навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 21 Август 2012г., изм. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 20 Октомври 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните изисквания към детските градини.
(2) Наредбата се прилага за всички детски градини независимо от вида на тяхната собственост.

Чл. 2. Здравните изисквания се отнасят до:
1. сградите и помещенията;
2. оборудването и обзавеждането на помещенията;
3. факторите на средата;
4. дейността в детската градина.


Чл. 3. (1) В детските градини се приемат деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) В целодневните и седмичните детски градини могат да се откриват яслени групи за деца от 3-месечна до 3-годишна възраст при спазване на изискванията на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103 от 2008 г.).


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) В детските градини целогодишно се приемат деца въз основа на писмено заявление, подадено от родителите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. копие от акта за раждане на детето;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист;
3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
6. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

Раздел II.
Здравни изисквания към сградите и помещенията


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5, доп. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Детските градини се разкриват и разполагат в райони, отдалечени от улици с интензивно движение, паркинги и промишлени предприятия, замърсяващи околната среда, инфекциозни болници, гробищни паркове и бензиностанции.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Детските градини се проектират и изграждат при спазване на изискванията на Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ, бр. 5 от 2016 г.), на Наредба № РД-02-20-1 от 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон (ДВ, бр. 33 от 2019 г.) и на здравните изисквания на тази наредба.
(3) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Проектирането на нови и реконструкцията на съществуващи детски градини се съгласува с регионалните здравни инспекции.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Теренът на детската градина трябва да включва не по-малко от 50 % озеленени площи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Теренът на детска градина по чл. 9, ал. 1 трябва да включва не повече от 30 % застроена площ и не по-малко от 50 % озеленени площи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Теренът се огражда с ограда, която се поддържа в изправност за недопускане влизането на външни лица и животни в двора на детската градина.
(4) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) За детските градини по чл. 9а се допуска частично ограждане на площта, ползвана от детската градина, включително и само на двора и площадките.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Детската градина трябва да има озеленен двор, площадки за игра, устроени съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г.), и физкултурна площадка с твърда настилка, с препоръчителна площ 2,5 m2 на дете.
(2) Тревата в озеленения двор да се коси редовно и обработва два пъти годишно с инсектициди за предпазване от кърлежи.
(3) (Отм., нова - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) Пясъчниците в детските градини отговарят на изискванията за устройство, безопасност и поддържане, определени с Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) Пясъчниците на откритите площадки се откриват един час преди началото на използването им от децата и задължително се покриват след приключване на заниманията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) Пясъчниците ежедневно се почистват преди началото на използването им от децата, а пясъкът в тях периодично се допълва и подменя, за да не се допусне замърсяването му.
(6) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) Най-малко два пъти в сезона на активно използване (рано напролет и в средата на лятото) се извършва прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка в пясъчниците.


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.)


