навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 105 ОТ 22 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Април 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 20 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 24 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г., изм. ДВ. бр.33 от 20 Април 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за създаване, поддържане, достъп и ползване на:
1. система за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане;
2. система за идентификация на земеделските парцели;
3. система за идентификация и регистрация на животните;
4. интегрирана система за контрол;
5. интегрирана информационна система (електронна база данни);
6. (нова - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) система за електронни услуги.
(2) Електронната база данни по ал. 1, т. 5 включва данните от системите по т. 1, 2 и 3 и от външни бази данни.

Чл. 2. (1) Системите по чл. 1 се създават и поддържат:
1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) по т. 1, 4, 5 и 6 - от Разплащателната агенция (РА);
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) по т. 2 - от Министерството на земеделието, храните и горите;
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) по т. 3 - от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).
(2) Системите по чл. 1, т. 1, 2, 3 и 5 се изграждат и поддържат въз основа на регистри и графична информация като компютризирани бази данни.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ, НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ И НА ЗАЯВКИТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2015 Г.)

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ И НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане включва регистър на кандидатите за подпомагане и регистър на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане.
(2) Регистърът на кандидатите за подпомагане се създава въз основа на заявленията за подпомагане и съдържа следните данни за кандидата, неговото стопанство и дейност:
1. за кандидати физически лица:
а) собствено име, презиме и фамилия;
б) ЕГН или ЕНЧ;
в) дата на раждане;
г) пол;
д) информация от документа за самоличност - номер на документа за самоличност, орган, издал документа, и дата на издаване;
е) данни за контакт (адреси, телефони и т.н.);
ж) IBAN и BIC;
з) роля в системата (земеделски стопанин, преработвател, търговец, организация на производители и др.);
и) дата на регистрация;
к) уникален регистрационен номер в регистъра на кандидатите;
л) други данни, които го идентифицират;
2. за кандидати юридически лица и еднолични търговци:
а) наименование;
б) юридически статус;
в) единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
г) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) регистрация в търговския регистър или съдебно решение, дата и номер.
д) представител - физическо лице за връзка (управител, лице за контакти и др.);
е) данни за контакт (адреси, телефони и т.н.);
ж) IBAN и BIC;
з) роля в системата (земеделски стопанин, преработвател, търговец, организация на производители и др.);
и) дата на регистрация;
й) уникален регистрационен номер в регистъра на кандидатите;
к) други данни, които го идентифицират.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Регистърът на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане съдържа следните данни за подадените от кандидата заявления за участие в схемите и мерките за подпомагане:
1. данните по ал. 2, т. 1 или т. 2;
2. схемите и мерките, включени в заявлението;
3. документите, които са представени от кандидата;
4. буквено-цифрови данни и картен материал за земеделските парцели, ползвани от кандидата;
5. (нова - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) данни за идентификацията на екологично насочените площи, посочени от кандидата.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Разплащателната агенция създава и поддържа системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане въз основа на:
1. информационна стратегия, одобрена от изпълнителния директор на РА;
2. установени правила и процедури за информационни системи и бази данни във фонда;
3. международните стандарти за информационни системи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Разплащателната агенция извършва хардуерното и софтуерното осигуряване на системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Данните в системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане се попълват от служители на РА и/или на общинска служба по земеделие или на областна дирекция по земеделие, които са оторизирани и са получили съответните права за достъп съгласно вътрешните правила за защита на данните в интегрираната информационна система по чл. 36, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Достъп до системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане имат:
1. длъжностни лица от РА;
2. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) длъжностни лица от Министерство на земеделието, храните и горите и от общинските служби по земеделие и гори;
3. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) представители на Сметната палата на Република България, специализираното звено по чл. 2в, ал. 1, т. 2 от ЗПЗП, сертифициращият орган по чл. 2а, ал. 2, т. 2 от ЗПЗП и представители на Европейската комисия и Европейската сметна палата;
4. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) други лица, определени със заповед на изпълнителния директор на РА или на министъра на земеделието, храните и горите.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Достъпът по ал. 1 се осигурява съгласно вътрешните правила за защита на данните в интегрираната информационна система по чл. 36, ал. 5 от ЗПЗП.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Данните в системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане се ползват за:
1. проверка и взимане на решения по заявленията за подпомагане;
2. изплащане на финансова помощ;
3. контрол за използване на помощите;
4. изготвяне на справки и отчети.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ


Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Създаването, поддържането и обновяването на системата за идентификация на земеделските парцели включва:
1. създаване, поддържане и обновяване на цифрова ортофотокарта (ЦОФК) за територията на цялата страна;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) създаване, поддържане и обновяване на цифрови географски и атрибутивни данни за:
а) референтни парцели - физически блокове;
б) слой "Площи, допустими за подпомагане";
в) екологично насочени площи;
г) слой "Постоянно затревени площи";
д) временно затревени площи.
3. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) В системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) се ползват и други, външни за системата, цифрови географски и атрибутивни данни (слоеве).Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите организира актуализирането на ЦОФК за територията на цялата страна в СИЗП за период не повече от четири години.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите сключва договор с изпълнител на техническите дейности за създаване и обновяване на ЦОФК по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Изпълнителят по ал. 1 е длъжен да предаде 5 пълни копия от всички данни на цифровите изображения на електронен носител на Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Агенцията по кадастъра към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и РА.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) За създаване и обновяване на ЦОФК се използват:
1. ортогонални самолетни и/или сателитни изображения с пространствена разделителна способност не по-малка от 0,5 м и
2. заснети след 1 юни на календарната година.
(2) Цифровата ортофото карта се изготвя и поддържа в мащаб не по-малък от 1:5000.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Копия от ЦОФК за цялата страна или части от нея във формат, подходящ за използване с ГИС приложения, се предоставят:
1. безвъзмездно - за научни и нетърговски цели на централни и териториални органи на изпълнителната власт, Българската академия на науките и държавните висши училища със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или на упълномощено от него лице;
2. възмездно - във всички останали случаи с договор, сключен с Министерството на земеделието, храните и горите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Независимо от реда за предоставяне получените копия от ЦОФК не могат да се преотстъпват под каквато и да е форма на трети лица, освен когато това е предвидено в договора по ал. 1, т. 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите одобрява със заповед правила за закупуване и предоставяне на части или на цялата ЦОФК, които се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите. В правилата се посочва цена в левове за картен лист, като картата се предоставя на картни листи от 16 кв. км, по определена в тях картосхема на картните листи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Актуализираната по реда на чл. 9 - 11 ЦОФК се дешифрира с оглед обновяване на цифровите географски и атрибутивни данни в СИЗП по чл. 8, ал. 1, т. 2, букви "а", "б" и "в". На дешифриране подлежи и всяка друга ЦОФК, отговаряща на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 1 и ал. 2, до която МЗХГ има достъп и може да използва.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., предишен текст на чл. 13, изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите създава в системата за идентификация на земеделските парцели специализиран слой на референтни парцели - физическите блокове, включващ техните основни характеристики и уникални идентификационни номера.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Основните характеристики на физическия блок са неговите граници и начин на трайно ползване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) За граници на физическите блокове се ползват налични трайни топографски елементи като:
а) граници между земеделски и неземеделски земи и граници между различни видове неземеделски площи, включително гори, захрастени територии, водни обекти, канали, застроени площи, пътища (полски и с постоянна настилка), огради и др.;
б) елементи на ландшафта, включително синори, редици дървета, дерета и др.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Начинът на трайно ползване на физическия блок в зависимост от предназначението на земята е от земеделски или неземеделски тип съгласно приложението.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Начинът на трайно ползване на физическия блок със земеделско предназначение се определя спрямо вида на реалния начин на ползване на земята в границите му - обработваема земя, постоянно затревена площ или трайно насаждение. При наличие на различно, смесено земеползване в рамките на един земеделски физически блок отделните видове ползване следва да бъдат изчислени като площ и/или географски обособени.
(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Уникалният идентификационен номер на всеки физически блок се състои от ЕКАТТЕ на землището, в което блокът попада с по-голямата част от площта си, и пореден номер на създаване в границите на землището.


