навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

В сила от 01.07.2006 г.
Издаден от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.42 от 23 Май 2006г., изм. ДВ. бр.61 от 28 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 20 Април 2007г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 13 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 6 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 12 Юни 2020г., доп. ДВ. бр.82 от 18 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 2 Април 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 12 Август 2022г., доп. ДВ. бр.103 от 24 Декември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 21 Април 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове, наричан по-нататък "закона".

Глава втора.
ОСВОБОЖДАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АКЦИЗ

Раздел I.
Ред за освобождаване от облагане с акциз и възстановяване на платен акциз по силата на международен договор (Загл. изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)

Раздел I.
Ред за освобождаване от облагане с акциз по силата на международен договор

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Освобождаването от плащане на акциз, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 2 от закона, се прилага при внасяне или при въвеждане на акцизни стоки на територията на страната от територията на друга държава членка, както и при извеждане на акцизни стоки от данъчен склад.
(2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато в международен договор по чл. 21, ал. 1, т. 2 от закона е предвиден специфичен ред за освобождаване, се прилага редът, определен в съответния договор.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Определеният в този раздел ред за освобождаване от облагане с акциз по силата на международен договор се прилага и в случаите, когато акцизните стоки се продават от лица, регистрирани по чл. 57а от закона.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Освобождаването по чл. 2, ал. 1 се извършва въз основа на писмено потвърждение от органа, координиращ изпълнението на съответния международен договор, до:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) директора на териториалната дирекция, в която ще се извършва митническото оформяне при внасяне;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) директора на териториалната дирекция по седалище на лицето, когато стоките се въвеждат от територията на друга държава членка;
3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад на територията на страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Потвърждение по ал. 1 се изисква за всяко внасяне или въвеждане от територията на друга държава членка, или извеждане на акцизни стоки от данъчен склад, разположен на територията на страната.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Потвърждението по ал. 1 съдържа:
1. наименование, дата на обнародване и дата на влизане в сила на международния договор и основанието за освобождаването;
2. наименование на програмата или проекта, финансирани със средства в изпълнение на международния договор;
3. номер, дата и предмет на конкретния договор, сключен в изпълнение на международния договор;
4. наименование, седалище, адрес на управление, единен идентификационен код на лицето (за чуждестранно лице - идентификационния му номер в страната, в която той е местно лице) на изпълнителя по договора, сключен в изпълнение на международния договор;
5. вид, количество и стойност на акцизните стоки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Към писменото потвърждение се прилагат копия на всички документи, необходими за митническото оформяне при внасяне на акцизните стоки или за тяхното въвеждане от територията на друга държава членка или извеждане от данъчен склад, разположен на територията на страната.
(5) Органът, координиращ изпълнението на съответния международен договор, писмено уведомява Централното митническо управление на Агенция "Митници" за лицата, оторизирани да подписват писмените потвърждения по ал. 1, и изпраща копие на договора, сключен в изпълнение на международния договор.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Директорът на териториалната дирекция извършва проверка относно изпълнението на изискванията за освобождаване от плащане на акциз на стоките по съответното писмено потвърждение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) Когато при проверката се установи, че изискванията за освобождаване са изпълнени, директорът на териториалната дирекция предприема действия за митническото оформяне или писмено уведомява митническото учреждение, компетентно за митническото оформяне, че са налице основанията за освобождаване, като уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите на въвеждане на акцизни стоки от територията на друга държава членка или извеждане на акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната, когато при проверката се установи, че изискванията за освобождаване са изпълнени, директорът на компетентната териториална дирекция предприема действия за освобождаване на акцизните стоки за потребление, като уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случай на неизпълнение на изискванията за освобождаване директорът на териториалната дирекция писмено уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Освобождаването от плащане на акциз, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 1, 3, 3а и 6 от закона, се прилага при внасяне или при въвеждане на акцизни стоки от друга държава членка, както и при извеждане на акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Освобождаването от плащане на акциз по ал. 1 се извършва въз основа на удостоверение за освобождаване от акциз по образец - приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432 на Съвета от 15 март 2022 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на удостоверението за освобождаване от ДДС и/или акциз (OB L 88 от 16 март 2022 г.) при:
1. въвеждане на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от територията на друга държава членка, предназначени за ползване на територията на страната;
2. извеждане на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от данъчен склад, предназначени за ползване на територията на страната.
(3) Издаването, движението, получаването и съхранението на екземплярите на сертификата за освобождаване от акциз по ал. 2 се извършва в съответствие с обяснителните бележки към сертификата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) При внасяне на акцизни стоки освобождаването от плащане на акциз се извършва, както следва:
1. по реда на Наредба № 14 от 1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и членовете на техния персонал - за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 от закона;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) по реда за освобождаване от вносни сборове - за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3 и 3а от закона;
3. по реда на ал. 2 - за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 6 от закона.
(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Преди изпращане на стоките от друга държава членка или извеждане от данъчен склад на територията на страната сертификатът по ал. 2 се заверява от Министерството на външните работи в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 6 от закона или от Министерството на отбраната в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 3 и 3а от закона. Сертификатът по ал. 2 се заверява и от митническо учреждение, определено със заповед на директора на Агенция "Митници".


Чл. 4б. (1) (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., предишен текст на чл. 4б - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) В случаите, когато акцизни стоки са предназначени за лица, установени в друга държава членка, за целите на освобождаването, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 1, 3, 3а и 6 от закона, преди изпращането на стоките лицензираният складодържател на територията на страната трябва да разполага със сертификат за освобождаване от акциз, издаден от държавата членка на получаване, който придружава стоките при движението под режим отложено плащане на акциз до другата държава членка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) В случаите по чл. 21, ал. 1, т. 2 - 3а от закона освобождаването се извършва чрез възстановяване, когато акцизът е платен:
1. при внасяне на акцизни стоки на територията на страната;
2. при въвеждане на акцизни стоки на територията на страната от територията на друга държава членка;
3. при закупени акцизни стоки на територията на страната;
4. при извеждане на акцизни стоки от данъчен склад;
5. когато акцизните стоки се продават от лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1 от закона.
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Възстановяването на акциза по ал. 2 се извършва въз основа на подадено искане по образец съгласно приложение № 1а.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Към искането по ал. 3 се прилагат документи, удостоверяващи начисляването и/или плащането на акциза, като в случаите при закупени акцизни стоки на територията на страната се прилагат и данъчните фактури (оригинал или заверени копия) за извършените покупки и техен опис.
(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Искането по ал. 3 ведно с документите по ал. 4 се подават до директора на териториална дирекция Митница София.
(6) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Териториална дирекция Митница София проверява искането по ал. 3 за редовност и допустимост, както и приложените документи. В случай че се установят нередовности, органът, извършил проверката, уведомява лицето, подало искането, и му определя 14-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация считано от получаването на уведомлението. Директорът на териториална дирекция Митница София събира по служебен ред информация относно наличието на право на възстановяване по ал. 2.
(7) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) При неотстраняване на нередовностите или при непредоставяне на допълнителната информация в посочения срок директорът на териториалната дирекция издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.
(8) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Органът по ал. 5 в едномесечен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него или предоставяне на исканата допълнителна информация, се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично, като възстановява или прихваща подлежащата на възстановяване сума. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ изцяло по направеното искане.
(9) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Решението по ал. 8 може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(10) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Подлежащата на възстановяване сума се превежда с платежно нареждане по сметка на лицето в 7-дневен срок от влизане в сила на решението по ал. 8.

Раздел I "а".
Освобождаване от облагане с акциз при внасяне или въвеждане от територията на друга държава членка на акцизни стоки от физически лица за лични нужди (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.)

Раздел I.
"а" Освобождаване от облагане с акциз при внасяне или въвеждане от територията на друга държава членка на акцизни стоки от физически лица за лични нужди (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.)


Чл. 4в. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Закупените тютюневи изделия и алкохолни напитки в друга държава членка от физически лица за лични нужди, които се освобождават от акциз, могат да бъдат в количества не по-големи от:
1. за тютюневи изделия:
а) цигари - 800 броя;
б) пури - 200 броя;
в) пурети - 400 броя;
г) тютюн за пушене - 1 килограм;
2. за алкохолни напитки:
а) алкохолни напитки с код по КН 2208 - 10 литра;
б) междинни продукти - 20 литра;
в) вина - 90 литра ( пенливи вина не повече от 60 литра);
г) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) бира - 110 литра.
3. (отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Внасяните тютюневи изделия и алкохолни напитки в личния багаж на пътници, които се освобождават от плащане на акциз, могат да бъдат в количества не по-големи от количествените прагове, определени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Когато се установи, че стоките по ал. 1 и 2 са с търговско предназначение, физическите лица са задължени за заплащане на пълния размер на акциза за внасяните или въведените стоки.

Раздел I "б".
Други освобождавания от облагане с акциз (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.)

Раздел I.
"б" Други освобождавания от облагане с акциз (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.)


Чл. 4г. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) (1) В случаите на освобождаване от плащане на акциз, предвидени в чл. 21, ал. 1, т. 10 и 11 от закона, лицата доказват изнасянето с митническа декларация, заверена съгласно митническото законодателство, в която лицето е вписано като износител.
(2) В случаите на освобождаване от плащане на акциз, предвидени в чл. 21, ал. 1, т. 12 и 13 от закона, лицата доказват вътреобщностната доставка с документите съгласно Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.


Чл. 4д. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) (1) В случаите на освобождаване от плащане на акциз, предвидени в чл. 21, ал. 1, т. 16 от закона, лицата подават уведомление до компетентното митническо учреждение по:
1. местонахождение на данъчния склад или обекта на данъчнозадълженото лице;
2. седалище на лицето при внасяне на акцизните стоки на територията на страната.
(2) Уведомлението се подава преди започване на транспортирането до мястото, където ще се извършват научните изследвания или изследванията, свързани с качеството на продукцията.
(3) Уведомлението съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и ЕИК на лицата по ал. 1;
2. идентификационен номер на данъчния склад или обекта;
3. наименование и ЕИК на лицето, което ще извърши научните изследвания или изследванията, свързани с качеството на продукцията;
4. вид на акцизните стоки (цигари или тютюн за пушене);
5. код по КН;
6. количество (къса или кг);
7. дата на транспортиране;
8. цел на научните изследвания и/или изследванията, свързани с качеството на продукцията;
9. дата и подпис.
(4) Движението на акцизните стоки се съпровожда с копие от регистрираното уведомление.
(5) В случаите по чл. 21, ал. 1, т. 16 от закона, когато стоките се изпращат за друга държава членка, се прилагат разпоредбите на режим отложено плащане на акциз или чл. 76а от закона.

Раздел II.
Ред за възстановяване на акциз за алкохол и алкохолни напитки


Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Не се облага с акциз напълно денатурираният етилов алкохол с денатуриращите вещества, определени в чл. 93.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Възстановяването на платен акциз за алкохол и алкохолни напитки се извършва на основание чл. 22, ал. 3, 4, 5 и 6 от закона.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)

Чл. 6б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Възстановяването по чл. 22, ал. 3 и 5 от закона се прилага само за производители на оцет, лекарства, ветеринарномедицински продукти, ароматични продукти с алкохолно съдържание до 1,2 % vol за добавки към хранителни стоки и безалкохолни напитки, хранителни продукти (с пълнеж или приготвени по друг начин), когато алкохолът и алкохолните напитки са вложени пряко или като съставка в полуготови продукти, при условие, че алкохолното съдържание не надвишава 8.5 л чист алкохол на 100 кг от шоколадовите изделия и 5 л чист алкохол на 100 кг от другите хранителни продукти, както и за производители на хранителни стоки и безалкохолни напитки с алкохолно съдържание не по-високо от 1,2 % vol, които влагат ароматични продукти с алкохолно съдържание над 1,2 % vol, въз основа на писмено искане.
(2) Лицата по ал. 1 влагат в производството алкохол и алкохолни напитки с платен акциз, като възстановяването се извършва след реализация на стоките, в които те са вложени.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Искането за възстановяване се подава до директора на териториалната дирекция по седалището на лицето по чл. 7, ал. 1 по образец съгласно приложение № 1б.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(3) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) копие от фактурите за закупените алкохол и алкохолни напитки по цени с включен акциз или митническа декларация за внесените алкохол и алкохолни напитки;
2. разходната норма на вложените алкохол и алкохолни напитки в единица изделие съгласно технологичната инструкция за производство на съответните продукти или отраслова нормала;
3. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) разрешението от Министерството на здравеопазването - за производителите на лекарства или разрешителното от Националната ветеринарномедицинска служба - за производителите на ветеринарномедицински продукти;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) санитарното разрешително от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - за производителите на оцет, на ароматични продукти за добавки към хранителни стоки и безалкохолни напитки и на хранителни продукти;
5. документите, удостоверяващи реализацията на произведените стоки, в които са вложени алкохол и алкохолни напитки;
6. (нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) разходен диапазон на използвания етилов алкохол за почистване и/или дезинфекция в дейностите за производство на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и ветеринарномедицински продукти по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност съгласно технологични инструкции или отраслови нормали.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Възстановяването по чл. 22, ал. 4, т. 1 - 3 от закона се прилага само за лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения, аптеки по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, институти за научни изследвания и лаборатории, които използват алкохол и алкохолни напитки с платен акциз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Възстановяването по чл. 22, ал. 4, т. 4 от закона се прилага и за производители, които използват в производствения процес алкохол и алкохолни напитки с платен акциз, при условие че крайният продукт не съдържа алкохол.
(3) Възстановяването се извършва след използването на алкохол и алкохолни напитки въз основа на писмено искане.
(4) (Им. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Искането за възстановяване се подава до директора на териториалната дирекция по седалището на лицето по ал. 1 и 2 по образец съгласно приложение № 2.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(6) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) копие от фактурите за закупените алкохол и алкохолни напитки по цени с включен акциз или митническа декларация за внесените алкохол и алкохолни напитки;
2. разходната норма на използвания алкохол и алкохолни напитки за всяка отделна дейност съгласно технологични инструкции, рецептурници или отраслови нормали;
3. документът, удостоверяващ правото за извършване на съответната дейност;
4. документите, удостоверяващи извършването на съответните дейности и използваните алкохол и алкохолни напитки по видове и количества.


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Териториалната дирекция, в която е подадено искането по чл. 8, ал. 1 или чл. 9, ал. 4, извършва проверка за изпълнение на изискванията за възстановяване на акциза и за наличието на изискуеми публични задължения, събирани от Агенция "Митници".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Изискванията за възстановяване на акциза се считат за изпълнени, когато в резултат от проверката по ал. 1 по безспорен начин се установи, че са изпълнени условията за възстановяване, посочени съответно в чл. 7 или чл. 9, както и че исканият за възстановяване акциз е внесен.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Когато при извършване на проверката по ал. 1 се установят нередовности, които могат да бъдат отстранени, директорът на териториалната дирекция писмено уведомява лицето, като определя подходящ срок за тяхното отстраняване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случай че при извършена проверка се установи, че фактически вложените етилов алкохол или алкохолни напитки надвишават закупеното по документи количество, разликата се счита за освободена за потребление акцизна стока по чл. 20, ал. 2, т. 21 от закона.


Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В 30-дневен срок от постъпване на искането по чл. 8, ал. 1 или чл. 9, ал. 4, съответно от отстраняване на нередовностите в него, директорът на териториалната дирекция се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва изцяло или частично искането за възстановяване на акциза.
(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите по чл. 22, ал. 4, т. 4 от закона в 14-дневен срок от постъпване на искането по чл. 9, ал. 4, съответно от отстраняване на нередовностите в него, директорът на териториалната дирекция се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Когато искането за възстановяване е уважено изцяло или частично, с решението по чл. 11 директорът на териториалната дирекция разпорежда връщане на акциза или прихващане с изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция "Митници".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Подлежащите на връщане суми на акциза се превеждат с платежно нареждане по сметка на лицето в 7-дневен срок от влизане в сила на решението по чл. 11.

Раздел II "а".
Ред за възстановяване на заплатен акциз на освободени за потребление акцизни стоки на територията на страната, изпратени до територията на друга държава членка с опростен придружителен документ (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

Раздел II.
"а" Ред за възстановяване на заплатен акциз на освободени за потребление акцизни стоки на територията на страната, изпратени до територията на друга държава членка с опростен придружителен документ (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)


Чл. 12а.(Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Искането за възстановяване на акциз по чл. 23, ал. 2 от закона се подава до директора на териториалната дирекция по чл. 76б, ал. 1, т. 1 от закона от изпращача на стоките до друга държава членка по образец съгласно приложение № 2а.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие от третия екземпляр на опростения придружителен документ (ОПД), заверен от получателя, както и от компетентните власти на другата държава членка, в случаите когато такава заверка се извършва от получаващата държава членка;
2. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) копие от фактура за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз или митническа декларация за внесени акцизни стоки с платен акциз;
3. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) копие от уведомителното писмо до териториалната дирекция за изпратените акцизни стоки до другата държава членка;
4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) копие от документ, удостоверяващ, че акцизът е заплатен, обезпечен или не подлежи на плащане в държавата членка, в която са изпратени акцизните стоки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Възстановяването на акциза се извършва по реда на чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 при отчитане на съответната специфика.

Раздел II "б".
Ред за възстановяване на недължимо платен или подлежащ на възстановяване акциз (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

Раздел II.
"б" Ред за възстановяване на недължимо платен или подлежащ на възстановяване акциз (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)


Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Искането за възстановяването по чл. 27, ал. 1 от закона се подава до директора на териториалната дирекция по седалището на лицето или по местонахождението на данъчния склад в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател, или до компетентното митническо учреждение, издало удостоверението за регистрация по образец съгласно приложение № 2б.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат документи, удостоверяващи основанието за недължимо платен или подлежащ на възстановяване акциз (платежно нареждане, фактура, договор, документи, доказващи получаването на стоката в друга държава членка, и други документи).
(3) Възстановяването на акциза се извършва по реда на чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 при отчитане на съответната специфика.

Раздел II "в".
Ред за възстановяване на заплатен акциз на освободени за потребление акцизни стоки на територията на страната, изпратени до територията на друга държава членка с електронен опростен административен документ (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.)


Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) (1) Искането за възстановяване на акциз в случаите на изпратени акцизни стоки с електронен опростен административен документ се подава до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето по чл. 76ж, ал. 4 от закона по образец съгласно приложение № 2в.
(2) Към искането по ал. 1 се прилага копие от фактура за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз или митническа декларация за внесени акцизни стоки с платен акциз.
(3) Възстановяването на акциза се извършва по реда на чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 при отчитане на съответната специфика.

Раздел II "г".
Ред за възстановяване на заплатен акциз в случаите на извършена дистанционна продажба (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.)


Чл. 12г. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) (1) Искането за възстановяване на акциз в случаите на извършена дистанционна продажба на акцизни стоки се подава до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето по чл. 57а, ал. 1, т. 4а от закона по образец съгласно приложение № 2г.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документите, доказващи извършена дистанционна продажба на територията на друга държава членка;
2. копие от документите, доказващи, че е обезпечен/заплатен акцизът в другата държава членка.
(3) Възстановяването на акциза се извършва по реда на чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 при отчитане на съответната специфика.

Раздел II "д".
Ред за възстановяване на заплатен акциз на освободени за потребление акцизни стоки на територията на страната, изпратени до територията на друга държава членка, в която не подлежат на облагане с акциз (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.)


Чл. 12д. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) (1) Искането за възстановяване на акциз в случаите по чл. 76к, ал. 1 от закона се подава до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето, изпратило акцизните стоки, по образец съгласно приложение № 2д.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документите, доказващи вътреобщностна доставка на акцизните стоки;
2. копие от документ, удостоверяващ, че акцизните стоки не подлежат на облагане с акциз в държавата членка, в която са изпратени, или акцизът за тях е обезпечен/заплатен.
(3) Възстановяването на акциза се извършва по реда на чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 при отчитане на съответната специфика.

Раздел III.
Ред за освобождаване от облагане с акциз на денатуриран по специален метод етилов алкохол и енергийни продукти (Загл. доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)

Раздел III.
Ред за освобождаване от облагане с акциз на енергийни продукти


Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Освобождаването от облагане с акциз по чл. 22, ал. 2 от закона на денатуриран по специален метод етилов алкохол, както и освобождаването от облагане с акциз на енергийните продукти по чл. 24, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от закона се прилага само за еднолични търговци или юридически лица, на които е издадено удостоверение за освободени от акциз крайни потребители.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на прилагане на ал. 1 лицата следва да разполагат с анализен сертификат и/или протокол за маркирането на съответната партида.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Лицата, които използват енергийни продукти за производство на консистентни смазки (греси), включени в код по КН 2710 19 99, следва да разполагат с удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)
(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Освобождаването от облагане с акциз на енергийните продукти по чл. 24, ал. 1, т. 4 от закона се прилага след установяване на целите, за които те се използват, като се представят документи (спецификации, анализни сертификати, договори и други), доказващи, че продуктите не се използват като моторно гориво или гориво за отопление.


Чл. 13б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) За прилагане на разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 1 от закона при зареждане на плавателни и въздухоплавателни средства с енергийни продукти се прилага процедурата по износ по смисъла на чл. 269 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269 от 10 октомври 2013 г.).
(2) Освобождаването от облагане с акциз по чл. 24, ал. 1, т. 1 от закона на газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 и енергийни продукти, съдържащи газьол, с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 за плавателни средства се прилага само при условие, че газьолът е маркиран.
(3) За целите на прилагане на ал. 2 лицата следва да разполагат с анализен сертификат или протокол, в който трябва да е посочена информация за количествата газьол и за маркиращите вещества в съответствие с чл. 103, ал. 3.


Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) За издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител се подава искане по образец съгласно приложение № 3 до директора на териториалната дирекция по местонахождението на обекта, където ще се получават и използват денатурирания по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Удостоверението за освободен от акциз краен потребител се издава по образец съгласно приложение № 3а в два екземпляра - за териториалната дирекция, издала удостоверението, и за освободения от акциз краен потребител.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) В Агенция "Митници" се води електронен регистър за издадените удостоверения на освободените от акциз крайни потребители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Регистърът съдържа данни за:
1. лицето, подало искането - име, седалище, адрес на управление и единен идентификационен код на лицето;
2. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) точно местонахождение на обекта, където ще се получават и използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти от освободения от акциз краен потребител;
4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) търговско наименование и код по КН на денатурирания по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, които ще се получават и използват от освободения от акциз краен потребител;
5. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) целите, за които ще се използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти;
6. търговско наименование и код по КН на произвежданите стоки;
7. (нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) дата на връчване на удостоверението за освободен от акциз краен потребител;
8. (нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) дата на прекратяване на удостоверението за освободен от акциз краен потребител.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Териториалната дирекция, издала удостоверението, извършва проверки на освободените от акциз крайни потребители за спазване на условията, определени в удостоверението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

Раздел III "а".
Ред за възстановяване на платения акциз за електрическа енергия (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

Раздел III.
"а" Ред за възстановяване на платения акциз за електрическа енергия (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Искането за възстановяване на акциз по чл. 24ж, ал. 2 от закона се подава до директора на териториалната дирекция по седалище на лицата, потребители на електрическа енергия, използвана за химическа редукция или в електролитни, металургични или минералогични процеси, както и използвана при производството на продукти, при условие че стойността на енергията представлява повече от 50% от стойността на продукта, по образец съгласно приложение № 3б.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. разходна норма на използваната електрическа енергия за всеки процес съгласно технологични инструкции или отраслови нормали;
2. документ, удостоверяващ правото за извършване на съответната дейност;
3. документ, удостоверяващ заплатения акциз за електрическата енергия.

Раздел IV.
Ред за възстановяване на акциз при изнасяне на акцизни стоки (Загл. изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) Възстановяването по чл. 26 от закона се прилага в случаите на изнасяне на акцизни стоки, въз основа на писмено искане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) С изключение на случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1 от закона, доставката на енергийните продукти за зареждане на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, с изключение на тези, които се използват за частни развлекателни полети и плаване, се счита за изнасяне и платеният акциз за енергийните продукти се възстановява по реда и в сроковете, определени в този раздел, като се отчита съответната специфика. При зареждането на плавателни и въздухоплавателни средства с енергийни продукти се прилагат формалностите във връзка с митническа декларация за износ съгласно чл. 269, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269 от 10 октомври 2013 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Възстановяването по ал. 2 за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 и енергийни продукти, съдържащи газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, предназначени за зареждане на плавателни средства, се прилага само ако газьолът е маркиран в съответствие с чл. 103, ал. 3.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случаите, когато акцизът за енергийни продукти с произход от трети страни е бил обезпечен, освобождаването на обезпечението се извършва по реда на митническото законодателство.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Искането за възстановяване по чл. 22, ал. 1 се подава до директора на териториалната дирекция по седалището на лицето по образец съгласно приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) За удостоверяване на правото за възстановяване към искането по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) копие от фактурите за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз или копие от документ, удостоверяващ заплащането на акциза, или митнически декларации за внесени акцизни стоки, за които се иска възстановяване;
2. експортната фактура, освен когато лицето изнася стоката в чужбина на свое име;
3. анализният сертификат по чл. 62, ал. 1, 2 или 5 от закона;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) митническа декларация, заверена съгласно митническото законодателство, в която лицето е вписано като износител.


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Искането за възстановяване по чл. 22, ал. 2 се подава от лицето, извършило пряко доставката на енергийните продукти за зареждане на въздухоплавателните средства или плавателните съдове, до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето. Искането се подава по образец съгласно приложение № 4б.
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Искането по ал. 1 се подава не по-рано от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са получени енергийните продукти, за които се иска възстановяване на акциза.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) За удостоверяване на правото за възстановяване към искането по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) копие от фактурите за закупени акцизни стоки или копие от документ, удостоверяващ заплащането на акциза, или митнически декларации за внесени акцизни стоки, за които се иска възстановяване на акциз;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) документи, доказващи доставката на енергийните продукти за зареждане на плавателни съдове или въздухоплавателни средства (ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане, от който са видни: номерът и датата на рейса, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд или съответното въздухоплавателно средство);
3. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) анализен сертификат по чл. 62, ал. 1 и 2 от закона, а в случаите по чл. 22, ал. 3 в анализния сертификат или в протокол, трябва да е посочена информация за количествата газьол и за маркиращите вещества в съответствие с чл. 103, ал. 3;
4. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) декларация по образец съгласно приложение № 4з или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 4з, която се предоставя на доставчика от корабопритежателя на плавателен съд, независимо дали е установен, или не е установен на територията на страната, и с която се декларират целите на плаването, във връзка с изпълнението на критериите за прилагане на правото за възстановяване на акциз за енергийни продукти по чл. 26, ал. 2 от закона;
5. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) декларация по образец съгласно приложение № 4и или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 4и, която се предоставя на доставчика от законен представител или упълномощено лице на авиационен оператор, независимо дали е установен, или не е установен на територията на страната, с която се декларират целите на въздухоплаването, във връзка с изпълнението на критериите за прилагане на правото за възстановяване на акциз за енергийни продукти по чл. 26, ал. 2 от закона;
6. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) митническа декларация, удостоверяваща напускането на енергийните продукти на митническата територия на Съюза с тяхната доставка на борда на плавателно или въздухоплавателното средство, в която лицето доставчик е вписано като износител.


Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Извън случаите на чл. 23а, когато енергийни продукти са използвани за зареждане на кораби, извършващи стопански риболов в Черно море и река Дунав, или за зареждане на въздухоплавателни средства, извършващи специализирани авиационни работи, искането за възстановяване се подава от:
а) (изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) лицето, притежател на разрешително за стопански риболов в Черно море и река Дунав, получило удостоверение за право за извършване на стопански риболов, издадено от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето;
б) (изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) лицето, притежаващо свидетелство за авиационен оператор, издадено по реда на Наредба № 37 от 2016 г. за авиационните оператори (ДВ, бр. 87 от 2016 г.) до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Искането по ал. 1 се подава по образец съгласно приложение № 4б не по-рано от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са получени енергийните продукти, за които се иска възстановяване на акциз.
(3) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копия от фактурите за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз, копия от акцизните данъчни документи за получените енергийни продукти с посочен размер на акциза или митнически декларации за внесени акцизни стоки, за които се иска възстановяване на акциз, копие на корабните дневници, в които са вписани операциите по зареждане на горивото;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане съгласно приложение № 10 към Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 156 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм., бр. 69 и 78 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 76 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.), съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане, от който е виден инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;
3. анализен сертификат по чл. 62, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от закона, а в случаите по чл. 22, ал. 3 в анализния сертификат или в протокол трябва да е посочена информация за количествата газьол и за маркиращите вещества в съответствие с чл. 103, ал. 3.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)


Чл. 23в. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Митническите учреждения могат да изискват и други документи, необходими за установяване на фактите и обстоятелствата в производството по възстановяване по чл. 26 от закона.


Чл. 23г. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) (1) Когато енергийни продукти са използвани за зареждане на плавателни съдове или въздухоплавателни средства за нуждите на структури в Министерството на отбраната или Министерството на вътрешните работи, както и за висши военни училища, искането за възстановяване се подава по образец съгласно приложение № 4б от представляващия:
1. Министерството на вътрешните работи, специализирана структура в Министерството на вътрешните работи или от министъра на вътрешните работи;
2. Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия или от министъра на отбраната;
3. висше военно училище.
(2) Искането по ал. 1 се подава не по-рано от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са използвани енергийните продукти, за които се иска възстановяване на акциза.
(3) За удостоверяване на правото за възстановяване към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие от фактурите за закупени акцизни стоки или копие от документ, удостоверяващ заплащането на акциза, или митнически декларации за внесени акцизни стоки, за които се иска възстановяване на акциз;
2. документи, доказващи доставката на енергийните продукти за зареждане на плавателни съдове или въздухоплавателни средства (ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане, от който са видни: номерът и датата на рейса, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд или съответното въздухоплавателно средство);
3. анализен сертификат по чл. 62, ал. 1 и 2 от закона, а в случаите по чл. 22, ал. 3 в анализния сертификат или в протокол трябва да е посочена информация за количествата газьол и за маркиращите вещества в съответствие с чл. 103, ал. 3;
4. декларация по образец съгласно приложение № 4з или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 4з, която се предоставя на доставчика от корабопритежателя на плавателен съд, независимо дали е установен, или не е установен на територията на страната, и с която се декларират целите на плаването, във връзка с изпълнението на критериите за прилагане на правото за възстановяване на акциз за енергийни продукти по чл. 26, ал. 2 от закона;
5. декларация по образец съгласно приложение № 4и или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 4и, която се предоставя на доставчика от законен представител или упълномощено лице на авиационен оператор, независимо дали е установен, или не е установен на територията на страната, с която се декларират целите на въздухоплаването, във връзка с изпълнението на критериите за прилагане на правото за възстановяване на акциз за енергийни продукти по чл. 26, ал. 2 от закона.

Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) Териториалната дирекция, в която е подадено искането по чл. 23, ал. 1, чл. 23а, ал. 1, чл. 23б, ал. 1 и чл. 23г, ал. 1, извършва проверка за изпълнение на изискванията за възстановяване на акциз и за наличието на изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция "Митници".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Изискванията за възстановяване на акциза се считат за изпълнени, когато в резултат от проверката по ал. 1 се установи по безспорен начин, че исканият за възстановяване акциз е внесен и изнасянето на акцизните стоки е осъществено.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Когато при извършване на проверката по ал. 1 се установят нередовности, които могат да бъдат отстранени, директорът на териториалната дирекция уведомява писмено лицето, като определя подходящ срок за тяхното отстраняване.


Чл. 25. (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) В 30-дневен срок от постъпване на искането по чл. 23, ал. 1, чл. 23а, ал. 1, чл. 23б, ал. 1 и чл. 23г, ал. 1, съответно от отстраняване на нередовностите в него, директорът на териториалната дирекция се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва изцяло или частично искането за възстановяване на акциза.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Когато исканията за възстановяване по тази глава се подават на хартиен носител, информацията, съдържаща се в исканията, се предоставя и на електронен носител.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Когато искането за възстановяване е уважено изцяло или частично, с решението по чл. 25 директорът на териториалната дирекция разпорежда връщане на акциза или прихващане с изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция "Митници".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Подлежащите на връщане суми на акциза се превеждат с платежно нареждане по сметка на лицето в 7-дневен срок от влизане в сила на решението по чл. 25.

Раздел V.
Ред за възстановяване на акциз на земеделски производители (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 26в. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 26г. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Раздел V "а".
Ред за прилагане на акцизната ставка за смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, както и за смазочни препарати и препарати за омасляване с код по КН 3403 (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., загл. доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.)

Раздел V "а".
Ред за прилагане на акцизната ставка за смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99 (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Раздел V.
"а" Ред за прилагане на акцизната ставка за смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99 (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 26д. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) При въвеждане на територията на страната на смазочни масла, както и смазочни препарати и препарати за омасляване от друга държава членка в потребителски опаковки до 210 литра се прилага акцизна ставка 0 лева за 1000 кг или 1000 литра в зависимост от определената данъчна основа при спазване на разпоредбите на чл. 76л от закона.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) Към писменото уведомление по чл. 76л, ал. 2 от закона лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка, прилагат документи, удостоверяващи количествата (проформа фактури, анализни сертификати, заявки, поръчки и/или други документи) и вида на смазочните масла, както и смазочните препарати и препаратите за омасляване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) Когато смазочните масла, както и смазочните препарати и препаратите за омасляване се получават като предварително опаковани продукти над 5 литра до 210 литра, митническите органи могат да разрешат на лицата облекчена процедура за прилагане на чл. 76л, ал. 4 от закона.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) За целите на прилагане на ал. 3 лицата могат да подадат едно уведомление за общото количество на акцизните стоки, които ще бъдат изпратени от друга държава членка в рамките на календарния месец от един изпращач.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) В случаите по ал. 3 лицата могат да включат в акцизната декларация по чл. 87, ал. 6 от закона всички получени стоки в рамките на 14-дневния период.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) При въвеждане на територията на страната на смазочни масла, както и смазочните препарати и препаратите за омасляване от друга държава членка, които не са в потребителски опаковки до 210 литра, се прилага акцизна ставка 0 лева за 1000 кг или 1000 литра в зависимост от определената данъчна основа при условие, че:
1. (отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.);
2. лицето писмено декларира пред митническите органи, че:
а) акцизните стоки ще се използват пряко в дейности, които не представляват производство по смисъла на чл. 59 от закона, и
б) акцизните стоки няма да се използват за моторно гориво или гориво за отопление, и
в) акцизните стоки няма да се използват като добавка или за разреждане на моторни горива;
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) в писмената декларация по т. 2 лицето посочва дейностите, в които ще се използват стоките, и се посочват лицата, които ще ги потребяват, с изключение на случаите на корабно снабдяване; в случаите, когато смазочните масла, както и смазочните препарати и препаратите за омасляване са предназначени за корабно снабдяване, лицата подават допълнителна писмена декларация с информация за наименованията на плавателните средства в срок до 7 дни след деня на извършване на доставката.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) Писмената декларация по ал. 6, т. 2 се прилага към уведомлението по чл. 76л, ал. 2 от закона.
(8) (Предишна ал. 7, доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) Когато смазочните масла, както и смазочните препарати и препаратите за омасляване ще се използват в дейности, представляващи производство по смисъла на чл. 59 от закона, уведомлението по чл. 76л, ал. 2 от закона се подава от лицензирания складодържател, в чийто склад ще постъпят стоките.
(9) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.)


Чл. 26е. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) При внасяне на смазочни масла, както и смазочни препарати и препарати за омасляване на територията на страната в потребителски опаковки до 210 литра се прилага акцизна ставка 0 лева за 1000 кг. или 1000 литра в зависимост от определената данъчна основа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) При внасяне на смазочни масла, както и смазочните препарати и препаратите за омасляване на територията на страната, които не са в потребителски опаковки до 210 литра, се прилага акцизна ставка 0 лева за 1000 кг или 1000 литра в зависимост от определената данъчна основа при условие, че вносителят писмено декларира пред митническите органи, че:
1. акцизните стоки ще се използват пряко в дейности, които не представляват производство по смисъла на чл. 59 от закона, и
2. акцизните стоки няма да се използват за моторно гориво или гориво за отопление, и
3. акцизните стоки няма да се използват като добавка или за разреждане на моторни горива.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) В писмената декларация по ал. 2 лицето посочва дейностите, в които ще се използват стоките, и се посочват лицата, които ще ги потребяват, с изключение на случаите на корабно снабдяване. В случаите, когато смазочните масла, както и смазочните препарати и препаратите за омасляване са предназначени за корабно снабдяване, лицата подават допълнителна писмена декларация с информация за наименованията на плавателните средства в срок до 7 дни след деня на извършване на доставката.
(4) Писмената декларация по ал. 2 се прилага към митническата декларация.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) Когато смазочните масла, както и смазочните препарати и препаратите за омасляване ще се използват в дейности, представляващи производство по смисъла на чл. 59 от закона, стоките се допускат за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз при спазване на разпоредбите на раздели VIа и VIб от закона.


Чл. 26ж. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) При извеждане от данъчен склад на смазочни масла, както и смазочни препарати и препарати за омасляване, които не са в потребителски опаковки до 210 литра, освен когато от момента на извеждането стоките се движат под режим отложено плащане на акциз, се прилага акцизна ставка 0 лева за 1000 кг или 1000 литра в зависимост от определената данъчна основа, при условие че лицензираният складодържател писмено декларира, че:
1. акцизните стоки ще се използват пряко в дейности, които не представляват производство по смисъла на чл. 59 от закона, и
2. акцизните стоки няма да се използват за моторно гориво или гориво за отопление, и
3. акцизните стоки няма да се използват като добавка или за разреждане на моторни горива.
(2) В писмената декларация по ал. 1 лицето посочва дейностите, в които ще се използват стоките, и лицата, които ще ги потребяват.
(3) Писмената декларация по ал. 1 се прилага към акцизната декларация.

Раздел V "б".
Ред и начин за осъществяване на дейности по обработка на тютюневи листа и дейности с отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.)

Раздел V "б".
Ред и начин за осъществяване на дейности с отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Раздел V.
"б" Ред и начин за осъществяване на дейности с отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


Чл. 26з. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава членка отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона, е длъжно да:
1. уведоми писмено преди изпращането на отпадъците по ал. 1 от другата държава членка компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, че възнамерява да получи стоките;
2. получи стоките в сроковете, посочени в уведомлението по т. 1;
3. информира незабавно компетентното митническо учреждение, ако не получи стоките в сроковете, посочени в уведомлението, както и за причините за забавянето или неполучаването.
(2) Писменото уведомление по ал. 1, т. 1 се подава по образец съгласно приложение № 4в. Писменото уведомление може да се подава и по електронен път.
(3) Към уведомлението по ал. 1, т. 1 се прилага договор с лицето, което ще извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, или друг документ, удостоверяващ предназначението на отпадъците от тютюн.
(4) Движението на отпадъците по ал. 1 на територията на страната до обекта на лицето, което въвежда отпадъците по ал. 1, и/или до лицето, което извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, се съпровожда с копие от уведомлението по ал. 1, т. 1.


Чл. 26и. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 28.03.2014 г.) При внасяне на територията на страната на отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона и след подаване на митническа декларация, към митническата декларация вносителят подава декларация по образец съгласно приложение № 4г.
(2) Към документа по ал. 1 се прилага и копие на договор с лицето, което ще извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, или друг документ, удостоверяващ предназначението на отпадъците от тютюн.
(3) След допускане за свободно обръщение движението на отпадъците по ал. 1 на територията на страната до обекта на вносителя и/или до лицето, което извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, се съпровожда с копие от декларацията по ал. 1.


Чл. 26к. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Лицата по чл.12, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от закона са длъжни да предприемат съответната дейност по чл. 12, ал. 4 от закона.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) В случаите по ал. 1 лицата, при чиято дейност се образуват и които придобиват отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона подават предварително уведомление до митническото учреждение по местонахождение на данъчния склад/обекта по образец съгласно приложение № 4д. Уведомлението може да се подава и по електронен път.
(3) Към уведомлението по ал. 2 се прилага и копие на договор с лицето, което ще извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, или друг документ, удостоверяващ предназначението на отпадъците от тютюн.
(4) Движението на отпадъците по ал. 1 на територията на страната до лицето, което извършва дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона, се съпровожда с копие от уведомлението по ал. 2.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 28.03.2014 г.) Лицата по ал. 4 подават уведомление до митническото учреждение по местонахождение на мястото на получаване и разтоварване на отпадъците на територията на страната за предназначението им и срока, в който ще се извършат дейностите по чл. 12, ал. 4 от закона. Движението на отпадъците на територията на страната се съпровожда с копие от това уведомление.
(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Уведомлението по ал. 5 се подава по образец съгласно приложение № 4д. Писменото уведомление може да се подава и по електронен път.


Чл. 26л. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 28.03.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) В случаите на чл. 12, ал. 4, т. 1 от закона отпадъците от тютюн се унищожават само в обекти, за които е издадено разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за дейности с отпадъци с кодове, както следва:
1. използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия (R1);
2. наземно изгаряне (D10);
3. компостиране и други процеси на биологична трансформация (R3);
4. размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (R12);
5. прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (D13), с изключение на кодове D1 и D5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Лицата, предоставящи за унищожаване отпадъци от тютюн, и лицата, които унищожават отпадъци от тютюн, включително и лицата по чл. 12, ал. 5 от закона, които унищожават собствени отпадъци от тютюн по реда на Закона за управление на отпадъците, подават не по-късно от 3 дни преди датата на предоставяне или на унищожаване уведомление за унищожаване на отпадъците до директора на териториалната дирекция по местонахождението на обекта по ал. 1 и до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта, където са образувани или съхранявани отпадъците, по образец съгласно приложение № 4е. Уведомлението може да се подава и по електронен път.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Унищожаването на отпадъците от тютюн се извършва в присъствието на митнически служители, определени със заповед на директора на Агенция "Митници" или упълномощено от него длъжностно лице. За извършеното унищожаване митническите органи съставят протокол, който се подписва от представител/и на лицето, в чийто обект се извършва унищожаването.
(4) Отпадъците от тютюн се унищожават в тримесечен срок от подаване на уведомлението по ал. 2.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Отпадъците от тютюн се транспортират до мястото на тяхното унищожаване, придружени със заверено от териториалната дирекция копие на уведомлението по ал. 2.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Когато срокът по ал. 4 не може да бъде спазен, лицата по ал. 2 уведомяват писмено директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта, където се съхраняват отпадъците, за намеренията си съобразно изискванията на чл. 12, ал. 4 от закона.
(7) Уведомлението по ал. 6 се подава не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока по ал. 4, като към него се прилагат заверени копия на документи, удостоверяващи съответното обстоятелство (договори, фактури, други).
(8) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Когато унищожаването на отпадъци от тютюн по ал. 1, т. 4 и 5 се извършва чрез производство на брикети и пелети в обектите, в които са образувани отпадъците, до 10-о число на всеки месец лицата по чл. 12, ал. 5, т. 1 от закона подават справка-декларация относно количествата отпадъци от тютюн, брикетирани/пелетирани през предходния месец, съгласно приложение № 4ж. Справката се подава до митническото учреждение по местонахождение на обекта, където са образувани отпадъците. Подаването на информацията може да се извършва и по електронен път.
(9) В случаите по предходната алинея не се прилагат изискванията по ал. 1 - 7.
(10) Лицата по ал. 8 са длъжни да водят отчетност, която да позволява идентифициране и проследяване на количеството унищожени чрез производство на брикети и пелети отпадъци от тютюн, датата на унищожаване и лицата, извършили действията.
(11) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Отпадъците по ал. 1 се унищожават по начин, непозволяващ употребата им като тютюневи изделия или суровина за производство на тютюневи изделия, независимо от качеството или използваемостта на тези изделия.
(12) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите по ал. 3, когато отпадъците от тютюн не могат да се унищожат в рамките на 24 часа от започване на действията по унищожаването, директорът на териториалната дирекция по местонахождение на обекта по ал. 1 организира последващото осъществяване на контрола, включително с извършване на допълнителни или периодични проверки от митническите органи. За съответните действия се съставя протокол, копие от който се предоставя на митническото учреждение по местонахождение на обекта, където са били образувани или съхранявани отпадъците.
(13) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Разходите по унищожаването са за сметка на лицата по ал. 2.


Чл. 26м. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За гарантиране изпълнението на чл. 12, ал. 4 от закона митническите органи могат:
1. да извършват проверки и да изискват допълнителни доказателства;
2. да вземат проби за лабораторен анализ;
3. да инсталират технически устройства по реда на чл. 102, ал. 3 от закона.


Чл. 26н. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) В случаите по чл. 12, ал. 4, т. 4 от закона, лицата доказват вътреобщностната доставка с документите съгласно Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(2) В случаите по чл. 12, ал. 4, т. 5 от закона лицата доказват изнасянето с митническа декларация, заверена съгласно митническото законодателство, в която лицето е вписано като износител.


Чл. 26о. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) (1) При промяна в обстоятелствата, при които е подадено съответното уведомление по този раздел, както и при промяна в обстоятелствата, свързани с движението на отпадъците от тютюн, лицата подават ново уведомление, като предоставят необходимите документи.
(2) Информацията, която се посочва в уведомлението по чл. 26з, ал. 1, т. 1 за вида, марката и регистрационните номера на транспортните средства, може да бъде предоставена писмено от лицата и след подаване на съответното уведомление, но не по-късно от деня, в който е започнал превозът на отпадъците от тютюн.

Чл. 26п. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) (1) Лицата, които извършват дейност по обработка на тютюневи листа, които не съдържат глицерин, декларират това обстоятелство пред компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта.
(2) При промяна на декларираните обстоятелства лицата са длъжни да уведомят директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта в 7-дневен срок от настъпването им.
(3) За удостоверяване истинността на декларираната информация митническите органи могат да извършват проверки и да вземат проби за лабораторен анализ.

Раздел V "в".
Специален ред на уведомяване на митническите органи за акцизни стоки с колекционерска стойност (Нов - ДВ, бр. 25 от 2019 г.)


Чл. 26р. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) (1) Уведомлението по чл. 45ж от закона се подава на хартиен носител до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта/помещението, където ще се съхраняват акцизните стоки с колекционерска стойност.
(2) Уведомлението по ал. 1 се подава от лицето, което е придобило акцизните стоки с колекционерска стойност, предварително, но не по-късно от три дни от датата на придобиването им.
(3) Акцизните стоки с колекционерска стойност, които ще бъдат предлагани за продажба в страната или ще бъдат съхранявани в обекти или помещения, свързани със стопанска дейност, се въвеждат в данъчен склад за поставяне на бандерол.
(4) Акцизните стоки по ал. 3 се съхраняват в данъчния склад като стоки на вложител по чл. 65, ал. 3, т. 2 от закона.
(5) Уведомлението по ал. 1 се подава по образец съгласно приложение № 4к.

Глава трета.
РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

Раздел I.
Издаване на лиценз за управление на данъчен склад


Чл. 27. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено искане до директора на Агенция "Митници" по образец съгласно приложение № 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Към искането по ал. 1 се прилагат документите по чл. 48, ал. 2 от закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Когато с едно искане се иска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад, в това искане за всеки склад отделно се посочва информацията по чл. 48, ал. 1 от закона и се прилагат документите по чл. 48, ал. 2, т. 7 - 9 и 11, 12, 13, 14, 17, 19 и 20 от закона.


Чл. 28. (В сила от 23.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Данъчният склад за производство и складиране е недвижим имот, който обхваща всички сгради и помещения, които се използват за производство, преработка, държане, складиране и подготовка за извеждане на акцизни стоки, площите и помещенията за съхранение на суровини и други помещения и площи, които ги свързват, включително административните сгради и съоръженията.
(2) Данъчният склад за производство и складиране отговаря на следните изисквания за сигурност и контрол:
1. е ограден, като помещенията и съоръженията не са пряко свързани с такива извън данъчния склад;
2. достъпът до него се осъществява през определени входни и изходни контролно-пропускателни пунктове;
3. разполага с физическа охрана или сигнално-охранителна техника;
4. помещенията са подходящо обозначени чрез посочване на вида на извършваните в тях дейности;
5. всички външни прозорци, порти и огради трябва да бъдат осигурени със заключващи устройства;
6. помещенията и съоръженията отговарят на специалните нормативни изисквания за тяхната експлоатация, включително на нормите и правилата за противопожарна безопасност;
7. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) в помещенията са монтирани средства за измерване и контрол, позволяващи контрола на постъпилите, произведените, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки, отговарящи на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им;
8. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) разполага с автоматизирана система за отчетност, позволяваща отчитането в реално време на количествата на постъпващите суровини, материали и акцизни стоки, произведените, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки, включително по вложители, идентифицирани с ЕИК;
9. съдовете и резервоарите в данъчния склад трябва да имат трайна идентификация и означаване върху тях на общата вместимост и търговското наименование на акцизната стока.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Данъчният склад за складиране е недвижим имот, който обхваща всички сгради и помещения, които се използват за складиране, държане и подготовка за извеждане на акцизни стоки и други помещения и площи, които ги свързват, включително административните сгради и съоръженията.
(4) Данъчният склад за складиране отговаря на следните изисквания за сигурност и контрол:
1. е обособен, като помещенията и съоръженията не са пряко свързани с такива извън данъчния склад;
2. разполага с физическа охрана или сигнално-охранителна техника;
3. всички външни прозорци, порти и огради трябва да бъдат осигурени със заключващи устройства;
4. помещенията са подходящо обозначени чрез посочване на вида на извършваните в склада дейности;
5. отговаря на специалните нормативни изисквания за тяхната експлоатация, включително на нормите и правилата за противопожарна безопасност;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) в помещенията са монтирани средства за измерване и контрол, позволяващи контрола на постъпващите, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки, отговарящи на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им;
7. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) да разполага с автоматизирана система за отчетност, позволяваща отчитането на количествата на постъпващите, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки, включително по вложители, идентифицирани с ЕИК;
8. съдовете и резервоарите в данъчния склад трябва да имат трайна идентификация и означаване върху тях на общата вместимост и търговското наименование на акцизната стока.
(5) Транспортни средства и части от тях не могат да бъдат използвани като съдове и резервоари за съхранение в данъчен склад. Не се счита за съхранение използването/държането на транспортните средства в рамките на данъчния склад до приключването на операциите по разтоварване съгласно изискванията на закона.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) За прилагане на разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 7 от закона помещенията и/или площите се ползват само от лицето, получило лиценз за управление на данъчен склад.


Чл. 29. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Митническите органи извършват проверки на мястото, посочено като местонахождение на данъчния склад, както и на мястото/местата на директна доставка, за установяване изпълнението на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му за издаване на лиценз за управление на данъчен склад.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) При извършване на проверките по ал. 1 лицата, подали искането са длъжни да предоставят достъп на митническите служители до производствените и складовите помещения и до материалната и счетоводната отчетност, както и да им оказват необходимото съдействие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) При настъпили промени в обстоятелствата, въз основа на които е подадено искането, лицата, подали искането са длъжни своевременно да уведомят директора на Агенция "Митници" преди издаването на лиценза за управление на данъчния склад.


Чл. 30. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Митническите служители, извършили проверката по чл. 29, ал. 1, съставят протокол за резултатите от извършената проверка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Директорът на компетентната териториална дирекция изготвя становище относно възможността за осъществяване на контрол в данъчния склад, както и на мястото/местата на директна доставка във връзка с изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му, което заедно с протокола за извършената проверка се изпраща до Централното митническо управление на Агенция "Митници".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., предишна ал. 1, доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) След извършване на проверка за изпълнение на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му по отношение на лицето, подало искането и по отношение на данъчните складове, както и на мястото/местата на директна доставка в сроковете по чл. 49 от закона директорът на Агенция "Митници" издава лиценз за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки или лиценз за управление на данъчен склад за складиране на акцизни стоки или мотивирано решение за отказ.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Когато с едно искане е поискано издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад, лицензи се издават само за тези данъчни складове, които отговарят на изискванията на закона и на нормативните актове по прилагането му.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2011 г.) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и в случаите на извършване на проверки във връзка с промяна на обстоятелствата, при които е издаден лицензът за управление на данъчен склад, включително при освобождаване на обезпечение, както и когато лицензиран складодържател е поискал да получава енергийни продукти на място/места на директна доставка.


Чл. 31. (В сила от 23.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Лицензът за управление на данъчен склад се връчва лично на лице, представляващо лицензирания складодържател, след представяне в Централното митническо управление на Агенция "Митници" на обезпечение в размера, определен в лиценза, учредено с депозит в пари или с банкова гаранция по образец.


Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на прилагане на чл. 52, ал. 1, т. 2 от закона лицата подават уведомление по образец съгласно приложение № 5а.


Чл. 32. (В сила от 23.05.2006 г.) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) В Агенция "Митници" се води електронен регистър на лицензираните складодържатели и на данъчните складове в съответствие с чл. 54, ал. 2 от закона.


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Разпоредбите на този раздел се прилагат и в случаите на глава четвърта, раздел IIа "Лицензиране при особени случаи" от закона, като се отчита съответната специфика.


Чл. 33. (В сила от 23.05.2006 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)

Раздел I "а".
Регистрация на независими малки пивоварни (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.)

Раздел I.
"а" Регистрация на независими малки пивоварни (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.)


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) Акцизната ставка по чл. 31, ал. 1, т. 7 от закона се прилага само от лицата по чл. 4, т. 38 от закона, които имат издаден лиценз за управление на данъчен склад и издадено удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна до директора на Агенция "Митници" се подава искане по образец съгласно приложение № 5б.
(3) Към искането се прилагат следните документи:
1. (отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
2. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) декларация по образец съгласно приложение № 5ба за обстоятелствата по чл. 4, т. 38 от закона, в която изрично се декларира и обстоятелството за осъществяване на съвместна дейност с други малки пивоварни;
4. в случаите, когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност - споразумение за разпределение на общото годишно производство на независимата малка пивоварна.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Въз основа на искането и приложените документи по ал. 3 директорът на Агенция "Митници" в 14-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна по образец съгласно приложение № 5в или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за регистрация.
(5) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението по чл. 33а, ал. 4, в 14-дневен срок от настъпването и регистрираното лице писмено уведомява директора на Агенция "Митници". Уведомлението се подава по образец съгласно приложение № 5г.


Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


Чл. 33г. (1) (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., предишен текст на чл. 33г - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Всяка година до 31 януари независимите малки пивоварни подават в териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад информация за произведената бира през предходната година по образец съгласно приложение № 5д.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) В случаите, когато лице, получило удостоверение за независима малка пивоварна, е подало искане по образец съгласно приложение № 5да за издаване на годишен сертификат по чл. 89а, ал. 1, т. 1 от закона, директорът на териториалната дирекция по местонахождение на обекта в 7-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняване на непълнотите в тях, издава годишен сертификат по образец съгласно приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2266 на Комисията от 17 декември 2021 г. за установяване на правила за прилагане на Директива 92/83/ЕИО на Съвета по отношение на издаването на удостоверения и самостоятелни удостоверения за независимите малки производители на алкохолни напитки за целите на акцизите (ОВ L 455 от 20 декември 2021 г.).


Чл. 33д. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) (1) Акцизната ставка по чл. 31, ал. 1, т. 7 от закона се прилага и за бира, произведена от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга държава членка.
(2) За прилагане на ал. 1 лицата, които освобождават за потребление бира, следва да разполагат с документ, удостоверяващ, че бирата е произведена от независима малка пивоварна, издаден от компетентните власти на държавата членка.
(3) Документът по ал. 2 се прилага към акцизната декларация.

Раздел II.
Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на независими малки винопроизводители (Загл. доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.)

Раздел II.
Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители


Чл. 34. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Собствениците или наемателите на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на независими малки винопроизводители подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта по образец съгласно приложение № 6.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Към искането за регистрация на обекта по ал. 1 се прилагат документите по чл. 57, ал. 3 от закона, а когато искането е за издаване на регистрация на обект за независим малък винопроизводител и декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 8а и 9 от закона по образец съгласно приложение № 6аа.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите, когато в документа за въвеждане в експлоатация на обекта или в документа за собственост са посочени повече от едно лице, лицето, подаващо искането за регистрация по ал. 1, прилага и писмено съгласие от другите лица за ползването на обекта само от лицето, подало искането.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) В случаите, когато независим малък винопроизводител е подал искане по образец съгласно приложение № 6аб за издаване на годишен сертификат по чл. 89а, ал. 1, т. 2 от закона, е длъжен да предостави декларация, съдържаща информация за произведеното вино през предходната година по образец съгласно приложение № 6ав.
(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Въз основа на искането по ал. 4 директорът на териториалната дирекция по местонахождение на обекта в 7-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняване на непълнотите в тях, издава годишен сертификат по образец съгласно приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2266 на Комисията от 17 декември 2021 г. за установяване на правила за прилагане на Директива 92/83/ЕИО на Съвета по отношение на издаването на удостоверения и самостоятелни удостоверения за независимите малки производители на алкохолни напитки за целите на акцизите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) В случаите, когато собственик или наемател на обект по чл. 56, ал. 1, т. 2 от закона подаде искане за регистрация на повече от един обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител и тези обекти се намират на територията на две или повече териториални дирекции, компетентен да се произнесе по искането за регистрация е директорът по седалище и адрес на управление на лицето.
(7) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) Когато собственик или наемател на обект по чл. 56, ал. 1, т. 2 от закона с валидно удостоверение за регистрация на обект на независим малък винопроизводител иска да регистрира нов обект на независим малък винопроизводител, подава уведомление за промяна в обстоятелствата по образец съгласно приложение № 6а до:
1. директора на териториална дирекция по седалище и адрес на управление на лицето, в случай че обектите се намират на територията на две или повече териториални дирекции;
2. директора на компетентната териториална дирекция по местонахождение на обектите, в случай че обектите се намират на територията на една териториална дирекция.
(8) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) В случаите по ал. 6 се издава едно удостоверение за регистрация, в което се вписват всички обекти за винопроизводство на независимия малък винопроизводител.
(9) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) В случаите по ал. 7 директорът на компетентната териториална дирекция издава решение, с което се отразява настъпилата промяна.

Чл. 35. (1) (В сила от 23.05.2006 г., предишен текст на чл. 35, доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) След извършване на проверка за изпълнение на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му по отношение на задължителната регистрация в срока по чл. 57, ал. 4 от закона директорът на териториалната дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 7 или отказва с мотивирано решение издаването му.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) За специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител се издава удостоверение за регистрация само на един собственик/наемател.
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на прилагане на чл. 57, ал. 7 от закона регистрираното лице подава уведомление по образец съгласно приложение № 6а.


Чл. 36. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) В Агенция "Митници" се води електронен регистър на специализираните малки обекти за дестилиране и на обектите за винопроизводство на независими малки винопроизводители в съответствие с чл. 56, ал. 2 от закона.
(2) Регистърът по ал. 1 е публичен и се публикува в Интернет на страницата на Агенция "Митници".


Чл. 37. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Териториалната дирекция, издала удостоверението за регистрация, извършва проверки на регистрираните лица за спазване на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му по отношение на специализираните малки обекти за дестилиране, съответно на обектите за винопроизводство на независими малки винопроизводители.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Когато при извършване на проверка се установи, че регистрираното лице не отговаря на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му, директорът на териториалната дирекция, издал удостоверението, с мотивирано решение прекратява регистрацията на основание чл. 58, ал. 1, т. 3 от закона.

Раздел II "а".
Регистрация на други данъчнозадължени лица (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

Раздел II.
"а" Регистрация на други данъчнозадължени лица (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 - 3 и т. 7 от закона с изключение на лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността по образец съгласно приложение № 7а.
(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, както и лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3а, 3б, 5 и 6 от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта, от който на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършват продажбите, по образец съгласно приложение № 7а.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Лицата:
1. по чл. 57а, ал. 1, т. 4 от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по постоянен адрес, съответно по седалище и адрес на управление на данъчния представител, по образеца, посочен в ал. 1;
2. по чл. 57а, ал. 1, т. 4а от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление на данъчния представител по образеца, посочен в ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Към искането се прилагат документите, посочени в чл. 57б, ал. 6 от закона.
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 - 3б, 5 и 6 от закона или при промяна в обстоятелствата, отнасящи се до добавяне на нов обект за осъществяване на дейност митническите органи извършват проверки на място за установяване изпълнението на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) При извършване на проверките по ал. 5 лицата, подали искането, са длъжни да предоставят достъп на митническите служители до производствените и складовите помещения и до материалната и счетоводната отчетност, както и да им оказват необходимото съдействие.
(7) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За извършената проверка по ал. 5 се съставя протокол.
(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) След извършване на проверката по ал. 5 директорът на териториалната дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 7б или отказва с мотивирано решение издаването му.
(9) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Когато с едно искане е поискано издаването на удостоверения за регистрация на повече от един обект, се издава едно удостоверение за регистрация, с изключение на лицата:
1. по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от закона, които от обекти за компресиране на природен газ продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво;
2. по чл. 57а, ал. 1, т. 3, 3а, 3б, 5 и 6 от закона.
(10) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) За целите на прилагане на чл. 57б, ал. 14 от закона регистрираното лице подава уведомление по образец съгласно приложение № 7в.
(11) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) В случаите по чл. 57б, ал. 2 от закона, когато лицата потребяват природен газ и за собствени нужди, удостоверението за регистрация се издава от директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта или мрежата.
(12) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) За лицата по ал. 3 в сроковете, определени в закона, директорът на компетентната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 7б или отказва с мотивирано решение издаването му. Отказът за издаване на удостоверение за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(13) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Удостоверение за регистрация се връчва на данъчния представител след представяне в компетентната териториална дирекция на обезпечение в размера, определен с решението по чл. 83д, ал. 1 от закона, учредено с депозит в пари и/или банкова гаранция по образец съгласно приложение № 9з.

Чл. 37б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Лицата по чл. 57в, ал. 1 от закона подават искане за издаване на удостоверение за регистрация до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки, преди започване на дейността за правото да получават акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, изпращани от лицензиран складодържател от друга държава членка, по образец съгласно приложение № 7г.
(2) Към искането се прилагат документите, посочени в чл. 57в, ал. 2 от закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация за правото на регистрирания получател да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, изпращани от лицензиран складодържател от друга държава членка, по образец съгласно приложение № 7д или отказва с мотивирано решение издаването му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За всеки обект, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки, се издава отделно удостоверение за регистрация, в което се вписват точните адреси на местата на директна доставка, разположени на територията на компетентното митническо учреждение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За прилагане на разпоредбата на ал. 4 обект е завод, фабрика, сграда, помещение, съоръжение, който се ползва само от лицето, получило удостоверение за регистриран получател.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на прилагане на чл. 57д, ал. 2 от закона регистрираното лице подава уведомление по образец съгласно приложение № 7е.

Раздел II "б".
Временно регистрирани получатели (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.)

Раздел II.
"б" Временно регистрирани получатели (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.)


Чл. 37в. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Лицата по чл. 58а, ал. 1 от закона подават искане до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта, където ще се получат и разтоварят акцизните стоки, за издаване на разрешение за получаване еднократно на определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, изпратени от лицензиран складодържател от друга държава членка, по образец съгласно приложение № 7ж.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Искане за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки се подава не по-късно от 30 дни преди датата на получаване на стоките. Към искането се прилагат документите, посочени в чл. 58а, ал. 2 от закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториална дирекция издава разрешение на временно регистрирания получател, с което се разрешава лицето да получи еднократно определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, по образец съгласно приложение № 7з или отказва с мотивирано решение издаването му.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За всяко еднократно получаване на определено количество акцизни стоки се издава отделно разрешение за получаване на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, като срокът на доставката не може да бъде повече от 30 дни от датата на издаването му.
(5) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Разрешението по ал. 3 се издава в 2 екземпляра - 1 за митническото учреждение и 1 за лицето.
(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Разрешението по ал. 3 се издава за доставка на акцизни стоки с един електронен административен документ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За всеки обект, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки, се издава отделно разрешение.
(8) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) За прилагане на разпоредбата на ал. 7 обект е завод, фабрика, сграда, помещение, съоръжение, площ, който се ползва само от лицето, получило разрешение.

Раздел II "в".
Регистрирани изпращачи (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Раздел II.
"в" Регистрирани изпращачи (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 37г. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Лицата по чл. 58в от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление, преди започване на дейността, за правото да изпращат до друга държава членка акцизни стоки, допуснати за свободно обращение едновременно с поставянето им под режим отложено плащане на акциз, по образец съгласно приложение № 7и.
(2) Към искането се прилагат документите, посочени в чл. 58г, ал. 2 от закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 7к или отказва с мотивирано решение издаването му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на прилагане на чл. 58ж, ал. 2 от закона регистрираното лице подава уведомление по образец съгласно приложение № 7л.

Раздел III.
Производство на акцизни стоки


Чл. 38. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Производството по чл. 59 от закона задължително се извършва само от лицензирани складодържатели, получили лиценз за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 39. Производството на алкохол и алкохолни напитки се извършва в съответствие със Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за неговото прилагане.


Чл. 40. Производството на тютюневи изделия се извършва в съответствие със Закона за тютюна и тютюневите изделия и нормативните актове за неговото прилагане.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)


Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)


Чл. 43. (1) За прилагане на разпоредбата по чл. 25, ал. 1, т. 4 от закона лицензираният складодържател е задължен при поискване от митническите органи да предостави данни, удостоверяващи нормите на технологичния брак.
(2) В случаи на промени в допустимите норми за технологичния брак и технологичните загуби лицензираният складодържател незабавно уведомява, но не по-късно от изтичането на данъчния период, през който са настъпили промените, митническото учреждение по местонахождение на данъчния склад.


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Независимо от изискванията по чл. 61, ал. 1 от закона в производството на акцизни стоки могат да се използват само средства за измерване и контрол, достъпни за оглед и за отчитане на техните показания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Демонтирането на наличните средства за измерване и контрол се извършва в присъствието на митническите органи, а монтирането на нови средства за измерване - и в присъствието на органа за метрологичен надзор.
(3) Съдовете и резервоарите за производство и съхранение на акцизни стоки трябва да имат трайна идентификация и означаване върху тях на общата вместимост и търговското наименование на акцизната стока.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Редът, условията, специфичните изисквания и контролът по ал. 1, 2 и 3 се определят с наредбата по чл. 103а, ал. 2 от закона.


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Собствениците или наемателите на специализираните малки обекти за дестилиране са длъжни да измерват:
1. количеството произведен етилов алкохол (ракия) чрез оразмерени или калибрирани съдове;
2. алкохолното съдържание по обем съгласно изискванията на Наредбата за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2007 г.).
(2) Собствениците или наемателите на специализираните малки обекти за дестилиране са длъжни да изискат от физическите лица, които предоставят за производство на етилов алкохол (ракия) ферментирали материали от грозде или плодове - собствено производство, да попълнят справка-декларация.
(3) Справката-декларация по ал. 2 съдържа:
1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на физическото лице;
2. количество и вид на предоставения ферментирал материал за дестилиране.
(4) В справката-декларация по ал. 2 физическото лице декларира, че предоставените ферментирали материали от грозде или плодове са от собствено производство.
(5) Справката-декларация по ал. 2 се попълва в три екземпляра - първият екземпляр остава в специализирания малък обект за дестилиране, вторият се дава на физическото лице и се прилага към екземпляра на акцизния данъчен документ за лицето, а третият се предоставя от собственика или наемателя на обекта на митническото учреждение по местонахождение на обекта, в срока на подаването на акцизната декларация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Формулярите на справките-декларации по ал. 2 се заверяват предварително от компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта. Митническите учреждения водят регистър на заверените формуляри.


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) В специализиран малък обект за дестилиране може да се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление само до 30 литра ракия годишно на семейство.
(2) В случаите, когато в специализиран малък обект за дестилиране се произведе етилов алкохол (ракия) над количеството по ал. 1, регистрираното лице заплаща пълния размер на акциза.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) В случаите, когато производството на вино в обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител достигне 1000 хектолитра вино в рамките на съответната година, регистрираното лице следва незабавно да уведоми директора на териториалната дирекция, издал удостоверението за регистрация, и да подаде искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад.


Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.)

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Лицензираните и регистрираните лица по закона отразяват показанията на средствата за измерване и контрол в материалната отчетност и където е приложимо - в счетоводните документи.


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В данъчните складове за производство и складиране, както и в регистрираните по закона обекти се извършват документни и физически проверки на постъпващите суровини и напускащите склада продукти, включително чрез вземане на проби за анализ.


Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите по чл. 60а от закона лицата, които ще извършват тестване или изпитване на машини, съоръжения или инсталации, са длъжни да уведомят териториалната дирекция по местонахождение на обекта преди започването на тези дейности.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Уведомлението по ал. 1 се подава по образец съгласно приложение № 7м, като в него се посочват датата и часът на тестването или изпитването. Тестването или изпитването се извършва в рамките на работното време и в присъствието на митнически служител, определен със заповед на директора на компетентната териториална дирекция.


Чл. 48б. (1) (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., предишен текст на чл. 48б - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите на прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен склад или прекратяване на регистрацията по чл. 56, ал. 1, т. 2 от закона се допуска с разрешение и под контрола на митническите органи:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) лицензираният складодържател с прекратен лиценз, лицето с прекратено удостоверение за регистрация по чл. 56, ал. 1, т. 2 от закона или лице по чл. 44, ал. 2 от закона да приключи дейностите по дообработка на налични акцизни стоки за привеждането им в съответствие с нормативни изисквания в данъчния склад/обекта;
2. дейностите по дообработка на налични акцизни стоки да се извършат в друг данъчен склад.
(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) В случаите по ал. 1 се допуска еднократно лицата да заявят и получат брой бандероли, който не надвишава количеството на освободените за потребление акцизни стоки, подлежащи на облепване с бандерол.
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите по ал. 1 лицето подава искане до директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад/обекта, на който е прекратен лицензът/регистрацията. Искането се подава по образец съгласно приложение № 7н.
(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Към искането по ал. 3 се прилага документ за собственост на акцизните стоки.
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите, когато акцизните стоки ще се дообработват в друг данъчен склад, към искането по ал. 3 се прилага разрешение от директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад, в който ще се въведат акцизните стоки за дообработка.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В 7-дневен срок от постъпване на искането по ал. 3 директорът на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад/обекта издава разрешение за дообработка на акцизни стоки с платен акциз в същия данъчен склад/обект или в друг данъчен склад или мотивиран отказ за издаване на разрешение.
(7) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Разрешението по ал. 6 съдържа най-малко следната информация:
1. наименование на митническото учреждение, издало разрешението;
2. правните основания и причините за издаване на разрешението;
3. наименование на лицето, подало искането;
4. седалище и адрес на управление и единен идентификационен код на лицето;
5. идентификационен номер на лицето и идентификационен номер на данъчния склад;
6. наименование на лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще се дообработват стоките;
7. седалище и адрес на управление и единен идентификационен код на лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще се дообработват стоки;
8. идентификационен номер на лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще се дообработват стоките, и идентификационен номер на данъчния склад;
9. адрес на данъчния склад, където ще се дообработват акцизните стоки;
10. вид, количество и код по КН на акцизните стоки с начислен/платен акциз, които ще се дообработват;
11. наименование и единен идентификационен код на собственика на стоките с начислен/платен акциз;
12. срок за дообработка на акцизните стоки с начислен/платен акциз.
(8) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 разрешението по ал. 7 придружава акцизните стоки при транспортирането им до данъчния склад, където ще се извърши дообработката.


Чл. 48в. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Разпоредбата на чл. 44, ал. 4 се прилага и за лицата по чл. 37а, 37б и 37в, като се отчита съответната специфика.

Раздел IV.
Складиране на акцизни стоки


Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Складирането на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз се извършва от лицензирани складодържатели, получили лиценз за управление на данъчен склад за складиране или на данъчен склад за производство и складиране.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм.и доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) При спазване изискванията по чл. 66, ал. 1 от закона лицензираните складодържатели могат да складират под режим отложено плащане на акциз и стоки, собственост на лица - вложители, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, включително да ги подлагат на посочените в чл. 65, ал. 5 от закона операции.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Нефтопроводите и нефтопродуктопроводите от мястото на добиване или от железопътни разтоварища или пристанища до данъчен склад, както и от данъчен склад до железопътни разтоварища, намиращи се извън данъчен склад или до пристанища, са неразделна част от съответния данъчен склад в случаите, когато се използват единствено за дейността на данъчния склад.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Извън случаите по ал. 3 нефтопроводите и нефтопродуктопроводите са отделни данъчни складове.
(5) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) По отношение на данъчните складове по ал. 3 и 4 се прилагат изискванията по чл. 28, като се отчита съответната специфика.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Уведомлението по чл. 65, ал. 6 от закона се подава по образец съгласно приложение № 7о.
(7) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) При смесване на енергийни продукти за получаване на корабни горива лицензираните складодържатели следва да осигурят възможност за контрол чрез средства за измерване и контрол както на всеки от компонентите при влагането им за смесване, така и на енергийния продукт - корабно гориво, получен в резултат на смесването.
(8) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Писменото уведомление по ал. 6 се подава не по-късно от 24 часа преди започване на операцията по смесване на енергийни продукти за получаване на корабни горива или операцията по изпразване/източване на съдове и отстраняване на утайки или отпадъци от дъното на съдовете за енергийни продукти.
(9) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Уведомлението по ал. 6 може да се подава и по електронен път.

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) За прилагане на разпоредбите на чл. 66, ал. 5 от закона и чл. 48б, ал. 1, т. 2 лицензираният складодържател, в чийто данъчен склад ще се въведат акцизните стоки, подава искане до директора на териториалната дирекция при наличието на извънредни обстоятелства, които налагат съхраняването на акцизни стоки със заплатен акциз, съответно извършването на дообработката на акцизните стоки, освободени за потребление на основание чл. 20, ал. 2, т. 9 от закона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Искането по ал. 1 се подава по образец съгласно приложение № 7п. Към искането се прилагат:
1. документ, удостоверяващ заплащането на акциза;
2. документ, удостоверяващ собствеността върху акцизните стоки.
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите, когато се иска разрешение за въвеждане в данъчния склад на акцизни стоки с цел дообработка, освободени за потребление от друг лицензиран складодържател на основание чл. 20, ал. 2, т. 9 от закона, към искането се посочва номер и дата на решението за прекратяване на съответния лиценз за управление на данъчен склад.
(4) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В 7-дневен срок от постъпване на искането директорът на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад издава разрешение за съхранение на акцизни стоки с платен акциз в данъчния склад, съответно дообработка в случаите по ал. 3 или мотивиран отказ за издаване на разрешение.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Разрешението по ал. 3 съдържа най-малко следната информация:
1. наименование на митническото учреждение, издало разрешението;
2. правните основания и причините за издаване на разрешението;
3. наименование на лицензирания складодържател;
4. идентификационен номер на лицензирания складодържател;
5. идентификационен номер на данъчния склад;
6. седалище и адрес на управление и единен идентификационен код на лицензирания складодържател;
7. адрес на данъчния склад;
8. вид, количество и код по КН на съхраняваните акцизни стоки с платен акциз;
9. наименование и ЕИК на собственика на стоките с платен акциз;
10. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) срок за съхранение на акцизните стоки с платен акциз, съответно срок за дообработка в случаите по ал. 3.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на чл. 66, ал. 5 от закона се допуска въвеждане в данъчен склад на акцизни стоки, за които акцизът е начислен, но не е заплатен, при условие че към момента на въвеждането периодът за плащане на дължимия акциз за тези стоки не е настъпил.


Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) За издаване на разрешение по чл. 20, ал. 2, т. 6, буква "а" от закона лицензираният складодържател подава искане по образец съгласно приложение № 7р.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) В 7-дневен срок от постъпване на искането директорът на Агенция "Митници" издава разрешение за транспортиране на акцизните стоки или мотивиран отказ. Разрешението съдържа най-малко:
1. наименование, седалище и адрес на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;
2. идентификационен номер на лицензирания складодържател;
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) точен адрес и идентификационен номер на данъчния склад на извеждане на облепените с бандерол акцизни стоки;
4. точен адрес и идентификационен номер на данъчния склад на въвеждане на акцизните стоки;
5. вид, количество и код по КН на акцизните стоки;
6. дата на извършване на транспортирането и описание на маршрута;
7. наименование и код на компетентните митнически учреждения по местонахождение на данъчните складове.
(3) Издаденото разрешение или отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) При транспортиране на акцизни стоки към електронния административен документ се прилагат копие от искането по ал. 1 и разрешението по ал. 2, както и опис на бандеролите, облепени върху акцизните стоки.


Чл. 49в. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) (1) За издаване на разрешение по чл. 20, ал. 2, т. 6, буква "б" от закона лицензираният складодържател подава искане по образец съгласно приложение № 7ч.
(2) В 7-дневен срок от постъпване на искането директорът на териториалната дирекция издава разрешение за транспортиране на акцизните стоки или мотивиран отказ. Разрешението съдържа най-малко:
1. наименование, седалище и адрес на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;
2. идентификационен номер на лицензирания складодържател;
3. точен адрес и идентификационен номер на данъчния склад на извеждане на облепените с бандерол акцизни стоки;
4. точен адрес и идентификационен номер на данъчния склад на въвеждане на акцизните стоки;
5. вид, количество и код по КН на акцизните стоки;
6. дата на извършване на транспортирането и описание на маршрута;
7. наименование и код на компетентните митнически учреждения по местонахождение на данъчните складове.
(3) Издаденото разрешение или отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) При транспортиране на акцизни стоки към електронния административен документ се прилагат копие от искането по ал. 1 и разрешението по ал. 2, както и опис на бандеролите, облепени върху акцизните стоки.

Чл. 49г. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) (1) В случаите по чл. 39б, ал. 1 от закона лицензираният складодържател, който е получил и лиценз при условията и по реда на Закона за безмитната търговия, подава до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта уведомление по образец съгласно приложение № 8а.
(2) В случаите по чл. 39б, ал. 1 от закона лицензираният складодържател, който е получил и лиценз при условията и по реда на Закона за безмитната търговия, подава до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта уведомление по образец съгласно приложение № 8б.

Чл. 49д. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) (1) В случаите по чл. 47, ал. 14 от закона складовият капацитет, който може да се използва от лицата по чл. 47, ал. 12 от закона, представлява не по-малко от 15 на сто от общия максимален складов капацитет за съхранение на енергийни продукти, вписани в лиценза, въз основа на предоставената информация за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки по чл. 48, ал. 2, т. 13, буква "г" от закона.
(2) Информация за складовия капацитет за съхранение на собствените енергийни продукти се представя с бизнес плана по чл. 48, ал. 2, т. 13 от закона.
(3) Достъпът за използване на складов капацитет от лицата по чл. 47, ал. 12 от закона се осъществява при следните условия:
1. представяне от лицата на обосновано искане, към което да бъдат приложени документи, доказващи необходимостта от съхранение на енергийни продукти, включително се посочва и информация за количеството, вида на акцизните стоки и срока, за който лицето има намерение да съхранява енергийните продукти;
2. отношенията между лицензирания складодържател и лицата по чл. 47, ал. 12 от закона се уреждат при равни условия, с които са уредени такива с други лица вложители в данъчния склад;
3. в случай че в данъчния склад няма други вложители, отношенията между лицензирания складодържател и лицата по чл. 47, ал. 12 от закона се уреждат при спазване на пазарния принцип и при отчитане на пазарната стойност.
(4) След представяне на искането по ал. 3, т. 1 лицензираният складодържател уведомява лицето по чл. 47, ал. 12 от закона относно възможността/невъзможността изцяло или частично за използването на складов капацитет спрямо количеството, вида на акцизните стоки и срока - посочени в искането по ал. 3, т. 1.
(5) Отказ на лицензирания складодържател за предоставяне на ползване на складов капацитет е налице и в случай че от страна на лицензирания складодържател не е изпратен отговор в 14-дневен срок от получаване на искането по ал. 3, т. 1.

Чл. 49е. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Регистърът по чл. 65, ал. 12 от закона съдържа:
1. наименование и ЕИК на лицензирания складодържател;
2. номер на лиценза за управление на данъчния склад;
3. адрес на данъчния склад;
4. код на акцизния продукт и код по КН на акцизните стоки, вписани в лиценза за управление на данъчния склад;
5. данни за количествата свободни складови капацитети с информация по код на акцизния продукт на акцизните стоки, вписани в лиценза за управление на данъчния склад, предоставени в мерна единица литри;
6. дата и час на подаване на информацията.
(2) Лицата по чл. 65, ал. 11 от закона подават уведомление за всеки данъчен склад с идентификационен номер на данъчния склад в информационната система на Агенция "Митници", което съдържа информацията по ал. 1.

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В данъчен склад за складиране не може да се извършват дейности, представляващи производство на акцизни стоки по смисъла на чл. 59 от закона.


Чл. 51. В данъчния склад за складиране могат да се извършват само операциите, определени в лиценза за управление на този склад.


Чл. 52. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Операциите по изпразване или източване на съдове с цел отстраняване на отпадъци или утайки от дъното на съдовете, използвани за съхранение на енергийни продукти, се извършва в присъствие на митнически служител за установяване на вида, количествата и състава на отпадъците или утайките от съда.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на ал. 1 лицензираният складодържател изпраща предварително писмено уведомление по образец съгласно приложение № 7о до митническото учреждение по местонахождение на склада за осигуряване присъствието на митнически служител.


Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Операциите по смесване на втечнени нефтени газове и на горива от нефтен произход с биогорива, се извършват след еднократно уведомление до компетентното митническо учреждение, че в данъчния склад ще се извършват такива операции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Уведомлението по ал. 1 се подава по образец, съгласно приложение № 7о и съдържа информация за лицензирания складодържател, данъчния склад, конкретната операция.


Чл. 52б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Лицата, които извършват смесване на горива от нефтен произход с биогорива, са длъжни да издават анализен сертификат за всяка партида.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) За прилагане разпоредбите по чл. 21, ал. 6 и чл. 25, ал. 1, т. 1 от закона лицата своевременно в писмена форма уведомяват митническото учреждение по местонахождение на обекта/данъчния склад за осигуряване присъствието на митнически служители при унищожаването на акцизните стоки.
(2) В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 2 от закона за установяване на обстоятелствата, довели до липсата или безвъзвратната загуба вследствие на непреодолима сила, лицензираният складодържател незабавно уведомява в писмена форма митническото учреждение по местонахождение на данъчния склад и представя удостоверителен документ, издаден от компетентен орган.
(3) Получените при унищожаването на стоките отпадъци и остатъци се вписват в материалната отчетност по вид и количество.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Енергийни продукти с кодове по КН 2710 91 и 2710 99 се оползотворяват или обезвреждат по смисъла на Закона за управление на отпадъците само от лицензирани складодържатели.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)


Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите по чл. 21, ал. 6 и чл. 25, ал. 1, т. 1 от закона лицето подава искане за унищожаване на акцизни стоки до директора на териториалната дирекция по местонахождението на обекта, съответно данъчния склад, по образец съгласно приложение № 7с. В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 1 от закона искането се подава не по-късно от 7 дни преди датата на унищожаване на акцизните стоки.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г. (*)) Акцизните стоки, облепени с бандерол, се унищожават с протоколи след проверка от териториалната дирекция в искането по ал. 1 и след доказване на автентичността на бандеролите по безспорен начин. Автентичността се установява от митнически служители, оправомощени със заповед на директора на Агенция "Митници", в срок до 2 месеца от подаване на искането по ал. 1.
(5) При констатиране на неистински или подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а акцизните стоки, облепени с бандероли, се изземват и съхраняват като доказателство до приключване на административнонаказателното производство.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Акцизните стоки, облепени с бандерол, се унищожават от комисия, в която задължително участие вземат представители на Министерството на финансите, определени със заповед на министъра на финансите, и митнически служители, определени със заповед на директора на Агенция "Митници" или оправомощено от него длъжностно лице.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) Акцизните стоки, върху които не е поставен бандерол или същият е отлепен, се унищожават с протоколи от комисия, определена със заповед на директора на Агенция "Митници" или оправомощено от него длъжностно лице.
(8) Акцизните стоки, включително когато са облепени с бандерол, се унищожават по начин, непозволяващ повторната им употреба.
(9) Разходите по унищожаването са за сметка на лицето по ал. 1.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Акцизните стоки се транспортират до мястото на тяхното унищожаване, придружени със заверен от митническото учреждение екземпляр от искането по ал. 1.
(11) В случаите по ал. 5 след приключване на административнонаказателното производство акцизните стоки, облепени с бандерол, се унищожават от комисия, определена със заповед на директора на Агенция "Митници".
(12) При унищожаване на акцизните стоки, облепени с бандерол, себестойността на бандеролите не се възстановява.
(13) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) За извършеното унищожаване на акцизните стоки комисиите по ал. 6, 7 и 11 съставят констативен протокол.


Чл. 53б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по чл. 25б от закона се подава искане по образец съгласно приложение № 7с, а унищожаването се извършва по реда и по начина, определени в чл. 53а, като се отчита съответната специфика.


Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) По отношение на средствата за измерване и контрол, съдовете и резервоарите, използвани в данъчния склад за складиране, се прилагат разпоредбите по чл. 44 и 47, като се отчита съответната специфика.


Чл. 55. Лицензираният складодържател задължително отразява в материалната и счетоводната отчетност извършените операции.

Раздел IV "а".
Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Раздел IV.
"а" Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на прилагане на чл. 73б, ал. 4 от закона в електронния административен документ задължителни за попълване са и данните, посочени в приложение № 7т.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) Във връзка с прилагането на чл. 14, ал. 2 от закона при попълване на електронен административен документ се използват кодовете на акцизни стоки, определени в приложение № 7у. Във връзка с прилагането на чл. 12, ал. 1, т. 4 от закона при попълване на електронен административен документ за движения на територията на страната се използва съответният национален код, определен в приложение № 7ц.
(3) В случаите на изпращане на акцизни стоки до място на директна доставка в друга държава членка изпращачът може да попълни в кл. 7с, 7е и 7f на електронния административен документ код на мястото на директна доставка, когато такъв е определен в държавата членка на получаване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.) Преди започване на движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с регистриран електронен административен документ и когато нормативно е предвидено данните от средствата за измерване и контрол да се предават към информационната система на Агенция "Митници", лицензираният складодържател е длъжен да предостави на компетентното митническо учреждение по електронен път данни за уникалния идентификатор на контролна точка, номер на трансакция, и допълнителния (продуктов) код. За бирата се предоставят данни за номер на партидата, а за тютюневите изделия, с изключение на тютюн за пушене, който е суровина за производство на тютюневи изделия - списък на баркодовете от средството за измерване и контрол - система за електронно преброяване и идентификация.
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Извършените продажби на акцизни стоки в търговските обекти за безмитна търговия на лица, които напускат територията на Общността, се смятат за износ. В тези случаи се издава електронен административен документ общо за всички извършени продажби за данъчния период в срок 7 работни дни от датата на последния ден на данъчния период.
(6) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) В случаите по чл. 73б, ал. 10, т. 3 от закона съобщението за получаване съдържа данни за:
1. лицензиран складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят акцизните стоки - седалище и адрес на управление, ИНЛС, ИНДС, адрес на данъчния склад;
2. получател на съобщението (код на митническото учреждение, компетентно за поставяне под митнически режим внос);
3. номер и дата на фактурата;
4. референтен номер на транзитната операция, в случай че има такава;
5. референтен номер на митническата декларация за внос;
6. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) данни за акцизната стока в зависимост от нейната специфика - уникална референция на стоковия запис, търговско описание, код по КН, код на акцизния продукт, количество, брутно тегло, нетно тегло плътност при 15°С, алкохолно съдържание по обем в проценти при 20°С, градус плато, уникален идентификатор на контролна точка, номер на трансакция.
(7) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) В случаите по чл. 73б, ал. 15 от закона движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз задължително се осъществява с търговски документ, удостоверяващ зареждането или доставката, по образец съгласно приложение № 7ш, издаден от лицето, получило разрешение за вписване в отчетността на декларатора по чл. 182 от Регламент 952/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза за износ.
(8) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) В случаите по ал. 7 срокът на доставка не следва да бъде по-дълъг от три календарни дни от датата на издаване на документа по образец съгласно приложение № 7ш.

Чл. 55б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Когато по време на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз се установи, че са допуснати неточности в подадения електронен административен документ, изпращачът представя в компетентното митническо учреждение документ на хартиен носител, съдържащ коригираните данни от електронния административен документ и обяснение за допуснатите неточности.
(2) Когато по време на движение под режим отложено плащане на акциз се извърши промяна на транспортното средство поради извънредни обстоятелства, изпращачът подава документа по ал. 1 с коригираните данни за транспорта и информация за причината, довела до смяна на транспортното средство.
(3) В случаите по ал. 2 незабавно се уведомява и най-близкото митническо учреждение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) За целите на прилагане на чл. 73г, ал. 3 от закона изпращачът изпраща уведомление по образец съгласно приложение № 7х по електронен път до директора на териториалната дирекция на територията, на която ще се извърши разделянето, най-малко 3 часа преди започване на разделянето.


Чл. 55в. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) За целите на прилагане на чл. 73ж, ал. 1 от закона митническите органи потвърждават на получателя, че съобщението за получаване е регистрирано.
(2) При регистриране от митническите органи на съобщението за получаване на акцизни стоки, подадено от временно регистриран получател, се прекратява издаденото разрешение по чл. 37в, ал. 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) При получаване на енергийни продукти на място на директна доставка лицензираният складодържател/регистрираният получател изпраща незабавно уведомление по образец съгласно приложение № 7ф по електронен път до директора на териториалната дирекция по местонахождението на данъчния склад/обекта.
(4) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Лицензираният складодържател/регистрираният получател не може да се разпорежда с енергийните продукти, получени на мястото/местата на директна доставка преди изтичане на 3 часа от уведомлението по ал. 3 или до получаването на писмено разрешение от директора на компетентната териториална дирекция по електронен път.
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.) В случаите, когато нормативно е предвидено данните от средствата за измерване и контрол за въведените акцизни стоки да се предават към информационната система на Агенция "Митници", получателят на територията на страната е задължен едновременно с подаването на съобщение за получаване да предостави на компетентното митническо учреждение по електронен път данни за уникалния идентификатор на контролна точка, номер на трансакцията, и допълнителния (продуктов) код. За бирата се предоставят данни за номер на партидата, а за тютюневите изделия, с изключение на тютюн за пушене, който е суровина за производство на тютюневи изделия - списък на баркодовете от средството за измерване и контрол - система за електронно преброяване и идентификация.


Чл. 55г. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) В случаите, когато получател на територията на страната е лице по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 3а от закона, компетентното митническо учреждение уведомява лицето за регистрирания електронен административен документ, предназначен за него.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) За целите на прилагане на ал. 1 компетентното митническо учреждение изпраща незабавно разпечатка от компютърната система на регистрирания електронен административен документ на лицето по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 3а от закона.


Чл. 55д. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) В случаите по чл. 55а лицето по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 3а от закона уведомява незабавно компетентното митническо учреждение за получаване на акцизните стоки с документ на хартиен носител, съдържащ данните на съобщението за получаване по чл. 73д от закона.
(2) Въз основа на документа по ал. 1 компетентното митническо учреждение попълва съобщението за получаване в компютърната система.


Чл. 55е. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г.) Електронният обмен на съобщения при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, както и съобщението за получаване по смисъла на чл. 73б, ал. 10, т. 3 от закона, се осъществява по функционална спецификация, утвърдена със заповед на директора на Агенция "Митници". Функционалната спецификация се публикува на интернет страницата на Агенция "Митници".

Раздел IV "б".
Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, когато компютърната система не работи (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Раздел IV.
"б" Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, когато компютърната система не работи (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 55ж. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) За целите на прилагане на чл. 73о, ал. 2 от закона се счита, че компютърната система не работи при неработоспособност на уебприложението на Агенция "Митници".
(2) В случаите по ал. 1 информация за това е налична на сайта на Агенция "Митници" или компетентните митнически учреждения са уведомени по съответния ред.


Чл. 55з. (1) (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., предишен текст на чл. 55з, изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) В случаите по чл. 73п от закона митническите органи изпращат копие на документа по чл. 73м, ал. 1 от закона или документ на хартиен носител, съгласно приложение № 32, на компетентните органи на държавата членка на изпращане в случаите, когато в едномесечен срок от получаване на акцизните стоки съобщението за получаване/съобщението за износ не може да бъде подадено чрез компютърната система или при поискване от компетентните органи на държавата членка на изпращане.
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) В случаите, когато компютърната система не работи и следва да бъде подаден документ на хартиен носител за:
1. съобщение за подаване на е-АД, документът се подава по образец съгласно приложение № 28;
2. съобщение за анулиране, документът се подава по образец съгласно приложение № 29;
3. съобщение за промяна на мястото на получаване, документът се подава по образец съгласно приложение № 30;
4. съобщение за разделяне, документът се подава съгласно приложение № 31.

Раздел IV "в".
Други разпоредби за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)

Раздел IV.
"в" Други разпоредби за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 55и. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) (1) В случаите по чл. 75а, ал. 1 от закона, когато от територията на страната акцизни стоки са изпратени до територията на друга държава членка или са изнесени, доказателството, че движението под режим отложено плащане на акциз е приключило, се предоставя под формата на документ, издаден или заверен от компетентните органи на държавата членка на получаване или от митническото учреждение, в което е подадена декларацията за износ.
(2) При наличие на доказателствата по ал. 1 компетентното митническо учреждение на изпращача приключва движението в компютърната система.
(3) В случаите по чл. 75а, ал. 1 от закона доказателството, че движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз е приключило на територията на страната, се предоставя от компетентното митническо учреждение на получателя под формата на заверка на документ, съдържащ реквизитите на съобщението за получаване.
(4) За целите на прилагане на ал. 3 получателят предоставя на компетентното митническо учреждение за заверка документ на хартиен носител, съдържащ реквизитите на съобщението за получаване.
(5) Компетентното митническо учреждение на получателя заверява документа по ал. 4 след извършване на проверка за установяване получаването на акцизните стоки и завеждането им в материалната отчетност.


Чл. 55к. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите по чл. 75б от закона, когато установените липси са в рамките на нормите за пределните размери за естествените фири, в съобщението за получаване се посочва код -1, като в поле допълнителна информация (клетка 6с) се посочва пореден номер на уникалната референция на стоковия запис - количество фира, изразено в мерната единица в съответствие с приложение № 7у или в съответствие с Таблица 11 - "Акцизен продукт" от Приложение II на Регламент № 684/2009 г. - изписано на български език "Фира", като в скоби се изписва "фира" на английски език или на официалния език на държавата членка на изпращане.

Раздел V.
Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с придружителен административен документ (Загл. доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


Чл. 56а. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


Чл. 56б. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

Раздел V "а".
Движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

Раздел V.
"а" Движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)


Чл. 56в. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Акцизни стоки по чл. 2, т. 1 и 2 и чл. 14 от закона, освободени за потребление на територията на страната, които се изпращат до друга държава членка, се съпровождат с издаден от изпращача опростен придружителен документ (ОПД), който се издава в 3 екземпляра.
(2) Образецът, формата и реквизитите на екземплярите на ОПД са определени в приложение № 9а.
(3) Опростеният придружителен документ може да не се издава, когато акцизните стоки се придружават от търговски документ, съдържащ реквизитите на ОПД, които отговарят както по съдържание, така и по номер на реквизитите в ОПД. В този случай на видно място в търговския документ се поставя следният текст: "Опростен придружителен документ за акцизни стоки (за целите на фискалния контрол)".
(4) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Уведомлението по чл. 76б, ал. 2 от закона се подава по образец съгласно приложение № 9б.


Чл. 56г. (1) (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., предишен текст на чл. 56г - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) Движението на напълно денатуриран етилов алкохол от територията на страната до територията на друга държава членка се съпровожда с ОПД или с търговския документ по чл. 56в, ал. 3.
(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) При движение на енергийни продукти с платен акциз в електронния опростен административен документ, в клетка 17r "Търговска марка на продуктите" ("Brand Name of Products") се попълва и информация за номер на декларацията/ите по чл. 3, ал. 1 - 3 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ, L 229/1 от 31 юли 2014 г.).

Раздел V "б".
Движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)

Раздел V.
"б" Движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)


Чл. 56д. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Акцизни стоки по чл. 2, т. 1 и 2 и чл. 14 от закона, освободени за потребление на територията на друга държава членка, които се изпращат до територията на страната, се съпровождат с документа по чл. 56в, ал. 2 или 3, издаден от изпращача.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите по ал. 1 акцизните стоки се придружават и от документ, издаден от териториалната дирекция по постоянен адрес, съответно седалище на получателя на акцизните стоки на територията на страната, удостоверяващ, че размерът на акциза за стоките е заплатен, обезпечен или не подлежи на плащане от получателя, по образец съгласно приложение № 9в с изключение на случаите по чл. 58б, ал. 5.


Чл. 56е. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Движението на напълно денатуриран етилов алкохол от територията на друга държава членка до територията на страната се съпровожда с ОПД или с търговския документ по чл. 56в, ал. 3.


Чл. 56ж. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) В случаите на въвеждане от територията на друга държава членка на смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, както и на смазочни препарати или препарати за омасляване с код по КН 3403, движението на територията на страната се съпровожда с копие от писменото уведомление по чл. 76л, ал. 2 от закона.


Чл. 56з. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) (1) В случаите по чл. 76в, чл. 76и и чл. 76л от закона, когато акцизни стоки ще се поставят под режим отложено плащане на акциз, уведомлението по чл. 76в, ал. 4, т. 1 и чл. 76л, ал. 2 от закона се подава от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките, до директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад. Обезпечението по чл. 76в, ал. 4, т. 2 и чл. 76л, ал. 3, т. 1 от закона се освобождава след предоставяне на доказателства за вписването на акцизната стока в Регистър "Дневник на складовата наличност" и копие от фактура, товарителница, опаковъчен лист или друг документ, удостоверяващ вида и количеството на изпратената акцизна стока от изпращача в другата държава членка.
(2) В случаите по чл. 76и от закона, когато акцизни стоки ще се поставят под режим отложено плащане на акциз, получател на стоките следва да е сертифициран получател, който е и лицензиран складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките.

Чл. 56и. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Уведомлението по чл. 76в, ал. 5 от закона се подава по образец съгласно приложение № 9г.

Раздел VI.
Изисквания, изграждане и съгласуване на системата за видеонаблюдение и контрол в данъчните складове (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.)


Чл. 56к. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) (1) Системата за видеонаблюдение и контрол по чл. 47б от закона представлява съвкупност от програмно и техническо осигуряване със съответната функционалност, предназначена за осъществяване на видеоконтрол в данъчните складове.
(2) Видеоконтролът в данъчните складове се осъществява чрез:
1. визуално обзорно наблюдение в реално време:
а) на влизащите и напускащите данъчния склад транспортни средства, както и на физически лица, в случаите на данъчни складове за производство и/или складиране на етилов алкохол;
б) на местата за товарене и разтоварване на акцизни стоки, както и на местата за тяхното въвеждане и извеждане от обекта, за данъчните складове, в които не е възможен пряк достъп на транспортни средства;
в) на местата за въвеждане и извеждане на акцизни стоки в данъчните складове на лицензирани складодържатели, получили лиценз като оператори на обекти за безмитна търговия при условията и по реда на Закона за безмитната търговия;
2. непрекъснат запис на видеоизображения върху цифров регистратор по начин, позволяващ потвърждение на настъпилите (заснетите) събития;
3. автоматично заснемане и разпознаване на номерата за идентификация на преминаващите транспортни средства, както и на транспортните средства, от и на които се разтоварват/товарят акцизни стоки в случаите на т. 1, буква "б";
4. автоматично регистриране на съобщения за събития (аларми).
(3) Визуалното наблюдение се извършва от митническите органи в реално време въз основа на предоставен от лицензираните складодържатели отдалечен достъп до системата по ал. 1 и при спазване на следните изисквания:
1. митническите служители достъпват системата единствено през комуникационната мрежа и използвайки софтуерната платформа за видеонаблюдение на Агенция "Митници";
2. връзката между платформата по т. 1 и системата за видеонаблюдение и контрол в данъчните складове се осъществява чрез статичен IP адрес;
3. наблюдението е възможно чрез едновременен преглед в реално време на информацията от няколко видеокамери в обекта, избирани от митническите органи;
4. видеоизображението съдържа информация относно идентификацията и местоположението на видеокамерата;
5. митническите служители могат да увеличават цифрово размера на цялото видеоизображение или на избрана част от него;
6. митническите служители могат да изготвят моментни снимки на заснеманите с видеокамерите събития и да ги записват в графичен файлов формат;
7. митническите служители могат да записват наблюдаваните от тях видеоизображения като видеофайлове.
(4) Лицензираните складодържатели следва да осигурят възможност за отдалечен преглед на информацията по ал. 2, т. 2, като митническите служители е необходимо да могат:
1. да търсят настъпилите (заснетите) събития:
а) по дата и час/минута/секунда;
б) по конкретна видеокамера, съобразно нейната идентификация или местоположение;
в) по конкретно събитие - за случаите на регистрираните в системата за видеонаблюдение и контрол съобщения за събития (аларми);
2. да управляват възпроизвеждането на видеозаписите;
3. да изготвят и записват моментни снимки на заснетите с видеокамерите събития;
4. да записват преглежданите от тях видеозаписи като видеофайлове, като посочват датата и часа за начало и край на записа.
(5) Информацията по ал. 2, т. 3 се изпраща към информационната система на Агенция "Митници" с допустим процент на грешка по отношение на разпознатите номера за идентификация през денонощието не по-голям от:
1. 10 % за шосейните транспортни средства;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) 50 % за железопътните транспортни средства.
(6) За постигане на допустимия процент на грешка по ал. 5 лицензираните складодържатели могат:
1. да налагат ограничения на скоростта на влизащите и напускащите данъчния склад транспортни средства, вкл. чрез използване на преградни съоръжения;
2. да изискват от лицата, отговорни за управление на транспортните средства, почистване на номерата за тяхната идентификация;
3. да прилагат други технически или технологични решения.
(7) Информацията по ал. 2, т. 3 се изпраща до информационната система на Агенция "Митници" в съответствие с приложение № 33. Информацията за всяко събитие се изпраща от системата за видеонаблюдение и контрол до момента на получаване на автоматично потвърждение за неговото регистриране. Конкретните изисквания и форматът на изпращаните данни се утвърждават от директора на Агенция "Митници", като се публикуват на интернет страницата на Агенция "Митници".
(8) При изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол се използват цифрови мрежови (IP) видеокамери, отговарящи съобразно тяхното предназначение (за обзорно видеонаблюдение и/или за разпознаване на номерата за идентификация на транспортни средства) на следните технически изисквания:
1. разделителна способност (резолюция) на видеоизображението не по-малка от 1280 x 720 пиксела;
2. жичен трансфер на данните (при наличие на безжичен достъп до камерите същият следват да е забранен);
3. степен на защита при външен монтаж не по-малка от IP66;
4. автоматично преминаване в нощен режим и светлочувствителност, позволяваща нощно наблюдение в обхват не по-малък от 30 метра;
5. вариофокален обектив с автоматичен фокус;
6. 3D-DNR филтър за намаляване на шума в изображението при ниска осветеност;
7. широк хардуерен динамичен обхват (WDR) не по-малък от 120dB;
8. компенсация за силна светлина (HLC);
9. компенсация за задна светлина (BLC);
10. стабилизация на образа при трептене на камерата (OIS/EIS);
11. интелигентно инфрачервено осветление с автоматичен контрол на интензитета според светлинните условия;
12. механичен инфрачервен филтър (ICR);
13. сензор на изображението с прогресивно сканиране;
14. стандарт за видеокомпресия H.264 (MPEG-4 AVC) или H.265 (HEVC) и не по-малко от 15 кадъра в секунда;
15. точност на данните в съответствие с допустимия процент на грешка по ал. 5 и ефективно наблюдение в тъмните часове на денонощието;
16. поддръжка най-малко на два потребителски акаунта;
17. съвместимост с външни датчици, когато е необходимо;
18. възможност за регистриране на съобщения за събития (аларми).
(9) Цифровият регистратор-сървър отговаря на следните технически изисквания:
1. поддържа едновременно най-малко пет IP видеокамери;
2. разполага с честотна лента не по-малка от 256 Mbps за входящия и изходящия трафик на данни;
3. разполага с канал за пренос на данни (мрежов интерфейс) най-малко с 1000 Mbps (Gigabit Ethernet);
4. поддържа едновременно най-малко три потребителски акаунта;
5. разполага с пентафлекс функционалност (наблюдение, преглед на записите, отдалечено наблюдение, архивиране, отдалечен преглед на записите);
6. разполага с възможност, самостоятелно или в комбинация с камерите, за анализ на видеосъдържанието - VCA (Video Content Analysis);
7. разполага с възможност за регистриране на съобщения за събития (аларми) и изпращането им в унифициран формат;
8. разполага с възможност за имейл известяване при регистриране на съобщения за събития (изпращане на алармени известия);
9. разполага с възможност за управление и регистриране на събития от външни датчици, когато е необходимо;
10. безжичният достъп до устройството е забранен.
(10) Видеокамерите и цифровият регистратор самостоятелно или в комбинация помежду си разполагат най-малко със следните аналитични (интелигентни) функции:
1. функция, позволяваща извършването на анализ за откриване на движещи се обекти, пресичащи виртуална линия;
2. функция, позволяваща отчитане на съобщения за събития при следните случаи:
а) закриване на видеокамерата;
б) зацапване на обектива;
в) изместване на видеокамерата в друга посока;
3. LPR (License Plate Recognition) или ANPR (Automatic Number Plate Recognition), позволяващи засичане и записване на регистрационни табели или друг тип означителни табели с номера за идентификация на транспортни средства; за автоматично разпознаване на идентификационните номера на железопътни превозни средства се допуска използването и на друг тип OCR (Optical Character Recognition) софтуер.
(11) В системата за видеонаблюдение и контрол се регистрират задължително следните съобщения за събития (аларми):
1. аларми за загуба на видеосигнал (прекъсната връзка между видеокамера и цифровия регистратор);
2. аларми за повреда на инсталираните твърди (хард) дискове;
3. аларми за движещите се обекти по ал. 10, т. 1;
4. аларми за събитията по ал. 10, т. 2;
5. аларми за събития, постъпващи от външни датчици, когато е приложимо.
(12) В случаите на ал. 2, т. 3, с цел засичане и автоматично разпознаване на номерата за идентификация на транспортните средства, в системата за видеонаблюдение и контрол се генерира моментна снимка на тяхното преминаване, съответно спиране/тръгване при товарене и разтоварване на акцизни стоки, записана в графичен файлов формат.
(13) Информацията по ал. 12 се предава към информационната система на Агенция "Митници" в съответствие с разпоредбите на ал. 7.
(14) В системата за видеонаблюдение и контрол постъпват и се съхраняват:
1. информацията по ал. 2, т. 2;
2. информацията по ал. 2, т. 3 във формата съгласно приложението по ал. 7;
3. данните за идентификация и местоположение на всяка една видеокамера;
4. информацията по ал. 12 с данни за съответната дата и час на заснемане;
5. регистрираните съобщения за събития (аларми) по ал. 11, а именно:
а) дата, час и продължителност на прекъснатия сигнал между конкретна видеокамера и цифровия регистратор;
б) дата и час на повредата на твърдия диск;
в) дата и час на засичане на движещия се обект - за събитията по ал. 11, т. 3;
г) дата, час и продължителност на зацапването на обектива, закриването или изместването на видеокамерата;
д) дата и час на регистрираните събития по ал. 11, т. 5.
(15) Информацията по ал. 14 се съхранява върху цифровите регистратори за срок не по-малък от 1 месец. Системата за видеонаблюдение и контрол следва да разполага с възможност за нейната защита от изтриване, както и проследимост на опитите за изтриване със съответната дата и час.
(16) След изтичане на едномесечния срок, информацията се архивира и съхранява в системата за видеонаблюдение и контрол за срок не по-малък от 2 месеца. Информацията следва да е защитена по реда на ал. 15.
(17) Архивирането на информацията се осъществява автоматично и хронологично (по дати), в подходящ файлов формат, като се забранява нейното изтриване преди изтичане на срока по ал. 16.
(18) Лицензираните складодържатели осигуряват на митническите органи техническа възможност за свободен преглед и запис на архивираната информация по ал. 16.
(19) Лицензираните складодържатели трябва да осигурят интернет свързаност на системата за видеонаблюдение със скорост на преноса на данните при качване не по-малка от 50 Mbps. Доставчикът на интернет услугите следва да гарантира скоростта на преноса на данните във всеки един момент.
(20) В случаите на ал. 2 - 4 видеоконтролът в данъчните складове на лицензираните складодържатели, получили и лиценз за извършване на безмитна търговия, се осъществява само с визуално наблюдение чрез предоставен достъп до камерите за видеонаблюдение по чл. 15, ал. 1, т. 3 от Закона за безмитната търговия. Записът на видеоизображенията се съхранява в сроковете по ал. 15 и 16.

Чл. 56л. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) (1) Системата за видеонаблюдение и контрол в данъчните складове трябва да е съвместима с платформата за видеонаблюдение на Агенция "Митници". Системата се проектира и изгражда самостоятелно от лицензирания складодържател или въз основа на сключен договор с трето лице - търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (системен интегратор).
(2) Системата за видеонаблюдение и контрол трябва да включва компоненти, притежаващи съответните технически сертификати, спецификации и документи за влагането им като оборудване в системата.
(3) В документите по ал. 2 следва да се съдържат техническите характеристики на компонентите, от които е видно, че отговарят на предвидените в правилника изисквания за влагане в системата.
(4) За изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол се изготвя идеен проект, който включва описание на системата и предвидените компоненти, придружен със заверени копия на документацията с технически характеристики на видеокамерите и цифровия регистратор-сървър. Към проекта се прилага и списък с подробни характеристики на останалите компоненти - твърди дискове, софтуер, свързващи кабели и конектори, електрозахранване, както и технически чертеж (скица) с общ план на обекта, в който са обозначени:
1. всички места (включително аварийните входове и изходи) за влизане или напускане на данъчния склад с посочване на тяхното предназначение - за физически лица и/или транспортни средства, а в случаите на чл. 56к, ал. 2, т. 1, буква "б" - и обособените места за товарене и разтоварване;
2. разположението на отделните видеокамери, външни датчици (когато е приложимо), местонахождението на цифровия регистратор, както и обозначаване на окабеляването между тях.
(5) Всяка видеокамера от системата за видеонаблюдение и контрол следва да се регистрира предварително от лицензирания складодържател в информационната система на Агенция "Митници", като видеокамерата се идентифицира с уникален номер, генериран от нея.
(6) Лицензираният складодържател подава искане за съгласуване на изграждането на системата за видеонаблюдение и контрол съгласно приложение № 34. Към искането се прилага проектната документация по ал. 4.
(7) За изпълнение на изискванията на чл. 47б от закона лицензираните складодържатели могат да разширяват и подобряват функционалността на вече изградените системи за видеонаблюдение в данъчните складове и преди подаване на искане по ал. 6. По своя инициатива лицензираните складодържатели могат да предоставят възможност на митническите органи за отдалечено видеонаблюдение на места, различни от местата по чл. 56к, ал. 2, т. 1, без да е необходимо съгласуване на проект.
(8) В 7-дневен срок от подаване на искането за съгласуване митническите органи извършват проверка на представения проект и приложената към него документация, като могат да дават писмени предписания относно:
1. представяне на допълнителна техническа документация, в случай че не са спазени изискванията на ал. 4;
2. изграждане на видеонаблюдение на определени места в обекта, през които могат да влизат или да го напускат транспортни средства или физически лица (за данъчните складове за производство и/или складиране на етилов алкохол), в случай че това не е било предвидено в техническия чертеж (скицата) по ал. 4;
3. трайното блокиране (затваряне) на аварийните входове и изходи на обекта, освен когато за тях е предвидено изграждане на видеонаблюдение в проекта;
4. смяна на видеокамери и/или цифров регистратор, в случай че техни характеристики не отговарят на изискванията, предвидени в правилника.
(9) В определения от митническите органи срок за изпълнение на дадените предписания лицензираните складодържатели уведомяват писмено директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад относно изпълнението им, като прилагат необходимата за това документация. В 7-дневен срок от уведомяването директорът на териториалната дирекция издава акт за съгласуване или отказва съгласуването на проекта.
(10) Митническите органи извършват тестове за функционалност и ефективност на системата за видеонаблюдение и контрол в едномесечен срок от датата на издаване на акта за съгласуване на проекта.
(11) Тестовете за функционалност и ефективност на системата за видеонаблюдение и контрол се извършват по отношение изпълнението на изискванията по чл. 56к, ал. 3, т. 3 - 7, ал. 4, 7, 11, 12, 13, 14 и 18, като за успешното регистриране на съобщения за събития (аларми) могат да се симулират или създават реални ситуации. При тестовете се установява и дали:
1. на всички места са монтирани изискуемите видеокамери или входовете/изходите са блокирани (затворени) съобразно проекта; митническите органи ограничават ползването на блокираните входове и изходи с поставяне на технически средства за контрол по реда на чл. 102, ал. 3, т. 3 от закона;
2. видеокамерите са монтирани неподвижно (стационарно);
3. в обсега на заснемане от видеокамерите са разположени предмети или се намират препятствия, които пречат на ясното заснемане на номерата за идентификация на транспортните средства, както и на другата тяхна идентификация.
(12) За извършените тестове митническите органи съставят протокол за проверка, в който отразяват степента на функционалност и ефективност на изградената система за видеонаблюдение и контрол.
(13) Когато степента на функционалност и ефективност е незадоволителна, с протокола по ал. 12 на лицензираните складодържатели се дават предписания и се определя срок (не по-голям от 14 дни) за отстраняване на съответните пропуски или несъответствия. При изпълнение на предписанията митническите органи се уведомяват по реда на ал. 9 за провеждане на необходимите нови тестове.
(14) В 7-дневен срок от провеждане на тестовете директорът на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад изпраща в Централното митническо управление на Агенция "Митници" писмено становище по реда на чл. 30, ал. 2 относно възможността за осъществяване на видеоконтрол в обекта. Към становището се прилагат копия на протоколите от извършените тестове и събраните при тестването доказателства.
(15) След изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол лицензираните складодържатели предоставят в териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад генерирана от системата за видеонаблюдение и контрол справка (в цифров вид и на хартиен носител), съдържаща подробно описание на конфигурационните настройки на цифровия регистратор-сървър и свързаните към него камери с изготвена снимка от всяка една от тях.

Чл. 56м. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) (1) Системата за видеонаблюдение и контрол се използва в непрекъснат денонощен режим на работа, като следва да разполага:
1. с автономно електрозахранване за срок не по-малък от 24 часа, осигурено през самостоятелна захранваща линия чрез непрекъсваемо захранване (UPS), генератор и/или друга електрозахранваща система;
2. с надежден източник на точно астрономическо време, като задължително осигурява синхронизиране на времето между всеки неин компонент.
(2) Функционалността на автономното електрозахранване и точността на астрономическото време се установяват с тестовете по чл. 56л.
(3) Лицензираните складодържатели поддържат системата за видеонаблюдение и контрол винаги в изправност в съответствие с изискванията към нея и съдействат за безпрепятствения отдалечен достъп и преглед на информацията от митническите органи.
(4) За целите на ал. 3, когато системата за видеонаблюдение и контрол е изградена от други лица, лицензираните складодържатели сключват с тях договор за гаранционно обслужване и поддръжка на системата. В договора следва да се съдържа условие, че при поддръжката на системата или при необходимост от ремонт:
1. се използват само части и компоненти, отговарящи на изискванията на този правилник;
2. не се променя функционалността на системата освен в случаите на предписание или съгласуване на промяната от митническите органи.
(5) Оригинал или заверено копие на актуалния договор по ал. 4 следва да е на разположение в данъчния склад.
(6) За извършеното обслужване, настройки или замяна/ремонт на части и компоненти от системата за видеонаблюдение и контрол се издава протокол от лицата, които са ги извършили, като екземпляр от него се съхранява в данъчния склад. В протокола се съдържа най-малко следната информация:
1. име, длъжност и месторабота на лицето, което го съставя;
2. място и дата, на която са предприети действията за обслужване, настройка, замяна или ремонт на части/компоненти от системата;
3. причините, довели до предприетите действия;
4. подробно описание на заменените и новите части или компоненти от системата;
5. подпис и печат.
(7) Лицензираните складодържатели са длъжни да ограничат и предотвратят всяко манипулиране или друго неправомерно въздействие върху системата и нейните компоненти.
(8) За целите на ал. 7 лицензираните складодържатели:
1. в 7-дневен срок от съгласуване на системата за видеонаблюдение и контрол утвърждават вътрешни правила, които са задължителни за техните работници и служители; лицата, отговорни за управлението на транспортните средства, влизащи или напускащи данъчните складове, се запознават с вътрешните правила, като при тяхното нарушаване лицензираните складодържатели могат да ограничат достъпа им до обекта;
2. могат да ограничат достъпа до отделни компоненти или функционалност на системата за видеонаблюдение и контрол на лицата по т. 1 и лицата по ал. 4.
(9) Лицензираните складодържатели обозначават видно и по подходящ начин местата, на които се извършва постоянно видеонаблюдение. По тяхна преценка в обектите се използват информационни табла и други информационни способи, разясняващи задълженията на лицата по ал. 8, както и изискванията по чл. 56к, ал. 6.
(10) Оригинал или заверено копие на правилата по ал. 8, т. 1 следва да е на разположение в данъчния склад.
(11) Лицензираните складодържатели се известяват задължително от системата за видеонаблюдение и контрол за всеки случай на прекъснат сигнал между видеокамера и цифровия регистратор.
(12) Информацията за събитията по чл. 56к, ал. 11 се предава към платформата за видеонаблюдение на Агенция "Митници" съобразно нейната спецификация.
(13) В случаите на ал. 11 лицензираните складодържатели или лицата по ал. 4 следва да установят причината за прекъснатия видеосигнал и да възстановят функционалността на системата за видеонаблюдение и контрол във възможно най-кратък срок.
(14) Действия за отстраняване на повредата, довела до прекъсване на видеосигнал или друга временна неработоспособност на системата за видеонаблюдение и контрол, се предприемат до 72 часа от настъпване на временната неработоспособност.
(15) При прекъсване на видеосигнала или друга временна неработоспособност на системата (аварийна процедура) лицензираните складодържатели осигуряват регистриране на хартиен носител на всички влизащи или напускащи данъчния склад транспортни средства. При регистрирането се отбелязват мястото, точната дата и часът на преминаването, номерата за идентификация на транспортните средства, както и име, длъжност, месторабота и подпис на лицето, извършило вписванията. Хартиените носители се съхраняват в тримесечен срок от началото на всяка една аварийна процедура и се представят при поискване.
(16) Аварийната процедура се прилага от момента на настъпване на временната неработоспособност (включително при повреда на твърд диск и прекъсване на интернет връзката), като лицензираният складодържател блокира преминаването през всички места, където не може да бъде осигурено регистриране на транспортните средства по реда на ал. 15. Блокирането се извършва чрез заключващи механизми или по друг подходящ начин.
(17) Аварийната процедура по ал. 15 се прилага от лицензираните складодържатели в срока по ал. 14. Когато работоспособността на системата за видеонаблюдение и контрол не може да бъде възстановена в този срок, лицензираният складодържател забранява достъпа (влизането и напускането) на транспортни средства в обекта:
1. само през местата, където е прекъснат сигналът между видеокамера и цифровия регистратор-сървър;
2. през всички места, когато временната неработоспособност е за цялата система.
(18) Независимо от чл. 56л, ал. 14 директорът на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад изпраща в Централното митническо управление на Агенция "Митници" мотивирано становище, че в обекта липсва възможност за ефективно видеонаблюдение и контрол, когато е установено, че:
1. липсва частично или цялостно видеонаблюдение за период, по-голям от 72 часа, като се отчита наличието или липсата на протокол по ал. 6, както и предприемането на действия по ал. 17;
2. информацията по чл. 56к, ал. 7 не е изпращана за период, по-голям от 24 часа (като се отчита прилагането на аварийна процедура), или е бил надхвърлен допустимият процент на грешка по отношение разпознатите номера за идентификация на транспортни средства през денонощието;
3. е възпрепятстван достъпът на митническите органи до отделна функционалност или до системата за видеонаблюдение и контрол като цяло;
4. след съгласуване на системата за видеонаблюдение и контрол отделни нейни части или компоненти са сменени с части или компоненти, които не отговарят на изискванията на този правилник, или че системата е с ограничена или изменена функционалност;
5. не са спазени сроковете по чл. 56к, ал. 15 и 16;
6. в данъчния склад са влезли и/или са го напуснали транспортни средства, за които липсва информация в системата за видеонаблюдение и контрол или в регистрите по ал. 15;
7. са съставени документи или са налице данни за транспортни средства, за които липсва информация в системата за видеонаблюдение или в регистрите по ал. 15;
8. не са изпълнени изискванията, предвидени в ал. 15;
9. е извършено обслужване, настройка или замяна/ремонт на части и компоненти от системата за видеонаблюдение и контрол, без да е издаден протокол по ал. 6 или протоколът не отговаря на изискванията в този правилник;
10. системата за видеонаблюдение и контрол е манипулирана или върху нея е осъществено друго неправомерно въздействие.
(19) Обстоятелствата по ал. 18 се удостоверяват от митническите органи с протокол, към който се прилагат всички събрани доказателства. Съставянето на документи и наличието на информация по ал. 18, т. 7 се установяват с проверка или ревизия, извършени от митническите органи или органите по приходите.
(20) Митническите органи могат да ограничат достъпа до цифровите регистратори по чл. 56к, ал. 2, т. 2 по реда на чл. 102, ал. 3, т. 3 от закона. Достъпът се ограничава задължително в случаите на ал. 18, т. 6, 7 и 10.
(21) В случаите на ал. 20 при необходимост от обслужване, подмяна или ремонт на цифровия регистратор се подава уведомление в териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад. Митническите органи възстановят достъпа до цифровия регистратор в рамките на 24 часа от подаване на уведомлението, като се прилага аварийната процедура по ал. 15.

Чл. 56н. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) (1) С изключение на митническите органи лицензираните складодържатели предоставят достъп до системата за видеонаблюдение и контрол в техните обекти само на лица (потребители), с които са сключили трудов или друг договор или са в други правоотношения, регламентирани със закон, като им присвояват потребителска роля с период на активност.
(2) Системата за видеонаблюдение и контрол следва да осигурява еднозначна автентикация на потребителите при работата с нея, като има вградени контроли за задължително попълване на техните данни. Системата следва да позволява криптиране на комуникацията между цифровия регистратор-сървър и потребителите, които я достъпват.
(3) Системата за видеонаблюдение и контрол трябва да има надеждна защита от преднамерено или случайно изтриване или промяна на записаните данни, включително на данните за автентификация. При администриране на потребители и техните права в системата се съхранява пълна история на извършените действия.
(4) Системата за видеонаблюдение и контрол следва да позволява регистриране и съхраняване на всички действия (журналиране на събития) в единна система, с което да се гарантира проследимост на записите (Audit And System Logging, Rule Logging).
(5) В 14-дневен срок от съгласуване на системата за видеонаблюдение и контрол лицензираните складодържатели представят в териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад:
1. списък с данни за администраторите и потребителите, на които е предоставен достъп за работа със системата, и кратко описание и срок на предоставените им права;
2. заявление от законния им представител, че при изграждане на системата не са възлагали създаването на възможност за промени, които не могат да бъдат проследени, и за заобикаляне на изискванията към нея; заявлението се попълва саморъчно в свободен текст, подписва се и се поставя печатът на лицензирания складодържател;
3. заявление от законния представител на лицата по чл. 56л, ал. 1, че системата е изградена по начин, непозволяващ промени, които не могат да бъдат проследени, както и заобикаляне на изискванията към нея; заявлението се попълва саморъчно в свободен текст, подписва се и се поставя печатът на лицето.
(6) В 7-дневен срок от промяна в обстоятелствата по ал. 5 се подава нов списък и/или заявление.
(7) Обслужване, настройки или замяна/ремонт на части и компоненти от системата за видеонаблюдение и контрол, както и промени в нейната функционалност, се извършват само от лицата по чл. 56л, ал. 1. Всяко действие се удостоверява с протокол по чл. 56м, ал. 6.
(8) Когато установят, че системата за видеонаблюдение и контрол е манипулирана или върху нея е осъществено друго неправомерно въздействие, лицензираният складодържател или лицето, което я е изградило, уведомява незабавно писмено териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад.
(9) За установяване на манипулиране или неправомерно въздействие върху системата за видеонаблюдение и контрол митническите органи могат да възлагат извършване на експертиза по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В тези случаи лицата по чл. 56л, ал. 1 предоставят всички изискани за целите на експертизата данни и документи, както и:
1. пълен инсталационен пакет на версията/версиите на софтуера, предмет на експертизата, или
2. осигуряват контролирана среда и съдействат за провеждането на изпитвания за откриване на неправомерните действия.

Глава трета "а".
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ИЗПРАЩАЩИ ИЛИ ПОЛУЧАВАЩИ АКЦИЗНИ СТОКИ, ОСВОБОДЕНИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЮЗА (НОВА - ДВ, БР. 65 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 13.02.2023 Г.)

Раздел I.
Регистрация на сертифициран изпращач (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.)


Чл. 56о. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) (1) Лицата по чл. 76с от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността за правото да изпращат акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга държава членка по образец съгласно приложение № 36.
(2) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 37 или отказва с мотивирано решение издаването му.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава в 2 екземпляра - 1 за митническото учреждение и 1 за лицето.
(4) Удостоверението за регистрация се връчва лично на лице, представляващо сертифицирания изпращач.
(5) За целите на прилагане на чл. 76с, ал. 10 от закона регистрираното лице подава уведомление по образец съгласно приложение № 38.

Раздел II.
Регистрация на сертифициран получател (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.)


Чл. 56п. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) (1) Лицата по чл. 76у от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността за правото да получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, по образец съгласно приложение № 39.
(2) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 40 или отказва с мотивирано решение издаването му.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава в 2 екземпляра - 1 за митническото учреждение и 1 за лицето.
(4) Удостоверението за регистрация се връчва лично на лице, представляващо сертифицирания получател, след предоставяне на обезпечение по сметка на Агенция "Митници" в размера, определен в удостоверението, учредено с депозит в пари или с банкова гаранция, по образец съгласно приложение № 41.
(5) За целите на прилагане на чл. 76у, ал. 11 от закона регистрираното лице подава уведомление по образец съгласно приложение № 42.

Раздел III.
Временно сертифициран изпращач и временно сертифициран получател (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.)


Чл. 56р. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) (1) Лицето по чл. 76х от закона подава искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността за правото да изпраща еднократно в рамките на двумесечен период определено количество акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга държава членка по образец съгласно приложение № 43.
(2) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 44 или отказва с мотивирано решение издаването му.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава в 2 екземпляра - 1 за митническото учреждение и 1 за лицето.
(4) Удостоверението за регистрация се връчва лично на лице, представляващо временно сертифицирания изпращач.

Чл. 56с. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) (1) Лицето по чл. 76ц от закона подава искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността за правото да получава еднократно в рамките на двумесечен период определено количество акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, до територията на страната по образец съгласно приложение № 45.
(2) В сроковете, определени в закона, директорът на съответната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 46 или отказва с мотивирано решение издаването му.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава в 2 екземпляра - 1 за митническото учреждение и 1 за лицето.
(4) Удостоверението за регистрация се връчва лично на лице, представляващо временно сертифицирания получател, след предоставяне на обезпечение по сметка на Агенция "Митници" в определения в удостоверението размер, учредено с депозит в пари.

Раздел IV.
Изпращане и получаване на акцизни стоки от и до територията на страната, които в държавата членка на изпращане или получаване не се облагат с акциз (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.)


Чл. 56т. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) В случаите по чл. 76к, ал. 2 от закона лицето подава уведомление съгласно приложение № 9и до компетентното митническо учреждение по седалище.

Чл. 56у. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) (1) В случаите по чл. 76л, ал. 1, т. 1 от закона лицето подава уведомление съгласно приложение № 9к до компетентното митническо учреждение по седалище.
(2) В 7-дневен срок от постъпване на уведомлението по чл. 76л, ал. 1, т. 1 от закона, съответно в 7-дневен срок от отстраняване на непълнотите в него, директорът на компетентната териториална дирекция определя дължимия акциз и уведомява лицето за неговия размер, като издава удостоверение съгласно приложение № 9в.

Раздел V.
Издаване на разрешение за унищожаване на акцизните стоки, транспортирани от територията на държава членка, различна от държавата членка, в която са освободени за потребление (Нов - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.)


Чл. 56ф. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) (1) За издаване на разрешение по чл. 25в, ал. 3 от закона лицето - собственик на стоките, подава искане до директора на компетентната териториална дирекция по местонахождение на стоките. Искането се подава в писмена форма и съдържа най-малко:
1. наименование, седалище и адрес на управление, единния идентификационен код на лицето;
2. идентификационен номер на сертифицирания изпращащ и на сертифицирания получател;
3. идентификационен номер на транспортното средство;
4. вид, количество и код по КН на акцизните стоки;
5. дата на извършване на транспортирането и описание на маршрута;
6. фактическата обстановка, довела до подаване на искането за унищожаване на акцизните стоки.
(2) В 14-дневен срок от постъпване на искането директорът на териториалната дирекция издава разрешение за унищожаване на стоките или мотивиран отказ. Разрешението се мотивира, като следва да съдържа и следната информация:
1. наименование, седалище и адрес на управление, единния идентификационен код на лицето;
2. идентификационен номер на сертифицирания изпращащ и на сертифицирания получател;
3. идентификационен номер на транспортното средство;
4. вид, количество и код по КН на акцизните стоки;
5. дата на извършване на транспортирането и описание на маршрута.
(3) Издаденото разрешение или отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) При транспортиране на акцизни стоки за унищожаване под контрола на митническите органи към електронния опростен административен документ се прилагат копие от искането по ал. 1 и разрешението по ал. 2.

Глава четвърта.
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, БАНДЕРОЛИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 8 ОТ 2007 Г.)

Раздел I.
Обезпечения, предоставяни от лицензирани складодържатели (Загл. изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Лицензираните складодържатели предоставят обезпечение за осигуряване заплащането на акциза, който може да възникне, който е възникнал или е установен за стоките при прилагането на режим отложено плащане на акциз в размер, определен в съответствие с чл. 77 от закона и разпоредбите на този раздел. Предоставеното обезпечение може да бъде ползвано и в случаите на чл. 83е, ал. 5, т. 1 от закона, при условие че предоставеното обезпечение покрива и размера на акциза при получаване на стоки по чл. 76в, ал. 4 от закона.
(2) За всеки данъчен склад се предоставя само едно обезпечение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Когато обезпечението се учредява с банкова гаранция, се представя банкова гаранция по образеца съгласно приложение № 9д.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) За целите на прилагане на ал. 1 за:
1. смазочни масла с код по КН 2710 19 71 до 2710 19 93 и консистентни смазки (греси), включени в код по КН 2710 19 99, размерът на обезпечението е 0 лева, с изключение на други смазочни масла с код по КН 2710 19 99, за които размерът на обезпечението се определя по реда на чл. 58, ал. 1, изчислен по ставката, определена в чл. 32, ал. 8 от закона;
2. смазочни препарати и препарати за омасляване с код по КН 3403 размерът на обезпечението се определя по реда на чл. 58, ал. 1, изчислен по ставката, определена в чл. 32, ал. 13 от закона.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) За целите на прилагане на чл. 52, ал. 1, т. 1 от закона, когато обезпечението по ал. 1 е учредено с банкова гаранция, лицензираният складодържател може да предостави и обезпечение с депозит в пари по сметка на Централното митническо управление.
(6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) В случаите на промяна на банковата гаранция анексът съдържа най-малко следната информация:
1. индивидуализиращи данни за банката, издала анекса;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) данни за лицензирания складодържател - наименование, ЕИК;
3. адрес на данъчния склад;
4. номер на лиценза за управление на данъчния склад;
5. размер на обезпечението;
6. номер и дата на банковата гаранция, към която се издава анексът;
7. дата на приемане на анекса.
(7) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) В случаите на промяна на срока на валидност на банковата гаранция същият не може да бъде по-малък от една година от датата на изтичането на срока на предходното обезпечение.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Размерът на обезпечението се определя по формулата:


където:
О е размерът на обезпечението;
АСС1 - размерът на акциза за средномесечното количество на складираните стоки, изчислен по ставката за всеки вид стока (не включва размера на акциза за средномесечното количество на складирания дестилат и на задължителните количества по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти);
АСС2 - размерът на акциза за средномесечното количество на складирания дестилат или на складираните задължителни количества по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти;
АСП - размерът на акциза за средномесечното количество на освободените за потребление стоки, изчислен по ставката за всеки вид стока;
АСД - размерът на акциза за средномесечно количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз, изчислен по ставката за всеки вид стока.
(2) При прилагането на ал. 1 показателите "средномесечно количество" се изчисляват, както следва:
1. за складираните стоки - сумата от наличните в данъчния склад акцизни стоки на последното число на всеки месец от годината, разделена на 12;
2. за освободените за потребление стоки - сумата от количествата на освободените за потребление акцизни стоки през всеки месец от годината, разделена на 12;
3. за стоките в движение под режим на отложено плащане на акциз - сумата от количествата на акцизните стоки, които са в движение под режим отложено плащане на акциз към последното число на всеки месец от годината, разделена на 12.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За целите на прилагане на чл. 52, ал. 1, т. 1 от закона размерът на акциза, който е възникнал и който би могъл да възникне при прилагане на режим отложено плащане на акциз към определен момент, се определя по формулата:


където:
А е размерът на акциза към определен момент;
АСС1 - размерът на акциза за количеството на наличните складирани стоки към определен момент, изчислен по ставката за всеки вид стока (не включва размера на акциза за количество на складирания дестилат и на задължителните количества по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти);
АСС2 - размерът на акциза за количеството на наличния складиран дестилат или на складираните задължителни количества по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти към определен момент;
АСП - размерът на акциза за количеството на освободените за потребление стоки, за които акцизът не е платен към определен момент, изчислен по ставката за всеки вид стока;
АСД - размерът на акциза за количеството стоки в движение под режим отложено плащане на акциз към определен момент, изчислен по ставката за всеки вид стока.

Раздел I "а".
Обезпечения, предоставяни от регистрирани получатели, регистрирани изпращачи, данъчни представители и при получаване на бандероли при митнически режими (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., загл. изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.)

Раздел I "а".
Обезпечения, предоставяни от регистрирани получатели и данъчни представители (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.)

Раздел I.
"а" Обезпечения, предоставяни от регистрирани получатели и данъчни представители (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., загл. изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.)

Раздел I.
"а" Обезпечения, предоставяни от регистрирани получатели и данъчни представители (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.)


Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) Данъчните представители по чл. 57а, ал. 1, т. 4 от закона и регистрираните получатели по чл. 57в от закона предоставят обезпечение, учредено с депозит в пари или с банкова гаранция, пред териториалната дирекция по регистрация на лицата в размер сто и петдесет на сто от размера на акциза, дължим за средномесечното количество на получените стоки. В случаите по чл. 76в, ал. 4 от закона, когато лицето е регистриран получател и при условие че предоставеното обезпечение в съответствие с чл. 83а, ал. 2 от закона покрива и размера на акциза при получаване на стоките по чл. 76в, ал. 4 от закона, може да не се предоставя отделно обезпечение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) При прилагането на ал. 1 показателят "средномесечно количество на получените стоки" се изчислява като сумата от количествата на акцизните стоки, получени при условията на дистанционни продажби по смисъла на ЗДДС, съответно за получените стоки под режим отложено плащане на акциз от регистрирания получател през всеки месец от годината, разделена на 12.
(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) Разпоредбата по ал. 1 не се прилага, когато регистрираният получател по чл. 57в от закона е освободен от акциз краен потребител и стоките, които получава, са вписани в издаденото му удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Лицата по чл. 57в от закона предоставят само едно обезпечение за акцизните стоки отделно за всеки обект.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) За целите на прилагане на чл. 57д, т. 4 от закона, когато обезпечението по ал. 1 е учредено с банкова гаранция, регистрираният получател може да предостави и обезпечение с депозит в пари по сметка на компетентното митническо учреждение.
(6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Когато се предоставя обезпечение от регистрираните получатели или регистрирани изпращачи под формата на банкова гаранция, същата се предоставя по образеца съгласно приложение № 9ж.
(7) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Когато се предоставя обезпечение от данъчни представители или при получаване на бандероли при митнически режими под формата на банкова гаранция, същата се предоставя по образеца съгласно приложение № 9з.
(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) Сертифицираните получатели по чл. 76у от закона предоставят обезпечение, учредено с депозит в пари или с банкова гаранция, пред териториалната дирекция по регистрация на лицата в размер сто на сто от размера на акциза, дължим за средномесечното количество на получените стоки.
(9) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) При прилагането на ал. 8 показателят "средномесечно количество на получените стоки" се изчислява, като сумата от количествата на акцизните стоки, получени от сертифицирания получател през всеки месец от годината, се разделя на 12.

Раздел I "б".
Обезпечения, предоставяни от временно регистрирани получатели и от лица, които получават акцизни стоки на територията на страната, освободени за потребление на територията на друга държава членка (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., загл. изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.)

Раздел I.
"б" Обезпечения, предоставяни от временно регистрирани получатели и от лица, които получават акцизни стоки на територията на страната, освободени за потребление на територията на друга държава членка (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., загл. изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.)


Чл. 58б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) Временно регистрираните получатели по чл. 58а и лицата по чл. 76в, ал. 4, чл. 76л, ал. 1, т. 1 и чл. 76ц от закона предоставят обезпечение или внасят пълния размер на дължимия акциз за конкретното количество акцизни стоки пред териториалната дирекция по седалище и адрес на управление, съответно по постоянен адрес или седалище на лицата. В случаите по чл. 76в, ал. 4, чл. 76и и чл. 76л от закона, когато лицето е лицензиран складодържател и при условие че предоставеното обезпечение в съответствие с чл. 77, ал. 2 от закона покрива и размера на акциза при получаване на стоките по чл. 76в, ал. 4, чл. 76и и чл. 76л от закона, може да не се предоставя отделно обезпечение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Въз основа на предоставеното обезпечение или внасянето на акциза от лицата по ал. 1 компетентната териториална дирекция издава документ, удостоверяващ, че размерът на акциза за стоките, които ще бъдат получени, е заплатен, обезпечен или че стоките са освободени от заплащане на акциз по образец съгласно приложение № 9в.
(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, когато временно регистрираният получател по чл. 58а от закона е освободен от акциз краен потребител и стоките, които получава, са вписани в издаденото му удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за временно регистрираните получатели.
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) В случаите, когато се получават смазочни масла с код по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и консистентни смазки (греси), включени в код по КН 2710 19 99 и код по КН 3403 на територията на страната, освободени за потребление на територията на друга държава членка, разпоредбите на чл. 83ж и 83з от закона не се прилагат.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) В случаите по ал. 5 директорът на териториалната дирекция или оправомощено от него лице, в срока по чл. 56у, ал. 2 от закона, уведомява писмено или по електронен път на посочен от лицето електронен адрес за генерирания уникален идентификационен номер за целите на подаване на електронен акцизен данъчен документ и акцизна декларация.

Раздел II.
Бандероли


Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Лицензираните складодържатели, които поставят бандерол върху потребителската опаковка на акцизни стоки, заявяват необходимото количество бандероли пред териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад, в който ще се поставят бандеролите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите, когато бандеролите върху потребителските опаковки на акцизни стоки ще се поставят при производителя - извън територията на страната или във временен или митнически склад по смисъла на митническото законодателство, лицата по чл. 64, ал. 2 и 3 от закона заявяват необходимото количество бандероли пред териториалната дирекция:
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) по седалище на вносителя или на лицата по чл. 76в, 76у и 76ц от закона;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) по местонахождение на обекта на регистрирания или временно регистрирания получател;
3. по местонахождение на данъчния склад на лицензирания складодържател.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Лицата по чл. 58а от закона могат да заплатят пълния размер на дължимия акциз за заявените бандероли преди тяхното получаване, при условие че тези бандероли са предназначени за стоки, произведени извън територията на страната.
(4) (Новa - ДВ, бр. 8 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите, когато бандеролите върху потребителските опаковки на акцизните стоки ще се поставят при производителя - извън територията на страната или във временен или митнически склад, но стоките ще постъпят под режим отложено плащане на акциз в данъчен склад на територията на страната, бандеролите се заявяват само от лицензирания складодържател по местонахождение на данъчния склад, в който ще постъпят стоките.


Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Лицата по чл. 59 подават писмено искане за необходимото количество бандероли по образец съгласно приложение № 10.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. платежният документ, удостоверяващ заплащането на себестойността на заявените бандероли по сметка на Министерството на финансите;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) договор или друг документ, удостоверяващ договорените количества с чуждестранното лице, в случаите на внасяне или въвеждане от друга държава членка от временно регистриран получател;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г.) декларация от лицензирания складодържател или от регистрирания получател за средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол, а в случаите, когато лицата не са осъществявали дейност - средномесечното прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол;
4. (нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) решение на директора на компетентната териториална дирекция за искане на бандероли над определения в чл. 64, ал. 8 от закона лимит.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Когато искането за необходимото количество бандероли по ал. 1 се подава на хартиен носител, информацията, съдържаща се в искането, се предоставя и на електронен носител.


Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Подадените искания за бандероли заедно с платежния документ, удостоверяващ заплащането на себестойността на заявените бандероли, незабавно се изпращат на отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите.


Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Бандеролите се предават от отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите на съответната териториална дирекция с приемно-предавателен протокол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Получените в съответната териториална дирекция бандероли се завеждат под отчет, като се отразяват в досието на лицето, подало искането.

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лицензираните складодържатели и лицата по чл. 57в от закона могат да получават бандероли, чийто брой не надвишава средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол, увеличено с 15 на сто, а в случаите, когато лицето не е осъществявало дейност - брой бандероли, който не надвишава средномесечното прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол. В случаите, когато лицето е лицензиран складодържател или регистриран получател, който пуска в продажба нов продукт - може да получава бандероли, чийто брой не надвишава средномесечното прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол.
(2) Лицата по чл. 58а от закона могат да получават бандероли, чийто брой не надвишава количеството на акцизните стоки, посочени в разрешението по чл. 58б от закона.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Лицата по чл. 64, ал. 2 и 3 от закона могат да получават бандероли, чийто брой не надвишава договорените количества акцизни стоки с чуждестранното лице.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Преди получаване на бандеролите лицата по чл. 63, ал. 2 заплащат пълния размер на дължимия акциз или представят пред териториалната дирекция, където е подадено искането за бандероли, обезпечение по чл. 83е от закона.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Преди получаването на бандеролите лицата по чл. 63, ал. 3 предоставят пред териториалната дирекция, където е подадено искането за бандероли, обезпечение по чл. 83 от закона.
(6) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За целите на прилагане на ал. 1 лицензираните складодържатели и регистрираните получатели могат да заявяват и получават брой бандероли, който не надвишава общия размер на акциза (размера на акциза за всички стоки), увеличен с 15 на сто, с изключение на цигарите, при които се отчита броят на опаковките.


Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Бандеролите се предават на лицето, подало искането в количествата, определени в чл. 63, и в срок не по-късно от 30 дни от заявяването им с приемо-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 11. Протоколът се съставя в два екземпляра - за лицето и за териториалната дирекция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Неполучените бандероли могат да бъдат предадени на лицата до 30 дни след изтичане на срока по ал. 1, след което се връщат в отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите.


Чл. 64а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) В случаите на прекратяване действието на лиценз за управление на данъчен склад неизползваните бандероли могат да бъдат прехвърлени в друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател.

Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Бандеролите за алкохолни напитки се отпечатват за количества, които са в съответствие с разпоредбите на Наредбата за предварително опакованите количества продукти, приета с Постановление № 41 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 и 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г., бр. 1 от 2005 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2008 г., бр. 43 от 2009 г.).
(2) В случай че бандеролът е поставен върху потребителската опаковка и е покрит от производителя с фолио, фолиото трябва да е прозрачно, а бандеролът да е залепен изцяло и да са видими всички негови реквизити и защити.


Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Заявените и получените бандероли от лицата по чл. 59 могат да бъдат върнати в териториалната дирекция, от която са получени, само в случаите, когато с тях не са облепвани бутилирани алкохолни напитки или тютюневи изделия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) При промяна на регистрираната цена тютюневите изделия, обозначени със стара цена, могат да бъдат освобождавани за потребление в срок до 30 дни от влизането в сила на новата регистрирана цена, като не се допуска освобождаване за потребление на тютюневи изделия, обозначени със стара регистрирана цена, ако са освободени за потребление тютюневи изделия с регистрирана нова цена. При промяна на регистрирана цена на:
1. тютюневите изделия след изтичане на 14-дневен срок от датата на влизане в сила на новата регистрирана цена тютюневите изделия, обозначени със стара цена:
а) не могат да бъдат въвеждани в данъчен склад за складиране;
б) не могат да бъдат въвеждани в местата за съхранение на произведените в данъчния склад тютюневи изделия;
в) не могат да бъдат внасяни или получавани на територията на страната от територията на друга държава членка;
2. пури и пурети, за които лицата по чл. 59 са получили бандероли, в 7-дневен срок от датата на влизане в сила на промяната лицата са длъжни да върнат неизползваните бандероли в съответната териториална дирекция.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В 7-дневен срок от влизане в сила на нов образец на бандерол лицата по чл. 59 подават писмена декларация за наличните количества необлепени бандероли. Декларацията се подава пред териториалната дирекция, от която са получени бандеролите, и съдържа най-малко следната информация: серия/емисия на бандеролите, номера на бандеролите (от - до), както и техния общ брой.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) От датата на влизане в сила на нов образец на бандерол лицата по чл. 59 не могат да освобождават за потребление акцизни стоки, облепени с отменения образец на бандерол. В случаите по ал. 3 лицата са длъжни да върнат неизползваните бандероли в 30-дневен срок от датата на влизане в сила на новия образец на бандерол.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по ал. 1, 2 и 4 бандеролите се предават с опис за връщани бандероли по образец съгласно приложение № 11а.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В 60-дневен срок от предаването на бандеролите се съставя констативен протокол за върнатите бандероли по образец съгласно приложение № 12. Протоколът се съставя в два екземпляра - за лицето и за съответната териториална дирекция след безспорно доказване на автентичността на бандеролите от митнически служители, оправомощени със заповед на директора на Агенция "Митници".
(7) При връщане на бандероли тяхната себестойност не се възстановява.
(8) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) При констатиране на неистински или подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а бандеролите се изземват и съхраняват като доказателство до приключване на административнонаказателното производство.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Бандеролите по ал. 1, 2 и 4 се предават от съответната териториална дирекция на отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите с приемо-предавателен протокол, след което бандеролите се снемат от отчет в съответната териториална дирекция.
(10) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Протоколът по ал. 9 се съставя в два екземпляра - за съответната териториална дирекция и за отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите, и съдържа подробен опис на върнатите бандероли и заключение за автентичността им, изготвено от определени със заповед на директора на Агенция "Митници" служители.
(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Бандероли, които не са предавани на лицата, подали искането, се връщат от съответната териториална дирекция на отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите с приемо-предавателен протокол, като не се прави заключение за автентичност. Предадените бандероли се снемат от отчет в съответната териториална дирекция.
(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Бандеролите, върнати от съответната териториална дирекция на отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите, се унищожават.
(13) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) В случаите по ал. 8 след приключване на административнонаказателното производство бандеролите се унищожават от комисия, определена със заповед на директора на Агенция "Митници" или оправомощено от него длъжностно лице. Екземпляр от констативния протокол за унищожаване на бандеролите се изпраща на отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите.
(14) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Бандеролите по ал. 13 се унищожават по начин, гарантиращ тяхната невъзможна повторна употреба.


Чл. 66а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 16.08.2022 г.) В случаите на чл. 64, ал. 21 от закона за бандеролите, подлежащи на бракуване, се подава опис по образец съгласно приложение № 11а в компетентното митническо учреждение по седалище и адрес на управление на лицето или по местонахождение на данъчния склад/обекта, когато лицето е лицензиран складодържател или регистриран/временно регистриран получател. От датата на влизане в сила на нов образец на бандерола лицата по чл. 64 от закона са длъжни в 24-месечен срок да върнат бандеролите по отменения образец, подлежащи на бракуване.
(2) В случаите на чл. 64, ал. 22 от закона лицензираните складодържатели и регистрираните/временно регистрираните получатели подават опис по реда на ал. 1. Регистрираните/временно регистрираните получатели могат да подадат опис само за акцизни стоки, които не са доставени и получени в обекта.
(3) Бандеролите, подлежащи на бракуване, се връщат на компетентното митническо учреждение залепени върху хартиени листове, съдържащи печат и идентификационни данни на данъчно задълженото лице, датата, на която са били залепени бандеролите, и име и подпис на лицето, което ги е залепило.
(4) В случаите на ал. 3 не се допуска лепене на отделни части от различни бандероли.
(5) Листовете със залепени бандероли се предават в компетентното митническо учреждение едновременно с подаването на описа по ал. 1. При установени случаи на залепени части от различни бандероли същите се връщат на лицата в момента на тяхното предаване или на по-късен етап, за което се съставя протокол.
(6) Бракуват се само бандероли с видими всички реквизити и защити след безспорно доказване на тяхната автентичност от митнически служители, определени със заповед на директора на Агенция "Митници". Автентичността на бандеролите се установява в срок до 60 дни от подаване на описа.
(7) При констатиране на неистински и подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а бандеролите се изземват и съхраняват като доказателство до неговото приключване.
(8) Бандеролите се бракуват с протокол по образец съгласно приложение № 12а, подписан от представител на лицето по ал. 1 и 2 и от служител на компетентното митническо учреждение по седалище и адрес на управление на лицето или по местонахождение на данъчния склад/обекта, когато лицето е лицензиран складодържател или регистриран/временно регистриран получател.
(9) Протоколът за бракуване на бандероли се съставя не по-късно от 14 дни от изготвянето на писменото заключение за тяхната автентичност в два екземпляра - за лицето и за компетентното митническо учреждение. При бракуване на бандероли тяхната себестойност не се възстановява.
(10) Бракуваните бандероли се унищожават в присъствието на комисия, определена със заповед на директора на Агенция "Митници" или определено от него длъжностно лице. За унищожените бандероли комисията изготвя констативен протокол.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В случаите на ал. 7 бандеролите се унищожават след приключване на административнонаказателното производство от комисия, определена със заповед на директора на компетентната териториална дирекция. За унищожените бандероли комисията изготвя констативен протокол.
(12) Бандеролите се унищожават по начин, гарантиращ тяхната невъзможна повторна употреба.


Чл. 66б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., нов - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Лицата, подали опис по чл. 66а, ал. 1 и 2, могат да поискат от директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад/обекта автентичността на облепените върху акцизните стоки бандероли, подлежащи на бракуване, да бъде установена на местата, където те се съхраняват. В тези случаи ал. 3, 4 и 5 на чл. 66а не се прилагат.
(2) Акцизните стоки по ал. 1 се предават на митническите служители по чл. 66а, ал. 6 на място с протокол за предаване и приемане, съдържащ най-малко следната информация:
1. дата и място на предаване и приемане на бандеролите;
2. наименование и ЕИК на лицето, подало описа по чл. 66а, ал. 1 или 2;
3. входящ номер и дата на описа по чл. 66а, ал. 1 или 2;
4. вид на акцизните стоки;
5. търговска марка;
6. емисия на бандеролите;
7. серия на бандеролите;
8. номера на бандеролите;
9. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) регистрирана цена, посочена върху потребителската опаковка (за тютюневите изделия, различни от пури и пурети, или регистрирана цена, посочена върху бандерола за пури и пурети);
10. действително алкохолно съдържание по обем;
11. вместимост на потребителската опаковка (за алкохолните напитки);
12. общ брой на бандеролите съобразно реквизитите по т. 5, 6, 7, 9, 10 и 11;
13. име, длъжност и подпис на лицето, предаващо бандеролите;
14. име, длъжност и подпис на митническите служители, приели бандеролите.
(3) Протоколът за предаване и приемане се изготвя в два екземпляра - за лицето и за компетентното митническо учреждение, като информацията по т. 3 - 12 се изготвя задължително и във вид на електронна таблица, която се предоставя на митническите служители, на които е възложено установяване на автентичността на бандеролите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Акцизните стоки с бандероли, по отношение на които са били предприети действия за установяване на автентичността на бандеролите, се съхраняват на подходящо място, ползвано от данъчно задълженото лице, което се запечатва от митническите органи. За извършените действия митническите органи съставят протокол, към който се прилага протоколът по ал. 3.
(5) При констатиране на неистински и подправени бандероли се образува административнонаказателно производство, а бандеролите се изземват и съхраняват като доказателство до неговото приключване.
(6) Бандеролите с установена автентичност се бракуват по реда на чл. 66а, ал. 8 и 9.
(7) Облепените върху акцизните стоки бандероли, които са бракувани, се отстраняват от потребителските им опаковки в присъствието на митнически органи и се съхраняват по реда на ал. 4. Данъчно задълженото лице уведомява предварително компетентното митническо учреждение най-малко седем дни преди датата, на която следва да бъде осигурено присъствие на митнически служители.
(8) Бандеролите се унищожават в едномесечен срок от изготвяне на протокола за тяхното бракуване на място в обектите по ал. 1, а когато това е невъзможно - на друго подходящо за целта място. Компетентното митническо учреждение се уведомява за осигуряване на присъствие на митнически служители най-малко седем дни преди датата на унищожаването.
(9) Бракуваните бандероли се унищожават в присъствието на комисия, определена със заповед на директора на Агенция "Митници" или определено от него длъжностно лице. За унищожените бандероли комисията изготвя констативен протокол.
(10) В случаите на ал. 5 бандеролите се унищожават по реда на чл. 66а, ал. 11.
(11) Бандеролите се унищожават по начин, гарантиращ тяхната невъзможна повторна употреба. Разходите за унищожаване на бандеролите по ал. 8 са за сметка на данъчно задължените лица.
(12) Алинеи 7 и 8 не се прилагат при унищожаване на акцизни стоки по реда на чл. 53а.
(13) Лицата по ал. 1 са длъжни да оказват съдействие на митническите органи при установяване на автентичността на бандеролите и тяхното унищожаване, включително с осигуряване на подходящи помещения и персонал за товарно-разтоварни дейности. Агенция "Митници" не дължи обезщетение за нарушен търговски вид на акцизни стоки вследствие на действия, свързани с установяване на автентичността на поставените върху тях бандероли.


Чл. 66в. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) (1) В случаите, когато освободени за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол, ще бъдат изнасяни или изпращани в друга държава членка, поставените върху потребителските опаковки бандероли се бракуват след доказване на тяхната автентичност.
(2) Алинея 1 се прилага в случаите на влизане на нов образец на бандерол или при несъответствие на акцизните стоки с нормативни изисквания.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Действията, свързани с бракуването на бандеролите, се извършват само в данъчен склад и след разрешение на директора на компетентната териториална дирекция по местонахождение на данъчния склад.
(4) Автентичността на бандеролите се установява от митническите органи преди въвеждане на акцизните стоки в данъчния склад в срок до 45 дни от подаване на искането за издаване на разрешение по ал. 3. Срокът може да бъде удължен до 15 дни със заповед на директора на Агенция "Митници".
(5) Не се установява автентичност на бандероли с нарушена цялост или с липсващи реквизити и защити.
(6) Акцизните стоки по ал. 1 могат да бъдат въведени в данъчния склад при условие, че бандеролите, които ще бъдат бракувани, са заявени от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят акцизните стоки, и същият има сключен писмен договор с лицето, собственик на акцизните стоки.
(7) В случаите, когато бандеролите не са заявени от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще бъдат въведени акцизите стоки, собственикът на акцизните стоки следва да представи пред митническите органи писмено потвърждение от лицето, заявило бандеролите, че същите са заявени от него, за акцизните стоки по ал. 1.
(8) С договора по ал. 6 се регламентира начинът на предаване и приемане на стоките по опис, както и останалите взаимоотношения, произтичащи от сключената между страните сделка.
(9) Описът за предаване и приемане по ал. 8 се изготвя задължително и във вид на електронна таблица, която съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и ЕИК на собственика на акцизните стоки;
2. наименование и ЕИК:
а) на лицето, въвело акцизните стоки на територията на страната от друга държава членка, и/или
б) на лицето, внесло акцизните стоки от трета страна, и/или
в) на производителя на акцизните стоки или друг идентификационен номер (за чуждестранните лица);
3. идентификационен номер на данъчния склад, в който ще бъдат въведени акцизните стоки;
4. вид на акцизните стоки (тютюневи изделия или алкохолни напитки);
5. код по КН;
6. търговско наименование;
7. търговска марка;
8. емисия на бандерола;
9. серия на бандерола;
10. номер на бандерола;
11. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) регистрирана цена, посочена върху потребителската опаковка за тютюневите изделия, различни от пури и пурети, или регистрирана цена, посочена върху бандерола за пури и пурети;
12. вместимост на потребителската опаковка;
13. действително алкохолно съдържание по обем;
14. наименование на лицето, за което ще бъдат изпратени акцизните стоки;
15. VAT номер или друг идентификационен номер на лицето по т. 14;
16. държава, за която са предназначени акцизните стоки.
(10) Лицата по ал. 7 са длъжни да оказват съдействие при установяване на автентичността на бандеролите, включително с осигуряване на подходящи помещения и персонал за товаро-разтоварни дейности.
(11) Агенция "Митници" не дължи обезщетение за нарушен търговски вид на акцизните стоки вследствие на действия, свързани с установяване на автентичността на поставените върху тях бандероли.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) В 3-дневен срок от установяване на автентичността на бандеролите директорът на териториалната дирекция по ал. 3 издава или мотивирано отказва издаването на разрешение за съхранение на акцизни стоки с платен акциз в данъчния склад.
(13) Акцизните стоки с установена автентичност на бандеролите се превозват до данъчния склад в транспортни опаковки, запечатани от митническите органи по начин, гарантиращ невъзможния достъп до вътрешността на опаковката. При запечатването митническите органи отбелязват датата, митническото учреждение, името и длъжността си. За извършените действия се съставя протокол. Транспортната опаковка се съпровожда или към нея се прикрепят заверено копие на протокола, както и на описа по ал. 9.
(14) Подлежащите на бракуване бандероли се отстраняват от потребителските опаковки на акцизните стоки в присъствието на митнически органи. Отстранените бандероли се унищожават в данъчния склад чрез нарязване, раздробяване, изгаряне или по друг подходящ начин.
(15) За извършените действия по ал. 14 митническите органи съставят протокол, към който се прилага опис на унищожените бандероли.
(16) По отношение бракуването на бандероли в данъчния склад се прилагат разпоредбите на чл. 66а, доколкото в този член не е предвидено друго.
(17) За издаване на разрешението по ал. 12 се прилага редът за издаване на разрешение по чл. 49а, доколкото в този член не е предвидено друго. Към искането задължително се прилагат копия на документите по ал. 6, потвърждението по ал. 7 и описа по ал. 9.
(18) Лицензираният складодържател е длъжен да разграничава както в отчетността, така и физически, акцизните стоки по ал. 1.
(19) За акцизните стоки, предназначени за изпращане в друга държава членка, се прилагат разпоредбите на чл. 76а и 76б от закона.
(20) За акцизните стоки, предназначени за трети страни, се прилагат изискванията за режим износ по реда на митническото законодателство, като представянето на стоките за поставяне под режим се извършва в данъчния склад. Стоките се извеждат от склада след разрешаване вдигането на стоките за режим износ.


Чл. 66г. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) Писмените заключения за автентичността на бандеролите се съхраняват за срок от 5 години считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която съответното производство е приключило.

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)


Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г. (*)) Унищожените съгласно чл. 66, ал. 13 и чл. 66а, ал. 11 и 12 бандероли се снемат от отчет в съответната териториална дирекция.


Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) Регистрираните получатели, временно регистрирани получатели и лицата по чл. 76в предоставят в срока за подаване на акцизната декларация отчет за получените бандероли съгласно приложение № 12в.
(2) Отчетът за получените бандероли се предоставя от вносителите преди освобождаване на предоставеното обезпечение.
(3) За установените липси на бандероли лицата по чл. 59 издават регистриран електронен акцизен данъчен документ и внасят дължимия акциз в срока на подаване на акцизната декларация.
(4) За установените липси на бандероли вносителите внасят дължимия акциз преди освобождаване на предоставеното обезпечение.


Чл. 68б. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Когато описите на бандероли по чл. 66, 66а и отчетите за бандероли по чл. 68а се подават на хартиен носител, информацията, съдържаща се в описите и отчетите, се предоставя и на електронен носител.

Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г. (*), доп. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) В 15-дневен срок от промяна на регистрираната цена лицата по чл. 64 от закона подават писмена декларация за наличните количества тютюневи изделия, с посочена върху потребителската опаковка стара цена или върху бандерола (за пури и пурети). Декларацията се подава пред териториалната дирекция, от която са получени бандеролите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) Наличните количества:
1. тютюневи изделия, различни от пури и пурети с посочена върху потребителската опаковка стара цена, се установяват чрез извършване на инвентаризация в данъчния склад на лицензирания складодържател или в склада на вносителя, съответно в склада на лицето, въвело акцизните стоки от друга държава членка, като се описват броят, видът на бандеролите и продажната цена, посочена върху потребителската опаковка, залепени върху нереализираната продукция;
2. пури и пурети, облепени с бандерол с изписана върху него стара цена, се установяват чрез извършване на инвентаризация в данъчния склад на лицензирания складодържател или в склада на вносителя, съответно в склада на лицето, въвело акцизните стоки от друга държава членка, като се описват броят, видът и стойността на бандеролите, залепени върху нереализираната продукция.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.)


Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г., предишен текст на чл. 70, доп. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) При промяна на регистрираните цени на тютюневите изделия, различни от пури и пурети, освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол и с изписана на потребителската опаковка цена, се продават по цената върху потребителската опаковка до изчерпване на количествата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) При промяна на последните регистрирани цени на пури и пурети освободените за потребление, облепени с бандерол с изписана върху него стара цена, се продават по цената върху бандерола до изчерпване на количествата.


Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.) В случаите по чл. 29, ал. 4, т. 5 от закона , когато не е регистрирана продажна цена за съответното тютюнево изделие, продажната цена се определя на:
1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) за цигари - 7,50 лв. за 20 къса;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)
(2) За тютюневи изделия с продажна цена, определена по реда на ал. 1, за които при отклоняване от митнически режим с отложено плащане или временно складиране има регистрирана продажна цена, по-висока от тази, по която е обезпечен акцизът, дължимият акциз се определя върху тази по-висока цена.
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г.) Размерът на акциза за цигарите, дължим в случаи на липси на бандероли, се определя на база продажната цена по ал. 1, т. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) Размерът на акциза за тютюн за пушене и нагреваемите тютюневи изделия, дължим в случаи на липси на бандероли, се определя на база най-голямата вместимост на потребителска опаковка, посочена в съответния приемно-предавателен протокол за получаване на бандероли.
(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) Размерът на акциза за пури и пурети, дължим в случаи на липси на бандероли, се определя на база вместимостта на потребителска опаковка, за която са получени съответните бандероли от икономическия оператор.
(6) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2023 г., в сила от 21.04.2023 г.) Размерът на акциза за течност за електронна цигара, съдържаща никотин, дължим в случаи на липси на бандероли, се определя на база вместимостта на течността в милилитри, съдържаща се в електронната цигара за еднократна употреба, патрона, резервоара или контейнера за многократно пълнене, за която са получени съответните бандероли от икономическия оператор.


Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) (1) В случаите по чл. 123, ал. 4 от закона описът на стоките се изготвя в 2 екземпляра - един екземпляр за митническото учреждение и един екземпляр за лицето, по образец съгласно приложение № 13.
(2) Описът по ал. 1 се представя едновременно с писменото уведомление по чл. 123, ал. 4 от закона.
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Екземплярът от описа за лицето или негово заверено копие се съхранява в обекта, като се представя на митническите органи при проверка.

Раздел III.
Определяне и заплащане на акциз (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.)


Чл. 72а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)


Чл. 72б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) В случаите по чл. 44, ал. 1, т. 3 и 4 от закона внасянето на акциза в държавния бюджет се извършва в 14-дневния срок, определен за подаване на акцизната декларация.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) В случаите по чл. 44, ал. 1, т. 6 от закона внасянето на акциза в държавния бюджет се извършва в 14-дневния срок след изтичане на данъчния период.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) В случаите по чл. 44, ал. 1, т. 7 от закона внасянето на акциза в държавния бюджет се извършва в 14-дневен срок от издаването на акцизния данъчен документ.
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) В случаите по чл. 44, ал. 1, т. 8 от закона внасянето на акциза в държавния бюджет се извършва по сметка на Агенция "Митници", в сроковете, определени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)

Раздел III "а".
Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)

Раздел III "а".
Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Раздел III.
"а" Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


Чл. 72в. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)


Чл. 72г. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)


Чл. 72д. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)


Чл. 72е. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 20.07.2018 г.)

Глава пета.
ОТЧЕТНОСТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел I.
Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по закона лица


Чл. 73. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Лицензираните складодържатели, регистрираните по закона лица, както и другите данъчно задължени лица по закона водят документация и отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност и този правилник.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни да водят отчетност, която да позволява идентифицирането и проследяването на получаваните, произведените, съхраняваните, реализираните и използваните акцизни стоки.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лицата по ал. 1, които извършват дейност с тютюневи изделия, с изключение на лицензираните складодържатели, притежаващи лиценз за безмитна търговия, и лицата, извършващи търговия на дребно, са длъжни да използват средство за измерване и контрол - система за електронно преброяване и идентификация за целите на водената от тях отчетност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите на директна доставка лицензираният складодържател води регистър за изпратените уведомления по чл. 55в, ал. 3, който съдържа най-малко следната информация:
1. пореден номер, дата и час на уведомлението;
2. наименование на изпращача и идентификационен номер на данъчния склад/акцизен номер;
3. търговско наименование и код по КН на енергийните продукти;
4. точен адрес на мястото на директна доставка;
5. дата и час на получаване на енергийните продукти на мястото на директна доставка;
6. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) дата и час на получаване на разрешението от директора на компетентната териториална дирекция (в случай че има такова);
7. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) пореден номер и дата на електронния административен документ.


Чл. 74. (1) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Материалната отчетност на лицензираните складодържатели съдържа конкретна информация за всички поставени, произведени и съхранявани в данъчния склад стоки, както и за всички стоки, които се извеждат от склада, включително получени при условията на директна доставка.
(2) В материалната отчетност се вписва и всяка операция, която се извършва в данъчния склад.
(3) Материалната отчетност трябва да бъде на разположение в помещенията на данъчния склад.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) Вписванията на данните за стоките и операциите в материалната отчетност се извършват веднага след поставянето на стоките в данъчния склад, извършването на операциите и извеждането на стоките от данъчния склад, включително получени при условията на директна доставка.
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) Стоките, обезпечени като доказателство по реда на чл. 103, ал. 2 от закона или оставени на отговорно пазене от митническите или други органи, се вписват отделно в материалната отчетност.
(6) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) На датата на прехвърляне на собствеността на акцизната стока в данъчния склад лицензираният складодържател отразява в автоматизираната система за отчетност съответните данни за стоката и за новия и собственик.

Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Материалната отчетност се води за всеки данъчен склад отделно, по видове дейности и видове стоки.
(2) В данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки материалната отчетност за складираните стоки е обособена от материалната отчетност, свързана с производствения процес.
(3) Акцизните стоки, съхранявани в данъчен склад, за които акцизът е заплатен, се посочват в материалната отчетност отделно от другите стоки, за които не е заплатен акциз.
(4) Акцизни стоки, облепени с бандерол, се посочват в материалната отчетност отделно от тези, които не са облепени с бандерол или са облепени с чуждестранен бандерол.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Произведените неакцизни стоки на територията на данъчния склад се посочват в материалната отчетност отделно от акцизните стоки.


Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Лицензираните складодържатели задължително водят регистър "Дневник на складовата наличност".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Регистърът по ал. 1 съдържа най-малко следната информация:
1. общи данни:
а) идентификационен номер на лицензирания складодържател;
б) идентификационен номер на данъчния склад;
в) единен идентификационен код на лицензирания складодържател;
2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) данни за акцизните стоки, постъпили и произведени в данъчния склад:
а) търговско наименование на стоката;
б) търговска марка;
в) код на акцизния продукт;
г) код по КН и допълнителен код на стоката, който съответства на търговското и наименование;
д) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) алкохолен градус, градус плато, вместимост на потребителската опаковка, брой потребителски опаковки, а за цигарите - и продажна цена, и дължина на цигарите без филтъра или без мундщука;
е) мерна единица;
ж) количество на стоките, посочени в електронния административен документ/опростен придружителен документ или друг документ, а в случаите, когато е разрешено постъпване в данъчен склад на стоки с платен акциз - количеството на стоките, посочено в регистрирания електронен акцизен данъчен документ, във фактурата или в друг документ;
з) (доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) вид, номер и дата на електронен административен документ/опростен придружителен документ или друг документ, а в случаите, когато е разрешено постъпване в данъчен склад на стоки с платен акциз - количеството на стоките, посочено в регистрирания електронен акцизен данъчен документ, във фактурата или в друг документ;
и) действително количество на постъпилите акцизни стоки, а в случаите, когато нормативно е предвидено предаване на данни от средствата за измерване и контрол по електронен път за постъпилите акцизни стоки към информационната система на Агенция "Митници", се посочват номер на трансакция и уникален идентификатор на контролна точка;
к) начин на постъпване;
л) дата на постъпване на стоките в данъчния склад;
м) (изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) код за собственост на стоката - "0" - собственост на лицензиран складодържател, "1" - собственост на вложител, или "2" - собственост на лице по чл. 45ж от закона;
н) ЕИК на собственика на стоката.
3. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) данни за акцизни стоки, изведени от данъчния склад, за изведени акцизни стоки, за които не са приключени движенията под режим отложено плащане на акциз, за вложени акцизни стоки в производството в данъчния склад и унищожени стоки под контрола на митническите органи:
а) търговско наименование на стоката;
б) търговска марка;
в) код на акцизния продукт;
г) код по КН и допълнителен код на стоката, който съответства на търговското и наименование;
д) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) алкохолен градус, градус плато, вместимост на потребителската опаковка, брой потребителски опаковки, а за цигарите - и продажна цена, и дължина на цигарите без филтъра или без мундщука;
е) мерна единица;
ж) (доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г.) количество на стоките, посочени в електронния административен документ или митническата декларация за износ, в случаите по чл. 73б, ал. 12 от закона, или в регистрирания електронен акцизен данъчен документ, а в случаите, когато нормативно е предвидено предаване на данни от средствата за измерване и контрол по електронен път за изведените акцизни стоки към информационната система на Агенция "Митници", се посочват номерът на трансакция и уникалният идентификатор на контролна точка; когато стоките са вложени в производството в данъчния склад или се извеждат стоки с платен акциз - количеството на стоките, посочено в друг документ;
з) (доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) вид, номер и дата на електронния административен документ или митническата декларация за износ, в случаите по чл. 73б, ал. 12 от закона, или на регистрирания електронен акцизен данъчен документ, а в случаите, когато стоките са вложени в производството в данъчния склад или се извеждат стоки с платен акциз, или са унищожени под контрола на митническите органи - номер и дата на друг документ;
и) предназначение на стоките;
к) дата на извеждане на стоките от данъчния склад;
л) (изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) код за собственост на стоката - "0" - собственост на лицензиран складодържател, "1" - собственост на вложител, или "2" - собственост на лице по чл. 45ж от закона;
м) ЕИК на собственика на стоката;
н) (доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г.) датата на регистриране в компютърната система на съобщението за получаване или дата на съобщението "Резултати при напускане", в случаите по чл. 73б, ал. 13;
о) (доп. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г.) количество на липсите или излишъците, посочени в съобщението за получаване или дата на съобщението "Резултати при напускане", в случаите по чл. 73б, ал. 13 от закона, като за разликата между посочените липси и пределните размери на естествените фири при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз се вписва номер и дата на регистрирания електронен акцизен данъчен документ;
п) номер и дата на регистрирания акцизен данъчен документ за количествата акцизни стоки, за които не е получено съобщение в сроковете по чл. 74 от закона.
4. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) данни за количество на загубите от естествени фири по време на съхранението и при транспортирането на изведените от данъчния склад акцизни стоки и номер и дата на документа, удостоверяващ количеството на загубите от естествени фири.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на ал. 2, т. 2, буква "к" се използват следните кодове:
1. 01 - с електронен административен документ;
2. 02 - произведени в данъчния склад;
3. 03 - придобити по друг начин;
4. 04 - с платен акциз;
5. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) 05 - с опростен придружителен документ/електронен опростен административен документ, с изключение на код "12";
6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) 06 - с уведомление по чл. 76л от закона;
7. 07 - с електронен административен документ при условията на директна доставка на енергийни продукти;
8. 08 - с платен акциз, въведени от лица, получили енергийни продукти, освободени от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" с цел привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници;
9. 09 - с платен акциз, собственост на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси";
10. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) 10 - получен енергиен продукт в данъчния склад в случаите на смесване на биогорива с горива от нефтен произход с платен акциз, собственост на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси";
11. 11 - напълно денатуриран етилов алкохол, изпратен от друг данъчен склад на територията на страната;
12. 12 - напълно денатуриран етилов алкохол, изпратен от друга държава членка;
13. 13 - произведени в данъчния склад тютюневи изделия, които са постъпили в помещенията за съхранение;
14. (нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г.) 14 - по реда на чл. 73б, ал. 10 от закона;
15. (нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) 15 - стоки, обезпечени като доказателство по реда на чл. 103, ал. 2 от закона чрез запечатване на обекта или част от него или оставени на отговорно пазене от митническите или други органи;
16. (нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) 16 - стоки, за които е отпаднало основанието за обезпечаване като доказателство и същите са върнати на лицето;
17. (нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) 17 - с електронен административен документ стоки, облепени с бандерол, изпратени от данъчен склад на същия лицензиран складодържател;
18. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) 19 - въвеждане на стока съгласно чл. 45ж от закона;
19. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) 20 - въвеждане на стока съгласно чл. 53, ал. 5 от закона.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) В регистъра по ал. 1 се вписват и данни за бандеролите в случаите, когато за стоките се изисква поставяне на бандерол, за броя на бандеролите, налични в началото на данъчния период, постъпили в данъчния склад през данъчния период, бандероли, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад, бандероли, облепени върху акцизни стоки, освободени за потребление, бандероли, облепени върху акцизни стоки, получени от друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател, бандероли, облепени върху акцизни стоки, изпратени до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател, начално количество на бандеролите, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад, крайно количество на бандеролите, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад, бандероли, изпратени при производител извън територията на страната, върнати неизползвани бандероли, върнати бандероли за бракуване, унищожени бандероли, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад, бандероли, облепени върху акцизни стоки, освободени за потребление, бандероли, облепени върху акцизни стоки, получени от друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател, бандероли, облепени върху акцизни стоки, изпратени до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател, начално количество на бандеролите, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад, крайно количество на бандеролите, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад, липси на бандероли, бандероли, невърнати в срок и налични в края на данъчния период, както следва:
1. номер и дата на документа за получаване на бандеролите;
2. вид на бандерола;
3. серия и номера на бандеролите;
4. вместимост на опаковката;
5. алкохолно съдържание по обем % vol.;
6. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) продажна цена в левове (за тютюневи изделия, различни от пури и пурети не се попълва при бракуване, липси или когато бандеролите не са облепени върху тютюневите изделия);
7. емисия на бандеролите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) При постъпване в данъчния склад и при извеждане от него на бира в регистъра по ал. 1 не се попълва уникален идентификатор на контролна точка, а в полето номер на трансакция се попълва номер на партида на акцизната стока.
(8) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) При постъпване в данъчния склад и при извеждане от него на тютюневи изделия, с изключение на тютюн за пушене, който постъпва в данъчния склад като суровина за производство на тютюневи изделия, както и при въвеждане от производството в помещенията за съхранение, в регистъра по ал. 1 в полето номер на трансакция се попълва номер на списъка на баркодовете от средството за измерване и контрол - система за електронно преброяване и идентификация.
(9) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г.) Информацията по ал. 5, т. 3 се посочва само в случаите на постъпване на бандеролите в данъчния склад.
(10) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г.) Извън случаите по ал. 9 информацията за бандеролите по ал. 5, т. 3 се посочва от серия и № ... - до серия и №....


Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Регистър "Дневник на складовата наличност" се завежда на датата на връчването на лиценза за управление на данъчен склад.


Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В края на всеки данъчен период, в края на всяка календарна година, както и на датата на прекратяването на лиценза се прави рекапитулация на регистъра "Дневник на складовата наличност".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по ал. 1, когато за съответния данъчен период са отчетени и вписани в регистър "Дневник на складовата наличност" загуби от естествени фири, същите следва да са установени при извършена проверка (инвентаризация) от лицензираните складодържатели, документирана с документ по образец съгласно приложение № 23.
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Документът по ал. 2 се подава по електронен път едновременно с акцизната декларация за съответния данъчен период, когато акцизната декларация е подадена по електронен път
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 25 от