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Детската градина се проектира в специално построени за целта самостоятелни сгради до два етажа или в такива, приспособени за отглеждане на деца от съответната възрастова група. По изключение се допуска детските градини да бъдат до три етажа, при условие че на третия етаж бъдат разположени административните помещения. Сградите се обезопасяват от влиянието на факторите на околната среда - шум, прах, влага, въздушни течения.
(2) Входовете в детските градини се проектират, както следва:
1. за всеки две яслени групи или четири градински групи - отделен вход и стълбище;
2. за единствена яслена група - при възможност отделен вход;
3. за административните служби - отделен вход;
4. за изолационното помещение - при възможност отделен вход.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) (1) По изключение и при доказана необходимост с мотивирано решение на кмета на общината се допуска на територията на съответната община или район/населено място проектирането и изграждането на детски градини, независимо от тяхната собственост, в част от новопроектирана сграда с друго основно предназначение или при преустройство на част от съществуваща сграда с друго основно предназначение.
(2) При проектирането на нова сграда частта от сградата, предвидена за детска градина, структурно и функционално се проектира като самостоятелен обем.
(3) При невъзможност да се изпълнят изискванията на ал. 2 детските градини по ал. 1 се разполагат на:
1. първите два надземни етажа, когато детската градина е разположена в нежилищна сграда; в тези случаи се допуска разполагането на административни помещения на третия етаж и на обслужващи помещения в подземния или полуподземния етаж, които са отделени от другата част на сградата и е осигурена пряка връзка с помещенията на детската градина;
2. първи надземен етаж, когато детската градина е разположена в жилищна сграда; в тези случаи, когато жилищната сграда е новопроектирана, се допуска в полуподземния или подземния етаж разполагането на обслужващи помещения, които са отделени от другата част на сградата и е осигурена пряка връзка с помещенията на детската градина; когато жилищната сграда е съществуваща, се допуска в полуподземния или подземния етаж разполагането само на помещение, в което са разположени обекти, съоръжения и инсталации за отопление по смисъла на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68 от 2005 г.).
(4) Детската градина по ал. 1 се проектира и изгражда за не повече от две групи до 20 деца в група.
(5) Не се допуска детската градина по ал. 1 да граничи със следните други самостоятелни обекти и съоръжения в сградите:
1. заведения за хранене и развлечения;
2. големи търговски обекти;
3. лечебни и здравни заведения;
4. обекти в областта на услугите;
5. производствени обекти независимо от техния капацитет и категория;
6. обекти, източници на йонизиращи и нейонизиращи лъчения;
7. хидрофорни уредби, трафопостове и други подобни;
8. обекти в областта на хазарта;
9. обекти в областта на погребалните и траурно-обредните услуги;
10. други обекти, при чиято дейност се очаква отделянето на замърсители, криещи опасност от значително вредно въздействие върху здравето на населението, околната и жизнената среда;
11. асансьори, когато същите са разположени до спални и занимални.
(6) За детските градини по ал. 1 се проектира най-малко един самостоятелен вход, който води към индивидуален подход за всяка от групите, както и за административните и помощните помещения на детската градина. Не се допускат преходи от група в група.
(7) Когато детската градина по ал. 1 се предвижда да бъде разположена на първите два надземни етажа и/или трети етаж за административните помещения, за нея се проектират и изграждат отделни стълбища между първия и втория и/или третия етаж, които са само за детската градина.
(8) За детските градини по ал. 1 не се допуска проектиране и преминаване на стълбища и асансьори, предназначени за останалата част от сградата, през помещенията на детската градина.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) В детската градина се изграждат следните помещения:
1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2012 г., в сила от 06.11.2012 г.) спалня и занималня;
2. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2012 г., в сила от 06.11.2012 г., нова - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) хранилище за помощни материали и пособия;
3. гардероб;
4. санитарен възел, състоящ се от тоалетна и умивалня;
5. физкултурно-музикален салон, по възможност разположен на първия етаж, с осигурена естествена и механична вентилация; спортните занимания могат да се провеждат и в специализирани спортни бази при осигурен транспорт;
6. плувен басейн по възможност; при наличие на плувен басейн същият следва да отговаря на изискванията на наредбата по чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 9, буква "б" от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;
7. административно-медицински помещения:
а) кабинет на директора;
б) (доп. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) методичен кабинет (учителска стая); при детски градини с до четири групи е допустимо да се обедини с кабинета на директора;
в) здравен кабинет, отговарящ на изискванията на наредбата по чл. 26, ал. 2 и чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 9, букви "л" и "п" от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;
г) изолационно помещение със санитарен възел;
д) гардероб, санитарен възел и душ за персонала;
8. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) перални помещения с отделен вход, които отговарят на изискванията на Наредба № 12 от 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални (ДВ, бр. 98 от 2018 г.).
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Помещенията по ал. 1, т. 1 - 4 се обособяват за всяка група.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Осигурява се непосредствена връзка между следните помещения на детската градина: гардероба със занималнята, гардероба с умивалнята и тоалетната, занималнята със спалнята.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Детските градини се осигуряват с централно или локално отопление при спазване изискванията за факторите на средата, посочени в раздел IV.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Височината на всички помещения в детската градина трябва да е не по-малка от 2,6 m. По изключение в детските градини се допуска височината на складови и котелни помещения да е 2,3 м, доколкото не противоречи на противопожарните изисквания и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2012 г., в сила от 06.11.2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Общата площ на помещенията спалня и занималня трябва да осигурява най-малко 4 m2 на всяко дете, а минималната площ на физкултурно-музикалния салон е 80 m2.
(7) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) В помещенията се осигурява топла и студена вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) В детските градини се изгражда кухненски блок, който отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ, специално българско издание: глава 13, том 44), Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) При невъзможност да се изгради кухненски блок, храната се доставя от кухня-майка, отговаряща на изискванията по ал. 1. Към всяка група се обособяват офиси за разпределяне на храната, отговарящи на изискванията по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) В детски градини с разкрити до две групи се допуска обособяване на един офис за разливане на храна, който се ползва от групите по определен график.
(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) При представяне от родителите на документ от магистър по медицина относно необходимостта от диетично хранене на детето осигуряването на такова хранене се извършва по реда на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.).


Чл. 12. Прозорците на занималните и спалните се проектират така, че:
1. в занималните и спалните да са на височина 0,6 m от пода и на минимално разстояние от тавана с възможност за поставяне на слънцезащитни устройства;
2. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) най-малко 50% от площта на всеки прозорец да е отваряема и обезопасена.


Чл. 13. Изложението на спалнята е на юг, югоизток или изток и по изключение на запад.

Раздел III.
Здравни изисквания към оборудването и обзавеждането на помещенията


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Занималнята се оборудва с маси и столове, съобразени с анатомо-физиологичните особености на децата от съответната възрастова група. Оборудването в занималните трябва да е изработено от материали с гладка повърхност, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. Играчките в детската градина отговарят на изискванията, посочени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с ПМС № 300 от 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 2010 г.).
(2) Към занималнята се обособява кът за хранене с маси и столове с височина, съобразена с анатомо-физиологичните особености на децата от съответната възрастова група.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Спалнята се оборудва с легла, които лесно се почистват, и са удобни за обслужване.


Чл. 16. (1) Подът на занималнята и спалнята се изграждат от материали с добри топлоизолационни свойства и се покриват с килим или друго тъканно покритие, позволяващо лесно почистване и дезинфекция.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Стените на занималнята и спалнята са с гладко покритие позволяващо лесно почистване и дезинфекция, в светли тонове.


Чл. 17. (1) Санитарният възел се оборудва с умивалници, чийто горен ръб е на отстояние 0,5 m от пода, а в яслената група на отстояние 0,4 m от пода. Умивалниците се снабдяват с миещи препарати и средства за подсушаване на ръце.
(2) В умивалнята се осигурява ниско корито за измиване на краката на децата с подвижен душ.
(3) Тоалетните чинии се разполагат в тоалетни клетки с преградни стени с височина 1 m и долен ръб на отстояние 0,2 m от пода.
(4) Санитарният възел се осигурява със съдове за резервна вода.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Подовете и стените на санитарните възли се изграждат от строителни продукти, които отговарят на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), и позволяват измиване и дезинфекция.


Чл. 18. Терасите се обезопасяват и оборудват със сенници за ползването им за игри или сън на открито.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Помещенията по чл. 10, ал. 1, т. 8 се устройват и оборудват с необходимите уреди и машини така, че да не се допуска контакт на мръсното с чистото пране.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Изпирането и дезинфекцията на прането се извършват само по термодезинфекционен и химиотермодезинфекционен перилен метод.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Не се допуска едновременно изпиране на пране от различни групи.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Пране, замърсено с биологични материали, се третира предварително и отделно.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) При невъзможност да се осигури собствена пералня се допуска ползване на обществена пералня, отговаряща на изискванията на Наредба № 12 от 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални.
(6) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) В случаите по ал. 5 в детската градина се изграждат следните самостоятелни помещения:
1. склад за мръсно пране, оборудван с подов сифон и мивка с течаща топла и студена вода; подът и стените на помещението се облицоват с материали, позволяващи измиване и дезинфекция;
2. склад за чисто пране, оборудван със съоръжения за съхранение на чистото пране по групи.
(7) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Помещенията по ал. 6 се ситуират така, че да не се допуска контакт и пресичане пътя на чистото и мръсното пране.


Чл. 20. Всички прозорци и врати се обезопасяват и се осигуряват с предпазни мрежи срещу насекоми.

Раздел IV.
Здравни изисквания към факторите на средата


Чл. 21. (1) Температурата на въздуха в помещенията на детската градина трябва да е между 18 - 21°С, с денонощни колебания 2,5 - 3°С при централно отопление и до 4°С при локално отопление.
(2) Отоплението през различните сезони на годината се регулира съобразно температурата на атмосферния въздух с цел да не се създават условия за прегряване или измръзване на децата.
(3) За отчитане на оптималната температура всяко помещение се снабдява с термометър.


Чл. 22. Влажността на въздуха в помещенията трябва да е в границите от 30 до 60%. В помещенията се поставят уреди за измерване на влажността.


Чл. 23. Допустимите граници на движението на въздуха са от 0,15 до 0,25 m/s, а кратността на обмяната на въздуха е 1 1/2 пъти в час. За осигуряване на постоянен приток на чист въздух в помещението е необходимо редовно проветряване.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Съотношението между остъклената част на прозорците към площта на пода трябва да е 1:3 за занималните и спалните и 1:4 за тоалетните и коридорите.
(2) Мебелите и стените са в светли тонове с цел осигуряване на по-добро осветление.
(3) Изкуственото осветление трябва да е достатъчно по сила и равномерно разпределено. Минималната осветеност за занималнята трябва да е 300 Lх за луминесцентно и 150 Lх за обикновено осветление, а за спалнята - 150 Lх за луминесцентно и 75 Lх за обикновено осветление.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Осветителните тела и контактите се обезопасяват.


Чл. 25. Контролът по спазването на изискванията към факторите на средата се осъществява от медицинския специалист в детската градина.

Раздел V.
Здравни изисквания към дейността в детската градина


Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) (1) На децата се осигурява ежедневно препоръчителният за възрастта минимум физическа активност в подходяща за съответната възраст форма.
(2) Децата прекарват на открито минимум по два часа на ден освен при лоши метеорологични условия (дъжд, силен снеговалеж, силен вятър, екстремални стойности на температурата на атмосферния въздух през студения и топлия период на годината или друга метеорологична обстановка, застрашаваща здравето и живота на децата) и/или влошено качество на атмосферния въздух.
(3) За децата в детската градина се допуска използването на електронни устройства с видеодисплеи, мултимедийни проектори и телевизор само с образователни цели, описани в плана за обучение, както следва:
1. за деца от 3 - 5 години не повече от два пъти седмично с продължителност на експозицията до 10 - 15 минути;
2. за деца от 6 - 7 години не повече от два пъти седмично с продължителност на експозицията до 15 - 20 минути.
(4) Дейностите по ал. 3 се провеждат във физкултурно-музикалния салон по график за всяка група при задължително спазване на изискванията за превенция на нарушения в зрението и опорно-двигателния апарат и последвани от подходящи за възрастта форми на физическа активност (упражнения, подвижни игри, спортни занимания, танци, разходки и игри на открито и др.).

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) Директорите на детски градини по чл. 3, ал. 2 осигуряват за работещите в яслените групи необходимите условия за системно повишаване на квалификацията им по реда на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2020 г., предишен чл. 26 - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) В детските градини се приготвя храна, съобразена с изискванията на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Седмичното меню се изготвя с участието на медицински специалист и/или технолог по хранене.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) От дневното меню се заделят проби, които се маркират и съхраняват в хладилник при температура от 0 до 4°С в продължение на 48 h като пробите от петъчното меню се съхраняват до понеделник на обяд.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) В детските заведения се използват храни, които отговарят на изискванията за качество и безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Храните се придружават с документи, доказващи тяхната безопасност, съгласно действащото законодателство.


Чл. 29. (Предишен чл. 27 - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 16.07.2022 г.) (1) Разпространението на заразни заболявания в детската градина се предотвратява чрез:
1. минимум двукратно дневно проветряване на помещенията, в отсъствие на децата;
2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) ежедневно изтупване на спалното бельо, ежеседмично на завивките и килимите и ежемесечно на дюшеците (матраците);
3. термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с гореща ютия;
4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) ежедневно извършване на дезинфекция на подовете, измиване с вода и сапун на играчките, масите, и при необходимост на столовете, леглата и стените; при дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, се прилагат предпазни мерки за предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор - достатъчно добро проветряване, при необходимост избърсване и изплакване на дезинфекцираните повърхности и предмети;
5. неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция на тоалетните; при извършване на дезинфекция на гърнетата на децата от яслените групи се използва специална престилка с отличителен знак, като след обслужване на всяко дете помощник-възпитателите задължително измиват и дезинфекцират ръцете си;
6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) задължително измиване на ръцете на децата преди хранене и след използване на тоалетната;
7. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба;
8. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) използване на индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете;
9. ежедневно наблюдение на здравословното състояние на децата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Дезинфекцията се извършва с биоциди, разрешени за предоставяне на пазара по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167, 27.06.2012 г.) или на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, при спазване на условията на издаденото разрешение и на изискванията, посочени на етикета.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Терен" е площта от урегулирания поземлен имот/имоти, върху която са разположени сградите на детската градина и обособените двор, площадка за игра и физкултурна площадка към нея, а в случаите на детски градини по чл. 9а - обособените двор, площадки за игра и физкултурна площадка.
2. "Обекти в областта на услугите" са обекти за химическо чистене, обществени перални по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 12 от 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални, обекти за изработване и поправка на облекло, обекти за изработване и поправка на обувки и кожени изделия, обекти за боядисване на облекло, фотоателиета, звукозаписни студиа, обекти за ремонт на електродомакинска (битова), компютърна и телевизионна техника.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., предишен § 1 - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Наредбата се издава на основание чл. 34, ал. 2, във връзка с § 1, т. 9, буква "о" от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Контролът по изпълнение на изискванията на наредбата се осъществява от органите на държавния здравен контрол.


§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 90 от 2020 г.) Съществуващите детски градини се привеждат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до една година от влизането и в сила.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 26 ОТ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ И ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 10.05.2011 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 06.11.2012 Г.)

§ 18. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2012 г., в сила от 06.11.2012 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 06.11.2012 Г.)

§ 3. Съществуващите детски градини се привеждат в съответствие с изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 64 от 2012 г.) и тази наредба в срок до една година от влизането и в сила, с изключение на изискванията по чл. 9 и чл. 10, ал. 4 и 5, които се съобразяват при наличие на технически възможности.


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 26 ОТ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ И ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 16.07.2022 Г.)

§ 21. Наредбата влиза в сила седем дни след обнародването и в "Държавен вестник", с изключение на § 8, т. 2, който влиза в сила от 1 януари 2023 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума