навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 24 ОТ 8 МАРТ 2006 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЧЛ. 249, Т. 1 И 2 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО И ЗА МЕТОДИКАТА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.25 от 24 Март 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.55 от 19 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 8 Ноември 2013г., отм. ДВ. бр.90 от 31 Октомври 2014г.


Отменена с § 3 от Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, с изключение на чл. 15, ал. 4 и приложения № 1 - 6 - ДВ, бр. 90 от 30 октомври 2014 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и условията за извършването на задължителното застраховане по застраховките "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците, редът за неговото отчитане, както и условията и редът за сключване и отчитане на граничната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Автомобилисти по смисъла на тази наредба са собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства.
(2) С наредбата се въвежда и единна номерация и се урежда минималното съдържание на полиците по застраховките по ал. 1.
(3) С наредбата се въвежда единна методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.
Чл. 2. (1) Договори за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се сключват само от застрахователи, притежаващи лиценз за извършване на дейност по т. 10.1 от раздел II, буква "А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
(2) Договори за задължителна застраховка "Злополука" на пътниците се сключват само от застрахователи, притежаващи лиценз за извършване на дейност по т. 1 от раздел II, буква "А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
(3) Договорите за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и за задължителна застраховка "Злополука" на пътниците се сключват само по условията на тази наредба, освен когато предвиждат по-благоприятни условия за потребителите.

Раздел II.
Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите


Чл. 3. (1) Застрахователната полица по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, освен реквизитите по чл. 184, ал. 3, т. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и ал. 5 от Кодекса за застраховането, следва да съдържа и:
1. фирма на застрахователя;
2. седалище и адрес на управление, като застрахователите от трета държава, извършващи дейност чрез клон в Република България, посочват седалището и адреса на управление на застрахователя в третата държава и на клона в Република България;
3. номер на акта на компетентния орган, с който е издаден лиценз за извършване на застрахователна дейност, като застрахователите от трета държава, извършващи дейност чрез клон в Република България, посочват номера на акта на компетентния орган по седалището на застрахователя в третата държава и на компетентния орган в Република България;
4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г. (*)) ЕИК за застрахователите със седалище в Република България, съответно номер на регистрация в търговски или друг подобен регистър за застрахователите със седалище в държава членка или в трета държава;
5. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2013 г. (*)) името и адреса, съответно фирмата, седалището, адреса на управление и ЕИК, съответно номера по БУЛСТАТ на собственика на моторното превозно средство;
6. името и адреса на обичайния водач или държателя на моторното превозно средство, когато е различен от собственика;
7. вид, марка, регистрационен номер на моторното превозно средство и номер на рама (шаси);
8. номер, образуван по реда на чл. 26, ал. 2;
9. (нова - ДВ, бр. 97 от 2013 г. (*)) текст със следното съдържание: "Въз основа на платената премия тази застраховка осигурява покритие за територията на всички държави - членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, както и Андора, Сърбия и Швейцария, през целия срок на договора, в това число във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира на територията на някоя от посочените държави.
(2) При разсрочване на застрахователната премия в полицата се записват датата на падежа и точният размер на всяка разсрочена вноска.
(3) В случаите на придобиване на ново моторно превозно средство, внос на моторно превозно средство или пускане в движение на временно спряно от движение моторно превозно средство застраховката се сключва преди регистрацията на моторно превозно средство от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи, като в полицата се вписва само номерът на рамата на моторното превозно средство. След получаване на регистрационен номер от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи застрахованият е длъжен писмено да го обяви пред застрахователя в 7-дневен срок от получаването му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2013 г. (*)) Срокът на едногодишните застраховки по ал. 1 изтича в съответното число на съответния месец на следващата година, на което започва застрахователното покритие.
(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2013 г. (*)) Срокът на краткосрочните застраховки по ал. 1 се определя от страните, но не може да бъде по-кратък от 30 дни. Ако е уговорен в месеци, срокът изтича в съответното число на последния месец, а ако този месец няма съответно число, срокът изтича в последния ден. Ако срокът е уговорен в дни, денят, в който започва застрахователното покритие, не се брои.
(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2013 г. (*)) Крайният срок на застрахователното покритие е краят на последния ден, вписан в застрахователната полица.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) При сключване на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите застрахователят може да поиска лицето, което сключва застраховката, да представи копие на втората част на свидетелството за регистрация на моторното превозно средство, във връзка с което се сключва застраховката. В случаите по чл. 3, ал. 3 застрахователят може да поиска представянето на копие на митническа декларация, фактура или друг документ, съдържащ номер на рама на моторното превозно средство.
(2) Копието на документа по ал. 1 се прилага към екземпляра на застрахователната полица, който остава при застрахователя и се съхранява за срока на съхранение на застрахователната полица.
(3) Когато задължителната застраховка по ал. 1 се сключва с посредничеството на застрахователен брокер или застрахователен агент, те могат да съберат копието на втората част на свидетелството за регистрация на моторното превозно средство, ако застрахователят ги е оправомощил за това. В случаите по чл. 3, ал. 3 застрахователният посредник може да поиска представянето на копие на митническа декларация, фактура или друг документ, съдържащ номер на рама на моторното превозно средство, ако е бил оправомощен за това от застрахователя.

Чл. 3б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2013 г.) Предоставянето на информация пред застрахователя относно територията, на която моторното превозно средство обичайно се използва, не ограничава прилагането на чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането и застраховката остава в сила за цялата територия на Република България, на другите държави - членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, и на третите държави, чиито национални бюра на застрахователите са страна по Споразумението между националните бюра на застрахователите на държавите - членки на Европейското икономическо пространство, и други асоциирани страни (Многостранното споразумение).

Чл. 4. Максималният размер на отговорността на застрахователя се определя според размера на застрахователната сума, която е в сила към датата на настъпване на застрахователното събитие, освен ако размерът на застрахователната сума, вписана в застрахователната полица, е по-висок.

Чл. 5. (1) Застрахователят снабдява лицето, което е сключило задължителната застраховка, със знак, издаден от Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането. Лицето е длъжно да постави знака на предното стъкло на моторното превозно средство от страната на водача по начин, който позволява добра видимост.
(2) Знакът по ал. 1 съдържа запазената марка на Гаранционния фонд, уникален номер и датата, на която изтича срокът на застраховката. Образецът и графичната защита на знака се определят от съвета на фонда.
(3) Знакът по ал. 1 се изработва така, че да е само за еднократно използване. При разсрочено плащане на премията знакът по ал. 1 удостоверява и срока, за който е платена застрахователната премия.
(4) Гаранционният фонд поддържа регистър на издадените, унищожените, загубените или откраднатите знаци.
(5) При изгубване, кражба или унищожаване на знака по ал. 1 застрахователят по молба на собственика, ползвателя, държателя или водача на моторното превозно средство предоставя нов знак, който е валиден до изтичането срока на застраховката.
(6) Гаранционният фонд възлага отпечатването на знака по ал. 1 на изпълнител, определен от съвета на фонда.
(7) Застрахователят заявява писмено пред Гаранционния фонд необходимия му брой от знака по ал. 1.
(8) Застрахователят заплаща заявения от него брой от знака по ал. 1 по установената в договора между Гаранционния фонд и изпълнителя по ал. 6 цена. Плащането се извършва по сметка на изпълнителя.
(9) Застрахователят получава от Гаранционния фонд заявения брой от знака по ал. 1 след представянето на документ, удостоверяващ плащането по ал. 8. Гаранционният фонд отказва изпълнението на заявка на застраховател, който не е платил заявен от него брой от знака по ал. 1.

Чл. 6. Комисията за финансов надзор по предложение на управителния съвет на Гаранционния фонд издава указания относно условията и реда за издаване, отпечатване и администриране на знака по чл. 5.

Чл. 7. (1) Знакът по чл. 5 представлява самозалепващ се стикер с три отрязъка, съответно № 1, № 2 и № 3, с еднакъв номер и контролен талон, като:
1. отрязък № 1 се залепва върху предното стъкло на моторното превозно средство от страната на водача, така че да е осигурена добра видимост;
2. отрязък № 2 се залепва върху екземпляра от застрахователната полица, който се отчита и съхранява при застрахователя;
3. отрязък № 3 се залепва върху контролния талон на обозначеното за това място.
(2) Водачът на моторното превозно средство е длъжен винаги да носи със себе си контролния талон и да го предоставя заедно със застрахователната полица при проверка от контролните органи.
(3) Погрешно попълнен или погрешно перфориран знак или знак с нарушена цялост се анулира и се заменя с нов. Анулирането и подмяната се извършват от застрахователя.
(4) Номерът на изгубен или откраднат знак се обявява за невалиден в един централен всекидневник от застрахователя, който го е предоставил. Застрахователите ежемесечно до 15-о число предоставят на Гаранционния фонд информация за изгубени, откраднати и унищожени знаци за предходния календарен месец.
(5) Когато моторното превозно средство технологично не разполага с предно стъкло и е невъзможно отрязък № 1 от знака да бъде залепен на указаното в чл. 5 , ал. 1 място, същият отрязък се залепва на застрахователната полица, която се носи от водача на МПС и при проверка се представя заедно с контролния талон.

Чл. 8. При настъпване на застрахователно събитие, при което са причинени вреди на трети лица, застрахованият е длъжен в 7-дневен срок писмено да уведоми застрахователя за събитието, както и да изпълни задълженията си по чл. 270 от Кодекса за застраховането. Уведомяването може да се извърши и от увреденото лице.

Чл. 9. (1) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)
(2) Застрахователят е длъжен да приеме и регистрира всяко уведомление за настъпило застрахователно събитие, както и всички документи, удостоверяващи основанието на претенцията и размера на вредата.

Чл. 10. Застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя за предявен иск към него във връзка с гражданската му отговорност в 7-дневен срок преди първото по делото съдебно заседание. Уведомлението съдържа данни за датата, годината и номера на делото, пред кой съд е насрочено и размера на иска. Застрахованият е длъжен да поиска привличане на застрахователя в процеса.

Чл. 11. В случаите, при които гражданската отговорност на застрахованите се определя от съдебните органи, след влизането в сила на присъдата или решението правоимащите задължително представят на застрахователя заверен препис от влезлите в сила съдебни актове заедно с мотивите и изпълнителен лист в оригинал.

Чл. 12. Сключени спогодби между застрахованите и увредените трети лица относно размера на обезщетението пораждат задължение за застрахователя само ако са одобрени от него или ако са сключени със знанието и съгласието на представител по чл. 224, ал. 3 от Кодекса за застраховането. За спогодби се считат и постигнатите споразумения между страните по наказателни дела за размера на обезщетенията по граждански искове.

Чл. 13. Претенциите на пострадалите лица за вреди, причинени на територията на Република България по вина на водач на моторно превозно средство, което обичайно се намира на територия извън Република България, застраховано по реда на международните договори, по които Република България е страна, се уреждат по ред, определен от Националното бюро на българските автомобилни застрахователи в съответствие с действащите международни споразумения и практика.

Чл. 14. (1) Вреди, нанесени от ремарке, което е свързано с моторно превозно средство и е функционално зависимо от моторното превозно средство по време на движение и/или когато то се е откачило по време на движение, се покриват от застрахователя по задължителната застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и ползването на влекача.
(2) Вреди, нанесени от ремарке, което не е свързано с моторно превозно средство и не е функционално зависимо от моторно превозно средство, не е било в движение, както и при самозадвижване, се покриват от застрахователя по задължителната застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и ползването на ремаркето.

Чл. 15. (1) При нанесени имуществени вреди обезщетението по застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите се определя от застрахователя на виновния застрахован.
(2) При частични вреди или пълно унищожаване на имущество обезщетението не може да надвишава действителната стойност на увреденото имущество.
(3) Действителната стойност на увреденото имущество се определя от експертна комисия на застрахователя и не може да бъде по-голяма от пазарната му стойност към деня на настъпване на събитието.
(4) (В сила до приемане на методиката по чл. 1, ал. 3 Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства - ДВ, бр. 90 от 2014 г.) Обезщетението за вреди на моторни превозни средства се определя по методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, съгласно приложения № 1 - 6.
(5) Застрахователят изплаща и необходимите и целесъобразни разноски за спасяване на увреденото имущество, в това число и транспортни разходи, както и тези за товарни и разтоварни дейности в рамките на застрахователната сума.

Чл. 16. (1) При смърт или телесни увреждания на трети лица обезщетението се определя от застрахователна експертна комисия към застрахователя на виновния водач или по съдебен ред.
(2) Застрахователят назначава комисията по ал. 1 и определя реда и начина на нейното функциониране. При необходимост за доказване на събитието или при определяне размера на вредите в зависимост от характера на уврежданията комисията може да използва и други специалисти.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Застраховател не може да откаже да се произнесе по основателността на претенция за обезщетение по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, когато за удостоверяването на пътнотранспортно произшествие е бил представен някой от следните документи:
1. констативен протокол за пътнотранспортно произшествие;
2. протокол за пътнотранспортно произшествие;
3. протокол за пътнотранспортно произшествие, непосетено на място от органите на Министерството на вътрешните работи;
4. друго удостоверение, издадено на законово основание от органите на Министерството на вътрешните работи, или
5. двустранен констативен протокол, вписан по установения ред в службите на Министерството на вътрешните работи и съставен, когато от пътнотранспортното произшествие са причинени само имуществени вреди, които не възпрепятстват движението на моторното превозно средство на собствен ход, и има съгласие между участниците в пътнотранспортното произшествие относно обстоятелствата, свързани с неговото настъпване.
(2) За установяване на основанието и размера на предявената претенция се представят:
1. доказателствата, че увреждащият застрахован има сключена застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите в случаите, когато в документите по ал. 1 не се съдържат данни за това и застрахователят не може служебно да установи това обстоятелство;
2. протоколът за оглед от застраховател, когато такъв е извършван във връзка с претенция по застраховка на увреденото имущество;
3. снимковият материал, документиращ вредите;
4. документите за извършен ремонт на увреденото имущество;
5. медицинските и други документи - експертизи, медицински бележки, удостоверения, епикризи, анамнези, протоколи от ЛКК или ТЕЛК;
6. завереното копие на акт за смърт, удостоверението за наследници в оригинал и изпълнителните листове в оригинал.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Когато документите по ал. 1 са недостатъчни за удостоверяване на съществени обстоятелства във връзка с механизма на настъпване на произшествието, застрахователят може да изисква представянето и на документи и доказателства, изготвени от други компетентни органи или лица. Изречение първо не ограничава правото на потребителя да представя доказателства.
(4) За определяне на обезщетението застрахователят има право да изисква и други документи, необходими за установяване на обстоятелствата за настъпване на пътнотранспортното произшествие, основанието за плащане и размера на вредите.
(5) При завеждане на претенцията застрахователят изчерпателно уведомява лицето, завело претенцията, за обстоятелствата, които следва да бъдат установени, и за доказателствата за тяхното установяване. Допълнителните доказателства се изискват в съответствие с чл. 105, ал. 3 или ал. 4 от Кодекса за застраховането.

Чл. 18. (1) Обезщетението по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се определя и изплаща от застрахователя в 15-дневен срок, след като застрахованият или увредените трети лица са представили всички изискани документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите, но не по-късно от 3 месеца от датата, на която претенцията по застраховката е била заведена.
(2) Когато в сроковете по ал. 1 се установи, че не е налице основание за плащане на обезщетение или че размерът на обезщетението е по-малък от размера, претендиран от увреденото лице, или че основанието и размерът на вредите не са били напълно установени, застрахователят е длъжен да даде писмено мотивирано становище на увреденото лице. Когато няма основание за отказ за плащането, но определени обстоятелства не са били установени, застрахователят е длъжен да ги посочи заедно с доказателствените средства за тяхното установяване при спазване разпоредбите по чл. 105 от Кодекса за застраховането.

Раздел II.
"а" Гранична застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.08.2007 г.)


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.08.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г.) Лице, което при влизане на територията на Република България управлява моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на трета държава и няма застраховка, покриваща отговорността за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторното превозно средство, валидна за територията на Република България и за територията на държавите - страни по многостранното споразумение, е длъжно да сключи застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите на граничния контролно-пропускателен пункт (наричана по-нататък "гранична застраховка").
(2) Гранична застраховка е длъжно да сключи и лице, управляващо моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на трета държава, което е влязло на територията на Република България с валидна застраховка по ал. 1, чийто срок изтича, преди лицето да е напуснало територията на страната, освен когато тази застраховка е била продължена или подновена.
(3) Граничните застраховки по ал. 1 се сключват по реда за извършване на застрахователна дейност в района на граничните контролно-пропускателни пунктове, определен от министъра на финансите на основание чл. 33 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове (ДВ, бр. 54 от 2002 г.), а граничните застраховки по ал. 2 се сключват по общия ред, без използване на услугите на застрахователни посредници.
(4) Лице, което при влизане на територията на Република България управлява моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на държава членка и няма застраховка, покриваща отговорността за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторното превозно средство, валидна за територията на Република България и за територията на държавите страни по Многостранното споразумение, или има такава застраховка, чийто срок изтича, преди лицето да е напуснало страната, може да сключи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите във формата на гранична застраховка по реда на ал. 1, съответно по реда на ал. 2.

Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г.) Не се осъществява контрол за наличието на сключен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите по отношение на моторните превозни средства, които обичайно се намират на територията на друга държава членка на Европейското икономическо пространство или на Република Сърбия, Конфедерация Швейцария и Княжество Андора, както и по отношение на моторните превозни средства, които обичайно се намират на територията на трета държава, когато влизат на територията на Република България от територията на друга държава членка на Европейското икономическо пространство. Това правило не се прилага при извършване на проверки на друго основание от оправомощените контролни органи.

Чл. 18в. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.08.2007 г.) (1) Граничната застраховка се сключва за срок, който не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от три месеца.
(2) Когато срокът на покритието по договор за гранична застраховка изтича, преди лицето да е напуснало територията на Република България, то е длъжно да сключи нов такъв договор преди изтичането на срока му.
(3) Рискът по смисъла на § 1, т. 22 от Кодекса за застраховането, предмет на граничната застраховка, е разположен в Република България.

Чл. 18г. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г.) (1) (В сила от 06.07.2007 г.) Реквизитите на полицата за гранична застраховка се определят от Националното бюро на българските автомобилни застрахователи в съответствие с КЗ, тази наредба, международните договори и актовете на органите на Съвета на бюрата, които уреждат тази застраховка.
(2) (*) Към полицата за гранична застраховка се издава сертификат "Зелена карта".
(3) (В сила от 06.07.2007 г.) Националното бюро на българските автомобилни застрахователи определя единна форма на полиците за гранична застраховка и администрира тяхното отпечатване и разпространение между своите членове, както и определя реда за предоставяне на сертификати "Зелена карта" при спазване на международните договори, по които бюрото е страна, и на актовете на органите на Съвета на бюрата. По реда, уставен в устава си, Националното бюро на българските автомобилни застрахователи приема и оповестява правила по прилагането на изречение първо.

Чл. 18д. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.08.2007 г.) (1) Доколкото не е установено друго в този раздел, за граничната застраховка се прилага уредбата за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите съгласно Кодекса за застраховането и раздел II, включително правилата за териториално действие на договора за застраховка, за покритите рискове и изключенията от покритие и за минималния размер на застрахователната сума. Премията по гранична застраховка не може да се разсрочва.
(2) Националното бюро на българските автомобилни застрахователи гарантира плащанията по граничните застраховки съгласно условията на международните договори, по които е страна.
(3) Застрахователните договори за гранична застраховка се включват в покритието по презастрахователните договори по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, сключвани от застрахователите по чл. 2, ал. 1.
(4) Всеки застраховател приема отделна тарифа по граничната застраховка.

Раздел III.
Задължителна застраховка "Злополука" на пътниците


Чл. 19. (1) Превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници с начална и крайна точка на пътуването на територията на Република България, сключват задължителна застраховка "Злополука" на пътниците при възникване на застрахователен интерес. Възникване на застрахователен интерес е налице от датата на получаване на разрешително за извършване на обществен превоз или от датата на изтичане на сключен застрахователен договор за тази застраховка.
(2) Договорът за задължителната застраховка "Злополука" по ал. 1 се сключва за срок не по-кратък от една година.
(3) Изискването по ал. 1 се отнася и за превозвачите, чиито средства за обществен превоз са спрени от експлоатация от съответните държавни органи и отново пуснати в експлоатация с разрешение на тези органи.

Чл. 20. Застрахователната полица по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците, освен реквизитите по чл. 184, ал. 3, т. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и ал. 5 от Кодекса за застраховането, следва да съдържа и:
1. фирма на застрахователя;
2. седалище и адрес на управление, като застрахователите от трета държава, извършващи дейност чрез клон в Република България, посочват седалището и адреса на управление на застрахователя в третата държава и на клона в Република България;
3. номер на акта на компетентния орган, с който е издаден лиценз за извършване на застрахователна дейност, като застрахователите от трета държава, извършващи дейност чрез клон в Република България, посочват номера на акта на компетентния орган по седалището на застрахователя в третата държава и на компетентния орган в Република България;
4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г.) ЕИК за застрахователите със седалище в Република България, съответно номер на регистрация в търговски или друг подобен регистър за застрахователите със седалище в държава членка или в трета държава;
5. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2013 г.) името и адреса, съответно фирмата, седалището, адреса на управление и ЕИК, съответно номера по БУЛСТАТ на превозвача на пътници със средства за обществен превоз;
6. номер, образуван по реда на чл. 26, ал. 2.

Чл. 21. Застрахователят е длъжен да снабди превозвача с удостоверение за сключената задължителна застраховка "Злополука" на пътниците, за всяко превозно средство на превозвача, което трябва да съдържа обстоятелствата по чл. 20 и срока на валидност на застраховката. Превозвачът е длъжен да постави удостоверението на видно място в превозното средство.

Чл. 22. (1) При настъпване на застрахователно събитие превозвачът е длъжен да уведоми застрахователя. Уведомяването може да извърши и пострадалият пътник или негови близки. Превозвачът е задължен да състави акт за злополука на пострадалия пътник с подробно описание на случая. Препис или фотокопие от акта се представя на застрахователя в 10-дневен срок от настъпването на злополуката. Акт за злополука може да не се съставя, ако тя е отразена в акт на компетентен орган по контрола на съответния вид транспорт. В този случай превозвачът снабдява пострадалия пътник или ползващите по чл. 24 лица със заверено копие от документа по предходното изречение.
(2) Застрахователят е длъжен да приеме и регистрира всяко уведомление за настъпило застрахователно събитие, както и всички документи, удостоверяващи основанието на претенцията и размера на вредата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2013 г.) При поискване застрахователят е длъжен да предостави на пострадалото лице заверено копие от общите условия по застрахователния договор и заверено извлечение от полицата, съдържащо информацията по чл. 21, както и други клаузи, които имат значение за определяне и осъществяване на правата на пострадалото лице, ако такива са договорени, без да се нарушава застрахователната тайна.

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2013 г. (*)) За злополука се счита всяко събитие, станало не по волята на застрахованото лице, настъпило по време на пътуване (включително при качване или слизане от превозното средство), което в резултат на внезапни и непредвидени действия или причини от външен произход в срок до една година от настъпването му е причинило смърт или трайна загуба на работоспособност на застрахованото лице. Злополука е налице и когато трайната загуба на работоспособност е определена по установения ред след изтичането на едногодишния срок от настъпване на застрахователното събитие и се намира в причинно-следствена връзка с него.
(2) За злополука се считат също:
1. изкълчванията, обтяганията или скъсванията на тъкани, причинени от внезапно напрягане на собствени сили;
2. инфекциите, при които заразната материя е проникнала в организма на пострадалото от злополука лице;
3. телесните увреждания или смъртта, настъпили по време на превоза при спасяване на своя или на чужд живот или на имущество.

Чл. 24. (1) При смърт на застраховано лице, настъпила вследствие на злополука, покрита по застраховката, застрахователят изплаща застрахователната сума по договора.
(2) При трайна загуба на застрахования се изплаща такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на трайната загуба на работоспособност.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2013 г. (*)) Процентът на трайна загуба на работоспособност се определя от ТЕЛК или от застрахователна експертна комисия съгласно списък на травматичните болести и увреждания на застрахователя след окончателно и пълно стабилизиране на уврежданията на застрахования, но не по-рано от 3 месеца и не по-късно от една година от датата на събитието. Застрахователят не може да откаже плащане, когато ТЕЛК или застрахователната експертна комисия се е произнесла след изтичане на едногодишния срок. При загуба на крайници или други човешки органи процентът може да се определи и без да се спазва тримесечният срок.
(4) Когато застрахованото лице е имало определен процент трайна загуба на работоспособност преди настъпването на злополуката, този процент не се взема под внимание при определяне трайната загуба на работоспособност в резултат на злополуката.
(5) Застрахователната сума или съответната част от нея се изплаща на увреденото лице, а при смърт - на законните му наследници.
(6) При смърт на непълнолетен, ограничено запретен или нетрудоспособен, който няма наследници, застрахователната сума се изплаща на лицата, които са го издържали.
(7) Когато застрахованото лице, съответно неговите наследници не са навършили пълнолетие или са запретени, застрахователното обезщетение се внася на тяхно име в търговска банка, която извършва дейност в Република България, за което застрахователят писмено ги уведомява.

Чл. 25. (1) За изплащане на застрахователната сума или на съответна част от нея на застрахователя се представят следните документи:
1. писмено искане;
2. билет, карта или друг документ в оригинал, доказващ, че пострадалият е бил пътник;
3. документ по чл. 22, ал. 1;
4. препис от акта за смърт и удостоверение за наследници в оригинал или протокол на ТЕЛК;
5. болнични листове, протоколи на ЛКК и други документи, както и обяснения, поискани от застрахователя.
(2) В случай на изплатено обезщетение за трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука и последваща смърт на застрахованото лице до една година от датата на злополуката дължимата застрахователна сума за смърт се намалява с размера на изплатеното обезщетение.

Раздел IV.
Единна номерация


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.08.2007 г.) Застрахователите, издатели на застрахователни полици по задължителни застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите, гранична застраховка и "Злополука" на пътниците, имат унифицирана номерация.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.08.2007 г.) Всяка полица по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, гранична застраховка и по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците съдържа уникалния идентификационен код на застрахователя, предоставен от Гаранционния фонд, вида на застраховката, годината на начало на застрахователната полица и поредния номер.
(3) Когато знакът по чл. 5 е отпечатан по реда, установен от Министерския съвет за отпечатване на ценни книжа, се счита, че задължението по чл. 261, ал. 1, изречение второ от Кодекса за застраховането е изпълнено.

Раздел V.
Отчитане на застрахователните полици


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2011 г.)

Чл. 28. (1) Гаранционният фонд обобщава информацията за сключените застрахователни полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и подава информацията на органите на Министерството на вътрешните работи.
(2) Освен в случаите по чл. 293 от Кодекса за застраховането, Гаранционният фонд предоставя въз основа на писмено искане на:
1. застраховател - обобщена информация за пазара на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, която не разкрива сведения за потребители и моторните превозни средства, за които има сключена застраховка при конкретен застраховател;
2. застраховател във връзка с възникване и упражняване на правото му по чл. 213 от Кодекса за застраховането - сведения за застрахователя, сключил задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.
(3) Информацията по ал. 2 се предоставя безплатно.

Раздел VI.
Административнонаказателни разпоредби


Чл. 29. Лицата, които са извършили нарушение на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват при условията и по реда на част седма от Кодекса за застраховането.

Допълнителни разпоредби


§ 1. В случай че застраховател, предлагащ задължителните застраховки по тази наредба, предоставя при или по повод тяхното сключване стока или услуга под каквато и да е форма, независимо от това дали е бил санкциониран за това, или е преустановил предлагането, стойността на тези стоки или услуги се взема предвид при преценката на достатъчността на премията по чл. 65 от Кодекса за застраховането за застраховките, по повод на които стоките или услугите са били предоставени.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.08.2007 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2013 г.) Държави членки на Европейското икономическо пространство са: Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република България, Румъния, Република Хърватия, Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредба № 18 от 2004 г. за задължителното застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането (обн., ДВ, бр. 105 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 85 и 101 от 2005 г.) се отменя.

§ 3. Указанията, приети с решение по протокол № 26 от 22.VI.2005 г. на заседание на Комисията за финансов надзор, се отменят.

§ 4. (1) Застраховател, който извършва задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, е длъжен да плати на Гаранционния фонд получения от него до 28.Х.2005 г. брой от знака по чл. 21, ал. 1 от отменената Наредба № 18 от 2004 г. за задължителното застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането на цената, по която Гаранционният фонд е сключил договор за отпечатването му, в следните срокове:
1. до 31.III.2006 г. - 30 на сто от дължимата сума;
2. до 30.IХ.2006 г. - 30 на сто от дължимата сума;
3. до 31.ХII.2006 г. - останалата част от дължимата сума.
(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1 Гаранционният фонд отказва на застрахователя изпълнението на нови заявки.

§ 5. До датата на влизане в сила на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз правилата за застрахователите от трета държава се прилагат за всички застрахователи, които са получили лиценз за извършване на застраховане чрез клон в Република България.

§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 255, чл. 259, ал. 4 и чл. 273, ал. 2 от Кодекса за застраховането и е приета с Решение № 52-Н от 8.III.2006 г. на Комисията за финансов надзор.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2006 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЧЛ. 249, Т. 1 И 2 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО И ЗА МЕТОДИКАТА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


(ОБН., ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2007 Г.)
§ 6. (1) Тази наредба влиза в сила на 1.08.2007 г., с изключение на:
1. Алинея 2 на чл. 18г, която влиза в сила от датата, определена в решението на Европейската комисия по чл. 2, ал. 2 от Директива 72/166/ЕИО за сближаване на законите на държавите членки, свързани със застраховането срещу гражданска отговорност по отношение на използването на моторни превозни средства и за налагане на задължение за застраховане срещу такава отговорност.
2. Алинеи 1 и 3 на чл. 18г, които влизат в сила от датата на обнародване на наредбата в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 2006 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЧЛ. 249, Т. 1 И 2 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО И ЗА МЕТОДИКАТА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2013 Г.)
§ 10. Параграф 1 се прилага след изтичането на три месеца от датата на влизане в сила на тази наредба.

§ 11. Параграфи 7 и 8 се прилагат за събития, настъпили след датата на влизане в сила на тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 49 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЧЛ. 249, Т. 1 И 2 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО И ЗА МЕТОДИКАТА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2014 Г.)
§ 3. (1) Наредба № 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (обн., ДВ, бр. 25 от 2006 г.; изм., бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2007 г., бр. 3 от 2008 г.; изм., бр. 55 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2013 г.) се отменя с изключение на чл. 15, ал. 4 и приложения № 1 - 6.
(2) В срок до 31.12.2014 г. Съветът на Гаранционния фонд приема и предлага на Комисията за финансов надзор проект на методика по чл. 1, ал. 3.
(3) До приемане на методиката по чл. 1, ал. 3 от тази наредба се прилага методиката по чл. 15, ал. 4 от Наредба № 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.

Приложение № 1 към чл. 15, ал. 4
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила до приемане на методиката по чл. 1, ал. 3 Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства - ДВ, бр. 90 от 2014 г.)
Методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
(Отделена като самостоятелен акт)

Приложение № 2 към чл. 15, ал. 4
(В сила до приемане на методиката по чл. 1, ал. 3 Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства - ДВ, бр. 90 от 2014 г.)
Таблица
ЗА ОСТАТЪЧНАТА СТОЙНОСТНА ППС И ГОДИШНА СТЪПКА В ПРОЦЕНТИ СПОРЕД ГОДИНИТЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ СЛЕД ГОДИНАТА НА ПРОИЗВОДСТВО
ГО- ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ, МОТОПЕДИ, МОТОЦИКЛЕТИ, МИКРОБУСИ ДО 16 МЕСТА, ТОВАРОПЪТНИЧЕСКИ ДО 2,5 АВТОМОБИЛИ С ТОВАРНИ АВТОБУСИ ПРИКАЧНИ
ДИ- ТОНА - РАЗДЕЛЕНИ ПО ДЪРЖАВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИСОКА НАД 2.5 t, - ГРАДСКИ, УСТРОЙСТВА
НИ   ПРОХОДИМОСТ АВТОБУСИ ТРАМВАИ,  
    - 4Х4 (ДЖИПОВЕ) НАД 16 МЕСТА ТРОЛЕИ, СПЕЦ. МПС  
  НЕМСКИ ФРЕНСКИ ИТАЛИЯНСКИ ЯПОНСКИ ДРУГИ ИЗТОЧНИ ЗАПАДНИ ИЗТОЧНИ ВСИЧКИ ВСИЧКИ ВСИЧКИ
          ЗАПАДНИ            
  ОСТ. С-СТ СТЪПКА ОСТ. С-СТ СТЪПКА ОСТ. С-СТ СТЪПКА ОСТ. С-СТ СТЪПКА ОСТ. С-СТ СТЪПКА ОСТ. С-СТ СТЪПКА ОСТ. С-СТ СТЪПКА ОСТ. С-СТ СТЪПКА ОСТ. С-СТ СТЪПКА ОСТ. С-СТ СТЪПКА ОСТ. С-СТ СТЪПКА
0 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100  
    20   20   20   20   20   25   20   25   40   42   25
1 80   80   80   80   80   75   80   75   60   58   75  
    13   13   13   13   13   15   9   15   13   13   7
2 67   67   67   67   67   60   71   60   47   45   68  
    8   13   15   10   13   11   11   8   5   5   10
3 59   54   52   57   54   49   60   52   42   40   58  
    7   8   7   7   8   9   8   9   6   5   9
4 52   46   45   50   46   40   52   43   38   35   49  
    8   7   7   8   7   8   8   8   6   6   7
5 44   39   38   42   39   32   44   35   32   29   42  
    6   6   6   6   7   7   5   5   6   5   6
6 38   33   32   36   32   25   39   30   26   24   36  
    5   7   7   4   6   4   6   4   4   4   5
7 33   26   25   32   26   21   33   26   22   20   31  
    5   4   5   5   5   3   4   7   4   3   4
8 28   22   20   27   21   18   29   19   18   17   27  
    4   3   2   3   3   2   4   2   2   2   3
9 24   19   18   24   18   16   25   17   16   15   24  
    4   2   2   4   2   2   4   1   2   2   4
10 20   17   16   20   16   14   21   16   14   13   20  
    3   2   1   3   1   1   3   1   2   2   2
11 17   15   15   17   15   13   18   15   12   11   18  
    2   1   1   2   1   1   2   2   1   1   2
12 15   14   14   15   14   12   16   13   11   10   16  
    2   1   1   2   1   1   2   1   1   1   2
13 13   13   13   13   13   11   14   12   10   9   14  
    2   2   2   2   2   1   2   1   1   1   2
14 11   11   11   11   11   10   12   11   9   8   12  
    2   2   2   2   2   2   2   2   1   1   2
15 9   9   9   9   9   8   10   9   8   7   10  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   1   2
над 15 7   7   7   7   7   6   8   7   6   6   8  
                                             
Забележки: 1. Към колони "източни" (леки и с висока проходимост) влизат всички марки МПС, произведени в страните от бившия СИВ, както и всички марки, произведени в Република Корея.
2. Шкода - модели Октавия, Фабия и Супърб, са в колоната "други западни".
3. В таблицата е заложена остатъчната стойност на ППС в % и стъпката в проценти между две години на експлоатация на ППС.
4. Под специализирани ППС, отразени в предпоследната колона, да се разбират селскостопански и пътностроителни машини.
5. Предвид различните условия на експлоатация се начислява различна остатъчна стойност на автобусите от градския транспорт в сравнение с всички останали.
6. За автомобили марка Опел и Ситроен до 10-ата година от производството им (включително) получената по таблицата стойност задължително се намалява с 10 %.
7. За автомобили марка Форд получената по таблицата стойност задължително се намалява с 10 % (за всички години).

Приложение № 3 към чл. 15, ал. 4
(В сила до приемане на методиката по чл. 1, ал. 3 Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства - ДВ, бр. 90 от 2014 г.)
Определяне на действителната стойност на моторни превозни средства (МПС), пътни превозни средства (ППС), прикачни устройства (ПУ), пътностроителни машини (ПСМ), селскостопански машини (ССМ), подемнотранспортни съоръжения (ПТС) в случаите, когато не се прилагат бюлетини
Раздел I
Общи положения
1.1. В това приложение са систематизирани цените в ново състояние и техническите характеристики за определяне на действителни стойности на леки, лекотоварни и товарни автомобили, автобуси, ремаркета, полуремаркета и универсални трактори - нефигуриращи в каталозите на "Eurotax".
1.2. Несъответствието между стойностите по каталог и пазарната цена в Република България налага и включването на някои марки и модели, фигуриращи в изданията на "Eurotax".
1.3. Цените в ново състояние са формирани на база получена информация от официалните вносители на автомобили в България, съпоставяне на каталожни и пазарни цени и по технически параметри и клас на МПС.
1.4. Всички цени в справочника са дадени в левове при валутен курс 1,00 Euro =1,95583 лв. и 1,00 USD = 1,75 лв.;
Раздел II
Цени на леки и лекотоварни автомобили
2. ВАЗ
Модел Брой Обем ДВГ, Мощност, Брой Цена,
    врати cm3 KW/к.с. предавки лв.
1. ВАЗ 2101 4 1188 /65 4 7 100*
2. ВАЗ 21011 4 1288 /69 4 7 600*
3. ВАЗ 21013 4 1188 /65 4 7 600*
4. ВАЗ 2102 комби 5 1188 /65 4 7 850*
5. ВАЗ 2103 4 1458 /74 4 8 217*
6. ВАЗ 2106 4 1570 /77 4 8 729*
7. ВАЗ 21061 4 1458 /74 4 8 217
8. ВАЗ 21063 4 1288 /69 4 7 968*
9. ВАЗ 2105 4 1294 /69 4 7 637*
10. ВАЗ 21051 4 1188 /65 4 7 826*
11. ВАЗ 21053 4 1458 /74 5 8 580
12. ВАЗ 2107 4 1458 /74 5 9 587
13. ВАЗ 21074 4 1570 /77 5 9 698*
14. ВАЗ 2104 комби 5 1458 /74 4 8 872*
15. ВАЗ 21043 комби 5 1458 /74 5 9 174
16. ВАЗ 2108 3 1288 /69 5 9 322*
17. ВАЗ 21083 3 1499 /72 5 9 669*
18. ВАЗ 2109 5 1288 /69 5 10 004*
19. ВАЗ 21093 5 1499 /72 5 10 065
20. ВАЗ 21099-05 4 1288 /69 5 9 691*
21. ВАЗ 21099-01 4 1499 /72 5 11 748
22. ВАЗ 21099-00 4 1500 /72 5 11 963
23. ВАЗ 2110 4 1499 /73 5 13 530
24. ВАЗ 2121 - 4 x 4 3 1570 /77 5 12 427*
25. ВАЗ 21213 - 4 x 4 3 1700 /86 5 14 192
26. ОКА-ВАЗ 1111 3 649 /30 4 5 418*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (7 100*), са формирани на база техническите параметри и клас на МПС.
3. DAEWOO
Модел Брой Обем ДВГ, Мощност, Брой Цена,
    врати cm3 KW/к.с. предавки лв.
1 2 3 4 5 6 7
1. TICO PM 5 HB 796 /41 5 7 482*
2. TICO DX 5 HB 796 /41 5 8 739*
3. TICO SE 5 HB 796 /41 5 7 079
4. TICO SX 5 HB 796 /41 5 8 528*
5. TICO SX+А/С 5 HB 796 /41 5 9 665*
6. TICO SL 5 HB 796 /41 5 7 409
7. Racer Base/Тaxi 4 1498 /82 5 12 300*
8. Racer Base +A/С, Р/S 4 1498 /82 5 13 840*
9. NEXIA GL - Taxi 4 1498 /80 5 13 527*
10. NEXIA GL-Std 4 1498 /80 5 13 860*
11. NEXIA GL/GLE + A/C 4 1498 /80 5 14 834
12. NEXIA GLE+А/С, ABS 4 1498 /80 5 16 995*
13. NEXIA GLX-Std 4 1498 /80 5 14 834*
14. NEXIA GLX+A/C 4 1498 /80 5 15 659
15. NEXIA GLX+А/С, ABS 4 1498 /80 5 16 995
16. NEXIA GL 5 HB 1498 /80 5 13 860*
17. NEXIA GL+A/C 5 HB 1498 /80 5 14 834
18. NEXIA GTX+А/С, ABS 5 HB 1498 /80 5 16 995
19. NEXIA CDL          
  P/W, P/S, A/B, ABS,          
  без радиокасетофон 5HB 1498 /80 5 14 834
20. Espero DLX 4 1498 /88 5 16 685*
21. Еspero DLX 4 1998 /110 5 17 500*
22. Espero CD P/S, A/B, A/C          
  без радиокасетофон 4 1796 /95 5 16 484
23. Espero CD+А/С, ABS,          
  A/B, P/S, без радио-          
  касетофон 4 1998 /110 5 17 985
24. Еspero GLX 16 V+A/C,          
  ABS 4 1498 /88 5 17 750*
25. Super Saloon Ace CD A/C,          
  ABS 4 1998 /110 5 32 835
26. Super Saloon Ace 2,0 aut.          
  CD, A/C ABS, A/T 4 1998 /110 4 aut. 45 268*
27. Super Saloon Ace 2,2 aut.          
  CD, A/C ABS, A/T, A/B 4 2198 /125 4 aut. 36 484*
28. Damas Coach STD - bus 5 796 /38 5 12 359
29. Damas - VAN 5 796 /38 5 11 039
30. Labo STD 2 796 /38 5 10 066*
31. LANOS S STD 4 1500 /86 5 16 484
32. LANOS SE STD 4 1500 /86 5 17 325
33. LANOS SE A/C 4 1500 /86 5 18 645
34. NUBIRA SX STD 4 1598   5 22 110
35. NUBIRA SX ABS 4 1598   5 24 420
36. NUBIRA CDX STD +А/С 4 1998   5 29 535
37. NUBIRA SX WAGON 5 1598   5 26 070
38. LEGANZA CDX 4 1998   5 37 290
39. KORANDO TD   2300 TD   5 33 000
40. MUSSO 2,3 TD 5 2300 TD   5 36 300
41. MUSSO 1,9 TD 5 1900 TD   5 44 550
42. MATIZ S 5 796   5 9 883
43. MATIZ SE 5 796   5 11 533
44. MATIZ SE +A/C; A/S 5 796   5 13 183
Модел Тип Обем ДВГ, Полезен Мощност, Цена,
      cm3 товар (t) KW/к.с. лв.
        бр. места    
1 2 3 4 5 6 7
45. LUBLIN Бордови        
    къса база 2417D 1,200 /70 20 873
46. LUBLIN Фургон        
    къса база 2417D 1,100 /70 21 351
47. LUBLIN Микробус комби        
    къса база 2417TD 6 м.+0,45 t /92 23 925
48. LUBLIN Микробус        
    къса база 2417TD (9+1) м. /92 27 835
49. LUBLIN Бордови        
    дълга база 2417TD 1,600 /92 22 935
50. LUBLIN Фургон товарен        
    дълга база 2417TD 1,520 /92 23 925
51. LUBLIN Микробус комби        
    дълга база 2417TD 6 м.+1,400 t /92 26 235
52. LUBLIN Микробус        
    дълга база 2417TD (12+1) м. /92 30 195
             
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (7 482*), са формирани на база техническите параметри и клас на МПС.
A/C - климатик; P/S - серво; A/S - аудиосистема; P/W - ел. стъкла; A/B - еърбег; A/T - авт. скор. кутия; ABS - АБС
4. Москвич, Алеко, ИЖ
Модел Брой Обем ДВГ, Мощност, Брой Цена,
    врати cm3 KW/к.с. предавки лв.
1. Москвич 2138 4 1360 /60 4 6 100*
2. Москвич 2140 4 1500 /75 4 6 800*
3. Москвич 21412 5 НВ 1500 /75 5 8 700*
4. Алеко 2141-01 5 HB 1570 /76 5 9 900*
5. Алеко Pick-up без надстр. 2 1480 /72 5 9 700*
6. Алеко 233522 Pick-up          
  без надстройка 2 1700 /86 5 10 395*
7. Алеко - фургон с надстройка 2 1480 /72 5 10 526*
8. Алеко 233522 ф-н с надстр. 2 1700 /86 5 11 195*
9. Надстройка за фургон Алеко         825*
10. ИЖ-1500 5 1480 /72 4 6 800*
11. ИЖ 27151 фургон 3 1480 /72 4 7 550*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (6 100*), са формирани на база техническите параметри и клас на МПС.
5. Шкода
Модел Брой Обем ДВГ, Мощност, Брой Цена,
    врати cm3 KW/к.с. предавки лв.
1. 1000 МБ 4 981 /39 4 5 404*
2. S 100 4 981 /39 4 5 800*
3. 105 S 4 1046 /45 4 6 307*
4. 105 L 4 1046 /45 4 6 904*
5. S120 L/LS/GLS произв.          
  до 1983 г. 4 1174 /52 4 7 184*
6. 120 L производство          
  след 1983 г. 4 1174 /52 4 7 469*
7. 120 LS/GLS 4 1174 /58 4/5 8 515*
  130 L/GL 4 1280 /62 5  
8. Шкода 1203 (8+1 места) 4 1280 /62 4 9 000*
9. Фаворит 135 LX 5 1289 /60 5 9 975*
10. Фаворит 135 GLX 5 1289 /60 5 10 695*
11. Форман 135 LX комби 5 1289 /60 5 11 353*
12. Форман 135 GLX комби 5 1289 /60 5 12 360*
13. Форман 135 LX Pick-up -          
  матал. надстройка 2 1289 /60 5 12 183*
14. Фелиция 135 LX 5 1289 /55 5 11 998
15. Фелиция 135 GLX 5 1289 /55 5 13 335
16. Фелиция LX комби 5 1289 /55 5 13 919
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (9 975*), са формирани на база техническите параметри и клас на МПС.
За Фелиция - цвят металик, се добавят към стойността 550 лв.
Модел Брой Обем ДВГ, Мощност, Брой Цена,
    врати cm3 KW/к.с. предавки лв.
17. Фелиция GLXI 1,6 i 5 1600 /75 5 17 086
18. Фелиция GLX 1,9 D 5 1900 /64 5 19 166
19. Фелиция GLX комби 5 1289 /55 5 15 384
20. Фелиция LX Pick-up 2 1289 /55 5 13 725
21. Фелиция LX 1.9 Pick-up дизел 2 1900 D /64 5 17 944
22. Фелиция 1,3 LXI 5 1289 /68 5 13 823
23. Фелиция 1,6 LXI 5 1600 /75 5 15 788
24. Фелиция 1,9 DLX 5 1900 D /64 5 17 851
25. Фелиция 1,3 LXI - комби 5 1289 /68 5 16 865
26. Фелиция 1,6 LXI - комби 5 1600 /75 5 17 576
27. Фелиция 1,9 DLX - комби 5 1900 D /64 5 19 819
28. Фелиция 1,6 GLX - комби 5 1600 /75 5 18 465
29. Октавия 1,6 GLX-MPI 4 1600 /75 5 23 865
30. Октавия LX 1,6 4 1600 /75 5 21 459
31. Октавия SLX 1,6 MPI 4 1600 /101 5 27 195
32. Октавия SLX 1,8 +A/C 4 1800 /125 5 28 415
33. Октавия SLX 1,8 +A/C 4 1800 /150 5 30 842
34. Октавия SLX 1,9 TDI+A/C 4 1900 /90 5 30 968
35. Октавия SLX 1,9 TDI+A/C 4 1900 /110 5 34 481
36. Октавия SLX 1,9 TDI+шибидах 4 1900 /110 5 32 845
37. Октавия GLX 1,6 MPI KOMBI 5 1600 /101 5 26 519
38. Октавия 1.9 TDI - GLX 4 1900 TD /90 5 26 858
Забележка. За Октавия - цвят металик, се добавят към стойността 580 лв.
6. Рено 5 (Сайпа)
Модел Брой Обем ДВГ, Мощност, Брой Цена,
    врати cm3 KW/к.с. предавки лв.
1. Рено 5 (Сайпа) 5 1100 /45 4 6 600*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (6 600*), са формирани на база техническите параметри и клас на МПС.
7. FSO/Полша
Модел Брой Обем ДВГ, Мощност, Брой Цена,
    врати cm3 KW/к.с. предавки лв.
1. Фиат 126 Р 2 647 /23 4 5 795*
2. Фиат 125 Р 4 1285 /55 4 7 203*
3. Фиат 125 Р 4 1470 /75 4 8 133*
4. Фиат 125 Р комби 5 1470 /75 4 8 095*
5. Полонез 1500 5 1475 /75 4 9 000*
6. Полонез CARO GLE 5 1598 /76 5 10 500*
7. Полонез CARO GLI 5 1598 /76 5 11 360*
8. Полонез CARO СLD          
  с ДВГ на Пежо - дизел 5 1905 /64 5 13 853*
9. FSO Truck 1,6 GLE 2 1598 /76 5 10 500*
10. FSO Truck 1,9 GLD 2 1905 /64 5 13 393*
11. FSO Truck 1,6 GLE LB          
  удълж. платформа 2 1598 /76 5 11 646*
12. FSO Truck 1,6 GLE DC -          
  с двойна кабина 2 1598 /76 5 12 200*
13. FSO Truck LB 1,6 GLI ST          
  стандарт, твърд покрив 2 1598 /76 5 13 184
14. ROY - БОРДОВИ 4 1598 /76 5 13 678
15. EMS-010 1,9 D - пикап с          
  надстройка   1900 /69 5 16 979
16. Ниса лекотоварен фургон,          
  пол. товар 0,8 t 3 2400   4 8 000*
17. Жук лекотоварен фургон,          
  пол. товар 0,8 t 3 2400   4 7 300*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (5 795*), са формирани на база техническите параметри и клас на МПС.
8. Трабант, Вартбург, Баркас, Робур
Модел Брой Обем ДВГ, Мощност, Брой Цена,
    врати cm3 KW/к.с. предавки лв.
1. Р 601 2 594 /26 4 3 500*
2. Р 601 - комби 3 594 /26 4 3 800*
3. Вартбург 353 4 993 /50 4 5 900*
4. Вартбург 353 комби 5 993 /50 4 6 200*
5. Вартбург 1,3 4 1272 /58 5 7 700*
6. Вартбург 1,3 комби 5 1272 /58 5 8 000*
7. Баркас В1000 N бордови 2 993 /50 4 5 300*
8. Баркас В1000 N фургон 4 993 /50 4 5 800*
9. Баркас В1000 N          
  микробус 8+1 места 4 993 /50 4 6 100*
10. Баркас В1000-1 бордови 2 1272 /58 4 6 900*
11. Баркас В1000-1 фургон 4 1272 /58 4 7 540*
12. Баркас В1000 микробус          
  8+1 места 4 1272 /58 4 7 900*
13. Робур фургон (10+1 места) 4 3300 / - 14 500*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (3 500*), са формирани на база на техническите параметри и клас на МПС.
9. ГАЗ / Волга
Модел Брой Обем ДВГ, Мощност, Брой Цена,
    врати cm3 KW/к.с. предавки лв.
1 2 3 4 5 6 7
1. ГАЗ 24 4 2445 /91 4 7 800*
2. ГАЗ 24-10 4 2445 /91 4 8 600*
3. ГАЗ 24 - комби 5 2445 /91 4 8 900*
4. ГАЗ 31029 4 2445 /105 5 14 540*
5. ГАЗ 31023 санитарен 3 2445 /105 5 13 679*
             
Лекотоварни Брой Обем ДВГ, Мощност, Полезен Цена,
  "ГАЗелла" врати cm3 KW/к.с. товар (t) лв.
6. ГАЗ-33021, стандарт Бордови с брезент 2448 /100 1,500 16 483
7. ГАЗ-33023, Бордови с        
  ДУЕТ (5+1) м. двойна кабина 2448 /100 1,00 21 120
8. ГАЗ-33027 4 x 4 Бордови с брезент 2300 /135 1,40 24 786*
9. ГАЗ-2705-24 Фугон 2448 /100 1,50 23 084
10. ГАЗ-2705-44 - (5+1) м. Фургон двойна        
    кабина 2448 /100   24 734
11. ГАЗ-32213, 12+1 места Бус 2448 /100   36 050
12. ГАЗ-3312 Самосвал 2448 /100 1,65 20 000*
13. ГАЗ 33021 STEYR          
  (1+2) м. Бордови 2133 td /95 1,50 22 769
14. ГАЗ 33021 Andoria          
  (1 +2) м. Бордови 2417 td   1,50 24 500
15. ГАЗ 33021, (1+2) м. Фургон 2448 /100 1,50 18 958
16. ГАЗ 33021 4 x 4          
  (1+2) м. STEYR Бордови 2133 td /95 1,40 27 225
17. ГАЗ 33023, Бордови с        
  (1+5) м. STEYR дв. кабина 2133 td /95 1,00 23 512
18. ГАЗ 330273 4 x 4 Двойна        
  (1+6) м. STEYR кабина 2133 td /95   34 072
19. ГАЗ 2705 (1+2) м.          
  STEYR Фургон 2133 td /95 1,50 26 235
20. ГАЗ 2705 (1+2) м.          
  Andoria Фургон 2417 td   1,50 31 118
21. ГАЗ 27057, 4 x 4          
  (1+2) STEYR Фургон 2133 td /95 1,50 37 208
22. ГАЗ 2705 (1+5) м. Фургон с        
  STEYR дв. кабина 2133 td /95   27 884
23. ГАЗ 2705 (1+5) м. Фургон с        
  Andoria двойна кабина 2417td     32 916
24. ГАЗ 32213 (1+12)          
  STEYR Бус 2133td     35 888
25. ГАЗ 32213 (1+8) м. Бус 2448 /100   34 072
26. ГАЗ 32213 (1+8) м.          
  STEYR Бус 2133td /95   34 518
27. ГАЗ 32213, 4 x 4          
  (1+12) м. STEYR Бус 2133td /95   44 137
28. ГАЗ 32213, 4 x 4          
  (1+8) м. STEYR Бус 2133td /95   42 736
29. ГАЗ 32214 Санит. фургон 2448 /100   43 642
30. ГАЗ 32214 STEYR Санит. фургон 2133td /95   47 833
31. ГАЗ-3512 Самосвал 2448 /100 1,40 29 715
32. ГАЗ-2705 (6+1) м. Брониран "Инкасо" 2448 /100 5 47 950*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (7 800*), са формирани на база техническите параметри и клас на МПС.
10. УАЗ, РАФ-Латвия
Модел Брой Обем ДВГ, Мощност, Брой Цена,
    врати cm3 KW/к.с. предавки лв.
1. 3303-Бордови 2 2445 /91   14 300*
2. 3741-Фургон 5 2445 /91   16 607
3. 3962-Санитар. 5 2445 /91   16 789
4. 3909-Фермер   2445 /91   16 789
5. 31512-Джип с мек покрив 4 2445 /91   15 701
6. 31512-2138 СС-Джип ДВГ          
  Алфа-Ромео 4 2400 TD     18 435*
7. 31514-Джип с мет. кабина 4 2445 /91   19 203
8. 2206-Микробус 5 2445 /91   16 789
9. 1501-Самосвал 2 2445 /91   16 789*
10. РАФ 22038-02          
  микробус (11+1) м. 4 2500     21 287
11. РАФ 2915-02 Санитарен 4 2500     26 139
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (14 300*), са формирани на база техническите параметри и клас на МПС.
11. Дачия/Олтсит
Модели Брой Обем ДВГ, Мощност, Брой Цена,
  Дачия/Олтсит врати cm3 KW/к.с. предавки лв.
1. 1310 1,3 4 1300 /53 4 7 500*
2. 1310 Berline 1,4 4 1397 /62 5 10 467
3. 1310 Веrline 1,6 4 1597 /72 5 10 832
4. 1310 Break 1,4 комби 5 1397 /62 5 10 832
5. 1310 Вreak 1,6 комби 5 1597 /72 5 11 198
6. 1304 Pick-up 1,4 (ед. кабина) 2 1397 /62 5 11 320
7. 1304 Pick-up 1,6 2 1597 /72 5 11 685
8. 1307 Pick-up 1,4 (дв. кабина) 2 1397 /62 5 11 563
9. 1307 Pick-up 1,6 2 1597 /72 5 11 930
10. 1304 King cab 1,4 (ув. кабина) 2 1397 /62 5 11 442
11. 1304 King cab 1,6 (ув. кабина) 2 1597 /72 5 11 807
12. 1304 Drop side 1,4          
  (падащ страничен борд) 2 1397 /62 5 11 320
13. 1304 Drop side 1,6          
  (падащ страничен борд) 2 1597 /72 5 11 685
14. 1304 Drop side 1,6 4 x 4 2 1597 /72 5 12 072*
15. Dacia Nova T 1,6 5 HB 1597 /72 5 12 929
16. Dacia Nova T 1,4 5 HB 1397 /62 5 12 525
17. OLTCIT 11 R 3 1130 /64 5 6 200*
18. OLTCIT 12 R 3 1130 /64 5 6 900*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (6 900*), са формирани на база техническите параметри и клас на МПС.
12. TОFАS/Турция
Модел Брой Обем ДВГ, Мощност, Брой Цена,
    врати cm3 KW/к.с. предавки лв.
1. Dogan S 4 1581 /96 5 15 515*
2. Dogan SLX 4 1581 /96 5 17 742*
3. Kartal - комби 5 1585 /85 5 15 350*
4. Kartal S - комби 5 1585 /85 5 17 165*
5. Kartal SLX комби 5 1581 /96 5 18 570*
6. Sahin S 4 1585 /85 5 15 020*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (15 020*), са формирани на база техническите параметри и клас на МПС.
13. ROVER Maestro (BG)
Модел Брой Обем ДВГ, Мощност, Брой Цена,
    врати cm3 KW/к.с. предавки лв.
1. Maestro Salon 1,3 5 НВ 1275 /64 5 14 282*
2. Maestro Salon 2,0 D 5 НВ 1994 /60 5 20 600*
3. Maestro VAN 700 фургон 2 1994 /60 5 20 600*
14. SUZUKI
Модел Брой Обем ДВГ, Мощност, Брой Цена,
    врати cm3 KW/к.с. предавки лв.
1. Maruti 800 5 НВ 796 /39 4 10 725*
2. Pick-up Gipsy MG 410 2 970 /45 4 18 150*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (10 725*), са формирани на база техническите параметри и клас на МПС.
15. Таврия/ ЗАЗ
Модел Брой Обем ДВГ, Мощност, Брой Цена,
    врати cm3 KW/к.с. предавки лв.
1. Таврия 110206 3 НВ 1100 /55 5 7 095*
2. Таврия 110500 5 НВ 1100 /55 5 8 580*
3. Таврия - фургон 3 1100 /55 5 7 095*
4. Таврия 110240 Pick-up 1,1 2 1100 /55 5 7 755*
5. ЗАЗ 968 2 968 /38 4 4 000*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (4 000*), са формирани на база техническите параметри и клас на МПС.
16. Застава/Юго
Модел Брой Обем ДВГ, Мощност, Брой Цена,
    врати cm3 KW/к.с. предавки лв.
1. Юго 45 3 903 /45 4 6 700*
2. Юго 55 (1100 GT) 3 1116 /55 4 7 400*
3. Юго 55 (1100 GT) 5 1116 /55 4 8 300*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (6 700*), са формирани на база техническите параметри и клас на МПС.
17. KIA
Модел Брой Обем ДВГ, Мощност, Брой Цена,
    врати cm3 KW/к.с. предавки лв.
1 2 3 4 5 6 7
1. Kia Sephia GTX 16 V          
  +P/S, C/L, P/W 4 1500 /88 5 16 748*
2. Kia Pride 1,3 DM +A/C, A/S 5 1300 /69 5 13 275*
3. Kia Pride 1,3 GS +C/L, P/W,          
  A/S 4 1300 /69 5 13 275*
4. Kia Besta 2,2 D бус 11+1          
  места 4 2200 D /72 5 23 100*
5. Kia Besta 2,2 D (2+1) м., 1,55 t 4 2200 D /72 5 20 625*
6. Kia Sportage 4 x 4 2,0 i 16 V,          
  Standart A/S, LSD мултипли-          
  катор, ролбар с халогени 5 1998 /135 5 27 158
7. Kia Sportage 4 x 4 2.0I 16V Lux          
  C/L, P/M, P/W, P/S, A/S, A/C,          
  ABS, LSD мулт.,          
  ролбар с халогени 5 1998 /135 5 30 175
8. Kia Sportage 4 x 4 2.2D Standart          
  C/L, P/W, P/M, P/S, A/S,          
  LSD мулт., ролбар с халогени 5 2184D /70 5 27 156
9. Kia Sportage 2.2D 4 x 4 Lux          
  като Strd + ABS, A/C 5 2184D /70 5 30 175
10. Kia Avella Delta          
  перл. металик, C/L, P/S 4 1498 /92 5 14 071
11. Kia Pregio 2.7D          
  (11+1) м. Standart+P/S 4 2665D /83 5 25 143
12. Kia Pregio 2.7D (11+1) м. Lux          
  P/S, A/S, A/C 4 2665D /83 5 27 779
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (16 748*), са формирани на база технически параметри и клас на МПС.
P/S - серво; C/L - централно заключване; A/C - климатик; P/M - ел. огледала;
P/W - ел. стъкла; A/S - аудиосистема; ABS - АБС.
Раздел III
Цени на товарни автомобили
18. ЛИАЗ - МАДАРА
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Полезен Цена,
    оси   cm3 к.с. товар, t лв.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 110.471 4 x 2 влекач 11940 289 9,16 62 805
2. 110.471 С за самосв. полурем. 4 x 2 влекач 11940 289 9,10 65 241
3. 16.29 Euro I 4 x 2 влекач 11940 289   86 358
4. 796 с ниско седло 4 x 2 влекач 11940 289 9,16 63 490
5. 796 С за самосв. полурем. 4 x 2 влекач 11940 289 9,10 65 925
6. 991 с дълга кабина 6 x 4 влекач 11940 289 12,25 55 739*
7. 110.052 без шпригли и брезент 4 x 2 борд. 11940 289 8,25 67 298
8. 110.054 с шпригли и брезент 4 x 2 борд. 11940 289 7,90 69 190
9. 110.052-П01 без шпр. с            
  алум. платф. 4 x 2 борд. 11940 289   70 330
10. 110.054-П01 с шпр. с            
  алум. платф. 4 x 2 борд. 11940 289   72 222
11. 702 с висока проходимост 4 x 2 борд. 11940 289   87 223
12. 703 с висока прох.+лебедка 4 x 2 борд. 11940 289   106 085
13. 110.010 бордово 4 x 2 шаси   206   62 363
14. 110.050 бордово 4 x 2 шаси 11940 289   62 363
15. 110.850 бордово 4 x 2 шаси   206   64 738
16. 900-самосвално за 911 6 x 4 шаси       80 882
17. 901-самосвално за 912/3 6 x 4 шаси       80 882
18. 902-самосвално за 914/5 6 x 6 шаси       89 701
19. 906-самосвално за 918 6 x 4 шаси       90 826
20. 110.05 4 x 2 шаси 11940 206 9,30 62 162*
21. 110.83 4 x 2 шаси 11940 206 9,50 63 786*
22. 110.85 4 x 2 шаси 11940 206 9,25 64 682*
23. 150.260 самосвално 4 x 2 шаси 11940 289   65 362
24. 151.260 самосвално 4 x 4 шаси 11940 289   71 380
25. 150 261 4 x 2 самосв. 11940 289 8,30 67 818
26. 151 261 4 x 4 самосв. 11940 289 7,40 73 776
27. 912 дъмпер кош 10 м3 с капак 6 x 4 самосв. 11940 289 12,0 87 163
28. 914 дъмпер кош 10 м3 с капак 6 x 6 самосв. 11940 289 12,0 97 296
29. 913 дъмпер кош 10 м3 6 x 4 самосв. 11940 289 12,0 86 358
30. 918 дъмпер кош 12 м3 с капак 6 x 4 самосв. 11940 289 21,0 97 184
31. 918-П02 дъмпер кош 14 м3            
  с капак 6 x 4 самосв. 11940 289 21,0 97 860
32. 918-П03 дъмпер кош 18.5 м3            
  с капак 6 x 4 самосв. 11940 289 21,0 106 085
33. 911 6 x 4 дъмпер 11940 289 15,00 99 824*
34. 911 6 x 4 дъмпер 11940 289 21,00 108 549*
Забележка. Допълнително оборудване за ЛИАЗ - МАДАРА:
18.1. Кабина "МАХI" - 2476 лв.
18.2. ABS - WABCO - 6804 лв.
18.3. Независим вод. отопл. WEBASTO - DBW 80 - 4187 лв.
18.4. Въздушен отоплител WEBASTO с терморег. - 3684 лв.
18.5. Климатик KONVEKTA - 6442 лв.
18.6. Ретардер VOITH - 6337 лв.
Цените, отбелязани със звездичка (99 824*), са формирани на база технически параметри и клас на МПС.
19. ПРЕСЛАВ
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Полезен Цена,
    оси   cm3 к.с. товар, t лв.
1. Преслав 203 - дизел 4 x 2 бордови 3900 - 2,0 13024
2. Преслав 203 - дизел 4 x 2 фургон 3900 - - 13963
20. ТАТРА
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Полезен Цена,
    оси   cm3 к.с. товар, t лв.
1. 815-2 SV2 30210 - 10 м3 6 x 6 самосв.   286 12,3 98 950*
2. 815-260 N 51 - Euro II 4 x 4 влекач 12667 348 17,9 117 150*
3. T815-Euro I 6 x 4 влекач   307 25,0 105 232*
4. 815-260 N 12 6 x 6 влекач 12667 342 18.5 99 000*
5. 815-250 R 11 6 x 6 шаси 12667 308 21.4 90 750*
6. Т815-270 S 24 6 x 6 самосв. 12667 362 21.5 143 550*
7. Т815-230 S 01 6 x 6 самосв. 12667 308 17.5 98 505*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (98 950*), са формирани на база технически параметри и клас на автомобила.
21. МАЗ
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Полезен Цена,
    оси   cm3 к.с. товар, t лв.
1. 5551 4 x 2 самосв. 17240 335 8,0 44 413*
2. 64221 4 x 2 влекач 17240 335 18,0 64 256*
3. 54321 4 x 2 влекач 17240 335 18,0 59 183*
4. 5551 4 x 2 бордови 17240 335 10,0 41 508*
5. 65321 турбо 4 x 2 влекач 172 335 20,0 73 525*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (44 413*), са формирани на база технически параметри и клас на автомобилите.
22. КАМАЗ
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Полезен Цена,
    оси   cm3 к.с. товар, t лв.
1. 55111 6 x 4 самосвал 10850 220 13,0 59 987
2. 53212 (с шпригли и брезент) 6 x 4 бордови 10850 220 11,0 67 435
3. 54112 - турбо 6 x 4 влекач 10850 220 20,0 62 403
4. 55111 - бетон миксер-6 м3 6 x 4 специал. 10850 260td 18,0 91 815*
5. 55111 - тристр. разтов. 6 x 4 самосвал 10850 220 11,0 69 950*
6. 55111 - сметосъбирач 6 x 4 специал. 10850 220   99 625*
7. 55112 - бетон миксер 6 x 4 специал. 10850 220 6 м3 118 120*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (91 815*), са формирани на база технически параметри и клас на автомобилите.
23. ЗИЛ
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Полезен Цена,
    оси   cm3 к.с. товар, t лв.
1. 130 4 x 2 бордови бенз.   5,0 19 000*
2. 130 Г 4 x 2 бордови бенз.   8,0 21 000*
3. 130 автокран 4 x 2 кран бенз.   3,5 28 500*
4. 555 4 x 2 самосвал бенз.   5,0 22 800*
5. 131 6 x 6 бордови бенз.   6,0 28 500*
6. 43360 4 x 2 бордови бенз.   4,0 32 208*
7. 5301 4 x 2 бордови 4750d 107 3,0 39 253*
8. 5301 4 x 2 шаси 4750d 107   37 240*
9. 433100 4 x 2 бордови дизел     44 286*
10. 433420 6 x 6 бордови дизел     60 390*
11. 13364 6 x 4 бордови дизел     53 344*
12. 4514 6 x 4 самосвал дизел     60 390*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (19 000*), са формирани на база технически параметри и клас на МПС.
24. КРАЗ
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Полезен Цена,
    оси   cm3 к.с. товар, t лв.
1. 250 6 x 4 автокран     14,00 82 178*
2. 250 6 x 4 автокран     20,00 96 875*
3. 6443-бензиновоз - 28 м3 6 x 4 цистерна     24,00 96 875*
4. 6510 6 x 4 самосвал     15,00 46 970*
5. 6444 6 x 4 влекач     20,00 44 031*
6. 64431 - турбо 6 x 4 влекач     20,00 52 836*
7. 65101 6 x 4 бордови     15,00 44 037 *
8. 250 - бетон миксер - 4,5 м3 6 x 4 специал.     15,00 88 070*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (82 178*), са формирани на база технически параметри и клас на МПС.
25. ГАЗ
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Полезен Цена,
    оси   cm3 к.с. товар, t лв.
1. 53 бензинова 4 x 2 бордови     4,0 17 000*
2. 53 дизелова 4 x 2 бордови     4,0 18 500*
3. 3307 4 x 2 бордови 4250 120 4,50 20 772*
4. 3307 4 x 2 самосвал 4250 120 4,46 20 772*
5. 3309 ТDI 4 x 2 бордови 4150 116 4,5 22 423
6. 3309 ТDI 4 x 2 фургон 4150 116 4,0 22 071*
7. 6640 ТDI 4 x 4 бордови 4150 116 4,5 28 544
8. 3309 TDI 4 x 2 самосвал 4150 116 4,5 27 966
9. 3309 TDI 4 x 2 контей-        
      неровоз 4150 116 4,5 27 884
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (17 000*), са формирани на база технически параметри и клас на автомобилите.
26. УРАЛ
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Полезен Цена,
    оси   cm3 к.с. товар, t лв.
1. 43204-31+ГКБ9851-01            
  (с хидр. манипулатор) 6 x 6 лесовоз   240 16,00 65 645
2. 55571-30 - 7,1 м3 6 x 6 самосвал   240 11,00 67 658
3. 5557-31 - 17,5 м3            
  (с наставен борд) 6 x 6 самосвал   240 8,00 65 241
4. 4325 (с брезент) 4 x 4 бордови   240 5,00 53 965
               
27. ИФА
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Полезен Цена,
    оси   cm3 к.с. товар, t лв.
1. W-50 L/LB (с шпригли            
  и брезент) 4 x 2 бордови 6560 125 4,30 28 000*
2. W-50 L/K3SK5 4 x 2 самосвал 6560 125 4,90 31 000*
3. W-50 L/NKP            
  (с метален фургон) 4 x 2 бордови 6560 125 4,80 32 000*
4. L-60 4 x 2P 4 x 2 бордови 9160 180 6,75 44 000*
5. L-60 4 x 4 AP-N 4 x 4 бордови 9160 180 5,40 62 000*
6. L-60 4 x 4 DSK 4 x 4 самосвал 9160 180 6,40 53 000*
7. L-60 4 x 4 DSK N 4 x 4 самосвал 9160 180 5,50 56 000*
8. Мултикар 4 x 2         9 000*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (28 000*), са формирани на база технически параметри и клас на автомобилите.
28. АВИЯ
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Полезен Цена,
    оси   cm3 к.с. товар, t лв.
1. А 21 TN 4 x 2 шаси 3596 td 85 2,00 29 928*
2. A 21 TFС ZC BD 4 x 2 фургон 3596 td 85 1,85 29 874*
3. A 31 TL 4 x 2 шаси 3596 td 85 3,30 32 761*
4. A 31 TN (шпригли+ брезент) 4 x 2 бордови 3596 td 85 3,40 33 647*
5. А 31 TL (шпригли+брезент) 4 x 2 бордови 3596 td 85 3,30 36 126*
6. A 31 TN ISO/4 - 17 м3            
  (изотермичен) 4 x 2 фургон 3596 td 85 3,20 37 385*
7. A 31 TL ISO/4 - 22 м3            
  (изотермичен) 4 x 2 фургон 3596 td 85 3,00 39 605*
8. A 31 TK S 4 x 2 самосвал 3596 td 85 3,20 31 876*
9. A 31 TL (кабина с легло) 4 x 2 фургон 3596 td 85 3,40 52 532*
10. А 60 N 4 x 2 шаси 3596 td 85   38 074*
11. А 60 N 4 x 2 бордови 3596 td 85 3,30 41 085
12. А 60 N 4 x 2 фургон 3596 td 85 3,30 44 385
13. А75 L - дълга база 4 x 2 бордови 3596 td 85 4,74 42 735
14. А75 L - дълга база 4 x 2 фургон 3596 td 85 4,74 46 035
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (29 928*), са формирани на база технически параметри и клас на МПС.
29. ИСУЗУ - Турция
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Полезен Цена,
    оси   cm3 к.с. товар, t лв.
1. NPR 4 x 2 шаси 4334D 120 5,0 45 695
2. NPR 4 x 2 бордови 4334D 120 5,0 53 345
3. NPR 4 x 2 фургон-        
      стоманен 4334D 120 4,0 54 955
4. NPR 4 x 2 фургон-        
      полиестер 4334D 120 4,0 57 169
5. NPR 4 x 2 фургон-        
      алуминий 4334D 120 4,0 56 767
6. NPR - вода - 3,5 t            
  пяна - 0,2 t 4 x 2 пожарна 4334D 120   88 572
7. NPR 4 x 2 контейне-        
      ровоз 4334D 120   74 884
8. NPR ("паяк") 4 x 2 превоз на        
      леки авт. 4334D 120   157 014
9. NPR (за 1 брой) 4 x 2 превоз на        
      леки авт. 4334D 120   71 260
10. NPR (за 2 броя) 4 x 2 превоз на        
      леки авт. 4334D 120   81 244
30. KIA
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Полезен Цена,
    оси   cm3 к.с. товар, t лв.
1. K 2400 4 x 2 бордови 2400D 72 2,3 20 355*
2. K 3600 4 x 2 бордови 3600D 102 3,2 33 805*
3. Ceres 4 x 2 бордови 2200D 70 2,1 18 585*
4. K 2700 (2+1) Std.+хал. фарове 4 x 2 бордови 2665D 83 2,27 21 338
5. K 2700 (2+1) +хал. фарове            
  и разширена кабина 4 x 2 бордови 2665D 83 2,27 22 747
6. K 2700 (5+1) +хал. фарове            
  и двойна кабина 4 x 2 бордови 2665D 83 2,27 23 150
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (20 355*), са формирани на база технически параметри и клас на МПС.
Раздел IV
Цени на автобуси
31. КЕНТА
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Брой Цена,
    оси   cm3 к.с. места лв.
1. Кента С-41 АВИА            
  (шаси Авиа А 31 TL)            
  ДВГ-D 407.02(TD) 4 x 2 автобус 3596 td 103 19+1 52 757*
2. Кента М-24            
  (шаси и ДВГ-ГАЗ 66) 4 x 2 автобус     24 33 830*
3. Кента В-20            
  (шаси Преслав            
  ДВГ - Перкинс D) 4 x 2 автобус 2400 108 20 33 830*
4. Кента С-33            
  (шаси и ДВГ - ЛИАЗ) 4 x 2 автобус 11940 206 42 64 035*
5. Кента В-13 4 x 2 автобус     30 57 388*
6. Кента С-31-Б            
  (шаси Преслав 204)            
  ДВГ-бенз. ГАЗ-53, V8 4 x 2 автобус   120 26+1 33 828*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (52 757*), са формирани на база технически параметри и клас на МПС.
32. ЧАВДАР
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Брой Цена,
    оси   cm3 к.с. места лв.
1. 11 М 3 (междуградски) 4 x 2 автобус 10 850 215 49+1 65 954*
2. 11 Г 5 (градски) 4 x 2 автобус 10 850 215 44 63 200*
3. 11 М 4 (междуградски) 4 x 2 автобус 10 850 215 49+1 77 905*
4. 5 С 4 x 2 автобус 3 900 80 16+1 13 634*
5. В 14 - 20 (съчленен) 6 x 2 автобус 10 850 192 143 85 696*
6. 130 (градски) 6 x 2 автобус 11 500 195 100 174 313*
7. 120 (градски) дв.камаз 4 x 2 автобус 10 850 215 100 100 650*
8. 120/дв. лиаз, авт.с.к. 4 x 2 автобус 11 940 289 100 120 780*
9. 141 с авт.ск.кутия град.            
  съчл. (дв.камаз) 6 x 2 автобус 10 850 215 180 140 910*
10. 141 гр.съчл. (авт.ск.к-я) 6 x 2 автобус МАН 269 180 173 118*
11. 420-туристически 4 x 2 автобус МАН 269 41/45 193 248*
12. 420 / АВS,ASR,А/С-турист. 4 x 2 автобус М. Бенц 290 41/45 197 274*
13. 530 А/С, хлад., WC, видео,            
  стерео, минибар 4 x 2 автобус МАН 269 49 372 405*
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (140 910*), са формирани на база технически параметри и клас на МПС.
33. МИЦУБИШИ - TEMSA (TR)
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Брой Цена,
    оси   cm3 к.с. места лв.
1. Маратон 4 x 2 автобус 14886 290 46+2 280 000
2. Принцеса 4 x 2 автобус 14886 290 46+2 288 000
3. Престиж 4 x 2 автобус 3907 115 27+1 50 325
4. Сити Престиж 4 x 2 автобус 3908 136 21+2 81 840
5. Сити Престиж +A/C 4 x 2 автобус 3908 136 21+2 86 640
6. Сафари 4 x 2 автобус 16031 310 46+2 321 600
7. Сафир 4 x 2 автобус 11945 350 46+2 431 640
               
34. Otoyol-IVEKO (TR)
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Брой Цена,
    оси   cm3 к.с. места лв.
  E29 Eurobus + A/C 4 x 2 автобус 4000 140 29+1 72 000
               
35. ПАЗ
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Брой Цена,
    оси   cm3 к.с. места лв.
  32051 междуградски 4 x 2 автобус бенз. 120 21+1 31 350
               
36. ИКАРУС
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Брой Цена,
    оси   cm3 к.с. места лв.
1. Икарус - съчленен 6 x 2 автобус 10349 280 38/148 230 000
2. Икарус - съчленен 6 x 2 тролей     38/148 305 250
               
37. ХЮНДАЙ
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Брой Цена,
    оси   cm3 к.с. места лв.
1. Хоръс 4 x 2       17 53 625
2. Хоръс +A/C 4 x 2       17 56 925
3. Хоръс 4 x 2       25 53 790
4. Хоръс +A/C 4 x 2       25 57 090
5. Аеро-600 4 x 2       45+2 168 300
               
38. ТАМ - Словения
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Брой Цена,
    оси   cm3 к.с. места лв.
1. 232 А116 М градски 4 x 2 автобус     29/110 252 000
2. 190 А110Т турист. 4 x 2 автобус     49+1 178 000
3. 272 A180M съчленен 6 x 2 автобус     39/180 325 000
               
39. МЕРЦЕДЕС БЕНЦ - ТУРЦИЯ
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Брой Цена,
    оси   cm3 к.с. места лв.
1. 0345 - соло градски 4 x 2 автобус 9973 210 31/95 235 000
2. 0345G - съчленен aut. 6 x 2 автобус 9973 250 51/164 335 000
               
40. MAN - ТУРЦИЯ
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Брой Цена,
    оси   cm3 к.с. места лв.
  SL 232 - соло градски 4 x 2 автобус 6871 230 30/105 230 580
               
41. ИСУЗУ - ТУРЦИЯ
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Брой Цена,
    оси   cm3 к.с. места лв.
1. МD 22 В 4 x 2 автобус 4334 120 22/43 65 624
2. МD 27 В 4 x 2 автобус 4334 120 27/40 67 234
3. МD 27 AS 4 x 2 автобус 4334 120 27+1 74 280
4. МD 27 AS +климатик 4 x 2 автобус 4334 120 27+1 82 533
               
42. ЗИУ
Модел Брой Тип Обем, Мощност, Брой Цена,
    оси   cm3 к.с. места лв.
  ЗИУ 683 В (соло) 4 x 2 тролей       132 000
Раздел V
Цени на ремаркета и полуремаркета
43. Полуремаркета П Р К - Добрич
Модел Брой Тип Обем, Полезен Дължина, Цена,
    оси   m3 товар, t m лв.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. РВ 32 Н1 2 РО* ПРК бордово 75 24,3 12,86 25 000
2. РВ 32 Н2 2 ВО**BPW бордово 75 25,0 12,86 29 000
    SAF          
3. РВ 35 Н 3 РО*ПРК бордово 83 27,5 13,60 31 000
4. РВ 35 Н 3 ВО**ПРК бордово 85 28,1 13,60 36 500
5. РВ 35 Н 3 ВО**BPW бордово 85 28,1 13,60 42 200
    SAF          
6. РВ 35 Y1 3 РО*BPW бордово 93 28,1 13,62 39 600
7. РВ 35 Y2 3 BO**BPW бордово 95 28,4 13,62 46 800
    SAF          
8. РВ 35 М2 3 ВО**BPW бордово 97/100   13,62 49 600
    SAF          
9. РС 32 41 2 РО*ПРК самосв. 29 25,0 9,00 28 500
10. РС 35 41 3 РО*ПРК самосв. 32     34 500
11. РС 35 41 3 ВО**ПРК самосв. 40,0     39 000
12. РХ 25 41 2 РО*ПРК фургон 73,0 22,00 12,86 25 000
13. РХ 25 41 2 ВО**ПРК фургон 73,0 22,00 12,86 28 000
14. РХ 35 41 3 РО* ПРК фургон - 73,0 27,0 13,60 30 500
      стоманен        
15. РХ 35 41 3 ВО**ПРК фургон - 73,0 27,0 13,60 35 000
      стоманен        
16. РХ 35 41 3 ВО**BPW фургон - 73,0 27,0 13,60 40 200
    SAF стоманен        
17. РХ 35 Р1 3 РО*ПРК фургон - 73,0 27,0 13,60 45 500
      шперплат        
18. РХ 35 Р1 3 ВО**ПРК фургон - 73,0 27,0 13,60 50 000
      шперплат        
19. РХ 35 Р1 3ВО**BPW фургон - 73,0 27,0 13,60 55 200
    SAF шперплат        
20. РХ 35 А1 3 РО*ПРК фургон - 73,0 27,0 13,60 44 500
      алуминий        
21. РХ 35 А1 3 ВО**ПРК фургон - 73,0 27,0 13,60 49 000
      алуминий        
22. РХ 35 А1 3 ВО**BPW фургон - 73,0 27,0 13,60 54 200
    SAF алуминий        
23. РХ 35 Т1 3 РО*ПРК фургон - тер- 73,0 27,0 13,60 53 500
      моизолиран        
24. РХ 35 Т1 3 ВО**ПРК фургон - тер- 73,0 27,0 13,60 58 000
      моизолиран        
25. РХ 35 Т1 3 ВО**BPW фургон - тер- 73,0 27,0 13,60 63 200
    SAF моизолиран        
26. РТ 25 Т1 2 РО*ПРК цистерна 22/24 18/18,7 8,63 30 000
      битум/ГСМ        
27. РТ 25 Т1 2 ВО**ПРК цистерна 22/24 18/18,7 8,63/8,7 33 000
      битум/ГСМ        
28. РТ 25 Т1 2 ВО**BPW цистерна 22/24 18/18,7   36 800
    SAF битум/ГСМ        
29. РТ 35 Т1 3 РО*ПРК цистерна 25/31,5 22/26,2   38 400
      битум/ГСМ        
30. РТ 35 Т1 3 ВО**ПРК цистерна 25/31,5 22/26,2   42 900
      битум/ГСМ        
31. РТ 35 Т1 3 ВО**BPW цистерна 25/31,5 22/26,2   48 600
    SAF битум/ГСМ        
32. РТ 25 Х1 2 РО*ПРК цистерна 18     56 600
      хр. течности        
33. РТ 25 Х1 2 ВО**ПРК цистерна 18     60 600
      хр. течности        
34. РТ 25 Х1 2 ВО**BPW цистерна 18     63 800
    SAF хр. течности        
35. РТ 35 Х1 3 РО*ПРК цистерна 24     68 600
      хр. течности        
36. РТ 35 Х1 3 ВО**ПРК цистерна 24     73 100
      хр. течности        
37. РТ 35 Х1 3 ВО**BPW цистерна 24     78 800
    SAF хр. течности        
38. РТ 35 C1 3 РО*ПРК цистерна 30     71 000
      сгъст. газ        
39. РТ 35 C1 3 ВО**ПРК цистерна 30     75 500
      сгъст. газ        
40. РТ 35 C1 3 ВО**BPW цистерна 30     81 200
    SAF сгъст. газ        
41. РК 3241 2 РО*ПРК контейнеровоз   26 12,36 18 600
42. РК 3241 2 ВО**ПРК контейнеровоз   26 12,36 21 600
43. РК 3541 3 РО*ПРК контейнеровоз   28,6 12,2 23 200
44. РК 3541 3 ВО**ПРК контейнеровоз   28,6 12,2 27 700
45. РК 3541 3 ВО**BРW контейнеровоз   28,6 12,2 33 400
    SAF          
Забележка. PO* - ресорно окачване
BO** - въздушно окачване (пневматично окачване)
43.1
Опции срещу надбавка в цената Цена, лв.
1. ABS 2 400
2. Подвижни странични брезенти 4 400
3. Буге на предна ос 1 900
4. Задни врати 1 300
     
44. Ремаркета - "Елена"
Модел Брой Тип Полезен Цена,
    оси   товар, t лв.
1. Р 8 2 бордово 5,00 8 296
2. Р 12 2 бордово 8,00 12 739
3. Р 16 2 бордово 12,00 11 880*
4. Р 16.1 2 бордово - железни капаци 12,00 16 836
5. Р 16.1 2 бордово - алум. капаци 12,00 18 861
6. Р 12 С 2 самосвално 8,0 14 933
7. Р 16 СМ 2 самосвално 12,0 19 727
           
Раздел VI
Цени на универсални трактори
45. БОЛГАР
Модел Брой Тип Обем, Мощност, t Цена,
    оси   cm3 к.с.   лв.
1. ТК - 18 4 x 2 колесен   18   5 500
2. ТК - 70 4 x 2 колесен 3900 68 3,4 25 034
3. ТК - 72 4 x 4 колесен 3900 68 3,4 26 791
4. ТК - 60 4 x 2 колесен Д242 62 3,34 22 179
5. ТК - 62 4 x 4 колесен Д242 62 3,34 23 936
6. ТК - 601           21 594*
7. ТК - 611           20 291*
8. ТК - 80 4 x 2 колесен Д242 82 3,34 22 838
9. ТК - 82 4 x 4 колесен Д243 82 3,34 24 595
10. ТК - 45 с предп. рамка 4 x 2 колесен   45   24 382
11. ТК - 45 с кабина 4 x 2 колесен   45   19 544
12. Т - 60 В   верижен Д 242 62 3,88 22 399
13. Багерно у-во за ТБ 080-025           11 550
14. Т 080 -025 - багер 4 x 2 колесен Д 242 82   42 000
Забележка. Цените, отбелязани със звездичка (21 594*), са на база технически параметри и клас на МПС.
46. БЕЛАРУС
Модел Брой Тип Обем, Мощност, t Цена,
    оси   cm3 к.с.   лв.
1. МТЗ 800 4 x 2 колесен   81   22 143
2. МТЗ 820 4 x 2 колесен   81   23 150
3. МТЗ 890 4 x 2 колесен 4750td 90 3,75 24 156
4. МТЗ 892 4 x 4 колесен   90   26 169
5. МТЗ 900 4 x 2 колесен   81   21 942
6. МТЗ 920 4 x 4 колесен   81   34 760
7. МТЗ 952 4 x 4 колесен   90   26 974
8. МТЗ 1005 4 x 2 колесен 4750td 105 4,02 28 182
9. МТЗ 1025 4 x 4 колесен   105   31 000
10. МТЗ 1221 4 x 4 колесен   130   54 552
47. ZTS - ЧЕХИЯ
Модел Брой Тип Обем, Мощност, t Цена,
    оси   cm3 к.с.   лв.
1. ZTS 12 245       120   69 711
2. ZTS 16 245.10 Super       160   86 486
3. ZTS 16 245 Agro       160   76 983
4. ZTS 18 345       185   116 248
5. ZETOR 9540.2       95   61 773
6. ZETOR 3340.2       45   36 200
7. FARMAR TV826S       25   12 500
               

Приложение № 4 към чл. 15, ал. 4
(В сила до приемане на методиката по чл. 1, ал. 3 Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства - ДВ, бр. 90 от 2014 г.)
Коефициенти за допълнително монтирани специализирани надстройки на специализирани МПС, товарни автомобили и прикачни устройства
Hаименование Коефи-
    циент
1. Обикновен фургон 1,06
2. Фургон с хладилен агрегат 1,40
3. Фургон с термоизолация 1,25
4. Самосвал 1,20
5. Цистерна 1,30
6. Циментовоз 1,50
7. Панеловоз 1,05
8. Автовоз 1,30
9. Бордови с малък хидравличен  
  кран 1,15
10. Бетоносмесител 1,60
11. Бетонопомпа 1,70
12. Автокран 1,80
13. Контейнеровоз 0,95
14. Товароподемен падащ борд 1,15
15. Бронирани МПС (в зависимост от от 1,20
  степента на бронировка) до 2,00*
16. Фабрично рециклирани МПС, от 1,30
  ППС, ССМ и др. до 1,50
     
* Размерът на коефициента се определя в зависимост от степента на бронировка, която варира от първа до осма.

Приложение № 5 към чл. 15, ал. 4
(В сила до приемане на методиката по чл. 1, ал. 3 Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства - ДВ, бр. 90 от 2014 г.)
Сервизни нормовремена
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тези указания определят нормовремената за извършване на технологичните операции при възстановяването на МПС, пострадали вследствие на настъпили застрахователни събития по задължителни застраховки по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането.Чл. 2. В зависимост от характера и вида прилаганите технологични операции са:
1. норматив за автотенекеджийски услуги;
2. норматив за ремонт и техническо обслужване;
3. норматив за боядисване.
Чл. 3. При нормативите за автотенекеджийски услуги и за ремонт и техническо обслужване автомобилите се групират по класове, както следва:
1. леки автомобили:
а) 1-ва група - клас (А) - критерият за определяне на автомобилите от този клас е дължината - L до 4 m;
б) 2-ра група - клас (В) - критерият за определяне на автомобилите от този клас е дължината - L от 4 до 4,60 m;
в) 3-та група - клас (С) - критерият за определяне на автомобилите от този клас е дължината - L над 4,60 m;
г) 4-та група - клас (джип).
2. Лекотоварни автомобили и микробуси - според каросерията:
а) 1-ва група - тип "фургон";
б) 2-ра група - тип "пикап".
Чл. 4. При нормативите за боядисване автомобилите се групират по класове, както следва:
1. леки автомобили:
а) 1-ва група - клас (А) - критерият за определяне на автомобилите от този клас е дължината - L до 4 m;
б) 2-ра група - клас (В) - критерият за определяне на автомобилите от този клас е дължината - L от 4 до 4,60 m;
в) 3-та група - клас (С) - критерият за определяне на автомобилите от този клас е дължината - L над 4,60 m;
г) 4-та група - клас (джип);
2. фургони, товарни автомобили до 3,5 t и автобуси до 15 + 1 седящи места:
а) 1-ва група - тип "фургон" и "микробус";
б) 2-ра група - тип "пикап".
Чл. 5. "Пикап" по смисъла на това приложение е моторно превозно средство, при което кабината е отделен възел от товарното пространство.
Глава втора
НОРМАТИВ ЗА АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ
Чл. 6. Нормативът за автотенекеджийски услуги се състои от:
1. нормовремена за подмяна на нови детайли;
2. нормовремена за възстановяване на деформирани детайли.
Чл. 7. (1) Нормовремената за възстановяване на деформирани детайли се определят на основата на три степени на възстановяване:
1. първа степен - възстановяване на леки деформации - изправяне на огъвания или побитости, без да се извършват заварки, нагряване или точкуване;
2. втора степен - възстановяване на средни деформации - изправяне на огъвания или побитости, обхващащи до 1/2 от детайла с частични разрези, нагрявания и напасване;
3. трета степен - възстановяване на тежки деформации - изправяне на големи огъвания или побитости чрез изправяне, нагряване, точкуване, обтягане, заварки и напасване на детайлите.
(2) Възстановяването на отделни детайли, които представляват сбор от няколко детайла или са комплектувани с допълнителни елементи, може да се извършва чрез изчукване или подмяна на някои от комплектуващите елементи с нови, като се запазва нормовремето, посочено в съответната позиция.
Чл. 8. (1) Нормовремената на този ценоразпис се отнасят само за тенекеджийски труд, като свързаните с него спомагателни монтьорски, ел. технически и др. операции се начисляват допълнително от съответните нормативи.
(2) Не се допуска калкулиране на операции от раздели I и II, при които се дублира труд.
Раздел I
Подмяна на нови детайли леки автомобили
      Технологични часове
      Група автомобили
Съдържание на операцията   клас клас клас клас
      (А) (В) (С) (джип)
1 2   3 4 5 6
1. Предна броня или основа   0,8 1 1,2 1,4
2. Подкартерни ламарини   0,4 0,4 0,5 0,5
3. Преден капак   0,6 0,7 1 1,2
4. Предна престилка на болтове 0,5 0,7 0,9 1
    на заварка 5 6,5 7,5 8
5. Преден калник на болтове 2,8 3 3,5 4
    на заварка 5 6 6,5 7
6. Преден рог   5 8 9 10
7. Преден калник с престилка на заварка 8 10 11 12
8. Преден калник и подкалник на заварка 12,5 16 17 18
    на болтове 9 11,5 12 13
9. Предна престилка и рамка около радиатор на болтове 3 5 6 7
    на заварка 10 12 14 16
10. Два предни калника и предна престилка на заварка 14 16 17 18
11. Предна престилка, преден калник и подкалник комплект на заварка - 22 23 24
12. Преден калник, предна престилка и рамка около радиатора на заварка 21 22 23  
13. Два предни калника, предна престилка комплект, предна престилка и рамка на заварка - 25 26 26
14. Два предни калника, два подкалника комплект, предна престилка и рамка около радиатора на заварка - 41 42,5 43,5
15. Предна колона   5 5 6 6
16. Средна колона   5 5 6 6
17. Задна колона   6 6 7 7
18. Таван на купе   12 17 19 21
19. Праг с рамка на врати   - 25 26 27
20. Праг   7,5 8,5 9,5 10
21. Стойка за крика   1 1 2 2
22. Стойка за седалка   0,8 1 2 3
23. Две стойки на една седалка   1,3 1,8 3 3,8
24. Врата   0,6 0,6 1,2 1,5
25. Полица зад задна седалка   4 4 4,5 4,5
26. Греда зад заден мост   - 16 16 17
27. Вътрешен заден подкалник (калникът свален)   7 8 8,8 9,3
28. Външен заден подкалник (калникът свален)   4 4 6 6,5
29. Рамка задно или челно стъкло   6 6 7 7
31. Под на багажник   8 9 10 12
32. Легенче   2,5 2,5 3 3
33. Заден капак   0,8 1 1,2 1,4
34. Заден калник на болтове 2,8 3 3,5 4
    на заварка 5 6 6,5 7
35. Задна престилка на болтове 1,8 2 2,3 2,5
    на заварка 6 6,5 7 7,5
36. Задна броня   0,9 1 1,2 1,3
37. Задна престилка и заден калник на заварка 10 11,5 12 13
38. Заден калник и легенче   - 8 8 9
39. Задна престилка и под на багажник на заварка - 15 16 17
40. Два задни калника и задна престилка на заварка - 16 16 17
41. Заден калник, задна престилка и легенче на заварка - 14 14 15
42. Заден калник, легенче и заден рог   - 13 13 14
43. Задна престилка, под на багажник и заден рог на заварка - 18 18 19
44. Два задни калника, задна престилка и легенче на заварка - 17,5 18 18,5
45. Два задни калника, задна престилка и под на багажник на заварка - 24 25 26
46. Заден калник, задна престилка, заден рог и легенче на заварка - 19 19 20
47. Задна престилка, под на багажник и два задни рога на заварка - 26 27 28
48. Два задни калника, задна престилка и две легенчета на заварка - 32 32 33
49. Задна престилка, два задни рога, под на багажник и две легенчета на заварка - 34 35 36
50. Два задни калника, два задни рога и две легенчета на заварка - 31 31 32
51. Два задни калника, задна престилка, два рога, под на багажник и две легенчета на заварка - 37 38 39
52. Вертикален пояс (без предходните операции)   10,5 11,5 12,5 13,5
53. Колона (греда) багажник   2 2,5 3 3,5
54. Панел   8 10 12 14
55. Операция неупомената   1 1 1,2 1,2
             
 
Лекотоварни автомобили и микробуси
 
      Технологични часове
Съдържание на операцията   Група автомобили
1 2   3 4
56. Предна броня или основа   2 2
57. Подкартерна ламарина   0,8 0,8
58. Преден капак на купето   1 1
59. Капак над двигателя (в купето)   0,3 0,3
60. Предна престилка   1 1
61. Преден калник на болтове 3 3
    на заварка 6 6
62. Преден рог   17 17
63. Преден подкалник   10 10
64. Рамка около радиатора   4 4
65. Торпедна ламарина   1,5 1,5
66. Декоративна решетка   0,3 0,3
67. Ламарина между рамката на челното стъкло и торпедо   25 25
68. Предна колона   6 6
69. Странична колона   6,5 6,5
70. Задна колона   7 7
71. Таван за купе   30 12
72. Стъпенка   4 4
73. Праг   9 9
74. Стойка на крика   1 1
75. Стойка за седалка   0,6 0,6
76. Врата   0,8 0,8
77. Врата плъзгаща   1,2 -
78. Греда заден мост или рог   15 15
79. Заден подкалник   15 15
80. Рамка на челно стъкло   20 20
81. Основа арматурно табло   2,5 2,5
82. Под на багажник   10 -
83. Под на купе   30 25
84. Задна врата   1,5 -
85. Страница лява или дясна, включително панел   25 12
86. Задна престилка   5 -
87. Задна броня   2 2
88. Рамка на странично стъкло   8 -
89. Люк на таван   3 -
90. Шаси (рама)   60 60
91. Товарна каросерия   - 17
92. Капак страничен на каросерия   - 1
93. Капак заден на каросерия   - 0,7
94. Преграда между кабина и каросерия   - 4
95. Стойка за калобран   0,6 0,6
96. Стойка за акумулатор   1 1
97. Панта на врата (свалена)   0,3 0,3
98. Вертикален пояс (без предходните операции)   24 6
99. Люк вентилационен за челно стъкло   2 2
100. Операция неупомената   1 1
         
 
Раздел II
Възстановяване на деформирани детайли леки автомобили
 
Съдържание на операцията Сложност клас клас клас клас
      (А) (В) (С) (джип)
1 2 3 4 5 6 7
101. Предна броня или основа 1 1,3 1,4 1,6 2,0
.   2 1,7 1,9 2,2 2,8
.   3 2,1 2,3 2,8 4,0
102. Подкартерна ламарина 1 0,2 0,3 0,3 0,4
.   2 0,3 0,6 0,6 0,7
.   3 1,0 1,1 1,1 1,5
103. Преден капак 1 1,5 1,7 2,1 2,5
.   2 3,8 4,2 6,2 8,0
.   3 5,2 6,2 10,0 14,0
104. Предна престилка 1 0,4 0,8 1,0 1,4
.   2 1,1 2,0 2,4 3,0
.   3 2,0 3,2 3,6 4,2
105. Рамка около радиатора 1 1,3 1,3 1,5 1,9
.   2 2,5 3,5 3,7 4,2
.   3 4,1 5,7 6,0 7,5
106. Преден калник 1 0,8 1,2 1,6 2,2
.   2 2,5 3,2 5,7 8,0
.   3 5,0 6,7 9,5 13,0
107. Подкалник комплект 1 1,2 1,5 1,7 2,2
.   2 3,5 4,2 4,4 4,9
.   3 5,5 6,4 7,0 8,5
108. Рог 1 1,1 1,2 1,2 1,5
.   2 2,7 3,0 4,8 6,8
.   3 5,0 5,5 7,5 10,0
109. Рамка челно стъкло 1 1,0 1,2 1,3 1,5
.   2 1,8 2,3 2,6 3,2
.   3 3,6 4,5 5,8 7,0
110. Основа на торпедо (вертикален пояс) 1 2,9 3,5 4,2 5,0
.   2 7,8 11,0 13,0 15,5
.   3 14,0 19,0 20,0 23,0
111. Кутия за вентилация 1 0,3 0,3 1,0 1,3
.   2 1,2 1,5 2,1 2,7
.   3 2,3 3,0 2,6 3,2
112. Основа на арматурно табло 1 0,4 0,5 0,6 0,8
.   2 1,1 1,5 1,7 2,0
.   3 2,3 3,0 4,0 5,0
113. Арматурно табло 1 0,8 1,0 1,1 1,4
.   2 1,4 1,7 2,0 2,9
.   3 - - - -
114. Пасване рамка на предно или задно стъкло   1,6 2,0 2,5 3,2
115. Предна колона 1 0,7 1,2 1,4 1,7
.   2 1,9 3,3 3,5 4,0
.   3 3,5 5,2 5,5 6,5
116. Средна колона 1 1,1 1,2 1,5 1,8
.   2 2,6 2,8 3,8 4,9
.   3 3,8 4,0 5,9 7,0
117. Задна колона 1 0,6 1,0 1,3 1,7
.   2 1,8 2,3 3,2 4,0
.   3 3,1 3,3 5,2 7,0
118. Таван на купето (или рамка) 1 1,4 2,0 2,2 2,7
.   2 4,6 6,0 7,2 9,0
.   3 9,1 10,0 12,0 15,0
119. Врата 1 1,9 2,0 2,5 3,0
.   2 5,4 5,5 6,3 7,2
.   3 8,5 8,8 12,0 15,0
120. Праг 1 1,8 2,0 2,4 3,0
.   2 4,0 6,0 6,5 7,5
.   3 6,4 10,0 11,0 13,0
121. Стойка на крик 1 0,3 0,3 0,4 0,5
.   2 0,8 0,8 1,0 1,2
.   3 1,2 1,2 1,4 1,6
122. Стойка на седалка 1 0,7 0,7 0,7 1,0
.   2 1,3 1,3 1,3 1,5
.   3 2,0 2,0 2,0 2,4
123. Предна лява или дясна част на пода без тунел 1 1,8 2,0 3,0 4,0
.   2 4,4 5,0 6,0 7,0
.   3 6,1 7,0 8,0 9,0
124. Задна лява или дясна част на пода 1 1,2 1,5 1,8 2,2
.   2 3,6 4,2 5,0 6,0
.   3 5,5 6,2 7,1 8,0
125. Цяла предна част на пода 1 3,0 4,0 5,0 6,0
.   2 8,0 11,0 13,0 15,0
.   3 17,0 20,0 23,0 26,0
126. Цяла задна част на пода 1 2,4 3,0 4,0 5,0
.   2 5,0 5,5 6,5 7,5
.   3 7,5 9,0 10,0 11,5
127. Цяла лява или дясна част 1 2,4 3,0 4,0 5,0
.   2 6,5 7,0 9,5 11,0
.   3 10,0 12,0 13,0 14,5
128. Цял под 1 - - - -
.   2 13,0 15,0 17,0 19,0
.   3 24,0 27,0 29,0 32,0
129. Предна колона и основа (свален калник и врата) 1 1,0 1,0 1,0 1,3
.   2 3,5 5,0 6,0 7,2
.   3 6,0 8,5 9,6 12,0
130. Задна колона и основа (свален калник) 1 1,0 1,0 1,0 1,3
.   2 3,5 4,5 5,5 6,8
.   3 6,0 7,5 8,5 10,0
131. Полица зад задна седалка 1 0,4 0,5 0,7 0,9
.   2 1,0 1,3 1,5 1,8
.   3 2,0 2,7 2,9 3,3
132. Греда над заден мост 1 0,7 1,0 1,5 2,0
.   2 4,0 4,7 5,5 6,5
.   3 8,5 9,2 10,0 11,0
133. Вътрешен заден подкалник 1 1,2 1,5 2,0 2,5
.   2 2,1 2,5 3,2 4,0
.   3 3,1 3,5 4,3 5,0
134. Външен заден подкалник 1 1,2 1,5 2,1 2,7
.   2 2,5 3,0 3,6 4,2
.   3 3,9 4,5 4,9 5,4
135. Рамка на задно стъкло 1 1,0 1,0 1,5 1,8
.   2 1,9 2,1 2,7 3,2
.   3 3,9 4,3 5,0 5,8
136. Заден рог 1 1,0 1,0 1,5 1,8
.   2 2,3 2,5 3,5 4,2
.   3 4,1 5,5 6,0 6,6
137. Под на багажник 1 1,0 1,2 1,3 1,5
.   2 2,2 3,0 3,5 3,8
.   3 4,4 4,5 5,3 5,5
138. Легенче 1 0,3 - - -
.   2 0,7 - - -
.   3 1,0 - - -
139. Заден капак 1 1,1 1,1 2,0 2,8
.   2 2,5 3,0 6,0 8,0
.   3 4,0 5,5 10,0 12,5
140. Заден калник 1 0,8 1,0 1,6 2,0
.   2 2,0 2,7 5,7 7,0
.   3 4,0 5,5 9,5 12,0
141. Задна престилка 1 0,4 0,8 1,5 2,0
.   2 1,1 2,2 3,4 4,2
.   3 2,0 3,4 4,4 5,2
142. Задна броня 1 1,3 1,4 1,6 1,8
.   2 1,7 1,9 2,2 2,4
.   3 2,1 2,3 2,8 3,3
143. Шаси 1 3,0 - - -
.   2 5,0 - - -
.   3 14,0 - - -
144. Колона или греда на багажника 1 0,8 1,0 1,5 1,8
.   2 1,0 1,5 2,0 2,5
.   3 1,5 2,0 2,5 3,0
145. Стойка броня 1 0,4 0,5 0,8 0,9
.   2 0,6 0,8 1,0 1,1
.   3 0,8 1,0 1,2 1,3
146. Панел ляв или десен 1 2,5 2,5 3,0 3,5
.   2 8,5 8,5 9,5 10,0
.   3 10,0 10,0 12,0 12,0
147. Рамка багажник 1 1,5 2,0 2,5 3,0
.   2 2,0 3,0 3,5 4,0
.   3 2,5 3,5 4,0 4,5
148. Операция неупомената 1 1,0 1,0 1,0 1,0
.   2 1,5 1,5 1,5 1,5
.   3 2,0 2,0 2,0 2,0
 
Лекотоварни автомобили и микробуси
 
      Технологични часове
Съдържание на операцията Сложност Група автомобили
1 2 3 4 5
149. Предна броня 1 1,5 1,5
.   2 2,0 2,0
.   3 2,5 2,5
150. Подкартерни ламарини 1 0,3 0,3
.   2 0,5 0,5
.   3 1,2 1,2
151. Преден капак на каросерията 1 1,2 1,2
.   2 2,5 2,5
.   3 4,0 4,0
152. Капак над двигателя в купето 1 0,3 0,3
.   2 0,5 0,5
.   3 3,0 3,0
153. Предна престилка 1 1,0 1,0
.   2 2,5 2,5
.   3 5,0 5,0
154. Рамка около радиатора 1 1,5 1,5
.   2 3,5 3,5
.   3 4,5 4,5
155. Преден калник 1 1,6 1,6
.   2 5,7 5,7
.   3 17,0 17,0
156. Подкалник комплект 1 1,7 1,7
.   2 4,4 4,4
.   3 12,0 12,0
157. Рог преден 1 1,2 1,2
.   2 4,8 4,8
.   3 17,0 17,0
158. Рамка челно стъкло 1 1,8 1,8
.   2 3,0 3,0
.   3 4,0 4,0
159. Основа на торпедо (вертикален пояс) 1 - 3,5
.   2 - 11,0
.   3 - 19,0
160. Арматурно табло 1 0,5 0,5
.   2 1,0 1,0
.   3 2,0 2,0
161. Пасване рамка предно стъкло 1 3,0 3,0
.   2 3,0 3,0
.   3 3,0 3,0
162. Предна колона 1 1,5 1,5
.   2 3,5 3,5
.   3 5,5 5,5
163. Странична колона 1 1,3 1,3
.   2 3,0 3,0
.   3 5,0 5,0
164. Таван на купе или кабина 1 3,0 1,5
.   2 14,0 5,0
.   3 40,0 8,5
165. Врата 1 2,5 2,5
.   2 6,0 6,0
.   3 8,5 8,5
166. Праг или стъпенка 1 2,5 2,5
.   2 8,0 8,0
.   3 12,0 12,0
167. Стойка на крик 1 0,5 0,5
.   2 1,0 1,0
.   3 1,2 1,2
168. Стойка на седалка 1 0,7 0,7
.   2 1,3 1,3
.   3 2,0 2,0
169. Предна лява или дясна част на купе или кабина 1 3,0 3,0
.   2 6,0 6,0
.   3 8,0 8,0
170. Лява или дясна част на под на купе 1 8,0 -
.   2 14,0 -
.   3 23,0 -
171. Задна лява или дясна част на под на купе 1 5,0 -
.   2 8,0 -
.   3 15,0 -
172. Лява или дясна част на каросерия за товар 1 - 5,0
.   2 - 8,0
.   3 - 15,0
173. Цял под на купе или кабина 1 16,0 6,0
.   2 28,0 12,0
.   3 46,0 16,0
174. Цял под на каросерия за товар 1 - 10,0
.   2 - 16,0
.   3 - 32,0
175. Греда над заден мост 1 0,7 0,7
.   2 4,0 4,0
.   3 8,5 8,5
176. Заден подкалник 1 2,8 -
.   2 4,0 -
.   3 8,0 -
177. Рамка стъкло неупоменато 1 0,3 -
.   2 1,0 -
.   3 2,0 -
178. Заден рог 1 4,0 4,0
    2 8,0 8,0
.   3 16,0 16,0
179. Задна врата на купе 1 3,0 -
.   2 6,5 -
.   3 9,0 -
180. Заден калник 1 - 1,6
.   2 - 5,7
.   3 - 9,0
180. Страница лява или дясна 1 5,0 -
.   2 16,0 -
.   3 28,0 -
181. Страничен капак на каросерия за товар 1 - 2,5
.   2 - 8,0
.   3 - 14,0
182. Заден капак на каросерия за товар 1 - 1,8
.   2 - 4,0
.   3 - 7,0
183. Преден капак на каросерия за товар 1 - 2,0
.   2 - 5,0
.   3 - 8,0
184. Задна престилка 1 1,5 -
.   2 3,0 -
.   3 8,0 -
185. Задна броня 1 1,8 1,8
.   2 2,5 2,5
.   3 3,0 3,0
186. Шаси 1 5,0 5,0
.   2 10,0 10,0
.   3 25,0 25,0
187. Операция неупомената 1 1,0 1,0
.   2 1,5 1,5
.   3 2,0 2,0
         
Глава трета
НОРМАТИВ ЗА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл. 9. (1) В зависимост от вида на детайлите и възлите демонтажните и монтажните операции се групират, както следва:
1. леки автомобили:
а) двигател;
б) захранваща система на двигателя;
в) мазилна и вентилационна система;
г) охладителна и отоплителна система;
д) съединител с изключващ механизъм;
е) предавателна кутия;
ж) предавка на двигателните колела;
з) рама;
и) кормилно управление;
к) предно окачване и колела;
л) задно окачване и колела;
м) спирачна система;
н) каросерия;
о) електрическа инсталация;
п) тапицерски операции;
р) общи операции;
2. лекотоварни автомобили и микробуси:
а) каросерия;
б) тапицерски операции.
(2) Влаганите при ремонта масло, спирачна и охладителна течност следва да се калкулират извън стойностите на този норматив.
Леки автомобили
 
    Технологични часове
    Група автомобили
Съдържание на операцията до 1300 см3 до 1800 см3 до 2500 см3 над 2500 см3
1 2 3 4 5 6
1. Двигател        
1.1. Двигател смяна без прехвърляне на оборудването +30 %        
  Бензинови        
  4-цилиндров карбуратор надлъжен 5,2 7,8 11 14,3
  4-цилиндров карбуратор напречен 5,6 9,1 12 14,9
  5-цилиндров карбуратор - 10,9 13 14,9
  4-цилиндров инжекцион - 9,7 13 14,9
  5- и 6-цилиндров турбоинжекцион - - 16 16,9
  Дизелови - 11,9 13 14,9
1.2. Двигател (свален), ремонт        
  Бензинови        
  4-цилиндров карбуратор 16 22 28 34
  5-цилиндров карбуратор - 23 29 35
  4-цилиндров инжекцион - 23 29 35
  5- и 6-цилиндров турбоинжекцион - - 30 36
  Дизелови - 23 29 33
1.3. Двигател - проверка и регулиране 1 1 1,2 1,2
  Окачване на двигателя        
1.4. Предно окачване на двигателя - смяна на един тампон или конзола 0,5 0,5 0,5 0,5
1.5. Напречна греда на предно окачване на двигателя - смяна 0,7 0,7 0,7 0,9
1.6. Задно окачване на двигателя - смяна на греда или тампон 0,6 0,8 1 1,2
  Картер        
1.7. Капак на картер или гарнитура - смяна 1,2 1,6 2,8 3,5
1.8. Капак на картер или гарнитура (двигателят свален) - смяна 0,5 0,6 1 1,4
1.9. Предпазен щит на картера - смяна 0,4 0,4 0,55 0,5
1.10. Предпазна шина на двигателя 0,3 0,6 0,8 1
  Газоразпределителен механизъм        
1.11. Капак на ангренажния механизъм или уплътнител - смяна (двигателят свален) 0,5 1 1,5 2
1.12. Капак на ангренажния механизъм или уплътнител - смяна 2 3 3,6 4
1.13. Ангренажен ремък - смяна        
  Бензинов двигател 2,3 2,3 2,5 2,5
  Дизелов двигател 3,6 3,6 3,6 3,6
  Колянов вал с маховик        
1.14. Ремъчна шайба колянов вал, смяна с регулиране опъна на ремъка 0,6 1,4 1,8 1,8
  Смукателни и изпускателни тръбопроводи        
1.15. Изпускателен колектор или гарнитура - смяна 2 2,8 3 3,5
1.16. Смукателен колектор - смяна 1,6 1,8 1,8 2
1.17. Ауспух I част - смяна 1 1,2 1,5 1,8
1.18. Ауспух II част - смяна 1,3 1,9 1,9 2
1.19. Ауспух III част - смяна - 1,7 1,7 1,7
1.20. Катализатор - смяна, вкл. ауспух 2,1 2,1 2,1 2,2
2. Захранваща система на двигателя        
  Управление на карбуратора        
2.1. Жило за управление на смукача - смяна 0,4 0,5 0,5 0,6
2.2. Педал на газта или лоста - смяна 0,4 0,5 0,5 0,6
2.3. Жило на педала на газта - смяна 1 1 1 1
2.4. Лостове, управляващи карбуратора, смяна 0,5 0,5 0,5 0,5
  Бензинопроводи        
2.5. Бензинопроводи до резервоара (твърди) - смяна 1,2 1,5 1,7 1,7
2.6. Твърд неупоменат бензинопровод - смяна 0,5 0,5 0,5 0,5
2.7. Еластичен неупоменат бензинопровод - смяна 0,4 0,4 0,4 0,4
2.8. Бензинова помпа, уплътнение, тласкачът или подложката - смяна 0,5 0,5 0,5 0,5
2.9. Резервоар - смяна 1,2 1,2 1,5 1,5
  Труднодостъпен - 3 4 5
2.10. Филтър въздушен или уплътнение - смяна 0,1 0,1 0,2 0,2
2.11. Карбуратор или гарнитура - смяна 0,8 0,8 1 1
2.12. Регулиране оборотите на празен ход 0,2 0,2 0,2 0,2
2.13. Микропревключвател - смяна с регулиране на положението 0,6 0,6 0,6 0,6
2.14. Горивна помпа инжекцион - смяна 0,7 0,9 1,2 1,5
2.15. Турбокомпресор - смяна - 5 5,5 5,5
2.16. Регулиране на налягането на турбокомпресор - 1,8 1,8 1,8
2.17. Горивонагнетателна помпа - смяна - 3 3,2 3,2
2.18. Тръбопроводи - смяна - 0,7 0,7 0,7
3. Мазителна и вентилационна система        
3.1. Маслена помпа - смяна 2 2,2 3 3
3.2. Маслена помпа (двиг. свален) - смяна 1 1 1,2 1,5
3.3. Маслен филтър - смяна 0,3 0,3 0,5 0,5
3.4. Провод за вентилация на картера - смяна 0,1 0,1 0,2 0,2
3.5. Маслен радиатор - смяна 1 1,2 1,5 1,7
4. Охладителна и отоплителна система        
4.1. Водна помпа или уплътнението - смяна 1,5 2,4 2,6 2,8
4.2. Водна помпа (свалена) - ремонт 1 1 1,2 1,2
4.3. Ремъчна шайба - смяна с регулиране на хлабината на ремъка 0,3 0,3 0,6 0,6
4.4. Ремък - смяна с регулиране на опъна 0,2 0,3 0,3 0,4
4.5. Провод за охладителна течност (системата без охладителна течност) - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
4.6. Разширителен съд за охладителна течност - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
4.7. Превод от водна помпа до парно (системата без охладителна течност) - смяна 0,5 0,8 1,2 1,6
4.8. Вентилатор или кожух - смяна 0,4 0,6 1 1,2
4.9. Електродвигател на вентилатор - смяна 1 1 1 1
4.10. Радиатор (системата без охладителна течност) - смяна 1 1 1,5 1,5
4.11. Жалузи - смяна 1 1 1,3 1,5
4.12. Предпазна ламарина на вентилаторна перка (радиатор свален) - смяна 0,3 0,3 0,3 0,4
  Отоплителна система        
4.13. Парно комплект - смяна 2,4 2,4 2,6 2,6
4.14. Парно комплект - (свалено) - ремонт 1,3 1,3 1,5 1,7
4.15. Жило за управление - смяна 0,8 0,8 0,8 0,8
4.16. Кожух на радиатора на парното - смяна 0,5 0,5 0,5 0,6
4.17. Лостове за управление на парното - смяна с регулиране 0,5 0,5 0,6 0,6
4.18. Ръчка на лост за управление на парното - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
  Допълнително отопление        
4.19. Бензинова помпа на парно - смяна 0,6 - - -
4.20. Турбина - смяна 1 1 1 1
4.21. Кожух на турбината - смяна 0,8 0,8 0,8 0,8
4.22. Регулатор на топлината - смяна 0,5 0,5 0,5 0,5
4.23. Термостат - смяна 1 1 1 1
4.24. Горен предпазител на двигателя - смяна 1 1 1 1
4.25. Долен предпазител на двигателя - смяна 2 2 2 2
5. Съединител с изключващ механизъм        
5.1. Педал на съединителя или втулките - смяна 1,3 2,6 2,6 2,8
5.2. Пружина на педала - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
5.3. Работен цилиндър - смяна без обезвъздушаване 0,5 0,5 0,5 0,5
5.4. Главен цилиндър - смяна без обезвъздушаване 0,4 0,5 0,6 0,8
5.5. Еластичен тръбопровод - смяна 0,3 0,3 0,3 0,3
5.6. Изравнително казанче - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
5.7. Хидрозадвижване на съединителя, смяна на течността с промиване, обезвъздушаване и регулиране свободния ход на педала 1,3 1,3 1,5 1,5
5.8. Хидрозадвижване на съединителя, обезвъздушаване, регулиране свободния ход на педала 0,8 0,8 0,8 0,8
5.9. Кожух на съединителя (предавателната кутия свалена) - смяна 0,8 1 1 1,2
6. Предавателна кутия        
6.1. Лост за смяна на предавките - смяна        
  директен 0,4 0,4 0,5 0,5
  система 2 2 2 -
6.2. Външен механизъм за смяна на предавките - регулиране 0,5 0,8 1 -
6.3. Предавателна кутия с кожух на съединителя - смяна + 30% 3,9 3,9 4,8 4,8
6.4. Предавателна кутия (свалена) - ремонт 4,5 4,5 5 5
6.5. Трансмисионен блок - смяна 4 5,5 8 8,7
6.6. Разкачване на трансмисионния блок от двигателя (двигателят с трансмисионния блок комплект - свалени) 0,8 2 2,7 3
6.7. Трансмисионен блок (свален) - смяна на кожуха на блока 4,2 6 6,5 7
6.8. Полуос комплект - смяна 1 1,8 2,5 3
6.9. Шарнир на полуос - смяна 1,2 1,2 1,4 1,4
7. Предавка на двигателните колела        
7.1. Карданно предаване - смяна + 30% 0,8 0,9 1,1 1,2
7.2. Карданно предаване (свалено) - ремонт 1,7 1,7 2 2
7.3. Каре (карданно предаване свалено) - смяна на 1 брой каре 0,5 0,5 0,5 0,5
7.4. Еластична междинна опора с лагер (кардан свален) - смяна 1,5 1,5 1,5 1,5
7.5. Еластична муфа - смяна 1,6 1,6 1,6 1,6
7.6. Конзола на еластичната опора - смяна 0,4 0,4 0,5 0,5
7.7. Заден мост - смяна+30 % 5 5,2 5,8 6,2
7.8. Кожух заден мост (свален) - смяна 3,4 3,4 5 5,7
7.9. Полувал на кожух заден мост - смяна 1,6 1,6 1,8 2
7.10. Кожух заден мост (свален), проверка на геометрията 0,4 0,4 0,4 0,4
7.11. Полувал (свален), проверка на геометрията 0,3 0,3 0,3 0,3
8. Рама        
8.1. Рама - смяна 25 - - -
8.2. Помощна рама - смяна 3 - - -
9. Кормилно управление        
9.1. Кормилна щанга - смяна 0,4 0,4 0,5 0,5
9.2. Спомагателен хебел - смяна 0,5 0,6 0,6 0,7
9.3. Средна щанга - смяна без измерване и регулиране на геометрията 0,5 0,7 0,7 0,8
9.4. Кормилна кутия - смяна + 30% 3,2 5,1 5,8 6,5
9.5. Кормилна кутия със зъбна рейка - смяна + 30% 2,8 3,6 5,2 6
9.6. Кормилна кутия (свалена) - ремонт 2 2,2 2,5 3
9.7. Хебел на кормилната предавка - смяна 1 1 1,2 1,2
9.8. Кормилно колело - смяна 0,3 0,4 0,4 0,5
9.9. Кормилен вал - смяна 1 1,5 1,9 2,2
10. Предно окачване и колела        
10.1. Предно окачване на носачи - смяна без измерване и регулиране на геометрията + 30% 5,4 9,5 12 13
10.2. Предно окачване "макферсон" - смяна + 30% 7 9 10,4 12
10.3. Греда преден мост - смяна без измерване и регулиране на геометрията 4,4 4,8 7,2 7,6
10.4. Стабилизатор или тампони - смяна 0,8 0,9 1 1,2
10.5. Предни носачи - смяна        
  горен 1,8 2,2 2,5 2,8
  долен 2 2,3 2,8 3
10.6. Преден амортисьор - смяна 0,7 0,7 0,8 0,9
10.7. Спирална пружина, предно окачване - смяна 1,8 1,8 2 2,2
10.8. Шенкел - смяна без измервания 1,5 2 2,2 2,5
10.9. Главина предно окачване с лагер - смяна 1 1,2 1,7 2
10.10. Телескопична стойка "макферсон" - смяна 2 2 2,2 2,2
10.11. Телескопична стойка "макферсон"- ремонт 0,8 1 1,1 1,3
10.12. Лост на окачването при "макферсон" - смяна 1,5 1,5 1,7 1,7
10.13. Обтегач на окачването при "макферсон" - смяна 0,9 0,9 1 1
10.14. Преден ресьор - смяна 2 2 - -
10.15. Ос на предно окачване (окачването свалено) - смяна 5 5 5 5
10.16. Торсионни щанги к-т - смяна 5,5 5,6 5,6 5,6
10.17. Торсионна щанга 1 бр. - смяна 3 3 3 3
10.18. Колело - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
10.19. Колело (свалено) - смяна на джанта без балансиране 0,4 0,4 0,4 0,5
10.20. Колело (свалено) - балансиране 0,2 0,2 0,2 0,2
10.21. Предни колела - измерване и регулиране на геометрията 1 1 1 1
10.22. Проверка геометрията на преден мост 0,5 0,5 0,5 0,5
10.23. Тас - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
10.24. Предни и задни колела - проверка и регулиране на геометрията на преден и заден мост 1,7 1,7 1,8 1,8
11. Задно окачване и колела        
11.1. Спирална пружина на задно окачване - смяна 1,7 1,7 1,7 1,8
11.2. Тампон на задно окачване - смяна 1,7 1,7 1,7 1,8
11.3. Ресьор заден - смяна 1,8 2,4 3 3,3
11.4. Ресьор (свален) - ремонт 0,8 0,8 1 1
11.5. Амортисьор заден - смяна 0,8 0,9 0,9 1
11.6. Реактивна щанга - смяна 0,5 0,5 - -
11.7. Конзола, реактивна щанга - смяна 0,8 0,8 - -
11.8. Заден носач (рамо) 2,5 2,7 2,8 2,8
11.9. Спирачен барабан на задно окачване - смяна 1,5 1,8 2 2
11.10. Заден мост - смяна 4 5 6 7
12. Спирачна система        
12.1. Смяна на 2 броя предни спирачни маркучи 2 2,5 3 3,2
12.2. Спирачна система - обезвъздушаване и регулиране на свободния ход на педала 0,8 0,8 1 1
12.3. Еластичен провод на спирачната система - смяна без съпътстващите операции 0,2 0,2 0,2 0,2
12.4. Твърд провод неупоменат на спирачна система - смяна без обезвъздушаване 0,2 0,2 0,2 0,2
12.5. Превод от спирачната помпа до регулатора на налягането - смяна без обезвъздушаване 1 1 1,2 1,4
12.6. Главен спирачен цилиндър - смяна без обезвъздушаване 0,7 0,7 0,7 0,8
12.7. Резервоар за спирачна течност - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
12.8. Възел на педалите - смяна с регулиране 1,2 2,2 2,5 2,8
12.9. Възел на педалите (свален) - ремонт 0,4 0,4 0,5 0,6
12.10. Педал на спирачката - смяна 2,6 2,6 2,8 3
12.11. Спирачен педал - регулиране на свободния ход на педала 0,2 0,2 0,2 0,2
12.12. Сервоусилвател - смяна 1,1 1,3 1,6 1,8
12.13. Сервоусилвател - смяна без обезвъздушаване и регулиране на педала 0,6 0,7 0,9 1
12.14. Регулатор на налягането - смяна безобезвъздушаване 1,3 1,3 1,4 1,5
12.15. Спирачен барабан - смяна 0,5 0,5 0,5 0,6
12.16. Спирачни челюсти (барабанът свален) - смяна 0,4 0,4 0,5 0,5
12.17. Спирачен цилиндър (барабанът свален) - смяна и обезвъздушаване 0,4 0,4 0,5 0,5
12.18. Опорен спирачен диск (барабанът свален) - смяна 0,8 1 1,2 1,4
12.19. Лост на ръчна спирачка със зацепващ механизъм (предни седалки свалени) - смяна 0,7 0,9 1 1,2
12.20. Предно въже на ръчна спирачка - смяна без проверка на спирачната система 1,2 1,2 1,2 1,2
12.21. Задно въже на ръчна спирачка смяна за 1 бр. 2 2 2 2
12.22. Капак на лоста на ръчна спирачка - смяна 0,2 0,2 0,2 0,3
12.23. Спирачен апарат - смяна без обезвъздушаване 0,9 0,9 1 1
12.24. Феродови накладки на дискови спирачки - смяна за 1 колело 0,7 0,7 0,7 0,7
12.25. Спирачен диск на предно колело - смяна 1,2 1,2 1,3 1,4
12.26. Предпазен диск на преден спирачен диск - смяна 1,3 1,5 1,6 1,8
           
Леки автомобили
 
    Технологични часове
    Група автомобили
Съдържание на операцията клас (А) клас (В) клас (С) клас (Джип)
1 2 3 4 5 6
13. Каросерия (купе)        
13.1. Каросерия комплект, оборудвана - смяна 30 40 50 60
13.2. Смяна оборудвана каросерия след катастрофа 38 48 58 68
13.3. Каросерия комплект необорудвана - смяна 60 90 100 110
13.4. Смяна каросерия, необорудвана след катастрофа 68 108 110 120
13.5. Предна седалка - смяна 0,3 0,4 0,5 0,6
13.6. Механизъм за преместване на седалката, (седалката свалена) - смяна или ремонт 0,7 0,7 0,8 0,8
13.7. Механизъм за регулиране положението на облегалката (седалката свалена) - смяна или ремонт 1,1 1,1 1,3 1,3
13.8. Странична облицовка на седалката - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
13.9. Възглавница против камшичен удар - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
13.10. Задна седалка с облегалка - смяна 0,3 0,4 0,6 0,8
13.11. Врата - смяна 0,5 0,6 1,2 1,4
13.12. Врата (свалена), прехвърляне на оборудването 3 4 4,5 5
13.13. Врата задна странична (свалена), прехвърляне на оборудването 2,8 3,2 4 4,5
13.14. Врата задна на каросерия (свалена), прехвърляне на оборудването 3,2 3,5 4 4,5
13.15. Уплътнител на спускаемо стъкло (стъклото свалено) - смяна 0,3 0,3 0,4 0,4
13.16. Врата - регулиране на положението 0,4 0,6 0,8 1
13.17. Ръкохватка за спускане на стъклото - смяна 0,1 0,1 0,2 0,2
13.18. Подлакътник на врата - смяна 0,1 0,1 0,2 0,2
13.19. Облицовка на врата - смяна 0,4 0,4 0,5 0,6
13.20. Стъкло на врата (облицовката свалена) - смяна 1,2 1,2 1,3 1,3
13.21. Стъкло на задна врата на каросерия - смяна при свалена врата 1,7 1,7 1,9 2
13.22. Водач на спускаемото стъкло (облицовката свалена) - смяна 0,3 0,3 0,4 0,4
13.23. Триъгълно стъкло на заден панел - смяна 0,7 0,8 0,9 1
13.24. Рамка на стъкло (стъкло свалено) - смяна 0,3 0,3 0,4 0,4
13.25. Неподвижно (триъгълно) стъкло на врата (облицовката свалена) - смяна 1,2 1,2 1,2 1,2
13.26. Механизъм за спускане на стъклото (облицовката свалена) - смяна        
  механичен 0,8 0,9 1 1,2
  с ел. двигател 1,6 1,6 1,8 1,8
13.27. Занитена ролка - смяна 0,2 0,2 0,3 0,3
13.28. Смяна на въжето (механизъм за спускане на въжето - свален) 0,4 0,4 0,4 0,4
13.29. Външна дръжка за отваряне на вратата (облицовката на вратата свалена) 0,2 0,3 0,4 0,4
13.30. Механизъм за отваряне на врата - ремонт 0,3 0,4 0,5 0,5
13.31. Ключалка на вратата (облицовка свалена) - смяна или ремонт 0,3 0,6 0,6 0,7
13.32. Уплътнител на вратата - смяна 0,5 0,5 0,5 0,6
13.33. Ключалка на триъгълно стъкло - смяна 0,3 0,3 0,4 0,4
13.34. Лайстна на рамката на стъклото на вратата - смяна 0,3 0,3 0,4 0,4
13.35. Панти на вратата - смяна 1,8 1,8 2 2,1
13.36. Лост за блокаж на ключалката - смяна 0,1 0,1 0,2 0,2
13.37. Фиксатор на ключалката на вратата - смяна и регулиране 0,4 0,4 0,4 0,4
13.38. Патрон на външната дръжка (свалена) - смяна 0,3 0,3 0,3 0,3
13.39. Ограничител на вратата - смяна 0,3 0,4 0,5 0,5
13.40. Челно стъкло - смяна 2,3 2,5 3 3,5
13.41. Задно стъкло - смяна 2 2,2 2,5 2,8
13.42. Странично стъкло на каросерията - смяна 0,6 0,7 0,8 0,9
13.43. Капак на двигателя, смяна с разоборудване 1 1,2 1,5 1,7
13.44. Капак на двигателя - смяна без разоборудване 0,6 0,7 1 1,2
13.45. Панта на капака на двигателя или багажника (капака свален) - смяна или ремонт 0,5 0,5 0,6 0,6
13.46. Ключалка на капака на двигателя - смяна или ремонт 0,3 0,4 0,5 0,6
13.47. Жило на механизма за отваряне на капака на двигателя - смяна 0,5 0,6 0,7 0,7
13.48. Ръкохватка за жилото на механизма за отваряне на капака на двигателя - смяна 0,9 0,9 0,9 0,9
13.49. Опора на капака на двигателя или багажника 0,5 0,6 0,7 0,7
13.50. Уплътнител на капака на багажника - смяна 0,3 0,4 0,5 0,6
13.51. Изолационна покривка на капака на двигателя - смяна 0,3 0,3 0,4 0,5
13.52. Капак на багажник - смяна с разоборудване 0,7 1,2 1,3 1,5
13.53. Капак на багажника - сваляне и поставяне без разоборудване 0,7 0,7 0,8 0,9
13.54. Ключалка на капака на багажника - смяна с регулиране 0,5 0,6 0,8 0,9
13.55. Ключалка на капака на багажника - регулиране 0,2 0,2 0,2 0,2
13.56. Жило на брава на капак на багажника - смяна 0,5 0,5 0,6 -
13.57. Ключалка на капака на багажника - ремонт 0,2 0,2 0,2 0,2
13.58. Фиксатор на ключалката на капака на багажника - смяна с регулиране 0,2 0,2 0,2 0,2
13.59. Капак над отвора за наливане на гориво - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
13.60. Предна броня - смяна 0,8 1 1,2 1,4
13.61. Предна броня (свалена) - разкомплектоване 0,3 0,5 0,7 0,9
13.62. Броня задна - смяна 0,8 1,2 1,4 1,5
13.63. Броня задна (свалена) - разкомплектоване 0,3 0,5 1 1,4
13.64. Конзола на броня - смяна 0,1 0,1 0,1 0,2
13.65. Регистрационен номер - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
13.66. Конзола на регистрационен номер - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
13.67. Пластмасов накрайник на броня - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
13.68. Декоративна решетка пред радиатор - смяна 0,6 0,8 1 1,1
13.69. Декоративна рамка на фар - смяна + 30% 0,2 0,2 0,2 0,2
13.70. Декоративна решетка за достъп на въздух - смяна 0,1 0,1 0,2 0,2
13.71. Водобранна лайстна - смяна 0,3 0,3 0,4 0,5
13.72. Декоративна лайстна - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
13.73. Декоративен надпис или емблема - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
13.74. Калобран - смяна 0,2 0,2 0,3 0,3
13.75. Странично огледало - смяна        
  - с механично задвижване 0,1 0,1 0,1 0,1
  - с електрозадвижване 0,5 0,5 0,5 0,5
13.76. Декоративна решетка на задна колона - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
13.77. Лайстна противоударна - смяна 0,3 0,3 0,3 0,3
13.78. Лайстна на праг - смяна 0,3 0,3 0,4 0,4
13.79. Арматурно табло - смяна 2 2,3 2,5 2,7
13.80. Арматурна дъска (облицовка) с бордова апаратура - смяна 2,5 2,8 3 3,5
13.81. Противослънчев панел - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
13.82. Вътрешно огледало - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
13.83. Вещева кутия (жабка) - смяна 0,5 0,5 0,6 0,6
13.84. Капак на вещева кутия (жабка) - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
13.85. Полица на/под арматурно табло - смяна 0,2 0,2 0,3 0,3
13.86. Ръкохватка за пътник - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
13.87. Колан предпазен смяна 0,5 0,5 0,5 0,5
13.88. Самозаконтрящи се предпазни колани - смяна 0,7 0,7 0,7 0,7
13.89. Барче - смяна 0,2 0,2 0,3 0,3
13.90. Накладка пластмасова - смяна 0,3 0,3 0,3 0,4
14. Ел.инсталация        
14.1. Включвател на запалването с блокаж - смяна 0,9 1 1,1 1,2
14.2. Сноп проводници на включвателя на запалването - смяна 0,4 0,4 0,4 0,4
14.3. Делко смяна без измерване и регулиране 0,4 0,4 0,5 0,5
14.4. Дистрибуторна капачка - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
14.5. Бобина - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
14.6. Акумулатор - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
14.7. Акумулатор - проверка 0,5 0,5 0,5 0,5
14.8. Кабел акумулатор-стартер - смяна 0,2 1,1 1,1 1,3
14.9. Кабел акумулатор-маса - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
14.10. Генератор - смяна 1 1,4 1,6 1,8
14.11. Генератор (свален) - ремонт 1,6 1,6 1,7 1,9
14.12. Генератор (свален) - проверка на стенд 0,3 0,3 0,3 0,3
14.13. Ремъчна шайба (генератор свален) - смяна 0,3 0,3 0,3 0,3
14.14. Реле-регулатор - смяна без регулиране 0,3 0,3 0,4 0,4
14.15. Реле-регулатор, електронно - смяна 1,6 1,6 1,6 1,6
14.16. Реле регулатор - проверка и регулиране на място 0,8 0,8 0,8 0,8
14.17. Реле неупоменато - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
14.18. Динамо - смяна 1,4 1,4 1,4 1,4
14.19. Динамо - ремонт 1,3 1,3 1,3 1,3
14.20. Динамо (свалено) - проверка на стенд 0,3 0,3 0,3 0,3
14.21. Електронен блок - смяна - - 2 2
14.22. Стартер - смяна 0,7 1,1 1,2 1,3
14.23. Стартер (свален) - ремонт 1,6 1,6 1,7 1,8
14.24. Стартер (свален) - проверка на стенд 0,4 0,4 0,4 0,4
14.25. Фарове двойни - проверка и регулиране 0,5 0,5 0,5 0,5
14.26. Фарове единични - проверка и регулиране 0,3 0,3 0,3 0,3
14.27. Фар комплект смяна без регулиране + 30% 0,8 0,8 0,8 0,8
14.28. Оптически елемент (рефлектор със стъкло) - смяна без регулиране 0,5 0,5 0,5 0,5
14.29. Смяна 2 бр. оптически елементи от едната страна на автомобила 0,8 0,8 0,8 0,8
14.30. Стъкло или крушка на фар - смяна без регулиране 0,3 0,3 0,3 0,3
14.31. Стъкла или крушки за фарове - смяна за 2 броя от едната страна на автомобила без регулиране 0,6 0,6 0,6 0,6
14.32. Фарче габаритно или пътепоказател - смяна + 30% 0,4 0,4 0,4 0,4
14.33. Стъкло или крушка на пътепоказател - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
14.34. Стоп - смяна 0,3 0,3 0,3 0,3
14.35. Стоп - смяна на стъкло или крушка 0,3 0,3 0,3 0,3
14.36. Фарче за заден ход - смяна 0,3 0,3 0,3 0,3
14.37. Заден комбиниран фар комплект - смяна + 30% 0,6 0,6 0,7 0,8
14.38. Заден комбиниран фар комплект - смяна стъкло или крушка 0,2 0,2 0,3 0,3
14.39. Фарче за осветление на заден номер - смяна + 30% 0,3 0,3 0,3 0,3
14.40. Стъкло или крушка на фарче за осветление на заден номер - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
14.41. Превключвател на светлините - смяна 0,7 1,2 1,3 1,4
14.42. Осветление на двигател, багажник - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
14.43. Плафон - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
14.44. Куплунг за преносима крушка - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
14.45. Изключвател на аварийни светлини - смяна 0,3 0,3 0,3 0,3
14.46. Изключвател неупоменат - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
14.47. Клавишен ключ - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
14.48. Табло с уреди - смяна 0,4 0,4 0,8 1
14.49. Табло с уреди (свалено) - смяна на 1 уред 0,2 0,2 0,2 0,2
14.50. Жило на скоростомера - смяна при заден двигател 1,5 2 2 2,2
14.51. Жило на скоростомера - смяна при преден двигател 0,4 0,5 0,5 0,5
14.52. Датчик за количеството на горивото - смяна 0,6 0,6 0,6 0,6
14.53. Скоростомер (свален) - проверка на стенд с регулиране 0,8 0,8 0,8 0,8
14.54. Часовник - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
14.55. Клаксон - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
14.56. Включвател на клаксон - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
14.57. Конзола на клаксона - смяна 0,3 0,3 0,3 0,3
14.58. Стъклочистачки - механизъм с електрически двигател - смяна 1 1 1,2 1,2
14.59. Рамо на чистачка с перо - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
14.60. Помпа електрическа на пръскачка на чистачките с резервоар - смяна 0,4 0,5 0,5 0,6
14.61. Дюза - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
14.62. Провод на пръскача на чистачките - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
14.63. Механична помпа на пръскача на чистачките - смяна 0,4 0,5 0,5 0,6
14.64. Превключвател на стъклочистачките - смяна 0,3 0,3 0,3 0,3
14.65. Електрическа инсталация комплект - смяна 10 13,5 14,5 16
14.66. Електрическа инсталация преден сноп - смяна 6 8,9 9,5 10,5
14.67. Електрическа инсталация заден сноп - смяна 4 6,2 6,5 7
14.68. Преглед на кабелната мрежа 0,4 0,4 0,5 0,5
14.69. Проводник неупоменат - смяна 0,1 0,1 0,2 0,2
14.70. Проводник за високо напрежение - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
14.71. Смяна капачка или лула на проводник с високо напрежение 0,05 0,05 0,05 0,05
15. Тапицерски операции        
15.1. Облицовка на тавана (челно и задно стъкло свалени) - смяна 2,5 3,8 4,5 5,3
15.2. Облицовка на тавана - смяна без предходни операции - 3,2 3,2 3,2
15.3. Вътрешна облицовка - странична (седалка свалена) - смяна 0,3 0,3 0,4 0,4
15.4. Полица на задно стъкло - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
15.5. Облицовка на арматурно табло - смяна 0,8 1 1,2 1,3
15.6. Облицовка на предна колона - смяна 0,2 0,2 0,2 0,2
15.7. Облицовка на средна колона - смяна 0,3 0,3 0,3 0,3
15.8. Облицовка неупомената - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
15.9. Подова настилка (седалките свалени) - смяна 1 1,2 1,3 1,5
15.10. Предна част иа подова настилка (седалките свалени) - смяна 0,4 0,7 0,8 0,9
15.11. Задна част на подова настилка (седалките свалени) - смяна 0,6 0,6 0,6 0,6
15.12. Облицовка на багажник 1 брой - смяна 0,1 0,1 0,1 0,1
15.13. Настилка на тунела (седалките свалени) - смяна - 0,4 0,5 0,5
15.14. Дамаска на предна седалка или облегалка (седалката свалена) - смяна 1 1,5 1,6 1,7
15.15. Дамаска на задна седалка или облегалка (седалката свалена) - смяна 1,5 2 2,5 3
16. Общи операции        
16.1. Смяна на маслен филтър и масло в двигателя 0,4 0,4 0,6 0,7
16.2. Смяна на масло в кормилна кутия 0,2 0,2 0,2 0,2
16.3. Смяна на масло в предавателна кутия 0,4 0,4 0,5 0,5
16.4. Смяна на масло в заден мост 0,3 0,3 0,3 0,3
16.5. Смяна на охладителна течност с обез въздушаване на системата 0,2 0,2 0,3 0,3
16.6. Доливане течност и обезвъздушаване на спирачната или хидравличната система за управление на съединителя 1 1 1 1
16.7. Радиоапарат - смяна 1 1 1 1
16.8. Тонколона - смяна 0,5 0,5 0,5 0,5
16.9. Антена - смяна 0,5 0,5 0,5 0,5
16.10. Алармена система - смяна 1,5 2 2,5 2,5
16.11. Вкарване в халето на каросерия или тежко катастрофирал автомобил 2 2 2 2
16.12. Вкарване в агрегатно отделение на двигател 1 1 1 1
16.13. Операция неупомената 1 1 1 1
           
Лекотоварни автомобили и микробуси
 
    Технологични часове
Съдържание на операцията Група автомобили
    1 2
1. Каросерия    
1.1. Каросерия комплект с оборудване - смяна 50 25
1.2. Каросерия комплект с оборудване след катастрофа - смяна 60 30
1.3. Каросерия комплект без оборудване - смяна 120 60
1.4. Каросерия комплект без оборудване след катастрофа - смяна    
  Забележка: за автомобили с двойно предаване нормовремето да се завишава с 10% 130 65
1.5. Седалка комплект - смяна 0,9 0,9
1.6. Врата без предходните операции - смяна 0,8 0,8
1.7. Врата плъзгаща - смяна 1,2 -
1.8. Регулиране на врата 0,4 0,4
1.9. Ръкохватка на врата - смяна 0,4 0,4
1.10. Брава на врата - смяна 0,7 0,7
1.11. Брава на врата - ремонт 0,8 0,8
1.12. Стъклоподемник без предходни операции - смяна 0,8 0,8
1.13. Стъклоподемник свален - ремонт 0,8 0,8
1.14. Врата - преоборудване 4 4
1.15. Стъкло на врата - смяна 2,3 2,3
1.16. Стъкло странично - смяна 0,8 -
1.17. Стъкло челно - смяна 3,5 3,5
1.18. Броня - смяна 2 2
1.19. Капак над двигател - смяна 0,3 -
1.20. Отоплител - смяна 2,5 2,5
1.21. Отоплител (свален) - ремонт 1,5 1,5
1.22. Декоративна решетка - смяна 1,5 1,5
2. Тапицерски операции    
2.1. Облицовка на тавана (челно стъкло и задно свалени) - смяна 6,5 3
2.2. Облицовка на врата - смяна 0,6 0,6
2.3. Облицовка на страница (седалки свалени) - смяна 0,5 0,3
2.4. Смяна на лайстна 0,1 0,1
2.5. Облицовка на арматурно табло - смяна 1,3 1,3
2.6. Облицовка предна колона - смяна 0,2 0,2
2.7. Облицовка средна колона - смяна 0,3 0,3
2.8. Облицовка задна колона - смяна 0,3 0,4
2.9. Облицовка на неупомената колона - смяна 0,2 0,2
2.10. Калъф над капак на двигател - смяна 0,5 0,5
2.11. Подова настилка - смяна (седалки свалени) 4 1,2
2.12. Дамаска на седалка или облегалка (седалката свалена) - смяна 1,6 1,6
2.13. Смяна тапицерия или скелет на седалка или облегалка (седалката свалена) 2 2
       
Глава четвърта
НОРМАТИВ ЗА БОЯДИСВАНЕ
Чл. 10. При частично боядисване на детайли с боя с метален ефект и надлакиране технологичното време се завишава с 20%.
Леки автомобили
 
    Технологични часове
Съдържание на операцията Група автомобили
    клас (А) клас (В) клас (С) клас (Джип)
1 2 3 4 5 6
1. Цялостно боядисване        
1.1. Цялостно боядисване на автомобила с акрилна боя без надлакиране.        
  Обем: шлифоване на старото лаково покритие, сваляне на напукани, отслоили се и нанесени в повече слоеве кит, отстраняване на ръжда по лакираната повърхност на купето на автомобила, грундиране, китоване и шприц-китоване, водно шлифоване, облепване на стъклата и декоративните детайли, шлифоване и почистване на вътрешната част на капаците, обдухване, забърсване на цялата подлежаща на боядисване повърхност, шприцоване на акрилна боя по открити външни части на купето, калниците отвътре, боядисване около двигателя 32 36 42 50
1.2. Цялостно боядисване на автомобила с боя с метален ефект с надлакиране.        
  Обем: гореописаният с шприцоване на боя с метален ефект, надлакиране с покривен лак 36 45 52 60
2. Частично боядисване        
2.1. Боядисване на предна или задна част на автомобила 9,4 10,2 11,2 12,7
2.2. Боядисване на страничната част на автомобила с акрилна боя 11,9 12,2 13,4 14,6
2.3. Боядисване на предна или задна част на автомобила с боя с метален ефект 11,4 12,2 13,2 14,7
2.4. Боядисване на страничната част на автомобила с боя с метален ефект 13,9 14,2 15,4 16,6
3. Боядисване на отделни детайли        
3.1. Калник преден или заден 3 3,3 3,6 3,8
3.2. Врата предна или задна 3,3 3,8 4,2 4,2
3.3. Престилка предна или задна 1 1,5 1,8 2
3.4. Капак преден или заден 3,5 4 4,5 4,5
3.5. Рамка пред предно или задно стъкло 0,8 1 1,2 1,2
3.6. Таван 3,8 4 4,5 5
3.6.1. Таван - на комби вариант/дълга база 4,5 5 5,5 6,5
3.7. Багажник 0,8 1 1,2 1,5
3.8. Кош на двигател (двигател свален) 0,8 1 1,2 1,5
3.9. Вътрешна повърхност на врати и колони при свалена тапицерия 0,3 0,4 0,5 0,5
3.10. Отдолу на калник преден или заден 0,2 0,2 0,2 0,2
3.11. Основа на калник 0,5 0,7 0,9 0,9
3.12. Рог 0,5 0,7 0,9 0,9
3.13. Врата на багажник 3 3,5 3,8 3,8
3.13.1. Панел заден (автомобил с 4/5 врати) 3,5 3,8 4 4,2
3.13.2. Панел заден (автомобил с 2/3 врати) 4 4,5 5 5,5
3.14. Колона 1 1,5 1,8 2
3.15. Праг 1,2 1,8 2,2 2,5
3.16. Под на купето 2,5 3 3,5 4
3.17. Броня (предна или задна) 3,3 3,5 4 4,5
3.18. Лайстни 0,3 0,6 0,8 1,2
3.19. Външно огледало (капачка) 0,5 0,6 0,7 0,8
4. Декоративно боядисване        
4.1. Броня 0,3 0,3 0,3 0,4
4.2. Тас 0,1 0,1 0,1 0,1
4.3. Джанта 0,2 0,2 0,2 0,2
4.4. Двигател 0,3 0,3 0,3 0,4
4.5. Броня метална 0,5 0,5 0,5 0,5
4.6. Фирмени надписи, линии, емблеми, доставени шаблони от клиента в един цвят 3 3 3 3
4.7. За всеки следващ цвят 1 1 1 1
5. Съпътстващи операции        
5.1. Отстраняване на ръждиви петна и почистване (обезмасляване) върху и под автомобила за 1 дм2 0,1 0,1 0,1 0,1
5.2. Ускорено сушене на лаковото покритие след боядисване при повишена температура в бояджийска камера:        
  от един до три основни детайла 1,5 1,5 1,5 1,5
  от четири до шест основни детайла 3 3 3 3
  над шест основни детайла 4,5 4,5 4,5 4,5
5.4. Получаване на определен цвят (тониране) 1 1 1 1
           
Фургони, товарни автомобили до 3,5 t и автобуси до 15 + 1 седящи места
 
    Технологични часове
Съдържание на операцията Група автомобили
    1 2
10. Цялостно боядисване    
10.1. Цялостно боядисване на автомобила с акрилна боя.    
  Обем: шлифоване на старото лаково покритие, сваляне на напукани, отслоили се и нанесени в повече слоеве кит, отстраняване на ръжда по лакираната повърхност на купето на автомобила, грундиране, китоване и шприц-китоване, водно шлифоване, облепване на стъклата и декоративните детайли, шлифоване и почистване на вътрешната част на капаците, обдухване, забърсване на цялата подлежаща на боядисване повърхност, шприцоване на акрилна боя по външни части на купето, калниците отвътре, боядисване около двигателя 40,0 - 50,0 30
10.2. Цялостно боядисване на купето отвътре с акрилна боя 16 10
10.3. Боядисване на открита каросерия отвътре - 3
10.4. Цялостно боядисване на автомобила с авторепаратурен емайллак с метален ефект с надлакиране.    
  Обем: гореописаният с шприцване на боя с метален ефект, надлакиране с покривен лак 50,0 - 60,0 40
11. Боядисване на отделни детайли    
11.1. Калник 4 4
11.2. Основа калник 1,5 1
11.3. Рог 1 1
11.4. Врата предна, задна или странична 5 5
11.4.1. Врата предна, задна или странична (остъклена) 4 4
11.5. Врата плъзгаща 5,5 -
11.5.1. Врата плъзгаща (остъклена) 4,5 -
11.6. Капак преден 4 4
11.7. Предна маска 4 4
11.8. Таван 6,0 - 10,0 5
11.9. Рамка предно стъкло 1,1 1,1
11.10. Кош на двигател (двигател свален) 1 1
11.11. Под на купе(фургон) 4,0 - 8,0 3
11.12. Калник отдолу 0,3 0,3
11.13. Таван отвътре 2,0 - 4,0 3
11.14. Капак преден или заден на каросерия - 4
11.15. Капак страничен на каросерия - 6
11.16. Панел страничен 6 5
11.16.1. Панел страничен остъклен 4,5 4
11.17. Праг 3 2,2
11.18. Колона 3 1,8
11.19. Панел ъглов (бомбе) 2,5 1,5
12. Боядисване на отделни детайли    
12.1. Броня( голяма и при необходимост) 4 4
12.2. Тас 0,1 0,1
12.3. Джанта 0,3 0,3
12.4. Двигател 0,3 0,3
12.5. Фирмени надписи, линии, емблеми, доставени шаблони от клиента с един цвят 3,5 3,5
12.6. За всеки следващ цвят 1 1
13. Съпътстващи операции    
13.1. Отстраняване на ръждиви петна и почистване върху и под автомобила за 1 дм2 0,1 0,1
13.2. Ускорено сушене на лаковото покритие след боядисване при повишена температура в бояджийска камера:    
  от един до три основни детайла 1,5 1,5
  от четири до шест основни детайла 3 3
  над шест основни детайла 4,5 4,5
13.3. Получаване на определен цвят (тониране) 1 1
       
Глава пета
НОРМАТИВИ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА МОТОПЕДИ И МОТОЦИКЛЕТИ
 
    Нормовреме (ч)
Вид на извършената работа мотопеди мотоциклети
      75 - 350 Над 350
      куб. см. куб. см.
1 2 3 4 5
1. Двигател      
1.1. Сваляне и поставяне глава на цилиндър или смяна уплътнение за един брой цилиндрова глава 0,15 0,3 0,45
1.2. Смяна цилиндрова глава на четиритактов двигател 0,6 0,6 0,8
1.3. Почистване на нагар на цилиндрова глава и чело на бутало 0,2 0,35 0,5
1.4. Смяна шпилки на 1 брой цилиндър 0,45 0,65 0,8
1.5. Сваляне и поставяне на цилиндър или смяна на уплътнителя за 1 брой цилиндър 0,65 0,9 1,2
1.6. Почистване на 1 брой цилиндър с нагар 0,2 0,3 0,5
1.7. Смяна на бутало или бутален болт 0,85 1,5 1,9
1.8. Смяна на сегменти за 1 брой цилиндър 1,1 1,3 1,9
1.9. Смяна на втулка за бутален болт 1 1,7 2,1
1.10. Смяна семеринг на коляновия вал под динамото 0,75 0,8 0,8
1.11. Смяна семеринг под пиньона на предавателната верига 0,6 0,85 0,85
1.12. Двигател - сваляне и поставяне 1 1,9 2,4
1.13. Ремонт двигател двутактов едноцилиндров 3,9 6,5 6,5
  Обем: Цялостно разглобяване и сглобяване на двигателя, дефектация, смяна на негодните части      
1.14. Ремонт двигател двутактов двуцилиндров 9,4 9,4 9,4
  Обем: Цялостно разглобяване и сглобяване на двигателя, дефектация, смяна на негодните части      
1.15. Ремонт двигател четиритактов едноцилиндров 12 12 12
  Обем: Цялостно разглобяване и сглобяване на двигателя, дефектация, смяна на негодните части      
1.16. Ремонт двигател 18 18 18
  Обем: Цялостно разглобяване и сглобяване на двигателя, дефектация, смяна на негодните части      
1.17. Ремонт колянов вал на едноцилиндров двигател 1,1 1,3 1,3
1.18. Ремонт колянов вал на двуцилиндров двигател 3 3 3,7
1.19. Смяна разпределителен вал, лагери или зъбно колело      
  на разпределителен вал 2,5 2,5 2,9
1.20. Смяна на клапани, тарелки или пружини за 1 брой цилиндър 1,3 1,3 1,6
  Обем: Цялостно разглобяване и сглобяване на двигателя, дефектация, смяна на негодните части      
1.21. Смяна уплътнител на капака за клапани 0,1 0,1 0,1
1.22. Сваляне и поставяне на кобилици или повдигателни пръти за 1 брой цилиндър 0,3 0,3 0,4
1.23. Сваляне и поставяне водач на клапан 1,3 1,3 1,5
1.24. Сваляне и поставяне изпускателна тръба 1 брой 0,2 0,25 0,3
1.25. Почистване изпускателна тръба с обгаряне 0,3 0,35 0,4
1.26. Смяна на уплътнител на изпускателна тръба 0,15 0,2 0,2
1.27. Сваляне и поставяне на шумозаглушител 0,3 0,4 0,5
1.28. Почистване шумозаглушител с обгаряне 0,4 0,6 0,65
2. Хранителна система      
2.1. Сваляне и поставяне на резервоар 0,35 0,4 0,45
2.2. Смяна капачка на резервоар или цедка за бензин 0,1 0,1 0,1
2.3. Сваляне и поставяне на кранче за гориво 0,15 0,25 0,25
2.4. Почистване и продухване на кранче за гориво 0,3 0,35 0,45
2.5. Сваляне и поставяне на бензинопровод 0,1 0,1 0,15
2.6. Смяна на жило за газта или въздуха 0,4 0,45 0,55
2.7. Карбуратор - смяна на карбуратор или уплътнението 0,4 0,75 1,2
2.8. Карбуратор (свален) - ремонт 0,5 0,85 1,4
2.9. Регулиране положението на иглата 0,35 0,4 0,5
2.10. Определяне причината за неправилно захранване на двигател с горивна смес 0,25 0,35 0,45
3. Съединител      
3.1. Сваляне и поставяне на пусков механизъм (манивела) 0,3 0,3 0,3
3.2. Смяна гума на лоста на пусковия механизъм 0,1 0,3 0,1
3.3. Сваляне и поставяне капак на съединителя или смяна на уплътнението 0,35 0,4 0,5
3.4. Смяна на съединителни дискове на двутактов мотоциклет 0,5 0,6 0,6
3.5. Смяна на съединителни дискове на четиритактов мотоциклет 1,4 1,4 1,7
3.6. Сваляне и поставяне жило на съединител 0,3 0,35 0,45
3.7. Смяна пръчка на съединител или лост стойка 0,2 0,25 0,25
3.8. Външно регулиране на съединител 0,15 0,2 0,25
3.9. Приспособяване жило на съединител 0,4 0,6 0,75
3.10. Ремонт на съединител на двутактов мотоциклет 0,6 1,2 1,5
3.11. Смяна амбриажен лост на лагера 0,15 0,15 0,25
3.12. Смяна плъзгач или накрайник на съединител 0,15 0,25 0,35
3.13. Сваляне или поставяне маховик на колянов вал 2 2,2 2,4
3.14. Смяна семеринг на маховик 2,1 2,3 2,5
3.15. Смяна щифт на свален маховик 0,1 0,1 0,15
3.16. Възстановяване канал на клин на свален маховик 3 3 3
4. Скоростна кутия      
4.1. Сваляне и поставяне на скоростна кутия 0,9 0,9 1,3
4.2. Ремонт скорости, блок мотор без сваляне и поставяне 1,8 4,5 5,2
4.3. Сваляне и поставяне на крачен лост за превключване на скорости 0,15 0,2 0,3
4.4. Сваляне и поставяне за превключване на скорости 0,1 0,1 0,1
4.5. Смяна семеринг под ръчния лост 0,15 0,15 0,2
4.6. Сваляне и поставяне на капак на механизма за превключване на скорости 0,5 0,5 0,65
4.7. Смяна семеринг под фланеца 0,9 0,9 1,1
4.8. Смяна жило на скорости 0,5 0,6 0,7
4.9. Поправка автомат на скорости 0,45 0,55 0,8
5. Карданно и верижно предаване      
5.1. Смяна гумено каре за кардан комплект 0,3 0,3 0,4
5.2. Разглобяване и сглобяване на гумено каре 0,2 0,2 0,2
5.3. Сваляне и поставяне кардан 0,4 0,4 0,5
5.4. Смяна кардан на вилка (чашки и кръстачка) или кожух на кардана 1 1,2 1,5
5.5. Сваляне и поставяне ламаринен предпазител на верига 0,15 0,25 0,35
5.6. Изсичане заварка на заварена чашка на кардан 0,2 0,5 0,7
5.7. Сваляне и поставяне гумен ръкав на верига 0,45 0,55 0,7
5.8. Сваляне и поставяне предавателна верига 0,3 0,4 0,5
5.9. Сваляне и поставяне на алуминиев вътрешен капак на верига 1,15 1,2 1,4
5.10. Сваляне и поставяне пиньон на предавателна верига 0,5 0,7 0,8
5.11. Сваляне и поставяне заден венец на предавателна верига 0,45 0,8 0,95
5.12. Смяна лагер на заден венец при свален венец 0,15 0,15 0,15
5.13. Удължаване или скъсяване на свалена предавателна верига 0,2 0,2 0,2
5.14. Регулиране опъна на верига 0,15 0,15 0,15
6. Диференциал      
6.1. Сваляне и поставяне на диференциал 1 1 1,3
6.2. Сваляне и поставяне капак на диференциал 1,5 1,5 1,8
6.3. Смяна капак на диференциал без сваляне на диференциал 0,35 0,35 0,45
6.4. Сваляне и поставяне на шпилка на свален капак 0,1 0,1 0,1
6.5. Вадене скъсана шпилка на свален капак 0,25 0,25 0,25
6.6. Смяна семеринг на карданна вилка 0,9 0,9 1,1
6.7. Смяна семеринг или капачка на коронодържателя 0,25 0,25 0,35
6.8. Ремонт диференциал или смяна на кожух 2 2,3 2,6
7. Предна вилка      
7.1. Сваляне и поставяне блок или планка на демпфера 0,1 0,1 0,2
7.2. Сваляне или поставяне феродова шайба на демпфера 0,2 0,2 0,3
7.3. Сваляне и поставяне гайка на горния мост 0,1 0,15 0,25
7.4. Сваляне и поставяне горен мост 0,3 0,45 0,7
7.5. Сваляне и поставяне долен мост 0,9 1,25 1,4
7.6. Сваляне и поставяне гайка на носеща тръба 0,1 0,15 0,2
7.7. Сваляне и поставяне плъзгаща тръба 0,55 0,6 0,7
7.8. Сваляне и поставяне гумен маншон 0,6 0,35 0,35
7.9. Сваляне и поставяне втулки за 1 бр. носеща тръба 0,7 0,75 0,8
7.10. Сваляне и поставяне семеринг на 1 бр. носеща тръба 0,7 0,85 0,9
7.11. Сваляне и поставяне носеща тръба 0,65 0,8 0,85
7.12. Сваляне и поставяне ферододържател 0,7 0,8 0,85
7.13. Сваляне и поставяне предна вилка комплект 0,55 1,05 1,25
7.14. Изправяне на свалена носеща тръба 0,85 1,1 1,2
7.15. Изправяне свален мост 0,6 0,65 0,8
7.16. Смяна пружина на предна вилка или накрайник 0,55 0,65 0,75
7.17. Сваляне и поставяне втулки на носач 0,8 0,8 0,8
7.18. Сваляне и поставяне шарнирна вилка на носач 0,55 0,55 0,65
7.19. Смяна маслото на предна вилка 0,25 0,3 0,35
7.20. Сваляне и поставяне фар - заварка с монтаж и демонтаж на рефлектора, километража и електроинсталацията 1,15 1,15 1,15
7.21. Притягане опорен лагер на предна вилка 0,2 0,25 0,35
8. Кормило      
8.1. Разкачване и прикачване кормило 0,1 0,15 0,25
8.2. Сваляне и поставяне кормилна тръба, включително сваляне и прикачване жила и команди 0,7 0,75 0,85
8.3. Сваляне и поставяне кормило комплект 0,35 0,4 0,45
8.4. Сваляне и поставяне конзола на кормилото 0,6 0,7 0,8
8.5. Сваляне и поставяне дръжка на газта 0,15 0,25 0,35
8.6. Сваляне и поставяне:      
8.6.1. На лява гумена дръжка на кормилото 0,25 0,4 0,5
8.6.2. На дясна гумена дръжка на кормилото 0,1 0,1 0,1
8.7. Сваляне и поставяне ръчен лост за съединител, декомпресор или спирачка 0,1 0,1 0,1
8.8. Смяна държател на ръчния лост 0,35 0,4 0,45
8.9. Сваляне и поставяне ръчка за скорости 0,4 0,5 0,5
8.10. Сваляне и поставяне километражен часовник 0,15 0,3 0,45
8.11. Сваляне и поставяне жило на километраж 0,15 0,35 0,55
8.12. Сваляне и поставяне привод за километраж 0,2 0,2 0,2
8.13. Сваляне и поставяне безконечник за километраж 0,25 0,25 0,25
8.14. Сваляне и поставяне задно колело 0,2 0,2 0,35
8.15. Смяна гума на свалено колело 0,15 0,3 0,35
9. Ходова част и спирачна система      
9.1. Смяна преден спирачен барабан със сваляне и поставяне на спирачните челюсти и ключ за челюстите 0,4 0,6 0,75
9.2. Смяна заден спирачен барабан със сваляне и поставяне на спирачните челюсти и ключ за челюстите 0,55 0,7 0,8
9.3. Сваляне и поставяне спирачни челюсти или пружини за предно колело или кошово колело 0,4 0,55 0,65
9.4. Сваляне и поставяне спирачни челюсти или пружини на задно колело 0,55 0,65 0,8
9.5. Почистване спирачни челюсти комплект (свалени) 0,25 0,3 0,35
9.6. Смяна феродо:      
9.6.1. На един брой свалена челюст 0,2 0,25 0,3
9.6.2. За неоригинално феродо 0,3 0,35 0,4
9.7. Дискова спирачка - ремонт 1,2 1,45 1,7
9.8. Спирачна помпа - сваляне и поставяне 0,25 0,3 0,35
9.9. Ремонт на свалена спирачна помпа 0,35 0,35 0,35
9.10. Смяна казанче за спирачна течност 0,15 0,15 0,15
9.11. Смяна спирачен привод 0,1 0,1 0,1
9.12. Обезвъздушаване и регулиране на спирачна система 0,15 0,15 0,15
9.13. Сваляне и поставяне спирачен апарат 0,4 0,5 0,6
9.14. Ремонт на свален спирачен апарат 0,8 0,8 0,8
9.15. Смяна накладки на дискови спирачки 0,35 0,4 0,55
9.16. Нареждане спиците на 1 брой капла 0,5 0,65 0,7
9.17. Сваляне и нареждане спици:      
9.17.1. На 1 капла 0,7 0,8 0,95
9.17.2. За неоригинални спици 1,35 1,5 1,7
9.18. Смяна разпервач (колело свалено) 0,35 0,4 0,5
9.19. Скъсяване или приспособяване на 1 брой спица 0,15 0,15 0,15
9.20. Смяна лагер или дистанционна втулка на 1 брой главина 0,35 0,4 0,5
9.21. Смяна гумен тампон за задна главина 0,3 0,35 0,35
9.22. Смяна главина и лагери за джанта 1 брой при свалено колело 2 2,85 3,2
9.23. Центровка на капла (джанта) 0,6 1 1,5
9.24. Изправяне и центровка пробита джанта 0,75 1,55 1,8
10. Рамка      
10.1. Сваляне и поставяне рамка на мотоциклет 5 6 7
  Обем: Разглобяване на мотоциклета, смяна на рамката, при необходимост изправяне на рамката      
10.2. Смяна чашка на рамка 0,6 1 1,2
10.3. Сваляне и поставяне седло:      
10.3.1. Предно пружинно 0,2 0,25 0,3
10.3.2. Задно пружинно 0,25 0,3 0,45
10.3.3. Тип "коза". 0,1 0,15 0,2
10.4. Сваляне и поставяне носач на седло 0,3 0,35 0,45
10.5. Сваляне и поставяне покривка гумена на седло 0,75 0,75 0,75
10.6. Сваляне и поставяне пружина на седло 0,3 0,3 0,35
10.7. Смяна ръкохватка на седло 0,1 0,1 0,1
10.8. Сваляне и поставяне кутия на акумулатор или инструментална кутия 0,3 0,35 0,4
10.9. Сваляне и поставяне предна стъпенка 0,15 0,15 0,15
10.10. Сваляне и поставяне гума на предна стъпенка 0,1 0,1 0,1
10.11. Сваляне и поставяне на задна стъпенка 0,2 0,2 0,2
10.12. Сваляне и поставяне стойка или болт на стойката 0,25 0,3 0,35
10.13. Сваляне и поставяне пружинна стойка 0,1 0,1 0,15
10.14. Сваляне и поставяне калник:      
10.14.1. Преден 0,45 0,65 0,85
10.14.2. Заден 0,65 0,9 1,5
11. Бутилкови амортисьори      
11.1. Сваляне и поставяне преден амортисьор 0,3 0,4 0,5
11.2. Сваляне и поставяне заден амортисьор 0,1 0,15 0,2
11.3. Смяна пружина на амортисьор 0,3 0,35 0,45
11.4. Смяна масло за 1 брой амортисьор 0,5 0,5 0,6
11.5. Смяна гумена втулка (тампон) на 1 брой амортисьор 0,3 0,35 0,4
11.6. Ремонт на амортисьор или смяна семеринг на свален амортисьор 0,8 0,9 0,95
12. Пружинни амортисьори      
12.1. Сваляне и поставяне амортисьор 0,15 0,3 0,45
12.2. Смяна пружина, тяло или долна чашка на амортисьор 0,5 0,8 0,95
12.3. Смяна с райбероване бронзови втулки на 1 брой амортисьор 1,3 1,6 1,8
13. Кошове      
13.1. Сваляне и поставяне кош - 0,6 0,6
13.2. Центровка на кош към мотоциклета - 1,1 1,1
13.3. Сваляне и поставяне калник на кош - 1 1
13.4. Сваляне и поставяне вещева кутия на кош - 0,65 0,65
13.5. Сваляне и поставяне ресор - 1,2 1,2
13.6. Сваляне и поставяне плъзгач на ресора - 0,35 0,35
13.7. Смяна феродо на 1 брой плъзгач на ресор - 0,45 0,45
13.8. Сваляне и поставяне колело на кош - 0,1 0,1
13.9. Смяна ос на кошово колело - 0,6 0,6
13.10. Ремонт торсион на кош - 4,8 4,8
13.11. Сваляне и поставяне ограничителен тампон на торсион - 0,25 0,25
13.12. Направа на 1 брой ограничителен тампон - 0,25 0,25
13.13. Сваляне и поставяне лодка на коша - 1 1
13.14. Поправка на ключалка на капака на коша - 0,9 0,9
13.15. Сваляне и поставяне чергило на кош - 0,1 0,1
13.16. Сваляне и поставяне облегалка на кош - 0,1 0,1
14. Електромонтьорски услуги      
14.1. Смяна фар комплект 0,75 1 1,3
14.2. Сваляне и поставяне на електроразпределително табло 0,35 0,4 0,5
14.3. Поправка електроразпределително табло 0,55 1,3 1,5
14.4. Смяна стъкло, крушка, фасонка, гривна или рефлектор на фар 0,15 0,2 0,25
14.5. Сваляне и поставяне ключ за светлини или пътепоказатели 0,2 0,3 0,4
14.6. Ремонт ключ за светлини или пътепоказатели 0,35 0,45 0,45
14.7. Сваляне и поставяне пътепоказател 0,15 0,25 0,35
14.8. Сваляне и поставяне крушка за пътепоказател 0,1 0,15 0,2
14.9. Сваляне и поставяне реле на пътепоказател 0,3 0,35 0,45
14.10. Сваляне и поставяне клаксон 0,2 0,25 0,35
14.11. Външно регулиране клаксон без сваляне и поставяне 0,1 0,1 0,1
14.12. Ремонт клаксон 0,6 0,7 0,9
14.13. Сваляне и поставяне лула на свещ 0,1 0,1 0,1
14.14. Сваляне, почистване и поставяне свещ 0,15 0,15 0,15
14.15. Смяна свещ 0,1 0,1 0,1
14.16. Определяне причината за прекъсване в запалителната система 0,3 0,45 0,55
14.17. Сваляне и поставяне бобина 0,35 0,4 0,55
14.18. Смяна алуминиев капак за делко 0,1 0,1 0,1
14.19. Проверка делко 0,25 0,25 0,3
14.20. Сваляне и поставяне дистрибутор 0,1 0,1 0,2
14.21. Направа (приспособяване) четки за дистрибутор 0,3 0,35 0,35
14.22. Сваляне и поставяне палец за делко 0,15 0,15 0,2
14.23. Сваляне и поставяне жило за аванса 0,45 0,45 0,55
14.24. Сваляне и поставяне делко комплект 0,3 0,4 0,5
14.25. Ремонт делко 1,5 1,25 1,4
14.26. Сваляне и поставяне капак на динамо 0,1 0,1 0,15
14.27. Проверка свалено динамо 0,15 0,15 0,15
14.28. Сваляне и поставяне динамо (динамомагнет) или смяна ротор 0,4 0,45 0,55
14.29. Сваляне и поставяне чукче или наковалня с центровка запалване 0,7 0,75 0,85
14.30. Смяна кондензатор с изпробване 0,3 0,4 0,6
14.31. Смяна съпротивление на динамо 0,2 0,2 0,3
14.32. Смяна маховик на динамомагнет 0,25 0,25 0,25
14.33. Сваляне и поставяне стартер на динамо 0,3 0,3 0,35
14.34. Ремонт динамо на динамомагнет (смяна гола основа) 0,8 1 1,3
14.35. Смяна четка на динамо 0,2 0,2 0,25
14.36. Приспособяване неограничена четка на динамо 0,25 0,25 0,35
14.37. Проверка и регулиране реле на регулатор 0,3 0,3 0,4
14.38. Сваляне и поставяне реле на регулатор 0,3 0,35 0,45
14.39. Ремонт реле регулатор 1,25 1,25 1,25
14.40. Центровка запалване на едноцилиндров мотоциклет 0,5 0,5 0,6
14.41. Центровка запалване на двуцилиндров мотоциклет 0,9 0,9 1,1
14.42. Центровка запалване на мотоциклет с динамомагнет 0,6 0,7 0,8
14.43. Сваляне и поставяне стоп машинка 0,15 0,25 0,35
14.44. Приспособяване на стоп машинка с прекарване на кабели 1,25 1,35 1,5
14.45. Сваляне и поставяне на стоп 0,15 0,25 0,4
14.46. Смяна крушка или стъкло на стоп 0,1 0,2 0,25
14.47. Смяна или свързване скъсани кабели на стоп 0,45 0,55 0,65
14.48. Сваляне и поставяне габарит на кош - 0,3 0,3
14.49. Приспособяване на неоригинален габарит на коша - 0,85 0,85
14.50. Откачване и прикачване на електроинсталация 1,3 1,8 2,2
14.51. Свързване на стара електроинсталация 0,9 1,3 1,5
14.52. Смяна на кабел за високо напрежение 0,1 0,1 0,15
14.53. Смяна на контролна лампа 0,2 0,2 0,3
14.54. Смяна датчик 0,2 0,2 0,3
14.55. Смяна кабели на ключ за светлини или ключ за пътепоказатели 0,4 0,45 0,5
14.56. Смяна кабели на кош - 0,45 0,5
14.57. Смяна или поправка на 1 брой кабел от електроинсталация 0,2 0,25 0,3
14.58. Направа нова електроинсталация, включително бандажиране и запойване 2,1 2,1 2,4
14.59. Направа нова електроинсталация, включително бандажиране и запойване на кабелни обувки за мотоциклет с кош - 2,4 2,7
14.60. Смяна на електроинсталация соло мотоциклет 1,5 2,2 2,5
14.61. Смяна електроинсталация на мотоциклет с кош - 3 3,3
14.62. Сваляне и поставяне на акумулатор 0,15 0,15 0,15
14.63. Проверка, доливане на дестилирана вода, почистване на полюсите и накрайниците, намазване с грес и зареждане (операцията не включва сваляне и поставяне) на акумулатор 0,35 0,35 0,35
14.64. Преглед на кабелна мрежа 0,2 0,25 0,3
15. Шлосеро-тенекеджийски услуги      
15.1. Изчукване кожух на предна вилка 0,45 0,5 0,55
15.2. Изчукване на ферододържател 0,3 0,3 0,35
15.3. Изчукване на калник:      
15.3.1. Леко 0,45 0,5 0,6
15.3.2. Средно 0,8 0,95 1,2
15.3.3. Тежко 2 2,2 2,4
15.4. Изчукване на резервоар:      
15.4.1. Леко 0,4 0,4 0,4
15.4.2. Средно 1,5 1,5 1,5
15.4.3. Тежко 5 5 5
15.5. Изчукване на кутия за акумулатор или кутия за инструменти 0,4 0,4 0,4
15.6. Изчукване на предпазни ламарини:      
15.6.1. Леко 0,45 0,45 0,45
15.6.2. Средно 0,6 0,6 0,6
15.6.3. Тежко 1,5 1,5 1,5
15.7. Възстановяване панта на заден калник или кутия за акумулатор 0,7 0,7 0,7
15.8. Изчукване предпазител на верига 1 брой 0,45 0,45 0,45
15.9. Изправяне лост (педал) за превключване на скорости 0,2 0,2 0,2
15.10. Изправяне манивела 0,45 0,45 0,45
15.11. Изправяне на рамка:      
15.11.1. Леко 1,7 1,8 2
15.11.2. Средно 3 3,5 4
15.11.3. Тежко 5 7 8,5
15.12. Възстановяване легло на чашка на рамка 1,4 1,6 1,9
15.13. Изправяне на предна стъпенка 0,2 0,2 0,2
15.14. Изправяне на задна стъпенка 0,35 0,35 0,35
15.15. Изправяне стойка 0,4 0,5 0,6
15.16. Възстановяване на деформирана стойка 0,6 0,8 1,2
15.17. Изчукване предно или задно бомбе на кош:      
15.17.1 Леко пробито - 1,4 1,4
15.17.2. Тежко пробито - 12 12
15.18. Изчукване страница на кош - 1,75 1,75
15.19. Изчукване капак на багажник на кош - 0,65 0,65
15.20. Изправяне (уточняване на диагонали)на капак на багажник на кош - 0,6 0,6
15.21. Цялостно изчукване, изкърпване, заварки на кош - 8,5 8,5
15.22. Възстановяване на катастрофирал деформиран кош - 30 30
15.23. Изчукване преден ламаринен щит на краката - 1,8 1,8
15.24. Направа скоба за акумулатор:      
15.24.1. Единична 0,4 0,4 0,4
15.24.2. Двойна 0,8 0,8 0,8
15.25. Смяна дъно (под) на кош - 5 5
15.26. Цялостна поправка на задно пружинно седло 1,5 1,8 2
16. Оксиженни услуги      
16.1. Заварка кожух на предна вилка или фародържател 0,25 0,25 0,25
16.2. Заварка кормило 0,3 0,3 0,3
16.3. Заварка калник 0,25 0,25 0,25
16.4. Заварка пробит резервоар 0,35 0,35 0,35
16.5. Заварка ухо на резервоар 0,5 0,5 0,5
16.6. Заварка планка на резервоар 0,15 0,15 0,15
16.7. Заварка ламаринен предпазител на веригата 0,3 0,3 0,3
16.8. Изкърпване предпазител на веригата 0,15 0,15 0,15
16.9. Заварка панта на акумулатор или инструментална кутия 0,4 0,4 0,4
16.10. Заварка панта на заден калник 0,1 0,1 0,1
16.11. Заварка стойка на акумулатор 0,1 0,1 0,1
16.12. Заварка скоба на акумулатор 0,15 0,15 0,15
16.13. Заварка рамка без усилване с тръба 0,1 0,1 0,1
16.14. Заварка рамка с усилване с тръба 0,7 0,75 0,85
16.15. Заварка планка за прикачване на двигателя 1,65 1,65 1,65
16.16. Заварка задна шарнирна вилка 0,35 0,35 0,35
16.17. Заварка пукнат картер на двигател 1,4 1,4 1,4
16.18. Заварка пробит картер на двигател 2,2 2,2 2,2
16.19. Възстановяване чрез заварка на легло на амбриажен лагер 1,6 1,6 1,6
16.20. Заварка капак на картер 0,8 1,1 1,4
16.21. Заварка (наваряване) алуминиев ръчен амбриаж 0,35 0,35 0,35
16.22. Заварка степенка 0,4 0,4 0,4
16.23. Заварка педал на задна спирачка 0,15 0,15 0,15
16.24. Заварка стойка на мотоциклет:      
16.24.1. Желязна 0,2 0,35 0,35
16.24.2. От алуминиева сплав 0,9 0,9 0,9
16.25. Изправяне стойка на ос на кошово колело - 0,35 0,35
16.26. Изправяне на ос на кошово колело - 0,35 0,35
16.27. Заварка планка на кошов калник - 0,3 0,3
16.28. Заварка носач на задно седло - 0,2 0,2
16.29. Заварка шаси на задно колело - 0,25 0,25
16.30. Заварка ухо на седло тип "коза" - 0,15 0,15
16.31. Заварка основа на седло тип "коза":      
16.31.1. До 5 см 0,2 0,2 0,2
16.31.2. Над 5 см 0,4 0,4 0,4
16.31.3. Цялостно заваряване 0,8 0,8 0,8
17. Елементи на оборудването      
17.1. Седалка - смяна 0,2 0,3 0,4
17.2. Ръкохватка на седалка (смяна) 0,15 0,2 0,25
17.3. Багажник с конзола - смяна 0,3 0,35 0,45
17.4. Калобран (калник свален) - смяна 0,25 0,25 0,25
17.5. Регистрационен номер - смяна 0,1 0,1 0,1
17.6. Огледало - смяна 0,15 0,15 0,15
18. Бояджийски услуги      
18.1. Цялостно оборудване 7 10 5
  Обем: Операцията включва боядисване на рамката и отделните елементи на мотоциклета без труда по демонтажа и монтажа на елементите      
18.2. Рама на мотоциклет 2,5 3 4
  Обем: Операцията включва боядисване на рамката на мотоциклета, рама на седалката и заден носач, без труда по техния монтаж и демонтаж      
18.3. Резервоар (свален) 1,5 1,5 1,5
18.4. Калник (свален) 1,2 1,2 1,2
18.5. Корпус на рефлектор (свален) 0,8 0,8 0,8
18.6. Корпус на заглушител на шумове от всмукване (свален) 0,5 0,5 0,5
18.7. Капак на заглушител на шумове от всмукване (свален) 0,5 0,5 0,5
18.8. Предпазител на амортисьор (свален) 0,4 0,4 0,4
18.9. Тониране 0,7 0,7 0,7
19. Сервизно обслужване      
19.1. Подготовка за измиване 0,2 0,25 0,3
19.2. Измиване с подсушаване:      
19.2.1. С вода и четка 0,1 0,15 0,2
19.2.2. С вода, сапун и четка 0,15 0,2 0,25
19.3. Гресиране 1,8 2,4 2,8
  Обем: Гресиране на гъвкавите жила, ръкохватката на газта, лагерите на колелата, лагерите на кормилото и скоростомера.      
19.3.1. Гресиране на един елемент без неговото демонтиране 0,2 0,2 0,2
19.4. Смяна или доливане на масло:      
19.4.1. В двигател 0,1 0,15 0,2
19.4.2. В скоростна кутия или диференциал. 0,1 0,15 0,15
19.5. Техническо обслужване № 1 1 1,6 2
  Обем: Външен оглед на мотоциклета, проверка на работата на двигателя на различни обороти, контролните крушки, спирачките, съединителя, скоростите, кормилната уредба, закрепване и притягане двигателя към рамката, карбуратора, въздушния филтър, скоростната кутия, щангата, лостовете, жилата на спирачната система, коша към мотоциклета, проверка и при нужда, регулиране на оборотите на празен ход, регулиране на съединителя, хлабината на карданния вал, хлабината на веригата, хлабината на предната вилка, кормилото, регулиране на спирачките, момента на запалване, центровката на коша към мотоциклета, проверка и при нужда притягане осите на джантите, луфта на лагерите на главините, състояние на гумите, електроинсталацията, накрайниците на проводниците, закрепването на акумулатора, динамото, релето.      
         

Приложение № 6 към чл. 15, ал. 4
(В сила до приемане на методиката по чл. 1, ал. 3 Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства - ДВ, бр. 90 от 2014 г.)
Съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от приложение № 1
I. Основни и допълнителни материали за боядисване на един детайл (основен или неосновен) от МПС, представени като директна стойност в левове
1. За един основен детайл
Степен  
на ув- Клас МПС
реж- малък клас (А) среден клас (В) висок клас (С) фургон (D)
дане акрил металик перла акрил металик перла акрил металик перла акрил металик перла
Нов 36,00 48,00 52,00 44,00 59,00 63,00 56,00 76,00 81,00 70,00 94,00 101,00
I 37,00 50,00 53,00 45,00 61,00 65,00 57,00 78,00 83,00 72,00 97,00 104,00
II 38,00 52,00 55,00 46,00 63,00 67,00 59,00 80,00 86,00 73,00 99,00 107,00
III 40,00 57,00 65,00 48,00 69,00 79,00 62,00 88,00 101,00 77,00 110,00 126,00
2. За един неосновен детайл
Степен  
на ув- Клас МПС
реж- малък клас (А) среден клас (В) висок клас (С) фургон (D)
дане акрил металик перла акрил металик перла акрил металик перла акрил металик перла
Нов 10,00 15,00 16,00 14,00 19,00 20,00 16,00 22,00 23,00 22,00 29,00 32,00
С ремонт 11,00 16,00 17,00 15,00 20,00 21,00 17,00 23,00 24,00 23,00 31,00 34,00
                         
II. Основни и допълнителни материали за цялостно боядисване на МПС, представени като директна стойност в левове
Боя вид Класове ППС
  малък клас (А) среден клас (В) висок клас (С) фургон (D)
Акрил 280,00 340,00 430,00 540,00
Металик 380,00 460,00 580,00 730,00
Перла 430,00 530,00 680,00 850,00
         
1 л. к-т акрил - 100 лв.
1 л. к-т металик - 150 лв.
1 л. к-т перла - 180 лв.
Съгласно чл. 15, ал. 1, т. 2 от приложение № 1
I. Основни и допълнителни материали за боядисване на един детайл (основен или неосновен) от МПС, представени като директна стойност в левове
1. За един основен детайл
Степен  
на ув- Клас МПС
реж- малък клас (А) среден клас (В) висок клас (С) фургон (D)
дане акрил металик перла акрил металик перла акрил металик перла акрил металик перла
Нов 14,00 22,00 26,00 17,00 28,00 31,00 22,00 35,00 40,00 28,00 44,00 50,00
I 15,00 23,00 27,00 18,00 29,00 32,00 23,00 36,00 41,00 29,00 45,00 51,00
II 16,00 24,00 28,00 19,00 30,00 34,00 24,00 37,00 43,00 30,00 46,00 53,00
III 17,00 26,00 32,00 20,00 32,00 39,00 25,00 40,00 50,00 31,00 50,00 60,00
                         
2. За един неосновен детайл
Степен  
на ув- Клас МПС
реж- малък клас (А) среден клас (В) висок клас (С) фургон (D)
дане акрил металик перла акрил металик перла акрил металик перла акрил металик перла
Нов 4,00 6,00 7,00 6,00 8,00 10,00 7,00 11,00 13,00 9,00 14,00 16,00
С ремонт 5,00 7,00 8,00 7,00 9,00 11,00 8,00 12,00 14,00 10,00 15,00 17,00
                         
II. Основни и допълнителни материали за цялостно боядисване на МПС, представени като директна стойност в левове
Боя вид Класове ППС
  малък клас (А) среден клас (В) висок клас (С) фургон (D)
Акрил 110,00 140,00 170,00 210,00
Металик 130,00 210,00 270,00 340,00
Перла 170,00 270,00 340,00 420,00
         
1 л. к-т акрил - 40 лв.
1 л. к-т металик - 70 лв.
1 л. к-т перла - 90 лв.

Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума