за обекти, проектирани след 01.06.2003 г. да да да да да да да
4. Телефонна да да да да да да да
5. Техническа възможност за включване към интернет за всяка стая* да да да да да да да
6. Озвучителна в общите части да да да да да да да
7. Телевизионна, видео- и сателитна да да да да да да да
8. Всмукателна в санитарния възел да да да да да да да
ХVI. Допълнителна инфраструктура (градински декоративни елементи, водни декоративни площи, украса, озеленяване, декоративно парково осветление или др.) да да да да да да да
ХVII. Ски гардероб не да не не не не не
XVIII. Балнеолечебен център, съдържащ кабинети, кабини зали и помещения, предназначени за балнеолечение и/или калолечение, кинезитерапия, физиотерапия (електролечение със или без светлолечение), питейна галерия, медицинска козметика, рефлексорна терапия и др. не не не да не не не
ХIХ. СПА и Уелнес център, съдържащ кабинети, кабини и зали, предназначени за релаксиращи или козметични процедури; за масажи; процедурни помещения за вани и душове; за фитнес не не не не не да не
XX. Прилежащи заведения за хранене и развлечения              
1. Лоби бар да да да да да да да
2. Вид заведение за хранене и развлечения - по избор 2 бр. 2 бр. 1 бр. 2 бр. 1 бр. 2 бр. 1 бр.
                 
 
IV.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
 
Изисквания Видове хотели
по за категория Според териториалното Балнео- Апарта- СПА Бизнес
ред "четири звезди" им разположение хотел ментен хотел/ хотел
        (студиен) Уелнес  
    морски планински градски   хотел хотел  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Фасада              
1. Светлиннорекламен надпис да да да да да да да
2. Термометър и барометър       да, ако да, ако да, ако да, ако
  до главния вход* не да не са пла- са пла- са пла- са пла-
          нински нински нински нински
3. Пилони или стойки за окачване на знамената в близост до главния вход* да да да да да да да
4. Пепелници-кошчета от негорим материал до главния вход* да да да да да да да
II. Приемен блок              
1. Фоайе:              
1.1. Автомат за почистване на обувки * да да да да да да да
1.2. Четка за почистване на     да, ако са       да, ако са
  пясък * да не морски да да да морски
1.3. Фотьойли и салонни масички* да да да да да да да
1.4. Информационно табло, термометър, барометър (в близост до рецепцията)* да да да да да да да
1.5. Стойка за рекламно-информационни материали* да да да да да да да
1.6. Телефон да да да да да да да
1.7. Колички за багаж* да да да да да да да
1.8. Универсална инвалидна количка* да да да да да да да
2. Рецепция с плот за обслужване:              
2.1. Място за обслужване на хора с увреждания с височина до 80 см - разполага се на рецепцията или в непосредствена близост до нея.* да да да да да да да
2.2. Ключарник - скрит от погледа на клиента* да да да да да да да
2.3. Ключ или магнитна карта за туристите да да да да да да да
2.4. Метална каса* да да да да да да да
2.5. Индивидуални касети за съхранение на ценности (по една на всеки пет стаи).*              
  Не са задължителни за обектите, които разполагат със сейф във всяка стая. да да да да да да да
2.6. Телефони за вътрешна връзка да да да да да да да
2.7. Стенни часовници и за часовите зони* да да да да да да да
2.8. Информационно табло за     да, ако да, ако да, ако да, ако да, ако
  снежната покривка*     са пла- са пла- са пла- са пла- са пла-
    не да нински нински нински нински нински
2.9. Информационно табло за     да, ако да, ако да, ако да, ако да, ако
  температурата на въздуха     са мор- са мор- са мор- са мор- са мор-
  и водата* да не ски ски ски ски ски
2.10. План-схема на обекта* да да да да да да да
2.11. Аптечка* да да да да да да да
2.12. Компютър да да да да да да да
2.13. Устройство за безналично плащане* да да да да да да да
2.14. Табло с графично изображение на предлаганите услуги* да да да да да да да
3. Бизнес център: - - - - - - да
3.1. Компютър* - - - - - - да
3.2. Интернет достъп* - - - - - - да
3.3. Копирна машина* - - - - - - да
3.4. Факс* - - - - - - да
3.5. Принтер* - - - - - - да
3.6. Машина за подвързване* - - - - - - да
3.7. Скенер* - - - - - - да
3.8. Телефон с външна връзка* - - - - - - да
III. Коридори              
1. Указателни табели за разположението на стаите на етажа* да да да да да да да
IV. Стая в хотели              
1. Спалня:              
1.1. Легло с минимални размери 1,00 м на 2,00 м с матрак за двойните стаи - 2 бр. да да да да - да да
1.2. Легло с минимални размери 1,00 м на 2,00 м с матрак за единичните стаи - 1 бр. да да да да - да да
1.3. Нощно шкафче за всяко легло* да да да да - да да
1.4. Комбинирана масичка (писалище) с настолна лампа огледало, стол или табуретка* да да да да - да да
1.5. Салонна масичка* да да да да - да да
1.6. Мека мебел* да да да да - да да
1.7. Багажник* да да да да - да да
1.8. Нощна лампа с насочваща светлина* да да да да - да да
1.9. Телефон* да да да да - да да
1.10. Кошче от негорим материал* да да да да - да да
1.11. Плътни пердета или щори (транспаранти) на прозорците да да да да - да да
1.12. Леки пердета на прозорците* да да да да - да да
1.13. Минибар, чаши, чинии и салфетки * да да да да - да да
1.14. Телевизор* да да да да - да да
1.15. Настенно художествено произведение* да да да да - да да
1.16. Ваза* да да да да - да да
1.17. Пепелници (само в стаи за пушачи)* да да да да - да да
1.18. Папка с рекламни и информационни материали, телефонен указател и инструкции за вътрешните номера, предлаганите услуги на български и на чужди езици* да да да да - да да
1.19. Меню за румсървис и за минибар на български и на чужди езици* да да да да - да да
1.20. Постелъчен инвентар в съответствие с размера и броя на леглата: да да да да - да да
1.20.1. дневна покривка за легло* да да да да - да да
1.20.2. възглавници с калъфки да да да да - да да
1.20.3. завивка да да да да - да да
1.20.4. горен и долен чаршаф да да да да - да да
2. Антре:              
2.1. Входна врата с шпионка* да да да да - да  
2.2. Гардероб със секции за връхни дрехи, бельо, обувки и др. - допуска се да бъде в стаята: да да да да - да да
2.2.1. - закачалки за дрехи - 6 броя на легло* да да да да - да да
2.2.2. - четка за дрехи и обувалка* да да да да - да да
2.2.3. - кърпичка (тампон) за лъскане на обувки и плик за мръсно бельо* да да да да - да да
2.2.4. - игленик* да да да да - да да
2.3. Стенно огледало за цяла фигура и закачалка за връхни дрехи (портманто)* да да да да - да да
2.4. Указател "Не смущавай"* да да да да - да да
3. Санитарен възел:              
3.1. Мивка със стенно огледало, чаша, кошче от негорим материал, защитено от влага осветително тяло кърподържатели за всеки вид хавлиени кърпи* да да да да - да да
3.2. Плот за мивка * да да да да - да да
3.3. Вана:              
  - с ръкохватки и сапунарници*, и              
  - защитна непромокаема преграда (от стъкло, РVС или др. материал)*, или душ кабина - 90 х 90 см да да да да - да да
3.4. Обезопасен контакт* да да да да - да да
3.5. Обезопасен сешоар* да да да да - да да
3.6. Козметично огледало* да да да да - да да
3.7. Телефон-дериват и озвучаване* да да да да - да да
3.8. Хавлиени кърпи - по 3 броя на легло* да да да да - да да
3.9. Халати и чехли за еднократна употреба* да да да да - да да
3.10. Хавлиена кърпа за вана* да да да да - да да
3.11. Чаши за тоалетни принадлежности* да да да да - да да
3.12. Чаша за вода с подложка или целофаново пликче* да да да да - да да
3.13. Козметика - сапуни, шампоани (за коса, за тяло, за вана), соли за вана, шапки за баня, гребени, мъжки и дамски комплекти, книжни тоалетни кърпички* да да да да - да да
3.14. Тоалетна чиния с промиване и четка за почистване на тоалетната чиния да да да да - да да
3.15. Кутия с тоалетна хартия дезодорант * да да да да - да да
3.16. Санитарен плик* да да да да - да да
4. Балкон (ако има):              
4.1. Масичка с леки столове и пепелник* да да не да - да не
4.2. Сгъваем сушилник (простор)* да не не да - да не
V. Апартамент              
1. Антре:              
1.1. Входна врата с шпионка* да да да да да да да
1.2. Гардероб със секции за връхни дрехи, бельо, обувки и др. - допуска се да бъде в някоя от стаите: да да да да да да да
1.2.1. - закачалки за дрехи - 6 броя на легло* да да да да да да да
1.2.2. - четка за дрехи и обувалка* да да да да да да да
1.2.3. - кърпичка (тампон) за лъскане на обувки и плик за мръсно бельо* да да да да да да да
1.2.4. - игленик* да да да да да да да
1.3. Стенно огледало за цяла фигура и закачалка за връхни дрехи (портманто)* да да да да да да да
1.4. Указател "Не смущавай"* да да да да да да да
2. Спалня/спални:              
2.1. Легло с минимални размери 1,00 м на 2,00 м с матрак - 2 бр. да да да да да да да
2.2. Нощно шкафче за всяко легло* да да да да да да да
2.3. Багажник (допуска се да бъде в друго помещение на апартамента)* да да да да да да да
2.4. Нощна лампа с насочваща светлина* да да да да да да да
2.5. Телефон (допуска се да бъде в друго помещение на апартамента)* да да да да да да да
2.6. Плътни пердета или щори (транспаранти) на прозорците да да да да да да да
2.7. Леки пердета на прозорците* да да да да да да да
2.8. Постелъчен инвентар в съответствие с размера и броя на леглата: да да да да да да да
2.8.1. дневна покривка за легло* да да да да да да да
2.8.2. възглавници с калъфки да да да да да да да
2.8.3. завивка да да да да да да да
2.8.4. горен и долен чаршаф да да да да да да да
3. Дневна/хол:              
3.1. Комбинирана масичка (писалище) с настолна лампа, огледало, стол или табуретка* да да да да да да да
3.2. Салонна масичка * да да да да да да да
3.3. Гарнитура от мека мебел* да да да да да да да
3.4. Телевизор* да да да да да да да
3.5. Лампион* да да да да да да да
3.6. Кошче от негорим материал* да да да да да да да
3.7. Плътни пердета или щори (транспаранти) на прозорците да да да да да да да
3.8. Леки пердета на прозорците* да да да да да да да
3.9. Минибар или хладилник за напитки, чаши, чинии и салфетки* да да да да да да да
3.10. Настенно художествено произведение* да да да да да да да
3.11. Ваза* да да да да да да да
3.12. Пепелници (само в стаи за пушачи)* да да да да да да да
3.13. Папка с рекламни и информационни материали, телефонен указател и инструкции за вътрешните номера, предлаганите услуги на български и на чужди езици* да да да да да да да
3.14. Меню за минибар и меню за румсървис на български и на чужди езици* да да да да да да да
4. Санитарен възел/възли:              
4.1. Мивка със стенно огледало, чаша, кошче от негорим материал, защитено от влага осветително тяло, кърподържатели за всеки вид хавлиени кърпи* да да да да да да да
4.2. Плот за мивка * да да да да да да да
4.3. Вана              
  - с ръкохватки и сапунарници* и              
  - защитна непромокаема преграда (от стъкло, РVС или др. материал)*,              
  или              
  душ кабина - 90 х 90 см да да да да да да да
4.4. Обезопасен контакт* да да да да да да да
4.5. Обезопасен сешоар* да да да да да да да
4.6. Козметично огледало* да да да да да да да
4.7. Телефон-дериват и озвучаване* да да да да да да да
4.8. Халати и чехли за еднократна употреба* да да да да да да да
4.9. Хавлиена кърпа за вана* да да да да да да да
4.10. Хавлиени кърпи по 3 броя на легло* да да да да да да да
4.11. Чаши за тоалетни принадлежности* да да да да да да да
4.12. Чаша за вода с подложка или целофаново пликче* да да да да да да да
4.13. Козметика - сапуни, шампоани (за коса, за тяло за вана), соли за вана, шапки за баня, гребени, мъжки и дамски комплекти, книжни тоалетни кърпички* да да да да да да да
4.14. Тоалетна чиния с промиване и четка за почистване на тоалетната чиния да да да да да да да
4.15. Кутия с тоалетна хартия, дезодорант* да да да да да да да
4.16. Санитарен плик* да да да да да да да
5. Кухня/кухненски бокс:              
5.1. Маса за хранене със столове - - - - да - -
5.2. Шкаф с отделени секции - - - - да - -
5.3. Мивка със студена и топла вода - - - - да - -
5.4. Готварска печка или плот за вграждане* - - - - да - -
5.5. Хладилник* - - - - да - -
5.6. Съдове за приготвяне и консумиране на храна и напитки* - - - - да - -
5.7. Кухненски кърпи* - - - - да - -
5.8. Приспособления и препарати за миене на съдове* - - - - да - -
5.9. Кафе-машина* - - - - да - -
6. Балкон (ако има):              
6.1. Масичка с леки столове и пепелник* - - - - да - -
6.2. Сгъваем сушилник (простор)* - - - - да, ако са морски - -
VI. Камериерски помещения:              
1. Машини, съоръжения и консумативи за хигиенизиране; камериерски колички; стелажи за чисто и мръсно бельо, стелаж за консумативи, рекламни и информационни материали* да да да да да да да
VII. Конферентен блок              
1. Устройства за затъмняване* - - - - - - да
2. Озвучителна система* - - - - - - да
3. Микрофони* - - - - - - да
4. Мултимедиен проектор* - - - - - - да
5. Шрайбпроектор* - - - - - - да
6. Екран* - - - - - - да
7. Флипчарт* - - - - - - да
8. Компютър* - - - - - - да
9. Интернет достъп* - - - - - - да
10. Копирна машина* - - - - - - да
11. Факс* - - - - - - да
12. Принтер* - - - - - - да
13. Телефон с външна връзка* - - - - - - да
14. DVD устройство* - - - - - - да
                 
 
IV.3. Изисквания към обслужването
 
№по ред Изисквания за категория "четири звезди"
I. Безопасност и сигурност
1. Осигурена безопасност и сигурност на туристите (осигурява се чрез технически средства и собствена или наета охрана).
II. Посрещане и настаняване
1. Туристите се посрещат от портиер.
2. Багажът на госта се поема от пиколо, който изчаква регистрацията на госта на рецепцията и го придружава до хотелската стая.
3. При регистрация на госта администраторът издава паспорт на хотела.
III. Подмяна на спално бельо и кърпи
1. Всеки ден - по желание на клиента.
IV. Ежедневно почистване и дезинфекциране на санитарните съоръжения, чашите за тоалетни принадлежности и вода.
V. Зареждане
1. Ежедневно - сапун, допълване на рекламно-информационните материали.
2. След употреба - шампоани, шапки за баня, санитарни пликове, игленик, кърпички (тампони) за полиране на обувки, рекламен кибрит.
3. След изразходване - тоалетна хартия, дезодорант, ароматизатори.
4. Зареждане за VIP гости
4.1. Визитна картичка на хотела и поздравителна картичка от управителя или собственика.
4.2. Комплимент от хотела - фруктиера с плодове, свежи цветя, вино и др.
VI. Униформено облекло и отличителни знаци*
1. Длъжностните лица са длъжни да бъдат с униформено или работно облекло в зависимост от заеманата длъжност.
2. Обслужващият персонал е длъжен да бъде с отличителен знак, указващ име и длъжност.
VII. Изпращане
1. Багажът на госта се поема от пиколо.
2. Туристите се изпращат от портиер.
   
 
IV.4. Изисквания към предоставяни услуги
 
Изисквания Видове хотели
по за категория Според териториалното Балнео- Апарта- СПА Бизнес
ред "четири звезди" им разположение хотел ментен хотел/ хотел
        (студиен) Уелнес  
    морски планински градски   хотел хотел  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Даване на информация за:              
  - разписания, маршрути и тарифи на транспортните средства;              
  - програма на културните мероприятия;              
  - работно време на заведенията за хранене и развлечения;              
  - работно време на културно-историческите и търговските центрове. да да да да да да да
2. Даване на информация за:*              
  - методите за лечение или въздействие;              
  - основните физико-химични характеристики на минералната вода и/или лечебната кал; показания за лечение и противопоказания не не не да не да, ако водата е мине- рална не
3. Пощенски услуги* да да да да да да да
4. Куриерски услуги* не не не не не не да
5. Телефонни услуги да да да да да да да
6. Бизнес услуги да да да да да да да
6.1. Преводачески услуги* не не не не не не да
6.2. Секретарски услуги* не не не не не не да
6.3. Осигуряване на офис консумативи (по заявка)* не не не не не не да
6.4. Копиране, подвързване ипечат* не не не не не не да
7. Сервиз по стаите (румсървис) 24 часа да да да да да да да
8. Пране* да да да да да да да
9. Гладене* да да да да да да да
10. Химическо чистене* да да да да да да да
11. Съхранение на ценности и документи да да да да да да да
12. Занимание на деца         не, ако са    
    да да не да градски да не
13. Бръснаро-фризьорски услуги да да да да да да да
14. Козметични услуги да да да да да да да
15. Рент-а-кар * да да да да да да да
16. Поръчка на такси да да да да да да да
17. Спортни услуги да да да да да да да
18. Осигуряване оказването на медицинска помощ да да да да да да да
19. Лечебна дейност не не не да не не не
20. Водни процедури: вани (перлена; вихрова; подводен масаж (тангентор) и с ароматни масла, билки и соли и др.); душове; обвивания; басейн не не не да не да не
21. Масажи:*              
  класически (пълен и частичен);              
  ароматерапевтичен;              
  зонотерапия (рефлекс - масаж);              
  геотермален с вулканични камъни;              
  антицелулитен и др. не не не да не да не
22. Терапии за лице и тяло* не не не да не да не
23. Предлагане на СПА и Уелнес програми и пакети* не не не не не да не
24. Обмяна на валута* да да да да да да да
25. Осигуряване на възможност за безналично плащане да да да да да да да
26. Осигуряване на условия за симултанен превод* не не не не не не да
27. Осигуряване на интернет достъп в поне едно от прилежащите към хотела заведения за хранене и развлечения* не не не не не не да
28. Осигуряване на шатъл от хотела до основните транспортни и бизнес зони в населеното място и обратно* не не не не не не да
29. Предлагане на екскурзии, мероприятия и пътувания * да да да да да да да
30. Осигуряване на екскурзовод или придружител * да да да да да да да
31. Закупуване или заверка на билети за страната и чужбина (влак, самолет, автобус, кораб)* да да да да да да да
32. Резервиране на стаи в средства за подслон и места за настаняване* да да да да да да да
33. Резервиране на места в заведения за хранене и развлечения* да да да да да да да
34. Закупуване на билети за културни и спортни прояви* да да да да да да да
35. Предоставяне на вещи под наем (според местоположението на обекта) да да да да да да да
35.1. Печатно издание* не не не не не не да
35.2. Лаптоп* не не не не не не да
35.3. Аудио-визуална техника* не не не не не не да
35.4. Ютия и дъска за гладене* не не не не да не не
36. Осигуряване на безплатно ползване на тоалетните и гардероба в обекта да да да да да да да
37. Осигуряване на закуска на гостите на хотела да да да да да да да
                 
 
IV.5. Изисквания към професионална и езикова квалификация на персонала
 
№ по ред Изисквания по за категория "четири звезди"
1. Управител
1.1. Висше образование, специализирано в туризма, или висше образование и професионална квалификация в туризма, или висше образование и 5 години стаж в туризма
1.2. Езикова квалификация - два чужди езика
2. Администратор
2.1. Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма, или средно образование и 3 години стаж в туризма
2.2. Езикова квалификация - два чужди езика
3. Ръководител бизнес услуги
3.1. Висше образование
3.2. Езикова квалификация - два чужди езика
4. Старша камериерка/камериерка
4.1. Средно образование
4.2. Езикова квалификация - един чужд език
5. Портиер, пиколо, лифт-бой
5.1. Средно образование
5.2. Езикова квалификация - един чужд език
   
Забележки:
1. Изискванията за висше образование включват образователно-квалификационните степени: "магистър", "бакалавър" или "специалист" (колеж) в професионално направление "туризъм" и/или "хранителни технологии".
2. Изискването за средно професионално образование включва средно образование и професионална квалификация, придобити в училища от системата на народната просвета.
3. "Стаж в туризма" е трудов стаж, осигурителен или служебен стаж, придобит в предприятие на едноличен търговец, търговско дружество, юридическо лице или администрация, свързани с туризма или с предлагане на туристически услуги по смисъла на Закона за туризма.
4. Документът за придобита професионална квалификация, издаден след 01.01.2003 г., следва да бъде от професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж, център за професионално обучение и др.
5. "Езикова квалификация" е получено образование или обучение по чужд език или на чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище, или езиков курс, или успешно положен изпит.
6. Минималните познания по чужд език изискват познания по езика, свързани с обслужващия процес и задълженията на съответната длъжност (не се изисква документ).
7. Лицата, заемащи посочените длъжности, следва да имат минимални познания по български език.
Заемането на посочените длъжности се удостоверява при проверката на място с трудов договор.
 
Раздел V
Хотели категория "пет звезди"
V.1. Изисквания към изграждането
Изисквания Видове хотели
по за категория Според териториалното Балнео- Апарта- СПА Хотел Бизнес
ред "пет звезди" им разположение хотел ментен хотел/ резиденс хотел
        (студиен) Уелнес    
    морски планински градски   хотел хотел    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Фасада                
1. Завършена фасада с не-                
  нарушена цялост да да да да да да да да
II. Входове и подходи                
1. Главен вход: две секции -                
  за пътници и за багаж да да да да да да да да
2. Козирка да да да да да да да да
3. Подход (рампа) за хора                
  с увреждания* да да да да да да да да
4. Вход за персонала с                
  контролен пост да да да да да да не да
5. Стопански вход с рампа да да да да да да да да
III. Паркинги и гаражи                
1. Места за паркиране и/или                
  гариране да да да да да да да да
IV. Асансьори:                
  - При наличие на подзе-                
  мен гараж се изисква по-                
  не един от пътническите                
  асансьори да осигурява                
  връзка между подземния                
  гараж и фоайето.                
  - При наличие на пано-                
  рамно заведение за хра-                
  нене и развлечения се                
  изисква поне един от                
  пътническите асансьори                
  да осигурява връзка меж-                
  ду панорамното заведе-                
  ние за хранене и раз-                
  влечения и фоайето.                
1. Асансьор за пътници да да да да да да да да
2. Асансьор за стопански                
  нужди да да да да да да не да
3. Асансьор за румсървис да да да да да да не да
V. Стълбища                
1. Стълбище за хотелски                
  гости да да да да да да да да
2. Стълбище за хотел- да (за да (за да (за да (за да (за да (за не да (за
  ския персонал целого- целого- целого- целого- целого- целого-   целого-
    дишни дишни дишни дишни дишни дишни   дишни
    обекти) обекти) обекти) обекти) обекти) обекти)   обекти)
VI. Коридори в хотелския                
  блок                
1. При едностранно за-                
  строяване - минимална                
  широчина в метри - 1,60 да да да да да да да да
2. При двустранно за-                
  строяване - минимална                
  широчина в метри - 1,80 да да да да да да да да
VII. Хотелска стая:                
1. С едно легло:         -      
  площ - 16,4 кв. м да да да да   да да да
  светла височина - 2,7 м да да да да   да да да
2. С две легла:         -      
  площ - 20,4 кв. м да да да да   да да да
  светла височина - 2,7 м да да да да   да да да
3. Допуска се намаление                
  на площта на стаята с                
  10 %, ако разполага с                
  балкон или лоджия с                
  площ най-малко: 4,5 кв. м 3 кв. м 3 кв. м 3 кв. м - 3 кв. м 3 кв. м 3 кв. м
4. Санитарен възел (ба-             да - за да - за
  ня и тоалетна) -             обектите, обектите,
  обща площ - 6 кв. м             въведени въведени
  - Банята и тоалетната             в експлоа- в експлоа-
  може да са разполо-             тация тация
  жени и в отделни             преди преди
  помещения             13.11.2004 г., 13.11.2004 г.,
                се допуска се допуска
                обща площ обща площ
                минимум минимум
    да да да да да да 3,5 кв. м 3,5 кв. м
  светла височина - 2,3 м да да да да да да да да
4.1. Банята включва: мивка, да - за да - за да - за да - за да - за да - за да - за да - за
  вана и душ кабина обектите, обектите, обектите, обектите, обектите, обектите, обектите, обектите,
  с размери 90 x 90 см въведени въведени въведени въведени въведени въведени въведени въведени
    в експлоа- в експлоа- в експлоа- в експлоа- в експлоа- в експлоа- в експлоа- в експлоа-
    тация тация тация тация тация тация тация тация
    преди преди преди преди преди преди преди преди
    13.11.2004 г., 13.11.2004 г., 13.11.2004 г., 13.11.2004 г., 13.11.2004 г., 13.11.2004 г., 13.11.2004 г., 13.11.2004 г.,
    се допуска се допуска се допуска се допуска се допуска се допуска се допуска се допуска
    изграждане изграждане изграждане изграждане изграждане изграждане изграждане изграждане
    само на само на на душ- само на на душ- само на на душ- на вана
    душ- вана кабина вана кабина вана кабина или на душ-
    кабина   или вана   или вана   или вана кабина
5. Входно антре - широ-                
  чина, включително                
  вграден гардероб - 1,7 м да да да да да да да да
6. Обезопасен балкон:   не е за- не е за- не е за- не е за- не е за- не е за- не е за-
  - дълбочина - 1,5 м   дължи- дължи- дължи- дължи- дължи- дължи- дължи-
  - площ - 4,5 кв. м да телен телен телен телен телен телен телен
VIII. Хотелски апартамент                
1. Състои се от антре,                
  спалня, дневна, сани-                
  тарен възел (баня и                
  тоалетна) и отделна                
  тоалетна да да да да - да да да
  площ - 38 кв. м да да да да - да да да
  светла височина - 2,7 м да да да да - да да да
IХ. Апартаменти и студиа                
  в апартаментен хотел - - - -   - - -
1. Апартамент: състои се                
  от антре, спалня, днев-                
  на, кухненски бокс с                
  кът за хранене, сани-                
  тарен възел (баня и                
  тоалетна) и отделна                
  тоалетна - - - - да - - -
  площ - 43 кв. м - - - - да - - -
  светла висо-                
  чина - 2,7 м - - - - да - - -
2. Студио: състои се от                
  едно помещение с                
  антре и с части от по-                
  мещението, предназна-                
  чени и обзаведени за                
  нощуване, както и                
  дневна зона, кът за                
  хранене и/или кухнен-                
  ски бокс и санитарен                
  възел (баня и                
  тоалетна). - - - - да - - -
  площ - 30 кв. м - - - - да - - -
  светла висо-                
  чина - 2,7 м - - - - да - - -
Х. Камериерски                
  помещения да да да да да да да да
XI. Приемен блок                
1. Фоайе с площ 1 кв. м                
  на легло да да да да да да да да
2. Рецепция да да да да да да да да
2.1. Плот и работни места да да да да да да да да
2.2. Помещение за                
  багаж - 8 кв. м да да да да да да да да
3. Бизнес център да да да да да да да да
4. Тоалетна с преддверие                
  за хотелски гости -                
  1 клетка за 75 легла да да да да да да да да
XII. Конферентен блок да да да да - да - да
1. Основна многофунк-                
  ционална зала да да да да - да - да
2. Зала за конференции,                
  съвещания, изложби,                
  симпозиуми, заседа-                
  ния и други да да да да - да - да
3. Зала за бизнес срещи/                
  преговори не не не не - не - да
4. Секретарски офиси да да да да - да - да
5. Място, приспособено                
  за сервиране на кафе                
  и напитки не не не не - не - да
6. Осигурени условия за                
  работни обеди или ве-                
  чери (допуска се поме-                
  щението да е разполо-                
  жено извън конфе-                
  рентен блок) не не не не - не - да
7. Тоалетни да да да да - да - да
8. Гардероб да да да да - да - да
XIII. Търговски блок                
1. Магазини и щандове                
  за продажба на стоки,                
  сувенири, цветя, вест-                
  ници и др. да да да да да да да да
2. Бръснаро-фризьорски                
  и козметичен салон да да да да да да да да
XIV. Спортно-занимателен                
  блок                
1. Закрит басейн да да не да да да не не
2. Открит басейн         да, ако   да, ако да, ако
            са   са са
    да не не да морски да морски морски
3. Фитнес зала да да да да да да не е да
                задъл-  
                жителна  
4. Масажна зала и сауна да да да да да да не са да
                задъл-  
                жителни  
5. Детски басейн - открит да не не не не да не не
6. Място за забавни игри       не, ако не, ако не, ако не, ако  
          са град- са град- са град- са град-  
    да да не ски ски ски ски не
7. Детска занималня       не, ако не, ако не, ако не, ако  
          са град- са град- са град- са град-  
    да да не ски ски ски ски не
ХV. Инсталации                
1. Отоплителна да (за цело-       да (за цело-      
    годишни       годишни      
    обекти) да да да обекти) да да да
2. Климатична да да да да да да да да
3. Алармена инсталация                
  в санитарния възел за                
  обекти, проектирани                
  след 01.06.2003 г. да да да да да да да да
4. Телефонна да да да да да да да да
5. Техническа възмож-                
  ност за включване                
  към интернет за                
  всяка стая* да да да да да да да да
6. Озвучителна в общи-                
  те части да да да да да да да да
7. Телевизионна, видео-                
  и сателитна да да да да да да да да
8. Всмукателна в сани-                
  тарния възел                
ХVI. Допълнителна инфра-                
  структура (градински                
  декоративни елементи,                
  водни декоративни                
  площи, украса, озеле-                
  няване, декоративно                
  парково осветление                
  или др.) да да да да да да да да
ХVII. Ски гардероб не да не не не не не не
XIII. Балнеолечебен център,                
  съдържащ кабинети,                
  кабини, зали и поме-                
  щения, предназначени                
  за балнеолечение и/или                
  калолечение; кинези-                
  терапия, физиотерапия                
  (електролечение със                
  или без светлолече-                
  ние); питейна галерия,                
  медицинска козмети-                
  ка и др. не не не да не не не не
ХIХ. СПА и Уелнес център,                
  съдържащ кабинети,                
  кабини и зали, пред-                
  назначени за релакси-                
  ращи или козметични                
  процедури; за масажи;                
  процедурни помещения                
  за вани и душове;                
  за фитнес не не не не не да не не
ХХ. Прилежащи заведения                
  за хранене и развле-                
  чения                
1. Ресторант със серви-                
  тьорско обслужване                
  и меню да да да да да да да да
2. Лоби бар да да да да да да да да
3. Вид заведение за хра-                
  нене и развлечения                
  по избор да да не да не да не не
                   
V.2. Изисквания към обзавеждане и оборудване
Изисквания Видове хотели
по за категория Според териториалното Балнео- Апарта- СПА Хотел Бизнес
ред "пет звезди" им разположение хотел ментен хотел/ резиденс хотел
        (студийни) Уелнес    
    морски планински градски   хотели хотел    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Фасада                
1. Светлиннорекламен                
  надпис да да да да да да да да
2. Термометър и баро-     да, ако да, ако да, ако да, ако да, ако да, ако
  метър до главния вход*     са пла- са пла- са пла- са пла- са пла- са пла-
    не да нински нински нински нински нински нински
3. Пилони или стойки за                
  окачване на знамената в                
  близост до главния вход* да да да да да да да да
4. Пепелници-кошчета от                
  негорим материал до                
  главния вход* да да да да да да да да
II. Приемен блок                
1. Фоайе:                
1.1. Автомат за почистване                
  на обувки* да да да да да да да да
1.2. Четка за почистване     да, ако да, ако да, ако да, ако да, ако да, ако
  на пясък*     са мор- са мор- са мор- са мор- са мор- са мор-
    да не ски ски ски ски ски ски
1.3. Фотьойли и салонни                
  масички* да да да да да да да да
1.4. Информационно табло,                
  термометър, барометър                
  (в близост до рецепцията)* да да да да да да да да
1.5. Стойка за рекламно-ин-                
  формационни материали* да да да да да да да да
1.6. Телефон да да да да да да да да
1.7. Колички за багаж* да да да да да да да да
1.8. Универсална инвалидна                
  количка* да да да да да да да да
2. Рецепция с плот за                
  обслужване: да да да да да да да да
2.1. Място за обслужване на                
  хора с увреждания с висо-                
  чина до 80 см - разполага                
  се на рецепцията или в                
  непосредствена близост                
  до нея* да да да да да да да да
2.2. Ключарник - скрит от                
  погледа на клиента* да да да да да да да да
2.3. Ключ или магнитна кар-                
  та за туристите да да да да да да да да
2.4. Метална каса* да да да да да да да да
2.5. Телефони за вътрешна                
  връзка да да да да да да да да
2.6. Стенни часовници и за                
  часовите зони* да да да да да да да да
2.7. Информационно табло за     да, ако да, ако да, ако да, ако да, ако да, ако
  снежната покривка*     са пла- са пла- са пла- са пла- са пла- са пла-
    не да нински нински нински нински нински нински
2.8. Информационно табло за     да, ако да, ако да, ако да, ако да, ако да, ако
  температурата на въздуха     са мор- са мор- са мор- са мор- са мор- са мор-
  и водата* да не ски ски ски ски ски ски
2.9. План-схема на обекта* да да да да да да да да
2.10. Аптечка* да да да да да да да да
2.11. Компютър да да да да да да да да
2.12. Устройство за безналич-                
  но плащане* да да да да да да да да
2.13. Табло с графично изобра-                
  жение на предлаганите                
  услуги* да да да да да да да да
3. Бизнес център:                
3.1. Компютър* да да да да да да да да
3.2. Интернет достъп* да да да да да да да да
3.3. Копирна машина* да да да да да да да да
3.4. Факс* да да да да да да да да
3.5. Принтер* да да да да да да да да
3.6. Машина за подвързване* да да да да да да да да
3.7. Скенер* да да да да да да да да
3.8. Телефон с външна връзка* да да да да да да да да
III. Коридори                
1. Указателни табели за                
  разположението на                
  стаите на етажа* да да да да да да да да
IV. Стая в хотели                
1. Спалня:                
1.1. Легло с размери 1,20 м                
  на 2,00 м с матрак за                
  двойните стаи - 2 бр. да да да да - да да да
1.2. Легло с минимални раз-                
  мери 1,20 м на 2,00 м с                
  матрак за единичните                
  стаи - 1 бр. да да да да - да да да
1.3. Нощно шкафче за всяко                
  легло* да да да да - да да да
1.4. Комбинирана масичка                
  (писалище) с настолна                
  лампа, огледало, стол                
  или табуретка* да да да да - да да да
1.5. Салонна масичка* да да да да - да да да
1.6. Мека мебел * да да да да - да да да
1.7. Багажник* да да да да - да да да
1.8. Нощна лампа с насоч-                
  ваща светлина* да да да да - да да да
1.9. Телефон* да да да да - да да да
1.10. Кошче от негорим                
  материал* да да да да - да да да
1.11. Плътни пердета или                
  щори (транспаранти)                
  на прозорците да да да да - да да да
1.12. Леки пердета на                
  прозорците* да да да да - да да да
1.13. Минибар, чаши, чинии                
  и салфетки * да да да да - да да да
1.14. Телевизор* да да да да - да да да
1.15. Настенно художествено                
  произведение* да да да да - да да да
1.16. Ваза* да да да да - да да да
1.17. Пепелници (само в стаи                
  за пушачи)* да да да да - да да да
1.18. Папка с рекламни и ин-                
  формационни материали,                
  телефонен указател и ин-                
  струкции за вътрешните                
  номера, предлаганите                
  услуги на български и                
  на чужди езици* да да да да - да да да
1.19. Меню за минибар и меню                
  за румсървис на българ-                
  ски и на чужди езици* да да да да - да да да
1.20. Постелъчен инвентар в                
  съответствие с размера                
  и броя на леглата: да да да да - да да да
1.20.1. дневна покривка                
  за легло* да да да да - да да да
1.20.2. възглавници с калъфки да да да да - да да да
1.20.3. завивка да да да да - да да да
1.20.4. горен и долен чаршаф да да да да - да да да
1.21. Сейф за индивидуално                
  съхраняване на ценности                
  и документи* (може да е                
  разположен и в антрето) да да да да - да да да
2. Антре:                
2.1. Входна врата с шпионка* да да да да - да да да
2.2. Гардероб със секции за                
  връхни дрехи, бельо,                
  обувки и др. - допуска                
  се да бъде в стаята: да да да да - да да да
2.2.1. закачалки за дрехи -                
  6 броя на легло* да да да да - да да да
2.2.2. четка за дрехи и                
  обувалка* да да да да - да да да
2.2.3. кърпичка (тампон) за                
  лъскане на обувки и плик                
  за мръсно бельо* да да да да - да да да
2.2.4. игленик* да да да да - да да да
2.3. Стенно огледало за цяла                
  фигура и закачалка за                
  връхни дрехи                
  (портманто)* да да да да - да да да
2.4. Указател "Не смущавай"* да да да да - да да да
3. Санитарен възел:                
3.1. Мивка със стенно огледа-                
  ло, чаша, кошче от не-                
  горим материал, защите-                
  но от влага осветително                
  тяло, кърподържатели за                
  всеки вид хавлиени кърпи* да да да да - да да да
3.2. Плот за мивка* да да да да - да да да
3.3. Вана: да - не е да да - за да да - за да да - за да - за
  - с ръкохватки и сапу- задължи-   обектите,   обектите,   обектите, обектите,
  нарници* и телна за   въведени   въведени   въведени въведени
  - защитна непромокаема обектите,   в експлоа-   в експлоа-   в експлоа- в експлоа-
  преграда (от стъкло, РVС въведени   тация преди   тация преди   тация тация
  или др. материал)* в експлоа-   13.ХI.2004 г.,   13.ХI.2004 г.,   преди преди
    тация преди   се допуска   се допуска   13.ХI.2004 г., 13.ХI.2004 г.,
    13.ХI.2004 г.   изграждане   изграждане   се допуска се допуска
        на душ ка-   на душ ка-   изграждане изграждане
        бина или   бина или   на душ ка- на душ ка-
        вана   вана   бина или бина или
                вана вана
3.4. Душ кабина - 90 х 90 см да да - не е да - за да - не е да - за да - не е да - за да - за
      задължи- обектите, задължи- обектите, задължи- обектите, обектите,
      телна за въведени телна за въведени телна за въведени въведени
      обектите, в експлоа- обектите, в експлоа- обектите, в експлоа- в експлоа-
      въведени тация преди въведени тация преди въведени тация тация
      в експола- 13.ХI.2004 г., в експлоа- 13.ХI.2004 г., в експлоа- преди преди
      тация преди се допуска тация преди се допуска тация преди 13.ХI.2004 г., 13.ХI.2004 г.,
      13.ХI.2004 г. изграждане 13.ХI.2004 г. изграждане 13.ХI.2004 г. се допуска се допуска
        на душ ка-   на душ ка-   изграждане изграждане
        бина или   бина или   на душ ка- на душ ка-
        вана   вана   бина или бина или
                вана вана
3.5. Обезопасен контакт* да да да да - да да да
3.6. Обезопасен сешоар* да да да да - да да да
3.7. Козметично огледало* да да да да - да да да
3.8. Телефон-дериват и                
  озвучаване* да да да да - да да да
3.9. Хавлиени кърпи по                
  3 броя на легло* да да да да - да да да
3.10. Халати и чехли за едно-                
  кратна употреба* да да да да - да да да
3.11. Хавлиена кърпа за вана* да да да да - да да да
3.12. Чаши за тоалетни при-                
  надлежности* да да да да - да да да
3.13. Чаша за вода с подложка                
  или целофаново пликче* да да да да - да да да
3.14. Козметика - сапуни,                
  шампоани (за коса, за                
  тяло, за вана), соли за                
  вана, шапки за баня,                
  гребени, мъжки и дам-                
  ски комплекти, книжни                
  тоалетни кърпички* да да да да - да да да
3.15. Тоалетна чиния с про-                
  миване и четка за по-                
  чистване на тоалетната                
  чиния да да да да - да да да
3.16. Кутия с тоалетна хартия,                
  дезодорант* да да да да - да да да
3.17. Санитарен плик* да да да да - да да да
4. Балкон (ако има)         -      
4.1. Масичка с леки столове                
  и пепелник* да не да не - не да не
4.2. Сгъваем сушилник       не, ако   не, ако не, ако  
  (простор)*       са зимни   са зимни са зимни  
    да не не сезонни - сезонни сезонни не
V. Апартамент                
1. Антре:                
1.1. Входна врата с шпионка* да да да да да да да да
1.2. Гардероб със секции за                
  връхни дрехи, бельо,                
  обувки и др. - допуска                
  се да бъде в някоя от                
  стаите: да да да да да да да да
1.2.1. закачалки за дрехи -                
  6 броя на легло* да да да да да да да да
1.2.2. четка за дрехи и                
  обувалка* да да да да да да да да
1.2.3. кърпичка (тампон) за                
  лъскане на обувки и                
  плик за мръсно бельо* да да да да да да да да
1.2.4. игленик* да да да да да да да да
1.3. Сейф за индивидуално                
  съхраняване на ценности                
  и документи* (може да                
  е разположен и в друга                
  стая в апартамента) да да да да да да да да
1.4. Стенно огледало за цяла                
  фигура и закачалка за                
  връхни дрехи                
  (портманто)* да да да да да да да да
1.5. Указател "Не                
  смущавай"* да да да да да да да да
2. Спалня/спални:                
2.1 Легло с минимални раз-                
  мери 1,20 м на 2,00 м с                
  матрак - 2 бр. да да да да да да да да
2.2. Нощно шкафче за всяко                
  легло* да да да да да да да да
2.3. Багажник* (допуска се да                
  бъде в друго помещение                
  на апартамента) да да да да да да да да
2.4. Телевизор* да да да да да да да да
2.5. Настенно художествено                
  произведение* да да да да да да да да
2.6. Нощна лампа с насоч-                
  ваща светлина* да да да да да да да да
2.7. Телефон* (допуска се да                
  бъде в друго помещение                
  на апартамента) да да да да да да да да
2.8. Плътни пердета или                
  щори (транспаранти)                
  на прозорците да да да да да да да да
2.9. Леки пердета на                
  прозорците да да да да да да да да
2.10. Постелъчен инвентар в                
  съответствие с размера                
  и броя на леглата: да да да да да да да да
2.10.1. дневна покривка за                
  легло* да да да да да да да да
2.10.2. възлавници с калъфки да да да да да да да да
2.10.3. завивка да да да да да да да да
2.10.4. горен и долен чаршаф да да да да да да да да
3. Дневна/хол:                
3.1. Комбинирана масичка                
  (писалище) с настолна                
  лампа, огледало, стол                
  или табуретка* да да да да да да да да
3.2. Салонна масичка* да да да да да да да да
3.3. Гарнитура от мека мебел* да да да да да да да да
3.4. Телевизор* да да да да да да да да
3.5. Лампион* да да да да да да да да
3.6. Кошче от негорим                
  материал* да да да да да да да да
3.7. Плътни пердета или що-                
  ри (транспаранти) на                
  прозорците да да да да да да да да
3.8. Леки пердета на                
  прозорците* да да да да да да да да
3.9. Минибар или хладилник                
  за напитки, чаши, чинии                
  и салфетки* да да да да да да да да
3.10. Настенно художествено                
  произведение* да да да да да да да да
3.11. Ваза* да да да да да да да да
3.12. Пепелници (само в стаи                
  за пушачи)* да да да да да да да да
3.13. Папка с рекламни и                
  информационни мате-                
  риали, телефонен ука-                
  зател и инструкции за                
  вътрешните номера,                
  предлаганите услуги на                
  български и чужди езици* да да да да да да да да
3.14. Меню за минибар и меню                
  за румсървис на българ-                
  ски и чужди езици* да да да да да да да да
4. Санитарен възел/възли:                
4.1. Мивка със стенно огле-                
  дало, чаша, кошче от не-                
  горим материал, защите-                
  но от влага осветително                
  тяло, кърподържатели за                
  всеки вид хавлиени кърпи* да да да да да да да да
4.2. Плот за мивка* да да да да да да да да
4.3. Душ кабина - 90 х 90 см да да да да да - за да да да
            обектите,      
            въведени в      
            експлоата-      
            ция преди      
            13.ХI.2004 г.,      
            се допуска      
            изграждане      
            на душ ка-      
            бина или      
            вана      
4.4. Вана: да да да да да - за да да да
  - с ръкохватки и сапу-         обектите,      
  нарници*         въведени      
  - защитна непромо-         в експлоа-      
  каема преграда         тация      
  (от стъкло, РVС         преди      
  или др. материал)*         13.ХI.2004 г.,      
            се допуска      
            изграждане      
            на душ ка-      
            бина или      
            вана      
4.5. Обезопасен контакт* да да да да да да да да
4.6. Обезопасен сешоар* да да да да да да да да
4.7. Козметично огледало* да да да да да да да да
4.8. Телефон-дериват и                
  озвучаване* да да да да да да да да
4.9. Халати и чехли за едно-                
  кратна употреба* да да да да да да да да
4.10. Хавлиена кърпа за вана* да да да да да да да да
4.11. Хавлиени кърпи по                
  3 броя на легло* да да да да да да да да
4.12. Чаши за тоалетни                
  принадлежности* да да да да да да да да
4.13. Чаша за вода с подлож-                
  ка или целофаново                
  пликче* да да да да - да да да
4.14. Козметика - сапуни, шам-                
  поани (за коса, за тяло,                
  за вана), соли за вана,                
  шапки за баня, гребени,                
  мъжки и дамски комплек-                
  ти, книжни тоалетни                
  кърпички* да да да да - да да да
4.15. Тоалетна чиния с проми-                
  ване и четка за почиства-                
  не на тоалетната чиния да да да да - да да да
4.16. Кутия с тоалетна хартия,                
  дезодорант* да да да да - да да да
4.17. Санитарен плик* да да да да - да да да
5. Кухня/кухненски бокс:                
5.1. Маса за хранене със                
  столове - - - - да - - -
5.2. Шкаф с отделени секции - - - - да - - -
5.3. Мивка със студена и                
  топла вода - - - - да - - -
5.4. Микровълнова фурна* - - - - да - - -
5.5. Готварска печка или                
  плот за вграждане*                
5.6. Хладилник* - - - - да - - -
5.7. Съдове за приготвяне и                
  консумиране на храна                
  и напитки* - - - - да - - -
5.8. Кухненски кърпи* - - - - да - - -
5.9. Приспособления и пре-                
  парати за миене                
  на съдове* - - - - да - - -
5.10. Кафе-машина* - - - - да - - -
5.11. Съдомиялна* - - - - да - - -
6. Балкон (ако има):                
6.1. Масичка с леки столове                
  и пепелник* - - - - да - - -
6.2. Сгъваем сушилник         да, ако са      
  (простор)* - - - - морски - - -
VI. Камериерски поме-                
  щения:                
1. Машини, съоръжения и                
  консумативи за хигиени-                
  зиране; камериерски ко-                
  лички; стелажи за чисто                
  и мръсно бельо, стелаж                
  за консумативи, реклам-                
  ни и информационни                
  материали* да да да да да да да да
VII. Конферентен блок                
1. Устройства за затъм-                
  няване* - - - - - - - да
2. Озвучителна система* - - - - - - - да
3. Микрофони* - - - - - - - да
4. Мултимедиен проектор* - - - - - - - да
5. Шрайбпроектор* - - - - - - - да
6. Екран* - - - - - - - да
7. Флипчарт* - - - - - - - да
8. Компютър* - - - - - - - да
9. Интернет достъп* - - - - - - - да
10. Копирна машина* - - - - - - - да
11. Факс* - - - - - - - да
12. Принтер* - - - - - - - да
13. Телефон с външна                
  връзка* - - - - - - - да
14. DVD устройство* - - - - - - - да
                   
V.3. Изисквания към обслужването
Изисквания
по за категория "пет звезди"
ред  
I. Безопасност и сигурност
1. Осигурена безопасност и сигурност на туристите (осигурява се чрез технически средства и собствена или наета охрана)
II. Посрещане и настаняване
1. Туристите се посрещат от портиер
2. Багажът на госта се поема от пиколо, който изчаква регистрацията на госта на рецепцията и го придружава до хотелската стая
3. При регистрация на госта администраторът издава паспорт на хотела
III. Подмяна на спално бельо и кърпи
1. Всеки ден - по желание на клиента
IV. Ежедневно почистване и дезинфекциране на санитарните съоръжения, чашите за тоалетни принадлежности и вода
V. Зареждане
1. Ежедневно - сапун, допълване на рекламно-информационните материали
2. След употреба - шампоани, шапки за баня, санитарни пликове, игленик, кърпички (тампони) за полиране на обувки, рекламен кибрит
3. След изразходване - тоалетна хартия, дезодорант, ароматизатори
4. Зареждане за VIP гости
4.1. Визитна картичка на хотела и поздравителна картичка от управителя или собственика
4.2. Комплимент от хотела - фруктиера с плодове, свежи цветя, вино и др.
VI. Униформено облекло и отличителни знаци
1. Длъжностните лица са длъжни да бъдат с униформено или работно облекло в зависимост от заеманата длъжност
2. Обслужващият персонал е длъжен да бъде с отличителен знак, указващ име и длъжност
VII. Изпращане
1. Багажът на госта се поема от пиколо
2. Туристите се изпращат от портиер
V.4. Изисквания към предоставяните услуги
Изисквания Видове хотели
по за категория Според териториалното Балнео- Апарта- СПА Хотел Бизнес
ред "пет звезди" им разположение хотел ментен хотел/ резиденс хотел
        (студиен) Уелнес    
    морски планински градски   хотел хотел    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Даване на информация за:                
  - разписания, маршрути и                
  тарифи на транспортните                
  средства;                
  - програма на културните                
  мероприятия;                
  - работно време на заве-                
  денията за хранене и                
  развлечения;                
  - работно време на кул-                
  турно-историческите и                
  търговските центрове да да да да да да да да
2. Даване на информация за*:                
  - методите за лечение                
  или въздействие;                
  - основните физико-хи-                
  мични характеристики на                
  минералната вода и/или                
  лечебната кал; показания                
  за лечение и противо-                
  показания                
3. Пощенски услуги* да да да да да да да да
4. Куриерски услуги* не не не не не не не да
5. Телефонни услуги да да да да да да да да
6. Бизнес услуги да да да да да да да да
6.1. Преводачески услуги* не не не не не не не да
6.2. Секретарски услуги* не не не не не не не да
6.3. Осигуряване на офис кон-                
  сумативи (по заявка)* не не не не не не не да
6.4. Копиране, подвързване                
  и печат* не не не не не не не да
7. Сервиз по стаите (рум-                
  сървис) 24 часа да да да да да да да да
8. Пране* да да да да да да да да
9. Гладене* да да да да да да да да
10. Химическо чистене* да да да да да да да да
11. Съхраняване на ценности                
  и документи да да да да да да да да
12. Занимание на деца да да не да да да да не
13. Бръснаро-фризьорски                
  услуги да да да да да да да да
14. Козметични услуги да да да да да да да да
15. Рент-а-кар* да да да да да да да да
16. Поръчка на такси да да да да да да да да
17. Спортни услуги да да да да да да да да
18. Осигуряване оказването                
  на медицинска помощ да да да да да да да да
19. Лечебна дейност не не не да не да не не
20. Водни процедури: вани                
  (перлена; вихрова; под-                
  воден масаж (тангентор)                
  и с ароматни масла, бил-                
  ки и соли и др.); душове,                
  обвивания, басейн не не не да не да не не
21. Масажи*:                
  класически (пълен и                
  частичен);                
  ароматерапевтичен;                
  зонотерапия (рефлекс-                
  масаж);                
  геотермален с вулканични                
  камъни;                
  антицелулитен и др. не не не да не да не не
22. Терапии за лице и тяло* не не не да не да не не
23. Предлагане на СПА и                
  Уелнес                
  програми и пакети* не не не не не да не не
24. Обмяна на валута* да да да да да да да да
25. Осигуряване на възмож-                
  ност за безналично                
  плащане да да да да да да да да
26. Осигуряване на условия за                
  симултанен превод* не не не не не не не да
27. Осигуряване на Интернет                
  достъп поне в едно от при-                
  лежащите към хотела заве-                
  дения за хранене и развле-                
  чения* не не не не не не не да
28. Осигуряване на шатъл от                
  хотела до основните транс-                
  портни и бизнес зони в на-                
  селеното място и обратно* не не не не не не не да
29. Предлагане на екскурзии,                
  мероприятия и пътувания* да да да да да да да да
30. Осигуряване на екскурзо-                
  вод или придружител* да