навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г.)

В сила от 16.10.2007 г.
Приета с ПМС № 242 от 08.10.2007 г.

Обн. ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Май 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Такси за издаване на разрешения


Чл. 1. За издаване на разрешение за използване на вода за питейно-битова употреба с отклонения от изискванията се събира такса 95 лв.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За издаване на разрешение за непосочване на съставка на козметичен продукт се събира такса 125 лв.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 28.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) (1) За издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоциди се събират такси, както следва:
1. за издаване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 17а от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) - 8450 лв. за единичен биоцид и 13 500 лв. за група биоциди;
2. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по опростена процедура по чл. 17б ЗЗВВХВС - 2150 лв. за единичен биоцид и 3440 лв. за група биоциди;
3. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез последващо взаимно признаване по чл. 17г ЗЗВВХВС - 2850 лв. за единичен биоцид и 4560 лв. за група биоциди;
4. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез паралелно взаимно признаване по чл. 17д, ал. 1 ЗЗВВХВС, когато Република България е референтна държава членка - 8450 лв. за единичен биоцид и 13 500 лв. за група биоциди;
5. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез паралелно взаимно признаване по чл. 17д, ал. 3 ЗЗВВХВС, когато Република България е заинтересована държава членка - 2850 лв. за единичен биоцид и 4560 лв. за група биоциди;
6. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди, разрешени в друга държава членка чрез взаимно признаване по чл. 17е ЗЗВВХВС - 2850 лв. за единичен биоцид и 4560 лв. за група биоциди;
7. за издаване на временно разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 17н ЗЗВВХВС - 8450 лв. за единичен биоцид и 13 500 лв. за група биоциди;
8. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на идентичен биоцид по чл. 17и ЗЗВВХВС - 525 лв.;
9. за издаване на разрешение за паралелна търговия на биоцид по чл. 17к ЗЗВВХВС - 340 лв.
(2) За изменение на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид по чл. 17а ЗЗВВХВС се събират такси, както следва:
1. за административни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква "аа" от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167/1 от 27 юни 2012 г.) (Регламент (ЕС) № 528/2012 ) - 70 лв.;
2. за незначителни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква "аб" от Регламент (ЕС) № 528/2012 - 320 лв.;
3. за значителни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква "ав" от Регламент (ЕС) № 528/2012 - 1030 лв.
(3) За подновяване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 17в ЗЗВВХВС се събира такса в размер 4050 лв.
(4) За изменение на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез последващо или паралелно взаимно признаване по чл. 17г и чл. 17д ЗЗВВХВС се събира такса в размер 70 лв.
(5) За подновяване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез последващо или паралелно взаимно признаване по чл. 17г и чл. 17д ЗЗВВХВС се събират такси, както следва:
1. когато Република България е избрана за референтна държава членка - 7200 лв.;
2. когато Република България е избрана за заинтересована държава членка - 1200 лв.
(6) За издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 18 ЗЗВВХВС се събира такса в размер 920 лв. за единичен биоцид и 1470 лв. за група биоциди.
(7) За изменение на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 18 ЗЗВВХВС се събира такса, както следва:
1. за административни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква "аа" от Регламент (ЕС) № 528/2012 и за изменение, свързано с изпълнение на изискването на § 33 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 102 от 2015 г.) - 50 лв.;
2. за незначителни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква "аб" от Регламент (ЕС) № 528/2012 - 150 лв.;
3. за значителни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква "ав" от Регламент (ЕС) № 528/2012 - 350 лв.
(8) За издаване на разрешение по чл. 30, ал. 5 ЗЗВВХВС се събира такса в размер 1890 лв.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За издаване на разрешение за облъчване с йонизиращи лъчения на определен вид храна се събира такса 149 лв.


Чл. 5. За издаване на разрешение за разрушаване (демонтаж) на азбест и/или азбестсъдържащи материали от сграда, конструкция, предприятие или кораб се събира такса 125 лв.


Чл. 6. За издаване на разрешение за пренасяне на тленни останки извън страната се събира такса 13 лв.

Раздел II.
Такси за издаване на сертификати


Чл. 7. За издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на населението се събира такса за всеки продукт (артикул) по 63 лв.


Чл. 8. За издаване на сертификат за минерална вода се събира такса 63 лв.


Чл. 9. За издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб се събира такса, както следва:
1. до 1000 бруто регистър тона - 230 лв.;
2. от 1001 до 3000 бруто регистър тона - 290 лв.;
3. от 3001 до 10 000 бруто регистър тона - 330 лв.;
4. над 10 000 бруто регистър тона - 370 лв.


Чл. 10. За издаване на международен сертификат за имунизации, за прилагане на профилактично средство или за имунизационно състояние за чужбина се събира такса 33 лв.

Раздел III.
Такси за издаване на удостоверения


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на лице, което практикува неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, се събира такса 100 лв.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина се събира такса 367 лв., а за пререгистрация - 227 лв.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения се събира такса 1125 лв.


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)


Чл. 15. За издаване на удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейност за изпитване качеството на медицинска радиологична апаратура, се събира такса 85 лв.


Чл. 16. За издаване на удостоверение за съответствието на обработката на натурални и изворни води, предназначени за питейни цели, се събира такса 63 лв.


Чл. 17. За издаване на удостоверение за съответствието във връзка с регистриране на географско указание за бутилирана натурална минерална вода се събира такса 63 лв.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 28.12.2010 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.)


Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За издаване на удостоверение за регистрация и вписване в регионалния регистър на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се събира такса в размер 30 лв.

Раздел IV.
Такси за издаване на заключения


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За извършване на проверка за спазване на здравните изисквания се събира държавна такса, както следва:
1. при регистрация на лечебно заведение или при промяна на дейностите на лечебното заведение - 92 лв.;
2. при издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност или при промяна на видовете лечебни дейности, за които е издадено разрешението - 134 лв.


Чл. 19. За издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за производство или търговия на едро с лекарствени продукти, се събира такса 123 лв.


Чл. 20. За издаване на хигиенно заключение за аптека се събира такса 93 лв.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.)


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци се събира такса в размер 123 лв.


Чл. 21б. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) За издаване на здравно заключение за оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционен проект се събира такса в размер 65 лв.

Чл. 21в. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) За издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти за устройствени планове се събира такса в размер 55 лв.

Раздел V.
Такси за издаване на становища


Чл. 22. За издаване на становище за държавна приемателна комисия се събира такса 63 лв.


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.)


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.)

Чл. 25. За издаване на становище за държавна приемателна комисия за обекти с източници на йонизиращи лъчения се събира такса, както следва:
1. при първа степен на сложност - 150 лв.;
2. при втора степен на сложност - 130 лв.;
3. при трета степен на сложност - 110 лв.


Чл. 26. За издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения се събира такса, както следва:
1. при първа степен на сложност - 100 лв.;
2. при втора степен на сложност - 80 лв.;
3. при трета степен на сложност - 60 лв.


Чл. 27. За издаване на становище за възстановяване дейността на обект с източници на йонизиращо лъчение, спрян временно от експлоатация, се събира такса, както следва:
1. при първа степен на сложност - 150 лв. на обект;
2. при втора степен на сложност - 130 лв. на обект;
3. при трета степен на сложност - 100 лв. на обект.


Чл. 28. За издаване на становище за класифициране на отпадъци се събира такса 43 лв.


Чл. 29. За издаване на становище за унищожаване на лекарства се събира такса 33 лв.

Раздел V.
"а" Такси за извършване на лабораторни анализи и дейности (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, Националният център по обществено здраве и анализи събира такси съгласно приложение № 1.


Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, Националният център по заразни и паразитни болести събира такси съгласно приложение № 2.


Чл. 29в. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, Националният център по радиобиология и радиационна защита събира такси съгласно приложение № 3.


Чл. 29г. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, регионалните здравни инспекции събират такси съгласно приложение № 4.


Чл. 29д. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) (1) В случаите, когато има направени транспортни и командировъчни разходи, те се заплащат допълнително.
(2) При извършване на лабораторна дейност не се заплащат такси за лабораторни изследвания на проби, взети от държавните здравни инспектори и необходими за нуждите на официалния контрол, с изключение на проби, взети при констатиране на несъответствия.

Раздел VI.
Други такси


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)


Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) За заверката на лична здравна книжка и вписването и в регистър на новоиздадените лични здравни книжки се събира такса в размер 3 лв.


Чл. 34. За издаване на заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение се събира такса 44 лв.


Чл. 35. За издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ по тарифата се събира такса 6 лв.


Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2010 г., в сила от 25.05.2010 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2012 г.)


Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 28.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) (1) За изготвяне на становище за провеждане на научноизследователска и развойна дейност по чл. 17 ЗЗВВХВС се събира такса в размер 250 лв.
(2) За оценяване на заявленията за издаване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид по чл. 17л ЗЗВВХВС се събира такса в размер 8450 лв. за единичен биоцид и 13 500 лв. за група биоциди.
(3) За оценяване на заявленията за подновяване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 17л ЗЗВВХВС се събира такса в размер 8450 лв. за единичен биоцид и 13 500 лв. за група биоциди.
(4) За оценяване на заявленията по чл. 17м ЗЗВВХВС за одобряване на активно вещество за включването му в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз се събират такси, както следва:
1. за оценка на пълнотата на внесените документи за включване на активно вещество - 22 150 лв.;
2. за изготвяне на оценка на досието на активното вещество и на референтния биоцид - 53 000 лв.;
3. за оценка на досието на активното вещество и на референтна група биоциди - 120 240 лв.
(5) За оценяване на заявленията по чл. 17о ЗЗВВХВС за подновяване одобрението на активно вещество за включването му в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз се събират такси, както следва:
1. за оценка на наличната информация и на необходимостта от преразглеждане на заключенията от първоначалната оценка - 22 150 лв.;
2. за пълна оценка на досието на активното вещество и на референтния биоцид - 53 000 лв.;
3. за пълна оценка на досието на активното вещество и на референтна група биоциди - 120 240 лв.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2010 г., в сила от 25.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 28.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) Тарифата се приема на основание чл. 46 от Закона за здравето, чл. 19, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и чл. 36в от Закона за храните.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 ОТ 18 МАЙ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 25.05.2010 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 28.12.2010 Г.)

§ 5. За заявления за издаване на разрешения за пускане на пазара на биоцид по чл. 19о ЗЗВВХВС, по които са събрани такси преди влизане в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2011 Г.)

§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 22.02.2011 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 10 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г.)

§ 11. За заявления за издаване на разрешения за облъчване с йонизиращи лъчения на определен вид храна и за издаване на удостоверения за регистрация на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения, по които са събрани такси преди влизането в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 23.10.2012 Г.)

§ 11. За заявления за извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически или юридически лица, по които са събрани такси преди влизането в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.


§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г.)

13. За заявления за извършване на лабораторни анализи и дейности, подадени от физически или юридически лица, по които са събрани такси преди влизането в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.

Приложение № 1 към чл. 29а

(Ново - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.)


Такси, събирани от Националния център по обществено здраве и анализи, поискани от физически или юридически лица

 

Код

Дейност

Такса

 

 

(в лв.)

01

Лабораторни изследвания, измервания, анализи и експертизи

01.01

Общоупотребими предмети и продукти

01.01.01

Външен вид, цвят и мирис

20,00

01.01.02

рН

21,00

01.01.03

Вода и летливи вещества или сухо вещество

41,00

01.01.04

Емулсионна стабилност

23,00

01.01.05

Термостабилност

23,00

01.01.06

Тип на емулсията

20,00

01.01.07

Свободни алкалии

44,00

01.01.08

Свободни мастни киселини

44,00

01.01.09

Абразиви в пасти за зъби (калциев карбонат)

42,00

01.01.10

Абразиви в пасти за зъби (неразтворими в етанол)

44,00

01.01.11

Натриев бикарбонат

41,00

01.01.12

Цинков цитрат

94,00

01.01.13

Калциев или алуминиев лактат

66,00

01.01.14

Пероксидно число

68,00

01.01.15

Общо съдържание на повърхностно активни вещества (ПАВ)

91,00

01.01.16

ПАВ-аниони

59,00

01.01.17

ПАВ-катиони

68,00

01.01.18

Консерванти

109,00

01.01.19

Формалдехид

84,00

01.01.20

Мастни киселини

113,00

01.01.21

Тиогликолова киселина

52,00

01.01.22

Водороден пероксид

52,00

01.01.23

Амоняк

65,00

01.01.24

Окислителни багрила

129,00

01.01.25

Ултравиолетови филтри, за един филтър

118,00

01.01.26

Определяне на ултравиолетова защита на козметични продукти

480,00

01.01.27

Флуор с газова хроматография

118,00

01.01.28

Метилов алкохол с газова хроматография

119,00

01.01.29

Фосфати

66,00

01.01.30

Карбонати

41,00

01.01.31

Силикати

50,00

01.01.32

Активен кислород

60,00

01.01.33

Пенообразуваща способност

30,00

01.01.34

Миещ ефект на препарати за измиване на съдове

72,00

01.01.35

Натриев хлорид

44,00

01.01.36

Неосапунени и неосапуняеми вещества

107,00

01.01.37

Температура на прокапване на козметични продукти

37,00

01.01.38

Киселинно число

56,00

01.01.39

Относително тегло

23,00

01.01.40

Коефициент на пречупване

18,00

01.01.41

Определяне на пепелно съдържание

41,00

01.01.42

Време за изсъхване на лак за нокти

23,00

01.01.43

Идентичност за витамини-витамин А

35,00

01.01.44

Идентичност за витамини-витамин Е

42,00

01.01.45

Идентичност за витамини-витамин С

50,00

01.01.46

Идентичност за растителни екстракти

42,00

01.01.47

Идентичност на пантенол (аминокиселини)

25,00

01.01.48

Компактност за пудри

24,00

01.01.49

Определяне на етилов алкохол с газова хроматография

118,00

01.01.50

Определяне на прозрачност

17,00

01.01.51

Устойчивост на аромата

17,00

01.01.52

Определяне на обща алкалност

52,00

01.01.53

Определяне на етилов алкохол с дестилация в тоалетни води, лосиони, парфюми (пикнометрично)

52,00

01.01.54

Активен хлор

80,00

01.02

Хигиена на атмосферния въздух

01.02.01

Определяне на азотен диоксид

61,00

01.02.02

Определяне на серен диоксид

62,00

01.02.03

Определяне на сероводород

68,00

01.02.04

Определяне на фини прахови частици РМ 10 и РМ 2,5

95,00

01.03

Детско и училищно здравеопазване

01.03.01

Диагностика на психичното развитие на дете в кърмаческа, ранна или предучилищна възраст, за едно дете

36,00

01.03.02

Комплексна хигиенна оценка на училище

720,00

01.03.03

Консултации по проблеми на развитието и поведението при деца от 0 до 18 години, за едно дете

35,00

01.03.04

Диагностика на учебен стрес и стратегии за профилактиката му, за едно дете

18,00

01.04

Микробиология на храните

 

Микробиологични изследвания на храни

01.04.01

Подготовка на проба за микробиологичен анализ-ISO 6887-1-5

13,00

01.04.02

Общ брой на мезофилните аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми-ISO 4833

17,00

01.04.03

Коли-форми-най-вероятен брой-ISO 4831

17,00

01.04.04

Коли-форми-общ брой-ISO 4832

19,00

01.04.05

Ентеробактериацее-метод на най-вероятния брой (Enterobacteriaceae- MPNметод)- ISO 21528-1

30,00

01.04.06

Ентеробактериацее-директен метод (Enterobacteriaceae- cfu/gметод)- ISO 21528-2

30,00

01.04.07

Ешерихия коли-презумптивни Escherichia coli-презумптивни-ISO 7251

21,00

01.04.08

Ешерихия коли- Escherichia coli бета- глюкуронидазо - положителни- мембранен метод - ISO 16649-1

42,00

01.04.09

Ешерихия коли- Escherichia coli бета -глюкуронидазо- положителни- директен метод-ISO 16649-1

20,00

01.04.10

Ешерихия коли- Escherichia coli бета-глюкуронидазо-положителни-метод на най-вероятния брой-ISO/TS 16649-3

32,00

01.04.11

Протеус Proteus-БДС 12334-86

25,00

01.04.12

Псеудомонас Pseudomonas- ISO 13720

25,00

01.04.13

Салмонела Salmonella- изолиране-ISO 6579

38,00

01.04.14

Салмонела Salmonella- идентификация-ISO 6579

41,00

01.04.15

Ентеробактер саказакии Enterobacter sakazakii ISO/TS 22964

39,00

01.04.16

Листерия моноцитогенес-арбитражен метод L.monocytogenes-арбитражен метод-ISO 11290-1

51,00

01.04.17

Листерия моноцитогенес-директен метод L.monocytogenes-директен метод-ISO 11290-2

37,00

01.04.18

Коагулазоположителни стафилококи (S.aureus)- директен метод 1-ISO 6888-1

25,00

01.04.19

Коагулазоположителни стафилококи (S.aureus)- директен метод 2-ISO 6888-2

22,00

01.04.20

Коагулазоположителни стафилококи (S.aureus)- метод 3 на най-вероятния брой-ISO 6888-3

27,00

01.04.21

Сулфитредуциращи клостридии-ISO 15213

18,00

01.04.22

Клостридиум перфрингенс Clostridium perfringens-ISO 7937

25,00

01.04.23

Бацилус цереус Bacillus cereus-презумптивни-ISO 7932

19,00

01.04.24

Психротрофни микроорганизми-ISO 17410

17,00

01.04.25

Протеолитични микроорганизми-БДС 1670-82

18,00

01.04.26

Липолитични микроорганизми-БДС 1670-82

18,00

01.04.27

Плесени-БДС ISO 21527-1,2

18,00

01.04.28

Дрожди-БДС ISO 21527-1,2

18,00

01.04.29

Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми (в стерилни продукти)-БДС 1035; БДС 6916

20,00

01.04.30

Мезофилни анаеробни микроорганизми (в стерилни продукти)-БДС 1035; БДС 6916

27,00

01.04.31

Термофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми (в стерилни продукти)-БДС 1035; БДС 6916

20,00

01.04.32

Термофилни анаеробни микроорганизми (в стерилни продукти)-БДС 1035; БДС 6916

27,00

01.04.33

Общ брой на млечнокиселите микроорганизми (лактобацили и стрептококи) по McCrady-БДС 10945

55,00

01.04.34

Млечнокисели микроорганизми (лактобацили и стрептококи)-ISO 7889

59,00

01.04.35

Млечнокисели микроорганизми-идентификация-ISO 9232

64,00

01.04.36

Леуконосток мезентероидес Leuconostoc mesenteroides СТ СИВ 5806

17,00

 

Микробиологични изследвания на околна среда, минерални води и козметични продукти

01.04.37

Колиформи и E.coli-мембранна филтрация (стандартен тест)-БДС ЕN ISO 9308-1

22,00

01.04.38

Колиформи и E.coli-мембранна филтрация (бърз тест)-БДС ЕN ISO 9308-1

15,00

01.04.39

Колиформи, фекални колиформи и E.coli-най-ве-роятно число- БДС 17336

38,00

01.04.40

Чревни ентерококи (фекални стрептококи)-мембранна филтрация-БДС ЕN ISO 7899-2

16,00

01.04.41

Сулфитредуциращи клостридии-мембранна филтрация-БДС ЕN 26461-2

18,00

01.04.42

P. aeruginosa-мембранна филтрация-БДС ЕN 12780

23,00

01.04.43

Salmonella sp.-изолиране-ISO 6340

47,00

01.04.44

Общ брой жизнeспособни микроорганизми-БДС ЕN ISO 6222

20,00

01.04.45

Определяне и изброяване на бактерии от род Legionella-ISO 11731 и БДС ЕN ISO 11731-2

118,00

01.04.46

Общ брой аеробни мезофилни бактерии-БДС ISO 21149

15,00

01.04.47

Общ брой плесени и дрожди-ISO 16212

15,00

01.04.48

E. coli-изолиране-БДС ISO 21150

19,00

01.04.49

P. aeruginosa-изолиране-БДС ISO 22717

22,00

01.04.50

S. aureus-изолиране-БДС ISO 22718

22,00

01.04.51

C. albicans-изолиране-БДС ISO 18416

31,00

01.04.52

Колиформи и E. coli в утайки от пречиствателни станции за отпадни води

44,00

01.04.53

Ентерококи в утайки от пречиствателни станции за отпадни води

29,00

01.04.54

Cl. perfringens в утайки от пречиствателни станции за отпадни води

30,00

01.04.55

Salmonella spp. в утайки от пречиствателни станции за отпадни води

19,00

01.05

Физични фактори

01.05.01

Електрическо и магнитно поле, излъчвано от разпределителни устройства (открити и закрити), за един обект

576,00

01.05.02

Електрическо и магнитно поле, излъчвано от разпределителни устройства (открити и закрити), за една точка

10,00

01.05.03

Електрическо и магнитно поле, излъчвани от електропроводи с високо напрежение-за измерване при електропровод с напрежение над 20 kV в района между два стълба, за един обект

164,00

01.05.04

Електрическо и магнитно поле, излъчвани от електропроводи с високо напрежение-за измерване при електропровод с напрежение над 20 kV в района между два стълба, за една точка

10,00

01.05.05

Електрическо и магнитно поле, излъчвани от трафопостове, за един обект

232,00

01.05.06

Електрическо и магнитно поле, излъчвани от трафопостове, за една точка

20,00

01.05.07

Електрическо и магнитно поле, излъчвано от видеодисплеи и терминали, за измерване на един компютър (дисплей)

30,00

01.05.08

Електрическо и магнитно поле, излъчвано от видеодисплеи и терминали, за измерване на един компютър (дисплей), за една точка

5,00

01.05.09

Електромагнитно поле, излъчвано от базови станцииза мобилна комуникация, за един обект

385,00

01.05.10

Електромагнитно поле, излъчвано от базови станции за мобилна комуникация, за една точка

11,00

01.05.11

Електромагнитно поле при радарни устройства, измерване около един излъчвател

404,00

01.05.12

Електромагнитно поле при радарни устройства, измерване около един излъчвател, за една точка

16,00

01.05.13

Измерване и оценка на експозицията на електрическо, магнитно и електромагнитно поле в помещение с ЯМР, за един обект

1250,00

01.05.14

Измерване и оценка на експозицията на електрическо, магнитно и електромагнитно поле в помещение с ЯМР, за една точка, за един честотен диапазон, с използване на един уред

20,00

01.05.15

Измерване и оценка на експозицията на електромагнитно поле в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за един обект

1250,00

01.05.16

Измерване и оценка на експозицията на електромагнитно поле в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за една точка, за един честотен диапазон, с използване на един уред

20,00

01.05.17

Измерване/оценка на оптични лъчения в солариуми и козметични центрове, за един източник

504,50

01.05.18

Измерване и оценка на експозицията на оптични лъчения в солариуми и козметични центрове, за една точка, в един спектрален диапазон, с една конфигурация на измервателния уред

15,00

01.05.19

Измерване и оценка на експозицията на оптични лъчения в лечебни заведения и в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за един източник

300,00

01.05.20

Измерване/оценка на оптични лъчения в лечебни заведения и в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за една точка

15,00

01.05.21

Класификация на лазерна система по степен на риск, за един лазер

250,00

01.05.22

Измерване и оценка на лазерни и други оптични лъчения, неописани по-горе, за един източник

300,00

01.05.23

Измерване и оценка на лазерни и други оптични лъчения, неописани по-горе, за една точка

25,00

01.05.24

Измерване на електромагнитно поле с цел търсене на източник за смущения, за един обект

372,00

01.05.25

Измерване на електромагнитно поле с цел търсене на източник за смущения, за една точка

10,00

01.05.26

Измерване на електромагнитно поле от нови технологии, стоки и продукти, имащи значение за здравето на човека, за един обект

800,00

01.05.27

Измерване на еквивалентно ниво на шум, за една точка

30,00

01.05.28

Измерване на шум - еквивалентно ниво - в територии и зони на населени места, на точка

55,00

01.05.29

Ниво на ултразвук в терцоктавни честотни ленти, за един източник

68,50

01.05.30

Виброускорение/интегрална оценка по 3-те оси, за един източник

83,00

01.05.31

Виброускорение в октавни честотни ленти, за един източник

103,50

01.05.32

Измерване на конвекционен микроклимат по компоненти, за едно работно място

56,00

01.05.33

Измерване на конвекционно-радиационен или само на радиационен микроклимат, за едно работно място

156,00

01.05.34

Измерване на осветеност, за едно работно място

5,50

01.05.35

Измерване на електромагнитно поле (от различни източници), на точка

11,00

01.05.36

Измерване на електромагнитно поле (от различни източници), на обект

80,00

01.05.37

Измерване на нивата на вибрациите в жилищни помещения

80,00

01.05.38

Измерване на електрическо и магнитно поле, излъчвани от турбинни генератори (АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ), до 10 точки

550,00

01.05.39

Измерване на електромагнитно поле, излъчвано от сложни комуникационни източници, до 10 точки

850,00 +80,00 за всяка следваща точка над 10

01.05.40

Измерване на електромагнитно поле, излъчвано от системи за термична обработка на материали (повърхностна обработка, обемна обработка, прецизно леене), до 10 точки

500,00 +60,00 за всяка следваща точка над 10

01.05.41

Измерване на електромагнитно поле, излъчвано от системи за електромагнитна обработка на пластмаси и други диелектрични материали, на източник, до 10 точки

500,00 +60,00 за всяка следваща точка над 10

01.05.42

Измерване на електромагнитно поле от специализирани устройства за заглушаване на комуникационни сигнали, за една честотна лента

400,00

01.05.43

Измерване на електромагнитно поле от специализирани устройства за заглушаване на комуникационни сигнали, за стационарен източник

300,00

01.05.44

Мониторинг на електромагнитно поле за 24 часа

450,00

01.05.45

Измерване на електромагнитно поле и оценка на ситуацията, в работни помещения (когато излъчването не е свързано с работния процес), до 5 точки

300,00 +50,00 за всяка следваща точка над 5

01.05.46

Измерване на магнитно поле от магнитни изделия за бита, за едно изделие

500,00

01.05.47

Измерване на магнитно поле от магнитни изделия за бита, носени до човешкото тяло, за едно изделие

200,00

01.05.48

Измерване на електромагнитно поле и оценка на ситуацията в специализирани помещения с източник на електромагнитно поле (сървърни, охранителни и др.), до 5 точки

300,00 +50,00 за всяка следваща точка над 5

01.05.49

Оценка на условията на излъчване на лазерна система за медицински, производствени и козметични цели, за една система в помещение

125,00

01.05.50

Оценка на експозицията на вибрации за "Ръка-рамо", на едно работно място

100,00

01.05.51

Оценка на експозицията на вибрации за "Цяло тяло", на едно работно място

100,00

01.05.52

Измерване на нивата на шум в жилищни и обществени сгради, на помещение, до 10 точки

250,00 +15,00 за всяка следваща точка над 10

01.05.53

Измерване на електрическо и магнитно поле от битови електроуреди в жилище, за един електроуред

80,00

01.05.54

Измерване на електромагнитно поле, излъчвано от продукти и стоки със значение за здравето на човека (битови уреди и други), за един уред

250,00

01.06

Химичен състав на храните

01.06.01

Органолептика "Зърно и зърнени култури"

29,00

01.06.02

Органолептика на храни (хляб и хлебни изделия, животински и растителни мазнини и масла, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, яйца и яйчни продукти, птици и птичи продукти, риба и рибни продукти, захар и захарни изделия, шоколад и шоколадови изделия, сладкарски изделия, мед пчелен, готови, полуготови храни и хранителни добавки)

26,00

01.06.03

Органолептика "Плодове, зеленчуци, консерви"

29,00

01.06.04

Органолептика "Чай, кафе,

31,00

 

какао и други"

 

01.06.05

Органолептика на подправки и добавки в храни

39,00

01.06.06

Органолептика "Безалкохолни напитки, пиво, вина, алкохол етилов, дестилати и спиртни напитки"

26,00

01.06.07

Определяне на сухо вещество рефрактометрично

11,00

01.06.08

Определяне на влага (сухо вещество)

16,00

01.06.09

Определяне на съдържанието на калиев йодат в йодирана готварска сол

22,00

01.06.10

Определяне на неразтворими в диетилов етер утайки в хранителни мазнини

37,00

01.06.11

Анализ на мастнокиселинен състав

82,00

01.06.12

Анализ на съдържанието на калиев йодид в йодирана готварска сол

22,00

01.06.13

Предварителни тестове за определяне на вида и равномерността на йодиращия агент в йодирана готварска сол

7,00

01.06.14

Определяне на хлориди в готварска сол

27,00

01.06.15

Определяне съдържанието на сулфати в готварска сол (тегловно)

24,00

01.06.16

Неразтворими във вода вещества в готварска сол

18,00

01.06.17

Съдържание на сулфати в готварска сол под 1%

32,00

01.06.18

Ситов анализ на готварска сол

11,00

01.06.19

Определяне съдържанието на трансизомери на мастните киселини в чисти и екстрахирани растителни мазнини и масла

71,00

01.06.20

Спектрофотометричен метод за определяне на фосфор в животински и растителни мазнини и масла

45,00

01.06.21

Определяне на разваряемост

10,00

01.06.22

Определяне на мокър глутен

10,00

01.06.23

Определяне на сух глутен

16,00

01.06.24

Определяне на едрина на смилане

11,00

01.06.25

Тегловно определяне на маса в грамове/сървинг сайз

16,00

01.06.26

Определяне на загуба на сухо вещество във варивната вода при макаронени изделия

11,00

01.06.27

Увеличаване на обема при макаронени изделия

9,00

01.06.28

Определяне температура на карамелизация

9,00

01.06.29

Определяне цветност на захар

14,00

01.06.30

Определяне отпускане на глутена

9,00

01.06.31

Качество на глутена

12,00

01.06.32

Определяне на примеси (феропримеси)

19,00

01.06.33

Определяне цветност (цветно число) на глюкоза и масла

11,00

01.06.34

Съотношение продукт: заливка:панировка

15,00

01.06.35

Определяне на кувертюра

14,00

01.06.36

Определяне на пълнежа

9,00

01.06.37

Определяне на цвят по АSTA на червен пипер

24,00

01.06.38

Общ и свободен серен диоксид

28,00

01.06.39

Определяне изравнеността на зърно

11,00

01.06.40

Определяне на видими плесени

10,00

01.06.41

Определяне на седиментационно число

34,00

01.06.42

Определяне на времето за набухване на тестото

9,00

01.06.43

Определяне на хидроксиметилфурфурол (спектрофотометричен метод)

56,00

01.06.44

Определяне на капсаицин в червен пипер

45,00

01.06.45

Определяне на холестерол (качествена реакция)

9,00

01.06.46

Определяне на уреазната активност в соя и соеви продукти

27,00

01.06.47

Коефициент на пречупване (рефракция) на животински и растителни мазнини и масла

14,00

01.06.48

Определяне на тиобарбитурово число

28,00

01.06.49

Немаслени примеси и утайки в масла растителни

35,00

01.06.50

Качествена реакция на Крайс за доказване на алдехиди в животински масла и мазнини

19,00

01.06.51

Определяне температура на запалване (димообразуване)

21,00

01.06.52

Определяне наличие на амоняк по метода на Неслер

13,00

01.06.53

Определяне индекс на разтворимост

17,00

01.06.54

Определяне на пероксидно число

25,00

01.06.55

Доказване на други мазнини в свинска мас

30,00

01.06.56

Определяне на осапунително число на хранителни мазнини

28,00

01.06.57

Определяне на алкално число

24,00

01.06.58

Определяне на йодно число

33,00

01.06.59

Определяне на киселинно число

26,00

01.06.60

Определяне съдържанието на подправки в храни

12,00

01.06.61

Определяне съдържанието на ядки в храни

14,00

01.06.62

Определяне на относителна плътност

14,00

01.06.63

Определяне на рН

10,00

01.06.64

Определяне на захар рефрактометрично

10,00

01.06.65

Определяне на NaCl в продукти

22,00

01.06.66

Определяне на постоянна киселинност на вино

11,00

01.06.67

Определяне на захарен коефициент

19,00

01.06.68

Определяне на карбамид

29,00

01.06.69

Определяне на неразтворими във вода вещества

13,00

01.06.70

Определяне на летливо етерично масло

23,00

01.06.71

Определяне на воден извлек от чай

11,00

01.06.72

Определяне на диестазна активност

23,00

01.06.73

Определяне на общ етерен екстракт

38,00

01.06.74

Определяне стабилността на суспензията на мая

14,00

01.06.75

Определяне на сухо вещество по Брикс (рефрактометрично)

27,00

01.06.76

Захарност (поляризация)

23,00

01.06.77

Изчисляване на въглехидрати и енергийност

10,00

01.06.78

Определяне на алкалност

23,00

01.06.79

Определяне на киселинен коефициент

13,00

01.06.80

Определяне на пероксидаза

30,00

01.06.81

Доказване здравината на черупката

5,00

01.06.82

Определяне наличие на сероводород

22,00

01.06.83

Определяне на общ и беззахарен екстракт на вино

30,00

01.06.84

Определяне на обща киселинност

23,00

01.06.85

Определяне на мана в мед

11,00

01.06.86

Определяне на общ белтък

42,00

01.06.87

Определяне на мазнини чрез киселинна хидролиза

54,00

01.06.88

Определяне на Р-анизидиново число

43,00

01.06.89

Определяне на неосапуняеми вещества в хранителни мазнини

59,00

01.06.90

Определяне на обща мазнина по метода на Блайх Дауер

54,00

01.06.91

Анализ на обща мазнина по метода на Сокслет

59,00

01.06.92

Общи феноли (спектрофотометричен метод)

39,00

01.06.93

Общи флавоноиди (спектрофотометричен метод)

40,00

01.06.94

Определяне на фосфатазна активност в мляко и млечни продукти (спектрофотометричен метод)

33,00

01.06.95

Определяне на дъбилни вещества като танин (титриметрично)

26,00

01.06.96

Определяне на флавоноид като рутин (спектрофотометрично)

39,00

01.06.97

Определяне на витамин А по HPLC метод

121,00

01.06.98

Определяне на витамин В1 по HPLC метод

87,00

01.06.99

Определяне на витамин С по HPLC метод

90,00

01.06.100

Определяне на етилов алкохол чрез дестилация

38,00

01.06.101

Определяне на бетакаротен по HPLC метод

92,00

01.06.102

Определяне на кофеин по HPLC метод

90,00

01.06.103

Определяне на ниацин

77,00

01.06.104

Определяне на въглехидрати/фруктоза по HPLC метод

85,00

01.06.105

Определяне на въглехидрати/захароза поHPLC метод

85,00

01.06.106

Определяне на въглехидрати/глюкоза по HPLC метод

85,00

01.06.107

Определяне на общи захари

68,00

01.06.108

Определяне на хранителни влакнини

72,00

01.06.109

Определяне на нишесте в зърно и зърнени култури

29,00

01.06.110

Определяне на желатин в мляко и млечни продукти (качествен тест)

19,00

01.06.111

Определяне на пепел, неразтворима в 10 % НСL

24,00

01.06.112

Определяне на вискозитет

16,00

01.06.113

Определяне на обща пепел

17,00

01.06.114

Определяне на летливи киселини

24,00

01.06.115

Определяне на сух безмаслен остатък в масло

26,00

01.06.116

Доказване на примеси в търговска глюкоза

16,00

01.06.117

Определяне финост на смилане

11,00

01.06.118

Определяне на пиперин

18,00

01.06.119

Определяне на витамин D по HPLC метод

120,00

01.06.120

Изчисляване на хранителни факти и изготвяне на етикет на храната

15,00

01.06.121

Определяне на витамин Е по HPLC метод

120,00

01.06.122

Определяне на витамин В2 по HPLC метод

86,00

01.06.123

Определяне на сухо мляко в пастьоризирано мляко и кисело мляко (спектрофотометричен метод)

60,00

01.06.124

Определяне на стероли (като холестерол) в храни (количествен метод)

72,00

01.06.125

Определяне на въглехидрати/лактоза

85,00

01.06.126

Определяне на хидроксипролин в месо и месни продукти (спектрофотометричен метод)

94,00

01.07

Хранене и обществено здраве

01.07.01

Определяне на йод в урина

47,00

01.07.02

Оценка на хранителния прием на различни популационни групи (деца, юноши, жени в детеродна възраст, бременни жени, кърмачки, възрастни и стари хора, лица в работоспособна възраст) на базата на индивидуален хранителен прием, за 100 лица

3200,00

01.07.03

Оценка на хранителния прием на организирани колективи (деца от детски ясли, детски градини, домове за медико-социални грижи, домове за деца, лишени от родителска грижа, училища и на организирани колективи от възрастни и стари хора-социални заведения, трудови колективи), по калкулационни ведомости

2300,00

01.07.04

Оценка на антропометричен статус на групово ниво, включително извършване на измервания (за различни популационни групи, организирани детски колективи, организирани колективи от възрастни и стари хора, трудови колективи)

3200,00

01.07.05

Разработване и оценка на менюта за здравословно хранене на организирани колективи, детски ясли, детски градини, домове за медико-социални грижи, домове за деца, лишени от родителска грижа, училища, домове за възрастни хора с увреждания и домове за стари хора, домашен социален патронаж, трудови колективи:

01.07.05.01

Разработване на целодневно едноседмично меню за един сезон

320,00

01.07.05.02

Разработване на целодневно двуседмично меню за един сезон

500,00

01.07.05.03

Разработване на целодневно едноседмично меню за два сезона

500,00

01.07.05.04

Разработване на целодневно двуседмично меню за два сезона

800,00

01.07.05.05

Разработване на целодневно едноседмично меню за четири сезона

790,00

01.07.05.06

Разработване на целодневно двуседмично меню за четири сезона

1050,00

01.07.05.07

Оценка на целодневно едноседмично меню за един сезон

444,00

01.07.05.08

Оценка и изчисляване на химичен състав на рецепта

101,00

01.08

Химични замърсители и добавки в храните

 

Добавки в храните

01.08.01

Консерванти: бензоена и сорбинова киселина, натриев бензоат и калиев сорбат с HPLC метод

52,00

01.08.02

Подсладители: аспартам, ацесулфам К и захарин в диетични и безалкохолни напитки с HPLC метод

55,00

01.08.03

Лимонена киселина с HPLC метод

35,00

01.08.04

Синтетични оцветители (тартразин, алура ред, понсо 4R, азорубин и еритрозин) в напитки с HPLC метод

57,00

01.08.05

Нитрати и нитрити в плодове и зеленчуци по HPLC метод

46,00

01.08.06

Судан I и пара ред в червен пипер и чили продукти с HPLC метод

95,00

 

Микотоксини

01.08.07

Афлатоксини В1, В2, G1, G2 с HPLC метод

148,00

01.08.08

Охратоксин А в подправки с HPLC метод

162,00

01.08.09

Охратоксин А в зърно, зърнени храни, вино, бира и кафе с HPLC метод

126,00

01.08.10

Дезоксиниваленол с HPLC метод

127,00

01.08.11

Зеараленон по HPLC метод

130,00

01.08.12

Патулин с HPLC метод

109,00

01.08.13

Фумонизин В1 и В2 с HPLC метод

170,00

 

Пестициди

01.08.14

Фосфорорганични пестициди в храни с GC метод

174,00

01.08.15

Хлорорганични пестициди в храни с GC метод

199,00

01.08.16

Синтетични пиретроиди (делтаметрин и перметрин)

139,00

 

Материали за контакт с храни

01.08.17

Определяне на специфична миграция на формалдехид с модален разтвор 3% оцетна киселина

143,00

01.08.18

Определяне на специфична миграция на меламин с модален разтвор 3% оцетна киселина

148,00

01.08.19

Определяне на обща миграция в материали с модален разтвор 3% оцетна киселина

174,00

01.08.20

Определяне на обща миграция с модален разтвор 50% етанол

215,00

01.08.21

Определяне на емисия на бис фенол А

100,00

01.08.22

Определяне на специфична миграция на стирен

140,00

01.08.23

Определяне на специфична миграция на първични ароматни амини (сумарно като анилин) в материали за контакт с храни в модален разтвор 3 % оцетна киселина

218,00

01.09

Физиология и психология на труда

01.09.01

Трудово-физиологичен анализ на професионална дейност, за група работни места

72,00

01.09.02

Оценка на сменни режими на работа, за група работни места

119,00

01.09.03

Ергономична оценка на работното място, за едно работно място

18,00

01.09.04

Оценка на риска при ръчна работа с тежести, за едно работно място

22,00

01.09.05

Оценка на риска от работната поза, за едно работно място

22,00

01.09.06

Оценка на риска при двигателно монотонна работа, за едно работно място

22,00

01.09.07

Ергономична оценка на работа с видеодисплей, за едно работно място

18,00

01.09.08

Оценка на работоспособността, за група работни места

155,00

01.09.09

Оценка на сърдечно-съдов риск (анамнестични данни, антропометрични данни, измерване на артериално налягане, липиден профил), за група работни места

717,00

01.09.10

Оценка на стреса чрез концентрацията на кортизол, за група работни места

264,00

01.09.11

Анкетно проучване на стреса при работа, за едно лице

7,00

01.09.12

Невроповеденческа диагностика на работещи с експозиция на химични вещества, за едно лице

6,00

01.09.13

Определяне и оценка на Бърнаут-синдром на професионално изчерпване, за едно лице

4,00

01.09.14

Наличие на форми на психично насилие при работа, за едно лице

3,00

01.09.15

Определяне и оценка на личностни ресурси за справяне с трудности, за едно лице

7,00

01.09.16

Скрининг на психосоматични оплаквания, за едно лице

3,00

01.10

Молекулярно-генетични изследвания и определяне на ГМО

01.10.01

Идентификация на видовоспецифична бактериална, растителна и животинска ДНК чрез PCR в реално време

150,00

01.10.02

Качествено определяне на генно модифицирана ДНК по елемент - специфични генетични маркери чрез PCR в реално време, метод БДС EN ISO 21569/А1

150,00

01.10.03

Количествено определяне на генно модифицирана ДНК по специфични гени чрез PCR в реално време, метод БДС EN ISO 21570

200,00

01.10.04

Определяне на неразрешени ГМО чрез PCR в реално време, скрининг метод по Решение за изпълнение на Комисията от 22 декември 2011 г. относно спешни мерки във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз в оризови продукти с произход от Китай и за отмяна на Решение 2008/289/ЕО (ОВ, L 343, 23.12.2011) и Решение за изпълнение на Комисията от 13 юни 2013 г. за изменение на Решение за изпълнение 2011/884/ЕС относно спешни мерки във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз в оризови продукти с произход от Китай (ОВ, L 162, 14.06.2013)

175,00

 

01.10.05

Определяне на патогенни микроорганизми чрез PCR

150,00

01.10.06

Определяне на молекулярно-генетични биомаркери чрез PCR

200,00

01.11

Води-питейни, минерални, подземни, повърхностни

01.11.01

Вкус, мирис, цвят и мътност

40,00

01.11.02

рН

10,00

01.11.03

Електропроводимост

10,00

01.11.04

Амоняк

15,00

01.11.05

Нитрити

15,00

01.11.06

Нитрати, хлориди, сулфати - йонна хроматография

50,00

01.11.07

Алкалитет

21,00

01.11.08

Флуориди

30,00

01.11.09

Перманганатна окисляемост

20,00

01.11.10

Цианиди

30,00

01.11.11

Остатъчен хлор

10,00

01.11.12

Алуминий

30,00

01.11.13

Бор

30,00

01.11.14

Фосфати

15,00

01.11.15

Общ сух остатък

30,00

01.11.16

Анионактивни детергенти

40,00

01.11.17

Феноли

40,00

01.11.18

Бензен и производни

80,00

01.11.19

Трихалометани (Хлороформ, Дихлорбромметан, Дибромхлорметан, Бромоформ), 1,2 Дихлоретан, Трихлоретилен, Тетрахлоретилен

120,00

01.11.20

Пестициди (хлорорганични и триазини)

200,00

01.11.21

Полициклични ароматни въглеводороди (включително Бенз(а)пирен)

150,00

01.11.22

Вкус

15,00

01.11.23

Мирис

15,00

01.11.24

Цвят

10,00

01.11.25

Мътност

10,00

01.11.26

Нитрати

30,00

01.11.27

Сулфати

30,00

01.11.28

Хлориди

20,00

01.11.29

Трихалометани (Хлороформ, Дихлорбромметан, Дибромхлорметан, Бромоформ) (GC)

80,00

01.11.30

1,2 Дихлоретан, Трихлоретилен, Тетрахлоретилен (GC)

80,00

01.11.31

Пестициди - хлорорганични (GC)

120,00

01.11.32

Пестициди - триазини (HPLC-
DAD)

120,00

01.11.33

Обща твърдост

20,00

01.11.34

Разтворен озон

20,00

01.11.35

Силиций

15,00

01.11.36

Общ фосфор

35,00

01.11.37

Общ азот (Келдал)

35,00

01.11.38

Цианотоксини (HPLC-MS)

300,00

01.11.39

Пробоподготовка за определяне на органични замърсители във води с HPLC-MS

100,00

01.11.40

Определяне на органични замърсители в екстракт с HPLC-MS

150,00

01.12

Химични елементи във води, козметични продукти, химикали, храни, почви (седименти), отпадъци, пластмаса и др. (за една проба)

01.12.01

Киселинно разлагане на козметичен продукт или храна със система за микровълново разграждане или по открит способ за последващо ААС изпитване за съдържание на химични/ токсични елементи

50,00

01.12.02

Киселинно разлагане на пластмаса или почва (седимент, отпадък) със система за микровълново разграждане или по открит способ за последващо ААС изпитване за съдържание на токсични елементи

60,00

01.12.03

Киселинно разлагане на филтри за определяне на химични агенти от въздуха по открит способ за последващо ААС изпитване за съдържание на химични/ токсични елементи

30,00

01.12.04

Определяне на токсичен елемент (мед, цинк, олово, кадмий, хром, никел, кобалт, манган, желязо) в минерализати от козметичен продукт, храна, пластмаса, почва (седимент), филтър; във вода, химикали, елуати, разтвори и др. чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с пламъков атомизатор (за един елемент)

15,00

01.12.05

Определяне на токсичен елемент (мед, цинк, олово, кадмий, желязо) и екстракция във води; минерализати от храна; в химикали, елуати, разтвори и др. чрез екстракционна атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с пламъков атомизатор (за един елемент)

30,00

01.12.06

Определяне на натрий (или калий, или калций, или магнезий) в минерализати от храна; във води, химикали, разтвори, елуати и др. чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с пламъков атомизатор (за един елемент)

20,00

01.12.07

Определяне на арсен в минерализати от козметичен продукт, храна, почва (седимент), филтър; в химикали, елуати, разтвори и др. чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с хидридно генериране

25,00

01.12.08

Определяне на арсен във води чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с хидридно генериране

20,00

01.12.09

Определяне на селен или антимон във води чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с хидридно генериране (за един елемент)

25,00

01.12.10

Определяне на живак в козметичен продукт, вода, храна, пластмаса, почва (седимент), химикали, елуати, разтвори и др. с директен анализатор за живак

35,00

01.12.11

Определяне на токсичен елемент (мед, олово, кадмий, хром, никел, манган, желязо) в минерализати от козметичен продукт, храна, пластмаса, почва (седимент), филтър; в химикали, елуати, разтвори и др. чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с графитен атомизатор (за един елемент)

35,00

01.12.12

Определяне на токсичен елемент (мед, олово, кадмий, хром, никел, манган, желязо) във води чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с графитен атомизатор (за един елемент)

20,00

01.12.13

Определяне на калай в минерализат от храна (спектрофотометричен метод)

50,00

01.12.14

Приготвяне на моделен разтвор за определяне миграцията на токсични елементи (олово и кадмий) от предмети от керамика, стъклокерамика и стъкло, предназначени за контакт с храни

25,00

01.12.15

Определяне на фосфор в минерализат от храна (спектрофотометричен метод)

50,00

01.13

Прахов фактор на работната среда

01.13.01

Определяне на средносменната концентрация на инхалабилен и респирабилен прах във въздуха на работното място по тегловен метод

91,00

01.13.02

Определяне на средносменната концентрация на инхалабилен или респирабилен прах във въздуха на работното място по тегловен метод

81,00

01.13.03

Скринингово измерване на концентрацията на общ и респирабилен прах, в мгг/м3 (директно фотометрично отчитане)

13,00

01.13.04

Определяне на свободен кристален силициев диоксид във взета проба от въздуха по VIS-спектрофотометричен метод (за един филтър)

75,00

01.13.05

Определяне на свободен кристален силициев диоксид в проба от материал или скален образец, в % по маса, по VIS-спектрофотометричен метод

93,00

01.13.06

Определяне на общ силициев диоксид в материали, в % по маса, по VIS-спектрофотометричен метод

74,00

01.13.07

Определяне на свободен кристален силициев диоксид в проба от въздуха, в % по маса, по IR-спектрофотометричен метод, без предварителна киселинна обработка на пробата (за един филтър)

36,00

01.13.08

Определяне на свободен кристален силициев диоксид в проба от въздуха по IR-спектрофотометричен метод с предварителна киселинна обработка на пробата (за един филтър)

70,00

01.13.09

Определяне на аморфен свободен силициев диоксид, в проба от въздуха по IR-спектрофотометричен метод (за един филтър)

36,00

01.13.10

Определяне на маслен аерозол в проба от въздуха на филтър, в % по маса, с екстракция и гравиметрично измерване

26,00

01.13.11

Определяне на азбест в материали, в % по маса, по IR-спектрофотометричен метод

51,00

01.13.12

Измерване на бройната концентрация на минерални влакна във въздуха по FACO- микроскопски метод (на мембранен филтър)

84,00

01.13.13

Дисперсен анализ на прахообразни материали (невлакнести частици)-микроскопски метод

103,00

01.13.14

Определяне на номиналния диаметър на изкуствени минерални влакна по FACO-микроскопски метод

103,00

01.13.15

Дисперсен анализ на прах от въздуха (невлакнести частици) с пробовземане по микроскопски метод

130,00

01.13.16

Идентифициране на азбест в материали с FACO и P микроскопия

140,00

01.13.17

Вземане на проби от материали за идентифициране на азбест и определяне съдържанието му в % по маса

9,00

01.13.18

Определяне на киселинните загуби на инертни материали

50,00

01.14

Химични анализи на въздух, химични вещества и препарати

01.14.01

Определяне на средносменна концентрация на химични замърсители във въздух на работно място с анализни индикаторни тръбички (за едно вещество)

27,00

01.14.02

Определяне моментната концентрация на химични замърсители във въздух на работно място с анализна индикаторна тръбичка (за едно вещество)

12,00

01.14.03

Пробовземане за определяне средносменната концентрация на ЛОС, СО, CO2, NO2, N2O, SO2, алдехиди, озон във въздух с пасивни пробовземни устройства

62,00

01.14.04

Средносменно активно пробовземане върху сорбент за определяне концентрацията на летливи въглеводороди във въздух на работно място

25,00

01.14.05

Средносменно пробовземане върху филтър за определяне средносменната концентрация на полициклични въглеводороди във въздух на работно място

25,00

01.14.06

Средносменно пробовземане върху филтър за определяне средносменната концентрация на един вид метален аерозол във въздух на работно място

20,00

01.14.07

Средносменно пробовземане с поглътител за определяне средносменната концентрация във въздух на работно място

25,00

01.14.08

Екстракция и пречистване на проби от химични препарати, почви, утайки и др.

25,00

01.14.09

Пробоподготовка за анализ на полициклични ароматни въглеводороди във въздух на работна среда

45,00

01.14.10

Определяне на алифатни, ароматни халогенирани въглеводороди с газова хроматография

140,00

01.14.11

Определяне концентрация на полициклични ароматни въглеводороди с газова хроматография

160,00

01.14.12

Определяне концентрация на полихлорирани бифенили с газова хроматография с масселективен детектор

180,00

01.14.13

Идентифициране на химични вещества с газова хроматография с масселективен детектор

160,00

01.14.14

Определяне на алдехиди с течна хроматография

150,00

01.14.15

Анализ на активни вещества и готов лекарствен продукт във въздух на работно място с течна хроматография

190,00

01.14.16

Определяне концентрация на химични вещества по спектрометричен метод в ултравиолетовата област на спектъра на светлината (за едно вещество)

25,00

01.14.17

Определяне на концентрацията на химични вещества, CL2, H2S, H2SO4, NO2, HCl, NH3 по спектрометричен метод във видимата област на спектъра на светлината (за едно вещество)

45,00

01.14.18

Определяне на концентрация на химични вещества, СО2, СО, N2O по спектрометричен метод в инфрачервената област на спектъра на светлината (за едно вещество)

25,00

01.14.19

Определяне съдържанието на летливи органични съединения (ЛОС) в бои, лакове и продукти за нанасяне на покрития

135,00

01.14.20

Титриметричен анализ на активен хлор

25,00

01.14.21

Титриметричен анализ на мравчена киселина

40,00

01.14.22

Процентно съдържание на СО2 в газирани напитки

56,00

01.14.23

Определяне на никотин в тютюневи изделия

145,00

01.14.24

Определяне на химични замърсители в бутилки с въглероден диоксид под налягане

180,00

01.14.25

Определяне на химични замърсители в бутилки с азот под налягане

396,00

01.15

Почви и отпадъци

01.15.01

Определяне на рН

20,00

01.15.02

Определяне на сухо вещество

25,00

01.15.03

Определяне на загуба при накаляване

25,00

01.15.04

Подготовка на проба за анализ на полициклични ароматни въглеводороди

97,00

01.15.05

Подготовка на проба за анализ на полихлорирани бифенили

102,00

01.15.06

Излужване на отпадъци твърдо/течно 1:2

60,00

01.15.07

Излужване на отпадъци твърдо/течно 1:10

60,00

01.15.08

Тест за фитотоксичност

108,00

01.15.09

Тест за екотоксичност

176,00

01.15.10

Вземане на почвена проба (за една пробовземна точка)

50,00

01.15.11

Вземане на проба от отпадъци (за една пробовземна точка)

50,00

02

Консултации

02.01

Здравно-техническа експертиза

02.01.01

Консултации по документацията за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка (ЕО) и доклад по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

60,00

02.01.02

Консултации по документацията за обхват, съдържание и съответствието им с действащите нормативни актове на технологичните документации за одобряване състава на спиртни напитки

70,00

02.01.03

Консултации по документацията за обхват и съдържание на инвестиционен проект по части: архитектурна, технологична, водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климатизация, енергийна ефективност, електро и план за безопасност и здраве

30,00

02.01.04

Експертно становище за извършване на дейности с опасни отпадъци

150,00

02.01.05

Експертно становище по инвестиционен проект във фаза идеен проект

170,00

02.01.06

Експертно становище по инвестиционен проект във фаза технически проект по части: архитектурна, технологична, водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климатизация, енергийна ефективност, електро и план за безопасност и здраве и др., за всяка част

60,00

02.01.07

Експертно становище по проекти за устройствени схеми и планове

160,00

02.01.08

Консултации по документация и изготвяне на експертно становище със здравна оценка (за един работен час)

20,00

02.01.09

Консултации по документация и изготвяне на експертно становище със здравна оценка (за
един работен час), извършени от лице с образователна и научна или научна степен

30,00

02.02

Физични фактори

02.02.01

Консултиране на технологична документация за производство на стоки, имащи значение за здравето на хората, разработени от производителите по документация, предоставена от клиента

150,00

02.02.02

Консултиране на технологична документация за производство на стоки, имащи значение за здравето на хората, разработени от производителите експериментално (при измерване в лабораторни условия)

800,00

02.02.03

Оценка на внесена допълнителна информация към технологична документация за производство на стоки и съоръжения, имащи значение за здравето на хората, за всяка част от проекта

60,00

02.02.04

Изготвяне на експертно становище за радар по техническа документация, за един излъчвател

350,00

02.02.05

Изготвяне на експертно становище за радиостанция по документация, за един излъчвател

150,00

02.02.06

Изготвяне на експертно становище за сложен комуникационен обект с до 5 излъчвателя

450,00 + 100,00
за всеки следващ излъчвател

02.02.07

Изготвяне на становище по документация за физически фактори, имащи значение за здравето на хората

250,00

02.03

Хранене и обществено здраве

02.03.01

Консултации на технологични документации за производство на хранителни продукти по отношение на състав, хранителна информация, хранителни и здравни претенции

200,00

02.03.02

Консултации на технологична документация за производство на хранителна добавка по отношение на състав, хранителна информация, хранителни и здравни претенции

250,00

02.03.03

Консултации по етикетиране на хранителен продукт по отношение на състав, хранителна информация, хранителни и здравни претенции

100,00

02.03.04

Консултации по етикетиране на хранителна добавка по отношение на състав, хранителна информация, хранителни и здравни претенции

150,00

02.03.05

Консултации за съответствието на документи и анализни сертификати спрямо нормативните изисквания за хранителни продукти и хранителни добавки

200,00

02.04

Материали за контакт с храни

02.04.01

Консултации по проблемите, отнасящи се до материалите в контакт с храни

204,00

02.04.02

Консултации по проблемите, отнасящи се до химичните замърсители (микотоксини, остатъци от пестициди, полиароматни въглеводороди, нитрати) и добавките в храните (подсладители, консерванти, оцветители)

204,00

02.05

Генетично модифицирани орга-низми в храни

02.05.01

Консултации за съответствието на документи и анализни сертификати спрямо нормативните изисквания за граничните стойности и етикетиране на ГМО

100,00

02.05.02

Изготвяне на експертно становище относно безопасността на ГМО, прилагане на законодателството по отношение на лабораторен анализ, гранични стойности и етикетиране на ГМО в различни суровини и продукти

100,00

02.06

Води - питейни, минерални, подземни, повърхностни

 

02.06.01

Становище за хигиенно-токсикологична безопасност на продукти, предназначени за използване в общественото водоснабдяване

400,00

02.07

Почви и отпадъци

 

02.07.01

Експертно становище по безопасно управление на отпадъци и съдържание на токсични вещества в почви

300,00

02.07.02

Експертно становище по оползотворяване на утайки от пречиствателни станции в земеделието

200,00

02.08

Строителни материали

 

02.08.01

Експертно становище за приложимост на строителни материали

250,00

03

Консултации и обучение

03.01

Консултации, извършване на анализи, включително провеждане на различни видове специализирано обучение (за един работен/учебен час), извършени от хабилитирано лице

30,00

03.02

Консултации, извършване на анализи, включително провеждане на различни видове специализирано обучение (за един работен/учебен час), извършени от нехабилитирано лице

20,00

04

Осигуряване на условия за подготовка, самоподготовка и нощувка на специалистите, провеждащи следдипломно обучение в националните центрове по проблемите на общественото здраве, в общежитието за следдипломно обучение

04.01

Нощувка в общежитие

04.01.01

Апартамент

60,00

04.01.02

Стая с две легла и самостоятелен санитарен възел, за едно легло

18,00

04.01.03

Стая с едно легло и самостоятелен санитарен възел, за цяла стая

24,00

04.01.04

Стая с две легла и общ санитарен възел, за едно легло

15,00

04.01.05

Стая с едно легло и общ санитарен възел, за цяла стая

18,00

04.01.06

Гарсониера с три легла и общ санитарен възел, за едно легло

11,00

04.01.07

Апартамент - три стаи и санитарен възел, за едно легло

7,00

04.02

Зали за провеждане на обучение - наем за един час:

04.02.01

Зала аула за 150 души

100,00

04.02.02

Зала за 40 души

60,00

04.02.03

Зала за 20 души

30,00
Приложение № 2 към чл. 29б

(Ново - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)


Такси, събирани от Националния център по заразни и паразитни болести, поискани от физически или юридически лица
 
Код Дейност Такса
    (в лв.)
1 2 3
01 Лабораторни изследвания, измервания, експертизи, манипулации и обучение
01.01 Мускулна инжекция с имуноглобулини и серуми (таксата не включва стойността на имуноглобулина и серума) 4,00
01.02 Подкожна инжекция с имуноглобулини и серуми (таксата не включва стойността на имуноглобулина и серума) 3,00
01.03 Вземане на венозна или капилярна кръв 6,00
01.04 Преглед и консултация на пациент от нехабилитирано лице - лекар 15,00
01.05 Преглед и консултация на пациент от хабилитирано лице - лекар 30,00
01.06 Консултация на готови хистологични препарати 16,00
01.07 Консултация за изработване на антибиотична политика на клиника (отделение) от лечебно заведение 300,00
01.08 Консултация по проблеми на инфекции, свързани с медицинското обслужване 300,00
01.09 Курс за специализирано обучение, индивидуален, на ден 15,00
01.10 Методична помощ при възникнал епидемичен взрив 500,00
01.11 Оценка на предприетите мерки за контрол на възникнал епидемичен взрив 500,00
01.12 Оценка на провеждания надзор на инфекции, свързани с медицинското обслужване 392,00
02 Микробиология
02.01 Вземане на материал за микробиологично изследване 4,00
02.02 Оцветяване и микроскопска оценка на препарат по Грам 7,00
02.03 Първична посявка 11,00
02.04 Първична посявка на трудно култивируеми микроорганизми, изискващи специални условия 13,00
02.05 Идентификация на бактериален причинител 25,00
02.06 Серотипиране чрез моно- и поливалентни серуми, на щам 26,00
02.07 Бактериологично диференциране на анаероби чрез субкултури и други биохимични или културелни методи 31,00
02.08 Проверка за чувствителност на чиста култура със стандартизиран агардифузионен тест или друг метод към най-малко 6 химиотерапевтика 8,00
02.09 Проверка за чувствителност на трудни за култивиране бактерии в чиста култура 9,00
02.10 Определяне на минимална потискаща концентрация на микроорганизми 16,00
02.11 Идентификация на микобактерии 109,00
02.12 Определяне на лекарствена чувствителност на микобактерии 96,00
02.13 Изследване инвиво с последващи култури 38,00
02.14 Сложно бактериологично изследване инвиво за туларемия или бруцелоза, вкл. последващи култури 50,00
02.15 Сложно бактериологично изследване инвиво за антракс или чума, вкл. последващи култури 50,00
02.16 Външна оценка на качеството на имунофлуоресцентната диагностика на високо патогенни бактерии, на препарат 34,00
02.17 Хемокултура за бруцели и други взискателни микроорганизми 34,00
02.18 Доказване на общи антибруцелни антитела 23,00
02.19 Количествено определяне на антитела (реакция на Видал) 23,00
02.20 Доказване на ДНК на предавани с кърлежи бактерии с полимеразна верижна реакция 40,00
02.21 Серологично изследване за Лаймска болест с ELISA 29,00
02.22 Потвърдителен тест (имуноблот) за Лаймска болест 48,00
02.23 Микроскопско изследване на кърлеж за заразеност с причинителя на Лаймската борелиоза 9,00
02.24 Серологично изследване за лептоспирози (количествено определяне на антитела) 23,00
02.25 Серологично изследване за листериоза 21,00
02.26 Серологично изследване с ELISA метод 28,00
02.27 Доказване на антитела в серум от болни чрез имунофлуоресценция 28,00
02.28 Потвърждаване на микробен щам 53,00
02.29 Vi-хемаглутинация 21,00
02.30 Антистрептолизинов титър 15,00
02.31 Микробиологично доказване на антигени със специфични серуми 27,00
02.32 Количествено определяне на специфични антитела с имунологичен метод, за един клас 32,00
02.33 Директен имунофлуоресцентен метод за доказване на причинители на особено опасни бактериални инфекции, за един причинител 32,00
02.34 Доказване антигени на гъбички с имунологичен метод 27,00
02.35 Идентификация на медицински значими дрожди, плесени и дерматофити чрез биохимични методи 28,00
02.36 Доказване на M. tuberculosis с флуоресцентна микроскопия 17,00
02.37 Доказване ДНК на микроорганизми с полимеразна верижна реакция 41,00
02.38 Генетично типиране с цел епидемично маркиране, за един изолат 40,00
02.39 Стандартизиране на щам за външна оценка на качеството 40,00
02.40 Стандартизиране на микроскопски препарат за външна оценка на качеството 25,00
02.41 Стандартизиране на серум за външна оценка на качеството 50,00
02.42 Стандартизиране на лиофилизиран типизиран щам 23,00
02.43 Стандартизиране на типизиран щам, изискващ специално култивиране 30,00
02.44 Стандартизиране на ДНК за външна оценка на качеството на PCR диагностика, за една проба 100,00
02.45 Количествено определяне на антитела (реакция аглутинация) 11,00
02.46 Доказване ДНК на микроорганизми с полимеразно верижна реакция в реално време (Real-time PCR) 155,00
02.47 Количествено определяне специфични антитела ELISA 28,00
02.48 Доказване ДНК на микроорганизми с мултиплексна мултиплена полимеразно верижна реакция 150,00
02.49 Култивиране на клиничен материал за легионели 30,00
02.50 Изследване на урина за Легионерска болест (L. pneumophila Sg1) - експресен тест 30,00
02.51 Изследване на урина за Легионерска болест (L. pneumophila Sg1) - ELISA 25,00
02.52 Изследване на серум за легионелоза с ELISA 30,00
02.53 Серологично изследване чрез ELISA за Y. enterocolitica, Brucella, L. pneumophila Sg1, за един клас антитяло 26,00
02.54 Доказване на легионели по имунофлуоресцентен метод моноклонално антитяло 51,00
02.55 Профилактично пробонабиране и изследване на 1 водна проба за легионели 70,00
02.56 Пробонабиране и изследване на 1 водна проба за легионели по противоепидемични показания 80,00
02.57 Пробонабиране и изследване на 1 водна проба от водни охладителни кули и други промишлени рискови устройства за легионели 130,00
02.58 Първична посявка на високо патогенни взискателни бактерии, причиняващи антракс, бруцелоза, туларемия, сап и псевдосап, за един причинител 21,00
02.59 Културелно изследване за туберкулоза, твърда хранителна среда 22,00
02.60 Културелно изследване за туберкулоза, течна хранителна среда, с автоматизирана система 34,00
02.61 Оцветяване и микроскопска оценка на препарат по Ziehl-Neelsen за киселинно устойчиви бактерии 14,00
02.62 Видова идентификация на M. tuberculosis complex 53,00
02.63 Оценка на микроскопски препарат за външна оценка на качеството при оцветяване за киселинно устойчиви бактерии 20,00
02.64 Стандартизиране на щам за външна оценка на качеството за туберкулоза 25,00
02.65 Тест на Елек за токсигенност на дифтериен щам 167,00
03 Вирусология
03.01 Диагностика на ХИВ инфекция по метод ELISA 18,00
03.02 Качествено доказване на хепатит В-вирусен антиген (HBsAg) по ELISA 17,00
03.03 Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (IgM-anti-HBc) по ELISA 17,00
03.04 Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (аnti-HBc) по ELISA 17,00
03.05 Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (аnti-HBsAg) по ELISA 17,00
03.06 Качествено доказване на хепатит С-вирусни маркери по ELISA 17,00
03.07 Качествено доказване на хепатит D-вирусни маркери по ELISA 17,00
03.08 Качествено доказване на хепатит В-вирусeн антиген (HBеAg) по ELISA 17,00
03.09 Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (аnti-HBе) по ELISA 17,00
03.10 Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит А (HAV) 17,00
03.11 Качествено определяне на антитела по ELISA за HSV/1 17,00
03.12 Качествено определяне на антитела по ELISA за HZV 17,00
03.13 Качествено определяне на антитела по ELISA за EBV 17,00
03.14 Качествено определяне на антитела по ELISA за CMV 17,00
03.15 Качествено определяне на IgM антитела за морбили по ELISA 17,00
03.16 Качествено определяне на IgM антитела за паротит по ELISA 17,00
03.17 Качествено определяне на IgM антитела за рубеола по ELISA 17,00
03.18 Диагностика на Ку треска I фаза IgA и IgG антитела по ELISA 17,00
03.19 Качествено определяне на IgM антитела за хламидии по ELISA 17,00
03.20 Качествено определяне на IgM антитела за грипни вируси тип В по ELISA 17,00
03.21 Качествено определяне на IgM антитела за аденовируси по ELISA 17,00
03.22 Качествено доказване на IgM антитела за респираторно-синцитиален вирус по ELISA 17,00
03.23 Качествено определяне на IgM антитела за парагрипни вируси по ELISA 17,00
03.24 Доказване на ротавирусен антиген по ELISA 17,00
03.25 Качествено определяне на IgM антитела за грипни вируси тип A по ELISA 17,00
03.26 PCR диагностика на папиломавирусна инфекция (HPV) 81,00
03.27 Доказване на антитела за грипни вируси в серум от болни чрез реакция за задържане на хемаглутинацията (РЗХА) 16,00
03.28 Доказване на астровирусен антиген по ELISA 16,00
03.29 Доказване на антигени на чревни аденовируси по ELISA 16,00
03.30 Доказване на антитела в серум от болни чрез реакция свързване на комплемента за арбовируси 23,00
03.31 Доказване на антитела в серум от болни чрез ELISA метод за арбовируси 29,00
03.32 Доказване на РНК на арбовируси с полимеразна верижна реакция 50,00
03.33 Качествено доказване на Коксаки В антитела (IgM+IgG) в серум от болен чрез имунологични методи 20,00
03.34 Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на ентеровируси 18,00
03.35 Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на грипни вируси 16,00
03.36 Вирусологично изследване на материали от болни за изолация и идентификация на ентеровируси с имунологични методи 25,00
03.37 Вирусологично изследване на материали от болни за изолация и идентификация на грипни вируси с имунологични методи 31,00
03.38 Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на арбовируси 50,00
03.39 Доказване на антитела в серум от болни чрез имунофлуоресценция за арбовируси 28,00
03.40 Потвърдителен тест (имуноблот) за арбовируси 48,00
03.41 Доказване на норовирусни антигени по ELISA 18,00
03.42 Качествено доказване на Коксаки В IgM антитела в серум от болен по ELISA 18,00
03.43 Качествено определяне на IgG антитела за морбили по ELISA 17,00
03.44 Качествено определяне на IgG антитела за паротит по ELISA 17,00
03.45 Качествено определяне на IgG антитела за рубеола по ELISA 17,00
03.46 Диагностика на Марсилска треска IgM антитела по ELISA 17,00
03.47 Диагностика на Марсилска треска IgG антитела по ELISA 17,00
03.48 Диагностика на Микоплазма пневмоние IgM антитела по ELISA 17,00
03.49 Диагностика на Микоплазма пневмоние IgA антитела по ELISA 17,00
03.50 Диагностика на Микоплазма пневмоние IgG антитела по ELISA 17,00
03.51 Доказване на специфични анти-ХИВ 1/2 антитела по метода Уестърн блот, за едно антитяло 188,00
03.52 Количествено определяне на ХИВ-1 RNA 146,00
03.53 Изследване за антиретровирусна резистентност на ХИВ-1 чрез генотипиране 1922,00
03.54 Качествено доказване на ентеровирусна RNA в материал от болен чрез полимеразно-верижна реакция 45,00
03.55 Качествено и количествено определяне на ентеровирусна и пареховирусна RNA в материал от болен чрез полимеразно-верижна реакция в реално време (real-time RT-PCR) 60,00
03.56 Идентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип В 129,00
03.57 Генотипиране на хепатитен вирус тип В 299,00
03.58 Генотипиране на хепатитен вирус тип С 177,00
03.59 Стандартизиране на серум за външна оценка на качеството за диагностика на вирусни инфекции по метод ELISA 50,00
03.60 Качествено определяне на антитела по ELISA за HSV/2 16,00
03.61 Идентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип С 129,00
03.62 Диагностика на парвовирус В19 инфекция по метод ELISA - маркер IgM 17,00
03.63 Диагностика на парвовирус В19 инфекция по метод ELISA - маркер IgG 17,00
03.64 Диагностика на Ку треска IІ фаза IgM и IgG антитела по ELISA 17,00
03.65 Качествено определяне на IgG антитела за хламидии по ELISA 17,00
03.66 Качествено определяне на IgA антитела за хламидии по ELISA 17,00
03.67 Външна оценка на качеството за диагностика на вирусна нуклеинова киселина 86,00
04 Паразитология и тропическа медицина
04.01 Вземане на биологичен материал за паразитологично изследване 5,00
04.02 Даване на становище при ехинококоза 17,00
04.03 Изследване на нативни препарати за паразити 8,00
04.04 Обработка с обогатителни методи за паразитологично изследване 11,00
04.05 Културелно изследване за всеки вид паразити (3 посявки) 29,00
04.06 Оцветяване и микроскопска оценка: Романовски - Гимза 20,00
04.07 Оцветяване и микроскопска оценка: модифициран Цил - Нилсен 17,00
04.08 Оцветяване и микроскопска оценка: толуидин блау 13,00
04.09 Оцветяване и микроскопска оценка: Гомори - Грокот 16,00
04.10 Оцветяване и микроскопска оценка: трихром 20,00
04.11 Компресивна трихинелоскопия 8,00
04.12 Смилане с изкуствен стомашен сок за откриване на трихинелни ларви 28,00
04.13 Доказване на паразити с имунофлуоресценция 32,00
04.14 Количествено определяне на антитела с ELISA 30,00
04.15 Количествено определяне на един изотип антипаразитни антитела с индиректна имунофлуоресценция 25,00
04.16 Определяне на паразитни антитела с аглутинационен тест 22,00
04.17 Едновременно определяне на антипаразитни IgG и IgM антитела с имуноензимен метод 50,00
04.18 Едновременно определяне на антипаразитни IgG, IgM и IgA антитела с имуноензимен метод 70,00
04.19 Извършване на изследване с Western blot при паразитози 75,00
04.20 Доказване на ДНК на паразити с полимеразна верижна реакция (PCR) 85,00
04.21 Изследване на твърди утайки от пречиствателни станции за хелминтни яйца и цисти на протозои 80,00
04.22 Абдоминална ехография за проследяване на състоянието при ехинококоза на коремни органи 15,00
04.23 Външен контрол - серологична диагностика за един серум 60,00
04.24 Външен контрол - морфологична диагностика за една проба 60,00
04.25 Провеждане на специализиран курс за кръвни и тъканни паразитози 635,00
04.26 Провеждане на специализиран курс за чревни и урогенитални паразитози 660,00
04.27 Провеждане на специализиран курс за серологична диагностика на паразитозите 1149,00
04.28 Провеждане на специализиран курс за молекулярнобиологични методи в диагностиката на паразитозите 1860,00
05 Имунологични и алергологични изследвания
05.01 Кожноалергични проби (интракутанен тест, тест чрез убождане, епикутанен тест), за всяка проба 2,00
05.02 Количествено определяне на серумни (плазмени) имуноглобулини IgG, IgA, IgM, за всеки имуноглобулин 12,00
05.03 Имунофенотипизиране на кръвни клетки с проточна цитометрия - основен панел (%) 77,00
05.04 Имунофенотипизиране на кръвни клетки с проточна цитометрия - основен панел (% и абсолютен брой) 83,00
05.05 Имунофенотипизиране на левкози и лимфоми 182,00
05.06 Квантиферонов тест за диагностика на туберкулозна инфекция 120,00
05.07 T-SPOT.TB тест за диагностика на туберкулозна инфекция 120,00
05.08 Количествено определяне на цитокини в биологични течности чрез ELISA (за всеки цитокин) 55,00
05.09 Определяне на фагоцитарна активност с флоуцитометричен метод 48,00
05.10 Определяне на ДНК плоидност и клетъчен цикъл 52,00
05.11 Определяне на активация на левкоцити (флоуцитометрично) 69,00
05.12 Флоуцитометрично определяне на антиген-специфични Т лимфоцити 98,00
05.13 Количествено определяне на цитокинов профил в биологични течности с флоуцитометричен метод, за шест цитокина 100,00
05.14 Количествено определяне на компоненти на серумния комплемент - С3, С4, за всеки компонент 12,00
05.15 Количествено определяне на алерген-специфично IgE срещу панел от алергени чрез апарат ImmunoCAP 33,00
05.16 Количествено определяне на алерген-специфично IgE срещу даден алерген чрез апарат ImmunoCAP 26,00
05.17 Флоуцитометричен тест за определяне на базофилна дегранулация 64,00
05.18 Определяне на атопичен алергичен профил чрез изследване на IgE антитела срещу набор от алергени 55,00
05.19 Определяне на плесенни видове в битова среда, за всяко помещение 52,00
05.20 Определяне на микрокърлежови видове в битова среда, за всяко помещение 55,00
05.21 Определяне на CMV-специфични Т-клетъчни отговори 130,00
05.22 Определяне на Т-клетъчна функционална активност по спонтанна и митоген-индуцирана продукция на IFN-gamma 100,00
05.23 Провеждане на специализиран практически курс за флоуцитометричен ДНК анализ 146,00
05.24 Провеждане на специализиран практически курс за флоуцитометричен имунофенотипен анализ 280,00
05.25 Провеждане на специализиран практически курс за флоуцитометричен анализ на апоптоза 169,00
05.26 Провеждане на специализиран практически курс за флоуцитометричен имунофенотипен анализ с дигитален софтуер 217,00
06 Дезинфекция, дезинсекция и дератизация
06.01 Количествено суспензионно изпитване за оценяване на основно бактерицидно действие на дезинфектанти и антисептици - БДС EN 1040:2006 416,00
06.02 Количествено изпитване върху непореста повърхност на дезинфектанти и антисептици - БДС EN 13697:2002 635,00
06.03 Количествено изпитване с носител за оценяване на бактерицидно действие при инструменти, използвани в хуманната медицина - БДС EN 14561:2006 458,00
06.04 Количествено изпитване с носител за оценяване на фунгицидно действие при инструменти, използвани в хуманната медицина - БДС EN 14562:2006 505,00
06.05 Оценка на ефективността на биоцид за хирургична дезинфекция на ръце - БДС EN 12791:2006 1243,00
06.06 Оценка на ефективността на биоцид за хигиенна дезинфекция на ръце - БДС EN 1500:2002 1560,00
06.07 Количествено суспензионно изпитване за оценяване на бактерицидното действие на дезинфектанти и антисептици, използвани в хранителната и индустриалната област - БДС EN 1276:2002 580,00
06.08 Количествено суспензионно изпитване за оценяване на микобактерицидно действие на дезинфектанти в областта на медицината - БДС EN 14348:2005 1140,00
06.09 Количествено суспензионно изпитване за оценяване на фунгицидното действие на дезинфектанти и антисептици, използвани в хранителната и индустриалната област - БДС EN 1650:2002 447,00
06.10 Количествено суспензионно изпитване за оценяване на основно фунгицидно действие на дезинфектанти и антисептици - БДС EN 1275:2006 436,00
06.11 Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Йодометричен метод 42,00
06.12 Определяне на рН 21,00
06.13 Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Титруване в неводна среда 47,00
06.14 Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Метод на двуфазно титруване - БДС EN ISO 2871-2:2010 56,00
06.15 Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Спектрофотометричен метод 61,00
06.16 Извършване на химичен анализ на ДДД препарат на сокслетов апарат 157,00
06.17 Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Титруване в неводна среда след екстрахиране 113,00
06.18 Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Потенциометрично титруване 60,00
06.19 Извършване на оценка за биологична ефективност на контактни инсектициди, за един вид членестоноги 264,00
06.20 Извършване на оценка за биологична ефективност на аерозолни инсектициди, за един вид членестоноги 236,00
06.21 Извършване на оценка за биологична ефективност на чревни инсектициди, за един вид членестоноги 270,00
06.22 Извършване на оценка за биологична ефективност на репелент, за един вид членестоноги 451,00
06.23 Извършване на оценка за биологична ефективност на ларвицид, за един вид членестоноги 348,00
06.24 Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Перманганометричен метод 32,00
06.25 Извършване на анализ на родентицид с активно вещество антикоагулант, за един вид гризачи 770,00
06.26 Провеждане на курс, изпит и издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за ръководители на фирми, извършващи ДДД услуги 1548,00
06.27 Консултация за видово определяне на насекоми, кърлежи и гризачи и използване на инсектициди и родентициди 12,00
06.28 Оценяване на микробицидния ефект на стерилизационна и/или дезинфекционна апаратура 569,00
06.29 Химични дезинфектанти и антисептици. Основно спороцидно действие. Метод на изпитване и изисквания - БДС EN 14347:2005 438,00
07 Имунопрофилактика на заразните болести
07.01 Консултация за ваксини и имунизации от нехабилитиран специалист 13,00
07.02 Консултация за ваксини и имунизации от хабилитиран специалист 20,00
07.03 Преглед на медицински документи и съставяне на имунизационна схема от нехабилитиран специалист 13,00
07.04 Първичен преглед на пациент преди извършване на имунизация от нехабилитиран специалист 13,00
07.05 Първичен преглед на пациент преди извършване на имунизация от хабилитиран специалист 20,00
07.06 Вторичен преглед на пациент преди извършване на последваща имунизация от утвърдена имунизационна схема от нехабилитиран специалист 6,00
07.07 Имунизация с мускулна инжекция 3,00
07.08 Имунизация с подкожна инжекция 3,00


Приложение № 3 към чл. 29в

(Ново - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.)

Такси, събирани от Националния център по радиобиология и радиационна защита, поискани от физически или юридически лица

 

Код

Дейност

Такса

 

 

(в лв.)

1

2

3

01

Изготвяне на становище за радиологична апаратура по документи

01.01

Становище за съответствие на техническите характеристики на рентгенов апарат с нормативните изисквания

60,00

01.02

Проверка и съгласуване на програма за здравен скрининг с използване на йонизиращи лъчения

69,00

01.03

Проверка и съгласуване на програма за контрол на качеството на радиологична уредба

60,00

02

Изпитване и изготвяне на експертиза за съответствие на апаратура за рентгенова диагностика с физико-техническите изисквания по Наредба № 30 от 2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (ДВ, бр. 91 от 2005 г.)

02.01

Еднократно пълно изпитване на уредба за рентгенография без експономат

250,00

02.02

Еднократно пълно изпитване на уредба за рентгенография с експономат

300,00

02.03

Еднократно пълно изпитване на уредба за рентгеноскопия

300,00

02.04

Еднократно пълно изпитване на ангиографска уредба

500,00

02.05

Еднократно пълно изпитване на уредба за рентгеноскопия и графия с експономат

500,00

02.06

Еднократно пълно изпитване на компютъртомографска уредба

600,00

02.07

Еднократно пълно изпитване на уредба за мамография

500,00

02.08

Еднократно пълно изпитване на уредба за мамография за скрининг

700,00

02.09

Еднократно пълно изпитване на дентална уредба за секторни графии

200,00

02.10

Еднократно пълно изпитване на дентална уредба за ортопантомографии

250,00

02.11

Еднократно пълно изпитване на уредба за рентгенова остеодензитометрия DXA

250,00

02.12

Еднократно пълно изпитване на негативоскоп

50,00

02.13

Изготвяне на програма за контрол на качеството за една рентгенова уредба

30,00

02.14

Повторно изпитване на рентгенова уредба за проверка на възпроизводимостта

70,00

03

Проверка на вградено в рентгенов апарат средство за измерване дозата на пациента

03.01

Проверка на вграден дозиметър за произведение керма-площ (КАП-метър)

60,00

03.02

Проверка на дозата в референтната точка в интервенционалната радиология

55,00

03.03

Измерване на компютъртомографски индекс на дозата (CTDI) във фантоми за глава и тяло

120,00

04

Дозиметрични и радиометрични измервания

04.01

Измервания в учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и други с източник на йонизиращо лъчение:

04.01.01

Дозиметрични и радиометрични измервания в обект с източник на йонизиращо лъчение от трета степен на сложност до 20 точки

169,00 + 41,00 за всяка следваща точка над 20

04.01.02

Дозиметрични и радиометрични измервания в обект с източник на йонизиращо лъчение от втора степен на сложност до 20 точки

180,00 + 43,00 за всяка следваща точка над 20

04.01.03

Дозиметрични и радиометрични измервания в обект с източник на йонизиращо лъчение от първа степен на сложност до 20 точки

291,00 + 45,00 за всяка следваща точка над 20

04.02

Измервания на степента на замърсяване с радиоактивни вещества:

04.02.01

Измерване на фиксирано повърхностно замърсяване до 20 точки

176,00 + 41,00 за всяка следваща точка над 20

04.02.02

Измерване на нефиксирано повърхностно замърсяване

34,00

04.02.03

Измерване на концентрация на потенциална алфа-енергия

22,00

04.02.04

Измерване на концентрация на радон във въздух (директни измервания) в помещения

30,00

04.02.05

Измерване на концентрация на радон във въздух (директни измервания) на открито

35,00

04.02.06

Измерване на концентрация на радон във въздух (директни измервания) в почвен газ

38,00

04.02.07

Измерване на концентрация на радон във въздух (пасивни измервания)

96,00

04.03

Пробовземане:

04.03.01

Пробовземане от повърхностни води

18,00

04.03.02

Пробовземане от подземни води

20,00

04.03.03

Пробовземане от питейни води

16,00

04.03.04

Пробовземане от питейни води за определяне съдържание на радон-222

30,00

04.03.05

Пробовземане на почви, строителни материали и др.

20,00

04.03.06

Пробовземане на растителност и хранителни продукти

20,00

04.04

Измерване мощност на дозата гама-лъчение:

04.04.01

Измерване на мощност на дозата гама-лъчение в помещения до 20 точки 169,00 + 24,00 за всяка следваща точка над 20

04.04.02

Измерване мощност на дозата гама-лъчение на открито до 20 точки

181,00 + 21,00 за всяка следваща точка над 20

04.05

Обследване на метални и строителни отпадъци и други за съответствие с нива за освобождаване от контрол

04.05.01

Измерване мощност на дозата гама-лъчение на повърхността на отпадъци при количества до 5 тона

181,00

04.05.02

Измерване мощност на дозата гама-лъчение на повърхността на отпадъци при количества над 5 тона - за всеки 1 над 5 тона

20,00

05

Изготвяне на заключение по индивидуален проект част "Лъчезащита" за съответствие със здравните норми и изискванията при използване на източници на йонизиращи лъчения

05.01

Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и други, работещи (съхраняващи, превозващи и други) с открити източници на йонизиращи лъчения:

05.01.01

първи клас

353,00

05.01.02

втори клас

282,00

05.01.03

трети клас

211,00

05.02

Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и други, работещи (съхраняващи, превозващи и други) със закрити източници на йонизиращи лъчения (алфа-, бета-, гама-, неутронни):

05.02.01

първа степен на сложност

282,00

05.02.02

втора степен на сложност

211,00

05.02.03

трета степен на сложност

149,00

05.03

Медицински рентгенов апарат

05.03.01

с анодно напрежение до 75 kV

102,00

05.03.02

с анодно напрежение над 75 kV

143,00

05.04

Рентгенов кабинет с една рентгенова уредба

191,00

05.05

Рентгеново отделение с два и повече рентгенови кабинета, за 1 брой рентгенова уредба

392,00

06

Проверка на документацията на обект, работещ (съхраняващ, превозващ и др.) с източници на йонизиращи лъчения

06.01

Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и други, използващи (съхраняващи, транспортиращи и др.) генератори и радиоактивни закрити източници на йонизиращи лъчения (алфа-, бета-, гама-, рентгенови, неутронни):

06.01.01

първа степен на сложност

353,00

06.01.02

втора степен на сложност

211,00

06.01.03

трета степен на сложност

119,00

06.02

Медицински рентгенов апарат

06.02.01

с анодно напрежение до 75 kV за 1 бр. апарат

107,00

06.02.02

с анодно напрежение над 75 kV за 1 бр. апарат

155,00

06.03

Рентгенов кабинет с една рентгенова уредба

191,00

06.04

Рентгеново отделение с два и повече рентгенови кабинета, за 1 брой рентгенова уредба

308,00

06.05

Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и други, използващи (съхраняващи, транспортиращи и други) открити източници на йонизиращи лъчения:

06.05.01

от първи клас

305,00

06.05.02

от втори клас

235,00

06.05.03

от трети клас

181,00

07

Изготвяне на протокол със заключение за съответствие на документация на транспортно средство за превоз на радиоактивни вещества

118,00

08

Изготвяне на заключение за избор на площадка и разрешение за проектиране на:

08.01

Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и други, използващи (съхраняващи, транспортиращи и др.) открити източници на йонизиращи лъчения:

08.01.01

от първи клас

424,00

08.01.02

от втори клас

313,00

08.01.03

от трети клас

211,00

08.02

Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и други, използващи (съхраняващи, транспортиращи и др.) генератори и радиоактивни закрити източници на йонизиращи лъчения (алфа-, бета-, гама-, рентгенови, неутронни):

08.02.01

първа степен на сложност

384,00

08.02.02

втора степен на сложност

274,00

08.02.03

трета степен на сложност

172,00

08.03

Медицински рентгенов апарат

08.03.01

с анодно напрежение до 75 kV

112,00

08.03.02

с анодно напрежение над 75 kV

143,00

08.04

Рентгенов кабинет с една рентгенова уредба

191,00

08.05

Рентгеново отделение с два и повече рентгенови кабинета, за един брой рентгенова уредба

384,00

09

Изготвяне на здравно заключение за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

155,00

10

Изготвяне на здравно заключение за извеждане от експлоатация на обект с източник на йонизиращо лъчение

186,00

11

Съгласуване на документи

11.01

Издаване на здравно заключение във връзка с удължаване срока на действие на разрешение или лицензия за работа за източници на йонизиращи лъчения в медицината (при непроменени условия на дейността), за 1 бр.

35,00

11.02

Издаване на здравно заключение във връзка с удължаване срока на действие на разрешение или лицензия за работа за източници на йонизиращи лъчения в медицината (при променени условия на дейността), за 1 бр.

80,00

11.03

Издаване на здравно заключение във връзка с издаване на разрешение или лицензия за работа за източници на йонизиращи лъчения в медицината (при изтекъл срок на действие), за 1 бр.

155,00

12

Извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения

12.01

Определяне активността (съдържанието) на гама-излъчващи радионуклиди в човешкото тяло и дозово натоварване, за едно лице

272,00

12.02

Индивидуална дозиметрия на външното облъчване

12.02.01

Единично измерване с филмов дозиметър

12,00

12.02.02

Единично измерване с комбиниран дозиметър (филмов и термолуминесцентен)

15,00

12.02.03

Единично измерване с термолуминесцентен дозиметър

6,50

13

Провеждане на цитогенетични тестове

13.01

Сестрински хроматиден обмен в лимфоцити от човешка периферна кръв, за едно лице

73,00

13.02

Хромозомни аберации в лимфоцити от човешка периферна кръв, за едно лице

111,00

13.03

Микроядрен тест в лимфоцити от човешка периферна кръв, за едно лице

73,00

13.04

Лентово оцветяване на хромозоми в лимфоцити от човешка периферна кръв

116,00

13.05

Флуоресцентна инситу хибридизация с използване на 3 ДНК проби, за едно лице

508,00

13.06