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., нов - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите създава в системата за идентификация на земеделските парцели специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", който включва площите в рамките на всеки физически блок, отговарящи на критериите за подпомагане, определени в наредбата, издадена на основание чл. 40 ЗПЗП.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите поддържа данни от линеен и полигонов тип в СИЗП за екологично насочени площи съответно от:
1. линеен тип за елементите по чл. 8, т. 1 и 5 и чл. 10 от Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (Наредба № 3 от 2015 г.);
2. полигонов тип за елементите по чл. 8, т. 4 от Наредба № 3 от 2015 г.


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., нов - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Цифровите географски и атрибутивни данни за референтни парцели - физически блокове, слой "Площи, допустими за подпомагане" и екологично насочени площи, се обновяват ежегодно с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите чрез:
1. дешифриране на актуална ЦОФК, изготвена чрез самолетно или сателитно заснемане;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2021 г., в сила от 20.04.2021 г.) отразяване на резултати и констатации от специализирани теренни проверки на референтни парцели по чл. 33, ал. 4, т. 2 от ЗПЗП;
3. отразяване, след анализ и при съществуваща техническа възможност за това, на резултатите от проверките на място по чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП, които предоставят допълнителна, различна и непротиворечива информация спрямо съществуващите към момента данни в СИЗП;
4. (нова - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) други източници на ортогонални изображения и цифрови данни за съответната година, до които Министерството на земеделието, храните и горите има достъп и може да използва при липса на информация по т. 1 - 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите възлага извършването на специализирани теренни проверки по ал. 2, т. 2 със заповед. Министърът на земеделието, храните и горите ежегодно утвърждава методика за избор на референтни парцели за теренни проверки по ал. 2, т. 2 и методически указания за тяхното провеждане.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Специализираните теренни проверки по ал. 2, т. 2 определят чрез използване на устройство за позициониране и измерване, чието допустимо отклонение на измерване отговаря на указанията на ЕК необходимостта от актуализиране, вида и обхвата на промените на характеристиките на референтните парцели - граници и начин на трайно ползване, както и на допустимите площи в тях, съгласно наредбата по чл. 40 ЗПЗП. В зависимост от установеното на място състояние на проверяваните площи и необходимостта от промени се извършват измервания (линейни или полигонови) за нови граници или съществуващите граници се потвърждават. Тези проверки не са проверки на място по смисъла на чл. 37 ЗПЗП, не касаят оценка на конкретни заявени за подпомагане площи и за резултатите от тях не се изпращат контролни листове или доклади на кандидатите от ДФ "Земеделие" или Министерството на земеделието, храните и горите.
(5) Земеделските стопани, заявили площи за подпомагане в референтни парцели - физически блокове, определени за теренни проверки по ал. 2, т. 2, се уведомяват чрез:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) публикуване на интернет страниците на МЗХГ и на съответната областна дирекция "Земеделие", както и на информационните табла в областните дирекции "Земеделие" и общинските служби по земеделие на информация за стартиране провеждането на специализираните теренни проверки и на списъци с референтните парцели, определени за проверка, и
2. публикуване на интернет страницата на съответната областна дирекция "Земеделие", както и на информационните табла в областните дирекции "Земеделие" и общинските служби по земеделие на индикативни графици за провеждането на теренните проверки в областта.
(6) Земеделските стопани по ал. 5 могат да бъдат уведомявани за теренните проверки по ал. 2, т. 2 и по друг подходящ начин, когато съществува възможност за това.
(7) Земеделските стопани, заявили площи за подпомагане в референтни парцели - физически блокове, определени за теренни проверки по ал. 2, т. 2, може да присъстват по време на нейното провеждане. Специализираните теренни проверки се извършват и без присъствието на земеделските стопани.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Резултатите от теренните проверки по ал. 2, т. 2 се отразяват в контролни доклади (протоколи) за служебно ползване, служещи за обновяване на информацията в СИЗП. Контролните доклади се подписват от служителите на МЗХГ, извършили проверката, други служители на МЗХГ, присъствали на проверката, при наличие на такива, и се утвърждават от директора на съответната областна дирекция "Земеделие".


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) (1) Данните по чл. 33а, ал. 5 от ЗПЗП включват:
1. идентификатор, начин на трайно ползване и граници на физически блок;
2. идентификатор на физически блок и граници на допустими за подпомагане площи в него;
3. информация за област, землище, ЕКАТТЕ и граници на постоянно затревени площи.
(2) Данните се публикуват в shape формат, координатна система WGS84, картографска проекция UTM, зона 35 Север, с кодиране на атрибутните данни Windows-1251.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., нов - ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 24.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Специализираните слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане" се обновяват ежегодно и чрез проверка на възражения съгласно чл. 16г.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., отм. в частта относно израза "чрез извършване на теренни проверки на характеристиките на физическите блокове и допустимата за подпомагане площ в тях" с Решение № 1155 от 02.02.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., отм. с Решение № 1155 от 02.02.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) След приключване на обновяването по чл. 15, ал. 2 Министерството на земеделието, храните и горите предоставя еднократно или на етапи актуализираните специализирани слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане" на РА за извършване на повторни административни проверки съгласно чл. 37, ал. 2 ЗПЗП на подадените заявления за подпомагане по отношение на площите, които не са били обект на проверка по чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП.
(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Въз основа на получените съгласно ал. 5 специализирани слоеве и извършените повторни административни проверки РА може да извърши отказ, частично или пълно плащане на площ.


Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 24.01.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Всяка година след приключване на обновяването по чл. 15, ал. 2, т. 1 и 2 министърът на земеделието, храните и горите одобрява със заповед проекти на специализирани слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане", която се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд "Земеделие".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) В заповедта по ал. 1 се посочват и срокът и начинът за подаване на възражения по чл. 16в.


Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 24.01.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Земеделските стопани могат да се запознаят с проектите на специализирани слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане" в общинската служба по земеделие по местонахождението на площите чрез преглед на съответните физически блокове или части от тях върху ЦОФК. Служителите от общинската служба по земеделие оказват съдействие на земеделските стопани при извършване на прегледа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) В срока по чл. 16б, ал. 2 земеделските стопани могат да подават до министъра на земеделието, храните и горите чрез областната дирекция "Земеделие" възражения по образец генерирани в системата по чл. 1, ал. 1, т. 6. При подаване на възражения земеделските стопани сами или със съдействието на служител от общинската служба по земеделие посочват идентификаторите на парцелите, които са предмет на възражението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Не могат да бъдат предмет на възражение по ал. 2 парцели, чието одобрение за подпомагане не е свързано със специализираните слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане", включително парцели - обект на проверка по чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП, за съответната кампания, както и такива, за които не са заявени схеми и мерки за подпомагане.

Чл. 16г. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2017 г., в сила от 24.01.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) След проверка на получените възражения и отстраняване на установени непълноти и грешки Министерството на земеделието, храните и горите изготвя окончателни специализирани слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане".
(2) Проверката по ал. 1 се извършва чрез преглед на коректността на:
1. извършената дешифрация, когато съответните площи попадат под актуално за годината заснемане;
2. извършената теренна проверка и нанасянето на констатациите от нея в базата данни на СИЗП, когато съответните физически блокове са определени за теренна проверка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Резултатите от извършените проверки на възраженията се публикуват чрез системата по чл. 1, ал. 1, т. 6.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Министърът на земеделието, храните и горите одобрява или изменя със заповед окончателните специализирани слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане". Заповедта се изпраща за обнародване в "Държавен вестник" и се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на Държавен фонд "Земеделие".
(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Одобрените от министъра на земеделието, храните и горите окончателни специализирани слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане" се използват от РА при извършване на финална оторизация и плащания на площ за съответната кампания на подадените заявления за подпомагане по отношение на площите, които не са били обект на проверка по чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП, и приема на заявления за подпомагане през следващата кампания.

Чл. 16д. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите създава в Системата за идентификация на земеделските парцели специализиран слой "Постоянно затревени площи", който включва съществуващи към момента на създаването му затревени площи с минимален размер 0,1 хектара, които:
1. са с начин на трайно ползване по Картата на възстановена собственост - пасища, мери, ливади или друг вид постоянно затревените площи;
2. попадат във физически блокове, включващи постоянно затревени площи, в които поне през една от последните 5 години има заявени затревени площи.
(2) Специализираният слой "Постоянно затревени площи" включва съществуващите постоянно затревени площи, които са екологично чувствителни, в зоните, обхванати от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OB L 206, 22.7.1992 г.) или Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (OB L 20, 26.1.2010 г.). За тези площи не се прилага условието по ал. 1, т. 2.
(3) Специализираният слой "Постоянно затревени площи" се създава с цел:
1. запазване на съществуващите постоянно затревени площи от разораване и преобразуване;
2. използване от ДФЗ - РА за административни проверки на подадените заявления за подпомагане съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП.


Чл. 16е. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) След създаване на специализирания слой "Постоянно затревени площи" Министерството на земеделието, храните и горите открива производство по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс за неговото одобряване. Откриването на производството се оповестява чрез:
1. публикуване на обява в един централен ежедневник;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) публикуване на обява на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).
3. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.)
(2) Уведомяването за откриване на производството по ал. 1 включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) основните съображения за изготвяне на специализирания слой "Постоянно затревени площи";
2. възможността заинтересованите лица да се запознаят с изготвения специализиран слой в общинските служби по земеделие и в областните дирекции "Държавен фонд "Земеделие" по местонахождение на площите и да подадат предложения и възражения за включване или невключване на определени физически блокове или части от тях в него.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) В едномесечен срок от оповестяване на откриването на производството по ал. 1 земеделските стопани могат да се запознаят с включването в специализирания слой "Постоянно затревени площи" на имотите или частите от тях, които стопанисват. Запознаването по ал. 1 се извършва в общинската служба по земеделие по местонахождението на площите, като се използва интернет страницата на ДФЗ, чрез преглед на съответните физически блокове или части от тях върху ЦОФК и констатиране дали попадат в специализирания слой. Служителите от общинската служба по земеделие оказват съдействие на земеделските стопани при извършване на прегледа.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) В срока по ал. 3 земеделските стопани могат да подават предложения и възражения до министъра на земеделието, храните и горите по одобрен образец - чрез автоматично генериране от интернет страницата на ДФЗ, за включване или невключване на определени имоти или части от тях в специализирания слой "Постоянно затревени площи". При подаване на предложения и възражения земеделските стопани сами или със съдействието на служител от общинската служба по земеделие посочват идентификаторите на имотите, които желаят да бъдат включени в предложението или възражението.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) След извършване на проверки на получените предложения и възражения и отстраняване на установените пропуски и грешки Министерството на земеделието, храните и горите изготвя окончателен специализиран слой "Постоянно затревени площи", който се одобрява със заповед от министъра на земеделието, храните и горите.


Чл. 16ж. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Специализираният слой "Постоянно затревени площи" се обновява ежегодно до 1 март чрез включване или изключване на площи въз основа на заповеди на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 33а, ал. 3 и чл. 33б, ал. 2 ЗПЗП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) След приключване на обновяването по ал. 1 Министерството на земеделието, храните и горите предоставя актуализирания специализиран слой "Постоянно затревени площи" на ДФЗ - РА за извършване на административни проверки на подадените заявления за подпомагане съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП.


Чл. 16з. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Собственик или ползвател на правно основание, който иска промяна на обхвата на специализирания слой "Постоянно затревени площи", подава в срок от 1 септември до 31 януари заявление до министъра на земеделието, храните и горите за включване или изключване на конкретни имоти. В заявлението се посочват типът на искането, както и имотите, за които то се отнася, а в заявлението за изключване на имоти се посочва и основание по чл. 33б, ал. 2 ЗПЗП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите в срок до 1 март издава заповеди за одобрение или неодобрение на включването или изключването на конкретни имоти от специализирания слой "Постоянно затревени площи" по подадените заявления по ал. 1, както и заповед за одобряване на окончателния обхват на слоя за съответната година.
(3) Включването на имоти в слой "Постоянно затревени площи" се одобрява, ако те отговарят на изискванията на чл. 16д.
(4) Изключване на имоти от слой "Постоянно затревени площи" по чл. 33б, ал. 2, т. 1 ЗПЗП се одобрява, когато площите в стопанството, които ще бъдат преобразувани в постоянно затревена площ, са равни или по-големи по размер от постоянно затревените площи, за които се отнася искането, а също така попадат във физически блокове, включващи постоянно затревени площи.
(5) Изключване на имоти от слой "Постоянно затревени площи" по чл. 33б, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5 ЗПЗП се одобрява, когато чрез приложен към искането документ и/или по служебен път се установи наличието на съответното обстоятелство, на което то се основава.


Чл. 16и. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, контролира по реда на чл. 37 от ЗПЗП спазването от земеделските стопани на забраната за преобразуване и разораване на постоянно затревени площи, включени в слой "Постоянно затревени площи".
(2) (Отм. с Решение № 1155 от 02.02.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите може да възложи със заповед извършването на контрол по ал. 1 и на общинските служби по земеделие.


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., нов - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) Министерството на земеделието, храните и горите поддържа данни в СИЗП за временно затревени площи, които включват площи с минимален размер над 0,1 ха, заявени за подпомагане в парцели с код на култура от групата на обработваемите земи, представляващи временно затревени площи, съгласно номенклатурата на културите в ИСАК.
(2) В данните за площите по ал. 1 се отбелязва поредността на годините на заявяване на такива площи, като:
1. площи, заявени в парцелите по ал. 1 до четири поредни години, се считат за обработваеми земи;
2. площи, заявени в парцелите по ал. 1 пет и повече поредни години, се считат за постоянно затревени площи.
(3) Площите по ал. 2, т. 2 не са "постоянно затревени площи" по смисъла на чл. 16д.


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., нов - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Цифровите географски и атрибутивни данни, структурирани в слоеве, се използват:
1. от РА за извършване на кръстосани административни проверки съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП на подадените през определена година на кандидатстване заявления за подпомагане;
2. за улеснение на земеделските стопани при заявяване на земеделските парцели за подпомагане през годината, следваща годината на обновяване на данните.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Системата за идентификация на земеделските парцели се изгражда, поддържа и актуализира и в съответствие със стандарти и препоръки на Обединения изследователски център (DG JRC) към Европейската комисия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите извършва хардуерното, софтуерното и комуникационното осигуряване на системата за идентификация на земеделските парцели.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) При необходимост министърът на земеделието, храните и горите или упълномощено от него лице утвърждава методически указания за реда, начина и условията за дешифриране на ЦОФК.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Достъп до информационната система за въвеждане и редактиране на данни имат длъжностни лица от:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) областните дирекции "Земеделие";
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) общинските служби по земеделие;
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите.
(2) Достъп до информационната система за ползване на данни имат:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) длъжностни лица от Министерството на земеделието, храните и горите;
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) длъжностни лица от ДФЗ;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) други лица, определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ


Чл. 21. Системата за идентификация и регистрация на животните включва данни за:
1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) идентификация на земеделския стопанин, който отглежда животните, и регистрационния номер на животновъдния обект, в който се отглеждат животните;
2. броя на животните от всеки вид, тяхната порода и възраст;
3. идентификационните номера на животните по видове;
4. местонахождението и придвижването на животните;
5. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) здравния статус на животните и извършените ветеринарномедицински мероприятия.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Системата за идентификация и регистрация на животните се създава и поддържа при условията и по реда на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (ДВ, бр. 90 от 2013 г.) въз основа на:
1. индивидуални средства за идентификация на животните;
2. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) индивидуални паспорти за идентифициране на едрите преживни и еднокопитни животни;
3. актуален регистър за всеки животновъден обект;
4. компютъризирана информационна система (електронна база данни);
5. документи за придвижване на животните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Българската агенция по безопасност на храните поддържа компютъризираната информационна система по ал. 1, т. 4, като въвежда данни за идентифицираните животни, техните собственици и регистрираните животновъдни обекти. Данните се съхраняват в централен сървър, намиращ се в централното управление на БАБХ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Българската агенция по безопасност на храните осигурява защита на данните в информационната система по ал. 1, т. 4 срещу неправомерно ползване и изменение.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Българската агенция по безопасност на храните осигурява непрекъснат достъп по електронен път до базата данни по чл. 22, ал. 1, т. 4 на РА и при поискване безвъзмездно и своевременно и предоставя копия на документите, свързани със системата.
(2) Разплащателната агенция осигурява трансфера на данните между системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти и интегрираната информационна система.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Разплащателната агенция осигурява защита на данните по ал. 2 съгласно чл. 36 от ЗПЗП.

Глава пета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ


Чл. 24. (1) Интегрираната система за контрол включва административни проверки на подадените заявления за подпомагане и проверки на място.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Разплащателната агенция извършва административни проверки на подадените заявления, като съпоставя включените в тях данни с данните от системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане, системата за идентификация на земеделските парцели и системата за идентификация и регистрация на животните.
(3) Административните проверки на подадените заявления включват:
1. проверки за допустимост на кандидата;
2. проверки за допустимост на земеделските площи;
3. кръстосани проверки между данните в заявлението и отделните регистри;
4. кръстосани проверки между данните в отделните заявления.


Чл. 25. (1) Проверките на място се извършват чрез:
1. инспекция на земеделското стопанство;
2. методи за дистанционно наблюдение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Проверките на място се извършват съгласно чл. 37, ал. 3 и 4 от ЗПЗП.
(3) Разплащателната агенция въвежда резултатите от проверките на място в интегрираната информационна система.


Чл. 26. (1) Достъп до данните в интегрираната система за контрол имат:
1. служителите на РА;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) служители на Министерството на земеделието, храните и горите;
3. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) представители на Сметната палата на Република България, специализираното звено за контрол по чл. 2в, ал. 1, т. 2 от ЗПЗП, сертифициращият орган по чл. 2а, ал. 2, т. 2 от ЗПЗП и представители на Европейската комисия и Европейската сметна палата;
4. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) други лица, определени със заповед на изпълнителния директор на РА или на министъра на земеделието, храните и горите.
(2) Достъпът по ал. 1 се осигурява съгласно вътрешните правила за защита на данните в интегрираната информационна система.


Чл. 27. Данните от интегрираната система за контрол се ползват:
1. при извършване на контрол на кандидатите и подадените заявления;
2. при изчисляване на финансовите помощи за кандидатите;
3. при осчетоводяване на плащанията;
4. за изготвяне на справки и отчети.

Глава шеста.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) Разплащателната агенция създава интегрирана информационна система, като обединява данните от системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане, системата за идентификация на земеделските парцели и системата за идентификация и регистрация на животните.
(2) Интегрираната информационна система се създава и поддържа съгласно:
1. информационна стратегия, одобрена от изпълнителния директор на РА;
2. установени правила и процедури за информационни системи и бази данни в РА;
3. международните стандарти за информационни системи;
4. изискванията на законодателството на Европейския съюз;
5. (нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за достъп до обществена информация и Закона за електронното управление.


Чл. 29. (1) Достъп до интегрираната информационна система имат:
1. служителите на РА;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) служители на Министерството на земеделието, храните и горите;
3. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) представители на Сметната палата на Република България, специализираното звено по чл. 2в, ал. 1, т. 2 от ЗПЗП, сертифициращият орган по чл. 2а, ал. 2, т. 2 от ЗПЗП и представители на Европейската комисия и Европейската сметна палата;
4. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) лицата по чл. 36, ал. 4 от ЗПЗП и други лица, определени със заповед на изпълнителния директор на РА или на министъра на земеделието, храните и горите.
(2) Достъпът по ал. 1 се осигурява съгласно вътрешните правила за защита на данните в интегрираната информационна система.

Глава седма.
СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ (НОВА - ДВ, БР. 11 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 09.02.2021 Г.)


Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) (1) Системата за електронни услуги съдържа данни и възможност за:
1. идентификация на лица, площи и животни;
2. географска визуализация на полигонови и линейни обекти;
3. визуализация на оперативна информация по заявени схеми и мерките за подпомагане;
4. издадени индивидуални административни актове;
5. генериране на формуляри.
(2) Системата се използва за:
1. визуализиране на публична информация, свързана със схемите и мерки за подпомагане, администрирани от РА;
2. визуализиране на индивидуална информация и електронно генериране и подаване на данни и документи, касаещи схеми и мерки за подпомагане, администрирани от РА;
3. осигуряване на свързаност с регистрите от държавната администрация.

Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) (1) Достъпът до системата е публичен и индивидуален.
(2) Публичният достъп се осъществява без предварителна регистрация и дава възможност за извършване на действията по чл. 30, ал. 2, т. 1.
(3) Индивидуалният достъп се осъществява след предварителна регистрация и създаване на индивидуален профил на потребител, като предоставя възможност за извършване на действията по чл. 30, ал. 2, т. 2 и 3.

Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Достъпът по чл. 31, ал. 3 се осигурява съгласно вътрешните правила за защита на данните в интегрираната информационна система по чл. 36, ал. 5 от ЗПЗП.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г.)
3. (нова - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) "Дешифриране" е процес на разчитане на ЦОФК, определяне и очертаване/дигитализиране в ГИС среда на цифрови географски и атрибутивни данни на обекти и слоеве, основно граници.
5. (нова - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) "Shape формат" е векторен цифров формат за запис на пространствено местонахождение и атрибутна информация на географски обекти.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Заключителни разпоредби


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 30, ал. 6 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2012 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 11.03.2014 Г.)

§ 4. Параграф 2 влиза в сила от 1 октомври 2014 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ (ДВ, БР. 82 ОТ 2006 Г.)

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2015 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 24.01.2017 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 16.03.2018 Г.)

§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2020 Г.)

§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 09.02.2021 Г.)

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 11, който влиза в сила от кампания 2021.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2020 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 21 "ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ COVID-19" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 20.04.2021 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 13, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от кампания 2021)

Номенклатура на начина на трайно ползване на физическите блокове

Код

Абревиатура

Наименование

ЗЕМЕДЕЛСКИ ТИП ЗЕМИ

010

ОЗ

Обработваеми земи

011

ОП

Оранжерийни площи

012

О

Оризища

021

ЛН

Лозови насаждения

022

ОН

Овощни насаждения

023

ДТН

Други трайни насаждения

031

ДМ

Дворни места

040

ПМЛ

Пасища, мери и ливади

050

СЗП

Смесено земеползване

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ТИП ЗЕМИ

101

ХЗТ

Храсти и затревени територии

102

ДОП

Дерета, оврази и промойни

103

ППП

Полски пътища, прокари и просеки

200

ГТ

Горски територии

300

ЗП

Застроени площи

303

ЗОС

Зони за спорт и отдих

304

ГП

Гробищни паркове

305

АО

Археологически обекти, паметници, могили

307

ЕКИ

Енергийна и комуникационна инфраструктура

400

ВП

Водни площи и влажни зони

401

РРК

Реки и речни корита

403

ВТС

Воднотехнически съоръжения

500

НТ

Нарушени терени

600

ТИ

Транспортна инфраструктура

700

ГЕТ

Голи и ерозирали терени

702

ОБР

Области с бедна растителност

900

НЗП

Площ с друго (неземеделско) предназначение


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума